Zespołu Szkół NR 110 w Warszawie. I. Podstawy prawne tworzenia regulaminu

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zespołu Szkół NR 110 w Warszawie. I. Podstawy prawne tworzenia regulaminu"

Transkrypt

1 REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH Zespołu Szkół NR 110 w Warszawie I. Podstawy prawne tworzenia regulaminu Obwieszczenie Prezesa Urzędu Statystycznego w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej ogłoszone w Dzienniku Urzędowym Monitor Polski przed dniem 2 lutego danego roku art. 8 ust. 2 ustawy z 4 marca 1994 r., o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych ( Dz.U. Nr 43, poz. 163 z późn. zm.), ustawa z 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U. Nr 55, poz. 234 z późn.i zm.), rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 14 marca 1994 r. w sprawie sposobu ustalenia przeciętnej liczby zatrudnionych w celu naliczania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (Dz.U. nr 43, poz. 168 z późn. zm.), ustawa z 26 stycznia 1982 r. Karta nauczyciela (Dz.U Nr 56, poz. 357 z późn. zm.), rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 22 października 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania pomocy finansowej z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych na zmniejszenie wydatków mieszkaniowych, inne podstawy prawne i zasady powszechnie obowiązujące w zakresie organizowania działalności socjalnej finansowanej ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych II. Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin określa zasady przyznawania środków z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zespołu Szkół Nr 110, zwanego dalej Funduszem, na poszczególne cele, rodzaje i formy działalności socjalnej oraz zasady i warunki korzystania z usług i świadczeń finansowanych z Funduszu. 2. Fundusz tworzy się z corocznego odpisu podstawowego naliczonego wg obowiązujących przepisów. Jego wysokość dla nauczycieli określa art. 53 KN, a dla pozostałych pracowników art. 5 ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych. 3. Środki Funduszu mogą być zwiększone o: a. wpływy z opłat osób i instytucji korzystających z działalności socjalnej b. darowizny i zapisy osób fizycznych i prawnych c. odsetki od środków funduszu d. wpłaty z oprocentowania pożyczek udzielonych na cele mieszkaniowe 1

2 2 1. Zgodnie z art. 53, ust. 1a KN z Funduszu Świadczeń Socjalnych, wypłacane jest nauczycielowi do końca sierpnia każdego roku świadczenie urlopowe w wysokości odpisu podstawowego, o którym mowa w przepisach o Funduszu. Wysokość świadczenia jest ustalana proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy i okresu zatrudnienia nauczyciela w danym roku szkolnym. 2. Przyznanie ulgowych usług i świadczeń oraz wysokość dopłat z Funduszu uzależnia się od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej do korzystania z Funduszu. Zwrotna i bezzwrotna pomoc na cele mieszkaniowe zależy także od sytuacji mieszkaniowej ubiegającego się i jego rodziny. 3. Fundusz służy wykorzystaniu zbiorowemu. Uprawniona osoba, której nie przyznano świadczeń, nie ma podstaw do żądania jakiegokolwiek ekwiwalentu lub odszkodowania. 4. Dyrektor Zespołu Szkół nr 110 w uzgodnieniu z Komisją Socjalną ustala w terminie do 31 marca każdego roku roczny preliminarz dochodów i wydatków Funduszu. 5. Środki Funduszu nie mogą być wykorzystane na inne niż zawarte w regulaminie cele, a zobowiązania Funduszu nie mogą przekraczać zgromadzonych na rachunku bankowym środków. 6. W przypadku likwidacji szkoły organ prowadzący szkołę wskaże inną szkołę lub placówkę, w której będzie naliczany odpis na ZFŚS na każdego pracownika będącego emerytem lub rencistą zlikwidowanej szkoły. Osoby te korzystają z usług i świadczeń finansowanych z Funduszu na zasadach i warunkach ustalonych w regulaminie obowiązującym w danej szkole Środkami funduszu administruje dyrektor Zespołu Szkół nr 110, podejmując decyzję o przyznaniu uprawnionym osobom usług, świadczeń i dopłat. Decyzję swoją uzgadnia z Komisją Socjalną, do której zadań należy: a. sporządzenie planów wykorzystania środków Funduszu b. rozpatrywanie wniosków o udzielanie pomocy socjalnej i podejmowanie w tym zakresie decyzji c. sporządzanie protokołów z odbytych posiedzeń d. przygotowanie wniosków dotyczących zmian w regulaminie 2. Komisja Socjalna zbiera się w ramach potrzeb nie rzadziej niż dwa razy w roku. 3. Zainteresowani uzyskaniem pomocy z Funduszu winni składać wnioski w sekretariacie. 4. Decyzje podjęte przez Komisję Socjalną ostatecznie zatwierdza Dyrektor Zespołu Szkół nr Pracownik, któremu nie przyznano usług, świadczeń i dopłat z Funduszu, może wystąpić do dyrektora Zespołu Szkół nr 110 z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie jego podania. 6. Wniosek pracownika o ponowne rozpatrzenie prośby winien zawierać: 1. dane personalne wnioskodawcy, 2. wskazanie usług, świadczeń lub dopłat będących przedmiotem wniosku, 3. wniosek zwracający uwagę na naruszenia Regulaminu winien być złożony w terminie 7 dni od daty podjęcia przez dyrektora decyzji o nie przyznaniu świadczenia. 4. Dyrektor Zespołu Szkół w terminie 14 dni rozpatruje wniosek i, po zasięgnięciu opinii komisji socjalnej podejmuje ostateczną decyzję powiadamiając o niej wnioskodawcę 2

3 III. Osoby uprawnione do korzystania z Funduszu 4 1. Ze świadczeń Funduszu korzystać mogą następujące osoby: a. pracownicy zatrudnieni w pełnym i nie pełnym wymiarze czasu pracy na podstawie umowy o pracę na czas określony i nieokreślony, b. pracownicy przebywający na urlopach wychowawczych, c. emeryci i renciści byli pracownicy Szkoły Podstawowej nr 274, Gimnazjum nr 5, Gimnazjum nr 75, LXXIV Liceum Ogólnokształcącego oraz Zespołu Szkół Nr 110, pobierający emeryturę lub rentę (a nie rentę rodzinną), d. członkowie rodzin osób wymienionych w punktach a,b,c, czyli pozostające na utrzymaniu dzieci własne, przysposobione w ramach rodziny zastępczej, dzieci współmałżonków, pozostające na utrzymaniu, uczące się wnuki lub rodzeństwo w wieku do 25 lat, e. osoby przypisane do szkoły będące emerytami lub rencistami, f. dzieci pracowników posiadające orzeczenie o niepełnosprawności, g. ze środków wydzielonych na cele mieszkaniowe mogą korzystać pracownicy którzy mają umowę na czas nieokreślony i określony IV. Przeznaczenie zakładowego Funduszu świadczeń socjalnych 5 1. Przypadki losowe pracownika: a. śmierć współmałżonka, dzieci i rodziców, b. pożar, kradzież z włamaniem do miejsca stałego zamieszkania, zalanie, c. inne szczególnie trudne sytuacje życiowe. Wysokość kwoty zapomogi określana jest przez komisję po zapoznaniu się z przedstawioną dokumentacją. 2. Na wypłaty świadczeń urlopowych dla nauczycieli, zgodnie z art. 53, ust. 1a KN. 3. Na dofinansowanie wypoczynku letniego pracowników niepedagogicznych i nauczycieli (w ramach posiadanych środków) oraz emerytów i rencistów. 4. Na zorganizowany wypoczynek dzieci i młodzieży w ramach posiadanych środków 5. Na działalność kulturalno oświatową i spotkania okolicznościowe dla pracowników Zespołu Szkół nr Na potrzeby mieszkaniowe: a. pożyczkę na remont i modernizację mieszkania w miejscu stałego zameldowania, b. pożyczkę na kontynuację budowy domu jednorodzinnego, c. wykup i zakup mieszkań własnościowych, d. rozbudowa, przebudowa i remont domu jednorodzinnego. V. Zasady zabezpieczania i rozliczania świadczeń na cele mieszkaniowe 6 1. Udzielone pożyczki oprocentowane są w wysokości 3% od udzielonej pożyczki. 2. Ponowną pożyczkę można uzyskać po spłacie poprzedniej. 3. Okres spłaty pożyczki ustala się maksymalnie na 3 lata lub na okres umowy o pracę z pracownikiem. 4. Spłata winna rozpocząć się w miesiącu następującym po miesiącu, w którym została wypłacona pożyczka. Z chwilą rozwiązania stosunku pracy niespłacona pożyczka udzielona ze środków Zakładowego Funduszu Mieszkaniowego podlega spłacie w całości. 3

4 5. Wymienione pożyczki podlegają zabezpieczeniu przez dwie osoby. 6. Poręczycielami mogą być tylko pracownicy naszego zakładu zatrudnieni na czas nieokreślony. 7. W przypadku śmierci pożyczkobiorcy zakład pracy umarza niespłaconą kwotę zadłużenia. 8. Urlopy wychowawcze, zdrowotne, emerytury, renty nie zwalniają z obowiązku miesięcznych spłat pożyczki. 9. Wnioski o pożyczkę z Funduszu należy składać na właściwym formularzu pobranym wcześniej; o kolejności rozpatrywania decyduje data wpływu. VI. Formy wypłaty świadczeń 7 1. Wypłaty świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych mogą nastąpić poprzez: a) przelewy na konto osobiste, b) w formie rzeczowej, c) w formie opodatkowanych bonów towarowych. VII. Tryb zgłaszania wniosków o przyznanie świadczenia 1. Świadczenie przyznaje się, w ramach posiadanych środków, na pisemny wniosek osoby uprawnionej, złożony do Dyrektora Zespołu Szkół nr Osoby ubiegające się o świadczenie z 5 ust. 1,3,4,5,6 zobowiązane są do przedstawienia wiarygodnych dokumentów potwierdzających podstawę wystąpienia o świadczenie socjalne. 3. Pracodawca ma prawo wglądu do PIT-ów pracownika. 8 VIII. Zasady przyznawania środków z Funduszu 1. Świadczenia indywidualne przyznawane są w pierwszej kolejności pracownikom: a. o niskich dochodach, b. samotnie wychowującym dzieci, c. posiadającym rodziny wielodzietne, d. mającym dzieci, które ze względu na stan zdrowia wymagają szczególnej opieki. 9 IX. Postanowienia końcowe Komisja odbywa swoje posiedzenia w miarę potrzeb. 2. Świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych nie mają charakteru roszczeniowego z wyłączeniem 2 punkt Informacje dotyczące przyznawanych świadczeń podaje się do wiadomości pracownikom. 4. Świadczenia przyznaje się na podstawie przedstawionej dokumentacji, którą ustala komisja. 5. W sprawach nie uregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają powszechne przepisy prawa. 6. Zmian Regulaminu dokonuje się w formie pisemnej. 7. Regulamin Funduszu jest dokumentem ogólnodostępnym i znajduje się w Bibliotece Zespołu Szkół. 4

5 11 1. Uzupełnieniem postanowień i częścią składową regulaminu są załączniki Regulamin został uzgodniony z zakładowymi organizacjami związkowymi. Warszawa, dnia... Pracodawca: Zakładowa organizacja związkowa:

6 Załącznik nr 1 do regulaminu ZFŚS Plan rzeczowo-finansowy Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych na 2010 rok Naliczony odpis na 2010 rok zł Pozostało z 2010 roku zł Ogółem ZFŚS na 2010 rok zł Przeznaczenie wydatku i % udziału w Funduszu 1 Wsparcie socjalno-bytowe 80 %, Kwota w zł za 2010 rok do 31 sierpnia od 1 września zł zł w tym: dopłata do wypoczynku, działalność kulturalno-oświatowa 2 Pożyczki mieszkaniowe, wysokość 20% zł zł 3. Wydatki awaryjne 5-10% zł zł Warszawa, dnia... Sporządziła: 6

7 Załącznik nr 2 do regulaminu ZFŚS Tabela dofinansowania świadczeń dla pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych według dochodów na rok 2010 Dochód brutto na osobę w rodzinie Wysokość dopłaty brutto z funduszu dla administracji i obsługi Wysokość dopłaty brutto z funduszu dla emerytów do 499zł 1000 zł 900 zł od 500 do 999zł 900 zł 800 zł od 1000 do1999 zł 750 zł 680 zł powyżej 2000zł 700zł 600 zł 7

8 Załącznik nr 3 do regulaminu ZFŚS... Warszawa, dnia... ( imię i nazwisko)... (Wydział ) 1. Proszę o udzielenie mi zapomogi bytowej/losowej Wniosek o zapomogę Uzasadnienie Na utrzymaniu posiadam... ( wymienić imiona i wiek oraz stopień pokrewieństwa) 3. Wynagrodzenie miesięczne wnioskodawcy... współmałżonka... Inne dochody Do wniosku załączam Oświadczenie powyższe składam pod odpowiedzialnością karną art Kk.... (podpis wnioskodawcy) Sprawdzono pod względem merytorycznym Powyższy wniosek akceptuję (data i podpis) (data i podpis pracodawcy) Zatwierdzono do wypłaty ze środków funduszu socjalnego...zł Słownie... Dnia (pracodawca) 8

9 Załącznik nr 4 do regulaminu ZFŚS Pieczątka szkoły WNIOSEK o przyznanie świadczenia socjalnego A Imię i nazwisko wnioskodawcy Miejsce pracy Miejsce zamieszkania Proszę o przyznanie dla mnie i mojej rodziny ( właściwe podkreślić).. ( rodzaj usługi lub świadczenia np. dofinansowanie do wczasów, kolonii, pomocy materialnej i rzeczowej) z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. B OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY Ja, niżej podpisany(a) niniejszym oświadczam, że dochód brutto na jednego członka rodziny ( z ostatnich trzech miesięcy) wynosi słownie... (Uwaga: Pracodawca ma prawo wglądu do PIT-ów) Podane informacje są zgodne ze stanem faktycznym, co potwierdzam własnoręcznym podpisem, świadomy o odpowiedzialności regulaminowej i karnej ( art KK). Pracodawca ma prawo wglądu do PIT-ów..... (data i podpis wnioskodawcy) Adnotacje Komisji Socjalna 9

10 Załącznik nr 5 do regulaminu ZFŚS UMOWA o przyznanie pomocy z ZFŚS na cele mieszkaniowe zawarta w dniu. Pomiędzy Zespołem Szkół Nr 110 w Warszawie ul. Wrzeciono 24 zwanym dalej Zakładem w imieniu którego działa ( imię i nazwisko, stanowisko służbowe) a Panem/ Panią. ( imię i nazwisko pomocobiorcy, miejsce pracy) zamieszkałym.. zwanym dalej: pomocobiorcą lub pożyczkobiorcą 1 Na podstawie decyzji z dnia.. zakład przyznaje pomocobiorcy ze środków ZFŚS pomoc na cele mieszkaniowe w postaci... ( pomocy zwrotnej) w wysokości.. zł, słownie złotych:.. oprocentowanej 3% w stosunku rocznym z przeznaczeniem na:.. 2 Wypłacona pożyczka wraz z oprocentowaniem w łącznej kwocie.zł słownie podlega spłacie w.. ratach miesięcznych. Okres spłaty pożyczki wynosi.. miesięcy. Rozpoczęcie spłaty pożyczki wynosi.. miesięcy. Rozpoczęcie spłaty następuje od dnia w wysokości: I rata zł. następnych rat po. zł. 3 Pożyczkobiorca upoważnia zakład do potrącenia należnych rat pożyczki wraz z odsetkami zgodnie z 2 niniejszej umowy z przysługującego mu wynagrodzenia za pracę, poczynając od dnia. W razie nie wypracowania wynagrodzenia w wysokości wystarczającej na spłatę pożyczki pomocobiorca zobowiązuje się spłacić raty pożyczki w kwotach i terminach ustalonych w umowie z innych dochodów wnoszonych do kasy Zakładu. 4 Nie spłacona pożyczka wraz z odsetkami staje się natychmiast wymagalna w przypadku rozwiązania stosunku pracy z pożyczkobiorcą, Zakład zastrzega sobie prawo ustalenia nowego trybu i sposobu spłaty pożyczki z ewentualnym ograniczeniem liczby rat i czasu spłacania należności. 10

11 Powyższe zastrzeżenia nie dotyczą rozwiązania stosunku pracy w drodze wypowiedzenia lub za zgodą stron. Zmiana warunków określonych w niniejszej umowie wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 5 6 W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się postanowienia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz powszechnie obowiązujące przepisy i zasady prawa cywilnego Pomocobiorca ( pożyczkobiorca) oświadcza, że znane są mu postanowienia Regulaminu ZFŚS i niniejszej umowy, którą podpisuje. 4. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej strony. Warszawa, dn. r. (imię i nazwisko pożyczkobiorcy) DO seria. Nr. wydany przez w Poręczenie spłaty (zgodnie z 6, pkt. 5 i 6 niniejszego Regulaminu): W razie nie uregulowania należności we właściwym terminie przez pożyczkobiorcę, wyrażamy zgodę jako współodpowiedzialni na pokrycie nie spłaconej kwoty wraz z należnymi odsetkami z naszych wynagrodzeń za pracę: 1. Pan/ Pani..zam.. DO seria. Nr wystawiony przez... (data i czytelny podpis) ` 2. Pan/ Pani..zam.. DO seria. Nr wystawiony przez... (data i czytelny podpis) Potwierdzam tożsamość pożyczkobiorcy i poręczycieli oraz wiarygodność złożonych przez nich podpisów... ( data, pieczęć i podpis osoby odpowiedzialnej za załatwienie formalności 11

12 Załącznik nr 6 do regulaminu ZFŚS WNIOSEK o przyznanie pomocy z ZFŚS na cele mieszkaniowe Imię i nazwisko Miejsce pracy Stanowisko Adres zamieszkania 1. Proszę o przyznanie mi ze środków ZFŚS pomocy z przeznaczeniem na: 12

I. Podstawy prawne II. Postanowienia ogólne 1 2 III. Tworzenie Funduszu 1

I. Podstawy prawne II. Postanowienia ogólne 1 2 III. Tworzenie Funduszu 1 I. Podstawy prawne 1. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych opracowany został na podstawie przepisów: 1) Ustawy z dnia 4 marca 1994r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, 2) Ustawy

Bardziej szczegółowo

Regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych

Regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych Regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych Szkoły Podstawowej nr 20 im. T. Rejtana w Katowicach, marzec 2008r. I. Zasady ogólne 1 1. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych opracowany

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 17/ 2012

ZARZĄDZENIE NR 17/ 2012 ZARZĄDZENIE NR 17/ 2012 DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 8 w Kaliszu z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu gospodarowania Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych Na podstawie: Statutu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Sejmu Śląskiego w Radlinie. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN. zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Sejmu Śląskiego w Radlinie. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Sejmu Śląskiego w Radlinie I. Postanowienia ogólne 1. Zasady tworzenia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 315/2013

Zarządzenie Nr 315/2013 Zarządzenie Nr 315/2013 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 13 marca 2013 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dla pracowników Urzędu Miejskiego w Gdańsku Na podstawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W ZESPOLE SZKÓŁ W OSTROROGU SPIS TREŚCI

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W ZESPOLE SZKÓŁ W OSTROROGU SPIS TREŚCI 1 REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W ZESPOLE SZKÓŁ W OSTROROGU SPIS TREŚCI I. PODSTAWY PRAWNE ORAZ ZAKRES... 2 1. Podstawa prawna... 2 2. Zakres... 2 II. TWORZENIE FUNDUSZU.... 2 3.Postanowienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ, CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W GRONOWIE

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ, CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W GRONOWIE REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ, CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W GRONOWIE I. PODSTAWA PRAWNA 1. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zespołu Szkół, Centrum

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Postanowienia wstępne

REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Postanowienia wstępne REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Postanowienia wstępne 1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, zwany dalej Funduszem tworzy się na podstawie przepisów: ustawy z dnia 04 marca 1994r

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE

POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zespołu Szkół nr 66 w Warszawie ul. Myśliwiecka 6 POSTANOWIENIA OGÓLNE Zasady tworzenia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, zwanego dalej Funduszem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH PUBLICZNEGO GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W TUSZOWIE NARODOWYM

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH PUBLICZNEGO GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W TUSZOWIE NARODOWYM 1 REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH PUBLICZNEGO GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W TUSZOWIE NARODOWYM 2 I. PODSTAWA PRAWNA 1 1. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych zwanego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH. z dnia 21 kwietnia 2015 roku

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH. z dnia 21 kwietnia 2015 roku REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH z dnia 21 kwietnia 2015 roku Spis treści: I. Postanowienia wstępne. II. Przepisy ogólne dotyczące funduszu. III. Osoby uprawnione do korzystania ze świadczeń

Bardziej szczegółowo

Tekst jednolity stan na

Tekst jednolity stan na REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych - 1 - REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 11 IM. MARII CURIE - SKŁODOWSKIEJ w Tychach Tekst jednolity stan na

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Poczcie Polskiej S.A.

Regulamin korzystania z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Poczcie Polskiej S.A. Załącznik do Zarządzenia Nr 14 Dyrektora Generalnego Poczty Polskiej z dnia 22 lutego 2006 r. (zm. Zarządzeniem Nr 72 DGPP z dnia 25.06.2007r., Uchwałą Nr 294/2010 Zarządu Poczty Polskiej S.A. z dnia 14

Bardziej szczegółowo

z dnia 30 marca 2012r.

z dnia 30 marca 2012r. Zarządzenie Nr 2/2012 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Czeladzi z dnia 30 marca 2012r. w sprawie: wprowadzenie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Na podstawie art. 1

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA

REGULAMIN PRZYZNAWANIA REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH Z ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 5 W ZAMOŚCIU Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Zespole Szkół

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Lipnie

REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Lipnie REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Lipnie Przepisy wstępne 1. 1. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zwany dalej Funduszem, tworzy się na podstawie

Bardziej szczegółowo

Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Nowy Dwór Gdański Maj 2006 I. ZASADY OGÓLNE 1 Zasady tworzenia Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Samodzielnego Publicznego. Zakładu Opieki Zdrowotnej

REGULAMIN. Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Samodzielnego Publicznego. Zakładu Opieki Zdrowotnej REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego Nr 4 UM w Łodzi im. Marii Konopnickiej I Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH Tekst ujednolicony Opracowano na postawie: Zarządzenie nr 7 / 2009 Dyrektora MOPS w Stargardzie Szczecińskim z dnia 4 lutego 2009 r. oraz Zarządzenie Nr4/2010 Dyrektora MOPS w Stargardzie Szczecińskim

Bardziej szczegółowo

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Komenda Główna Straży Ochrony Kolei

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Komenda Główna Straży Ochrony Kolei Załącznik do Decyzji nr... Komendanta Głównego Straży Ochrony Kolei z dnia...2010 roku R E G U L A M I N ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A. KOMENDA GŁÓWNA STRAŻY

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 13/IV/2013 Rektora PWSZ w Kaliszu z dnia 25 kwietnia 2013 r. REGULAMIN

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 13/IV/2013 Rektora PWSZ w Kaliszu z dnia 25 kwietnia 2013 r. REGULAMIN Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 13/IV/2013 Rektora PWSZ w Kaliszu z dnia 25 kwietnia 2013 r. REGULAMIN GOSPODAROWANIA ŚRODKAMI ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 510/07 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dna 27.06.2007 r. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych l. Podstawy prawne wydania regulaminu ustawa z dnia 4 marca

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SZKLARACH

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SZKLARACH REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SZKLARACH I. PODSTAWA PRAWNA WYDANIA REGULAMINU 1. Ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (tekst

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 37/2008

ZARZĄDZENIE NR 37/2008 ZARZĄDZENIE NR 37/2008 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 14 marca 2008 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz powołania Komisji Socjalnej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miasta Płocka. I. Postanowienia ogólne.

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miasta Płocka. I. Postanowienia ogólne. Załącznik do Zarządzenia Nr 2378/04 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 13 września 2004 r. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miasta Płocka I. Postanowienia ogólne. 1 Regulamin

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH dla V Liceum Ogólnokształcącego im. Kanclerza Jana Zamoyskiego w Dąbrowie Górniczej

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH dla V Liceum Ogólnokształcącego im. Kanclerza Jana Zamoyskiego w Dąbrowie Górniczej REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH dla V Liceum Ogólnokształcącego im. Kanclerza Jana Zamoyskiego w Dąbrowie Górniczej I. Postanowienia ogólne 1 Podstawy prawne działalności socjalnej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH POGOTOWIA OPIEKUŃCZEGO IM KAROLA OLGIERDA BORCHARDTA W GDAŃSKU UL. LECZKOWA 1A

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH POGOTOWIA OPIEKUŃCZEGO IM KAROLA OLGIERDA BORCHARDTA W GDAŃSKU UL. LECZKOWA 1A REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH POGOTOWIA OPIEKUŃCZEGO IM KAROLA OLGIERDA BORCHARDTA W GDAŃSKU UL. LECZKOWA 1A Spis treści: I. Postanowienia wstępne. II. Osoby uprawnione do korzystania

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 4 marca 1994r. o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych (Dz.U.Nr 70 z 1996r. poz. 335 z póź.zm.) 2. Rozporządzenie Ministerstwa Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 9 marca

Bardziej szczegółowo

Regulamin gospodarowania zakładowym funduszem świadczeń socjalnych w Uniwersytecie Gdańskim. I. Postanowienia wstępne

Regulamin gospodarowania zakładowym funduszem świadczeń socjalnych w Uniwersytecie Gdańskim. I. Postanowienia wstępne Załącznik do Zarządzenia Rektora UG nr 14/R/05 Regulamin gospodarowania zakładowym funduszem świadczeń socjalnych w Uniwersytecie Gdańskim I. Postanowienia wstępne 1 1. Regulamin określa zasady tworzenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DYSPONOWANIA FUNDUSZEM ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ POLIGRAFICZNO-MECHANICZNYCH IM. ARMII KRAJOWEJ W KATOWICACH

REGULAMIN DYSPONOWANIA FUNDUSZEM ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ POLIGRAFICZNO-MECHANICZNYCH IM. ARMII KRAJOWEJ W KATOWICACH REGULAMIN DYSPONOWANIA FUNDUSZEM ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ POLIGRAFICZNO-MECHANICZNYCH IM. ARMII KRAJOWEJ W KATOWICACH I. PODSTAWA PRAWNA 1 Ustawa z dnia 4 marca 1994r. o zakładowym funduszu świadczeń

Bardziej szczegółowo