dotyczących nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "dotyczących nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy."

Transkrypt

1 STAN PRAWORZĄDNOŚCI W STOSUNKACH PRACY W 2001 r. przeprowadzono 134 kontrole w zakresie przestrzegania przepisów dotyczących nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy. Do najczęściej ujawnianych nieprawidłowości należały: niewłaściwe prowadzenie akt osobowych (nieprawidłowości stwierdzono w 79 zakładach i dotyczyły one 648 pracowników), nie zamieszczanie w świadectwach pracy informacji wymaganych przepisami prawa pracy (nieprawidłowości stwierdzono w 55 zakładach i dotyczyły one 192 pracowników), niewłaściwa treść umowy zawartej na czas określony (nieprawidłowości stwierdzono w 32 zakładach i dotyczyły one 100 pracowników) oraz na czas nieokreślony (nieprawidłowości stwierdzono w 29 zakładach i dotyczyły one 146 pracowników), nie wydanie pracownikom, z którymi stosunek pracy ustał, świadectwa pracy w obowiązującym terminie (nieprawidłowości stwierdzono w 34 zakładach i dotyczyły one 77 pracowników). Do zasadniczych przyczyn naruszenia przepisów prawa pracy należy zaliczyć brak dostatecznej znajomości przepisów w zakresie nawiązywania i rozwiązywania umów o pracę wśród pracodawców i osób zajmujących się sprawami kadrowymi. Warta podkreślenia jest również opinia niektórych pracodawców zatrudniających małą liczbę pracowników, którzy skarżą się na dużą ilość przepisów w tym zakresie, zbyt formalne i drobiazgowe wymogi dotyczące prowadzenia akt osobowych oraz trudności interpretacyjne niektórych przepisów. W wyniku przeprowadzonych kontroli inspektorzy pracy skierowali do pracodawców 130 wystąpień zawierających 862 wnioski. W stosunku do winnych naruszeń prawa pracy sporządzono 15 wniosków do kolegium ds. wykroczeń, a 19 osoby ukarano mandatami na łączną kwotę zł. W roku 2001 przeprowadzono 61 kontroli przestrzegania przepisów o ochronie pracy kobiet. W zakładach tych zatrudnionych było ponad 7,5 tys. pracowników, w tym blisko 4,6 tys. kobiet. Wyniki kontroli wskazują, że nadal występują naruszenia przepisów w tym zakresie. Różnego rodzaju nieprawidłowości zostały ujawnione w 49 zakładach (80,3% ogółu, w których kontrolowano ten temat). Najczęściej stwierdzaną nieprawidłowością było niedopełnienie przez pracodawców obowiązku opracowania zgodnego z przepisami wykazu prac wzbronionych kobietom. Niepokojącym zjawiskiem, w porównaniu do lat poprzednich, jest ujawnianie przypadków zatrudniania kobiet przy pracach wzbronionych. Mimo, że rozmiar

2 nieprawidłowości nie jest duży, musi on budzić zaniepokojenie. Większość naruszeń przepisów miała charakter indywidualny, a stwierdzone uchybienia wynikały głównie z nieznajomości przepisów prawa pracy przez pracodawców oraz niewłaściwej organizacji pracy. Dotyczyło to w szczególności zagadnień związanych ze szczególną ochroną kobiet w ciąży i w okresie wychowywania dziecka. W wyniku przeprowadzonych kontroli inspektorzy pracy wydali 16 decyzji nakazowych, w tym 5 decyzji skierowania 60 pracownic do innych robót. Do pracodawców skierowano 42 wystąpienia zawierające 90 wniosków. W stosunku do winnych naruszeń prawa pracy sporządzono 6 wniosków do kolegium ds. wykroczeń, a 3 osoby ukarano mandatami na łączną kwotę 800 zł. W roku 2001 w ramach kontroli tematycznych skontrolowano 187 pracodawców w zakresie przestrzegania przepisów przy wypłacaniu wynagrodzeń i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy. W wyniku działań podjętych przez inspektorów pracodawcy wypłacili blisko 8,3 tys. pracownikom należne im świadczenia w wysokości blisko 6,25 mln zł. Najwięcej nieprawidłowości, podobnie jak i w latach poprzednich, wynikało z : nie wypłacenia lub nieterminowego wypłacenia wynagrodzeń, nie wypłacenia lub obniżenia wynagrodzenia i dodatku za pracę w godzinach nadliczbowych, nie wypłacenia lub obniżenia odpraw emerytalno - rentowych, nie wypłacenia lub obniżenia nagród jubileuszowych, nie wypłacenia lub obniżenia dodatku za pracę w warunkach szkodliwych. Inspektorzy pracy pomimo podjętych czynności nie wyegzekwowali dla blisko 12,7 tys. pracowników należnych im wynagrodzeń i świadczeń w wysokości blisko 15,7 mln zł. Przyczyną tego stanu rzeczy była w większości przypadków zła kondycja finansowa pracodawców. Świadczenia te mają szansę być zaspokojone dopiero w trybie postępowania likwidacyjnego lub upadłościowego. W tej sytuacji niepokój budzą sygnały dochodzące od syndyków masy upadłościowej o dużych opóźnieniach w otrzymywaniu środków finansowych na wypłaty z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Spowodowane to jest brakiem środków również i w tym Funduszu. W związku z ujawnionymi nieprawidłowościami inspektorzy pracy skierowali do pracodawców 168 wystąpień zawierających 770 wniosków oraz 41 nakazów. Za stwierdzone wykroczenia przeciwko prawom pracownika ukarano 56 osób mandatami na łączną kwotę zł. oraz skierowano 67 wniosków do kolegiów ds. wykroczeń. Kontrole przestrzegania przepisów o czasie pracy przeprowadzone zostały w 58 zakładach, w których zatrudnionych było blisko 8,0 tys. pracowników, w tym ponad 3,1 tys. kobiet. Tylko w 2 zakładach nie stwierdzono nieprawidłowości z tego zakresu. Do najczęściej ujawnianych uchybień należały: nierzetelna ewidencja czasu pracy, zatrudnianie pracowników powyżej dopuszczalnego limitu godzin nadliczbowych, nie

3 udzielanie dni dodatkowo wolnych od pracy oraz zatrudnianie w niedziele i święta z naruszeniem przepisów prawa pracy. Główną przyczyną naruszania przepisów o czasie pracy było dążenie pracodawców do minimalizowania kosztów prowadzenia działalności. Stąd też zatrudnianie pracowników w godzinach nadliczbowych ponad ustalone limity, w niedziele oraz dni dodatkowe wolne od pracy. Nie rekompensowanie dniem wolnym pracy świadczonej w dni dodatkowo wolne od pracy i niedziele niejednokrotnie miało miejsce na skutek presji pracowników, którzy wyrażali chęć wykonywania powierzonych im zadań w takie dni, z zastrzeżeniem przyznania za to dodatkowego wynagrodzenia. Niepełne ewidencjonowanie czasu pracy było najczęściej spowodowane korzystaniem przez pracodawców z wzorów kart czasu pracy nie uwzględniających obowiązujących wymogów w tym zakresie. W wyniku przeprowadzonych kontroli inspektorzy pracy skierowali do pracodawców 57 wystąpień zawierających 219 wniosków. Za stwierdzone wykroczenia ukarano 23 osoby mandatami na łączną kwotę zł. oraz skierowano 12 wnioski do kolegiów ds. wykroczeń. Kontrole przestrzegania przepisów dotyczących zatrudniania pracowników młodocianych przeprowadzono w 117 zakładach, w których zatrudnionych było blisko 3,5 tys. pracowników, w tym ponad 1,5 tys. młodocianych. Do najczęściej powtarzających się nieprawidłowości należały: brak lub niewłaściwie opracowany wykaz prac dozwolonych młodocianym dla potrzeb odbycia przygotowania zawodowego (nieprawidłowości stwierdzono w 63 zakładach i dotyczyły 375 młodocianych), brak lub niewłaściwie opracowany wykaz prac wzbronionych młodocianym (nieprawidłowości stwierdzono w 51 zakładach i dotyczyły 270 młodocianych), brak lub niewłaściwe prowadzenie ewidencji czasu pracy przy pracach wzbronionych, a dozwolonych w zakresie potrzebnym dla przygotowania zawodowego (nieprawidłowości stwierdzono w 42 zakładach i dotyczyły 268 młodocianych), brak lub niewłaściwe szkolenie wstępne z zakresu bhp (nieprawidłowości stwierdzono w 42 zakładach i dotyczyły 200 młodocianych), nie prowadzenie ewidencji pracowników młodocianych (nieprawidłowości stwierdzono w 41 zakładach i dotyczyły 177 młodocianych), zatrudnianie młodocianych bez okresowych badań lekarskich (nieprawidłowości stwierdzono w 36 zakładach i dotyczyły 111 młodocianych), niewłaściwe wyposażenie lub nie stosowanie odzieży i obuwia roboczego lub sprzętu ochrony indywidualnej (nieprawidłowości stwierdzono w 35 zakładach i dotyczyły 203 młodocianych),

4 brak programu kształcenia zawodowego (nieprawidłowości stwierdzono w 34 zakładach i dotyczyły 145 młodocianych), zatrudnianie młodocianych bez świadectwa lekarskiego stwierdzającego, że dana praca nie zagraża jego zdrowiu (nieprawidłowości stwierdzono w 32 zakładach i dotyczyły 101 młodocianych). W wyniku przeprowadzonych kontroli inspektorzy pracy wydali 190 decyzji, w tym 5 decyzji wstrzymania robót oraz 3 skierowania 3 młodocianych do innych robót. Do pracodawców skierowano 101 wystąpień zawierających 574 wnioski. Za stwierdzone wykroczenia ukarano 25 osób mandatami na kwotę zł. oraz skierowano 28 wniosków do kolegiów ds. wykroczeń. W Okręgowym Inspektoracie Pracy w Katowicach od szeregu lat prowadzi się w szerokim zakresie działalność prewencyjną związaną z ochroną pracy młodocianych. Jej znaczenie wynika z przekonania, że wiele nieprawidłowości ujawnianych podczas kontroli wynika raczej z nieznajomości prawa przez pracodawców, niż celowego działania na szkodę młodocianych. Nieświadomi swoich uprawnień są często również sami młodociani i nie wiedzą, gdzie mogą oczekiwać pomocy i wsparcia. Do tradycji już można zaliczyć spotkania inspektorów pracy z pracodawcami organizowane przez Cechy Rzemiosł Różnych w Mikołowie, Zawierciu, Sosnowcu, Częstochowie i Katowicach. Spotkania te cieszą się bardzo dużą frekwencją i coraz częściej uczestniczą w nich również pracodawcy nie zrzeszeni w cechu. Problemom młodocianych poświęca dużą uwagę prasa śląska, korzystając z doświadczeń i pomocy merytorycznej inspektorów pracy. Liczne publikacje z tego zakresu przybliżają problem ochrony pracy młodocianych szerokim rzeszom czytelników. Ogromne znaczenia ma również kontynuowana od lat współpraca ze szkołami, w których młodociani zdobywają wykształcenie teoretyczne. Obowiązkiem szkoły jest wprawdzie kontrola warunków zatrudnienia jej uczniów, ale w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości - przedstawiciel szkoły może jedynie pouczyć pracodawcę. Dlatego w tym przypadku szkoła może wyegzekwować likwidację nieprawidłowości jedynie powiadamiając o tym inspektora pracy. Świadome tej sytuacji kierownictwo szkół nie tylko przekazuje indywidualne sprawy do okręgu z prośbą o przeprowadzenie kontroli danego pracodawcy, lecz podaje również adresy pracodawców, w których zatrudnia się uczniów, z ewentualnymi sugestiami i spostrzeżeniami opiekunów praktyk. W roku 2001 kontynuowano kontrole w małych zakładach o zatrudnieniu do 20 pracowników. Ogółem przeprowadzono celowe kontrole w 224 zakładach, w których zatrudnionych było ponad 1,7 tys. pracowników, w tym 639 kobiet i 152 młodocianych. Wyniki kontroli wskazują, że w zakładach tych nadal nie przestrzegane są obowiązujące przepisy. Do głównych nieprawidłowości w zakresie prawa pracy należą naruszenia przepisów w zakresie: regulaminów pracy - brak regulaminu stwierdzono w 29 zakładach na 63 zobowiązanych do jego opracowania, a nieprawidłowe regulaminy ujawniono w 79

5 zakładach, regulaminów wynagradzania - brak regulaminu stwierdzono w 44 zakładach, a nieprawidłowe regulaminy ujawniono w 36 zakładach, prowadzenia akt osobowych - nie prowadzenie dokumentacji pracowniczej stwierdzono w 6 zakładach i dotyczyło 28 pracowników, a nierzetelne prowadzenie dokumentacji ujawniono w 131 zakładach i dotyczyło 667 pracowników, sporządzania umów o pracę - brak potwierdzenia na piśmie umowy o pracę oraz jej warunków stwierdzono w 14 zakładach i dotyczył 52 pracowników, nieprawidłowo sporządzone umowy ujawniono w 47 zakładach i dotyczyło 121 pracowników, świadectw pracy - nie wydanie świadectw pracy stwierdzono w 37 zakładach i dotyczyło 89 pracowników, a nieprawidłowości w świadectwach ujawniono w 85 zakładach wystawionych dla 164 pracowników, wypłacania wynagrodzeń i innych świadczeń - nieprawidłowości stwierdzono w 56 zakładach i dotyczyły one 228 pracowników, a kwota nie wypłaconych wynagrodzeń wyniosła ponad 87 tys. zł, ewidencji czasu pracy - brak ewidencji stwierdzono w 52 zakładach i dotyczył 259 pracowników, a nierzetelne prowadzenie ewidencji ujawniono w 98 zakładach i dotyczyło 553 pracowników, urlopów wypoczynkowych - nieprawidłowości stwierdzono w 47 zakładach i dotyczyły one 226 pracowników. Nieprawidłowości w zakresie przestrzegania przepisów bezpieczeństwa pracy dotyczyły głównie: szkoleń z zakresu bhp pracowników - brak szkoleń stwierdzono w 83 zakładach i dotyczył 376 pracowników, szkoleń pracodawców - brak szkoleń stwierdzono w 58 zakładach, badań lekarskich - brak badań wstępnych stwierdzono w 50 zakładach i dotyczył 151 pracowników, a brak badań okresowych w 40 zakładach i dotyczył 158 osób, nie informowania pracowników o ryzyku zawodowym wiążącym się z wykonywaną pracą stwierdzono w 144 zakładach, a brak oceny ryzyka - w 148, braku aktualnych pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia stwierdzono w 54 zakładach, niedostosowania obiektów i pomieszczeń pracy do wymogów bezpieczeństwa i higieny pracy stwierdzono w wniosków zakładach, niedostosowania do wymogów bhp zaplecza higieniczno - sanitarnego stwierdzono w 60 zakładach, stanu wentylacji, ogrzewania i oświetlenia - stwierdzono w 83 zakładach, stanu maszyn, urządzeń i instalacji - stwierdzono w 63 zakładach,

6 stanu urządzeń i instalacji elektrycznych - stwierdzono w 90 zakładach, stanu ochrony przeciwporażeniowej - stwierdzono w 55 zakładach, warunków magazynowania i składowania - stwierdzono w 48 zakładach. Duża ilość ujawnianych nieprawidłowości świadczy o niskiej znajomości prawa pracy wśród pracodawców. Małe zakłady nie korzystają zazwyczaj z pomocy prawnej. Zakłady o zatrudnieniu do 10 pracowników nie są również zobligowane do powoływania służby bezpieczeństwa i higieny pracy. W zakładach tych nie funkcjonują organizacje związkowe i społeczna inspekcja pracy. To powoduje, że pracownicy nie mają zapewnionej ochrony pracy w samym zakładzie, a dochodzić swoich praw mogą tylko na drodze postępowania sądowego lub poprzez zgłoszenie skargi do Państwowej Inspekcji Pracy. W 49 przypadkach pracodawcy nie dopełnili obowiązku powiadomienia inspekcji pracy i inspekcji sanitarnej o miejscu, rodzaju i zakresie prowadzonej działalności gospodarczej. W wyniku przeprowadzonych kontroli inspektorzy pracy wydali decyzji nakazowych, w tym 31 wstrzymania robót i 14 skierowania 20 pracowników do innych robót. Do pracodawców skierowano 221 wystąpień zawierających wnioski. Za stwierdzone wykroczenia inspektorzy ukarali 77 osób mandatami na kwotę zł. oraz sporządzili 37 wniosków do kolegiów ds. wykroczeń. Kontrole przestrzegania przepisów zawartych w zakładowych układach zbiorowych pracy przeprowadzono w 35 zakładach, w których zatrudnionych było ponad 21,0 tys. pracowników, w tym blisko 5,6 tys. kobiet i 78 młodocianych. Wyniki kontroli wskazują, że nadal występują liczne nieprawidłowości w zakresie przestrzegania przez pracodawców przepisów zawartych w tych układach i dotyczą zaniżania lub nie wypłacania pracownikom należnych wynagrodzeń i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy. W porównaniu do lat ubiegłych znacznie zmniejszyła się ilość uchybień natury formalnej związanych z wejściem w życie układu lub protokółu oraz uchybień związanych z nie realizowaniem przez pracodawców przepisów dotyczących warunków pracy. Najczęstszą przyczyną naruszeń postanowień zawartych w układach jest zła sytuacja finansowa pracodawcy, a co za tym idzie - brak środków finansowych na zaspokajanie roszczeń pieniężnych przysługujących na podstawie układu zakładowego. Zdarzały się jednak przypadki, gdzie przyczyny uchybień wynikały z nieznajomości prawa i lekceważenia postanowień zawartych w układach. W wyniku przeprowadzonych kontroli inspektorzy pracy wydali 2 decyzje nakazowe oraz skierowali do pracodawców 30 wystąpień zawierających 146 wniosków. Za stwierdzone wykroczenia inspektorzy ukarali 6 osób mandatami na kwotę zł. oraz sporządzili 6 wniosków do kolegiów ds. wykroczeń. Efektem działań inspektorów pracy było m.in. wypłacenie dla blisko 3,0 tys. pracownikom należnych im wynagrodzeń na kwotę blisko 1.733,6 tys. zł.

7 W 2001 roku inspektorzy pracy skontrolowali w 60 zakładach realizację 144 prawomocnych wyroków lub ugód sądowych. Stwierdzono niewykonanie w 22 zakładach 53 wyroków i ugód, które dotyczyły 53 pracowników. Niewykonane wyroki dotyczyły głównie wynagrodzenia za pracę (łączna kwota zasądzonych, a nie zrealizowanych świadczeń, wyniosła blisko 134,3 tys. zł.). Podstawowe przyczyny braku realizacji wyroków sądowych to przede wszystkim zła kondycja finansowa firmy. Dotyczyło to 43 (81%) nie wykonanych wyroków lub ugód sądowych. W wyniku przeprowadzonych kontroli inspektorzy pracy skierowali do pracodawców 20 wystąpień zawierających 29 wniosków. Za stwierdzone wykroczenia przeciwko prawom pracownika inspektorzy ukarali 3 osoby mandatami w łącznej kwocie 700 zł oraz skierowali 11 wniosków do kolegiów ds. wykroczeń. W 3 przypadkach inspektorzy powiadomili organa prokuratury o podejrzeniu popełnienia czynu mającego znamiona przestępstwa. Efektem działań inspektorów pracy było wykonanie 15 prawomocnych wyroków sadowych. W 2001 r. inspektorzy pracy przeprowadzili w 37 zakładach, zatrudniających ogółem pracowników, w tym kobiet i 29 młodocianych, kontrole realizacji przez pracodawców ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych. Przeprowadzone kontrole wykazały, że: w 5 zakładach nie ujawniono żadnych nieprawidłowości, w 3 zakładach, zatrudniających 177 pracowników, nie utworzono zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, w 4 zakładach, zatrudniających 195 pracowników, nie ustalono regulaminu funduszu, w 5 zakładach, zatrudniających 667 pracowników, ustalony regulamin był niezgodny z ustawą o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, w 6 zakładach, zatrudniających 319 pracowników, nie dokonano uzgodnień regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych z pracownikiem wybranym przez załogę do reprezentowania jej interesów, w 3 zakładach, zatrudniających ogółem 177 pracowników, nie dopełniono ustawowego obowiązku założenia odrębnego konta bankowego, w 5 zakładach, zatrudniających 211 pracowników, nie dokonano naliczeń odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, w 18 zakładach, zatrudniających pracowników, nie przekazano środków pieniężnych na odrębne rachunki bankowe w terminach zakreślonych ustawą, w tym 3,

8 które nie utworzyły funduszu, nie przekazały żadnych środków, w 6 zakładach, zatrudniających 585 pracowników, środki funduszu wykorzystywano niezgodnie z regulaminem, a w 11 zakładach, zatrudniających 898 pracowników, niezgodnie z ustawą (powtarzającą się nieprawidłowością było przeznaczanie tych środków na bieżącą działalność zakładu). W wyniku przeprowadzonych kontroli inspektorzy pracy skierowali do pracodawców 31 wystąpień zawierających 57 wniosków. Za stwierdzone wykroczenia przeciwko prawom pracownika inspektorzy ukarali 3 osoby mandatami w łącznej kwocie zł oraz skierowali 15 wniosków do kolegiów ds. wykroczeń. Kontrole wykazały, iż poziom realizacji przez pracodawców ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych pozostawia bardzo wiele do życzenia. Zależy on w dużej mierze od możliwości finansowych danego podmiotu gospodarczego. I jest to najważniejsza przyczyna, z powodu której pracodawcy nie realizują w pełni przedmiotowych obowiązków. Pracodawcy twierdzą, iż obciążenia z tego tytułu są nadmierne i podnoszą - i tak już wysokie - koszty prowadzenia działalności gospodarczej. Stawiany przy tym jest zarzut, iż ustawa nakłada tylko obowiązek prowadzenia działalności socjalnej, tymczasem w art. 16 Kodeksu pracy sformułowano możliwość zaspokajania potrzeb socjalnych pracowników stosownie do warunków pracodawcy. Patrząc z tego punktu widzenia, rzeczywiście można wysnuć wniosek o niespójności tych dwóch aktów ustawowych. Pracodawcy postulują ograniczenie działalności socjalnej, przy i tak mizernym obecnie poziomie finansowym firm, zwłaszcza tych średnich i małych. Wyrażają pogląd, iż zamiast zamrażać środki finansowe na rachunku funduszu, lepszym rozwiązaniem byłoby spożytkowanie ich na wynagrodzenia pracowników, co i tak często ma miejsce w praktyce. W 2001 r. do Okręgowego Inspektoratu Pracy w Katowicach wpłynęło skarg, z czego stanowiły anonimy. Skargi

9 lata Podobnie jak w latach poprzednich, najwięcej skarg dotyczyło wypłacania wynagrodzeń i innych świadczeń ze stosunku pracy (42% ogółu), a w dalszej kolejności czasu pracy (16%), warunków bezpieczeństwa i higieny pracy (11%) oraz gospodarowania środkami zgromadzonymi na koncie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Podkreślić należy, że wnoszone skargi często dotyczyły kilku zagadnień. Ogółem we wniesionych w 2001 r. skargach znalazły się zagadnienia do rozpoznania. Zdecydowana większość skarg wnoszona jest przez pracowników małych podmiotów gospodarczych, w których nie działają organizacje związkowe i nie funkcjonują odpowiednio przeszkolone służby zajmujące się sprawami pracowniczymi. Generalnie można stwierdzić, że istnieją dwie zasadnicze przyczyny ujawnionych naruszeń przepisów prawa pracy: trudna sytuacja ekonomiczna przedsiębiorstw i niedostateczna znajomość przepisów prawa pracy. W 2001 r. 279 skarg wniosły organizacje związkowe. W skargach tych dominowały zagadnienia związane z: naruszaniem przepisów dotyczących wypłacania wynagrodzenia, czasu pracy, gospodarowania środkami zgromadzonymi na koncie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, regulaminu pracy, zakładowego układu zbiorowego pracy,

10 6. 7. bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ustawy o związkach zawodowych. Inspektorzy pracy nie mogli w niektórych sytuacjach podejmować działań, albowiem część sygnalizowanych uchybień polegało na naruszeniu przez pracodawców przepisów ustawy o związkach zawodowych. Inspektorzy pracy wskazywali wówczas organ właściwy do rozpatrywania tego typu spraw, jakim jest prokurator. Opisane w skargach nieprawidłowości dotyczyły zarówno poszczególnych pracowników, jak i całej załogi. Skargi w większości przypadków były uzasadnione, a przeprowadzone kontrole przyczyniły się do eliminacji uchybień, a tym samym do poprawy stopnia przestrzegania przepisów prawa pracy przez pracodawców. Rozpatrując skargi inspektorzy pracy, podobnie jak i w latach ubiegłych, borykali się z różnego rodzaju trudnościami. W pierwszym rzędzie należy wymienić brak prawidłowo prowadzonej dokumentacji związanej z zatrudnianiem pracowników, w szczególności ewidencji czasu pracy. Bardzo często uniemożliwiało to ustalenie rzeczywistego stanu faktycznego, niezbędnego do załatwienia sprawy. Nadto w wielu przypadkach pracownicy zwracali się z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu już zawisłego przed sądem lub podlegającego właściwości sądów pracy.

Społeczna Inspekcja Pracy

Społeczna Inspekcja Pracy Społeczna Inspekcja Pracy Szkolenie prezesów ognisk Oddziału ZNP w Gdyni Co to jest Społeczna Inspekcja Pracy? Społeczna inspekcja pracy jest służbą społeczną pełnioną przez pracowników mającą na celu

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE OBOWIĄZKI PRACODAWCY- podstawa prawna

PODSTAWOWE OBOWIĄZKI PRACODAWCY- podstawa prawna PODSTAWOWE OBOWIĄZKI PRACODAWCY- podstawa prawna I. ZGŁOSZENIA PRACODAWCY ZAWIADOMIENIE NA PIŚMIE PAŃSTWOWEJ INSPEKCJI PRACY O MIEJSCU, RODZAJU I ZAKRESIE PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI Podstawa prawna: art.209

Bardziej szczegółowo

Lista kontrolna Podstawowa

Lista kontrolna Podstawowa ymbol akt 0350 Lista kontrolna odstawowa Nr rej.: _ / _ / L02 / 2005 Nazwa pracodawcy:...... racujących:... Zatrudnionych:... obiet:... Młodocianych:... REON: / D: Data rozpoczęcia działalności.. r. Odpowiedź

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPOŁECZNEJ INSPEKCJI PRACY ARCELOR MITTAL POLAND S.A. ODDZIAŁ KRAKÓW

REGULAMIN SPOŁECZNEJ INSPEKCJI PRACY ARCELOR MITTAL POLAND S.A. ODDZIAŁ KRAKÓW REGULAMIN SPOŁECZNEJ INSPEKCJI PRACY ARCELOR MITTAL POLAND S.A. ODDZIAŁ KRAKÓW ROZDZIAŁ 1 Przepisy ogólne l 1. Społeczna Inspekcja Pracy ARCELORMITTAL POLAND S.A., zwana dalej SIP, reprezentuje interesy

Bardziej szczegółowo

Spis treści CZĘŚĆ I. PRAWO PRACY

Spis treści CZĘŚĆ I. PRAWO PRACY Spis treści CZĘŚĆ I. PRAWO PRACY ROZDZIAŁ I KODEKS PRACY I PRZEPISY OGÓLNE 1. Ustawa z dnia 26.06.1974 r. Kodeks 2. Ustawa z dnia 26.07.2013 r. o zmianie ustawy - Kodeks 3. Ustawa z dnia 9.07.2003 r. o

Bardziej szczegółowo

6. Przestrzeganie przepisów prawa pracy w zakresie pracy dzieci i młodzieży. 7. Przestrzeganie przepisów prawa pracy w placówkach handlu detalicznego

6. Przestrzeganie przepisów prawa pracy w zakresie pracy dzieci i młodzieży. 7. Przestrzeganie przepisów prawa pracy w placówkach handlu detalicznego 6. Przestrzeganie przepisów prawa pracy w zakresie pracy dzieci i młodzieży W okresie sprawozdawczym inspektorzy pracy przeprowadzili 259 kontroli w zakresie przestrzegania prawa przy powierzaniu pracy

Bardziej szczegółowo

Organizacja i działalność Państwowej Inspekcji Pracy

Organizacja i działalność Państwowej Inspekcji Pracy Organizacja i działalność Państwowej Inspekcji Pracy Jarosław Leśniewski Główny Inspektorat Pracy Departament Legalności Zatrudnienia www.pip.gov.pl Warszawa, 9 lipca 2013 r. Rola Państwowej Inspekcji

Bardziej szczegółowo

Pan Wojciech R. Wiewiórowski Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2 00-193 Warszawa

Pan Wojciech R. Wiewiórowski Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2 00-193 Warszawa RZECZPOSPOLITA POLSKA Rzecznik Praw Obywatelskich Irena LIPOWICZ RPO-681846-1/11/A WO 00-090 Warszawa Tel. centr. 22 551 77 00 Al. Solidarności 77 Fax 22 827 64 53 Pan Wojciech R. Wiewiórowski Generalny

Bardziej szczegółowo

Zasady i zakres współpracy Dyrektora Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Niechorzu ze związkami zawodowymi

Zasady i zakres współpracy Dyrektora Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Niechorzu ze związkami zawodowymi Zasady i zakres współpracy Dyrektora Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Niechorzu ze związkami zawodowymi Podstawa prawna: 1. Kodeks pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. (Dz.U. z 1974 r. nr 24, poz. 141, z 1998

Bardziej szczegółowo

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Rodzaj dokumentu interpretacja indywidualna Sygnatura ITPB2/4511-994/15/MU Data 2016.01.15 Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy Temat Podatek dochodowy od osób fizycznych à Zwolnienia przedmiotowe

Bardziej szczegółowo

Spis treści. I. Zatrudnianie i zwalnianie

Spis treści. I. Zatrudnianie i zwalnianie Wstęp... XI I. Zatrudnianie i zwalnianie 1. Kodeks pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. (Dz.U. Nr 24, poz. 141)..... 3 2. Ustawa o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn

Bardziej szczegółowo

Obowiązki pracodawcy w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy

Obowiązki pracodawcy w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy Obowiązki pracodawcy w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy Podstawowe obowiązki pracodawcy w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy Obowiązki zawarte w Kodeksie Pracy. Pracodawca ponosi odpowiedzialność

Bardziej szczegółowo

Spis treści. I. Zatrudnianie i zwalnianie

Spis treści. I. Zatrudnianie i zwalnianie Wstęp... XI I. Zatrudnianie i zwalnianie 1. Kodeks pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. (Dz.U. Nr 24, poz. 141)..... 3 2. Ustawa o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn

Bardziej szczegółowo

Jak zdobyd Dyplom PIP?

Jak zdobyd Dyplom PIP? Jak zdobyd Dyplom PIP? Program przeznaczony jest dla pracodawców prowadzących zakłady produkcyjne, handlowe i usługowe, z których działalnością wiążą się zagrożenia zawodowe i zdrowotne, zatrudniający

Bardziej szczegółowo

Rozdział I. Podstawy działalności jednostek organizacyjnych pomocy społecznej oraz jednostek pomocy rodzinie i pieczy zastępczej

Rozdział I. Podstawy działalności jednostek organizacyjnych pomocy społecznej oraz jednostek pomocy rodzinie i pieczy zastępczej Rozdział I. Podstawy działalności jednostek organizacyjnych pomocy społecznej oraz jednostek pomocy rodzinie i pieczy zastępczej 1. Jednostki organizacyjne pomocy społecznej 2. Instytucje pomocy rodzinie

Bardziej szczegółowo

Kancelaria Sejmu Strona 1 z 8

Kancelaria Sejmu Strona 1 z 8 Kancelaria Sejmu Strona 1 z 8 USTAWA o zatrudnianiu pracowników tymczasowych Dz. U. 2003r nr 166, 1608/95 Rozdział I Przepisy ogólne Art. 1. Zakres przedmiotowy Ustawa reguluje zasady zatrudniania pracowników

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1e. Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie warunków odpowiedzialności materialnej pracowników za szkodę w powierzonym

Spis treści. 1e. Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie warunków odpowiedzialności materialnej pracowników za szkodę w powierzonym Wykaz skrótów...................................... 1. Kodeks pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. (Dz.U. Nr 24, poz. 141) 1 1a. Przepisy wprowadzające Kodeks pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. (Dz.U. Nr 24, poz.

Bardziej szczegółowo

KODEKS PRACY. plus. Ustawa o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Przepisy z praktycznym komentarzem. 1 czerwca 2017 r. Z KOMENTARZEM DO ZMIAN

KODEKS PRACY. plus. Ustawa o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Przepisy z praktycznym komentarzem. 1 czerwca 2017 r. Z KOMENTARZEM DO ZMIAN Stan prawny na 1 czerwca 2017 r. KODEKS PRACY 2017 Przepisy z praktycznym komentarzem plus Ustawa o minimalnym wynagrodzeniu za pracę Wejdź na www.fabrykawiedzy.com i poznaj nasze tytuły z obszaru prawa

Bardziej szczegółowo

Ustawa. z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych 1)

Ustawa. z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych 1) Ustawa z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych 1) (Dz. U. z dnia 22 września 2003 r., Nr 166, poz. 1608, zmiany: Dz. U. z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Dz. U. z 2007 r. Nr 89, poz. 589,

Bardziej szczegółowo

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W OPOLU

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W OPOLU REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W OPOLU 45 052 OPOLE ul. Oleska 19a Tel. centr.- 77 453-86 - 36, 37 Tel/Fax 77 453-73 - 68 E-mail: rio@rio.opole.pl NKO-401-8/2/11 Opole, dnia 13 grudnia 2011 r. Pan Mieczysław

Bardziej szczegółowo

Ustawa o pracy tymczasowej

Ustawa o pracy tymczasowej www.www.interimax.com Ustawa o pracy tymczasowej Ustawa z dnia 9.07.2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych Rozdział I Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa reguluje zasady zatrudniania pracowników tymczasowych

Bardziej szczegółowo

Wynagrodzenia, odprawy, odszkodowania i inne świadczenia pracownicze w 2016 roku

Wynagrodzenia, odprawy, odszkodowania i inne świadczenia pracownicze w 2016 roku Patrycja Potocka-Szmoń Agnieszka Kraszewska-Godziątkowska Wynagrodzenia, odprawy, odszkodowania i inne świadczenia pracownicze w 2016 roku (z suplementem elektronicznym) szczegółowy komentarz prawny stanowiska

Bardziej szczegółowo

U S T A W A z dnia. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw 1)

U S T A W A z dnia. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw 1) Projekt U S T A W A z dnia o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm. 2) ) wprowadza

Bardziej szczegółowo

Informacje dotyczące roli zakładowych organizacji związkowych w kształtowaniu bezpieczeństwa i higieny pracy Konsultacje

Informacje dotyczące roli zakładowych organizacji związkowych w kształtowaniu bezpieczeństwa i higieny pracy Konsultacje Informacje dotyczące roli zakładowych organizacji związkowych w kształtowaniu bezpieczeństwa i higieny pracy Konsultacje O ile działalność partnerów społecznych na rzecz kształtowania warunków pracy na

Bardziej szczegółowo

V. Tematy własne ujęte w planie rocznym.

V. Tematy własne ujęte w planie rocznym. V. Tematy własne ujęte w planie rocznym. 1. Zarządzanie bezpieczeństwem pracy w zakładach, w których występują niekorzystne warunki pracy. Problematyka kontroli ujęta została, jako tzw. temat własny i

Bardziej szczegółowo

Zmiany w prawie pracy

Zmiany w prawie pracy Zmiany w prawie pracy Monika Błońska, radca prawny Warszawa, dn. 13 grudnia 2016 r. Zmiany, które już weszły w życie Zmiany, które weszły w życie 3 sierpnia 2016 r. Zmiana w zakresie zakazu zatrudniania

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 24 kwietnia 2015 r. Poz. 567 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 13 kwietnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego

Bardziej szczegółowo

Prawo pracy. Podręcznik dla studentów, wyd. 2. Autorzy: Urszula Jackowiak, Waldemar Uziak, Alina Wypych-Żywicka. Wydawnictwo: Zakamycze.

Prawo pracy. Podręcznik dla studentów, wyd. 2. Autorzy: Urszula Jackowiak, Waldemar Uziak, Alina Wypych-Żywicka. Wydawnictwo: Zakamycze. Prawo pracy. Podręcznik dla studentów, wyd. 2 Autorzy: Urszula Jackowiak, Waldemar Uziak, Alina Wypych-Żywicka Wydawnictwo: Zakamycze Spis treści Wykaz skrótów Rozdział pierwszy. Przedmiot, funkcje, właściwości

Bardziej szczegółowo

WK-0913-897/7/K/2009 Szanowny Pan Zdzisław Pawelec Pełniący Funkcję Wójta Gminy Świdwin

WK-0913-897/7/K/2009 Szanowny Pan Zdzisław Pawelec Pełniący Funkcję Wójta Gminy Świdwin Szczecin, dnia 31 marca 2009 r. Prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie WK-0913-897/7/K/2009 Szanowny Pan Zdzisław Pawelec Pełniący Funkcję Wójta Gminy Świdwin Uprzejmie informuję Pana Wójta,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 15 września 2016 r. Poz. 1474. z dnia 23 sierpnia 2016 r.

Warszawa, dnia 15 września 2016 r. Poz. 1474. z dnia 23 sierpnia 2016 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 15 września 2016 r. Poz. 1474 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 23 sierpnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego

Bardziej szczegółowo

1. Ustawa z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1502)

1. Ustawa z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1502) Spis treści Wprowadzenie Część I. Akty prawne Rozdział I. Zatrudnianie i zwalnianie 1. Ustawa z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1502) 2. Ustawa z 13 marca 2003 r. o szczególnych

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Przepisy ogólne

Rozdział I Przepisy ogólne Dz.U. z 2016, poz. 360; stan prawny: 22.07.2016r. USTAWA z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych Rozdział I Przepisy ogólne Art. 1. [Przedmiot ustawy] Ustawa reguluje zasady zatrudniania

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych 1) Rozdział I Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych 1) Rozdział I Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/10 USTAWA z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych 1) Rozdział I Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2003 r. Nr 166, poz. 1608, z 2004 r. Nr 96,

Bardziej szczegółowo

Pracodawca a Inspekcja Pracy w świetle zmian

Pracodawca a Inspekcja Pracy w świetle zmian Pracodawca a Inspekcja Pracy w świetle zmian 1. Uchylenie art. 209 i 283 2 pkt 1 kp Z dniem 17 stycznia 2013 r. uchylono art. 209 i 283 2 pkt 1 kp. Tym samym zniesiono obowiązek informowania właściwego

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych 1) Rozdział I Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych 1) Rozdział I Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/10 USTAWA z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych 1) Rozdział I Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2003 r. Nr 166, poz. 1608, z 2004 r. Nr 96,

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych 1) Rozdział I. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych 1) Rozdział I. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/12 USTAWA z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych 1) Rozdział I Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2003 r. Nr 166, poz. 1608, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, z 2007

Bardziej szczegółowo

Nadzór nad wykonywaniem pracy w praktyce odpowiedzialność pracodawcy

Nadzór nad wykonywaniem pracy w praktyce odpowiedzialność pracodawcy dr Grzegorz Łyjak Nadzór nad wykonywaniem pracy w praktyce odpowiedzialność pracodawcy Warszawa, 16.06.2016 r. 1 Nadzór nad wykonywaniem pracy w praktyce odpowiedzialność pracodawcy Kontrola czy nadzór?

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. do książki pt. Materiały dydaktyczne do szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Autor Marek Gałusza

SPIS TREŚCI. do książki pt. Materiały dydaktyczne do szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Autor Marek Gałusza SPIS TREŚCI do książki pt. Materiały dydaktyczne do szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy Autor Marek Gałusza Literatura... 7 Wykaz skrótów użytych w tekście... 8 I. PRAWO PRACY 1. Źródła i

Bardziej szczegółowo

Prawo pracy. Podręcznik dla studentów, wyd. 3. Autorzy: Urszula Jackowiak, Waldemar Uziak, Alina Wypych-Żywicka. Wydawnictwo: Wolters Kluwer

Prawo pracy. Podręcznik dla studentów, wyd. 3. Autorzy: Urszula Jackowiak, Waldemar Uziak, Alina Wypych-Żywicka. Wydawnictwo: Wolters Kluwer Prawo pracy. Podręcznik dla studentów, wyd. 3 Autorzy: Urszula Jackowiak, Waldemar Uziak, Alina Wypych-Żywicka Wydawnictwo: Wolters Kluwer Spis treści Wykaz skrótów 15 Rozdział pierwszy. Przedmiot, funkcje,

Bardziej szczegółowo

WYNIKI KONTROLI UJĘTYCH W PLANIE ROCZNYM

WYNIKI KONTROLI UJĘTYCH W PLANIE ROCZNYM V. WYNIKI KONTROLI UJĘTYCH W PLANIE ROCZNYM WYNIKI KONTROLI UJĘTYCH W PLANIE ROCZNYM 1. Przestrzeganie przepisów o czasie pracy A. Kontrole ogólne Kontrole przeprowadzono u 163 pracodawców, którzy zatrudniali

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE NR 77/09 Burmistrza Olecka z dnia 19 maja 2009 roku

ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE NR 77/09 Burmistrza Olecka z dnia 19 maja 2009 roku ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE NR 77/09 Burmistrza Olecka z dnia 19 maja 2009 roku w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miejskiego w Olecku zatrudnionych na umowę o pracę. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych 1) Rozdział I Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych 1) Rozdział I Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/9 USTAWA z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych 1) Rozdział I Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa reguluje zasady zatrudniania pracowników tymczasowych przez pracodawcę

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 3. Pojęcie minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz zasady jego obliczania

ROZDZIAŁ 3. Pojęcie minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz zasady jego obliczania Spis treści Wykaz skrótów Wstęp ROZDZIAŁ 1. Wewnątrzzakładowe źródła prawa dotyczące wypłaty świadczeń pieniężnych ze stosunku pracy 1.1. Zasady ogólne 1.2. Układ zbiorowy pracy 1.3. Regulamin wynagradzania

Bardziej szczegółowo

Warunki pracy i naruszanin. aruszanie przez pracodawców w praw pracowniczych osób niepełnosprawnych

Warunki pracy i naruszanin. aruszanie przez pracodawców w praw pracowniczych osób niepełnosprawnych Warunki pracy i naruszanin aruszanie przez pracodawców w praw pracowniczych osób niepełnosprawnych W sprawie naruszania praw pracowniczych skargi i wnioski wpływa ywały y do: 1. Biura Pełnomocnika Rządu

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne. Podstawa prawna:

ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne. Podstawa prawna: Zasady określające warunki przyznania refundacji części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne z tytułu zatrudnienia skierowanych osób bezrobotnych do 30

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Ustawa Kodeks pracy z dnia 26 czerwca 1974 r... 9

SPIS TREŚCI. Ustawa Kodeks pracy z dnia 26 czerwca 1974 r... 9 SPIS TREŚCI 1. KODEKS PRACY Ustawa Kodeks pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.... 9 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej

Bardziej szczegółowo

Szanowna Pani Kierownik

Szanowna Pani Kierownik Lublin, 12 września 2014 r. RIO II 601/44/2014 Pani Maria Tarnowska Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radzyniu Podlaskim ul. Warszawska 32 21-300 Radzyń Podlaski Szanowna Pani Kierownik W

Bardziej szczegółowo

KATARZYNA CZAJKOWSKA-MATOSIUK KONTROLA PAŃSTWOWEJ INSPEKCJI PRACY W PLACÓWCE OŚWIATOWEJ ISBN

KATARZYNA CZAJKOWSKA-MATOSIUK KONTROLA PAŃSTWOWEJ INSPEKCJI PRACY W PLACÓWCE OŚWIATOWEJ ISBN KATARZYNA CZAJKOWSKA-MATOSIUK KONTROLA PAŃSTWOWEJ INSPEKCJI PRACY W PLACÓWCE OŚWIATOWEJ ISBN 978-83-7440-664-2 Spis treści Kontrola Państwowej Inspekcji Pracy w placówce oświatowej 1. Regulacje prawne...

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych 1) Rozdział I. Przepisy ogólne. Art. 1.

USTAWA. z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych 1) Rozdział I. Przepisy ogólne. Art. 1. USTAWA z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych 1) Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2003 r. Nr 166, poz. 1608, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, z 2007 r. Nr 89, poz. 589, z 2009r. Nr 6,

Bardziej szczegółowo

TQM filozofia zarządzania System zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy... 22

TQM filozofia zarządzania System zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy... 22 I. PRAWO PRACY 1. Źródła prawa pracy Podstawowe zasady prawa pracy... 9 2. Stosunek pracy... 9 Umowa o pracę... 10 Zmiany istniejącego stosunku pracy... 10 3. Podstawowe obowiązki pracownika... 11 4. Regulamin

Bardziej szczegółowo

WK.60/318/K-35/J/13 Danuta Martyniszyn-Gołojuch Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Janusza Korczaka w Lądku-Zdroju

WK.60/318/K-35/J/13 Danuta Martyniszyn-Gołojuch Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Janusza Korczaka w Lądku-Zdroju Wrocław, 25 listopada 2013 roku WK.60/318/K-35/J/13 Pani Danuta Martyniszyn-Gołojuch Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Janusza Korczaka w Lądku-Zdroju ul. Kościelna 31 57-540 Lądek-Zdrój Regionalna

Bardziej szczegółowo

SPOŁECZNA INSPEKCJA PRACY

SPOŁECZNA INSPEKCJA PRACY SPOŁECZNA INSPEKCJA PRACY Podstawowym aktem prawnym regulującym działalność sip jest ustawa z dnia 24 czerwca 1983 r. o społecznej inspekcji pracy. CELE DZIAŁANIA SIP Art. 1. ustawy o sip Społeczna inspekcja

Bardziej szczegółowo

Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu

Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu USTAWA z dnia 9 listopada 2000 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw Art. 1. W ustawie z dnia 26 czerwca 1974

Bardziej szczegółowo

A. Do spraw wymagających uzgodnienia z zakładową organizacją związkową należy:

A. Do spraw wymagających uzgodnienia z zakładową organizacją związkową należy: Zakres i formy realizacji uprawnień związkowych określa ustawa o związkach zawodowych, Kodeks pracy i inne przepisy prawa - tworząc warunki zapewniające związkom zawodowym wypełnianie ich podstawowych

Bardziej szczegółowo

Ustawa o zatrudnianiu pracowników tymczasowych 1 z dnia 9 lipca 2003 r. (Dz.U. Nr 166, poz. 1608)

Ustawa o zatrudnianiu pracowników tymczasowych 1 z dnia 9 lipca 2003 r. (Dz.U. Nr 166, poz. 1608) brzmienie od 2010-01-24 Ustawa o zatrudnianiu pracowników tymczasowych 1 z dnia 9 lipca 2003 r. (Dz.U. Nr 166, poz. 1608) Rozdział I. Przepisy ogólne Art. 1. [Zakres przedmiotowy] Ustawa reguluje zasady

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy program szkolenia okresowego pracowników administracyjno- biurowych w zakresie bhp i ppoż. Urząd Miejski w Zagórowie.

Szczegółowy program szkolenia okresowego pracowników administracyjno- biurowych w zakresie bhp i ppoż. Urząd Miejski w Zagórowie. Załącznik nr 4 do Zarządzenia Burmistrza Gminy i Miasta Zagórów Szczegółowy program szkolenia okresowego pracowników administracyjno- biurowych w zakresie bhp i ppoż. Urząd Miejski w Zagórowie. (rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

PRZEPISY PRAWA PRACY W MIKRO I MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTWACH

PRZEPISY PRAWA PRACY W MIKRO I MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTWACH PRZEPISY PRAWA PRACY W MIKRO I MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTWACH Sprawdź, jakim jesteś pracodawcą?! Każdy prowadzący na własny rachunek działalność gospodarczą ma obowiązek spełniać wymagania prawa pracy, w tym

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych 1) Rozdział I Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych 1) Rozdział I Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/11 USTAWA z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych 1) Rozdział I Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2003 r. Nr 166, poz. 1608, z 2004 r. Nr 96,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie za rok 2003

Sprawozdanie za rok 2003 1.WPROWADZENIE...3 1.1.STRUKTURA ORGANIZACYJNA I STAN OSOBOWY...3 1.2.PROGRAM DZIAŁANIA NA 2003 R...3 2.DZIAŁALNOŚĆ KONTROLNA... 4 2.1.KONTROLE PROWADZONE PRZEZ INSPEKTORÓW PRACY... 4 2.2.DECYZJE INSPEKTORÓW

Bardziej szczegółowo

Spis treści I. WPROWADZENIE 11

Spis treści I. WPROWADZENIE 11 SPIS TREŚCI Spis treści I. WPROWADZENIE 11 II. DZIAŁALNOŚĆ KONTROLNA I PREWENCYJNA INFORMACJE OGÓLNE 15 1. Wstęp 17 2. Kontrole 17 3. Decyzje inspektorów pracy 18 4. Decyzje nakazujące zaprzestanie prowadzenia

Bardziej szczegółowo

USTAWA O ZATRUDNIANIU PRACOWNIKÓW TYMCZASOWYCH

USTAWA O ZATRUDNIANIU PRACOWNIKÓW TYMCZASOWYCH USTAWA O ZATRUDNIANIU PRACOWNIKÓW TYMCZASOWYCH Dz.U. 2003r nr 166, 1608/95 Rozdział I Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa reguluje zasady zatrudniania pracowników tymczasowych przez pracodawcę będącego agencją

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Ustawa Kodeks pracy z dnia 26 czerwca 1974 r... 9

SPIS TREŚCI. Ustawa Kodeks pracy z dnia 26 czerwca 1974 r... 9 SPIS TREŚCI 1. KODEKS PRACY Ustawa Kodeks pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.... 9 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej

Bardziej szczegółowo

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Lublinie

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Lublinie Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Lublinie Lublin, dnia lipca 2010 r. LLU- LLU-4101-05-02/2010 P/10/064 Pan Zygmunt Wyroślak Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Poniatowej WYSTĄPIENIE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO INSPEKTORATU NADZORU BUDOWLANEGO

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO INSPEKTORATU NADZORU BUDOWLANEGO Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 3/2009 z dnia 31.07.2009r. Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Kętrzynie REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO INSPEKTORATU NADZORU BUDOWLANEGO 1. 1. Regulamin Organizacyjny

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA INSPEKCJA PRACY GŁÓWNY INSPEKTORAT PRACY

PAŃSTWOWA INSPEKCJA PRACY GŁÓWNY INSPEKTORAT PRACY PAŃSTWOWA INSPEKCJA PRACY GŁÓWNY INSPEKTORAT PRACY PRZESTRZEGANIE PRZEPISÓW O CZASIE PRACY W PLACÓWKACH OCHRONY ZDROWIA Warszawa, czerwiec 2008r. Wprowadzenie W związku z wejściem w życie ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część I. Akty prawne. Rozdział I. Zatrudnianie i zwalnianie

Spis treści. Część I. Akty prawne. Rozdział I. Zatrudnianie i zwalnianie Wstęp.................................................... XIII Część I. Akty prawne Rozdział I. Zatrudnianie i zwalnianie 1. Kodeks pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. (Dz.U. Nr 24, poz. 141)..... 5 2. Ustawa

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wprowadzenie. Część I. Akty prawne

Spis treści. Wprowadzenie. Część I. Akty prawne Spis treści Wprowadzenie Część I. Akty prawne Rozdział I. Zatrudnianie i zwalnianie 1. Ustawa z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1502) 2. Ustawa z 13 marca 2003 r. o szczególnych

Bardziej szczegółowo

Szanowny Panie Wójcie

Szanowny Panie Wójcie Lublin, 20 czerwca 2012 r. RIO II 602/5/2012 Pan Józef Demendecki Wójt Gminy Dołhobyczów ul. Spółdzielcza 2a 22-540 Dołhobyczów Szanowny Panie Wójcie W dniach od 19 do 29 marca i od 28 maja do 1 czerwca

Bardziej szczegółowo

Autorzy Przedmowa Wykaz skrótów Część

Autorzy Przedmowa Wykaz skrótów Część Spis treści Autorzy... Przedmowa... Wykaz skrótów... IX XI XIII Część I. Wzory pism procesowych... 1 Rozdział 1. Wzory pism w postępowaniu pojednawczym przed sądem pracy i zakładową komisją pojednawczą...

Bardziej szczegółowo

Przebieg i efekty kontroli zewnętrznych przeprowadzonych w Straży Miejskiej w Katowicach w 2014 roku

Przebieg i efekty kontroli zewnętrznych przeprowadzonych w Straży Miejskiej w Katowicach w 2014 roku Przebieg i efekty kontroli zewnętrznych przeprowadzonych w Straży Miejskiej w Katowicach w 2014 roku Znak sprawy: SK.0800.1.2014. Wydział Audytu i Kontroli Urzędu Miasta Katowice STANOWISKO DS. KADR Sprawy

Bardziej szczegółowo

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku ul. Wały Jagiellońskie 36, 80-853 Gdańsk tel. (058) 301-82-11 fax (058) 301-13-14 NIP 583-25-68-765 Regon 000000081 P/08/097 LGD-41016-01- 2008 Gdańsk, dnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW URZĘDU GMINY RADZIEJÓW

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW URZĘDU GMINY RADZIEJÓW Załącznik do Zarządzenia Nr 116/2009 Wójta Gminy Radziejów z dnia 30 czerwca 2009 r. REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW URZĘDU GMINY RADZIEJÓW Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część I. Akty prawne

Spis treści. Część I. Akty prawne Spis treści Część I. Akty prawne Rozdział I. Zatrudnianie i zwalnianie 1. Ustawa z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1666 ze zm.) 2. Ustawa z 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 31 grudnia 1975 r. w sprawie uprawnień pracowniczych osób wykonujących pracę nakładczą.

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 31 grudnia 1975 r. w sprawie uprawnień pracowniczych osób wykonujących pracę nakładczą. Dz.U.76.3.19 1985.08.21 zm. Dz.U.85.37.175 1 1988.04.19 zm. Dz.U.88.10.76 1 1989.05.01 zm. Dz.U.89.20.107 art. 2 1989.08.01 zm. Dz.U.89.47.254 1 1990.04.28 zm. Dz.U.90.28.165 1 1996.06.02 zm. Dz.U.96.60.280

Bardziej szczegółowo

II. Obszar rynku pracy i stosunków pracy

II. Obszar rynku pracy i stosunków pracy II. Obszar rynku pracy i stosunków pracy Obszar ten regulowany jest ustawą: o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców. Przepisy ustawy z dnia 1 lipca 2009 r. o łagodzeniu

Bardziej szczegółowo

Prawo pracy. Kancelaria Adwokacka M.Supera. 022 854 08 40 Adwokat Warszawa supera@super.pl www.supera.pl

Prawo pracy. Kancelaria Adwokacka M.Supera. 022 854 08 40 Adwokat Warszawa supera@super.pl www.supera.pl Prawo pracy 022 854 08 40 Adwokat Warszawa supera@super.pl www.supera.pl Korzystanie z niniejszej prezentacji nie daje prawa do wysuwania jakichkolwiek roszczeń wobec autorów Definicja prawa pracy Prawo

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część I. Akty prawne. Rozdział I. Zatrudnianie i zwalnianie

Spis treści. Część I. Akty prawne. Rozdział I. Zatrudnianie i zwalnianie Wprowadzenie............................................. XIII Część I. Akty prawne Rozdział I. Zatrudnianie i zwalnianie 1. Kodeks pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. (Dz.U. Nr 24, poz. 141)..... 5 2. Ustawa

Bardziej szczegółowo

WSPÓŁDZIAŁANIE Z PARTNERAMI SPOŁECZNYMI I ORGANIZACJAMI PRACODAWCÓW

WSPÓŁDZIAŁANIE Z PARTNERAMI SPOŁECZNYMI I ORGANIZACJAMI PRACODAWCÓW WSPÓŁDZIAŁANIE Z PARTNERAMI SPOŁECZNYMI I ORGANIZACJAMI PRACODAWCÓW W okresie sprawozdawczym spotkania Okręgowego Inspektora Pracy w Katowicach i zastępców OIP z organizacjami związkowymi, pracodawców

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLENIA OKRESOWEGO. pracodawców wykonujących zadania służby bezpieczeństwa i higieny pracy

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLENIA OKRESOWEGO. pracodawców wykonujących zadania służby bezpieczeństwa i higieny pracy SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLENIA OKRESOWEGO pracodawców wykonujących zadania służby bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ. z dnia 15 maja 1996 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ. z dnia 15 maja 1996 r. R960282 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie szczegółowej treści świadectwa pracy oraz sposobu i trybu jego wydawania i prostowania. (Dz. U. Nr 60, poz.

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ DZIEWIĄTY. Zatrudnianie młodocianych. Rozdział I. Przepisy ogólne

DZIAŁ DZIEWIĄTY. Zatrudnianie młodocianych. Rozdział I. Przepisy ogólne DZIAŁ DZIEWIĄTY Zatrudnianie młodocianych Rozdział I Przepisy ogólne [Art. 190. 1. Młodocianym w rozumieniu kodeksu jest osoba, która ukończyła 16 lat, a nie przekroczyła 18 lat. 2. Zabronione jest zatrudnianie

Bardziej szczegółowo

Rządowy projekt o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz ustawy o związkach zawodowych

Rządowy projekt o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz ustawy o związkach zawodowych Rządowy projekt o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz ustawy o związkach zawodowych 29 listopada 2012 projekt wpłyną do sejmu. 18 lutego 2013 skierowano do pierwszego czytania na posiedzeniu sejmu. 8 marca

Bardziej szczegółowo

Szanowna Pani Agnieszka Drygała Dyrektor Domu Dziecka w Wisełce

Szanowna Pani Agnieszka Drygała Dyrektor Domu Dziecka w Wisełce Szczecin, dnia 14 stycznia 2011r. Prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie WK-0913-989/49/D/2010 Szanowna Pani Agnieszka Drygała Dyrektor Domu Dziecka w Wisełce Uprzejmie informuję Panią Dyrektor,

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Olkuskiego na lata 2015-2020

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Olkuskiego na lata 2015-2020 Załącznik nr 3 do uchwały nr.. Rady Powiatu w Olkuszu z dnia... Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Olkuskiego na lata 2015-2020 Uchwałą nr KI-412/277/14 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

Bardziej szczegółowo

Urlop wypoczynkowy bez zgody pracownika

Urlop wypoczynkowy bez zgody pracownika Urlop wypoczynkowy bez zgody pracownika Ostatnia aktualizacja: 2008-11-19 Autor: Beata Naróg Źródło: Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń nr 21 z dnia 2008-11-10 Przepisy prawa pracy przewidują kilka przypadków,

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy (-) mgr inż. Marek Jędrzejczak

Wójt Gminy (-) mgr inż. Marek Jędrzejczak ZARZĄDZENIE Nr 96(86)/07 WÓJTA GMINY WIĄZOWNA z dnia 20 sierpnia 2007 roku w sprawie zatwierdzenia Programu czasu trwania i częstotliwości przeprowadzania szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy

Bardziej szczegółowo

Umowy. terminowe. nowe rodzaje umów ograniczenia w zawieraniu umów na czas określony zatrudnianie pracowników tymczasowych

Umowy. terminowe. nowe rodzaje umów ograniczenia w zawieraniu umów na czas określony zatrudnianie pracowników tymczasowych Umowy terminowe nowe rodzaje umów ograniczenia w zawieraniu umów na czas określony zatrudnianie pracowników tymczasowych Umowy terminowe nowe rodzaje umów ograniczenia w zawieraniu umów na czas określony

Bardziej szczegółowo

T007/2011. Karta Przestrzeganie przepisów dotyczących zatrudniania osób niepełnosprawnych

T007/2011. Karta Przestrzeganie przepisów dotyczących zatrudniania osób niepełnosprawnych Status dokumentu: Nr rej.: /K /T007 /2011... T007/2011. Karta rzestrzeganie przepisów dotyczących zatrudniania osób niepełnosprawnych A. Kontrole zakładów posiadających status zakładu pracy chronionej

Bardziej szczegółowo

Szkolenie dla partnerów społecznych

Szkolenie dla partnerów społecznych Szkolenie dla partnerów społecznych 24.05.2016r Moduł II Prowadzący: Jerzy Kończewski St.Insp. specjalista Zasady współdziałania Państwowej Inspekcji Pracy ze Związkami Zawodowymi Status prawny ustawa

Bardziej szczegółowo

1.2. Niektóre aspekty czasu pracy pracowników zarządzających

1.2. Niektóre aspekty czasu pracy pracowników zarządzających Wstęp A. Komentarz i przykłady Wykaz piktogramów Rozdział I. Przepisy prawa pracy w instytucjach kultury 1. Ustawy i rozporządzenia stosowane w sektorze kultury 2. Przepisy zakładowe 2.1. Regulamin pracy

Bardziej szczegółowo

UPRAWNIENIA ZAKŁADOWYCH ORGANIZACJI ZWIĄZKOWYCH

UPRAWNIENIA ZAKŁADOWYCH ORGANIZACJI ZWIĄZKOWYCH UPRAWNIENIA ZAKŁADOWYCH ORGANIZACJI ZWIĄZKOWYCH Poniższe zestawienie stanowi katalog uprawnień zakładowych organizacji związkowych. Podzielono je - przy założeniu stosownych kryteriów - na: stanowcze,

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część A. Pytania egzaminacyjne. Wykaz skrótów

Spis treści. Część A. Pytania egzaminacyjne. Wykaz skrótów Spis treści Wykaz skrótów XI Część A. Pytania egzaminacyjne Dział I. Przepisy ogólne 1 Pytanie 1 13 Dział II. Stosunek pracy 8 Pytanie 14 78 Dział III. Wynagrodzenie za pracę i inne świadczenia 40 Pytanie

Bardziej szczegółowo

ZAKRES OBOWIĄZKÓW I UPRAWNIEŃ PRACODAWCY, PRACOWNIKÓW ORAZ POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ZAKŁADU PRACY

ZAKRES OBOWIĄZKÓW I UPRAWNIEŃ PRACODAWCY, PRACOWNIKÓW ORAZ POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ZAKŁADU PRACY ZAKRES OBOWIĄZKÓW I UPRAWNIEŃ PRACODAWCY, PRACOWNIKÓW ORAZ POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ZAKŁADU PRACY Szkolenia bhp w firmie szkolenie wstępne ogólne 8 Obowiązki pracodawcy Podstawowy obowiązek

Bardziej szczegółowo

Umowa pracodawcy z placówką medycyny pracy na prowadzenie badań profilaktycznych pracowników

Umowa pracodawcy z placówką medycyny pracy na prowadzenie badań profilaktycznych pracowników OBOWIĄZKI PRACODAWCY Powiadomienie PIP oraz PIS o rozpoczęciu (zmianie) działalności Art. 209. 1. Pracodawca rozpoczynający działalność jest obowiązany, w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia tej działalności,

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych

USTAWA. z 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych USTAWA z 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych (Dz. U. Nr 166, poz. 1608 z 22 września 2003 r., zmiany: Dz.U. z 2004r., Nr 96, poz. 959) Rozdział I Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa reguluje

Bardziej szczegółowo

Strategia działań prewencyjnych w Budownictwie

Strategia działań prewencyjnych w Budownictwie Strategia działań prewencyjnych w Budownictwie Opole, kwiecień 2012 r. W. Bakalarz K. Popielski Założenia skutecznej prewencji: Określenie celu Ustalenie określenie adresatów Dobór form i metod działania

Bardziej szczegółowo

Przestrzeganie przepisów prawa pracy w supermarketach i innych placówkach handlowych

Przestrzeganie przepisów prawa pracy w supermarketach i innych placówkach handlowych Przestrzeganie przepisów prawa w supermarketach i innych placówkach handlowych Załącznik nr 10 W 2002 r. przeprowadzono kontrole: w 58 supermarketach należących do 28 sieci handlowych. Skontrolowane placówki

Bardziej szczegółowo

Szkolenia BHP i badania profilaktyczne pracowników

Szkolenia BHP i badania profilaktyczne pracowników NR 7 (881) LIPIEC 2016 CENA 29,90 ZŁ (W TYM 5% VAT) WWW.PGP.INFOR.PL UKAZUJE SIĘ OD 1995 ROKU Szkolenia BHP i badania profilaktyczne pracowników obowiązki pracodawcy Jak właściwie ocenić ryzyko zawodowe

Bardziej szczegółowo

Świadczenia pieniężne ze stosunku pracy 2015 Instruktaż naliczania

Świadczenia pieniężne ze stosunku pracy 2015 Instruktaż naliczania Patrycja Potocka-Szmoń Agnieszka Kraszewska-Godziątkowska Świadczenia pieniężne ze stosunku pracy 2015 Instruktaż naliczania komentarz, przykłady, dokumentacja z suplementem elektronicznym Stan prawny:

Bardziej szczegółowo