Protokół nr 2/2013 z zebrania dyrektora i przedstawicieli działów merytorycznych Miejskiej Biblioteki Publicznej w dniu r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Protokół nr 2/2013 z zebrania dyrektora i przedstawicieli działów merytorycznych Miejskiej Biblioteki Publicznej w dniu 24.01.2013 r."

Transkrypt

1 Szczecin Protokół nr 2/2013 z zebrania dyrektora i przedstawicieli działów merytorycznych Miejskiej Biblioteki Publicznej w dniu r. W dniu r. odbyło się zebranie kierowników działów MBP, w którym udział wzięli: 1. Dyrektor - Krzysztof Marcinowski 2. Zastępca dyrektora - Wiktor Czuba 3. Główna Księgowa Magdalena Piotrowska 4. w zastępstwie kierownika Działu Opracowania Zbiorów Magdalena Małachowska- Woźniak 5. Kierownik Działu Gromadzenia Zbiorów Michał Polasik 6. Kierownik Działu Instrukcyjno-Metodycznego Anita Czajkowicz-Lebiedziew 7. Kierownik Działu Promocji Marcin Wilczyński, 8. Kierownik Działu Obsługi Administracyjnej Magdalena Prociak 9. Kierownik Działu Kadr i Płac Aldona Jastrzębska 10. Kierownik Działu Informatyzacji Tomasz Bednarek 11. Kierownik Działu Technicznego Stanisław Zalewski 12. Kierownik Kancelarii Ewa Krukowska Celem zebrania było poinformowanie kierowników o zmianach w dwóch regulaminach, nad którymi prace trwały w ostatnim czasie: w regulaminie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych oraz w regulaminie pracy. 22 stycznia br., po konsultacji ze związkami i zaaprobowaniu regulaminu w obecnym kształcie w drodze zarządzenia nr 3/2013 wszedł w życie zmieniony regulamin gospodarowania środkami ZFŚS. Ewa Krukowska pokrótce przedstawiła najistotniejsze zmiany, z których część była już omawiana na poprzednich zebraniach. Najnowsze z przyjętych zmian dotyczyły: uzgadniania decyzji o przyznaniu indywidualnego świadczenia ze związkami zawodowymi każdy ubiegający się o takie świadczenie jak pożyczka, zapomoga, dofinansowanie, musi mieć świadomość, że przewodniczący 1

2 związków zawodowych zostaną poinformowani o kwocie i celu przyznawanego świadczenia; możliwości dofinansowania wypoczynku pracowników i ich dzieci w wysokości nawet do 90% poniesionych kosztów dla osób, których przychód na członka rodziny nie przekracza 70% minimalnego wynagrodzenia (w 2013 r. jest to kwota 1120 zł brutto) możliwości dofinansowania dojazdu związanego z wypoczynkiem; zmiany w rozdysponowaniu kwoty przeznaczonej na świadczenia świąteczne, tzw. bony wyróżniono grupę osób o najniższych, nie przekraczających 75% minimalnego wynagrodzenia, przychodach i ustalono dla nich kwotę świadczenia świątecznego na poziomie 35% minimalnego wynagrodzenia (560 zł w roku bieżącym). Pozostałe progi pozostają bez zmian. zmiany w częstotliwości przyznawania pożyczek mieszkaniowych z co 3 na co 5 lat. zmiany w liczbie żyrantów niezbędnych do poręczenia pożyczki mieszkaniowej do trzykrotności minimalnego wynagrodzenia (4 800 zł w 2013 r.) nie wymaga się poręczycieli; od trzykrotności do siedmiokrotności (4.800 zł zł) wymagany jest jeden poręczyciel, powyżej siedmiokrotności dwóch poręczycieli. konieczności przedstawienia dokumentów uwiarygodniających przeznaczenie pożyczki zgodnie z celem zapisanym w ustawie, zgodnie z deklaracją złożoną we wniosku o udzielenie tejże pożyczki. Anita Czajkowicz zgłosiła trzy wątpliwości do nowego regulaminu: 1. Czy regulamin przewiduje możliwość pożyczki zwrotnej, nie będącej zapomogą, na cele zdrowotne? Dyrektor odpowiedział, że nie ma takiej możliwości, ponieważ po zaostrzeniu Ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych katalog świadczeń celowych został zawężony: prócz świadczeń i usług finansowanych z zfśś przez pracodawców, ustawa wymienia jako pożyczkę jedynie zwrotną lub bezzwrotną pomoc na cele mieszkaniowe na warunkach określonych umową (art. 2) 2. Czy regulamin przewiduje dofinansowanie wyłącznie dojazdu na wypoczynek, bez dofinansowania samego wypoczynku? 2

3 Dyrektor wyjaśnił, że nie jest to możliwe. O ile koszt pobytu w połączeniu z dojazdem możemy uznać za organizację wypoczynku, o tyle sam dojazd trudno pod takie rozumienie podciągnąć. 3. Do kiedy trzeba będzie przedstawić faktury dokumentujące zasadność przyznania pożyczki remontowej? Czy jest w tym względzie jakieś ograniczenie czasowe? Zgodnie z wnioskiem, który świadczeniobiorca musi złożyć przed przyznanym świadczeniem, faktury będą przedstawiane do wglądu w terminie zadeklarowanym przez pracownika. Regulaminowo nie określamy granicy czasowej, ponieważ każda sytuacja powinna być rozpatrywana indywidualnie, jednakże termin deklarowany musi być prawdopodobny i adekwatny do rodzaju podejmowanych działań remontowych. Kolejnym punktem zebrania było omówienie projektu zmian w Regulaminie pracy, które w części są konsekwencją zmiany Regulaminu organizacyjnego. Obecny projekt został rozesłany do kierowników działów znajdujących się w Dyrekcji MBP, ponieważ najistotniejsze zmiany dotyczyć będą przede wszystkim pracowników z centrali. Dokument nie został jeszcze skonsultowany ze związkami zawodowymi, dyrektor Marcinowski chciałby najpierw poznać uwagi kierowników działów, aby można było opracować wersję ostateczną. W odpowiedzi na wniosek M. Wilczyńskiego o więcej czasu na zapoznanie się ze zmienionym regulaminem, dyrektor wyjaśnił, że zmiany dotyczą jedynie niewielkiej części regulaminu, który obowiązuje już od sierpnia 2009 r., i który w części niezmienionej pracownicy winni znać. M. Prociak zwróciła uwagę, że p. Bułatowicz powtórzyła błąd dotyczący zaopatrzenia filii w ręczniki nie we wszystkich filiach w toaletach jest zamontowana suszarka do rąk i tam należałoby przekazać ręczniki. Ponadto cennik na asortyment odzieży roboczej nie został zwaloryzowany, ceny nie przystają do aktualnych realiów i nie sposób zmieścić się w zapisanych regulaminowo granicach. Na tę kwestię zwrócił uwagę również S. Zalewski. M. Polasik poprosił o wyjaśnienie kwestii przydziału rękawiczek na skontra, ponieważ, wbrew zapewnieniom, w praktyce sprawa ta jest sporna. M. Prociak wyjaśniła, że zawsze w takich sytuacjach prosi o kontakt, ponieważ z jej strony nie ma żadnych przeszkód, by członkowie komisji skontrowej otrzymali rękawiczki. Dyrektor podkreślił, że to przewodniczący komisji powinien zadbać o właściwe zabezpieczenie w tym względzie. 3

4 M. Prociak zwróciła ponadto uwagę na zapis dotyczący przydziału 1 l. wody w dni, w które temperatura przekracza 28 C, podczas gdy rozporządzenie mówi o ilości dostosowanej do potrzeb. Dyrektor Marcinowski zadeklarował rozpatrzenie tej kwestii. S. Zalewski zwrócił się z prośbą o ponowne rozważenie zaopatrzenia pracowników działu technicznego w odzież ochronną. Pracownicy generalnie pracujący w pomieszczeniach bywają odsyłani do prac poza budynkami (np. odśnieżanie dachu). W takich przypadkach nie mają w czym pracować. Dyrektor Marcinowski zgodził się, że niezbędna jest dyskusja na temat sortów, z zastrzeżeniem, że w dyskusji tej powinien zostać również poruszony temat realnego wykorzystania przysługującej pracownikom odzieży. Do tej pory zestawienia asortymentu obejmowały również pozycje zupełnie pracownikom nieprzydatne, ponieważ warunki pracy zmieniają się. To co kiedyś wykonywaliśmy we własnym zakresie i co uzasadniało potrzebą zaopatrzenia w określony sprzęt, dziś nie ma już racji bytu. A. Czajkowicz zwróciła się z pytaniem czego dotyczy korekta 9, dotycząca zmiany ram czasowych pracy m.in. w filiach. A. Jastrzębska wyjaśniła, że chodziło tutaj o wykreślenie Działu Gromadzenia, który wcześniej również podlegał pracy zmianowej. Na pytanie M. Wilczyńskiego, dlaczego zostały zmienione godziny rozpoczynania i kończenia pracy w działach, dyrektor Marcinowski odpowiedział, że celem było ujednolicenie czasu pracy pracowników centrali. Dotychczas część pracowników pracowała w godz , część zaś w godz Taka sytuacja rodziła utrudnienia w komunikacji między działami, a także komplikacje organizacyjne w sytuacji, np. nieobecności pracowników gospodarczych. M. Wilczyński zgłaszał również liczne zastrzeżenia co do przesunięcia godzin pracy w Dziale Promocji w związku z finalizacją wdrażanego projektu, proponując m.in., by spotkania tego typu organizować do godz oraz sygnalizując problem w przypadku konieczności zapewnienia pomocy zapraszanym przez nas literatom np. we wczesnych godzinach porannych.. Dyrektor Marcinowski wyjaśnił, że nie ma potrzeby angażowania całego działu do tego typu obowiązków, wystarczy oddelegowanie jednego z czworga pracowników. M. Polasik zwrócił się z pytaniem, czy w tym przypadku nie dochodzi do naruszenia doby pracowniczej. Dyrektor wyjaśnił, że zgodnie z Kodeksem pracy, za obopólną zgodą pracownika i pracodawcy możliwe jest zaburzenie doby pracowniczej, za co pracownik otrzymuje rekompensatę finansową. Takie rozwiązanie jest dla nas mniej szkodliwe niż zezwolenie na pracę powyżej 8 godzin w ciągu dnia. A. Czajkowicz zwróciła się z prośbą o doprecyzowanie zapisu dotyczącego podawania do wiadomości pracownika informacji o zatwierdzeniu jego planu urlopowego. Dyrektor zaznaczył, że taki zapis ma za zadanie podkreślenie formalnego charakteru akceptacji planów 4

5 urlopowych. A. Jastrzębska zwróciła uwagę, że zgodnie z kodeksem pracy pracownik musi otrzymać jednoznaczną informację, czy jego plan urlopowy został przyjęty w całości, w części, czy tez został odrzucony. A. Czajkowicz zapytała także o zgłoszenia urlopów na żądanie czy należy przekazywać je jedynie bezpośredniemu przełożonemu, czy też do Działu Kadr i Płac. Dyrektor wyjaśnił, że zawsze taki urlop winien być zgłoszony w pierwszej kolejności przełożonemu, ten zaś powinien poinformować kadry. Praktyka w tym zakresie była dotąd dobra, dlatego nie zapisywaliśmy szczegółowych instrukcji w regulaminie, być może jednak, skoro nie jest to jednoznaczne, taki zapis warto rozważyć. W przypadku tego unormowania nacisk położono jednak przede wszystkim na słowo niezwłocznie, co oznacza, że tego typu informacja nie może dotrzeć do przełożonego w połowie dnia. Zwłaszcza w przypadku filii zbyt późne informowanie o urlopach na żądanie dezorganizuje grafiki pracy, a w filiach jednoosobowych dodatkowo komplikuje kwestię poinformowania czytelników o zamknięciu biblioteki (naniesienia informacji na stronę internetową, umieszczenia tabliczki z informacją na drzwiach filii itp.) Ponieważ więcej pytań nie było, dyrektor zakończył zebranie. 5

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH KURATORIUM OŚWIATY WE WROCŁAWIU I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH KURATORIUM OŚWIATY WE WROCŁAWIU I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH KURATORIUM OŚWIATY WE WROCŁAWIU I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Regulamin został opracowany na podstawie: 1) ustawy z dnia 04 marca 1994 roku o Zakładowym

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Poczcie Polskiej S.A.

Regulamin korzystania z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Poczcie Polskiej S.A. Załącznik do Zarządzenia Nr 14 Dyrektora Generalnego Poczty Polskiej z dnia 22 lutego 2006 r. (zm. Zarządzeniem Nr 72 DGPP z dnia 25.06.2007r., Uchwałą Nr 294/2010 Zarządu Poczty Polskiej S.A. z dnia 14

Bardziej szczegółowo

... (podpis Pracodawcy)

... (podpis Pracodawcy) (do art. 8 ust. 2 ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych) WZORY: ZARZĄDZENIA PRACODAWCY WPROWADZAJĄCEGO REGULAMIN ZFŚS, REGULAMINU ZFŚS ORAZ ZAŁ ĄCZNIKÓW DO TEGO REGULAMINU Uwaga! W treści zaproponowanych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM NR 2 W GDYNI - obowiązuje od dnia 07.05.1998r. & 1.

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM NR 2 W GDYNI - obowiązuje od dnia 07.05.1998r. & 1. REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM NR 2 W GDYNI - obowiązuje od dnia 07.05.1998r. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. & 1. Regulamin Z.F.Ś.S. określony został

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEJ DZIAŁALNOŚCI SOCJALNEJ AGH

REGULAMIN ZAKŁADOWEJ DZIAŁALNOŚCI SOCJALNEJ AGH REGULAMIN ZAKŁADOWEJ DZIAŁALNOŚCI SOCJALNEJ AGH TEKST JEDNOLITY ZGODNY Z ZARZĄDZENIEM REKTORA NR 9/2013 CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. W Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA

REGULAMIN PRZYZNAWANIA REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH Z ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 5 W ZAMOŚCIU Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Zespole Szkół

Bardziej szczegółowo

45+ - Zintegrowany projekt wsparcia samozatrudnienia osób po 45 roku życia.

45+ - Zintegrowany projekt wsparcia samozatrudnienia osób po 45 roku życia. REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 w województwie dolnośląskim

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH W RAMACH PROJEKTU Active Women! Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 747/2015 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 30.06.2015 r.

Uchwała Nr 747/2015 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 30.06.2015 r. Uchwała Nr 747/2015 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 30.06.2015 r. w sprawie przyjęcia regulaminu konkursu Nr RPWP.08.02.00-IZ-00-30-001/15 dla Działania 8.2. Uczenie się przez całe życie, realizowanego

Bardziej szczegółowo

Regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych

Regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych Regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych Szkoły Podstawowej nr 20 im. T. Rejtana w Katowicach, marzec 2008r. I. Zasady ogólne 1 1. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych opracowany

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU z dnia 25.02.2013r. dot. projektu pn. Sam Sobie Szefem II

REGULAMIN PROJEKTU z dnia 25.02.2013r. dot. projektu pn. Sam Sobie Szefem II REGULAMIN PROJEKTU z dnia 25.02.2013r. dot. projektu pn. Sam Sobie Szefem II 1 - Postanowienia ogólne 1. Placówka Kształcenia Zawodowego Katarzyna Zacharska-Całka wraz z Partnerami Miejskim Urzędem Pracy

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po zmianach w prawie pracy i ubezpieczeniach 2013/2014

Przewodnik po zmianach w prawie pracy i ubezpieczeniach 2013/2014 Przewodnik po zmianach w prawie pracy i ubezpieczeniach 2013/2014 rekomenduje 130 istotnych zmian komentarze ekspertów przejrzyste tabele Prezent dla Prenumeratorów SPIS TREŚCI 2 I. PRAWO PRACY 1. KODEKS

Bardziej szczegółowo

Dotyczy realizacji projektu Spółdzielnia jest kobietą nr WND-POKL.07.02.02-20-046/11

Dotyczy realizacji projektu Spółdzielnia jest kobietą nr WND-POKL.07.02.02-20-046/11 Aneks UDA POKL.07.02.02 20 046/11 do REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ZAŁOŻENIE I DZIAŁALNOŚĆ SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ w projekcie Spółdzielnia jest kobietą UDA POKL.07.02.02 20 046/11 1 Mając

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 35/10/11 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 21 lutego 2011 roku

ZARZĄDZENIE Nr 35/10/11 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 21 lutego 2011 roku ZARZĄDZENIE Nr 35/10/11 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 21 lutego 2011 roku zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia na Politechnice Śląskiej Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Bardziej szczegółowo

Uwagi do projektu Wytycznych w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020 Konfederacja Lewiatan

Uwagi do projektu Wytycznych w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020 Konfederacja Lewiatan 1 Uwagi do projektu Wytycznych w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020 Konfederacja Lewiatan Lp. Numer rozdziału / podrozdziału / sekcji / podsekcji 1 Słownik pojęć - 2 2 1-3 - 3 2 2 d Punkt

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH POGOTOWIA OPIEKUŃCZEGO IM KAROLA OLGIERDA BORCHARDTA W GDAŃSKU UL. LECZKOWA 1A

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH POGOTOWIA OPIEKUŃCZEGO IM KAROLA OLGIERDA BORCHARDTA W GDAŃSKU UL. LECZKOWA 1A REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH POGOTOWIA OPIEKUŃCZEGO IM KAROLA OLGIERDA BORCHARDTA W GDAŃSKU UL. LECZKOWA 1A Spis treści: I. Postanowienia wstępne. II. Osoby uprawnione do korzystania

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Poznań 2014 I. Postanowienia ogólne II. Zasady korzystania z Funduszu III. Przeznaczenie środków Funduszu IV. Zasady

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA ORAZ UDZIELANIA WSPARCIA FINANSOWEGO z dnia 10.01.2014r. dot. projektu pt. Unijna Firmolandia

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA ORAZ UDZIELANIA WSPARCIA FINANSOWEGO z dnia 10.01.2014r. dot. projektu pt. Unijna Firmolandia REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA ORAZ UDZIELANIA WSPARCIA FINANSOWEGO z dnia 10.01.2014r. dot. projektu pt. Unijna Firmolandia 1 - Postanowienia ogólne 1. Powiatowy Urząd Pracy w Grudziądzu realizuje

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Sierakowie Śl.

REGULAMIN. ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Sierakowie Śl. REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Sierakowie Śl. Regulamin opracowany został na podstawie: 1 ZASADY OGÓLNE ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Ochrona mienia KM-Płock Sp. z o.o.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Ochrona mienia KM-Płock Sp. z o.o. 1/18 Komunikacja Miejska Płock Sp. z o.o. 09-400 Płock ul. Przemysłowa 17, tel. 367-51-10, fax 367-51-14 ogłasza postępowanie przetargowe na Ochronę mienia KM-Płock Sp. z o.o. Postępowanie prowadzone zgodnie

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W ZAKRESIE KAS REJESTRUJĄCYCH obowiązek ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kasy rejestrującej od 1 marca 2013 r.

ZMIANY W ZAKRESIE KAS REJESTRUJĄCYCH obowiązek ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kasy rejestrującej od 1 marca 2013 r. ZMIANY W ZAKRESIE KAS REJESTRUJĄCYCH obowiązek ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kasy rejestrującej od 1 marca 2013 r. Obowiązek ewidencjonowania z pomocą kas rejestrujących usług prawniczych po raz

Bardziej szczegółowo

Szkolenia Czas pracy Systemy i rozkłady czasu pracy

Szkolenia Czas pracy Systemy i rozkłady czasu pracy Szkolenia Czas pracy Systemy i rozkłady czasu pracy BLOK I WPROWADZENIE DO TEMATU, CZAS PRACY ZAGADNIENIA OGÓLNE BLOK II OMÓWIENIE SYSTEMÓW CZASU PRACY BLOK III ZAGADNIENIA SZCZEGÓŁOWE CZAS PRACY W RUCHU

Bardziej szczegółowo

Krajowy Fundusz Szkoleniowy

Krajowy Fundusz Szkoleniowy MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Departament Rynku Pracy Krajowy Fundusz Szkoleniowy w pytaniach i odpowiedziach Warszawa, 2014 Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament Rynku Pracy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE POZYTYWNA ZMIANA

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE POZYTYWNA ZMIANA REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE POZYTYWNA ZMIANA Nr UDA POKL 8.1.2-14-105/14 Realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII. Regionalne kadry gospodarki, Działanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH w ArcelorMittal Poland S. A. w 2015 ROKU Spis treści: I. Podstawy prawne i postanowienia wstępne... 2 II. Zasady tworzenia Funduszu... 3 III. Zasady

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Ochrona mienia KM-Płock Sp. z o.o.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Ochrona mienia KM-Płock Sp. z o.o. 1/19 Komunikacja Miejska Płock Sp. z o.o. 09-400 Płock ul. Przemysłowa 17, tel. 367-51-10, fax 367-51- 14 ogłasza postępowanie przetargowe na Ochronę mienia KM-Płock Sp. z o.o. Postępowanie prowadzone

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Samodzielnego Publicznego. Zakładu Opieki Zdrowotnej

REGULAMIN. Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Samodzielnego Publicznego. Zakładu Opieki Zdrowotnej REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego Nr 4 UM w Łodzi im. Marii Konopnickiej I Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN GOSPODAROWANIA ZAKŁADOWYM FUNDUSZEM ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W UNIWERSYTECIE GDAŃSKIM

REGULAMIN GOSPODAROWANIA ZAKŁADOWYM FUNDUSZEM ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W UNIWERSYTECIE GDAŃSKIM REGULAMIN GOSPODAROWANIA ZAKŁADOWYM FUNDUSZEM ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W UNIWERSYTECIE GDAŃSKIM Zarządzenie wprowadzające Regulamin gospodarowania zakładowym funduszem świadczeń socjalnych w UG I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne

I. Postanowienia ogólne R E G U L A M I N Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym ustanowiony Zarządzeniem Rektora nr 15/2008 z dnia 15 lutego 2008 roku (tekst ujednolicony) I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie i raport o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego przez Agorę S.A. w 2012 r. 12 kwietnia 2013 r.

Oświadczenie i raport o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego przez Agorę S.A. w 2012 r. 12 kwietnia 2013 r. Oświadczenie i raport o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego przez Agorę S.A. w 2012 r. 12 kwietnia 2013 r. [www.agora.pl] Strona 1 OŚWIADCZENIE I RAPORT O STOSOWANIU ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO PRZEZ AGORĘ

Bardziej szczegółowo