KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED"

Transkrypt

1 KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED Podręcznik użytkownika Katowice 2011

2 Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja Katowice Telefon: (0-32) Fax: (0-32) Internet:

3 S P I S T R E Ś C I Moduł 64 Serwis 1. Serwis Informacje o konfiguracji komputera Query Trace Statystyka użycia systemu Zablokowane rekordy Stan aktualizacji Historia operacji na bazie Sesje bazy danych Funkcje zewnętrzne Zarządzanie blokadami uruchomienia Zarządzanie zadaniami Archiwizacja bazy Odtworzenie bazy Odświeżanie bazy Dziennik operacji serwera Interbase Weryfikacja poprawności bazy Parametry techniczne bazy Bazy Import słowników podstawowych Import miejscowości Import dzielnic Import baz słownikowych Import baz słownikowych Medycyny pracy Import baz słownikowych Kalendarz szczepień Import baz słownikowych Umowy Import baz dodatkowych Eksporty Baza leków BLOZ Import bazy leków BLOZ Wymuszenie aktualizacji całej bazy BLOZ Import dokumentów z systemu KS-SIKCH (BUM) Generowanie usług na podstawie kodów ICD-9 CM Generowanie usług na podstawie kodów ICD-9 PL (JGP) Generowanie rozpoznań na podstawie klasyfikacji ICD Import tabel Pasek narzędziowy importu Konwersja dużych formularzy Testy Pełny test Opcje testera Pasek narzędziowy testów Sprawdzenie sekwencji Sprawdzenie procedur Sprawdzenie triggerów Reindeksacja Rekordy zerowe (pola ID/ DEL) Sprawdzenie odwołań w tabelach iii

4 S P I S T R E Ś C I Wyniki testów Wymiana danych Funkcje dodatkowe alarmy i notatki Specjalne Eksport zleceń iv

5 KS-SOMED Moduł64 Serwis

6 Moduł 64 Serwis 1. Serwis 1.1. Informacje o konfiguracji komputera Funkcja Informacje o konfiguracji komputera pozwala na wygenerowanie raportu konfiguracji komputera z uwzględnieniem parametrów istotnych dla działania systemu KS-SOMED. Funkcję można wywołać wybierając z menu Serwis pozycję Informacje o konfiguracji komputera lub używając skrótu klawiaturowego Ctrl+I. W efekcie wyświetlone zostaje okno Zbieranie informacji o konfiguracji. Zakładka Informacja o systemie umożliwia umieszczenie w raporcie ogólnych informacji o systemie. Są one podzielone na różne kategorie, mogące być przydatne do analizy stanu systemu: Pamięć, Wersja, Informacje ogólne, Kartoteki, Zmienne środowiskowe, Procesy, Wątki, Moduły, Sterta (długotrwałe), Czcionki, Drukarki. Rys. 1. Okno: Zbieranie informacji o konfiguracji. Na poszczególnych zakładkach można precyzyjnie określić to, jakie informacje mają znaleźć się w zestawieniu: Zakładka Stan rejestrów : Zakładka Ważne pliki zakładka pozwala na wybranie plików, których zawartość ma zostać umieszczona w raporcie. Predefiniowane są pliki systemowe Windows, pliki konfiguracji sieci, Oracle, można również dodać inne pliki ( Użytkownika ). W celu wygenerowania raportu należy użyć przycisku Zbieraj. Raport przedstawiony jest w oknie Przeglądarka w formie drzewka z podziałem na poszczególne kategorie. W razie potrzeby raport można przesłać do Producenta. Wymaga to wcześniejszej konfiguracji ustawień poczty. W menu Ustaw parametry należy wprowadzić adres serwera poczty wychodzącej oraz zwrotny adres . Na wysłanie raportu pozwala funkcja Wyślij raport. Zakładka Klucze predefiniowane - predefiniowane klucze rejestru to klucze oprogramowania KAMSOFT oraz aplikacji bazodanowych: Kamsoft, Interbase, BDE, Oracle, Sybase. Zakładka Klucze użytkownika pozwala na dodanie do raportu innych kluczy rejestru. Zakładka Listy plików ta zakładka pozwala na wybranie katalogów, których lista zawartości ma zostać umieszczona w raporcie. Domyślnie są to katalogi PRZYCHODNI oraz środowiska BDE, lecz można również dodać inne katalogi. Zakładka Konfiguracja BDE umożliwia określenie, czy w raporcie mają znaleźć się informacje o konfiguracji BDE: aliasy oraz sterowniki, 1.2. Query Trace Rys. 2. Okno: Przeglądarka. Query Trace to narzędzie diagnostyczne umożliwiające producentowi zdalną ocenę przyczyny powolnego działania programu lub powstania błędu. Przycisk Aktywuj włącza tryb rejestrowania zapytań do bazy danych. Po włączeniu rejestrowania można zamknąć okno Query Trace i przejść do pracy w systemie (do czynności, które wykonują się wolniej lub z błędem). Po ponownym otwarciu Query Trace można zatrzymać rejestrowanie zapytań (przycisk Wyłącz ). Będzie tam również informacja o umieszczeniu pliku query.trc w po- 64-2

7 Serwis Moduł 64 Serwis danym katalogu. W razie potrzeby producent może poprosić o przesłanie tego pliku na jego adres . Rys. 5. Okno: Przegląd zablokowanych rekordów. Rys. 3. Okno: QueryTrace Statystyka użycia systemu Funkcja Statystyka użycia systemu umożliwia wygenerowanie raportu zawierającego informacje o numerze licencji, używanej wersji systemu oraz statystykę używania poszczególnych funkcji systemu. Dzięki temu producent posiada informacje o funkcjach, które są najczęściej używane co pozwala na podejmowanie decyzji o kierunku dalszego rozwoju systemu. Natomiast użytkownicy przesyłający statystyki otrzymują możliwość używania dodatkowych funkcji systemu, np informacje o deklaracjach pacjenta w module Terminarz, czy też możliwość wczytywania patchy całościowych. Klienci, którzy aktualizują system za pomocą narzędzia KSPLUpdFTP, w momencie aktualizacji automatycznie mogą wysłać plik ze statystyką użycia systemu. Listę zablokowanych rekordów można przedstawić: według stanowisk wyświetla listę rekordów zablokowanych przez każde stanowisko (przycisk Stanowiskami ), według tabel wyświetla listę stanowisk, które blokują wybraną tabelę (przycisk Tabelami ). Aby zwolnić zablokowane rekordy konkretnej tabeli, należy zaznaczyć ją i użyć przycisku Zwolnij. Można też zwolnić wszystkie zablokowane rekordy (przycisk Wszystko ). Moduł powala na odświeżenie stanu zablokowanych rekordów dla konkretnej tabeli (przycisk Tabela ) lub całej bazy (przycisk Odśwież ) Stan aktualizacji Funkcja przedstawia czynności dokonywane na bazie podczas aktualizacji wraz ze statusem ich wykonania, co pozwala na ocenę, czy jest konieczna pilna aktualizacja struktury baz. Funkcję można wywołać używając skrótu klawiaturowego Ctrl+A lub z menu wybierając pozycję Stan aktualizacji. Rys. 4. Okno: Statystyka użycia systemu Zablokowane rekordy Rys. 6. Okno: Stan aktualizacji. W dolnej części okna znajduje się przycisk Opis, po użyciu którego pojawia się okno Legenda. Niektóre operacje mogą być wykonywane na rekordach tylko przez jednego operatora w tym samym czasie. Takie rekordy są czasowo blokowane dla innych operatorów, a odblokowywane po zakończeniu operacji. W razie wystąpienia awarii przerywającej taką operację, rekord może pozostać zablokowany, co uniemożliwia jego użytkowanie. Naprawę umożliwia funkcja Zablokowane rekordy. Rys. 7. Okno: Legenda. 64-3

8 1. Serwis 1.6. Historia operacji na bazie Wybór z menu funkcji Historia operacji na bazie lub użycie skrótu klawiaturowego Ctrl+H powoduje wyświetlenie okna o takim samym tytule. zadania uruchamiane przez systemowy harmonogram zadań, moduł Kasa, moduł Refundacje, KSPL-Scheduler, pozostałe operacje, pozostałe, zarejestrowane błędy. Wyżej wymienione operacje wybiera się używając filtrów. Do tego celu służą przyciski: pozwala edytować wybrany filtr jako filtr Użytkownika, pokazuje wszystkie wykonane operacje, Rys. 8. Okno: Historia operacji na bazie. wyświetla okno Lista filtrów, w którym można dodawać nowe oraz edytować i usuwać istniejące filtry. Funkcja Historia operacji na bazie pozwala na przeglądanie historii operacji wykonywanych na bazie. Tworzone zestawienie można ograniczać do wybranych rodzajów operacji. Są to następujące operacje: aktualizacja struktury tabel, archiwizacja bazy, odtwarzanie bazy, replikacja baz, import danych z innego źródła, import pojedynczej tabeli z innego źródła, import danych z wersji w C, program PrzedKopiowaniem, -program/funkcje naprawiające danew bazie, aktualizacja BLOa, odświeżanie bazy, wersja programu (instalacyjna) pobrana z rejestru, program KoniecInstalacji, usuwanie konfliktów KSKO, scalanie rekordów, losowe generowanie nazwisk, imion, adresów, itp., zadania, wersyfikacja spójności bazy ORACLE, lista profili wybranych podczas aktualizacji bazy, operacja na licencjach, Rys. 9. Okno: Lista filtrów. Można również wybrać operacje mające określony status wykonania: wszystkie zakończone, wszystkie niezakończone oraz posortować wyniki po dacie wpisu ( ) Sesje bazy danych W przypadku niewłaściwego zamknięcia systemu KS-SOMED z bazą danych Oracle, pozostaje wisząca sesja serwera Oracle. Wisząca sesja co pewnien czas jest usuwana przez serwer bazy danych, jednakże nie można przewidzieć, po ja- 64-4

9 Serwis Moduł 64 Serwis kim czasie nastąpi automatyczne usunięcie sesji. Dopóki sesja na serwerze bazy istnieje, nadal będzie istnieć potencjalny problem z zalogowaniem kolejnego stanowiska. Pojawi się informacja, że przekroczono maksymalną liczbę stanowisk. Do wyeliminowania ewentualnych problemów służy funkcja Sesje bazy danych, która umożliwia zakończenie wiszącej sesji. Aby korzystać z tej funkcji, w systemie KS-SOMED należy wykonać właściwą konfigurację: 1. Zdefiniowanie systemowego użytkownika bazy danych, innego niż użytkownik standardowo łączący się do bazy danych systemu KS-SOMED, czyli innego niż GABINET. Przykład: create user GM???? identified by hasło. Użytkownik ten musi posiadać uprawnienia do logowania oraz do ubijania sesji, czyli: grant alter system to GM KILL. grant create session to GM KILL. Zwykły użytkownik (GABINET) nie powinien posiadać powyższych uprawnień. Użytkownik np. GM????, powinien mieć hasło znane jedynie administratorowi bazy danych. WAŻNE: Nie może to być użytkownik SYSDBA, ponieważ nie ma takiego użytkownika w Oraclu, chyba że taki zostanie stworzony. SYSDBA w Oraclu to rola. Podczas logowania wpisuje się sys as sysdba, czyli logowanie następuje na użytkownika SYS w roli sysdba. Zaleca się stworzenie użytkownika o nazwie np. GM????. Nie jest dobrym rozwiązaniem skorzystanie z użytkownika SYS, czy innego systemowego użytkownika bazy danych. 2. Nauczenie systemu KS-SOMED hasła na użytkownika GM???? Na wszystkich stanowiskach, które mają mieć możliwość zamykania sesji, należy uruchomić program KSPLKonfigurator i wprowadzić login użytkownika systemowego i hasło administracyjne. Dane te zostaną zapisane w rejestrze systemu Windows, będą one jednak zakodowane, co uniemożliwia odczytanie ich przez osoby niepowołane. Rys. 10. Okno: program KSPLKonfugurator. Przy pierwszej próbie konfigurowania użytkownika systemowego programem KSPLKonfigurator, pojawi się pytanie o domyślnego użytkownika i jego hasło. Należy wprowadzić dane: SYSDBA i masterkey. Rys. 11. Okno: Weryfikacja. W kolejnym oknie Parametry logowania dla użytkownika systemowego, należy wpisać właściwe informacje. Kolejna próba wejścia do modyfikacji, będzie wymagać podania zdefiniowanego użytkownika systemowego i właściwego hasła administracyjnego. Po wprowadzeniu właściwego użytkownika i jego hasła, zaleca się skorzystanie z przycisku TESTUJ, aby sprawdzić, czy kombinacja użytkownik i hasło jest poprawna. Rys. 12. Okno: Parametry logowania dla użytkownika systemu. Po zatwierdzeniu, system KS-SOMED będzie znał już użytkownika systemowego i hasło administracyjne, co pozwoli na usuwanie sesji Oracle. 3. Nadanie użytkownikom, którzy będą mogli usuwać sesje, uprawnienia Administrator / Wylogowywanie. Tylko takie osoby będą mogły usunąć sesję bazy danych. Użytkownicy ci nie powinni znać użytkownika i hasła administracyjnego. Dane te nie są im do niczego potrzebne. Tylko system musi je znać, aby poprawnie zalogować się do bazy danych. Tak skonfigurowany system pozwala już na usuwanie sesji bazy danych. W pierwszej kolejności jeszcze przed wywołaniem funkcji Sesje bazy danych należy wykonać skrypt session.sql, znajdujący się w katalogu Wzorce, dostępnym w głównym katalogu systemu KS-SOMED. Próba wywołania funkcji bez wykonania powyższego skryptu zakończy się następującym błędem: ORA-00942: tabela lub perspektywa nie istnieje. 64-5

10 1. Serwis Po użyciu funkcji Sesje bazy danych, zostanie wyświetlone okno Sesje bazy danych systemu KS-SOMED, w którym są wyświetlane informacje, pozwalające podjąć decyzję czy dana sesja jest używana, czy jest to sesja wisząca. Najważniejsze dane do analizy to użytkownik (można ustalić kto rzeczywiście pracuje), komputer (zwykle wiadome jest, na jakim komputerze nastąpił krach systemu), informacja o kliencie wraz z IP komputera, gdyby nazwa komputera niewiele mówiła, oraz godzina połączenia. Kolorem wyróżniana jest sesja, z której nastąpiło wywołanie funkcji sesji bazy danych (tej lepiej nie usuwać). Nie są to wszystkie aktywne sesje serwera bazy danych, funkcja pokazuje jedynie sesje związane z systemem KS-SOMED, dlatego też użytkownik nie może usunąć sesji np. programu finansowo-księgowego. Aby usunąć sesję, należy wskazać właściwy rekord sesji użyć przycisku Zamknij sesję. należy posłużyć się funkcją Zarządzanie blokadami uruchomienia. Funkcja umożliwia usunięcie blokady (Przycisk F8 Usuń ) lub jej przejęcie (Przycisk F4 Przejmij ). Rys. 15. Okno: Zarządzanie etapem uruchamiania programu. W oknie Zarządzanie etapem uruchamiania programu znajduje się również przycisk Zadania umożliwiający przejście do listy zadań systemu KS-Somed. Więcej na temat zadań można znaleźć w rozdziale Zarządzanie zadaniami Zarządzanie zadaniami Rys. 13. Okno: Sesje bazy danych systemu KS-SOMED Funkcje zewnętrzne Po wywołaniu funkcji Funkcje zewnętrzne w oknie pojawi się lista bibliotek z dodatkowymi funkcjami przygotowanymi na zamówienie klienta. Zadania to zestawy funkcji, które należy wykonać, aby zapewnić poprawne działanie systemu. Część zadań musi być bezwzględnie wykonanych przed dalszą pracą, część można wykonać w późniejszym terminie, a część zadań może wykonać jedynie administrator systemu. Podczas logowania użytkownika następuje sprawdzenie, czy są niewykonane jeszcze zadania a następnie Użytkownikowi proponuje się ich wykonanie. Informacje o koniecznych do wykonania zadaniach dostarczane są wraz z aktualizacjami Systemu. Wybór z menu funkcji Zarządzanie zadaniami powoduje wyświetlenie okna Zarządzanie etapem uruchamiania programu. Rys. 16. Okno: Zarządzanie etapem uruchamiania programu. Rys. 14. Okno: Funkcje zewnętrzne Zarządzanie blokadami uruchomienia Niektóre operacje mogą powodować zablokowanie działania programu na stanowisku. W celu odblokowania programu W oknie Zarządzanie etapem uruchamiania programu znajduje się lista wszystkich zadań dostępnych w KS-SOMED. Na liście tej mogą znaleźć się następujące zadania: Wykonane, Niewidoczne, 64-6

11 Serwis Moduł 64 Serwis Wymagane, Odłożone, Administrator. W celu ustawienia parametrów uruchomienia zadania należy wybrać przycisk F4 Zmień. Powoduje on wyświetlenie Karty zadania, w której poza informacjami ogólnymi o zadaniu takimi jak: funkcja, opis, biblioteka, identyfikator, data generacji, data wykonania, można również znaleźć następujące parametry uruchamiania: Opcja Zadanie zostało wykonane - oznacza zadanie jako wykonane, Opcja Zadanie jest wymagane do uruchomienia systemu, Opcja Do wykonania zadania potrzebne są uprawnienia administratora, Opcja Zadanie nie będzie widoczne na liście zadań będzie uruchomione automatycznie, Opcja Wykonanie zadania jest odłożone na później, Opcja Możliwość uruchamiania zadania zostanie przywrócona w dniu... po zaznaczeniu opcji możliwe będzie określenie kiedy system ponownie ma zaproponować wykonanie zadania. Opcja Możliwość uruchamiania zadania zostanie przywrócona w dniu... jest aktywne, gdy zaznaczono opcję Wykonanie zadania jest odłożone na później. Pole Data pole do podania daty propozycji wykonania zadania. Pole Data jest aktywne, gdy zaznaczona jest opcja Możliwość uruchamiania zadania zostanie przywrócona w dniu.... jest odłożone na później i Możliwość uruchamiania zadania zostanie przywrócona w dniu.... Rys. 18. Okno: Odkładanie wykonania zadania Archiwizacja bazy Funkcja Archiwizacja bazy przeznaczona jest dla użytkowników systemu KS-SOMED z bazą danych Firebird. Do wykonania funkcji, można również wykorzystać program Archiwizacja.exe, znajdujący się w głównym katalogu systemu KS-SOMED. Użytkownicy systemu KS-SOMED z bazą danych Oracle, archiwizację bazy wykonują na serwerze przy użyciu skryptów oraclowych, lub programu OraBackup.exe znajdującego się w katalogu Tools, dostępnym w głównym katalogu systemu KS-SOMED. Program OraBackup.exe korzysta z programu exp.exe, który musi być dostępny. Funkcja Archiwizacja bazy umożliwia stworzenie kopii zapasowej aktualnej bazy danych. Archiwizacja bazy danych może zostać uruchomiona z dowolnego stanowiska. Jeżeli jednak użytkownik zamierza również utworzyć kopię bazy danych, archiwizacja musi zostać uruchomiona z serwera. Aktualnie archiwum bazy zawiera tylko plik *.gbk. Na życzenie użytkownika może powstać drugie, zawierające rzeczywisty plik bazy. Wybór z menu funkcji powoduje wyświetlenie okna Archiwizacja. Rys. 19. Okno: Archiwizacja. Rys. 17. Karta zadania. Wykonanie zadania jest możliwe przez użycie przycisku F6 Wykonaj. Natomiast przycisk F5 Odśwież aktualizuje listę zadań datę wykonania i datę na którą odłożono wykonanie zadania. Przycisk F7 Odłóż umożliwia zmianę daty wykonania zadania. Wyświetla okno Odkładanie wykonanie zadania, w którym znajdują się znane już opcje Wykonanie zadania W oknie tym znajdują się elementy umożliwiające dokonanie następujących ustawień: Przycisk Przeglądaj umożliwia wskazanie katalogu docelowego archiwizacji; domyślnie archiwum bazy umieszczane jest w katalogu Archiw w katalogu, w którym zainstalowany jest system, Opcja Archiwizyj także plik robx.ksb (w osobnym archiwum) zaznaczenie opcji spowoduje, że we wskazanym katalogu zostanie utworzone dodatkowe archiwum, zawierające główny plik bazy danych. Archiwum 64-7

12 1. Serwis to nazywa się podobnie jak główne archiwum, a jedyną różnicą jest dodatkowe słowo na końcu nazwy pliku: Archiwum data godzina baza.zip Opcja Ignoruj błędy sum kontrolnych po zaznaczeniu opcji będzie możliwe stworzenie kopii zapasowej bazy zawierającej błędy niepoprawne sumy kontrolne, Opcja Ignoruj niezakończone transakcje jeżeli opcja będzie zaznaczona wówczas system pozwoli na stworzenie kopii zapasowej bazy zawierającej błędy typu niezakończone transakcje na bazie, Opcja Tryb serwisowy - zaznaczenie opcji powoduje wygenerowanie znacznie bardziej szczegółowego logu to na wypadek niemożności zarchiwizowania bazy danych. Włączenie tej opcji może spowodować znaczne wydłużenie czasu przeprowadzanej operacji, Przycisk Ustawienia wyświetla okno o tej samej nazwie, w którym widoczne są sekcje: Sekcja Archiwizacja zawiera opcje: Opcja Dziel pliki *.GBK (każdy kawałek będzie miał maksymalnie 1GB) podczas archiwizacji tworzone są pliki *.gbk o maksymalnym rozmiarze 1GB i tak też są pakowane każdy z osobna. Umożliwia to archwizację baz danych większych niż 2 GB. Opcja ta domyślnie jest włączona. Opcja Użyj zewnętrznych programów pakujących zaznaczenie opcji umożliwia użycie własnego, zewnętrznego programu pakującego, w sytuacji gdy użytkownik chce kopiować także plik bazy danych powyżej 2 GB. Możliwość użycia zewnętrznego programu jest dostępna z tego względu, iż moduł pakujący wbudowany w Archiwizację obsługuje tylko pliki mniejsze niż 2 GB, a opisane rozwiązanie w opcji powyżej działa tylko z plikami *.gdb. Jeżeli używany jest własny, zewnętrzny program pakujący, wówczas można wyłączyć opcję Dziel pliki *.GBK (każdy kawałek będzie miał maksymalnie 1GB). Zaznaczenie opcji uaktywnia pola, które należy uzupełnić: Pole Zewnętrzny program archiwizujący wybór ścieżki do programu, Pole Parametry wywołania, Pole Zewnętrzny program rozpakujący wybór ścieżki do programu, Pole Parametry wywołania. Sekcja Czynności dodatkowe - umożliwia określenie dodatkowych czynności, które mogą być wykonywane przed czy też po archiwizacji. W widocznych polach można podać ścieżki do wymaganych programów czy skryptów: Pole Czynność wykonywana przed archiwizacją, Pole Czynność wykonywana po archiwizacji, Sekcja Inne umożliwia podanie ścieżki do innego katalogu dla plików tymczasowych. Pole pozostawione puste oznacza, że program sam określi ten katalog. Rys. 20. Okno: Ustawienia. Po ustawieniu odpowiednich parametrów, aby rozpocząć archiwizację należy posłużyć się przyciskiem Start. Proces ten może potrwać dość długo. Po zakończeniu w wybranym katalogu zostanie utworzony plik Archiwum data godzina.zip, zawierający skompresowaną kopię zapasową bazy. W celu wyświetlenia raportu z przebiegu archiwizacji, należy użyć przycisku Pokaż raport Odtworzenie bazy Funkcja Odtworzenie bazy przeznaczona jest dla użytkowników systemu KS-SOMED z bazą danych Firebird. Do wykonania funkcji, można również wykorzystać program Archiwizacja.exe, znajdujący się w głównym katalogu systemu KS-SOMED. Za pomocą funkcji Odtworzenie bazy można przywrócić stan bazy z utworzonego wcześniej archiwum. Odtwarzanie bazy danych musi zostać uruchomione z serwera, ze względu na konieczność fizycznego dostępu do bazy danych. Wynika to z faktu, że podczas odtwarzania bazy tworzony jest nowy plik i dopiero gdy zostanie poprawnie odtworzona zawartość archiwum, baza danych jest podmieniana (z zachowaniem ostatniej wersji jako kopii). W ten sposób zapewnione jest odpowiednie bezpieczeństwo danych. W wyświetlonym oknie Odtwarzanie znajdują się elementy: Przycisk Przeglądaj umożliwia wskazanie katalogu, w którym znajduje się kopia zapasowa bazy, Pole Docelowy rozmiar strony - domyślny rozmiar strony wynosi 8 KB. Dla szybkich (z dużą ilością pamięci) serwerów jest możliwość ustawienia większego rozmiaru strony tzn. 16 KB. Sekcja Błędy w bazach : Opcja Deaktywacja indeksowania zaznaczenie opcji wyłącza indeksowanie bazy, Opcja Nie odtwarzaj warunków poprawności bazy danych, 64-8

13 Serwis Moduł 64 Serwis Opcja Tryb serwisowy - zaznaczenie opcji powoduje wygenerowanie znacznie bardziej szczegółowego logu to na wypadek niemożności odtworzenia bazy danych. Włączenie tej opcji może spowodować znaczne wydłużenie czasu przeprowadzanej operacji. Aby rozpocząć odtwarzanie należy użyć przycisku Start. Proces ten może potrwać dość długo. Sekcja Błędy w bazach: Opcja Ignoruj błędy sum kontrolnych, Opcja Ignoruj niezakońcozne transakcje, Opcja Deaktywacja indeksowania, Opcja Tryb serwisowy. Przycisk Pokaż raport, Przycisk Ustawienia. Aby rozpocząć odświeżanie należy użyć przycisku Start. Rys. 21. Okno: Odtwarzanie. Przy odtwarzaniu bazy nie jest nadpisywana istniejąca baza danych, więc istnieje możliwość jej przywrócenia w razie błędu czy pomyłki. Gdy zajdzie taka konieczność, należy podmienić plik Med1250.gdb plikiem Med1250.bak w katalogu, w którym znajduje się baza (domyślnie jest to katalog, w którym zainstalowany jest system i katalog Bazy ). W celu wyświetlenia raportu z przebiegu odtwarzania, należy użyć przycisku Pokaż raport Odświeżanie bazy Funkcja Odświeżanie bazy przeznaczona jest dla użytkowników systemu KS-SOMED z bazą danych Firebird. Do wykonania funkcji, można również wykorzystać program Archiwizacja.exe, znajdujący się w głównym katalogu systemu KS-SOMED. Funkcja Odśwież bazę umożliwia odświeżanie struktury i spójności bazy. Pozwala na wyeliminowanie większości fizycznych błędów bazy (np. błędy stron). Odświeżanie bazy danych podobnie jak odtwarzanie musi zostać uruchomione z serwera. W wyświetlonym oknie Odświeżanie znajdują się takie same elementy jak w oknie Archiwizacja oraz Odtwarzanie (za wyjątkiem opcji Nie odtwarzaj warunków poprawności bazy danych ): Pole Docelowy rozmiar strony, Opcja Archiwizuj odświeżaną bazę, Przycisk Przeglądaj umożliwia wskazanie katalogu, w którym znajduje się baza, która ma być odświeżona, Opcja Archiwizuj także plik robx.ksb (w osobnym katalogu), Rys. 22. Okno: Odświeżanie Dziennik operacji serwera Interbase Funkcja Dziennik operacji serwera Interbase jest funkcją informacyjną, która rejestruje następujące operacje: włączenie serwera, wyłączenie serwera, ponowna próba uruchomienia serwera, informacje o rekordach sierocych, informacje o błędach sieci. Moduł pozwala na wczytanie w razie potrzeby również innego pliku niż Interbase.log w katalogu zainstalowanego serwera Interbase. Rys. 23. Okno: Dziennik operacji serwera. 64-9

14 2. Bazy Weryfikacja poprawności bazy 2. Bazy Funkcja Weryfikacja poprawności bazy przeznaczona jest dla użytkowników systemu KS-SOMED z bazą danych Firebird. Do wykonania funkcji, można również wykorzystać program Archiwizacja.exe, znajdujący się w głównym katalogu systemu KS-SOMED. Funkcja Weryfikacja poprawności bazy służy do sprawdzenia fizycznej i logicznej poprawności bazy danych (przycisk Start ). Wygenerowany raport można przejrzeć oraz zapisać do pliku (przycisk Pokaż raport ), np. w celu wysłania do producenta w razie problemów z bazą. Funkcja umożliwia również naprawę dużej ilości występujących problemów (przycisk Napraw ). Przed naprawą należy koniecznie wykonać kopię pliku bazy tzn. rzeczywistą kopię pliku *.ksb, ponieważ w określonych okolicznościach (niezbyt częstych), po naprawie część danych może zniknąć mimo, że innymi metodami istnieje możliwość częściowego ich odzyskania. Po wykonanej naprawie należy odświeżyć bazę danych dopiero wtedy naprawa zostanie zakończona. Następnie należy przeprowadzić aktualizację bazy danych w razie, gdy wystąpi konieczność odtworzenia części indeksów Import słowników podstawowych Funkcja umożliwia odświeżenie/ dodanie predefiniowanych słowników danych, takich jak lista gmin i powiatów, klasyfikacje ICD9, ICD10, słownik krajów itp. Wybór z menu funkcji Import słowników podstawowych powoduje wyświetlenie okna, w którym należy wskazać ścieżkę do katalogu w którym znajdują się wzorce. Domyślnie jest to katalog w którym zainstalowany jest system i Wzorce\ Inne. W celu uzupełnienia lub poprawy słownika należy go zaznaczyć na liście, a następnie użyć przycisku Importuj. Domyślnie zaznaczone są wszystkie słowniki. Rys. 26. Okno: Import słowników podstawowych Import miejscowości Rys. 24. Okno: Sprawdzenie poprawności bazy danych Parametry techniczne bazy Funkcja Parametry techniczne bazy jest funkcją informacyjną o danych technicznych bazy jak na przykład wersja, poziom, wielkość strony itp. Dane techniczne można zapisać do pliku (przycisk Zapisz ), wydrukować (przycisk Drukuj ) i skopiować (przycisk Kopiuj ). Rys. 25. Okno: Parametry techniczne. Funkcja Import miejscowości pozwala na import słownika miejscowości, zarówno pełny jak i ograniczony do konkretnego województwa, powiatu lub gminy. Można również ustalić następujące parametry importu miejscowości: Opcja Przywróć ukryte miejscowości jeżeli miejscowości zostały ukryte, wówczas po zaznaczeniu tej opcji, gdyby okazało się, że takie same miejscowości będą dodane do słownika, zostaną one odkryte, Opcja Zmień nazwę miejscowości, jeśli znaleziono ją po kodzie GUS, Opcja Zmień kod GUS miejscowości, jeśli znaleziono ją po nazwie i kodzie GUS gminy, Opcja Dopasuj do miejscowości niepowiązanej z gminą jeśli nie znaleziono innej tylko dla wybranej gminy wybiera pierwszą pasującą nazwę. Opcja jest aktywna, gdy włączona jest opcja Z gminy. Opcja Wypisz dodawane miejscowości po zaznaczeniu opcji w Raporcie z importu oprócz informacji o ilości dodanych, zmienionych lub pominiętych miejscowości pojawi się lista wszystkich dodanych miejscowości, Opcja Wypisz wszystkie miejscowości, jeśli wyszukiwanie po kodzie GUS zwraca więcej niż jedną - gdy opcja będzie zaznaczona w Raporcie z importu

15 Serwis Moduł 64 Serwis W celu zaimportowania słownika dodatkowego Medycyny Pracy należy przekopiować katalog ze słownikami dodatkowymi do katalogu, w którym zainstalowany jest system KS-SOMED Wzorce Slownik STANDARD MedycynaPracy.slk, a następnie z menu modułu Serwis wybrać funkcję Import baz słownikowych Medycyny pracy. Wyświetlone zostanie wówczas okno Zestawy słownikowe: Medycyna pracy. Rys. 27. Okno: Import miejscowości Import dzielnic Funkcja Import dzielnic pozwala na zaimportowanie dzielnic i ulic miasta Warszawa. Rys. 29. Okno: Zestawy słownikowe: Medycyna pracy. Jeżeli słowniki zostały przekopiowane do poprawnego katalogu wówczas pojawią się one na liście w oknie Zestawy słownikowe: Medycyna pracy. Po zaznaczeniu słowników, które mają być zaimportowane należy wybrać przycisk Start (F9). Po zatwierdzeniu pojawiającego się okna Czy na pewno chcesz rozpocząć import? rozpocznie się import słowników. Rys. 28. Okno: Import dzielnic miasta Warszawa Import baz słownikowych Dodatkowe bazy słownikowe są to pomocnicze wzorce stworzone w celu ułatwienia pracy w modułach do których dostęp jest możliwy tylko po wykupieniu specjalnej licencji, np. do modułu Medycyna pracy. W ramach baz słowników dodatkowych importować można również kalendarz szczepień, umowy na usługi stomatologiczne oraz inne bazy dodatkowe. Słowniki dodatkowe nie są standardowo dołączane do systemu. Aby z nich korzystać należy uprzednio dokonać operacji importu słowników do systemu Import baz słownikowych Medycyny pracy Rys. 30. Okno: Czy na pewno chcesz rozpocząć import? Import baz słownikowych Kalendarz szczepień Przed rozpoczęciem importu Kalendarza szczepień należy przekopiować słowniki do katalogu, w którym zainstalowano KS-SOMED Wzorce Slownik STANDARD KalendarzSzczepien.slk. Import tych słowników przebiega analogicznie jak słowników Medycyny Pracy

16 2. Bazy Rys. 31. Okno: Zestawy słownikowe: Kalendarz szczepień. Rys. 33. Okno: Zestawy słownikowe: dodatkowe Import baz słownikowych Umowy Proces importu umów na usługi stomatologiczne jest podobny jak dla Medycyny Pracy i Kalendarza szczepień. W celu importu baz słownikowych umów na usługi stomatologiczne należy przekopiować pliki słowników do katalogu, w którym zainstalowano KS-SOMED Wzorce Slownik STANDARD UmowyNaUslugiStomat.slk oraz z menu wybrać funkcję Import baz słownikowych Umowy Eksporty Funkcje w menu Eksporty dostępne są dopiero po podaniu odpowiedniego hasła. Hasło to jest takie samo jak do Edytora SQL i jest zmieniane co rok. Hasło o którym mowa można uzyskać kontaktując się z serwisem systemu KS-SOMED. Istnieje możliwość eksportu: 1. bazy uprawnień, 2. bazy ICD, 3. bazy ATC, 4. tabel systemowych. Wybór z menu jednej z wyżej wymienionych funkcji powoduje wyświetlenie okna Eksport baz. Rys. 34. Okno: Eksport baz. Rys. 32. Okno: Zestawy słownikowe: Umowy Import baz dodatkowych Funkcja Import baz dodatkowych umożliwia zaimportowanie słowników takich jak: POZ 2002 LEKARZ, POZ 2002 PIELĘGNIARKA i innych. Słowniki te powinny znaleźć się w katalogu w którym zainstalowany jest system KS-SOMED Wzorce\ Slownik\ INNE\ POZ 2002 ZACHPOM Lekarz.zip. Eksportując tabele należy wskazać te, które zostaną wyeksportowane. W tym celu w oknie Eksport tabel należy użyć przycisku Lista tabel. Spowoduje on wyświetlenie okna Lista tabel, a po użyciu przycisku F2 Dodaj okna Tabele, w którym należy podświetlić tabelę i wybrać przycisk OK

17 Serwis Moduł 64 Serwis Aby rozpocząć proces aktualizacji bazy KS-BLOZ należy uruchomić funkcję Import bazy leków BLOZ, a w oknie Aktualizacja bazy BLOZ wskazać plik bl.dbf i kliknąć przycisk Start. Ścieżkę do pliku bl.dbf można wskazać posługując się ikoną. W oknie Aktualizacja bazy BLOZ znajduje się również opcja umożliwiająca pełną aktualizację bazy BLOZ (Opcja Wymuś pełną aktualizację bazy BLOZ ) Baza leków BLOZ Rys. 35. Okno: Lista tabel Import bazy leków BLOZ Funkcja Import bazy leków BLOZ pozwala na import i aktualizację bazy leków i środków pomocniczych BLOZ oraz bazę Interakcji i Średnich cen. Import i aktualizacja bazy Interakcji i Średnich cen jest możliwa, gdy Użytkownik posiada licencje na wymienione pozycje. Wybór funkcji Import bazy leków BLOZ wyświetla okno Aktualizacja bazy BLOZ. Po zaimportowaniu bazy BLOZ, gdy Użytkownik posiada właściwą licencję, automatycznie dokonuje się aktualizacja bazy Interakcji i Średnich cen. Po użyciu przycisku Opcje pojawia się okno BLO- ZUpdate, w którym znajdują się następujące opcje i pole: Opcja Usuń pliki z wzorcami po aktualizacji po zaznaczeniu opcji system automatycznie usunie zbędne pliki pozostawione po aktualizacji. Opcja Przy starcie programu poszukuj wzorce na dyskach gdy opcja zostanie zaznaczona przy ponownym uruchomieniu, program sprawdzi, czy na którymś z dostępnych dysków znajdują się dane do aktualizacji bazy KS-BLOZ. Jeżeli je znajdzie, aktualizacja zostanie przeprowadzona automatycznie. Pole Co robić ze średnimi cenami podczas aktualizacji określa sposób aktualizacji bazy średnich cen: uaktualnij pozycje nie poddane edycji, uaktualnij wszystko. Rys. 36. Okno: Aktualizacja bazy BLOZ. Baza KS-BLOZ jest dostarczana razem z systemem na płycie CD-ROM. Kolejne aktualizacje można pobrać ze strony internetowej firmy Kamsoft. Aby pobrać dane aktualizacyjne bazy KS-BLOZ ze strony internetowej firmy Kamsoft należy: w oknie głównym strony internetowej Kamsoft kliknąć na polecenie FTP, wejść do katalogu PUB, a następnie do podkatalogu BLOZ, wybrać pliki: a.zip, o.zip, bl.zip, zapisać pliki do katalogu na dysku komputera np: c: BLOZ\, rozpakować pobrane pliki do katalogu np: c: BLOZ\. Rys. 37. Okno: BLOZUpdate Wymuszenie aktualizacji całej bazy BLOZ Po wywołaniu funkcji Wymuszenie aktualizacji całej bazy BLOZ pojawia się okno z komunikatem, po zatwierdzeniu którego przy kolejnym uruchomieniu importu bazy BLOZ będą aktualizowane wszystkie leki. Proces aktualizacji całej bazy BLOZ jest długotrwały. Po rozpakowaniu plików a.zip, o.zip, bl.zip zostaną utworzone pliki: A.dbf, Bl.dbf, Blozusun.dbf, O.dbf. Podczas aktualizacji bazy BLOZ powinny znajdować się one w tym samym katalogu

18 2. Bazy 2.7. Import dokumentów z systemu KS-SIKCH (BUM) System umożliwia przeprowadzenie importu dokumentów z systemu NFZ KS-SIKCH. Funkcja ta umożliwia uzupełnienie danych w bazie słownikowej BUM. Baza BUM jest to zbiór usług/ procedur medycznych wykonywanych w jednostkach służby zdrowia. Po wywołaniu funkcji wyświetlone zostaje okno Import dokumentów z systemu KS-SIKCH, w którym należy użyć przycisku Import i wskazać ścieżkę do pliku z rozszerzeniem bum. W oknie Tworzenie usług z ICD-9 CM można wskazać do jakiej lokalnej grupy usług, mają być dodane wygenerowane usługi lub grupy usług (pole opisane początkowo Brak wybranej grupy usług. Do generowanej usługi można podpiąć również usługę refundowaną (pole opisane początkowo Brak wybranej usługi refundowanej. Wygenerowane usługi mogą być dodane do wybranej lokalnej grupy usług podanej w polu opisanym początkowo Brak wybranej grupy usług. Dla generowanej usługi można ustawić również nazwę usługi refundowanej. W tym celu należy uzupełnić pole opisane początkowo Brak wybranej usługi refundowanej. Należy pamiętać o tym, że wybranie do wygenerowania grupy usług z bazy ICD-9 CM, nie spowoduje automatycznego stworzenia kolejnej lokalnej grupy usług. Jeśli wśród generowanych usług znajdują się usługi, które były już w lokalnej bazie, można zdecydować, czy przywracać usługi ukryte czy nie. Jeśli ukryte usługi mają być przywrócone należy w oknie Tworzenie usług z ICD9 zaznaczyć opcję Przywróć jeśli ukryta. W celu rozpoczęcia procesu generowania, należy użyć przycisku F5 Generuj, po którym zostanie wyświetlone okno Podsumowanie. Aby przejrzeć raport, należy użyć przycisku Raport. Rys. 38. Okno: Import dokumentów z systemu KS-SIKCH Generowanie usług na podstawie kodów ICD-9 CM Funkcja Generowanie usług na podstawie kodów ICD-9 CM umożliwia uzupełnienie lokalnej bazy usług na podstawie bazy procedur medycznych ICD-9 CM rozprowadzanej na podstawie umowy licencyjnej zawartej z Fundacją Zdrowia Publicznego. Można generować zarówno pojedyńcze usługi jak i grupy usług. W celu dodania do listy pojedyńczych kodów ICD-9 CM w oknie Tworzenie usług z ICD9, należy wybrać przycisk F2 Dod. kod. W celu dodania do listy grupy kodów, należy użyć przycisku S2 Dod. grupę. W obu przypadkach zostaje wyświetlone okno ICD-9 CM, w którym kolejno należy wybrać odpowiednie pozycje. Rys. 39. Okno: Tworzenie usług z ICD9. Rys. 40. Okno: Podsumowanie Generowanie usług na podstawie kodów ICD-9 PL (JGP) Funkcja Generowanie usług na podstawie kodów ICD-9 PL (JGP) umożliwia uzupełnienie lokalnej bazy usług na podstawie bazy ICD-9 PL powstałej na podstawie zbioru udostępnionego przez NFZ wszystkim świadczeniodawcom rozliczającym się z NFZ na zasadach public domain. Do 2008 roku kod ICD- 9 PL (JGP) był wymagany tylko do rozliczeń świadczeń związanych z jednorodnymi grupami pacjentów. Począwszy od 2009 roku kod ten wymagany jest również do rozliczeń pozostałych świadczeń. Podobnie jak w opisanej powyżej funkcji, można generować zarówno pojedyńcze usługi jak i grupy usług. W celu dodania do listy pojedyńczych kodów ICD-9 PL (JGP) w oknie Tworzenie usług z ICD-9 PL, należy użyć przycisku F2 Dod. kod. W celu dodania do listy grupy kodów, należy posłużyć się przyciskiem S2 Grupa. W obu przypadkach zostaje wyświetlone okno ICD-9 PL, w którym kolejno należy wybrać odpowiednie pozycje

19 Serwis Moduł 64 Serwis do tej grupy (pole opisane początkowo Brak wybranej grupy rozpoznań ). W oknie Tworzenie rozpoznań z ICD10 znajdują się również opcje: Przewlekłe na liście rozpoznań lokalnych oznacza rozpoznanie jako przewlekłe, Przywróć jeśli ukryte jeśli wśród generowanych rozpoznań znajdują się takie, które były już w lokalnej bazie, można zdecydować, czy przywracać rozpoznania ukryte. Rys. 41. Okno: Tworzenie usług z ICD9-PL (JGP). W oknie Tworzenie usług z ICD-9 PL można wskazać do jakiej lokalnej grupy usług, mają być dodane wygenerowane usługi lub grupy usług (pole opisane początkowo Brak wybranej grupy usług. Do generowanej usługi można podpiąć również usługę refundowaną (pole opisane początkowo Brak wybranej usługi refundowanej. Należy pamiętać o tym, że wybranie do wygenerowania grupy usług z bazy ICD-9 PL (JGP), nie spowoduje automatycznego stworzenia kolejnej lokalnej grupy usług. Jeżeli wśród generowanych usług znajdują się usługi, które były już w lokalnej bazie, można zdecydować, czy przywrócić usługi ukryte czy nie. Jeśli ukryte usługi mają być przywrócone, wówczas należy włączyć opcję Przywróć jeśli ukryta. W celu rozpoczęcia procesu generowania, należy użyć przycisku F5 Generuj, po którym zostanie wyświetlone okno Podsumowanie. Aby przejrzeć raport, należy użyć przycisku Raport. Rys. 43. Okno: Tworzenie rozpoznań z ICD10. W celu rozpoczęcia procesu generowania, należy użyć przycisku F5 Generuj, po którym zostanie wyświetlone okno Podsumowanie. Aby przejrzeć raport, należy użyć przycisku Raport Import tabel Funkcja Import tabel pozwala na nadpisanie w bazie tabel nową zawartością z plików DB, znajdujących się w wybranym katalogu. Tabele są kopiowane z zachowaniem własnej numeracji pola ID. Przycisk Lista tabel umożliwia wybór tabel do nadpisania w bazie. Rys. 44. Okno: Import tabel Pasek narzędziowy importu Rys. 42. Okno: Podsumowanie Generowanie rozpoznań na podstawie klasyfikacji ICD10 Funkcja Generowanie rozpoznań na podstawie klasyfikacji ICD10 pozwala na uzupełnienie lokalnej bazy rozpoznań na podstawie klasyfikacji ICD10. Dodawać można zarówno pojedyncze rozpoznania (za pomocą przycisku F2 Dod. kod ) jak i grupy rozpoznań (za pomocą przycisku SF2 Dod. grupę ). Generowane rozpoznania mogą być dodane do lokalnej bazy rozpoznań oraz gdy podano Grupę rozpoznań Funkcja Pasek narzędziowy importu włącza lub wyłącza wyświetlanie w głównym oknie modułu Serwis przycisków do następujących funkcji importu: Import podstawowych słowników, Import bazy leków BLOZ, Wymuszenie aktualizacji całej bazy leków BLOZ, Import dokumentów z systemu KS-SIKCH, Import baz Medycyny pracy

20 3. Testy Konwersja dużych formularzy Funkcja umożliwia konwersję formularzy, wzorców formularzy oraz wzorców wydruku. Operacja może być czasochłonna w zależności od ilości formularzy. Funkcja umożliwia również określenie: ilości rekordów wyświetlanych w linii oraz dodatkowych parametrów przy tworzeniu indeksu (ORA- CLE). Rys. 45. Okno: Konwersja dużych formularzy. 3. Testy W module Serwis można wykonać następujące testy: Sprawdzenie sekwencji, Sprawdzenie procedur, Sprawdzenie triggerów, Reindeksacja, Rekordy zerowe (pola ID/DEL), Sprawdzenie odwołań w tabelach. Testy wykonywać można zarówno pojedyńczo jak i w formie pełnego testu Pełny test Pełny test bazy obejmuje sprawdzanie sekwencji, procedur, wyzwalaczy, rekordy zerowe ID/DEL i odwołania do tabel. Funkcja wywoływana jest przez użycie skrótu klawiaturowego Ctrl+T lub wybór z menu funkcji Pełny test. Rys. 47. Okno: Ustawienia Pasek narzędziowy testów Funkcja Pasek narzędziowy testów włącza lub wyłącza wyświetlanie w głównym oknie modułu Serwis przycisków funkcji testów baz. W pasku narzędziowym znajdą się wówczas ikony umożliwiające dostęp do następujących funkcji: Pełny test bazy (Ctrl+T), Ustawienia testera baz, Test sekwencji (Schift+F3), Test procedur (Schift+F4), Test triggerów (Schift+F5), Reindeksacja (Schift+F6), Rekordy zerowe (pola ID/DEL) (Schift+F7), Sprawdzanie odwołań między tabelami (Schift+F8), Raport testera baz Sprawdzenie sekwencji Wybór z menu funkcji Sprawdzanie sekwencji lub użycie skrótu klawiaturowego Shift+F3 powoduje wyświetlenie okna Zaawansowanie oraz wykonanie testu bazy tylko w zakresie sprawdzania sekwencji Sprawdzenie procedur 3.2. Opcje testera Rys. 46. Okno: Zaawansowanie. W Opcjach testera można sprecyzować rodzaj przeprowadzanego testu: Opcja Rejestruj skrypty sql, Opcja Pokaż raport po zakończeniu testu, Opcja Grupować pola o jednakowych (błędnych) odwołaniach. Użycie skrótu klawiaturowego Shift+F4 lub wywołanie funkcji Sprawdzanie procedur przeprowadza tylko test w zakresie sprawdzania procedur Sprawdzenie triggerów Sprawdzanie triggerów jest możliwe po wywołaniu z menu funkcji Sprawdzanie triggerów lub użycie skrótu Shift+F Reindeksacja Przeprowadzenie reindeksacji następuje po wywołaniu funkcji Reindeksacja lub użyciu skrótu Shift+F Rekordy zerowe (pola ID/ DEL) 64-16

21 Serwis Moduł 64 Serwis W celu sprawdzenia samych rekordów zerowych pól ID/ DEL można użyć skrótu Shift+F7 lub z menu wywołać funkcję Rekordy zerowe (pola ID/ DEL) Sprawdzenie odwołań w tabelach Sprawdzanie odwołań jest możliwe po wybraniu z menu funkcji Sprawdzenie odwołań w tabelach lub użyciu skrótu Shift+F Wyniki testów Przegląd raportu i logu SQL z procedur testujących jest możliwy za pomocą funkcji Wyniki testów. Funkcja ta wyświetla okno Raport, a zawarte w nim dane można: zapisać, wydrukować, skopiować do schowka, przeszukiwać po podanym tekście, zmienić czcionkę i rozmiar czcionki. Rys. 49. Okno: Import zleceń. W oknie Import zleceń należy podać ścieżkę do pliku.csv wyeksportowanego z KS-SWD XML (Pole Plik ) oraz zaznaczyć jedną z opcji: Import Zleceń, Import Raportów Rozliczeniowych. Po zaznaczeniu opcji Import Zleceń pojawiają się następujące opcje: Aktualizuj istniejące zlecenia, Zapisuj pomijane zlecenia do pliku, Wykorzystaj zewnętrzny wzorzec z pliku CSVmap. Gdy włączona zostanie opcja Import Raportów rozliczeniowych na zakładce Ustawienia pojawi się tylko jedna opcja Zapisuj pomijane raporty do pliku. Na zakładce Import można sprawdzić stan importu. 4. Wymiana danych Rys. 48. Okno: Raport. Wybór z menu funkcji Wymiana danych powoduje wyświetlenie okna Import zleceń. Umożliwia ona import zleceń oraz import raportów rozliczeniowych z systemu KS-SWD XML. 5. Funkcje dodatkowe alarmy i notatki Funkcja Alarmy i notatki została opisana w instrukcji do modułu Terminarz. 6. Specjalne 6.1. Eksport zleceń Funkcja Eksport zleceń umożliwia wyeksportowanie wykonanych zleceń do programu Excel w pliku *csv. W oknie o tym samym tytule należy podać przedział czasu, za który mają zostać wyeksportowane zlecenia. Można również włączyć opcje: Opcja Eksportuj tylko zlecenia wykonane w ramach umowy z NFZ włączenie opcji spowoduje, że zostaną wyeksportowane tylko zlecenia, wykonane w ramach umów z OW NFZ. Opcja Dodatkowe informacje replikacyjne w pliku

22 6. Specjalne nazwę pliku oraz ścieżkę na dysku, gdzie ma być zapisany plik. Po zakończeniu eksportu zostanie wyświetlony komunikat z liczbą wyeksportowanych zleceń. W oknie tym znajduje się również przycisk Raport. Jego użycie wyświetla szczegółowe informacje o zleceniach. Rys. 50. Okno: Eksport zleceń. Aby rozpocząć eksport zleceń, należy użyć przycisku Eksportuj. Następnie w wyświetlonym oknie, należy podać Rys. 51. Okno Podsumowanie

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED Podręcznik użytkownika Katowice 2011 Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32) 209-07-05 Fax:

Bardziej szczegółowo

Instrukcja administratora Systemu SJO BeSTi@

Instrukcja administratora Systemu SJO BeSTi@ System powstał w ramach projektu Transition Facility 2006/018-180.01.04 System zarządzania budżetami jednostek samorządu terytorialnego sprawozdawczość jednostek organizacyjnych Strona 2 z SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A. Asseco WAPRO OPROGRAMOWANIE DLA FIRM. WF-Mag Mobile 2 PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A. Asseco WAPRO OPROGRAMOWANIE DLA FIRM. WF-Mag Mobile 2 PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A. Asseco WAPRO OPROGRAMOWANIE DLA FIRM WF-Mag Mobile 2 PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Warszawa 2014 Producent zastrzega sobie prawo dokonywania w programie zmian i udoskonaleń nieujętych

Bardziej szczegółowo

Moduł Serwis. Wersja 3.56.303

Moduł Serwis. Wersja 3.56.303 Moduł Wersja 3.56.303 Spis treści Słowo wstępne 3 Charakterystyka modułu 5 1. Przeznaczenie modułu 5 2. Budowa modułu 5 3. Obsługa okien 7 4. Ikony i skróty klawiszowe 14 5. Drukowanie dokumentów 15 Instalacja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu Asystent Baza Danych 2012. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk

Instrukcja użytkownika programu Asystent Baza Danych 2012. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Instrukcja użytkownika programu Asystent Baza Danych 2012 Autorzy: omasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Spis treści 1 WSĘP 3 2 Asystent Baza Danych 5 3 Instalacja 6 4 Pierwsze uruchomienie 8

Bardziej szczegółowo

AKCYZAIB/MS. Program do obsługi systemu EMCS PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

AKCYZAIB/MS. Program do obsługi systemu EMCS PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA AKCYZAIB/MS Program do obsługi systemu EMCS PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Wrocław, wrzesień 2013 WSTĘP... 5 Umowa licencyjna... 6 Wymagania programu... 6 1. INSTALACJA OPROGRAMOWANIA... 7 AkcyzaIB instalacja...

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Automat 2

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Automat 2 TRX Krzysztof Kryński Cyfrowe rejestratory rozmów seria KSRC PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Automat 2 Wersja 1.7 Wrzesień 2013 Copyright TRX Dotyczy programu Automat 2 w wersji 2.2.x TRX ul. Garibaldiego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu Asystent CRM 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk

Instrukcja użytkownika programu Asystent CRM 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Instrukcja użytkownika programu Asystent CRM 2014 Autorzy: omasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Spis treści 1 WSĘP 3 2 Asystent CRM 5 3 Instalacja 6 4 Pierwsze uruchomienie 8 4.1 Kreator pierwszego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu Asystent Firma 2013. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk

Instrukcja użytkownika programu Asystent Firma 2013. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Instrukcja użytkownika programu Asystent Firma 2013 Autorzy: omasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Spis treści 1 WSĘP 3 2 Asystent Firma 5 3 Instalacja 6 4 Pierwsze uruchomienie 8 4.1 Kreator

Bardziej szczegółowo

System Numerowania Recept Lekarskich Moduł Operatora Lekarza 2010.08.1.45.

System Numerowania Recept Lekarskich Moduł Operatora Lekarza 2010.08.1.45. System Numerowania Recept Lekarskich Moduł Operatora Lekarza 2010.08.1.45. Katowice, wrzesień 2011 Strona 1 z 30 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 2. PODSTAWOWE ZASADY PRACY Z SYSTEMEM... 4 2.1. Opcje wspólne...

Bardziej szczegółowo

INTUICA System Pomocy

INTUICA System Pomocy INTUICA System Pomocy 1 / 96 Spis treści Korzystanie z pomocy... 5 Instalacja programu... 6 Instalacja... 6 Praca w sieci... 10 Instalacja serwera... 11 Konfiguracja serwera... 11 Wymagania... 13 Klucz

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu Asystent Baza Danych 2013. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk

Instrukcja użytkownika programu Asystent Baza Danych 2013. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Instrukcja użytkownika programu Asystent Baza Danych 2013 Autorzy: omasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Spis treści 1 WSĘP 3 2 Asystent Baza Danych 5 3 Instalacja 6 4 Pierwsze uruchomienie 8

Bardziej szczegółowo

1. Podstawowe wiadomości... 9

1. Podstawowe wiadomości... 9 CRM v. 4.2.8 2 CRM - SPIS TREŚCI: 1. Podstawowe wiadomości... 9 1.1. Ekran... 9 1.1.1. Wygląd i elementy typowego formularza... 9 1.1.2. Pasek narzędziowy... 10 1.2. Podstawowe działania... 11 1.2.1. Klawisze

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu Asystent Faktura 2012. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk

Instrukcja użytkownika programu Asystent Faktura 2012. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Instrukcja użytkownika programu Asystent Faktura 2012 Autorzy: omasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Spis treści 1 WSĘP 3 2 Asystent Faktura 5 3 Instalacja 6 4 Pierwsze uruchomienie 8 4.1 Kreator

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu Asystent Faktura 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk

Instrukcja użytkownika programu Asystent Faktura 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Instrukcja użytkownika programu Asystent Faktura 2014 Autorzy: omasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Spis treści 1 WSĘP 3 2 Asystent Faktura 5 3 Instalacja 6 4 Pierwsze uruchomienie 8 4.1 Kreator

Bardziej szczegółowo

Fakt Dystrybucja / Serwis: 1992-2010 Fakt Dystrybucja Sp. z o.o., tel. (58) 622 66 00, http://www.fakt.com.pl

Fakt Dystrybucja / Serwis: 1992-2010 Fakt Dystrybucja Sp. z o.o., tel. (58) 622 66 00, http://www.fakt.com.pl Fakt Dystrybucja / Serwis: 1992-2010 Fakt Dystrybucja Sp. z o.o., tel. (58) 622 66 00, http://www.fakt.com.pl 2 Spis treści I. WPROWADZENIE -------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu Asystent CRM 2012. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk

Instrukcja użytkownika programu Asystent CRM 2012. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Instrukcja użytkownika programu Asystent CRM 2012 Autorzy: omasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Spis treści 1 WSĘP 3 2 Asystent CRM 5 3 Instalacja 6 4 Pierwsze uruchomienie 8 4.1 Kreator pierwszego

Bardziej szczegółowo

Moduł Wyposażenie. Wersja 3.56.303

Moduł Wyposażenie. Wersja 3.56.303 Moduł Wersja 3.56.303 Spis treści Słowo wstępne 4 Charakterystyka modułu 6 1. Przeznaczenie modułu 6 2. Budowa modułu 7 3. Obsługa okien 10 4. Ikony i skróty klawiszowe 17 5. Drukowanie dokumentów 19 Instalacja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu Asystent Gabinet Lekarski 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk

Instrukcja użytkownika programu Asystent Gabinet Lekarski 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Instrukcja użytkownika programu Asystent Gabinet Lekarski 2014 Autorzy: omasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Spis treści 1 WSĘP 3 2 Asystent Gabinet Lekarski 5 3 Instalacja 6 4 Pierwsze uruchomienie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Użytkownika. Moduł: Obieg Dokumentów Wersja 2015.0.1

Instrukcja Użytkownika. Moduł: Obieg Dokumentów Wersja 2015.0.1 Instrukcja Użytkownika Moduł: Obieg Dokumentów Wersja 2015.0.1 UWAGA Prawa wynikające z Warunków Gwarancji Użytkownik nabywa po rejestracji programu u Producenta. Dokumentem potwierdzającym rejestrację

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika Wersja 2006 RAKSSQL CRM

Podręcznik użytkownika Wersja 2006 RAKSSQL CRM Podręcznik użytkownika Wersja 2006 RAKSSQL CRM MSM Spółka z o.o., Warszawa 2006 WARUNKI LICENCJI NA UŻYTKOWANIE PROGRAMU SYSTEMU RAKSSQL 1. Przedmiotem licencji jest prawo do użytkowania programu systemu

Bardziej szczegółowo

instrukcja obs³ugi Znamy Twoje potrzeby www.reset2.pl

instrukcja obs³ugi Znamy Twoje potrzeby www.reset2.pl www.reset2.pl Znamy Twoje potrzeby (C) RESET2 Sp. z o.o. - wszystkie prawa zastrze one, ³¹cznie z prawem do reprodukcji czêœci lub ca³oœci publikacji w jakiejkolwiek formie. Do³o yliœmy wszelkich starañ,

Bardziej szczegółowo

9.0 v2. INSTRUKCJA OBSŁUGI SAD EC Win

9.0 v2. INSTRUKCJA OBSŁUGI SAD EC Win Usługi Informatyczne i Elektroniczne mgr inż. Jacek Cenzartowicz ul.południowa 25 pok. 414-416 PL 71-001 Szczecin, tel. (+48 600) 968995, 969457, 922589 tel./fax (+48 91) 4314-126 /4824-431 e-mail sad@pro.onet.pl,

Bardziej szczegółowo

Instrukcjainstalacji KS-CRM

Instrukcjainstalacji KS-CRM System Zarządzania Relacjami z Klientami Instrukcjainstalacji KS-CRM Katowice 2012 2213PI01.00 Nazwa dokumentu: Instrukcja instalacji systemu KS-CRM Wersja dokumentu: 2015.00.0.0 Data aktualizacji: 03.07.2014

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJA SYSTEMU KS-AOW Dokument: lipiec 2015 Wydanie: 4 Waga: 90

INSTRUKCJA INSTALACJA SYSTEMU KS-AOW Dokument: lipiec 2015 Wydanie: 4 Waga: 90 Dokument: lipiec 2015 Wydanie: 4 Waga: 90 KAMSOFT S.A. 40-235 Katowice; ul. 1 Maja 133 tel. (0-32) 209-07-05, fax. (0-32) 209-07-15 KS-APTEKA WINDOWS INSTALACJA SYSTEMU Katowice, sierpień 2015 INSTALACJA

Bardziej szczegółowo

Menadżer Serwisu Multi

Menadżer Serwisu Multi Menadżer Serwisu Multi Podręcznik użytkownika by Krzysztof Pietras 1 Menadżer Serwisu Multi Spis treści O programie...5 Instalacja...7 Konfiguracja połączenia z bazą danych...8 Tworzenie nowej bazy danych...8

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU PLATAN CTI. wersja 2.00.10a

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU PLATAN CTI. wersja 2.00.10a INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU PLATAN CTI wersja 2.00.10a PLATAN CTI jest produktem firmy: PLATAN Sp. z o.o. 81-855 Sopot, ul. Platanowa 2 tel. (0-58) 555 88 00, fax (0-58) 555 88 01 e-mail: platan@platan.pl,

Bardziej szczegółowo

Moduł Produkty. Wersja 3.59.305

Moduł Produkty. Wersja 3.59.305 Moduł Wersja 3.59.305 Spis treści Słowo wstępne 4 Charakterystyka modułu 6 1. Przeznaczenie modułu 6 2. Budowa modułu 7 3. Obsługa okien 10 4. Ikony i skróty klawiszowe 16 5. Drukowanie dokumentów 19 Instalacja

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI DO LocumNet Desktop 5.0. Część II - Podręcznik administratora

INSTRUKCJA OBSŁUGI DO LocumNet Desktop 5.0. Część II - Podręcznik administratora INSTRUKCJA OBSŁUGI DO LocumNet Desktop 5.0 Część II - Podręcznik administratora Część II - Podręcznik administratora... 1 Wstęp... 4 Wymagania systemowe... 5 Quick start co należy zrobić aby szybko zacząć

Bardziej szczegółowo

Ruch Chorych Statystyka. Dokumentacja Użytkownika

Ruch Chorych Statystyka. Dokumentacja Użytkownika Ruch Chorych Dokumentacja Użytkownika Spis treści Rozdział 1 Informacje o systemie Rozdział 2 Informacje techniczne 2.1 2.2 Architektura... systemu i wymagania sprzętowe 2-2 Program... a system operacyjny

Bardziej szczegółowo