CZĘŚĆ OGÓLNA. redakcja naukowa Grażyna Artymiak Maciej Rogalski

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "CZĘŚĆ OGÓLNA. redakcja naukowa Grażyna Artymiak Maciej Rogalski"

Transkrypt

1 PROCES KARNY CZĘŚĆ OGÓLNA 2. WYDANIE redakcja naukowa Grażyna Artymiak Maciej Rogalski Monika Klejnowska Czesław Paweł Kłak Maciej Rogalski Zbigniew Sobolewski Piotr Krzysztof Sowiński Warszawa 2012

2 SPIS TREŚCI Wykaz skrótów Wykaz podstawowej literatury Od autorów Rozdział pierwszy Zagadnienia wstępne Pojęcia podstawowe Cele procesu karnego Funkcje procesu karnego Źródła prawa karnego procesowego Gwarancje procesowe Wykładnia przepisów prawa karnego procesowego Obowiązywanie prawa karnego procesowego Nauka procesu karnego Literatura Rozdział drugi Naczelne zasady procesu karnego Pojęcie naczelnych zasad procesu karnego Zasada prawdy materialnej Zasada obiektywizmu Zasada swobodnej oceny dowodów Zasada bezpośredniości Zasada ścigania z urzędu Zasada legalizmu Zasada skargowości Zasada kontroli orzeczeń Zasada kontradyktoryjności Zasada równouprawnienia stron Zasada domniemania niewinności Zasada in dubio pro reo Zasada jawności Zasada ustności i pisemności Zasada koncentracji Zasada prawa do obrony

3 18. Zasada rzetelności Zasada udziału czynnika społecznego Zasada ekonomii procesowej Literatura Rozdział trzeci Uczestnicy procesu karnego Zagadnienia wstępne Organy procesowe Prokuratura Sąd Struktura sądownictwa Właściwość sądu Właściwość rzeczowa Właściwość miejscowa Spory kompetencyjne Właściwość funkcjonalna Odstępstwa od zasady rozpoznania sprawy przezsądwłaściwy Skład sądu Strony procesowe Pojęcie strony procesowej oraz jej rodzaje Kumulacja ról procesowych Oskarżyciel publiczny Pokrzywdzony Oskarżyciel posiłkowy Oskarżyciel prywatny Powód cywilny Oskarżony Reprezentanci stron procesowych Obrońca Pełnomocnicy Przedstawiciele ustawowi Rzecznicy interesu społecznego Inni uczestnicy procesu Literatura Rozdział czwarty Przesłanki procesowe Zagadnienia ogólne Rozwój instytucji przesłanek procesu karnego Spór o istotę przesłanek procesu karnego Pojęcie przesłanki procesu karnego Podział przesłanek procesu karnego Zbieg ujemnych przesłanek procesowych

4 1.6. Konsekwencje prawne zaistnienia negatywnej przesłanki procesowej Poszczególne przesłanki procesu karnego Brak dostatecznych podstaw faktycznych do ścigania karnego Nieprzestępność czynu Znikomość społecznej szkodliwości czynu Niekaralność czynu Śmierć oskarżonego Przedawnienie karalności Powaga rzeczy osądzonej oraz zawisłość sporu Podsądność sprawy karnej Brak skargi uprawnionego oskarżyciela Brak wymaganego zezwolenia na ściganie lub wniosku o ściganie pochodzącego od osoby uprawnionej Inna okoliczność wyłączająca ściganie Literatura Rozdział piąty Czynności procesowe Zagadnienie wstępne Klasyfikacje czynności procesowych Porządek czynności procesowych Terminy Protokoły Narada i głosowanie Doręczenia Przeglądanie akt i sporządzanie odpisów Literatura Rozdział szósty Środki przymusu Środki przymusu w procesie karnym zagadnienia wprowadzające Zatrzymanie Ujęcie obywatelskie Zatrzymanie właściwe Zatrzymanie osoby podejrzanej na zarządzenie prokuratora Zatrzymanie podejrzanego lub oskarżonego w razie nieusprawiedliwionego niestawiennictwa do organu procesowego Czas zatrzymania Obowiązki informacyjne organu zatrzymującego Zażalenie na zatrzymanie Odszkodowanie za niewątpliwie niesłuszne zatrzymanie Środki zapobiegawcze Pojęcie i podział środków zapobiegawczych Funkcje środków zapobiegawczych Stosowanie środków zapobiegawczych

5 3.4. Kontrola stosowania środków zapobiegawczych Podstawy stosowania środków zapobiegawczych Tymczasowe aresztowanie Nieizolacyjne środki zapobiegawcze Pojęcie nieizolacyjnych środków zapobiegawczych Poręczenie majątkowe Poręczenie społeczne Poręczenie indywidualne Dozór Policji Opuszczenie lokalu mieszkalnego zamieszkiwanego wspólnie z pokrzywdzonym Nakazy i zakazy z art. 276 k.p.k Zakaz opuszczania kraju Poszukiwanie oskarżonego i list gończy List żelazny Środki wymuszające spełnienie obowiązków procesowych Uwagi wprowadzające Kary porządkowe Przymusowe doprowadzenie do organu procesowego Obciążenie dodatkowymi kosztami postępowania Immunitety w zakresie środków wymuszających spełnienie obowiązków procesowych Środki wymuszające zachowanie porządku podczas rozprawy Zabezpieczenie majątkowe Literatura Rozdział siódmy Dowodzenie Istota dowodzenia Pojęcie dowodu Warunki dopuszczalności dowodu Zakazy dowodowe Definicja zakazu dowodowego Bezwzględne zakazy dowodowe Względne zakazy dowodowe Systematyka dowodów Postępowanie dowodowe Uwagi wprowadzające Przedmiot postępowania dowodowego (dowodzenia) Udowodnienie i uprawdopodobnienie Ciężar dowodu Ułatwienia w postępowaniu dowodowym Tryb dowodzenia Czynności zmierzające do znalezienia oraz zabezpieczenia dowodu Włączenie dowodu do procesu

6 Sposoby przeprowadzania dowodów Ocena dowodów i dokonywanie ustaleń faktycznych Klasyczne źródła i środki dowodowe Oskarżony i jego wyjaśnienia Świadek i jego zeznania Biegły i jego opinia Dowód rzeczowy Dokument Wywiad środowiskowy i badanie osoby oskarżonego Nowe metody dowodzenia Literatura

7

8 WYKAZ SKRÓTÓW Źródła prawa instrukcja dochodzeniowo- -śledcza zarządzenienr 1426 Komendanta Głównego Policji z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie metodyki wykonywania czynności dochodzeniowo-śledczych przez służby policyjne wyznaczone do wykrywania przestępstw i ścigania ich sprawców (Dz. Urz. KGP z 2005 r. Nr 1, poz. 1) k.c. ustawaz dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) KE Konwencjao ochronie praw człowieka i podstawowych wolności sporządzona w Rzymie dnia 4 listopada 1950 r., zmieniona następnie Protokołami nr 3, 5 i 8 oraz uzupełniona Protokołem nr 2 (Dz. U. z 1993 r. Nr 61, poz. 284 z późn. zm.) k.k. ustawaz dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553 z późn. zm.) k.k.s. ustawaz dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy (tekst jedn.: Dz. U. z 2007 r. Nr 111, poz. 765 z późn. zm.) k.k.w. ustawaz dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. Nr 90, poz. 557 z późn. zm.) Konstytucja RP KonstytucjaRzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483 z późn. zm.) k.p.c. ustawaz dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. Nr 43, poz. 296 z późn. zm.) k.p.k. ustawaz dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego (Dz. U. Nr 89, poz. 555 z późn. zm.) k.p.k. z 1928 r. rozporządzenieprezydenta Rzeczypospolitej z dnia 19 marca 1928 r. Kodeks postępowania karnego (Dz. U. Nr 33, poz. 313) k.p.k. z 1969 r. ustawaz dnia 19 kwietnia 1969 r. Kodeks postępowania karnego (Dz. U. Nr 13, poz. 96 z późn. zm.) k.r.o. ustawaz dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. Nr 9, poz. 59 z późn. zm.) MPPOiP Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych otwarty do podpisu w Nowym Jorku dnia 19 grudnia 1966 r. (Dz. U. z 1977 r. Nr 38, poz. 167) nowela z 2003 r. ustawaz dnia 10 stycznia 2003 r. o zmianie ustawy Kodeks postępowania karnego, ustawy Przepisy wprowadzające Kodeks postępowania karne- 11

9 go, ustawy o świadku koronnym oraz ustawy o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 17, poz. 155 z późn. zm.) p.u.s.p. ustawaz dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz z późn. zm.) reg. prok. rozporządzenieministra Sprawiedliwości z dnia 24 marca 2010 r. Regulamin wewnętrzny urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury (Dz. U. Nr 49, poz. 296) u.o.p. ustawaz dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze (tekst jedn.: Dz. U. z 2008 r. Nr 7, poz. 39 z późn. zm.) ustawa o SN ustawaz dnia 23 listopada 2002 r. o Sądzie Najwyższym (Dz. U. Nr 240, poz z późn. zm.) u.ś.k. ustawaz dnia 25 czerwca 1997 r. o świadku koronnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2007 r. Nr 36, poz. 232 z późn. zm.) Czasopisma i inne publikatory Annales UMCS Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska w Lublinie Apel.-Gd. Apelacja. Orzecznictwo Sądu Apelacyjnego w Gdańsku Apel.-W-wa Apelacja. Orzecznictwo Sądu Apelacyjnego w Warszawie AUL Acta Universitatis Lodziensis, Folia Iuridica AUW Acta Universitatis Wratislaviensis Biul. PK Biuletyn Prawa Karnego Biul. SA Biuletyn Sądu Apelacyjnego Biul. SN Biuletyn Sądu Najwyższego CzPKiNP Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych EP Edukacja Prawnicza GS Gazeta Sądowa GSP Gdańskie Studia Prawnicze GSP-Prz. Orz. Gdańskie Studia Prawnicze Przegląd Orzecznictwa KZS Krakowskie Zeszyty Sądowe. Orzeczenia Sądu Apelacyjnego w Krakowie w sprawach karnych M. Praw. Monitor Prawniczy NP Nowe Prawo OSA Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych OSN Orzecznictwo Sądu Najwyższego OSNKW Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Karna i Wojskowa OSNPG Orzecznictwo Sądu Najwyższego, Wydawnictwo Prokuratury Generalnej OSNwSK Orzecznictwo Sądu Najwyższego w Sprawach Karnych OSP Orzecznictwo Sądów Polskich OSPiKA Orzecznictwo Sądów Polskich i Komisji Arbitrażowych PiP Państwo i Prawo PPK Problemy Prawa Karnego Probl. Krym. Problemy Kryminalistyki Probl. Praw. Problemy Praworządności 12

10 Prok. i Pr. Prokuratura i Prawo Prok. i Pr.-wkł. Prokuratura i Prawo wkładka Prz. Pod. Przegląd Podatkowy Prz. Pol. Przegląd Policyjny PS Przegląd Sądowy RPEiS Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny St. Iur. Studia Iuridica St. Praw. Studia Prawnicze TPP Transformacje Prawa Prywatnego WPP Wojskowy Przegląd Prawniczy ZNUJ Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego ZNUŁ Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Łódzkiego Inne ETPC Europejski Trybunał Praw Człowieka SA sąd apelacyjny SN Sąd Najwyższy TK Trybunał Konstytucyjny TS Trybunał Stanu 13

11

12 WYKAZ PODSTAWOWEJ LITERATURY Aktualne problemy prawa i procesu karnego. Księga ofiarowana Profesorowi Janowi Grajewskiemu, red. M. Płachta, Gdańsk 2003 Boratyńska K.T., Górski A., Sakowicz A., Ważny A., Kodeks postępowania karnego. Komentarz, Warszawa 2005 Bratoszewski J., Gardocki L., Gostyński Z., Przyjemski S.M., Stefański R.A., Zabłocki S., Kodeks postępowania karnego. Komentarz, red. Z. Gostyński, t. 1, Warszawa 2004 Bratoszewski J., Gardocki L., Gostyński Z., Przyjemski S.M., Stefański R.A., Zabłocki S., Kodeks postępowania karnego. Komentarz, red. Z. Gostyński, t. 2, Warszawa 2004 Bratoszewski J., Gardocki L., Gostyński Z., Przyjemski S.M., Stefański R.A., Zabłocki S., Kodeks postępowania karnego. Komentarz, red. Z. Gostyński, t. 3, Warszawa 2004 Blusiewicz A., Jeż-Ludwichowska M., Kala D., Osowska D., Przebieg procesu karnego, Toruń 2003 Cieślak M., Polska procedura karna. Podstawowe założenia teoretyczne, Warszawa 1984 Daszkiewicz W., Prawo karne procesowe zagadnienia ogólne, t. 1, Bydgoszcz2000 Daszkiewicz W., Prawo karne procesowe zagadnienia ogólne, t. 2, Bydgoszcz 2001 Doda Z., Gaberle A., Dowody w procesie karnym. Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Komentarz, Warszawa 1996 Doda Z., Gaberle A., Kontrola odwoławcza w procesie karnym. Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Komentarz, Warszawa 1997 Grajewski J., Przebieg procesu karnego, Warszawa 2001 Grajewski J., Paprzycki L.K., Płachta M., Kodeks postępowania karnego. Komentarz, t. 1, Kraków 2003 Grajewski J., Paprzycki L.K., Płachta M., Kodeks postępowania karnego. Komentarz, t. 2, Kraków 2003 Grajewski J., Paprzycki L.K., Steinborn S., Kodeks postępowania karnego. Komentarz, t. 1, Kraków 2005 Grajewski J., Paprzycki L.K., Steinborn S., Kodeks postępowania karnego. Komentarz, t. 2, Kraków 2005 Grzegorczyk T., Kodeks postępowania karnego. Komentarz, Kraków 2005 Grzegorczyk T., Tylman J., Polskie postępowanie karne, Warszawa 2005 Grzegorczyk T., Tylman J., Polskie postępowanie karne, Warszawa 2011 Grzeszczyk W., Kodeks postępowania karnego. Komentarz, Warszawa 2003 Hofmański P., Sadzik E., Zgryzek K., Kodeks postępowania karnego. Komentarz, t. 1, Warszawa

13 Hofmański P., Sadzik E., Zgryzek K., Kodeks postępowania karnego. Komentarz, t. 2, Warszawa 2004 Hofmański P., Sadzik E., Zgryzek K., Kodeks postępowania karnego. Komentarz, t. 3, Warszawa 2004 Hofmański P., Zabłocki S., Elementy metodyki pracy sędziego w sprawach karnych, Kraków 2006 Kalinowski S., Polski proces karny w zarysie, Warszawa 1979 Kmiecik R., Skrętowicz E., Proces karny. Część ogólna, Kraków 2006 Kompensacyjna funkcja prawa karnego. Księga poświęcona pamięci Profesora Zbigniewa Gostyńskiego, red. S. Waltoś, B. Nita, P. Trzaski, M. Żurek, CzPKiNP 2002, rok VI, z. 2, Kraków 2002 Lipczyńska M., Polski proces karny. Zagadnienia ogólne, Warszawa 1986 Lipczyńska M., Kordik A., Kegel E., Świda-Łagiewska Z., Polski proces karny, Warszawa 1975 Marszał K., Stachowiak S., Zgryzek K., Proces karny, Katowice 2003 Murzynowski A., Istota i zasady procesu karnego, Warszawa 1994 Nowa kodyfikacja karna. Krótkie komentarze, Ministerstwo Sprawiedliwości, Warszawa Nowa kodyfikacja prawa karnego, red. L. Bogunia, Wrocław Nowe prawo karne procesowe. Zagadnienia wybrane. Księga ku czci Profesora Wiesława Daszkiewicza, red. T. Nowak, Poznań 1999 Nowicki M.A., Europejska Konwencja Praw Człowieka. Wybór orzecznictwa, Warszawa 1998 Polska lat dziewięćdziesiątych. Przemiany państwa i prawa. Materiały konferencji naukowej, Lublin 1997 Problemy kodyfikacji prawa karnego. Księga ku czci Profesora Mariana Cieślaka, red. S. Waltoś, Kraków 1993 Problemy znowelizowanej procedury karnej. Materiały Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej, red. Z. Sobolewski, G. Artymiak, Cz.P. Kłak, Kraków 2004 Prusak F., Komentarz do kodeksu postępowania karnego, t. 1, Warszawa 1999 Prusak F., Komentarz do kodeksu postępowania karnego, t. 2, Warszawa 1999 Rzeteleny proces karny. Ksiega jubileuszowa Profesor Zofii Świdy, red. J. Skorupka, Warszawa 2009 Środki zaskarżenia w procesie karnym. Księga pamiątkowa ku czci prof. Zbigniewa Dody, red. S. Waltoś, A. Gaberle, Kraków 2000 U progu nowych kodyfikacji karnych. Księga pamiątkowa ofiarowana Profesorowi Leonowi Tyszkiewiczowi, red. O. Górniok, Katowice 1999 W kręgu teorii i praktyki prawa karnego. Księga poświęcona pamięci Profesora Andrzeja Wąska, red. L. Leszczyński, E. Skrętowicz, Z. Hołda, Lublin 2005 Waltoś S., Proces karny. Zarys systemu, Warszawa 2005 Współczesne problemy procesu karnego i jego efektywność. Księga pamiątkowa Profesora Andrzeja Blusiewicza, red. A. Marek, Toruń 2004 Współczesne problemy procesu karnego i wymiaru sprawiedliwości. Księga pamiątkowa ku czci Profesora Kazimierza Marszała, red. P. Hofmański, K. Zgryzek, Katowice 2003 Współczesny polski proces karny. Księga ofiarowana Profesorowi Tadeuszowi Nowakowi, red. S. Stachowiak, Poznań

14 Zasada prawdy materialnej. Materiały konferencji naukowej Krasiczyn 2005, red. Z. Sobolewski, G. Artymiak, Kraków 2006 Zasady procesu karnego wobec wyzwań współczesności. Księga ku czci Profesora Stanisława Waltosia, red. A. Czapska, A. Gaberle, A. Światłowski, A. Zoll, Warszawa

15

16 OD AUTORÓW Podręcznik stanowi wykład podstawowych wiadomości z zakresu prawa karnego procesowego, dotyczących zagadnień zarówno części ogólnej procesu karnego, jak i części szczególnej. Składa się z dwóch części: Proces karny. Część ogólna oraz Proces karny. Część szczególna. Instytucje procesu karnego zostały omówione według stanu prawnego obowiązującego na dzień 1 stycznia 2012 r. Książka zawiera omówienie poszczególnych uregulowań kodeksu postępowania karnego, a także przedstawia poglądy doktryny oraz orzecznictwo Sądu Najwyższego i sądów apelacyjnych. Podręcznik jest adresowany przede wszystkim do studentów prawa, ale może również stanowić pomoc dla aplikantów przygotowujących się do zawodów prawniczych oraz praktyków działających w organach ścigania i wymiaru sprawiedliwości, tym bardziej że jego autorzy są nie tylko pracownikami naukowo-dydaktycznymi, lecz także osobami czynnie wykonującymi zawody prawnicze. 19

17

18 Rozdział pierwszy ZAGADNIENIA WSTĘPNE 1. Pojęcia podstawowe 1. Prawo karne procesowe jest jedną z dyscyplin prawa obowiązującego w Polsce. Stanowi ono część szeroko rozumianego prawa karnego. Prawo karne w szerokim znaczeniu obejmuje prawo karne materialne, prawo karne procesowe i prawo karne wykonawcze. Dla każdej z tych dziedzin prawa źródłem ustawowym jest odpowiednio: kodeks karny, kodeks postępowania karnego oraz kodeks karny wykonawczy. Prawo karne materialne (prawo karne) określa czyny zabronione pod groźbą kary, stanowiące przestępstwa oraz skutki prawne w postaci kar i środków karnych, stosowanych w związku z naruszeniem prawa karnego, a także normuje zasady odpowiedzialności za ich popełnienie 1. Prawo karne wykonawcze reguluje natomiast wykonywanie orzeczeń w postępowaniu karnym oraz w innych postępowaniach. Zgodnie z art. 1 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. Nr 90, poz. 557 z późn. zm.), wykonywanie orzeczeń w postępowaniu karnym, w postępowaniu w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe i w postępowaniu w sprawach o wykroczenia oraz kar porządkowych i środków przymusu skutkujących pozbawieniem wolności odbywa się według przepisów kodeksu karnego wykonawczego, chyba że ustawa stanowi inaczej. 2. W doktrynie pojęcia postępowanie karne oraz proces karny są z reguły używane zamiennie. Niekiedy jednak, są one odmiennie rozumiane. Mianem procesu karnego określa się całą działalność zmierzającą do realizacji prawa karnego materialnego. Termin postępowanie karne jest natomiast zarezerwowane dla określenia jego etapów, tj. postępowania przygotowawczego czy odwoławczego. Wskazać należy, że podstawowy akt normujący tę dziedzinę prawa nosi nazwę kodeks postępowania karnego, prawo karne w szerokim znaczeniu prawo karne materialne prawo karne wykonawcze proces karny a postępowanie karne 1 T. Grzegorczyk, J. Tylman, Polskie postępowanie karne, Warszawa 2005, s. 41; K. Buchała, Prawo karne materialne, Warszawa 1980, s. 27 i n.; L. Gardocki, Prawo karne, Warszawa 2008, s. 1 i n.; K. Buchała, A. Zoll, Kodeks karny. Część ogólna, Kraków 1998, s. 7 9; A. Wąsek, Kodeks karny. Komentarz, Gdańsk 1999, s. 15 i n. 21

19 proces karny ogólne i konkretne znaczenie nazwy proces prawo karne procesowe a proces karny procedura karna natomiast termin proces ma zastosowanie praktycznie tylko jako przymiotnikowe określenie czynności postępowania 2. Proces karny stanowi przewidziane prawem zachowanie organów państwowych i pozostałych uczestników, zmierzające do wykrycia i ustalenia czynu przestępnego i jego sprawcy oraz do wymierzenia mu kary lub zastosowania innych środków, a w razie stwierdzenia braku przestępstwa, sprawstwa lub istnienia okoliczności wyłączających odpowiedzialność do uniewinnienia oskarżonego 3. Proces karny jest zjawiskiem dynamicznym, gdyż czynności jego uczestników zmierzają do określonego celu, którym jest ustalenie istnienia lub nieistnienia odpowiedzialności za konkretny czyn przestępny. Proces karny tworzą zachowania jego uczestników, którzy podejmują przewidziane przepisami czynności, w celu wykazania określonej tezy. Stanowi on pewien zamknięty układ, gdyż można stwierdzić jego początek i koniec. Z uwagi na rozbudowanie tego rodzaju procesu, można wyróżnić poszczególne etapy, składające się na tok procesu. Proces jest zawsze określoną, zamierzoną działalnością ludzką, a więc działalnością celową. Jest instytucją prawną, powołaną świadomie przez ustawodawcę do osiągnięcia określonych celów i świadomie w tym zakresie wykorzystywaną 4. Określenie proces karny może być używane w znaczeniu ogólnym oraz w znaczeniu konkretnym. Proces karny w znaczeniu konkretnym oznacza przewidzianą przepisami prawa działalność określonych uczestników, odbywającą się w oznaczonym czasie i miejscu, która dotyczy konkretnego przestępstwa, tj. oznaczonego czynu określonej osoby. Proces karny w znaczeniu ogólnym to działalność przewidziana w obowiązujących przepisach prawa, której celem jest wykrycie i ustalenie czynu, jego sprawcy oraz wymierzenie kary lub zastosowanie innych środków. Należy odróżnić pojęcie postępowania karnego od prawa karnego procesowego. Prawo karne procesowe to ogół norm prawnych regulujący postępowanie karne. Proces karny dotyczy natomiast sfery aktywności uczestników postępowania karnego. Od terminów proces karny i postępowanie karne należy także odróżnić procedurę karną. Przez pojęcie procedury karnej rozumie się określoną przez prawo karne procesowe drogę postępowania prawnego. Czasami jednak procedurę karną traktuje się, zwłaszcza w rozumieniu potocznym, jako synonim prawa karnego procesowego, jednakże nie są to pojęcia tożsame W doktrynie procesu karnego wyodrębnia się pojęcie istoty procesu karnego. Pojęcie to definiowane jest za pomocą wielu cech procesu karnego. Na istotę procesu karnego składają się następujące cechy charakterystyczne: 2 T. Grzegorczyk, J. Tylman, Polskie postępowanie karne, Warszawa 2011, s K. Marszał, S. Stachowiak, K. Zgryzek, Proces karny, Katowice 2003, s Tamże, s. 14; M. Cieślak, Polska procedura karna. Podstawowe założenia teoretyczne, Warszawa 1984, s. 9 i n. 5 R. Kmiecik, E. Skrętowicz, Proces karny. Część ogólna, Kraków 2005, s

20 1) proces jest działalnością niezawisłego sądu, współdziałających z nim organów ścigania karnego oraz wszystkich innych uczestników postępowania karnego; 2) proces stanowi działalność uregulowaną przez przepisy prawa procesowego; 3) działalność procesowa przebiega w ramach stosunków procesowych; 4) proces karny jest podejmowany i prowadzony w określonym celu 6. Istotą procesu karnego jest więc to, iż stanowi on prawnie uregulowaną działalność procesową organów procesowych oraz innych jego uczestników, których celem jest rozstrzygnięcie kwestii odpowiedzialności karnej określonej osoby, której zapewnia się prawo do obrony, aby wydane rozstrzygnięcie końcowe odpowiadało dyrektywie prawdy i poczuciu sprawiedliwości Poszczególne czynności procesowe są realizowane w toku postępowania karnego przez jego uczestników. Uczestnikiem postępowania karnego jest każda osoba (fizyczna, prawna, a także instytucja nieposiadająca osobowości prawnej), która uczestniczy w postępowaniu w roli określonej przez prawo. Uczestnikami postępowania są organy procesowe, strony, przedstawiciele społeczni, przedstawiciele procesowi, pomocnicy procesowi oraz osobowe źródła dowodowe. Czynności procesowe realizowane przez uczestników postępowania karnego powodują powstanie, zmianę i wygaśnięcie stosunków procesowych. Stosunki te są odmianą stosunków prawnych, powstają na podstawie określonej normy prawnej, pomiędzy co najmniej dwoma uczestnikami postępowania i obejmują odpowiedni układ uprawnień i obowiązków. 5. Prawo karne procesowe określa porządek wykonania poszczególnych czynności procesowych, układających się w porządku chronologicznym. W związku z tym można wyodrębnić stadia procesowe, które stanowią zespoły następujących po sobie pod względem czasowym czynności procesowych. Wyodrębnia się następujące stadia procesowe: 1) postępowanie przygotowawcze; 2) postępowanie główne; 3) postępowanie odwoławcze; 4) postępowanie wykonawcze. W teorii procesu karnego wyróżnia się także postępowanie obejmujące sporządzenie i wniesienie do sądu aktu oskarżenia oraz jego wstępną sądową kontrolę (tzw. oddanie pod sąd). Oddanie pod sąd sensu largo oznacza akt procesowy określonej władzy lub osoby, który powoduje postawienie konkretnej osoby przed sądem orzekającym na rozprawie głównej. Natomiast oddanie pod sąd sensu stricto to jedynie kontrola zasadności (faktycznej) aktu istota procesu karnego uczestnicy postępowania karnego stosunki procesowe stadia procesowe oddanie pod sąd 6 K. Marszał, S. Stachowiak, K. Zgryzek, Proces..., s Tamże, s. 21; A. Murzynowski, Istota i zasady procesu karnego, Warszawa 1994, s

Zagadnienia egzaminacyjne z przedmiotu Polskie postępowanie karne. Rok akademicki 2010/2011. 1. Przedmiot a podstawa faktyczna procesu karnego.

Zagadnienia egzaminacyjne z przedmiotu Polskie postępowanie karne. Rok akademicki 2010/2011. 1. Przedmiot a podstawa faktyczna procesu karnego. Dr hab. Hanna Paluszkiewicz Zagadnienia egzaminacyjne z przedmiotu Polskie postępowanie karne Rok akademicki 2010/2011 1. Przedmiot a podstawa faktyczna procesu karnego. 2. Cele procesu karnego. 3. Proces

Bardziej szczegółowo

Kodeks postępowania karnego

Kodeks postępowania karnego Edycja limitowana K. T. Boratyńska / A. Górski A. Sakowicz / A. Ważny Kodeks postępowania karnego Komentarz 4. wydanie Wydawnictwo C. H. Beck Kodeks postępowania karnego Kodeks postępowania karnego Komentarz

Bardziej szczegółowo

Kodeks postępowania karnego

Kodeks postępowania karnego Kodeks postępowania karnego Komentarz 5. wydanie K.T. Boratyńska A. Górski A. Sakowicz A. Ważny KOMENTARZE KOMPAKTOWE WYDAWNICTWO C.H.BECK Kodeks postępowania karnego KOMENTARZE KOMPAKTOWE Kodeks postępowania

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część I. Materialne prawo karne skarbowe. Część ogólna. Przedmowa... XIX Wykaz skrótów... XXI

Spis treści. Część I. Materialne prawo karne skarbowe. Część ogólna. Przedmowa... XIX Wykaz skrótów... XXI Spis treści Przedmowa... XIX Wykaz skrótów... XXI Część I. Materialne prawo karne skarbowe. Część ogólna Rozdział I. Wprowadzenie do prawa karnego skarbowego... 3 1 1. Pojęcie prawa karnego skarbowego

Bardziej szczegółowo

POSTĘPOWANIE KARNE CZĘŚĆ OGÓLNA. redakcja naukowa Jerzy Skorupka. Zofia Świda Jerzy Skorupka Ryszard Ponikowski Włodzimierz Posnow

POSTĘPOWANIE KARNE CZĘŚĆ OGÓLNA. redakcja naukowa Jerzy Skorupka. Zofia Świda Jerzy Skorupka Ryszard Ponikowski Włodzimierz Posnow POSTĘPOWANIE KARNE CZĘŚĆ OGÓLNA redakcja naukowa Jerzy Skorupka Zofia Świda Jerzy Skorupka Ryszard Ponikowski Włodzimierz Posnow Warszawa 2012 Stan prawny na 1 lipca 2012 r. Wydawca Monika Pawłowska Redaktor

Bardziej szczegółowo

ZASADA INFORMACJI PRAWNEJ W POLSKIM PROCESIE KARNYM W ŚWIETLE ART. 16 K.P.K. Jakub Kosowski

ZASADA INFORMACJI PRAWNEJ W POLSKIM PROCESIE KARNYM W ŚWIETLE ART. 16 K.P.K. Jakub Kosowski ZASADA INFORMACJI PRAWNEJ W POLSKIM PROCESIE KARNYM W ŚWIETLE ART. 16 K.P.K. Jakub Kosowski Warszawa 2011 Mojej Agnieszce Spis treści Wykaz skrótów / 11 Słowo wstępne / 15 Rozdział I Miejsce zasady informacji

Bardziej szczegółowo

PRAWO KARNE MATERIALNE POSTĘPOWANIE KARNE PRAWO KARNE WYKONAWCZE PRAWO KARNE SKARBOWE PRAWO WYKROCZEŃ POSTĘPOWANIE W SPRAWACH O WYKROCZENIA

PRAWO KARNE MATERIALNE POSTĘPOWANIE KARNE PRAWO KARNE WYKONAWCZE PRAWO KARNE SKARBOWE PRAWO WYKROCZEŃ POSTĘPOWANIE W SPRAWACH O WYKROCZENIA PRAWO KARNE MATERIALNE POSTĘPOWANIE KARNE PRAWO KARNE WYKONAWCZE PRAWO KARNE SKARBOWE PRAWO WYKROCZEŃ POSTĘPOWANIE W SPRAWACH O WYKROCZENIA 1. Adwokat w postępowaniu przygotowawczym - przebieg czynności

Bardziej szczegółowo

Wykaz skrótów Nota od autora Dział I. Uczestnicy postępowania karnego

Wykaz skrótów Nota od autora Dział I. Uczestnicy postępowania karnego Wykaz skrótów... 9 Nota od autora... 17 Dział I. Uczestnicy postępowania karnego Rozdział 1. Strony... 19 1.1. Zagadnienia ogólne... 19 Rozdział 2. Oskarżyciel publiczny... 30 2.1. Prokurator... 30 2.2.

Bardziej szczegółowo

Komentarz praktyczny. Część I

Komentarz praktyczny. Część I Część I Komentarz praktyczny Rozdział 1. Środki odwoławcze w systemie środków zaskarżenia Rozdział 2. Warunki skutecznego uruchomienia kontroli odwoławczej Rozdział 3. Wymogi formalne środków odwoławczych

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... 13. Przedmowa do szóstego wydania... 15

Spis treści. Wykaz skrótów... 13. Przedmowa do szóstego wydania... 15 Spis treści Wykaz skrótów............................................... 13 Przedmowa do szóstego wydania.............................. 15 Wprowadzenie............................................... 17

Bardziej szczegółowo

PRAWO KARNE WYKONAWCZE 4. WYDANIE

PRAWO KARNE WYKONAWCZE 4. WYDANIE PRAWO KARNE WYKONAWCZE 4. WYDANIE Joanna Hołda Zbigniew Hołda Beata Żórawska Warszawa 2012 SPIS TREŚCI Wykaz skrótów... 9 Wstęp... 11 Rozdział 1 Prawo karne wykonawcze i jego nauka... 13 1.1. Prawo karne

Bardziej szczegółowo

I. ZASADY WYKONYWANIA ZAWODU RADCY PRAWNEGO, ETYKI RADCY PRAWNEGOORAZ PODSTAWY FUNKCJONOWANIA SAMORZĄDU RADCÓW PRAWNYCH

I. ZASADY WYKONYWANIA ZAWODU RADCY PRAWNEGO, ETYKI RADCY PRAWNEGOORAZ PODSTAWY FUNKCJONOWANIA SAMORZĄDU RADCÓW PRAWNYCH WYKAZ ZAGADNIEŃ OMAWIANYCH W OBRĘBIE POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW OBOWIĄZUJĄCYCH NA KOLOKWIUM ROCZNYM I R O K U A P L I K A C J I W ROKU SZKOLENIOWYM 2010 I. ZASADY WYKONYWANIA ZAWODU RADCY PRAWNEGO, ETYKI

Bardziej szczegółowo

POLSKIE POSTĘPOWANIE KARNE

POLSKIE POSTĘPOWANIE KARNE POLSKIE POSTĘPOWANIE KARNE Tomasz Grzegorczyk Janusz Tylman Wydanie 9 Warszawa 2014 Spis treści Spis treści Wykaz skrótów........................................................... 11 Wykaz literatury

Bardziej szczegółowo

Wykłady Becka. Katarzyna T. Boratyńska Łukasz Chojniak Wojciech Jasiński. Postępowanie karne. 2. wydanie. Wydawnictwo C. H. Beck

Wykłady Becka. Katarzyna T. Boratyńska Łukasz Chojniak Wojciech Jasiński. Postępowanie karne. 2. wydanie. Wydawnictwo C. H. Beck Wykłady Becka Katarzyna T. Boratyńska Łukasz Chojniak Wojciech Jasiński Postępowanie karne 2. wydanie Wydawnictwo C. H. Beck Wykłady Becka Postępowanie karne W sprzedaży: K. Boratyńska, A. Górski, A. Sakowicz,

Bardziej szczegółowo

STUDIA PRAWNICZE. Prawo karne skarbowe. Leszek Wilk Jarosław Zagrodnik

STUDIA PRAWNICZE. Prawo karne skarbowe. Leszek Wilk Jarosław Zagrodnik STUDIA PRAWNICZE Prawo karne skarbowe Leszek Wilk Jarosław Zagrodnik C.H.BECK STUDIA PRAWNICZE Prawo karne skarbowe W sprzedaży: A. Marek PRAWO KARNE, wyd. 9, Zapowiedź Studia Prawnicze F. Prusak PRAWO

Bardziej szczegółowo

Postępowanie karne. Część ogólna

Postępowanie karne. Część ogólna Postępowanie karne Część ogólna Postępowanie karne Część ogólna redakcja Zofia Świda Zofia Świda Ryszard Ponikowski Włodzimierz Posnow Warszawa 2008 Stan prawny na 1 maja 2008 r. Poszczególne rozdziały

Bardziej szczegółowo

PROCES KARNY. ZARYS SYSTEMU. Autor: Stanisław Waltoś. Wykaz skrótów. Wprowadzenie

PROCES KARNY. ZARYS SYSTEMU. Autor: Stanisław Waltoś. Wykaz skrótów. Wprowadzenie PROCES KARNY. ZARYS SYSTEMU Autor: Stanisław Waltoś Wykaz skrótów Wprowadzenie Rozdział 1. Pojęcia podstawowe 1.1. Pojęcia procesu karnego i prawa karnego procesowego 1.2. Funkcje norm procedury karnej

Bardziej szczegółowo

PLAN SZKOLENIA aplikantów adwokackich Izby Radomskiej I roku w roku szkoleniowym 2014

PLAN SZKOLENIA aplikantów adwokackich Izby Radomskiej I roku w roku szkoleniowym 2014 PLAN SZKOLENIA aplikantów adwokackich Izby Radomskiej I roku w roku szkoleniowym 2014 I. Program szkolenia. Zgodnie z Ramowym programem szkolenia, przyjętym przez Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej w

Bardziej szczegółowo

Prawo i proces karny skarbowy

Prawo i proces karny skarbowy STUDIA PRAWNICZE Prawo i proces karny skarbowy Leszek Wilk Jarosław Zagrodnik C.H.BECK STUDIA PRAWNICZE Prawo i proces karny skarbowy W sprzedaży: A. Marek PRAWO KARNE, wyd. 10 Studia Prawnicze F. Prusak

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp... 9

Spis treści. Wstęp... 9 Wstęp... 9 ROZDZIAŁ I Geneza sygnalizacji w polskim prawie karnym... 17 1. Problematyka zapobiegania przestępczości w k.p.k. z 1928 r.... 18 2. Profilaktyka w sferze prawnokarnej działalności organów ścigania

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. w sprawie nieletniej Sandry K. urodzonej 6 października 1992 r. o czyn karalny przewidziany w art. 190 1 k.k. oraz art. 280 1 k.k.

POSTANOWIENIE. w sprawie nieletniej Sandry K. urodzonej 6 października 1992 r. o czyn karalny przewidziany w art. 190 1 k.k. oraz art. 280 1 k.k. Sygn. akt V CZ 64/10 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 15 października 2010 r. SSN Krzysztof Pietrzykowski (przewodniczący) SSN Zbigniew Kwaśniewski SSN Marta Romańska (sprawozdawca) w sprawie

Bardziej szczegółowo

Cje. Polski proces karny - wprowadzenie. Postępowanie karne

Cje. Polski proces karny - wprowadzenie. Postępowanie karne Postępowanie karne Cje Dr Wojciech Jasiński Katedra Postępowania Karnego Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytet Wrocławski Postępowanie karne to prawnie uregulowana działalność zmierzająca

Bardziej szczegółowo

BLOK PRAWO O ADWOKATURZE HISTORIA ADWOKATURY ETYKA KSZTAŁTOWANIE WIZERUNKU ADWOKATA

BLOK PRAWO O ADWOKATURZE HISTORIA ADWOKATURY ETYKA KSZTAŁTOWANIE WIZERUNKU ADWOKATA BLOK PRAWO O ADWOKATURZE HISTORIA ADWOKATURY ETYKA KSZTAŁTOWANIE WIZERUNKU ADWOKATA 18 x 45 minut 1. Proces kształtowania profesji adwokackiej w Polsce PA1 adw. C. Nowakowski 2.3. Pierwsze regulacje ustanawiające

Bardziej szczegółowo

Kodeks karny wykonawczy

Kodeks karny wykonawczy DUŻE KOMENTARZE BECKA S. Lelental Kodeks karny wykonawczy Komentarz 5. wydanie WYDAWNICTWO C.H.BECK DUŻE KOMENTARZE BECKA Kodeks karny wykonawczy DUŻE KOMENTARZE BECKA Kodeks karny wykonawczy Komentarz

Bardziej szczegółowo

Przedmowa... XIII Wykaz skrótów... XV

Przedmowa... XIII Wykaz skrótów... XV Przedmowa... XIII Wykaz skrótów... XV Część I. Komentarz praktyczny z orzecznictwem... 1 Rozdział 1. Adwokat w postępowaniu karnym jako pełnomocnik oskarżyciela posiłkowego, prywatnego, powoda cywilnego,

Bardziej szczegółowo

Adwokat z urzędu Podstawowe zagadnienia prawne

Adwokat z urzędu Podstawowe zagadnienia prawne Adwokat z urzędu Podstawowe zagadnienia prawne Robert Rynkun-Werner Wydanie 1 Warszawa 2011 Opracowanie redakcyjne: Robert Stępień Redakcja techniczna: Agnieszka Szeszko Projekt okładki i stron tytułowych:

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Z DNIA 27 PAŹDZIERNIKA 2005 R. I KZP 32/05

UCHWAŁA Z DNIA 27 PAŹDZIERNIKA 2005 R. I KZP 32/05 UCHWAŁA Z DNIA 27 PAŹDZIERNIKA 2005 R. I KZP 32/05 Przedmiotem ochrony przepisu art. 45 ustawy z dnia 24 kwietnia 1997 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. Nr 75, poz. 468, w brzmieniu przed nowelizacją

Bardziej szczegółowo

WYKŁAD: Najistotniejsze zmiany proponowane przez Ministerstwo Sprawiedliwości w prawie karnym wykonawczym.

WYKŁAD: Najistotniejsze zmiany proponowane przez Ministerstwo Sprawiedliwości w prawie karnym wykonawczym. Kazimierz Postulski WYKŁAD: Najistotniejsze zmiany proponowane przez Ministerstwo Sprawiedliwości w prawie karnym wykonawczym. Tezy wykładu: 1. Cel, kierunki i zakres proponowanych zmian 2. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

PLAN SZKOLENIA DLA RADCÓW PRAWNYCH OKRĘGOWEJ IZBY RADCÓW PRAWNYCH W ŁODZI Z ZAKRESU PRAWA KARNEGO MATERIALNEGO, PROCESOWEGO I WYKONAWCZEGO

PLAN SZKOLENIA DLA RADCÓW PRAWNYCH OKRĘGOWEJ IZBY RADCÓW PRAWNYCH W ŁODZI Z ZAKRESU PRAWA KARNEGO MATERIALNEGO, PROCESOWEGO I WYKONAWCZEGO PLAN SZKOLENIA DLA RADCÓW PRAWNYCH OKRĘGOWEJ IZBY RADCÓW PRAWNYCH W ŁODZI Z ZAKRESU PRAWA KARNEGO MATERIALNEGO, PROCESOWEGO I WYKONAWCZEGO Wykład 1 04.10.2014 r. Zasady procesu karnego, przesłanki procesowe.

Bardziej szczegółowo

METODYKA pracy adwokata w sprawach karnych

METODYKA pracy adwokata w sprawach karnych Stefan Jaworski METODYKA pracy adwokata w sprawach karnych METODYKI BECKA METODYKA pracy adwokata w sprawach karnych Stefan Jaworski METODYKA pracy adwokata w sprawach karnych Wydawnictwo C.H. Beck Warszawa

Bardziej szczegółowo

Etapy postępowania karnego. 1. Postępowanie przygotowawcze 2. Postępowanie sądowe 3. Postępowanie wykonawcze

Etapy postępowania karnego. 1. Postępowanie przygotowawcze 2. Postępowanie sądowe 3. Postępowanie wykonawcze Etapy postępowania karnego 1. Postępowanie przygotowawcze 2. Postępowanie sądowe 3. Postępowanie wykonawcze Postępowanie przygotowawcze Zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa lub wszczęcie postępowania

Bardziej szczegółowo

W serii BIBLIOTEKA SĄDOWA ukazały się również:

W serii BIBLIOTEKA SĄDOWA ukazały się również: W serii BIBLIOTEKA SĄDOWA ukazały się również: Elementy metodyki pracy sędziego w sprawach karnych Piotr Hofmański, Stanisław Zabłocki Dowody w sądowym procesie karnym. Teoria i praktyka Andrzej Gaberle

Bardziej szczegółowo

ZASADY EDYCJI TEKSTÓW

ZASADY EDYCJI TEKSTÓW ZASADY EDYCJI TEKSTÓW 1. Zasady ogólne - objętość artykułu: 20 32 tys. znaków - czcionka: Times New Roman, 12 pt - odstępy miedzy wersami: 1,5 wiersza - odstępy między akapitami: 0 pt - marginesy: standardowe

Bardziej szczegółowo

POSTĘPOWANIE CYWILNE TESTY, ĆWICZENIA, DIAGRAMY. Paweł Cioch Edyta Gapska Joanna Studzińska

POSTĘPOWANIE CYWILNE TESTY, ĆWICZENIA, DIAGRAMY. Paweł Cioch Edyta Gapska Joanna Studzińska POSTĘPOWANIE CYWILNE TESTY, ĆWICZENIA, DIAGRAMY Paweł Cioch Edyta Gapska Joanna Studzińska Warszawa 2012 Spis treści SPIS TREŚCI Wykaz skrótów 9 CZĘŚĆ PIERWSZA TESTY 11 Rozdział 1 Zagadnienia wstępne postępowanie

Bardziej szczegółowo

Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich

Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich Piotr Górecki Stanisław Stachowiak Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich Komentarz Piotr Górecki Stanisław Stachowiak Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich Komentarz 4. wydanie praktyczne

Bardziej szczegółowo

Postępowanie karne. Cje. Postępowanie przygotowawcze I

Postępowanie karne. Cje. Postępowanie przygotowawcze I Postępowanie karne Cje Dr Wojciech Jasiński Katedra Postępowania Karnego Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytet Wrocławski 1) Zasadniczo niesądowa faza postępowania karnego 2) Ogólne cele:

Bardziej szczegółowo

POSTĘPOWANIE KARNE KAZUSY Z ROZWIĄZANIAMI

POSTĘPOWANIE KARNE KAZUSY Z ROZWIĄZANIAMI POSTĘPOWANIE KARNE KAZUSY Z ROZWIĄZANIAMI redakcja naukowa Katarzyna Dudka Bartłomiej Dobosiewicz Katarzyna Dudka Marek Siwek Rafał Skowron Warszawa 2013 Stan prawny na 1 marca 2013 r. Wydawca Monika Pawłowska

Bardziej szczegółowo

JAWNOŚĆ JAKO WYMÓG RZETELNEGO PROCESU KARNEGO

JAWNOŚĆ JAKO WYMÓG RZETELNEGO PROCESU KARNEGO JAWNOŚĆ JAKO WYMÓG RZETELNEGO PROCESU KARNEGO ZAGADNIENIA PRAWA POLSKIEGO I OBCEGO redakcja naukowa Wojciech Jasiński Krzysztof Nowicki Warszawa 2013 Publikacja dofinansowana ze środków z projektu badawczego

Bardziej szczegółowo

Postępowanie przyspieszone. Uwagi de lege lata i de lege ferenda

Postępowanie przyspieszone. Uwagi de lege lata i de lege ferenda NOWA KODYFIKACJA PRAWA KARNEGO. Tom XXIII AUW No 3068 Wrocław 2008 Postępowanie przyspieszone. Uwagi de lege lata i de lege ferenda KRZYSZTOF NOWICKI Katedra Postępowania Karnego Wydział Prawa, Administracji

Bardziej szczegółowo

3. Typ studiów: dzienne, jednolite, magisterskie

3. Typ studiów: dzienne, jednolite, magisterskie 1. Nazwa przedmiotu: Postępowanie cywilne 2. Kierunek: prawo 3. Typ studiów: dzienne, jednolite, magisterskie 4. Rodzaj zajęć: wykład 5. Status przedmiotu: wykład - obligatoryjny 6. Rok studiów, semestr:

Bardziej szczegółowo

Rozdział trzeci Zasady ogólne postępowania administracyjnego 1. Charakter prawny, zakres obowiązywania i funkcje 2. Katalog zasad

Rozdział trzeci Zasady ogólne postępowania administracyjnego 1. Charakter prawny, zakres obowiązywania i funkcje 2. Katalog zasad Spis treści Wykaz skrótów CZĘŚĆ PIERWSZA ZAGADNIENIA OGÓLNE Rozdział pierwszy Geneza i rozwój postępowania administracyjnego i sądownictwa administracyjnego 1. Europa 2. Polska A. Okres międzywojenny B.

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Barbara Skoczkowska (przewodniczący) SSN Zbigniew Puszkarski (sprawozdawca) SSN Dorota Rysińska. Protokolant Dorota Szczerbiak

POSTANOWIENIE. SSN Barbara Skoczkowska (przewodniczący) SSN Zbigniew Puszkarski (sprawozdawca) SSN Dorota Rysińska. Protokolant Dorota Szczerbiak Sygn. akt IV KO 8/15 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 22 kwietnia 2015 r. SSN Barbara Skoczkowska (przewodniczący) SSN Zbigniew Puszkarski (sprawozdawca) SSN Dorota Rysińska Protokolant Dorota

Bardziej szczegółowo

Cje. Właściwość organów postępowania karnego. Postępowanie karne

Cje. Właściwość organów postępowania karnego. Postępowanie karne Postępowanie karne Cje Właściwość organów postępowania karnego Dr Wojciech Jasiński Katedra Postępowania Karnego Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytet Wrocławski Właściwość upoważnienie do

Bardziej szczegółowo

Leksykon. prawa karnego. część ogólna. podstawowych pojęć. Wydawnictwo C.H. Beck. pod redakcją Pawła Daniluka

Leksykon. prawa karnego. część ogólna. podstawowych pojęć. Wydawnictwo C.H. Beck. pod redakcją Pawła Daniluka Leksykon prawa karnego część ogólna 100 podstawowych pojęć pod redakcją Pawła Daniluka Wydawnictwo C.H. Beck Leksykon prawa karnego część ogólna 100 podstawowych pojęć W sprzedaży z tej serii: red. Sebastian

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... 13 Od Autora... 15

Spis treści. Wykaz skrótów... 13 Od Autora... 15 Wykaz skrótów............................................ 13 Od Autora................................................ 15 ROZDZIAŁ I. Zagadnienia podstawowe w procesie rozpoznania znamion przestępstw i

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA SKŁADU SIEDMIU SĘDZIÓW Z DNIA 19 STYCZNIA 2012 R. I KZP 18/11

UCHWAŁA SKŁADU SIEDMIU SĘDZIÓW Z DNIA 19 STYCZNIA 2012 R. I KZP 18/11 UCHWAŁA SKŁADU SIEDMIU SĘDZIÓW Z DNIA 19 STYCZNIA 2012 R. I KZP 18/11 Podstawy stosowania tymczasowego aresztowania, określone w art. 258 2 k.p.k., przy spełnieniu przesłanek wskazanych w art. 249 1 i

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia egzaminacyjne z przedmiotu Postępowanie administracyjne dla studentów studiów pierwszego stopnia (licencjackich) DSW we Wrocławiu

Zagadnienia egzaminacyjne z przedmiotu Postępowanie administracyjne dla studentów studiów pierwszego stopnia (licencjackich) DSW we Wrocławiu Dr Krzysztof Sobieralski Wrocław, dnia 8 marca 2014 r. Zagadnienia egzaminacyjne z przedmiotu Postępowanie administracyjne dla studentów studiów pierwszego stopnia (licencjackich) DSW we Wrocławiu 1. Pojęcie

Bardziej szczegółowo

WYROK Z DNIA 5 STYCZNIA 2011 R. V KK 116/10

WYROK Z DNIA 5 STYCZNIA 2011 R. V KK 116/10 WYROK Z DNIA 5 STYCZNIA 2011 R. V KK 116/10 Niestawiennictwo należycie powiadomionego o terminie rozprawy apelacyjnej pełnomocnika wyznaczonego dla wnioskodawcy z powodu określonego w art. 79 1 pkt 3 k.p.k.,

Bardziej szczegółowo

Prawo karne intertemporalne obowiązywanie ustawy karnej w aspekcie czasowym. Pojęcie prawa intertemporalnego Obowiązywanie ustawy karnej

Prawo karne intertemporalne obowiązywanie ustawy karnej w aspekcie czasowym. Pojęcie prawa intertemporalnego Obowiązywanie ustawy karnej Prawo karne intertemporalne obowiązywanie ustawy karnej w aspekcie czasowym Pojęcie prawa intertemporalnego Obowiązywanie ustawy karnej Formy zmiany ustawy karnej Penalizacja Depenalizacja Depenalizacja

Bardziej szczegółowo

POMOC PRAWNA W POSTĘPOWANIU KARNYM

POMOC PRAWNA W POSTĘPOWANIU KARNYM Ministerstwo Sprawiedliwości POMOC PRAWNA W POSTĘPOWANIU KARNYM Co to jest? Jak z niej korzystać? Publikacja przygotowana dzięki wsparciu finansowemu Unii Europejskiej 2 Jesteś pokrzywdzonym, podejrzanym

Bardziej szczegółowo

WYROK Z DNIA 4 MARCA 2009 R. III KK 322/08

WYROK Z DNIA 4 MARCA 2009 R. III KK 322/08 WYROK Z DNIA 4 MARCA 2009 R. III KK 322/08 Przepis art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w pierwotnym brzmieniu

Bardziej szczegółowo

ZASADY REDAGOWANIA TEKSTU

ZASADY REDAGOWANIA TEKSTU ZASADY REDAGOWANIA TEKSTU 1. Sformatowanie tekstu: a) format A4, margines górny: 2,5 cm, margines dolny: 2 cm, margines lewy: 2 cm, margines prawy: 4 cm, b) odstęp między wierszami (interlinia), 1,5 c)

Bardziej szczegółowo

Podatnik w postępowaniu podatkowym

Podatnik w postępowaniu podatkowym Adam Mariański Strzelec Miłek Dariusz Tomasz Stanisław Kubiak (red.) Podatnik w postępowaniu podatkowym Podatkowe Komentarze Praktyczne Podatkowe Komentarze Praktyczne Podatnik w postępowaniu podatkowym

Bardziej szczegółowo

EWSLETTER. Zmiany dotyczące postępowania karnego

EWSLETTER. Zmiany dotyczące postępowania karnego EWSLETTER Październik 2013 Zmiany dotyczące postępowania karnego Chcielibyśmy uprzejmie poinformować, że w ostatnim czasie weszła w życie istotna zmiana dotycząca postępowania karnego. Co więcej, w związku

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 10 września 1999 r. Przepisy wprowadzające Kodeks karny skarbowy. Rozdział I Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 10 września 1999 r. Przepisy wprowadzające Kodeks karny skarbowy. Rozdział I Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 10 września 1999 r. Przepisy wprowadzające Kodeks karny skarbowy Opracowano na podstawie: Dz.U. z 1999 r. Nr 83, poz. 931; 2004 r. Nr 68, poz. 623, z 2005 r. Nr 25,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Z DNIA 21 LISTOPADA 2001 R. I KZP 29/01

UCHWAŁA Z DNIA 21 LISTOPADA 2001 R. I KZP 29/01 UCHWAŁA Z DNIA 21 LISTOPADA 2001 R. I KZP 29/01 Prawomocne skazanie za czyn ciągły (art. 12 k.k.) stoi na przeszkodzie, ze względu na treść art. 17 1 pkt 7 k.p.k., ponownemu postępowaniu o później ujawnione

Bardziej szczegółowo

Ustawa o państwowej kompensacie przysługującej ofiarom niektórych przestępstw

Ustawa o państwowej kompensacie przysługującej ofiarom niektórych przestępstw Krótkie Komentarze Becka Paweł Janda Andrzej Kiełtyka Ustawa o państwowej kompensacie przysługującej ofiarom niektórych przestępstw Komentarz C. H. Beck KRÓTKIE KOMENTARZE BECKA Ustawa o państwowej kompensacie

Bardziej szczegółowo

NOWY MODEL POSTĘPOWANIA KARNEGO od inkwizycyjności do kontradyktoryjności

NOWY MODEL POSTĘPOWANIA KARNEGO od inkwizycyjności do kontradyktoryjności NOWY MODEL POSTĘPOWANIA KARNEGO od inkwizycyjności do kontradyktoryjności Podstawę wszelkich rozstrzygnięć powinny stanowić prawdziwe ustalenia faktyczne" (art. 2 2 kpk) NOWY MODEL POSTĘPOWANIA KARNEGO

Bardziej szczegółowo

z dnia.. w sprawie określenia wzoru pouczenia o uprawnieniach i obowiązkach pokrzywdzonego w postępowaniu karnym 1)

z dnia.. w sprawie określenia wzoru pouczenia o uprawnieniach i obowiązkach pokrzywdzonego w postępowaniu karnym 1) Wstępny projekt z dnia 5 czerwca 2014 r. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A S P R AW I E D L I W O Ś C I z dnia.. w sprawie określenia wzoru pouczenia o uprawnieniach i obowiązkach pokrzywdzonego

Bardziej szczegółowo

Wykaz publikacji na dzień 30 września 2015 r.

Wykaz publikacji na dzień 30 września 2015 r. dr hab. Marcin Walasik Zakład Postępowania Cywilnego Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu Wykaz publikacji na dzień 30 września 2015 r. 1. Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego

Bardziej szczegółowo

Plan szkolenia dla aplikantów adwokackich I roku - rok szkoleniowy 2013. BLOK I Prawo karne materialne, Postępowanie karne

Plan szkolenia dla aplikantów adwokackich I roku - rok szkoleniowy 2013. BLOK I Prawo karne materialne, Postępowanie karne Założenia : Plan szkolenia dla aplikantów adwokackich I roku - rok szkoleniowy 2013 BLOK I Prawo karne materialne, Postępowanie karne Zajęcia prowadzone są w oparciu o wybrane zagadnienia z zakresu prawa

Bardziej szczegółowo

Kodeks postępowania karnego

Kodeks postępowania karnego Kodeks postępowania karnego Komentarz Wincenty Grzeszczyk Wydanie 9 Stan prawny na 10 stycznia 2012 roku Warszawa 2012 Redaktor prowadzący: Joanna Pastuszka Opracowanie redakcyjne: Michał Dymiński Opracowanie

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Protokolant Dorota Szczerbiak

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Protokolant Dorota Szczerbiak Sygn. akt IV KK 413/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 15 kwietnia 2015 r. SSN Wiesław Kozielewicz (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Kazimierz Klugiewicz SSA del.

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Str. Nb. Przedmowa... V Wykaz skrótów... XV

Spis treści. Str. Nb. Przedmowa... V Wykaz skrótów... XV Spis treści Przedmowa... V Wykaz skrótów... XV Część I. Zagadnienia ogólne... 1 Rozdział I. Czym są organy ochrony prawnej?... 3 1 1. Ochrona prawna i jej rodzaje... 3 1 2. KlasyÞkacja organów państwowych...

Bardziej szczegółowo

Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi

Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi Piotr Sekulski Piotr A. Zając Dominika Zielińska Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi wykłady tablice REPETYTORIA C H BECK Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi W sprzedaży:

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw. Art. 1.

USTAWA z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw. Art. 1. USTAWA z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw Art. 1. W ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.) wprowadza się

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Kazimierz Klugiewicz (przewodniczący) SSN Michał Laskowski SSN Andrzej Ryński (sprawozdawca)

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Kazimierz Klugiewicz (przewodniczący) SSN Michał Laskowski SSN Andrzej Ryński (sprawozdawca) Sygn. akt II KK 23/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 19 lutego 2014 r. SSN Kazimierz Klugiewicz (przewodniczący) SSN Michał Laskowski SSN Andrzej Ryński (sprawozdawca)

Bardziej szczegółowo

MONOGRAFIE PRAWNICZE UTRUDNIANIE POSTĘPOWANIA KARNEGO

MONOGRAFIE PRAWNICZE UTRUDNIANIE POSTĘPOWANIA KARNEGO MONOGRAFIE PRAWNICZE UTRUDNIANIE POSTĘPOWANIA KARNEGO WYBRANE ZAGADNIENIA TEORII I PRAKTYKI MAŁGORZATA WYSOCZYŃSKA Wydawnictwo C.H.Beck MONOGRAFIE PRAWNICZE MAŁGORZATA WYSOCZYŃSKA UTRUDNIANIE POSTĘPOWANIA

Bardziej szczegółowo

Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich

Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich Komentarz Tadeusz Bojarski Edward Skrętowicz Wydanie 3 Komentarze praktyczne Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich Komentarz Tadeusz Bojarski Edward Skrętowicz

Bardziej szczegółowo

ZASADY REDAGOWANIA TEKSTU OGÓLNOPOLSKI ZJAZD CYWILISTÓW STUDENTÓW, KUL 2009

ZASADY REDAGOWANIA TEKSTU OGÓLNOPOLSKI ZJAZD CYWILISTÓW STUDENTÓW, KUL 2009 ZASADY REDAGOWANIA TEKSTU OGÓLNOPOLSKI ZJAZD CYWILISTÓW STUDENTÓW, KUL 2009 1. Przypisy umieszczamy na dole strony. Numer przypisu zaczyna się bezpośrednio od marginesu strony(bez wcięcia). Numeracja ciągła

Bardziej szczegółowo

TESTY NA APLIKACJE CZĘŚĆ 3. Warszawa 2011. Aplikacja adwokacko-radcowska Aplikacja komornicza Aplikacja notarialna Aplikacja ogólna

TESTY NA APLIKACJE CZĘŚĆ 3. Warszawa 2011. Aplikacja adwokacko-radcowska Aplikacja komornicza Aplikacja notarialna Aplikacja ogólna 2011 TESTY NA APLIKACJE CZĘŚĆ 3 Aplikacja adwokacko-radcowska Aplikacja komornicza Aplikacja notarialna Aplikacja ogólna Warszawa 2011 Spis treści Spis treści Wykaz skrótów.................................................

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 17 czerwca 2004 r.

USTAWA. z dnia 17 czerwca 2004 r. Kancelaria Sejmu s. 1/7 USTAWA z dnia 17 czerwca 2004 r. o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu

Bardziej szczegółowo

Rzetelny proces karny

Rzetelny proces karny Rzetelny proces karny Materiały konferencji naukowej Trzebieszowice 17 19 września 2009 r. pod redakcją Jerzego Skorupki Wojciecha Jasińskiego Warszawa 2010 Spis treści Wykaz skrótów... 9 Wstęp... 11 Część

Bardziej szczegółowo

Uprawnienia Rzecznika Praw Obywatelskich w świetle Konstytucji RP

Uprawnienia Rzecznika Praw Obywatelskich w świetle Konstytucji RP Uprawnienia Rzecznika Praw Obywatelskich w świetle Konstytucji RP Anna Błaszczak Zespół Prawa Konstytucyjnego i Międzynarodowego Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

- na podstawie art. 33 w zw. z art. 27 pkt 5 ustawy z dnia 1 sierpnia 1997r. o Trybunale Konstytucyjnym (Dz. U. Nr 102, poz. 643 ze zm.

- na podstawie art. 33 w zw. z art. 27 pkt 5 ustawy z dnia 1 sierpnia 1997r. o Trybunale Konstytucyjnym (Dz. U. Nr 102, poz. 643 ze zm. RZECZPOSPOLITA POLSKA PROKURATOR GENERALNY Warszawa, dnia 16 stycznia 2015 r. PG VIII TK 20/14 K 5/14 TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY W związku z wnioskiem Rzecznika Praw Obywatelskich

Bardziej szczegółowo

1.9. Jurysdykcja wyłączna...46 1.9.1. Uwagi ogólne...46 1.9.2. Przypadki jurysdykcji wyłącznej...47 1.10. Umowy jurysdykcyjne...49 1.11.

1.9. Jurysdykcja wyłączna...46 1.9.1. Uwagi ogólne...46 1.9.2. Przypadki jurysdykcji wyłącznej...47 1.10. Umowy jurysdykcyjne...49 1.11. Spis treści Wykaz skrótów...11 Rozdział pierwszy Rys historyczny współpracy sądowej w sprawach cywilnych i handlowych we Wspólnotach Europejskich i Unii Europejskiej...13 1. Międzynarodowe postępowanie

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... XV

Spis treści. Przedmowa... XV Przedmowa... XV Wykaz skrótów... XVII Część I. Komentarz praktyczny... 1 Rozdział 1. Adwokat w postępowaniu karnym jako pełnomocnik oskarżyciela posiłkowego, prywatnego, powoda cywilnego, subsydiarny akt

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 24 września 2010 r. o zmianie ustawy o Rzeczniku Praw Dziecka oraz niektórych innych ustaw 1)

USTAWA z dnia 24 września 2010 r. o zmianie ustawy o Rzeczniku Praw Dziecka oraz niektórych innych ustaw 1) Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 24 września 2010 r. Opracowano na podstawie Dz. U. z 2010 r. Nr 197, poz. 1307. o zmianie ustawy o Rzeczniku Praw Dziecka oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W

Bardziej szczegółowo

Profesor Tadeusz Nowak

Profesor Tadeusz Nowak Profesor Tadeusz Nowak Publikacje (do 2000r.) Monografie 1. Dowód z opinii biegłego w polskim procesie karnym, Wydaw. UAM, Poznań 1966 2. Zasada bezpośredniości w polskim procesie karnym, Wydaw. UAM, Poznań

Bardziej szczegółowo

Dorobek naukowy Publikacje książkowe

Dorobek naukowy Publikacje książkowe Dorobek naukowy Publikacje książkowe Postępowanie o podział majątku wspólnego po ustaniu wspólności majątkowej małżeńskiej, Warszawa 1992. Postępowanie cywilne. Kompendium, Warszawa 1996 II wydanie - uaktualnione

Bardziej szczegółowo

Biegły w czynnościach wyjaśniających

Biegły w czynnościach wyjaśniających Podkom. Wioleta Jasińska SP Katowice Biegły w czynnościach wyjaśniających Czynności wyjaśniające w sprawach o wykroczenia to: zorganizowane i obligatoryjne działania organów ścigania wykroczeń, podejmowane

Bardziej szczegółowo

WYROK Z DNIA 10 SIERPNIA 2005 R. II KK 410/04

WYROK Z DNIA 10 SIERPNIA 2005 R. II KK 410/04 WYROK Z DNIA 10 SIERPNIA 2005 R. II KK 410/04 Ocena dowodu z wyjaśnień oskarżonego lub zeznań świadka jest wypadkową zarówno oceny treści wypowiedzi danej osoby, jak i oceny dotyczącej samej osoby, to

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Zbigniew Myszka (przewodniczący) SSN Romualda Spyt SSN Krzysztof Staryk (sprawozdawca)

POSTANOWIENIE. SSN Zbigniew Myszka (przewodniczący) SSN Romualda Spyt SSN Krzysztof Staryk (sprawozdawca) Sygn. akt I PZ 19/15 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 28 października 2015 r. SSN Zbigniew Myszka (przewodniczący) SSN Romualda Spyt SSN Krzysztof Staryk (sprawozdawca) w sprawie z powództwa

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Protokolant : Marcin Szlaga UZASADNIENIE

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Protokolant : Marcin Szlaga UZASADNIENIE Sygn. akt: WA 13/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 27 czerwca 2013 r. SSN Marek Pietruszyński (przewodniczący) SSN Jan Bogdan Rychlicki SWSO del. do SN płk Krzysztof

Bardziej szczegółowo

Uchwała z dnia 20 maja 2011 r., III CZP 14/11

Uchwała z dnia 20 maja 2011 r., III CZP 14/11 Uchwała z dnia 20 maja 2011 r., III CZP 14/11 Sędzia SN Jacek Gudowski (przewodniczący) Sędzia SN Irena Gromska-Szuster (sprawozdawca) Sędzia SN Marian Kocon Sąd Najwyższy w sprawie z powództwa Jerzego

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Wiesław Kozielewicz (przewodniczący) SSN Michał Laskowski SSN Dariusz Świecki (sprawozdawca)

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Wiesław Kozielewicz (przewodniczący) SSN Michał Laskowski SSN Dariusz Świecki (sprawozdawca) Sygn. akt IV KK 341/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 2 lutego 2016 r. SSN Wiesław Kozielewicz (przewodniczący) SSN Michał Laskowski SSN Dariusz Świecki (sprawozdawca)

Bardziej szczegółowo

Postępowanie karne odszkodowanie za niesłuszne tymczasowe aresztowanie skuteczność zarzutu przedawnienia

Postępowanie karne odszkodowanie za niesłuszne tymczasowe aresztowanie skuteczność zarzutu przedawnienia Postępowanie karne odszkodowanie za niesłuszne tymczasowe aresztowanie skuteczność zarzutu przedawnienia Postanowienie Sądu Najwyższego Izba Karna z dnia 22 grudnia 2010 r. II KK 290/10 Jeżeli prokurator

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt IV KK 299/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 21 listopada 2012 r. SSN Jacek Sobczak (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Zbigniew Puszkarski SSN Barbara

Bardziej szczegółowo

Postępowanie cywilne. Istota postępowania kasacyjnego. Orzeczenia, od których przysługuje skarga kasacyjna 2012-03-25

Postępowanie cywilne. Istota postępowania kasacyjnego. Orzeczenia, od których przysługuje skarga kasacyjna 2012-03-25 Postępowanie cywilne Skarga kasacyjna Wznowienie postępowania Stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia Istota postępowania kasacyjnego Nadzwyczajny środek zaskarżenia To nie trzecia instancja

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Henryk Gradzik

POSTANOWIENIE. SSN Henryk Gradzik Sygn. akt V KK 82/15 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 10 września 2015 r. SSN Henryk Gradzik na posiedzeniu w trybie art. 535 3 k.p.k. po rozpoznaniu w Izbie Karnej w dniu 10 września 2015

Bardziej szczegółowo

Plan zajęć dla I roku aplikacji radcowskiej w roku szkoleniowym 2015

Plan zajęć dla I roku aplikacji radcowskiej w roku szkoleniowym 2015 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr /IX/14 Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Wałbrzychu z dnia 18 grudnia 2014 r. Plan zajęć dla I roku aplikacji radcowskiej w roku szkoleniowym 2015 Liczba Data godzin Temat

Bardziej szczegółowo

Zakres rozszerzony - moduł 35 Obywatel wobec prawa. Janusz Korzeniowski

Zakres rozszerzony - moduł 35 Obywatel wobec prawa. Janusz Korzeniowski Zakres rozszerzony - moduł 35 Obywatel wobec prawa Opracowanie: Janusz Korzeniowski nauczyciel konsultant ds. edukacji obywatelskiej w Zachodniopomorskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli 1 Spis slajdów

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE Z DNIA 17 CZERWCA 2003 R. II KK 90/03

POSTANOWIENIE Z DNIA 17 CZERWCA 2003 R. II KK 90/03 POSTANOWIENIE Z DNIA 17 CZERWCA 2003 R. II KK 90/03 Przewidziana w polskim porządku prawnym ustawie z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (jedn. tekst: Dz. U. z 2002 r. Nr

Bardziej szczegółowo

Druk nr 1532 Warszawa, 16 maja 2013 r.

Druk nr 1532 Warszawa, 16 maja 2013 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII kadencja Druk nr 1532 Warszawa, 16 maja 2013 r. Pani Ewa Kopacz Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

WSPÓŁPRACA W SPRAWACH KARNYCH W ZJEDNOCZONEJ EUROPIE PRAWO POLSKIE I PRAWO EUROPEJSKIE

WSPÓŁPRACA W SPRAWACH KARNYCH W ZJEDNOCZONEJ EUROPIE PRAWO POLSKIE I PRAWO EUROPEJSKIE 6 WSPÓŁPRACA W SPRAWACH KARNYCH W ZJEDNOCZONEJ EUROPIE PRAWO POLSKIE I PRAWO EUROPEJSKIE 6.1. MIĘDZYNARODOWA WSPÓŁPRACA W SPRAWACH KARNYCH Początkowo państwo interesowało się tylko przestępstwami popełnianymi

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Z DNIA 26 WRZEŚNIA 2002 R. I KZP 20/02

UCHWAŁA Z DNIA 26 WRZEŚNIA 2002 R. I KZP 20/02 UCHWAŁA Z DNIA 26 WRZEŚNIA 2002 R. I KZP 20/02 Dopuszczalne jest orzeczenie na podstawie art. 42 1 k.k. zakazu prowadzenia pojazdów określonego rodzaju, kierowanie którymi nie wymaga posiadania uprawnień

Bardziej szczegółowo

WYKAZ TYTUŁÓW CZASOPISM NAUKOWYCH I WYDAWNICTW CIĄGŁYCH PROPONOWANYCH W 2010 ROKU

WYKAZ TYTUŁÓW CZASOPISM NAUKOWYCH I WYDAWNICTW CIĄGŁYCH PROPONOWANYCH W 2010 ROKU WYKAZ TYTUŁÓW CZASOPISM NAUKOWYCH I WYDAWNICTW CIĄGŁYCH PROPONOWANYCH W 2010 ROKU Annales UMCS Sec.F: Historica Acta Poloniae Historica Acta Universitatis Lodziensis. Folia Historica Acta Universitatis

Bardziej szczegółowo

Opodatkowanie dochodów nieujawnionych. Piotr Pietrasz

Opodatkowanie dochodów nieujawnionych. Piotr Pietrasz Opodatkowanie dochodów nieujawnionych Piotr Pietrasz Opodatkowanie dochodów nieujawnionych Piotr Pietrasz monografie Wydawca: Ewa Fonkowicz Redaktor prowadz¹cy: Ewa Fonkowicz Sk³ad i ³amanie: Studio Lotus

Bardziej szczegółowo

ZAŻALENIE. na postanowienie o umorzeniu dochodzenia z dnia ( )

ZAŻALENIE. na postanowienie o umorzeniu dochodzenia z dnia ( ) Katowice, dnia ( ) r. L.Dz.W../2015 Sygn. RO-12/UPR4/2014/AF Sąd Rejonowy Zamiejscowy z siedzibą w P. za pośrednictwem: Prokuratura Rejonowa w T. Ośrodek Zamiejscowy w P. sygn. akt. 5 Ds 234/15 ZAŻALENIE

Bardziej szczegółowo

INTERES SPOŁECZNY JAKO POWÓD ZMIANY TRYBU ŚCIGANIA PRZESTĘPSTW Z OSKARŻENIA PRYWATNEGO (ZAGADNIENIA WYBRANE)

INTERES SPOŁECZNY JAKO POWÓD ZMIANY TRYBU ŚCIGANIA PRZESTĘPSTW Z OSKARŻENIA PRYWATNEGO (ZAGADNIENIA WYBRANE) Teka Kom. Praw. OL PAN, 2010, 150 163 INTERES SPOŁECZNY JAKO POWÓD ZMIANY TRYBU ŚCIGANIA PRZESTĘPSTW Z OSKARŻENIA PRYWATNEGO (ZAGADNIENIA WYBRANE) Ireneusz Nowikowski Katedra Postępowania Karnego Uniwersytet

Bardziej szczegółowo