I PODSTAWA PRAWNA. 2.Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy MPWiK Spółka z o.o. w Jaworznie. II POSTANOWIENIA OGÓLNE.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "I PODSTAWA PRAWNA. 2.Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy MPWiK Spółka z o.o. w Jaworznie. II POSTANOWIENIA OGÓLNE."

Transkrypt

1 REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W MPWiK SPÓŁKA Z O.O. W JAWORZNIE I PODSTAWA PRAWNA 1.Ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych Dz. U. z 1996 r. nr 70 poz.335 z późniejszymi zmianami). 2.Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy MPWiK Spółka z o.o. w Jaworznie. II POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1 Środkami Funduszu administruje Pracodawca. Działalność socjalna prowadzona jest w oparciu o zatwierdzony plan roczny dochodów i wydatków, uzgodniony ze Związkami Zawodowymi. 2 III OSOBY UPRAWNIONE DO KORZYSTANIA Z FUNDUSZU 3 Ze świadczeń Funduszu mogą korzystać: 1/ pracownicy zatrudnieni na czas określony i nieokreślony na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru w pełnym i niepełnym wymiarze czasu pracy, 2/ pracownicy przebywający na urlopach wychowawczych, 3/ emeryci i renciści objęci przez Spółkę opieką socjalną, 4/ członkowie rodzin pracowników oraz emerytów i rencistów, 5/ członkowie rodzin po zmarłym pracowniku, jeżeli byli oni na jego utrzymaniu. 4 Za członków rodzin wymienionych w pkt. 4 i 5 uważa się osoby: - pozostające na utrzymaniu i wychowaniu dzieci własne, przysposobione oraz przyjęte na wychowanie w ramach rodziny zastępczej, dzieci współmałżonków - do 18 roku życia, - współmałżonkowie. 1

2 IV PRZEZNACZENIE ŚRODKÓW FUNDUSZU Środki Funduszu przeznacza się na: 5 1.Dofinansowanie wypoczynku urlopowego pracowników. 2.Dofinansowanie wypoczynku dzieci osób uprawnionych w formie: zimowisk, kolonii, obozów, zielonych szkół, leczenia sanatoryjnego. 3.Dofinansowanie wypoczynku w czasie wolnym od pracy organizowanego w formie turystyki grupowej (wycieczki). 4.Dofinansowanie działalności kulturalno-oświatowej w postaci zakupu biletów na imprezy artystyczne, kulturalne, rozrywkowe. 5.Dofinansowanie imprez sportowych (zakup biletów wstępu) i okolicznościowych, uczestnictwa w różnych formach rekreacji oraz zakupu sprzętu sportowego do wspólnego użytkowania. 6.Finansowanie zakupu paczek mikołajkowych dla dzieci w wieku od 1 do 15 lat. 7.Pomoc rzeczową i finansową dla emerytów i rencistów. 8.Udzielanie pomocy materialnej rzeczowej, finansowej w formie zapomóg zwrotnych lub bezzwrotnych. 9.Pożyczki zwrotne na cele związane z mieszkalnictwem w tym na: a) uzupełnienie wkładów mieszkaniowych do spółdzielni mieszkaniowych, b) budowę domu jednorodzinnego lub lokalu w domu wielomieszkaniowym, c) zakupu budynku mieszkalnego od jednostek, które wybudowały budynek w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, d) nadbudowę i rozbudowę budynku mieszkalnego, e) przebudowę strychu, suszarni lub innego pomieszczenia na cele mieszkalne, f) pokrycie kosztu wykupu lokali na własność oraz uzupełnienie zaliczki na wkład budowlany w związku z przekształceniem spółdzielczego lokatorskiego prawa na spółdzielcze własnościowe prawo do zajmowanego lokalu, g) przystosowanie mieszkań dla potrzeb osób niepełnosprawnych, 2

3 h) remont i modernizację lokali mieszkalnych, i) kaucję i opłaty wymagane przy uzyskaniu i zamianie mieszkań, j) pomoc przy zakupie budynku mieszkalnego lub mieszkania z drugiej ręki na wolnym rynku. 10.Pomoc na zmniejszenie wydatków mieszkaniowych. 11.Dofinansowanie zakładowych obiektów socjalnych. V ZASADY i WARUNKI KORZYSTANIA ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU 6 1.Przyznawanie i wysokość pomocy (dofinansowania) ze środków Funduszu, uzależnia się od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej, a w przypadku pomocy mieszkaniowej również od sytuacji mieszkaniowej osoby uprawnionej. 2.W pierwszej kolejności świadczeniami zostaną objęte osoby o niskich dochodach na członka rodziny, rodziny wielodzietne, niepełne oraz rodziny dotknięte wypadkami losowymi. Pomocy rzeczowej i finansowej udziela się na wniosek osoby uprawnionej ma ona charakter uznaniowy. Uprawnieni nie mogą domagać się ekwiwalentu w przypadku nie uzyskania świadczeń. Podania o dofinansowanie do wypoczynku dzieci i młodzieży należy składać na wniosku stanowiącym załącznik nr 1, w kancelarii Spółki, do końca I-go kwartału bieżącego roku Współmałżonkowie zatrudnieni w Spółce korzystają z dopłat do wypoczynku dzieci i młodzieży, paczek dla dzieci tylko z tytułu zatrudnienia jednego z nich. 10 Podania o dofinansowanie do wypoczynku urlopowego należy składać na wniosku stanowiącym załącznik nr 2 w dziale DK (socjalny) przed rozpoczęciem urlopu. Do wniosku pracownik dołącza kopię karty urlopowej. 3

4 11 1.Podstawą do uzyskania ulgowych świadczeń jest dochód brutto przypadający na osobę w rodzinie, wykazany w oświadczeniu pracownika składającego wniosek. 2.Pracownik ma obowiązek wykazać w oświadczeniu pełną wysokość dochodów brutto uzyskiwanych przez wspólnie zamieszkujące i prowadzące gospodarstwo domowe osoby. 12 W przypadku stwierdzenia złożenia nieprawdziwego oświadczenia o dochodach Prezes Spółki ma prawo pozbawić pracownika świadczeń socjalnych na okres 2-ch lat oraz zobowiązać pracownika do zwrotu pobranego świadczenia W ciągu roku osoba uprawniona może korzystać z ulgowych świadczeń socjalnych w zakresie: kolonii, obozów, zimowisk, zielonych szkół, leczenia sanatoryjnego dla dzieci do 18 lat, skalę dofinansowania określa tabela nr 1. 2.W ciągu jednego roku może być przyznane dofinansowanie do jednej formy wypoczynku oraz zielonej szkoły jeden raz w okresie nauki dziecka. 3.Podstawą wypłaty jest oryginał rachunku, faktury, wystawiony na osobę uprawnioną, w przypadku zielonej szkoły dowód wpłaty. 4.Faktury i rachunki uprawniające do zwrotu kosztów należy składać najpóźniej do miesiąca od zakończenia turnusu. Tabela nr 1 Kryteria i wysokość dofinansowania do wypoczynku dzieci L.P. Dochód na członka rodziny % odpłatności % uzyskanego liczony w % minimalnego dofinansowania wynagrodzenia (MW) 1. do 50% MW powyżej 50% do 100% MW powyżej 100% do 150% MW powyżej 150% MW MW minimalne wynagrodzenie 4

5 14 1.Pracownikowi w ciągu roku bilansowego może być przyznane dofinansowanie do wypoczynku urlopowego, a jego wysokość określa corocznie zespół doradczy. Kryterium dofinansowania określa tabela nr 2. 2.Świadczenie wypłaca się przed urlopem wypoczynkowym trwającym nieprzerwanie przez okres 14 dni kalendarzowych na podstawie karty urlopowej (kopia). Tabela nr 2 Kryteria dofinansowania do wypoczynku urlopowego pracowników L.p. Dochód brutto na członka rodziny liczony w % minimalnego wynagrodzenia (MW) 1. do 50% MW 2. powyżej 50% do 100% MW 3. powyżej 100% do 150% MW 4. powyżej 150% MW MW minimalne wynagrodzenie 3.Termin wypłat świadczeń ustala corocznie zespół doradczy po analizie i zabezpieczeniu środków finansowych. 15 Dofinansowanie do wypoczynku w czasie wolnym od pracy (wycieczki), imprezy sportowe oraz kulturalno-oświatowe przysługuje osobie uprawnionej w wysokości od 50% do 100% poniesionych kosztów lub ceny biletu. 16 Wysokość dofinansowania do imprez okolicznościowych uzależnia się od posiadanych środków Osobom znajdującym się w szczególnie trudnej sytuacji materialnej, życiowej, rodzinnej i zdrowotnej, może być przyznana pomoc rzeczowa lub finansowa w formie zapomogi zwrotnej lub bezzwrotnej, po przedłożeniu umotywowanego wniosku, udokumentowanego np. zaświadczeniem lekarskim, o kradzieży, zniszczeniu, zalaniu, rachunków za leczenie, o kontynuacji nauki dzieci itp. Wnioski należy składać w sekretariacie Spółki. 5

6 2. W zależności od posiadanych środków, na wniosek organizacji związkowej lub pracodawcy, może być udzielona pomoc rzeczowa lub finansowa w związku z zwiększonymi wydatkami rodziny lub osoby samotnej w okresie świąt. 18 Pomocy finansowej na zmniejszenie wydatków mieszkaniowych udziela się na wniosek osoby uprawnionej na zasadach określonych przez właściwego ministra. 19 Odpłatność za korzystanie z pomieszczeń ośrodka Czartak określa corocznie zespół doradczy. VI ZASADY PRZYZNAWANIA POŻYCZEK NA CELE MIESZKANIOWE 20 Podanie o udzielenie pożyczki można złożyć po całkowitej spłacie poprzednio uzyskanej, po 2-ch latach od daty otrzymania ostatniej pożyczki Jako zabezpieczenie spłaty pożyczki wymagane jest udzielenie poręczenia przez dwóch pracowników Spółki zatrudnionych na czas nieokreślony. 2.Pracownik może być poręczycielem maksymalnie dla dwóch osób Udzielone świadczenia podlegają oprocentowaniu w wysokości: 1 % od kwoty pożyczki udzielonej na 12 miesięcy, 1,5 % od kwoty pożyczki udzielonej na 24 miesiące, 2 % od kwoty pożyczki udzielonej na 36 miesięcy. 2.Odsetki są płacone w pierwszej kolejności i mogą być rozłożone na 2 raty gdy ich wysokość jest znaczna. Wyliczone odsetki w przypadku wcześniejszego spłacenia pożyczki nie podlegają ponownemu przeliczeniu. 23 6

7 1.Okres spłaty pożyczki ustala się maksymalnie na 36 rat miesięcznych. O ilości rat decyduje świadczeniobiorca, przy czym spłatę rozpoczyna się nie później niż w okresie 3-ch miesięcy od daty udzielenia pożyczki. 2.Przedłużenie okresu spłaty pożyczki wymaga zgody poręczycieli i pożyczkodawcy Wysokość pożyczki na cele mieszkaniowe uzależniona jest od dochodu brutto na członka rodziny i wynosi wielokrotność minimalnego wynagrodzenia stanowiącego kwotę pożyczki zgodnie z tabelą nr 3. Tabela nr 3 Przedział dochodów określony krotnością minimalnego wynagrodzenia Wysokość pożyczki określona iloczynem 1 krotnie 2 krotnie powyżej minimalnego wynagrodzenia do: 1.Budowa, zakup budynku mieszkalnego lub 12,0 11,0 10,0 mieszkania od jednostek, które wybudowały budynek w ramach prowadzonej działalności gospodarczej 2.Uzupełnienie wkładów mieszkaniowych, spłata 8,0 7,5 7,0 kredytu, wykupienie mieszkania na własność, kaucję i opłaty wymagane przy uzyskaniu i zamianie mieszkań, zakup budynku mieszkalnego lub mieszkania z drugiej ręki na wolnym rynku 3.Nadbudowa i rozbudowa domu, przebudowa 6,0 5,5 5,0 strychu, suszarni lub innego pomieszczenia na cele mieszkalne 4.Remont i modernizacja domu, 5,0 4,5 4,0 5.Remont i modernizacja lokali mieszkalnych, przystosowanie mieszkań do potrzeb osób niepełnosprawnych. 4,5 4,0 3,5 2.Pożyczkę na cele wyszczególnione w tabeli nr 3 w pkt. 1, 2, 3 można otrzymać tylko jeden raz Przed udzieleniem pożyczki osoba uprawniona składa w dziale DK (socjalny) pisemny wniosek stanowiący załącznik nr 3 oraz załączniki dokumentujące: - własność domu, - zezwolenie władz terenowych na budowę, rozbudowę, nadbudowę domu, przebudowę strychu, suszarni lub innego pomieszczenia na cele mieszkalne, - zaświadczenie spółdzielni mieszkaniowej o wysokości wkładu, kredytu lub 7

8 kaucji mieszkaniowej, - inne dokumenty stwierdzające zasadność udzielenia świadczenia. 2.Wnioski pracowników podlegają rozpatrzeniu przez zespół doradczy po uprzednim sprawdzeniu w działach DK i FF uprawnień pracownika do wysokości pożyczki. 3.Rozpatrzone przez zespół wnioski, zatwierdzone przez Prezesa Spółki stanowią podstawę do sporządzenia umowy w trzech egzemplarzach, którą podpisują poręczyciele, pożyczkobiorca i pożyczkodawca. 4.Podpisana przez strony umowa przekazywana jest do działu finansowego celem realizacji Niespłacona pożyczka podlega natychmiastowej spłacie w całości w przypadku: a) rozwiązania umowy o pracę (nie dotyczy to pracowników odchodzących na emeryturę lub rentę inwalidzką), b) urlopu bezpłatnego powyżej 1-go miesiąca. 2.W przypadku urlopu bezpłatnego trwającego do 1-go miesiąca zawiesza się spłatę pożyczki na ten okres. 27 W razie śmierci pożyczkobiorcy niespłacona część pożyczki podlega umorzeniu przez pożyczkodawcę. VII POSTANOWIENIA KOŃCOWE 28 Pracownik uzyskuje prawo do ubiegania się o świadczenia z Funduszu z chwilą zatrudnienia Kwalifikacji wniosków dokonuje zespół doradczy w skład którego wchodzą: - przedstawiciel Pracodawcy jako przewodniczący zespołu, - przedstawiciel działu pracowniczo-ekonomicznego, - 2-ch przedstawicieli związków zawodowych działających w Spółce, 2.Przeznaczenie świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych zatwierdza Prezes Zarządu Spółki na podstawie opinii i protokołu zespołu doradczego. 8

9 3.W przypadku odmowy przyznania świadczenia i ulg z Funduszu osobie zainteresowanej podaje się uzasadnienie negatywnego załatwienia wniosku. 30 W przypadku ograniczonych środków finansowych Funduszu w danym roku zespół doradczy może wnioskować o zawieszenie niektórych form działalności socjalnej. 31 W przypadkach losowych, szczególnych, nie określonych w niniejszym Regulaminie decyzję podejmuje Zarząd Spółki w porozumieniu z organizacją związkową lub mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa. 32 Wszelkich zmian w zapisach Regulaminu dokonuje się w formie aneksu uzgodnionego ze Związkiem Zawodowym Regulamin wchodzi w życie z dniem 15 kwietnia 2005 r. 2.Z dniem wejścia niniejszego Regulaminu traci moc dotychczasowy Regulamin. Jaworzno, dnia 4 kwietnia 2005 r. KZ NSZZ Solidarność Z a r z ą d Spółki 9

10 10

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W INSTYTUCIE FILOZOFII I SOCJOLOGII POLSKIEJ AKADEMII NAUK

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W INSTYTUCIE FILOZOFII I SOCJOLOGII POLSKIEJ AKADEMII NAUK REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W INSTYTUCIE FILOZOFII I SOCJOLOGII POLSKIEJ AKADEMII NAUK 1 1. Fundusz Świadczeń Socjalnych w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN (zwanym dalej Fundusz)

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Lipnie

REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Lipnie REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Lipnie Przepisy wstępne 1. 1. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zwany dalej Funduszem, tworzy się na podstawie

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ

R E G U L A M I N ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ 1 tekst ujednolicony z dnia 20 grudnia 2012 roku R E G U L A M I N ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ Rozdział I. DZIAŁALNOŚĆ SOCJALNA I. PRZEPISY OGÓLNE 1 1. Zasady tworzenia

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE

POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zespołu Szkół nr 66 w Warszawie ul. Myśliwiecka 6 POSTANOWIENIA OGÓLNE Zasady tworzenia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, zwanego dalej Funduszem

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miasta Płocka. I. Postanowienia ogólne.

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miasta Płocka. I. Postanowienia ogólne. Załącznik do Zarządzenia Nr 2378/04 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 13 września 2004 r. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miasta Płocka I. Postanowienia ogólne. 1 Regulamin

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Poczcie Polskiej S.A.

Regulamin korzystania z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Poczcie Polskiej S.A. Załącznik do Zarządzenia Nr 14 Dyrektora Generalnego Poczty Polskiej z dnia 22 lutego 2006 r. (zm. Zarządzeniem Nr 72 DGPP z dnia 25.06.2007r., Uchwałą Nr 294/2010 Zarządu Poczty Polskiej S.A. z dnia 14

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH VII LO im. K.K. Baczyńskiego w Szczecinie

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH VII LO im. K.K. Baczyńskiego w Szczecinie REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH VII LO im. K.K. Baczyńskiego w Szczecinie Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych VII LO im. K.K. Baczyńskiego w Szczecinie opracowano na

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SZKLARACH

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SZKLARACH REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SZKLARACH I. PODSTAWA PRAWNA WYDANIA REGULAMINU 1. Ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (tekst

Bardziej szczegółowo

... (podpis Pracodawcy)

... (podpis Pracodawcy) (do art. 8 ust. 2 ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych) WZORY: ZARZĄDZENIA PRACODAWCY WPROWADZAJĄCEGO REGULAMIN ZFŚS, REGULAMINU ZFŚS ORAZ ZAŁ ĄCZNIKÓW DO TEGO REGULAMINU Uwaga! W treści zaproponowanych

Bardziej szczegółowo

Regulamin gospodarowania zakładowym funduszem świadczeń socjalnych w Uniwersytecie Gdańskim. I. Postanowienia wstępne

Regulamin gospodarowania zakładowym funduszem świadczeń socjalnych w Uniwersytecie Gdańskim. I. Postanowienia wstępne Załącznik do Zarządzenia Rektora UG nr 14/R/05 Regulamin gospodarowania zakładowym funduszem świadczeń socjalnych w Uniwersytecie Gdańskim I. Postanowienia wstępne 1 1. Regulamin określa zasady tworzenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH AKADEMII MUZYCZNEJ im. IGNACEGO JANA PADEREWSKIEGO W POZNANIU. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN. ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH AKADEMII MUZYCZNEJ im. IGNACEGO JANA PADEREWSKIEGO W POZNANIU. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH AKADEMII MUZYCZNEJ im. IGNACEGO JANA PADEREWSKIEGO W POZNANIU. 1. Podstawę prawną Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, zwanego dalej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH. z dnia 21 kwietnia 2015 roku

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH. z dnia 21 kwietnia 2015 roku REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH z dnia 21 kwietnia 2015 roku Spis treści: I. Postanowienia wstępne. II. Przepisy ogólne dotyczące funduszu. III. Osoby uprawnione do korzystania ze świadczeń

Bardziej szczegółowo

Tekst jednolity stan na

Tekst jednolity stan na REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych - 1 - REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 11 IM. MARII CURIE - SKŁODOWSKIEJ w Tychach Tekst jednolity stan na

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Poznań 2014 I. Postanowienia ogólne II. Zasady korzystania z Funduszu III. Przeznaczenie środków Funduszu IV. Zasady

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów i wydatków działalności socjalnej na rok 2012

Plan dochodów i wydatków działalności socjalnej na rok 2012 Załącznik nr 1 Miejskiego Przedszkola Nr 40 w Katowicach. Plan dochodów i wydatków działalności socjalnej na rok 2012. Wyszczególnienie wpływów/wydatków 4440 Stan środków na początku roku 2011 zgodnie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH FILHARMONII im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie

REGULAMIN. ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH FILHARMONII im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH FILHARMONII im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie OPRACOWANY W UZGODNIENIU Z ZAKŁADOWYMI ORGANIZACJAMI ZWIĄZKOWYMI NA PODSTAWIE: Ustawy z dnia 4 marca

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Rozdział III Warunki i kryteria kierowania na szkolenia w ramach bonu szkoleniowego

REGULAMIN. Rozdział III Warunki i kryteria kierowania na szkolenia w ramach bonu szkoleniowego Załącznik nr 1 do zarządzenia Dyrektora nr 2/15 z dnia 08.01.2015r. REGULAMIN organizacji szkoleń, finansowania kosztów egzaminów umożliwiających uzyskanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, określonych

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR ULGI I UPRAWNIENIA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

INFORMATOR ULGI I UPRAWNIENIA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH INFORMATOR ULGI I UPRAWNIENIA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH opracowany w ramach projektu Niepełnosprawni z wysoką świadomością własnej sprawności na otwartym rynku pracy realizowanego przez Gminę Miasta Toruń

Bardziej szczegółowo

Broszura PKO Banku Polskiego. Formy pomocy osobom w trudnej sytuacji materialnej

Broszura PKO Banku Polskiego. Formy pomocy osobom w trudnej sytuacji materialnej Broszura PKO Banku Polskiego Formy pomocy osobom w trudnej sytuacji materialnej Zastrzeżenia: Niniejszy materiał został przygotowany w oparciu o przepisy prawa powszechnie obowiązującego, dostępne komentarze

Bardziej szczegółowo

Plan rzeczowo finansowy ZFŚS na.. rok

Plan rzeczowo finansowy ZFŚS na.. rok Plan rzeczowo finansowy ZFŚS na.. rok Dochody Tabela nr 1 lp wyszczególnienie kwota w złotych 1 Stan funduszu na dzień 1 stycznia roku 2 Środki zaangażowane w pożyczki mieszkaniowe 3 Niewykorzystane środki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW STUDENCKICH Z DOPŁATAMI Z FUNDUSZU POŻYCZEK I KREDYTÓW STUDENCKICH

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW STUDENCKICH Z DOPŁATAMI Z FUNDUSZU POŻYCZEK I KREDYTÓW STUDENCKICH REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW STUDENCKICH Z DOPŁATAMI Z FUNDUSZU POŻYCZEK I KREDYTÓW STUDENCKICH ANDRYCHÓW październik 2013 Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Regulamin udzielania kredytów studenckich z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW STUDENCKICH Z DOPŁATAMI Z FUNDUSZU POŻYCZEK I KREDYTÓW STUDENCKICH

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW STUDENCKICH Z DOPŁATAMI Z FUNDUSZU POŻYCZEK I KREDYTÓW STUDENCKICH Załącznik do Uchwały Nr 111/2014 Zarządu BS w Lubartowie z dnia 23 października 2014 roku REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW STUDENCKICH Z DOPŁATAMI Z FUNDUSZU POŻYCZEK I KREDYTÓW STUDENCKICH Rozdział 1. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 18 maja 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 18 maja 2010 r. Dziennik Ustaw Nr 87 7428 Poz. 560 560 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 18 maja 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu i kryteriów udzielania, spłacania oraz umarzania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVIII/507/12 RADY MIASTA SZCZECIN z dnia 23 kwietnia 2012 r.

UCHWAŁA NR XVIII/507/12 RADY MIASTA SZCZECIN z dnia 23 kwietnia 2012 r. UCHWAŁA NR XVIII/507/12 RADY MIASTA SZCZECIN z dnia 23 kwietnia 2012 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali oraz pomieszczeń tymczasowych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Szczecin

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania kredytów i pożyczek hipotecznych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. 1

Regulamin udzielania kredytów i pożyczek hipotecznych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. 1 Regulamin udzielania kredytów i pożyczek hipotecznych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. 1 Łódź, styczeń 2015 1 Regulamin udzielania kredytów i pożyczek hipotecznych dla osób

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 18 maja 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 18 maja 2010 r. Dz.U.2010.87.560 2010-10-01 zm. Dz.U.2010.241.1619 1 2011-10-01 zm. Dz.U.2011.225.1352 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 18 maja 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW STUDENCKICH Z DOPŁATAMI Z FUNDUSZU POŻYCZEK I KREDYTÓW STUDENCKICH

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW STUDENCKICH Z DOPŁATAMI Z FUNDUSZU POŻYCZEK I KREDYTÓW STUDENCKICH REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW STUDENCKICH Z DOPŁATAMI Z FUNDUSZU POŻYCZEK I KREDYTÓW STUDENCKICH Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin udzielania kredytów studenckich z dopłatami z Funduszu Pożyczek

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A DLA OSÓB REJESTRUJĄCYCH SIĘ W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY

I N F O R M A C J A DLA OSÓB REJESTRUJĄCYCH SIĘ W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY I N F O R M A C J A DLA OSÓB REJESTRUJĄCYCH SIĘ W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY Obowiązki i uprawnienia osoby rejestrowanej w powiatowym urzędzie pracy (PUP) jako bezrobotna lub poszukująca pracy określa ustawa

Bardziej szczegółowo

Regulamin zasad i trybu przyznawania pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Szczecińskiego

Regulamin zasad i trybu przyznawania pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Szczecińskiego Regulamin zasad i trybu przyznawania pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Szczecińskiego Rozdział I Przepisy ogólne 1 1. Studenci Uniwersytetu Szczecińskiego w Szczecinie, zwanego dalej Uczelnią,

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W IŁAWIE

POWIATOWY URZĄD PRACY W IŁAWIE Załącznik nr 1 do Zarządzenia Dyrektora PUP w Iławie Nr 2/2015 z dnia 26.01.2015 r. REGULAMIN SZKOLEŃ DLA OSÓB BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY ZAREJESTROWANYCH W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W IŁAWIE ORAZ

Bardziej szczegółowo