ZAŁĄCZNIKI. do programu działania Państwowej Inspekcji Pracy na rok 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAŁĄCZNIKI. do programu działania Państwowej Inspekcji Pracy na rok 2015"

Transkrypt

1 ZAŁĄCZNIKI do programu działania Państwowej Inspekcji Pracy na rok 2015

2

3 ZAŁĄCZNIK NR 1 do Programu działania PIP na rok 2015 ZADANIA STAŁE PAŃSTWOWEJ INSPEKCJI PRACY Realizacja: cały rok przez wszystkie okręgowe inspektoraty pracy 001. WYPADKI PRZY PRACY 001A. Pracowników 001B. Osób wykonujących pracę na innej podstawie niż stosunek pracy oraz osób samozatrudniających się (podlegających ubezpieczeniu wypadkowemu) 001C. Zdarzenia potencjalnie wypadkowe 001D. Osób niepodlegających ubezpieczeniu wypadkowemu 001E. Kontrole przestrzegania przepisów rozp. RM z dn r. 001F. Rekontrole zakładów, w których miały miejsce śmiertelne wypadki przy pracy egzekwowanie skutecznych środków zapobiegających zaistnieniu podobnego wypadku w przyszłości 001X. Inne czynności, w tym np.: podejmowane w podmiotach, które nie są pracodawcą dla poszkodowanego, gdzie w związku z wypadkiem istnieje potrzeba kontroli podjęte w celu np. uzupełnienia niezbędnych informacji (np. przesłuchanie osób w siedzibie pracodawcy w innym okręgu) dla już prowadzonego postępowania kontrolnego (w miejscu zaistnienia wypadku) związanego z badaniem okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy 002. KONTROLE PRZESTRZEGANIA PRZEPISÓW BHP PODCZAS USUWANIA WYROBÓW ZAWIE- RAJĄCYCH AZBEST Z OBIEKTÓW BUDOWLANYCH I PRZEMYSŁOWYCH 004. PROFILAKTYCZNE BADANIA LEKARSKIE 005. KONTROLE NOWYCH MASZYN, URZĄDZEŃ, ŚRODKÓW OCHRONY INDYWIDUALNEJ ORAZ WYROBÓW PIROTECHNICZNYCH W ZAKRESIE OCENY ICH ZGODNOŚCI Z WYMAGANIAMI ZASADNICZYMI DZIAŁANIA REALIZOWANE W RAMACH NADZORU RYNKU W TRAKCIE: 005A. Kontroli związanych z wydawaniem opinii na wniosek organów celnych 005B. Kontroli sprawdzających w związku z otrzymanymi informacjami o wadach wyrobów 005C. W innych przypadkach 006. SZKOLENIE W DZIEDZINIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY 007. PRZESTRZEGANIE PRZEPISÓW DOTYCZĄCYCH ZATRUDNIANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAW- NYCH 007A. Kontrole zakładów posiadających status zakładu pracy chronionej 007B. Kontrole zakładów ubiegających się o nadanie statusu zakładu pracy chronionej 007C. Kontrole zakładów nieposiadających statusu zakładu pracy chronionej i nieubiegających się o jego nadanie, a przystosowujących stanowiska pracy dla potrzeb osób niepełnosprawnych 007D. Kontrole zakładów posiadających status zakładu pracy chronionej, tworzących nowe oddziały lub inne jednostki organizacyjne ( rozszerzenie statusu) 007E. Kontrole zakładów posiadających status zakładu pracy chronionej, przystosowujących nowe stanowiska pracy dla potrzeb osób niepełnosprawnych 91

4 007F. Kontrole zakładów ubiegających się o przyznanie statusu zakładu aktywności zawodowej lub posiadających status, a ubiegających się o rozszerzenie statusu na inne obiekty, pomieszczenia lub stanowiska pracy 007G. Kontrole zakładów posiadających status zakładu aktywności zawodowej 007H. Kontrole warunków pracy osób niepełnosprawnych ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności zatrudnionych w zakładach niezapewniających warunków pracy chronionej (otwarty rynek pracy zatrudnieni poza zpch i zaz) przeprowadzane na podstawie art. 4 ust. 6 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 007I. Kontrole warunków pracy osób niepełnosprawnych ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności zatrudnionych w zakładach niezapewniających warunków pracy chronionej, których stanowiska pracy nie podlegały ocenie PIP w roku kontrolnym na podstawie art. 26 ust. 6 i art. 26e ust. 5 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 007J. Kontrole warunków pracy osób niepełnosprawnych prowadzących na własny rachunek działalność gospodarczą w zakładach pracy chronionej i zakładach aktywności zawodowej 007K. Kontrole warunków pracy osób niepełnosprawnych prowadzących na własny rachunek działalność gospodarczą u pracodawców na otwartym rynku pracy 007X. Kontrole zakładów posiadających status zakładu pracy chronionej jednostka organizacyjna (część zakładu) 007Y. Kontrole zakładów ubiegających się o nadanie statusu zakładu pracy chronionej jednostka organizacyjna (część zakładu) 007Z. Kontrole zakładów posiadających status zakładu pracy chronionej tworzących nowe oddziały (rozszerzenie statusu) inny OIP 008. OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO 009. ROBOTY WYKONYWANE W MIEJSCACH OGÓLNODOSTĘPNYCH (ZAGROŻENIA O CHARAK- TERZE PUBLICZNYM) 010. FUNKCJONOWANIE SŁUŻBY BHP 011. PRZESTRZEGANIE UPRAWNIEŃ PRACOWNICZYCH ZWIĄZANYCH Z RODZICIELSTWEM 012. PRZESTRZEGANIE PRZEPISÓW PRAWA PRACY DOT. ZATRUDNIANIA MŁODOCIANYCH 012A. Zatrudnianie młodocianych w celu przygotowania zawodowego 012B. Zatrudnianie młodocianych w innym celu niż przygotowanie zawodowe 013. KONTROLA LEGALNOŚCI ZATRUDNIENIA I INNEJ PRACY ZAROBKOWEJ OBYWATELI POLSKICH 013A. Kontrola legalności zatrudnienia i innej pracy zarobkowej obywateli polskich (z wyłączeniem podmiotów określonych w zadaniu 013S) 013S. Egzekwowanie przestrzegania przepisów prawa pracy i legalności zatrudnienia w podmiotach powierzających pracę w sezonowych placówkach handlowych, punktach gastronomicznych i przedsiębiorstwach świadczących usługi hotelarskie 014. KONTROLA LEGALNOŚCI ZATRUDNIENIA, INNEJ PRACY ZAROBKOWEJ ORAZ WYKONY- WANIA PRACY PRZEZ CUDZOZIEMCÓW 015. PRZESTRZEGANIE PRZEZ AGENCJE ZATRUDNIENIA PRZEPISÓW USTAWY O PROMOCJI ZATRUDNIENIA I INSTYTUCJACH RYNKU PRACY 016. REALIZOWANIE ZADAŃ INSTYTUCJI ŁĄCZNIKOWEJ 92

5 018. KONTROLE ZAKŁADÓW 018A. Ministerstwa Obrony Narodowej 018B. Ministerstwa Spraw Wewnętrznych 018C. Policji 018D. Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego 018E. Straży Granicznej 018F. Służby Więziennej 019. PRZESTRZEGANIE PRZEPISÓW O URLOPACH WYPOCZYNKOWYCH 020. KONTROLE PRZESTRZEGANIA PRZEPISÓW USTAWY O PRODUKTACH BIOBÓJCZYCH 022. KONTROLE DOT. PROBLEMATYKI REACH 023. KONTROLE DOT. PROBLEMATYKI CLP 024. PRZESTRZEGANIE PRZEPISÓW USTAWY O ORGANIZMACH GENETYCZNIE ZMODYFIKO- WANYCH ZAMKNIĘTE UŻYCIE GMO 025. ZAGROŻENIA ZWIĄZANE Z WYSTĘPOWANIEM HAŁASU W ŚRODOWISKU PRACY 025A. Kontrole 025B. Rekontrole 029. BEZPIECZEŃSTWO W RUCHU ZAKŁADÓW GÓRNICZYCH PODCZAS PROWADZENIA PRAC WIERTNICZYCH DOT. WĘGLOWODORÓW 030. KONTROLA DANYCH ZAWARTYCH W DRUKU ZUS IWA 030A. Kontrole, w których nie stwierdzono nieprawidłowości w druku ZUS IWA (kserokopia sprawdzonego druku ZUS IWA dołączona do protokołu z kontroli) 030B. Kontrole, w których stwierdzono nieprawidłowości w druku ZUS IWA (konieczne wypełnienie ankiety i powiadomienie ZUS) 030C. Kontrole, w których stwierdzono nieprawidłowości w druku ZUS IWA i zostały one skorygowane przez pracodawcę płatnika składki w trakcie kontroli (konieczne wypełnienie ankiety bez powiadamiania ZUS) 032. KONTROLE PRACODAWCÓW, KTÓRYM PODWYŻSZONO SKŁADKĘ NA UBEZPIECZENIE WYPADKOWE 034. KONTROLE ZWIĄZANE Z OPINIOWANIEM WNIOSKÓW W SPRAWIE WYDANIA ZGODY NA WYŁĄCZNIE ELEKTRYCZNE OŚWIETLENIE POMIESZCZEŃ STAŁEJ PRACY LUB NA ICH LOKA- LIZOWANIE PONIŻEJ POZIOMU TERENU 037. KONTROLE ZGODNOŚCI UMOWY CYWILNOPRAWNEJ Z CHARAKTEREM ŚWIADCZONEJ PRACY (DZIAŁANIA NIEOBJĘTE ZADANIAMI CENTRALNYMI NR 100A, 100B, 100E, 100F, 100 G, 100H) 038. CZAS PRACY 039W. KONTROLE WYPŁACANIA WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO (WYNIKAJĄCEGO WPROST Z UMOWY O PRACĘ) ORAZ TERMINOWOŚCI TYCH WYPŁAT (DZIAŁANIA NIEOBJĘTE ZADANIEM NR 200B) 93

6 040. KONTROLE PLACÓWEK HANDLOWYCH 040A. Wielkopowierzchniowe placówki handlowe (z wyłączeniem działań określonych w zadaniu nr 040Y) 040B. Pozostałe placówki handlowe (z wyłączeniem działań określonych w zadaniu nr 040Z) 040Y. Wielkopowierzchniowe placówki handlowe kontrole przestrzegania zakazu pracy w święta 040Z. Pozostałe placówki handlowe kontrole przestrzegania zakazu pracy w święta 046. KONTROLE ZWIĄZANE Z WYDAWANIEM ZEZWOLEŃ NA PRACĘ DZIECI 078. KONTROLE NA WNIOSEK PONADZAKŁADOWYCH STRUKTUR ZWIĄZKOWYCH ORAZ INNYCH PODMIOTÓW 078A. Kontrole na wniosek ponadzakładowych (ogólnopolskich, krajowych, regionalnych) struktur związkowych (tj. z wyłączeniem związkowych struktur zakładowych i międzyzakładowych) 078I. Kontrole na wniosek innych podmiotów (stowarzyszeń, organizacji społecznych itd.) 090. KONTROLE ZWIĄZANE Z BADANIEM SKARG I WNIOSKÓW 090A. Pracowników (z wyjątkiem pracowników niepełnosprawnych) 090B. Związku Zawodowego 090C. Byłych pracowników 090D. Anonimowych 090E. Pracowników niepełnosprawnych 090F. Dotyczących niewykonywania orzeczeń sądu pracy 090G. Dotyczących funkcjonowania ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy 090H. Dotyczących problematyki emerytur pomostowych 090I. Pracowników agencji ochrony osób i mienia 090K. Zgłoszonych przez cudzoziemców 090Z. Pozostałych 096. OCENA REALIZACJI CELÓW ZAŁOŻONYCH W PROGRAMACH PREWENCYJNYCH 097. DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z ART. 37A USTAWY O PIP 097A. Kontrole zakończone odebraniem oświadczenia od podmiotu kontrolowanego 097B. Kontrole sprawdzające usunięcie uchybień wymienionych w oświadczeniu 098. KONTROLE SPRAWDZAJĄCE REALIZACJĘ ŚRODKÓW PRAWNYCH 099. KRÓTKIE KONTROLE W BUDOWNICTWIE UKIERUNKOWANE NA LIKWIDACJĘ BEZPOŚRED- NICH ZAGROŻEŃ DLA ŻYCIA LUB ZDROWIA PRACUJĄCYCH 099B. Kontrole w budownictwie, które ujawniły bezpośrednie zagrożenia dla życia lub zdrowia pracujących 099L. Kontrole sprawdzające w budownictwie, które potwierdziły likwidację bezpośrednich zagrożeń dla życia lub zdrowia 94

7 ZAŁĄCZNIK NR 2 do Programu działania PIP na rok 2015 ZADANIA WŁASNE OKRĘGOWYCH INSPEKTORATÓW PRACY OIP BIAŁYSTOK 1. Egzekwowanie stosowania przepisów prawa pracy wobec pracowników zatrudnionych w przedszkolach niepublicznych 2. Egzekwowanie przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji kotłowni i ciepłowni 3. Ograniczenie wpływu czynników niebezpiecznych i szkodliwych w zakładach zajmujących się obróbką kamienia 4. Egzekwowanie spełniania minimalnych wymagań bhp dla maszyn i urządzeń technicznych (działania nieobjęte zadaniem centralnym nr 255) 5. Konkurs O Srebrną Siekierę Nadleśniczego Nadleśnictwa Rudka (działanie prewencyjne wspierające realizację zadania centralnego nr 259P) OIP BYDGOSZCZ 1. Przeciwdziałanie nierównemu traktowaniu pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych bądź prac interwencyjnych w urzędach i ich jednostkach organizacyjnych 2. Eliminowanie zagrożeń wypadkowych w zakładach zajmujących się recyklingiem, w szczególności pojazdów wycofanych z użytkowania 3. Prewencja wypadkowa w zakładach pracy, w których zarejestrowano wypadki ciężkie, śmiertelne i zbiorowe warsztaty dla członków zespołów powypadkowych 4. Kujawsko Pomorska Akademia Społecznego Inspektora Pracy jako forma wspierania działalności społecznej inspekcji pracy OIP GDAŃSK 1. Kontrole obowiązywania ponadzakładowych układów zbiorowych pracy, do których przez ponad 5 lat nie były zawierane protokoły dodatkowe oraz nie wpływały do rejestru prowadzonego przez ministra właściwego ds. pracy informacje o ich rozwiązaniu lub wypowiedzeniu 2. Przestrzeganie przepisów prawa pracy, w tym przepisów bhp, w podmiotach prowadzących działalność gospodarczą w pasie nadmorskim w sezonie letnim 3. Poprawa warunków bezpieczeństwa i higieny pracy przy budowie, przebudowie i remontach jednostek pływających 4. Kontrola pracy na statkach w celu osiągnięcia poprawy warunków życia i pracy załóg pływających 5. Kontrola przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy w trakcie przeładunków w portach morskich celem zmniejszenia zagrożeń przy wykonywaniu tych prac 6. Ocena zgodności budowy i stanu technicznego jednostek pływających z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy: A. statki śródlądowe, B. statki morskie, C. obiekty zanurzalne 7. Kontrole dotyczące czynników szkodliwych w środowisku pracy, we współpracy z laboratorium sekcji badań środowiska pracy OIP w Gdańsku 95

8 OIP K ATOWICE 1. Eliminowanie zagrożeń podczas stosowania niebezpiecznych substancji i mieszanin chemicznych w procesach: mycia, prania, czyszczenia, dezynfekcji, udrażniania przepływu itp. (w szczególności w podmiotach z branż usługowych, placówkach oświaty i wychowania, hotelach) 2. Poprawa stanu przestrzegania przepisów prawa pracy, w tym bhp, w firmach wykonujących prace na rzecz dystrybutorów i producentów energii elektrycznej (działania w ramach programu Zdobądź Dyplom PIP ) 3. Konkurs wiedzy o bezpieczeństwie pracy w budownictwie dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych kształcących się w zawodach budowlanych 4. Konkurs Skok do bhp z górnictwa 5. Akademia SIP 6. Projekt pilotażowy Recepta na bezpieczny szpital OIP KIELCE 1. Ograniczenie zagrożeń w magazynach wysokiego składowania 2. Egzekwowanie przepisów technicznego bezpieczeństwa pracy w podmiotach, gdzie stwierdzono zagrożenia związane z występowaniem pyłów przemysłowych w środowisku pracy 3. Przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach pracy wyposażonych w monitory ekranowe 4. Ograniczenie zagrożeń środowiska pracy w zakładach produkcji wyrobów z drewna, w tym mebli OIP KR AKÓW 1. Ograniczenie zagrożeń przy pracach remontowo - budowlanych w centrum Krakowa 2. Przestrzeganie przepisów prawa pracy, w tym przepisów bhp, w podmiotach prowadzących działalność gastronomiczną w miejscowościach turystycznych w Małopolsce OIP LUBLIN 1. Ograniczenie zagrożeń zawodowych w zakładach wydobywających kopaliny nieobjęte własnością górniczą 2. Eliminowanie zagrożeń przy wykonywaniu prac na wysokości z zastosowaniem drabin, klamr, koszy roboczych i podnośników (działania nieobjęte zadaniem centralnym nr 211) 3. Ograniczenie zagrożeń pracowników zatrudnionych w samochodowych zakładach naprawczych 4. Prawidłowość ustalania przez organy prowadzące szkoły i placówki oświatowe składników wynagrodzeń nauczycieli, w tym dodatków do wynagrodzeń pracowników pedagogicznych szkół, a także legalność tworzenia i wydatkowania środków z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych pracowników oświaty 5. Przestrzeganie postanowień Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników Przemysłu Energetycznego z dnia 13 maja 1993 r. oraz Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników Zaplecza Energetyki z dnia 6 maja 2004 r. przez podmioty gospodarcze w sytuacji rozwiązania wszystkich organizacji pracodawców, które w ich imieniu zawarły ww. układy 6. Kontrole obowiązywania ponadzakładowych układów zbiorowych pracy, do których przez ponad 5 lat nie były zawierane protokoły dodatkowe oraz nie wpływały do rejestru prowadzonego przez ministra właściwego ds. pracy informacje o ich rozwiązaniu lub wypowiedzeniu 96

9 OIP ŁÓDŹ 1. Eliminowanie zagrożeń wypadkowych oraz ograniczenie wpływu czynników niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia w zakładach prowadzących obróbkę kamienia 2. Ograniczenie zagrożeń pracowników zatrudnionych w samochodowych zakładach naprawczych 3. Temperatura w pomieszczeniach pracy 4. Przestrzeganie przepisów o urlopach wypoczynkowych w jednostkach samorządu terytorialnego OIP OLSZTYN 1. Ograniczenie zagrożeń wypadkowych w zakładach rolnych 2. Egzekwowanie przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach: A. produkcji wyrobów z drewna, B. produkcji mebli 3. Egzekwowanie przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach konserwacji i naprawy pojazdów samochodowych 4. Przestrzeganie postanowień Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników Przemysłu Energetycznego z dnia 13 maja 1993 r. oraz Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników Zaplecza Energetyki z dnia 6 maja 2004 r. przez podmioty gospodarcze w sytuacji rozwiązania wszystkich organizacji pracodawców, które w ich imieniu zawarły ww. układy 5. Kontrole obowiązywania ponadzakładowych układów zbiorowych pracy, do których przez ponad 5 lat nie były zawierane protokoły dodatkowe oraz nie wpływały do rejestru prowadzonego przez ministra właściwego ds. pracy informacje o ich rozwiązaniu lub wypowiedzeniu 6. Konkurs Sprawny w zawodzie dla uczestników Ochotniczych Hufców Pracy (organizowany we współpracy z Komendą OHP) 7. Konkurs plastyczny dla młodzieży i dzieci - Bezpieczeństwo pracy zależy od Ciebie OIP OPOLE 1. Ograniczenie zagrożeń zawodowych w zakładach zajmujących się wydobyciem i przeróbką kopalin w odkrywkowych zakładach górniczych 2. Konkurs promujący pożądane postawy w zakresie bezpieczeństwa pracy przy pracach budowlanych o tytuł Młodego Inspektora Pracy - adresowany do studentów i uczniów szkół ponadgimnazjalnych o profilu budowlanym 3. Konkurs promujący pożądane postawy w zakresie bezpieczeństwa pracy przy pozyskiwaniu drewna kierowany do młodzieży szkół ponadgimnazjalnych w ramach Ogólnopolskiego Konkursu Drwali w Bobrowej OIP POZNAŃ 1. Bezpieczeństwo pracy w warunkach narażenia na promieniowanie optyczne 2. Egzekwowanie przestrzegania przepisów bhp oraz legalności zatrudnienia w mikroprzedsiębiorstwach prowadzących punkty skupu, segregacji i składowania złomu, ze szczególnym uwzględnieniem punktów złomowania pojazdów samochodowych 3. Ograniczenie zagrożeń zawodowych i zapewnienie przestrzegania przepisów o czasie pracy w przychodniach weterynaryjnych 4. Instrukcja bhp - podstawowe źródło znajomości zagrożeń wypadkowych 5. Świadomość zagrożeń zawodowych na stanowiskach biurowo-administracyjnych 97

10 OIP RZESZÓW 1. Prawidłowość ustalania przez organy prowadzące szkoły i placówki oświatowe składników wynagrodzeń nauczycieli, w tym dodatków do wynagrodzeń pracowników pedagogicznych szkół, a także legalność tworzenia i wydatkowania środków z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych pracowników oświaty 2. Poprawa stanu bhp w warsztatach napraw pojazdów samochodowych OIP SZCZECIN 1. Przestrzeganie przepisów prawa pracy, w tym przepisów bhp, w podmiotach prowadzących działalność gospodarczą w pasie nadmorskim w sezonie letnim 2. Przestrzeganie przepisów prawa pracy, w tym przepisów bhp, w ramach organizowania imprez okolicznościowych (targi, koncerty i inne imprezy masowe) 3. Program prewencyjny Czas na Społeczną Inspekcję Pracy 4. Kampania informacyjno - promocyjna Na fali pierwszej pracy 5. Konkurs dla uczniów ponadgimnazjalnych szkół rolniczych Wiedza z zakresu bhp w rolnictwie 6. Konkursy Wiedzy o bhp dla uczniów ponadgimnazjalnych szkół budowlanych 7. Konkurs BHP w praktyce dla zakładów usług leśnych (działania wspierające realizację zadania centralnego nr 259P) 8. Konkurs dla młodzieży szkół salezjańskich Bezpieczna obróbka drewna OIP WARSZAWA 1. Kontrole obowiązywania ponadzakładowych układów zbiorowych pracy, do których przez ponad 5 lat nie były zawierane protokoły dodatkowe oraz nie wpływały do rejestru prowadzonego przez ministra właściwego ds. pracy informacje o ich rozwiązaniu lub wypowiedzeniu 2. Przestrzeganie przepisów prawa pracy i bhp w zakładach usług gastronomicznych 3. Propagowanie wśród rolników prowadzących działalność w zakresie szeroko rozumianego sadownictwa i ogrodnictwa - przepisów o ochronie pracy i legalności zatrudnienia, dotyczących najemnego zatrudniania osób OIP WROCŁAW 1. Prawidłowość ustalania przez organy prowadzące szkoły i placówki oświatowe składników wynagrodzeń nauczycieli, w tym dodatków do wynagrodzeń pracowników pedagogicznych szkół 2. Poprawa przestrzegania przepisów o tworzeniu i wydatkowaniu środków z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, w szczególności w placówkach oświatowych 3. Przestrzeganie postanowień Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników Przemysłu Energetycznego z dnia 13 maja 1993 r. oraz Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników Zaplecza Energetyki z dnia 6 maja 2004 r. przez podmioty gospodarcze w sytuacji rozwiązania wszystkich organizacji pracodawców, które w ich imieniu zawarły ww. układy 4. Kontrole obowiązywania ponadzakładowych układów zbiorowych pracy, do których przez ponad 5 lat nie były zawierane protokoły dodatkowe oraz nie wpływały do rejestru prowadzonego przez ministra właściwego ds. pracy informacje o ich rozwiązaniu lub wypowiedzeniu 5. Ograniczenie zagrożeń w zakładach dużego i zwiększonego ryzyka wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (na terenie działania oddziału OIP w Legnicy) 6. Poprawa przestrzegania przepisów prawa pracy, w tym bhp, w placówkach oświatowych, w domach dziecka i placówkach opiekuńczo-wychowawczych 7. Poprawa przestrzegania przepisów prawa pracy, w tym bhp, oraz legalności zatrudnienia w zakładach przetwórstwa spożywczego 98

11 8. Konkurs dla pracowników młodocianych zatrudnionych w ramach OHP promujący pożądane postawy w zakresie ochrony pracy (realizowany w ramach zadania centralnego nr 404D) 9. Pracodawca przyjazny młodocianym pracownikom program prewencyjny dla pracodawców zatrudniających młodocianych pracowników w ramach OHP (działania wspierające realizację zadania centralnego nr 105P) 10. Od smyka do pracownika program edukacyjny (realizowany w ramach zadania centralnego nr 401) 11. Konkurs Wzorowy pracownik służby bhp OIP ZIELONA GÓR A 1. Eliminowanie zagrożeń przy magazynowaniu i stosowaniu substancji i mieszanin chemicznych w małych zakładach (zatrudnienie do 49 pracowników) różnych branż 99

ZADANIA STAŁE PAŃSTWOWEJ INSPEKCJI PRACY

ZADANIA STAŁE PAŃSTWOWEJ INSPEKCJI PRACY Załącznik nr 1 do Programu działania PIP na rok 2014 ZADANIA STAŁE PAŃSTWOWEJ INSPEKCJI PRACY Realizacja: cały rok przez wszystkie Okręgowe Inspektoraty Pracy 001. Wypadki przy pracy 001A. Pracowników

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Państwowej Inspekcji Pracy w 2014 roku. Warszawa, Spis treści

Sprawozdanie z działalności Państwowej Inspekcji Pracy w 2014 roku. Warszawa, Spis treści Sprawozdanie z działalności Państwowej Inspekcji Pracy w 2014 roku. Warszawa, 2015 Spis treści I. WPROWADZENIE 9 II. DZIAŁALNOŚĆ KONTROLNA I PREWENCYJNA INFORMACJE OGÓLNE 13 1. Wstęp 15 2. Kontrole 15

Bardziej szczegółowo

Spis treści I. WPROWADZENIE 11

Spis treści I. WPROWADZENIE 11 SPIS TREŚCI Spis treści I. WPROWADZENIE 11 II. DZIAŁALNOŚĆ KONTROLNA I PREWENCYJNA INFORMACJE OGÓLNE 15 1. Wstęp 17 2. Kontrole 17 3. Decyzje inspektorów pracy 18 4. Decyzje nakazujące zaprzestanie prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Strategia działań prewencyjnych w Budownictwie

Strategia działań prewencyjnych w Budownictwie Strategia działań prewencyjnych w Budownictwie Opole, kwiecień 2012 r. W. Bakalarz K. Popielski Założenia skutecznej prewencji: Określenie celu Ustalenie określenie adresatów Dobór form i metod działania

Bardziej szczegółowo

Kompetencje i strategia kontroli PIP w zakresie nadzoru nad warunkami pracy w zakładach. Spotkanie z Państwową Inspekcją Sanitarną 18.09.2014 r.

Kompetencje i strategia kontroli PIP w zakresie nadzoru nad warunkami pracy w zakładach. Spotkanie z Państwową Inspekcją Sanitarną 18.09.2014 r. Kompetencje i strategia kontroli PIP w zakresie nadzoru nad warunkami pracy w zakładach Spotkanie z Państwową Inspekcją Sanitarną 18.09.2014 r. Kompetencje PIP Nadzór nad warunkami pracy (konstytucyjny

Bardziej szczegółowo

Spis treści CZĘŚĆ I. PRAWO PRACY

Spis treści CZĘŚĆ I. PRAWO PRACY Spis treści CZĘŚĆ I. PRAWO PRACY ROZDZIAŁ I KODEKS PRACY I PRZEPISY OGÓLNE 1. Ustawa z dnia 26.06.1974 r. Kodeks 2. Ustawa z dnia 26.07.2013 r. o zmianie ustawy - Kodeks 3. Ustawa z dnia 9.07.2003 r. o

Bardziej szczegółowo

Organizacja i działalność Państwowej Inspekcji Pracy

Organizacja i działalność Państwowej Inspekcji Pracy Organizacja i działalność Państwowej Inspekcji Pracy Jarosław Leśniewski Główny Inspektorat Pracy Departament Legalności Zatrudnienia www.pip.gov.pl Warszawa, 9 lipca 2013 r. Rola Państwowej Inspekcji

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLENIA OKRESOWEGO. pracodawców wykonujących zadania służby bezpieczeństwa i higieny pracy

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLENIA OKRESOWEGO. pracodawców wykonujących zadania służby bezpieczeństwa i higieny pracy SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLENIA OKRESOWEGO pracodawców wykonujących zadania służby bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Głównego Inspektora Pracy z działalności Państwowej Inspekcji Pracy w 2009 roku. Warszawa, Spis treści I.

Sprawozdanie Głównego Inspektora Pracy z działalności Państwowej Inspekcji Pracy w 2009 roku. Warszawa, Spis treści I. Sprawozdanie Głównego Inspektora Pracy z działalności Państwowej Inspekcji Pracy w 2009 roku. Warszawa, 2010 Spis treści I. WPROWADZENIE 11 II. DZIAŁALNOŚĆ KONTROLNA I PREWENCYJNA INFORMACJE OGÓLNE 15

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE GIP Z DZIAŁALNOŚCI PIP W 2008 r.

SPRAWOZDANIE GIP Z DZIAŁALNOŚCI PIP W 2008 r. 240 C. ZMIANY W OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISACH WPROWADZONE W 2008 R. Ustawy Rodzaj i tytuł przepisu Ustawa o zmianie ustawy o transporcie kolejowym Ustawa o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy (-) mgr inż. Marek Jędrzejczak

Wójt Gminy (-) mgr inż. Marek Jędrzejczak ZARZĄDZENIE Nr 96(86)/07 WÓJTA GMINY WIĄZOWNA z dnia 20 sierpnia 2007 roku w sprawie zatwierdzenia Programu czasu trwania i częstotliwości przeprowadzania szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy

Bardziej szczegółowo

Wypadki przy pracy: PRZYCZYNY, SKUTKI, ZAPOBIEGANIE

Wypadki przy pracy: PRZYCZYNY, SKUTKI, ZAPOBIEGANIE Wypadki przy pracy: PRZYCZYNY, SKUTKI, ZAPOBIEGANIE wzmozony ony nadzór r w zakladach adach bezpieczeństwo pracy w leśnictwie bhp w transporcie materiałów niebezpiecznych Tendencje w wypadkowości obserwowane

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp Prowadzenie dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem

Spis treści. Wstęp Prowadzenie dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem Spis treści Spis treści Wstęp 9 I. PODSTAWOWE WYMAGANIA W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY 1. Źródła prawa pracy 11 1.1. Obowiązujące źródła prawa 11 1.2. Źródła prawa pracy 11 1.3. Wewnątrzzakładowe

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia podlegające kontroli inspekcji pracy w agencjach zatrudnienia pod kątem ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, jak

Zagadnienia podlegające kontroli inspekcji pracy w agencjach zatrudnienia pod kątem ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, jak Zagadnienia podlegające kontroli inspekcji pracy w agencjach zatrudnienia pod kątem ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, jak również innych ustaw 1 W 2014 r. kontrola w zakresie niniejszego

Bardziej szczegółowo

Społeczna Inspekcja Pracy

Społeczna Inspekcja Pracy Społeczna Inspekcja Pracy Szkolenie prezesów ognisk Oddziału ZNP w Gdyni Co to jest Społeczna Inspekcja Pracy? Społeczna inspekcja pracy jest służbą społeczną pełnioną przez pracowników mającą na celu

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Zadania długofalowe - kontrolne i prewencyjne na lata 2016-2018 - koordynowane centralnie

SPIS TREŚCI. Zadania długofalowe - kontrolne i prewencyjne na lata 2016-2018 - koordynowane centralnie SPIS TREŚCI Założenia programowe Zadania długofalowe - kontrolne i prewencyjne na lata 2016-2018 - koordynowane centralnie nr zadania 100 - Przestrzeganie zakazu zawierania umów cywilnoprawnych w warunkach

Bardziej szczegółowo

T007/2011. Karta Przestrzeganie przepisów dotyczących zatrudniania osób niepełnosprawnych

T007/2011. Karta Przestrzeganie przepisów dotyczących zatrudniania osób niepełnosprawnych Status dokumentu: Nr rej.: /K /T007 /2011... T007/2011. Karta rzestrzeganie przepisów dotyczących zatrudniania osób niepełnosprawnych A. Kontrole zakładów posiadających status zakładu pracy chronionej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPOŁECZNEJ INSPEKCJI PRACY ARCELOR MITTAL POLAND S.A. ODDZIAŁ KRAKÓW

REGULAMIN SPOŁECZNEJ INSPEKCJI PRACY ARCELOR MITTAL POLAND S.A. ODDZIAŁ KRAKÓW REGULAMIN SPOŁECZNEJ INSPEKCJI PRACY ARCELOR MITTAL POLAND S.A. ODDZIAŁ KRAKÓW ROZDZIAŁ 1 Przepisy ogólne l 1. Społeczna Inspekcja Pracy ARCELORMITTAL POLAND S.A., zwana dalej SIP, reprezentuje interesy

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Ustawa Kodeks pracy z dnia 26 czerwca 1974 r... 9

SPIS TREŚCI. Ustawa Kodeks pracy z dnia 26 czerwca 1974 r... 9 SPIS TREŚCI 1. KODEKS PRACY Ustawa Kodeks pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.... 9 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej

Bardziej szczegółowo

Obowiązki pracodawcy w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy

Obowiązki pracodawcy w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy Obowiązki pracodawcy w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy Podstawowe obowiązki pracodawcy w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy Obowiązki zawarte w Kodeksie Pracy. Pracodawca ponosi odpowiedzialność

Bardziej szczegółowo

Szkolenie dla partnerów społecznych

Szkolenie dla partnerów społecznych Szkolenie dla partnerów społecznych 24.05.2016r Moduł II Prowadzący: Jerzy Kończewski St.Insp. specjalista Zasady współdziałania Państwowej Inspekcji Pracy ze Związkami Zawodowymi Status prawny ustawa

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Ustawa Kodeks pracy z dnia 26 czerwca 1974 r... 9

SPIS TREŚCI. Ustawa Kodeks pracy z dnia 26 czerwca 1974 r... 9 SPIS TREŚCI 1. KODEKS PRACY Ustawa Kodeks pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.... 9 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 280/W/11 PREZYDENTA MIASTA ŁODZI z dnia 30 września 2011 r.

ZARZĄDZENIE Nr 280/W/11 PREZYDENTA MIASTA ŁODZI z dnia 30 września 2011 r. ZARZĄDZENIE Nr 280/W/11 PREZYDENTA MIASTA ŁODZI z dnia 30 września 2011 r. w sprawie zatwierdzenia szczegółowego wykazu zadań realizowanych przez Oddział Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w Departamencie

Bardziej szczegółowo

Państwowa Inspekcja Pracy Okręgowy Inspektorat Pracy w Białymstoku. Beata Kalinowska Starszy specjalista

Państwowa Inspekcja Pracy Okręgowy Inspektorat Pracy w Białymstoku. Beata Kalinowska Starszy specjalista Państwowa Inspekcja Pracy Okręgowy Inspektorat Pracy w Białymstoku Beata Kalinowska Starszy specjalista Zadania inspekcji pracy Państwowa Inspekcja Pracy jest organem powołanym do sprawowania nadzoru i

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU, PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY - DO 2020 ROKU

POWIATOWY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU, PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY - DO 2020 ROKU Załącznik do Uchwały Nr 44/IX/15 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 18 czerwca 2015r. POWIATOWY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU, PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY - DO 2020

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE OKRĘGOWEGO INSPEKTORA PRACY w ŁODZI. z działalności OKRĘGOWEGO INSPEKTORATU PRACY w ŁODZI

SPRAWOZDANIE OKRĘGOWEGO INSPEKTORA PRACY w ŁODZI. z działalności OKRĘGOWEGO INSPEKTORATU PRACY w ŁODZI SPRAWOZDANIE OKRĘGOWEGO INSPEKTORA PRACY w ŁODZI z działalności OKRĘGOWEGO INSPEKTORATU PRACY w ŁODZI za rok 2014 I. WPROWADZENIE Państwowa Inspekcja Pracy jest podległym Sejmowi RP organem powołanym do

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE GIP Z DZIAŁALNOŚCI PIP W 2008 r.

SPRAWOZDANIE GIP Z DZIAŁALNOŚCI PIP W 2008 r. SPRAWOZDANIE GIP Z DZIAŁALNOŚCI PIP W 2008 r. Zarządzenie Nr 1/2008 Głównego Inspektora Pracy w sprawie ustanowienia Nagrody im. Haliny Krahelskiej za osiągnięcia w zakresie ochrony pracy i ochrony zdrowia

Bardziej szczegółowo

Lp. Jednostka kontrolująca Termin kontroli Zakres kontroli Wystąpienia, stanowiska, wnioski i opinie ją przeprowadzające 1. Kuratorium Oświaty

Lp. Jednostka kontrolująca Termin kontroli Zakres kontroli Wystąpienia, stanowiska, wnioski i opinie ją przeprowadzające 1. Kuratorium Oświaty Lp. Jednostka kontrolująca Termin kontroli Zakres kontroli Wystąpienia, stanowiska, wnioski i opinie ją przeprowadzające 1. Kuratorium Oświaty 20.04.2006 Diagnoza realizacji podstaw programowych kształcenia

Bardziej szczegółowo

założenia programowe 1

założenia programowe 1 założenia programowe 1 Celem i misją Państwowej Inspekcji Pracy jest uzyskanie poprzez skuteczną działalność kontrolną i prewencyjną poprawy przestrzegania prawa wobec osób świadczących pracę. Zaplanowane

Bardziej szczegółowo

STANOWISKO RADY OCHRONY PRACY

STANOWISKO RADY OCHRONY PRACY STANOWISKO RADY OCHRONY PRACY w sprawie identyfikacji obszarów o największym ryzyku wypadku przy pracy i przestrzegania w nich przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy Na posiedzeniu 26 sierpnia 2014 r.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 199/W/11 PREZYDENTA MIASTA ŁODZI z dnia 30 czerwca 2011 r.

ZARZĄDZENIE Nr 199/W/11 PREZYDENTA MIASTA ŁODZI z dnia 30 czerwca 2011 r. ZARZĄDZENIE Nr 199/W/11 PREZYDENTA MIASTA ŁODZI z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie zatwierdzenia szczegółowego wykazu spraw prowadzonych przez Oddział Bezpieczeństwa i Higieny Pracy Urzędu Miasta Łodzi.

Bardziej szczegółowo

Jak zdobyd Dyplom PIP?

Jak zdobyd Dyplom PIP? Jak zdobyd Dyplom PIP? Program przeznaczony jest dla pracodawców prowadzących zakłady produkcyjne, handlowe i usługowe, z których działalnością wiążą się zagrożenia zawodowe i zdrowotne, zatrudniający

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy program szkolenia okresowego pracowników administracyjno- biurowych w zakresie bhp i ppoż. Urząd Miejski w Zagórowie.

Szczegółowy program szkolenia okresowego pracowników administracyjno- biurowych w zakresie bhp i ppoż. Urząd Miejski w Zagórowie. Załącznik nr 4 do Zarządzenia Burmistrza Gminy i Miasta Zagórów Szczegółowy program szkolenia okresowego pracowników administracyjno- biurowych w zakresie bhp i ppoż. Urząd Miejski w Zagórowie. (rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Inwestuj. w bezpieczeństwo. SŁUŻBA BHP. Ireneusz Pawlik

Inwestuj. w bezpieczeństwo. SŁUŻBA BHP. Ireneusz Pawlik Inwestuj w bezpieczeństwo. SŁUŻBA BHP Ireneusz Pawlik USTAWA z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy Służba bezpieczeństwa i higieny pracy art. 237 11 WYMAGANIA PRAWNE Pracodawca zatrudniający więcej niż

Bardziej szczegółowo

Dz. U poz Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane.

Dz. U poz Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. Wykaz aktów prawnych obejmujących normy obowiązującego w rzeczpospolitej polskiej prawa w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, które mogą mieć zastosowanie do działalności gospodarczej prowadzonej

Bardziej szczegółowo

Informacja. nt. Realizowane kampanie:

Informacja. nt. Realizowane kampanie: Informacja nt. podejmowanych w 2009 r. przez Okręgowy Inspektorat Pracy w Warszawie działań prewencyjnych i promocyjnych na rzecz społeczności wiejskiej, w tym pracodawców (przedsiębiorców) zainteresowanych

Bardziej szczegółowo

UROCZYSTE PODSUMOWANIE DZIAŁALNOŚCI PREWENCYJNEJ OKRĘGOWEGO INSPEKTORATU PRACY W OPOLU

UROCZYSTE PODSUMOWANIE DZIAŁALNOŚCI PREWENCYJNEJ OKRĘGOWEGO INSPEKTORATU PRACY W OPOLU UROCZYSTE PODSUMOWANIE DZIAŁALNOŚCI PREWENCYJNEJ OKRĘGOWEGO INSPEKTORATU PRACY W OPOLU OPOLE 2014 95 LAT INSPEKCJI PRACY W POLSCE 13 stycznia 1919 r. Dekret tymczasowy o urządzeniu i działalności inspekcji

Bardziej szczegółowo

Lista kontrolna Podstawowa

Lista kontrolna Podstawowa ymbol akt 0350 Lista kontrolna odstawowa Nr rej.: _ / _ / L02 / 2005 Nazwa pracodawcy:...... racujących:... Zatrudnionych:... obiet:... Młodocianych:... REON: / D: Data rozpoczęcia działalności.. r. Odpowiedź

Bardziej szczegółowo

Lista kontrolna dokumentacja prowadzona w zakładzie pracy dotycząca bhp DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA. L.p. Dokument jest nie ma nie dotyczy Uwagi

Lista kontrolna dokumentacja prowadzona w zakładzie pracy dotycząca bhp DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA. L.p. Dokument jest nie ma nie dotyczy Uwagi Lista kontrolna dokumentacja prowadzona w zakładzie pracy dotycząca bhp DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA 1. Zgłoszenia działalności do PIP 2. Zgłoszenia działalności do PIS 3. Książka kontroli 4. Szkolenie BHP

Bardziej szczegółowo

Dobre praktyki w leśnictwie strategia prewencji

Dobre praktyki w leśnictwie strategia prewencji Dobre praktyki w leśnictwie strategia prewencji Dotychczasowe doświadczenia wynikające z prowadzonych przez PIP działań kontrolnonadzorczych wskazują na konieczność podjęcia działań prewencyjnych w leśnictwie.

Bardziej szczegółowo

Państwowa Inspekcja Pracy. Bezpieczeństwo pracy i ochrona zdrowia w polskim rolnictwie działania kontrolne i prewencyjne

Państwowa Inspekcja Pracy. Bezpieczeństwo pracy i ochrona zdrowia w polskim rolnictwie działania kontrolne i prewencyjne Państwowa Inspekcja Pracy Bezpieczeństwo pracy i ochrona zdrowia w polskim rolnictwie działania kontrolne i prewencyjne 1 Informacje ogólne o Polsce Liczba poszkodowanych we wszystkich wypadkach w 2006

Bardziej szczegółowo

WSPÓŁDZIAŁANIE Z PARTNERAMI SPOŁECZNYMI I ORGANIZACJAMI PRACODAWCÓW

WSPÓŁDZIAŁANIE Z PARTNERAMI SPOŁECZNYMI I ORGANIZACJAMI PRACODAWCÓW WSPÓŁDZIAŁANIE Z PARTNERAMI SPOŁECZNYMI I ORGANIZACJAMI PRACODAWCÓW W okresie sprawozdawczym spotkania Okręgowego Inspektora Pracy w Katowicach i zastępców OIP z organizacjami związkowymi, pracodawców

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy.

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy. ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy. (Dz. U. Nr 109, poz. 704) (Zmiany: Dz. U. z 2004 r. Nr 246, poz. 2468) Na podstawie art. 237 11

Bardziej szczegółowo

Państwowa Inspekcja Pracy Okręgowy Inspektorat Pracy w Białymstoku. Wioletta Młynarczuk

Państwowa Inspekcja Pracy Okręgowy Inspektorat Pracy w Białymstoku. Wioletta Młynarczuk Państwowa Inspekcja Pracy Okręgowy Inspektorat Pracy w Białymstoku Wioletta Młynarczuk 90 lat polskiej inspekcji pracy 3 styczeń 1919 roku dekret tymczasowy o urządzeniu i działalności inspekcji pracy,

Bardziej szczegółowo

SPOŁECZNA INSPEKCJA PRACY

SPOŁECZNA INSPEKCJA PRACY SPOŁECZNA INSPEKCJA PRACY Podstawowym aktem prawnym regulującym działalność sip jest ustawa z dnia 24 czerwca 1983 r. o społecznej inspekcji pracy. CELE DZIAŁANIA SIP Art. 1. ustawy o sip Społeczna inspekcja

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. do książki pt. Poradnik BHP dla pracodawców oraz osób kierujących pracownikami. Autor Marek Gałusza

SPIS TREŚCI. do książki pt. Poradnik BHP dla pracodawców oraz osób kierujących pracownikami. Autor Marek Gałusza SPIS TREŚCI do książki pt. Poradnik BHP dla pracodawców oraz osób kierujących pracownikami Autor Marek Gałusza Wstęp... 9 Literatura... 9 Wykaz najważniejszych skrótów użytych w tekście... 10 I. PRAWO

Bardziej szczegółowo

Strategia działań prewencyjnych Państwowej Inspekcji Pracy w Budownictwie

Strategia działań prewencyjnych Państwowej Inspekcji Pracy w Budownictwie Strategia działań prewencyjnych Państwowej Inspekcji Pracy w Budownictwie Warszawa kwiecień 2010 r. T.J. Zając W. Bakalarz K. Popielski L. Zając ZałoŜenia skutecznej prewencji: Określenie celu Ustalenie

Bardziej szczegółowo

Podstawy prawne i zakres działania społecznej inspekcji pracy Politechniki Białostockiej

Podstawy prawne i zakres działania społecznej inspekcji pracy Politechniki Białostockiej Podstawy prawne i zakres działania społecznej inspekcji pracy Politechniki Białostockiej Społeczna inspekcja pracy jest służbą społeczną pełnioną przez pracowników Politechniki Białostockiej mającą na

Bardziej szczegółowo

ZASADY SZKOLEŃ PROGRAMY, SZKOLENIA W URZĘDZIE MIASTA SZCZECINEK INSTRUKTAŻ OGÓLNY

ZASADY SZKOLEŃ PROGRAMY, SZKOLENIA W URZĘDZIE MIASTA SZCZECINEK INSTRUKTAŻ OGÓLNY ZARZĄDZENIE Nr 54/05 Burmistrza Miasta Szczecinek z dnia 6 czerwca 005r. w sprawie określenia zasad przeprowadzania szkoleń w dziedzinie bhp Na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia

Bardziej szczegółowo

8. Wykaz druków i rejestrów zawartych w oprogramowaniu

8. Wykaz druków i rejestrów zawartych w oprogramowaniu Strona 1 8 WYKAZ DRUKÓW I REJESTRÓW ZAWARTYCH W OPROGRAMOWANIU 8. Wykaz druków i rejestrów zawartych w oprogramowaniu 1. Wypadki i choroby zawodowe Wypadki przy pracy: Zarządzenie o powołaniu zespołu powypadkowego,

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Założenia programowe na rok 2015

SPIS TREŚCI. Założenia programowe na rok 2015 Spis treści SPIS TREŚCI Założenia programowe na rok 2015 A. B. C. D. E. F. G. Założenia ogólne Zadania długofalowe na lata 2013-2015 Zadania roczne Zadania stałe Państwowej Inspekcji Pracy Zadania własne

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH im. Eugeniusza Kwiatkowskiego ul. Słowicza 3 Lublin

ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH im. Eugeniusza Kwiatkowskiego ul. Słowicza 3 Lublin ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH im. Eugeniusza Kwiatkowskiego ul. Słowicza 3 Lublin To szkoła z ponad 50-letnią tradycją, która kształci nowocześnie w atrakcyjnych zawodach. OFERTA EDUKACYJNA TECHNIKUM BUDOWLANE

Bardziej szczegółowo

inspektor ds. bezpieczeństwa i higieny pracy /starszy inspektor ds. bezpieczeństwa i higieny pracy (Referat ds. Organizacyjno - Administracyjnych)

inspektor ds. bezpieczeństwa i higieny pracy /starszy inspektor ds. bezpieczeństwa i higieny pracy (Referat ds. Organizacyjno - Administracyjnych) O.ABK.1117-12-1/2015 Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Katowicach ul. Pośpiecha 14 40-852 Katowice Katowice, 10.07.2015 r. poszukuje kandydatów na stanowisko: inspektor ds. bezpieczeństwa i higieny pracy

Bardziej szczegółowo

BHP PARTNER S.C. M a ł g o r z a t a Ś l i w a kowska, Jarosław Wa l entyn o w i cz 87-810 Włocławek, ul. Chopina 42/15

BHP PARTNER S.C. M a ł g o r z a t a Ś l i w a kowska, Jarosław Wa l entyn o w i cz 87-810 Włocławek, ul. Chopina 42/15 OFERTA WSPÓŁPRACY Pragniemy przedstawić Państwu ofertę współpracy. Posiadamy duże doświadczenie z dziedziny BHP i P.POŻ. zakładów produkcyjnych, budownictwa ogólnego, przemysłowego sektora chemicznego

Bardziej szczegółowo

Dyskryminacja w zatrudnieniu

Dyskryminacja w zatrudnieniu Dyskryminacja w zatrudnieniu Marta Bem - PIP Działalność Państwowej Inspekcji Pracy w obszarze zapobiegania i przeciwdziałania nierównemu traktowaniu i dyskryminacji w zatrudnieniu: Czynność kontrolno

Bardziej szczegółowo

WYNIKI KONTROLI UJĘTYCH W PLANIE ROCZNYM

WYNIKI KONTROLI UJĘTYCH W PLANIE ROCZNYM Realizując obowiązki określone w ustawie o Państwowej Inspekcji Pracy oraz w porozumieniach zawartych przez Głównego Inspektora Pracy, w drugim półroczu 2007 r. w 3141 przypadkach zawiadomiono właściwe

Bardziej szczegółowo

WYKAZ KONWENCJI MOP RATYFIKOWANYCH PRZEZ POLSKĘ

WYKAZ KONWENCJI MOP RATYFIKOWANYCH PRZEZ POLSKĘ WYKAZ KONWENCJI MOP RATYFIKOWANYCH PRZEZ POLSKĘ 1. Konwencja Nr 2 dotycząca bezrobocia, z 1919 r. (Dz.U. z 1925 r., Nr 54, poz. 364). 2. Konwencja Nr 5 dotycząca określenia najniższego wieku dopuszczania

Bardziej szczegółowo

Wypadki zbadane przez inspektorów pracy w 2005 r.

Wypadki zbadane przez inspektorów pracy w 2005 r. Wypadki zbadane przez inspektorów pracy w 2005 r. W 2005 r. inspektorzy pracy zbadali okoliczności i przyczyny 2 515 wypadków przy pracy. W wypadkach tych poszkodowane zostały 3 172 osoby, w tym 1 029

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA W SPRAWIE SZCZEGÓŁOWEGO TRYBU POSTĘPOWANIA POWYPADKOWEGO PRACOWNIKÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 50 WE WROCŁAWIU

PROCEDURA W SPRAWIE SZCZEGÓŁOWEGO TRYBU POSTĘPOWANIA POWYPADKOWEGO PRACOWNIKÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 50 WE WROCŁAWIU Załącznik do Zarządzenia VIII/2015/2016 PROCEDURA W SPRAWIE SZCZEGÓŁOWEGO TRYBU POSTĘPOWANIA POWYPADKOWEGO PRACOWNIKÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 50 WE WROCŁAWIU I. Podstawa prawna: art. 237 ustawy z dnia z

Bardziej szczegółowo

PAŃ STWOWA INSPEKCJA PRACY OKRĘGOWY INSPEKTORAT PRACY W OPOLU SPRAWOZDANIE. z działalności w 2011 roku. p.o. OKRĘGOWY INSPEKTOR PRACY

PAŃ STWOWA INSPEKCJA PRACY OKRĘGOWY INSPEKTORAT PRACY W OPOLU SPRAWOZDANIE. z działalności w 2011 roku. p.o. OKRĘGOWY INSPEKTOR PRACY PAŃ STWOWA INSPEKCJA PRACY OKRĘGOWY INSPEKTORAT PRACY W OPOLU SPRAWOZDANIE z działalności w 2011 roku p.o. OKRĘGOWY INSPEKTOR PRACY Arkadiusz Kapuścik OPOLE, luty 2012 r. SPIS TREŚCI I. WPROWADZENIE...3

Bardziej szczegółowo

Służba bezpieczeństwa i higieny pracy

Służba bezpieczeństwa i higieny pracy Służba bezpieczeństwa i higieny pracy Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 czerw ca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. nr 21 poz. 94 z późniejszymi zmianami). Rozporządzenie Rady Ministrów z 2 września

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy. (Dz. U. z dnia 18 września 1997 r.

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy. (Dz. U. z dnia 18 września 1997 r. Dz.U.1997.109.704 2005.07.01 zm. Dz.U.2004.246.2468 1 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy. (Dz. U. z dnia 18 września 1997 r.) Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Egzemplarz nr 2. Katarzyna Krenc

Egzemplarz nr 2. Katarzyna Krenc Egzemplarz nr 2 PROTOKÓŁ KONTROLI problemowej przeprowadzonej w zakładzie pracy chronionej Koncesjonowana Firma Ochrony Mienia HERKULES Jan Świeszczak ul. Paderewskiego 30/4, 66-400 Gorzów Wlkp., w terminie

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 24 maja 2016 r. PS-III TB

Gdańsk, dnia 24 maja 2016 r. PS-III TB Gdańsk, dnia 24 maja 2016 r. PS-III.9514.15.2016.TB Protokół kontroli okresowej Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe Dębowa Marta Pabian, Wojciech Pabian ZPChr ul. Warszawska 1/12, 82-500 Kwidzyn Regon:170035050

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1e. Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie warunków odpowiedzialności materialnej pracowników za szkodę w powierzonym

Spis treści. 1e. Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie warunków odpowiedzialności materialnej pracowników za szkodę w powierzonym Wykaz skrótów...................................... 1. Kodeks pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. (Dz.U. Nr 24, poz. 141) 1 1a. Przepisy wprowadzające Kodeks pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. (Dz.U. Nr 24, poz.

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia... r. o zmianie ustawy o rzemiośle. Art. 1

USTAWA z dnia... r. o zmianie ustawy o rzemiośle. Art. 1 Projekt USTAWA z dnia... r. o zmianie ustawy o rzemiośle Art. 1 W ustawie z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle (t.j. Dz.U.02.112.979, zm.: Dz.U.03.137.1304) wprowadza się następujące zmiany: 1) Art. 1 i

Bardziej szczegółowo

DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE MIASTA OLSZTYN REAL. PRZEZ PODMIOTY NALEŻĄCE I NIENALEŻĄCE DO SFP

DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE MIASTA OLSZTYN REAL. PRZEZ PODMIOTY NALEŻĄCE I NIENALEŻĄCE DO SFP DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE MIASTA OLSZTYN REAL. PRZEZ PODMIOTY NALEŻĄCE I NIENALEŻĄCE DO SFP (Objaśnienia do Załącznika Nr 17) DOTACJE OGÓŁEM 5.545.891 zł (127,8% PW - 4.339.449 zł). DZIAŁ 630 TURYSTYKA

Bardziej szczegółowo

Wypadki w budownictwie zbadane przez inspektorów pracy PIP w okresie I - III kwartału 2007 r.

Wypadki w budownictwie zbadane przez inspektorów pracy PIP w okresie I - III kwartału 2007 r. Wypadki w budownictwie zbadane przez inspektorów pracy PIP w okresie I - III kwartału 2007 r. I. Ogólna skala problemu W okresie I-III kwartału bieżącego roku inspektorzy dokonali analizy okoliczności

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO KURATORA OŚWIATY NA ROK SZKOLNY 2015/2016

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO KURATORA OŚWIATY NA ROK SZKOLNY 2015/2016 PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO KURATORA OŚWIATY NA ROK SZKOLNY 201/2016 Podstawa prawna: - Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r., Nr 26, poz. 272 z późn.

Bardziej szczegółowo

Umowa pracodawcy z placówką medycyny pracy na prowadzenie badań profilaktycznych pracowników

Umowa pracodawcy z placówką medycyny pracy na prowadzenie badań profilaktycznych pracowników OBOWIĄZKI PRACODAWCY Powiadomienie PIP oraz PIS o rozpoczęciu (zmianie) działalności Art. 209. 1. Pracodawca rozpoczynający działalność jest obowiązany, w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia tej działalności,

Bardziej szczegółowo

RACHUNKOWOŚĆ RACHUNKOWOŚĆ (ustawa z 29 września 1994 r. o rachunkowości j.t. Dz.U. z 2013 r., poz. 330; ost.zm. Dz.U. z 2015 r., poz. 1893)...

RACHUNKOWOŚĆ RACHUNKOWOŚĆ (ustawa z 29 września 1994 r. o rachunkowości j.t. Dz.U. z 2013 r., poz. 330; ost.zm. Dz.U. z 2015 r., poz. 1893)... SPIS TREŚCI PODATKI ORDYNACJA PODATKOWA (ustawa z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa j.t. Dz.U. z 2015 r., poz. 613; ost.zm. Dz.U. z 2015 r., poz. 1923)... 9 USTAWA O NIP (ustawa z 13 października

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE z działalności w 2015 roku

SPRAWOZDANIE z działalności w 2015 roku OKRĘGOWY INSPEKTORAT PRACY W ZIELONEJ GÓRZE SPRAWOZDANIE z działalności w 2015 roku Zielona Góra, w lutym 2016 roku Każdy ma prawo do bezpiecznych i higienicznych warunków pracy (art. 66 Konstytucji Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

2. Uczestnicy szkolenia Szkolenie jest przeznaczone dla wszystkich osób, które rozpoczynają pracę w danym zakładzie pracy.

2. Uczestnicy szkolenia Szkolenie jest przeznaczone dla wszystkich osób, które rozpoczynają pracę w danym zakładzie pracy. ZAŁĄCZNIK Nr RAMOWE PROGRAMY SZKOLENIA I. Ramowy program instruktażu ogólnego. Cel szkolenia Celem szkolenia jest zaznajomienie pracownika w szczególności z: a) podstawowymi przepisami bezpieczeństwa i

Bardziej szczegółowo

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Rozdział 01005 Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Rozdział 01005 Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa OBJAŚNIENIE DOCHODÓW Według stanu prawnego na dzień opracowywania projektu budżetu dochody w roku 2012 będą pochodziły z następujących źródeł: 15 Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Rozdział 01005 Prace geodezyjno

Bardziej szczegółowo

PROBLEMATYKA MAŁEJ CHEMII W ZAKŁADZIE Z PUNKTU WIDZENIA SŁUŻBY BHP. Adam Chodyniecki

PROBLEMATYKA MAŁEJ CHEMII W ZAKŁADZIE Z PUNKTU WIDZENIA SŁUŻBY BHP. Adam Chodyniecki PROBLEMATYKA MAŁEJ CHEMII W ZAKŁADZIE Z PUNKTU WIDZENIA SŁUŻBY BHP Adam Chodyniecki PODSTAWY PRAWNE Rozporządzenie Min. Zdr. z 30.12.2004 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy związanej z występowaniem

Bardziej szczegółowo

Program nauczania Technik ochrony fizycznej osób i mienia

Program nauczania Technik ochrony fizycznej osób i mienia WIADOMOŚCI OGÓLNE Policealna Szkoła Detektywów i Pracowników Ochrony w Olsztynie jest niepubliczną szkołą policealną dla dorosłych, posiadającą uprawnienia szkoły publicznej, kształcącą w zawodach: technik

Bardziej szczegółowo

Wykaz obowiązujących aktów prawnych

Wykaz obowiązujących aktów prawnych Załącznik nr 4 Wykaz obowiązujących aktów prawnych Załącznik Nr 1 do umowy nr.. 1. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz. U. Nr 24, poz. 141 2. Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych

Bardziej szczegółowo

OKRĘGOWY INSPEKTORAT PRACY W OPOLU. Sprawozdanie z działalności w 2014 roku

OKRĘGOWY INSPEKTORAT PRACY W OPOLU. Sprawozdanie z działalności w 2014 roku OKRĘGOWY INSPEKTORAT PRACY W OPOLU Sprawozdanie z działalności w 2014 roku Opole, luty 2015 Spis treści Wprowadzenie 5 Państwowa inspekcja pracy struktura organizacyjna, zadania, uprawnienia 5 Struktura

Bardziej szczegółowo

Egzemplarz nr 2. Katarzyna Kawalec

Egzemplarz nr 2. Katarzyna Kawalec Egzemplarz nr 2 PROTOKÓŁ KONTROLI problemowej przeprowadzonej w zakładzie pracy chronionej Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska, ul. Gorzowska 10, 66-460 Witnica, w terminie 24 do 27 sierpnia 2012 r.

Bardziej szczegółowo

Nadzór nad wykonywaniem pracy w praktyce odpowiedzialność pracodawcy

Nadzór nad wykonywaniem pracy w praktyce odpowiedzialność pracodawcy dr Grzegorz Łyjak Nadzór nad wykonywaniem pracy w praktyce odpowiedzialność pracodawcy Warszawa, 16.06.2016 r. 1 Nadzór nad wykonywaniem pracy w praktyce odpowiedzialność pracodawcy Kontrola czy nadzór?

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE OBOWIĄZKI PRACODAWCY- podstawa prawna

PODSTAWOWE OBOWIĄZKI PRACODAWCY- podstawa prawna PODSTAWOWE OBOWIĄZKI PRACODAWCY- podstawa prawna I. ZGŁOSZENIA PRACODAWCY ZAWIADOMIENIE NA PIŚMIE PAŃSTWOWEJ INSPEKCJI PRACY O MIEJSCU, RODZAJU I ZAKRESIE PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI Podstawa prawna: art.209

Bardziej szczegółowo

V. Tematy własne ujęte w planie rocznym.

V. Tematy własne ujęte w planie rocznym. V. Tematy własne ujęte w planie rocznym. 1. Zarządzanie bezpieczeństwem pracy w zakładach, w których występują niekorzystne warunki pracy. Problematyka kontroli ujęta została, jako tzw. temat własny i

Bardziej szczegółowo

S-3.9514.8.3.2015.MR-K P R O T O K Ó Ł

S-3.9514.8.3.2015.MR-K P R O T O K Ó Ł S-3.9514.8.3.2015.MR-K P R O T O K Ó Ł kontroli okresowej przeprowadzonej w zakładzie pracy chronionej Przedsiębiorstwie Usług Turystyczno - Rehabilitacyjnych WODNIK H i M Rudniccy Spółka Jawna w Ustroniu

Bardziej szczegółowo

Jak przygotować się do kontroli Państwowej Inspekcji Pracy?

Jak przygotować się do kontroli Państwowej Inspekcji Pracy? Katarzyna Klemba Jak przygotować się do kontroli Państwowej Inspekcji Pracy? Stan prawny: maj 2017 r. ODDK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. Gdańsk 2017 Spis treści Spis treści Spis treści

Bardziej szczegółowo

Prewencja wypadkowa w dzialaniach aniach instytucji ubezpieczeniowych

Prewencja wypadkowa w dzialaniach aniach instytucji ubezpieczeniowych Prewencja wypadkowa w dzialaniach aniach instytucji ubezpieczeniowych Struktura wydatków instytucji ubezpieczeniowych przykład Niemiec i Polski Dzialania prewencyjne finansowane przez instytucje ubezpieczeniowe

Bardziej szczegółowo

bezpieczne budowanie

bezpieczne budowanie bezpieczne budowanie Koncepcja kontroli i nadzoru nad inwestycjami związanymi z UEFA EURO 2012 Część I Opracował Dariusz Smoliński Założenie Państwowa Inspekcja Pracy powinna aktywnie włączyć się w działania

Bardziej szczegółowo

STATUT POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W OŚWIĘCIMIU

STATUT POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W OŚWIĘCIMIU STATUT POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W OŚWIĘCIMIU I. Postanowienia ogólne 1 Podstawę prawną działania Powiatowego Urzędu Pracy w Oświęcimiu stanowią w szczególności: 1) ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Warunki pracy i naruszanin. aruszanie przez pracodawców w praw pracowniczych osób niepełnosprawnych

Warunki pracy i naruszanin. aruszanie przez pracodawców w praw pracowniczych osób niepełnosprawnych Warunki pracy i naruszanin aruszanie przez pracodawców w praw pracowniczych osób niepełnosprawnych W sprawie naruszania praw pracowniczych skargi i wnioski wpływa ywały y do: 1. Biura Pełnomocnika Rządu

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH DLA GMINY BRĄSZEWICE NA 2015 r.

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH DLA GMINY BRĄSZEWICE NA 2015 r. Załącznik do Uchwały nr VI/23/2015 Rady Gminy w Brąszewicach z dnia 19 lutego 2015 roku GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH DLA GMINY BRĄSZEWICE NA 2015 r. ZADANIA (Na podstawie

Bardziej szczegółowo

dotyczących nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy.

dotyczących nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy. STAN PRAWORZĄDNOŚCI W STOSUNKACH PRACY W 2001 r. przeprowadzono 134 kontrole w zakresie przestrzegania przepisów dotyczących nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy. Do najczęściej ujawnianych nieprawidłowości

Bardziej szczegółowo

WSPÓŁDZIAŁANIE Z ORGANAMI WŁADZY, ORGANAMI KONTROLI I NADZORU NAD WARUNKAMI PRACY ORAZ PLACÓWKAMI NAUKOWYMI

WSPÓŁDZIAŁANIE Z ORGANAMI WŁADZY, ORGANAMI KONTROLI I NADZORU NAD WARUNKAMI PRACY ORAZ PLACÓWKAMI NAUKOWYMI VI. WSPÓŁDZIAŁANIE Z ORGANAMI WŁADZY, ORGANAMI KONTROLI I NADZORU NAD WARUNKAMI PRACY ORAZ PLACÓWKAMI NAUKOWYMI Współdziałanie realizowane było zgodnie z ustawowymi kompetencjami, uszczegółowionymi o zapisy

Bardziej szczegółowo

Zakłady pracy chronionej i zakłady aktywności zawodowej

Zakłady pracy chronionej i zakłady aktywności zawodowej Vademecum dla osób niepełnosprawnych - przewodnik zawodowy Część III. Rynek pracy Zakłady pracy chronionej i zakłady aktywności zawodowej 1 SPIS TREŚCI: Zakłady pracy chronionej i zakłady aktywności zawodowej

Bardziej szczegółowo

III. SYSTEM OCHRONY PRACY. 28. Zakładowy system ochrony pracy Służba bezpieczeństwa i higieny pracy TARBONUS

III. SYSTEM OCHRONY PRACY. 28. Zakładowy system ochrony pracy Służba bezpieczeństwa i higieny pracy TARBONUS 28. Zakładowy system ochrony pracy III. SYSTEM OCHRONY PRACY 28. Zakładowy system ochrony pracy 28.1. Służba bezpieczeństwa i higieny pracy Służba bezpieczeństwa i higieny pracy to wyodrębniona komórka

Bardziej szczegółowo

22. Społeczna inspekcja pracy

22. Społeczna inspekcja pracy 22.1. Struktura SIP w zakładzie pracy 22. Społeczna inspekcja pracy 22.2. Podstawowe prawa i obowiązki społecznych inspektorów pracy Informacja: Rozwinięcie powyższej tematyki w książce Poradnik społecznego

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 5 września 2013 r. Poz. 1945 UCHWAŁA NR XXXIV/306/2013 RADY MIEJSKIEJ W RZEPINIE. z dnia 30 sierpnia 2013r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 5 września 2013 r. Poz. 1945 UCHWAŁA NR XXXIV/306/2013 RADY MIEJSKIEJ W RZEPINIE. z dnia 30 sierpnia 2013r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 5 września 2013 r. Poz. 1945 UCHWAŁA NR XXXIV/306/2013 RADY MIEJSKIEJ W RZEPINIE z dnia 30 sierpnia 2013r. w sprawie trybu udzielania

Bardziej szczegółowo

Plan nadzoru pedagogicznego Podlaskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2015/2016

Plan nadzoru pedagogicznego Podlaskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2015/2016 15-950 Białystok Rynek Kościuszki 9 Tel. (085) 748-48-48 Fax. (085) 748-48-49 http://www.kuratorium.bialystok.pl Załącznik do Zarządzenia Nr 54 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 31 sierpnia 2015 Plan

Bardziej szczegółowo

AKTY PRAWNE W MEDYCYNIE PRACY

AKTY PRAWNE W MEDYCYNIE PRACY AKTY PRAWNE W MEDYCYNIE PRACY aktualizacja 8 września 2016r. str. 1 AKTY PRAWNE OBOWIĄZUJĄCE W MEDYCYNIE PRACY aktualizacja: 8 września 2016r. Lp. ROZPORZĄDZENIA: NR AKT: 1996 r. 1. Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

Nadzór społeczny i wewnętrzny nad warunkami pracy ( W4) Opracował mgr inż. Ireneusz Bulski Warszawa, maj 2010 r.

Nadzór społeczny i wewnętrzny nad warunkami pracy ( W4) Opracował mgr inż. Ireneusz Bulski Warszawa, maj 2010 r. Nadzór społeczny i wewnętrzny nad warunkami pracy ( W4) Opracował mgr inż. Ireneusz Bulski Warszawa, maj 2010 r. Kodeks pracy; Nadzór nad prawem pracy i BHP Art. 18(5) 1. Społeczną kontrolę przestrzegania

Bardziej szczegółowo

PRIORYTET I: PROFILAKTYKA I OGRANICZANIE SKUTKÓW NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI. 2012 r. 2015 r. samorządy powiatów i gmin, PFRON,

PRIORYTET I: PROFILAKTYKA I OGRANICZANIE SKUTKÓW NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI. 2012 r. 2015 r. samorządy powiatów i gmin, PFRON, Załącznik do Programu Harmonogram realizacji Wojewódzkiego programu wyrównywania szans i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu oraz pomocy w realizacji zadań na rzecz zatrudniania osób niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

Ustawa. z dnia 26 czerwca 1974 r. KODEKS PRACY. Dz.U. z 1998 r., nr 21, poz. 94 ze zm. DZIAŁ DZIESIĄTY BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY

Ustawa. z dnia 26 czerwca 1974 r. KODEKS PRACY. Dz.U. z 1998 r., nr 21, poz. 94 ze zm. DZIAŁ DZIESIĄTY BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. KODEKS PRACY tekst ujednolicony przez redakcję DZIAŁ DZIESIĄTY BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY Rozdział I Podstawowe obowiązki pracodawcy Art. 207. 1. Pracodawca ponosi

Bardziej szczegółowo