Wykłady Becka. Katarzyna T. Boratyńska Łukasz Chojniak Wojciech Jasiński. Postępowanie karne. 2. wydanie. Wydawnictwo C. H. Beck

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wykłady Becka. Katarzyna T. Boratyńska Łukasz Chojniak Wojciech Jasiński. Postępowanie karne. 2. wydanie. Wydawnictwo C. H. Beck"

Transkrypt

1 Wykłady Becka Katarzyna T. Boratyńska Łukasz Chojniak Wojciech Jasiński Postępowanie karne 2. wydanie Wydawnictwo C. H. Beck

2 Wykłady Becka Postępowanie karne

3 W sprzedaży: K. Boratyńska, A. Górski, A. Sakowicz, A. Ważny KODEKS POSTĘPOWANIA KARNEGO. KOMENTARZ, wyd. 4 Duże Komentarze Becka J. Grajewski PRAWO KARNE PROCESOWE CZĘŚĆ OGÓLNA, wyd. 3 Podręczniki Prawnicze L. Gardocki PRAWO KARNE, wyd. 17 Podręczniki Prawnicze A. Marek PRAWO KARNE, wyd. 10 Studia Prawnicze M. Kuć, M. Gałązka PRAWO KARNE WYKONAWCZE Skrypty Becka J. Brylak, M. Mitera POSTĘPOWANIE KARNE Kazusy Becka H. Paluszkiewicz (wprow.) KODEKS POSTĘPOWANIA KARNEGO Z WPROWADZENIEM, wyd. 29 Twoje Prawo

4 Postępowanie karne 2. wydanie Katarzyna T. Boratyńska Uniwersytet w Białymstoku Łukasz Chojniak Uniwersytet Warszawski Wojciech Jasiński Uniwersytet Wrocławski Wydawnictwo C.H. BECK Warszawa 2013

5 Wydawca: Aneta Flisek Poszczególne rozdziały opracowali: Katarzyna T. Boratyńska I II, V VI, VIII IX, XVII Łukasz Chojniak III, VII, XIV XVI, XVIII Wojciech Jasiński IV, X XIII Wydawnictwo C.H. Beck 2013 Wydawnictwo C.H. Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, Warszawa Skład i łamanie: DTP Service Druk i oprawa: ISBN ISBN e-book

6 Spis treści Wykaz skrótów... XIII Wstęp... XVII Rozdział I. Zagadnienia wstępne Definicja procesu karnego Funkcje procesu karnego Cele procesu karnego Przedmiot procesu karnego Uczestnicy procesu karnego Tryby i stadia procesu karnego Źródła prawa karnego procesowego Obowiązywanie przepisów prawa karnego procesowego w miejscu i czasie Rozdział II. Zasady procesowe Pojęcie i podział zasad procesowych Zasada prawdy materialnej Zasada obiektywizmu Zasada domniemania niewinności i reguła in dubio pro reo Zasada prawa do obrony Zasada swobodnej oceny dowodów Zasada ścigania z urzędu Zasada skargowości Zasada legalizmu Zasada kontradyktoryjności i inkwizycyjności Zasada bezpośredniości Zasada jawności Rozdział III. Przesłanki procesowe Uwagi ogólne o dopuszczalności postępowania karnego Przesłanki procesowe Skutki prowadzenia postępowania z naruszeniem art. 17 KPK KAZUSY V

7 Spis treści Rozdział IV. Właściwość i skład sądu oraz wyłączenie sędziego Uwagi ogólne Właściwość sądu I. Właściwość rzeczowa sądu II. Właściwość funkcjonalna sądu III. Właściwość miejscowa sądu IV. Właściwość z łączności spraw V. Właściwość z delegacji VI. Badanie właściwości przez sąd VII. Spory o właściwość VIII. Skutki procesowe naruszenia przepisów o właściwości sądu Skład sądu Wyznaczanie składu orzekającego w sprawach karnych Wyłączenie sędziego I. Wyłączenie sędziego z mocy prawa art. 40 KPK (iudex inhabilis) II. Wyłączenie sędziego z mocy orzeczenia sądu art KPK (iudex suspectus) III. Tryb wyłączenia sędziego IV. Skutki procesowe niewyłączenia sędziego podlegającego wyłączeniu KAZUSY Rozdział V. Strony procesowe, pełnomocnicy oraz inni uczestnicy postępowania Pojęcie i kategorie stron Organizacja i zasady działania prokuratury I. Organizacja prokuratury II. Zasady działania prokuratury Oskarżyciel publiczny I. Uwagi ogólne II. Organy uprawnione do sprawowania funkcji oskarżyciela publicznego III. Obowiązki i uprawnienia oskarżyciela publicznego Pokrzywdzony Oskarżyciel posiłkowy I. Oskarżyciel posiłkowy uboczny II. Oskarżyciel posiłkowy samoistny (subsydiarny) Oskarżyciel prywatny I. Uwagi wprowadzające II. Udział prokuratora w sprawach ściganych z oskarżenia prywatnego Oskarżony I. Uwagi ogólne II. Prawa oskarżonego III. Obowiązki oskarżonego Obrońca I. Uwagi ogólne II. Ustanowienie obrońcy III. Czynności dokonywane przez obrońcę VI

8 Spis treści IV. Ustanie stosunku obrończego Pełnomocnik Przedstawiciel społeczny KAZUSY Rozdział VI. Akcja cywilna w procesie karnym Uwagi ogólne Obowiązek naprawienia szkody Proces adhezyjny I. Uwagi ogólne II. Odmowa przyjęcia powództwa cywilnego III. Pozostawienie powództwa cywilnego bez rozpoznania IV. Cofnięcie powództwa cywilnego V. Namiastki powództwa cywilnego VI. Obowiązek naprawienia szkody a powództwo cywilne porównanie KAZUSY Rozdział VII. Czynności procesowe Podejmowanie decyzji procesowych I. Rozprawa i posiedzenie jako forum podejmowania decyzji procesowych II. Narada i głosowanie III. Orzeczenia, zarządzenia i polecenia Komunikowanie organowi procesowemu stanowiska stron Terminy I. Terminy zawite II. Terminy prekluzyjne III. Terminy instrukcyjne IV. Obliczanie terminów Doręczenia I. Doręczenie bezpośrednie II. Doręczenie pośrednie III. Doręczenie zastępcze Utrwalanie czynności procesowych I. Notatki urzędowe II. Protokoły III. Stenogramy IV. Rejestracja dźwięku i obrazu V. Problemy związane z protokołowaniem czynności procesowych Przeglądanie akt i sporządzanie odpisów Odtworzenie zaginionych lub zniszczonych akt KAZUSY Rozdział VIII. Dowody Pojęcie i przedmiot dowodu I. Pojęcie dowodu II. Przedmiot dowodu VII

9 Spis treści 2. Ułatwienia dowodowe (surogaty dowodzenia) Podział dowodów Inicjatywa dowodowa. Wniosek dowodowy Zakazy dowodowe Osobowe źródła dowodowe I. Oskarżony II. Świadek III. Biegły IV. Specjaliści V. Wywiad środowiskowy i badanie osoby oskarżonego Przeprowadzanie dowodów z osobowych źródeł dowodowych I. Przesłuchanie II. Konfrontacja i okazanie III. Opinia biegłego Oględziny. Otwarcie zwłok. Eksperyment procesowy Dowodowe czynności poszukiwawcze I. Zatrzymanie rzeczy i przeszukanie II. Kontrola i utrwalanie rozmów KAZUSY Rozdział IX. Środki przymusu Uwagi ogólne Zatrzymanie I. Rodzaje zatrzymania II. Sądowa kontrola zatrzymania III. Termin zatrzymania Środki zapobiegawcze I. Podstawy ogólne stosowania środków zapobiegawczych II. Wymogi formalne stosowania środków zapobiegawczych III. Kontrola stosowania środków zapobiegawczych IV. Tymczasowe aresztowanie V. Wymogi formalne stosowania tymczasowego aresztowania VI. Ograniczenia stosowania tymczasowego aresztowania VII. Obowiązki sądu w przypadku zastosowania tymczasowego aresztowania VIII. Czas trwania tymczasowego aresztowania IX. Poręczenia Poręczenie majątkowe Poręczenie społeczne i osoby godnej zaufania X. Dozór policji XI. Nakaz opuszczenia lokalu mieszkalnego XII. Środek zapobiegawczy z art. 276 KPK XIII. Zakaz opuszczania kraju Poszukiwanie oskarżonego i list gończy List żelazny Kary porządkowe Zabezpieczenie majątkowe KAZUSY VIII

10 Spis treści Rozdział X. Postępowanie przygotowawcze Charakter, rola i cele postępowania przygotowawczego Formy postępowania przygotowawczego I. Śledztwo II. Dochodzenie Organy postępowania przygotowawczego I. Organy prowadzące śledztwo II. Organy prowadzące dochodzenie III. Wyłączenie osoby prowadzącej lub nadzorującej śledztwo i dochodzenie Nadzór prokuratora nad postępowaniem przygotowawczym Czynności sądowe w postępowaniu przygotowawczym Strony oraz inni uczestnicy postępowania przygotowawczego i ich uprawnienia I. Strony postępowania przygotowawczego i inni jego uczestnicy II. Uprawnienia i obowiązki stron oraz innych uczestników postępowania przygotowawczego Czas trwania postępowania przygotowawczego Przebieg postępowania przygotowawczego I. Wszczęcie postępowania przygotowawczego II. Obowiązek zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa III. Czynności sprawdzające (art. 307 KPK) oraz czynności w niezbędnym zakresie (art. 308 KPK) IV. Przedstawienie zarzutów V. Czynności związane z zamknięciem postępowania przygotowawczego VI. Redukcja formalizmu postępowania przygotowawczego Sposoby zakończenia postępowania przygotowawczego I. Umorzenie postępowania II. Skierowanie sprawy do sądu KAZUSY Rozdział XI. Postępowanie przed sądem I instancji Kontrola wymogów formalnych skargi oskarżyciela I. Podstawy prawne kontroli formalnej skargi oskarżyciela II. Przebieg kontroli formalnej skargi oskarżyciela Skierowanie sprawy na posiedzenie I. Rozpoznawanie kwestii incydentalnych na posiedzeniu przed rozprawą II. Umorzenie postępowania na posiedzeniu przed rozprawą III. Orzekanie na posiedzeniu co do meritum sprawy Orzekanie w przedmiocie warunkowego umorzenia postępowania Skazanie bez rozprawy Tryb nakazowy Rozprawa główna I. Skierowanie sprawy na rozprawę IX

11 Spis treści II. Jawność rozprawy głównej III. Rola przewodniczącego składu orzekającego w toku rozprawy głównej IV. Udział uczestników postępowania w rozprawie głównej V. Przebieg rozprawy głównej Przewód sądowy i czynności dokonywane przed jego rozpoczęciem Głosy stron Narada i głosowanie Wyrok i jego ogłoszenie Tryb przyspieszony Tryb orzekania w przedmiocie środków zabezpieczających I. Środki zabezpieczające II. Postępowanie w przedmiocie orzekania środków zabezpieczających. 316 III. Orzekanie w przedmiocie środków zabezpieczających KAZUSY Rozdział XII. Postępowanie w sprawach ściganych z oskarżenia prywatnego Tryb prywatnoskargowy Przebieg postępowania prywatnoskargowego Ingerencja prokuratora w ściganie czynów prywatnoskargowych KAZUSY Rozdział XIII. Postępowanie odwoławcze Systematyka i cel środków zaskarżenia Środki odwoławcze I. Uwagi wprowadzające II. Apelacja Uprawnienie do wniesienia apelacji uwagi ogólne Przyczyny odwoławcze Warunki formalne apelacji Tryb wnoszenia apelacji Badanie warunków dopuszczalności apelacji Cofnięcie apelacji Rozpoznanie apelacji III. Zażalenie KAZUSY Rozdział XIV. Nadzwyczajne środki zaskarżenia Zwyczajne a nadzwyczajne środki zaskarżenia Kasacja I. Uwagi ogólne II. Kasacja strony III. Postępowanie kasacyjne IV. Kasacja nadzwyczajna Wznowienie postępowania I. Podstawy wznowienia postępowania II. Postępowanie w przedmiocie wznowienia postępowania X

12 Spis treści III. Przepisy posiłkowe KAZUSY Rozdział XV. Postępowanie po uprawomocnieniu się orzeczenia Podjęcie postępowania warunkowo umorzonego I. Warunkowe umorzenie postępowania II. Podjęcie warunkowo umorzonego postępowania Odszkodowanie za niesłuszne skazanie, tymczasowe aresztowanie lub zatrzymanie I. Podstawa i zakres roszczenia II. Wyłączenie roszczenia III. Procedura odszkodowawcza Ułaskawienie Wyrok łączny I. Wyrok łączny a kara łączna II. Postępowanie w przedmiocie wydania wyroku łącznego III. Prawomocność wyroku łącznego KAZUSY Rozdział XVI. Proces karny w wymiarze międzynarodowym Europejski nakaz aresztowania I. Wystąpienie przez Polskę do państwa członkowskiego UE o wydanie osoby na podstawie ENA II. Wystąpienie państwa członkowskiego UE do Polski o wydanie osoby na podstawie ENA Inne instrumenty współpracy międzynarodowej I. Pomoc prawna i doręczenia w sprawach karnych II. Zatrzymanie dowodów i zabezpieczenie mienia w ramach współpracy wewnątrz UE III. Przejęcie i przekazanie ścigania karnego IV. Wydanie lub przewóz osób ściganych lub skazanych przebywających za granicą V. Przejęcie i przekazanie orzeczeń do wykonania Współpraca z Międzynarodowym Trybunałem Karnym Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej KAZUSY Rozdział XVII. Koszty procesu Uwagi ogólne Zwolnienie od kosztów sądowych Zasądzenie kosztów procesu Koszty procesu związane z powództwem cywilnym i zasądzeniem odszkodowania z urzędu Rozdział XVIII. Postępowanie karne w sprawach podlegających orzecznictwu sądów wojskowych Przepisy ogólne o postępowaniu wojskowym XI

13 Spis treści 2. Wojskowe postępowanie przygotowawcze Środki przymusu w postępowaniu wojskowym Postępowłanie przed sądem wojskowym KAZUS Indeks rzeczowy XII

14 Wykaz skrótów 1. Akty prawne EKPC... Konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, sporządzona w Rzymie r., zmieniona następnie Protokołami Nr 3, 5 i 8 oraz uzupełniona Protokołem Nr 2 (Dz.U. z 1993 r. Nr 61, poz. 284 ze zm.) KC... Kodeks cywilny KK... Kodeks karny KKS... Kodeks karny skarbowy KKW... Kodeks karny wykonawczy Konstytucja RP... Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z r. (Dz.U. Nr 78, poz. 483 ze zm.) KPC... Kodeks postępowania cywilnego KPK... Kodeks postępowania karnego LasU... ustawa z r. o lasach (tekst jedn. Dz.U. z 2011 r. Nr 12, poz. 59 ze zm.) MPPOP... Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych otwarty do podpisu w Nowym Jorku r. (Dz.U. z 1977 r. Nr 38, poz. 167, zał.) OdpPodU... ustawa z r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz.U. Nr 197, poz ze zm.) PostNielU... ustawa z r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. Nr 33, poz. 178 ze zm.) PrAut... ustawa z r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz.U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 ze zm.) XIII

15 Wykaz skrótów PrŁow... ustawa z r. Prawo łowieckie (tekst jedn. Dz.U. z 2005 r. Nr 127, poz ze zm.) ProkU... ustawa z r. o prokuraturze (tekst jedn. Dz.U. z 2008 r. Nr 7, poz. 39 ze zm.) PrPras... ustawa z r. Prawo prasowe (Dz.U. Nr 5, poz. 24 ze zm.) PrUSP... ustawa z r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. Nr 98, poz ze zm.) PrUSW... ustawa z r. Prawo o ustroju sądów wojskowych (tekst jedn. Dz.U. z 2007 r. Nr 226, poz ze zm.) PWKK... ustawa z r. Przepisy wprowadzające Kodeks karny (Dz.U. Nr 88, poz. 554 ze zm.) PWKPK... ustawa z r. Przepisy wprowadzające Kodeks postępowannia karnego (Dz.U. Nr 89, poz. 556 ze zm.) RegSądR... rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz.U. Nr 38, poz. 250 ze zm.) SkłOrzR... rozporządzenie z r. w sprawie określenia szczegółowych zasad wyznaczania i losowania składu orzekającego (Dz.U. Nr 107, poz. 1007) ŚwKorU... ustawa z r. o świadku koronnym (tekst jedn. Dz.U. z 2007 r. Nr 36, poz. 232 ze zm.) TSU... ustawa z r. o Trybunale Stanu (tekst jedn. Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 925 ze zm.) WychTrzeźwU... ustawa z r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jedn. Dz.U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 ze zm.) 2. Czasopisma i orzecznictwo Biul. PK... Biuletyn Prawa Karnego Biul. SN... Biuletyn Sądu Najwyższego KZS... Krakowskie Zeszyty Sądowe NP... Nowe Prawo MoP... Monitor Prawniczy OSA... Orzecznictwo Sądu Apelacyjnych OSAB... Orzecznictwo Sądów Apelacji Białostockiej OSNKW... Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Karna i Wojskowa OSNPG... Orzecznictwo Sądu Najwyższego, Wydawnictwo Prokuratury Generalnej XIV

16 Wykaz skrótów OSNwSK... Orzecznictwo Sądu Najwyższego w Sprawach Karnych OSP... Orzecznictwo Sądów Polskich OSPiKA... Orzecznictwo Sądów Polskich i Komisji Arbitrażowych OTK... Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego OTK-A... Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, zbiór urzędowy, Seria A Pal.... Palestra PiP... Państwo i Prawo PPK... Przegląd Prawa Karnego Prok. i Pr.... Prokuratura i Prawo PS... Przegląd Sądowy 3. Inne ENA... europejski nakaz aresztowania ETPC... Europejski Trybunał Praw Człowieka ETS... Europejski Trybunał Sprawiedliwości MTK... Międzynarodowy Trybunał Karny post.... postanowienie RPO... Rzecznik Praw Obywatelskich SA... Sąd Apelacyjny SN... Sąd Najwyższy TK... Trybunał Konstytucyjny uchw.... uchwała wyr.... wyrok tekst jedn.... tekst jednolity XV

17

18 Wstęp Oddajemy do rąk Czytelników drugie wydanie opracowania pt. Postępowanie karne. Zostało ono napisane tak, jak i poprzednie, przede wszystkim z myślą, że służyć będzie jako pomoc dydaktyczna do nauki postępowania karnego na studiach prawniczych. Autorzy liczą jednak, że okaże się ono przydatne nie tylko studentom prawa, ale także słuchaczom na kierunkach nieprawniczych, zainteresowanym prawem karnym procesowym, absolwentom przygotowującym się do aplikacji prawniczych oraz aplikantom powtarzającym zdobytą już wiedzę. W publikacji w sposób syntetyczny, aczkolwiek kompleksowy, przedstawiono zagadnienia dotyczące statyki i dynamiki polskiego procesu karnego. W założeniu autorów niniejsze kompendium nie ma jednak stanowić alternatywy dla dostępnych na rynku podręczników procesu karnego. Ze względu na swoją objętość i wynikające z niej ograniczenia w możliwości wszechstronnego omówienia rozległej problematyki karnoprocesowej dąży ono raczej do uzupełnienia dostępnej na rynku oferty pomocy dydaktycznych. Przedstawione w publikacji informacje dotyczące postępowania karnego mają więc przede wszystkim charakter podstawowy. Nie oznacza to jednak, że nie podejmuje ona zagadnień dyskusyjnych czy budzących wręcz rozbieżności w doktrynie i praktyce orzeczniczej. Kwestie te poruszane są zarówno w treści kolejnych rozdziałów, jak i w zamykających je kazusach. Te ostatnie stanowić mają, w zamyśle autorów, materiał do refleksji na ćwiczeniach z postępowania karnego i przyczynić się do doskonalenia praktycznych umiejętności, które powinny być zaletami każdego prawnika. Zawarte w książce kazusy wymagają więc od Czytelnika prześledzenia orzecznictwa, poglądów doktryny oraz zastanowienia się nad różnymi możliwościami rozwiązania poruszanych w nich problemów prawnych. Autorzy nie zamieścili rozwiązań kazusów, uznając, że dyskusja nad nimi na ćwiczeniach będzie bardziej twórcza i motywująca. Publikację cechuje nieco odmienna od funkcjonujących w podręcznikach prawa karnego procesowego systematyka. Autorzy zdecydowali się m.in., na wzór francuski, na wyodrębnienie rozdziału dotyczącego akcji cywilnej w procesie karnym, uznając, że problematyka ta zasługuje ze względu na swoją odrębność na osobne omówienie. Zrezygnowano także z wyodrębnienia osobnego rozdziału dotyczącego trybów szczególnych, uznając, że omówienie ich w ramach postępowania przed sądem I instancji jest zabiegiem z perspektywy dynamiki procesu bardziej przejrzystym. Osobno omówiony został jedynie tryb prywatnoskargowy, którego specyfika przemawia za takim krokiem. XV

19 Wstęp Niniejsza publikacja jest inicjatywą osób wykładających prawo karne procesowe w trzech ośrodkach akademickich Uniwersytecie w Białymstoku, Uniwersytecie Warszawskim oraz Uniwersytecie Wrocławskim. W ten sposób wychodzi ona naprzeciw postulatom reformy nauczania prawa w Polsce, akcentującym znaczenie współpracy pomiędzy uczelniami wyższymi i ujednolicania procesu dydaktycznego. Akceptując powyższe założenia, zastrzec jednak należy, że wspomniane ujednolicanie powinno być rozumiane nie jako przymusowa unifikacja, ale droga do rozszerzania i wzbogacania dyskursu toczącego się w ramach prawniczej wspólnoty komunikacyjnej. Białystok Warszawa Wrocław, styczeń 2013 r. Autorzy XVI

20 I Rozdział Zagadnienia wstępne 1. Definicja procesu karnego Prawo karne procesowe, proces karny, procedura karna, postępowanie karne to pojęcia, które mimo różnych znaczeń dość często używane są synonimicznie. Jest to jednak duże uproszczenie, gdyż są między nimi różnice, które można zauważyć w prezentowanych poniżej stanowiskach. Stąd też dla lepszego rozumienia tematyki przedstawiamy niektóre definicje wyrażane w doktrynie. Prawo karne procesowe, zdaniem P. Kruszyńskiego, jest to zespół norm prawnych, które regulują postępowanie w sprawach o przestępstwo i służą realizacji norm prawa karnego materialnego. Według S. Waltosia to zbiór norm prawnych regulujących proces karny, zaś proces karny to zespół prawnie uregulowanych czynności, które mają na celu wykrycie przestępstwa i jego sprawcy, osądzenie go za przestępstwo i ewentualne wykonanie kary, środków karnych oraz środków zabezpieczających. Z kolei procedura karna, zdaniem S. Waltosia, jest pojęciem szerszym od procesu karnego i swym zakresem, oprócz norm prawa procesowego, obejmuje obyczaje, sposoby stosowania prawa, a więc reguły postępowania. Na zakończenie rozważań terminologicznych wypadałoby się odnieść do terminu postępowanie karne, który w stosunku do definicji procesu karnego ma węższy zakres i najczęściej dotyczy wycinka procesu karnego, np. postępowanie przygotowawcze, postępowanie odwoławcze, postępowanie przyspieszone. W dalszej części tego opracowania terminy te stosowane są naprzemiennie. Zob. więcej B. Bieńkowska, C. Kulesza, P. Kruszyński (red.), P. Piszczek, S. Pawelec, Wykład prawa karnego procesowego, Białystok 2012, s. 19; S. Waltoś, Proces karny. Zarys systemu, Warszawa 2009, s

Spis treści. Wykaz skrótów... Wstęp... XVII

Spis treści. Wykaz skrótów... Wstęp... XVII Wykaz skrótów... XIII Wstęp... XVII Rozdział I. Zagadnienia wstępne... 1 1. Definicja procesu karnego... 1 2. Funkcje procesu karnego... 2 3. Cele procesu karnego... 2 4. Przedmiot procesu karnego... 7

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wprowadzenie. Wykaz skrótów

Spis treści. Wprowadzenie. Wykaz skrótów Spis treści Wprowadzenie Wykaz skrótów Rozdział I. Zagadnienia wstępne ő 1. Wprowadzenie ő 2. Definicja procesu karnego ő 3. Funkcje procesu karnego ő 4. Cele procesu karnego ő 5. Przedmiot procesu karnego

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów...

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów... Spis treści Przedmowa... Wykaz skrótów... V XV Rozdział I. Zagadnienia wstępne... 1 1. Wprowadzenie... 1 2. Definicja procesu karnego... 7 3. Funkcje procesu karnego... 9 4. Cele procesu karnego... 10

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów Wykaz literatury powoływanej zapisem skrótowym Od Autorów Wprowadzenie...

Spis treści. Wykaz skrótów Wykaz literatury powoływanej zapisem skrótowym Od Autorów Wprowadzenie... Spis treści Spis treści Wykaz skrótów........................................................... 11 Wykaz literatury powoływanej zapisem skrótowym.......................... 15 Od Autorów..............................................................

Bardziej szczegółowo

Na egzamin! POSTĘPOWANIE KARNE. w pigułce 3. wydanie. Uwzględnia zmiany wchodzące w życie r.! szybko zwięźle i na temat. Wydawnictwo C.H.

Na egzamin! POSTĘPOWANIE KARNE. w pigułce 3. wydanie. Uwzględnia zmiany wchodzące w życie r.! szybko zwięźle i na temat. Wydawnictwo C.H. Na egzamin! POSTĘPOWANIE KARNE w pigułce 3. wydanie Uwzględnia zmiany wchodzące w życie 1.7.2015 r.! szybko zwięźle i na temat Wydawnictwo C.H.Beck POSTĘPOWANIE KARNE w pigułce Inne w tej serii: Prawo

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Rozdział I. Uwagi ogólne... 3 Część I. Uwagi wprowadzające... 3 Część II. Zasady postępowania karnego... 9

Spis treści. Rozdział I. Uwagi ogólne... 3 Część I. Uwagi wprowadzające... 3 Część II. Zasady postępowania karnego... 9 Wstęp... Wykaz skrótów... XI XIII DZIAŁ PIERWSZY. POSTĘPOWANIE KARNE... 1 Rozdział I. Uwagi ogólne... 3 Część I. Uwagi wprowadzające... 3 Część II. Zasady postępowania karnego... 9 Rozdział II. Sąd...

Bardziej szczegółowo

Studia Stacjonarne Prawa Zagadnienia egzaminacyjne z postępowania karnego

Studia Stacjonarne Prawa Zagadnienia egzaminacyjne z postępowania karnego Prof. dr hab. Jerzy Skorupka Studia Stacjonarne Prawa Zagadnienia egzaminacyjne z postępowania karnego 1. Aksjologia procesu karnego 2. Istota procesu karnego 3. Cele procesu karnego 4. Przedmiot procesu

Bardziej szczegółowo

Studia Stacjonarne Prawa Zagadnienia egzaminacyjne z postępowania karnego

Studia Stacjonarne Prawa Zagadnienia egzaminacyjne z postępowania karnego Prof. dr hab. Jerzy Skorupka Studia Stacjonarne Prawa Zagadnienia egzaminacyjne z postępowania karnego 1. Aksjologia procesu karnego 2. Istota procesu karnego 3. Cele procesu karnego 4. Przedmiot procesu

Bardziej szczegółowo

STUDIA PRAWNICZE. Postępowanie karne

STUDIA PRAWNICZE. Postępowanie karne STUDIA PRAWNICZE Postępowanie karne W sprzedaży: J. Skorupka (red.) KODEKS POSTĘPOWANIA KARNEGO. KOMENTARZ, wyd. 1 Komentarze Kodeksowe M. Królikowski, R. Zawłocki PRAWO KARNE Studia Prawnicze KODEKS POSTĘPOWANIA

Bardziej szczegółowo

Studia Stacjonarne Administracji Podstawy procesu karnego. Lista zagadnień na kolokwium zaliczeniowe

Studia Stacjonarne Administracji Podstawy procesu karnego. Lista zagadnień na kolokwium zaliczeniowe Studia Stacjonarne Administracji Podstawy procesu karnego Lista zagadnień na kolokwium zaliczeniowe I. Zagadnienia wstępne (prezentacja nr 1). 1. Pojęcie i przedmiot procesu karnego (slajdy 10-11). 2.

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia egzaminacyjne z przedmiotu Polskie postępowanie karne. Rok akademicki 2010/2011. 1. Przedmiot a podstawa faktyczna procesu karnego.

Zagadnienia egzaminacyjne z przedmiotu Polskie postępowanie karne. Rok akademicki 2010/2011. 1. Przedmiot a podstawa faktyczna procesu karnego. Dr hab. Hanna Paluszkiewicz Zagadnienia egzaminacyjne z przedmiotu Polskie postępowanie karne Rok akademicki 2010/2011 1. Przedmiot a podstawa faktyczna procesu karnego. 2. Cele procesu karnego. 3. Proces

Bardziej szczegółowo

Wykaz skrótów Nota od autora Dział I. Uczestnicy postępowania karnego

Wykaz skrótów Nota od autora Dział I. Uczestnicy postępowania karnego Wykaz skrótów... 9 Nota od autora... 17 Dział I. Uczestnicy postępowania karnego Rozdział 1. Strony... 19 1.1. Zagadnienia ogólne... 19 Rozdział 2. Oskarżyciel publiczny... 30 2.1. Prokurator... 30 2.2.

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... 13. Przedmowa do szóstego wydania... 15

Spis treści. Wykaz skrótów... 13. Przedmowa do szóstego wydania... 15 Spis treści Wykaz skrótów............................................... 13 Przedmowa do szóstego wydania.............................. 15 Wprowadzenie............................................... 17

Bardziej szczegółowo

PRAWO KARNE PROCESOWE CZĘŚĆ OGÓLNA. Przedmowa Przedmowa do trzeciego wydania Wykaz skrótów Wykaz podstawowej literatury

PRAWO KARNE PROCESOWE CZĘŚĆ OGÓLNA. Przedmowa Przedmowa do trzeciego wydania Wykaz skrótów Wykaz podstawowej literatury PRAWO KARNE PROCESOWE CZĘŚĆ OGÓLNA Przedmowa Przedmowa do trzeciego wydania Wykaz skrótów Wykaz podstawowej literatury Rozdział I. Pojęcia podstawowe 1.Proces karny I. Pojęcie procesu karnego II. Cele

Bardziej szczegółowo

Na egzamin! POSTĘPOWANIE KARNE. w pigułce. szybko zwięźle i na temat. Wydawnictwo C.H. Beck

Na egzamin! POSTĘPOWANIE KARNE. w pigułce. szybko zwięźle i na temat. Wydawnictwo C.H. Beck Na egzamin! POSTĘPOWANIE KARNE w pigułce szybko zwięźle i na temat Wydawnictwo C.H. Beck POSTĘPOWANIE KARNE w pigułce Inne w tej serii: Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych w pigułce Prawo cywilne w pigułce

Bardziej szczegółowo

Przygotowane przez Księgarnia FREL Przygotowane przez Księgarnie FREL

Przygotowane przez Księgarnia FREL  Przygotowane przez Księgarnie FREL Kodeks postępowania karnego ze schematami wyd. 2. (2015) Katarzyna Sychta, ISBN 978-83-264-9419-2 SPIS TREŚCI KODEKS POSTĘPOWANIA KARNEGO - ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. (Dz.U. Nr 89, poz. 555 ze zm.)

Bardziej szczegółowo

Na egzamin! POSTĘPOWANIE KARNE Uwzględnia zmian wcho dzące w ż r ycie szybko zwięźle i na temat

Na egzamin! POSTĘPOWANIE KARNE Uwzględnia zmian wcho dzące w ż r ycie szybko zwięźle i na temat Na egzamin! POSTĘPOWANIE KARNE w pigułce 4. wydanie Uwzględnia zmiany wchodzące w życie 15.4.2016 r.! szybko zwięźle i na temat Wydawnictwo C.H.Beck POSTĘPOWANIE KARNE w pigułce Inne w tej serii: Prawo

Bardziej szczegółowo

Sylabus POSTĘPOWANIE KARNE SNP wieczorowe (III rok) 2017/2018

Sylabus POSTĘPOWANIE KARNE SNP wieczorowe (III rok) 2017/2018 Sylabus POSTĘPOWANIE KARNE SNP wieczorowe (III rok) 2017/2018 WYKŁADOWCA i EGZAMINATOR dr Karolina Kremens, LL.M. pokój 201, bud. A email: karolina.kremens@uwr.edu.pl WYKAZ OBOWIĄZUJĄCYCH AKTÓW PRAWNYCH

Bardziej szczegółowo

PRAWO KARNE MATERIALNE POSTĘPOWANIE KARNE PRAWO KARNE WYKONAWCZE PRAWO KARNE SKARBOWE PRAWO WYKROCZEŃ POSTĘPOWANIE W SPRAWACH O WYKROCZENIA

PRAWO KARNE MATERIALNE POSTĘPOWANIE KARNE PRAWO KARNE WYKONAWCZE PRAWO KARNE SKARBOWE PRAWO WYKROCZEŃ POSTĘPOWANIE W SPRAWACH O WYKROCZENIA PRAWO KARNE MATERIALNE POSTĘPOWANIE KARNE PRAWO KARNE WYKONAWCZE PRAWO KARNE SKARBOWE PRAWO WYKROCZEŃ POSTĘPOWANIE W SPRAWACH O WYKROCZENIA 1. Adwokat w postępowaniu przygotowawczym - przebieg czynności

Bardziej szczegółowo

Na egzamin! POSTĘPOWANIE KARNE. w pigułce. 2. wydanie. szybko zwięźle i na temat. Wydawnictwo C.H.Beck

Na egzamin! POSTĘPOWANIE KARNE. w pigułce. 2. wydanie. szybko zwięźle i na temat. Wydawnictwo C.H.Beck Na egzamin! POSTĘPOWANIE KARNE w pigułce 2. wydanie szybko zwięźle i na temat Wydawnictwo C.H.Beck POSTĘPOWANIE KARNE w pigułce Inne w tej serii: Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych w pigułce Prawo cywilne

Bardziej szczegółowo

Przedmowa... XIII Wykaz skrótów... XV

Przedmowa... XIII Wykaz skrótów... XV Przedmowa... XIII Wykaz skrótów... XV Część I. Komentarz praktyczny z orzecznictwem... 1 Rozdział 1. Adwokat w postępowaniu karnym jako pełnomocnik oskarżyciela posiłkowego, prywatnego, powoda cywilnego,

Bardziej szczegółowo

METODYKA pracy adwokata w sprawach karnych

METODYKA pracy adwokata w sprawach karnych Stefan Jaworski METODYKA pracy adwokata w sprawach karnych METODYKI BECKA METODYKA pracy adwokata w sprawach karnych Stefan Jaworski METODYKA pracy adwokata w sprawach karnych Wydawnictwo C.H. Beck Warszawa

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI Wykaz skrótów... 13 Przedmowa... 15 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 sierpnia 2007 r. Regulamin wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury...

Bardziej szczegółowo

Przedmowa... XIII Wykaz skrótów... XV

Przedmowa... XIII Wykaz skrótów... XV Przedmowa... XIII Wykaz skrótów... XV Część I. Komentarz praktyczny z orzecznictwem... 1 Rozdział 1. Adwokat w postępowaniu karnym jako pełnomocnik oskarżyciela posiłkowego, prywatnego, powoda cywilnego,

Bardziej szczegółowo

I. ZASADY WYKONYWANIA ZAWODU RADCY PRAWNEGO, ETYKI RADCY PRAWNEGOORAZ PODSTAWY FUNKCJONOWANIA SAMORZĄDU RADCÓW PRAWNYCH

I. ZASADY WYKONYWANIA ZAWODU RADCY PRAWNEGO, ETYKI RADCY PRAWNEGOORAZ PODSTAWY FUNKCJONOWANIA SAMORZĄDU RADCÓW PRAWNYCH WYKAZ ZAGADNIEŃ OMAWIANYCH W OBRĘBIE POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW OBOWIĄZUJĄCYCH NA KOLOKWIUM ROCZNYM I R O K U A P L I K A C J I W ROKU SZKOLENIOWYM 2010 I. ZASADY WYKONYWANIA ZAWODU RADCY PRAWNEGO, ETYKI

Bardziej szczegółowo

Cje. Postępowanie przed sądem I instancji I. Postępowanie karne

Cje. Postępowanie przed sądem I instancji I. Postępowanie karne Postępowanie karne Cje I Dr Wojciech Jasiński Katedra Postępowania Karnego Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytet Wrocławski Zasady postępowania sądowego 1) Zasada skargowości 2) Zasada kontradyktoryjności

Bardziej szczegółowo

Postępowanie karne. Część szczególna. redakcja Zofia Świda. Zofia Świda Jerzy Skorupka Ryszard Ponikowski Włodzimierz Posnow

Postępowanie karne. Część szczególna. redakcja Zofia Świda. Zofia Świda Jerzy Skorupka Ryszard Ponikowski Włodzimierz Posnow Postępowanie karne Część szczególna redakcja Zofia Świda Zofia Świda Jerzy Skorupka Ryszard Ponikowski Włodzimierz Posnow Warszawa 2011 SPIS TREŚCI Wykaz skrótów... 7 Rozdział I Postępowanie przygotowawcze...

Bardziej szczegółowo

Temat zajęć Grupa Liczba Godzin

Temat zajęć Grupa Liczba Godzin Zajęcia przedpołudniowe od 8.30- LP Przedmiot zajęć wykładowca Temat zajęć Grupa Liczba Godzin Termin zajęć 1. Prawo rodzinne i Prawo rodzinne i SSR G.Pietraszewska Prawo rodzinne i 2 Prawo o aktach stanu

Bardziej szczegółowo

Przedmowa... Wykaz skrótów... Wykaz literatury...

Przedmowa... Wykaz skrótów... Wykaz literatury... Przedmowa... Wykaz skrótów... Wykaz literatury... XI XV XIX Część I. Komentarz praktyczny z orzecznictwem... 1 Rozdział 1. System środków zaskarżenia w polskim prawie karnym procesowym... 5 1. Ogólna charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Postępowanie cywilne

Postępowanie cywilne Kinga Flaga-Gieruszyńska Postępowanie cywilne pytania 7. wydanie REPETYTORIA C H BECK Postępowanie cywilne W sprzedaży: E. Marszałkowska-Krześ (red.) POSTĘPOWANIE CYWILNE, wyd. 2 Podręczniki Prawnicze

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... XV

Spis treści. Przedmowa... XV Przedmowa... XV Wykaz skrótów... XVII Część I. Komentarz praktyczny... 1 Rozdział 1. Adwokat w postępowaniu karnym jako pełnomocnik oskarżyciela posiłkowego, prywatnego, powoda cywilnego, subsydiarny akt

Bardziej szczegółowo

Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi

Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi Piotr Sekulski Piotr A. Zając Dominika Zielińska Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi wykłady tablice REPETYTORIA C H BECK Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi W sprzedaży:

Bardziej szczegółowo

PRAWO KARNE MATERIALNE

PRAWO KARNE MATERIALNE KAZUSY BECKA Anna Zientara PRAWO KARNE MATERIALNE 2. wydanie Problemy: 1. Jakie powinno być rozstrzygnięcie sądu II instancji? Rozwiązanie: Wydawnictwo C.H.BECK KAZUSY BECKA Prawo karne materialne Niniejszą

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. 2. Nazwa przedmiotu: POSTĘPOWANIE KARNE 3. Rok studiów: III Semestr: V i VI 4. Przedmioty wprowadzające oraz wymagania wstępne

SYLABUS. 2. Nazwa przedmiotu: POSTĘPOWANIE KARNE 3. Rok studiów: III Semestr: V i VI 4. Przedmioty wprowadzające oraz wymagania wstępne WyŜsza Szkoła Administracji i Zarządzania w Przemyślu Zamiejscowy Wydział Administracyjno-Prawny w Rzeszowie 1. Kierunek: PRAWO SYLABUS 2. Nazwa przedmiotu: POSTĘPOWANIE KARNE 3. Rok studiów: III Semestr:

Bardziej szczegółowo

PROCES KARNY. ZARYS SYSTEMU. Autor: Stanisław Waltoś. Wykaz skrótów. Wprowadzenie

PROCES KARNY. ZARYS SYSTEMU. Autor: Stanisław Waltoś. Wykaz skrótów. Wprowadzenie PROCES KARNY. ZARYS SYSTEMU Autor: Stanisław Waltoś Wykaz skrótów Wprowadzenie Rozdział 1. Pojęcia podstawowe 1.1. Pojęcia procesu karnego i prawa karnego procesowego 1.2. Funkcje norm procedury karnej

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Wykaz skrótów Wstęp Część A Materialne prawo wykroczeń część ogólna... 15

SPIS TREŚCI. Wykaz skrótów Wstęp Część A Materialne prawo wykroczeń część ogólna... 15 SPIS TREŚCI Wykaz skrótów... 11 Wstęp... 13 Część A Materialne prawo wykroczeń część ogólna... 15 Zasady odpowiedzialności... 23 1.1. Pojęcie i źródła materialnego prawa wykroczeń... 23 1.2. Czas i miejsce

Bardziej szczegółowo

PLAN SZKOLENIA NA I SEMESTR 2016 ROKU I ROK SZKOLENIOWY (NABÓR 2015)

PLAN SZKOLENIA NA I SEMESTR 2016 ROKU I ROK SZKOLENIOWY (NABÓR 2015) PLAN SZKOLENIA NA I SEMESTR 2016 ROKU I ROK SZKOLENIOWY (NABÓR 2015) UWAGA! Plan szkoleniowy może ulec zmianie. DATA I MIEJSCE GODZINY PRZEDMIOT WYKŁADOWCA Sprawy organizacyjne, wybór starosty. Prawo o

Bardziej szczegółowo

PLAN SZKOLENIA NA I SEMESTR 2017 ROKU I ROK SZKOLENIOWY (NABÓR 2016)

PLAN SZKOLENIA NA I SEMESTR 2017 ROKU I ROK SZKOLENIOWY (NABÓR 2016) PLAN SZKOLENIA NA I SEMESTR 2017 ROKU I ROK SZKOLENIOWY (NABÓR 2016) UWAGA! Plan szkoleniowy może ulec zmianie. DATA I MIEJSCE GODZINY PRZEDMIOT WYKŁADOWCA Sprawy organizacyjne, wybór starosty. Prawo o

Bardziej szczegółowo

KODEKS postępowania karnego

KODEKS postępowania karnego KODEKS postępowania karnego TEKSTY USTAW 8. WYDANIE KODEKS postępowania karnego TEKSTY USTAW Zamów książkę w księgarni internetowej 8. WYDANIE Stan prawny na 7 września 2017 r. Wydawca Małgorzata Stańczak

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2014/2015

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2014/2015 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 01/015 WydziałPrawa, Administracji i Stosunków Międzynarodowych Kierunek

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2013/2014

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2013/2014 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu WydziałNauk o Bezpieczeństwie obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 013/014 Kierunek studiów: Bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów... Literatura...

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów... Literatura... Przedmowa... Wykaz skrótów... Literatura... IX XI XIII Część I. Komentarz praktyczny... 1 Rozdział 1. Środki odwoławcze w systemie środków zaskarżenia... 3 1. Ogólna charakterystyka środków zaskarżenia...

Bardziej szczegółowo

Postępowanie karne. Cje. Postępowanie przygotowawcze II

Postępowanie karne. Cje. Postępowanie przygotowawcze II Postępowanie karne Cje I Dr Wojciech Jasiński Katedra Postępowania Karnego Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytet Wrocławski Uprawnienia stron postępowania przygotowawczego 1) uprawnienia

Bardziej szczegółowo

Cje. Właściwość organów postępowania karnego. Postępowanie karne

Cje. Właściwość organów postępowania karnego. Postępowanie karne Postępowanie karne Cje Właściwość organów postępowania karnego Dr Wojciech Jasiński Katedra Postępowania Karnego Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytet Wrocławski Właściwość upoważnienie do

Bardziej szczegółowo

PLAN SZKOLENIA aplikantów adwokackich Izby Radomskiej I roku w roku szkoleniowym 2014

PLAN SZKOLENIA aplikantów adwokackich Izby Radomskiej I roku w roku szkoleniowym 2014 PLAN SZKOLENIA aplikantów adwokackich Izby Radomskiej I roku w roku szkoleniowym 2014 I. Program szkolenia. Zgodnie z Ramowym programem szkolenia, przyjętym przez Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej w

Bardziej szczegółowo

METODYKA PRACY SĘDZIEGO W SPRAWACH O WYKROCZENIA

METODYKA PRACY SĘDZIEGO W SPRAWACH O WYKROCZENIA Biblioteka Sądowa METODYKA PRACY SĘDZIEGO W SPRAWACH O WYKROCZENIA 2. WYDANIE DARIUSZ ŚWIECKI Warszawa 2012 SPIS TREŚCI WYKAZ SKRÓTÓW... 9 Wprowadzenie... 11 Rozdział I Zagadnienia ogólne... 13 1. Uwagi

Bardziej szczegółowo

PRAWO KARNE WYKONAWCZE 4. WYDANIE

PRAWO KARNE WYKONAWCZE 4. WYDANIE PRAWO KARNE WYKONAWCZE 4. WYDANIE Joanna Hołda Zbigniew Hołda Beata Żórawska Warszawa 2012 SPIS TREŚCI Wykaz skrótów... 9 Wstęp... 11 Rozdział 1 Prawo karne wykonawcze i jego nauka... 13 1.1. Prawo karne

Bardziej szczegółowo

Cje. Właściwość organów postępowania karnego. Postępowanie karne

Cje. Właściwość organów postępowania karnego. Postępowanie karne Postępowanie karne Cje Właściwość organów postępowania karnego Dr Wojciech Jasiński Katedra Postępowania Karnego Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytet Wrocławski Właściwość upoważnienie do

Bardziej szczegółowo

Postępowanie administracyjne

Postępowanie administracyjne Wykłady Becka Wojciech Federczyk Michał Klimaszewski Bartosz Majchrzak Postępowanie administracyjne 4. wydanie Wydawnictwo C.H.Beck Wykłady Becka Postępowanie administracyjne W sprzedaży: M. Wierzbowski

Bardziej szczegółowo

Spis treści Rozdział I. Geneza, rozwój i model sądownictwa administracyjnego w Polsce

Spis treści Rozdział I. Geneza, rozwój i model sądownictwa administracyjnego w Polsce Przedmowa... V Wykaz skrótów... XIII Rozdział I. Geneza, rozwój i model sądownictwa administracyjnego w Polsce... 1 1. Początki sądowej kontroli administracji na ziemiach polskich... 6 2. Najwyższy Trybunał

Bardziej szczegółowo

Cje. Polski proces karny - wprowadzenie. Postępowanie karne

Cje. Polski proces karny - wprowadzenie. Postępowanie karne Postępowanie karne Cje Dr Wojciech Jasiński Katedra Postępowania Karnego Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytet Wrocławski Postępowanie karne to prawnie uregulowana działalność zmierzająca

Bardziej szczegółowo

POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE I POSTĘPOWANIE PRZED SĄDAMI ADMINISTRACYJNYMI. Autorzy: ZBIGNIEW CIEŚLAK, EUGENIUSZ BOJANOWSKI, JACEK LANG

POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE I POSTĘPOWANIE PRZED SĄDAMI ADMINISTRACYJNYMI. Autorzy: ZBIGNIEW CIEŚLAK, EUGENIUSZ BOJANOWSKI, JACEK LANG POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE I POSTĘPOWANIE PRZED SĄDAMI ADMINISTRACYJNYMI Autorzy: ZBIGNIEW CIEŚLAK, EUGENIUSZ BOJANOWSKI, JACEK LANG ROZDZIAŁ I. Geneza i rozwój postępowania administracyjnego ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

Postępowanie karne. Cje. Środki zaskarżenia

Postępowanie karne. Cje. Środki zaskarżenia Postępowanie karne Cje Dr Wojciech Jasiński Katedra Postępowania Karnego Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytet Wrocławski Unormowania konstytucyjne Art. 78 Konstytucji RP Każda ze stron ma

Bardziej szczegółowo

BLOK PRAWO O ADWOKATURZE HISTORIA ADWOKATURY ETYKA KSZTAŁTOWANIE WIZERUNKU ADWOKATA

BLOK PRAWO O ADWOKATURZE HISTORIA ADWOKATURY ETYKA KSZTAŁTOWANIE WIZERUNKU ADWOKATA BLOK PRAWO O ADWOKATURZE HISTORIA ADWOKATURY ETYKA KSZTAŁTOWANIE WIZERUNKU ADWOKATA 18 x 45 minut 1. Proces kształtowania profesji adwokackiej w Polsce PA1 adw. C. Nowakowski 2.3. Pierwsze regulacje ustanawiające

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów Literatura Przedmowa

Spis treści. Wykaz skrótów Literatura Przedmowa Wykaz skrótów Literatura Przedmowa XI XIII XV Rozdział I. Postępowanie przed sądami administracyjnymi. Wprowadzenie 1 1. Sądownictwo administracyjne w polskim systemie prawnym 1 2. Przedmiot postępowania

Bardziej szczegółowo

Cje. Tryby ścigania przestępstw Zasada legalizmu Zasada prawdy materialnej i kontradyktoryjności. Postępowanie karne

Cje. Tryby ścigania przestępstw Zasada legalizmu Zasada prawdy materialnej i kontradyktoryjności. Postępowanie karne Postępowanie karne Cje Zasada legalizmu Zasada prawdy materialnej i kontradyktoryjności Dr Wojciech Jasiński Katedra Postępowania Karnego Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytet Wrocławski

Bardziej szczegółowo

Postępowanie karne. Cje. Postępowanie przygotowawcze I

Postępowanie karne. Cje. Postępowanie przygotowawcze I Postępowanie karne Cje Dr Wojciech Jasiński Katedra Postępowania Karnego Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytet Wrocławski 1) Zasadniczo niesądowa faza postępowania karnego 2) Ogólne cele:

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Spis treści

Spis treści. Spis treści Spis treści Wstęp... XI Wykaz skrótów... XIII Bibliografia... XVII Rozdział I. Decyzje sądu jako organu I instancji w postępowaniu przygotowawczym... 1 1. Zezwolenie na przesłuchanie osoby zobowiązanej

Bardziej szczegółowo

Cje. Postępowanie przed sądem I instancji II. Postępowanie karne

Cje. Postępowanie przed sądem I instancji II. Postępowanie karne Postępowanie karne Cje II Dr Wojciech Jasiński Katedra Postępowania Karnego Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytet Wrocławski Skierowanie sprawy na posiedzenie w celu jej rozstrzygnięcia 1)

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów str. 15. Wprowadzenie str. 17

Spis treści. Wykaz skrótów str. 15. Wprowadzenie str. 17 Spis treści Wykaz skrótów str. 15 Wprowadzenie str. 17 Rozdział 1. Pojęcia podstawowe str. 19 1.1. Pojęcia procesu karnego i prawa karnego procesowego str. 19 1.2. Funkcje norm procedury karnej str. 21

Bardziej szczegółowo

Adwokat z urzędu Podstawowe zagadnienia prawne

Adwokat z urzędu Podstawowe zagadnienia prawne Adwokat z urzędu Podstawowe zagadnienia prawne Robert Rynkun-Werner Wydanie 1 Warszawa 2011 Opracowanie redakcyjne: Robert Stępień Redakcja techniczna: Agnieszka Szeszko Projekt okładki i stron tytułowych:

Bardziej szczegółowo

Komentarz praktyczny. Część I

Komentarz praktyczny. Część I Część I Komentarz praktyczny Rozdział 1. Środki odwoławcze w systemie środków zaskarżenia Rozdział 2. Warunki skutecznego uruchomienia kontroli odwoławczej Rozdział 3. Wymogi formalne środków odwoławczych

Bardziej szczegółowo

Druk Fabryka Druku Sp. z o.o. ul. Zgrupowania AK Kampinos 6, Warszawa

Druk Fabryka Druku Sp. z o.o. ul. Zgrupowania AK Kampinos 6, Warszawa Projekt okładki Jan Straszewski ISBN: 978-83-62250-34-9 Copyright by Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie Opracowanie redakcyjne Joanna Paszkowska Adres wydawcy Uczelnia Techniczno-Handlowa

Bardziej szczegółowo

Prawo i postępowanie w sprawach o wykroczenia

Prawo i postępowanie w sprawach o wykroczenia KAZUSY Becka Maciej Mitera Prawo i postępowanie w sprawach o wykroczenia Problemy: 1. Jakie powinno być rozstrzygnięcie sądu II instancji? Rozwiązanie: Wydawnictwo C.H.BECK KAZUSY BECKA Prawo i postępowanie

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów... Wykaz literatury... Część I. Skarga konstytucyjna

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów... Wykaz literatury... Część I. Skarga konstytucyjna Przedmowa... Wykaz skrótów... Wykaz literatury... XIII XV XIX Część I. Skarga konstytucyjna (Bogumił Naleziński, Jakub Królikowski, Jarosław Sułkowski) A. Komentarz tezowy... 3 Konstytucja Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

PRAWO KARNE SKARBOWE. Magdalena Błaszczyk Monika Zbrojewska. Zamów książkę w księgarni internetowej

PRAWO KARNE SKARBOWE. Magdalena Błaszczyk Monika Zbrojewska. Zamów książkę w księgarni internetowej PRAWO KARNE SKARBOWE Magdalena Błaszczyk Monika Zbrojewska Zamów książkę w księgarni internetowej Warszawa 2015 Stan prawny na 1 lipca 2015 r. Wydawca Monika Pawłowska Redaktor prowadzący Joanna Maź Opracowanie

Bardziej szczegółowo

Postępowanie karne. Cje. Środki zaskarżenia II

Postępowanie karne. Cje. Środki zaskarżenia II Postępowanie karne Cje II Dr Wojciech Jasiński Katedra Postępowania Karnego Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytet Wrocławski 3) nie przysługuje stronie od uzasadnienia orzeczenia sądu II

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 2. Pojęcie postępowania sądowoadministracyjnego i jego przedmiot- sprawa sądowoadministracyjna

ROZDZIAŁ 2. Pojęcie postępowania sądowoadministracyjnego i jego przedmiot- sprawa sądowoadministracyjna POSTĘPOWANIE SĄDOWOADMINISTRACYJNE Autorzy: Tadeusz Woś, Hanna Knysiak-Molczyk, Marta Romańska Red.: Tadeusz Woś Wykaz skrótów I. Źródła prawa II. Czasopisma III. Sądy i inne instytucje IV. Inne Wstęp

Bardziej szczegółowo

Ustawa o świadku koronnym

Ustawa o świadku koronnym Ustawa o świadku koronnym Komentarz Andrzej Kiełtyka Bolesław Kurzępa Andrzej Ważny pod redakcją Andrzeja Ważnego Wydanie 1 Stan prawny na 1 sierpnia 2013 roku Warszawa 2013 Komentarz do poszczególnych

Bardziej szczegółowo

Spis treści Wykaz skrótów Wykaz literatury Wykaz orzeczeń Wstęp Rozdział I. Wprowadzenie Rozdział II. Geneza prawa dyscyplinarnego

Spis treści Wykaz skrótów Wykaz literatury Wykaz orzeczeń Wstęp Rozdział I. Wprowadzenie Rozdział II. Geneza prawa dyscyplinarnego Wykaz skrótów... Wykaz literatury... Wykaz orzeczeń... XI XV XXXI Wstęp... 1 Rozdział I. Wprowadzenie... 11 1. Rozważania ogólne... 11 2. Geneza inspiracji materią postępowań dyscyplinarnych... 12 3. Pole

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... XV Wykaz ważniejszej literatury... XXI Przedmowa... XXVII Przedmowa do wydania szesnastego... XXIX

Spis treści. Wykaz skrótów... XV Wykaz ważniejszej literatury... XXI Przedmowa... XXVII Przedmowa do wydania szesnastego... XXIX Wykaz skrótów... XV Wykaz ważniejszej literatury... XXI Przedmowa... XXVII Przedmowa do wydania szesnastego... XXIX Rozdział I. Zagadnienia ogólne... 1 1. Pojęcie sprawy cywilnej i postępowania cywilnego...

Bardziej szczegółowo

Przedmowa do wydania szesnastego

Przedmowa do wydania szesnastego Spis treści Wykaz skrótów Wykaz ważniejszej literatury Przedmowa Przedmowa do wydania szesnastego Rozdział I. Zagadnienia ogólne 1. Pojęcie sprawy cywilnej i postępowania cywilnego 2. Rodzaje postępowania

Bardziej szczegółowo

Wykaz skrótów 9. Rozdział I. Rys ewolucyjny polskiego postępowania administracyjnego 13

Wykaz skrótów 9. Rozdział I. Rys ewolucyjny polskiego postępowania administracyjnego 13 Spis treści Wykaz skrótów 9 Wprowadzenie 11 Rozdział I. Rys ewolucyjny polskiego postępowania administracyjnego 13 Rozdział II. Postępowanie administracyjne zagadnienia ogólne 15 1. System prawa administracyjnego

Bardziej szczegółowo

Kodeks postępowania karnego

Kodeks postępowania karnego Kodeks postępowania karnego z dnia 6 czerwca 1997 r. (Dz.U. Nr 89, poz. 555) (zm.: Dz.U. 1999, Nr 83, poz. 931; 2000, Nr 50, poz. 580, Nr 62, poz. 717, Nr 73, poz. 852, Nr 93, poz. 1027; 2001, Nr 98, poz.

Bardziej szczegółowo

PLAN SZKOLENIA DLA RADCÓW PRAWNYCH OKRĘGOWEJ IZBY RADCÓW PRAWNYCH W ŁODZI Z ZAKRESU PRAWA KARNEGO MATERIALNEGO, PROCESOWEGO I WYKONAWCZEGO

PLAN SZKOLENIA DLA RADCÓW PRAWNYCH OKRĘGOWEJ IZBY RADCÓW PRAWNYCH W ŁODZI Z ZAKRESU PRAWA KARNEGO MATERIALNEGO, PROCESOWEGO I WYKONAWCZEGO PLAN SZKOLENIA DLA RADCÓW PRAWNYCH OKRĘGOWEJ IZBY RADCÓW PRAWNYCH W ŁODZI Z ZAKRESU PRAWA KARNEGO MATERIALNEGO, PROCESOWEGO I WYKONAWCZEGO Wykład 1 04.10.2014 r. Zasady procesu karnego, przesłanki procesowe.

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... XI Wprowadzenie... XVII Wykaz skrótów... XIX

Spis treści. Przedmowa... XI Wprowadzenie... XVII Wykaz skrótów... XIX Przedmowa........................................... XI Wprowadzenie........................................ XVII Wykaz skrótów........................................ XIX Część I. Kodeks pracy Rozdział

Bardziej szczegółowo

Czynności procesowe obrońcy i pełnomocnika w sprawach karnych

Czynności procesowe obrońcy i pełnomocnika w sprawach karnych Czynności procesowe obrońcy i pełnomocnika w sprawach karnych Dariusz Świecki METODYKI 4. WYDANIE Czynności procesowe obrońcy i pełnomocnika w sprawach karnych Dariusz Świecki Zamów książkę w księgarni

Bardziej szczegółowo

Na egzamin! POSTĘPOWANIE CYWILNE. w pigułce 3. wydanie. Zawiera pytania, które padły na egzaminie! szybko zwięźle i na temat. Wydawnictwo C.H.

Na egzamin! POSTĘPOWANIE CYWILNE. w pigułce 3. wydanie. Zawiera pytania, które padły na egzaminie! szybko zwięźle i na temat. Wydawnictwo C.H. Na egzamin! POSTĘPOWANIE CYWILNE w pigułce 3. wydanie Zawiera pytania, które padły na egzaminie! szybko zwięźle i na temat Wydawnictwo C.H.Beck POSTĘPOWANIE CYWILNE w pigułce Inne w tej serii: Prawo pracy

Bardziej szczegółowo

Przygotowane przez Księgarnia FREL Przygotowane przez Księgarnie FREL

Przygotowane przez Księgarnia FREL  Przygotowane przez Księgarnie FREL Kodeks postępowania administracyjnego ze schematami wyd. 2. (2015) Wojciech Piątek, Wojciech Sawczyn, ISBN 978-83-264-9202-0 SPIS TREŚCI Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego

Bardziej szczegółowo

Cje. Strony oraz inni uczestnicy procesu karnego. Postępowanie karne

Cje. Strony oraz inni uczestnicy procesu karnego. Postępowanie karne Postępowanie karne Cje Dr Wojciech Jasiński Katedra Postępowania Karnego Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytet Wrocławski Strony i inni uczestnicy procesu karnego 1. Organy procesowe 2. Strony

Bardziej szczegółowo

ISBN (wersja drukowana) ISBN (ebook)

ISBN (wersja drukowana) ISBN (ebook) Radosław Olszewski Zakład Postępowania Karnego Katedra Postępowania Karnego i Kryminalistyki Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Łódzki 90-232 Łódź, ul. Kopcińskiego 8/12 RECENZENT Danuta Tarnowska

Bardziej szczegółowo

POSTĘPOWANIA SZCZEGÓLNE I ODRĘBNE W PROCESIE KARNYM

POSTĘPOWANIA SZCZEGÓLNE I ODRĘBNE W PROCESIE KARNYM POSTĘPOWANIA SZCZEGÓLNE I ODRĘBNE W PROCESIE KARNYM redakcja naukowa Katarzyna Dudka Bartłomiej Dobosiewicz Katarzyna Dudka Barbara Dudzik Jakub Kosowski Ewa Kruk Marta Mozgawa-Saj Paweł Strzelec Warszawa

Bardziej szczegółowo

1. Pokrzywdzony w postępowaniu przygotowawczym jest stroną uprawnioną do. działania we własnym imieniu i zgodnie z własnym interesem (art kpk).

1. Pokrzywdzony w postępowaniu przygotowawczym jest stroną uprawnioną do. działania we własnym imieniu i zgodnie z własnym interesem (art kpk). 1 Podstawowe prawa pokrzywdzonego: 1. Pokrzywdzony w postępowaniu przygotowawczym jest stroną uprawnioną do działania we własnym imieniu i zgodnie z własnym interesem (art. 299 1 kpk). 2. Jeżeli pokrzywdzonym

Bardziej szczegółowo

Postępowanie karne. Cje. Postępowanie przygotowawcze I

Postępowanie karne. Cje. Postępowanie przygotowawcze I Postępowanie karne Cje Dr Wojciech Jasiński Katedra Postępowania Karnego Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytet Wrocławski 1) Zasadniczo niesądowa faza postępowania karnego 2) Ogólne cele:

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część A. Pytania egzaminacyjne. Wykaz skrótów

Spis treści. Część A. Pytania egzaminacyjne. Wykaz skrótów Spis treści Wykaz skrótów XI Część A. Pytania egzaminacyjne Rozdział I. Pojęcie, rodzaje i źródła prawa procesowego cywilnego 1 Pytania 1 7 Rozdział II. Podstawowe zasady i przesłanki postępowania cywilnego

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY PRAWA KARNEGO MIĘDZYNARODOWEGO. Autorzy: Michał Królikowski, Paweł Wiliński, Jacek Izydorczyk. Skróty powoływanych spraw Akty prawne

PODSTAWY PRAWA KARNEGO MIĘDZYNARODOWEGO. Autorzy: Michał Królikowski, Paweł Wiliński, Jacek Izydorczyk. Skróty powoływanych spraw Akty prawne PODSTAWY PRAWA KARNEGO MIĘDZYNARODOWEGO Autorzy: Michał Królikowski, Paweł Wiliński, Jacek Izydorczyk Skróty powoływanych spraw Akty prawne Rozdział I Wprowadzenie do prawa karnego międzynarodowego 1.

Bardziej szczegółowo

POSTĘPOWANIE KARNE MATERIAŁY DO ĆWICZEŃ

POSTĘPOWANIE KARNE MATERIAŁY DO ĆWICZEŃ POSTĘPOWANIE KARNE MATERIAŁY DO ĆWICZEŃ redakcja Jerzy Skorupka Irmina Bondarczuk, Anna Drozd Wojciech Jasiński, Anna Malicka Emilia Mądrecka, Krzysztof Mitoraj Krzysztof Nowicki, Adrian Paluch Denis Woźniak

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA KARNA REPETYTORIUM. Anna Dyl Krzysztof Dyl Katarzyna Miętkowska Andrzej Tokarz 2. WYDANIE

PROCEDURA KARNA REPETYTORIUM. Anna Dyl Krzysztof Dyl Katarzyna Miętkowska Andrzej Tokarz 2. WYDANIE PROCEDURA KARNA REPETYTORIUM 2. WYDANIE Anna Dyl Krzysztof Dyl Katarzyna Miętkowska Andrzej Tokarz Warszawa 2012 SPIS TREŚCI Wykaz skrótów 13 Od autorów 15 I. REPETYTORIUM 17 Rozdział 1 Zasady procesowe

Bardziej szczegółowo

Ubezwłasnowolnienie. w polskim systemie prawnym. Aspekty materialnoprawne i formalnoprawne. Larysa Ludwiczak. Wydanie 1

Ubezwłasnowolnienie. w polskim systemie prawnym. Aspekty materialnoprawne i formalnoprawne. Larysa Ludwiczak. Wydanie 1 Ubezwłasnowolnienie w polskim systemie prawnym Aspekty materialnoprawne i formalnoprawne Larysa Ludwiczak Wydanie 1 Warszawa 2012 Redaktor prowadzący: Joanna Ośka Opracowanie redakcyjne: Agata Raczkowska

Bardziej szczegółowo

I edycja wydziałowego konkursu wiedzy o prawie karnym procesowym. W kręgach prawa karnego procesowego

I edycja wydziałowego konkursu wiedzy o prawie karnym procesowym. W kręgach prawa karnego procesowego I edycja wydziałowego konkursu wiedzy o prawie karnym procesowym. W kręgach prawa karnego procesowego I ETAP 21. kwietnia 2010r. Nazwisko i imię:... Rok studiów:... Kierunek studiów:... Etap składa się

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część A. Pytania egzaminacyjne. Część B. Kazusy. Wykaz skrótów

Spis treści. Część A. Pytania egzaminacyjne. Część B. Kazusy. Wykaz skrótów Spis treści Wykaz skrótów XI Część A. Pytania egzaminacyjne Rozdział I. Postępowanie administracyjne 1 Pytania 1 40 Rozdział II. Postępowanie przed sądami administracyjnymi 29 Pytania 41 84 Rozdział III.

Bardziej szczegółowo

Postępowanie cywilne. Kompendium. Wydanie 14. Autor: Andrzej Zieliński

Postępowanie cywilne. Kompendium. Wydanie 14. Autor: Andrzej Zieliński Postępowanie cywilne. Kompendium. Wydanie 14. Autor: Andrzej Zieliński Wykaz skrótów Wykaz ważniejszej literatury Przedmowa Przedmowa do wydania czternastego Rozdział I. Zagadnienia ogólne 1. Pojęcie sprawy

Bardziej szczegółowo

POSTĘPOWANIE ODWOŁAWCZE

POSTĘPOWANIE ODWOŁAWCZE POSTĘPOWANIE ODWOŁAWCZE Uzupełnij tabelę: SYSTEM ŚRODKÓW ZASKARŻENIA Kategoria środków zaskarżenia Poszczególne środki zaskarżenia w KPK Cechy charakterystyczne Uzupełnij tabelę: FORMALNA KONTROLA ŚRODKA

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIKI PRAWNICZE. C. Kulesza/P. Starzyński Postępowanie karne

PODRĘCZNIKI PRAWNICZE. C. Kulesza/P. Starzyński Postępowanie karne PODRĘCZNIKI PRAWNICZE C. Kulesza/P. Starzyński Postępowanie karne W sprzedaży: K.T. Boratyńska, Ł. Chojniak, W. Jasiński Postępowanie karne, wyd. 2 Studia Prawnicze Postępowanie karne Repetytoria Becka

Bardziej szczegółowo

W 14. wydaniu omówiono najnowsze zmiany prawne dotyczące:

W 14. wydaniu omówiono najnowsze zmiany prawne dotyczące: Opis W podręczniku zostały omówione koncepcje teoretycznych instytucji procesowych postępowania administracyjnego i postępowania sądowoadministracyjnego oraz ich stosowanie w praktyce ukształtowane orzecznictwem

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część A. Pytania egzaminacyjne. Część B. Kazusy. Wykaz skrótów XIII

Spis treści. Część A. Pytania egzaminacyjne. Część B. Kazusy. Wykaz skrótów XIII Wykaz skrótów XIII Część A. Pytania egzaminacyjne Rozdział I. Postępowanie administracyjne 1 Pytania 1 44 Rozdział II. Postępowanie przed sądami administracyjnymi 43 Pytania 45 89 Rozdział III. Postępowanie

Bardziej szczegółowo

Kodeks postępowania karnego

Kodeks postępowania karnego Edycja limitowana K. T. Boratyńska / A. Górski A. Sakowicz / A. Ważny Kodeks postępowania karnego Komentarz 4. wydanie Wydawnictwo C. H. Beck Kodeks postępowania karnego Kodeks postępowania karnego Komentarz

Bardziej szczegółowo

postępowanie karne Zamów książkę w księgarni internetowej Katarzyna Dudka Hanna Paluszkiewicz SERIA AKADEMICKA

postępowanie karne Zamów książkę w księgarni internetowej Katarzyna Dudka Hanna Paluszkiewicz SERIA AKADEMICKA postępowanie karne Katarzyna Dudka Hanna Paluszkiewicz Zamów książkę w księgarni internetowej SERIA AKADEMICKA WARSZAWA 2015 Stan prawny na 1 października 2015 r. z uwzględnieniem zmian uchwalonych do

Bardziej szczegółowo

Cje. Postępowanie przed sądem I instancji III. Postępowanie karne

Cje. Postępowanie przed sądem I instancji III. Postępowanie karne Postępowanie karne Cje III Dr Wojciech Jasiński Katedra Postępowania Karnego Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytet Wrocławski Zwyczajny Nakazowy Tryby postępowa nia Przyspieszony Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2013/2014

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2013/2014 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 013/014 WydziałPrawa, Administracji i Stosunków Miedzynarodowych

Bardziej szczegółowo