CZĘŚĆ OGÓLNA. redakcja naukowa Grażyna Artymiak Maciej Rogalski

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "CZĘŚĆ OGÓLNA. redakcja naukowa Grażyna Artymiak Maciej Rogalski"

Transkrypt

1 PROCES KARNY CZĘŚĆ OGÓLNA 2. WYDANIE redakcja naukowa Grażyna Artymiak Maciej Rogalski Monika Klejnowska Czesław Paweł Kłak Maciej Rogalski Zbigniew Sobolewski Piotr Krzysztof Sowiński Warszawa 2012

2 SPIS TREŚCI Wykaz skrótów Wykaz podstawowej literatury Od autorów Rozdział pierwszy Zagadnienia wstępne Pojęcia podstawowe Cele procesu karnego Funkcje procesu karnego Źródła prawa karnego procesowego Gwarancje procesowe Wykładnia przepisów prawa karnego procesowego Obowiązywanie prawa karnego procesowego Nauka procesu karnego Literatura Rozdział drugi Naczelne zasady procesu karnego Pojęcie naczelnych zasad procesu karnego Zasada prawdy materialnej Zasada obiektywizmu Zasada swobodnej oceny dowodów Zasada bezpośredniości Zasada ścigania z urzędu Zasada legalizmu Zasada skargowości Zasada kontroli orzeczeń Zasada kontradyktoryjności Zasada równouprawnienia stron Zasada domniemania niewinności Zasada in dubio pro reo Zasada jawności Zasada ustności i pisemności Zasada koncentracji Zasada prawa do obrony

3 18. Zasada rzetelności Zasada udziału czynnika społecznego Zasada ekonomii procesowej Literatura Rozdział trzeci Uczestnicy procesu karnego Zagadnienia wstępne Organy procesowe Prokuratura Sąd Struktura sądownictwa Właściwość sądu Właściwość rzeczowa Właściwość miejscowa Spory kompetencyjne Właściwość funkcjonalna Odstępstwa od zasady rozpoznania sprawy przezsądwłaściwy Skład sądu Strony procesowe Pojęcie strony procesowej oraz jej rodzaje Kumulacja ról procesowych Oskarżyciel publiczny Pokrzywdzony Oskarżyciel posiłkowy Oskarżyciel prywatny Powód cywilny Oskarżony Reprezentanci stron procesowych Obrońca Pełnomocnicy Przedstawiciele ustawowi Rzecznicy interesu społecznego Inni uczestnicy procesu Literatura Rozdział czwarty Przesłanki procesowe Zagadnienia ogólne Rozwój instytucji przesłanek procesu karnego Spór o istotę przesłanek procesu karnego Pojęcie przesłanki procesu karnego Podział przesłanek procesu karnego Zbieg ujemnych przesłanek procesowych

4 1.6. Konsekwencje prawne zaistnienia negatywnej przesłanki procesowej Poszczególne przesłanki procesu karnego Brak dostatecznych podstaw faktycznych do ścigania karnego Nieprzestępność czynu Znikomość społecznej szkodliwości czynu Niekaralność czynu Śmierć oskarżonego Przedawnienie karalności Powaga rzeczy osądzonej oraz zawisłość sporu Podsądność sprawy karnej Brak skargi uprawnionego oskarżyciela Brak wymaganego zezwolenia na ściganie lub wniosku o ściganie pochodzącego od osoby uprawnionej Inna okoliczność wyłączająca ściganie Literatura Rozdział piąty Czynności procesowe Zagadnienie wstępne Klasyfikacje czynności procesowych Porządek czynności procesowych Terminy Protokoły Narada i głosowanie Doręczenia Przeglądanie akt i sporządzanie odpisów Literatura Rozdział szósty Środki przymusu Środki przymusu w procesie karnym zagadnienia wprowadzające Zatrzymanie Ujęcie obywatelskie Zatrzymanie właściwe Zatrzymanie osoby podejrzanej na zarządzenie prokuratora Zatrzymanie podejrzanego lub oskarżonego w razie nieusprawiedliwionego niestawiennictwa do organu procesowego Czas zatrzymania Obowiązki informacyjne organu zatrzymującego Zażalenie na zatrzymanie Odszkodowanie za niewątpliwie niesłuszne zatrzymanie Środki zapobiegawcze Pojęcie i podział środków zapobiegawczych Funkcje środków zapobiegawczych Stosowanie środków zapobiegawczych

5 3.4. Kontrola stosowania środków zapobiegawczych Podstawy stosowania środków zapobiegawczych Tymczasowe aresztowanie Nieizolacyjne środki zapobiegawcze Pojęcie nieizolacyjnych środków zapobiegawczych Poręczenie majątkowe Poręczenie społeczne Poręczenie indywidualne Dozór Policji Opuszczenie lokalu mieszkalnego zamieszkiwanego wspólnie z pokrzywdzonym Nakazy i zakazy z art. 276 k.p.k Zakaz opuszczania kraju Poszukiwanie oskarżonego i list gończy List żelazny Środki wymuszające spełnienie obowiązków procesowych Uwagi wprowadzające Kary porządkowe Przymusowe doprowadzenie do organu procesowego Obciążenie dodatkowymi kosztami postępowania Immunitety w zakresie środków wymuszających spełnienie obowiązków procesowych Środki wymuszające zachowanie porządku podczas rozprawy Zabezpieczenie majątkowe Literatura Rozdział siódmy Dowodzenie Istota dowodzenia Pojęcie dowodu Warunki dopuszczalności dowodu Zakazy dowodowe Definicja zakazu dowodowego Bezwzględne zakazy dowodowe Względne zakazy dowodowe Systematyka dowodów Postępowanie dowodowe Uwagi wprowadzające Przedmiot postępowania dowodowego (dowodzenia) Udowodnienie i uprawdopodobnienie Ciężar dowodu Ułatwienia w postępowaniu dowodowym Tryb dowodzenia Czynności zmierzające do znalezienia oraz zabezpieczenia dowodu Włączenie dowodu do procesu

6 Sposoby przeprowadzania dowodów Ocena dowodów i dokonywanie ustaleń faktycznych Klasyczne źródła i środki dowodowe Oskarżony i jego wyjaśnienia Świadek i jego zeznania Biegły i jego opinia Dowód rzeczowy Dokument Wywiad środowiskowy i badanie osoby oskarżonego Nowe metody dowodzenia Literatura

7

8 WYKAZ SKRÓTÓW Źródła prawa instrukcja dochodzeniowo- -śledcza zarządzenienr 1426 Komendanta Głównego Policji z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie metodyki wykonywania czynności dochodzeniowo-śledczych przez służby policyjne wyznaczone do wykrywania przestępstw i ścigania ich sprawców (Dz. Urz. KGP z 2005 r. Nr 1, poz. 1) k.c. ustawaz dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) KE Konwencjao ochronie praw człowieka i podstawowych wolności sporządzona w Rzymie dnia 4 listopada 1950 r., zmieniona następnie Protokołami nr 3, 5 i 8 oraz uzupełniona Protokołem nr 2 (Dz. U. z 1993 r. Nr 61, poz. 284 z późn. zm.) k.k. ustawaz dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553 z późn. zm.) k.k.s. ustawaz dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy (tekst jedn.: Dz. U. z 2007 r. Nr 111, poz. 765 z późn. zm.) k.k.w. ustawaz dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. Nr 90, poz. 557 z późn. zm.) Konstytucja RP KonstytucjaRzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483 z późn. zm.) k.p.c. ustawaz dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. Nr 43, poz. 296 z późn. zm.) k.p.k. ustawaz dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego (Dz. U. Nr 89, poz. 555 z późn. zm.) k.p.k. z 1928 r. rozporządzenieprezydenta Rzeczypospolitej z dnia 19 marca 1928 r. Kodeks postępowania karnego (Dz. U. Nr 33, poz. 313) k.p.k. z 1969 r. ustawaz dnia 19 kwietnia 1969 r. Kodeks postępowania karnego (Dz. U. Nr 13, poz. 96 z późn. zm.) k.r.o. ustawaz dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. Nr 9, poz. 59 z późn. zm.) MPPOiP Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych otwarty do podpisu w Nowym Jorku dnia 19 grudnia 1966 r. (Dz. U. z 1977 r. Nr 38, poz. 167) nowela z 2003 r. ustawaz dnia 10 stycznia 2003 r. o zmianie ustawy Kodeks postępowania karnego, ustawy Przepisy wprowadzające Kodeks postępowania karne- 11

9 go, ustawy o świadku koronnym oraz ustawy o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 17, poz. 155 z późn. zm.) p.u.s.p. ustawaz dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz z późn. zm.) reg. prok. rozporządzenieministra Sprawiedliwości z dnia 24 marca 2010 r. Regulamin wewnętrzny urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury (Dz. U. Nr 49, poz. 296) u.o.p. ustawaz dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze (tekst jedn.: Dz. U. z 2008 r. Nr 7, poz. 39 z późn. zm.) ustawa o SN ustawaz dnia 23 listopada 2002 r. o Sądzie Najwyższym (Dz. U. Nr 240, poz z późn. zm.) u.ś.k. ustawaz dnia 25 czerwca 1997 r. o świadku koronnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2007 r. Nr 36, poz. 232 z późn. zm.) Czasopisma i inne publikatory Annales UMCS Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska w Lublinie Apel.-Gd. Apelacja. Orzecznictwo Sądu Apelacyjnego w Gdańsku Apel.-W-wa Apelacja. Orzecznictwo Sądu Apelacyjnego w Warszawie AUL Acta Universitatis Lodziensis, Folia Iuridica AUW Acta Universitatis Wratislaviensis Biul. PK Biuletyn Prawa Karnego Biul. SA Biuletyn Sądu Apelacyjnego Biul. SN Biuletyn Sądu Najwyższego CzPKiNP Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych EP Edukacja Prawnicza GS Gazeta Sądowa GSP Gdańskie Studia Prawnicze GSP-Prz. Orz. Gdańskie Studia Prawnicze Przegląd Orzecznictwa KZS Krakowskie Zeszyty Sądowe. Orzeczenia Sądu Apelacyjnego w Krakowie w sprawach karnych M. Praw. Monitor Prawniczy NP Nowe Prawo OSA Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych OSN Orzecznictwo Sądu Najwyższego OSNKW Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Karna i Wojskowa OSNPG Orzecznictwo Sądu Najwyższego, Wydawnictwo Prokuratury Generalnej OSNwSK Orzecznictwo Sądu Najwyższego w Sprawach Karnych OSP Orzecznictwo Sądów Polskich OSPiKA Orzecznictwo Sądów Polskich i Komisji Arbitrażowych PiP Państwo i Prawo PPK Problemy Prawa Karnego Probl. Krym. Problemy Kryminalistyki Probl. Praw. Problemy Praworządności 12

10 Prok. i Pr. Prokuratura i Prawo Prok. i Pr.-wkł. Prokuratura i Prawo wkładka Prz. Pod. Przegląd Podatkowy Prz. Pol. Przegląd Policyjny PS Przegląd Sądowy RPEiS Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny St. Iur. Studia Iuridica St. Praw. Studia Prawnicze TPP Transformacje Prawa Prywatnego WPP Wojskowy Przegląd Prawniczy ZNUJ Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego ZNUŁ Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Łódzkiego Inne ETPC Europejski Trybunał Praw Człowieka SA sąd apelacyjny SN Sąd Najwyższy TK Trybunał Konstytucyjny TS Trybunał Stanu 13

11

12 WYKAZ PODSTAWOWEJ LITERATURY Aktualne problemy prawa i procesu karnego. Księga ofiarowana Profesorowi Janowi Grajewskiemu, red. M. Płachta, Gdańsk 2003 Boratyńska K.T., Górski A., Sakowicz A., Ważny A., Kodeks postępowania karnego. Komentarz, Warszawa 2005 Bratoszewski J., Gardocki L., Gostyński Z., Przyjemski S.M., Stefański R.A., Zabłocki S., Kodeks postępowania karnego. Komentarz, red. Z. Gostyński, t. 1, Warszawa 2004 Bratoszewski J., Gardocki L., Gostyński Z., Przyjemski S.M., Stefański R.A., Zabłocki S., Kodeks postępowania karnego. Komentarz, red. Z. Gostyński, t. 2, Warszawa 2004 Bratoszewski J., Gardocki L., Gostyński Z., Przyjemski S.M., Stefański R.A., Zabłocki S., Kodeks postępowania karnego. Komentarz, red. Z. Gostyński, t. 3, Warszawa 2004 Blusiewicz A., Jeż-Ludwichowska M., Kala D., Osowska D., Przebieg procesu karnego, Toruń 2003 Cieślak M., Polska procedura karna. Podstawowe założenia teoretyczne, Warszawa 1984 Daszkiewicz W., Prawo karne procesowe zagadnienia ogólne, t. 1, Bydgoszcz2000 Daszkiewicz W., Prawo karne procesowe zagadnienia ogólne, t. 2, Bydgoszcz 2001 Doda Z., Gaberle A., Dowody w procesie karnym. Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Komentarz, Warszawa 1996 Doda Z., Gaberle A., Kontrola odwoławcza w procesie karnym. Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Komentarz, Warszawa 1997 Grajewski J., Przebieg procesu karnego, Warszawa 2001 Grajewski J., Paprzycki L.K., Płachta M., Kodeks postępowania karnego. Komentarz, t. 1, Kraków 2003 Grajewski J., Paprzycki L.K., Płachta M., Kodeks postępowania karnego. Komentarz, t. 2, Kraków 2003 Grajewski J., Paprzycki L.K., Steinborn S., Kodeks postępowania karnego. Komentarz, t. 1, Kraków 2005 Grajewski J., Paprzycki L.K., Steinborn S., Kodeks postępowania karnego. Komentarz, t. 2, Kraków 2005 Grzegorczyk T., Kodeks postępowania karnego. Komentarz, Kraków 2005 Grzegorczyk T., Tylman J., Polskie postępowanie karne, Warszawa 2005 Grzegorczyk T., Tylman J., Polskie postępowanie karne, Warszawa 2011 Grzeszczyk W., Kodeks postępowania karnego. Komentarz, Warszawa 2003 Hofmański P., Sadzik E., Zgryzek K., Kodeks postępowania karnego. Komentarz, t. 1, Warszawa

13 Hofmański P., Sadzik E., Zgryzek K., Kodeks postępowania karnego. Komentarz, t. 2, Warszawa 2004 Hofmański P., Sadzik E., Zgryzek K., Kodeks postępowania karnego. Komentarz, t. 3, Warszawa 2004 Hofmański P., Zabłocki S., Elementy metodyki pracy sędziego w sprawach karnych, Kraków 2006 Kalinowski S., Polski proces karny w zarysie, Warszawa 1979 Kmiecik R., Skrętowicz E., Proces karny. Część ogólna, Kraków 2006 Kompensacyjna funkcja prawa karnego. Księga poświęcona pamięci Profesora Zbigniewa Gostyńskiego, red. S. Waltoś, B. Nita, P. Trzaski, M. Żurek, CzPKiNP 2002, rok VI, z. 2, Kraków 2002 Lipczyńska M., Polski proces karny. Zagadnienia ogólne, Warszawa 1986 Lipczyńska M., Kordik A., Kegel E., Świda-Łagiewska Z., Polski proces karny, Warszawa 1975 Marszał K., Stachowiak S., Zgryzek K., Proces karny, Katowice 2003 Murzynowski A., Istota i zasady procesu karnego, Warszawa 1994 Nowa kodyfikacja karna. Krótkie komentarze, Ministerstwo Sprawiedliwości, Warszawa Nowa kodyfikacja prawa karnego, red. L. Bogunia, Wrocław Nowe prawo karne procesowe. Zagadnienia wybrane. Księga ku czci Profesora Wiesława Daszkiewicza, red. T. Nowak, Poznań 1999 Nowicki M.A., Europejska Konwencja Praw Człowieka. Wybór orzecznictwa, Warszawa 1998 Polska lat dziewięćdziesiątych. Przemiany państwa i prawa. Materiały konferencji naukowej, Lublin 1997 Problemy kodyfikacji prawa karnego. Księga ku czci Profesora Mariana Cieślaka, red. S. Waltoś, Kraków 1993 Problemy znowelizowanej procedury karnej. Materiały Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej, red. Z. Sobolewski, G. Artymiak, Cz.P. Kłak, Kraków 2004 Prusak F., Komentarz do kodeksu postępowania karnego, t. 1, Warszawa 1999 Prusak F., Komentarz do kodeksu postępowania karnego, t. 2, Warszawa 1999 Rzeteleny proces karny. Ksiega jubileuszowa Profesor Zofii Świdy, red. J. Skorupka, Warszawa 2009 Środki zaskarżenia w procesie karnym. Księga pamiątkowa ku czci prof. Zbigniewa Dody, red. S. Waltoś, A. Gaberle, Kraków 2000 U progu nowych kodyfikacji karnych. Księga pamiątkowa ofiarowana Profesorowi Leonowi Tyszkiewiczowi, red. O. Górniok, Katowice 1999 W kręgu teorii i praktyki prawa karnego. Księga poświęcona pamięci Profesora Andrzeja Wąska, red. L. Leszczyński, E. Skrętowicz, Z. Hołda, Lublin 2005 Waltoś S., Proces karny. Zarys systemu, Warszawa 2005 Współczesne problemy procesu karnego i jego efektywność. Księga pamiątkowa Profesora Andrzeja Blusiewicza, red. A. Marek, Toruń 2004 Współczesne problemy procesu karnego i wymiaru sprawiedliwości. Księga pamiątkowa ku czci Profesora Kazimierza Marszała, red. P. Hofmański, K. Zgryzek, Katowice 2003 Współczesny polski proces karny. Księga ofiarowana Profesorowi Tadeuszowi Nowakowi, red. S. Stachowiak, Poznań

14 Zasada prawdy materialnej. Materiały konferencji naukowej Krasiczyn 2005, red. Z. Sobolewski, G. Artymiak, Kraków 2006 Zasady procesu karnego wobec wyzwań współczesności. Księga ku czci Profesora Stanisława Waltosia, red. A. Czapska, A. Gaberle, A. Światłowski, A. Zoll, Warszawa

15

16 OD AUTORÓW Podręcznik stanowi wykład podstawowych wiadomości z zakresu prawa karnego procesowego, dotyczących zagadnień zarówno części ogólnej procesu karnego, jak i części szczególnej. Składa się z dwóch części: Proces karny. Część ogólna oraz Proces karny. Część szczególna. Instytucje procesu karnego zostały omówione według stanu prawnego obowiązującego na dzień 1 stycznia 2012 r. Książka zawiera omówienie poszczególnych uregulowań kodeksu postępowania karnego, a także przedstawia poglądy doktryny oraz orzecznictwo Sądu Najwyższego i sądów apelacyjnych. Podręcznik jest adresowany przede wszystkim do studentów prawa, ale może również stanowić pomoc dla aplikantów przygotowujących się do zawodów prawniczych oraz praktyków działających w organach ścigania i wymiaru sprawiedliwości, tym bardziej że jego autorzy są nie tylko pracownikami naukowo-dydaktycznymi, lecz także osobami czynnie wykonującymi zawody prawnicze. 19

17

18 Rozdział pierwszy ZAGADNIENIA WSTĘPNE 1. Pojęcia podstawowe 1. Prawo karne procesowe jest jedną z dyscyplin prawa obowiązującego w Polsce. Stanowi ono część szeroko rozumianego prawa karnego. Prawo karne w szerokim znaczeniu obejmuje prawo karne materialne, prawo karne procesowe i prawo karne wykonawcze. Dla każdej z tych dziedzin prawa źródłem ustawowym jest odpowiednio: kodeks karny, kodeks postępowania karnego oraz kodeks karny wykonawczy. Prawo karne materialne (prawo karne) określa czyny zabronione pod groźbą kary, stanowiące przestępstwa oraz skutki prawne w postaci kar i środków karnych, stosowanych w związku z naruszeniem prawa karnego, a także normuje zasady odpowiedzialności za ich popełnienie 1. Prawo karne wykonawcze reguluje natomiast wykonywanie orzeczeń w postępowaniu karnym oraz w innych postępowaniach. Zgodnie z art. 1 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. Nr 90, poz. 557 z późn. zm.), wykonywanie orzeczeń w postępowaniu karnym, w postępowaniu w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe i w postępowaniu w sprawach o wykroczenia oraz kar porządkowych i środków przymusu skutkujących pozbawieniem wolności odbywa się według przepisów kodeksu karnego wykonawczego, chyba że ustawa stanowi inaczej. 2. W doktrynie pojęcia postępowanie karne oraz proces karny są z reguły używane zamiennie. Niekiedy jednak, są one odmiennie rozumiane. Mianem procesu karnego określa się całą działalność zmierzającą do realizacji prawa karnego materialnego. Termin postępowanie karne jest natomiast zarezerwowane dla określenia jego etapów, tj. postępowania przygotowawczego czy odwoławczego. Wskazać należy, że podstawowy akt normujący tę dziedzinę prawa nosi nazwę kodeks postępowania karnego, prawo karne w szerokim znaczeniu prawo karne materialne prawo karne wykonawcze proces karny a postępowanie karne 1 T. Grzegorczyk, J. Tylman, Polskie postępowanie karne, Warszawa 2005, s. 41; K. Buchała, Prawo karne materialne, Warszawa 1980, s. 27 i n.; L. Gardocki, Prawo karne, Warszawa 2008, s. 1 i n.; K. Buchała, A. Zoll, Kodeks karny. Część ogólna, Kraków 1998, s. 7 9; A. Wąsek, Kodeks karny. Komentarz, Gdańsk 1999, s. 15 i n. 21

19 proces karny ogólne i konkretne znaczenie nazwy proces prawo karne procesowe a proces karny procedura karna natomiast termin proces ma zastosowanie praktycznie tylko jako przymiotnikowe określenie czynności postępowania 2. Proces karny stanowi przewidziane prawem zachowanie organów państwowych i pozostałych uczestników, zmierzające do wykrycia i ustalenia czynu przestępnego i jego sprawcy oraz do wymierzenia mu kary lub zastosowania innych środków, a w razie stwierdzenia braku przestępstwa, sprawstwa lub istnienia okoliczności wyłączających odpowiedzialność do uniewinnienia oskarżonego 3. Proces karny jest zjawiskiem dynamicznym, gdyż czynności jego uczestników zmierzają do określonego celu, którym jest ustalenie istnienia lub nieistnienia odpowiedzialności za konkretny czyn przestępny. Proces karny tworzą zachowania jego uczestników, którzy podejmują przewidziane przepisami czynności, w celu wykazania określonej tezy. Stanowi on pewien zamknięty układ, gdyż można stwierdzić jego początek i koniec. Z uwagi na rozbudowanie tego rodzaju procesu, można wyróżnić poszczególne etapy, składające się na tok procesu. Proces jest zawsze określoną, zamierzoną działalnością ludzką, a więc działalnością celową. Jest instytucją prawną, powołaną świadomie przez ustawodawcę do osiągnięcia określonych celów i świadomie w tym zakresie wykorzystywaną 4. Określenie proces karny może być używane w znaczeniu ogólnym oraz w znaczeniu konkretnym. Proces karny w znaczeniu konkretnym oznacza przewidzianą przepisami prawa działalność określonych uczestników, odbywającą się w oznaczonym czasie i miejscu, która dotyczy konkretnego przestępstwa, tj. oznaczonego czynu określonej osoby. Proces karny w znaczeniu ogólnym to działalność przewidziana w obowiązujących przepisach prawa, której celem jest wykrycie i ustalenie czynu, jego sprawcy oraz wymierzenie kary lub zastosowanie innych środków. Należy odróżnić pojęcie postępowania karnego od prawa karnego procesowego. Prawo karne procesowe to ogół norm prawnych regulujący postępowanie karne. Proces karny dotyczy natomiast sfery aktywności uczestników postępowania karnego. Od terminów proces karny i postępowanie karne należy także odróżnić procedurę karną. Przez pojęcie procedury karnej rozumie się określoną przez prawo karne procesowe drogę postępowania prawnego. Czasami jednak procedurę karną traktuje się, zwłaszcza w rozumieniu potocznym, jako synonim prawa karnego procesowego, jednakże nie są to pojęcia tożsame W doktrynie procesu karnego wyodrębnia się pojęcie istoty procesu karnego. Pojęcie to definiowane jest za pomocą wielu cech procesu karnego. Na istotę procesu karnego składają się następujące cechy charakterystyczne: 2 T. Grzegorczyk, J. Tylman, Polskie postępowanie karne, Warszawa 2011, s K. Marszał, S. Stachowiak, K. Zgryzek, Proces karny, Katowice 2003, s Tamże, s. 14; M. Cieślak, Polska procedura karna. Podstawowe założenia teoretyczne, Warszawa 1984, s. 9 i n. 5 R. Kmiecik, E. Skrętowicz, Proces karny. Część ogólna, Kraków 2005, s

20 1) proces jest działalnością niezawisłego sądu, współdziałających z nim organów ścigania karnego oraz wszystkich innych uczestników postępowania karnego; 2) proces stanowi działalność uregulowaną przez przepisy prawa procesowego; 3) działalność procesowa przebiega w ramach stosunków procesowych; 4) proces karny jest podejmowany i prowadzony w określonym celu 6. Istotą procesu karnego jest więc to, iż stanowi on prawnie uregulowaną działalność procesową organów procesowych oraz innych jego uczestników, których celem jest rozstrzygnięcie kwestii odpowiedzialności karnej określonej osoby, której zapewnia się prawo do obrony, aby wydane rozstrzygnięcie końcowe odpowiadało dyrektywie prawdy i poczuciu sprawiedliwości Poszczególne czynności procesowe są realizowane w toku postępowania karnego przez jego uczestników. Uczestnikiem postępowania karnego jest każda osoba (fizyczna, prawna, a także instytucja nieposiadająca osobowości prawnej), która uczestniczy w postępowaniu w roli określonej przez prawo. Uczestnikami postępowania są organy procesowe, strony, przedstawiciele społeczni, przedstawiciele procesowi, pomocnicy procesowi oraz osobowe źródła dowodowe. Czynności procesowe realizowane przez uczestników postępowania karnego powodują powstanie, zmianę i wygaśnięcie stosunków procesowych. Stosunki te są odmianą stosunków prawnych, powstają na podstawie określonej normy prawnej, pomiędzy co najmniej dwoma uczestnikami postępowania i obejmują odpowiedni układ uprawnień i obowiązków. 5. Prawo karne procesowe określa porządek wykonania poszczególnych czynności procesowych, układających się w porządku chronologicznym. W związku z tym można wyodrębnić stadia procesowe, które stanowią zespoły następujących po sobie pod względem czasowym czynności procesowych. Wyodrębnia się następujące stadia procesowe: 1) postępowanie przygotowawcze; 2) postępowanie główne; 3) postępowanie odwoławcze; 4) postępowanie wykonawcze. W teorii procesu karnego wyróżnia się także postępowanie obejmujące sporządzenie i wniesienie do sądu aktu oskarżenia oraz jego wstępną sądową kontrolę (tzw. oddanie pod sąd). Oddanie pod sąd sensu largo oznacza akt procesowy określonej władzy lub osoby, który powoduje postawienie konkretnej osoby przed sądem orzekającym na rozprawie głównej. Natomiast oddanie pod sąd sensu stricto to jedynie kontrola zasadności (faktycznej) aktu istota procesu karnego uczestnicy postępowania karnego stosunki procesowe stadia procesowe oddanie pod sąd 6 K. Marszał, S. Stachowiak, K. Zgryzek, Proces..., s Tamże, s. 21; A. Murzynowski, Istota i zasady procesu karnego, Warszawa 1994, s

Raport. Pomoc Prawna Pokrzywdzonemu. Polska

Raport. Pomoc Prawna Pokrzywdzonemu. Polska Raport Pomoc Prawna Pokrzywdzonemu Polska Spis treści 1. Definicja pokrzywdzonego i historia ustawodawstwa jemu poświęconego... 4 1.1 Definicja pomocy prawnej w krajowym ustawodawstwie... 6 1.2 Pomoc prawna

Bardziej szczegółowo

ISTOTA, CELE I ZAKRES POSTĘPOWANIA PRZYGOTOWAWCZEGO OD 1 LIPCA 2015 ROKU.

ISTOTA, CELE I ZAKRES POSTĘPOWANIA PRZYGOTOWAWCZEGO OD 1 LIPCA 2015 ROKU. ISTOTA, CELE I ZAKRES POSTĘPOWANIA PRZYGOTOWAWCZEGO OD 1 LIPCA 2015 ROKU. Motto: Podstawę wszelkich rozstrzygnięć w postępowaniu przygotowawczym powinny stanowić prawdziwe ustalenia faktyczne (art. 2 2

Bardziej szczegółowo

Skuteczne prawo do obrony w sprawach karnych

Skuteczne prawo do obrony w sprawach karnych Skuteczne prawo do obrony w sprawach karnych Raport Polska wersja oryginalna: Dorris de Vocht, Chapter 10 Poland [w:] Taru Spronken, Ed Cape, Zaza Namoradze, Roger Smith (red.) Effective Criminal Defence

Bardziej szczegółowo

Postępowanie w sprawie orzekania zakazu prowadzenia działalności gospodarczej

Postępowanie w sprawie orzekania zakazu prowadzenia działalności gospodarczej INSTYTUT WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI dr Tomasz Szanciło Postępowanie w sprawie orzekania zakazu prowadzenia działalności gospodarczej Warszawa 2013 Spis treści 1. Zagadnienia wstępne... 1 1.1. Cel i zakres

Bardziej szczegółowo

Obywatel w postępowaniu cywilnym

Obywatel w postępowaniu cywilnym Obywatel w postępowaniu cywilnym Prawa i obowiązki Małgorzata Pyrcak Tomasz Sroka Ewa Stańczyk Grzegorz Szudy Redakcja naukowa: Tomasz Sroka Broszura współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

PROBLEMATYKA STOSOWANIA ŚRODKA KARNEGO PODANIA WYROKU DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI. Streszczenie

PROBLEMATYKA STOSOWANIA ŚRODKA KARNEGO PODANIA WYROKU DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI. Streszczenie ROBERT MATYSIAK PROBLEMATYKA STOSOWANIA ŚRODKA KARNEGO PODANIA WYROKU DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI Streszczenie Środek karny w postaci podania wyroku do publicznej wiadomości w polskim porządku prawnym był

Bardziej szczegółowo

System instytucjonalnego podejścia do problemu handlu ludźmi. Marcin Wiśniewski

System instytucjonalnego podejścia do problemu handlu ludźmi. Marcin Wiśniewski System instytucjonalnego podejścia do problemu handlu ludźmi Marcin Wiśniewski Marcin Wiśniewski System instytucjonalnego podejścia do problemu handlu ludźmi Wstęp Problem handlu ludźmi został ujawniony

Bardziej szczegółowo

Joanna Unterschütz PRAWO PRACY ZARYS INSTYTUCJI

Joanna Unterschütz PRAWO PRACY ZARYS INSTYTUCJI Joanna Unterschütz PRAWO PRACY ZARYS INSTYTUCJI Gdynia 2009 Recenzent: prof. dr hab. Urszula Jackowiak Opracowanie techniczne: Ewelina Bemke Copyright by Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. Eugeniusza

Bardziej szczegółowo

Postępowanie nakazowe niewykorzystana możliwość usprawnienia postępowania karnego

Postępowanie nakazowe niewykorzystana możliwość usprawnienia postępowania karnego Wojciech Wolski Postępowanie nakazowe niewykorzystana możliwość usprawnienia postępowania karnego Uzasadnienie projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks postępowania karnego i niektórych innych ustaw 1 jednoznacznie

Bardziej szczegółowo

ZASADY ETYKI ZAWODOWEJ W SŁUŻBACH MUNDUROWYCH

ZASADY ETYKI ZAWODOWEJ W SŁUŻBACH MUNDUROWYCH SZKOŁA POLICJI W PILE ZASADY ETYKI ZAWODOWEJ W SŁUŻBACH MUNDUROWYCH III SEMINARIUM z cyklu ODPOWIEDZIALNOŚĆ DYSCYPLINARNA W SŁUŻBACH MUNDUROWYCH PIŁA 2013 Biblioteka Kwartalnika Prawno-Kryminalistycznego

Bardziej szczegółowo

ZATRZYMANIE PASZPORTU JAKO ŚRODEK ZAPOBIEGAWCZY W PROCESIE KARNYM

ZATRZYMANIE PASZPORTU JAKO ŚRODEK ZAPOBIEGAWCZY W PROCESIE KARNYM STUDIA IURIDICA XXXIII/1997 Piotr Mierzejewski Uniwersytet Warszawski ZATRZYMANIE PASZPORTU JAKO ŚRODEK ZAPOBIEGAWCZY W PROCESIE KARNYM Kodeks postępowania karnego z 1969 r. do momentu wejścia w życie

Bardziej szczegółowo

UMOWA O PRACĘ NA CZAS OKREŚLONY W POLSKIM I UNIJNYM PRAWIE PRACY. Karol Łapiński

UMOWA O PRACĘ NA CZAS OKREŚLONY W POLSKIM I UNIJNYM PRAWIE PRACY. Karol Łapiński UMOWA O PRACĘ NA CZAS OKREŚLONY W POLSKIM I UNIJNYM PRAWIE PRACY Karol Łapiński Warszawa 2011 Spis treści Spis treści Wykaz skrótów / 11 Wstęp / 15 Rozdział I Rozwój instytucji umowy o pracę na czas określony

Bardziej szczegółowo

Prawo do informacji publicznej Efektywność regulacji i perspektywy jej rozwoju

Prawo do informacji publicznej Efektywność regulacji i perspektywy jej rozwoju Prawo do informacji publicznej Efektywność regulacji i perspektywy jej rozwoju Red. Mariusz Maciejewski Warszawa 2014 Prawo do informacji publicznej. Efektywność regulacji i perspektywy jej rozwoju Redakcja:

Bardziej szczegółowo

Zasada proporcjonalności

Zasada proporcjonalności BIURO TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO ZESPÓŁ ORZECZNICTWA I STUDIÓW Zasada proporcjonalności (w odniesieniu do prawa publicznego) w tezach Trybunału Konstytucyjnego czerwiec 2009 Wykaz uwzględnionych orzeczeń:

Bardziej szczegółowo

Kilka uwag na temat stosowania przez Policję środków oddziaływania wychowawczego po zakończeniu czynności wyjaśniających

Kilka uwag na temat stosowania przez Policję środków oddziaływania wychowawczego po zakończeniu czynności wyjaśniających Zbigniew Kozicki KWP Szczecin Kilka uwag na temat stosowania przez Policję środków oddziaływania wychowawczego po zakończeniu czynności wyjaśniających Wprowadzenie Charakterystycznymi dla postępowania

Bardziej szczegółowo

Studenckie Koło Naukowe Prawników Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Europeizacja Prawa Administracyjnego

Studenckie Koło Naukowe Prawników Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Europeizacja Prawa Administracyjnego Studenckie Koło Naukowe Prawników Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej Europeizacja Prawa Administracyjnego Studenckie Koło Naukowe Prawników Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej Europeizacja Prawa

Bardziej szczegółowo

1. Zasady i wartości konstytucyjne

1. Zasady i wartości konstytucyjne 1. Zasady i wartości konstytucyjne Podejmując problem zasady demokratycznego państwa prawnego, musimy mieć świadomość faktu, że żadna z wcześniejszych konstytucji polskich takiego przepisu nie zawierała.

Bardziej szczegółowo

Zasada dyspozycyjności w postępowaniu przed sądem polubownym

Zasada dyspozycyjności w postępowaniu przed sądem polubownym Andrzej Oklejak prof. UJ dr hab., WPiA Uniwersytetu Jagiellońskiego, radca prawny Radosław Flejszar dr, WPiA Uniwersytetu Jagiellońskiego, radca prawny Zasada dyspozycyjności w postępowaniu przed sądem

Bardziej szczegółowo

Prof. dr hab. Bogdan Dolnicki Dr Renata Cybulska Realizacja zasady jawności i dostępu do informacji publicznej w samorządzie terytorialnym

Prof. dr hab. Bogdan Dolnicki Dr Renata Cybulska Realizacja zasady jawności i dostępu do informacji publicznej w samorządzie terytorialnym Prof. dr hab. Bogdan Dolnicki Dr Renata Cybulska Realizacja zasady jawności i dostępu do informacji publicznej w samorządzie terytorialnym 31.03.2011 r. 1 Celem niniejszej opinii jest przedstawienie zasady

Bardziej szczegółowo

ZASADA RÓWNEGO DOSTĘPU DO ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ. Daniel Eryk Lach

ZASADA RÓWNEGO DOSTĘPU DO ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ. Daniel Eryk Lach ZASADA RÓWNEGO DOSTĘPU DO ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ Daniel Eryk Lach Warszawa 2011 Spis treści Wykaz skrótów / 11 Wstęp / 15 Rozdział I Pojęcie i treść konstytucyjnej zasady równego dostępu do świadczeń

Bardziej szczegółowo

WYBRANE ZAGADNIENIA PRAWA STRON DO SPORU W POLSKIM PROCESIE KARNYM

WYBRANE ZAGADNIENIA PRAWA STRON DO SPORU W POLSKIM PROCESIE KARNYM STUDIA IURIDICA XXXIII/1997 Beata T. Bieńkowska Uniwersytet Warszawski WYBRANE ZAGADNIENIA PRAWA STRON DO SPORU W POLSKIM PROCESIE KARNYM 1. Bez zasady kontradyktoryjności trudno sobie wyobrazić charakterystykę

Bardziej szczegółowo

Rola i znaczenie środka zapobiegawczego zakazu opuszczania kraju po wejściu Polski do strefy Schengen

Rola i znaczenie środka zapobiegawczego zakazu opuszczania kraju po wejściu Polski do strefy Schengen Andrzej Lichwa Rola i znaczenie środka zapobiegawczego zakazu opuszczania kraju po wejściu Polski do strefy Schengen Słowa kluczowe: środek zapobiegawczy, zakaz opuszczania kraju, Schengen. Środek zapobiegawczy:

Bardziej szczegółowo

Zasada kontradyktoryjności w nowym procesie karnym

Zasada kontradyktoryjności w nowym procesie karnym Wiesław Juchacz* Zasada kontradyktoryjności w nowym procesie karnym Streszczenie: W artykule przeprowadzono analizę kierunku zmian w funkcjonowaniu w procesie karnym zasady kontradyktoryjności. Najpierw

Bardziej szczegółowo

BRAK UDZIAŁU STRONY W POSTĘPOWANIU JAKO PRZYCZYNA WZNOWIENIA OGÓLNEGO POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO

BRAK UDZIAŁU STRONY W POSTĘPOWANIU JAKO PRZYCZYNA WZNOWIENIA OGÓLNEGO POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO Grzegorz Krawiec BRAK UDZIAŁU STRONY W POSTĘPOWANIU JAKO PRZYCZYNA WZNOWIENIA OGÓLNEGO POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO Jak podkreśla J. Borkowski, w praktyce organów administracyjnych wznowienie postępowania

Bardziej szczegółowo

TEORETYCZNE PODSTAWY PROBACJI

TEORETYCZNE PODSTAWY PROBACJI TEORETYCZNE PODSTAWY PROBACJI Ryszard A. Stefański Zakaz prowadzenia pojazdów jako środek probacyjny I. Wprowadzenie W polskim prawie karnym zakaz prowadzenia pojazdów nie ma jednolitego charakteru prawnego,

Bardziej szczegółowo

antydyskryminacyjne w praktyce polskich sądów powszechnych

antydyskryminacyjne w praktyce polskich sądów powszechnych prawo antydyskryminacyjne w praktyce polskich sądów powszechnych Raport z monitoringu pod redakcją Moniki Wieczorek i Katarzyny Bogatko prawo antydyskryminacyjne w praktyce polskich sądów powszechnych

Bardziej szczegółowo

Robert Trzaskowski 1. Streszczenie. Przegląd Prawa Konstytucyjnego ------- Nr 2 (14)/2013 -------

Robert Trzaskowski 1. Streszczenie. Przegląd Prawa Konstytucyjnego ------- Nr 2 (14)/2013 ------- Przegląd Prawa Konstytucyjnego ------- Nr 2 (14)/2013 ------- Robert Trzaskowski 1 Czy istnieje możliwość ograniczenia drogi sądowej w dochodzeniu wolności lub praw? uwagi na marginesie art. 77 ust. 2

Bardziej szczegółowo

Informacja prawnicza dla osób uczestniczących w internetowych grach hazardowych

Informacja prawnicza dla osób uczestniczących w internetowych grach hazardowych Informacja prawnicza dla osób uczestniczących w internetowych grach hazardowych Opracowanie przygotowane przez radcę prawnego Agnieszkę Modras, adwokata Cezarego Cieńkowskiego oraz aplikanta adwokackiego

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1999 Nr 11 poz. 95. USTAWA z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych. Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 1999 Nr 11 poz. 95. USTAWA z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/135 Dz.U. 1999 Nr 11 poz. 95 USTAWA z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych Rozdział 1 Przepisy ogólne Opracowano na podstawie tj. Dz.U z 2005 r. Nr 196, poz.

Bardziej szczegółowo

W Y R O K W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

W Y R O K W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt V KK 187/09 W Y R O K W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: SSN Henryk Gradzik (przewodniczący) SSN Antoni Kapłon Dnia 16 listopada 2009 r. SSA (del.) Barbara Skoczkowska

Bardziej szczegółowo