INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA WNIOSKU O DOFINANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA WNIOSKU O DOFINANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA"

Transkrypt

1 PO_IG/8.3/08/w01 INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA WNIOSKU O DOFINANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - einclusion W celu prawidłowego wypełnienia wniosku o dofinansowanie niezbdna jest znajomo zarówno Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, (dalej jako Program lub PO IG) zawierajcego wykaz priorytetów i działa uzgodnionych z Komisj Europejsk i stanowicych przedmiot interwencji funduszy strukturalnych, jak i Szczegółowego opisu priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (dalej Uszczegółowienie Programu), zawierajcego wiele wskazówek odnonie realizacji projektów. Zasadne jest zapoznanie si z odpowiednimi Wytycznymi wydanymi przez Ministra Rozwoju Regionalnego. Pomocny bdzie take Przewodnik po kryteriach wyboru finansowanych operacji w ramach PO IG. Wszystkie wymienione dokumenty s dostpne na stronie internetowej Ministerstwa Rozwoju Regionalnego (www.mrr.gov.pl) oraz Ministerstwa Spraw Wewntrznych i Administracji (www.mswia.gov.pl) Władzy Wdraajcej Programy Europejskie (www.wwpe.gov.pl). Projekty współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego musz by zgodne z celami zawartymi w Programie i Uszczegółowieniu Programu oraz zgodne z regulacjami dotyczcymi funduszy strukturalnych. Zgłaszane projekty (wnioski o dofinansowanie) poddane bd szczegółowej analizie, a nastpnie ocenie co do zgodnoci z kryteriami wyboru projektów przyjtymi przez Komitet Monitorujcy. Wniosek o dofinansowanie naley wypełni w jzyku polskim. Podana w instrukcji ilo znaków przeznaczonych na opis w poszczególnych punktach odnosi si do znaków łcznie ze spacjami. Wymogi formalne dotyczce przygotowania wniosku o dofinansowanie: 1) Wniosek zawiera informacje pozwalajce na dokonanie pełnej oceny i udzielenie wsparcia. 2) Naley zastosowa właciwy dla działania 8.3 formularz wniosku udostpniony na stronie instytucji przyjmujcej wnioski (dotyczy równie załczników, jeeli przewidziano specjalne formularze dla załczników). 3) Nie wolno dokonywa adnych zmian w formularzu wniosku, za wyjtkiem powielania okrelonych rubryk wskazanych w niniejszej instrukcji. 4) Wniosek powinien by kompletny, zawiera wszystkie ponumerowane strony i wymagane załczniki. 5) Wniosek zawiera poprawne wyliczenia arytmetyczne. 6) Wszystkie wymagane pola wniosku musz by wypełnione zgodnie z niniejsz instrukcj, w tym podane wszystkie wymagane dane oraz informacje lub adnotacj nie dotyczy. 7) Wniosek powinien zosta złoony we właciwej formie (1 wersja papierowa oraz 1 wersja elektroniczna). 8) Wniosek naley wypełni elektronicznie, zapisa na noniku danych (dyskietka, CD), a nastpnie wydrukowa (wersja papierowa i elektroniczna wniosku powinny by tosame). 9) Załczniki w formie kopii zostały potwierdzone za zgodno z oryginałem przez Wnioskodawc lub osob uprawnion do reprezentowania Wnioskodawcy, zgodnie z 1

2 zasadami reprezentacji (tj. podpisane przez osob/osoby wskazane do reprezentacji w dokumencie rejestrowym lub upowanionego pełnomocnika w załczonym do wniosku pełnomocnictwie lub potwierdzonej przez Wnioskodawc kopii.). 10) Wniosek powinien zosta podpisany przez Wnioskodawc lub osob uprawnion do reprezentowania Wnioskodawcy, zgodnie z zasadami reprezentacji (tj. podpisany przez osob/osoby wskazane do reprezentacji w dokumencie rejestrowym lub upowanionego pełnomocnika w załczonym do wniosku pełnomocnictwie lub potwierdzonej przez Wnioskodawc kopii.). 11) Wniosek powinien by trwale spity. Uwaga! Rubryki opisowe wniosku o dofinansowanie musz uwzgldnia wszystkie wymagane w danym punkcie informacje wskazane w niniejszej instrukcji. Brak niektórych informacji moe prowadzi do negatywnej oceny w odniesieniu do odpowiedniego kryterium merytorycznego. Niewystarczajce informacje merytoryczne we wniosku o dofinansowanie nie s traktowane jako uchybienia formalne i nie podlegaj prawu do uzupełnienia/poprawy. Pierwsza rubryka zatytułowana data wpłynicia wniosku o dofinansowanie, a take pole zawierajce numer wniosku s wypełniane przez instytucj przyjmujc wniosek. I. Informacje ogólne o projekcie. Ad. 1 Tytuł projektu Wnioskodawca wpisuje pełny tytuł projektu. Powinien on w jasny i niebudzcy wtpliwoci sposób obrazowa faktyczne zadanie, które zostanie zrealizowane w ramach projektu. Jeeli projekt jest realizacj pewnego etapu wikszej inwestycji, powinno by to zaznaczone w tytule projektu. Tytuł nie moe by nadmiernie rozbudowany. Powinien liczy nie wicej ni 10 wyrazów. Ad. 2 Identyfikacja rodzaju inwestycji Punkt standardowy dla całego działania 8.3. Nie podlega zmianom. Ad. 3 Klasyfikacja projektu. Punkt standardowy dla całego działania 8.3. Nie podlega zmianom Ad. 4 Typ projektu W przypadku gdy projekt nie jest duym projektem zgodnie z poniszymi zapisami naley zaznaczy Nie Duym projektem w rozumieniu art. 39 rozporzdzenia nr 1083/2006 jest operacja składajc si z szeregu robót, działa lub usług, której celem jest ukoczenie niepodzielnego zadania o sprecyzowanym charakterze gospodarczym lub technicznym, który posiada jasno okrelone cele i której całkowity koszt przekracza w przypadku PO IG kwot 50 mln euro. Ad 5 Planowany cross- finansing Cross-financing, finansowanie krzyowe jest regulowane art. 34 ust. 2 rozporzdzenia nr 1083/2006 i w przypadku Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka polega na finansowaniu działa objtych zakresem pomocy z Europejskiego Funduszu Społecznego pod warunkiem, e s one konieczne do odpowiedniej realizacji operacji i bezporednio z ni powizane. Moliwo zastosowania cross-financingu, jego zakres oraz wysoko ustalono dla poszczególnych działa. Szczegółowe informacje w tym zakresie znajduj si w Uszczegółowieniu Programu. 2

3 Maksymalna wielko cross-financingu wynosi do 10% wydatków kwalifikowalnych projektu. Ad. 6 Projekt ma, co najmniej neutralny wpływ na polityki horyzontalne Unii Europejskiej wymienione w art. 16 i 17 rozporzdzenia 1083/2006 Zgodnie z ustawodawstwem Unii Europejskiej wsparcie z funduszy strukturalnych nie moe by udzielone na projekty prowadzce do degradacji lub pogorszenia stanu rodowiska naturalnego. Zatem wszystkie projekty współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego powinny by neutralne dla rodowiska lub mie na niego pozytywny wpływ. Drug z polityk horyzontalnych Unii Europejskiej jest polityka równych szans i niedyskryminacji. Zgodnie z jej podstawowymi załoeniami, aden projekt współfinansowany ze rodków funduszy strukturalnych nie moe prowadzi do dyskryminacji ze wzgldu na płe, ras lub pochodzenie etniczne, religi, wiatopogld, niepełnosprawno, wiek lub orientacj seksualn. Majc na uwadze powysze, projekty wspierane ze rodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach poszczególnych operacji powinny mie co najmniej neutralny wpływ na polityki horyzontalne UE. W punkcie tym Wnioskodawca okrela, poprzez wybór jednej z moliwych opcji, charakter projektu w odniesieniu do kwestii ww. polityk horyzontalnych UE. Wybór danej opcji naley odpowiednio opisa i uzasadni, w rubryce znajdujcej si poniej w pkt 6. II. Identyfikacja Wnioskodawcy. Wnioskodawca wypełnia t cz zgodnie z dokumentami rejestrowymi podmiotu. Ad. 7 Forma prawna prowadzonej działalnoci. Naley okreli form prawn prowadzonej działalnoci. W rubryce tej naley wpisa jedn z podanych opcji okrelajcych form prawn działalno Wnioskodawcy. Fundacja Gminna samorzdowa jednostka organizacyjna Powiatowa samorzdowa jednostka organizacyjna Publiczny zakład opieki zdrowotnej Stowarzyszenia i organizacje społeczne Wspólnota samorzdowa Wojewódzka samorzdowa jednostka organizacyjna Wybrana opcja musi by zgodna ze stanem faktycznym i mie potwierdzenie w dokumentach rejestrowych. Ad. 8 Dane Wnioskodawcy. Wnioskodawca wypełnia wszystkie punkty. Wpisane w polach dane powinny by aktualne i zgodne z dokumentami rejestrowymi Wnioskodawcy, statutem, zawiadczeniem z Urzdu Skarbowego oraz zawiadczeniem o nadaniu numeru REGON. Załczniki te Wnioskodawca zobowizany jest dostarczy na etapie przygotowania umowy o dofinansowanie. Wnioskodawca wpisuje swoj pełn nazw zgodnie z Krajowym Rejestrem Sdowym (KRS), Ewidencj Działalnoci Gospodarczej (EDG) lub innym rejestrem, w którym jest 3

4 zarejestrowany, Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP), numer w Rejestrze Gospodarki Narodowej (REGON). Naley poda kod PKD lub EKD prowadzonej działalnoci (rozporzdzenie Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalnoci). Nastpnie naley wybra jedn z opcji, w zalenoci od tego, jakim dokumentem rejestrowym Wnioskodawca dysponuje. W zalenoci od wybranej opcji, Wnioskodawca wpisuje pełny numer, pod którym figuruje w Krajowym Rejestrze Sdowym, Ewidencji Działalnoci Gospodarczej lub innym rejestrze. W rubryce adres siedziby naley wpisa adres siedziby zarzdu bd władz (kierownictwa) Wnioskodawcy. Naley poda aktualny numer telefonu oraz faksu. Rubryka dotyczca adresu poczty elektronicznej jest obligatoryjna. Wnioskodawca podaje adres strony internetowej, jeeli j posiada. Uwaga: Numer faksu jest niezbdny i moe by wykorzystany na etapie oceny formalnej wniosku, w przypadku, kiedy konieczne bdzie jego uzupełnienie w przypadku stwierdzenia braków. Ad. 9 Inne podmioty biorce udział w realizacji projektu W przypadku wystpowania innych podmiotów w realizacji projektu, naley je wszystkie wymieni podajc aktualne dane. Konieczne jest wypełnienie wszystkich podanych rubryk dotyczcych formy organizacyjnej jak i prowadzonej działalnoci. W przypadku wystpowania wicej ni jednego takiego podmiotu naley powieli odpowiednio tabel. Ad. 10 Dane osoby/osób upowanionych przez Wnioskodawc do kontaktów Naley wpisa dane osoby, która bdzie adresatem korespondencji dotyczcej projektu. Powinna to by osoba dysponujca pełn wiedz na temat projektu, zarówno w kwestiach zwizanych z samym wnioskiem o dofinansowanie, jak i póniejsz realizacj projektu. Wnioskodawca wpisuje imi oraz nazwisko osoby do kontaktu. Rubryka stanowisko dotyczy stanowiska zajmowanego w strukturze wewntrznej Wnioskodawcy. W rubryce numer telefonu zaleca si wpisanie numeru stacjonarnego, poprzedzajc go numerem kierunkowym. Wyjtek stanowi przypadek, gdy osoba do kontaktu posiada jedynie słubowy telefon komórkowy. W takim przypadku naley wpisa słubowy numer telefonu komórkowego osoby do kontaktu. Rubryka dotyczca adresu poczty elektronicznej jest obligatoryjna. Dodatkowo (jeli dotyczy) naley poda imi i nazwisko osoby do kontaktów ze strony partnera (ów) Wnioskodawcy w projekcie. III. Opis projektu. Ad. 11 Lokalizacja projektu. Naley zaznaczy, gdzie bdzie realizowany projekt. Przez lokalizacj projektu naley rozumie miejsce, w którym projekt bdzie wdraany. W przypadku, gdy projekt jest realizowany w kilku województwach, Wnioskodawca dodaje kolejne wiersze. Naley odpowiednio zaznaczy czy projekt realizowany bdzie na terenie całego kraju. 4

5 Ad. 12 Cel planowanego projektu. W pierwszej kolejnoci naley opisa, ogólny (-ne) cel(-e) projektu oraz sposób w jaki projekt przyczynia si do realizacji celu działania/priorytetu/programu (naley bra pod uwag na konieczno spełnienia kryterium formalnego: dziki realizacji projektu min. 40 gospodarstw domowych uzyska dostp do Internetu w okresie wymaganej trwałoci projektu). Nastpnie naley okreli szczegółowe cele projektu. Przedstawione w tym punkcie cele powinny by cile powizane z punktem 13 (skwantyfikowane wskaniki realizacji celów projektu), gdzie naley przedstawi wskaniki projektu. Właciwa prezentacja celów projektu pozwoli na łatw ich identyfikacj oraz przełoenie na konkretne wartoci. Produkt projektu jest bezporednim, materialnym efektem zrealizowanych działa, powinien by osignity podczas realizacji projektu, przyczynia si do osignicia załoonych rezultatów a poprzez nie celów szczegółowych. Moe mie wymiar fizyczny (sprzt, instalacja) lub wydarzenia (konferencja, panel, szkolenie etc.). Istot produktu jest to, i jest on w pełni policzalny, przy pomocy dostpnych miar i wag lub jednostek matematycznych: km, m, szt. Rezultat to fizyczny efekt osignicia celu szczegółowego i bezporedni wpływ realizowanych działa/uzyskanych produktów na beneficjentów kocowych/grup docelowych, osigany natychmiast po zakoczeniu realizacji projektu. Wskanik rezultatu jest zwizany bezporednio z natychmiastowymi efektami projektu i dostarcza informacji o zmianach, jakie nastpiły w wyniku wdroenia projektu u beneficjentów kocowych/grup docelowych pomocy. Okrelany jest poprzez opis stanów podanych i badany take przy pomocy dostpnych miar i wag lub jednostek matematycznych, podobnie jak produkt. W prawidłowo skonstruowanej logice projektu, wskaniki rezultatu s inne ni wskaniki produktu. Wskaniki rezultatu dotycz m.in. zmiany stanu przed realizacj projektu na stan bdcy jego efektem. W tym miejscu, naley przedstawi informacj na temat sposobu liczenia wskaników oraz ródeł danych do ich prezentacji. Informacja ta jest podstaw do oceny prezentowanych wskaników, zatem musi by precyzyjna i szczegółowa. Niezwykle istotna dla oceny projektu jest spójno z punktem 13. Przy okrelaniu celów naley wskaza równie cele jakociowe, których nie da si zmierzy i zapisa w postaci skwantyfikowanych (policzalnych) wskaników w punkcie 13. Opis nie powinien przekroczy znaków Ad. 13 Skwantyfikowane wskaniki realizacji celów projektu. Naley wypełni tabel podajc skwantyfikowane (policzalne/ mierzalne) wskaniki realizacji celów projektu. Wskaniki musz by realne. W tabel naley wpisa odpowiednie wartoci z podziałem na lata oraz zagregowan warto danego wskanika po realizacji projektu (poda warto, do której dymy w wyniku realizacji projektu). Naley okreli wskaniki bazowe (warto wyjciow). Naley zwróci uwag na spójno z punktem 12. Niektóre wskaniki okrelone w pkt. 12 cele (cele jakociowe) mog pozosta nie skwantyfikowane. Wskaniki na poziomie produktu, które s zwizane wyłcznie z okresem wdraania projektu, mog by podawane wyłcznie za lata, w których projekt jest realizowany musz by zatem zgodne z terminami podanymi w punkcie 17. Wskaniki na poziomie rezultatu (celu 5

6 szczegółowego) mog by przedstawiane za okres nie wczeniejszy ni wskaniki produktu, bowiem zawsze s ich wynikiem. Naley mie na uwadze, i ujte w tabeli wskaniki musz: by obiektywnie, weryfikowalne, odzwierciedla załoone cele projektu, by adekwatne dla danego rodzaju projektu. Ad. 14 Opis projektu Naley w zwizły sposób opisa planowane do podjcia działania, w czytelny sposób przedstawi opis, w zwizły sposób powiza zakres realizowanego projektu z jego celami. Naley odnie si do informacji i promocji w ramach realizowanego projektu. Projekt musi by skierowany do właciwej grupy docelowej. Opis projektu nie powinien przekracza znaków. W opisie projektu naley dodatkowo uwzgldni informacje na temat dowiadczenia w zakresie wykorzystywania krajowych rodków publicznych, rodków przedakcesyjnych, rodków z funduszy strukturalnych, rodków udzielonych przez inne organizacje i instytucje midzynarodowe (Bank wiatowy, Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju, Europejski Bank Inwestycyjny, itp.) lub rodków pochodzcych z Mechanizmów Finansowych EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego w tym m.in. tytuł projektu oraz warto przyznanego dofinansowania Szczegółowo naley opisa, przedstawi: techniczne problemy dotarcia do grup docelowych, uwarunkowania społeczne i organizacyjne mogce negatywnie wpływa na efektywno projektu i prawidłowo wykorzystania jego efektów oraz sposoby ich eliminacji, sposób zapewnienia kontroli efektywnej dystrybucji powierzanych grupie/ grupom docelowym produktów, ich wykorzystanie zgodne z przeznaczeniem oraz odzyskiwanie w razie nieprawidłowego uytkowania. Sporzdzony przez Wnioskodawc opis dotyczcy liczby grup docelowych objtych wnioskiem wraz ze sposobem ich identyfikacji i zapewnienia udziału w projekcie oraz prób analizy potrzeb. Wnioskodawca powinien wskaza równie, w jaki sposób zamierza zapewni bezpieczestwo wykorzystania rodków oraz kontrolowa prawidłow realizacj projektu Wskazane jest wykazanie neutralnoci technologicznej rozumianej jako zasada równego traktowania konkurujcych ze sob technologii i stwarzania warunków do ich uczciwej konkurencji. W praktyce oznacza to midzy innymi zakaz utajniania rozwiza technologicznych umoliwiajcych powstanie konkurencyjnego produktu lub stosowanie praktyk prowadzcych do narzucenia koniecznoci stosowania okrelonych rozwiza technologicznych w sytuacji, gdy istniej konkurencyjne rozwizania tego samego problemu technicznego. Ad. 15 Uzasadnienie projektu. W punkcie tym naley wskaza, dlaczego konieczna jest realizacja projektu (maksymalnie znaków). Uzasadnienie powinno zawiera nastpujce informacje: bariery wykorzystania Internetu na obszarze objtym projektem; 6

7 jakie s zidentyfikowane potrzeby dla realizacji projektu (np. analiza problemu, grupa docelowa spełniajca warunki niezbdne do wdroenia projektu grupa docelowa powinna spełnia warunki działania 8.3.); czy projekt odpowiada potrzebom zidentyfikowanych grup docelowych; opis skali problemu wykluczenia cyfrowego na obszarze objtym projektem; korzyci wynikajce z udostpnienia Internetu grupie docelowej; jakie s przyczyny wyboru zaplanowanych działa, w tym uzasadnienie dla zaplanowanych w ramach projektu nakładów (w szczególnoci wydatków kwalifikowalnych); jakie jest znaczenie przedsiwzicia dla okrelonych potrzeb beneficjenta lub te grup docelowych (w jaki sposób przedsiwzicie wpłynie na popraw sytuacji tych jednostek); jak zaproponowane działania prowadzce do udostpnienia Internetu zapewniaj efektywne i zgodne z załoeniami działania 8.3 wykorzystanie rodków w ramach projektu; naley potwierdzi, e zaproponowane rozwizania techniczne s właciwe, dostosowane do warunków organizacyjnych i technicznych obszaru, na którym prowadzony bdzie projekt; techniczne zapewnienie moliwoci przyłczenia Internetu na obszarach objtych projektem (co najmniej jeden poredni punkt dostpowy) Ad. 16 Dowiadczenie Wnioskodawcy oraz potencjał techniczny i kadrowy pozwalajcy na realizacj projektu Naley przedstawi potencjał kadrowy i techniczny Wnioskodawcy (m.in. zespół ludzi, sprzt i inne zasoby techniczne), który bdzie wykorzystany w trakcie realizacji projektu. Naley wskaza, czy posiadane zasoby ludzkie s wystarczajce do wdroenia projektu oraz osignicia celów okrelonych w projekcie. Jeeli nie s, czy Wnioskodawca zamierza korzysta z usług zewntrznych oraz w jakim zakresie. Dodatkowo, naley przedstawi dowiadczenie i umiejtnoci w realizacji i zarzdzaniu projektami z dziedzin objtych konkursem (w zakresie informatyzacji i wykluczenia społecznego). Ad. 17 Harmonogram realizacji projektu. W punkcie tym naley poda dzie, miesic oraz rok (format dd/mm/rrrr), w którym planowane jest rozpoczcie i zakoczenie realizacji projektu. Naley równie umieci podział realizacji projektu na kluczowe działania wraz z podaniem kwartału, w którym bdzie ono realizowane. Naley zwróci uwag, aby informacje te były spójne z harmonogramem realizacji projektu okrelonym w innych czciach wniosku o dofinansowanie. Planujc harmonogram naley uwzgldni ewentualn konieczno przeprowadzenia procedury przetargowej. Przygotowujc harmonogram realizacji projektu naley pamita aby: był przejrzysty, był wykonalny, uwzgldniał procedury przetargowe i wpływy czynników zewntrznych, uwzgldniał odpowiedni kolejno działa. Zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalnoci wydatków w ramach PO IG przez rozpoczcie realizacji projektu naley rozumie podjcie czynnoci zmierzajcych bezporednio do realizacji, w szczególnoci podjcie prac budowlanych lub pierwsze 7

8 zobowizanie Wnioskodawcy do zamówienia urzdze czy usług (np. zawarcie umowy z wykonawc, zapłata zaliczki). Co do zasady pocztek okresu kwalifikowalnoci wydatków w ramach PO IG stanowi 1 stycznia 2007 r. Koniec okresu kwalifikowalnoci wydatków w ramach PO IG stanowi data 31 grudnia 2015 r. Okres kwalifikowania wydatków dla danego projektu zastanie okrelony w umowie o dofinansowanie zawieranej z Wnioskodawc, która okrela zarówno pocztkow jak i kocow dat kwalifikowalnoci wydatków w ramach projektu. Przed zawarciem umowy o dofinansowanie projektodawca ponosi wydatki na własne ryzyko, poniewa dopiero po podpisaniu umowy uzyskuje pewno uzyskania dofinansowania. Ad. 18 ródła finansowania projektu. Naley okreli całkowite wydatki projektu (kolumna wydatki ogółem ) w podziale na wymienione ródła finansowania projektu, wraz ze wskazaniem wartoci wydatków kwalifikowalnych. Naley wskaza całkowit warto wydatków w ramach projektu, z wyodrbnieniem wartoci wydatków kwalifikowalnych, które bd finansowane, w podziale na: kwot wnioskowanego dofinansowania naley wpisa całkowit warto dofinansowania, o jak ubiega si Wnioskodawca; rodki własne w tym rodki pozyskane ze ródeł zewntrznych (kredyt, poyczka, leasing, emisja obligacji). Naley zwróci uwag, aby suma ródeł finansowania projektu zarówno w pozycji wydatki ogółem, jak i w pozycji wydatki kwalifikowalne była spójna z wartoci wydatków kwalifikowalnych oraz całkowitymi wydatkami realizacji projektu okrelonych w pkt 19. Naley take zwróci uwag, aby informacje te były spójne z harmonogramem realizacji projektu. Ad. 19 Całkowite wydatki na realizacj projektu (PLN). W punkcie tym naley wskaza planowane wydatki ogółem zwizane z realizacj projektu, wraz z podaniem wydatków kwalifikujcych si oraz niekwalifikujcych si do objcia wsparciem. Wydatkami kwalifikujcymi si do objcia wsparciem s tylko takie wydatki, które s niezbdne do realizacji projektu, s bezporednio z projektem zwizane oraz zgodne z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalnoci wydatków w ramach PO IG. W rubryce dofinansowanie ze rodków publicznych w ramach działania 8.3 PO IG jako % wydatków kwalifikowalnych naley wpisa udział dofinansowania w całkowitych wydatkach kwalifikowalnych projektu (w ujciu procentowym). W rubryce wysoko wydatków zwizanych z cross-financingiem, naley wskaza warto kosztów zwizanych z finansowaniem działa objtych zakresem Europejskiego Funduszu Społecznego (max. do 10% kwalifikujcych si wydatków projektu). Uwaga: całkowite wydatki na realizacj projektu podane w punkcie 19 powinny odpowiada zsumowanym wartociom podanym w punkcie 20; warto wydatków kwalifikowalnych podana w punkcie 19 powinna odpowiada zsumowanym wartociom podanym w punkcie 20, kolumna wydatki kwalifikowalne w PLN. Ad. 20 Planowane wydatki w ramach projektu, według podziału na kategorie wydatków. 8

9 Naley wpisa, jakiego typu wydatki planowane s w zwizku z realizacj poszczególnych etapów projektu (osobowe, zwizane z zakupami sprztu, administracyjne w podziale na działania). Naley wyodrbni kategorie planowanych wydatków oraz ich szacunkow warto, wraz z wyszczególnieniem wartoci wydatku kwalifikujcego si do objcia wsparciem. Przy okrelaniu wydatków kwalifikujcych si do objcia wsparciem w ramach poszczególnych kategorii planowanych wydatków (np. liczba komputerów) naley mie na uwadze rodzaje wydatków kwalifikowalnych w poszczególnych działaniach okrelone w Uszczegółowieniu Programu. Ponadto, jeeli dana kategoria wydatku w całoci kwalifikuje si do objcia wsparciem, w kolumnach wydatki ogółem (w PLN) oraz wydatki kwalifikowalne (w PLN) naley wpisa t sam warto. Jeeli planowany wydatek tylko czciowo bdzie kwalifikował si do objcia wsparciem, w kolumnie wydatki kwalifikowalne (w PLN) naley poda warto kwalifikujc si do objcia wsparciem. Jeli planowany wydatek w całoci nie kwalifikuje si do objcia wsparciem, w kolumnie wydatki kwalifikowalne w PLN naley wpisa zero. Opis wydatków powinien by moliwie szczegółowy i dokładny i by w korelacji z pozostałymi punktami wniosku o dofinansowanie tzn. zawarte w nich opisy wydatków musz by ze sob spójne. Wydatki kwalifikowalne podawane s w kwotach netto chyba, e Wnioskodawca nie ma moliwoci uzyskania zwrotu bd odliczenia VAT, czego potwierdzeniem jest deklaracja Wnioskodawcy o braku moliwoci odzyskania podatku VAT. W przypadku, gdy Wnioskodawca moe odzyska podatek VAT, wówczas podatek VAT wynikajcy z realizacji projektu naley uwzgldni we wniosku jako wydatek niekwalifikowalny. W takim wypadku w kolumnie wydatki ogółem (w PLN) naley uwzgldni wartoci brutto, a w pozycji wydatki kwalifikowalne (w PLN) wartoci netto. Naley pamita, e planowane wydatki musz spełnia kryterium kwalifikowalnoci wydatków w ramach działania 8.3 oraz by uzasadnione, racjonalne i adekwatne do zakresu i celów projektu. Ad. 21 Trwało projektu. Naley poda, w jaki sposób zostanie zapewniona trwało rezultatów projektu w okresie minimum 5 lat, a w przypadku MSP 3 lat od zakoczenia projektu. Ad. 22 Powizanie projektu z innymi projektami realizowanymi w ramach NSRO Naley wskaza czy projekt jest elementem realizacji szerszego przedsiwzicia lub pozostaje w zwizku z realizacj innych projektów w ramach NSRO W niniejszej rubryce powinien znale si krótki opis tego typu powiza projektu wraz z wymienionym tytułem i dat złoenia wniosku o dofinansowanie (do znaków). ZAŁACZNIKI Do wniosku naley załczy wszystkie wymagane załczniki DEKLARACJA WNIOSKODAWCY Naley uwanie zapozna si ze wszystkimi punktami w Deklaracji Wnioskodawcy, a nastpnie podpisa Deklaracj w przypadku akceptacji jej postanowie. Deklaracj naley podpisa zgodnie z reprezentacj Wnioskodawcy wynikajc z dokumentu rejestrowego oraz opatrzy piecztk Wnioskodawcy. Naley wpisa dat podpisania owiadczenia. W punkcie 12 naley dokona wyboru właciwej opcji. 9

10 W celu okrelenia czy projekt zawiera przedsiwzicia mogce znaczco oddziaływa na rodowisko, dla których raport o oddziaływaniu przedsiwzicia na rodowisko jest wymagany lub moe by wymagany naley przeanalizowa, czy zakres rzeczowy projektu nie wpisuje si w jedn z kategorii wymienionych w rozporzdzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie okrelenia rodzajów przedsiwzi mogcych znaczco oddziaływa na rodowisko oraz szczegółowych uwarunkowa zwizanych z kwalifikowaniem przedsiwzicia do sporzdzenia raportu o oddziaływaniu na rodowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573, z pón. zm.)., przy czym progi ilociowe zastosowane w 3 ww. rozporzdzenia Rady Ministrów naley traktowa jako majce charakter pomocniczy, tzn. progi ilociowe istniejce w obecnie obowizujcym rozporzdzeniu nie mog by traktowane jako przesdzajce o kwalifikacji przedsiwzicia do sporzdzenia raportu o oddziaływaniu przedsiwzicia na rodowisko. W celu okrelenia czy projekt zawiera przedsiwzicia mogce znaczco oddziaływa na wyznaczony lub potencjalny obszar Natura 2000 naley przeanalizowa czy lokalizacja przedsiwzicia nie wskazuje na moliwo jego negatywnego oddziaływania na obszary wyznaczone rozporzdzeniem Ministra rodowiska z dnia 21 lipca 2004 r. w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 (Dz. U. Nr 29, poz. 2313, z pón. zm) lub potencjalne obszary Natura Informacja na temat wyznaczonych i potencjalnych obszarów Natura 2000 znajduje si na stronie w czci dotyczcej obszarów Natura W celu prawidłowego wypełnienia tej czci wniosku o dofinansowania zasadne jest zapoznanie si z Wytycznymi Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie postpowania w sprawie oceny oddziaływania na rodowisko dla przedsiwzi współfinansowanych z krajowych lub regionalnych programów operacyjnych oraz czci I Przewodnika po kryteriach wyboru finansowanych operacji w ramach PO IG. 10

INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA WNIOSKU O DOFINANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA

INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA WNIOSKU O DOFINANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA PO_IG/8.2/09/w03 INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA WNIOSKU O DOFINANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA działanie 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu

Bardziej szczegółowo

Raport Kocowy. Zamawiajcy: Ministerstwo Gospodarki i Pracy. ECORYS Polska. Radosław Piontek, Agnieszka Kowalczyk, Iwona Burakowska

Raport Kocowy. Zamawiajcy: Ministerstwo Gospodarki i Pracy. ECORYS Polska. Radosław Piontek, Agnieszka Kowalczyk, Iwona Burakowska Ocena uzupełniajca Problemy i bariery w postpie realizacji Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjnoci przedsibiorstw, lata 2004-2006 w ocenie Ostatecznych Odbiorców Programu Projekt współfinansowany

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postpowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: dostaw i wdroenie Elektronicznego Systemu Obiegu Dokumentów i zestawów do składania bezpiecznego podpisu

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze (RCKiK) ul. Zyty 2165-046 Zielona Góra tel. 068/329 83 60, faks 068/329 83 99 znak sprawy: 7/P/2010 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Bardziej szczegółowo

17,18 listopada 2. Prowadzenie:

17,18 listopada 2. Prowadzenie: 17,18 listopada 2 Prowadzenie: 1 DZIE 1 1. Zasady realizacji inwestycji na roboty budowlane -finansowane ze ródeł midzynarodowych; 2. Midzynarodowe procedury obowizujce w inwestycjach budowlanych (Unia

Bardziej szczegółowo

Przykładowe pytania testowe oraz pytania do czci ustnej egzaminu

Przykładowe pytania testowe oraz pytania do czci ustnej egzaminu Na podstawie 4 ust. 1 pkt 2 Załcznika nr 1 do rozporzdzenia Ministra Finansów z dnia 24 czerwca 2006 r. w sprawie sposobu organizowania i przeprowadzania egzaminu na audytora wewntrznego oraz działania

Bardziej szczegółowo

NAJWYSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA W BYDGOSZCZY

NAJWYSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA W BYDGOSZCZY NAJWYSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA W BYDGOSZCZY Nr ewid. 129/2005/P/04/138/LBY Informacja o wynikach kontroli Wykorzystanie rodków Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na dopłaty do udzielonych

Bardziej szczegółowo

Prace nad Poradnikiem dla beneficjentów były wykonywane w Departamencie Zarzdzania Europejskim Funduszem Społecznym w Ministerstwie Gospodarki i

Prace nad Poradnikiem dla beneficjentów były wykonywane w Departamencie Zarzdzania Europejskim Funduszem Społecznym w Ministerstwie Gospodarki i Prace nad Poradnikiem dla beneficjentów były wykonywane w Departamencie Zarzdzania Europejskim Funduszem Społecznym w Ministerstwie Gospodarki i Pracy (MGiP) przy szczególnej pomocy pani Ireny Woliskiej

Bardziej szczegółowo

Dokument informacyjny

Dokument informacyjny Sporzdzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii B, C i D oraz Praw do Akcji serii D do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełd Papierów Wartociowych w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Systemy Zarzdzania rodowiskowego ISO 14 000 i EMAS

Systemy Zarzdzania rodowiskowego ISO 14 000 i EMAS Systemy Zarzdzania rodowiskowego ISO 14 000 i EMAS Wstp Systemy zarzdzania rodowiskowego stanowi szczególnie uyteczny instrument poprawy efektywnoci funkcjonowania organizacji w zakresie szeroko pojtej

Bardziej szczegółowo

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Załącznik nr 5: Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie realizacji projektów pozakonkursowych powiatowych urzędów pracy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach kontroli Tworzenie i działalno fundacji, których fundatorami s Skarb Pastwa lub jednostki sektora finansów publicznych

Informacja o wynikach kontroli Tworzenie i działalno fundacji, których fundatorami s Skarb Pastwa lub jednostki sektora finansów publicznych Departament Gospodarki, Skarbu Pastwa i Prywatyzacji P/05/047 KGP/41010/05 Nr ewid. 148/2006/P05047/KGP Informacja o wynikach kontroli Tworzenie i działalno fundacji, których fundatorami s Skarb Pastwa

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O DOFINANSOWANIE W RAMACH EFS

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O DOFINANSOWANIE W RAMACH EFS Załącznik nr 2 do Regulaminu konkursu nr RPSL.11.01.04-IZ.01-24-002/15 w ramach RPO WSL 2014-2020 INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O DOFINANSOWANIE W RAMACH EFS Wersja 1 Katowice, maj 2015 Spis treści WSTĘP...

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO RAPORTU KWARTALNEGO ZA III KWARTAŁ 2004 ROKU WARTOCI NIEMATERIALNE I PRAWNE.

INFORMACJA DODATKOWA DO RAPORTU KWARTALNEGO ZA III KWARTAŁ 2004 ROKU WARTOCI NIEMATERIALNE I PRAWNE. INFORMACJA DODATKOWA DO RAPORTU KWARTALNEGO ZA III KWARTAŁ 2004 ROKU OPIS PRZYJTYCH ZASAD (POLITYKI) RACHUNKOWOCI, W TYM METOD WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW ORAZ PRZYCHODÓW I KOSZTÓW, USTALENIA WYNIKU FINANSOWEGO

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA. wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu. w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014-2020. Wersja 1.

INSTRUKCJA. wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu. w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014-2020. Wersja 1. INSTRUKCJA wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014-2020 Wersja 1.1 Warszawa, 1 kwietnia 2015 r. SPIS TREŚCI Słownik pojęć i wykaz skrótów...

Bardziej szczegółowo

Znak Sprawy nr S-2710-012/08

Znak Sprawy nr S-2710-012/08 I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Postpowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówie publicznych

Bardziej szczegółowo

1. Definicja i cel audytu zewntrznego

1. Definicja i cel audytu zewntrznego Wytyczne Instytucji Zarzdzajcej ZPORR na temat audytu zewntrznego projektów realizowanych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (z wyłczeniem projektów realizowanych w ramach

Bardziej szczegółowo

Praktyczne zastosowanie procedur ISO w Orodkach Dokumentacji Geodezyjno Kartograficznej

Praktyczne zastosowanie procedur ISO w Orodkach Dokumentacji Geodezyjno Kartograficznej Praktyczne zastosowanie procedur ISO w Orodkach Dokumentacji Geodezyjno Kartograficznej Rudolf Besuch I. Wdroenie systemu jakoci w Urzdzie Miasta Rybnika łcznie ze wskazaniem cyklu przygotowa. Urzd Miasta

Bardziej szczegółowo

Moliwoci dofinansowania lub wsparcia zatrudnienia bezrobotnych osób po 45 i 50 roku ycia

Moliwoci dofinansowania lub wsparcia zatrudnienia bezrobotnych osób po 45 i 50 roku ycia Projekt współfinansowany przez Uni Europejsk w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Moliwoci dofinansowania lub wsparcia zatrudnienia bezrobotnych osób po 45 i 50 roku ycia Informacja przygotowana

Bardziej szczegółowo

PIERWSZY OKRES WYKORZYSTANIA FUNDUSZY STRUKTURALNYCH W POLSCE RAPORT IZ PWW

PIERWSZY OKRES WYKORZYSTANIA FUNDUSZY STRUKTURALNYCH W POLSCE RAPORT IZ PWW PIERWSZY OKRES WYKORZYSTANIA FUNDUSZY STRUKTURALNYCH W POLSCE RAPORT IZ PWW Rodzaje projektów, typy beneficjentów, rozkład przestrzenny udzielonej pomocy UE Instytucja zarzdzajca Podstawami Departament

Bardziej szczegółowo

I. Informacje dotyczące wyboru przez Lokalną Grupę Działania (LGD) operacji do finansowania

I. Informacje dotyczące wyboru przez Lokalną Grupę Działania (LGD) operacji do finansowania IW-1_413_313 Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po kryteriach wyboru finansowanych operacji w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

Przewodnik po kryteriach wyboru finansowanych operacji w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Ministerstwo Gospodarki Instytucja Pośrednicząca Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Departament Funduszy Europejskich Przewodnik po kryteriach wyboru finansowanych operacji w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

Prospekt Emisyjny Certyfikatów Inwestycyjnych serii A KBC INDEX WIATOWYCH NIERUCHOMOCI Fundusz Inwestycyjny Zamknity

Prospekt Emisyjny Certyfikatów Inwestycyjnych serii A KBC INDEX WIATOWYCH NIERUCHOMOCI Fundusz Inwestycyjny Zamknity Prospekt Emisyjny Certyfikatów Inwestycyjnych serii A KBC INDEX WIATOWYCH NIERUCHOMOCI Fundusz Inwestycyjny Zamknity (w organizacji) z siedzib w Warszawie, ul. Chmielna 85/87 strona internetowa: www.kbctfi.pl

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO

MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO (BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO) PO_IG/4.3/12/w06 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013 Wniosek o dofinansowanie 1 4. Oś priorytetowa: Inwestycje w

Bardziej szczegółowo

Pełnomocnik Rzdu do Spraw Programu dla Odry-2006

Pełnomocnik Rzdu do Spraw Programu dla Odry-2006 Pełnomocnik Rzdu do Spraw Programu dla Odry-2006 SPRAWOZDANIE Pełnomocnika Rzdu do Spraw Programu dla Odry - 2006 za rok 2009 Wrocław, 11 czerwca 2010 r. 1 SPIS TRECI 1. Informacje wprowadzajce 3 2. Koordynacja

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA. wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. w ramach

INSTRUKCJA. wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. w ramach INSTRUKCJA wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach REGIONALNEGOPROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO NA LATA 2014-2020 Wersja 1.0

Bardziej szczegółowo

administracji geodezyjnej

administracji geodezyjnej PRO-INFO Projektowanie i organizacja systemów informatycznych Zastosowanie metod zarzdzania projektami we wdraaniu systemów informatycznych w administracji geodezyjnej Konferencja SGP Oddział Katowice

Bardziej szczegółowo

Problemy pozyskiwania rodków unijnych przez polskie jednostki samorzdowe

Problemy pozyskiwania rodków unijnych przez polskie jednostki samorzdowe Prof. dr hab. Elbieta Kornberger-Sokołowska Uniwersytet Warszawski Problemy pozyskiwania rodków unijnych przez polskie jednostki samorzdowe 1. Zgodnie z art. 158 Traktatu ustanawiajcego Wspólnot Europejsk

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja naboru projektów urzędów pracy w trybie pozakonkursowym

Dokumentacja naboru projektów urzędów pracy w trybie pozakonkursowym Dokumentacja naboru projektów urzędów pracy w trybie pozakonkursowym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa VIII Rozwój rynku pracy Działanie

Bardziej szczegółowo

Program usuwania materiałów zawierajcych azbest na terenie powiatu kieleckiego w perspektywie do roku 2032 SPIS TRECI

Program usuwania materiałów zawierajcych azbest na terenie powiatu kieleckiego w perspektywie do roku 2032 SPIS TRECI SPIS TRECI Wprowadzenie i cel programu... 2 1. Właciwoci azbestu, szkodliwo azbestu... 2 2. Przepisy prawne dotyczce azbestu i usuwania wyrobów zawierajcych azbest... 4 3. Inwentaryzacja iloci azbestu

Bardziej szczegółowo