REGULAMIN. ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Sierakowie Śl.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN. ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Sierakowie Śl."

Transkrypt

1 REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Sierakowie Śl. Regulamin opracowany został na podstawie: 1 ZASADY OGÓLNE ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (tekst jedn. Dz.U. z 1996 r. Nr 70, poz. 335; z późniejszymi zmianami ) - zwanej dalej ustawą o ZFŚS, ustawy z dnia r. KN. Art.53, ustawy z dnia 23 maja 1991r. o związkach zawodowych (tekst jedn. Dz.U. Z 2001 r. Nr 79,poz. 854 z późn.zm), stosownych aktów wykonawczych do ww. ustaw. 1. Regulamin ZFŚS zwany dalej funduszem określa zasady przeznaczania środków funduszu na poszczególne cele i rodzaje działalności socjalnej oraz zasady i warunki korzystania z usług i świadczeń finansowych. 2. Środkami funduszu administruje dyrektor Zespołu. 3. Środki z ZFŚS prowadzone są na odrębnym rachunku bankowym. 4. W celu usprawnienia procesu uzgadniania stanowiska pracodawcy i związków zawodowych, przy podejmowaniu decyzji o przyznawaniu świadczeń socjalnych i pomocy z funduszu, powołuje się stałą komisję socjalną, w skład której wchodzi dyrektor Zespołu oraz po jednym przedstawicielu: szkoły, przedszkola i przedstawicieli związków zawodowych reprezentujący interesy załogi. 5. Środki funduszu przeznaczane są na: 1) fundusz socjalny 2) fundusz pożyczkowy 6. Bieżące gospodarowanie środkami funduszu jest prowadzone w oparciu o zatwierdzony roczny plan działalności socjalnej opracowany przez komisję socjalną w porozumieniu z księgową Zespołu. 7. Przyznawanie uprawnionym świadczeń z funduszu, w oparciu o regulamin, odbywa się na wniosek: samego uprawnionego, przełożonego lub organizacji związkowej, i jest uzgadniane w ramach działającej komisji socjalnej, a następnie zatwierdzane do wypłaty przez dyrektora. 8. Fundusz jest funduszem spożycia zbiorowego i nie korzystanie z niego nie daje pracownikowi lub emerytowi/renciście podstawy do żądania jakiegokolwiek ekwiwalentu. Świadczenia socjalne nie mają charakteru roszczeniowego. 2 PROCEDURA PRZYZNAWANIA ŚWIADCZEŃ 1. Wszystkie osoby zamierzające skorzystać w danym roku kalendarzowym z ulgowych świadczeń finansowanych z funduszu składają, w nieprzekraczalnym terminie do końca marca, informację o sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu. 2. Osoba, która nie złożyła informacji wymienionej w ust 1. lub złożyła ją po terminie, nie będzie mogła w całym roku kalendarzowym korzystać z ulgowych świadczeń finansowych funduszu. 3. Do końca marca danego roku świadczenia są przyznawane w oparciu o złożoną informację z roku poprzedniego. 4. Osoby zatrudnione w trakcie roku, tj. po 31 marca otrzymują świadczenie po złożeniu

2 tylko wniosku o przyznanie świadczenia. 5. Przyznawanie ulgowych świadczeń oraz wysokości dopłat z funduszu uzależnia się od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osób uprawnionych do korzystania pomocy funduszu, co oznacza, że w pierwszej kolejności pomoc powinna zostać zapewniona rodzinom (osobom): 1) uzyskującym najniższe dochody, 2) posiadającym rodziny wielodzietne, 3) samotnie wychowującym dzieci. 6. Komisja socjalna rozpatrująca wnioski o przyznanie ulgowego świadczenia finansowanego z funduszu, w razie powzięcia wątpliwości co do wiarygodności danych przedstawionych w informacji lub we wniosku, może żądać od składającego taką informację lub wniosek, dokumentów potwierdzających te dane (np. zaświadczenie o dochodach pracownika z innego zakładu pracy, dochodach współmałżonka, dziecka lub innego członka rodziny uprawnionego do korzystania z funduszu; zaświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły, decyzję Powiatowego Urzędu Pracy o wysokości pobierania zasiłku dla bezrobotnych lub przyznaniu statusu osoby bezrobotnej, decyzję o przyznaniu emerytury lub renty oraz zasiłku przedemerytalnego wraz z ostatnią waloryzacją itp.). 3 OSOBY UPRAWNIONE DO KORZYSTANIA Z FUNDUSZU 1. Do korzystania ze świadczeń funduszu uprawnieni są : 1) pracownicy, którzy w czasie przyznawania świadczenia pozostają w stosunku pracy z Zespołem Szkolno - Przedszkolnym w Sierakowie Śl.: a) bez względu na rodzaj zatrudnienia i wymiar czasu pracy ( począwszy od pierwszego dnia zatrudnienia ), b) przebywający na urlopach wychowawczych i urlopach dla poratowania zdrowia, 2) emeryci i renciści byli pracownicy Zespołu, 3) członkowie rodzin osób wymienionych w punktach a) współmałżonek, b) dzieci własne, dzieci małżonka, dzieci przysposobione lub przyjęte na wychowanie w ramach rodziny zastępczej, pozostające na utrzymaniu osoby uprawnionej, o ile nie ukończyły 18 lat, a jeżeli pobierają naukę w formach stacjonarnych do ukończenia szkoły średniej. 4 PRZEZNACZENIE ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ORAZ WARUNKI I ZASADY PRZYZNAWANIA ŚWIADCZEŃ. 1. Świadczenia są udzielane na wniosek uprawnionych, mają charakter uznaniowy i mogą być przeznaczone na: 1) Dofinansowanie do krajowych i zagranicznych wczasów pracowniczych oraz wczasów profilaktyczno-leczniczych. 2) Wypłatę świadczeń urlopowych nauczycielom zgodnie z art. 53 ust. 1a ustawy KN. 3) Dofinansowanie do krajowego i zagranicznego wypoczynku dzieci i młodzieży w formie kolonii wypoczynkowych i zdrowotnych, obozów i zimowisk. 4) Wypłatę świadczeń w związku ze zwiększonym zapotrzebowaniem w okresie zimowym oraz paczek dla dzieci pracowników. 5) Udzielanie pomocy rzeczowej i finansowej przeznaczonej dla osób znajdujących się w

3 trudnej sytuacji życiowej w formie zapomóg bezzwrotnych. 6) Dofinansowanie działalności kulturalno-oświatowej, sportowej i turystycznej, poprzez zakup biletów na taką działalność. 7) Dofinansowanie wypoczynku organizowanego w formie turystyki grupowej, przez zakład pracy. 8) Pomoc finansową na cele remontowe w formie pożyczek zwrotnych. 2. Kwota dofinansowania jest matematycznie zaokrąglana do pełnego złotego. 3. Dofinansowanie zostaje przyznane tylko raz w roku, bez względu na ilość form wypoczynku. 4. Wnioski składane są: 1) w przypadku wypoczynku zimowego do 15 kwietnia 2) w przypadku wypoczynku letniego do końca września 5 RODZAJE ŚWIADCZEŃ 1. Dofinansowanie do krajowych i zagranicznych wczasów pracowniczych oraz wczasów profilaktyczno-leczniczych, pobytu w sanatorium na leczeniu lub rekonwalescencji, przyznaje się według tabeli: dofinansowanie - % odpisu 50 %, ale nie więcej niż 55% poniesionych kosztów 40% ale nie więcej niż 45% poniesionych kosztów 30 % ale nie więcej niż 35% poniesionych kosztów 2. Dofinansowanie do krajowego i zagranicznego wypoczynku dzieci i młodzieży w formie kolonii wypoczynkowych i zdrowotnych, obozów i zimowisk, wczasów z rodzicami, następuje według kryteriów zamieszczonych w tabeli, po złożeniu przez uprawnionego wniosku, oraz rachunku za pobyt dziecka. dofinansowanie - % odpisu 70 % kosztów ale nie więcej niż 65% odpisu 60 % kosztów ale nie więcej niż 55% odpisu 50 % kosztów ale nie więcej niż 45% odpisu 3. Dofinansowanie wypoczynku organizowanego w formie turystyki grupowej przez zakład pracy. 1) Z dofinansowania może skorzystać jeden z członków rodziny uprawnionego. Dofinansowanie jest przyznawane wg poniższych kryteriów: % pełnego dofinansowania 75 % 65 % 55 %

4 2) Organizator wycieczki, rajdu itp. : a) ma obowiązek powiadomić wszystkich uprawnionych do korzystania z funduszu. b) ponosi odpowiedzialność za organizację i rozliczenie wycieczki, rajdu itp. 4. Dofinansowanie działalności kulturalno-oświatowej, sportowej i turystycznej, poprzez zakup biletów na taką działalność ustala komisja socjalna. Uczestniczący w imprezie jeden członek rodziny uprawnionego otrzymuje dofinansowanie w pełnej wysokości. 5. Świadczenia pieniężne w związku ze zwiększonym zapotrzebowaniem w okresie zimowym ustala się według poniższej tabeli: % odpisu 45 % 40 % Świadczenia pieniężne w związku ze zwiększonym zapotrzebowaniem w okresie letnim tzw. wczasy pod gruszą następuje po złożeniu przez uprawnionego wniosku. Dofinansowanie to podlega następującym kryteriom: dofinansowanie - % odpisu poniżej 800 zł 70 % 65 % 60 % 7. Udzielanie pomocy rzeczowej i finansowej przeznaczonej dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej w formie zapomóg bezzwrotnych przyznawane są osobom uprawnionym, których sytuacja życiowa jest bardzo ciężka. Pomoc finansową przyznaje się na podstawie wniosku osoby ubiegającej się o świadczenie oraz opinii członków komisji socjalnej obowiązanych do oceny sytuacji. 1) bezzwrotne zapomogi pieniężne udzielane w wypadkach losowych przyznawane są na podstawie wniosku uprawnionego oraz dokumentu potwierdzającego zdarzenie. 2) zapomogi zdrowotne przyznaje się na podstawie wniosku, rachunków dokumentujących koszty leczenia lub zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego długotrwałą, przewlekłą chorobę, z uwzględnieniem sytuacji życiowej, materialnej i rodzinnej. Dokumentację kosztów leczenia z ostatnich sześciu miesięcy stanowią faktury z aptek, rachunki za wizyty, badania lub opis poniesionych kosztów np. związany z dojazdami do specjalistów. % odpisu do 40% do 35 % do 30%

5 8. Pracownik, emeryt, rencista były pracownik ubiegający się o pożyczkę remontową, składa wniosek o przyznanie pożyczki. Pożyczka na cele remontowe wymaga poręczenia dwóch osób. Poręczycielami mogą być wyłącznie osoby zatrudnione na czas nieokreślony w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Sierakowie Śl. 9. Pożyczki są udzielane : 1) w kwocie 5.000,00 zł lub 8.000,00 zł, z okresem spłaty pożyczki od 1 do 2 lat i oprocentowaniem - od 6 % do 9 % w całym okresie spłaty na: a) remont i modernizacja budynku mieszkalnego lub mieszkania b) przystosowanie mieszkania do potrzeb osób niepełnosprawnych c) uzupełnienie wkładów do spółdzielni mieszkaniowej i towarzystw budowlanych d) adaptację pomieszczeń lub rozbudowę budynku na cele mieszkaniowe e) przebudowę pomieszczeń gospodarczych i adaptacja ich na cele mieszkaniowe f) wykończenie lokalu mieszkalnego w nowo wybudowanym budynku mieszkalnym ,00 zł okres spłaty pożyczki 1 rok 2 lata oprocentowanie 6% 8% odsetki ,67 miesięczna rata 443,75 225, ,00 zł okres spłaty pożyczki 1 rok 2 lata oprocentowanie 6% 9% odsetki miesięczna rata ,58 2) Zmiany wysokości kwot pożyczek dokonywane są poprzez aneksy do regulaminu. 3) Pracownik, emeryt, rencista może ponownie wystąpić o przyznanie pożyczki pod warunkiem całkowitej spłaty poprzednio uzyskanej. 4) W przypadku niespłacenia pożyczki przez pożyczkobiorcę obowiązek spłaty przechodzi na poręczycieli. 5) Pożyczka podlega natychmiastowej spłacie w całości w razie : a) rozwiązania z pracownikiem stosunku pracy w trybie art.52 KP b) rozwiązania stosunku pracy przez pracownika 6) Szczegółowe warunki przyznania i spłaty pożyczek na cele remontowe określa umowa między pracodawcą a pożyczkobiorcą. 7) W wyjątkowych przypadkach podyktowanych gwałtownym pogorszeniem się sytuacji materialnej pożyczkobiorcy, może on wystąpić do dyrektora z pisemnym wnioskiem o możliwość czasowego odroczenia spłaty pożyczki. W takiej sytuacji pożyczka ulega ponownemu przeliczeniu uwzględniającemu nowy okres spłaty. 8) W przypadku śmierci pożyczkobiorcy niespłacona pożyczka ulega umorzeniu na zasadach: a) pożyczka zostaje umorzona jeżeli nie zwiększyło to wartości domu, mieszkania.

6 b) w przypadku zwiększenia wartości mieszkalnej, Zespół Szkolno-Przedszkolny wystawia PIT-0 od darowizny, a podatek od darowizny przechodzi na rodzinę uprawnionego do korzystania z ZFŚS. 10. Paczki noworoczne dla dzieci pracowników. Otrzymują dzieci, które w poprzednim roku kalendarzowym ukończyły nie więcej niż 15 lat, (dzieci niepełnosprawne nie więcej niż 18 lat). Wartość paczki określa corocznie komisja socjalna. 6 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1. Za wyjątkami przewidzianymi w przepisach poprzedzających nie podlega regulacji częstotliwość przyznawania świadczeń z ZFŚS. 2. Osoba, która podała we wniosku nieprawdziwe dane, przedłożyła sfałszowany dowód poniesionego wydatku, wykorzystała świadczenie na cele niezgodne z jej przeznaczeniem lub odstąpiła świadczenie osobie nieuprawnionej, zostanie obciążona pełnymi kosztami poniesionymi przez Pracodawcę w związku z zakupem tego świadczenia. 3. Ustala się następujące zasady przeznaczania środków Funduszu na poszczególne cele: 1) Wydatki ograniczone są limitem ustalonym w rocznym preliminarzu dochodów i wydatków. 2) Cele i rodzaje działalności socjalnej realizuje się w kolejności ustalonej w 4 ust 1. regulaminu. 4. Działalność socjalna prowadzona jest w oparciu o zatwierdzony roczny plan wydatków. 5. Komisję zwołuje dyrektor Zespołu. Posiedzenia komisji odbywają się w obecności co najmniej 2/3 jej składu, przy czym obecność dyrektora Zespołu i przedstawiciela związków zawodowych jest konieczna do zachowania prawomocności obrad. 6. Kwalifikacji wniosków dokonuje Komisja Socjalna. Decyzje przyznające świadczenia socjalne wydaje dyrektor Zespołu. 7. Regulamin udostępnia się do wglądu każdej osobie korzystającej z Funduszu na jej żądanie. 8. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa. 9. Do niniejszego regulaminu mają zastosowania ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. 10. Regulamin wchodzi w życie z dniem... W dniu... Regulamin został przedłożony Zarządowi Oddziału ZNP w Ciasnej do akceptacji

POSTANOWIENIA OGÓLNE

POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zespołu Szkół nr 66 w Warszawie ul. Myśliwiecka 6 POSTANOWIENIA OGÓLNE Zasady tworzenia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, zwanego dalej Funduszem

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ

R E G U L A M I N ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ 1 tekst ujednolicony z dnia 20 grudnia 2012 roku R E G U L A M I N ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ Rozdział I. DZIAŁALNOŚĆ SOCJALNA I. PRZEPISY OGÓLNE 1 1. Zasady tworzenia

Bardziej szczegółowo

... (podpis Pracodawcy)

... (podpis Pracodawcy) (do art. 8 ust. 2 ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych) WZORY: ZARZĄDZENIA PRACODAWCY WPROWADZAJĄCEGO REGULAMIN ZFŚS, REGULAMINU ZFŚS ORAZ ZAŁ ĄCZNIKÓW DO TEGO REGULAMINU Uwaga! W treści zaproponowanych

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Poczcie Polskiej S.A.

Regulamin korzystania z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Poczcie Polskiej S.A. Załącznik do Zarządzenia Nr 14 Dyrektora Generalnego Poczty Polskiej z dnia 22 lutego 2006 r. (zm. Zarządzeniem Nr 72 DGPP z dnia 25.06.2007r., Uchwałą Nr 294/2010 Zarządu Poczty Polskiej S.A. z dnia 14

Bardziej szczegółowo

I PODSTAWA PRAWNA. 2.Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy MPWiK Spółka z o.o. w Jaworznie. II POSTANOWIENIA OGÓLNE.

I PODSTAWA PRAWNA. 2.Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy MPWiK Spółka z o.o. w Jaworznie. II POSTANOWIENIA OGÓLNE. REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W MPWiK SPÓŁKA Z O.O. W JAWORZNIE I PODSTAWA PRAWNA 1.Ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych Dz. U. z 1996 r. nr 70

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH POGOTOWIA OPIEKUŃCZEGO IM KAROLA OLGIERDA BORCHARDTA W GDAŃSKU UL. LECZKOWA 1A

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH POGOTOWIA OPIEKUŃCZEGO IM KAROLA OLGIERDA BORCHARDTA W GDAŃSKU UL. LECZKOWA 1A REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH POGOTOWIA OPIEKUŃCZEGO IM KAROLA OLGIERDA BORCHARDTA W GDAŃSKU UL. LECZKOWA 1A Spis treści: I. Postanowienia wstępne. II. Osoby uprawnione do korzystania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Lipnie

REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Lipnie REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Lipnie Przepisy wstępne 1. 1. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zwany dalej Funduszem, tworzy się na podstawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH Tekst ujednolicony Opracowano na postawie: Zarządzenie nr 7 / 2009 Dyrektora MOPS w Stargardzie Szczecińskim z dnia 4 lutego 2009 r. oraz Zarządzenie Nr4/2010 Dyrektora MOPS w Stargardzie Szczecińskim

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W INSTYTUCIE FILOZOFII I SOCJOLOGII POLSKIEJ AKADEMII NAUK

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W INSTYTUCIE FILOZOFII I SOCJOLOGII POLSKIEJ AKADEMII NAUK REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W INSTYTUCIE FILOZOFII I SOCJOLOGII POLSKIEJ AKADEMII NAUK 1 1. Fundusz Świadczeń Socjalnych w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN (zwanym dalej Fundusz)

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SZKLARACH

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SZKLARACH REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SZKLARACH I. PODSTAWA PRAWNA WYDANIA REGULAMINU 1. Ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (tekst

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH Załącznik do Zarządzenia Nr 29/2012 Rektora PWSZ w Nowym Sączu z dnia 29 marca 2012 PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH Nowy Sącz 2012 r.

Bardziej szczegółowo

Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Nowy Dwór Gdański Maj 2006 I. ZASADY OGÓLNE 1 Zasady tworzenia Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Bardziej szczegółowo

ANEKS Nr 1 z dnia 19 września do zarządzenia R-59/2013 Rektora Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego

ANEKS Nr 1 z dnia 19 września do zarządzenia R-59/2013 Rektora Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego ANEKS Nr 1 z dnia 19 września do zarządzenia R-59/2013 Rektora Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu z dnia 26 sierpnia 2013 r. w sprawie: wprowadzenia Regulaminu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TWORZENIA I GOSPODAROWANIA ŚRODKAMI ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W CHEŁMIE

REGULAMIN TWORZENIA I GOSPODAROWANIA ŚRODKAMI ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W CHEŁMIE REGULAMIN TWORZENIA I GOSPODAROWANIA ŚRODKAMI ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W CHEŁMIE I. POSTANOWIENIA OGÓLNE II. ZASADY DOFINANSOWANIA DO WYPOCZYNKU OSÓB

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH AKADEMII MUZYCZNEJ im. IGNACEGO JANA PADEREWSKIEGO W POZNANIU. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN. ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH AKADEMII MUZYCZNEJ im. IGNACEGO JANA PADEREWSKIEGO W POZNANIU. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH AKADEMII MUZYCZNEJ im. IGNACEGO JANA PADEREWSKIEGO W POZNANIU. 1. Podstawę prawną Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, zwanego dalej

Bardziej szczegółowo

Tekst jednolity stan na

Tekst jednolity stan na REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych - 1 - REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 11 IM. MARII CURIE - SKŁODOWSKIEJ w Tychach Tekst jednolity stan na

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miasta Płocka. I. Postanowienia ogólne.

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miasta Płocka. I. Postanowienia ogólne. Załącznik do Zarządzenia Nr 2378/04 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 13 września 2004 r. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miasta Płocka I. Postanowienia ogólne. 1 Regulamin

Bardziej szczegółowo

COLLEGIUM MEDICUM UMK

COLLEGIUM MEDICUM UMK Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 210 Rektora UMK z dnia 31 grudnia 2012 r. REGULAMIN ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH COLLEGIUM MEDICUM UMK BYDGOSZCZ 2012 r. SPIS TREŚCI Str. C z ę ś ć p i e r w s z a ZASADY GOSPODAROWANIA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH VII LO im. K.K. Baczyńskiego w Szczecinie

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH VII LO im. K.K. Baczyńskiego w Szczecinie REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH VII LO im. K.K. Baczyńskiego w Szczecinie Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych VII LO im. K.K. Baczyńskiego w Szczecinie opracowano na

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM NR 2 W GDYNI - obowiązuje od dnia 07.05.1998r. & 1.

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM NR 2 W GDYNI - obowiązuje od dnia 07.05.1998r. & 1. REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM NR 2 W GDYNI - obowiązuje od dnia 07.05.1998r. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. & 1. Regulamin Z.F.Ś.S. określony został

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ, CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W GRONOWIE

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ, CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W GRONOWIE REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ, CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W GRONOWIE I. PODSTAWA PRAWNA 1. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zespołu Szkół, Centrum

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH KURATORIUM OŚWIATY WE WROCŁAWIU I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH KURATORIUM OŚWIATY WE WROCŁAWIU I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH KURATORIUM OŚWIATY WE WROCŁAWIU I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Regulamin został opracowany na podstawie: 1) ustawy z dnia 04 marca 1994 roku o Zakładowym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH FILHARMONII im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie

REGULAMIN. ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH FILHARMONII im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH FILHARMONII im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie OPRACOWANY W UZGODNIENIU Z ZAKŁADOWYMI ORGANIZACJAMI ZWIĄZKOWYMI NA PODSTAWIE: Ustawy z dnia 4 marca

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN GOSPODAROWANIA ZAKŁADOWYM FUNDUSZEM ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W UNIWERSYTECIE GDAŃSKIM

REGULAMIN GOSPODAROWANIA ZAKŁADOWYM FUNDUSZEM ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W UNIWERSYTECIE GDAŃSKIM REGULAMIN GOSPODAROWANIA ZAKŁADOWYM FUNDUSZEM ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W UNIWERSYTECIE GDAŃSKIM Zarządzenie wprowadzające Regulamin gospodarowania zakładowym funduszem świadczeń socjalnych w UG I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 44 IM. UNICEF W BYTOMIU. I. Postanowienia ogólne.

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 44 IM. UNICEF W BYTOMIU. I. Postanowienia ogólne. REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 44 IM. UNICEF W BYTOMIU I. Postanowienia ogólne. 1. Podstawy prawne działalności socjalnej określają: 1) ustawa z dnia 4 marca

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH. z dnia 21 kwietnia 2015 roku

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH. z dnia 21 kwietnia 2015 roku REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH z dnia 21 kwietnia 2015 roku Spis treści: I. Postanowienia wstępne. II. Przepisy ogólne dotyczące funduszu. III. Osoby uprawnione do korzystania ze świadczeń

Bardziej szczegółowo

Regulamin gospodarowania zakładowym funduszem świadczeń socjalnych w Uniwersytecie Gdańskim. I. Postanowienia wstępne

Regulamin gospodarowania zakładowym funduszem świadczeń socjalnych w Uniwersytecie Gdańskim. I. Postanowienia wstępne Załącznik do Zarządzenia Rektora UG nr 14/R/05 Regulamin gospodarowania zakładowym funduszem świadczeń socjalnych w Uniwersytecie Gdańskim I. Postanowienia wstępne 1 1. Regulamin określa zasady tworzenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEJ DZIAŁALNOŚCI SOCJALNEJ AGH

REGULAMIN ZAKŁADOWEJ DZIAŁALNOŚCI SOCJALNEJ AGH REGULAMIN ZAKŁADOWEJ DZIAŁALNOŚCI SOCJALNEJ AGH TEKST JEDNOLITY ZGODNY Z ZARZĄDZENIEM REKTORA NR 9/2013 CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. W Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO M O N I T O R UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO Poz. 28 ZARZĄDZENIE NR 7 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 5 lutego 2014 r. w sprawie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Poznań 2014 I. Postanowienia ogólne II. Zasady korzystania z Funduszu III. Przeznaczenie środków Funduszu IV. Zasady

Bardziej szczegółowo