Zasady zaliczenia przedmiotu w roku akademickim 2010/2011

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zasady zaliczenia przedmiotu w roku akademickim 2010/2011"

Transkrypt

1 Przedmiot: Zarządzanie Wykład, 60 godz. Prowadzący: prof. dr hab. Krzysztof Opolski; mgr Jarosław Górski Zasady zaliczenia przedmiotu w roku akademickim 2010/2011 Egzamin pisemny, dwuczęściowy. Czas pisania: ok. 60 minut Część I testowa: 40% wszystkich punktów z egzaminu część składająca się z: o 15 pytań testowych jednokrotnego wyboru z odpowiedziami od a) do e) (bez punktów ujemnych) o 10 pytań typu prawda/fałsz (z punktami ujemnymi za nieprawidłową odpowiedź) Część II esej: 60% pkt. z egzaminu student realizuje wybrany przez egzaminatora temat spośród 3 tematów wybranych wcześniej przez studenta (szczegóły poniŝej) objętość eseju: około 2 str. A4 Skala ocen z egzaminu: punkty procentowe ocena Do 50 2,0 Od 51 do 60 3,0 Od 61 do 70 3,5 Od 71 do 80 4,0 Od 81 do 90 4,5 Od 91 5,0 Zasady wyboru tematów prac egzaminacyjnych: student wybiera 3 z listy tematów i przygotowuje się do napisania eseju podczas egzaminu na kaŝdy z tych tematów tematy podzielone są na bloki, z kaŝdego bloku student moŝe wybrać tylko 1 temat kaŝdy z 3 wybranych tematów musi być z innego bloku (pod rygorem niezaliczenia eseju) na egzamin student przychodzi z kartką w postaci wydruku komputerowego, na której znajdują się: imię i nazwisko studenta, numer indeksu, a poniŝej 3 wybrane tematy esejów z podaniem ich numerów i dokładnego brzmienia oraz numeru bloku; wzór poniŝej: Jan Kowalski, album nr Projektowanie struktury organizacyjnej (blok IV) 56. Koszty i korzyści zarządzania jakością (blok VIII) 72. Potrzeby człowieka a motywacja do pracy (blok X) 1

2 w trakcie egzaminu osoba egzaminująca dokonuje zakreślenia 1 z 3 tematów wybranych przez studenta; student pisze esej na temat zakreślony przez egzaminatora (czas pisania: ok. 30 min.) Blok I. Bloki i tematy prac egzaminacyjnych 1. Analogie organizacyjne 2. Organizacja a otoczenie typy otoczenia oraz mechanizmy dostosowań 3. Podejście systemowe w zarządzaniu 4. Cykl Ŝycia organizacji wyzwania i strategie finansowania działalności 5. Stakeholders i ich znaczenie dla organizacji 6. Nowe formy organizacji organizacje sieciowe i wirtualne 7. Przedsiębiorstwo jako szczególny typ organizacji 8. Historia i ewolucja systemu zarządzania zasobami przedsiębiorstwa Blok II. 9. Szkoła zarządzania naukowego twórcy, załoŝenia, zastosowanie 10. Zastosowania szkoły klasycznej w praktyce sukces Henry ego Forda 11. Kierunek administracyjny zarządzania twórcy, załoŝenia, zastosowanie 12. Typ idealny biurokracji zasady, zastosowania, dysfunkcje 13. Kierunek socjologiczno-psychologiczny w nauce organizacji i zarządzania 14. Zasady efektywności pracy koncepcja Harringtona Emersona 15. Koncepcja naukowego zarządzania w Polsce na przykładzie działalności Karola Adamieckiego 16. Zarządzanie klasyczne wady i zalety na przykładzie koncepcji Fayola 17. Wzory zachowań organizacyjnych wg H. I. Ansoffa 18. Nowa fala w zarządzaniu 19. Rola i miejsce człowieka w organizacji w oparciu o wybrane teorie szkoły behawioralnej 20. Prakseologia czym jest, jakie ma znaczenie dla skutecznego zarządzania organizacją? Formuła ZMORA i system ocen prakseologicznych 21. Przypadek czy logiczna konsekwencja o naturze ewolucji koncepcji naukowych w teorii zarządzania Blok III. 22. Planowanie istota, zasady i znaczenie w zarządzaniu operacyjnym i strategicznym 23. Strategia istota, przydatność, proces tworzenia 24. Specyfika i zasady zarządzania strategicznego 25. Warunki udanego zarządzania strategicznego m.in. z zastosowaniem zasad ACHIEVE i CLIMB 26. Analiza strategiczna cele, metody, zastosowania 27. Przewaga konkurencyjna przedsiębiorstwa 28. Zarządzanie zgodne z formułą 4E oraz 7S 29. Analiza SWOT opis metody, zastosowania i zasady 30. Okno produktu/rynku Ansoffa jako metoda zarządzania strategicznego 31. Analiza pięciu sił wg Portera i ich zastosowanie w przedsiębiorstwie 32. Wykorzystanie macierzy BCG do analizy portfela produkcyjnego przedsiębiorstwa 33. Strategiczna karta wyników rozwój, funkcje i zastosowania 34. Fundamenty strategiczne firmy misja i wizja 2

3 Blok IV. 35. Projektowanie struktury organizacyjnej 36. Płaskie a smukłe struktury organizacyjne porównanie i zastosowania 37. Wymiary struktury organizacyjnej 38. Struktury sieciowe w zarządzaniu Blok VI. 39. Zarządzanie międzykulturowe 40. Zarządzanie międzynarodowe a globalne podstawowe cechy, wpływ globalizacji 41. Znaczenie kultury narodowej w zarządzaniu przykłady kultur: amerykańskiej i japońskiej 42. Kultura organizacyjna sposób na zdobycie długotrwałej przewagi konkurencyjnej 43. Style zarządzania i ich wpływ na kulturę organizacyjną 44. Wymiary kultur według Geert a Hofstede Blok VII. 45. System human resources wg Millesa 46. Teoria X i Y McGregora w kierunku human relations 47. Funkcje i zasady zarządzania zasobami ludzkimi 48. Zarządzanie czasem znaczenie, metody; narzędzie budowania efektywności organizacji 49. Planowanie karier 50. Typy polityki kadrowej 51. Rekrutacja i selekcja elementy zarządzania personelem 52. Zasoby pracy a kapitał ludzki i społeczny organizacji 53. Wartość kapitału ludzkiego organizacji 54. Charakterystyka organizacji realizującej strategię zarządzania wiedzą Blok VIII. 55. Filozofia jakości i system zarządzania jakością w firmie 56. Koszty i korzyści zarządzania jakością 57. KAIZEN zarządzanie w oparciu o wywodzącą się z Japonii filozofię ciągłego doskonalenia 58. Total Quality Management jako metoda Zarządzania Przez Cele 59. Metoda Six Sigma zasady i zastosowania Blok IX. 60. System zarządzania ryzykiem w firmie konsekwencje dla zarządzania strategicznego 61. Rodzaje ryzyka w przedsiębiorstwie i zarządzanie nim 62. Identyfikacja obszarów ryzyka 63. Procesowe zarządzanie organizacją zastosowanie w zarządzaniu ryzykiem 64. Typowe błędy w procesie zarządzania ryzykiem 3

4 Blok X. 65. MenedŜer doskonały cechy i kompetencje idealnego przywódcy 66. Wizjoner, analityk, pragmatyk typy menedŝera na przykładach z historii współczesnej 67. Czym jest przywództwo? RóŜne koncepcje przywództwa 68. MenedŜer a przywódca współczesny model przedsiębiorstwa 69. MenedŜer przyszłości wg Petera Druckera 70. Przywództwo w czasach kryzysu 71. Style przywództwa i ich znaczenie dla efektywności zarządzania organizacją 72. Potrzeby człowieka a motywacja do pracy 73. Wykorzystanie teorii oczekiwań w motywacji pracowników 74. Płacowe i pozapłacowe instrumenty motywacji wady i zalety, zastosowania 75. System ocen pracowników 76. Satysfaktory i motywatory jako waŝny elementy sukcesu skutecznie działającej organizacji Blok XI. 77. Proces decyzyjny etapy, zasady, metody, potencjalne problemy 78. Zespołowe podejmowanie decyzji i rozwiązywanie problemów metody, wady i zalety 79. Strategie wprowadzania zmian w organizacji 80. Zespół pojęcie, charakterystyka, wykorzystanie we współczesnych organizacjach 81. Rola lidera oraz zespołu w procesie zmiany 82. Rodzaje konfliktów w organizacji oraz sposoby ich rozwiązywania 83. Taktyki zarządzania konfliktem 84. Negocjacje cele, zasady, techniki 85. Rola negocjacji w zarządzaniu i metody wywierania wpływu na ludzi 86. Kontrola przez punkty strategiczne 87. Zarządzanie projektem 88. Funkcje, rodzaje, proces i narzędzia kontroli Ocena prac uwzględnia: Zasady oceny esejów 1) W zakresie poprawności merytorycznej i językowej eseju: Zgodność treści eseju z tematem; Stopień szczegółowości prezentowanych treści: czy temat został zrealizowany wyczerpująco; Poprawność i prawdziwość prezentowanych informacji oraz powoływania się na konkretne teorie i wyniki badań z zakresu objętego tematem; Umiejętność rozróŝnienia treści ogólnych od szczegółów, róŝnicowania znaczenia poszczególnych części eseju; Poprawność stylistyczną i językową eseju: umiejętność jasnego, precyzyjnego i poprawnego językowo przekazywania treści. 4

5 2) W zakresie autorskiego ujęcia tematu: Umiejętność prezentowania własnego sądu / interpretacji przytaczanych teorii i wyników badań; Umiejętność obrazowania treści teoretycznych przykładami empirycznymi: studiami przypadków i/lub wynikami badań; Oryginalność realizacji tematu. Minimalne wymagania dla uzyskania z eseju: 30 pkt. proc. (max = 60 pkt. proc.) odpowiednik oceny dostatecznej: Poprawne, choć nie wyczerpujące ujęcie tematu. Akceptowane niedostatki pracy: Temat zrealizowany w sposób niepełny; treść eseju nieznacznie odbiegająca od tematu; tematy zrealizowany ogólnikowo, za mało powołań na teorię bądź istotne braki w prezentowanych teoriach, brak spójności wewnętrznej tekstu, brak bądź znikoma ilość adekwatnych przykładów empirycznych, brak lub znikoma interpretacja. 45 pkt. proc. odpowiednik oceny dobrej: Poprawne, wyczerpujące ujęcie tematu w spójnym tekście. Akceptowane niedostatki pracy: Braki lub błędy w pracy nie rzutujące w znacznym stopniu na poprawność realizacji tematu, mało oryginalne (schematyczne) ujęcie tematu, znikoma liczba przykładów, znikomy własny wkład interpretacyjny. 55 pkt. proc. odpowiednik oceny bardzo dobrej: Poprawne, wyczerpujące, oryginalne ujęcie tematu, z widocznym wkładem autora. MoŜliwe niedostatki pracy: Nieliczne, nie rzutujące istotnie na jakość pracy błędy merytoryczne lub językowe, nieznaczne zachwianie proporcji między zagadnieniami priorytetowymi i mniej istotnymi. 5

Podstawy zarządzania

Podstawy zarządzania Podstawy zarządzania Opracowała dr Grażyna Królik Cel przedmiotu: I. Ogólne informacje o przedmiocie Zapoznanie studentów z instrumentarium pojęciowym i metodycznym zarządzania Ramowy program: Zajęcia

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia) Obowiązuje od 01.10.2014 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych,

Bardziej szczegółowo

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Zarządzanie A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Zarządzanie A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Załącznik nr 116 Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Zarządzanie A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA I. WYMAGANIA OGÓLNE Studia pierwszego stopnia trwają nie krócej niŝ 6 semestrów. Liczba godzin zajęć

Bardziej szczegółowo

--- --- --- Proseminarium --- --- ---

--- --- --- Proseminarium --- --- --- Nazwa przedmiotu: PODSTAWY LOGISTYKI Kod ECTS Moduł kształcenia: PRZEDMIOT SPECJALIZACYJNY (SPECJALNOŚĆ: ZARZĄDZANIE LOGISTYCZNO- MARKETINGOWE), ROK II, SEMESTR 4 Status przedmiotu: PRZEDMIOT OBOWIĄZKOWY

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA O PROGRAMIE KSZTAŁCENIA DLA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

INFORMACJA DODATKOWA O PROGRAMIE KSZTAŁCENIA DLA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH INFORMACJA DODATKOWA O PROGRAMIE KSZTAŁCENIA DLA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Menedżer projektów EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH 1. Opis efektów kształcenia Symbol efektów kształcenia dla programu

Bardziej szczegółowo

Karta Opisu Przedmiotu

Karta Opisu Przedmiotu Politechnika Opolska Wydział Ekonomii i Zarządzania Kierunek studiów Profil kształcenia Poziom studiów Specjalność Forma studiów Semestr studiów Karta Opisu Przedmiotu Ekonomia II Ogólnoakademicki Studia

Bardziej szczegółowo

LITERATURA I TREŚCI PROGRAMOWE PODYPLOMOWYCH STUDIÓW ZARZĄDZANIA I UMIEJĘTNOŚCI MENEDŻERSKICH Z ELEMENTAMI COACHINGU

LITERATURA I TREŚCI PROGRAMOWE PODYPLOMOWYCH STUDIÓW ZARZĄDZANIA I UMIEJĘTNOŚCI MENEDŻERSKICH Z ELEMENTAMI COACHINGU Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 151 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 8 października 2012 r. LITERATURA I TREŚCI PROGRAMOWE PODYPLOMOWYCH STUDIÓW ZARZĄDZANIA I UMIEJĘTNOŚCI MENEDŻERSKICH

Bardziej szczegółowo

Organizacja i Zarządzanie

Organizacja i Zarządzanie Kazimierz Piotrkowski Organizacja i Zarządzanie Wydanie II rozszerzone Warszawa 2011 Recenzenci prof. dr hab. Waldemar Bańka prof. dr hab. Henryk Pałaszewski skład i Łamanie mgr. inż Ignacy Nyka PROJEKT

Bardziej szczegółowo

Specjalność - Marketing i zarządzanie logistyczne

Specjalność - Marketing i zarządzanie logistyczne Zagadnienia na egzamin dyplomowy na Wydziale Zamiejscowym w Zduńskiej Woli Społecznej Akademii Nauk Studia pierwszego stopnia kierunek zarządzanie w roku akademickim 2013/2014 Specjalność - Marketing i

Bardziej szczegółowo

Karta Opisu Przedmiotu

Karta Opisu Przedmiotu Politechnika Opolska Wydział Ekonomii i Zarządzania Kierunek studiów Profil kształcenia Poziom studiów Specjalność Forma studiów Semestr studiów Studia stacjonarne V Karta Opisu Przedmiotu ZARZĄDZANIE

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA MENEDŻERA ZARZĄDZANIE I PRZYWÓDZTWO W NOWOCZESNEJ ORGANIZACJI

AKADEMIA MENEDŻERA ZARZĄDZANIE I PRZYWÓDZTWO W NOWOCZESNEJ ORGANIZACJI ZAPRASZAJĄ DO UDZIAŁU W PROGRAMIE AKADEMIA MENEDŻERA ZARZĄDZANIE I PRZYWÓDZTWO W NOWOCZESNEJ ORGANIZACJI DLA KADRY KIEROWNICZEJ FIRM DZIAŁAJĄCYCH W POMORSKIEJ SPECJALNEJ STREFIE EKONOMICZNEJ Gdańsk 2014

Bardziej szczegółowo

SPOŁECZNA AKADEMIA NAUK WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA

SPOŁECZNA AKADEMIA NAUK WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA SPOŁECZNA AKADEMIA NAUK WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA Zagadnienia na egzamin dyplomowy studia drugiego stopnia kierunek zarządzanie w roku akademickim 2014/2015 Treści podstawowe i kierunkowe profil specjalnościowy

Bardziej szczegółowo

Lista seminariów licencjackich na kierunku Zarządzanie, specjalność: Inwestycje i Nieruchomości

Lista seminariów licencjackich na kierunku Zarządzanie, specjalność: Inwestycje i Nieruchomości Lista seminariów licencjackich na kierunku Zarządzanie, specjalność: Inwestycje i Nieruchomości prof. UG, dr hab. Teresa Inwestycje finansowe i ryzyko 1 Czerwińska inwestycyjne 2 dr inż. Małgorzata Rymarzak

Bardziej szczegółowo

Program kształcenia na kierunku studiów podyplomowych w zakresie: Zarządzanie Studia Podyplomowe: Psychologia Zarządzania. Program kształcenia

Program kształcenia na kierunku studiów podyplomowych w zakresie: Zarządzanie Studia Podyplomowe: Psychologia Zarządzania. Program kształcenia Program kształcenia na kierunku studiów podyplomowych w zakresie: Zarządzanie Studia Podyplomowe: Psychologia Zarządzania Program kształcenia Spis treści Część I Studia podyplomowe w świetle nowych regulacji

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE ORGANIZACJĄ NA PRZYKŁADZIE URZĘDU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ - JAK JEST A JAK BYĆ POWINNO.

ZARZĄDZANIE ORGANIZACJĄ NA PRZYKŁADZIE URZĘDU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ - JAK JEST A JAK BYĆ POWINNO. ZARZĄDZANIE ORGANIZACJĄ NA PRZYKŁADZIE URZĘDU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ - JAK JEST A JAK BYĆ POWINNO. Szkolenie organizowane w ramach projektu Poprawa jakości zarządzania w administracji rządowej - Akademia

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU. przedmiotu Nazwa specjalności. Zakład Zarządzania. praktyczny. polski.

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU. przedmiotu Nazwa specjalności. Zakład Zarządzania. praktyczny. polski. Etyka w zarządzaniu str. 1 Informatyka w zarządzaniu str. 6 Komunikacja interpersonalna i autoprezentacja str. 10 Ochrona własności intelektualnej str. 14 Praktyka zawodowa str. 17 Zarządzanie projektami

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA ZARZĄDZANIA MMP

AKADEMIA ZARZĄDZANIA MMP AKADEMIA ZARZĄDZANIA MMP Akademia Zarządzania MMP to ponadregionalny otwarty projekt szkoleniowy. Uczestnicy są rekrutowani z całej Polski, a szkolenia odbywają się na terenie 5 województw. Cele szkolenia

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku. Katalog Przedmiotów. Wydział Nauk Ekonomicznych (język polski)

Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku. Katalog Przedmiotów. Wydział Nauk Ekonomicznych (język polski) Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku Katalog Przedmiotów Wydział Nauk Ekonomicznych (język polski) Katalog zawiera: nazwę przedmiotów wymienionych w kolejności alfabetycznej ilość punktów

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIA I DORADZTWO PROPONOWANE PRZEZ GFKM NA 2012 ROK. Gdańsk, 2012 r

SZKOLENIA I DORADZTWO PROPONOWANE PRZEZ GFKM NA 2012 ROK. Gdańsk, 2012 r SZKOLENIA I DORADZTWO PROPONOWANE PRZEZ GFKM NA 2012 ROK Gdańsk, 2012 r Spis treści Spis treści... 2 O Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menedżerów... 5 Szkolenia oferowane przez GFKM... 11 ZARZĄDZANIE ORGANIZACJĄ...

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE SPECJALNOŚĆ: ZARZĄDZANIE MAŁYM I ŚREDNIM PRZEDSIĘBIORSTWEM

ZARZĄDZANIE SPECJALNOŚĆ: ZARZĄDZANIE MAŁYM I ŚREDNIM PRZEDSIĘBIORSTWEM PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU PROGRAM NAUCZANIA 3 LETNICH (6 SEMESTRALNYCH) STUDIÓW ZAWODOWYCH KIERUNEK: ZARZĄDZANIE SPECJALNOŚĆ: ZARZĄDZANIE MAŁYM I ŚREDNIM PRZEDSIĘBIORSTWEM STUDIA STACJONARNE

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI - HR

ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI - HR ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI - HR 1 KOMPEDIUM WIEDZY ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI CECHY POLITYKI PERSONALNEJ Pożądane cechy pracowników CELE POLITYKI PERSONALNEJ ROZWÓJ ZARZADZANIA KADRAMI ETAPY ROZWOJU

Bardziej szczegółowo

spis treści Zarządzanie strategie i systemy Zarządzanie zasobami ludzkimi 2 www.difin.pl

spis treści Zarządzanie strategie i systemy Zarządzanie zasobami ludzkimi 2 www.difin.pl spis treści Zarządzanie strategie i systemy Zarządzanie technologiami. Zaawansowane technologie i wyzwania ich komercjalizacji 4 Zarządzanie organizacjami. Diagnoza i sposoby rozwiązywania problemów 4

Bardziej szczegółowo

-znaczenie czynnościowe: jest to proces tworzenia, nazywany organizowaniem. Organizacja ma, więc w tym ujęciu tylko sens przedmiotowy.

-znaczenie czynnościowe: jest to proces tworzenia, nazywany organizowaniem. Organizacja ma, więc w tym ujęciu tylko sens przedmiotowy. Zagadnienie 1 ISTOTA I POJĘCIE ORGANIZACJI (Źródło: K. Krzkiewicz i Z. Zimniewicz plus wykłady) ORGANIZACJA: znaczenie wieloznaczne, jako pojęcie abstrakcyjne, jest terminem złożonym i trudno definiowalnym.

Bardziej szczegółowo

SCHEMAT REALIZACJI USŁUG W RAMACH PROJEKTU METODA NA KRYZYS. Indywidualne sesje coachingowe; Konsultacje z doradcą biznesu; I spotkanie 2 h/os.

SCHEMAT REALIZACJI USŁUG W RAMACH PROJEKTU METODA NA KRYZYS. Indywidualne sesje coachingowe; Konsultacje z doradcą biznesu; I spotkanie 2 h/os. SCHEMAT REALIZACJI USŁUG W RAMACH PROJEKTU METODA NA KRYZYS Indywidualne sesje coachingowe; Konsultacje z doradcą biznesu; I spotkanie 2 h/os.; Pierwszy cykl szkoleniowy pn. POZYSKAĆ; Wybór jednego kursu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE : ZARZĄDZANIE FINANSAMI PRZEDSIĘBIORSTW

ZARZĄDZANIE : ZARZĄDZANIE FINANSAMI PRZEDSIĘBIORSTW PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU PROGRAM NAUCZANIA 3 LETNICH (6 SEMESTRALNYCH) STUDIÓW ZAWODOWYCH KIERUNEK: ZARZĄDZANIE SPECJALNOŚĆ: ZARZĄDZANIE FINANSAMI PRZEDSIĘBIORSTW STUDIA NIESTACJONARNE

Bardziej szczegółowo

ul. Canaletta 4 00-099 Warszawa Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne Prezes Zarządu Redaktor Naczelny 22 826 41 82

ul. Canaletta 4 00-099 Warszawa Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne Prezes Zarządu Redaktor Naczelny 22 826 41 82 Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne Prezes Zarządu Redaktor Naczelny 22 826 41 82 Dyrektor ds. Edytorskich 22 826 41 82 mrozmus@pwe.com.pl Kierownik Działu Handlowego 22 827 75 94 bialek@pwe.com.pl Kierownik

Bardziej szczegółowo

Projekt: Zarządzaj kompetencjami zdobądź przewagę

Projekt: Zarządzaj kompetencjami zdobądź przewagę Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt: Zarządzaj kompetencjami zdobądź przewagę Szkolenia dla kadry zarządzającej planowane do realizacji

Bardziej szczegółowo

JANUSZ SARNOWSKI EDWARD KIREJCZYK ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM TURYSTYCZNYM

JANUSZ SARNOWSKI EDWARD KIREJCZYK ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM TURYSTYCZNYM JANUSZ SARNOWSKI EDWARD KIREJCZYK ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM TURYSTYCZNYM Warszawa 2007 RECENZENCI Prof. dr hab. Kazimierz Pieńkos Prof. dr hab. inż. Wojciech Werpachowski AUTORZY: Dr Edward Kirejczyk:

Bardziej szczegółowo

Plan studiów i program nauczania studiów drugiego stopnia na kierunku zarządzanie

Plan studiów i program nauczania studiów drugiego stopnia na kierunku zarządzanie WyŜsza Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego Plan studiów i program nauczania studiów drugiego stopnia na kierunku zarządzanie Warszawa, 2008 SPIS TREŚCI 1. ZAŁOśENIA PLANÓW STUDIÓW

Bardziej szczegółowo

1. Ogólna charakterystyka prowadzonych studiów

1. Ogólna charakterystyka prowadzonych studiów 1. Ogólna charakterystyka prowadzonych studiów 1.1. Nazwa kierunku studiów ZARZĄDZANIE 1.2. Poziom kształcenia Studia I stopnia 1.3. Profil kształcenia Ogólnoakademicki 1.4. Forma studiów (stacjonarne/niestacjonarne)

Bardziej szczegółowo