Kompilacja i kompilatory

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Kompilacja i kompilatory"

Transkrypt

1 Kompilacja i kompilatory Konwersja XML do REG Xml2reg Grzegorz Surdyka WGGiOŚ, Informatyka Stosowana IV rok, AGH 2010 Strona 1 z 10

2 Spis treści 1. Cel oraz podstawowe wiadomości o XML i REG O programie Podstawowe informacje Wykorzystane biblioteki i opis niektórych bloków programu Wczytywanie pliku Krótki opis klasy XmlTextReader, przykładowych metod oraz własności Opis niektórych bloków programu Przykłady działania programu Kod źródłowy programu... 8 Strona 2 z 10

3 1. Cel oraz podstawowe wiadomości o XML i REG Celem projektu było napisanie prostego konwertera plików w formacie XML do plików w formacie REG. XML 1 (ang. Extensible Markup Language) jest uniwersalnym językiem formalnym przeznaczonym do reprezentowania danych w strukturalizowany sposób. Niewątpliwą zaletą XML a jest to, że jest niezależny od platformy. Poprawny składniowo dokument XML powinien byd stworzony zgodnie z kilkoma zasadami: Powinien zawierad deklarację XML na początku pliku, wraz z atrybutem version oraz opcjonalnymi atrybutami encoding, standalone; Musi zawierac dokładnie JEDEN element głowny (tzw. root node); Każdy element musi zaczynad się znacznikiem początku elementu np. <ksiazka> oraz kooczyd się znacznikiem kooca elementu np. </ksiazka>; Nazwy złożone ze znaków alfanumerycznych (litery a-z, A-Z oraz cyfry 0-9) oraz ze znaków interpunkcyjnych ( _ ; - ;. ); Nazwy nie mogą zaczynad się od znaku łącznika -, kropki., dodatkowo nie mogą zaczynad się od ciągu znaków postaci xml wielkośd liter nie ma znaczenia; Elementy można zagnieżdżad (element wewnątrz nazywany jest dzieckiem child ); Każdy element może posiadad atrybuty np. książka ma swój numer ISBN - <ksiazka ISBN = >; Informacje jak np. tytuł książki są zapisane pomiędzy znacznikiem początkowym, a koocowym <tytul>symfonia C++</tytul>; W danych, atrybutach oraz nazwach elementów nie mogą pojawid się znaki: <, & ; Można używad sekcji znakowych (np. z kodem html lub xml), które rozpoczynają się od <![CDATA[, a kooczą znacznikiem kooca ]]>; Można używad komentarzy pomiędzy znacznikami <! tu jest komentarz -->; <?xml version="1.0"?> <catalog> <book id="bk101"> <author>gambardella, Matthew</author> <title>xml Developer's Guide</title> <genre>computer</genre> <price>44.95</price> <publish_date> </publish_date> <description>an in-depth look at creating applications with XML.</description> </book> <book id="bk102"> <author>ralls, Kim</author> <title>midnight Rain</title> <genre>fantasy</genre> <price>5.95</price> <publish_date> </publish_date> <description>a former architect battles corporate zombies, an evil sorceress, and her own childhood to become queen of the world.</description> </book> </catalog> 1 za Strona 3 z 10

4 Pliki REG 2 następująco: są to pliki rejestru systemu Windows. Budowa pliku REG wygląda Windows Registry Editor Version 5.00 wartości domyślnej" "xxx"="dane wartości ciągu o nazwie xxx" "yyy"=dword: f "binarnawar"=hex:74,6f,20,64,6f,20,63,68,75,6a,61,20,6a,65,73,74,20,77,61,72,\ 74,6f,63,73,20,62,69,6e,61,72,6e,61 wartości domyślnej innego klucza" "vvv"="dane wartości ciągu o nazwie vvv" "aaa"=dword: c "bbb"=dword: d "ccc"=dword: e "zzz"=dword: f Linijka Windows Registry Editor Version 5.00 jest obowiązkowa, informuje ona system o wersji programu Regedit. W nawiasach kwadratowych zapisana jest ścieżka do modyfikowanego klucza. W następnej linijce podana jest wartośd domyślna klucza, a w następnych nazwy oraz ich wartości dla danego klucza. 2. O programie 1. Podstawowe informacje Program xml2reg został napisany w języku C# przy użyciu środowiska Microsoft Visual C# 2008 Express Edition. Program jest aplikacją okienkową, umożliwia otwieranie, zapisywanie plików z poziomu menu, oraz dokonywanie konwersji z formatu XML do REG. Rys. 1 Zrzut ekranu z programu xml2reg z załadowanym plikiem XML 2 za Strona 4 z 10

5 2. Wykorzystane biblioteki 3 i opis niektórych bloków programu Program został napisany z wykorzystaniem biblioteki, która standardowo jest częścią języka C#, System.Xml. 1. Wczytywanie pliku Wczytywanie pliku odbywa się poprzez standardowa klasę StreamReader do Textbox a nr 1, do toolstripstatuslabel1 przekazujemy ścieżkę otwieranego pliku, która później posłuży jako ścieżka dla XmlTextReader a. xmlreader = new StreamReader(open_file); opened_file = xmlreader.readtoend(); textbox1.text = opened_file; toolstripstatuslabel1.text = open_file; xmlreader.close(); 2. Krótki opis klasy XmlTextReader, przykładowych metod oraz własności Klasa XmlTextReader służy do odczytu wprzód strumienia danych XML owych. Poruszanie się po danych XML owych opiera się na nawigacji po węzłach (node ach). Przykładowe metody klasy XmlTextReader: MoveToFirstAttribute() przechodzi do pierwszego atrybutu ; MoveToNextAttribute() przechodzi do następnego atrybutu; MoveToAttribute() przchodzi do konkretnego (po wcześniejszym ponumerowaniu) atrybutu; Read() odczytuje następny węzeł ze stream u; MoveToContent() sprawdza czy aktualny węzeł nie jest węzłem pustym, elementem zamykającym, sekcją znakową, jeśli jest (czyli nie ma zawartości), przechodzi do następnego węzła (do węzła content node ); IsStartElement() sprawdza czy aktualny content node jest elementem startowym bądź elementem pustym (przy użyciu MoveToContent()); Drugim ważnym elementem klasy XmlTextReader są jej własności (Property). Poniżej zostało przedstawione kilka z nich: NodeType zwraca typ węzła, gdzie typem może byd nazwa elementu, wartośd tekstowa, sekcja znakowa, komentarz, deklaracja XML; HasAttributes sprawdza czy są atrybuty; Name pobiera nazwę aktualnego node a; Value pobiera wartośd tekstową aktualnego node a; 3 całośd za Strona 5 z 10

6 3. Opis niektórych bloków programu Program do konwersji wykorzystuje ww. bibliotekę System.Xml. Program nie analizuje składni, odczytuje typy węzłów, ich wartości oraz zagnieżdżenia, po czym tak uzyskane informacje zapisuje do zmiennej typu String, odpowiednio formatuje i zapisuje do textbox2. W pierwszej kolejności stworzony zostaje obiekt typu XmlTextReader: XmlTextReader xmlreader = new XmlTextReader(toolStripStatusLabel1.Text); // czytanie pliku Stosujemy pętle while w celu przeczytania całego stream a XML owego. Dzięki zastosowaniu instrukcji switch przeskakujemy pomiędzy węzłami i wydobywamy nazwy oraz wartości poszczególnych node ów. while (xmlreader.read()) switch (xmlreader.nodetype) case XmlNodeType.Element: // kod case XmlNodeType.EndElement: // kod case XmlNodeType.Text: // kod default: Nazwy oraz wartości atrybutów zapisywane są w tablicy typu Hashtable o nazwie attributes. Jest to o tyle wygodne rozwiązanie że dane zapisywane są parami nazwa+wartośd. Wyłuskane nazwy węzłów zapisywane są do zmiennej sbnodename, która jest zmienną typu StringBuilder dzięki temu mamy możliwośd edytowania, w tym doklejania kolejnych znaków \\ dzięki wyrażeniu sbnodename.append( \\ ). Odpowiednio sformatowany ciąg sbnodename jest konwertowany do stringa metodą ToString() i zapisywany w zmiennej typu String - printnodename. Aktualny string jest przechowywany w zmiennej buffer ma to na celu zapobiec sytuacji wrzucania do textbox2 tych samych nazw jeśli trzeba zmienna buffer jest czyszczona i wtedy nic nie dorzucamy do textbox2. Powyższe rozwiązanie zastosowano także do eliminacji znaczników zamykających. Zmienne up, down, licznik oraz poziom odpowiadają za poprawne radzenie sobie programu z zagnieżdżeniami. Strona 6 z 10

7 3. Przykłady działania programu Plik XML przed konwersją: <?xml version="1.0" encoding="iso "?> <!-- Edited by XMLSpy --> <CATALOG> <CD> <TITLE>Empire Burlesque</TITLE> <ARTIST>Bob Dylan</ARTIST> <COUNTRY> <STATE>NY</STATE> </COUNTRY> <COMPANY>Columbia</COMPANY> <PRICE>10.90</PRICE> <YEAR>1985</YEAR> </CD> <CD> <TITLE>Hide your heart</title> <ARTIST>Bonnie Tyler</ARTIST> <COUNTRY>UK</COUNTRY> <COMPANY>CBS Records</COMPANY> <PRICE>9.90</PRICE> <YEAR>1988</YEAR> </CD> </CATALOG> Plik wynikowy REG po konwersji z XML: Windows Registry Editor Version 5.00 [CATALOG] [CATALOG\CD] "TITLE"=Empire Burlesque "ARTIST"=Bob Dylan [CATALOG\CD\COUNTRY] "STATE"=NY [CATALOG\CD] "COMPANY"=Columbia "PRICE"=10.90 "YEAR"=1985 [CATALOG\CD] "TITLE"=Hide your heart "ARTIST"=Bonnie Tyler "COUNTRY"=UK "COMPANY"=CBS Records "PRICE"=9.90 "YEAR"=1988 Strona 7 z 10

8 3. Kod źródłowy programu Kompilacja i kompilatory: xml2reg Niektóre zakomentowane linie odnoszą się do wersji konsolowej programu, wersji pierwotnej, miały na celu zobrazowanie, które elementy są usuwane / dodawane do stringa, oraz w którym miejscu aktualnie znajduje się XmlTextReader. // Konwerter plikow XML do formatu REG // (C) Grzegorz Surdyka, Informatyka Stosowana, IV rok, AGH 2010 // using System; using System.Collections.Generic; using System.ComponentModel; using System.Data; using System.Drawing; using System.Linq; using System.Text; using System.Windows.Forms; using System.IO; using System.Xml; using System.Collections; namespace xml2reg public partial class Form1 : Form string opened_file; string open_file; string clear = ""; string elname1; string elname2; string buffer = ""; int dlugosc1; int dlugosc2; string printnodename; char[] dowywalenia = '\\' ; int down; int up; int poziom; int licznik; public Form1() InitializeComponent(); private void zamknijtoolstripmenuitem_click(object sender, EventArgs e) Close(); private void otwórztoolstripmenuitem_click(object sender, EventArgs e) // otwarcie pliku i wrzucenei do textboxa StreamReader xmlreader; openfiledialog1.showdialog(); open_file = openfiledialog1.filename; xmlreader = new StreamReader(open_file); opened_file = xmlreader.readtoend(); textbox1.text = opened_file; toolstripstatuslabel1.text = open_file; xmlreader.close(); textbox2.text = clear; buffer = ""; down = 0; up = 0; Strona 8 z 10

9 poziom = 0; licznik = 0; private void xmlregtoolstripmenuitem_click(object sender, EventArgs e) StringBuilder sbnodename = new StringBuilder(); XmlTextReader xmlreader = new XmlTextReader(toolStripStatusLabel1.Text); // czytanie pliku textbox2.appendtext("windows Registry Editor Version 5.00" + Environment.NewLine); while (xmlreader.read()) switch (xmlreader.nodetype) case XmlNodeType.Element: Hashtable attributes = new Hashtable(); down++; poziom = poziom + 1; //textbox2.appendtext("[element] W DOL [DOWN]= " + down + " POZIOM = " + poziom + Environment.NewLine); //textbox2.appendtext("[element] W GORE [UP]= " + up + " POZIOM = " + poziom + Environment.NewLine); textbox2.appendtext(buffer); sbnodename.append(xmlreader.name); elname2 = xmlreader.name; sbnodename.append("\\"); // dorzucamy \ pomiedzy galezie wywalamy ost. znak \ Environment.NewLine; printnodename = sbnodename.tostring().trimend(dowywalenia); // buffer = Environment.NewLine + "[" + printnodename + "]" + if (xmlreader.hasattributes) textbox2.appendtext(environment.newline + "[" + printnodename + "]" + Environment.NewLine); // gotowa galaz // sprawdzamy czy sa atrybuty, jak tak to do hashatable'a i wypisujemy for (int i = 0; i < xmlreader.attributecount; i++) xmlreader.movetoattribute(i); attributes.add(xmlreader.name, xmlreader.value); ///Console.Write("\"" + xmlreader.name + "\"=" + xmlreader.value + Environment.NewLine); textbox2.appendtext("attr_\"" + xmlreader.name + "\"=" + xmlreader.value + Environment.NewLine); textbox2.appendtext(environment.newline + "[" + printnodename + "]" + Environment.NewLine); // gotowa galaz buffer = ""; case XmlNodeType.EndElement: ///Console.WriteLine(" USUN: " + xmlreader.name); // nazwa usuwanej galezi dlugosc1 = sbnodename.length; // dlugosc nazwy node'a elname1 = xmlreader.name.tostring(); // elementu do wyrzucenia dlugosc2 = elname1.length + 1; // dlugosc elem. do wyrzucenia sbnodename.remove(dlugosc1 - dlugosc2, dlugosc2); up++; poziom = poziom - 1; licznik++; //textbox2.appendtext("[endelement] W DOL [DOWN]= " + down + " POZIOM = " + poziom + Environment.NewLine); //textbox2.appendtext("[endelement] W GORE [UP]= " + up + " POZIOM = " + poziom + " LICZNIK = " + licznik + Environment.NewLine); Strona 9 z 10

10 if (up == 1 && licznik == 4 up == 2 && poziom == 2 && licznik == 4) printnodename = sbnodename.tostring().trimend(dowywalenia); // wywalamy ost. znak / textbox2.appendtext(environment.newline + "[" + printnodename + "]" + Environment.NewLine); // gotowa galaz licznik = 0; case XmlNodeType.Text: buffer = ""; up--; textbox2.appendtext("\"" + elname2 + "\"" + "=" + xmlreader.value + Environment.NewLine); default: private void zapisztoolstripmenuitem_click(object sender, EventArgs e) String save_file; if (savefiledialog1.showdialog() == DialogResult.OK) save_file = savefiledialog1.filename; StreamWriter saved_file = new StreamWriter(save_file); saved_file.writeline(textbox2.text); saved_file.close(); Strona 10 z 10

Język C# A.1. Aplikacje konsolowe w języku C# A.1.1. Wprowadzenie

Język C# A.1. Aplikacje konsolowe w języku C# A.1.1. Wprowadzenie A Język C# A.1. Aplikacje konsolowe w języku C# A.1.1. Wprowadzenie Język C# (wymawiamy: C sharp ) jest językiem przeznaczonym do tworzenia aplikacji, które działają w środowisku.net Framework. Jest to

Bardziej szczegółowo

NHibernate - badanie możliwości i opracowanie przykładów wykorzystania technologii ORM. 2010-02-15 Pollitechnika Koszalinska Wlodzimierz Khadzhynov

NHibernate - badanie możliwości i opracowanie przykładów wykorzystania technologii ORM. 2010-02-15 Pollitechnika Koszalinska Wlodzimierz Khadzhynov NHibernate - badanie możliwości i opracowanie przykładów wykorzystania technologii ORM 2010-02-15 Pollitechnika Koszalinska Wlodzimierz Khadzhynov 1. Wstęp...2 2. Tworzenie podstawowej struktury...3 2.1.

Bardziej szczegółowo

C++ i Pascal kurs podstawowy

C++ i Pascal kurs podstawowy C++ i Pascal kurs podstawowy Wykład: program, algorytm, kompilator, interpreter, debugger, linker, zmienne, typy danych, komentarze, instrukcje wejścia, wyjścia, operatory, instrukcja warunkowa if, pętla

Bardziej szczegółowo

Przegląd specyfikacji związanych z wykorzystaniem usług sieciowych (Web Services)

Przegląd specyfikacji związanych z wykorzystaniem usług sieciowych (Web Services) Przegląd specyfikacji związanych z wykorzystaniem usług sieciowych (Web Services) Spis treści 1. XPDL... 3 2. XML... 7 3. XSL Transformations [XSLT]... 10 4. XML Path Language [XPath]... 19 5. XML Linking

Bardziej szczegółowo

Java-wykład. Dorota Pylak

Java-wykład. Dorota Pylak Java-wykład Dorota Pylak BIBLIOGRAFIA Barteczko, JAVA Programowanie praktyczne od podstaw, PWN, 2014 C. S. Horstmann, G. Cornell, Java. Podstawy, Helion, Gliwice 2008 C.S. Horstmann, G. Cornell, Core.

Bardziej szczegółowo

Tym razem nie skorzystamy z mechanizmu. Podglądanie pulpitu

Tym razem nie skorzystamy z mechanizmu. Podglądanie pulpitu Atak Sławomir Orłowski stopień trudności Używając mechanizmu haków w systemie Windows, możemy swobodnie przechwytywać poufne dane wprowadzane z klawiatury (hakin9 1/2008). Pora teraz podpatrzeć, co użytkownik

Bardziej szczegółowo

Remigiusz Górecki Krzysztof Boryczko

Remigiusz Górecki Krzysztof Boryczko Windows PowerShell Remigiusz Górecki Krzysztof Boryczko Czym jest PowerShell? Windows PowerShell (WPS) to oparte na platformie.net środowisko przeznaczone do zarządzania systemem operacyjnym z poziomu

Bardziej szczegółowo

Agnieszka Nowak - Brzezińska

Agnieszka Nowak - Brzezińska Agnieszka Nowak - Brzezińska Wystarczy raz zapisać kod a program można uruchomić wszędzie Java język programowania stworzony przez James a Goslinga i Patric a Naughton a z firmy Sun Microsystems. Krótka

Bardziej szczegółowo

O autorach... 19 Dedykacje... 20 Podziękowania... 20 Wprowadzenie... 21. Wprowadzenie do Visual Studio 2008... 25

O autorach... 19 Dedykacje... 20 Podziękowania... 20 Wprowadzenie... 21. Wprowadzenie do Visual Studio 2008... 25 Spis treści O autorach... 19 Dedykacje... 20 Podziękowania... 20 Wprowadzenie... 21 Część I Wprowadzenie do Visual Studio 2008... 25 Rozdział 1. Krótki przegląd środowiska Visual Studio 2008... 27 Oczekiwane

Bardziej szczegółowo

Język JAVA podstawy programowania

Język JAVA podstawy programowania Język JAVA podstawy programowania [43] Na ogół łatwiej daje się człowiek przekonać racjom, do których sam doszedł, niż tym, które nastręczyły się komuś innemu. Myśli Blaise Pascal Jacek Rumiński, 1999

Bardziej szczegółowo

Podstawy obsługi programu TwinCAT PLC Control. Część 2. Wersja dokumentacji 1.1

Podstawy obsługi programu TwinCAT PLC Control. Część 2. Wersja dokumentacji 1.1 Podstawy obsługi programu TwinCAT PLC Control Część 2 Wersja dokumentacji 1.1 Warszawa 2011 WSTĘP... 3 1 TWORZENIE NOWEGO PROJEKTU... 4 1.1 TYP PROJEKTU... 4 1.2 TYP OBIEKTU... 5 1.3 JĘZYKI PROGRAMOWANIA...

Bardziej szczegółowo

informatyka + Wymagania wstępne Podstawowa znajomość SQL Podstawowa znajomość SQL Server

informatyka + Wymagania wstępne Podstawowa znajomość SQL Podstawowa znajomość SQL Server Agenda Podstawy XML Historia XML w pigułce Struktura dokumentu XML XML a bazy danych Alternatywa dla relacyjnych baz danych? XML w SQL Server 2008 Klauzula FOR XML polecenia SELECT Typ danych XML Metody

Bardziej szczegółowo

Wstęp do programowania w C#

Wstęp do programowania w C# Anna Kempa Tomasz Staś Wstęp do programowania w C# Łatwy podręcznik dla początkujących Aktualna wersja podręcznika na stronie http://c-sharp.ue.katowice.pl Katowice, kwiecień 2014 Wersja 1.1 Anna Kempa,

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do programowania

Wprowadzenie do programowania Michał Włodarczyk Wprowadzenie do programowania ITA-104 Wersja 1 Warszawa, Wrzesień 2009 Michał Włodarczyk 2009 Michał Włodarczyk. Autor udziela prawa do bezpłatnego kopiowania i dystrybuowania wśród pracowników

Bardziej szczegółowo

POWERSHELL DLA PROGRAMISTÓW (NIE TYLKO.NET)

POWERSHELL DLA PROGRAMISTÓW (NIE TYLKO.NET) POWERSHELL DLA PROGRAMISTÓW (NIE TYLKO.NET) PowerShell to interpreter poleceń oraz powłoka skryptowa firmy Microsoft. Została ona opracowana jako następca command.com i cmd.exe znana z systemów takich

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie do obsługi automatycznych wózków widłowych. Dokumentacja techniczna

Oprogramowanie do obsługi automatycznych wózków widłowych. Dokumentacja techniczna Oprogramowanie do obsługi automatycznych wózków widłowych Dokumentacja techniczna Spis treści Program Klient... 2 Przeznaczenie... 2 Budowa i funkcjonalność... 2 Okno główne... 3 Żądanie... 7 Elementy

Bardziej szczegółowo

3.4 PRZYKŁADY... 43 4. STRUKTURY DANYCH I FUNKCJE MATEMATYCZNE... 44 4.1 TABLICE JEDNOWYMIAROWE... 44 4.2 TABLICE WIELOWYMIAROWE... 47 4.

3.4 PRZYKŁADY... 43 4. STRUKTURY DANYCH I FUNKCJE MATEMATYCZNE... 44 4.1 TABLICE JEDNOWYMIAROWE... 44 4.2 TABLICE WIELOWYMIAROWE... 47 4. SKRYPT SZKOLENIOWY Spis treści 1.PLATFORMA METATRADER4... 5 1.1 NAJWAŻNIEJSZE CECHY PLATFORMY METATRADER 4... 5 1.6 OTWIERANIE POZYCJI... 17 1.7 ZLECENIA PO BIEŻĄCEJ CENIE RYNKOWEJ... 18 1.9 MODYFIKOWANIE

Bardziej szczegółowo

Poznajemy język ACTIONSCRIPT 3.0

Poznajemy język ACTIONSCRIPT 3.0 Poznajemy język ACTIONSCRIPT 3.0 Informacje prawne Informacje prawne Informacje prawne można znaleźć na stronie http://help.adobe.com/pl_pl/legalnotices/index.html. iii Spis treści Rozdział 1: Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Tworzenie skryptów w Microsoft Windows

Tworzenie skryptów w Microsoft Windows Tworzenie skryptów w Microsoft Windows Podręcznik do samodzielnej nauki Ed Wilson Tworzenie skryptów w Microsoft Windows. Podręcznik do samodzielnej nauki Edycja polska Microsoft Press Tytuł oryginału:

Bardziej szczegółowo

Spis treści. O autorach... 11. Rozdział 1. Instalacja i konfiguracja... 15

Spis treści. O autorach... 11. Rozdział 1. Instalacja i konfiguracja... 15 Spis treści O autorach... 11 Część I Wstęp 13 Rozdział 1. Instalacja i konfiguracja... 15 Projekty zawarte w książce... 15 Krótkie wprowadzenie do PHP, Apache, MySQL-a i wolnego oprogramowania... 16 Krótka

Bardziej szczegółowo

Moduł 4 - Tworzenie obiektów i metod

Moduł 4 - Tworzenie obiektów i metod MODUŁ 4 - TWORZENIE OBIEKTÓW I METOD 32 Moduł 4 - Tworzenie obiektów i metod Zawartość jednostki Po zrealizowaniu jednostki będziesz w stanie: wskazać różnice między zmienną typu prostego, a obiektem (zmienną

Bardziej szczegółowo

Podstawy programowania w języku Java. mgr inż. Piotr Kowalski

Podstawy programowania w języku Java. mgr inż. Piotr Kowalski Podstawy programowania w języku Java mgr inż. Piotr Kowalski 18 stycznia 2013 Spis treści 1 Podstawy architektury komputera 5 1.1 Części składowe komputera..................... 5 1.1.1 Rzecz o rejestrach......................

Bardziej szczegółowo

Różne podejścia do projektowania aplikacji internetowych

Różne podejścia do projektowania aplikacji internetowych Wydział Informatyki Katedra Inżynierii Oprogramowania Inżynieria Oprogramowania i Baz Danych Przemysław Walerianczyk Nr albumu 7143 Różne podejścia do projektowania aplikacji internetowych Praca magisterska

Bardziej szczegółowo

RTF. Leksykon kieszonkowy

RTF. Leksykon kieszonkowy IDZ DO PRZYK ADOWY ROZDZIA KATALOG KSI EK ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl TWÓJ KOSZYK CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

Podstawowe operacje na plikach danych

Podstawowe operacje na plikach danych Podstawowe operacje na plikach danych Standardowo w menu edytora danych znajdują się następujące polecenia: PLIK operacje na plikach danych, wczytywanie i zapisywanie danych; EDYCJA kopiowanie, wklejanie

Bardziej szczegółowo

Spis treści ŚRODOWISKO MICROSOFT VISUAL C++. JĘZYK C - OGÓLNA STRUKTURA PROGRAMU. Metodyki i techniki programowania

Spis treści ŚRODOWISKO MICROSOFT VISUAL C++. JĘZYK C - OGÓLNA STRUKTURA PROGRAMU. Metodyki i techniki programowania Politechnika Białostocka Wydział Elektryczny Katedra Elektrotechniki Teoretycznej i Metrologii Instrukcja do pracowni specjalistycznej z przedmiotu Metodyki i techniki programowania Kod przedmiotu: TS1C00

Bardziej szczegółowo

Język C# W VISUAL STUDIO 2005 EXPRESS

Język C# W VISUAL STUDIO 2005 EXPRESS Leszek Klich Michał Andruchów Język C# W VISUAL STUDIO 2005 EXPRESS Programowanie aplikacji w środowisku.net 2.0 podstawy teoretyczne, opis środowiska Visual Studio, wstęp do języka C#, aplikacje konsolowe,

Bardziej szczegółowo

Zanurkuj w Pythonie. Stworzone na Wikibooks, bibliotece wolnych podręczników.

Zanurkuj w Pythonie. Stworzone na Wikibooks, bibliotece wolnych podręczników. Zanurkuj w Pythonie Stworzone na Wikibooks, bibliotece wolnych podręczników. Wydanie I z dnia 17 lutego 2008 Copyright c 2005-2008 użytkownicy Wikibooks. Permission is granted to copy, distribute and/or

Bardziej szczegółowo

Interfejs użytkownika II

Interfejs użytkownika II Interfejs użytkownika II wykład prowadzi Mikołaj Morzy Interfejs użytkownika 1 Plan wykładu Formularze HTML Wprowadzenie do języka JavaScript Zmienne, wyrażenia i operatory Struktury kontrolne, instrukcje

Bardziej szczegółowo

Kuźnia Talentów: Bazy danych Wykorzystanie XML w relacyjnych bazach danych

Kuźnia Talentów: Bazy danych Wykorzystanie XML w relacyjnych bazach danych Kuźnia Talentów: Bazy danych Wykorzystanie XML w relacyjnych bazach danych Andrzej Ptasznik OKLADKA_Wykorzystanie XML w relacyjnych bazach danych.indd 1-2 10-06-18 12:14 Wykorzystanie XML w relacyjnych

Bardziej szczegółowo