SPIS TREŚCI. Zadania długofalowe - kontrolne i prewencyjne na lata koordynowane centralnie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPIS TREŚCI. Zadania długofalowe - kontrolne i prewencyjne na lata 2016-2018 - koordynowane centralnie"

Transkrypt

1

2 SPIS TREŚCI Założenia programowe Zadania długofalowe - kontrolne i prewencyjne na lata koordynowane centralnie nr zadania Przestrzeganie zakazu zawierania umów cywilnoprawnych w warunkach wskazujących na istnienie stosunku pracy Stosowanie outsourcingu pracowniczego Obniżenie poziomu ryzyka zawodowego w grupie zakładów o wysokiej skali zagrożeń zawodowych (wzmożony nadzór) Zarządzanie ryzykiem zawodowym w zakładach, w których odnotowano najwięcej wypadków przy pracy Kampania prewencyjno-kontrolna: Ograniczanie zagrożeń zawodowych w zakładach produkujących wyroby tartaczne i wyroby z drewna (I etap 3-letniego działania długofalowego) Zadania bieżące na rok koordynowane centralnie nr zadania Ocena przestrzegania znowelizowanych przepisów dotyczących zawierania umów terminowych Ochrona osób świadczących pracę w warunkach zagrożenia czynnikami związanymi ze środowiskiem pracy Ocena przestrzegania przepisów prawa pracy, w tym bezpieczeństwa i higieny pracy, w zakładach produkcyjnych, które w ciągu ostatnich 5 lat nie były kontrolowane przez PIP Egzekwowanie spełniania wymagań zasadniczych Poprawa bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w zakładach usług leśnych Zadania stałe Państwowej Inspekcji Pracy - koordynowane centralnie Zadania wspólne okręgowych inspektoratów pracy - realizowane przez kilka okręgów i koordynowane przez jeden z nich Zadania własne okręgowych inspektoratów pracy Załącznik: Struktura programu działania Państwowej Inspekcji Pracy na rok

3

4 założenia programowe

5

6 założenia programowe 5 Celem i misją Państwowej Inspekcji Pracy jest uzyskanie poprzez skuteczną działalność kontrolną i prewencyjną poprawy przestrzegania prawa wobec osób świadczących pracę. Zaplanowane kontrole, programy prewencyjne, a także 3-letnia kampania prewencyjno kontrolna mają promować bezpieczne zachowania i wspierać pracodawców w dążeniu do ograniczania zagrożeń skutkujących wypadkami przy pracy i chorobami zawodowymi. Należy podkreślić, że zmniejszenie narażenia na czynniki szkodliwe dla zdrowia lub ich likwidacja oraz poprawa ochrony przed chorobami zawodowymi stanowią priorytetowy cel strategii UE dotyczącej bezpieczeństwa i higieny pracy na lata Wyznaczone w Programie priorytety obejmują problematykę nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy, zwłaszcza w aspekcie zjawiska nadużywania umów cywilnoprawnych, a także zagadnienia czasu pracy, w tym wykonywanej w warunkach zagrożenia szkodliwymi czynnikami środowiska pracy. Przedmiotem szczególnej uwagi pozostanie obszar przestrzegania prawa wobec pracowników tymczasowych, w tym pod kątem zasady równego traktowania ich w porównaniu z innymi pracownikami. Tworzenie akceptowalnych standardów pracy jest nie tylko obowiązkiem każdego pracodawcy, ale także wymogiem współczesnego rynku pracy, toteż ważne miejsce w działaniach PIP ma wzmacnianie ochrony przed niekorzystnym wpływem czynników psychospołecznych w miejscu pracy (stres, mobbing, dyskryminacja). Celowi temu służyć będzie m.in. coroczny program prewencyjny dotyczący przeciwdziałania skutkom stresu, wsparty realizowaną już trzeci rok kampanią informacyjno-promocyjną Stres w miejscu pracy. Z ostatnich badań Eurobarometru wynika, że stres nadal jest uważany przez pracowników za jedno z najistotniejszych współczesnych zagrożeń zawodowych. Z myślą o dalszej poprawie bezpieczeństwa i zdrowia zatrudnionych upowszechniane będą przepisy prawa, dobre praktyki, a także kultura pracy. Program wyznacza konkretne cele edukacyjne obejmujące zwłaszcza mikro- i małe przedsiębiorstwa, w których poziom znajomości prawa pracy jak wynika z doświadczeń kontrolnych PIP jest niższy niż w dużych zakładach. Potrzebę wzmacniania działań kontrolnych różnorodnymi formami edukacji wyrażają również zalecenia instytucji Unii Europejskiej, Rady Ochrony Pracy i komisji sejmowych. Pierwsza kontrola w mikroprzedsiębiorstwach, małych oraz średnich zakładach będzie miała przede wszystkim charakter instruktażowo-doradczy. Inspektor wskaże nieprawidłowości w kontrolowanym zakładzie, dokona ich analizy pod kątem prawnym i technicznym oraz zastosuje odpowiednie środki prawne, tj. decyzje, wystąpienia i polecenia. Pracodawca będzie miał czas na wyeliminowanie uchybień i pewność, że okresowo nie zostaną nałożone sankcje. Wyjątkiem są rażące naruszenia przepisów i zasad bhp, zwłaszcza sytuacje bezpośredniego zagrożenia życia i zdrowia pracowników, kontrole po wypadkach ciężkich, śmiertelnych i zbiorowych, a także przypadki nielegalnego zatrudniania oraz rażące naruszenia przepisów prawnej ochrony pracy. Kontrolowany pracodawca zostanie pouczony o obowiązku zorganizowania pracy zgodnie z wymogami prawa. Pierwsze kontrole będą miały charakter kompleksowy i w uzasadnionych przypadkach, wymagających specjalistycznej wiedzy prawniczej lub technicznej, zrealizują je dwuosobowe zespoły inspektorskie. W składzie zespołu powinien znaleźć się inspektor mający stosowne wykształcenie kierunkowe lub specjalizację. W toku prac nad dokumentem uwzględnione zostały liczne sugestie związków zawodowych, organizacji pracodawców, ministerstw i urzędów centralnych, organów kontroli warunków pracy. *** Zgodnie z założeniami Programu inspektorzy pracy przeprowadzą w 2016 r. 80 tys. kontroli. Do 110 tys. podmiotów - pracodawców, przedsiębiorców, pracowników i innych osób świadczących pracę, rolników indywidualnych, dyrektorów szkół, nauczycieli inspekcja skieruje zaproszenia do udziału w przedsięwzięciach o charakterze prewencyjno-promocyjnym. Kontrole i działania prewencyjno promocyjne poświęcone będą realizacji: I etapu zadań długofalowych ( ), obejmujących problemy ochrony pracy wymagające przyjęcia perspektywy długookresowej; zadań bieżących (na rok 2016), ukierunkowanych na kompleksową ocenę wybranych problemów ochrony pracy; zadań stałych, powtarzanych rokrocznie, polegających na systematycznym egzekwowaniu prawa w poszczególnych obszarach ochrony pracy i wspieraniu tych kontroli programami prewencyjnymi i informacyjnymi; zadań wspólnych (realizowanych przez kilka OIP-ów i koordynowanych przez jeden z nich), służących zdiagnozowaniu wybranych problemów w celu ukierunkowania działań PIP w następnych latach; zadań własnych okręgowych inspektoratów pracy, wynikających ze specyfiki lokalnej. W ramach długofalowych zadań kontrolnych kontynuowane będą działania sprawdzające przestrzeganie prawa przy zawieraniu umów cywilnoprawnych, które często są stosowane

7 6 Program działania Państwowej Inspekcji Pracy na lata w warunkach charakterystycznych dla stosunku pracy. Skontrolowane zostaną branże szczególnie zagrożone naruszeniami prawa w tym zakresie: budownictwo (2016 r.), gastronomia i hotelarstwo (2017 r.), agencje ochrony osób i mienia (2018 r.). Przedmiotem długofalowych kontroli będzie ponadto outsourcing pracowniczy, co pozwoli zdiagnozować skalę omijania i naruszania przepisów art Kodeksu pracy. Wśród zadań długofalowych znalazły się także zagadnienia o szczególnym znaczeniu dla bezpieczeństwa pracy, w tym kontrole wspierane działaniami doradczymi w zakresie obniżenia poziomu ryzyka w zakładach objętych wzmożonym nadzorem oraz zarządzania ryzykiem w zakładach o największej liczbie wypadków przy pracy, a także kampania prewencyjno-kontrolna na rzecz ograniczenia zagrożeń zawodowych w zakładach produkujących wyroby tartaczne i wyroby z drewna. W ramach zadań bieżących na rok 2016 przeprowadzone zostaną m.in. kontrole przestrzegania znowelizowanych przepisów dotyczących umów terminowych. Zaplanowano także specjalistyczne kontrole (obejmujące zarówno problematykę bhp, jak i wybrane zagadnienia prawnej ochrony pracy, ze szczególnym uwzględnieniem czasu pracy) w zakładach różnych branż, gdzie praca świadczona jest w warunkach zagrożenia czynnikami szkodliwymi dla zdrowia. Kompleksowo sprawdzone pod względem przestrzegania prawa pracy, w tym bhp, zostaną zakłady produkcyjne, które nie były kontrolowane przez PIP w ciągu ostatnich 5 lat. Kontrole te prowadzone będą w uzasadnionych przypadkach przez dwuosobowe zespoły inspektorskie. Zaplanowano ponadto kontrole przestrzegania przepisów bezpieczeństwa pracy w zakładach usług leśnych oraz kontrole spełniania wymagań zasadniczych dla maszyn poligraficznych, do przetwórstwa papierniczego oraz dla rękawic ochronnych. W grupie zadań stałych szczególne znaczenie dla bezpieczeństwa pracy ma badanie przyczyn i okoliczności wypadków przy pracy, sprawdzanie przygotowania pracowników do pracy, a także systematyczne kontrole w budownictwie (wspierane programami edukacyjnymi) zarówno planowe, wszechstronnie oceniające problematykę bhp w tej branży, jak i tzw. krótkie kontrole ukierunkowane na likwidację bezpośrednich zagrożeń życia i zdrowia pracowników budowlanych. Stałym działaniom kontrolnym służącym egzekwowaniu należności pieniężnych ze stosunku pracy towarzyszyć będą pogłębione kontrole przestrzegania przepisów o czasie pracy naruszenia prawa w tym zakresie często skutkują bowiem nieprawidłowościami w sferze wypłaty wynagrodzeń i innych świadczeń. Jak już wcześniej zaznaczono, priorytetem wśród zadań stałych jest także problematyka pracy tymczasowej. Zawarte w Programie zadania w tym zakresie zostaną powiązane z ogólnoeuropejską kampanią SLIC poświęconą bezpieczeństwu i zdrowiu tej grupy zatrudnionych. Kontynuowane będą kontrole dotyczące agencji zatrudnienia oraz kontrole sprawdzające legalność zatrudnienia obywateli polskich i cudzoziemców. Kontrole z zakresu legalności zatrudnienia obywateli polskich obejmą wytypowane podmioty w branżach, w których na podstawie wyników kontroli z lat ubiegłych przewidywana jest największa skala i ryzyko występowania nieprawidłowości (transport i gospodarka magazynowa, zakwaterowanie i usługi gastronomiczne, budownictwo, rolnictwo). Działania kontrolne ukierunkowane zostaną też na podmioty powierzające pracę w sezonowych placówkach handlowych, punktach gastronomicznych i przedsiębiorstwach świadczących usługi hotelarskie oraz na podmioty zatrudniające małą liczbę pracowników lub np. wyłącznie osoby na podstawie umów cywilnoprawnych. W podmiotach tych najczęściej dochodzi do naruszeń przepisów w zakresie legalności zatrudnienia. Kontrole legalności zatrudnienia, innej pracy zarobkowej oraz wykonywania pracy przez cudzoziemców realizowane będą podczas każdej kontroli podmiotu, który powierza wykonywanie pracy cudzoziemcom z państw spoza UE/ EOG. W związku z naruszeniami stwierdzonymi w latach ubiegłych będą też ukierunkowane na podmioty, które na podstawie informacji uzyskanych z powiatowych urzędów pracy rejestrują dużą liczbę oświadczeń o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi. Kontrole (planowane) związane z uzyskaną informacją o nielegalnym zatrudnieniu cudzoziemców prowadzone będą, zależnie od okoliczności, wraz z innymi organami, przede wszystkim z funkcjonariuszami Straży Granicznej lub Policji. Jak co roku, badane będą zgłaszane do PIP skargi i wnioski. Należy podkreślić, że jest to jedno z najbardziej absorbujących i czasochłonnych zadań PIP kontrole dotyczące skarg stanowią corocznie ok. 1/3 ogółu przeprowadzonych. Nadal prowadzone będą kontrole zakładów zatrudniających osoby niepełnosprawne (m.in. zakładów ubiegających się o nadanie statusu zakładu pracy chronionej lub posiadających już taki status), firm transportowych (w tym w ramach Krajowej Strategii Kontroli przepisów w zakresie czasu jazdy i czasu postoju, obowiązkowych przerw i czasu odpoczynku kierowców ), placówek handlowych, jak również inne stałe działania kontrolne wymienione w dalszej części Programu. Wśród stałych zadań PIP są także liczne

8 założenia programowe 7 działania o charakterze prewencyjnym i edukacyjnym, w tym program prewencyjny dla małych przedsiębiorstw (zatrudniających poniżej 50 pracowników): Zarządzanie bhp prewencja wypadkowa ; program ukierunkowany na zmniejszenie zagrożeń i eliminację nieprawidłowości w mikrozakładach: Zdobądź Dyplom PIP ; program edukacyjny Kultura bezpieczeństwa ; działania prewencyjno-promocyjne w rolnictwie indywidualnym oraz konkursy popularyzujące problematykę prawa pracy. Istotną funkcję prewencyjną pełni poradnictwo prawne i techniczne, bezpłatnie świadczone wszystkim zainteresowanym pracownikom, pracodawcom i innym podmiotom (specjaliści PIP udzielają rokrocznie ponad 1 mln porad). Inspekcja realizować będzie również zadania m.in. dotyczące wydawania i cofania zezwoleń na wykonywanie pracy lub innego zajęcia zarobkowego przez dziecko do ukończenia 16. roku życia, na rzecz podmiotu prowadzącego działalność kulturalną, artystyczną, sportową lub reklamową, czy opiniowania wniosków w sprawie wydania zgody na wyłącznie elektryczne oświetlenie pomieszczeń stałej pracy lub na ich lokalizowanie poniżej poziomu terenu. Okręgowe inspektoraty nadal prowadzić będą rejestrację układów zbiorowych pracy, poprzedzoną badaniem ich zgodności z prawem, w celu wyeliminowania układów zawierających postanowienia mniej korzystne od powszechnie obowiązujących. W okręgowych inspektoratach pracy rejestrowane będą także spory zbiorowe oraz analizowane ich przyczyny, pod kątem możliwości podjęcia przez PIP ustawowych działań Opiniowanie projektów aktów prawnych oraz ocena funkcjonowania przepisów z zakresu prawa pracy będą stanowić jak co roku istotną część działań inspekcji. Kontynuowana będzie działalność kontrolna (na podstawie ustawy z 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych) w zakresie realizacji obowiązków dotyczących prowadzenia przez pracodawców ewidencji pracowników wykonujących prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze. Zgodnie z przepisami ww. ustawy właściwe organy Państwowej Inspekcji Pracy są uprawnione do nakazania pracodawcy, by umieścił pracownika w ewidencji pracowników wykonujących prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a także wykreślenia go z ewidencji oraz do sporządzenia korekty wpisu dokonanego w tej ewidencji. W 2016 r. podjęte zostaną nowe zadania PIP, które wynikają ze zmian regulacji prawnych (z tytułu obowiązkowej implementacji prawa UE). Wejście w życie 30 marca 2015 r. ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o zmianie ustawy o organizmach genetycznie zmodyfikowanych oraz niektórych innych ustaw powoduje konieczność: -- przeprowadzenia dodatkowych szkoleń dla inspektorów pracy w zakresie spełniania wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy, o których mowa w ww. ustawie oraz określonych w zezwoleniach na prowadzenie zakładów inżynierii genetycznej i w zgodach na zamknięte użycie mikroorganizmów genetycznie zmodyfikowanych (GMM), oraz w zgodach na zamknięte użycie organizmów genetycznie zmodyfikowanych (GMO), -- zwiększenia zakresu i liczby kontroli. Nowelizacja ustawy o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego oraz niektórych innych ustaw, implementująca nowe dyrektywy dotyczące materiałów wybuchowych (2014/28/UE) oraz wyrobów pirotechnicznych (2013/29/UE i 2014/58/UE) odpowiednio do: 20 kwietnia 2016 r., 1 lipca 2015 r. oraz 17 października 2016 r. oznacza konieczność: -- przeprowadzenia dodatkowych szkoleń dla inspektorów pracy dot. spełniania wymagań bhp, o których mowa w ww. ustawie, -- zwiększenia liczby inspektorów pracy specjalizujących się w zagadnieniach nadzoru rynku w zakresie ww. materiałów wybuchowych. W związku z uchwaleniem ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (wchodzącej w życie 22 lutego 2016 r.), która wprowadza istotne zmiany w zakresie zawierania umów o pracę, prowadzone będą kontrole przestrzegania przepisów prawa pracy przy nawiązywaniu i rozwiązywaniu umów, w szczególności na czas określony. Jednocześnie ustawa ta nakłada nowe obowiązki na inspekcję pracy związane z wymogiem informowania właściwego okręgowego inspektora pracy o zawarciu umowy o pracę na czas określony bez stosowania ustawowych limitów z obiektywnych przyczyn leżących po stronie pracodawcy oraz uprawnieniem kierowania przez inspektorów pracy do sądów powództw o ustalenie istnienia stosunku pracy o określonej treści, w tym w szczególności rodzaju umowy o pracę łączącej strony stosunku pracy. Ponadto nowa regulacja przewiduje ściganie przez inspektorów pracy wykroczeń polegających na niezawiadomieniu okręgowego inspektora pracy o zawarciu takiej umowy. Z uwagi na zwiększenie zakresu zadań Państwowej Inspekcji Pracy w wyniku tej regulacji konieczne będzie zatrudnienie i przeszkolenie dodatkowych pracowników uprawnionych do przeprowadzania kontroli i wnoszenia do sądów powództw o ustalenie, że w związku z niespełnieniem przesłanek określonych w art Kodeksu pracy została zawarta umowa o pracę na czas

9 8 Program działania Państwowej Inspekcji Pracy na lata nieokreślony. Natomiast wprowadzenie obowiązku zawiadamiania właściwego inspektora pracy, w formie pisemnej lub elektronicznej, o zawarciu umowy o pracę na czas określony, do której nie miałyby zastosowania ograniczenia przewidziane w art Kodeksu pracy, wiąże się z koniecznością opracowania systemu informatycznego przetwarzającego dane zgłaszane przez pracodawców. W ramach zadań wspólnych okręgowych inspektoratów pracy przewidziano działania ukierunkowane na ograniczenie zagrożeń zawodowych związanych z występowaniem pola elektromagnetycznego, zagrożeń w podmiotach skupu, przechowywania i przetwarzania produktów roślinnych, w zakładach, w których prowadzone są prace przy czyszczeniu powierzchni metodą ścierno-strumieniową, w portach morskich, a także kontrole przestrzegania przepisów prawa pracy, w tym bhp, przy robotach związanych z drążeniem wyrobisk korytarzowych w podziemnych zakładach górniczych oraz przepisów bhp w zakładach produkcji wyrobów ze szkła i/lub porcelany. Zadania własne okręgowych inspektoratów pracy uzupełniają plan zadań koordynowanych centralnie, obejmując najistotniejsze problemy ochrony pracy w poszczególnych województwach czy regionach. Pod kątem eliminowania zagrożeń zawodowych skontrolowane zostaną m.in. zakłady produkujące wyroby metalowe, prowadzące plastyczną i cieplną obróbkę metali, zakłady kamieniarskie, samochodowe zakłady naprawcze, oczyszczalnie ścieków, zakłady zajmujące się utrzymaniem czystości w miastach, firmy zajmujące się transportem komunalnym, zakładowe bocznice kolejowe, zakłady produkujące prefabrykaty budowlane, hurtownie materiałów budowlanych, firmy prowadzące roboty hydrotechniczne, zakłady rolne, a także stanowiska pracy wyposażone w monitory ekranowe. Kontrole obejmujące zarówno zagadnienia prawnej ochrony pracy, jak i bhp zaplanowano w podmiotach gospodarczych świadczących usługi dla energetyki zawodowej, zakładach zajmujących się wydobyciem i przeróbką kopalin pospolitych, zakładach przetwórstwa mlecznego, w tym produkcji regionalnych serów, w placówkach przedszkolnych prowadzonych przez inny organ niż samorząd terytorialny, w podmiotach prowadzących działalność gospodarczą w regionach turystycznych, ze szczególnym uwzględnieniem pasa nadmorskiego. W zakresie legalności zatrudnienia i bhp sprawdzone zostaną podmioty organizujące wypoczynek dzieci i młodzieży, baseny i parki wodne. Ocenią również inspektorzy m.in. prawidłowość udzielania urlopów wypoczynkowych pracownikom w jednostkach samorządu terytorialnego, a także nauczycielom w okresie ferii szkolnych. Wśród zadań własnych okręgowych inspektoratów są też programy promocyjno-informacyjne i konkursy dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, w tym kształcących się w zawodach budowlanych. Zaplanowano także różnorodne formy popularyzacji przepisów o ochronie pracy i legalności zatrudnienia. *** Zadania długofalowe, bieżące i stałe będą koordynowane centralnie (tj. przez Główny Inspektorat Pracy, ewentualnie we współpracy z wybranym okręgiem) i realizowane według jednolitej metodyki, co umożliwi uzyskanie jednorodnych i porównywalnych danych objętych analizą i wnioskowaniem. Program obejmie realizację nowych zasad pierwszej kontroli w mikroprzedsiębiorstwach, małych i średnich zakładach oraz nowych zadań powierzonych PIP, a także prowadzenie kompleksowych kontroli w zakładach różnych branż i zwiększenie zaangażowania inspektorów pracy w działania prewencyjne. Priorytetem jest jakość kontroli, mierzona konkretnymi efektami w kontrolowanych zakładach poprawą warunków pracy i respektowania uprawnień pracowniczych. Szczególna uwaga zwracana będzie na dobór zakładów do kontroli sprawdzających. Pracodawcy, którzy dopuścili się rażących naruszeń prawa, powinni liczyć się z kolejną wizytą inspektora. Przy realizacji zadań kontrolnych i prewencyjnych inspekcja będzie tak jak dotychczas współpracować z organami administracji publicznej, jednostkami samorządu terytorialnego, organami nadzoru i kontroli warunków pracy, instytucjami działającymi na rzecz ochrony pracy i instytutami badawczymi. Współpraca PIP z partnerami społecznymi i instytucjonalnymi będzie ukierunkowana na działania: -- motywujące mikro- i małe przedsiębiorstwa do stosowania skutecznych rozwiązań zapobiegających zagrożeniom zawodowym (w tym w odniesieniu do nowo przyjętych pracowników) oraz przestrzegania uprawnień pracowniczych i legalnego zatrudniania, -- aktywizujące pracowników do uczestnictwa w procesie wdrażania rozwiązań na rzecz bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, -- edukacyjno-doradcze w sektorach o najwyższej wypadkowości i w zakładach stosujących nowe, niebezpieczne technologie.

10 założenia programowe 9 Ważnym aspektem zarządzania w Państwowej Inspekcji Pracy jest kształcenie nowych kadr inspektorskich i podnoszenie poziomu kompetencji pracowników. Działalność szkoleniowa w tym zakresie prowadzona będzie głównie w Ośrodku Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy we Wrocławiu i w większości obejmie pracowników wykonujących i nadzorujących czynności kontrolne oraz realizujących zadania prewencyjne. Planuje się również przeprowadzenie szkoleń m.in. dla osób udzielających porad prawnych, pracowników administracyjnych, pracowników komórek kadrowych, księgowości i informatyków. Kontynuowane będą prace związane z informatyzacją PIP. Planuje się wdrożenie systemu do elektronicznego obiegu dokumentów, nad którym rozpoczęto prace w 2013 r., a także nowego systemu do ochrony sieci teleinformatycznej przed zagrożeniami zewnętrznymi. Na forum międzynarodowym aktywność PIP definiowana będzie przede wszystkim poprzez wypełnianie zobowiązań związanych z członkostwem w Komitecie Wyższych Inspektorów Pracy (SLIC), udziałem w pracach grup roboczych Rady Unii Europejskiej oraz w Grupach Współpracy Administracyjnej (ADCO), jak również poprzez współpracę z międzynarodowymi organizacjami i stowarzyszeniami, a także zagranicznymi instytucjami partnerskimi.

11

12 zadania długofalowe - kontrolne i prewencyjne na lata koordynowane centralnie

13

14 zadania długofalowe - kontrolne i prewencyjne na lata koordynowane centralnie Przestrzeganie zakazu zawierania umów cywilnoprawnych w warunkach wskazujących na istnienie stosunku pracy 100A 100B 100C Budownictwo (2016 r.) Gastronomia i hotelarstwo (2017 r.) Agencje ochrony osób i mienia (2018 r.) Dotychczasowe kontrole w przedsiębiorstwach budowlanych wykazały liczne przypadki zawierania umów cywilnoprawnych w warunkach właściwych dla umowy o pracę. Próbom omijania prawa w tym zakresie sprzyja specyfika branży polegająca na dużej rotacji osób świadczących pracę i częstej zmianie miejsca jej wykonywania. Program obejmuje zarówno kontrole planowe, jak i związane z badaniem skarg wskazujących na zatrudnianie na podstawie umów cywilnoprawnych z naruszeniem przepisu art. 22 Kodeksu pracy. W latach następnych kontrolami objęte będą kolejne branże o dużej skali tego rodzaju naruszeń prawa. Zadanie nr Forma realizacji Termin Przygotowanie przez Departament Prawny materiałów pomocniczych do realizacji zadania r. 100A Kontrole: wszystkie OIP-y Liczbę kontroli wyszczególniono na mapie Podsumowanie wyników kontroli w okręgach i przekazanie materiałów sprawozdawczych do Departamentu Prawnego r r r. Sprawozdanie podsumowujące realizację zadania - Departament Prawny r.

15 14 Program działania Państwowej Inspekcji Pracy na lata Zadanie 100A - liczba kontroli w 2016 r. w poszczególnych okręgach łącznie 950 kontroli

16 zadania długofalowe - kontrolne i prewencyjne na lata koordynowane centralnie Stosowanie outsourcingu pracowniczego Planowane działania posłużą zdiagnozowaniu zjawiska omijania i naruszania przepisów art Kodeksu pracy wskutek stosowania outsourcingu. W szczególności kontrole będą miały na celu sprawdzenie, czy zachodzą przypadki stosowania art Kp bez zamiaru przejęcia pracowników lub też faktycznego przejęcia pracowników bez zastosowania tego przepisu. Inspektorzy zbadają wpływ stosowania outsourcingu na sytuację przejmowanych pracowników. Zadanie nr Forma realizacji Termin Przygotowanie przez Departament Prawny materiałów pomocniczych do realizacji zadania r. 101 Kontrole: wszystkie OIP-y Liczbę kontroli wyszczególniono na mapie Podsumowanie wyników kontroli w okręgach i przekazanie materiałów sprawozdawczych do Departamentu Prawnego r r r. Sprawozdanie podsumowujące realizację zadania - Departament Prawny r.

17 16 Program działania Państwowej Inspekcji Pracy na lata Zadanie liczba kontroli w 2016 r. w poszczególnych okręgach łącznie 160 kontroli

18 zadania długofalowe - kontrolne i prewencyjne na lata koordynowane centralnie Obniżenie poziomu ryzyka zawodowego w grupie zakładów o wysokiej skali zagrożeń zawodowych (wzmożony nadzór) Znaczne zmniejszenie liczby osób zatrudnionych w warunkach narażenia na czynniki niebezpieczne, szkodliwe i uciążliwe oraz ograniczenie związanych z nimi wypadków przy pracy i chorób zawodowych w wytypowanych zakładach stanowią podstawowe cele kontroli. Ze względu na zmiany społeczno-demograficzne, skutkujące wydłużaniem się okresu aktywności zawodowej, inspektorzy zwrócą też uwagę pracodawców na warunki pracy osób w wieku okołoemerytalnym. Wspierająca kontrole działalność prewencyjna będzie skoncentrowana na uświadamianiu pracodawcom konieczności bezpośredniego angażowania się w zarządzanie ryzykiem zawodowym oraz uczestnictwa pracowników lub ich przedstawicieli w działaniach ograniczających to ryzyko. W powtarzających się przypadkach rażących naruszeń przepisów bhp inspektorzy będą kierować wnioski do ZUS o podwyższenie składki na ubezpieczenie wypadkowe. Zadanie nr Forma realizacji Termin Przygotowanie przez Departament Nadzoru i Kontroli materiałów pomocniczych do realizacji zadania r. 103 Zorganizowanie przez Departament Nadzoru i Kontroli narady szkoleniowej dla koordynatorów kontroli w OIP-ach Kontrole: wszystkie OIP-y Liczbę kontroli wyszczególniono na mapie r r r. Podsumowanie wyników kontroli w okręgach i przekazanie materiałów sprawozdawczych do Departamentu Nadzoru i Kontroli Sprawozdanie podsumowujące realizację zadania - Departament Nadzoru i Kontroli r r.

19 18 Program działania Państwowej Inspekcji Pracy na lata Zadanie liczba kontroli w 2016 r. w poszczególnych okręgach łącznie 90 kontroli

20 zadania długofalowe - kontrolne i prewencyjne na lata koordynowane centralnie Zarządzanie ryzykiem zawodowym w zakładach, w których odnotowano najwięcej wypadków przy pracy 104A Rekontrole 104B Kontrole 104C Kontrole zakładów, które nie podjęły lub odstąpiły od programu prewencyjnego Oceniona zostanie skuteczność zarządzania bhp w kontekście zapobiegania urazom, którym ulegają pracownicy w wytypowanych zakładach (ustalenie przyczyn wypadków przy pracy, uwzględnienie wniosków prewencyjnych w ocenie ryzyka zawodowego, zastosowanie skutecznych środków prewencyjnych zmniejszających ryzyko wypadkowe). Inspektorzy zwrócą szczególną uwagę na: poprawność oceny ryzyka zawodowego w odniesieniu do prac, podczas których doszło do wypadków, prawidłowość ustalenia przyczyn i okoliczności tych wypadków, spójność środków profilaktycznych wynikających z oceny ryzyka zawodowego ze środkami ustalonymi w postępowaniu powypadkowym. Kontrole uzupełnią działania prewencyjne służące zachęceniu pracodawców do większego zaangażowania na rzecz bezpieczeństwa pracy. W powtarzających się przypadkach rażących naruszeń przepisów bhp inspektorzy będą kierować wnioski do ZUS o podwyższenie składki na ubezpieczenie wypadkowe. Zadanie nr 104A 104B 104C 104A 104B 104C Forma realizacji Przygotowanie przez Departament Nadzoru i Kontroli materiałów pomocniczych do realizacji zadania Kontrole: wszystkie OIP-y Liczbę kontroli wyszczególniono na mapie Termin r r r. 104A 104B 104C 104A 104B 104C Podsumowanie wyników kontroli w okręgach i przekazanie materiałów sprawozdawczych do Departamentu Nadzoru i Kontroli Sprawozdanie podsumowujące realizację zadania - Departament Nadzoru i Kontroli r r.

21 20 Program działania Państwowej Inspekcji Pracy na lata Zadanie 104A - liczba kontroli w 2016 r. w poszczególnych okręgach łącznie 164 kontrole Zadanie 104B - liczba kontroli w 2016 r. w poszczególnych okręgach łącznie 201 kontroli

22 zadania długofalowe - kontrolne i prewencyjne na lata koordynowane centralnie 21 Zadanie 104C - liczba kontroli w 2016 r. w poszczególnych okręgach *nd= nie dotyczy łącznie 139 kontroli

23 22 Program działania Państwowej Inspekcji Pracy na lata Kampania prewencyjno-kontrolna: Ograniczanie zagrożeń zawodowych w zakładach produkujących wyroby tartaczne i wyroby z drewna (I etap 3-letniego działania długofalowego) 110P 110K Działania prewencyjne ( ) Działania kontrolne ( ) W 2016 r. Państwowa Inspekcja Pracy rozpocznie długofalową kampanię prewencyjno-kontrolną, której celem jest poprawa bezpieczeństwa i higieny pracy w tartakach i zakładach stolarskich oraz pomoc pracodawcom w dostosowaniu ich przedsiębiorstw do obowiązującego prawa. Etap I r. Oficjalna inauguracja kampanii nastąpi w czasie Targów Drema w Poznaniu (IX 2016 r.). Poprzedzą ją przygotowania - selekcja zakładów pracy przez okręgowe inspektoraty, zaproszenie do udziału w programie prewencyjnym, który rozpoczyna się szkoleniami, opracowanie wydawnictw i strategii kampanii informacyjnej z wykorzystaniem mediów. Od września 2016 r. ruszy emisja spotów (radiowych i TV) informujących o działaniach prewencyjnych i kontrolnych w przedsiębiorstwach z ww. sektorów, a także prowadzone będą szkolenia dla pracodawców i ich przedstawicieli. Uczestnicy szkoleń zapoznają się z narzędziami do samokontroli, w tym z Listą kontrolną z komentarzem, zasadami oceny ryzyka zawodowego oraz otrzymają wydawnictwa dotyczące m.in. maszyn i urządzeń typowych dla branży. Pracodawcy otrzymają również Ankietę do ewidencjonowania działań dostosowujących zakład pracy do obowiązujących standardów bhp. Analiza informacji zawartych w ankietach (lub nieodesłanie ankiety) posłuży do planowania kontroli. Jednocześnie okręgowe inspektoraty będą prowadziły rekrutację do programu prewencyjnego. Pracodawcy zostaną poinformowani o zaplanowanych kontrolach, do których mogą się przygotować biorąc udział w programie. W II etapie (2017 r.) rekrutowane będą kolejne grupy pracodawców, organizowane szkolenia i dalsze wsparcie medialne. W tym roku rozpoczną się kontrole pracodawców, którzy zakończyli działania dostosowawcze oraz tych, którzy odmówili współpracy prewencyjnej lub od niej odstąpili (np. nie odesłali ankiety). III etap (2018 r.) długofalowego projektu wypełnią kontrole i merytoryczne wsparcie uczestników programu prewencyjnego. W październiku odbędzie się konferencja podsumowująca 3-letnie działania.

24 zadania długofalowe - kontrolne i prewencyjne na lata koordynowane centralnie 23 DZIAŁANIA PRZYGOTOWAWCZE STYCZEŃ - WRZESIEŃ przygotowanie (GIP): 1. strategii realizacji kampanii oraz wizualizacji 2. założeń programu prewencyjnego 3. scenariusza spotów (telewizyjnego i radiowych) 4. prezentacji szkoleniowych i filmów instruktażowych 5. zakupu materiałów promocyjnych związanych z realizowaną kampanią 2016 REALIZACJA KAMPANII STYCZEŃ - MARZEC (GIP i OIP-y) selekcja zakładów do kampanii MAJ - LIPIEC (OIP-y) wysyłka zaproszeń do pracodawców WRZESIEŃ (GIP I OIP Poznań) inauguracja kampanii na targach branżowych MTP DREMA 2016 WRZESIEŃ - PAŹDZIERNIK 1. emisja spotów TV i radiowych, uruchomienie strony internetowej (GIP) 2. szkolenia dla pracodawców i ich przedstawicieli (OIP-y) 3. rekrutacja uczestników (grupa I) - OIP-y PAŹDZIERNIK - GRUDZIEŃ merytoryczna pomoc uczestnikom programu prewencyjnego (OIP-y) STYCZEŃ - MARZEC przygotowanie (GIP): infografik i list kontrolnych do druku w prasie branżowej 2017 STYCZEŃ - MARZEC (OIP-y) 1. szkolenia dla pracodawców 2. rekrutacja uczestników (II grupa) KWIECIEŃ - MAJ emisja II tury spotów i innych form promocji kampanii w mediach (OIP-y) WRZESIEŃ - PAŹDZIERNIK (OIP-y) 1. szkolenia dla pracodawców 2. rekrutacja uczestników (grupa III) STYCZEŃ - GRUDZIEŃ kontrole pracodawców (OIP-y) KWIECIEŃ - WRZESIEŃ przygotowanie (GIP): 1. konferencji podsumowującej 3-letnią kampanię 2. prezentacji dotyczących dobrych praktyk związanych z działaniami zrealizowanymi przez pracodawców 2018 STYCZEŃ - MARZEC (OIP-y) 1. warsztaty doskonalące dla pracodawców 2. kontrole pracodawców PAŹDZIERNIK (GIP) konferencja podsumowująca realizację 3-letniej kampanii

25 24 Program działania Państwowej Inspekcji Pracy na lata Zadanie 110P- liczba podmiotów objętych działaniami prewencyjnymi w 2016 r. w poszczególnych okręgach łącznie 2400 podmiotów

26 zadania bieżące na rok koordynowane centralnie

27

28 zadania bieżące na rok koordynowane centralnie Ocena przestrzegania znowelizowanych przepisów dotyczących zawierania umów terminowych Kontrole w zakładach różnych branż, o zróżnicowanym poziomie zatrudnienia pozwolą ocenić funkcjonowanie znowelizowanych w 2015 r. przepisów Kodeksu pracy dotyczących umów terminowych, które wejdą w życie w pierwszej połowie 2016 r. Zbadane zostaną w szczególności umowy o pracę zawierane na okres próbny - pod kątem przestrzegania m.in. maksymalnego okresu, na jaki może być zawarta umowa, ograniczeń w zawieraniu następnej umowy o pracę na okres próbny u tego samego pracodawcy. Inspektorzy sprawdzą również poprawność zawierania umów o pracę na czas określony, z uwzględnieniem respektowania m.in. ograniczeń określonych w przepisie art Kodeksu pracy, obowiązku wynikającego z art Kodeksu pracy, okresu wypowiedzenia umowy o pracę na czas określony i obowiązku przedłużenia do dnia porodu umowy zawartej na czas określony, która uległaby rozwiązaniu po upływie trzeciego miesiąca ciąży. Zadanie nr Forma realizacji Termin Przygotowanie przez Departament Prawny materiałów pomocniczych do realizacji zadania Zorganizowanie przez Departament Prawny narady szkoleniowej dla koordynatorów kontroli w OIP-ach r. do r. 210 Kontrole: wszystkie OIP-y Liczbę kontroli wyszczególniono na mapie r r. Podsumowanie wyników kontroli w okręgach i przekazanie materiałów sprawozdawczych do Departamentu Prawnego Sprawozdanie podsumowujące realizację zadania - Departament Prawny r r.

29 28 Program działania Państwowej Inspekcji Pracy na lata Zadanie liczba kontroli w 2016 r. w poszczególnych okręgach łącznie 570 kontroli

30 zadania bieżące na rok koordynowane centralnie Ochrona osób świadczących pracę w warunkach zagrożenia czynnikami związanymi ze środowiskiem pracy 250A Prawna ochrona pracy 250B Bezpieczeństwo i higiena pracy Przedmiotem kontroli będzie stosowanie przepisów o czasie pracy, a w szczególności: zapewnienie odpoczynków dobowych i tygodniowych, praca w godzinach nadliczbowych, w porze nocnej, dobowy wymiar czasu pracy pracowników zatrudnionych na stanowiskach pracy, na których występują przekroczenia najwyższych dopuszczalnych stężeń (NDS) lub natężeń (NDN) czynników szkodliwych dla zdrowia. Inspektorzy zbadają również warunki pracy osób pracujących w warunkach zagrożenia szkodliwymi czynnikami w procesach pracy, których stężenie lub natężenie przekracza NDS i NDN. Działania kontrolne obejmą m.in. problematykę organizacji stanowisk i procesów pracy, oceny ryzyka zawodowego, szkoleń bhp, profilaktycznych badań lekarskich, pomiarów i badań czynników szkodliwych dla zdrowia, a także stanowiska, na których występują przekroczenia NDS i NDN czynników szkodliwych, ze szczególnym uwzględnieniem aspektu czasu pracy. Kontrole uzupełnione zostaną w razie potrzeby działaniami o charakterze edukacyjnym i doradczym. Zadanie nr Forma realizacji Przygotowanie przez Departament Nadzoru i Kontroli (we współpracy z Departamentem Prawnym) materiałów pomocniczych do realizacji zadania Termin r. 250 Zorganizowanie przez Departament Nadzoru i Kontroli (we współpracy z Departamentem Prawnym) narady szkoleniowej dla koordynatorów kontroli w OIP-ach Kontrole: wszystkie OIP-y Liczbę kontroli wyszczególniono na mapie r r r. Podsumowanie wyników kontroli w okręgach i przekazanie materiałów sprawozdawczych do Departamentu Prawnego (250A) i Departamentu Nadzoru i Kontroli (250B) Sprawozdanie podsumowujące realizację zadania - Departament Nadzoru i Kontroli (we współpracy z Departamentem Prawnym) r r.

31 30 Program działania Państwowej Inspekcji Pracy na lata Zadanie 250A - liczba kontroli w 2016 r. w poszczególnych okręgach łącznie 184 kontrole Zadanie 250B - liczba kontroli w 2016 r. w poszczególnych okręgach łącznie 184 kontrole

32 zadania bieżące na rok koordynowane centralnie Ocena przestrzegania przepisów prawa pracy, w tym bezpieczeństwa i higieny pracy, w zakładach produkcyjnych, które w ciągu ostatnich 5 lat nie były kontrolowane przez pip 251A Prawna ochrona pracy 251B Bezpieczeństwo i higiena pracy Badane będą zagadnienia dotyczące: nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy, przestrzegania przepisów o czasie pracy, wypłacie wynagrodzenia za pracę i innych świadczeń związanych z pracą oraz urlopach wypoczynkowych. W sposób kompleksowy inspektorzy sprawdzą również, czy pracodawcy spełniają obowiązek zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy osobom pracującym. Ocenie podlegać będą m.in.: obiekty i pomieszczenia pracy, pomieszczenia higieniczno-sanitarne, organizacja stanowisk i procesów pracy, obsługa maszyn, transport wewnętrzny i magazynowanie, a także organizacja prac szczególnie niebezpiecznych. Działania kontrolne zostaną wsparte w razie potrzeby działaniami o charakterze edukacyjnym i doradczym. Zadanie nr Forma realizacji Przygotowanie przez Departament Nadzoru i Kontroli (we współpracy z Departamentem Prawnym) materiałów pomocniczych do realizacji zadania Termin r. 251 Kontrole: wszystkie OIP-y Liczbę kontroli wyszczególniono na mapie Podsumowanie wyników kontroli w okręgach i przekazanie materiałów sprawozdawczych do Departamentu Prawnego (251A) i Departamentu Nadzoru i Kontroli (251B) r r r. Sprawozdanie podsumowujące realizację zadania - Departament Nadzoru i Kontroli (we współpracy z Departamentem Prawnym) r.

33 32 Program działania Państwowej Inspekcji Pracy na lata Zadanie 251A - liczba kontroli w 2016 r. w poszczególnych okręgach łącznie 194 kontrole Zadanie 251B - liczba kontroli w 2016 r. w poszczególnych okręgach łącznie 194 kontrole

34 zadania bieżące na rok koordynowane centralnie Egzekwowanie spełniania wymagań zasadniczych 255A Maszyny poligraficzne i do przetwórstwa papierniczego 255B Rękawice ochronne Kontrole wybranych grup maszyn i środków ochrony indywidualnej będą prowadzone pod kątem spełniania zasadniczych i innych wymagań oraz zapobiegania zagrożeniom związanym z czynnikami niebezpiecznymi lub szkodliwymi. Inspektorzy sprawdzą zakłady, w których użytkowane są maszyny poligraficzne i do przetwórstwa papierniczego oraz te, w których pracownicy zostali wyposażeni w rękawice ochronne ze względu na zagrożenia wynikające z obecności czynników szkodliwych lub niebezpiecznych w środowisku pracy. Zadanie nr 255A 255B 255A 255B 255A 255B 255A 255B 255A 255B Forma realizacji Przygotowanie przez Departament Nadzoru i Kontroli materiałów pomocniczych do realizacji zadania Kontrole u użytkowników maszyn poligraficznych i do przetwórstwa papierniczego: wszystkie OIP-y Liczbę kontroli wyszczególniono na mapie Kontrole u użytkowników rękawic ochronnych: wszystkie OIP-y Liczbę kontroli wyszczególniono na mapie Postępowania wobec podmiotów, które wprowadziły do obrotu maszyny poligraficzne i/lub do przetwórstwa papierniczego niezgodne z zasadniczymi lub innymi wymaganiami Postępowania wobec podmiotów, które wprowadziły do obrotu rękawice ochronne niezgodne z zasadniczymi lub innymi wymaganiami Podsumowanie wyników kontroli w okręgach i przekazanie materiałów sprawozdawczych do Departamentu Nadzoru i Kontroli Sprawozdanie podsumowujące realizację zadania - Departament Nadzoru i Kontroli Termin r r r r r r r r r.

35 34 Program działania Państwowej Inspekcji Pracy na lata Zadanie 255A - liczba kontroli w 2016 r. w poszczególnych okręgach łącznie 162 kontrole Zadanie 255B - liczba kontroli w 2016 r. w poszczególnych okręgach łącznie 335 kontroli

36 zadania bieżące na rok koordynowane centralnie Poprawa bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w zakładach usług leśnych Zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy osobom pracującym w zakładach usług leśnych przy pozyskiwaniu i zrywce drewna jest szczególnie istotne ze względu na liczne zagrożenia wypadkowe i chorobowe. Uwaga inspektorów będzie skoncentrowana na zagadnieniach dotyczących ograniczenia tych zagrożeń, w tym m.in.: przygotowania pracowników do bezpiecznego wykonywania pracy, ogólnej organizacji pracy, koordynacji i nadzoru prac w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, organizacji stanowisk pracy. Do zakładów usług leśnych skierowany zostanie program prewencyjny Zdobądź Dyplom PIP. Zadanie nr Forma realizacji Termin Przygotowanie przez OIP Poznań (we współpracy z Departamentem Nadzoru i Kontroli) materiałów pomocniczych do realizacji zadania r. 259 Zorganizowanie przez Departament Nadzoru i Kontroli (we współpracy z OIP- em w Poznaniu) narady szkoleniowej dla koordynatorów kontroli w OIP-ach Kontrole: wszystkie OIP-y Liczbę kontroli wyszczególniono na mapie styczeń 2016 r r r. Podsumowanie wyników kontroli w okręgach i przekazanie materiałów sprawozdawczych do OIP Poznań Sprawozdanie podsumowujące realizację zadania OIP Poznań (we współpracy z Departamentem Nadzoru i Kontroli) r r.

37 36 Program działania Państwowej Inspekcji Pracy na lata Zadanie liczba kontroli w 2016 r. w poszczególnych okręgach łącznie 330 kontroli

38 Zadania stałe PAństwowej Inspekcji Pracy - koordynowane Centralnie

39

40 Zadania stałe PAństwowej Inspekcji Pracy - koordynowane Centralnie Wypadki przy pracy: 001A Pracowników 001C Zdarzenia potencjalnie wypadkowe 001B Osób wykonujących pracę na innej podstawie niż stosunek pracy oraz osób samozatrudniających się (podlegających ubezpieczeniu wypadkowemu) Osób niepodlegających ubezpieczeniu wypadkowemu 001D 001E Kontrole przestrzegania przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dn r. Inne czynności, w tym np.: 001X - podejmowane w podmiotach, które nie są pracodawcą dla poszkodowanego, gdzie w związku z wypadkiem istnieje potrzeba kontroli - podjęte w celu uzupełnienia niezbędnych informacji (m.in. przesłuchanie osób w siedzibie pracodawcy w innym okręgu) dla już prowadzonego postępowania kontrolnego (w miejscu zaistnienia wypadku) związanego z badaniem okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy 002 Kontrole przestrzegania przepisów bhp podczas usuwania wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych i przemysłowych 003 Przygotowanie do pracy (profilaktyczne badania lekarskie, szkolenie w dziedzinie bhp, ocena ryzyka zawodowego)

41 40 Program działania Państwowej Inspekcji Pracy na lata Kontrole nowych maszyn, urządzeń, środków ochrony indywidualnej oraz wyrobów pirotechnicznych w zakresie oceny ich zgodności z wymaganiami zasadniczymi działania realizowane w ramach nadzoru rynku w trakcie: 005A Kontroli związanych z wydawaniem opinii na wniosek organów celnych 005C W innych przypadkach 005B Kontroli sprawdzających w związku z otrzymanymi informacjami o wadach wyrobów 007 Przestrzeganie przepisów dotyczących zatrudniania osób niepełnosprawnych 007A Kontrole zakładów posiadających status zakładu pracy chronionej (dla jednostek organizacyjnych usytuowanych na terenie innego okręgu niż siedziba zpch 007X) 007B Kontrole zakładów posiadających status zakładu aktywności zawodowej (dla jednostek organizacyjnych usytuowanych na terenie innego okręgu niż siedziba zpch 007Z) Kontrole zakładów ubiegających się o nadanie statusu zakładu pracy chronionej oraz posiadających status zpch i ubiegających się o jego rozszerzenie lub organizujących stanowiska pracy dla osób niepełnosprawnych (dla jednostek organizacyjnych usytuowanych na terenie innego okręgu niż siedziba zpch 007Y) 007C

42 Zadania stałe PAństwowej Inspekcji Pracy - koordynowane Centralnie E Kontrole stanowisk pracy organizowanych dla osób niepełnosprawnych w zakładach otwartego rynku pracy przeprowadzane w trybie art. 26 ust. 6 lub art. 26e ust. 5 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych Kontrole zakładów: ubiegających się o przyznanie statusu zakładu aktywności zawodowej oraz posiadających status zpch i ubiegających się o jego rozszerzenie lub organizujących stanowiska pracy dla osób niepełnosprawnych (dla jednostek organizacyjnych usytuowanych na terenie innego okręgu niż siedziba zpch 007W) 007D 007F Kontrole stanowisk pracy na otwartym rynku pracy, na których zatrudnione są osoby niepełnosprawne ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności 009 Roboty wykonywane w miejscach ogólnodostępnych (zagrożenia o charakterze publicznym) 013 Kontrola legalności zatrudnienia i innej pracy zarobkowej obywateli polskich 014 Kontrola legalności zatrudnienia, innej pracy zarobkowej oraz wykonywania pracy przez cudzoziemców

43 42 Program działania Państwowej Inspekcji Pracy na lata Przestrzeganie przez agencje zatrudnienia przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy Łącznie kontroli - 374, w tym: bia byd gda kat kie kra lub łód ols opo poz rze szc war wro zie Realizowanie zadań instytucji łącznikowej 017 Egzekwowanie przestrzegania przepisów prawa wobec pracowników tymczasowych (w tym działania w ramach kampanii SLIC Bezpieczeństwo i zdrowie pracowników agencji pracy tymczasowej ) Łącznie kontroli - 400, w tym: bia byd gda kat kie kra lub łód ols opo poz rze szc war wro zie Kontrole przestrzegania przepisów ustawy o produktach biobójczych

44 Zadania stałe PAństwowej Inspekcji Pracy - koordynowane Centralnie Eliminowanie zagrożeń wypadkowych w budownictwie 021A Kontrole prac budowlanych i rozbiórkowych Łącznie kontroli , w tym: bia byd gda kat kie kra lub łód ols opo poz rze szc war wro zie B Kontrole prac przy budowach i remontach dróg Łącznie kontroli - 525, w tym: bia byd gda kat kie kra lub łód ols opo poz rze szc war wro zie Kontrole dotyczące problematyki REACH 023 Kontrole dotyczące problematyki CLP

45 44 Program działania Państwowej Inspekcji Pracy na lata Przestrzeganie przepisów ustawy o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych 024A Kontrole zamkniętego użycia GMM i GMO 024B Kontrole w związku z wnioskiem o wydanie zezwolenia na prowadzenie zakładu inżynierii genetycznej 026 Ograniczanie zagrożeń zawodowych pracowników wykonujących roboty torowe Łącznie kontroli - 169, w tym: bia byd gda kat kie kra lub łód ols opo poz rze szc war wro zie Poprawa bezpieczeństwa przy eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych Łącznie kontroli - 175, w tym: bia byd gda kat kie kra lub łód ols opo poz rze szc war wro zie

46 Zadania stałe PAństwowej Inspekcji Pracy - koordynowane Centralnie Egzekwowanie przestrzegania przepisów dot. czasu prowadzenia pojazdu, przerw i czasu odpoczynku (działania w ramach Krajowej Strategii Kontroli przepisów w tym zakresie) oraz czasu pracy kierowców ŁącznA liczba dni pracy kierowców do objęcia kontrolą , w tym: bia byd gda kat kie kra lub łód ols opo poz rze szc war wro zie Egzekwowanie przestrzegania przepisów dot. czasu pracy oraz wypłaty wynagrodzeń i innych świadczeń ze stosunku pracy Łącznie kontroli , w tym: bia byd gda kat kie kra lub łód ols opo poz rze szc war wro zie Kontrole placówek handlowych 040A Wielkopowierzchniowe placówki handlowe Pozostałe placówki handlowe 040B 053 Ograniczenie zagrożeń środowiska pracy w wybranych zakładach branży paliwowej (kontrole wspierane działaniami prewencyjnymi) Łącznie kontroli - 16, w tym: bia byd gda kat kie kra lub łód ols opo poz rze szc war wro zie

47 46 Program działania Państwowej Inspekcji Pracy na lata Ograniczenie zagrożeń środowiska pracy w wybranych zakładach azotowych (kontrole wspierane działaniami prewencyjnymi) Łącznie kontroli - 5, w tym: bia byd gda kat kie kra lub łód ols opo poz rze szc war wro zie nd 1 nd nd nd 1 1 nd nd 1 nd nd 1 nd nd nd ND = nie dotyczy 090 Kontrole związane z badaniem skarg 090A Pracowników (z wyjątkiem pracowników niepełnosprawnych) 090B Związku zawodowego 090C Byłych pracowników Anonimowych 090D 090E 090G Dotyczących funkcjonowania ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy 090I Pracowników niepełnosprawnych Pracowników agencji ochrony osób i mienia Dotyczących niewykonywania orzeczeń sądu pracy 090F 090H Dotyczących problematyki emerytur pomostowych Zgłoszonych przez cudzoziemców 090K 090Z Pozostałych W podmiotach leczniczych 090L Koordynuje: OIP Kraków

założenia programowe 1

założenia programowe 1 założenia programowe 1 Celem i misją Państwowej Inspekcji Pracy jest uzyskanie poprzez skuteczną działalność kontrolną i prewencyjną poprawy przestrzegania prawa wobec osób świadczących pracę. Zaplanowane

Bardziej szczegółowo

ZADANIA STAŁE PAŃSTWOWEJ INSPEKCJI PRACY

ZADANIA STAŁE PAŃSTWOWEJ INSPEKCJI PRACY Załącznik nr 1 do Programu działania PIP na rok 2014 ZADANIA STAŁE PAŃSTWOWEJ INSPEKCJI PRACY Realizacja: cały rok przez wszystkie Okręgowe Inspektoraty Pracy 001. Wypadki przy pracy 001A. Pracowników

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Państwowej Inspekcji Pracy w 2014 roku. Warszawa, Spis treści

Sprawozdanie z działalności Państwowej Inspekcji Pracy w 2014 roku. Warszawa, Spis treści Sprawozdanie z działalności Państwowej Inspekcji Pracy w 2014 roku. Warszawa, 2015 Spis treści I. WPROWADZENIE 9 II. DZIAŁALNOŚĆ KONTROLNA I PREWENCYJNA INFORMACJE OGÓLNE 13 1. Wstęp 15 2. Kontrole 15

Bardziej szczegółowo

Spis treści I. WPROWADZENIE 11

Spis treści I. WPROWADZENIE 11 SPIS TREŚCI Spis treści I. WPROWADZENIE 11 II. DZIAŁALNOŚĆ KONTROLNA I PREWENCYJNA INFORMACJE OGÓLNE 15 1. Wstęp 17 2. Kontrole 17 3. Decyzje inspektorów pracy 18 4. Decyzje nakazujące zaprzestanie prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Kompetencje i strategia kontroli PIP w zakresie nadzoru nad warunkami pracy w zakładach. Spotkanie z Państwową Inspekcją Sanitarną 18.09.2014 r.

Kompetencje i strategia kontroli PIP w zakresie nadzoru nad warunkami pracy w zakładach. Spotkanie z Państwową Inspekcją Sanitarną 18.09.2014 r. Kompetencje i strategia kontroli PIP w zakresie nadzoru nad warunkami pracy w zakładach Spotkanie z Państwową Inspekcją Sanitarną 18.09.2014 r. Kompetencje PIP Nadzór nad warunkami pracy (konstytucyjny

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIKI. do programu działania Państwowej Inspekcji Pracy na rok 2015

ZAŁĄCZNIKI. do programu działania Państwowej Inspekcji Pracy na rok 2015 ZAŁĄCZNIKI do programu działania Państwowej Inspekcji Pracy na rok 2015 ZAŁĄCZNIK NR 1 do Programu działania PIP na rok 2015 ZADANIA STAŁE PAŃSTWOWEJ INSPEKCJI PRACY Realizacja: cały rok przez wszystkie

Bardziej szczegółowo

Organizacja i działalność Państwowej Inspekcji Pracy

Organizacja i działalność Państwowej Inspekcji Pracy Organizacja i działalność Państwowej Inspekcji Pracy Jarosław Leśniewski Główny Inspektorat Pracy Departament Legalności Zatrudnienia www.pip.gov.pl Warszawa, 9 lipca 2013 r. Rola Państwowej Inspekcji

Bardziej szczegółowo

Społeczna Inspekcja Pracy

Społeczna Inspekcja Pracy Społeczna Inspekcja Pracy Szkolenie prezesów ognisk Oddziału ZNP w Gdyni Co to jest Społeczna Inspekcja Pracy? Społeczna inspekcja pracy jest służbą społeczną pełnioną przez pracowników mającą na celu

Bardziej szczegółowo

STANOWISKO RADY OCHRONY PRACY

STANOWISKO RADY OCHRONY PRACY STANOWISKO RADY OCHRONY PRACY w sprawie identyfikacji obszarów o największym ryzyku wypadku przy pracy i przestrzegania w nich przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy Na posiedzeniu 26 sierpnia 2014 r.

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia podlegające kontroli inspekcji pracy w agencjach zatrudnienia pod kątem ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, jak

Zagadnienia podlegające kontroli inspekcji pracy w agencjach zatrudnienia pod kątem ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, jak Zagadnienia podlegające kontroli inspekcji pracy w agencjach zatrudnienia pod kątem ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, jak również innych ustaw 1 W 2014 r. kontrola w zakresie niniejszego

Bardziej szczegółowo

Spis treści CZĘŚĆ I. PRAWO PRACY

Spis treści CZĘŚĆ I. PRAWO PRACY Spis treści CZĘŚĆ I. PRAWO PRACY ROZDZIAŁ I KODEKS PRACY I PRZEPISY OGÓLNE 1. Ustawa z dnia 26.06.1974 r. Kodeks 2. Ustawa z dnia 26.07.2013 r. o zmianie ustawy - Kodeks 3. Ustawa z dnia 9.07.2003 r. o

Bardziej szczegółowo

Prewencja wypadkowa w dzialaniach aniach instytucji ubezpieczeniowych

Prewencja wypadkowa w dzialaniach aniach instytucji ubezpieczeniowych Prewencja wypadkowa w dzialaniach aniach instytucji ubezpieczeniowych Struktura wydatków instytucji ubezpieczeniowych przykład Niemiec i Polski Dzialania prewencyjne finansowane przez instytucje ubezpieczeniowe

Bardziej szczegółowo

Strategia działań prewencyjnych w Budownictwie

Strategia działań prewencyjnych w Budownictwie Strategia działań prewencyjnych w Budownictwie Opole, kwiecień 2012 r. W. Bakalarz K. Popielski Założenia skutecznej prewencji: Określenie celu Ustalenie określenie adresatów Dobór form i metod działania

Bardziej szczegółowo

Wypadki przy pracy: PRZYCZYNY, SKUTKI, ZAPOBIEGANIE

Wypadki przy pracy: PRZYCZYNY, SKUTKI, ZAPOBIEGANIE Wypadki przy pracy: PRZYCZYNY, SKUTKI, ZAPOBIEGANIE wzmozony ony nadzór r w zakladach adach bezpieczeństwo pracy w leśnictwie bhp w transporcie materiałów niebezpiecznych Tendencje w wypadkowości obserwowane

Bardziej szczegółowo

Państwowa Inspekcja Pracy Okręgowy Inspektorat Pracy w Białymstoku. Wioletta Młynarczuk

Państwowa Inspekcja Pracy Okręgowy Inspektorat Pracy w Białymstoku. Wioletta Młynarczuk Państwowa Inspekcja Pracy Okręgowy Inspektorat Pracy w Białymstoku Wioletta Młynarczuk 90 lat polskiej inspekcji pracy 3 styczeń 1919 roku dekret tymczasowy o urządzeniu i działalności inspekcji pracy,

Bardziej szczegółowo

Obowiązki pracodawcy w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy

Obowiązki pracodawcy w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy Obowiązki pracodawcy w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy Podstawowe obowiązki pracodawcy w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy Obowiązki zawarte w Kodeksie Pracy. Pracodawca ponosi odpowiedzialność

Bardziej szczegółowo

Szkolenie dla partnerów społecznych

Szkolenie dla partnerów społecznych Szkolenie dla partnerów społecznych 24.05.2016r Moduł II Prowadzący: Jerzy Kończewski St.Insp. specjalista Zasady współdziałania Państwowej Inspekcji Pracy ze Związkami Zawodowymi Status prawny ustawa

Bardziej szczegółowo

Państwowa Inspekcja Pracy Okręgowy Inspektorat Pracy w Białymstoku. Beata Kalinowska Starszy specjalista

Państwowa Inspekcja Pracy Okręgowy Inspektorat Pracy w Białymstoku. Beata Kalinowska Starszy specjalista Państwowa Inspekcja Pracy Okręgowy Inspektorat Pracy w Białymstoku Beata Kalinowska Starszy specjalista Zadania inspekcji pracy Państwowa Inspekcja Pracy jest organem powołanym do sprawowania nadzoru i

Bardziej szczegółowo

Państwowa Inspekcja Sanitarna. Wrocław, 18 19 września 2014 roku

Państwowa Inspekcja Sanitarna. Wrocław, 18 19 września 2014 roku Państwowa Inspekcja Sanitarna Wrocław, 18 19 września 2014 roku Katarzyna Kitajewska Główny Inspektorat Sanitarny 2 Kompetencje Państwowej Inspekcji Sanitarnej ustawa z dnia 14 marca 1985 roku o Państwowej

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Głównego Inspektora Pracy z działalności Państwowej Inspekcji Pracy w 2009 roku. Warszawa, Spis treści I.

Sprawozdanie Głównego Inspektora Pracy z działalności Państwowej Inspekcji Pracy w 2009 roku. Warszawa, Spis treści I. Sprawozdanie Głównego Inspektora Pracy z działalności Państwowej Inspekcji Pracy w 2009 roku. Warszawa, 2010 Spis treści I. WPROWADZENIE 11 II. DZIAŁALNOŚĆ KONTROLNA I PREWENCYJNA INFORMACJE OGÓLNE 15

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA DZIAŁAŃ W ZAKRESIE OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO - LISTA PYTAŃ KONTROLNYCH

ORGANIZACJA DZIAŁAŃ W ZAKRESIE OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO - LISTA PYTAŃ KONTROLNYCH ORGANIZACJA DZIAŁAŃ W ZAKRESIE OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO - LISTA PYTAŃ KONTROLNYCH Przedstawiona lista dotyczy podstawowych zagadnień związanych z oceną ryzyka zawodowego. Odpowiedź tak oznacza, że przyjęte

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Założenia programowe na rok 2015

SPIS TREŚCI. Założenia programowe na rok 2015 Spis treści SPIS TREŚCI Założenia programowe na rok 2015 A. B. C. D. E. F. G. Założenia ogólne Zadania długofalowe na lata 2013-2015 Zadania roczne Zadania stałe Państwowej Inspekcji Pracy Zadania własne

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLENIA OKRESOWEGO. pracodawców wykonujących zadania służby bezpieczeństwa i higieny pracy

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLENIA OKRESOWEGO. pracodawców wykonujących zadania służby bezpieczeństwa i higieny pracy SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLENIA OKRESOWEGO pracodawców wykonujących zadania służby bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i

Bardziej szczegółowo

Jak przygotować się do kontroli Państwowej Inspekcji Pracy?

Jak przygotować się do kontroli Państwowej Inspekcji Pracy? Katarzyna Klemba Jak przygotować się do kontroli Państwowej Inspekcji Pracy? Stan prawny: maj 2017 r. ODDK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. Gdańsk 2017 Spis treści Spis treści Spis treści

Bardziej szczegółowo

ZASADY SZKOLEŃ PROGRAMY, SZKOLENIA W URZĘDZIE MIASTA SZCZECINEK INSTRUKTAŻ OGÓLNY

ZASADY SZKOLEŃ PROGRAMY, SZKOLENIA W URZĘDZIE MIASTA SZCZECINEK INSTRUKTAŻ OGÓLNY ZARZĄDZENIE Nr 54/05 Burmistrza Miasta Szczecinek z dnia 6 czerwca 005r. w sprawie określenia zasad przeprowadzania szkoleń w dziedzinie bhp Na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPOŁECZNEJ INSPEKCJI PRACY ARCELOR MITTAL POLAND S.A. ODDZIAŁ KRAKÓW

REGULAMIN SPOŁECZNEJ INSPEKCJI PRACY ARCELOR MITTAL POLAND S.A. ODDZIAŁ KRAKÓW REGULAMIN SPOŁECZNEJ INSPEKCJI PRACY ARCELOR MITTAL POLAND S.A. ODDZIAŁ KRAKÓW ROZDZIAŁ 1 Przepisy ogólne l 1. Społeczna Inspekcja Pracy ARCELORMITTAL POLAND S.A., zwana dalej SIP, reprezentuje interesy

Bardziej szczegółowo

ZAKRES OBOWIĄZKÓW I UPRAWNIEŃ PRACODAWCY, PRACOWNIKÓW ORAZ POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ZAKŁADU PRACY

ZAKRES OBOWIĄZKÓW I UPRAWNIEŃ PRACODAWCY, PRACOWNIKÓW ORAZ POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ZAKŁADU PRACY ZAKRES OBOWIĄZKÓW I UPRAWNIEŃ PRACODAWCY, PRACOWNIKÓW ORAZ POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ZAKŁADU PRACY Szkolenia bhp w firmie szkolenie wstępne ogólne 8 Obowiązki pracodawcy Podstawowy obowiązek

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy (-) mgr inż. Marek Jędrzejczak

Wójt Gminy (-) mgr inż. Marek Jędrzejczak ZARZĄDZENIE Nr 96(86)/07 WÓJTA GMINY WIĄZOWNA z dnia 20 sierpnia 2007 roku w sprawie zatwierdzenia Programu czasu trwania i częstotliwości przeprowadzania szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 1 lipca 2009 r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy. (Dz. U. z dnia 2 lipca 2009 r.

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 1 lipca 2009 r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy. (Dz. U. z dnia 2 lipca 2009 r. Dz.U.09.105.870 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 1 lipca 2009 r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy (Dz. U. z dnia 2 lipca 2009 r.) Na podstawie art. 237 1 pkt 1 i 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

Inwestuj. w bezpieczeństwo. SŁUŻBA BHP. Ireneusz Pawlik

Inwestuj. w bezpieczeństwo. SŁUŻBA BHP. Ireneusz Pawlik Inwestuj w bezpieczeństwo. SŁUŻBA BHP Ireneusz Pawlik USTAWA z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy Służba bezpieczeństwa i higieny pracy art. 237 11 WYMAGANIA PRAWNE Pracodawca zatrudniający więcej niż

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE GIP Z DZIAŁALNOŚCI PIP W 2008 r.

SPRAWOZDANIE GIP Z DZIAŁALNOŚCI PIP W 2008 r. 240 C. ZMIANY W OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISACH WPROWADZONE W 2008 R. Ustawy Rodzaj i tytuł przepisu Ustawa o zmianie ustawy o transporcie kolejowym Ustawa o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu

Bardziej szczegółowo

Dyskryminacja w zatrudnieniu

Dyskryminacja w zatrudnieniu Dyskryminacja w zatrudnieniu Marta Bem - PIP Działalność Państwowej Inspekcji Pracy w obszarze zapobiegania i przeciwdziałania nierównemu traktowaniu i dyskryminacji w zatrudnieniu: Czynność kontrolno

Bardziej szczegółowo

Dobre praktyki w leśnictwie strategia prewencji

Dobre praktyki w leśnictwie strategia prewencji Dobre praktyki w leśnictwie strategia prewencji Dotychczasowe doświadczenia wynikające z prowadzonych przez PIP działań kontrolnonadzorczych wskazują na konieczność podjęcia działań prewencyjnych w leśnictwie.

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy program szkolenia okresowego pracowników administracyjno- biurowych w zakresie bhp i ppoż. Urząd Miejski w Zagórowie.

Szczegółowy program szkolenia okresowego pracowników administracyjno- biurowych w zakresie bhp i ppoż. Urząd Miejski w Zagórowie. Załącznik nr 4 do Zarządzenia Burmistrza Gminy i Miasta Zagórów Szczegółowy program szkolenia okresowego pracowników administracyjno- biurowych w zakresie bhp i ppoż. Urząd Miejski w Zagórowie. (rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

STANOWISKO RADY OCHRONY PRACY w sprawie zawierania umów cywilnoprawnych i zatrudnienia w szarej strefie

STANOWISKO RADY OCHRONY PRACY w sprawie zawierania umów cywilnoprawnych i zatrudnienia w szarej strefie STANOWISKO RADY OCHRONY PRACY w sprawie zawierania umów cywilnoprawnych i zatrudnienia w szarej strefie Rada Ochrony Pracy na posiedzeniu 9 lutego 2016 r. zapoznała się z przygotowanym przez Państwową

Bardziej szczegółowo

Doskonalenie zawodowe nauczycieli I Podstawa prawna

Doskonalenie zawodowe nauczycieli I Podstawa prawna Doskonalenie zawodowe nauczycieli I Podstawa prawna 1. Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela 3. Rozporządzenie MENiS z dnia 29 marca 2002r.

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ DZIEWIĄTY. Zatrudnianie młodocianych. Rozdział I. Przepisy ogólne

DZIAŁ DZIEWIĄTY. Zatrudnianie młodocianych. Rozdział I. Przepisy ogólne DZIAŁ DZIEWIĄTY Zatrudnianie młodocianych Rozdział I Przepisy ogólne [Art. 190. 1. Młodocianym w rozumieniu kodeksu jest osoba, która ukończyła 16 lat, a nie przekroczyła 18 lat. 2. Zabronione jest zatrudnianie

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE OBOWIĄZKI PRACODAWCY- podstawa prawna

PODSTAWOWE OBOWIĄZKI PRACODAWCY- podstawa prawna PODSTAWOWE OBOWIĄZKI PRACODAWCY- podstawa prawna I. ZGŁOSZENIA PRACODAWCY ZAWIADOMIENIE NA PIŚMIE PAŃSTWOWEJ INSPEKCJI PRACY O MIEJSCU, RODZAJU I ZAKRESIE PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI Podstawa prawna: art.209

Bardziej szczegółowo

T007/2011. Karta Przestrzeganie przepisów dotyczących zatrudniania osób niepełnosprawnych

T007/2011. Karta Przestrzeganie przepisów dotyczących zatrudniania osób niepełnosprawnych Status dokumentu: Nr rej.: /K /T007 /2011... T007/2011. Karta rzestrzeganie przepisów dotyczących zatrudniania osób niepełnosprawnych A. Kontrole zakładów posiadających status zakładu pracy chronionej

Bardziej szczegółowo

Vademecum Prawa pracy i czasu pracy w 2016r. z uwzględnieniem planowanych zmian od 2017r.

Vademecum Prawa pracy i czasu pracy w 2016r. z uwzględnieniem planowanych zmian od 2017r. Vademecum Prawa pracy i czasu pracy w 2016r. z uwzględnieniem planowanych zmian od 2017r. Kod szkolenia: 870716 Miejsce: Łódź, Łódź, Centrum miasta Koszt szkolenia: 900.00 zł Program Dzień I I. Poprawne

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 30 października 2012 r. Poz. 1196 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 26 października 2012 r.

Warszawa, dnia 30 października 2012 r. Poz. 1196 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 26 października 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 30 października 2012 r. Poz. 1196 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 26 października 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie

Bardziej szczegółowo

Nowe przepisy ograniczające stosowanie pracy tymczasowej

Nowe przepisy ograniczające stosowanie pracy tymczasowej Konferencja prasowa Nowe przepisy ograniczające stosowanie pracy tymczasowej Konfederacja Lewiatan, 21 lipca 2016 r. PRACA TYMCZASOWA W POLSCE 800 tys. liczba pracowników tymczasowych w Polsce w 2015 47%

Bardziej szczegółowo

bezpieczne budowanie

bezpieczne budowanie bezpieczne budowanie Koncepcja kontroli i nadzoru nad inwestycjami związanymi z UEFA EURO 2012 Część I Opracował Dariusz Smoliński Założenie Państwowa Inspekcja Pracy powinna aktywnie włączyć się w działania

Bardziej szczegółowo

Program działania Wojewódzkiej Komisji ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w Rolnictwie w 2015 roku

Program działania Wojewódzkiej Komisji ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w Rolnictwie w 2015 roku Program działania Wojewódzkiej Komisji ds Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w Rolnictwie w 2015 roku Lp Nazwa zadania Przewidywany termin realizacji Współorganizatorzy 1 Kampania informacyjno-promocyjna Szanuj

Bardziej szczegółowo

Jak zdobyd Dyplom PIP?

Jak zdobyd Dyplom PIP? Jak zdobyd Dyplom PIP? Program przeznaczony jest dla pracodawców prowadzących zakłady produkcyjne, handlowe i usługowe, z których działalnością wiążą się zagrożenia zawodowe i zdrowotne, zatrudniający

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Ustawa Kodeks pracy z dnia 26 czerwca 1974 r... 9

SPIS TREŚCI. Ustawa Kodeks pracy z dnia 26 czerwca 1974 r... 9 SPIS TREŚCI 1. KODEKS PRACY Ustawa Kodeks pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.... 9 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej

Bardziej szczegółowo

Załącznik numer 2: Założenia dotyczące kampanii prewencyjno-kontrolnej.

Załącznik numer 2: Założenia dotyczące kampanii prewencyjno-kontrolnej. Załącznik numer 2: Założenia dotyczące kampanii prewencyjno-kontrolnej. 1. Informacja ogólna. W 2016 r. Państwowa Inspekcja Pracy rozpoczyna 3 letnią kampanię prewencyjno-kontrolną, której celem jest :

Bardziej szczegółowo

Prawna ochrona pracy młodocianych

Prawna ochrona pracy młodocianych Prawna ochrona pracy młodocianych Podstawy prawne Dział IX KP Rozporządzenie RM z 24.08.2004 r. w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym i warunków ich zatrudniania przy niektórych z tych prac (Dz.

Bardziej szczegółowo

Sytuacja w zakresie jakości oceny i monitoringu warunków środowiska pracy przez jednostki podstawowe służby medycyny pracy

Sytuacja w zakresie jakości oceny i monitoringu warunków środowiska pracy przez jednostki podstawowe służby medycyny pracy Sytuacja w zakresie jakości oceny i monitoringu warunków środowiska pracy przez jednostki podstawowe służby medycyny pracy W polskim systemie prawnym podstawę ochrony zdrowia pracowników przed niekorzystnym

Bardziej szczegółowo

Ankieta specjalistyczna Zarządzanie bezpieczeństwem pracy prewencja wypadkowa

Ankieta specjalistyczna Zarządzanie bezpieczeństwem pracy prewencja wypadkowa TAK NIE NIE DOTYCZY UWAGI Pieczątka zakładu Okręgowy Inspektorat Pracy Ankieta specjalistyczna Zarządzanie bezpieczeństwem pracy prewencja wypadkowa Nazwa i adres Pracodawcy: Zatrudnienie...... Ogółem:..

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Ustawa Kodeks pracy z dnia 26 czerwca 1974 r... 9

SPIS TREŚCI. Ustawa Kodeks pracy z dnia 26 czerwca 1974 r... 9 SPIS TREŚCI 1. KODEKS PRACY Ustawa Kodeks pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.... 9 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 111/15 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 28 sierpnia 2015 roku

ZARZĄDZENIE NR 111/15 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 28 sierpnia 2015 roku ZARZĄDZENIE NR 111/15 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 28 sierpnia 2015 roku zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia szczegółowych programów szkoleń wstępnych i okresowych w dziedzinie bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

PAŃ STWOWA INSPEKCJA PRACY OKRĘGOWY INSPEKTORAT PRACY W OPOLU SPRAWOZDANIE. z działalności w 2011 roku. p.o. OKRĘGOWY INSPEKTOR PRACY

PAŃ STWOWA INSPEKCJA PRACY OKRĘGOWY INSPEKTORAT PRACY W OPOLU SPRAWOZDANIE. z działalności w 2011 roku. p.o. OKRĘGOWY INSPEKTOR PRACY PAŃ STWOWA INSPEKCJA PRACY OKRĘGOWY INSPEKTORAT PRACY W OPOLU SPRAWOZDANIE z działalności w 2011 roku p.o. OKRĘGOWY INSPEKTOR PRACY Arkadiusz Kapuścik OPOLE, luty 2012 r. SPIS TREŚCI I. WPROWADZENIE...3

Bardziej szczegółowo

PRZEPISY PRAWA PRACY W MIKRO I MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTWACH

PRZEPISY PRAWA PRACY W MIKRO I MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTWACH PRZEPISY PRAWA PRACY W MIKRO I MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTWACH Sprawdź, jakim jesteś pracodawcą?! Każdy prowadzący na własny rachunek działalność gospodarczą ma obowiązek spełniać wymagania prawa pracy, w tym

Bardziej szczegółowo

Pracodawca a Inspekcja Pracy w świetle zmian

Pracodawca a Inspekcja Pracy w świetle zmian Pracodawca a Inspekcja Pracy w świetle zmian 1. Uchylenie art. 209 i 283 2 pkt 1 kp Z dniem 17 stycznia 2013 r. uchylono art. 209 i 283 2 pkt 1 kp. Tym samym zniesiono obowiązek informowania właściwego

Bardziej szczegółowo

Wykaz przeprowadzonych kontroli zewnętrznych w Urzędzie Miasta Katowice w 2014 roku

Wykaz przeprowadzonych kontroli zewnętrznych w Urzędzie Miasta Katowice w 2014 roku Wykaz przeprowadzonych kontroli zewnętrznych w Urzędzie Miasta Katowice w 2014 roku 1. AK.1710.1.2014.KB Najwyższa Izba Kontroli Wydział Promocji Data rozpoczęcia kontroli: 8.01.2014 r. Data zakończenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Okręgowego Inspektoratu Pracy w Krakowie. Rozdział l Postanowienia ogólne

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Okręgowego Inspektoratu Pracy w Krakowie. Rozdział l Postanowienia ogólne Załącznik do zarządzenia nr 13/10 Głównego Inspektora Pracy z dnia 13 maja 2010 r. uwzględniający zmiany dokonane zarządzeniem GIP z dnia 28 listopada 2013 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY Okręgowego Inspektoratu

Bardziej szczegółowo

WYNIKI KONTROLI UJĘTYCH W PLANIE ROCZNYM

WYNIKI KONTROLI UJĘTYCH W PLANIE ROCZNYM Realizując obowiązki określone w ustawie o Państwowej Inspekcji Pracy oraz w porozumieniach zawartych przez Głównego Inspektora Pracy, w drugim półroczu 2007 r. w 3141 przypadkach zawiadomiono właściwe

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy.

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy. ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy. (Dz. U. Nr 109, poz. 704) (Zmiany: Dz. U. z 2004 r. Nr 246, poz. 2468) Na podstawie art. 237 11

Bardziej szczegółowo

Działalność informacyjno-prewencyjna Okręgowego Inspektoratu Pracy w Warszawie w 2012 r.

Działalność informacyjno-prewencyjna Okręgowego Inspektoratu Pracy w Warszawie w 2012 r. Działalność informacyjno-prewencyjna Okręgowego Inspektoratu Pracy w Warszawie w 2012 r. W 2012 r. Okręgowy Inspektorat Pracy w Warszawie realizował zadania prewencyjne ujęte w planie centralnym Państwowej

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA W SPRAWIE SZCZEGÓŁOWEGO TRYBU POSTĘPOWANIA POWYPADKOWEGO PRACOWNIKÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 50 WE WROCŁAWIU

PROCEDURA W SPRAWIE SZCZEGÓŁOWEGO TRYBU POSTĘPOWANIA POWYPADKOWEGO PRACOWNIKÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 50 WE WROCŁAWIU Załącznik do Zarządzenia VIII/2015/2016 PROCEDURA W SPRAWIE SZCZEGÓŁOWEGO TRYBU POSTĘPOWANIA POWYPADKOWEGO PRACOWNIKÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 50 WE WROCŁAWIU I. Podstawa prawna: art. 237 ustawy z dnia z

Bardziej szczegółowo

Służba bezpieczeństwa i higieny pracy

Służba bezpieczeństwa i higieny pracy Służba bezpieczeństwa i higieny pracy Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 czerw ca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. nr 21 poz. 94 z późniejszymi zmianami). Rozporządzenie Rady Ministrów z 2 września

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy 2)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy 2) Dz.U.2011.33.166 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy 2) (Dz. U. z dnia 16 lutego 2011 r.) Na podstawie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLENIA OKRESOWEGO

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLENIA OKRESOWEGO SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLENIA OKRESOWEGO pracowników administracyjno-biurowych i innych, których charakter pracy wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne albo

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH DLA GMINY BRĄSZEWICE NA 2015 r.

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH DLA GMINY BRĄSZEWICE NA 2015 r. Załącznik do Uchwały nr VI/23/2015 Rady Gminy w Brąszewicach z dnia 19 lutego 2015 roku GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH DLA GMINY BRĄSZEWICE NA 2015 r. ZADANIA (Na podstawie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE z działalności w 2015 roku

SPRAWOZDANIE z działalności w 2015 roku OKRĘGOWY INSPEKTORAT PRACY W ZIELONEJ GÓRZE SPRAWOZDANIE z działalności w 2015 roku Zielona Góra, w lutym 2016 roku Każdy ma prawo do bezpiecznych i higienicznych warunków pracy (art. 66 Konstytucji Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

6. Przestrzeganie przepisów prawa pracy w zakresie pracy dzieci i młodzieży. 7. Przestrzeganie przepisów prawa pracy w placówkach handlu detalicznego

6. Przestrzeganie przepisów prawa pracy w zakresie pracy dzieci i młodzieży. 7. Przestrzeganie przepisów prawa pracy w placówkach handlu detalicznego 6. Przestrzeganie przepisów prawa pracy w zakresie pracy dzieci i młodzieży W okresie sprawozdawczym inspektorzy pracy przeprowadzili 259 kontroli w zakresie przestrzegania prawa przy powierzaniu pracy

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy. (Dz. U. z dnia 18 września 1997 r.

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy. (Dz. U. z dnia 18 września 1997 r. Dz.U.1997.109.704 2005.07.01 zm. Dz.U.2004.246.2468 1 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy. (Dz. U. z dnia 18 września 1997 r.) Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia w sprawie profilowania pomocy dla bezrobotnego

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia w sprawie profilowania pomocy dla bezrobotnego Projekt z dnia 25 marca 2014 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia w sprawie profilowania pomocy dla bezrobotnego Na podstawie art. 34a ust. 3c ustawy z dnia 20 kwietnia 2004

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIK MŁODOCIANY BEZPIECZNA PRACA OD POCZĄTKU KARIERY ZAWODOWEJ

PRACOWNIK MŁODOCIANY BEZPIECZNA PRACA OD POCZĄTKU KARIERY ZAWODOWEJ PRACOWNIK MŁODOCIANY BEZPIECZNA PRACA OD POCZĄTKU KARIERY ZAWODOWEJ www.portalbhp.pl 1 Ochrona pracy młodocianych Ochrona pracy młodocianych polega na: zakazie zatrudniania osób, które nie ukończyły 16

Bardziej szczegółowo

Znaki ostrzegawcze: Źródło pola elektromagnetycznego

Znaki ostrzegawcze: Źródło pola elektromagnetycznego Podstawowe wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy dla użytkowników urządzeń wytwarzających pole i promieniowanie elektromagnetyczne w zakresie częstotliwości 0-300 GHz. Podstawy prawne krajowe uregulowania

Bardziej szczegółowo

Informacje dotyczące planowanego otwarcia konkursów w 2011 r. nowe kryteria dostępu oraz kryteria strategiczne wyboru projektów

Informacje dotyczące planowanego otwarcia konkursów w 2011 r. nowe kryteria dostępu oraz kryteria strategiczne wyboru projektów Samorząd Województwa Wielkopolskiego Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu Informacje dotyczące planowanego otwarcia konkursów w 2011 r. nowe kryteria dostępu oraz kryteria strategiczne wyboru projektów Konferencja

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 30/14 Głównego Inspektora Pracy z dnia 3 grudnia 2014 r.

Zarządzenie nr 30/14 Głównego Inspektora Pracy z dnia 3 grudnia 2014 r. Zarządzenie nr 30/14 Głównego Inspektora Pracy z dnia 3 grudnia 2014 r. w sprawie określenia wzorów druków stosowanych w działalności kontrolnej Państwowej Inspekcji Pracy Na podstawie art. 32 ust. 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

Katarzyna Kitajewska Główny Inspektorat Sanitarny

Katarzyna Kitajewska Główny Inspektorat Sanitarny Katarzyna Kitajewska Główny Inspektorat Sanitarny 1 Zranienia i zakłucia przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 czerwca 2013 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny

Bardziej szczegółowo

CZAS PRACY DLA POCZĄTKUJĄCYCH

CZAS PRACY DLA POCZĄTKUJĄCYCH WARSZTATY DLA WYMAGAJĄCYCH CZAS PRACY DLA POCZĄTKUJĄCYCH Zapraszamy wszystkich chętnych do udziału w kompleksowych warsztatach mających na celu przygotowanie do planowania i rozliczania czasu pracy. Szkolenie

Bardziej szczegółowo

Umowa pracodawcy z placówką medycyny pracy na prowadzenie badań profilaktycznych pracowników

Umowa pracodawcy z placówką medycyny pracy na prowadzenie badań profilaktycznych pracowników OBOWIĄZKI PRACODAWCY Powiadomienie PIP oraz PIS o rozpoczęciu (zmianie) działalności Art. 209. 1. Pracodawca rozpoczynający działalność jest obowiązany, w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia tej działalności,

Bardziej szczegółowo

Przebieg i efekty kontroli zewnętrznych przeprowadzonych w Straży Miejskiej w Katowicach w 2014 roku

Przebieg i efekty kontroli zewnętrznych przeprowadzonych w Straży Miejskiej w Katowicach w 2014 roku Przebieg i efekty kontroli zewnętrznych przeprowadzonych w Straży Miejskiej w Katowicach w 2014 roku Znak sprawy: SK.0800.1.2014. Wydział Audytu i Kontroli Urzędu Miasta Katowice STANOWISKO DS. KADR Sprawy

Bardziej szczegółowo

SPOŁECZNA INSPEKCJA PRACY

SPOŁECZNA INSPEKCJA PRACY SPOŁECZNA INSPEKCJA PRACY Podstawowym aktem prawnym regulującym działalność sip jest ustawa z dnia 24 czerwca 1983 r. o społecznej inspekcji pracy. CELE DZIAŁANIA SIP Art. 1. ustawy o sip Społeczna inspekcja

Bardziej szczegółowo

Nadzór nad wykonywaniem pracy w praktyce odpowiedzialność pracodawcy

Nadzór nad wykonywaniem pracy w praktyce odpowiedzialność pracodawcy dr Grzegorz Łyjak Nadzór nad wykonywaniem pracy w praktyce odpowiedzialność pracodawcy Warszawa, 16.06.2016 r. 1 Nadzór nad wykonywaniem pracy w praktyce odpowiedzialność pracodawcy Kontrola czy nadzór?

Bardziej szczegółowo

AKTY PRAWNE W MEDYCYNIE PRACY

AKTY PRAWNE W MEDYCYNIE PRACY AKTY PRAWNE W MEDYCYNIE PRACY aktualizacja 17 wrzesień 2015 str. 1 AKTY PRAWNE OBOWIĄZUJĄCE W MEDYCYNIE PRACY aktualizacja: 17 wrzesień 2015 Lp. ROZPORZĄDZENIA: NR AKT: 1996 r. 1. Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

Wnioski Rady OPZZ. OCENA SPRAWOZDANIA PIP za 2014 rok

Wnioski Rady OPZZ. OCENA SPRAWOZDANIA PIP za 2014 rok Wnioski Rady OPZZ z dnia 9 grudnia 2015 roku w sprawie oceny: Sprawozdania z działalności Państwowej Inspekcji Pracy w 2014 roku oraz współdziałania organizacji związkowych zrzeszonych w OPZZ z Państwową

Bardziej szczegółowo

Poznaj podstawowe zasady jakie obowiązują przy zatrudnianiu młodocianych!

Poznaj podstawowe zasady jakie obowiązują przy zatrudnianiu młodocianych! Poznaj podstawowe zasady jakie obowiązują przy zatrudnianiu młodocianych! Kto jest pracownikiem młodocianym w myśl kp? Młodocianym jest osoba która ukończyła 16 lat a nie przekroczyła 18 lat (art. 190

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z d n ia... 2015 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw1

USTAWA. z d n ia... 2015 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw1 Projekt z dnia 25 lutego 2015 r. USTAWA z d n ia... 2015 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw1 Art. 1. W ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz.U. z 2014 r. poz.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE GIP Z DZIAŁALNOŚCI PIP W 2008 r.

SPRAWOZDANIE GIP Z DZIAŁALNOŚCI PIP W 2008 r. SPRAWOZDANIE GIP Z DZIAŁALNOŚCI PIP W 2008 r. Zarządzenie Nr 1/2008 Głównego Inspektora Pracy w sprawie ustanowienia Nagrody im. Haliny Krahelskiej za osiągnięcia w zakresie ochrony pracy i ochrony zdrowia

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ DZIESIĄTY Bezpieczeństwo i higiena pracy. Rozdział VI Profilaktyczna ochrona zdrowia

DZIAŁ DZIESIĄTY Bezpieczeństwo i higiena pracy. Rozdział VI Profilaktyczna ochrona zdrowia Stan na 01.04.2015 DZIAŁ DZIESIĄTY Bezpieczeństwo i higiena pracy Rozdział VI Profilaktyczna ochrona zdrowia Art. 226. [Dokumentacja i informacja o ryzyku zawodowym] Pracodawca: 1) ocenia i dokumentuje

Bardziej szczegółowo

dotyczących nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy.

dotyczących nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy. STAN PRAWORZĄDNOŚCI W STOSUNKACH PRACY W 2001 r. przeprowadzono 134 kontrole w zakresie przestrzegania przepisów dotyczących nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy. Do najczęściej ujawnianych nieprawidłowości

Bardziej szczegółowo

Zatrudnienie pracowników służby bhp (przykłady)

Zatrudnienie pracowników służby bhp (przykłady) Zatrudnienie pracowników służby bhp (przykłady) 1 Podstawowe regulacje prawne ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r., poz. 1502 z późn. zm.) rozporządzenie Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

Podstawy prawne i zakres działania społecznej inspekcji pracy Politechniki Białostockiej

Podstawy prawne i zakres działania społecznej inspekcji pracy Politechniki Białostockiej Podstawy prawne i zakres działania społecznej inspekcji pracy Politechniki Białostockiej Społeczna inspekcja pracy jest służbą społeczną pełnioną przez pracowników Politechniki Białostockiej mającą na

Bardziej szczegółowo

STATUT POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W OŚWIĘCIMIU

STATUT POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W OŚWIĘCIMIU STATUT POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W OŚWIĘCIMIU I. Postanowienia ogólne 1 Podstawę prawną działania Powiatowego Urzędu Pracy w Oświęcimiu stanowią w szczególności: 1) ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 2 /13 Głównego Inspektora Pracy z dnia 17 stycznia 2013 r.

Zarządzenie nr 2 /13 Głównego Inspektora Pracy z dnia 17 stycznia 2013 r. Zarządzenie nr 2 /13 Głównego Inspektora Pracy z dnia 17 stycznia 2013 r. w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Okręgowemu Inspektoratowi Pracy w Opolu Na podstawie 5 ust. 3 Statutu Państwowej Inspekcji

Bardziej szczegółowo

OCHRONA PRACY KOBIET

OCHRONA PRACY KOBIET OCHRONA PRACY KOBIET Ochrona pracy kobiet uwzględnia w szczególności: ochronę stosunku pracy kobiet w ciąży i w okresie urlopu macierzyńskiego, zakaz zatrudniania kobiet w ciąży w godzinach nadliczbowych

Bardziej szczegółowo

BHP PARTNER S.C. M a ł g o r z a t a Ś l i w a kowska, Jarosław Wa l entyn o w i cz 87-810 Włocławek, ul. Chopina 42/15

BHP PARTNER S.C. M a ł g o r z a t a Ś l i w a kowska, Jarosław Wa l entyn o w i cz 87-810 Włocławek, ul. Chopina 42/15 OFERTA WSPÓŁPRACY Pragniemy przedstawić Państwu ofertę współpracy. Posiadamy duże doświadczenie z dziedziny BHP i P.POŻ. zakładów produkcyjnych, budownictwa ogólnego, przemysłowego sektora chemicznego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SEMINARIUM OBEJMUJĄCEGO PODSTAWOWE REGULACJE PRAWA PRACY OKREŚLAJĄCE STATUS PRAWNY ORAZ OBOWIĄZKI I PRAWA PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH

PROGRAM SEMINARIUM OBEJMUJĄCEGO PODSTAWOWE REGULACJE PRAWA PRACY OKREŚLAJĄCE STATUS PRAWNY ORAZ OBOWIĄZKI I PRAWA PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH PROGRAM SEMINARIUM OBEJMUJĄCEGO PODSTAWOWE REGULACJE PRAWA PRACY OKREŚLAJĄCE STATUS PRAWNY ORAZ OBOWIĄZKI I PRAWA PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH Program seminarium skierowany jest do osób kierujących pracownikami

Bardziej szczegółowo

V. Tematy własne ujęte w planie rocznym.

V. Tematy własne ujęte w planie rocznym. V. Tematy własne ujęte w planie rocznym. 1. Zarządzanie bezpieczeństwem pracy w zakładach, w których występują niekorzystne warunki pracy. Problematyka kontroli ujęta została, jako tzw. temat własny i

Bardziej szczegółowo

Wypadki w budownictwie zbadane przez inspektorów pracy PIP w okresie I - III kwartału 2007 r.

Wypadki w budownictwie zbadane przez inspektorów pracy PIP w okresie I - III kwartału 2007 r. Wypadki w budownictwie zbadane przez inspektorów pracy PIP w okresie I - III kwartału 2007 r. I. Ogólna skala problemu W okresie I-III kwartału bieżącego roku inspektorzy dokonali analizy okoliczności

Bardziej szczegółowo

OCENA i ANALIZA STANU BHP

OCENA i ANALIZA STANU BHP OCENA i ANALIZA STANU BHP (W14) Opracował mgr inż. Ireneusz Bulski Warszawa, 2010 r. Podstawy prawne przeprowadzania ocen stanu BHP Obowiązek przeprowadzania oceny stanu BHP jest konsekwencją postanowień

Bardziej szczegółowo

STATUT. Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze. Rozdział 1. Postanowienia ogólne

STATUT. Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze. Rozdział 1. Postanowienia ogólne Załącznik do uchwały Nr XXXIV/375/13 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 18 lutego 2013 roku STATUT Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Ośrodek Doskonalenia

Bardziej szczegółowo

Szkolenia BHP i badania profilaktyczne pracowników

Szkolenia BHP i badania profilaktyczne pracowników NR 7 (881) LIPIEC 2016 CENA 29,90 ZŁ (W TYM 5% VAT) WWW.PGP.INFOR.PL UKAZUJE SIĘ OD 1995 ROKU Szkolenia BHP i badania profilaktyczne pracowników obowiązki pracodawcy Jak właściwie ocenić ryzyko zawodowe

Bardziej szczegółowo

BHP BUD 2016. Konferencja BHP to się opłaca. Wypadki przy pracy a ocena ryzyka zawodowego. Roman Wzorek. Okręgowy Inspektorat Pracy W Bydgoszczy

BHP BUD 2016. Konferencja BHP to się opłaca. Wypadki przy pracy a ocena ryzyka zawodowego. Roman Wzorek. Okręgowy Inspektorat Pracy W Bydgoszczy BHP BUD 2016 Konferencja BHP to się opłaca Wypadki przy pracy a ocena ryzyka zawodowego Roman Wzorek Okręgowy Inspektorat Pracy W Bydgoszczy www.pip.gov.pl Bydgoszcz, 02 kwietnia 2016 r. Zawartość prezentacji

Bardziej szczegółowo

PRACA DZIECI. 1. Osoby do lat 16

PRACA DZIECI. 1. Osoby do lat 16 PRACA DZIECI Kodeks pracy szczegółowo reguluje możliwość zatrudniania osób poniżej 18 roku życia, dzieląc te osoby na dwie grupy: osoby poniżej lat 16 osoby, które ukończyły lat 16, a nie przekroczyły

Bardziej szczegółowo