Wniosek aplikacyjny wszystkich priorytetów generatora wniosków

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wniosek aplikacyjny wszystkich priorytetów generatora wniosków www.programszwajcarski.gov.pl"

Transkrypt

1 Wniosek aplikacyjny Wnioski aplikacyjne dla wszystkich priorytetów w ramach SPPW tworzone s za pomoc generatora wniosków Generator dostpny jest pod adresem Szczegółowe wytyczne, jak korzysta z generatora wniosków zawarte s w zał. 7 do Regulaminów Konkursów Instrukcja wypełniania generatora wniosków aplikacyjnych dla SPPW 1

2 Przygotowujc wniosek naley kierowa si zapisami kryteriów zawartych w zał. 6 do Regulaminów Konkursów Odbudowa, remont, przebudowa i rozbudowa podstawowej infrastruktury oraz poprawa stanu rodowiska oraz Biorónorodnoi ochrona ekosystemów oraz wsparcie transgranicznych inicjatyw rodowiskowych 2

3 Generator Wniosków Zarys projektu wersja w jzyku j polskim 3

4 Menu górne dotyczce poruszania si po generatorze: Nowy wniosek tworzenie nowego wniosku o dofinansowanie. Po klikniciu otworzy si formularz bez danych. Otwórz Otwieranie wniosku zapisanego na dysku lokalnym (jeli otwarty do edycji jest jeden wniosek i zostanie wybrana opcja Otwórz aby otworzy nowy wniosek, nastpi tym samym utrata danych w poprzednim edytowanym wniosku) Zapisz XML Zapisanie wniosku na dysku lokalnym w formacie XML Utwórz PDF Tworzenie pliku PDF, w tym wersji do druku (próbnej lub ostatecznej) Sprawd Sprawdzanie wprowadzonych danych Pomoc Wywietla instrukcje wypełniania wniosku 4

5 Zarys projektu wersja w jzyku j polskim Menu boczne (lewa strona) I. INFORMACJE OGÓLNE II. OPIS INSTYTUCJI REALIZUJCEJ III. INFORMACJE O PROJEKCIE IV. BUDET- FINANSOWANIE PLAN WYPŁAT V. FUNDUSZ NA PRZYGOTOWANIE PROJEKTÓW VI. INFORMACJA I PROMOCJA VII. ZAŁCZNIKI VIII. OWIADCZENIE INSTYTUCJI REALIZUJCEJ 5

6 Menu boczne I. INFORMACJE OGÓLNE 1.1 Rodzaj wniosku (Zarys Projektu/Kompletna Propozycja Projektu) 1.2 Typ Projektu 1.3 Obszar geograficzny 1.4. Tytuł Projektu 1.5. Budet Projektu (tylko warto całkowita) 1.6. Planowany czas trwania Projektu 1.7. Obszar priorytetowy 1.8. Obszar tematyczny 1.9. Rodzaj kwalifikowalnego Projektu Streszczenie Projektu 6

7 1.1 Rodzaj wniosku (Zarys Projektu/Kompletna Propozycja Projektu) punkt zostanie wypełniony automatycznie po wyborze opcji Zarys Projektu na pocztku. W przypadku wyboru opcji Zarys Projektu, niektóre punkty wniosku aplikacyjnego bd nieaktywne (zaznaczone na szaro) generator sam wypełni ten punkt 7

8 1.2 Typ Projektu Naley wybra właciwy wariant z podanej listy Pojedynczy Projekt Program (grupa Projektów) Grant blokowy Fundusz Stypendialny 8

9 1.3 Obszar geograficzny (do wyboru: woj. lubelskie, woj. podkarpackie, ackie, woj. witokrzyskie, woj. małopolskie, inny region) Naley wybra właciwy obszar geograficzny z podanej listy. W przypadku wyboru opcji inny, naley wprowadzi nazw województwa. W przypadku obszaru tematycznego nr 3 Odbudowa, remont, przebudowa i rozbudowa podstawowej infrastruktury oraz poprawa stanu rodowiska obszar kwalifikowany cały kraj z zastrzeeniem, i 30% alokacji przeznaczone zostanie na projekty realizowane na obszarach koncentracji geograficznej; W przypadku obszaru tematycznego nr 4 Biorónorodno i ochrona ekosystemów oraz wsparcie transgranicznych inicjatyw rodowiskowych obszar kwalifikowany 4 woj. z koncentracji geograficznej (lubelskie, podkarpackie, witokrzyskie, małopolskie) opolskie). 9

10 1.4. Tytuł Projektu Tytuł Projektu powinien w sposób przejrzysty okrela kluczowe Elementy przedsiwzicia, jak główny cel i przedmiot Projektu. 10

11 1.5. Budet Projektu (tylko warto całkowita) Pole jest automatycznie wypełniane, po uzupełnieniu zakładki nr IV Budet finansowanie- plan wypłat at. Na warto całkowit Projektu składaj si nastpujce kwoty: - warto dofinansowania z Programu Współpracy; - warto współfinansowania z polskiego budetu (krajowego, regionalnego, lokalnego, innych) - warto współfinansowania z innych ródeł (fundusze strukturalne UE, EBOR, Bank wiatowy itp.) - warto wkładu rzeczowego 11

12 1.6. Planowany czas trwania Projektu UWAGA: Wypełnienie tego pola jest konieczne, aby przej do uzupełniania kolejnych zakładek Naley wskaza przewidywan dat rozpoczcia i zakoczenia Projektu. Naley zwróci przy tym uwag, e daty s wskazywane jedynie w miesicach kalendarzowych i latach 12

13 1.7. Obszar priorytetowy (Zgodnie z zapisami Umowy ramowej naley wybra właciwy obszar priorytetowy z podanej listy). 1. Bezpieczestwo, stabilno,, wsparcie reform; 2. rodowisko i infrastruktura; 3. Sektor prywatny; 4. Rozwój j społeczny i zasobów w ludzkich 5. Alokacje specjalne 13

14 1.8. Obszar tematyczny (Zgodnie z zapisami Umowy ramowej, naley wybra właciwy obszar tematyczny z podanej listy). Po wyborze opcji rodowisko i Infrastruktura mamy do wyboru dwa obszary tematyczne: Odbudowa, remont, przebudowa i rozbudowa podstawowej infrastruktury oraz poprawa stanu rodowiska; Biorónorodno i ochrona ekosystemów oraz wsparcie transgranicznych inicjatyw rodowiskowych. 14

15 1.9. Rodzaj kwalifikowanego Projektu (Naley wpisa właciwy rodzaj Projektu kwalifikujcy si do wsparcia, zgodnie z list zawart w regulaminie konkursu/ ogłoszeniu o naborze). Dla obszaru tematycznego nr.. 3 CEL 1: poprawy usług z zakresu infrastruktury miejskiej w celu podniesienia standardu ycia i promowania rozwoju gospodarczego (dwa rodzaje projektów zgodnie z Regulaminem Konkursu); CEL 2: zwikszenia wydajnoci energii i redukcji emisji, w szczególnoci gazów cieplarnianych i niebezpiecznych substancji (trzy rodzaje projektów zgodnie z Regulaminem Konkursu); CEL 3: poprawy zarzdzania, bezpieczestwa, wydajnoci i niezawodnoci lokalnych/ regionalnych publicznych systemów transportowych (cztery rodzaje kwalifikowanych projektów zgodnie z Regulaminem Konkursu). W punkcie 1.9 po wyborze obszaru tematycznego nr 3 naley y koniecznie wybra cel oraz rodzaj projektu!!! 15

16 Obszar tematyczny nr.. 4 Sze rodzajów w projektów w z zakresu: I. Poprawy spójnoci obszarów nalecych do sieci Natura 2000 oraz innych obszarów chronionych; II. Inwentaryzacji przyrodniczej oraz monitoringu biorónorodnoci; III. Opracowania regionalnych strategii zrównowaonego rozwoju turystyki na obszarach chronionych; IV. Podnoszenia wiadomoci i wiedzy nt. wymogów w zakresie ochrony rodowiska; V. Konwencji Karpackiej: system współpracy i wdraanie; VI. Transgranicznych inicjatyw rodowiskowych; W punkcie 1.9 po wyborze obszaru tematycznego nr 4 naley koniecznie wybra rodzaj projektu!!! 16

17 1.10. Streszczenie Projektu Punkt jest nieaktywny dla Zarysu Projektu. Streszczenie powinno zawiera krótki opis przedsiwzicia (max znaków), zawierajcy przede wszystkim: zidentyfikowane problemy i odpowiednie cele, budet, planowane działania, zaangaowane instytucje/partnerów, ramy czasowe, etc. 17

18 II. OPIS INSTYTUCJI REALIZUJCEJ 2.1. Pełna nazwa Instytucji Realizujcej 2.2 Forma prawna Instytucji Realizujcej 2.3. Siedziba Instytucji Realizujcej 2.4. Adres do korespondencji 2.5. Osoba do kontaktu (opiekun Projektu/zastpca) 2.6. Informacje o Instytucji Realizujcej 18

19 2.1. Pełna nazwa Instytucji Realizujcej Naley poda pełn nazw wnioskodawcy (zgodna z KRS lub innym dokumentem rejestrowym). 19

20 2.2 Forma prawna Instytucji Realizujcej Władze szczebla krajowego; Władze szczebla regionalnego; Władze szczebla lokalnego; Jednostka naukowa/ badawcza (tylko w przypadku 4 obszaru tematycznego Biorónorodno i ochrona ekosystemów Organizacja pozarzdowa; (tylko w przypadku 4 obszaru tematycznego Biorónorodno i ochrona ekosystemów Przedsibiorstwo pa stwowe tylko dla obszaru tematycznego nr 3, cel. 2, kategoria projektów II tylko w przypadku gdy jest podmiotem realizujcym zadania jednostek samorzdowych zaopatrzenia w ciepło, wykonujce zadania w zakresie utrzymania sieci i systemów grzewczych monopol sieciowy; Przedsibiorstwo prywatne w ramach całego priorytetu 2 rodowisko i Infrastruktura nie moe by Instytucj Realizujc!!!; Spółka skarbu pa stwa ograniczenia jak w przypadku Przedsibiorstwa pa stwowego; Inne (w przypadku wyboru naley wyjani poniej w polu Uwagi ); 20

21 2.3. Siedziba Instytucji Realizujcej Naley poda zarejestrowany adres siedziby Instytucji Realizujcej. Ulica, numer lokalu; Kod pocztowy; Miejscowo; Województwo; Kraj; Telefon; Fax; ; Strona www. 21

22 2.4. Adres do korespondencji Naley wypełni, jeeli adres do korespondencji jest inny ni adres siedziby. 22

23 2.5. Osoba do kontaktu (opiekun Projektu/zastpca) Niezwykle wane jest podanie aktualnych i dokładnych danych osób do kontaktu (opiekun Projektu/zastpca) tak, aby umoliwi szybk wymian informacji przez telefon, faks lub w formie elektronicznej. Imi, nazwisko, telefon stacjonarny, komórkowy, fax, 23

24 2.6. Informacje o Instytucji Realizujcej Naley poda zwizły opis Instytucji Realizujcej (max znaków). Opis powinien zawiera nastpujce kluczowe zagadnienia: główne działania (istotne z punktu widzenia Projektu) Instytucji Realizujcej w chwili obecnej; zdolnoci i potencjał instytucjonalny, techniczny i kadrowy IR; dowiadczenie w zarzdzaniu/wdraaniu podobnych Projektów współfinansowanych ze rodków funduszy strukturalnych, Mechanizmu Finansowego EOG, Norweskiego Mechanizmu Finansowego lub innych programów pomocowych); ewentualne powizania ze Szwajcari (know-how, wymiana rozwiza technologicznych, partnerstwo lub współpraca w innej formie). 24

25 III. INFORMACJE O PROJEKCIE 3.1.Opis Projektu 3.2.Wskaniki 3.3. Monitorowanie i ewaluacja wskaników 3.4. Uzasadnienie potrzeby realizacji Projektu 3.5. Organizacja Projektu 3.6. Szczegółowy harmonogram działa i koszty zwizane 3.7. Zamówienia publiczne 25

26 3.1.Opis Projektu Opis (max znaków) powinien zawiera nastpujce kluczowe zagadnienia: cele Projektu; zakres geograficzny przedsiwzicia (krajowy, regionalny, pod-regionalny, miasto/obszar lub inny); poszczególne działania w ramach Projektu; oczekiwane rezultaty i potencjał Projektu; beneficjenci kocowi Projektu (identyfikacja, potrzeby i sposób ich zaspokojenia, korzyci); moliwe ryzyka wdraania Projektu (identyfikacja i rodzaje ryzyk, metody zarzdzania ryzykiem); trwało Projektu po zakoczeniu jego finansowania (instytucjonalna oraz finansowa); wpływ Projektu na zagadnienia przekrojowe (aspekty rodowiskowe, ekonomiczno społeczne, polityki horyzontalne itp.). 26

27 3.2.Wskaniki Punkt jest nieaktywny dla Zarysu Projektu Naley wskaza w przedstawionej tabeli: Produkty Rezultaty Oddziaływania (cel długoterminowy) 27

28 3.3. Monitorowanie i ewaluacja wskanik ników Punkt jest nieaktywny dla Zarysu Projektu Naley wskaza, sposób oszacowania wskaników oraz metod, która zostanie uyta dla zmierzenia postpów we wdraaniu przedsiwzicia i wpływu na rozwój. 28

29 3.4. Uzasadnienie potrzeby realizacji Projektu Naley wskaza (max znaków): wpływ Projektu/Programu na zmniejszenie rónic społeczno gospodarczych na poziomie krajowym i midzy pastwem-beneficjentem a bardziej rozwinitymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej; w jakim stopniu Projekt/Program realizuje cele i działania przewidziane w ramach danego obszaru tematycznego, wskazanych w karcie oceny merytorycznej dla przedmiotowego obszaru? jak Projekt/Program przyczynia si do realizacji strategii narodowej/lokalnej lub sektorowej? identyfikowane potrzeby i problemy, które IR chce rozwiza; uzasadnienie realizacji Projektu jako odpowied na okrelone potrzeby społeczne; wskazanie korzyci z wdroenia Projektu W przypadku Kompletnej Propozycji Projektu, naley wskaza główne załoenia/wnioski ze studium wykonalnoci (jeli jest ono wymagane) 29

30 3.5. Organizacja Projektu Naley opisa (max znaków) obowizki i zakres odpowiedzialnoci jednostek zaangaowanych w realizacj Projektu. Jeli jest to moliwe naley przedstawi struktur zarzdzania w formie graficznej (oddzielny załcznik). Naley zaznaczy, czy wniosek jest składany w partnerstwie. Jeli tak, prosz poda nazw i dane do kontaktu poszczególnych partnerów oraz ich obowizki i zakres odpowiedzialnoci. W przypadku Kompletnej Propozycji Projektu, naley załczy kopi odpowiedniej umowy (umów) partnerstwa. Wród partnerów wymagany jest jeden partner wiodcy, którym bdzie Instytucja Realizujca, który bdzie ponosił odpowiedzialno za realizacj Projektu. 30

31 3.6. Szczegółowy harmonogram działa i koszty zwizane zane Dotyczy tylko wartoci pieni nych!!! Naley wskaza w tabeli nazwy, ramy czasowe poszczególnych działa oraz przypisane do kadego działania indykatywne wartoci pienine. Koszty kwalifikowalne poszczególnych działa naley podzieli na kategorie (dodawanie kolumn), takie jak np. koszty zarzdzania (stała kategoria), usługi, dostawy, roboty budowlane, etc - natomiast kategorie na działania (dodawanie wierszy). Nowe kategorie kosztów oraz działania w ramach kategorii naley wprowadza poprzez kliknicie na znak +,usuwanie- poprzez znak ( - ). Po uzupełnieniu tabeli naley klikn pole przelicz W punkcie 3.6 nie naley y uwzgldnia dnia wartoci wkładu rzeczowego (w odrónieniu od punktów w 4.1 i 4.2) 31

32 3.7. Zamówienia publiczne Punkt jest nieaktywny dla Zarysu Projektu. Naley wskaza postpowania przetargowe planowane na okres wdraania Projektu. 32

33 IV. BUDET ET- FINANSOWANIE- PLAN WYPŁAT Wszystkie wartoci liczbowe wpisywane do formularza aplikacyjnego naley poda we frankach szwajcarskich (liczone po kursie kupna Narodowego Banku Polskiego obowizujcym w dniu rozpoczcia Naboru dla obecnego naboru - 1CHF = 2,8660 PLN) 4.1. Finansowanie 4.2. Kategorie budetowe i plan wypłat 4.3 Moliwo odzyskania podatku VAT 4.4. Finansowanie Projektu z funduszy UE lub innych ródeł pomocy 33

34 4.1. Finansowanie Na czerwono wypełnia wnioskodawca, na niebiesko wypełnia automatycznie generator po nacini niciu ikony przelicz (Wnioskowana kwota dofinansowania) - % (Warto udziału instytucji realizujcej - wypełniany przez generator) - % (Udział pieniny IR w kosztach kwalifikowanych wypełniany przez generator)-% (Udział pieniny budet jednostek centralnych, regionalnych, lokalnych) - % (Udział pieniny rodki niepubliczne ) - % (Udział rzeczowy) - % (Całkowite koszty kwalifikowane) - % (Łczna warto Projektu) - % (Warto wnioskowanej zaliczki) - % Po wypełnieniu klikamy Przelicz 34

35 W przypadku wstawienia wartoci do pola (Warto wnioskowanej zaliczki), naley poda uzasadnienie dla zaliczki. UWAGA: Uzyskanie zaliczki jest moliwe tylko w wyjtkowych sytuacjach do momentu ogłoszenia naboru nie ma wicych ustale co do ewentualnych wypłat zaliczek (negocjacje pomidzy MRR a MF) 35

36 4.2. Kategorie budetowe i plan wypłat Kategorie wydatków s przenoszone automatycznie z tabeli 3.6. Dla kadej kategorii naley rozplanowa indykatywny roczny plan wypłat w podziale na lata (2009, 2010, 2011 itd.) w zalenoci od przyjtego harmonogramu; W przypadku wpisania wartoci wkładu rzeczowego w punkcie 4.1 naley go równie uwzgldni w punkcie 4.2!!! Po rozpisaniu budetu naley klikn pole przelicz ; Sumy wartoci pieninych pól 3.6. (Szczegółowy harmonogram działa) i 4.2 (Kategorie budetowe i plan wypłat) musz by zgodne. 36

37 4.3 Moliwo liwo odzyskania podatku VAT Niniejszy punkt powinien zosta uzupełniony zgodnie z Wytycznymi ws. kwalifikowalnoci podatku VAT, znajdujcymi si na stronie internetowej Naley wskaza, czy podatek VAT podlega zwrotowi. Podatek VAT, który podlega zwrotowi w jakikolwiek dostpny sposób, nie zostanie uznany za kwalifikowany nawet jeli nie zostanie faktycznie odzyskany przez Instytucj Realizujc lub odbiorc ko cowego. Koszt VAT uznawany jest za koszt kwalifikowany wyłcznie jeeli jest rzeczywicie i ostatecznie ponoszony przez Instytucj Realizujc. W przypadku wskazania podatku VAT jako wydatku kwalifikowanego naley y poda podstaw prawn powodujc brak moliwo liwoci odzyskania tego podatku!!! 37

38 4.4. Finansowanie Projektu z funduszy UE lub innych ródeł pomocy Naley wskaza, czy Projekt bdzie finansowany z funduszy UE lub innych ródeł finansowych. W przypadku dodatkowego finansowania, Instytucja Realizujca powinna wskaza warto (udział procentowy) wsparcia finansowego i działania finansowane w ramach Projektu. Naley wskaza brak podwójnego finansowania tych samych działa; W przypadku gdy potencjalna Instytucja Realizujca stara si o dofinansowanie tego samego projektu z innych ródeł naley wskaza Program, do którego złoono wniosek. 38

39 Cz V Fundusz na Przygotowanie Projektów jest aktywna jedynie dla Zarysu Projektu 5.1. Złoenie wniosku do FPP 5.2. Opis Projektu w ramach FPP 5.3. Uzasadnienie potrzeby realizacji Projektu w ramach FPP 5.4. Działania i harmonogram realizacji 5.5. Budet 39

40 5.1. Złoenie Z wniosku do FPP Naley wskaza, czy w przypadku pozytywnej decyzji dot. Zarysu Projektu, Instytucja Realizujca bdzie ubiega si o rodki z Funduszu na Przygotowanie Projektów w celu opracowania przede wszystkim wymaganych załczników (np. studium wykonalnoci, ocena oddziaływania na rodowisko itp.) dla Kompletnej Propozycji Projektu. TAK/NIE wybór opcji 40

41 5.2. Opis Projektu w ramach FPP Opis (max znaków) powinien zawiera nastpujce kluczowe zagadnienia: cele Projektu FPP; planowane działania podlegajce finansowaniu w ramach FPP; struktura zarzdzania, zawierajca wskazanie podmiotów realizujcych Projekt FPP; ewentualne partnerstwo/-a w tym zakresie (z uwzgldnieniem roli i zakresu obowizków partnerów). 41

42 5.3. Uzasadnienie potrzeby realizacji Projektu w ramach FPP (max znaków) 42

43 5.4. Działania ania i harmonogram realizacji Naley poda planowan dat rozpoczcia i zakoczenia Projektu FPP; Naley wykaza w tabeli nazwy, zakresy (dodawane przez kliknicie na znak + ) i planowane koszty poszczególnych działa, które maj zosta sfinansowane w ramach Projektu FPP; Naley oszacowa ramy czasowe realizacji danego zakresu działania w tygodniach; Po uzupełnieniu tabeli naley klikn pole przelicz. Sumy pól p l 5.4. (Działania ania i harmonogram realizacji) i 5.5. (Budet) musz by zgodne. 43

44 5.5. Budet (pola zaznaczone na czerwono naley y wypełni ni,, pozostałe e wypełni generator po klikniciu pola przelicz ) Wnioskowana kwota dofinansowania - % Warto udziału IR - % Całkowite koszty kwalifikowane - % Po uzupełnieniu tabeli naley klikn pole przelicz. Sumy pól p l 5.5. (Budet) i 5.4. (Działania ania i harmonogram realizacji) musz by zgodne. 44

45 VI. INFORMACJA I PROMOCJA Instytucja Realizujca, która przygotowuje Zarys Projektu, zobowizana jest do przedstawienia zwizłego opisu (max znaków) planowanych działa informacyjnych i promocyjnych dla Projektu. Instytucja Realizujca, która opracowuje Kompletn Propozycj Projektu musi zaprezentowa plan informacji i promocji Projektu (max znaków), który bdzie wdraa. Plan informacji i promocji musi zawiera: wskazanie celów i grup docelow przedsiwzicia i planowane metody wdraania planowany budet informacje dot. odpowiedzialnoci za wdraania planu Plan informacji i promocji musi by zgodny z Wytycznymi w sprawie informacji i promocji dla Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. 45

46 VII. ZAŁ ŁCZNIKI W przypadku Zarysu Projektu jedynym wymaganym załcznikiem jest oryginał lub kopia, powiadczona za zgodno z oryginałem przez IR lub osob/osoby przez ni upowanion/-e, aktualnego odpisu/wycigu z Krajowego Rejestru Sdowego lub innego właciwego dokumentu rejestrowego potwierdzajcego status prawny ubiegajcego si o dofinansowanie wraz z danymi osoby (osób) upowanionej (upowanionych) do reprezentowania IR oraz zakres działalnoci IR, wydane nie wczeniej ni 6 miesicy przed dniem złoenia Zarysu Projektu. Załczniki wymagane dla Kompletnej Propozycji Projektu wskazane zostały w Licie załczników obowizkowych, właciwej dla danego obszaru tematycznego. Naley je dodawa poprzez kliknicie na znak +. Instytucja Realizujca powinna wymieni zarówno załczniki wskazane w Licie załczników obowizkowych, jak i dodatkowe, fakultatywne dokumenty. Naley Wyranie ponumerowa załczniki. 46

47 VII OWIADCZENIE INSTYTUCJI REALIZUJ CEJ Wniosek musi zosta czytelnie podpisany przez osob (-y) wyranie wskazan (-e) jako zarejestrowany (-i) pełnomocnik (-cy) Instytucji Realizujcej. Sygnatariusz i osoba do kontaktu nie musi by t sam osob. Osoba (y) upowaniona (e) podpisujc wniosek potwierdza (j) jednoczenie miedzy innymi poprawno i zgodno ze stanem faktycznym wszelkich informacji zawartych we wniosku aplikacyjnym oraz zachowanie celów Projektu zgodnie z załoeniami przedmiotowego wniosku, po zakoczeniu jego realizacji w okresie wskazanym w Umowie ws. Realizacji Projektu. Podpis powinien by własnorczny (piecztki z podpisem, osoby podpisujce w imieniu innych bez wanego pełnomocnictwa lub fotokopie s nie do przyjcia) 47

48 48

49

50 ERROR: syntaxerror OFFENDING COMMAND: --nostringval-- STACK: (Generator wnioskow) /Title () /Subject (D: ) /ModDate () /Keywords (PDFCreator Version 0.8.0) /Creator (D: ) /CreationDate (pzalewski) /Author -mark-

Generatora wniosków aplikacyjnych

Generatora wniosków aplikacyjnych Omówienie zasad wypełniania Generatora wniosków aplikacyjnych Szwajcarsko-Polski Program Współpracy Władza Wdraajca Programy Europejskie ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa tel. 22 461 87 39 faks 22 461 87

Bardziej szczegółowo

Procedury naboru i oceny wniosków w w ramach Priorytetu 2 rodowisko i Infrastruktura Szwajcarsko Polskiego Programu Współpracy.

Procedury naboru i oceny wniosków w w ramach Priorytetu 2 rodowisko i Infrastruktura Szwajcarsko Polskiego Programu Współpracy. Procedury naboru i oceny wniosków w w ramach Priorytetu 2 rodowisko i Infrastruktura Szwajcarsko Polskiego Programu Współpracy pracy Szwajcarsko-Polski Program Współpracy Władza Wdraajca Programy Europejskie

Bardziej szczegółowo

Sektorowy Program Operacyjny Wzrost konkurencyjnoci przedsibiorstw, lata 2004-2006

Sektorowy Program Operacyjny Wzrost konkurencyjnoci przedsibiorstw, lata 2004-2006 WZÓR Załcznik nr 6 MINISTERSTWO GOSPODARKI I PRACY Sektorowy Program Operacyjny Wzrost konkurencyjnoci przedsibiorstw, lata 2004-2006 Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w ramach działania 1.5:

Bardziej szczegółowo

Ubiegajcy si o dofinansowanie wypełnia wyłcznie białe pola wniosku.

Ubiegajcy si o dofinansowanie wypełnia wyłcznie białe pola wniosku. PW/S-02 Instrukcja wypełnienia wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i modernizacja sektora ywnociowego oraz rozwój obszarów wiejskich w zakresie

Bardziej szczegółowo

Roboty budowlane publikacja obowizkowa Dostawy publikacja nieobowizkowa x Usługi x

Roboty budowlane publikacja obowizkowa Dostawy publikacja nieobowizkowa x Usługi x Numer sprawy nadany przez zamawiajcego: ZP-300 Urzd Zamówie Publicznych Al. Szucha 2/4, 00-582 Warszawa Faks: (022) 45 87 700 Przesyłanie ogłosze on-line: http://www.uzp.gov.pl OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA KARTY PROJEKTU W KONKURSIE NA NAJLEPSZY PROJEKT

INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA KARTY PROJEKTU W KONKURSIE NA NAJLEPSZY PROJEKT INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA KARTY PROJEKTU W KONKURSIE NA NAJLEPSZY PROJEKT Rubryka 1 Nazwa programu operacyjnego. W rubryce powinien zosta okrelony program operacyjny, do którego składany jest dany projekt.

Bardziej szczegółowo

Sektorowy Program Operacyjny Wzrost konkurencyjnoci przedsibiorstw, lata 2004-2006

Sektorowy Program Operacyjny Wzrost konkurencyjnoci przedsibiorstw, lata 2004-2006 Załcznik nr 5 WZÓR MINISTERSTWO GOSPODARKI I PRACY Sektorowy Program Operacyjny Wzrost konkurencyjnoci przedsibiorstw, lata 2004-2006 Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w ramach działania 1.4:

Bardziej szczegółowo

Kwalifikowalno wydatków dla projektów w ramach Priorytetu 2

Kwalifikowalno wydatków dla projektów w ramach Priorytetu 2 Kwalifikowalno wydatków dla projektów w ramach Priorytetu 2 Szwajcarsko Polskiego Programu Współpracy Tomasz Dylg Instytucja Poredniczca 1 Kwalifikowalno wydatków dla projektów w ramach Priorytetu 2 Szwajcarsko

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK WZORCOWY. U Dane zaznaczone kolorem niebieskim s wype niane automatycznie po za o eniu konta w systemie EBOI

WNIOSEK WZORCOWY. U Dane zaznaczone kolorem niebieskim s wype niane automatycznie po za o eniu konta w systemie EBOI U Dane zaznaczone kolorem niebieskim s wypeniane automatycznie po zaoeniu konta w systemie EBOI D zaznaczone kolorem ótym wnioskodawca wypenia samodzielnie na etapie skadania wniosku Informacje w ramkach

Bardziej szczegółowo

Informacja i Promocja. Mechanizm Finansowy EOG Norweski Mechanizm Finansowy

Informacja i Promocja. Mechanizm Finansowy EOG Norweski Mechanizm Finansowy Informacja i Promocja Mechanizm Finansowy EOG Norweski Mechanizm Finansowy Spis treci 1. Wstp... 3 2. Ogólne działania informacyjno - promocyjne... 3 3. Działania informacyjno-promocyjne projektu... 4

Bardziej szczegółowo

komputerowego wraz z oprogramowaniem i licencjami dla potrzeb jednostek organizacyjnych Uniwersytetu

komputerowego wraz z oprogramowaniem i licencjami dla potrzeb jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Page 1 of 5 Wrocław: Sprawa nr NA-P/17/2010 Dostawa sprztu komputerowego wraz z oprogramowaniem i licencjami dla potrzeb jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z podziałem na

Bardziej szczegółowo

ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialnoci cywilnej (CPV: 66515400-7, 66515000-3, 66516000-0)

ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialnoci cywilnej (CPV: 66515400-7, 66515000-3, 66516000-0) Strona 1 z 5 Chojnice: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialnoci cywilnej Urzdu Miejskiego w Chojnicach wraz z jednostkami organizacyjnymi Numer ogłoszenia: 194104-2012; data zamieszczenia: 08.06.2012 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

03.1. Wła ciwy naczelnik urz du skarbowego:* 04. Urz d Statystyczny w:*... 05. Nazwa i adres jednostki ubezpiecze społecznych:* 4.

03.1. Wła ciwy naczelnik urz du skarbowego:* 04. Urz d Statystyczny w:*... 05. Nazwa i adres jednostki ubezpiecze społecznych:* 4. Załczniki do rozporzdzenia Rady Ministrów z dnia...(poz..) Załcznik nr 1 EDG-1 WNIOSEK O WPIS DO EWIDENCJI DZIAŁALNOCI GOSPODARCZEJ Wniosek ten stanowi jednoczenie zgłoszenie do ZUS/KRUS, urzdu statystycznego

Bardziej szczegółowo

U Dane zaznaczone kolorem niebieskim s wype niane automatycznie po za o eniu konta w systemie EBOI

U Dane zaznaczone kolorem niebieskim s wype niane automatycznie po za o eniu konta w systemie EBOI U Dane zaznaczone kolorem niebieskim s wypeniane automatycznie po zaoeniu konta w systemie EBOI D zaznaczone kolorem ótym wnioskodawca wypenia samodzielnie na etapie skadania wniosku Dane w ramkach wpisane

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowizkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowizkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJCY Wrocław: Sukcesywna dostawa odczynników chemicznych, szkła laboratoryjnego, oraz PP i PE, drobnego sprztu laboratoryjnego i standardów chromatograficznych w ramach projektu Nowa ywno biaktywna o zaprogramowanych

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE WNIOSEK O DOFINANSOWANIE I KONKURS EDYCJA ROK 2007 FUNDUSZ DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH KOMPONENT DEMOKRACJA I SPOŁECZEŃSTWO OBYWATELSKIE Wniosek numer (Wypełnia Operator) Nazwa Wnioskodawcy:. Tytuł projektu:

Bardziej szczegółowo

anie Szwajcarsko Polskiego Programu pracy na rzecz zmniejszenia róŝnic r gospodarczych w rozszerzonej Unii Europejskiej w Polsce

anie Szwajcarsko Polskiego Programu pracy na rzecz zmniejszenia róŝnic r gospodarczych w rozszerzonej Unii Europejskiej w Polsce WdraŜanie anie Szwajcarsko Polskiego Programu Współpracy pracy na rzecz zmniejszenia róŝnic r społeczno gospodarczych w rozszerzonej Unii Europejskiej w Polsce - I nabór r wniosków Małgorzata Wierzbicka

Bardziej szczegółowo

Mechanizm Finansowy EOG oraz Norweski Mechanizm Finansowy 2004-2009 Fundusz kapitału pocztkowego. (ang. seed money)

Mechanizm Finansowy EOG oraz Norweski Mechanizm Finansowy 2004-2009 Fundusz kapitału pocztkowego. (ang. seed money) (ang. seed money) Mechanizm Finansowy EOG & Norweski Mechanizm Finansowy 2004-2009 Spis treci 1. INFORMACJE OGÓLNE 3 2. Czym jest fundusz kapitału pocztkowego?... 3 3. Wysoko dofinansowania i współfinansowanie...

Bardziej szczegółowo

CEIDG-1 WNIOSEK O WPIS DO CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNO CI GOSPODARCZEJ

CEIDG-1 WNIOSEK O WPIS DO CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNO CI GOSPODARCZEJ Wniosek ten stanowi jednoczenie zgłoszenie do ZUS/KRUS, GUS oraz naczelnika urzdu skarbowego. Wniosek dotyczy równie aktualizacji danych nieobjtych wpisem do CEIDG. Przed wypełnieniem naley zapozna si

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o dofinansowanie nauki, w ramach programu pn. STUDENT kształcenie ustawiczne osób niepełnosprawnych

WNIOSEK o dofinansowanie nauki, w ramach programu pn. STUDENT kształcenie ustawiczne osób niepełnosprawnych PASTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Załcznik nr 1 do Procedur Wniosek złoono w... PFRON w dniu... Nr sprawy: Wypełnia PFRON WNIOSEK o dofinansowanie nauki, w ramach programu pn. STUDENT

Bardziej szczegółowo

02.2. Data zło enia wniosku: 2b. Seria i nr dokumentu to samo ci*: 4.NIP*: Nie posiadam numeru NIP

02.2. Data zło enia wniosku: 2b. Seria i nr dokumentu to samo ci*: 4.NIP*: Nie posiadam numeru NIP CEIDG-1 WNIOSEK O WPIS DO CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOCI GOSPODARCZEJ Wniosek ten stanowi jednoczenie zgłoszenie do ZUS/KRUS, GUS oraz naczelnika urzdu skarbowego. Wniosek dotyczy osoby

Bardziej szczegółowo

Priorytet Działanie WNIOSEK PRESELEKCYJNY PROCEDURA KONKURSOWA W RAMACH WIELKOPOLSKIEGO REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO NA LATA

Priorytet Działanie WNIOSEK PRESELEKCYJNY PROCEDURA KONKURSOWA W RAMACH WIELKOPOLSKIEGO REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO NA LATA projekt 1.0 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Wielkopolska Priorytet Działanie WNIOSEK PRESELEKCYJNY PROCEDURA KONKURSOWA W RAMACH WIELKOPOLSKIEGO REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO NA LATA 20072013

Bardziej szczegółowo

Mechanizm Finansowy EOG i Norweski Mechanizm Finansowy dla organizacji pozarządowych

Mechanizm Finansowy EOG i Norweski Mechanizm Finansowy dla organizacji pozarządowych Mechanizm Finansowy EOG i Norweski Mechanizm Finansowy dla organizacji pozarządowych Norbert Tomkiewicz Departament Polityki Regionalnej i Funduszy Strukturalnych Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

Bardziej szczegółowo

Sd Rejonowy... 9. Numer identyfikacji podatkowej NIP 10. Numer identyfikacyjny REGON

Sd Rejonowy... 9. Numer identyfikacji podatkowej NIP 10. Numer identyfikacyjny REGON KRS-Z8 Sygnatura akt (wypełnia sd) CORS Wniosek o zmian danych podmiotu w rejestrze przedsibiorców Centrum Ogólnopolskich Rejestrów Sdowych Krajowy Rejestr Sdowy TOWARZYSTWO UBEZPIECZE WZAJEMNYCH, TOWARZYSTWO

Bardziej szczegółowo

Wicej informacji mona uzyska pod adresem jak podano wyej dla osoby upowanionej do kontaktów

Wicej informacji mona uzyska pod adresem jak podano wyej dla osoby upowanionej do kontaktów Urzd Zamówie Publicznych Al. Szucha 2/4; 00-582 Warszawa Faks: (022) 45 87 700 Przesyłanie ogłosze on-line: http://www.uzp.gov.pl FORMULARZ ZP-300 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Rodzaj zamówienia Roboty budowlane

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM O WARTOCI SZACUNKOWEJ PONIEJ 60 000 EURO

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM O WARTOCI SZACUNKOWEJ PONIEJ 60 000 EURO Gmina Bełyce ul. Lubelska 3 24-200 Bełyce tel.: (081) 517-27-28, fax.: (081) 517-25-06 internet: www.belzyce.pl e-mail: belzyce_m@woi.lublin.pl REGON: 000524039 NIP: 717-12-88-833 Nasz znak: SR.7322-3/02/07

Bardziej szczegółowo

nastpujce czci (pakiety). Zamawiajcy dopuszcza moliwo złoenia oferty na dowoln liczb pakietów.

nastpujce czci (pakiety). Zamawiajcy dopuszcza moliwo złoenia oferty na dowoln liczb pakietów. 1 z 5 2014-10-14 11:41 Pozna: Usługa kompleksowego ubezpieczenia Wielkopolskiego Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej - Curie w Poznaniu Numer ogłoszenia: 340136-2014; data zamieszczenia: 14.10.2014

Bardziej szczegółowo

Info Solutions. Biuro Funduszy Unijnych.

Info Solutions. Biuro Funduszy Unijnych. Info Solutions Biuro Funduszy Unijnych Propozycja dotycząca zaangażowania Info Solutions w opracowanie projektów współfinansowanych z Programu Szwajcarskiego oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O ZORGANIZOWANIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO U PRACODAWCY

WNIOSEK O ZORGANIZOWANIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO U PRACODAWCY ......dnia... (piecz firmowa zakładu pracy) POWIATOWY URZD PRACY W MALBORKU WNIOSEK O ZORGANIZOWANIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO U PRACODAWCY I. DANE DOTYCZCE PRACODAWCY: 1.Nazwa i adres pracodawcy... 2.

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 2013 Działanie anie 8.3. Przeciwdziałanie anie wykluczeniu cyfrowemu einclusion Dotacje na innowacje Inwestujemy w Wasz przyszło Szkolenie finansowane

Bardziej szczegółowo

Programy i projekty badawczo-rozwojowe oraz inwestycje współfinansowane ze rodków strukturalnych (działanie 1.4 SPO-WKP)

Programy i projekty badawczo-rozwojowe oraz inwestycje współfinansowane ze rodków strukturalnych (działanie 1.4 SPO-WKP) str. 1 Załcznik Nr 1 Programy i projekty badawczo-rozwojowe oraz inwestycje współfinansowane ze rodków strukturalnych (działanie 1.4 SPO-WKP) Działanie 1.4 Wzmocnienie współpracy midzy sfer badawczo-rozwojow

Bardziej szczegółowo

Wzór Załcznik nr 3. Rozliczenie miesicznego dofinansowania do wynagrodze pracowników niepełnosprawnych za okres roczny

Wzór Załcznik nr 3. Rozliczenie miesicznego dofinansowania do wynagrodze pracowników niepełnosprawnych za okres roczny Wzór Załcznik nr 3 INF D R Podstawa prawna: Termin składania: Rozliczenie miesicznego dofinansowania do wynagrodze pracowników niepełnosprawnych za okres roczny Art. 26c ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Przetarg nieograniczony poniej kwoty okrelonej w art. 11 ust 8 zgodnie z ustaw Prawo zamówie publicznych

Przetarg nieograniczony poniej kwoty okrelonej w art. 11 ust 8 zgodnie z ustaw Prawo zamówie publicznych Radziejów: Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia w kierunku: projektowanie ogrodów Numer ogłoszenia:151938 2010; data zamieszczenia: 01.06.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi Przetarg nieograniczony

Bardziej szczegółowo

Sd Rejonowy... 1. Nowego podmiotu 2. 7. Wnioskodawca: 1. Spółka / spółka w organizacji 2. Inny wnioskodawca

Sd Rejonowy... 1. Nowego podmiotu 2. 7. Wnioskodawca: 1. Spółka / spółka w organizacji 2. Inny wnioskodawca KRS-W4 CORS Sygnatura akt (wypełnia sd) Wniosek o rejestracj podmiotu w rejestrze przedsibiorców Centrum Ogólnopolskich Rejestrów Sdowych Krajowy Rejestr Sdowy SPÓŁKA AKCYJNA Formularz naley wypełni w

Bardziej szczegółowo

Bezpieczestwa Ruchu Drogowego dla dzieci i młodziey oraz elementów dodatkowych.szczegółowy opis

Bezpieczestwa Ruchu Drogowego dla dzieci i młodziey oraz elementów dodatkowych.szczegółowy opis Page 1 of 4 Warszawa: Wykonanie zestawów Bezpieczestwa Ruchu Drogowego dla dzieci i młodziey oraz elementów dodatkowych Numer ogłoszenia: 192509-2009; data zamieszczenia: 30.10.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOCI CYWILNEJ Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i

UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOCI CYWILNEJ Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Page 1 of 6 Zielona Góra: PRZETARG NIEOGRANICZONY NA UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOCI CYWILNEJ Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze Numer ogłoszenia: 259951-2012;

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O ZORGANIZOWANIE STAU DLA OSÓB BEZROBOTNYCH

WNIOSEK O ZORGANIZOWANIE STAU DLA OSÓB BEZROBOTNYCH ......dnia... (piecz firmowa zakładu pracy) POWIATOWY URZD PRACY W MALBORKU WNIOSEK O ZORGANIZOWANIE STAU DLA OSÓB BEZROBOTNYCH I. DANE DOTYCZCE PRACODAWCY: 1. Nazwa i adres pracodawcy... 2. Miejsce prowadzenia

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEMU INFORMATYCZNEGO DO SKŁADANIA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTU W RAMACH DZIAŁANIA

INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEMU INFORMATYCZNEGO DO SKŁADANIA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTU W RAMACH DZIAŁANIA INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEMU INFORMATYCZNEGO DO SKŁADANIA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTU W RAMACH DZIAŁANIA 2.3 Inwestycje związane z rozwojem infrastruktury informatycznej nauki PROGRAMU

Bardziej szczegółowo

Roboty budowlane publikacja obowizkowa publikacja nieobowizkowa Usługi

Roboty budowlane publikacja obowizkowa publikacja nieobowizkowa Usługi OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Roboty budowlane publikacja obowizkowa Dostawy publikacja nieobowizkowa Usługi SEKCJA I: ZAMAWIAJCY I.1) NAZWA, ADRESY I OSOBY UPOWANIONE DO KONTAKTÓW Nazwa: Powiatowy Urzd Pracy

Bardziej szczegółowo

Sd Rejonowy... Spółdzielnia europejska. 9. Numer identyfikacji podatkowej NIP 10. Numer identyfikacyjny REGON

Sd Rejonowy... Spółdzielnia europejska. 9. Numer identyfikacji podatkowej NIP 10. Numer identyfikacyjny REGON KRS-Z14 Sygnatura akt (wypełnia sd) CORS Centrum Ogólnopolskich Rejestrów Sdowych Krajowy Rejestr Sdowy Wniosek o zmian danych podmiotu w rejestrze przedsibiorców SPÓŁDZIELNIA EUROPEJSKA Formularz naley

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. file://c:\documents and Settings\zampub2\Ustawienia lokalne\temporary Internet Fil...

SEKCJA I: ZAMAWIAJCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. file://c:\documents and Settings\zampub2\Ustawienia lokalne\temporary Internet Fil... Strona 1 z 4 Wrocław: Postpowanie w trybie przetargu nieograniczonego którego przedmiotem jest kompleksowa dostawa energii elektrycznej i wiadczenie usług dystrybucji do Centrum Nauk o ywnoci i ywieniu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wypełniania formularza Wniosku aplikacyjnego

Instrukcja wypełniania formularza Wniosku aplikacyjnego Instrukcja wypełniania formularza Wniosku aplikacyjnego Uwaga: Pierwszą stronę formularza wniosku wypełnia pracownik Operatora Dotacji. 1. OPIS PROJEKTU 1.1. Tytuł Tytuł Projektu powinien być opisowy,

Bardziej szczegółowo

Sd Rejonowy... 1. Nowego podmiotu 2. A.1 DANE WNIOSKODAWCY LUB PODMIOTU UZUPEŁNIAJCEGO DANE

Sd Rejonowy... 1. Nowego podmiotu 2. A.1 DANE WNIOSKODAWCY LUB PODMIOTU UZUPEŁNIAJCEGO DANE KRS-W20 Sygnatura akt (wypełnia sd) CORS Centrum Ogólnopolskich Rejestrów Sdowych Krajowy Rejestr Sdowy Wniosek o rejestracj podmiotu w Krajowym Rejestrze Sdowym 1 FUNDACJA, STOWARZYSZENIE, INNA ORGANIZACJA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU OFERT NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO DLA MIASTA ZIELONA GÓRA, JEGO JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ORAZ SPÓŁEK KOMUNALNYCH.

REGULAMIN KONKURSU OFERT NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO DLA MIASTA ZIELONA GÓRA, JEGO JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ORAZ SPÓŁEK KOMUNALNYCH. REGULAMIN KONKURSU OFERT NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO DLA MIASTA ZIELONA GÓRA, JEGO JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ORAZ SPÓŁEK KOMUNALNYCH. I. INFORMACJE PODSTAWOWE Prezydent Miasta Zielona góra ogłasza

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY

WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY Załącznik 2/1 WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY W ramach poddziałania Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich

Bardziej szczegółowo

Za cznik nr 5 Wzór wniosku o p atno

Za cznik nr 5 Wzór wniosku o p atno Za cznik nr 5 Wzór wniosku o p atno Data wp ywu wniosku: Podpis i piecz : Nr wniosku: WNIOSEK BENEFICJENTA O P ATNO 1_WNIOSEK ZA OKRES: od... do... 2_PROJEKT (1) Program Operacyjny Kapita Ludzki (2) Priorytet:...

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzdowego Wspólnot Europejskich 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Faks: (+352) 29 29 44 619, (+352) 29 29 44 623, (+352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int

Bardziej szczegółowo

Dostawa gazów technicznych i najem butli.

Dostawa gazów technicznych i najem butli. Załcznik nr 1.1 do SIWZ AZP/40/ZP/AGZ/D/2010... Piecz nagłówkowa Wykonawcy Data. FORMULARZ OFERTOWY DLA CZCI I OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nazwa Wykonawcy: Adres do korespondencji: Tel.: Fax:.... Adres

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU na wiadczenie usług przewozowych jednym statkiem pomidzy portem w Gdasku (Nabrzee Motławy), Sopotem (Molo) a Sobieszewem w roku 2009 I. Zamawiajcy: Zarzd Transportu Miejskiego w

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o naborze wniosków Zasady i procedury

Ogłoszenie o naborze wniosków Zasady i procedury Ogłoszenie o naborze wniosków Zasady i procedury Ośrodek Przetwarzania Informacji (OPI) Instytucja Realizująca Polsko-Szwajcarskiego Programu Badawczego (PSPB) informuje, że wnioski o dofinansowanie w

Bardziej szczegółowo

Przetarg nieograniczony na wykonanie projektu budowlanego ulicy Granicznej w Bukownie

Przetarg nieograniczony na wykonanie projektu budowlanego ulicy Granicznej w Bukownie Zamawiajcy bdzie wymagał zabezpieczenia naleytego wykonania umowy w wysokoci 7% ceny całkowitej podanej w ofercie. Zabezpieczenie moe by wnoszone w formach okrelonych w art. 148 ust.1. Prawa zamówie publicznych

Bardziej szczegółowo

Przetarg nieograniczony poniej kwoty okrelonej w art. 11 ust 8 zgodnie z ustaw Prawo zamówie publicznych

Przetarg nieograniczony poniej kwoty okrelonej w art. 11 ust 8 zgodnie z ustaw Prawo zamówie publicznych Radziejów: Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu w kierunku: obsługi wózków widłowych napdzanych silnikami z uprawnieniami do wymiany butli propan butan. Numer ogłoszenia: 132270 2010; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Generatora Wniosków (GW) Wspólne Przedsięwzięcie RID

Instrukcja obsługi Generatora Wniosków (GW) Wspólne Przedsięwzięcie RID Instrukcja obsługi Generatora Wniosków (GW) Wspólne Przedsięwzięcie RID Rozpoczęcie pracy z Generatorem Wniosków (GW) Rejestrację w GW wykonuje redaktor Wniosek w GW wypełnia redaktor! Wniosek wypełnia

Bardziej szczegółowo

SKŁADANA W 2015/2016 ROKU NA PODSTAWIE PROGRAMU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH - KONKURS FIO 2016

SKŁADANA W 2015/2016 ROKU NA PODSTAWIE PROGRAMU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH - KONKURS FIO 2016 OFERTA ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ/PODMIOTU, O KTÓRYM MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 r. O DZIAŁALNOSCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE (Dz. U. Nr 96, poz. 873, z późn. zm.), REALIZACJI

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O WPIS ZAKŁADU DO REJESTRU ZAKŁADÓW PODLEGAJCYCH URZDOWEJ KONTROLI ORGANÓW PASTWOWEJ INSPEKCJI SANITARNEJ

WNIOSEK O WPIS ZAKŁADU DO REJESTRU ZAKŁADÓW PODLEGAJCYCH URZDOWEJ KONTROLI ORGANÓW PASTWOWEJ INSPEKCJI SANITARNEJ WNIOSEK O WPIS ZAKŁADU DO REJESTRU ZAKŁADÓW PODLEGAJCYCH URZDOWEJ KONTROLI ORGANÓW PASTWOWEJ INSPEKCJI SANITARNEJ... (miejscowo, data) Pastwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w... Na podstawie art. 64 ust.

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o dofinansowanie ze środków PFRON projektu w ramach obszaru E Programu wyrównywania różnic między regionami III

WNIOSEK o dofinansowanie ze środków PFRON projektu w ramach obszaru E Programu wyrównywania różnic między regionami III Załącznik nr 6 do procedur Wniosek złożono w... PFRON w dniu... Nr sprawy: Wypełnia PFRON WNIOSEK o dofinansowanie ze środków PFRON projektu w ramach obszaru E Programu wyrównywania różnic między regionami

Bardziej szczegółowo

Opera 9.10. Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Opera 9.10. wersja 1.1 UNIZETO TECHNOLOGIES SA

Opera 9.10. Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Opera 9.10. wersja 1.1 UNIZETO TECHNOLOGIES SA Opera 9.10 Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Opera 9.10 wersja 1.1 Spis treci 1. INSTALACJA WŁASNEGO CERTYFIKATU Z PLIKU *.PFX... 3 2. WYKONYWANIE KOPII BEZPIECZESTWA WŁASNEGO

Bardziej szczegółowo

Uwaga! Ocenie punktowej nie b d poddawane wnioski, które zostan z o!one bez wykorzystania systemu EBOI - b d formalny.

Uwaga! Ocenie punktowej nie b d poddawane wnioski, które zostan z o!one bez wykorzystania systemu EBOI - b d formalny. Uwaga! Ocenie punktowej nie b d poddawane wnioski, które zostan z o!one bez wykorzystania systemu EBOI - b d formalny. UWAGA! Przed rozpocz ciem wypeniania wniosku prosimy o szczegóowe zapoznanie si z

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) zwany dalej Zamawiajcym z siedzib w Katowicach przy ul. Paderewskiego 32b, zaprasza do złoenia oferty na dostaw sprztu komputerowego 1. Dane zamawiajcego

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K. Nazwa Wykonawcy / Konsorcjum ze wskazaniem Lidera i osoby do kontaktu: ... ... ...

W N I O S E K. Nazwa Wykonawcy / Konsorcjum ze wskazaniem Lidera i osoby do kontaktu: ... ... ... . Data. W N I O S E K O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W POSTPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU OGRANICZONEGO NA PODSTAWIE ART. 47 USTAWY PZP. I. Przedmiotem Zamówienia

Bardziej szczegółowo

04. Urz d Statystyczny w:* 1. Płe (K/M):* 2. Rodzaj, seria i nr dokumentu to samo ci: * 3. PESEL: _ 4. NIP: 5. REGON: _

04. Urz d Statystyczny w:* 1. Płe (K/M):* 2. Rodzaj, seria i nr dokumentu to samo ci: * 3. PESEL: _ 4. NIP: 5. REGON: _ EDG-1 WNIOSEK O WPIS DO EWIDENCJI DZIAŁALNOCI GOSPODARCZEJ Wniosek ten stanowi jednoczenie zgłoszenie do ZUS/KRUS, urzdu statystycznego oraz naczelnika urzdu skarbowego Wniosek dotyczy osoby fizycznej

Bardziej szczegółowo

3) formy zabezpieczenia zwrotu otrzymanych rodków, o których mowa w pkt 1, w przypadku naruszenia warunków umowy dotyczcej ich przyznania;

3) formy zabezpieczenia zwrotu otrzymanych rodków, o których mowa w pkt 1, w przypadku naruszenia warunków umowy dotyczcej ich przyznania; Na podstawie art. 12a ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776, z pón. zm.) zarzdza si, co nastpuje:

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu Pomocy technicznej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

Wniosek o dofinansowanie projektu Pomocy technicznej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 ZAŁĄCZNIK NR 1 - Wzór wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Pomocy technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Wniosek o dofinansowanie projektu

Bardziej szczegółowo

RPDS.01.04.01-IP.01-02-021/15

RPDS.01.04.01-IP.01-02-021/15 RPDS.01.04.01-IP.01-02-021/15 DOLNOŚLĄSKA INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA, której ZARZĄD WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO 22 maja 2015r. powierzył zadania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego

Bardziej szczegółowo

obejmuje usług w zakresie tłumacze (z jzyka polskiego na jzyk obcy, a take z jzyka obcego

obejmuje usług w zakresie tłumacze (z jzyka polskiego na jzyk obcy, a take z jzyka obcego Warszawa: wiadczenie usług w zakresie tłumacze jzykowych ZP_9_2012 Numer ogłoszenia: 43569-2012; data zamieszczenia: 23.02.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowizkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA WNIOSKU O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH DZIAŁANIA 3.4 MIKROPRZEDSIBIORSTWA ZPORR

INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA WNIOSKU O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH DZIAŁANIA 3.4 MIKROPRZEDSIBIORSTWA ZPORR INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA WNIOSKU O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH DZIAŁANIA 3.4 MIKROPRZEDSIBIORSTWA ZPORR Opracowano na podstawie załcznika nr 4 do Ramowych wytycznych dla beneficjentów i Instytucji Wdraajcych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA I PRZEKAZYWANIA STYPENDIÓW W RAMACH PROGRAMU STYPENDIALNEGO LEPSZE JUTRO W ROKU SZKOLNYM 2006/2007

REGULAMIN PRZYZNAWANIA I PRZEKAZYWANIA STYPENDIÓW W RAMACH PROGRAMU STYPENDIALNEGO LEPSZE JUTRO W ROKU SZKOLNYM 2006/2007 REGULAMIN PRZYZNAWANIA I PRZEKAZYWANIA STYPENDIÓW W RAMACH PROGRAMU STYPENDIALNEGO LEPSZE JUTRO W ROKU SZKOLNYM 2006/2007 REGULAMIN przyznawania i przekazywania stypendiów w ramach programu stypendialnego

Bardziej szczegółowo

Mechanizm Finansowy EOG oraz Norweski Mechanizm Finansowy 2004 2009 Instrukcja wypełniania wniosku aplikacyjnego

Mechanizm Finansowy EOG oraz Norweski Mechanizm Finansowy 2004 2009 Instrukcja wypełniania wniosku aplikacyjnego Mechanizm Finansowy EOG oraz Norweski Mechanizm Finansowy 1 Wprowadzenie... 4 Rady i wskazówki... 4 Formularz aplikacyjny... 5 Składanie wniosków... 5 Wymagane dokumenty... 5 Lista kontrolna przed złoeniem

Bardziej szczegółowo

Wypełnia Urzd Zamówie Publicznych

Wypełnia Urzd Zamówie Publicznych Rzeczpospolita Polska Urzd Zamówie Publicznych Al. Szucha 2/4; 00-582 Warszawa : (022) 45 87 700 Przesyłanie ogłosze on-line: http://www.uzp.gov.pl OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Roboty budowlane Dostawy Usługi

Bardziej szczegółowo

6. Zgodno projektu z polityk równych szans Projekt neutralny pod wzgldem równych szans kobiet i mczyzn X

6. Zgodno projektu z polityk równych szans Projekt neutralny pod wzgldem równych szans kobiet i mczyzn X Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i modernizacja sektora ywnociowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006 w zakresie działania

Bardziej szczegółowo

- muzyka i sztuki sceniczne - dziedzictwo kulturowe - sztuki plastyczne i wizualne - literatura i archiwa

- muzyka i sztuki sceniczne - dziedzictwo kulturowe - sztuki plastyczne i wizualne - literatura i archiwa WNIOSEK APLIKACYJNY DO FUNDUSZU WYMIANY KULTURALNEJ W RAMACH MECHANIZMU FINANSOWEGO EOG ORAZ NORWESKIEGO MECHANIZMU FINANSOWEGO Wpłynięcie wniosku w wersji papierowej do MKiDN pieczątka Wpłynięcie wniosku

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia... 2005 r. Projekt zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu składania i wzoru wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Sektorowego

Bardziej szczegółowo

0 69 ": < : = 6 5 = <" 9; 5 =4 6"> $ =

0 69 : < : = 6 5 = < 9; 5 =4 6> $ = !" #$% &'("!')'*('"! " # $%&" '(!())! " *+,'$-.(.)$/" 012)$3-''$,$" 4560! 7***8 #5 0 65 #06 )))))-,$-3" 4()))))))"))" 9 "+,-./01 4 2 " " *+ " 012 " 4 5 6 0"8 #5065#06" 4"9 "+)!("0" 4-3 #::; 6" 6 0 69 ":

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Konkursu Dotacji dla organizacji pozarzdowych na działania promocyjno-informacyjne dotyczce wdraania funduszy strukturalnych

REGULAMIN Konkursu Dotacji dla organizacji pozarzdowych na działania promocyjno-informacyjne dotyczce wdraania funduszy strukturalnych REGULAMIN Konkursu Dotacji dla organizacji pozarzdowych na działania promocyjno-informacyjne dotyczce wdraania funduszy strukturalnych Ministerstwo Gospodarki i Pracy ogłasza Konkurs Dotacji dla organizacji

Bardziej szczegółowo

1 1 PODSTAWOWE INFORMACJE O PROJEKCIE

1 1 PODSTAWOWE INFORMACJE O PROJEKCIE Logo programu NAZWA PROGRAMU Numer (uzupełnia WST) Klasyfikacja Kod Interwencji (nadawany przez WST) Dział gospodarki 1 1 PODSTAWOWE INFORMACJE O PROJEKCIE 1.1. Tytuł : 1.2. Nazwa skrócona (akronim) 1.3

Bardziej szczegółowo

ZASADY I PROCEDURY NORWESKIEGO MECHANIZMU FINANSOWEGO 2004-2009

ZASADY I PROCEDURY NORWESKIEGO MECHANIZMU FINANSOWEGO 2004-2009 ZASADY I PROCEDURY NORWESKIEGO MECHANIZMU FINANSOWEGO 2004-2009 przyjte przez Norweskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych w dniu 2.07.2004, zgodnie z art. 8 Umowy z dnia 14.10.2003 pomidzy Królestwem Norwegii

Bardziej szczegółowo

budowa dwóch stawów retencyjnych w Wolsztynie w rejonie ulic Dbrowskiego, Prusa i Doktora Kocha.

budowa dwóch stawów retencyjnych w Wolsztynie w rejonie ulic Dbrowskiego, Prusa i Doktora Kocha. Wolsztyn: Budowa stawów retencyjnych w rejonie ul. Dbrowskiego i ul. Prusa w Wolsztynie Numer ogłoszenia: 39590-2010; data zamieszczenia: 11.02.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

I. Wstęp. II. Rejestracja Wnioskodawcy do Systemu

I. Wstęp. II. Rejestracja Wnioskodawcy do Systemu INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEMU INFORMATYCZNEGO DO SKŁADANIA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTU W RAMACH DZIAŁANIA 1.3 Wsparcie projektów B+R na rzecz przedsiębiorców realizowanych przez jednostki

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY ... ... 7. Nie zgłaszamy adnych uwag co do procedury udzielania zamówienia publicznego. ., dnia...

FORMULARZ OFERTOWY ... ... 7. Nie zgłaszamy adnych uwag co do procedury udzielania zamówienia publicznego. ., dnia... Załcznik nr 1 do SIWZ Nazwa wykonawcy Adres wykonawcy Telefon/fax wykonawcy Adres e-mail wykonawcy Przedmiot oferty* (poda nr czci) Nazwa Szkoły Cena brutto za jedn godzin lekcyjn prowadzenia zaj. FORMULARZ

Bardziej szczegółowo

Regulamin ustalania wysokoci, przyznawania i wypłacania wiadcze pomocy materialnej dla doktorantów (studia III stopnia ) Akademii Muzycznej im.

Regulamin ustalania wysokoci, przyznawania i wypłacania wiadcze pomocy materialnej dla doktorantów (studia III stopnia ) Akademii Muzycznej im. Regulamin ustalania wysokoci, przyznawania i wypłacania wiadcze pomocy materialnej dla doktorantów (studia III stopnia ) Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach KATOWICE 2011 1 Przepisy

Bardziej szczegółowo

Spotkanie Informacyjne dotyczące konkursu ogłoszonego w ramach Osi Priorytetowej IX Działania IX.2 Poddziałanie IX.2.1 RPO

Spotkanie Informacyjne dotyczące konkursu ogłoszonego w ramach Osi Priorytetowej IX Działania IX.2 Poddziałanie IX.2.1 RPO Spotkanie Informacyjne dotyczące konkursu ogłoszonego w ramach Osi Priorytetowej IX Działania IX.2 Poddziałanie IX.2.1 RPO RPLD.09.02.01-IP.01-10-002/15. Przygotowanie wniosku o dofinansowanie Uwagi techniczne:

Bardziej szczegółowo

EKONOMICZNY PLAN PROJEKTU

EKONOMICZNY PLAN PROJEKTU EKONOMICZNY PLAN PROJEKTU Załcznik do Wniosku o dofinansowanie realizacji projektu dla Działania "Rónicowanie działalnoci rolniczej i zblionej do rolnictwa w celu zapewnienia rónorodnoci działa lub alternatywnych

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu Zał. 8.1.2 do Dokumentacji Konkursowej w ramach Działania 6.2 PO KL Wniosek o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wypełniany jest poprzez

Bardziej szczegółowo

Jak złożyć wniosek? (GWA) Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Jak złożyć wniosek? (GWA) Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Jak złożyć wniosek? (GWA) Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Składanie wniosku o dofinansowanie Samodzielne utworzenie konta w GWA dostępnego na stronie www.gwa.pomorskie.eu

Bardziej szczegółowo

Mielec: Dostawa mikroelektrowni wiatrowych Numer og!oszenia: 329766-2011; data zamieszczenia: 11.10.2011 OG!OSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Mielec: Dostawa mikroelektrowni wiatrowych Numer og!oszenia: 329766-2011; data zamieszczenia: 11.10.2011 OG!OSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Mielec: Dostawa mikroelektrowni wiatrowych Numer og!oszenia: 329766-2011; data zamieszczenia: 11.10.2011 OG!OSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie og!oszenia: obowi"zkowe. Og!oszenie dotyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu. Program Współpracy INTERREG Polska Saksonia 2014-2020

Wniosek o dofinansowanie projektu. Program Współpracy INTERREG Polska Saksonia 2014-2020 Niniejszy dokument stanowi wzór wniosku o dofinansowanie. Zawarto w nim informacje, które wymagane będą do uzupełnienia wniosku w formie elektronicznej. Wniosek w formie elektronicznej, który zostanie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 Wniosek o rozliczenie grantu i sprawozdanie końcowe z realizacji zadania

Załącznik nr 4 Wniosek o rozliczenie grantu i sprawozdanie końcowe z realizacji zadania Załącznik nr 4 Wniosek o rozliczenie grantu i sprawozdanie końcowe z realizacji zadania WNIOSEK O ROZLICZENIE GRANTU I SPRAWOZDANIE KOŃCOWE Z REALIZACJI ZADANIA w ramach poddziałania Wsparcie na wdrażanie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU KŁOBUCKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZDOWYMI W 2005 ROKU.

PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU KŁOBUCKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZDOWYMI W 2005 ROKU. Załcznik Nr 1 do Uchwały Nr 202/XXI/2004 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 23 listopada 2004 roku PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU KŁOBUCKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZDOWYMI W 2005 ROKU. I. Wstp do załoe rocznego

Bardziej szczegółowo

FORMA ZŁOENIA WNIOSKU

FORMA ZŁOENIA WNIOSKU Szczegółowa instrukcja dotyczca formy i struktury Wniosków o dofinansowanie realizacji projektu ze rodków EFRR w ramach Priorytetu 3 Rozwój lokalny Działania 3.4 Mikroprzedsibiorstwa ZPORR 2004-2006 składanych

Bardziej szczegółowo

Zamawiajcy: Starostwo Powiatowe ul. Kociuszki 17 88-200 Radziejów tel. 0 54 285 35 53, 0 54 285 30 18, 0 54 285 06 18 faks 0 54 285 35 53

Zamawiajcy: Starostwo Powiatowe ul. Kociuszki 17 88-200 Radziejów tel. 0 54 285 35 53, 0 54 285 30 18, 0 54 285 06 18 faks 0 54 285 35 53 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Podstawa prawna: ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówie publicznych ( Pzp ) ( tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z pón. zm. ) Zamawiajcy: Starostwo

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PŁATNOŚĆ I SPRAWOZDANIE KOŃCOWE Z REALIZACJI OPERACJI

WNIOSEK O PŁATNOŚĆ I SPRAWOZDANIE KOŃCOWE Z REALIZACJI OPERACJI Załącznik nr 4 Wniosek o płatność i sprawozdanie końcowe WNIOSEK O PŁATNOŚĆ I SPRAWOZDANIE KOŃCOWE Z REALIZACJI OPERACJI w ramach poddziałania Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju

Bardziej szczegółowo

Program INNOLOT. Generator wniosków o dofinansowanie

Program INNOLOT. Generator wniosków o dofinansowanie Program INNOLOT Jakub Murawski Generator wniosków o dofinansowanie Struktura wniosku Wniosek konkursowy CZĘŚĆ A -formalna Część polskojęzyczna w całości wypełniana z pomocą systemu informatycznego NCBR,.

Bardziej szczegółowo

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego 1 Suma kontrolna Data wpływu wersji elektronicznej: Numer wniosku: Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Priorytet IV Działanie 4.1 WNIOSEK PRESELEKCYJNY PROCEDURA KONKURSOWA W RAMACH WIELKOPOLSKIEGO REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO NA LATA

Priorytet IV Działanie 4.1 WNIOSEK PRESELEKCYJNY PROCEDURA KONKURSOWA W RAMACH WIELKOPOLSKIEGO REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO NA LATA Priorytet IV Działanie 4.1 WNIOSEK PRESELEKCYJNY PROCEDURA KONKURSOWA W RAMACH WIELKOPOLSKIEGO REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO NA LATA 2007-2013 UWAGA: WNIOSKODAWCA ZOBOWIĄZANY JEST DO WYPEŁNIENIA WSZYSTKICH

Bardziej szczegółowo

realizacja w całoci dostaw urzdze komputerowych i oprogramowania partiami wg potrzeb

realizacja w całoci dostaw urzdze komputerowych i oprogramowania partiami wg potrzeb Page 1 of 6 Zielona Góra: DOSTAWA URZDZE KOMPUTEROWYCH I OPROGRAMOWANIA Numer ogłoszenia: 240363-2010; data zamieszczenia: 03.09.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowizkowe.

Bardziej szczegółowo

Zielona Góra: UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE POJAZDÓW Numer ogłoszenia: 252779-2010; data zamieszczenia: 15.09.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zielona Góra: UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE POJAZDÓW Numer ogłoszenia: 252779-2010; data zamieszczenia: 15.09.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Page 1 of 5 Zielona Góra: UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE POJAZDÓW Numer ogłoszenia: 252779-2010; data zamieszczenia: 15.09.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowizkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEMU INFORMATYCZNEGO DO SKŁADANIA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTU W RAMACH DZIAŁANIA 1

INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEMU INFORMATYCZNEGO DO SKŁADANIA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTU W RAMACH DZIAŁANIA 1 INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEMU INFORMATYCZNEGO DO SKŁADANIA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTU W RAMACH DZIAŁANIA 1.4 WSPARCIE PROJEKTÓW CELOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA (dla

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA na:

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA na: SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA na: opracowanie studium wykonalnoci dla projektu Poprawa dostpu kolejowego do lotnisk regionu poprzez zakup taboru oraz modernizacja bocznicy kolejowej i budowa stacji/przystanku

Bardziej szczegółowo

Nowe moŝliwości dla gmin Szwajcarsko-Polski Fundusz Współpracy

Nowe moŝliwości dla gmin Szwajcarsko-Polski Fundusz Współpracy Nowe moŝliwości dla gmin Szwajcarsko-Polski Fundusz Współpracy Sławomir Pasierb s.pasierb@fewe.pl Seminarium Poprawa efektywności wykorzystania energii wzorcowa rola samorządu terytorialnego 15-16 maj

Bardziej szczegółowo