CZĘŚĆ OGÓLNA. redakcja naukowa Grażyna Artymiak Maciej Rogalski

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "CZĘŚĆ OGÓLNA. redakcja naukowa Grażyna Artymiak Maciej Rogalski"

Transkrypt

1 PROCES KARNY CZĘŚĆ OGÓLNA 2. WYDANIE redakcja naukowa Grażyna Artymiak Maciej Rogalski Monika Klejnowska Czesław Paweł Kłak Maciej Rogalski Zbigniew Sobolewski Piotr Krzysztof Sowiński Warszawa 2012

2 SPIS TREŚCI Wykaz skrótów Wykaz podstawowej literatury Od autorów Rozdział pierwszy Zagadnienia wstępne Pojęcia podstawowe Cele procesu karnego Funkcje procesu karnego Źródła prawa karnego procesowego Gwarancje procesowe Wykładnia przepisów prawa karnego procesowego Obowiązywanie prawa karnego procesowego Nauka procesu karnego Literatura Rozdział drugi Naczelne zasady procesu karnego Pojęcie naczelnych zasad procesu karnego Zasada prawdy materialnej Zasada obiektywizmu Zasada swobodnej oceny dowodów Zasada bezpośredniości Zasada ścigania z urzędu Zasada legalizmu Zasada skargowości Zasada kontroli orzeczeń Zasada kontradyktoryjności Zasada równouprawnienia stron Zasada domniemania niewinności Zasada in dubio pro reo Zasada jawności Zasada ustności i pisemności Zasada koncentracji Zasada prawa do obrony

3 18. Zasada rzetelności Zasada udziału czynnika społecznego Zasada ekonomii procesowej Literatura Rozdział trzeci Uczestnicy procesu karnego Zagadnienia wstępne Organy procesowe Prokuratura Sąd Struktura sądownictwa Właściwość sądu Właściwość rzeczowa Właściwość miejscowa Spory kompetencyjne Właściwość funkcjonalna Odstępstwa od zasady rozpoznania sprawy przezsądwłaściwy Skład sądu Strony procesowe Pojęcie strony procesowej oraz jej rodzaje Kumulacja ról procesowych Oskarżyciel publiczny Pokrzywdzony Oskarżyciel posiłkowy Oskarżyciel prywatny Powód cywilny Oskarżony Reprezentanci stron procesowych Obrońca Pełnomocnicy Przedstawiciele ustawowi Rzecznicy interesu społecznego Inni uczestnicy procesu Literatura Rozdział czwarty Przesłanki procesowe Zagadnienia ogólne Rozwój instytucji przesłanek procesu karnego Spór o istotę przesłanek procesu karnego Pojęcie przesłanki procesu karnego Podział przesłanek procesu karnego Zbieg ujemnych przesłanek procesowych

4 1.6. Konsekwencje prawne zaistnienia negatywnej przesłanki procesowej Poszczególne przesłanki procesu karnego Brak dostatecznych podstaw faktycznych do ścigania karnego Nieprzestępność czynu Znikomość społecznej szkodliwości czynu Niekaralność czynu Śmierć oskarżonego Przedawnienie karalności Powaga rzeczy osądzonej oraz zawisłość sporu Podsądność sprawy karnej Brak skargi uprawnionego oskarżyciela Brak wymaganego zezwolenia na ściganie lub wniosku o ściganie pochodzącego od osoby uprawnionej Inna okoliczność wyłączająca ściganie Literatura Rozdział piąty Czynności procesowe Zagadnienie wstępne Klasyfikacje czynności procesowych Porządek czynności procesowych Terminy Protokoły Narada i głosowanie Doręczenia Przeglądanie akt i sporządzanie odpisów Literatura Rozdział szósty Środki przymusu Środki przymusu w procesie karnym zagadnienia wprowadzające Zatrzymanie Ujęcie obywatelskie Zatrzymanie właściwe Zatrzymanie osoby podejrzanej na zarządzenie prokuratora Zatrzymanie podejrzanego lub oskarżonego w razie nieusprawiedliwionego niestawiennictwa do organu procesowego Czas zatrzymania Obowiązki informacyjne organu zatrzymującego Zażalenie na zatrzymanie Odszkodowanie za niewątpliwie niesłuszne zatrzymanie Środki zapobiegawcze Pojęcie i podział środków zapobiegawczych Funkcje środków zapobiegawczych Stosowanie środków zapobiegawczych

5 3.4. Kontrola stosowania środków zapobiegawczych Podstawy stosowania środków zapobiegawczych Tymczasowe aresztowanie Nieizolacyjne środki zapobiegawcze Pojęcie nieizolacyjnych środków zapobiegawczych Poręczenie majątkowe Poręczenie społeczne Poręczenie indywidualne Dozór Policji Opuszczenie lokalu mieszkalnego zamieszkiwanego wspólnie z pokrzywdzonym Nakazy i zakazy z art. 276 k.p.k Zakaz opuszczania kraju Poszukiwanie oskarżonego i list gończy List żelazny Środki wymuszające spełnienie obowiązków procesowych Uwagi wprowadzające Kary porządkowe Przymusowe doprowadzenie do organu procesowego Obciążenie dodatkowymi kosztami postępowania Immunitety w zakresie środków wymuszających spełnienie obowiązków procesowych Środki wymuszające zachowanie porządku podczas rozprawy Zabezpieczenie majątkowe Literatura Rozdział siódmy Dowodzenie Istota dowodzenia Pojęcie dowodu Warunki dopuszczalności dowodu Zakazy dowodowe Definicja zakazu dowodowego Bezwzględne zakazy dowodowe Względne zakazy dowodowe Systematyka dowodów Postępowanie dowodowe Uwagi wprowadzające Przedmiot postępowania dowodowego (dowodzenia) Udowodnienie i uprawdopodobnienie Ciężar dowodu Ułatwienia w postępowaniu dowodowym Tryb dowodzenia Czynności zmierzające do znalezienia oraz zabezpieczenia dowodu Włączenie dowodu do procesu

6 Sposoby przeprowadzania dowodów Ocena dowodów i dokonywanie ustaleń faktycznych Klasyczne źródła i środki dowodowe Oskarżony i jego wyjaśnienia Świadek i jego zeznania Biegły i jego opinia Dowód rzeczowy Dokument Wywiad środowiskowy i badanie osoby oskarżonego Nowe metody dowodzenia Literatura

7

8 WYKAZ SKRÓTÓW Źródła prawa instrukcja dochodzeniowo- -śledcza zarządzenienr 1426 Komendanta Głównego Policji z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie metodyki wykonywania czynności dochodzeniowo-śledczych przez służby policyjne wyznaczone do wykrywania przestępstw i ścigania ich sprawców (Dz. Urz. KGP z 2005 r. Nr 1, poz. 1) k.c. ustawaz dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) KE Konwencjao ochronie praw człowieka i podstawowych wolności sporządzona w Rzymie dnia 4 listopada 1950 r., zmieniona następnie Protokołami nr 3, 5 i 8 oraz uzupełniona Protokołem nr 2 (Dz. U. z 1993 r. Nr 61, poz. 284 z późn. zm.) k.k. ustawaz dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553 z późn. zm.) k.k.s. ustawaz dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy (tekst jedn.: Dz. U. z 2007 r. Nr 111, poz. 765 z późn. zm.) k.k.w. ustawaz dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. Nr 90, poz. 557 z późn. zm.) Konstytucja RP KonstytucjaRzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483 z późn. zm.) k.p.c. ustawaz dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. Nr 43, poz. 296 z późn. zm.) k.p.k. ustawaz dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego (Dz. U. Nr 89, poz. 555 z późn. zm.) k.p.k. z 1928 r. rozporządzenieprezydenta Rzeczypospolitej z dnia 19 marca 1928 r. Kodeks postępowania karnego (Dz. U. Nr 33, poz. 313) k.p.k. z 1969 r. ustawaz dnia 19 kwietnia 1969 r. Kodeks postępowania karnego (Dz. U. Nr 13, poz. 96 z późn. zm.) k.r.o. ustawaz dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. Nr 9, poz. 59 z późn. zm.) MPPOiP Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych otwarty do podpisu w Nowym Jorku dnia 19 grudnia 1966 r. (Dz. U. z 1977 r. Nr 38, poz. 167) nowela z 2003 r. ustawaz dnia 10 stycznia 2003 r. o zmianie ustawy Kodeks postępowania karnego, ustawy Przepisy wprowadzające Kodeks postępowania karne- 11

9 go, ustawy o świadku koronnym oraz ustawy o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 17, poz. 155 z późn. zm.) p.u.s.p. ustawaz dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz z późn. zm.) reg. prok. rozporządzenieministra Sprawiedliwości z dnia 24 marca 2010 r. Regulamin wewnętrzny urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury (Dz. U. Nr 49, poz. 296) u.o.p. ustawaz dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze (tekst jedn.: Dz. U. z 2008 r. Nr 7, poz. 39 z późn. zm.) ustawa o SN ustawaz dnia 23 listopada 2002 r. o Sądzie Najwyższym (Dz. U. Nr 240, poz z późn. zm.) u.ś.k. ustawaz dnia 25 czerwca 1997 r. o świadku koronnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2007 r. Nr 36, poz. 232 z późn. zm.) Czasopisma i inne publikatory Annales UMCS Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska w Lublinie Apel.-Gd. Apelacja. Orzecznictwo Sądu Apelacyjnego w Gdańsku Apel.-W-wa Apelacja. Orzecznictwo Sądu Apelacyjnego w Warszawie AUL Acta Universitatis Lodziensis, Folia Iuridica AUW Acta Universitatis Wratislaviensis Biul. PK Biuletyn Prawa Karnego Biul. SA Biuletyn Sądu Apelacyjnego Biul. SN Biuletyn Sądu Najwyższego CzPKiNP Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych EP Edukacja Prawnicza GS Gazeta Sądowa GSP Gdańskie Studia Prawnicze GSP-Prz. Orz. Gdańskie Studia Prawnicze Przegląd Orzecznictwa KZS Krakowskie Zeszyty Sądowe. Orzeczenia Sądu Apelacyjnego w Krakowie w sprawach karnych M. Praw. Monitor Prawniczy NP Nowe Prawo OSA Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych OSN Orzecznictwo Sądu Najwyższego OSNKW Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Karna i Wojskowa OSNPG Orzecznictwo Sądu Najwyższego, Wydawnictwo Prokuratury Generalnej OSNwSK Orzecznictwo Sądu Najwyższego w Sprawach Karnych OSP Orzecznictwo Sądów Polskich OSPiKA Orzecznictwo Sądów Polskich i Komisji Arbitrażowych PiP Państwo i Prawo PPK Problemy Prawa Karnego Probl. Krym. Problemy Kryminalistyki Probl. Praw. Problemy Praworządności 12

10 Prok. i Pr. Prokuratura i Prawo Prok. i Pr.-wkł. Prokuratura i Prawo wkładka Prz. Pod. Przegląd Podatkowy Prz. Pol. Przegląd Policyjny PS Przegląd Sądowy RPEiS Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny St. Iur. Studia Iuridica St. Praw. Studia Prawnicze TPP Transformacje Prawa Prywatnego WPP Wojskowy Przegląd Prawniczy ZNUJ Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego ZNUŁ Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Łódzkiego Inne ETPC Europejski Trybunał Praw Człowieka SA sąd apelacyjny SN Sąd Najwyższy TK Trybunał Konstytucyjny TS Trybunał Stanu 13

11

12 WYKAZ PODSTAWOWEJ LITERATURY Aktualne problemy prawa i procesu karnego. Księga ofiarowana Profesorowi Janowi Grajewskiemu, red. M. Płachta, Gdańsk 2003 Boratyńska K.T., Górski A., Sakowicz A., Ważny A., Kodeks postępowania karnego. Komentarz, Warszawa 2005 Bratoszewski J., Gardocki L., Gostyński Z., Przyjemski S.M., Stefański R.A., Zabłocki S., Kodeks postępowania karnego. Komentarz, red. Z. Gostyński, t. 1, Warszawa 2004 Bratoszewski J., Gardocki L., Gostyński Z., Przyjemski S.M., Stefański R.A., Zabłocki S., Kodeks postępowania karnego. Komentarz, red. Z. Gostyński, t. 2, Warszawa 2004 Bratoszewski J., Gardocki L., Gostyński Z., Przyjemski S.M., Stefański R.A., Zabłocki S., Kodeks postępowania karnego. Komentarz, red. Z. Gostyński, t. 3, Warszawa 2004 Blusiewicz A., Jeż-Ludwichowska M., Kala D., Osowska D., Przebieg procesu karnego, Toruń 2003 Cieślak M., Polska procedura karna. Podstawowe założenia teoretyczne, Warszawa 1984 Daszkiewicz W., Prawo karne procesowe zagadnienia ogólne, t. 1, Bydgoszcz2000 Daszkiewicz W., Prawo karne procesowe zagadnienia ogólne, t. 2, Bydgoszcz 2001 Doda Z., Gaberle A., Dowody w procesie karnym. Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Komentarz, Warszawa 1996 Doda Z., Gaberle A., Kontrola odwoławcza w procesie karnym. Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Komentarz, Warszawa 1997 Grajewski J., Przebieg procesu karnego, Warszawa 2001 Grajewski J., Paprzycki L.K., Płachta M., Kodeks postępowania karnego. Komentarz, t. 1, Kraków 2003 Grajewski J., Paprzycki L.K., Płachta M., Kodeks postępowania karnego. Komentarz, t. 2, Kraków 2003 Grajewski J., Paprzycki L.K., Steinborn S., Kodeks postępowania karnego. Komentarz, t. 1, Kraków 2005 Grajewski J., Paprzycki L.K., Steinborn S., Kodeks postępowania karnego. Komentarz, t. 2, Kraków 2005 Grzegorczyk T., Kodeks postępowania karnego. Komentarz, Kraków 2005 Grzegorczyk T., Tylman J., Polskie postępowanie karne, Warszawa 2005 Grzegorczyk T., Tylman J., Polskie postępowanie karne, Warszawa 2011 Grzeszczyk W., Kodeks postępowania karnego. Komentarz, Warszawa 2003 Hofmański P., Sadzik E., Zgryzek K., Kodeks postępowania karnego. Komentarz, t. 1, Warszawa

13 Hofmański P., Sadzik E., Zgryzek K., Kodeks postępowania karnego. Komentarz, t. 2, Warszawa 2004 Hofmański P., Sadzik E., Zgryzek K., Kodeks postępowania karnego. Komentarz, t. 3, Warszawa 2004 Hofmański P., Zabłocki S., Elementy metodyki pracy sędziego w sprawach karnych, Kraków 2006 Kalinowski S., Polski proces karny w zarysie, Warszawa 1979 Kmiecik R., Skrętowicz E., Proces karny. Część ogólna, Kraków 2006 Kompensacyjna funkcja prawa karnego. Księga poświęcona pamięci Profesora Zbigniewa Gostyńskiego, red. S. Waltoś, B. Nita, P. Trzaski, M. Żurek, CzPKiNP 2002, rok VI, z. 2, Kraków 2002 Lipczyńska M., Polski proces karny. Zagadnienia ogólne, Warszawa 1986 Lipczyńska M., Kordik A., Kegel E., Świda-Łagiewska Z., Polski proces karny, Warszawa 1975 Marszał K., Stachowiak S., Zgryzek K., Proces karny, Katowice 2003 Murzynowski A., Istota i zasady procesu karnego, Warszawa 1994 Nowa kodyfikacja karna. Krótkie komentarze, Ministerstwo Sprawiedliwości, Warszawa Nowa kodyfikacja prawa karnego, red. L. Bogunia, Wrocław Nowe prawo karne procesowe. Zagadnienia wybrane. Księga ku czci Profesora Wiesława Daszkiewicza, red. T. Nowak, Poznań 1999 Nowicki M.A., Europejska Konwencja Praw Człowieka. Wybór orzecznictwa, Warszawa 1998 Polska lat dziewięćdziesiątych. Przemiany państwa i prawa. Materiały konferencji naukowej, Lublin 1997 Problemy kodyfikacji prawa karnego. Księga ku czci Profesora Mariana Cieślaka, red. S. Waltoś, Kraków 1993 Problemy znowelizowanej procedury karnej. Materiały Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej, red. Z. Sobolewski, G. Artymiak, Cz.P. Kłak, Kraków 2004 Prusak F., Komentarz do kodeksu postępowania karnego, t. 1, Warszawa 1999 Prusak F., Komentarz do kodeksu postępowania karnego, t. 2, Warszawa 1999 Rzeteleny proces karny. Ksiega jubileuszowa Profesor Zofii Świdy, red. J. Skorupka, Warszawa 2009 Środki zaskarżenia w procesie karnym. Księga pamiątkowa ku czci prof. Zbigniewa Dody, red. S. Waltoś, A. Gaberle, Kraków 2000 U progu nowych kodyfikacji karnych. Księga pamiątkowa ofiarowana Profesorowi Leonowi Tyszkiewiczowi, red. O. Górniok, Katowice 1999 W kręgu teorii i praktyki prawa karnego. Księga poświęcona pamięci Profesora Andrzeja Wąska, red. L. Leszczyński, E. Skrętowicz, Z. Hołda, Lublin 2005 Waltoś S., Proces karny. Zarys systemu, Warszawa 2005 Współczesne problemy procesu karnego i jego efektywność. Księga pamiątkowa Profesora Andrzeja Blusiewicza, red. A. Marek, Toruń 2004 Współczesne problemy procesu karnego i wymiaru sprawiedliwości. Księga pamiątkowa ku czci Profesora Kazimierza Marszała, red. P. Hofmański, K. Zgryzek, Katowice 2003 Współczesny polski proces karny. Księga ofiarowana Profesorowi Tadeuszowi Nowakowi, red. S. Stachowiak, Poznań

14 Zasada prawdy materialnej. Materiały konferencji naukowej Krasiczyn 2005, red. Z. Sobolewski, G. Artymiak, Kraków 2006 Zasady procesu karnego wobec wyzwań współczesności. Księga ku czci Profesora Stanisława Waltosia, red. A. Czapska, A. Gaberle, A. Światłowski, A. Zoll, Warszawa

15

16 OD AUTORÓW Podręcznik stanowi wykład podstawowych wiadomości z zakresu prawa karnego procesowego, dotyczących zagadnień zarówno części ogólnej procesu karnego, jak i części szczególnej. Składa się z dwóch części: Proces karny. Część ogólna oraz Proces karny. Część szczególna. Instytucje procesu karnego zostały omówione według stanu prawnego obowiązującego na dzień 1 stycznia 2012 r. Książka zawiera omówienie poszczególnych uregulowań kodeksu postępowania karnego, a także przedstawia poglądy doktryny oraz orzecznictwo Sądu Najwyższego i sądów apelacyjnych. Podręcznik jest adresowany przede wszystkim do studentów prawa, ale może również stanowić pomoc dla aplikantów przygotowujących się do zawodów prawniczych oraz praktyków działających w organach ścigania i wymiaru sprawiedliwości, tym bardziej że jego autorzy są nie tylko pracownikami naukowo-dydaktycznymi, lecz także osobami czynnie wykonującymi zawody prawnicze. 19

17

18 Rozdział pierwszy ZAGADNIENIA WSTĘPNE 1. Pojęcia podstawowe 1. Prawo karne procesowe jest jedną z dyscyplin prawa obowiązującego w Polsce. Stanowi ono część szeroko rozumianego prawa karnego. Prawo karne w szerokim znaczeniu obejmuje prawo karne materialne, prawo karne procesowe i prawo karne wykonawcze. Dla każdej z tych dziedzin prawa źródłem ustawowym jest odpowiednio: kodeks karny, kodeks postępowania karnego oraz kodeks karny wykonawczy. Prawo karne materialne (prawo karne) określa czyny zabronione pod groźbą kary, stanowiące przestępstwa oraz skutki prawne w postaci kar i środków karnych, stosowanych w związku z naruszeniem prawa karnego, a także normuje zasady odpowiedzialności za ich popełnienie 1. Prawo karne wykonawcze reguluje natomiast wykonywanie orzeczeń w postępowaniu karnym oraz w innych postępowaniach. Zgodnie z art. 1 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. Nr 90, poz. 557 z późn. zm.), wykonywanie orzeczeń w postępowaniu karnym, w postępowaniu w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe i w postępowaniu w sprawach o wykroczenia oraz kar porządkowych i środków przymusu skutkujących pozbawieniem wolności odbywa się według przepisów kodeksu karnego wykonawczego, chyba że ustawa stanowi inaczej. 2. W doktrynie pojęcia postępowanie karne oraz proces karny są z reguły używane zamiennie. Niekiedy jednak, są one odmiennie rozumiane. Mianem procesu karnego określa się całą działalność zmierzającą do realizacji prawa karnego materialnego. Termin postępowanie karne jest natomiast zarezerwowane dla określenia jego etapów, tj. postępowania przygotowawczego czy odwoławczego. Wskazać należy, że podstawowy akt normujący tę dziedzinę prawa nosi nazwę kodeks postępowania karnego, prawo karne w szerokim znaczeniu prawo karne materialne prawo karne wykonawcze proces karny a postępowanie karne 1 T. Grzegorczyk, J. Tylman, Polskie postępowanie karne, Warszawa 2005, s. 41; K. Buchała, Prawo karne materialne, Warszawa 1980, s. 27 i n.; L. Gardocki, Prawo karne, Warszawa 2008, s. 1 i n.; K. Buchała, A. Zoll, Kodeks karny. Część ogólna, Kraków 1998, s. 7 9; A. Wąsek, Kodeks karny. Komentarz, Gdańsk 1999, s. 15 i n. 21

19 proces karny ogólne i konkretne znaczenie nazwy proces prawo karne procesowe a proces karny procedura karna natomiast termin proces ma zastosowanie praktycznie tylko jako przymiotnikowe określenie czynności postępowania 2. Proces karny stanowi przewidziane prawem zachowanie organów państwowych i pozostałych uczestników, zmierzające do wykrycia i ustalenia czynu przestępnego i jego sprawcy oraz do wymierzenia mu kary lub zastosowania innych środków, a w razie stwierdzenia braku przestępstwa, sprawstwa lub istnienia okoliczności wyłączających odpowiedzialność do uniewinnienia oskarżonego 3. Proces karny jest zjawiskiem dynamicznym, gdyż czynności jego uczestników zmierzają do określonego celu, którym jest ustalenie istnienia lub nieistnienia odpowiedzialności za konkretny czyn przestępny. Proces karny tworzą zachowania jego uczestników, którzy podejmują przewidziane przepisami czynności, w celu wykazania określonej tezy. Stanowi on pewien zamknięty układ, gdyż można stwierdzić jego początek i koniec. Z uwagi na rozbudowanie tego rodzaju procesu, można wyróżnić poszczególne etapy, składające się na tok procesu. Proces jest zawsze określoną, zamierzoną działalnością ludzką, a więc działalnością celową. Jest instytucją prawną, powołaną świadomie przez ustawodawcę do osiągnięcia określonych celów i świadomie w tym zakresie wykorzystywaną 4. Określenie proces karny może być używane w znaczeniu ogólnym oraz w znaczeniu konkretnym. Proces karny w znaczeniu konkretnym oznacza przewidzianą przepisami prawa działalność określonych uczestników, odbywającą się w oznaczonym czasie i miejscu, która dotyczy konkretnego przestępstwa, tj. oznaczonego czynu określonej osoby. Proces karny w znaczeniu ogólnym to działalność przewidziana w obowiązujących przepisach prawa, której celem jest wykrycie i ustalenie czynu, jego sprawcy oraz wymierzenie kary lub zastosowanie innych środków. Należy odróżnić pojęcie postępowania karnego od prawa karnego procesowego. Prawo karne procesowe to ogół norm prawnych regulujący postępowanie karne. Proces karny dotyczy natomiast sfery aktywności uczestników postępowania karnego. Od terminów proces karny i postępowanie karne należy także odróżnić procedurę karną. Przez pojęcie procedury karnej rozumie się określoną przez prawo karne procesowe drogę postępowania prawnego. Czasami jednak procedurę karną traktuje się, zwłaszcza w rozumieniu potocznym, jako synonim prawa karnego procesowego, jednakże nie są to pojęcia tożsame W doktrynie procesu karnego wyodrębnia się pojęcie istoty procesu karnego. Pojęcie to definiowane jest za pomocą wielu cech procesu karnego. Na istotę procesu karnego składają się następujące cechy charakterystyczne: 2 T. Grzegorczyk, J. Tylman, Polskie postępowanie karne, Warszawa 2011, s K. Marszał, S. Stachowiak, K. Zgryzek, Proces karny, Katowice 2003, s Tamże, s. 14; M. Cieślak, Polska procedura karna. Podstawowe założenia teoretyczne, Warszawa 1984, s. 9 i n. 5 R. Kmiecik, E. Skrętowicz, Proces karny. Część ogólna, Kraków 2005, s

20 1) proces jest działalnością niezawisłego sądu, współdziałających z nim organów ścigania karnego oraz wszystkich innych uczestników postępowania karnego; 2) proces stanowi działalność uregulowaną przez przepisy prawa procesowego; 3) działalność procesowa przebiega w ramach stosunków procesowych; 4) proces karny jest podejmowany i prowadzony w określonym celu 6. Istotą procesu karnego jest więc to, iż stanowi on prawnie uregulowaną działalność procesową organów procesowych oraz innych jego uczestników, których celem jest rozstrzygnięcie kwestii odpowiedzialności karnej określonej osoby, której zapewnia się prawo do obrony, aby wydane rozstrzygnięcie końcowe odpowiadało dyrektywie prawdy i poczuciu sprawiedliwości Poszczególne czynności procesowe są realizowane w toku postępowania karnego przez jego uczestników. Uczestnikiem postępowania karnego jest każda osoba (fizyczna, prawna, a także instytucja nieposiadająca osobowości prawnej), która uczestniczy w postępowaniu w roli określonej przez prawo. Uczestnikami postępowania są organy procesowe, strony, przedstawiciele społeczni, przedstawiciele procesowi, pomocnicy procesowi oraz osobowe źródła dowodowe. Czynności procesowe realizowane przez uczestników postępowania karnego powodują powstanie, zmianę i wygaśnięcie stosunków procesowych. Stosunki te są odmianą stosunków prawnych, powstają na podstawie określonej normy prawnej, pomiędzy co najmniej dwoma uczestnikami postępowania i obejmują odpowiedni układ uprawnień i obowiązków. 5. Prawo karne procesowe określa porządek wykonania poszczególnych czynności procesowych, układających się w porządku chronologicznym. W związku z tym można wyodrębnić stadia procesowe, które stanowią zespoły następujących po sobie pod względem czasowym czynności procesowych. Wyodrębnia się następujące stadia procesowe: 1) postępowanie przygotowawcze; 2) postępowanie główne; 3) postępowanie odwoławcze; 4) postępowanie wykonawcze. W teorii procesu karnego wyróżnia się także postępowanie obejmujące sporządzenie i wniesienie do sądu aktu oskarżenia oraz jego wstępną sądową kontrolę (tzw. oddanie pod sąd). Oddanie pod sąd sensu largo oznacza akt procesowy określonej władzy lub osoby, który powoduje postawienie konkretnej osoby przed sądem orzekającym na rozprawie głównej. Natomiast oddanie pod sąd sensu stricto to jedynie kontrola zasadności (faktycznej) aktu istota procesu karnego uczestnicy postępowania karnego stosunki procesowe stadia procesowe oddanie pod sąd 6 K. Marszał, S. Stachowiak, K. Zgryzek, Proces..., s Tamże, s. 21; A. Murzynowski, Istota i zasady procesu karnego, Warszawa 1994, s

Spis treści. Wykaz skrótów Wykaz literatury powoływanej zapisem skrótowym Od Autorów Wprowadzenie...

Spis treści. Wykaz skrótów Wykaz literatury powoływanej zapisem skrótowym Od Autorów Wprowadzenie... Spis treści Spis treści Wykaz skrótów........................................................... 11 Wykaz literatury powoływanej zapisem skrótowym.......................... 15 Od Autorów..............................................................

Bardziej szczegółowo

Studia Stacjonarne Prawa Zagadnienia egzaminacyjne z postępowania karnego

Studia Stacjonarne Prawa Zagadnienia egzaminacyjne z postępowania karnego Prof. dr hab. Jerzy Skorupka Studia Stacjonarne Prawa Zagadnienia egzaminacyjne z postępowania karnego 1. Aksjologia procesu karnego 2. Istota procesu karnego 3. Cele procesu karnego 4. Przedmiot procesu

Bardziej szczegółowo

Studia Stacjonarne Prawa Zagadnienia egzaminacyjne z postępowania karnego

Studia Stacjonarne Prawa Zagadnienia egzaminacyjne z postępowania karnego Prof. dr hab. Jerzy Skorupka Studia Stacjonarne Prawa Zagadnienia egzaminacyjne z postępowania karnego 1. Aksjologia procesu karnego 2. Istota procesu karnego 3. Cele procesu karnego 4. Przedmiot procesu

Bardziej szczegółowo

PRAWO KARNE PROCESOWE CZĘŚĆ OGÓLNA. Przedmowa Przedmowa do trzeciego wydania Wykaz skrótów Wykaz podstawowej literatury

PRAWO KARNE PROCESOWE CZĘŚĆ OGÓLNA. Przedmowa Przedmowa do trzeciego wydania Wykaz skrótów Wykaz podstawowej literatury PRAWO KARNE PROCESOWE CZĘŚĆ OGÓLNA Przedmowa Przedmowa do trzeciego wydania Wykaz skrótów Wykaz podstawowej literatury Rozdział I. Pojęcia podstawowe 1.Proces karny I. Pojęcie procesu karnego II. Cele

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wprowadzenie. Wykaz skrótów

Spis treści. Wprowadzenie. Wykaz skrótów Spis treści Wprowadzenie Wykaz skrótów Rozdział I. Zagadnienia wstępne ő 1. Wprowadzenie ő 2. Definicja procesu karnego ő 3. Funkcje procesu karnego ő 4. Cele procesu karnego ő 5. Przedmiot procesu karnego

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Rozdział I. Uwagi ogólne... 3 Część I. Uwagi wprowadzające... 3 Część II. Zasady postępowania karnego... 9

Spis treści. Rozdział I. Uwagi ogólne... 3 Część I. Uwagi wprowadzające... 3 Część II. Zasady postępowania karnego... 9 Wstęp... Wykaz skrótów... XI XIII DZIAŁ PIERWSZY. POSTĘPOWANIE KARNE... 1 Rozdział I. Uwagi ogólne... 3 Część I. Uwagi wprowadzające... 3 Część II. Zasady postępowania karnego... 9 Rozdział II. Sąd...

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów...

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów... Spis treści Przedmowa... Wykaz skrótów... V XV Rozdział I. Zagadnienia wstępne... 1 1. Wprowadzenie... 1 2. Definicja procesu karnego... 7 3. Funkcje procesu karnego... 9 4. Cele procesu karnego... 10

Bardziej szczegółowo

Na egzamin! POSTĘPOWANIE KARNE. w pigułce 3. wydanie. Uwzględnia zmiany wchodzące w życie r.! szybko zwięźle i na temat. Wydawnictwo C.H.

Na egzamin! POSTĘPOWANIE KARNE. w pigułce 3. wydanie. Uwzględnia zmiany wchodzące w życie r.! szybko zwięźle i na temat. Wydawnictwo C.H. Na egzamin! POSTĘPOWANIE KARNE w pigułce 3. wydanie Uwzględnia zmiany wchodzące w życie 1.7.2015 r.! szybko zwięźle i na temat Wydawnictwo C.H.Beck POSTĘPOWANIE KARNE w pigułce Inne w tej serii: Prawo

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... Wstęp... XVII

Spis treści. Wykaz skrótów... Wstęp... XVII Wykaz skrótów... XIII Wstęp... XVII Rozdział I. Zagadnienia wstępne... 1 1. Definicja procesu karnego... 1 2. Funkcje procesu karnego... 2 3. Cele procesu karnego... 2 4. Przedmiot procesu karnego... 7

Bardziej szczegółowo

Studia Stacjonarne Administracji Podstawy procesu karnego. Lista zagadnień na kolokwium zaliczeniowe

Studia Stacjonarne Administracji Podstawy procesu karnego. Lista zagadnień na kolokwium zaliczeniowe Studia Stacjonarne Administracji Podstawy procesu karnego Lista zagadnień na kolokwium zaliczeniowe I. Zagadnienia wstępne (prezentacja nr 1). 1. Pojęcie i przedmiot procesu karnego (slajdy 10-11). 2.

Bardziej szczegółowo

Sporzàdzanie Êrodków odwoławczych w post powaniu karnym

Sporzàdzanie Êrodków odwoławczych w post powaniu karnym Hanna Paluszkiewicz Sporzàdzanie Êrodków odwoławczych w post powaniu karnym Komentarz praktyczny wraz z orzecznictwem Wzory pism procesowych z objaênieniami PRAWO SÑDOWE PRAWO SÑDOWE PRAWO SÑDOWE Hanna

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. 2. Nazwa przedmiotu: POSTĘPOWANIE KARNE 3. Rok studiów: III Semestr: V i VI 4. Przedmioty wprowadzające oraz wymagania wstępne

SYLABUS. 2. Nazwa przedmiotu: POSTĘPOWANIE KARNE 3. Rok studiów: III Semestr: V i VI 4. Przedmioty wprowadzające oraz wymagania wstępne WyŜsza Szkoła Administracji i Zarządzania w Przemyślu Zamiejscowy Wydział Administracyjno-Prawny w Rzeszowie 1. Kierunek: PRAWO SYLABUS 2. Nazwa przedmiotu: POSTĘPOWANIE KARNE 3. Rok studiów: III Semestr:

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia egzaminacyjne z przedmiotu Polskie postępowanie karne. Rok akademicki 2010/2011. 1. Przedmiot a podstawa faktyczna procesu karnego.

Zagadnienia egzaminacyjne z przedmiotu Polskie postępowanie karne. Rok akademicki 2010/2011. 1. Przedmiot a podstawa faktyczna procesu karnego. Dr hab. Hanna Paluszkiewicz Zagadnienia egzaminacyjne z przedmiotu Polskie postępowanie karne Rok akademicki 2010/2011 1. Przedmiot a podstawa faktyczna procesu karnego. 2. Cele procesu karnego. 3. Proces

Bardziej szczegółowo

Kodeks postępowania karnego

Kodeks postępowania karnego Edycja limitowana K. T. Boratyńska / A. Górski A. Sakowicz / A. Ważny Kodeks postępowania karnego Komentarz 4. wydanie Wydawnictwo C. H. Beck Kodeks postępowania karnego Kodeks postępowania karnego Komentarz

Bardziej szczegółowo

PRAWO KARNE SKARBOWE. Magdalena Błaszczyk Monika Zbrojewska. Zamów książkę w księgarni internetowej

PRAWO KARNE SKARBOWE. Magdalena Błaszczyk Monika Zbrojewska. Zamów książkę w księgarni internetowej PRAWO KARNE SKARBOWE Magdalena Błaszczyk Monika Zbrojewska Zamów książkę w księgarni internetowej Warszawa 2015 Stan prawny na 1 lipca 2015 r. Wydawca Monika Pawłowska Redaktor prowadzący Joanna Maź Opracowanie

Bardziej szczegółowo

Ustawa o świadku koronnym

Ustawa o świadku koronnym Ustawa o świadku koronnym Komentarz Andrzej Kiełtyka Bolesław Kurzępa Andrzej Ważny pod redakcją Andrzeja Ważnego Wydanie 1 Stan prawny na 1 sierpnia 2013 roku Warszawa 2013 Komentarz do poszczególnych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Z DNIA 23 KWIETNIA 2002 R. I KZP 12/2002

UCHWAŁA Z DNIA 23 KWIETNIA 2002 R. I KZP 12/2002 UCHWAŁA Z DNIA 23 KWIETNIA 2002 R. I KZP 12/2002 Względna przyczyna odwoławcza w postaci zarzutu rażącej niewspółmierności kary przewidziana w art. 438 pkt 4 zd. 1 k.p.k. może stanowić podstawę wniesienia

Bardziej szczegółowo

Postępowanie karne. Część szczególna. redakcja Zofia Świda. Zofia Świda Jerzy Skorupka Ryszard Ponikowski Włodzimierz Posnow

Postępowanie karne. Część szczególna. redakcja Zofia Świda. Zofia Świda Jerzy Skorupka Ryszard Ponikowski Włodzimierz Posnow Postępowanie karne Część szczególna redakcja Zofia Świda Zofia Świda Jerzy Skorupka Ryszard Ponikowski Włodzimierz Posnow Warszawa 2011 SPIS TREŚCI Wykaz skrótów... 7 Rozdział I Postępowanie przygotowawcze...

Bardziej szczegółowo

POSTĘPOWANIA SZCZEGÓLNE I ODRĘBNE W PROCESIE KARNYM

POSTĘPOWANIA SZCZEGÓLNE I ODRĘBNE W PROCESIE KARNYM POSTĘPOWANIA SZCZEGÓLNE I ODRĘBNE W PROCESIE KARNYM redakcja naukowa Katarzyna Dudka Bartłomiej Dobosiewicz Katarzyna Dudka Barbara Dudzik Jakub Kosowski Ewa Kruk Marta Mozgawa-Saj Paweł Strzelec Warszawa

Bardziej szczegółowo

Kodeks postępowania karnego

Kodeks postępowania karnego Kodeks postępowania karnego Komentarz 5. wydanie K.T. Boratyńska A. Górski A. Sakowicz A. Ważny KOMENTARZE KOMPAKTOWE WYDAWNICTWO C.H.BECK Kodeks postępowania karnego KOMENTARZE KOMPAKTOWE Kodeks postępowania

Bardziej szczegółowo

Proces karny. Część ogólna

Proces karny. Część ogólna Proces karny Część ogólna Proces karny Część ogólna redakcja Grażyna Artymiak Maciej Rogalski Zbigniew Sobolewski Grażyna Artymiak Monika Klejnowska Czesław Paweł Kłak Maciej Rogalski Zbigniew Sobolewski

Bardziej szczegółowo

ISBN (wersja drukowana) ISBN (ebook)

ISBN (wersja drukowana) ISBN (ebook) Radosław Olszewski Zakład Postępowania Karnego Katedra Postępowania Karnego i Kryminalistyki Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Łódzki 90-232 Łódź, ul. Kopcińskiego 8/12 RECENZENT Danuta Tarnowska

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIKI PRAWNICZE. C. Kulesza/P. Starzyński Postępowanie karne

PODRĘCZNIKI PRAWNICZE. C. Kulesza/P. Starzyński Postępowanie karne PODRĘCZNIKI PRAWNICZE C. Kulesza/P. Starzyński Postępowanie karne W sprzedaży: K.T. Boratyńska, Ł. Chojniak, W. Jasiński Postępowanie karne, wyd. 2 Studia Prawnicze Postępowanie karne Repetytoria Becka

Bardziej szczegółowo

Druk Fabryka Druku Sp. z o.o. ul. Zgrupowania AK Kampinos 6, Warszawa

Druk Fabryka Druku Sp. z o.o. ul. Zgrupowania AK Kampinos 6, Warszawa Projekt okładki Jan Straszewski ISBN: 978-83-62250-34-9 Copyright by Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie Opracowanie redakcyjne Joanna Paszkowska Adres wydawcy Uczelnia Techniczno-Handlowa

Bardziej szczegółowo

ZASADA INFORMACJI PRAWNEJ W POLSKIM PROCESIE KARNYM W ŚWIETLE ART. 16 K.P.K. Jakub Kosowski

ZASADA INFORMACJI PRAWNEJ W POLSKIM PROCESIE KARNYM W ŚWIETLE ART. 16 K.P.K. Jakub Kosowski ZASADA INFORMACJI PRAWNEJ W POLSKIM PROCESIE KARNYM W ŚWIETLE ART. 16 K.P.K. Jakub Kosowski Warszawa 2011 Mojej Agnieszce Spis treści Wykaz skrótów / 11 Słowo wstępne / 15 Rozdział I Miejsce zasady informacji

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część I. Materialne prawo karne skarbowe. Część ogólna. Przedmowa... XIX Wykaz skrótów... XXI

Spis treści. Część I. Materialne prawo karne skarbowe. Część ogólna. Przedmowa... XIX Wykaz skrótów... XXI Spis treści Przedmowa... XIX Wykaz skrótów... XXI Część I. Materialne prawo karne skarbowe. Część ogólna Rozdział I. Wprowadzenie do prawa karnego skarbowego... 3 1 1. Pojęcie prawa karnego skarbowego

Bardziej szczegółowo

GWARANCJE PRAW POKRZYWDZONYCH W POSTĘPOWANIACH SZCZEGÓLNYCH

GWARANCJE PRAW POKRZYWDZONYCH W POSTĘPOWANIACH SZCZEGÓLNYCH GWARANCJE PRAW POKRZYWDZONYCH W POSTĘPOWANIACH SZCZEGÓLNYCH ZASADA DOMNIEMANIA NIEWINNOŚCI W POLSKIM PROCESIE KARNYM redakcja Anna Tęcza-Paciorek naukowa Damian Gil Warszawa 2012 Spis treści Wykaz skrótów

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... 13. Przedmowa do szóstego wydania... 15

Spis treści. Wykaz skrótów... 13. Przedmowa do szóstego wydania... 15 Spis treści Wykaz skrótów............................................... 13 Przedmowa do szóstego wydania.............................. 15 Wprowadzenie............................................... 17

Bardziej szczegółowo

Wykaz skrótów Nota od autora Dział I. Uczestnicy postępowania karnego

Wykaz skrótów Nota od autora Dział I. Uczestnicy postępowania karnego Wykaz skrótów... 9 Nota od autora... 17 Dział I. Uczestnicy postępowania karnego Rozdział 1. Strony... 19 1.1. Zagadnienia ogólne... 19 Rozdział 2. Oskarżyciel publiczny... 30 2.1. Prokurator... 30 2.2.

Bardziej szczegółowo

PRAWO KARNE MATERIALNE POSTĘPOWANIE KARNE PRAWO KARNE WYKONAWCZE PRAWO KARNE SKARBOWE PRAWO WYKROCZEŃ POSTĘPOWANIE W SPRAWACH O WYKROCZENIA

PRAWO KARNE MATERIALNE POSTĘPOWANIE KARNE PRAWO KARNE WYKONAWCZE PRAWO KARNE SKARBOWE PRAWO WYKROCZEŃ POSTĘPOWANIE W SPRAWACH O WYKROCZENIA PRAWO KARNE MATERIALNE POSTĘPOWANIE KARNE PRAWO KARNE WYKONAWCZE PRAWO KARNE SKARBOWE PRAWO WYKROCZEŃ POSTĘPOWANIE W SPRAWACH O WYKROCZENIA 1. Adwokat w postępowaniu przygotowawczym - przebieg czynności

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2013/2014

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2013/2014 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu WydziałNauk o Bezpieczeństwie obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 013/014 Kierunek studiów: Bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2014/2015

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2014/2015 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 01/015 WydziałPrawa, Administracji i Stosunków Międzynarodowych Kierunek

Bardziej szczegółowo

Przygotowane przez Księgarnia FREL Przygotowane przez Księgarnie FREL

Przygotowane przez Księgarnia FREL  Przygotowane przez Księgarnie FREL Kodeks postępowania karnego ze schematami wyd. 2. (2015) Katarzyna Sychta, ISBN 978-83-264-9419-2 SPIS TREŚCI KODEKS POSTĘPOWANIA KARNEGO - ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. (Dz.U. Nr 89, poz. 555 ze zm.)

Bardziej szczegółowo

POSTĘPOWANIE KARNE CZĘŚĆ OGÓLNA. redakcja naukowa Jerzy Skorupka. Zofia Świda Jerzy Skorupka Ryszard Ponikowski Włodzimierz Posnow

POSTĘPOWANIE KARNE CZĘŚĆ OGÓLNA. redakcja naukowa Jerzy Skorupka. Zofia Świda Jerzy Skorupka Ryszard Ponikowski Włodzimierz Posnow POSTĘPOWANIE KARNE CZĘŚĆ OGÓLNA redakcja naukowa Jerzy Skorupka Zofia Świda Jerzy Skorupka Ryszard Ponikowski Włodzimierz Posnow Warszawa 2012 Stan prawny na 1 lipca 2012 r. Wydawca Monika Pawłowska Redaktor

Bardziej szczegółowo

Spis treści Wykaz skrótów Wykaz literatury Wykaz orzeczeń Wstęp Rozdział I. Wprowadzenie Rozdział II. Geneza prawa dyscyplinarnego

Spis treści Wykaz skrótów Wykaz literatury Wykaz orzeczeń Wstęp Rozdział I. Wprowadzenie Rozdział II. Geneza prawa dyscyplinarnego Wykaz skrótów... Wykaz literatury... Wykaz orzeczeń... XI XV XXXI Wstęp... 1 Rozdział I. Wprowadzenie... 11 1. Rozważania ogólne... 11 2. Geneza inspiracji materią postępowań dyscyplinarnych... 12 3. Pole

Bardziej szczegółowo

WYROK Z DNIA 17 LISTOPADA 2005 R. II KK 216/05

WYROK Z DNIA 17 LISTOPADA 2005 R. II KK 216/05 WYROK Z DNIA 17 LISTOPADA 2005 R. II KK 216/05 Uchylenie lub zmiana orzeczenia na korzyść współoskarżonych, w trybie określonym w art. 435 k.p.k., nie dotyczy orzeczenia wydanego wobec współoskarżonych

Bardziej szczegółowo

POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE I POSTĘPOWANIE PRZED SĄDAMI ADMINISTRACYJNYMI. Autorzy: ZBIGNIEW CIEŚLAK, EUGENIUSZ BOJANOWSKI, JACEK LANG

POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE I POSTĘPOWANIE PRZED SĄDAMI ADMINISTRACYJNYMI. Autorzy: ZBIGNIEW CIEŚLAK, EUGENIUSZ BOJANOWSKI, JACEK LANG POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE I POSTĘPOWANIE PRZED SĄDAMI ADMINISTRACYJNYMI Autorzy: ZBIGNIEW CIEŚLAK, EUGENIUSZ BOJANOWSKI, JACEK LANG ROZDZIAŁ I. Geneza i rozwój postępowania administracyjnego ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

Komentarz praktyczny. Część I

Komentarz praktyczny. Część I Część I Komentarz praktyczny Rozdział 1. Środki odwoławcze w systemie środków zaskarżenia Rozdział 2. Warunki skutecznego uruchomienia kontroli odwoławczej Rozdział 3. Wymogi formalne środków odwoławczych

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów...

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów... Spis treści Przedmowa... Wykaz skrótów... V XVII Część I. Materialne prawo karne skarbowe. Część ogólna... 1 Rozdział I. Wprowadzenie do prawa karnego skarbowego... 3 1. Pojęcie prawa karnego skarbowego

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY PRAWA KARNEGO MIĘDZYNARODOWEGO. Autorzy: Michał Królikowski, Paweł Wiliński, Jacek Izydorczyk. Skróty powoływanych spraw Akty prawne

PODSTAWY PRAWA KARNEGO MIĘDZYNARODOWEGO. Autorzy: Michał Królikowski, Paweł Wiliński, Jacek Izydorczyk. Skróty powoływanych spraw Akty prawne PODSTAWY PRAWA KARNEGO MIĘDZYNARODOWEGO Autorzy: Michał Królikowski, Paweł Wiliński, Jacek Izydorczyk Skróty powoływanych spraw Akty prawne Rozdział I Wprowadzenie do prawa karnego międzynarodowego 1.

Bardziej szczegółowo

PRAWO KARNE WYKONAWCZE 4. WYDANIE

PRAWO KARNE WYKONAWCZE 4. WYDANIE PRAWO KARNE WYKONAWCZE 4. WYDANIE Joanna Hołda Zbigniew Hołda Beata Żórawska Warszawa 2012 SPIS TREŚCI Wykaz skrótów... 9 Wstęp... 11 Rozdział 1 Prawo karne wykonawcze i jego nauka... 13 1.1. Prawo karne

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Wykaz skrótów Wstęp Część A Materialne prawo wykroczeń część ogólna... 15

SPIS TREŚCI. Wykaz skrótów Wstęp Część A Materialne prawo wykroczeń część ogólna... 15 SPIS TREŚCI Wykaz skrótów... 11 Wstęp... 13 Część A Materialne prawo wykroczeń część ogólna... 15 Zasady odpowiedzialności... 23 1.1. Pojęcie i źródła materialnego prawa wykroczeń... 23 1.2. Czas i miejsce

Bardziej szczegółowo

I. ZASADY WYKONYWANIA ZAWODU RADCY PRAWNEGO, ETYKI RADCY PRAWNEGOORAZ PODSTAWY FUNKCJONOWANIA SAMORZĄDU RADCÓW PRAWNYCH

I. ZASADY WYKONYWANIA ZAWODU RADCY PRAWNEGO, ETYKI RADCY PRAWNEGOORAZ PODSTAWY FUNKCJONOWANIA SAMORZĄDU RADCÓW PRAWNYCH WYKAZ ZAGADNIEŃ OMAWIANYCH W OBRĘBIE POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW OBOWIĄZUJĄCYCH NA KOLOKWIUM ROCZNYM I R O K U A P L I K A C J I W ROKU SZKOLENIOWYM 2010 I. ZASADY WYKONYWANIA ZAWODU RADCY PRAWNEGO, ETYKI

Bardziej szczegółowo

Część I. Materialne prawo karne skarbowe. Część ogólna

Część I. Materialne prawo karne skarbowe. Część ogólna Spis treści Przedmowa Wykaz skrótów Część I. Materialne prawo karne skarbowe. Część ogólna Rozdział I. Wprowadzenie do prawa karnego skarbowego 1. Pojęcie prawa karnego skarbowego i jego podział 2. Cechy

Bardziej szczegółowo

Katedra Postępowania Karnego Poznań, dnia 1 października 2017 r. OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS)

Katedra Postępowania Karnego Poznań, dnia 1 października 2017 r. OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) Katedra Postępowania Karnego Poznań, dnia 1 października 2017 r. OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Postępowanie karne na kierunku Prawo I. Informacje ogólne 1. Nazwa modułu : Postępowanie

Bardziej szczegółowo

Prezydialnym Prokuratury Krajowej stanowisko Departamentu Legislacyjno - Prawnego Ministerstwa Sprawiedliwości w odniesieniu do sygnalizowanego w

Prezydialnym Prokuratury Krajowej stanowisko Departamentu Legislacyjno - Prawnego Ministerstwa Sprawiedliwości w odniesieniu do sygnalizowanego w *9 (\H Rzeczpospolita Polska arsżawa^ żawa) dnia O 3 lutego 2009 r. Ministerstwo Sprawiedliwości D E P A R T A M E N T LEGISLACYJNO-PRAWNY DL-P/ 1/ 023-4/09 dot. EZP-162/1073/09 Olczak n Z -ca Dyrektora

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE Z DNIA 15 CZERWCA 2011 R. II KO 38/11

POSTANOWIENIE Z DNIA 15 CZERWCA 2011 R. II KO 38/11 POSTANOWIENIE Z DNIA 15 CZERWCA 2011 R. II KO 38/11 Przez karę pozbawienia wolności w wymiarze przekraczającym górną granicę ustawowego zagrożenia w rozumieniu art. 4 ustawy z dnia 20 stycznia 2011 r.

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI Wykaz skrótów... 13 Przedmowa... 15 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 sierpnia 2007 r. Regulamin wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury...

Bardziej szczegółowo

POLSKIE POSTĘPOWANIE KARNE

POLSKIE POSTĘPOWANIE KARNE POLSKIE POSTĘPOWANIE KARNE Tomasz Grzegorczyk Janusz Tylman Wydanie 9 Warszawa 2014 Spis treści Spis treści Wykaz skrótów........................................................... 11 Wykaz literatury

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Wykaz skrótów Akty normatywne Periodyki Przedmowa... 13

SPIS TREŚCI. Wykaz skrótów Akty normatywne Periodyki Przedmowa... 13 SPIS TREŚCI Wykaz skrótów... 11 1. Akty normatywne...11 2. Periodyki... 12 Przedmowa... 13 CZĘŚĆ OGÓLNA... 15 Rozdział pierwszy Prawo karne wykonawcze i jego miejsce w systemie prawa... 17 1. Pojęcie prawa

Bardziej szczegółowo

METODYKA PRACY SĘDZIEGO W SPRAWACH O WYKROCZENIA

METODYKA PRACY SĘDZIEGO W SPRAWACH O WYKROCZENIA Biblioteka Sądowa METODYKA PRACY SĘDZIEGO W SPRAWACH O WYKROCZENIA 2. WYDANIE DARIUSZ ŚWIECKI Warszawa 2012 SPIS TREŚCI WYKAZ SKRÓTÓW... 9 Wprowadzenie... 11 Rozdział I Zagadnienia ogólne... 13 1. Uwagi

Bardziej szczegółowo

P O S T A N O W I E N I E

P O S T A N O W I E N I E Sygn. akt I KZP 11/09 P O S T A N O W I E N I E Sąd Najwyższy w Warszawie Izba Karna na posiedzeniu w składzie: Dnia 29 lipca 2009 r. Przewodniczący: Sędziowie SN: Sędzia SN Przemysław Kalinowski Jerzy

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów... Literatura...

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów... Literatura... Przedmowa... Wykaz skrótów... Literatura... IX XI XIII Część I. Komentarz praktyczny... 1 Rozdział 1. Środki odwoławcze w systemie środków zaskarżenia... 3 1. Ogólna charakterystyka środków zaskarżenia...

Bardziej szczegółowo

POSTĘPOWANIE KARNE. Joanna Brylak, Maciej Mitera KAZUSY BECKA. Wydawnictwo C. H. BECK. Problemy:

POSTĘPOWANIE KARNE. Joanna Brylak, Maciej Mitera KAZUSY BECKA. Wydawnictwo C. H. BECK. Problemy: KAZUSY BECKA Joanna Brylak, Maciej Mitera POSTĘPOWANIE KARNE Problemy: 1. Jakie powinno być rozstrzygnięcie sądu II instancji? Rozwiązanie: Wydawnictwo C. H. BECK KAZUSY BECKA Postępowanie karne W sprzedaży:

Bardziej szczegółowo

OGLĘDZINY ASPEKTY PROCESOWE I KRYMINALISTYCZNE. Krystyna Witkowska

OGLĘDZINY ASPEKTY PROCESOWE I KRYMINALISTYCZNE. Krystyna Witkowska OGLĘDZINY ASPEKTY PROCESOWE I KRYMINALISTYCZNE Krystyna Witkowska Warszawa 2013 Stan prawny na 31 grudnia 2012 r. Wydawca Monika Pawłowska Redaktor prowadzący Marzena Molatta Opracowanie redakcyjne Anna

Bardziej szczegółowo

Wykaz skrótów 9. Rozdział I. Rys ewolucyjny polskiego postępowania administracyjnego 13

Wykaz skrótów 9. Rozdział I. Rys ewolucyjny polskiego postępowania administracyjnego 13 Spis treści Wykaz skrótów 9 Wprowadzenie 11 Rozdział I. Rys ewolucyjny polskiego postępowania administracyjnego 13 Rozdział II. Postępowanie administracyjne zagadnienia ogólne 15 1. System prawa administracyjnego

Bardziej szczegółowo

Temat zajęć Grupa Liczba Godzin

Temat zajęć Grupa Liczba Godzin Zajęcia przedpołudniowe od 8.30- LP Przedmiot zajęć wykładowca Temat zajęć Grupa Liczba Godzin Termin zajęć 1. Prawo rodzinne i Prawo rodzinne i SSR G.Pietraszewska Prawo rodzinne i 2 Prawo o aktach stanu

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt III KO 20/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 29 czerwca 2017 r. SSN Dariusz Świecki (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Michał Laskowski SSN Roman Sądej

Bardziej szczegółowo

Wykłady Becka. Katarzyna T. Boratyńska Łukasz Chojniak Wojciech Jasiński. Postępowanie karne. 2. wydanie. Wydawnictwo C. H. Beck

Wykłady Becka. Katarzyna T. Boratyńska Łukasz Chojniak Wojciech Jasiński. Postępowanie karne. 2. wydanie. Wydawnictwo C. H. Beck Wykłady Becka Katarzyna T. Boratyńska Łukasz Chojniak Wojciech Jasiński Postępowanie karne 2. wydanie Wydawnictwo C. H. Beck Wykłady Becka Postępowanie karne W sprzedaży: K. Boratyńska, A. Górski, A. Sakowicz,

Bardziej szczegółowo

STUDIA PRAWNICZE. Prawo karne skarbowe. Leszek Wilk Jarosław Zagrodnik

STUDIA PRAWNICZE. Prawo karne skarbowe. Leszek Wilk Jarosław Zagrodnik STUDIA PRAWNICZE Prawo karne skarbowe Leszek Wilk Jarosław Zagrodnik C.H.BECK STUDIA PRAWNICZE Prawo karne skarbowe W sprzedaży: A. Marek PRAWO KARNE, wyd. 9, Zapowiedź Studia Prawnicze F. Prusak PRAWO

Bardziej szczegółowo

Postępowanie karne. Część ogólna

Postępowanie karne. Część ogólna Postępowanie karne Część ogólna Postępowanie karne Część ogólna redakcja Zofia Świda Zofia Świda Ryszard Ponikowski Włodzimierz Posnow Warszawa 2008 Stan prawny na 1 maja 2008 r. Poszczególne rozdziały

Bardziej szczegółowo

PROCES KARNY. ZARYS SYSTEMU. Autor: Stanisław Waltoś. Wykaz skrótów. Wprowadzenie

PROCES KARNY. ZARYS SYSTEMU. Autor: Stanisław Waltoś. Wykaz skrótów. Wprowadzenie PROCES KARNY. ZARYS SYSTEMU Autor: Stanisław Waltoś Wykaz skrótów Wprowadzenie Rozdział 1. Pojęcia podstawowe 1.1. Pojęcia procesu karnego i prawa karnego procesowego 1.2. Funkcje norm procedury karnej

Bardziej szczegółowo

Cje. Tryby ścigania przestępstw Zasada legalizmu Zasada prawdy materialnej i kontradyktoryjności. Postępowanie karne

Cje. Tryby ścigania przestępstw Zasada legalizmu Zasada prawdy materialnej i kontradyktoryjności. Postępowanie karne Postępowanie karne Cje Zasada legalizmu Zasada prawdy materialnej i kontradyktoryjności Dr Wojciech Jasiński Katedra Postępowania Karnego Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytet Wrocławski

Bardziej szczegółowo

postępowanie karne po nowelizacji z dnia 11 marca 2016 roku

postępowanie karne po nowelizacji z dnia 11 marca 2016 roku postępowanie karne po nowelizacji z dnia 11 marca 2016 roku redakcja naukowa Arkadiusz Lach MONOGRAFIE postępowanie karne po nowelizacji z dnia 11 marca 2016 roku redakcja naukowa Arkadiusz Lach Zamów

Bardziej szczegółowo

Na egzamin! POSTĘPOWANIE KARNE Uwzględnia zmian wcho dzące w ż r ycie szybko zwięźle i na temat

Na egzamin! POSTĘPOWANIE KARNE Uwzględnia zmian wcho dzące w ż r ycie szybko zwięźle i na temat Na egzamin! POSTĘPOWANIE KARNE w pigułce 4. wydanie Uwzględnia zmiany wchodzące w życie 15.4.2016 r.! szybko zwięźle i na temat Wydawnictwo C.H.Beck POSTĘPOWANIE KARNE w pigułce Inne w tej serii: Prawo

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów...

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów... Przedmowa... Wykaz skrótów... IX XI Apelacja cywilna Część I. Komentarz praktyczny... 1 Rozdział 1. Wstęp... 3 Rozdział 2. Dopuszczalność apelacji... 6 Rozdział 3. Podmioty legitymowane do składania apelacji...

Bardziej szczegółowo

PLAN SZKOLENIA NA I SEMESTR 2016 ROKU I ROK SZKOLENIOWY (NABÓR 2015)

PLAN SZKOLENIA NA I SEMESTR 2016 ROKU I ROK SZKOLENIOWY (NABÓR 2015) PLAN SZKOLENIA NA I SEMESTR 2016 ROKU I ROK SZKOLENIOWY (NABÓR 2015) UWAGA! Plan szkoleniowy może ulec zmianie. DATA I MIEJSCE GODZINY PRZEDMIOT WYKŁADOWCA Sprawy organizacyjne, wybór starosty. Prawo o

Bardziej szczegółowo

STUDIA PRAWNICZE. Postępowanie karne

STUDIA PRAWNICZE. Postępowanie karne STUDIA PRAWNICZE Postępowanie karne W sprzedaży: J. Skorupka (red.) KODEKS POSTĘPOWANIA KARNEGO. KOMENTARZ, wyd. 1 Komentarze Kodeksowe M. Królikowski, R. Zawłocki PRAWO KARNE Studia Prawnicze KODEKS POSTĘPOWANIA

Bardziej szczegółowo

Na egzamin! POSTĘPOWANIE KARNE. w pigułce. 2. wydanie. szybko zwięźle i na temat. Wydawnictwo C.H.Beck

Na egzamin! POSTĘPOWANIE KARNE. w pigułce. 2. wydanie. szybko zwięźle i na temat. Wydawnictwo C.H.Beck Na egzamin! POSTĘPOWANIE KARNE w pigułce 2. wydanie szybko zwięźle i na temat Wydawnictwo C.H.Beck POSTĘPOWANIE KARNE w pigułce Inne w tej serii: Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych w pigułce Prawo cywilne

Bardziej szczegółowo

Proces karny. Część szczególna

Proces karny. Część szczególna Proces karny Część szczególna Proces karny Część szczególna redakcja Grażyna Artymiak Maciej Rogalski Zbigniew Sobolewski Grażyna Artymiak Monika Klejnowska Czesław Paweł Kłak Arita Masłowska Zbigniew

Bardziej szczegółowo

PLAN SZKOLENIA aplikantów adwokackich Izby Radomskiej I roku w roku szkoleniowym 2014

PLAN SZKOLENIA aplikantów adwokackich Izby Radomskiej I roku w roku szkoleniowym 2014 PLAN SZKOLENIA aplikantów adwokackich Izby Radomskiej I roku w roku szkoleniowym 2014 I. Program szkolenia. Zgodnie z Ramowym programem szkolenia, przyjętym przez Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej w

Bardziej szczegółowo

Podstawy procesu karnego

Podstawy procesu karnego Podstawy procesu karnego Zajęcia nr 2: Zasady procesowe wstęp. Przesłanki procesowe. mgr Błażej Boch Katedra Postępowania Karnego Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytet Wrocławski Przypomnienie

Bardziej szczegółowo

PLAN SZKOLENIA NA I SEMESTR 2017 ROKU I ROK SZKOLENIOWY (NABÓR 2016)

PLAN SZKOLENIA NA I SEMESTR 2017 ROKU I ROK SZKOLENIOWY (NABÓR 2016) PLAN SZKOLENIA NA I SEMESTR 2017 ROKU I ROK SZKOLENIOWY (NABÓR 2016) UWAGA! Plan szkoleniowy może ulec zmianie. DATA I MIEJSCE GODZINY PRZEDMIOT WYKŁADOWCA Sprawy organizacyjne, wybór starosty. Prawo o

Bardziej szczegółowo

stadium postępowania przygotowawczego stadium postępowania sądowego (jurysdykcyjnego) stadium postępowania wykonawczego

stadium postępowania przygotowawczego stadium postępowania sądowego (jurysdykcyjnego) stadium postępowania wykonawczego I. Prawo karne wykonawcze i jego nauka Definicja: Prawo karne wykonawcze to ogół norm prawnych, które regulują wykonywanie kar i innych środków penalnych (środków prawnych, środków probacyjnych, środków

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2013/2014

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2013/2014 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 013/014 WydziałPrawa, Administracji i Stosunków Miedzynarodowych

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA KARNA REPETYTORIUM. Anna Dyl Krzysztof Dyl Katarzyna Miętkowska Andrzej Tokarz 2. WYDANIE

PROCEDURA KARNA REPETYTORIUM. Anna Dyl Krzysztof Dyl Katarzyna Miętkowska Andrzej Tokarz 2. WYDANIE PROCEDURA KARNA REPETYTORIUM 2. WYDANIE Anna Dyl Krzysztof Dyl Katarzyna Miętkowska Andrzej Tokarz Warszawa 2012 SPIS TREŚCI Wykaz skrótów 13 Od autorów 15 I. REPETYTORIUM 17 Rozdział 1 Zasady procesowe

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp... 9

Spis treści. Wstęp... 9 Wstęp... 9 ROZDZIAŁ I Geneza sygnalizacji w polskim prawie karnym... 17 1. Problematyka zapobiegania przestępczości w k.p.k. z 1928 r.... 18 2. Profilaktyka w sferze prawnokarnej działalności organów ścigania

Bardziej szczegółowo

Prawo i proces karny skarbowy

Prawo i proces karny skarbowy STUDIA PRAWNICZE Prawo i proces karny skarbowy Leszek Wilk Jarosław Zagrodnik C.H.BECK STUDIA PRAWNICZE Prawo i proces karny skarbowy W sprzedaży: A. Marek PRAWO KARNE, wyd. 10 Studia Prawnicze F. Prusak

Bardziej szczegółowo

Spis treści Wykaz skrótów Bibliografia Wykaz orzecznictwa Wprowadzenie

Spis treści Wykaz skrótów Bibliografia Wykaz orzecznictwa Wprowadzenie Wykaz skrótów... Bibliografia... Wykaz orzecznictwa... Wprowadzenie... XIII XVII XXXI XXXV Rozdział I. Konstytucyjny i międzynarodowy standard ochrony prawa do wolności osobistej człowieka... 1 1. Uwagi

Bardziej szczegółowo

Sądy i Trybunały są władzą odrębną i niezależną od innych władz. [ ]

Sądy i Trybunały są władzą odrębną i niezależną od innych władz. [ ] Art. 173 Sądy i Trybunały są władzą odrębną i niezależną od innych władz. [ ] Art. 175 1. Wymiar sprawiedliwości w Rzeczpospolitej Polskiej sprawują Sąd Najwyższy, sądy powszechne, sady administracyjne

Bardziej szczegółowo

WŁADZA SĄDOWNICZA W RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Organizacja wymiaru sprawiedliwości

WŁADZA SĄDOWNICZA W RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Organizacja wymiaru sprawiedliwości W RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Organizacja wymiaru sprawiedliwości Sądy są władzą odrębną i niezależną od innych władz. Sądy wydają wyroki w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej. Wymiar sprawiedliwości w Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

Katarzyna Dudka, Hanna Paluszkiewicz SERIA AKADEMICKA 2. WYDANIE

Katarzyna Dudka, Hanna Paluszkiewicz SERIA AKADEMICKA 2. WYDANIE postępowanie karne Katarzyna Dudka, Hanna Paluszkiewicz SERIA AKADEMICKA 2. WYDANIE postępowanie karne Katarzyna Dudka, Hanna Paluszkiewicz Zamów książkę w księgarni internetowej SERIA AKADEMICKA 2. WYDANIE

Bardziej szczegółowo

Na egzamin! POSTĘPOWANIE KARNE. w pigułce. szybko zwięźle i na temat. Wydawnictwo C.H. Beck

Na egzamin! POSTĘPOWANIE KARNE. w pigułce. szybko zwięźle i na temat. Wydawnictwo C.H. Beck Na egzamin! POSTĘPOWANIE KARNE w pigułce szybko zwięźle i na temat Wydawnictwo C.H. Beck POSTĘPOWANIE KARNE w pigułce Inne w tej serii: Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych w pigułce Prawo cywilne w pigułce

Bardziej szczegółowo

SYSTEM. Prawa Karnego Procesowego. Redaktor Naczelny Piotr Hofmański. Członkowie Rady Programowej

SYSTEM. Prawa Karnego Procesowego. Redaktor Naczelny Piotr Hofmański. Członkowie Rady Programowej SYSTEM Prawa Karnego Procesowego Redaktor Naczelny Piotr Hofmański Członkowie Rady Programowej prof. dr hab. Andrzej Bulsiewicz dr hab. Wojciech Cieślak prof. dr hab. Wiesław Daszkiewicz prof. dr hab.

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 2. Pojęcie postępowania sądowoadministracyjnego i jego przedmiot- sprawa sądowoadministracyjna

ROZDZIAŁ 2. Pojęcie postępowania sądowoadministracyjnego i jego przedmiot- sprawa sądowoadministracyjna POSTĘPOWANIE SĄDOWOADMINISTRACYJNE Autorzy: Tadeusz Woś, Hanna Knysiak-Molczyk, Marta Romańska Red.: Tadeusz Woś Wykaz skrótów I. Źródła prawa II. Czasopisma III. Sądy i inne instytucje IV. Inne Wstęp

Bardziej szczegółowo

Pan Krzysztof Kwiatkowski Minister Sprawiedliwości

Pan Krzysztof Kwiatkowski Minister Sprawiedliwości RZECZPOSPOLITA POLSKA Rzecznik Praw Obywatelskich RPO-666288-II/11/MWa 00-090 Warszawa Tel. centr. 22 551 77 00 Al. Solidarności 77 Fax 22 827 64 53 Pan Krzysztof Kwiatkowski Minister Sprawiedliwości Uprzejmie

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE Z DNIA 5 LIPCA 2012 R. WZ 21/12

POSTANOWIENIE Z DNIA 5 LIPCA 2012 R. WZ 21/12 POSTANOWIENIE Z DNIA 5 LIPCA 2012 R. WZ 21/12 Prokurator nie jest uprawniony do zaskarżenia zażaleniem rozstrzygnięcia w przedmiocie dowodów rzeczowych, zawartego w wyroku warunkowo umarzającym postępowanie

Bardziej szczegółowo

Kodeks karny wykonawczy

Kodeks karny wykonawczy DUŻE KOMENTARZE BECKA S. Lelental Kodeks karny wykonawczy Komentarz 5. wydanie WYDAWNICTWO C.H.BECK DUŻE KOMENTARZE BECKA Kodeks karny wykonawczy DUŻE KOMENTARZE BECKA Kodeks karny wykonawczy Komentarz

Bardziej szczegółowo

Cje. Strony oraz inni uczestnicy procesu karnego. Postępowanie karne

Cje. Strony oraz inni uczestnicy procesu karnego. Postępowanie karne Postępowanie karne Cje Dr Wojciech Jasiński Katedra Postępowania Karnego Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytet Wrocławski Strony i inni uczestnicy procesu karnego 1. Organy procesowe 2. Strony

Bardziej szczegółowo

Cje. Polski proces karny - wprowadzenie. Postępowanie karne

Cje. Polski proces karny - wprowadzenie. Postępowanie karne Postępowanie karne Cje Dr Wojciech Jasiński Katedra Postępowania Karnego Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytet Wrocławski Postępowanie karne to prawnie uregulowana działalność zmierzająca

Bardziej szczegółowo

Sylabus POSTĘPOWANIE KARNE SNP wieczorowe (III rok) 2017/2018

Sylabus POSTĘPOWANIE KARNE SNP wieczorowe (III rok) 2017/2018 Sylabus POSTĘPOWANIE KARNE SNP wieczorowe (III rok) 2017/2018 WYKŁADOWCA i EGZAMINATOR dr Karolina Kremens, LL.M. pokój 201, bud. A email: karolina.kremens@uwr.edu.pl WYKAZ OBOWIĄZUJĄCYCH AKTÓW PRAWNYCH

Bardziej szczegółowo

Druk Fabryka Druku Sp. z o.o. ul. Zgrupowania AK Kampinos 6, Warszawa

Druk Fabryka Druku Sp. z o.o. ul. Zgrupowania AK Kampinos 6, Warszawa Projekt okładki Agata Krupiowska ISBN: 978-83-944504-2-7 Copyright by Wyższa Szkoła Prawa im. Heleny Chodkowskiej we Wrocławiu Opracowanie redakcyjne Joanna Paszkowska Adres wydawcy Wyższa Szkoła Prawa

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE Z DNIA 20 MAJA 2010 R. V KO 47/10

POSTANOWIENIE Z DNIA 20 MAJA 2010 R. V KO 47/10 POSTANOWIENIE Z DNIA 20 MAJA 2010 R. V KO 47/10 Nie jest możliwe wznowienie, zarówno na wniosek strony, jak i z urzędu, samego postępowania o wznowienie, zakończonego uprzednio prawomocnym orzeczeniem

Bardziej szczegółowo

WYROK Z DNIA 9 LUTEGO 2010 R. II KK 176/09

WYROK Z DNIA 9 LUTEGO 2010 R. II KK 176/09 WYROK Z DNIA 9 LUTEGO 2010 R. II KK 176/09 Przestępstwo znieważenia funkcjonariusza publicznego lub osoby przybranej mu do pomocy (art. 226 1 k.k. w brzmieniu nadanym art. 1 ustawy z dnia 9 maja 2008 r.

Bardziej szczegółowo

ROLA POLICJI W POSTĘPOWANIU W SPRAWACH Z OSKARŻENIA PRYWATNEGO

ROLA POLICJI W POSTĘPOWANIU W SPRAWACH Z OSKARŻENIA PRYWATNEGO Rola policji w postępowaniu w sprawach z oskarżenia prywatnego Piotr Jóźwiak Aplikant adwokacki, doktorant w Katedrze Prawa Karnego UAM ROLA POLICJI W POSTĘPOWANIU W SPRAWACH Z OSKARŻENIA PRYWATNEGO Może

Bardziej szczegółowo

MONOGRAFIE PRAWNICZE PRAWNE UREGULOWANIA PROCEDURY APELACYJNEJ W ASPEKCIE PROCESÓW KARNYCH

MONOGRAFIE PRAWNICZE PRAWNE UREGULOWANIA PROCEDURY APELACYJNEJ W ASPEKCIE PROCESÓW KARNYCH MONOGRAFIE PRAWNICZE PRAWNE UREGULOWANIA PROCEDURY APELACYJNEJ W ASPEKCIE PROCESÓW KARNYCH JOANNA BRYLAK Wydawnictwo C.H.Beck MONOGRAFIE PRAWNICZE JOANNA BRYLAK PRAWNE UREGULOWANIA PROCEDURY APELACYJNEJ

Bardziej szczegółowo

Prof. dr hab. Andrzej Zoll

Prof. dr hab. Andrzej Zoll Prawo karne Prof. dr hab. Andrzej Zoll wieloletni kierownik Katedry Prawa Karnego Uniwersytetu Jagiellońskiego w latach 1991 1993 przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej, w latach 1993 1997 prezes

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Dąbkiewicz KOMENTARZE PRAKTYCZNE 2. WYDANIE

Krzysztof Dąbkiewicz KOMENTARZE PRAKTYCZNE 2. WYDANIE kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia Komentarz Krzysztof Dąbkiewicz KOMENTARZE PRAKTYCZNE 2. WYDANIE kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia Komentarz Krzysztof Dąbkiewicz Zamów książkę w

Bardziej szczegółowo

PRAWO KARNE MATERIALNE

PRAWO KARNE MATERIALNE KAZUSY BECKA Anna Zientara PRAWO KARNE MATERIALNE 2. wydanie Problemy: 1. Jakie powinno być rozstrzygnięcie sądu II instancji? Rozwiązanie: Wydawnictwo C.H.BECK KAZUSY BECKA Prawo karne materialne Niniejszą

Bardziej szczegółowo

BLOK PRAWO O ADWOKATURZE HISTORIA ADWOKATURY ETYKA KSZTAŁTOWANIE WIZERUNKU ADWOKATA

BLOK PRAWO O ADWOKATURZE HISTORIA ADWOKATURY ETYKA KSZTAŁTOWANIE WIZERUNKU ADWOKATA BLOK PRAWO O ADWOKATURZE HISTORIA ADWOKATURY ETYKA KSZTAŁTOWANIE WIZERUNKU ADWOKATA 18 x 45 minut 1. Proces kształtowania profesji adwokackiej w Polsce PA1 adw. C. Nowakowski 2.3. Pierwsze regulacje ustanawiające

Bardziej szczegółowo