Rys. 1. Struktura środowiska.net 3.5. S. Fraser, Pro Visual C++/CLI and the.net 3.5 Platform, Apress, 2009.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Rys. 1. Struktura środowiska.net 3.5. S. Fraser, Pro Visual C++/CLI and the.net 3.5 Platform, Apress, 2009."

Transkrypt

1 5.1 Środowisko.Net Biblioteki.Net Rozszerzenie języka C++, standard C++/CLI Delegacje Zdarzenia Szablon aplikacji CLR Windows Forms Formatka z przyciskiem Formatka z paskiem narzędzi Środowisko.Net ASP.NET, Windows Forms, ADO.NET, Windows Presentation Foundation, Windows Communication Foundation, Windows Workflow Foundation, Windows CardSpace, LINQ (Language-INtegrated Query). Rys. 1. Struktura środowiska.net 3.5. S. Fraser, Pro Visual C++/CLI and the.net 3.5 Platform, Apress,

2 5.2 Biblioteki.Net Przykładowe biblioteki słuŝące do budowania aplikacji okienkowych: Microsoft Foundation Classes (MFC), Windows Presentation Foundation (WPF), Windows Forms. Szablony projektów Visual C++: Active Template Library (ATL), pozwala tworzyć aplikacje w oparciu o Component Object Model (COM). Common Language Runtime (CLR) o Windows Forms Application. o Class Library. o Windows Forms Control Library General, standardowy projekt Visual Studio.NET. Microsoft Foundation Classes (MFC), pozwala tworzyć aplikacje WIN32, aplikacje internetowe: o MFC DLL, dynamic link library (DLL), pozwala tworzyć biblioteki dynamiczne korzystające z bibliotek MFC. o MFC ActiveX Control, szablon projektu umoŝliwia tworzenie kontrolek ActiveX korzystających z bibliotek MFC. o MFC ISAPI Extension (Internet Services API), umoŝliwia tworzenie rozszerzeń serwerów WWW w formie bibliotek dynamicznych korzystających z bibliotek MFC. Extended stored procedure, umoŝliwia tworzenie procedur składowanych dla SQL Server a. Win32 project, umoŝliwia tworzenie aplikacji Win32 API. 2

3 5.3 Rozszerzenie języka C++, standard C++/CLI C++/CLI - standard firmy Microsoft, rozszerzenie standardu ISO/IEC 14882:2003 języka C++. W październiku 2003 powstała grupa zadaniowa TG5, pełna nazwa ECMA Technical Committee 39 (TC39) Task Group 5 (TG5), w celu opracowania standardu C++/CLI. Specyfikacja C++/CLI Ecma/TC39-TG5/2004/25, C++/CLI Language Specification, Working Draft 1.5, Jun, Standard C++/CLI opracowano jako element środowiska.net. Język C++ w standardzie C++/CLI rozszerzono o dodatkowe: słowa kluczowe typy klas wyjątki obszary nazw biblioteki mechanizm zarządzania pamięcią na stercie za pomocą garbage collector a. Przykład 1. Aplikacja konsolowa (Visual C++, szablon CLR). #include "stdafx.h" using namespace System; int main(array<system::string ^> ^args) Console::WriteLine(L"program C++/CLI"); // unicode literal string return 0; Typy danych: typy wartościowe (zmienne) o typy wbudowane, o zmienne definiowalne, o enumeratory, typy referencyjne o uchwyty (handles), o interfejsy, o klasy referencyjne, o tablice, o obudowane zmienne (boxed value types). Przykład 2. Definicje w standardzie C++/CLI. handle uchwyt, obiekt referencyjny. Dla dowolnego typu CLI T, T^ h; deklaruje uchwyt h typu T, h wskazuje na obiekt zdefiniowany na stercie CLI (CLI heap). Uchwyt moŝna ponownie przypisać (rebind). Uchwyt musi wskazywać na cały obiekt. heap, CLI - sterta CLI, obszar pamięci będący pod kontrolą zbieracza śmieci (garbage collector a) Garbage collector jest elementem wirtualnej maszyny CLI Virtual Execution System. Obiekty na stercie CLI definiuje się za pomocą słowa kluczowego gcnew. heap, native sterta, obszar pamięci w której obiekty alokowane są dynamicznie za pomocą polecenia new. event zdarzenie, element który umoŝliwia obiektowi lub klasie wysłanie notyfikacji. 3

4 Składnia: uchwyt Programowanie 2. Język C++. Wykład 5. typ_uchwytu ^ nazwa_uchwytu; ^ - ang. carat Przykład 3. Definicja uchwytu typu typu A na stercie. A ^a = gcnew A(); a->f(); a->i; delete a; Przykład 4. Sterta CLI, sterta, operatory new, gcnew. operator new Tworzy instancje klasy (obiekt) na stercie (CLI heap) i zwraca wskaźnik do obiektu. operator gcnew Wprowadzony w.net version 2.0, zastąpił operator new, tworzy instancję typu referencyjnego na stercie i zwraca uchwyt do tej instancji. Typy danych ref class, ref struct określają klasy i struktury typu referencyjnego, których instancje definiowane są na stercie. Obiekty ref class, ref struct są zarządzane przez garbage collector a, mogą posiadać properties (elementy słuŝące do wykonywania operacji na atrybutach klasy/struktury) nie mogą być w relacjach zaprzyjaźnienia muszą być w relacji dziedziczenia public. Typy danych ref class, ref struct posiadają modyfikatory dostępu do swoich elementów: private, public, protected, internal. Typ internal określa dostęp dla elementów danego podzespołu. Podzespół zbiór plików określonych w manifeście podzespołu (MSDN). Przykład 5. Definicja klasy ref, struktury ref. ref class A ; ref struct B; Przykład 6. Definicja zmienej typu string. String^ s1 = "tekst"; Przykład 7. Definicja tablicy. array<typdanych>^ nazwatablicy; array<string^>^ tabstr = gcnew array<string^>(7); 4

5 5.4 Delegacje Programowanie 2. Język C++. Wykład 5. Delegacja jest klasą typy ref (ref class) której moŝna przypisać jedną (typ System::Delegate) lub wiele metod (typ delegacji System::MulticastDelegate) a następnie wywołać te metody. Delegacje są definiowane za pomocą słowa kluczowego delegate. Przykład 1. Definicja delegacji i przypisanie jej adresu funkcji f1(). delegate void pdelegacja(string ^s); pdelegacja ^pf = gcnew pdelegacja(&f1); Przykład 2. Dodanie do delegacji funkcji f2(), usunięcie z delegacji funkcji f1(). pf = pf + gcnew pdelegacja(&f2); // lub pf += gcnew pdelegacja(&f2); pf = pf - gcnew pdelegacja(&f1); // lub pf -= gcnew pdelegacja(&f1); Przykład 3. UŜycie delegacji (aplikacja konsolowa typu CLR, cw05-01-delegacje.cpp) #include "stdafx.h" using namespace System; delegate void pdelegacja(string ^s); // deklaracja delegacji void fg(string ^s) // definicja funkcji globalnej Console::WriteLine(s + " fg(string)"); ref class A public: static void f1a(string ^s); void f2a(string ^s); void f3a(string ^s); ; void A::f1A(System::String ^s) Console::WriteLine(s + " f1a(string)"); void A::f2A(System::String ^s) Console::WriteLine(s + " f2a(string)"); void A::f3A(System::String ^s) Console::WriteLine(s + " f3a(string)"); void main() pdelegacja^ pfun; // utworzenie instacji delegacji pfun = gcnew pdelegacja(&fg); // przypisanie pfun funkcji fg() pfun += gcnew pdelegacja(&a::f1a); // dodanie do delegacji pfun funkcji f1a() A ^a = gcnew A(); pfun = pfun + gcnew pdelegacja(a, &A::f2A); // dodanie do delegacji pfun funkcji f2a() pfun += gcnew pdelegacja(a, &A::f3A); // dodanie do delegacji pfun funkcji f3a() pfun->invoke("tekst1"); // wywołanie delegacji pfun = pfun - gcnew pdelegacja(&a::f1a); // usunięcie z delegacji pfun funkcji f1a() pfun -= gcnew pdelegacja(a, &A::f3A); // usunięcie z delegacji pfun funkcji f3a() Console::WriteLine(" po usunieciu f1a(), f3a()"); pfun("tekst2"); // wywołanie delegacji 5

6 5.5 Zdarzenia event zdarzenie, element który umoŝliwia obiektowi lub klasie wysłanie notyfikacji, Ecma/TC39- TG5/2004/25. Zdarzenie (event) jest uchwytem do typu delegacji poprzedzone modyfikatorem event. Przykład 1. Definicja zdarzenia. delegate void DelegacFun(String ^s); ref class Event public: event DelegacFun^ OnFun; void Fun(String ^s) OnFun(s); ; Przykład 2. Dodanie funkcji do zdarzenia. Event ^evnt; evnt->onfun += gcnew DelegacFun(this, &fun1); evnt->onfun += gcnew DelegacFun(this, &fun2); Przykład 3. Wywołanie zdarzeń. Event ^e = gcnew Event(); e->fun("text1"); 6

7 Przykład 3. Definicja zdarzeń (cw05-02-zdarzenia.cpp). #include "stdafx.h" using namespace System; delegate void DelegacFun(String ^s); // deklaracja klasy typu delegate ref class Event public: event DelegacFun^ OnFun; // event musi być typu delegate void Fun(String ^s) OnFun(s); ; ref class ZmienEvent Event ^evnt; public: ZmienEvent(Event ^e) if (e == nullptr) throw gcnew ArgumentNullException("blad"); evnt = e; evnt->onfun += gcnew DelegacFun(this, &ZmienEvent::fun1); evnt->onfun += gcnew DelegacFun(this, &ZmienEvent::fun2); void UsunFun() evnt->onfun -= gcnew DelegacFun(this, &ZmienEvent::fun2); ; void fun1(string ^s) Console::WriteLine(s + " fun1(string)"); void fun2(string ^s) Console::WriteLine(s + " fun2(string)"); void main() Event ^e = gcnew Event(); ZmienEvent ^devnt = gcnew ZmienEvent(e); e->fun("text1"); // event onfun wywoluje fun1, fun2 devnt->usunfun(); // usunięcie z onfun fun2 Console::WriteLine( "po devnt->usunfun(); "); e->fun("text2"); // event onfun wywoluje fun1 // delete devnt; // delete nie jest wymagane, CLR garbage collector usuwa obiekt // delete e; // delete nie jest wymagane, CLR garbage collector usuwa obiekt 7

8 5.6 Szablon aplikacji CLR Windows Forms Projekt: AplikacjaWf. 1. Struktura katalogowa projektu. 2. Wygląd okna projektu w Microsoft Visual Studio, plik Form1.h[Design]. 8

9 3. Lista typów kontrolek. 9

10 5. Kontrolki Windows Forms 10

11 6. Zawartość i rola plików projektu. Plik stdafx.cpp // stdafx.cpp : source file that includes just the standard includes // AplikacjaWf.pch will be the pre-compiled header // stdafx.obj will contain the pre-compiled type information #include "stdafx.h" Plik stdafx.h // stdafx.h : include file for standard system include files, // or project specific include files that are used frequently, but // are changed infrequently #pragma once // TODO: reference additional headers your program requires here Plik AplikacjaWf.cpp // AplikacjaWf.cpp : main project file. #include "stdafx.h" #include "Form1.h" using namespace AplikacjaWf; [STAThreadAttribute] int main(array<system::string ^> ^args) // Enabling Windows XP visual effects before any controls are created Application::EnableVisualStyles(); Application::SetCompatibleTextRenderingDefault(false); // Create the main window and run it Application::Run(gcnew Form1()); return 0; 11

12 Plik Form1.h #pragma once Programowanie 2. Język C++. Wykład 5. namespace AplikacjaWf // obszar nazw o nazwie AplikacjaWF using namespace System; using namespace System::ComponentModel; using namespace System::Collections; using namespace System::Windows::Forms; using namespace System::Data; using namespace System::Drawing; public ref class Form1 : public System::Windows::Forms::Form // klasa Form1 dziedziczy // od klasy Form public: Form1(void) // konstruktor klasy Form1 InitializeComponent(); protected: ~Form1() // destruktor klasy Form1 if (components) delete components; private: System::ComponentModel::Container ^components; // uchwyt typu Container #pragma region Windows Form Designer generated code void InitializeComponent(void) // definicja metody this->suspendlayout(); // zwieszenie tworzenia okna, zmiana atrybutów this->autoscaledimensions = System::Drawing::SizeF(6, 13); this->autoscalemode = System::Windows::Forms::AutoScaleMode::Font; this->clientsize = System::Drawing::Size(292, 273); this->name = L"Form1"; this->text = L"Form1"; this->resumelayout(false); // uaktualniene wyglądu okna #pragma endregion ; // koniec klasy Form1 // koniec obszaru nazw AplikacjaWf 12

13 5.7 Formatka z przyciskiem Przykład 1. Aplikacja widows forms. Formatka z przyciskiem o nazwie button1. Po naciśnięciu przycisku pojawia się Messagebox typu OK. Dodanie do formatki obiektu o nazwie button1. Własności formatki Form1 i obiektu button1. 13

14 Plik Form1.h #pragma once namespace AplikacjaWf using namespace System; using namespace System::ComponentModel; using namespace System::Collections; using namespace System::Windows::Forms; using namespace System::Data; using namespace System::Drawing; public ref class Form1 : public System::Windows::Forms::Form public: Form1(void) InitializeComponent(); protected: ~Form1() if (components) delete components; private: System::Windows::Forms::Button^ button1; private: System::ComponentModel::Container ^components; #pragma region Windows Form Designer generated code void InitializeComponent(void) this->button1 = (gcnew System::Windows::Forms::Button()); this->suspendlayout(); // button1 this->button1->location = System::Drawing::Point(188, 215); this->button1->name = L"button1"; this->button1->size = System::Drawing::Size(75, 23); this->button1->tabindex = 0; this->button1->text = L"button1"; this->button1->usevisualstylebackcolor = true; this->button1->click += gcnew System::EventHandler(this, &Form1::button1_Click); // Form1 this->autoscaledimensions = System::Drawing::SizeF(6, 13); this->autoscalemode = System::Windows::Forms::AutoScaleMode::Font; this->clientsize = System::Drawing::Size(292, 273); this->controls->add(this->button1); this->name = L"Form1"; this->text = L"Form1"; this->resumelayout(false); #pragma endregion private: System::Void button1_click(system::object^ sender, System::EventArgs^ e) ; // koniec klasy Form1 // koniec obszaru nazw AplikacjaWf Plik Form1.h (nowe elementy) private: System::Windows::Forms::Button^ button1; void InitializeComponent(void) this->button1 = (gcnew System::Windows::Forms::Button()); // button1 this->button1->location = System::Drawing::Point(188, 215); this->button1->name = L"button1"; this->button1->size = System::Drawing::Size(75, 23); this->button1->tabindex = 0; this->button1->text = L"button1"; this->button1->usevisualstylebackcolor = true; this->button1->click += gcnew System::EventHandler(this, &Form1::button1_Click); // Form1 this->controls->add(this->button1); private: System::Void button1_click(system::object^ sender, System::EventArgs^ e) 14

15 Plik Form1.h. Implementacja zdarzenia button1_click() private: System::Void button1_click(system::object^ sender, System::EventArgs^ e) MessageBox::Show("Tekst w MsgBoxie", "Nazwa MsgBoxa", MessageBoxButtons::OK, MessageBoxIcon::Information ); 5.8 Formatka z paskiem narzędzi. Przykład 2. Formatka z menu: Plik, Pomoc. Menu Plik, podmenu: Zakoncz. Menu Pomoc, podmenu: O programie. Po wyborze polecenia Zakoncz formatka zamyka się. Po wyborze polecenia O programie. pojawia się message box OK. z informacją o progamie. Plik Form1.h. #pragma once namespace AplikacjaWf using namespace System; using namespace System::ComponentModel; using namespace System::Collections; using namespace System::Windows::Forms; using namespace System::Data; using namespace System::Drawing; public ref class Form1 : public System::Windows::Forms::Form public: Form1(void) InitializeComponent(); protected: ~Form1() if (components) delete components; private: System::Windows::Forms::MenuStrip^ menuglowne; private: System::Windows::Forms::ToolStripMenuItem^ pliktoolstripmenuitem; private: System::Windows::Forms::ToolStripMenuItem^ zakoncztoolstripmenuitem; private: System::Windows::Forms::ToolStripMenuItem^ pomoctoolstripmenuitem; private: System::Windows::Forms::ToolStripMenuItem^ oprogramietoolstripmenuitem; private: System::Windows::Forms::ToolStrip^ paseknarzedziowy; System::ComponentModel::Container ^components; 15

16 #pragma region Windows Form Designer generated code void InitializeComponent(void) this->menuglowne = (gcnew System::Windows::Forms::MenuStrip()); this->pliktoolstripmenuitem = (gcnew System::Windows::Forms::ToolStripMenuItem()); this->zakoncztoolstripmenuitem = (gcnew System::Windows::Forms::ToolStripMenuItem()); this->pomoctoolstripmenuitem = (gcnew System::Windows::Forms::ToolStripMenuItem()); this->oprogramietoolstripmenuitem = (gcnew System::Windows::Forms::ToolStripMenuItem()); this->menuglowne->suspendlayout(); this->suspendlayout(); // menuglowne this->menuglowne->items->addrange( gcnew cli::array<system::windows::forms::toolstripitem^ >(2) this->pliktoolstripmenuitem, this->pomoctoolstripmenuitem); this->menuglowne->location = System::Drawing::Point(0, 0); this->menuglowne->name = L"menuGlowne"; this->menuglowne->size = System::Drawing::Size(292, 24); this->menuglowne->tabindex = 0; this->menuglowne->text = L"menuStrip1"; // pliktoolstripmenuitem this->pliktoolstripmenuitem->dropdownitems->addrange( gcnew cli::array< System::Windows::Forms::ToolStripItem^ >(1) this->zakoncztoolstripmenuitem); this->pliktoolstripmenuitem->name = L"plikToolStripMenuItem"; this->pliktoolstripmenuitem->size = System::Drawing::Size(34, 20); this->pliktoolstripmenuitem->text = L"&Plik"; // zakoncztoolstripmenuitem this->zakoncztoolstripmenuitem->name = L"zakonczToolStripMenuItem"; this->zakoncztoolstripmenuitem->size = System::Drawing::Size(113, 22); this->zakoncztoolstripmenuitem->text = L"Zakoncz"; this->zakoncztoolstripmenuitem->click += gcnew System::EventHandler( this, &Form1::zakonczToolStripMenuItem_Click); // pomoctoolstripmenuitem this->pomoctoolstripmenuitem->dropdownitems->addrange( gcnew cli::array< System::Windows::Forms::ToolStripItem^ >(1) this->oprogramietoolstripmenuitem); this->pomoctoolstripmenuitem->name = L"pomocToolStripMenuItem"; this->pomoctoolstripmenuitem->size = System::Drawing::Size(50, 20); this->pomoctoolstripmenuitem->text = L"Po&moc"; // oprogramietoolstripmenuitem this->oprogramietoolstripmenuitem->name = L"oProgramieToolStripMenuItem"; this->oprogramietoolstripmenuitem->size = System::Drawing::Size(152, 22); this->oprogramietoolstripmenuitem->text = L"O programi&e..."; this->oprogramietoolstripmenuitem->click += gcnew System::EventHandler( this, &Form1::oProgramieToolStripMenuItem_Click); // Form1 this->autoscaledimensions = System::Drawing::SizeF(6, 13); this->autoscalemode = System::Windows::Forms::AutoScaleMode::Font; this->clientsize = System::Drawing::Size(292, 273); this->controls->add(this->paseknarzedziowy); this->controls->add(this->menuglowne); this->mainmenustrip = this->menuglowne; this->name = L"Form1"; this->text = L"Form1"; this->menuglowne->resumelayout(false); this->menuglowne->performlayout(); this->resumelayout(false); this->performlayout(); #pragma endregion private: System::Void zakoncztoolstripmenuitem_click(system::object^ sender, System::EventArgs^ e) Close(); private: System::Void oprogramietoolstripmenuitem_click(system::object^ sender, System::EventArgs^ e) MessageBox::Show("Pomocy!!!!", "Okno Pomocy", MessageBoxButtons::OK, MessageBoxIcon::Information); ; 16

Jak działa Microsoft.NET

Jak działa Microsoft.NET Łukasz Rajchel KEN Solutions 29 maja 2009 1 / 71 Abstrakt Historia.NET i C# Zasada działania.net Assembly CIL CTS CLS CLR Podstawy programowania w C# 2 / 71 Programowanie przed.net C/Win32 C++/MFC Visual

Bardziej szczegółowo

Platforma.NET Wykład 2 Składowe platformy.net

Platforma.NET Wykład 2 Składowe platformy.net Platforma.NET Wykład 2 Składowe platformy.net Marek Sawerwain Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych Uniwersytet Zielonogórski 10 marca 2011 V1.1 1/ 47 Spis treści 1 Wprowadzenie Plan wykładu 2

Bardziej szczegółowo

Poznaj środowisko Visual Studio 2010 Professional i naucz się tworzyć mistrzowskie aplikacje

Poznaj środowisko Visual Studio 2010 Professional i naucz się tworzyć mistrzowskie aplikacje Poznaj środowisko Visual Studio 2010 Professional i naucz się tworzyć mistrzowskie aplikacje Jak wykorzystać technologię ASP.NET do tworzenia profesjonalnych witryn internetowych? Jak tworzyć aplikacje

Bardziej szczegółowo

Autorstwo: Sławomir Orłowski (wstęp, rozdziały 1-8), Maciej Grabek (rozdział 9).

Autorstwo: Sławomir Orłowski (wstęp, rozdziały 1-8), Maciej Grabek (rozdział 9). Autorstwo: Sławomir Orłowski (wstęp, rozdziały 1-8), Maciej Grabek (rozdział 9). Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek

Bardziej szczegółowo

O autorach... 19 Dedykacje... 20 Podziękowania... 20 Wprowadzenie... 21. Wprowadzenie do Visual Studio 2008... 25

O autorach... 19 Dedykacje... 20 Podziękowania... 20 Wprowadzenie... 21. Wprowadzenie do Visual Studio 2008... 25 Spis treści O autorach... 19 Dedykacje... 20 Podziękowania... 20 Wprowadzenie... 21 Część I Wprowadzenie do Visual Studio 2008... 25 Rozdział 1. Krótki przegląd środowiska Visual Studio 2008... 27 Oczekiwane

Bardziej szczegółowo

Dlaczego ktoś mógłby chcieć korzystać z Pythona

Dlaczego ktoś mógłby chcieć korzystać z Pythona Programowanie.NET Janusz Gołdasz Iwona Gołdasz.NET + Python = IronPython Dlaczego ktoś mógłby chcieć korzystać z Pythona na platformie.net? Z jakich mechanizmów (narzędziach) dostępnych w świecie.net może

Bardziej szczegółowo

Windows Workflow Foundation

Windows Workflow Foundation Windows Workflow Foundation Podstawowe pojęcia Proces biznesowy jest kolekcją wzajemnie powiązanych zadań, inicjowaną w odpowiedzi na konkretne zdarzenie, prowadzącą do powstania określonego produktu/usługi

Bardziej szczegółowo

Wykład 4: Klasy i Metody

Wykład 4: Klasy i Metody Wykład 4: Klasy i Metody Klasa Podstawa języka. Każde pojęcie które chcemy opisać w języku musi być zawarte w definicji klasy. Klasa definiuje nowy typ danych, których wartościami są obiekty: klasa to

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY OPERACYJNE. Białostocka. Politechnika. Wydział Elektryczny Katedra Elektrotechniki Teoretycznej i Metrologii

SYSTEMY OPERACYJNE. Białostocka. Politechnika. Wydział Elektryczny Katedra Elektrotechniki Teoretycznej i Metrologii 1987 1987 bez ś pliki obok z Politechnika Białostocka Wydział Elektryczny Katedra Elektrotechniki Teoretycznej i Metrologii Materiały pomocnicze do zaj przedmiotu SYSTEMY OPERACYJNE Kod przedmiotu: W02007

Bardziej szczegółowo

Programowanie Systemów Rozproszonych - WCF

Programowanie Systemów Rozproszonych - WCF Plan Literatura Podstawowe pojęcia Programowanie Systemów Rozproszonych - WCF Paweł Paduch Politechnika Świętokrzyska 15 kwietnia 2015 Paweł Paduch Programowanie Systemów Rozproszonych - WCF 1 z 70 Plan

Bardziej szczegółowo

.NET 3.0. .NET Framework Microsoft Windows Communication Foundation Microsoft Windows Presentation Foundation Microsoft Windows Workflow Foundation

.NET 3.0. .NET Framework Microsoft Windows Communication Foundation Microsoft Windows Presentation Foundation Microsoft Windows Workflow Foundation .NET 3.0 i 3.5 .NET 3.0 Składa się z:.net Framework Microsoft Windows Communication Foundation Microsoft Windows Presentation Foundation Microsoft Windows Workflow Foundation.NET Framework jak w wersji

Bardziej szczegółowo

Definiowanie własnych klas

Definiowanie własnych klas Programowanie obiektowe Definiowanie własnych klas Paweł Rogaliński Instytut Informatyki, Automatyki i Robotyki Politechniki Wrocławskiej pawel.rogalinski @ pwr.wroc.pl Definiowanie własnych klas Autor:

Bardziej szczegółowo

Programowanie MorphX Ax

Programowanie MorphX Ax Administrowanie Czym jest system ERP? do systemu Dynamics Ax Obsługa systemu Dynamics Ax Wyszukiwanie informacji, filtrowanie, sortowanie rekordów IntelliMorph : ukrywanie i pokazywanie ukrytych kolumn

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA TECHNICZNO-HUMANISTYCZNA W BIELSKU - BIAŁEJ WYDZIAŁ BUDOWY MASZYN I INFORMATYKI PRACA DYPLOMOWA. INŻYNIERSKA nr..

AKADEMIA TECHNICZNO-HUMANISTYCZNA W BIELSKU - BIAŁEJ WYDZIAŁ BUDOWY MASZYN I INFORMATYKI PRACA DYPLOMOWA. INŻYNIERSKA nr.. AKADEMIA TECHNICZNO-HUMANISTYCZNA W BIELSKU - BIAŁEJ WYDZIAŁ BUDOWY MASZYN I INFORMATYKI PRACA DYPLOMOWA INŻYNIERSKA nr.. Tomasz Stojecki Nr albumu: 10619/A/327 Kierunek: Informatyka Specjalność: Inżynieria

Bardziej szczegółowo

Wykład 10 Architektura ADO.NET Dostawcy danych Modele dostępu do danych model połączeniowy Model bezpołączeniowy

Wykład 10 Architektura ADO.NET Dostawcy danych Modele dostępu do danych model połączeniowy Model bezpołączeniowy Wykład 10 Architektura ADO.NET Dostawcy danych Modele dostępu do danych model połączeniowy Model bezpołączeniowy 1 Architektura ADO.NET - zestaw abstrakcyjnych klas, które udostępniają dane z poziomu środowiska.net

Bardziej szczegółowo

Lab6. Dwie tabele powiązane relacją jeden do wiele do jednej tabeli (porównaj laboratorium 3, laboratorium 5) Baza danych Sample: tabela Customer w

Lab6. Dwie tabele powiązane relacją jeden do wiele do jednej tabeli (porównaj laboratorium 3, laboratorium 5) Baza danych Sample: tabela Customer w Lab6. Dwie tabele powiązane relacją jeden do wiele do jednej tabeli (porównaj laboratorium 3, laboratorium 5) Baza danych Sample: tabela Customer w relacji jeden do wiele do tabeli PURCHASE_ORDER oraz

Bardziej szczegółowo

Wykład 11. 2014-11-07 14:54 Języki... wykład 11

Wykład 11. 2014-11-07 14:54 Języki... wykład 11 Wykład 11 Model połączeniowy ADO.NET Obsługa połączenia - Ciąg połączeniowy - Pula połączeń Obiekt polecenia - Tworzenie - Wykonywanie - Wykonywanie procedur składowanych - Polecenia sparametryzowane Obiekt

Bardziej szczegółowo

Przegląd specyfikacji związanych z wykorzystaniem usług sieciowych (Web Services)

Przegląd specyfikacji związanych z wykorzystaniem usług sieciowych (Web Services) Przegląd specyfikacji związanych z wykorzystaniem usług sieciowych (Web Services) Spis treści 1. XPDL... 3 2. XML... 7 3. XSL Transformations [XSLT]... 10 4. XML Path Language [XPath]... 19 5. XML Linking

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania i wpisany do wykazu podręczników przeznaczonych do kształcenia w zawodzie technik informatyk, na podstawie

Bardziej szczegółowo

Uwierzytelnienie i autoryzacja

Uwierzytelnienie i autoryzacja Polsko-Japońska WyŜsza Szkoła Technik Komputerowych Uwierzytelnienie i autoryzacja Kazimierz Subieta, Edgar Głowacki edgar.glowacki@pjwstk.edu.pl 1 Co to jest bezpieczeństwo informacji? (1) Zgodnie z U.S.

Bardziej szczegółowo

Interfejsy. Programowanie obiektowe. Paweł Rogaliński Instytut Informatyki, Automatyki i Robotyki Politechniki Wrocławskiej

Interfejsy. Programowanie obiektowe. Paweł Rogaliński Instytut Informatyki, Automatyki i Robotyki Politechniki Wrocławskiej Programowanie obiektowe Interfejsy Paweł Rogaliński Instytut Informatyki, Automatyki i Robotyki Politechniki Wrocławskiej pawel.rogalinski pwr.wroc.pl Interfejsy Autor: Paweł Rogaliński Instytut Informatyki,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT INŻYNIERSKI AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE

PROJEKT INŻYNIERSKI AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej PROJEKT INŻYNIERSKI pt. Opracowanie aplikacji dla systemu Apple ios do obróbki zdjęć z

Bardziej szczegółowo

F# programowanie funkcyjne w.net ((bo każdy lubi programowanie funkcyjne))

F# programowanie funkcyjne w.net ((bo każdy lubi programowanie funkcyjne)) F# programowanie funkcyjne w.net ((bo każdy lubi programowanie funkcyjne)) Marek Sawerwain Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych Uniwersytet Zielonogórski e-mail : M.Sawerwain@issi.uz.zgora.pl

Bardziej szczegółowo

http://www.oracle.com/technology/software/products/workflow/htdocs/winclient.html

http://www.oracle.com/technology/software/products/workflow/htdocs/winclient.html Workflow knowledge Skąd pobrać... 2 Jak uruchomić / zatrzymać workflow z poziomu kodu... 2 Przekazywanie parametrów pomiędzy klockami workflow... 3 Jak odczytać / zapisać wartość atrybutu globalnego (ItemType)...

Bardziej szczegółowo

Aktywne i dynamiczne strony WWW. Elementy projektowania stron WWW. Część 3. Formularze HTML przykład. Formularze HTML. dr inŝ.

Aktywne i dynamiczne strony WWW. Elementy projektowania stron WWW. Część 3. Formularze HTML przykład. Formularze HTML. dr inŝ. Aktywne i dynamiczne strony WWW Elementy projektowania stron WWW Część 3 dr inŝ. Tomasz Traczyk Formularze HTML Aktywne strony WWW Dynamiczne strony WWW 2 Formularze HTML Formularze HTML przykład Do czego

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie do obsługi automatycznych wózków widłowych. Dokumentacja techniczna

Oprogramowanie do obsługi automatycznych wózków widłowych. Dokumentacja techniczna Oprogramowanie do obsługi automatycznych wózków widłowych Dokumentacja techniczna Spis treści Program Klient... 2 Przeznaczenie... 2 Budowa i funkcjonalność... 2 Okno główne... 3 Żądanie... 7 Elementy

Bardziej szczegółowo

Moduł 4 - Tworzenie obiektów i metod

Moduł 4 - Tworzenie obiektów i metod MODUŁ 4 - TWORZENIE OBIEKTÓW I METOD 32 Moduł 4 - Tworzenie obiektów i metod Zawartość jednostki Po zrealizowaniu jednostki będziesz w stanie: wskazać różnice między zmienną typu prostego, a obiektem (zmienną

Bardziej szczegółowo

Co nowego w oprogramowaniu SAP Business One 9.0

Co nowego w oprogramowaniu SAP Business One 9.0 Co nowego SAP Business One Wersja dokumentu: 1.1 2012-10-04 MATERIAŁ OGÓLNIE DOSTĘPNY Co nowego w oprogramowaniu SAP Business One 9.0 Wszystkie kraje Konwencje pisowni Styl czcionki Przykład Słowa lub

Bardziej szczegółowo

JUMPSTART: WINDOWS SERVER 2008 INFRASTRUKTURA ZDALNA

JUMPSTART: WINDOWS SERVER 2008 INFRASTRUKTURA ZDALNA M JUMPSTART: WINDOWS SERVER 2008 INFRASTRUKTURA ZDALNA Spis treści Wprowadzenie... 1 Ćwiczenie 1: Zarządzanie serwerami oddziałów firmy... 5 Ćwiczenie 2: Wdrażanie kontrolera RODC w oddziałach firmy...

Bardziej szczegółowo

Polimorfizm, metody wirtualne i klasy abstrakcyjne

Polimorfizm, metody wirtualne i klasy abstrakcyjne Programowanie obiektowe Polimorfizm, metody wirtualne i klasy abstrakcyjne Paweł Rogaliński Instytut Informatyki, Automatyki i Robotyki Politechniki Wrocławskiej pawel.rogalinski pwr.wroc.pl Polimorfizm,

Bardziej szczegółowo