ZARZĄDZENIE NR K PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA - KIEROWNIKA URZĘDU. z dnia 24 kwietnia 2013 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZARZĄDZENIE NR 8.2013.K PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA - KIEROWNIKA URZĘDU. z dnia 24 kwietnia 2013 r."

Transkrypt

1 ZARZĄDZENIE NR K PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA - KIEROWNIKA URZĘDU z dnia 24 kwietnia 2013 r. w sprawie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Miasta Zielona Góra. Na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U z 2012 r. Nr tekst jednolity z późn. zm. 1 ) w związku z art. 3 i ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 tekst jednolity z późn zm. 2 ) oraz art. 7 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz z późn. zm. 3 ) i art. 27 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz tekst jednolity z późn zm. 4 ) oraz 12 ust. 3 zarządzenia nr 300/07 Prezydenta Miasta Zielona Góra z dnia 14 marca 2007 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Zielona Góra tekst jednolity z późn zm. 5, po uzgodnieniu z zakładowymi organizacjami związków zawodowych zarządza się, co następuje: REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH URZĘDU MIASTA ZIELONA GÓRA Rozdział 1 Przepisy ogólne 1. Niniejszym zarządzeniem ustala się Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Miasta Zielona Góra ( regulamin ) określający: 1) zasady i warunki korzystania z usług i świadczeń finansowanych z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych ( funduszu ); 2) zasady przeznaczania środków funduszu na poszczególne cele i rodzaje działalności socjalnej w Urzędzie Miasta Zielona Góra Regulamin używa słów: urząd, komórka organizacyjna urzędu, pracownicy w rozumieniu regulaminu organizacyjnego urzędu. 2. Ilekroć w regulaminie jest mowa o: 1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2012 r. Nr 908 i Nr Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 113, poz. 717, z 1999 r. Nr 99, poz. 1152, z 2000 r. Nr 19, poz. 239, Nr 43, poz. 489, Nr 107, poz i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 11, poz. 84, Nr 28, poz. 301, Nr 52, poz. 538, Nr 99, poz. 1075, Nr 111, poz. 1194, Nr 123, poz. 1354, Nr 128, poz i Nr 154, poz. 1805, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 135, poz. 1146, Nr 196, poz. 1660, Nr 199, poz i Nr 200, poz. 1679, z 2003 r. Nr 166, poz i Nr 213, poz. 2081, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 99, poz. 1001, Nr 120, poz i Nr 240, poz. 2407, z 2005 r. Nr 10, poz. 71, Nr 68, poz. 610, Nr 86, poz. 732 i Nr 167, poz. 1398, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 133, poz. 935, Nr 217, poz i Nr 221, poz. 1615, z 2007 r. Nr 64, poz. 426, Nr 89, poz. 589, Nr 176, poz. 1239, Nr 181, poz i Nr 225, poz. 1672, z 2008 r. Nr 93, poz. 586, Nr 116, poz. 740, Nr 223, poz i Nr 237, poz. 1654, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 56, poz. 458, Nr 58, poz. 485, Nr 98, poz. 817, Nr 99, poz. 825, Nr 115, poz. 958, Nr 157, poz i Nr 219, poz. 1704, z 2010 r. Nr 105, poz. 655, Nr 135, poz. 912, Nr 182, poz. 1228, Nr 224, poz. 1459, Nr 249, poz i Nr 254, poz. 1700, z 2011 r. Nr 36, poz. 181, Nr 63, poz. 322, Nr 80, poz. 432, Nr 144, poz. 855, Nr 149, poz. 887, Nr 232, poz. 1378, Nr 237, poz. 1654, z 2012 r. Nr 908 i Nr 1110 oraz z 2013 r. Nr 2. 3 Zmiany tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 229, poz oraz z 2011 r. Nr 134, poz. 777 i Nr 201, poz Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001r. Nr 100, poz.1080 i N r128, poz.1405 z 2002 r. Nr 135, poz.1146 i Nr 240, por.2052 z 2003 r. Nr 63, poz.590 i Nr 213, poz.2081 z 2004 r. Nr 240, poz.2407 z 2008 r. Nr 90, poz.562, oraz z 2011 r. Nr 244, poz Ogłoszony w załączniku do obwieszczenia nr 1/10 Prezydenta Miasta Zielona Góra z dnia 18 stycznia 2010 r., zmieniony zarządzeniem nr 570/10 z dnia 19 maja 2010 r., nr 1385/10 z dnia 8 listopada 2010 r. nr z dnia 30 listopada 2011 r. oraz nr K z dnia 9 stycznia 2012 r., nr K z dnia 31 stycznia 2012 r., nr K z dnia 2 kwietnia 2012 r., rozstrzygnięciem nadzorczym nr NK -I IWit z dnia 9 maja 2012 r., zarządzeniem nr K z dnia 15 maja 2012 r., nr K z dnia 19 lipca 2012 r., nr K z dnia 28 września 2012 r. i nr K z dnia 26 października 2012 r. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

2 1) komisji- należy przez to rozumieć Komisję Socjalną; 2) organizacji związków zawodowych- należy przez to rozumieć organizacje związków zawodowych działających w urzędzie; 3) ustawie- należy przez to rozumieć ustawę o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych; 4) uprawnionym - należy przez to rozumieć osoby uprawnione do korzystania ze świadczeń z funduszu; 5) świadczeniach - należy przez to rozumieć świadczenia finansowane ze środków funduszu. Rozdział 2 Zasady przeznaczania środków funduszu na określone rodzaje działalności socjalnej Ustala się podział środków funduszu przeznaczonych na: 1) udzielanie pożyczek na cele mieszkaniowe nie więcej niż 10% odpisu rocznego; 2) pozostałe rodzaje działalności socjalnej określone w regulaminie nie mniej niż 90% odpisu rocznego; 3) 50% środków pochodzących ze spłat pożyczek mieszkaniowych zostaje ponownie przeznaczone na pożyczki mieszkaniowe i 50% na pozostałe świadczenia. 2. Wysokość dofinansowania lub finansowania poszczególnych rodzajów działalności socjalnej, z wyłączeniem udzielanych pożyczek mieszkaniowych, ustala corocznie -w ramach posiadanych środków- pracodawca w uzgodnieniu ze związkami zawodowymi w terminie nie późniejszym niż 30 kwietnia i przekazuje do wiadomości pracowników w formie komunikatu, z zastrzeżeniem W terminie do 20. marca każdego roku kalendarzowego, pracodawca przedstawi komisji zestawienie z określeniem liczby pracowników przypadających na poszczególne grupy dochodowe, o których mowa w 9, oraz liczbę osób wnioskujących o udzielenie pożyczki na cele mieszkaniowe w danym roku, z zastrzeżeniem Środki funduszu przeznacza się na następujące rodzaje działalności socjalnej: 1) wypoczynek; 2) bezzwrotne zapomogi pieniężne losowe; 3) pożyczki na cele mieszkaniowe; 4) świadczenie socjalne; 5) paczki dla dzieci pracowników. Rozdział 3 Warunki i zasady przyznawania świadczeń z funduszu 5. Przyznanie przez pracodawcę świadczeń z funduszu uzależnione jest od sytuacji życiowej, rodzinnej oraz materialnej uprawnionego i ma charakter uznaniowy. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

3 6. Uprawnionymi do korzystania ze świadczeń funduszu są: 1) pracownicy, niezależnie od rodzaju umowy o pracę oraz wymiaru czasu pracy jej wykonywania, w tym przebywający na urlopach wychowawczych; 2) emeryci i renciści, którzy rozwiązali z urzędem umowę o pracę w związku z przejściem na emeryturę lub rentę i nie nawiązali po tym fakcie stosunku pracy; 3) członkowie rodzin osób wymienionych w pkt 1 i Za członków rodzin uprawnionych wymienionych w 6 pkt 1-2 uważa się : 1) małżonka; 2) konkubinę lub konkubenta; 3) dzieci własne, przysposobione, przyjęte na wychowanie przez uprawnionych w ramach rodziny zastępczej, dzieci współmałżonka, konkubiny lub konkubenta, wnuki i rodzeństwo pozostające na utrzymaniu uprawnionych do 18 lat, a jeżeli kształcą się w szkole - do ukończenia nauki, jednak nie dłużej niż do ukończenia przez nie 25 roku życia Podstawą przyznania świadczeń z funduszu stanowi średni miesięczny przychód brutto przypadający na osobę w gospodarstwie domowym uprawnionego. 2. Podstawą ustalenia przychodu brutto przypadającego na członka gospodarstwa domowego jest oświadczenie złożone przez uprawnionych wg wzoru określonego w systemie zarządzania jakością urzędu. 3. Oświadczenie składane jest raz w roku do 15 marca i obowiązuje do wszystkich świadczeń, o które zawnioskuje uprawniony w danym roku, z zastrzeżeniem Uprawniony ma obowiązek ująć w oświadczeniu pełną wysokość przychodów uzyskanych ze wszystkich źródeł przez wszystkie uprawnione osoby prowadzące wspólne gospodarstwo domowe, zgodne z rocznym zeznaniem podatkowym złożonym we własnym urzędzie skarbowym za poprzedni rok rozliczeniowy Komisja każdego roku jest zobowiązana do sprawdzenia 5% oświadczeń pracowników w zakresie zgodności z rocznymi zeznaniami podatkowymi, z wyłączeniem pracowników z najwyższych grup dochodowych 2. W przypadku stwierdzenia lub zgłoszenia jakichkolwiek wątpliwości, co do złożonego przez pracownika oświadczenia, Komisja zwraca się do wnioskodawcy o przedłożenie do wglądu zeznania podatkowego PIT za dany rok, w celu wykluczenia niezgodności. 3. W przypadku stwierdzenia, w wyniku kontroli przeprowadzonej przez komisję, niezgodności oświadczenia złożonego przez pracownika i wcześniejszego przyznania świadczenia na podstawie fałszywego oświadczenia, na pracowniku ciąży obowiązek zwrotu przyznanego w danym roku świadczenia. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

4 osobę: 10. Wysokość świadczeń jest zróżnicowana wg grup dochodowych i przychodu brutto na 1) dla świadczeń, o których mowa w 11 i 18: grupa przychód brutto na osobę a) I do 1500 zł, b) II zł, c) III zł, d) IV powyżej 3000 zł; 2) dla świadczeń, o których mowa w 19: grupa przychód brutto na osobę a) I do 3000 zł, b) II powyżej 3000 zł Dofinansowanie wypoczynku przysługuje raz w roku pracownikowi lub uprawnionemu dziecku. 2. Warunkiem dofinansowania wypoczynku pracownika jest przyznanie uprawnionemu urlopu wypoczynkowego w wymiarze co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych, do których zaliczamy - oprócz dni korzystania z urlopu- również dni wolne od pracy przypadające przed, w trakcie i po zakończeniu korzystania przez uprawnionego z urlopu wypoczynkowego. 3. Uprawniony zobowiązany jest do złożenia wniosku o dofinansowanie wypoczynku przed rozpoczęciem urlopu, pod rygorem nie rozpatrzenia wniosku złożonego w innym terminie. 4. Warunkiem dofinansowania wypoczynku dla dzieci pracowników jest wykupienie przez uprawnionego zorganizowanego wyjazdu dla dzieci, np. w formie kolonii, obozu. 5. Dofinansowanie do wyjazdu zorganizowanego przysługuje dzieciom do osiągnięcia przez nie 18 roku życia. 6. Kwota dofinansowania do zorganizowanego wyjazdu dziecka jest przelewana na wskazane konto organizatora wypoczynku, przed wyjazdem dziecka na kolonię lub obóz. 7. Wnioski o dofinansowanie wypoczynku będą rozpatrywane po ustaleniu wysokości dofinansowania, o której mowa w 3 ust Przyznawanie bezzwrotnych zapomóg pieniężnych losowych uzależnione jest od wystąpienia zdarzenia losowego, niezależnego od uprawnionego. 2. Do wniosku o zapomogę losową należy dołączyć dokument potwierdzający zdarzenie losowe. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

5 13. Ustala się wysokość zapomogi losowej w kwocie do złotych, a w szczególnie uzasadnionych i udokumentowanych przypadkach do złotych Pożyczka na cele mieszkaniowe może być przyznawana uprawnionym określonym w 6 pkt 1 i Warunkiem przyznania pożyczki na cele mieszkaniowe jest całkowita spłata poprzednio zaciągniętej pożyczki Pożyczki na cele mieszkaniowe udziela się według kolejności złożenia wniosków, w wysokości do 6.000zł. na okres nie dłuższy niż 3 lata, z zastrzeżeniem ust Wniosek o pożyczkę można złożyć dopiero po całkowitej spłacie poprzednio zaciągniętej pożyczki. 3. W przypadku, gdy przychód brutto na osobę w gospodarstwie domowym mieści się w grupie powyżej 3.000zł w gospodarstwie wieloosobowym i powyżej złotych w gospodarstwie jednoosobowym, spłata pożyczki następuje w ciągu 2 lat. 4. Pracownikom zatrudnionym na czas określony, z wyłączeniem prezydenta i jego zastępców, udziela się pożyczki w wysokości do zł. 5. W przypadku pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę na czas określony termin całkowitej spłaty pożyczki nie może być późniejszy, niż termin zakończenia stosunku pracy. 6. W sytuacji udzielenia pracownikowi urlopu bezpłatnego, na wniosek zainteresowanego, czas spłaty pożyczki może podlegać prolongacie na czas trwania urlopu. 7. W szczególnie uzasadnionych wypadkach, po uzyskaniu pozytywnej opinii komisji, pracodawca może przyznać pożyczkę na cele mieszkaniowe poza kolejnością. 8. Oprocentowanie pożyczki wynosi 2 % w stosunku rocznym Szczegółowe warunki spłaty pożyczki na cele mieszkaniowe określa umowa zawarta pomiędzy pracodawcą a uprawnionym. 2. Ramowy wzór umowy pożyczki na cele mieszkaniowe, uzgodniony z organizacją związków zawodowych, określa system zarządzania jakością urzędu Udzielenie pożyczki ze środków funduszu wymaga poręczenia dwóch pracowników zatrudnionych na czas nieokreślony. 2. W przypadku zaprzestania spłaty pożyczki przez uprawnionego, obowiązek spłaty pożyczki bezwzględnie przechodzi solidarnie na poręczycieli. 3. W przypadku śmierci pożyczkobiorcy pożyczka jest umarzana. 18. Świadczenie socjalne przysługuje uprawnionym, o których mowa w 6 pkt 1 i 2, jeden raz w roku, w związku z wydatkami ponoszonymi w okresie Świąt Bożego Narodzenia. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

6 Paczki przysługują uprawnionym dzieciom w wieku od 2 do 14 roku życia (wliczając rok kalendarzowy, w którym dzieci kończą 2 i 14 rok życia), o których mowa w 7 pkt 3, pozostającym na utrzymaniu pracowników. 2. W przypadku zatrudnienia w Urzędzie obojga rodziców, o paczkę dla dzieci uprawnionych może wnioskować tylko jeden z rodziców. 3. Paczki przyznawane są raz w roku, w związku z wydatkami ponoszonymi w okresie Świąt Bożego Narodzenia. Rozdział 4 Komisja Socjalna 20. Komisja Socjalna jest zespołem opiniodawczo - doradczym pracodawcy w sprawie przyznawania świadczeń z funduszu Komisję powołuje pracodawca spośród pracowników cieszących się zaufaniem i szacunkiem współpracowników. Kandydatura pracownika na członka komisji musi uzyskać akceptację bezpośredniego przełożonego. 2. W skład komisji wchodzą: 3 członkowie powoływani przez pracodawcę oraz po jednym przedstawicielu organizacji związkowych działających w urzędzie. 3. Kadencja członków komisji powołanych przez pracodawcę trwa 4 lata, licząc od dnia powołania, przy czym co dwa lata kończy się kadencja jednego członka komisji. 4. Komisja ze swego grona wybiera przewodniczącego i zastępcę przewodniczącego Komisja rozpatruje wnioski o udzielenie świadczeń z funduszu na posiedzeniach zwoływanych w razie potrzeby, nie rzadziej niż raz w miesiącu, w obecności przedstawiciela organizacji związkowych i co najmniej dwóch członków. 2. Komisja określa terminy składania wniosków o przyznanie świadczeń, w komunikacie przekazanym pracownikom z co najmniej 2-tygodniowym wyprzedzeniem. 3. Wnioski składane po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane. 4. Komisja sporządza protokół ze swoich czynności i przedkłada go do akceptacji pracodawcy. 5.Pozytywna opinia Komisji stanowi uzgodnienie, o którym stanowi art. 27 ust.2 ustawy o związkach zawodowych. Rozdział 5 Tryb przyznawania świadczeń z funduszu Świadczenia z funduszu udzielane są przez pracodawcę, na pisemny wniosek uprawnianego, po uzyskaniu opinii Komisji. 2. Wzory wniosków w sprawie udzielenia świadczeń z funduszu, uzgodnione z organizacjami związków zawodowych, określa system zarządzania jakością. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

7 Wnioski o pożyczki na cele mieszkaniowe rozpatrywane są według kolejności złożenia. 2. Należycie udokumentowane wnioski o przyznanie świadczeń z funduszu należy składać w komórce organizacyjnej urzędu właściwej ds. spraw socjalnych pracowników w zakresie obsługi rzeczowej funduszu. 3. Wnioski nieudokumentowane lub niepełne zwraca się bez rozpatrzenia W przypadku odmowy przyznania świadczenia uprawnionemu, przysługuje mu w terminie 7 dni od otrzymania pisemnego powiadomienia prawo odwołania do pracodawcy. 2. Pracodawca rozpatruje odwołanie w terminie do 14 dni. 3. Ponowna negatywna decyzja, uzasadniona pisemnie, jest ostateczna. Rozdział 6 Przepisy przejściowe i końcowe Na każdy rok kalendarzowy, w terminie nie późniejszym niż 30 kwietnia, po uzgodnieniu z organizacjami związków zawodowych, sporządza się plan rzeczowo-finansowy wykorzystania środków funduszu, z zastrzeżeniem Aktualizacja planu rzeczowo-finansowego następuje w okresie do 30 września każdego roku kalendarzowego przy współudziale Komisji i przedstawicieli związków zawodowych. 3. Środki funduszu niewykorzystane w danym roku kalendarzowym przechodzą na rok następny. 4. Środki funduszu gromadzone są na odrębnym rachunku bankowym. 27. Informacja o wydatkowaniu funduszu za rok poprzedni z uwzględnieniem podziału na poszczególne rodzaje świadczeń, o których mowa 4, jest sporządzana nie później niż do 28 lutego każdego roku przez komisję i podawana do wiadomości pracowników w formie komunikatu. 28. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy ustawy oraz innych aktów prawnych powszechnie obowiązujących. 29. W roku 2013 wysokość dofinansowania lub finansowania poszczególnych rodzajów działalności socjalnej, o której mowa w 3 ust. 2, zostanie ustalona w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia wejścia w życie regulaminu. 30. W roku 2013 zestawienie, o którym mowa w 3 ust. 3, regulaminu pracodawca przedstawi komisji w terminie 14 dni kalendarzowych od wejścia w życie regulaminu. 31. W roku 2013 oświadczenia, o których mowa w 8 ust. 3 regulaminu są składane w terminie 21 dni kalendarzowych od dnia wejścia w życie regulaminu. 32. W roku 2013 plan rzeczowo-finansowy wykorzystania środków funduszu, o którym mowa w 26 ust. 1 zostanie sporządzony w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia wejścia w życie regulaminu. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

8 33. Wnioski o przyznanie świadczenia złożone przed wejściem w życie niniejszego regulaminu będą rozpatrywane wg zasad określonych w niniejszym regulaminie Mandaty członków komisji powołanych na podstawie zarządzenia Prezydenta Miasta Zielona Góra nr 413/10 z dnia 6 kwietnia 2010 r. w sprawie powołania Zakładowej Komisji Socjalnej w Urzędzie Miasta Zielona Góra wygasają z upływem kadencji, na którą zostali powołani. 2. Mandat członka komisji powołanego na podstawie 1 zarządzenia Prezydenta Miasta Zielona Góra nr K z dnia 5 kwietnia 2012 r. w sprawie powołania członków Zakładowej Komisji Socjalnej w Urzędzie Miasta Zielona Góra: 1) pkt 1 wygasa w związku z rezygnacją z mocą od dnia 22 marca 2013 r.; 2) pkt 2 - wygasa z upływem kadencji, na którą został powołany. 35. Traci moc zarządzenie nr 406/10 Prezydenta Miasta Zielona Góra z dnia 1 kwietnia 2010 r. w sprawie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Miasta Zielona Góra z późn zm Wykonanie zarządzenia powierza się: 1) komisji w zakresie opiniowania wniosków o przyznanie świadczeń funduszu oraz przedstawiania projektów zmian regulaminu; 2) komórce organizacyjnej urzędu właściwej ds. spraw socjalnych pracowników w zakresie obsługi rzeczowej funduszu; 3) komórce organizacyjnej urzędu właściwej ds. księgowości w zakresie obsługi finansowej funduszu; 4) komórce organizacyjnej urzędu właściwej ds. spraw kadr w zakresie obsługi kadrowej funduszu. 37. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od dnia ogłoszenia i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej. PREZYDENT MIASTA (-) mgr inż. Janusz Kubicki 6 Zarządzenie zmienione zarządzeniem nr K z dnia 16 kwietnia 2012 r. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

POSTANOWIENIA OGÓLNE

POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zespołu Szkół nr 66 w Warszawie ul. Myśliwiecka 6 POSTANOWIENIA OGÓLNE Zasady tworzenia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, zwanego dalej Funduszem

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne

I. Postanowienia ogólne R E G U L A M I N Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym ustanowiony Zarządzeniem Rektora nr 15/2008 z dnia 15 lutego 2008 roku (tekst ujednolicony) I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 13/IV/2013 Rektora PWSZ w Kaliszu z dnia 25 kwietnia 2013 r. REGULAMIN

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 13/IV/2013 Rektora PWSZ w Kaliszu z dnia 25 kwietnia 2013 r. REGULAMIN Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 13/IV/2013 Rektora PWSZ w Kaliszu z dnia 25 kwietnia 2013 r. REGULAMIN GOSPODAROWANIA ŚRODKAMI ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W INSTYTUCIE FILOZOFII I SOCJOLOGII POLSKIEJ AKADEMII NAUK

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W INSTYTUCIE FILOZOFII I SOCJOLOGII POLSKIEJ AKADEMII NAUK REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W INSTYTUCIE FILOZOFII I SOCJOLOGII POLSKIEJ AKADEMII NAUK 1 1. Fundusz Świadczeń Socjalnych w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN (zwanym dalej Fundusz)

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH POGOTOWIA OPIEKUŃCZEGO IM KAROLA OLGIERDA BORCHARDTA W GDAŃSKU UL. LECZKOWA 1A

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH POGOTOWIA OPIEKUŃCZEGO IM KAROLA OLGIERDA BORCHARDTA W GDAŃSKU UL. LECZKOWA 1A REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH POGOTOWIA OPIEKUŃCZEGO IM KAROLA OLGIERDA BORCHARDTA W GDAŃSKU UL. LECZKOWA 1A Spis treści: I. Postanowienia wstępne. II. Osoby uprawnione do korzystania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH KURATORIUM OŚWIATY WE WROCŁAWIU I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH KURATORIUM OŚWIATY WE WROCŁAWIU I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH KURATORIUM OŚWIATY WE WROCŁAWIU I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Regulamin został opracowany na podstawie: 1) ustawy z dnia 04 marca 1994 roku o Zakładowym

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Poczcie Polskiej S.A.

Regulamin korzystania z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Poczcie Polskiej S.A. Załącznik do Zarządzenia Nr 14 Dyrektora Generalnego Poczty Polskiej z dnia 22 lutego 2006 r. (zm. Zarządzeniem Nr 72 DGPP z dnia 25.06.2007r., Uchwałą Nr 294/2010 Zarządu Poczty Polskiej S.A. z dnia 14

Bardziej szczegółowo

I. Podstawy prawne II. Postanowienia ogólne 1 2 III. Tworzenie Funduszu 1

I. Podstawy prawne II. Postanowienia ogólne 1 2 III. Tworzenie Funduszu 1 I. Podstawy prawne 1. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych opracowany został na podstawie przepisów: 1) Ustawy z dnia 4 marca 1994r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, 2) Ustawy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 17/ 2012

ZARZĄDZENIE NR 17/ 2012 ZARZĄDZENIE NR 17/ 2012 DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 8 w Kaliszu z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu gospodarowania Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych Na podstawie: Statutu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ, CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W GRONOWIE

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ, CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W GRONOWIE REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ, CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W GRONOWIE I. PODSTAWA PRAWNA 1. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zespołu Szkół, Centrum

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH AKADEMII MUZYCZNEJ im. IGNACEGO JANA PADEREWSKIEGO W POZNANIU. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN. ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH AKADEMII MUZYCZNEJ im. IGNACEGO JANA PADEREWSKIEGO W POZNANIU. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH AKADEMII MUZYCZNEJ im. IGNACEGO JANA PADEREWSKIEGO W POZNANIU. 1. Podstawę prawną Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, zwanego dalej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO POSTANOWIENIA OGÓLNE. ROZDZIAŁ I Tworzenie funduszu

REGULAMIN ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO POSTANOWIENIA OGÓLNE. ROZDZIAŁ I Tworzenie funduszu REGULAMIN ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO POSTANOWIENIA OGÓLNE ROZDZIAŁ I Tworzenie funduszu 1 1. W Warszawskim Uniwersytecie Medycznym, zwanym w dalszej treści Regulaminu Uczelnią,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH. z dnia 21 kwietnia 2015 roku

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH. z dnia 21 kwietnia 2015 roku REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH z dnia 21 kwietnia 2015 roku Spis treści: I. Postanowienia wstępne. II. Przepisy ogólne dotyczące funduszu. III. Osoby uprawnione do korzystania ze świadczeń

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 1/2015 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 7 stycznia 2015 r.

ZARZĄDZENIE Nr 1/2015 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 7 stycznia 2015 r. ZARZĄDZENIE Nr 1/2015 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 7 stycznia 2015 r. zmieniające Zarządzenie Nr 13/2011 Rektora UKSW z dnia 7 marca 2011 r. w sprawie Regulaminu

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 315/2013

Zarządzenie Nr 315/2013 Zarządzenie Nr 315/2013 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 13 marca 2013 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dla pracowników Urzędu Miejskiego w Gdańsku Na podstawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ USŁUGOWO-GOSPODARCZYCH W PLESZEWIE

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ USŁUGOWO-GOSPODARCZYCH W PLESZEWIE Tekst jednolity z dnia 22.06.2010r. REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ USŁUGOWO-GOSPODARCZYCH W PLESZEWIE I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejszy regulamin ustala zasady gospodarowania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Sejmu Śląskiego w Radlinie. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN. zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Sejmu Śląskiego w Radlinie. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Sejmu Śląskiego w Radlinie I. Postanowienia ogólne 1. Zasady tworzenia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Lipnie

REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Lipnie REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Lipnie Przepisy wstępne 1. 1. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zwany dalej Funduszem, tworzy się na podstawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH PUBLICZNEGO GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W TUSZOWIE NARODOWYM

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH PUBLICZNEGO GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W TUSZOWIE NARODOWYM 1 REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH PUBLICZNEGO GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W TUSZOWIE NARODOWYM 2 I. PODSTAWA PRAWNA 1 1. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych zwanego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DYSPONOWANIA FUNDUSZEM ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ POLIGRAFICZNO-MECHANICZNYCH IM. ARMII KRAJOWEJ W KATOWICACH

REGULAMIN DYSPONOWANIA FUNDUSZEM ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ POLIGRAFICZNO-MECHANICZNYCH IM. ARMII KRAJOWEJ W KATOWICACH REGULAMIN DYSPONOWANIA FUNDUSZEM ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ POLIGRAFICZNO-MECHANICZNYCH IM. ARMII KRAJOWEJ W KATOWICACH I. PODSTAWA PRAWNA 1 Ustawa z dnia 4 marca 1994r. o zakładowym funduszu świadczeń

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Postanowienia ogólne. 1. Podstawy prawne działalności socjalnej określają :

Regulamin Zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Postanowienia ogólne. 1. Podstawy prawne działalności socjalnej określają : Regulamin Zakładowego funduszu świadczeń socjalnych Postanowienia ogólne 1. Podstawy prawne działalności socjalnej określają : - Ustawa z dnia 4marca 1994 r. o zakładowym funduszy świadczeń socjalnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Samodzielnego Publicznego. Zakładu Opieki Zdrowotnej

REGULAMIN. Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Samodzielnego Publicznego. Zakładu Opieki Zdrowotnej REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego Nr 4 UM w Łodzi im. Marii Konopnickiej I Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN GOSPODAROWANIA ZAKŁADOWYM FUNDUSZEM ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W UNIWERSYTECIE GDAŃSKIM

REGULAMIN GOSPODAROWANIA ZAKŁADOWYM FUNDUSZEM ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W UNIWERSYTECIE GDAŃSKIM REGULAMIN GOSPODAROWANIA ZAKŁADOWYM FUNDUSZEM ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W UNIWERSYTECIE GDAŃSKIM Zarządzenie wprowadzające Regulamin gospodarowania zakładowym funduszem świadczeń socjalnych w UG I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH DLA PRACOWNIKÓW ZATRUDNIONYCH W URZĘDZIE GMINY W ŁAMBINOWICACH

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH DLA PRACOWNIKÓW ZATRUDNIONYCH W URZĘDZIE GMINY W ŁAMBINOWICACH Załącznik do Zarządzenia Wójta Gminy Łambinowice Nr 6/2007 z dnia 30.05.2007r. REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH DLA PRACOWNIKÓW ZATRUDNIONYCH W URZĘDZIE GMINY W ŁAMBINOWICACH I. PRZEPISY

Bardziej szczegółowo

z dnia 30 marca 2012r.

z dnia 30 marca 2012r. Zarządzenie Nr 2/2012 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Czeladzi z dnia 30 marca 2012r. w sprawie: wprowadzenie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Na podstawie art. 1

Bardziej szczegółowo

Starosty Nowodworskiego z dnia Ą 1 kn~ 2013 roku. w sprawie ustalenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Starosty Nowodworskiego z dnia Ą 1 kn~ 2013 roku. w sprawie ustalenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych ZARZĄDZENIE NrĄ,'t12013 Starosty Nowodworskiego z dnia Ą 1 kn~ 2013 roku w sprawie ustalenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Starostwie Powiatowym w Nowym Dworze Mazowieckim. Na

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W ZESPOLE SZKÓŁ W OSTROROGU SPIS TREŚCI

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W ZESPOLE SZKÓŁ W OSTROROGU SPIS TREŚCI 1 REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W ZESPOLE SZKÓŁ W OSTROROGU SPIS TREŚCI I. PODSTAWY PRAWNE ORAZ ZAKRES... 2 1. Podstawa prawna... 2 2. Zakres... 2 II. TWORZENIE FUNDUSZU.... 2 3.Postanowienia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 35/10/11 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 21 lutego 2011 roku

ZARZĄDZENIE Nr 35/10/11 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 21 lutego 2011 roku ZARZĄDZENIE Nr 35/10/11 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 21 lutego 2011 roku zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia na Politechnice Śląskiej Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 510/07 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dna 27.06.2007 r. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych l. Podstawy prawne wydania regulaminu ustawa z dnia 4 marca

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miasta Płocka. I. Postanowienia ogólne.

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miasta Płocka. I. Postanowienia ogólne. Załącznik do Zarządzenia Nr 2378/04 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 13 września 2004 r. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miasta Płocka I. Postanowienia ogólne. 1 Regulamin

Bardziej szczegółowo