Tekst jednolity z dnia 25 maja 2007 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Tekst jednolity z dnia 25 maja 2007 r."

Transkrypt

1 Załącznik do Zarządzenia Dyrektora nr 12/2007 r Regulamin Tworzenia i Gospodarowania Środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Śląskim Centrum Rehabilitacji w Ustroniu Tekst jednolity z dnia 25 maja 2007 r. SPIS TREŚCI: Podstawy prawne wydania regulaminu Rozdział I - Postanowienia ogólne Rozdział II - Tworzenie funduszu Rozdział III - Przeznaczenie funduszu Rozdział IV - Osoby uprawnione do korzystania z funduszu Rozdział V - Zasady i tryb ubiegania się o świadczenia socjalne Rozdział VI - Pomoc na cele mieszkaniowe (zasady udzielania pomocy w formie pożyczki) Rozdział VII - Spłata pożyczek Rozdział VIII - Warunki zawieszenia lub umorzenia pożyczek Rozdział IX - Postanowienia końcowe

2 Podstawy prawne wydania regulaminu: l.ustawa z dnia r.o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych / Dz. U nr 70 z 1995r. poz.335 ze zmianami, Dz. U Nr 133 z 1998r. poz.717/ 2.Ustawa z dnia lr.o związkach zawodowych /Dz.U.us.55 poz. 234 ze zmianami; Dz. U. nr r poz.769/ 3.Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia r. w sprawie sposobu ustalania przeciętnej liczby zatrudnionych w celu naliczania odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych /Dz.4 Nr 43, poz.168 ze zmianami; Dz. U Nr 134 z 1997r. poz. 889/. 4.Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia r. w sprawie szczególnych zasad udzielania pomocy finansowej z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych na zmniejszenie wydatków mieszkaniowych, wolnej od podatku dochodowego od osób fizycznych /Dz.U.Nr.134 poz.876/. Rozdział I Postanowienia ogólne ] 1. Podstawęj^ospodąrowaniajunduszem świadczeń socjalnych stanowia i przepjsy_o_funduszu Świadczeń Socjalnych, wymienione_w Postanowieiiiach prawnych wydania regulaminu " niniejszego Regulaminu oraz^ zatwierdzony przez Pracodawcej3lajyzeczowo-fmansowy_Zakładu obejmujący zaplanowane wydatki na stworzenie o^rjisujia^f^ś^ji^danyjol^ 2. Pqdstawe_gosp_pdarowania ZEŚS stanowi roczny plan dochodówj^wydatków opracowanyjrzez jcomisję Świad^z^ń_Soiyalnych 1 _uzgodniony z przedstawicielami Związków., Zawodowych działających w SCR w" Ustroniu, zatwierdzony przezj)yrektora Zakładu. 3. Za administrowanie ZFSS i realizację regulaminu odpowiedzialny jest pracodawca. 4. Świadczenia socjalne z ZFŚS przyznajg Dyrgktor ŚCR w Ustroniu z uwzględnieniem opinii Komisji Świadczeń Socjalnych. "~ " ~~ 5. Komisję Świadczeń Socjalnych powołuje się na okres 4 lat. /\6T)Zadaniem Komisji jest: a/ opracowanie projektów zmian Regulaminu ZFŚS, b/ opracowanie i uchwalenie Regulaminu Komisji, c/.opracowywanie rocznego planu dochodów i wydatków z ZFŚS do djua^jjnarcajcażdego roku na dany rok kalendarzowy, d/jeden raz najniesiac wydawanie opinii w sprawie udzielania, ś.wiadczeń z ZFŚS, e/ zapoznaniejsię ze stanem aktualnym konta Funduszu, C ff jhodeimowanięjdecyzji w sprawach przyznawania świadczeń socjalnych dla osób_uprawnionych, określonych w Rozdzialejy i przedstawianie tych ^ j r ^ i ł i ^ 2 1. Regulamin ZFŚS, jego wszelkie zmiany ojgz_coroczny preliminarz wydątk&y z Funduszu oraz_zmiany w preliminarzu_wy_magaią uzgodnięnia_zejaszysj;kimi zakładowymiotganizacjami związkowyjai 2. Zakładowe Or-ganizacje Związkowe powinny w ciągu 30 dni przedstawić wspólne uzgodnione stanowisko względem 'regulaminu zaproponowanego przez pracodawcę, po upływie tego terminu regulamin ZFŚS wprowadza pracodawca. 3.Zmiany w regulaminie są wprowadzane w formie aneksu do regulaminu. 1. Wnioski w sprawie przyznawania określonych rodzajów pomocy socjalnej, przewidzianych w Regulaminie, jłracownicy składają przewodniczącemu Komisji Spcjatnej., /^ < ; _^_^ JHHT~^~* 2. Treść Regulaminu je_st_ogójnje dostępna, otrzymują go pracownicy samodzielni i kierownicy komórek organizacyjnych, którzy mają obowiązek udostępnienia go na każde żądanie zainteresowanej osoby korzystającej z ZFŚS. i się z 4 osób i powołana jest w następujący sposób: a/ Przewodniczącego Komisji wyznacza Dyrektor zakładu b/ Członków Komisji wskazują wspólnie Zakładowe Organizacje Związkowe c/ W przypadku nie wyznaczenia członków komisji przez Zakładowe Organizacje Związkowe w ciągu 2 tygodni od wezwania skierowanego przez Dyrektora, Dyrektor sam wyznacza członków komisji. 4.Komisja działajtajlodstawje^regujajtiinji^hwalonego przez Komisję i zatwierdzonego przezjdyrektora. 5. Komisja przedstawia Dyrektorowi wnioski i opinie w ciągu 7 dni od daty ich podjęcia.

3 4 1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach decyzje dotyczące przyznania świadczenia będą rozpatrywane indywidualnie z zachowaniem trybu określonego w 2 ust. 4. r* -, w. [ 2. Świadczenia socjalne finansowane z ZFŚS mają charakter uznaniowy. Uprawnieni, których wnioski rozpatrzono negatywnie nie nabywają żadnych roszczeń. 3. W przypadku odmowy przyznania świadczenia socjalnego, osoba zainteresowana w ciągu 7 dni od otrzymania decyzji ma prawo wystąpić z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy przez Komisję. Uzasadnienie odmowy przyznania świadczenia wymaga formy pisemnej. Rozpatrzenie odwołania następuje_w ciągu 7 dnjjadjinia złożenia. Ponowna negatywna decyzja Komisji jest Ostateczna. 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy prawa. Rozdział II Tworzenie Funduszu 5 1. Fundusz tworzy się z całorocznego odpisu podstawowego zgodnie z zasadami w art.5, z art.6 ust. 2 ustawy o ZFŚS. 2. Środki a) Odpis na fundusz 6,25% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej o którym mowa w art. 5 ust.2 ustawy o FŚS na każdą zatrudnioną osobę, w stosunku do której orzeczono stopjeń_nierjełnosprawnpści. b) Odsetk[_od środków funduszu socjalnego gromadzonych na rachunku bankowym, jak i lokat terminowych prowadzonych w ramach tego rachunku. c) Wpływy z_op_rocentowan_ia pożyczek udzielanych na cele mieszkaniowe. d) Darowizny oraz zapisy osób fizycznych i prawnych ze wskazaniem ZFŚS jako beneficjenta. e) Wierzytelności likwidowanych funduszy socjalnych i mieszkaniowych. f) Przychody z tytułu sprzedaży, dzierżawy i likwidacji środków trwałych służących działalności socjalnej, w części nie przeznaczonej na utrzymanie lub odtworzenie zakładowych obiektów socjalnych. g) Inne środki określone w odrębnych przepisach. Rozdział III Przeznaczenie Funduszu 6 j j j _ 2 _ 7 ą na.finansowanie: f a. Dopłat do wypoczynkilzoigariizowanego^przez pracowników we własnym zakresie tzw. wczasy pod gruszą" za okres nie krótszy niż 14 dni kalendarzowych urlopu wypoczynkowego w rozumieniu art.162 Kodeksu Pracy. b. DopłatyTo~wycieczeTrturystycznych-krajowych! c. Finansowanie.pomocy rzeczowej i pieniężnej (w formie zapomóg) dla osób uprawnionych dotkniętych wypadkami losowymi lub znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, rodzinnej, materialnej jednorazowo w kwocie do 500,00 zł w ciągu roku kalendarzowego. Pomoc rzeczowa może być udzielona w formie zakupu lekarstw, artykułów żywnościowych, niektórych niezbędnych sprzętów domowych, podręczników szkolnych dla dzieci, odzieży - zakupy dokumentuje uprawniony fakturą zakupu. d. Pomocy na cele mieszkaniowe wjormje pożyczki w kwocie do zł na wniosek pożyczkobiorcy. e. Inne cele WTniarę posiadanych środków. Rozdział IV Osoby uprawnione do korzystania z Funduszu 7 1. Ze świadczeń finansowanych z ZFSS mogą korzystać: a) pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę b) pracownicy przebywający na urlopach wychowawczych 2. Emeryci i renciści - byli pracownicy zakładu - wysflkąść_przyznawanego świadczenia jrioże_jtanowić_ rnajcsyjtiajnje_l/3_jcwaty dofinansowania jakie przypada na pracownika zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, bez względu na dochód przypadający na 1 członka rodziny. Świadczenia mogą być przyznawane 1 raz na 3 lata.

4 8 1. Śwmdcjzenia socjalne w pierwszej kolejności przysługują osobom, które: a) samotnie wychowują dzieci, b) posiadają szczególnie niskie dochodów rodzinie c) posiadają rodziny wielodzietne d) posiadają na utrzymaniu dzieci niepełnosprawne i dzieci, które ze względu na stan zdrowia wymagają specjalnej opieki Rozdział V Zasady i tryb ubiegania się o świadczenia socjalne 9 1. Dopłata do indywidualnych wczasów pracowniczych tzw. wczasy pod gruszą" przysługuje raz w roku kalendarzowyr ( 2. Osoby ubiegające się o dopłatę do indywidualnych wczasów tzw wczasów pod gruszą" składają wnioski wraz z kartą ur* n p nw ą. ^ 3. ZjfMłinogi rzeczowe lub finansowe mogą być przyznane na wniosek zainteresowanych osób uprawnionych. 4. Z wnioskiem o przyznanie zapomogi osobie uprawnionej może wystąpić także z własnej inicjatywy pracodawca, grupa pracowników lub zakładowa organizacja związkowa Przyznanie, orazj&ysokość świadczeń socjalnych dla osób uprawnionycimzakżdia się zgodnie_zart.8 ust. 1 ustawy, od ich sytuacji życiowej, rodzinnej. matgrialnfil-a w przypadku pomocy mieszkaniowej - również od ictt sytuacji mieszkaniowej.. 2. Podstawę do ustalenia świadczeń stanowi dochód brutto przypadający na osobę w rodzinie wykazany w jłiajadczeniu. Oświadczenie o dochodzie pracownik ubiegający się o świadczenie składa przynajmniej raz~w~ danym roku kalendarzowym, za okres poprzedzający złożenie_wniosku_o_świadczenią socjalne, a w razie zmiany sytuacji materialnei (dw-liihlijljjikloiia się następny v» niosek. 3. Pracownikom^ obowiązekjwykazać w w/w oświadczeniu faktyczną wysokość dochodów uzyskiwanych przez wspólnie zamieszkujące i prowadzące gospodarstwo domowe osoby. Rozdział VI Zasady udzielania pomocy w formie zwrotnej (pożyczek - mieszkaniowych) 11 1.Pożyczka na cele mieszkaniowe może być udzielona raz na 2 lata, podj^amnkieir^ałkąwitej^rjłatyuprzednio zacjag_niętej_ oży_czki na ten cel, osobie zatrudnionej w SCR w Ustroniu naczasiiieolćreślony. Osobie zatrudnionej na czas określony, po przepracowaniu co najmniej 6-ciu miesięcy w Zakładzie, może zostać udzielona pożyczka na okres nie dłuższy niż okres trwania umowy o pracę tej osoby. 2. Zaciągnięcie pc^y5zjd^wy^rn^gajc^c^enia_jdwóch pracowników ŚCR w Ustroniu, zatrudnionych na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony. ~~- ~_ 3. Pomc jiaj^ejejnjej>zkąjmj)w^i^^ a) Pożyczka podlega stałemu oprocentowaniu równemu 3% naliczonemu od kwoty udzielonej pożyczki bez względu na okres jej spłaty. b) Jako formę zabezpieczenia pożyczki przyjmuje się poręczenie cywilne dwóch pracowników ŚCR w Ustroniu, zatrudnionych na czas nieokreślony, przy ęzym poręczycie^ może poręczać w tym_samvm czasie, co najwyżej dwukrotnie i nie może mieć zadłużeniajjyjułów wykonawczychćaaa^o^w* 1.) c) Spłata pożyczki udzielonej na cel określony w pkt.l następuje w okresie nie dłuższym niż 2_4_jniesiące. d) Wniosek o przyznanie kolejnej pożyczki może być przyjęty jedynie po terminowej spłacie~~tfdzielonej wcześnie pożyczki, jednakże splatajjożyczki w termirue_wxześniejszym niż okreśjony_w umowie nie stanowi podstawy do skłócenia oczekiwania na kolejną pożyczkę na ten c^l 4. Przyznanie pożyczki jest jawne. Rozdział VII Splata pożyczek Maksymalny okres spłaty ustala się na 2 lata lub krótszy, który będzie ustalony indywidualnie w umowach z poszczególnymi pożyczkobiorcami.

5 2 Ustalone w umowie wysokość rat pożyczki będą regulowane z bieżącego wynagrodzenia za pracę pożyczkobiorcy. 3. Spłata ustalonych rat pożyczki następuje od następnego miesiąca po podpisaniu umowy. 4. Pożyczka staje się natychmiast wymagalna w razie: a) rozwiązania umowy o pracę z każdej przyczyny, a niespłacona część pożyczki podlega natychmiastowej spłacie. b) stwierdzenia, że pożyczka została udzielona na podstawie nieprawdziwych danych, 5. Warunkiem udzielenia pożyczki jest wyrażenie zgody przez osobęją otrzyjnuj.ącą oraz osób poręczających na potrącenie z wynagrodzenia rat spłaty, a w przypadku rozwiązania umowy o pracę na potrącenie jak w pkt W przypadku uzyskania przez pracownika - pożyczkobiorcę wynagrodzenia niższego niż określone przepisami prawa wynagrodzenie minimalne, zastosowanie mają przepisy art. 91 i art Kodeksu Pracy, a pożyczkobiorca zobowiązany jest do dokonywania spłaty rat pożyczki, zgodnie z umową, w Kasie ŚCR w_ Ustroniu. Rozdział VIII Warunki zawieszenia lub umorzenia pożyczek 13 l.w przypadkach losowych, takich jak zalanie mieszkania, włamanie, pożar możliwe jest ubieganie się o zawieszenie spłaty pożyczki na okres 2 lat 2. Możl i w^jejrtjmtoj^ejaięjnespła^oj^ 13.Decyzję o zawieszeniu lub umorzeniu pożyczki podejmuje Komisja oraz pracodawca. Rozdział IX Postanowienia końcowe 1.Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu stosuje się w odniesieniu do wszystkich wniosków złożonych po dniu wejścia w życie Regulaminu! ~~~ " 15 Regulamin udostępnia się do wglądu każdej uprawnionej do korzystania ze środków Funduszu osobie na jej żądanie. 16 Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje do dnia odwołania. 17 Treść Regulaminu uzgodniono z przedstawicielami działających w ŚCR w Ustroniu Związków Zawodowych Załącznikami do niniejszego Regulaminu są: Zał. nr I- Oświadczenie o dochodach Zał. nr 2 - Oświadczenie - wniosek o dopłatę do wczasów pod gruszą" Zał. nr 3 - Wniosek o przyznanie pomocy na cele mieszkaniowe (pożyczki) Zał. nr 4 - Umowa w sprawie udzielenia pożyczki z ZFŚS Zał. nr 5 - Wniosek o przyznanie pomocy materialnej RE KTOR Centrum Rehabilitaa stronili Podpisy Związków Zawodowych: Ogolr.opoT?*^ Z-vfiJf«ntvZawodow> Pielęgniarek i Położnych MIĘDZYZAKŁADOWA ORGANIZACJA ZWIĄZKOWA i siedzibę w Specjalistycznym Zespole Chorób Pluć i Gruźlicy w Bystrej Śląskiej &*.kals

Regulamin Zakładowego. Funduszu. wiadcze Socjalnych. Zespół Szkół. Mechanicznych. Elektrycznych. i Elektronicznych. w Toruniu

Regulamin Zakładowego. Funduszu. wiadcze Socjalnych. Zespół Szkół. Mechanicznych. Elektrycznych. i Elektronicznych. w Toruniu Regulamin Zakładowego Funduszu wiadcze Socjalnych Zespół Szkół Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych w Toruniu Zespół Szkół Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych im. prof. Sylwestra Kaliskiego

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 510/07 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dna 27.06.2007 r. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych l. Podstawy prawne wydania regulaminu ustawa z dnia 4 marca

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH KURATORIUM OŚWIATY WE WROCŁAWIU I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH KURATORIUM OŚWIATY WE WROCŁAWIU I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH KURATORIUM OŚWIATY WE WROCŁAWIU I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Regulamin został opracowany na podstawie: 1) ustawy z dnia 04 marca 1994 roku o Zakładowym

Bardziej szczegółowo

Stan prawny na dzień: 31.03.2014 r.

Stan prawny na dzień: 31.03.2014 r. REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w ZESPOLE SZKÓŁ BUDOWLANYCH Stan prawny na dzień: 31.03.2014 r. PODSTAWA PRAWNA: 1. Ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH Tekst ujednolicony Opracowano na postawie: Zarządzenie nr 7 / 2009 Dyrektora MOPS w Stargardzie Szczecińskim z dnia 4 lutego 2009 r. oraz Zarządzenie Nr4/2010 Dyrektora MOPS w Stargardzie Szczecińskim

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Miasta Lędziny

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Miasta Lędziny Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Miasta Lędziny I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych tworzy się na podstawie przepisów: 1) Ustawa z dnia 4 marca

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH obowiązujący w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Tarnowie.

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH obowiązujący w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Tarnowie. REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH obowiązujący w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Tarnowie. Podstawa prawna wydania regulaminu 1. Ustawa z dnia 4 marca 1994 roku o Zakładowym

Bardziej szczegółowo

z dnia 30 marca 2012r.

z dnia 30 marca 2012r. Zarządzenie Nr 2/2012 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Czeladzi z dnia 30 marca 2012r. w sprawie: wprowadzenie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Na podstawie art. 1

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Interwencyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej dla Chłopców w Krakowie R E G U L A M I N

REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Interwencyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej dla Chłopców w Krakowie R E G U L A M I N R E G U L A M I N Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w IPOW dla Chłopców w Krakowie POSTANOWIENIA OGÓLNE Niniejszy Regulamin obowiązuje w IPOW dla Chłopców w Krakowie ul. Naczelna 12 i został opracowany

Bardziej szczegółowo

I. Podstawy prawne II. Postanowienia ogólne 1 2 III. Tworzenie Funduszu 1

I. Podstawy prawne II. Postanowienia ogólne 1 2 III. Tworzenie Funduszu 1 I. Podstawy prawne 1. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych opracowany został na podstawie przepisów: 1) Ustawy z dnia 4 marca 1994r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, 2) Ustawy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Szkole Podstawowej Nr 34 im. Mikołaja Kopernika. w Katowicach CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Szkole Podstawowej Nr 34 im. Mikołaja Kopernika. w Katowicach CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Szkole Podstawowej Nr 34 im. Mikołaja Kopernika w Katowicach CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Zasady tworzenia Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ USŁUGOWO-GOSPODARCZYCH W PLESZEWIE

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ USŁUGOWO-GOSPODARCZYCH W PLESZEWIE Tekst jednolity z dnia 22.06.2010r. REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ USŁUGOWO-GOSPODARCZYCH W PLESZEWIE I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejszy regulamin ustala zasady gospodarowania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH PUBLICZNEGO GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W TUSZOWIE NARODOWYM

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH PUBLICZNEGO GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W TUSZOWIE NARODOWYM 1 REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH PUBLICZNEGO GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W TUSZOWIE NARODOWYM 2 I. PODSTAWA PRAWNA 1 1. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych zwanego

Bardziej szczegółowo

R e g u l a m i n. Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Zespołu Szkół im. Marii Grzegorzewskiej w Piekarach Śląskich. Obowiązujący od dnia...

R e g u l a m i n. Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Zespołu Szkół im. Marii Grzegorzewskiej w Piekarach Śląskich. Obowiązujący od dnia... R E G U L A M I N Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zespołu Szkół im. Marii Grzegorzewskiej w Piekarach Śląskich. 1 R e g u l a m i n Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zespołu Szkół im.

Bardziej szczegółowo

Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Poznaniu Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Poznaniu Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Poznaniu Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (Wchodzi w życie z dniem 02. 01. 2014 r.) 1 Spis treści Rozdział

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 3 września 2014 r. Poz. 1 ZARZĄDZENIE NR 1 SZEFA AGENCJI BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO. z dnia 12 stycznia 2012 r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 3 września 2014 r. Poz. 1 ZARZĄDZENIE NR 1 SZEFA AGENCJI BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO. z dnia 12 stycznia 2012 r. ccccc DZIENNIK URZĘDOWY AGENCJI BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO Warszawa, dnia 3 września 2014 r. Poz. 1 ZARZĄDZENIE NR 1 SZEFA AGENCJI BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO z dnia 12 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 332 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 05.10.2005r.

Zarządzenie nr 332 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 05.10.2005r. Zarządzenie nr 332 w sprawie ustalenia Regulaminu gospodarowania środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych Urzędu Miasta Torunia. Na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 4 marca 1994r. o zakładowym

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne

ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne Załącznik do Uchwały nr 7/2011 z dnia 11 lutego 2011 r. Zarządu Lubuskiego Szpitala Specjalistycznego Pulmonologiczno Kardiologicznego w Torzymiu Sp. z o.o. w sprawie ustalenia Regulaminu Zakładowego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Zakład pracy Dom Pomocy Społecznej Jesień Życia, reprezentowany przez Dyrektora,

Zakład pracy Dom Pomocy Społecznej Jesień Życia, reprezentowany przez Dyrektora, REGULAMIIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIIADCZEŃ SOCJALNYCH I. ZASADY OGÓLNE 1 Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, zwany dalej Regulaminem, opracowany został na podstawie: 1) ustawy z dnia 4

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Publicznej Szkoły Podstawowej im. Bolesława Chrobrego w Wąsoszu

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Publicznej Szkoły Podstawowej im. Bolesława Chrobrego w Wąsoszu Strona1 Regulamin ZFŚS w PSP w Wąsoszu Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Publicznej Szkoły Podstawowej im. Bolesława Chrobrego w Wąsoszu Podstawa prawna 1) Ustawa z dnia 4 marca 1994

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Sejmu Śląskiego w Radlinie. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN. zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Sejmu Śląskiego w Radlinie. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Sejmu Śląskiego w Radlinie I. Postanowienia ogólne 1. Zasady tworzenia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy. 1 Postanowienia ogólne Załącznik do zarządzenia Nr 38/08 Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 13 maja 2008 r. w sprawie Regulaminu Świadczeń Socjalnych Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 2 w Katowicach

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 2 w Katowicach Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 2 w Katowicach I. Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin został opracowany w uzgodnieniu z organizacjami związkowymi

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE

POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zespołu Szkół nr 66 w Warszawie ul. Myśliwiecka 6 POSTANOWIENIA OGÓLNE Zasady tworzenia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, zwanego dalej Funduszem

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 0050.4.2013 Burmistrza Radzymina z dnia 28 stycznia 2013 r.

Zarządzenie Nr 0050.4.2013 Burmistrza Radzymina z dnia 28 stycznia 2013 r. Zarządzenie Nr 0050.4.2013 Burmistrza Radzymina z dnia 28 stycznia 2013 r. w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Miasta i Gminy Radzymin Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 23/2010 STAROSTY RAWSKIEGO. z dnia 31 grudnia 2010 r. w sprawie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

ZARZĄDZENIE NR 23/2010 STAROSTY RAWSKIEGO. z dnia 31 grudnia 2010 r. w sprawie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych ZARZĄDZENIE NR 23/2010 STAROSTY RAWSKIEGO w sprawie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Postanowienia ogólne. 1. Podstawy prawne działalności socjalnej określają :

Regulamin Zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Postanowienia ogólne. 1. Podstawy prawne działalności socjalnej określają : Regulamin Zakładowego funduszu świadczeń socjalnych Postanowienia ogólne 1. Podstawy prawne działalności socjalnej określają : - Ustawa z dnia 4marca 1994 r. o zakładowym funduszy świadczeń socjalnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Szkole Podstawowej nr 36 im. K. K. Baczyńskiego w Katowicach

REGULAMIN zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Szkole Podstawowej nr 36 im. K. K. Baczyńskiego w Katowicach REGULAMIN zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Szkole Podstawowej nr 36 im. K. K. Baczyńskiego w Katowicach I. Postanowienia ogólne 1. 1. Podstawy prawne działalności socjalnej określają: 1) ustawa

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 w Krakowie

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 w Krakowie Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 w Krakowie Postanowienia ogólne 1 Niniejszy Regulamin został opracowany na podstawie: 1. Ustawy z dnia 04 marca 1994 r.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W ZESPOLE SZKÓŁ W OSTROROGU SPIS TREŚCI

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W ZESPOLE SZKÓŁ W OSTROROGU SPIS TREŚCI 1 REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W ZESPOLE SZKÓŁ W OSTROROGU SPIS TREŚCI I. PODSTAWY PRAWNE ORAZ ZAKRES... 2 1. Podstawa prawna... 2 2. Zakres... 2 II. TWORZENIE FUNDUSZU.... 2 3.Postanowienia

Bardziej szczegółowo