INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA WNIOSKU O DOFINANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA WNIOSKU O DOFINANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA"

Transkrypt

1 PO_IG/8.3/08/w01 INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA WNIOSKU O DOFINANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - einclusion W celu prawidłowego wypełnienia wniosku o dofinansowanie niezbdna jest znajomo zarówno Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, (dalej jako Program lub PO IG) zawierajcego wykaz priorytetów i działa uzgodnionych z Komisj Europejsk i stanowicych przedmiot interwencji funduszy strukturalnych, jak i Szczegółowego opisu priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (dalej Uszczegółowienie Programu), zawierajcego wiele wskazówek odnonie realizacji projektów. Zasadne jest zapoznanie si z odpowiednimi Wytycznymi wydanymi przez Ministra Rozwoju Regionalnego. Pomocny bdzie take Przewodnik po kryteriach wyboru finansowanych operacji w ramach PO IG. Wszystkie wymienione dokumenty s dostpne na stronie internetowej Ministerstwa Rozwoju Regionalnego ( oraz Ministerstwa Spraw Wewntrznych i Administracji ( Władzy Wdraajcej Programy Europejskie ( Projekty współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego musz by zgodne z celami zawartymi w Programie i Uszczegółowieniu Programu oraz zgodne z regulacjami dotyczcymi funduszy strukturalnych. Zgłaszane projekty (wnioski o dofinansowanie) poddane bd szczegółowej analizie, a nastpnie ocenie co do zgodnoci z kryteriami wyboru projektów przyjtymi przez Komitet Monitorujcy. Wniosek o dofinansowanie naley wypełni w jzyku polskim. Podana w instrukcji ilo znaków przeznaczonych na opis w poszczególnych punktach odnosi si do znaków łcznie ze spacjami. Wymogi formalne dotyczce przygotowania wniosku o dofinansowanie: 1) Wniosek zawiera informacje pozwalajce na dokonanie pełnej oceny i udzielenie wsparcia. 2) Naley zastosowa właciwy dla działania 8.3 formularz wniosku udostpniony na stronie instytucji przyjmujcej wnioski (dotyczy równie załczników, jeeli przewidziano specjalne formularze dla załczników). 3) Nie wolno dokonywa adnych zmian w formularzu wniosku, za wyjtkiem powielania okrelonych rubryk wskazanych w niniejszej instrukcji. 4) Wniosek powinien by kompletny, zawiera wszystkie ponumerowane strony i wymagane załczniki. 5) Wniosek zawiera poprawne wyliczenia arytmetyczne. 6) Wszystkie wymagane pola wniosku musz by wypełnione zgodnie z niniejsz instrukcj, w tym podane wszystkie wymagane dane oraz informacje lub adnotacj nie dotyczy. 7) Wniosek powinien zosta złoony we właciwej formie (1 wersja papierowa oraz 1 wersja elektroniczna). 8) Wniosek naley wypełni elektronicznie, zapisa na noniku danych (dyskietka, CD), a nastpnie wydrukowa (wersja papierowa i elektroniczna wniosku powinny by tosame). 9) Załczniki w formie kopii zostały potwierdzone za zgodno z oryginałem przez Wnioskodawc lub osob uprawnion do reprezentowania Wnioskodawcy, zgodnie z 1

2 zasadami reprezentacji (tj. podpisane przez osob/osoby wskazane do reprezentacji w dokumencie rejestrowym lub upowanionego pełnomocnika w załczonym do wniosku pełnomocnictwie lub potwierdzonej przez Wnioskodawc kopii.). 10) Wniosek powinien zosta podpisany przez Wnioskodawc lub osob uprawnion do reprezentowania Wnioskodawcy, zgodnie z zasadami reprezentacji (tj. podpisany przez osob/osoby wskazane do reprezentacji w dokumencie rejestrowym lub upowanionego pełnomocnika w załczonym do wniosku pełnomocnictwie lub potwierdzonej przez Wnioskodawc kopii.). 11) Wniosek powinien by trwale spity. Uwaga! Rubryki opisowe wniosku o dofinansowanie musz uwzgldnia wszystkie wymagane w danym punkcie informacje wskazane w niniejszej instrukcji. Brak niektórych informacji moe prowadzi do negatywnej oceny w odniesieniu do odpowiedniego kryterium merytorycznego. Niewystarczajce informacje merytoryczne we wniosku o dofinansowanie nie s traktowane jako uchybienia formalne i nie podlegaj prawu do uzupełnienia/poprawy. Pierwsza rubryka zatytułowana data wpłynicia wniosku o dofinansowanie, a take pole zawierajce numer wniosku s wypełniane przez instytucj przyjmujc wniosek. I. Informacje ogólne o projekcie. Ad. 1 Tytuł projektu Wnioskodawca wpisuje pełny tytuł projektu. Powinien on w jasny i niebudzcy wtpliwoci sposób obrazowa faktyczne zadanie, które zostanie zrealizowane w ramach projektu. Jeeli projekt jest realizacj pewnego etapu wikszej inwestycji, powinno by to zaznaczone w tytule projektu. Tytuł nie moe by nadmiernie rozbudowany. Powinien liczy nie wicej ni 10 wyrazów. Ad. 2 Identyfikacja rodzaju inwestycji Punkt standardowy dla całego działania 8.3. Nie podlega zmianom. Ad. 3 Klasyfikacja projektu. Punkt standardowy dla całego działania 8.3. Nie podlega zmianom Ad. 4 Typ projektu W przypadku gdy projekt nie jest duym projektem zgodnie z poniszymi zapisami naley zaznaczy Nie Duym projektem w rozumieniu art. 39 rozporzdzenia nr 1083/2006 jest operacja składajc si z szeregu robót, działa lub usług, której celem jest ukoczenie niepodzielnego zadania o sprecyzowanym charakterze gospodarczym lub technicznym, który posiada jasno okrelone cele i której całkowity koszt przekracza w przypadku PO IG kwot 50 mln euro. Ad 5 Planowany cross- finansing Cross-financing, finansowanie krzyowe jest regulowane art. 34 ust. 2 rozporzdzenia nr 1083/2006 i w przypadku Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka polega na finansowaniu działa objtych zakresem pomocy z Europejskiego Funduszu Społecznego pod warunkiem, e s one konieczne do odpowiedniej realizacji operacji i bezporednio z ni powizane. Moliwo zastosowania cross-financingu, jego zakres oraz wysoko ustalono dla poszczególnych działa. Szczegółowe informacje w tym zakresie znajduj si w Uszczegółowieniu Programu. 2

3 Maksymalna wielko cross-financingu wynosi do 10% wydatków kwalifikowalnych projektu. Ad. 6 Projekt ma, co najmniej neutralny wpływ na polityki horyzontalne Unii Europejskiej wymienione w art. 16 i 17 rozporzdzenia 1083/2006 Zgodnie z ustawodawstwem Unii Europejskiej wsparcie z funduszy strukturalnych nie moe by udzielone na projekty prowadzce do degradacji lub pogorszenia stanu rodowiska naturalnego. Zatem wszystkie projekty współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego powinny by neutralne dla rodowiska lub mie na niego pozytywny wpływ. Drug z polityk horyzontalnych Unii Europejskiej jest polityka równych szans i niedyskryminacji. Zgodnie z jej podstawowymi załoeniami, aden projekt współfinansowany ze rodków funduszy strukturalnych nie moe prowadzi do dyskryminacji ze wzgldu na płe, ras lub pochodzenie etniczne, religi, wiatopogld, niepełnosprawno, wiek lub orientacj seksualn. Majc na uwadze powysze, projekty wspierane ze rodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach poszczególnych operacji powinny mie co najmniej neutralny wpływ na polityki horyzontalne UE. W punkcie tym Wnioskodawca okrela, poprzez wybór jednej z moliwych opcji, charakter projektu w odniesieniu do kwestii ww. polityk horyzontalnych UE. Wybór danej opcji naley odpowiednio opisa i uzasadni, w rubryce znajdujcej si poniej w pkt 6. II. Identyfikacja Wnioskodawcy. Wnioskodawca wypełnia t cz zgodnie z dokumentami rejestrowymi podmiotu. Ad. 7 Forma prawna prowadzonej działalnoci. Naley okreli form prawn prowadzonej działalnoci. W rubryce tej naley wpisa jedn z podanych opcji okrelajcych form prawn działalno Wnioskodawcy. Fundacja Gminna samorzdowa jednostka organizacyjna Powiatowa samorzdowa jednostka organizacyjna Publiczny zakład opieki zdrowotnej Stowarzyszenia i organizacje społeczne Wspólnota samorzdowa Wojewódzka samorzdowa jednostka organizacyjna Wybrana opcja musi by zgodna ze stanem faktycznym i mie potwierdzenie w dokumentach rejestrowych. Ad. 8 Dane Wnioskodawcy. Wnioskodawca wypełnia wszystkie punkty. Wpisane w polach dane powinny by aktualne i zgodne z dokumentami rejestrowymi Wnioskodawcy, statutem, zawiadczeniem z Urzdu Skarbowego oraz zawiadczeniem o nadaniu numeru REGON. Załczniki te Wnioskodawca zobowizany jest dostarczy na etapie przygotowania umowy o dofinansowanie. Wnioskodawca wpisuje swoj pełn nazw zgodnie z Krajowym Rejestrem Sdowym (KRS), Ewidencj Działalnoci Gospodarczej (EDG) lub innym rejestrem, w którym jest 3

4 zarejestrowany, Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP), numer w Rejestrze Gospodarki Narodowej (REGON). Naley poda kod PKD lub EKD prowadzonej działalnoci (rozporzdzenie Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalnoci). Nastpnie naley wybra jedn z opcji, w zalenoci od tego, jakim dokumentem rejestrowym Wnioskodawca dysponuje. W zalenoci od wybranej opcji, Wnioskodawca wpisuje pełny numer, pod którym figuruje w Krajowym Rejestrze Sdowym, Ewidencji Działalnoci Gospodarczej lub innym rejestrze. W rubryce adres siedziby naley wpisa adres siedziby zarzdu bd władz (kierownictwa) Wnioskodawcy. Naley poda aktualny numer telefonu oraz faksu. Rubryka dotyczca adresu poczty elektronicznej jest obligatoryjna. Wnioskodawca podaje adres strony internetowej, jeeli j posiada. Uwaga: Numer faksu jest niezbdny i moe by wykorzystany na etapie oceny formalnej wniosku, w przypadku, kiedy konieczne bdzie jego uzupełnienie w przypadku stwierdzenia braków. Ad. 9 Inne podmioty biorce udział w realizacji projektu W przypadku wystpowania innych podmiotów w realizacji projektu, naley je wszystkie wymieni podajc aktualne dane. Konieczne jest wypełnienie wszystkich podanych rubryk dotyczcych formy organizacyjnej jak i prowadzonej działalnoci. W przypadku wystpowania wicej ni jednego takiego podmiotu naley powieli odpowiednio tabel. Ad. 10 Dane osoby/osób upowanionych przez Wnioskodawc do kontaktów Naley wpisa dane osoby, która bdzie adresatem korespondencji dotyczcej projektu. Powinna to by osoba dysponujca pełn wiedz na temat projektu, zarówno w kwestiach zwizanych z samym wnioskiem o dofinansowanie, jak i póniejsz realizacj projektu. Wnioskodawca wpisuje imi oraz nazwisko osoby do kontaktu. Rubryka stanowisko dotyczy stanowiska zajmowanego w strukturze wewntrznej Wnioskodawcy. W rubryce numer telefonu zaleca si wpisanie numeru stacjonarnego, poprzedzajc go numerem kierunkowym. Wyjtek stanowi przypadek, gdy osoba do kontaktu posiada jedynie słubowy telefon komórkowy. W takim przypadku naley wpisa słubowy numer telefonu komórkowego osoby do kontaktu. Rubryka dotyczca adresu poczty elektronicznej jest obligatoryjna. Dodatkowo (jeli dotyczy) naley poda imi i nazwisko osoby do kontaktów ze strony partnera (ów) Wnioskodawcy w projekcie. III. Opis projektu. Ad. 11 Lokalizacja projektu. Naley zaznaczy, gdzie bdzie realizowany projekt. Przez lokalizacj projektu naley rozumie miejsce, w którym projekt bdzie wdraany. W przypadku, gdy projekt jest realizowany w kilku województwach, Wnioskodawca dodaje kolejne wiersze. Naley odpowiednio zaznaczy czy projekt realizowany bdzie na terenie całego kraju. 4

5 Ad. 12 Cel planowanego projektu. W pierwszej kolejnoci naley opisa, ogólny (-ne) cel(-e) projektu oraz sposób w jaki projekt przyczynia si do realizacji celu działania/priorytetu/programu (naley bra pod uwag na konieczno spełnienia kryterium formalnego: dziki realizacji projektu min. 40 gospodarstw domowych uzyska dostp do Internetu w okresie wymaganej trwałoci projektu). Nastpnie naley okreli szczegółowe cele projektu. Przedstawione w tym punkcie cele powinny by cile powizane z punktem 13 (skwantyfikowane wskaniki realizacji celów projektu), gdzie naley przedstawi wskaniki projektu. Właciwa prezentacja celów projektu pozwoli na łatw ich identyfikacj oraz przełoenie na konkretne wartoci. Produkt projektu jest bezporednim, materialnym efektem zrealizowanych działa, powinien by osignity podczas realizacji projektu, przyczynia si do osignicia załoonych rezultatów a poprzez nie celów szczegółowych. Moe mie wymiar fizyczny (sprzt, instalacja) lub wydarzenia (konferencja, panel, szkolenie etc.). Istot produktu jest to, i jest on w pełni policzalny, przy pomocy dostpnych miar i wag lub jednostek matematycznych: km, m, szt. Rezultat to fizyczny efekt osignicia celu szczegółowego i bezporedni wpływ realizowanych działa/uzyskanych produktów na beneficjentów kocowych/grup docelowych, osigany natychmiast po zakoczeniu realizacji projektu. Wskanik rezultatu jest zwizany bezporednio z natychmiastowymi efektami projektu i dostarcza informacji o zmianach, jakie nastpiły w wyniku wdroenia projektu u beneficjentów kocowych/grup docelowych pomocy. Okrelany jest poprzez opis stanów podanych i badany take przy pomocy dostpnych miar i wag lub jednostek matematycznych, podobnie jak produkt. W prawidłowo skonstruowanej logice projektu, wskaniki rezultatu s inne ni wskaniki produktu. Wskaniki rezultatu dotycz m.in. zmiany stanu przed realizacj projektu na stan bdcy jego efektem. W tym miejscu, naley przedstawi informacj na temat sposobu liczenia wskaników oraz ródeł danych do ich prezentacji. Informacja ta jest podstaw do oceny prezentowanych wskaników, zatem musi by precyzyjna i szczegółowa. Niezwykle istotna dla oceny projektu jest spójno z punktem 13. Przy okrelaniu celów naley wskaza równie cele jakociowe, których nie da si zmierzy i zapisa w postaci skwantyfikowanych (policzalnych) wskaników w punkcie 13. Opis nie powinien przekroczy znaków Ad. 13 Skwantyfikowane wskaniki realizacji celów projektu. Naley wypełni tabel podajc skwantyfikowane (policzalne/ mierzalne) wskaniki realizacji celów projektu. Wskaniki musz by realne. W tabel naley wpisa odpowiednie wartoci z podziałem na lata oraz zagregowan warto danego wskanika po realizacji projektu (poda warto, do której dymy w wyniku realizacji projektu). Naley okreli wskaniki bazowe (warto wyjciow). Naley zwróci uwag na spójno z punktem 12. Niektóre wskaniki okrelone w pkt. 12 cele (cele jakociowe) mog pozosta nie skwantyfikowane. Wskaniki na poziomie produktu, które s zwizane wyłcznie z okresem wdraania projektu, mog by podawane wyłcznie za lata, w których projekt jest realizowany musz by zatem zgodne z terminami podanymi w punkcie 17. Wskaniki na poziomie rezultatu (celu 5

6 szczegółowego) mog by przedstawiane za okres nie wczeniejszy ni wskaniki produktu, bowiem zawsze s ich wynikiem. Naley mie na uwadze, i ujte w tabeli wskaniki musz: by obiektywnie, weryfikowalne, odzwierciedla załoone cele projektu, by adekwatne dla danego rodzaju projektu. Ad. 14 Opis projektu Naley w zwizły sposób opisa planowane do podjcia działania, w czytelny sposób przedstawi opis, w zwizły sposób powiza zakres realizowanego projektu z jego celami. Naley odnie si do informacji i promocji w ramach realizowanego projektu. Projekt musi by skierowany do właciwej grupy docelowej. Opis projektu nie powinien przekracza znaków. W opisie projektu naley dodatkowo uwzgldni informacje na temat dowiadczenia w zakresie wykorzystywania krajowych rodków publicznych, rodków przedakcesyjnych, rodków z funduszy strukturalnych, rodków udzielonych przez inne organizacje i instytucje midzynarodowe (Bank wiatowy, Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju, Europejski Bank Inwestycyjny, itp.) lub rodków pochodzcych z Mechanizmów Finansowych EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego w tym m.in. tytuł projektu oraz warto przyznanego dofinansowania Szczegółowo naley opisa, przedstawi: techniczne problemy dotarcia do grup docelowych, uwarunkowania społeczne i organizacyjne mogce negatywnie wpływa na efektywno projektu i prawidłowo wykorzystania jego efektów oraz sposoby ich eliminacji, sposób zapewnienia kontroli efektywnej dystrybucji powierzanych grupie/ grupom docelowym produktów, ich wykorzystanie zgodne z przeznaczeniem oraz odzyskiwanie w razie nieprawidłowego uytkowania. Sporzdzony przez Wnioskodawc opis dotyczcy liczby grup docelowych objtych wnioskiem wraz ze sposobem ich identyfikacji i zapewnienia udziału w projekcie oraz prób analizy potrzeb. Wnioskodawca powinien wskaza równie, w jaki sposób zamierza zapewni bezpieczestwo wykorzystania rodków oraz kontrolowa prawidłow realizacj projektu Wskazane jest wykazanie neutralnoci technologicznej rozumianej jako zasada równego traktowania konkurujcych ze sob technologii i stwarzania warunków do ich uczciwej konkurencji. W praktyce oznacza to midzy innymi zakaz utajniania rozwiza technologicznych umoliwiajcych powstanie konkurencyjnego produktu lub stosowanie praktyk prowadzcych do narzucenia koniecznoci stosowania okrelonych rozwiza technologicznych w sytuacji, gdy istniej konkurencyjne rozwizania tego samego problemu technicznego. Ad. 15 Uzasadnienie projektu. W punkcie tym naley wskaza, dlaczego konieczna jest realizacja projektu (maksymalnie znaków). Uzasadnienie powinno zawiera nastpujce informacje: bariery wykorzystania Internetu na obszarze objtym projektem; 6

7 jakie s zidentyfikowane potrzeby dla realizacji projektu (np. analiza problemu, grupa docelowa spełniajca warunki niezbdne do wdroenia projektu grupa docelowa powinna spełnia warunki działania 8.3.); czy projekt odpowiada potrzebom zidentyfikowanych grup docelowych; opis skali problemu wykluczenia cyfrowego na obszarze objtym projektem; korzyci wynikajce z udostpnienia Internetu grupie docelowej; jakie s przyczyny wyboru zaplanowanych działa, w tym uzasadnienie dla zaplanowanych w ramach projektu nakładów (w szczególnoci wydatków kwalifikowalnych); jakie jest znaczenie przedsiwzicia dla okrelonych potrzeb beneficjenta lub te grup docelowych (w jaki sposób przedsiwzicie wpłynie na popraw sytuacji tych jednostek); jak zaproponowane działania prowadzce do udostpnienia Internetu zapewniaj efektywne i zgodne z załoeniami działania 8.3 wykorzystanie rodków w ramach projektu; naley potwierdzi, e zaproponowane rozwizania techniczne s właciwe, dostosowane do warunków organizacyjnych i technicznych obszaru, na którym prowadzony bdzie projekt; techniczne zapewnienie moliwoci przyłczenia Internetu na obszarach objtych projektem (co najmniej jeden poredni punkt dostpowy) Ad. 16 Dowiadczenie Wnioskodawcy oraz potencjał techniczny i kadrowy pozwalajcy na realizacj projektu Naley przedstawi potencjał kadrowy i techniczny Wnioskodawcy (m.in. zespół ludzi, sprzt i inne zasoby techniczne), który bdzie wykorzystany w trakcie realizacji projektu. Naley wskaza, czy posiadane zasoby ludzkie s wystarczajce do wdroenia projektu oraz osignicia celów okrelonych w projekcie. Jeeli nie s, czy Wnioskodawca zamierza korzysta z usług zewntrznych oraz w jakim zakresie. Dodatkowo, naley przedstawi dowiadczenie i umiejtnoci w realizacji i zarzdzaniu projektami z dziedzin objtych konkursem (w zakresie informatyzacji i wykluczenia społecznego). Ad. 17 Harmonogram realizacji projektu. W punkcie tym naley poda dzie, miesic oraz rok (format dd/mm/rrrr), w którym planowane jest rozpoczcie i zakoczenie realizacji projektu. Naley równie umieci podział realizacji projektu na kluczowe działania wraz z podaniem kwartału, w którym bdzie ono realizowane. Naley zwróci uwag, aby informacje te były spójne z harmonogramem realizacji projektu okrelonym w innych czciach wniosku o dofinansowanie. Planujc harmonogram naley uwzgldni ewentualn konieczno przeprowadzenia procedury przetargowej. Przygotowujc harmonogram realizacji projektu naley pamita aby: był przejrzysty, był wykonalny, uwzgldniał procedury przetargowe i wpływy czynników zewntrznych, uwzgldniał odpowiedni kolejno działa. Zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalnoci wydatków w ramach PO IG przez rozpoczcie realizacji projektu naley rozumie podjcie czynnoci zmierzajcych bezporednio do realizacji, w szczególnoci podjcie prac budowlanych lub pierwsze 7

8 zobowizanie Wnioskodawcy do zamówienia urzdze czy usług (np. zawarcie umowy z wykonawc, zapłata zaliczki). Co do zasady pocztek okresu kwalifikowalnoci wydatków w ramach PO IG stanowi 1 stycznia 2007 r. Koniec okresu kwalifikowalnoci wydatków w ramach PO IG stanowi data 31 grudnia 2015 r. Okres kwalifikowania wydatków dla danego projektu zastanie okrelony w umowie o dofinansowanie zawieranej z Wnioskodawc, która okrela zarówno pocztkow jak i kocow dat kwalifikowalnoci wydatków w ramach projektu. Przed zawarciem umowy o dofinansowanie projektodawca ponosi wydatki na własne ryzyko, poniewa dopiero po podpisaniu umowy uzyskuje pewno uzyskania dofinansowania. Ad. 18 ródła finansowania projektu. Naley okreli całkowite wydatki projektu (kolumna wydatki ogółem ) w podziale na wymienione ródła finansowania projektu, wraz ze wskazaniem wartoci wydatków kwalifikowalnych. Naley wskaza całkowit warto wydatków w ramach projektu, z wyodrbnieniem wartoci wydatków kwalifikowalnych, które bd finansowane, w podziale na: kwot wnioskowanego dofinansowania naley wpisa całkowit warto dofinansowania, o jak ubiega si Wnioskodawca; rodki własne w tym rodki pozyskane ze ródeł zewntrznych (kredyt, poyczka, leasing, emisja obligacji). Naley zwróci uwag, aby suma ródeł finansowania projektu zarówno w pozycji wydatki ogółem, jak i w pozycji wydatki kwalifikowalne była spójna z wartoci wydatków kwalifikowalnych oraz całkowitymi wydatkami realizacji projektu okrelonych w pkt 19. Naley take zwróci uwag, aby informacje te były spójne z harmonogramem realizacji projektu. Ad. 19 Całkowite wydatki na realizacj projektu (PLN). W punkcie tym naley wskaza planowane wydatki ogółem zwizane z realizacj projektu, wraz z podaniem wydatków kwalifikujcych si oraz niekwalifikujcych si do objcia wsparciem. Wydatkami kwalifikujcymi si do objcia wsparciem s tylko takie wydatki, które s niezbdne do realizacji projektu, s bezporednio z projektem zwizane oraz zgodne z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalnoci wydatków w ramach PO IG. W rubryce dofinansowanie ze rodków publicznych w ramach działania 8.3 PO IG jako % wydatków kwalifikowalnych naley wpisa udział dofinansowania w całkowitych wydatkach kwalifikowalnych projektu (w ujciu procentowym). W rubryce wysoko wydatków zwizanych z cross-financingiem, naley wskaza warto kosztów zwizanych z finansowaniem działa objtych zakresem Europejskiego Funduszu Społecznego (max. do 10% kwalifikujcych si wydatków projektu). Uwaga: całkowite wydatki na realizacj projektu podane w punkcie 19 powinny odpowiada zsumowanym wartociom podanym w punkcie 20; warto wydatków kwalifikowalnych podana w punkcie 19 powinna odpowiada zsumowanym wartociom podanym w punkcie 20, kolumna wydatki kwalifikowalne w PLN. Ad. 20 Planowane wydatki w ramach projektu, według podziału na kategorie wydatków. 8

9 Naley wpisa, jakiego typu wydatki planowane s w zwizku z realizacj poszczególnych etapów projektu (osobowe, zwizane z zakupami sprztu, administracyjne w podziale na działania). Naley wyodrbni kategorie planowanych wydatków oraz ich szacunkow warto, wraz z wyszczególnieniem wartoci wydatku kwalifikujcego si do objcia wsparciem. Przy okrelaniu wydatków kwalifikujcych si do objcia wsparciem w ramach poszczególnych kategorii planowanych wydatków (np. liczba komputerów) naley mie na uwadze rodzaje wydatków kwalifikowalnych w poszczególnych działaniach okrelone w Uszczegółowieniu Programu. Ponadto, jeeli dana kategoria wydatku w całoci kwalifikuje si do objcia wsparciem, w kolumnach wydatki ogółem (w PLN) oraz wydatki kwalifikowalne (w PLN) naley wpisa t sam warto. Jeeli planowany wydatek tylko czciowo bdzie kwalifikował si do objcia wsparciem, w kolumnie wydatki kwalifikowalne (w PLN) naley poda warto kwalifikujc si do objcia wsparciem. Jeli planowany wydatek w całoci nie kwalifikuje si do objcia wsparciem, w kolumnie wydatki kwalifikowalne w PLN naley wpisa zero. Opis wydatków powinien by moliwie szczegółowy i dokładny i by w korelacji z pozostałymi punktami wniosku o dofinansowanie tzn. zawarte w nich opisy wydatków musz by ze sob spójne. Wydatki kwalifikowalne podawane s w kwotach netto chyba, e Wnioskodawca nie ma moliwoci uzyskania zwrotu bd odliczenia VAT, czego potwierdzeniem jest deklaracja Wnioskodawcy o braku moliwoci odzyskania podatku VAT. W przypadku, gdy Wnioskodawca moe odzyska podatek VAT, wówczas podatek VAT wynikajcy z realizacji projektu naley uwzgldni we wniosku jako wydatek niekwalifikowalny. W takim wypadku w kolumnie wydatki ogółem (w PLN) naley uwzgldni wartoci brutto, a w pozycji wydatki kwalifikowalne (w PLN) wartoci netto. Naley pamita, e planowane wydatki musz spełnia kryterium kwalifikowalnoci wydatków w ramach działania 8.3 oraz by uzasadnione, racjonalne i adekwatne do zakresu i celów projektu. Ad. 21 Trwało projektu. Naley poda, w jaki sposób zostanie zapewniona trwało rezultatów projektu w okresie minimum 5 lat, a w przypadku MSP 3 lat od zakoczenia projektu. Ad. 22 Powizanie projektu z innymi projektami realizowanymi w ramach NSRO Naley wskaza czy projekt jest elementem realizacji szerszego przedsiwzicia lub pozostaje w zwizku z realizacj innych projektów w ramach NSRO W niniejszej rubryce powinien znale si krótki opis tego typu powiza projektu wraz z wymienionym tytułem i dat złoenia wniosku o dofinansowanie (do znaków). ZAŁACZNIKI Do wniosku naley załczy wszystkie wymagane załczniki DEKLARACJA WNIOSKODAWCY Naley uwanie zapozna si ze wszystkimi punktami w Deklaracji Wnioskodawcy, a nastpnie podpisa Deklaracj w przypadku akceptacji jej postanowie. Deklaracj naley podpisa zgodnie z reprezentacj Wnioskodawcy wynikajc z dokumentu rejestrowego oraz opatrzy piecztk Wnioskodawcy. Naley wpisa dat podpisania owiadczenia. W punkcie 12 naley dokona wyboru właciwej opcji. 9

10 W celu okrelenia czy projekt zawiera przedsiwzicia mogce znaczco oddziaływa na rodowisko, dla których raport o oddziaływaniu przedsiwzicia na rodowisko jest wymagany lub moe by wymagany naley przeanalizowa, czy zakres rzeczowy projektu nie wpisuje si w jedn z kategorii wymienionych w rozporzdzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie okrelenia rodzajów przedsiwzi mogcych znaczco oddziaływa na rodowisko oraz szczegółowych uwarunkowa zwizanych z kwalifikowaniem przedsiwzicia do sporzdzenia raportu o oddziaływaniu na rodowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573, z pón. zm.)., przy czym progi ilociowe zastosowane w 3 ww. rozporzdzenia Rady Ministrów naley traktowa jako majce charakter pomocniczy, tzn. progi ilociowe istniejce w obecnie obowizujcym rozporzdzeniu nie mog by traktowane jako przesdzajce o kwalifikacji przedsiwzicia do sporzdzenia raportu o oddziaływaniu przedsiwzicia na rodowisko. W celu okrelenia czy projekt zawiera przedsiwzicia mogce znaczco oddziaływa na wyznaczony lub potencjalny obszar Natura 2000 naley przeanalizowa czy lokalizacja przedsiwzicia nie wskazuje na moliwo jego negatywnego oddziaływania na obszary wyznaczone rozporzdzeniem Ministra rodowiska z dnia 21 lipca 2004 r. w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 (Dz. U. Nr 29, poz. 2313, z pón. zm) lub potencjalne obszary Natura Informacja na temat wyznaczonych i potencjalnych obszarów Natura 2000 znajduje si na stronie w czci dotyczcej obszarów Natura W celu prawidłowego wypełnienia tej czci wniosku o dofinansowania zasadne jest zapoznanie si z Wytycznymi Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie postpowania w sprawie oceny oddziaływania na rodowisko dla przedsiwzi współfinansowanych z krajowych lub regionalnych programów operacyjnych oraz czci I Przewodnika po kryteriach wyboru finansowanych operacji w ramach PO IG. 10

Sektorowy Program Operacyjny Wzrost konkurencyjnoci przedsibiorstw, lata 2004-2006

Sektorowy Program Operacyjny Wzrost konkurencyjnoci przedsibiorstw, lata 2004-2006 WZÓR Załcznik nr 6 MINISTERSTWO GOSPODARKI I PRACY Sektorowy Program Operacyjny Wzrost konkurencyjnoci przedsibiorstw, lata 2004-2006 Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w ramach działania 1.5:

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA KARTY PROJEKTU W KONKURSIE NA NAJLEPSZY PROJEKT

INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA KARTY PROJEKTU W KONKURSIE NA NAJLEPSZY PROJEKT INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA KARTY PROJEKTU W KONKURSIE NA NAJLEPSZY PROJEKT Rubryka 1 Nazwa programu operacyjnego. W rubryce powinien zosta okrelony program operacyjny, do którego składany jest dany projekt.

Bardziej szczegółowo

Sektorowy Program Operacyjny Wzrost konkurencyjnoci przedsibiorstw, lata 2004-2006

Sektorowy Program Operacyjny Wzrost konkurencyjnoci przedsibiorstw, lata 2004-2006 Załcznik nr 5 WZÓR MINISTERSTWO GOSPODARKI I PRACY Sektorowy Program Operacyjny Wzrost konkurencyjnoci przedsibiorstw, lata 2004-2006 Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w ramach działania 1.4:

Bardziej szczegółowo

Ubiegajcy si o dofinansowanie wypełnia wyłcznie białe pola wniosku.

Ubiegajcy si o dofinansowanie wypełnia wyłcznie białe pola wniosku. PW/S-02 Instrukcja wypełnienia wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i modernizacja sektora ywnociowego oraz rozwój obszarów wiejskich w zakresie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA WNIOSKU O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH DZIAŁANIA 3.4 MIKROPRZEDSIBIORSTWA ZPORR

INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA WNIOSKU O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH DZIAŁANIA 3.4 MIKROPRZEDSIBIORSTWA ZPORR INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA WNIOSKU O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH DZIAŁANIA 3.4 MIKROPRZEDSIBIORSTWA ZPORR Opracowano na podstawie załcznika nr 4 do Ramowych wytycznych dla beneficjentów i Instytucji Wdraajcych

Bardziej szczegółowo

8 oś priorytetowa Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie konkurencyjności gospodarki

8 oś priorytetowa Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie konkurencyjności gospodarki 8 oś priorytetowa Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie konkurencyjności gospodarki 8.1. Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej 1. Kryteria formalne: - wniosek został

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXVIII/266/2008 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 16 czerwca 2008 r.

Uchwała Nr XXVIII/266/2008 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 16 czerwca 2008 r. Uchwała Nr XXVIII/266/2008 z dnia 16 czerwca 2008 r. w sprawie okrelenia warunków i trybu wspierania, w tym finansowego, rozwoju sportu kwalifikowanego przez Gmin Jarocin. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15,

Bardziej szczegółowo

Sd Rejonowy... 1. Nowego podmiotu 2. 7. Wnioskodawca: 1. Spółka / spółka w organizacji 2. Inny wnioskodawca

Sd Rejonowy... 1. Nowego podmiotu 2. 7. Wnioskodawca: 1. Spółka / spółka w organizacji 2. Inny wnioskodawca KRS-W4 CORS Sygnatura akt (wypełnia sd) Wniosek o rejestracj podmiotu w rejestrze przedsibiorców Centrum Ogólnopolskich Rejestrów Sdowych Krajowy Rejestr Sdowy SPÓŁKA AKCYJNA Formularz naley wypełni w

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK WZORCOWY. U Dane zaznaczone kolorem niebieskim s wype niane automatycznie po za o eniu konta w systemie EBOI

WNIOSEK WZORCOWY. U Dane zaznaczone kolorem niebieskim s wype niane automatycznie po za o eniu konta w systemie EBOI U Dane zaznaczone kolorem niebieskim s wypeniane automatycznie po zaoeniu konta w systemie EBOI D zaznaczone kolorem ótym wnioskodawca wypenia samodzielnie na etapie skadania wniosku Informacje w ramkach

Bardziej szczegółowo

Kod pocztowy 00-928. Województwo Mazowieckie. Faks 630-10-19. Adres internetowy (URL) www.mi.gov.pl

Kod pocztowy 00-928. Województwo Mazowieckie. Faks 630-10-19. Adres internetowy (URL) www.mi.gov.pl OGŁOSZE O ZAMÓWIENIU Roboty budowlane Dostawy Usługi Wypełnia Urzd Zamówie Publicznych Data otrzymania ogłoszenia Numer identyfikacyjny SEKCJA I: ZAMAWIAJCY I.1) OFICJALNA NAZWA I ADRES ZAMAWIAJCEGO Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O WPIS ZAKŁADU DO REJESTRU ZAKŁADÓW PODLEGAJCYCH URZDOWEJ KONTROLI ORGANÓW PASTWOWEJ INSPEKCJI SANITARNEJ

WNIOSEK O WPIS ZAKŁADU DO REJESTRU ZAKŁADÓW PODLEGAJCYCH URZDOWEJ KONTROLI ORGANÓW PASTWOWEJ INSPEKCJI SANITARNEJ WNIOSEK O WPIS ZAKŁADU DO REJESTRU ZAKŁADÓW PODLEGAJCYCH URZDOWEJ KONTROLI ORGANÓW PASTWOWEJ INSPEKCJI SANITARNEJ... (miejscowo, data) Pastwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w... Na podstawie art. 64 ust.

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM O WARTOCI SZACUNKOWEJ PONIEJ 60 000 EURO

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM O WARTOCI SZACUNKOWEJ PONIEJ 60 000 EURO Gmina Bełyce ul. Lubelska 3 24-200 Bełyce tel.: (081) 517-27-28, fax.: (081) 517-25-06 internet: www.belzyce.pl e-mail: belzyce_m@woi.lublin.pl REGON: 000524039 NIP: 717-12-88-833 Nasz znak: SR.7322-3/02/07

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 2013 Działanie anie 8.3. Przeciwdziałanie anie wykluczeniu cyfrowemu einclusion Dotacje na innowacje Inwestujemy w Wasz przyszło Szkolenie finansowane

Bardziej szczegółowo

druk O F E R T A NIP REGON Miasto Stołeczne Warszawa - Stołeczny Zarzd Rozbudowy Miasta ul. Senatorska 29/31 00-099 Warszawa

druk O F E R T A NIP REGON Miasto Stołeczne Warszawa - Stołeczny Zarzd Rozbudowy Miasta ul. Senatorska 29/31 00-099 Warszawa druk O F E R T A (piecz Wykonawcy [ów]) NIP REGON NUMER pod którym wpisano do ewidencji działalnoci gospodarczej wraz z podaniem organu prowadzcego ww. ewidencj (dotyczy os. fizycznych prowadzcych działalno

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY ... ... 7. Nie zgłaszamy adnych uwag co do procedury udzielania zamówienia publicznego. ., dnia...

FORMULARZ OFERTOWY ... ... 7. Nie zgłaszamy adnych uwag co do procedury udzielania zamówienia publicznego. ., dnia... Załcznik nr 1 do SIWZ Nazwa wykonawcy Adres wykonawcy Telefon/fax wykonawcy Adres e-mail wykonawcy Przedmiot oferty* (poda nr czci) Nazwa Szkoły Cena brutto za jedn godzin lekcyjn prowadzenia zaj. FORMULARZ

Bardziej szczegółowo

P ogram m O pe p r e acyj y n j y n y I n I n n o n wacyj y n j a n G o G spo p da d rka 2 0 0 7 0-20 2 1 0 3

P ogram m O pe p r e acyj y n j y n y I n I n n o n wacyj y n j a n G o G spo p da d rka 2 0 0 7 0-20 2 1 0 3 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-20132013 Działanie 8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - einclusion Dotacje na innowacje Inwestujemy w Waszą przyszłość Władza Wdrażająca Programy

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr VIII/65/07 Rady Miejskiej w Lenicy z dnia 23 kwietnia 2007 r.

Uchwała Nr VIII/65/07 Rady Miejskiej w Lenicy z dnia 23 kwietnia 2007 r. Uchwała Nr VIII/65/07 Rady Miejskiej w Lenicy z dnia 23 kwietnia 2007 r. w sprawie okrelenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy

Bardziej szczegółowo

Sd Rejonowy... 1. Nowego podmiotu 2. A.1 DANE WNIOSKODAWCY LUB PODMIOTU UZUPEŁNIAJCEGO DANE

Sd Rejonowy... 1. Nowego podmiotu 2. A.1 DANE WNIOSKODAWCY LUB PODMIOTU UZUPEŁNIAJCEGO DANE KRS-W20 Sygnatura akt (wypełnia sd) CORS Centrum Ogólnopolskich Rejestrów Sdowych Krajowy Rejestr Sdowy Wniosek o rejestracj podmiotu w Krajowym Rejestrze Sdowym 1 FUNDACJA, STOWARZYSZENIE, INNA ORGANIZACJA

Bardziej szczegółowo

3) formy zabezpieczenia zwrotu otrzymanych rodków, o których mowa w pkt 1, w przypadku naruszenia warunków umowy dotyczcej ich przyznania;

3) formy zabezpieczenia zwrotu otrzymanych rodków, o których mowa w pkt 1, w przypadku naruszenia warunków umowy dotyczcej ich przyznania; Na podstawie art. 12a ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776, z pón. zm.) zarzdza si, co nastpuje:

Bardziej szczegółowo

Roboty budowlane publikacja obowizkowa Dostawy publikacja nieobowizkowa x Usługi x

Roboty budowlane publikacja obowizkowa Dostawy publikacja nieobowizkowa x Usługi x Numer sprawy nadany przez zamawiajcego: ZP-300 Urzd Zamówie Publicznych Al. Szucha 2/4, 00-582 Warszawa Faks: (022) 45 87 700 Przesyłanie ogłosze on-line: http://www.uzp.gov.pl OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Sd Rejonowy... 9. Numer identyfikacji podatkowej NIP 10. Numer identyfikacyjny REGON

Sd Rejonowy... 9. Numer identyfikacji podatkowej NIP 10. Numer identyfikacyjny REGON KRS-Z8 Sygnatura akt (wypełnia sd) CORS Wniosek o zmian danych podmiotu w rejestrze przedsibiorców Centrum Ogólnopolskich Rejestrów Sdowych Krajowy Rejestr Sdowy TOWARZYSTWO UBEZPIECZE WZAJEMNYCH, TOWARZYSTWO

Bardziej szczegółowo

Przetarg nieograniczony poniej kwoty okrelonej w art. 11 ust 8 zgodnie z ustaw Prawo zamówie publicznych

Przetarg nieograniczony poniej kwoty okrelonej w art. 11 ust 8 zgodnie z ustaw Prawo zamówie publicznych Radziejów: Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia w kierunku: projektowanie ogrodów Numer ogłoszenia:151938 2010; data zamieszczenia: 01.06.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi Przetarg nieograniczony

Bardziej szczegółowo

CEIDG-1 WNIOSEK O WPIS DO CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNO CI GOSPODARCZEJ

CEIDG-1 WNIOSEK O WPIS DO CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNO CI GOSPODARCZEJ Wniosek ten stanowi jednoczenie zgłoszenie do ZUS/KRUS, GUS oraz naczelnika urzdu skarbowego. Wniosek dotyczy równie aktualizacji danych nieobjtych wpisem do CEIDG. Przed wypełnieniem naley zapozna si

Bardziej szczegółowo

Ubiegający się o dofinansowanie (Wnioskodawca) wypełnia wyłącznie białe pola wniosku.

Ubiegający się o dofinansowanie (Wnioskodawca) wypełnia wyłącznie białe pola wniosku. PW/D-02 Instrukcja wypełnienia wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich w zakresie

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY O F E R T A

FORMULARZ OFERTOWY O F E R T A Załcznik nr 1 do zapytania ofertowego NAZWA ADRES e-mail telefon Nazwa, adres, tel., e-mail Oferenta FORMULARZ OFERTOWY O F E R T A Odpowiadajc na Zapytanie ofertowe nr 06A/WSH/EFS_SOS/2016 z dnia 27 padziernika

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu ze

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu ze WZÓR Załącznik nr 2 Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu 3 Rozwój lokalny Działania 3.4 Mikroprzedsiębiorstwa Zintegrowanego

Bardziej szczegółowo

Załcznik 29 UMOWA NR... O PRZYZNANIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO

Załcznik 29 UMOWA NR... O PRZYZNANIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO Załcznik 29 UMOWA NR... O PRZYZNANIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO w ramach Priorytetu VI PO KL- Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsibiorczoci i samozatrudnienia

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA WNIOSKU O DOFINANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA

INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA WNIOSKU O DOFINANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA PO_IG/8.4/09/w02 INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA WNIOSKU O DOFINANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA Działanie 8.4 Zapewnienie dostępu do Internetu na etapie ostatniej

Bardziej szczegółowo

Bezpieczestwa Ruchu Drogowego dla dzieci i młodziey oraz elementów dodatkowych.szczegółowy opis

Bezpieczestwa Ruchu Drogowego dla dzieci i młodziey oraz elementów dodatkowych.szczegółowy opis Page 1 of 4 Warszawa: Wykonanie zestawów Bezpieczestwa Ruchu Drogowego dla dzieci i młodziey oraz elementów dodatkowych Numer ogłoszenia: 192509-2009; data zamieszczenia: 30.10.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

02.2. Data zło enia wniosku: 2b. Seria i nr dokumentu to samo ci*: 4.NIP*: Nie posiadam numeru NIP

02.2. Data zło enia wniosku: 2b. Seria i nr dokumentu to samo ci*: 4.NIP*: Nie posiadam numeru NIP CEIDG-1 WNIOSEK O WPIS DO CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOCI GOSPODARCZEJ Wniosek ten stanowi jednoczenie zgłoszenie do ZUS/KRUS, GUS oraz naczelnika urzdu skarbowego. Wniosek dotyczy osoby

Bardziej szczegółowo

03.1. Wła ciwy naczelnik urz du skarbowego:* 04. Urz d Statystyczny w:*... 05. Nazwa i adres jednostki ubezpiecze społecznych:* 4.

03.1. Wła ciwy naczelnik urz du skarbowego:* 04. Urz d Statystyczny w:*... 05. Nazwa i adres jednostki ubezpiecze społecznych:* 4. Załczniki do rozporzdzenia Rady Ministrów z dnia...(poz..) Załcznik nr 1 EDG-1 WNIOSEK O WPIS DO EWIDENCJI DZIAŁALNOCI GOSPODARCZEJ Wniosek ten stanowi jednoczenie zgłoszenie do ZUS/KRUS, urzdu statystycznego

Bardziej szczegółowo

FORMA ZŁOENIA WNIOSKU

FORMA ZŁOENIA WNIOSKU Szczegółowa instrukcja dotyczca formy i struktury Wniosków o dofinansowanie realizacji projektu ze rodków EFRR w ramach Priorytetu 3 Rozwój lokalny Działania 3.4 Mikroprzedsibiorstwa ZPORR 2004-2006 składanych

Bardziej szczegółowo

ROZPORZDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia r.

ROZPORZDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia r. ROZPORZDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia r. w sprawie rejestru podmiotów wykluczonych z moliwoci otrzymania rodków przeznaczonych na realizacj programów finansowanych z udziałem rodków europejskich Na

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY O F E R T A

FORMULARZ OFERTOWY O F E R T A Załcznik nr 1 do zapytania ofertowego NAZWA ADRES e-mail telefon Nazwa, adres, tel., e-mail Oferenta FORMULARZ OFERTOWY O F E R T A Odpowiadajc na Zapytanie ofertowe nr 01/WSH/EFS_SOS/2016 z dnia 11 padziernika

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzdowego Wspólnot Europejskich 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Faks: (+352) 29 29 44 619, (+352) 29 29 44 623, (+352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU OFERT NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO DLA MIASTA ZIELONA GÓRA, JEGO JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ORAZ SPÓŁEK KOMUNALNYCH.

REGULAMIN KONKURSU OFERT NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO DLA MIASTA ZIELONA GÓRA, JEGO JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ORAZ SPÓŁEK KOMUNALNYCH. REGULAMIN KONKURSU OFERT NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO DLA MIASTA ZIELONA GÓRA, JEGO JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ORAZ SPÓŁEK KOMUNALNYCH. I. INFORMACJE PODSTAWOWE Prezydent Miasta Zielona góra ogłasza

Bardziej szczegółowo

1/1. DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOCI na rok.

1/1. DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOCI na rok. 1. Numer Identyfikacji Podatkowej podatnika. DN-04 PRZED WYPEŁNIENIEM ZAPOZNA SI Z OBJANIENIAMI DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOCI na rok. Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach

Bardziej szczegółowo

Zamawiajcy: Starostwo Powiatowe ul. Kociuszki 17 88-200 Radziejów tel. 0 54 285 35 53, 0 54 285 30 18, 0 54 285 06 18 faks 0 54 285 35 53

Zamawiajcy: Starostwo Powiatowe ul. Kociuszki 17 88-200 Radziejów tel. 0 54 285 35 53, 0 54 285 30 18, 0 54 285 06 18 faks 0 54 285 35 53 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Podstawa prawna: ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówie publicznych ( Pzp ) ( tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z pón. zm. ) Zamawiajcy: Starostwo

Bardziej szczegółowo

ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialnoci cywilnej (CPV: 66515400-7, 66515000-3, 66516000-0)

ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialnoci cywilnej (CPV: 66515400-7, 66515000-3, 66516000-0) Strona 1 z 5 Chojnice: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialnoci cywilnej Urzdu Miejskiego w Chojnicach wraz z jednostkami organizacyjnymi Numer ogłoszenia: 194104-2012; data zamieszczenia: 08.06.2012 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Kwalifikowalno wydatków dla projektów w ramach Priorytetu 2

Kwalifikowalno wydatków dla projektów w ramach Priorytetu 2 Kwalifikowalno wydatków dla projektów w ramach Priorytetu 2 Szwajcarsko Polskiego Programu Współpracy Tomasz Dylg Instytucja Poredniczca 1 Kwalifikowalno wydatków dla projektów w ramach Priorytetu 2 Szwajcarsko

Bardziej szczegółowo

1. Komisarz wyborczy przyjmuje zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego dokonywane przez:

1. Komisarz wyborczy przyjmuje zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego dokonywane przez: Załcznik do uchwały Pastwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 wrzenia 2006 r. (poz....) WYTYCZNE DLA KOMISARZY WYBORCZYCH DOTYCZCE PRZYJMOWANIA ZAWIADOMIE O UTWORZENIU KOMITETU WYBORCZEGO W WYBORACH DO RAD

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO

MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu 3. Oś priorytetowa: Kapitał dla innowacji Działanie 3.1: Inicjowanie działalności

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Przepisy ogólne

Rozdział 1 Przepisy ogólne ROZPORZDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 17 listopada 1998 r. w sprawie ogólnych warunków obowizkowego ubezpieczenia odpowiedzialnoci cywilnej podmiotu przyjmujcego zamówienie na wiadczenia zdrowotne za

Bardziej szczegółowo

Priorytet IV Działanie 4.1 WNIOSEK PRESELEKCYJNY PROCEDURA KONKURSOWA W RAMACH WIELKOPOLSKIEGO REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO NA LATA

Priorytet IV Działanie 4.1 WNIOSEK PRESELEKCYJNY PROCEDURA KONKURSOWA W RAMACH WIELKOPOLSKIEGO REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO NA LATA Priorytet IV Działanie 4.1 WNIOSEK PRESELEKCYJNY PROCEDURA KONKURSOWA W RAMACH WIELKOPOLSKIEGO REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO NA LATA 2007-2013 UWAGA: WNIOSKODAWCA ZOBOWIĄZANY JEST DO WYPEŁNIENIA WSZYSTKICH

Bardziej szczegółowo

7 Kroków do otrzymania refundacji poniesionych kosztów

7 Kroków do otrzymania refundacji poniesionych kosztów 7 Kroków do otrzymania refundacji poniesionych kosztów KROK 1 ZAPOZNAJ SI Z PRZEPISAMI PRAWA I DOKUMENTAMI Akty prawne dotyczce kwalifikowalnoci wydatków w ramach EFRR znajduj si w nastpujcych rozporzdzeniach:

Bardziej szczegółowo

Przetarg nieograniczony poniej kwoty okrelonej w art. 11 ust 8 zgodnie z ustaw Prawo zamówie publicznych

Przetarg nieograniczony poniej kwoty okrelonej w art. 11 ust 8 zgodnie z ustaw Prawo zamówie publicznych Radziejów: Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia w kierunku: operator koparko-ładowarki. Numer ogłoszenia: 317164 2010; data zamieszczenia: 04.10.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi Przetarg nieograniczony

Bardziej szczegółowo

13. Poczta 14. Ulica 15. Nr domu 16. Nr lokalu. w okresie zatrudnienia u pracodawcy nie prowadzcego zakładu pracy chronionej

13. Poczta 14. Ulica 15. Nr domu 16. Nr lokalu. w okresie zatrudnienia u pracodawcy nie prowadzcego zakładu pracy chronionej j' ; INF D P Podstawa prawna: Składajcy: Termin składania: Adresat: Wzór Załcznik nr 2 do informacji INF-D Art. 26c ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej

Bardziej szczegółowo

Wzór Załcznik nr 3. Rozliczenie miesicznego dofinansowania do wynagrodze pracowników niepełnosprawnych za okres roczny

Wzór Załcznik nr 3. Rozliczenie miesicznego dofinansowania do wynagrodze pracowników niepełnosprawnych za okres roczny Wzór Załcznik nr 3 INF D R Podstawa prawna: Termin składania: Rozliczenie miesicznego dofinansowania do wynagrodze pracowników niepełnosprawnych za okres roczny Art. 26c ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOCI CYWILNEJ Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i

UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOCI CYWILNEJ Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Page 1 of 6 Zielona Góra: PRZETARG NIEOGRANICZONY NA UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOCI CYWILNEJ Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze Numer ogłoszenia: 259951-2012;

Bardziej szczegółowo

Sd Rejonowy... Spółdzielnia europejska. 9. Numer identyfikacji podatkowej NIP 10. Numer identyfikacyjny REGON

Sd Rejonowy... Spółdzielnia europejska. 9. Numer identyfikacji podatkowej NIP 10. Numer identyfikacyjny REGON KRS-Z14 Sygnatura akt (wypełnia sd) CORS Centrum Ogólnopolskich Rejestrów Sdowych Krajowy Rejestr Sdowy Wniosek o zmian danych podmiotu w rejestrze przedsibiorców SPÓŁDZIELNIA EUROPEJSKA Formularz naley

Bardziej szczegółowo

Wniosek aplikacyjny wszystkich priorytetów generatora wniosków www.programszwajcarski.gov.pl

Wniosek aplikacyjny wszystkich priorytetów generatora wniosków www.programszwajcarski.gov.pl Wniosek aplikacyjny Wnioski aplikacyjne dla wszystkich priorytetów w ramach SPPW tworzone s za pomoc generatora wniosków Generator dostpny jest pod adresem www.programszwajcarski.gov.pl Szczegółowe wytyczne,

Bardziej szczegółowo

Priorytet Działanie WNIOSEK PRESELEKCYJNY PROCEDURA KONKURSOWA W RAMACH WIELKOPOLSKIEGO REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO NA LATA

Priorytet Działanie WNIOSEK PRESELEKCYJNY PROCEDURA KONKURSOWA W RAMACH WIELKOPOLSKIEGO REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO NA LATA projekt 1.0 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Wielkopolska Priorytet Działanie WNIOSEK PRESELEKCYJNY PROCEDURA KONKURSOWA W RAMACH WIELKOPOLSKIEGO REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO NA LATA 20072013

Bardziej szczegółowo

Przetarg nieograniczony poniej kwoty okrelonej w art. 11 ust 8 zgodnie z ustaw Prawo zamówie publicznych

Przetarg nieograniczony poniej kwoty okrelonej w art. 11 ust 8 zgodnie z ustaw Prawo zamówie publicznych Radziejów: Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu w kierunku: obsługi wózków widłowych napdzanych silnikami z uprawnieniami do wymiany butli propan butan. Numer ogłoszenia: 132270 2010; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENY POSREDNIKÓW FINANSOWYCH KRYTERIA WYBORU (POŻYCZKA - FUNDUSZ)

KRYTERIA OCENY POSREDNIKÓW FINANSOWYCH KRYTERIA WYBORU (POŻYCZKA - FUNDUSZ) KRYTERIA OCENY POSREDNIKÓW FINANSOWYCH KRYTERIA WYBORU (POŻYCZKA - FUNDUSZ) Konkurs nr 1/JEREMIE/RPOWK-P/2014 Nr Kryterium Opis kryterium Sposób oceny A. Dopuszczalność projektu A.1 Cele projektu wspierają

Bardziej szczegółowo

Dostawa gazów technicznych i najem butli.

Dostawa gazów technicznych i najem butli. Załcznik nr 1.1 do SIWZ AZP/40/ZP/AGZ/D/2010... Piecz nagłówkowa Wykonawcy Data. FORMULARZ OFERTOWY DLA CZCI I OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nazwa Wykonawcy: Adres do korespondencji: Tel.: Fax:.... Adres

Bardziej szczegółowo

Procedura rekrutacji pracowników do Starostwa Powiatowego w Kielcach

Procedura rekrutacji pracowników do Starostwa Powiatowego w Kielcach Zał. do Zarzdzenia Nr 58/05 Starosty Kieleckiego z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie wprowadzenia procedury rekrutacji pracowników do Starostwa Powiatowego w Kielcach Procedura rekrutacji pracowników do

Bardziej szczegółowo

04. Urz d Statystyczny w:* 1. Płe (K/M):* 2. Rodzaj, seria i nr dokumentu to samo ci: * 3. PESEL: _ 4. NIP: 5. REGON: _

04. Urz d Statystyczny w:* 1. Płe (K/M):* 2. Rodzaj, seria i nr dokumentu to samo ci: * 3. PESEL: _ 4. NIP: 5. REGON: _ EDG-1 WNIOSEK O WPIS DO EWIDENCJI DZIAŁALNOCI GOSPODARCZEJ Wniosek ten stanowi jednoczenie zgłoszenie do ZUS/KRUS, urzdu statystycznego oraz naczelnika urzdu skarbowego Wniosek dotyczy osoby fizycznej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr postpowania: ZP / 3 / 055/D/07 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA sukcesywn dostaw wody mineralnej oraz dzieraw dystrybutorów na Zamawiajcym w postpowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

2. Pielgniarka, połona wykonujca indywidualn praktyk jest obowizana spełnia nastpujce warunki:

2. Pielgniarka, połona wykonujca indywidualn praktyk jest obowizana spełnia nastpujce warunki: Art. 25. 1. Pielgniarka, połona moe wykonywa indywidualn praktyk pielgniarki, połonej lub indywidualn specjalistyczn praktyk pielgniarki, połonej, zwanych dalej odpowiednio "indywidualn praktyk" albo "indywidualn

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O WPISANIE PROJEKTU DO LOKALNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI DLA MIASTA BYDGOSZCZY NA LATA

WNIOSEK O WPISANIE PROJEKTU DO LOKALNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI DLA MIASTA BYDGOSZCZY NA LATA Część B WNIOSEK O WPISANIE PROJEKTU DO LOKALNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI DLA MIASTA BYDGOSZCZY NA LATA 2007-2013 Data wpływu wniosku: Numer wniosku: Imię i nazwisko osoby przyjmującej wniosek: SEKCJA A.

Bardziej szczegółowo

einclusion przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu od pomysłu do realizacji Działanie 8.3 PO Innowacyjna Gospodarka

einclusion przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu od pomysłu do realizacji Działanie 8.3 PO Innowacyjna Gospodarka einclusion przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu od pomysłu do realizacji Działanie 8.3 PO Innowacyjna Gospodarka Władza Wdrażająca Programy Europejskie ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa tel. 22 461 87

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO

MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka PO_IG/8.2/12/01 Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu 8. Oś Priorytetowa: Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności

Bardziej szczegółowo

Przetarg nieograniczony na wykonanie projektu budowlanego ulicy Granicznej w Bukownie

Przetarg nieograniczony na wykonanie projektu budowlanego ulicy Granicznej w Bukownie Zamawiajcy bdzie wymagał zabezpieczenia naleytego wykonania umowy w wysokoci 7% ceny całkowitej podanej w ofercie. Zabezpieczenie moe by wnoszone w formach okrelonych w art. 148 ust.1. Prawa zamówie publicznych

Bardziej szczegółowo

Wypełnia Urzd Zamówie Publicznych

Wypełnia Urzd Zamówie Publicznych Rzeczpospolita Polska Urzd Zamówie Publicznych Al. Szucha 2/4; 00-582 Warszawa : (022) 45 87 700 Przesyłanie ogłosze on-line: http://www.uzp.gov.pl OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Roboty budowlane Dostawy Usługi

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU na wiadczenie usług przewozowych jednym statkiem pomidzy portem w Gdasku (Nabrzee Motławy), Sopotem (Molo) a Sobieszewem w roku 2009 I. Zamawiajcy: Zarzd Transportu Miejskiego w

Bardziej szczegółowo

Informacja i Promocja. Mechanizm Finansowy EOG Norweski Mechanizm Finansowy

Informacja i Promocja. Mechanizm Finansowy EOG Norweski Mechanizm Finansowy Informacja i Promocja Mechanizm Finansowy EOG Norweski Mechanizm Finansowy Spis treci 1. Wstp... 3 2. Ogólne działania informacyjno - promocyjne... 3 3. Działania informacyjno-promocyjne projektu... 4

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) zwany dalej Zamawiajcym z siedzib w Katowicach przy ul. Paderewskiego 32b, zaprasza do złoenia oferty na dostaw sprztu komputerowego 1. Dane zamawiajcego

Bardziej szczegółowo

Pól szarych nie wypełnia ubiegajcy si o dofinansowanie realizacji projektu

Pól szarych nie wypełnia ubiegajcy si o dofinansowanie realizacji projektu Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i modernizacja sektora ywnociowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006 w zakresie działania

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Analiza współfinansowana przez Uni Europejsk ze rodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013" SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU

Bardziej szczegółowo

EKONOMICZNY PLAN PROJEKTU

EKONOMICZNY PLAN PROJEKTU EKONOMICZNY PLAN PROJEKTU Załcznik do Wniosku o dofinansowanie realizacji projektu dla Działania "Rónicowanie działalnoci rolniczej i zblionej do rolnictwa w celu zapewnienia rónorodnoci działa lub alternatywnych

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O ZORGANIZOWANIE STAU DLA OSÓB BEZROBOTNYCH

WNIOSEK O ZORGANIZOWANIE STAU DLA OSÓB BEZROBOTNYCH ......dnia... (piecz firmowa zakładu pracy) POWIATOWY URZD PRACY W MALBORKU WNIOSEK O ZORGANIZOWANIE STAU DLA OSÓB BEZROBOTNYCH I. DANE DOTYCZCE PRACODAWCY: 1. Nazwa i adres pracodawcy... 2. Miejsce prowadzenia

Bardziej szczegółowo

nastpujce czci (pakiety). Zamawiajcy dopuszcza moliwo złoenia oferty na dowoln liczb pakietów.

nastpujce czci (pakiety). Zamawiajcy dopuszcza moliwo złoenia oferty na dowoln liczb pakietów. 1 z 5 2014-10-14 11:41 Pozna: Usługa kompleksowego ubezpieczenia Wielkopolskiego Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej - Curie w Poznaniu Numer ogłoszenia: 340136-2014; data zamieszczenia: 14.10.2014

Bardziej szczegółowo

2. Status prawny organizacji pozarzdowej, która zrealizowała przedsiwzicie z zakresu rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych.

2. Status prawny organizacji pozarzdowej, która zrealizowała przedsiwzicie z zakresu rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych. W celu poprawnego opisania konkursowego przedsiwzicia prosimy o wypełnienie ankiety. Przedsiwzicie, które nie zostanie opisane w poniszy sposób nie bdzie rozpatrywane przez Komisj Konkursow. Pastwowy Fundusz

Bardziej szczegółowo

KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ WNIOSKU O DOFINANSOWANIE PROJEKTU KONKURSOWEGO W RAMACH RPO LUBUSKIE2020

KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ WNIOSKU O DOFINANSOWANIE PROJEKTU KONKURSOWEGO W RAMACH RPO LUBUSKIE2020 KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ WNIOSKU O DOFINANSOWANIE PROJEKTU KONKURSOWEGO W RAMACH RPO LUBUSKIE2020 INSTYTUCJA PRZYJMUJĄCA WNIOSEK: NR KONKURSU:. DATA WPŁYWU WNIOSKU: NR KANCELARYJNY WNIOSKU:... SUMA KONTROLNA

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 948/2011 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 28 lipca 2011 r.

Uchwała Nr 948/2011 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 28 lipca 2011 r. Uchwała Nr 948/2011 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 28 lipca 2011 r. w sprawie: przyjęcia wzoru wniosku preselekcyjnego dla Działania 6.2. Rozwój kultury i zachowanie dziedzictwa kulturowego

Bardziej szczegółowo

Pozyskiwanie środków w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka wnioski oraz spostrzeżenia po dwóch rundach aplikacyjnych

Pozyskiwanie środków w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka wnioski oraz spostrzeżenia po dwóch rundach aplikacyjnych Pozyskiwanie środków w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka wnioski oraz spostrzeżenia po dwóch rundach aplikacyjnych Działanie 8.2. Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B

Bardziej szczegółowo

8. oś priorytetowa PO IG Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki

8. oś priorytetowa PO IG Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki Działanie 8.3 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu einclusion Departament Społeczeństwa Informacyjnego 1 kwietnia 2009 r. 8. oś priorytetowa PO IG Społeczeństwo

Bardziej szczegółowo

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014 2020. WNIOSEK O DOFINANSOWANIE W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014 2020. WNIOSEK O DOFINANSOWANIE W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014 2020. WNIOSEK O DOFINANSOWANIE W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO UWAGA: W CELU POPRAWNEGO WYPEŁNIENIA WNIOSKU WNIOSKODAWCA POWINIEN ZAPOZNAĆ

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O PŁATNOŚĆ *

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O PŁATNOŚĆ * INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O PŁATNOŚĆ * UWAGI OGÓLNE Formularz jest przeznaczony dla beneficjentów realizujących projekty w ramach Działania 4.3 Kredyt technologiczny Programu Operacyjnego Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O ZORGANIZOWANIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO U PRACODAWCY

WNIOSEK O ZORGANIZOWANIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO U PRACODAWCY ......dnia... (piecz firmowa zakładu pracy) POWIATOWY URZD PRACY W MALBORKU WNIOSEK O ZORGANIZOWANIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO U PRACODAWCY I. DANE DOTYCZCE PRACODAWCY: 1.Nazwa i adres pracodawcy... 2.

Bardziej szczegółowo

ZWIZEK REWIZYJNY SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWYCH RP

ZWIZEK REWIZYJNY SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWYCH RP ZWIZEK REWIZYJNY SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWYCH RP 00-01 3 WARSZAWA www. zrsmrp.com.pl ul. Jasna 1 e-mail: zrsmrp@zrsmrp.com.pl tel. (0-22) 827-69-31 tel./fax (0-22) 827-29-87 Warszawa, dnia 26.04.2006 r.

Bardziej szczegółowo

WYJCIOWE WYMAGANIA Bdce podstaw do przygotowania oferty. ul. Kociuszki 17 88-200 Radziejów tel. 0 54 285 35 53, faks 0 54 285 30 87

WYJCIOWE WYMAGANIA Bdce podstaw do przygotowania oferty. ul. Kociuszki 17 88-200 Radziejów tel. 0 54 285 35 53, faks 0 54 285 30 87 WYJCIOWE WYMAGANIA Bdce podstaw do przygotowania oferty Zamawiajcy: Powiat Radziejowski ul. Kociuszki 17 88-200 Radziejów tel. 0 54 285 35 53, faks 0 54 285 30 87 Przedmiot zamówienia: Przewóz osób autokarami

Bardziej szczegółowo

KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ W RAMACH PROJEKTU PIERWSZY BIZNES AKTYWIZACJA LOKALNEJ SPOŁECZNOCI. Deklaracja bezstronnoci i poufnoci

KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ W RAMACH PROJEKTU PIERWSZY BIZNES AKTYWIZACJA LOKALNEJ SPOŁECZNOCI. Deklaracja bezstronnoci i poufnoci Owiadczam, e: Nr wniosku Imi i nazwisko Kandydata/tki Imi i nazwisko Oceniajcego Imi i nazwisko Kandydata/tki Załcznik nr 5 do Regulaminu rekrutacji do Projektu PIERWSZY BIZNES aktywizacja lokalnej społecznoci

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o dofinansowanie nauki, w ramach programu pn. STUDENT kształcenie ustawiczne osób niepełnosprawnych

WNIOSEK o dofinansowanie nauki, w ramach programu pn. STUDENT kształcenie ustawiczne osób niepełnosprawnych PASTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Załcznik nr 1 do Procedur Wniosek złoono w... PFRON w dniu... Nr sprawy: Wypełnia PFRON WNIOSEK o dofinansowanie nauki, w ramach programu pn. STUDENT

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJCEGO Zamawiajcy: Urzd Skarbowy Pozna-Jeyce Adres: ul. Słowackiego 22, 60-823 Pozna Adres do korespondencji: ul. Słowackiego 22,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Konkursu Dotacji dla organizacji pozarzdowych na działania promocyjno-informacyjne dotyczce wdraania funduszy strukturalnych

REGULAMIN Konkursu Dotacji dla organizacji pozarzdowych na działania promocyjno-informacyjne dotyczce wdraania funduszy strukturalnych REGULAMIN Konkursu Dotacji dla organizacji pozarzdowych na działania promocyjno-informacyjne dotyczce wdraania funduszy strukturalnych Ministerstwo Gospodarki i Pracy ogłasza Konkurs Dotacji dla organizacji

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENY POSREDNIKÓW FINANSOWYCH KRYTERIA WYBORU (POŻYCZKA-BANK)

KRYTERIA OCENY POSREDNIKÓW FINANSOWYCH KRYTERIA WYBORU (POŻYCZKA-BANK) konkurs 1/JEREMIE/RPOWK-P/2012 Załącznik nr 1 do trybu składania wniosków o wsparcie finansowe dla Wnioskodawców ze środków Funduszu Powierniczego JEREMIE utworzonego w ramach działania 5.1. Rozwój Instytucji

Bardziej szczegółowo

druk O F E R T A (piecz Wykonawcy [ów]) NIP REGON

druk O F E R T A (piecz Wykonawcy [ów]) NIP REGON Projekt: Rozbudowa i przebudowa budynku szkoły na fili Domu Pomocy Społecznej Na Przedwioniu jest współfinansowany przez Uni Europejsk z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Czy niniejsze zamówienie jest objte zakresem Porozumienia w sprawie zamówie rzdowych (GPA)? NIE TAK. Kod pocztowy

Czy niniejsze zamówienie jest objte zakresem Porozumienia w sprawie zamówie rzdowych (GPA)? NIE TAK. Kod pocztowy UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzdowego Wspólnot Europejskich 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Faks: (+352) 29 29 44 619, (+352) 29 29 44 623, (+352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr Rady Miasta Rejowiec Fabryczny

Uchwała Nr Rady Miasta Rejowiec Fabryczny PROJEKT Uchwała Nr Rady Miasta Rejowiec Fabryczny z dnia w sprawie programu współpracy Miasta Rejowiec Fabryczny z organizacjami pozarzdowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalnoci

Bardziej szczegółowo

Zielona Góra: UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE POJAZDÓW Numer ogłoszenia: 252779-2010; data zamieszczenia: 15.09.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zielona Góra: UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE POJAZDÓW Numer ogłoszenia: 252779-2010; data zamieszczenia: 15.09.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Page 1 of 5 Zielona Góra: UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE POJAZDÓW Numer ogłoszenia: 252779-2010; data zamieszczenia: 15.09.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowizkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

REGULAMINU NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZDNICZE W URZDZIE GMINY W URZDOWIE, ORAZ KIEROWNICZE W GMINNYCH JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH.

REGULAMINU NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZDNICZE W URZDZIE GMINY W URZDOWIE, ORAZ KIEROWNICZE W GMINNYCH JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH. Załcznik Nr 1 do Zarzdzenia Nr 31/2005 Wójta Gminy Urzdów z dnia 12 sierpnia 2005 roku REGULAMINU NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZDNICZE W URZDZIE GMINY W URZDOWIE, ORAZ KIEROWNICZE W GMINNYCH JEDNOSTKACH

Bardziej szczegółowo

WYJCIOWE WYMAGANIA Bdce podstaw do przygotowania oferty. ul. Kociuszki 17 88-200 Radziejów tel. 0 54 285 35 53, faks 0 54 285 30 87

WYJCIOWE WYMAGANIA Bdce podstaw do przygotowania oferty. ul. Kociuszki 17 88-200 Radziejów tel. 0 54 285 35 53, faks 0 54 285 30 87 WYJCIOWE WYMAGANIA Bdce podstaw do przygotowania oferty Zamawiajcy: Starosta Radziejowski ul. Kociuszki 17 88-200 Radziejów tel. 0 54 285 35 53, faks 0 54 285 30 87 Przedmiot zamówienia: Archiwizacja powiatowego

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA I: ZAMAWIAJCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Białystok: Wymiana pokrycia dachowego, obróbek blacharskich, czciowa wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, remont elewacji oraz inne roboty budowlane w zakresie budynków w budynkach Rejonu w Zambrowie

Bardziej szczegółowo

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego 1 Suma kontrolna Data wpływu wersji elektronicznej: Numer wniosku: Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA WNIOSKU O DOFINANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA

INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA WNIOSKU O DOFINANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA WNIOSKU O DOFINANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA W celu prawidłowego wypełnienia wniosku o dofinansowanie niezbędna jest znajomość

Bardziej szczegółowo

DECYZJA. odmawiam uwzgldnienia wniosku. Uzasadnienie

DECYZJA. odmawiam uwzgldnienia wniosku. Uzasadnienie Decyzja Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z dnia 6 lipca 2005 r. dotyczca przetwarzania danych osobowych córki Skarcego, przez Stowarzyszenie, poprzez publikacj informacji na temat rodziny

Bardziej szczegółowo

Katowice: ZAKUP OPROGRAMOWANIA OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Katowice: ZAKUP OPROGRAMOWANIA OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy Page 1 of 12 Ogłosze nr 314923-2016 z dnia r. Katowice: ZAKUP OPROGRAMOWANIA OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy Zamieszcza ogłoszenia: obowizkowe Ogłosze dotyczy: zamówienia publicznego Zamówie dotyczy

Bardziej szczegółowo

Broszura do PIT-38 STR. 1

Broszura do PIT-38 STR. 1 MINISTERSTWO FINANSÓW BROSZURA INFORMACYJNA DO ZEZNANIA PIT-38 O WYSOKOCI OSIGNITEGO DOCHODU (PONIESIONEJ STRATY) W 2011 ROKU FORMULARZ JEST PRZEZNACZONY dla podatników, którzy w roku podatkowym uzyskali

Bardziej szczegółowo

Mechanizm Finansowy EOG oraz Norweski Mechanizm Finansowy 2004-2009 Fundusz kapitału pocztkowego. (ang. seed money)

Mechanizm Finansowy EOG oraz Norweski Mechanizm Finansowy 2004-2009 Fundusz kapitału pocztkowego. (ang. seed money) (ang. seed money) Mechanizm Finansowy EOG & Norweski Mechanizm Finansowy 2004-2009 Spis treci 1. INFORMACJE OGÓLNE 3 2. Czym jest fundusz kapitału pocztkowego?... 3 3. Wysoko dofinansowania i współfinansowanie...

Bardziej szczegółowo