Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych"

Transkrypt

1 Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 510/07 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dna r. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych l. Podstawy prawne wydania regulaminu ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (t.j. Dz.U. z 1996r. nr 70, poz. 335 z późn. zm.) ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (t.j. Dz.U. z 2001 r. nr 79, poz. 854 z późn. zm.), rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14 marca 1994 r. w sprawie sposobu ustalania przeciętnej liczby zatrudnionych w celu naliczania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (Dz.U. nr 43, póz. 168 z późn. zm.), II. Postanowienia ogólne 1 1.Podstawę gospodarowania zakładowym funduszem świadczeń socjalnych stanowią przepisy ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, wymienionej w podstawach prawnych wydania regulaminu, niniejszy regulamin oraz zatwierdzony coroczny plan wydatków funduszu (plan rzeczowo-finansowy). 2.Za administrowanie funduszem i realizację regulaminu odpowiedzialny jest pracodawca Plan wydatków na dany rok kalendarzowy w tym podział środków na poszczególne cele i rodzaje działalności ustala Prezydent w planie rzeczowo-finansowym stanowiącym załącznik nr 1 do Regulaminu w oparciu o planowaną kwotę odpisu na ZFŚS określonego w budżecie miasta Wałbrzycha na dany rok kalendarzowy. 2. Plan rzeczowo-finansowy podlega uzgodnieniu ze wszystkimi zakładowymi organizacjami związkowymi. 3. Prawo zgłaszania propozycji zmian w regulaminie oraz w rocznym planie wydatków z funduszu posiada zarówno pracodawca, jak i związki zawodowe. Zmiany te będą wprowadzane w trybie przewidzianym przez ustawę o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych dla wydawania regulaminu. 4. Decyzje o przyznaniu świadczeń socjalnych poszczególnym osobom uprawnionym podejmuje pracodawca w uzgodnieniu ze wszystkimi działającymi u pracodawcy zakładowymi organizacjami związkowymi w oparciu o opinię Komisji Socjalnej.

2 3 1.Wnioski w sprawie przyznania określonych rodzajów pomocy socjalnej, przewidzianych w regulaminie, należy składać w Biurze ds. Pracowniczych. 2.Treść regulaminu funduszu jest ogólnie dostępna. Regulamin może być wydany na każde żądanie zainteresowanej osoby uprawnionej do korzystania z funduszu. 4 1.W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy prawa. 2.W szczególnie uzasadnionych przypadkach decyzje dotyczące przyznania świadczenia będą rozpatrywane indywidualnie przez Komisję Socjalną. III. Tworzenie funduszu 5 1.Odpis podstawowy na fundusz nalicza się corocznie według zasad określonych w ustawie o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych. 2. Środki funduszu zwiększa się o: a) odsetki od środków funduszu (gromadzonych na rachunku bankowym) a także ewentualnych lokat terminowych prowadzonych w ramach tego rachunku, b) wpływy z oprocentowania pożyczek udzielanych na cele mieszkaniowe, c) wpływy z darowizn i zapisów od osób fizycznych i prawnych. IV. Przeznaczenie funduszu 6 Środki funduszu przeznacza się na finansowanie: 1) wypoczynku w formie: a) dopłat do wypoczynku organizowanego przez pracowników urzędu i inne osoby uprawnione - we własnym zakresie za okres nie krótszy niż 14 kolejnych dni kalendarzowych urlopu wypoczynkowego w rozumieniu Kodeksu pracy. (Tabela dopłat stanowi załącznik nr 2 do regulaminu) 2) działalności kulturalno-oświatowej, sportowej i turystycznej w formie: a) dopłat do biletów wstępu do kin, teatrów, występów estradowych, koncertów, wystaw, biletów wstępu na basen; uczestnictwo w powyższych formach działalności socjalnej może odbywać się na podstawie ogólnodostępnych abonamentów nabywanych przez pracodawcę na poszczególne rodzaje i formy działalności lub biletów jednorazowych nabytych uprzednio przez pracodawcę, uprawniających do uczestnictwa w wymienionych formach działalności socjalnej, b) dopłat do imprez sportowo-rekreacyjnych i innych, wycieczek turystyczno-krajoznawczych organizowanych w dni wolne od pracy. Każdego roku wyodrębnia się w planie rzeczowo-finansowym pozycję w ramach formuły finansowania świadczeń, o których mowa w punkcie 2b pod nazwą Festyn rekreacyjnosportowy dla pracowników z wyszczególnioną kwotą na ten cel.

3 Dopłata o której mowa w 6 pkt. 2 może wynieść: - do 80% - ceny biletu lub wartości przypadającej na jednego uczestnika uprawnionemu, którego dochód na członka rodziny ( wykazany w oświadczeniu o którym mowa w 10 pkt 2 regulaminu) nie przekracza kwoty określanej co rok w tabeli stanowiącej załącznik nr 4 do Regulaminu, - do 50 % - ceny biletu lub wartości przypadającej na jednego uczestnika uprawnionemu, którego dochód na członka nie przekracza kwoty określanej co rok w tabeli stanowiącej załącznik nr 4 do Regulaminu, - dopłata nie przysługuje w przypadku gdy dochód na członka rodziny przekracza kwotę określoną co rok w tabeli stanowiącej załącznik nr 4 do Regulaminu. Dopuszcza się możliwość sfinansowania świadczeń, o których mowa w pkt.2 w całości ze środków funduszu, po spełnieniu wymogów ustawowych. 3) dopłat do wyprawek szkolnych dla dzieci pracowników i osób uprawnionych w wysokości określonej w tabeli (Tabela dopłat stanowi załącznik nr 3 do regulaminu). Dopłata przysługuje na dzieci w wieku szkolnym od klasy 0 do ukończenia średniej szkoły. 4) pomocy rzeczowej i pieniężnej (w formie zapomóg) dla osób uprawnionych dotkniętych wypadkami losowymi lub znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej - przyznawanej zwyczajowo (raz w roku) w zależności od potrzeb oraz możliwości finansowych funduszu. Pomoc rzeczowa może być udzielona w formie zakupu: lekarstw, artykułów żywnościowych, niektórych niezbędnych sprzętów domowych, odzieży, Zapomogi losowe po zmarłym członku rodziny mogą być udzielane tylko w przypadku całkowitego pokrycia kosztów pogrzebu (po przedstawieniu rachunków). Wzór wniosku o zapomogę stanowi załącznik nr 5 do regulaminu. 5) pomocy pieniężnej lub rzeczowej w formie bonów towarowych dla pracownika przyznawanej na podstawie wniosków pracowników jednorazowo w danym roku. V. Osoby uprawnione do korzystania z funduszu 7 1. Z usług i świadczeń finansowanych z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych mogą korzystać: a) pracownicy zatrudnieni na podstawie: umowy o pracę na czas określony i nieokreślony, na okres próbny, na czas wykonania określonej pracy, w pełnym lub niepełnym wymiarze czasu pracy, b) pracownicy przebywający na urlopach wychowawczych, 2. Ze świadczeń socjalnych mogą korzystać także: a) pozostające na utrzymaniu i wychowaniu dzieci własne, dzieci przysposobione oraz przyjęte na wychowanie dzieci w ramach rodziny zastępczej, dzieci współmałżonków do czasu ukończenia 18 lat, a jeżeli pobierają naukę w formach szkolnych dziennych - do ukończenia nauki, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25 lat, Osoba ubiegająca się o świadczenie na dziecko w wieku szkolnym ponadpodstawowym winna przedłożyć stosowne zaświadczenie ze szkoły. b) emeryci i renciści dla których Urząd Miejski był ostatnim miejscem pracy.

4 8 Świadczenia socjalne w pierwszej kolejności przysługują osobom uprawnionym: a) o niskim dochodzie na osobę w rodzinie, b) wychowującym samotnie dzieci, wykazującym niski dochód na osobę w rodzinie, c)mającym dzieci, które ze względu na stan zdrowia wymagają specjalnej, kosztownej opieki i leczenia, oraz wychowującym dzieci częściowo lub całkowicie osierocone o niskim dochodzie na osobę w rodzinie, d) niepełnosprawnym, VI. Zasady i tryb ubiegania się o świadczenia socjalne 9 1. Dopłata do wypoczynku zorganizowanego w formie wczasów lub we własnym zakresie przysługuje raz na dwa lata. 2. Osoby ubiegające się o dopłatę do wypoczynku składają wnioski najpóźniej do końca miesiąca lutego każdego roku lub w innym terminie podanym do powszechnej wiadomości. Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane.(wzór wniosku stanowi załącznik nr 6 do regulaminu ) 3. Wykaz pracowników, którym przyznano dofinansowanie do wypoczynku będzie podany do wiadomości zainteresowanych po zatwierdzeniu przez pracodawcę w terminie jednego miesiąca od dnia zakończenia przyjmowania wniosków. 4. Zgłoszone przez zainteresowanych uwagi i zastrzeżenia będą rozpatrzone przez pracodawcę w uzgodnieniu z zakładowymi organizacjami związkowymi w ciągu 7 dni od zgłoszenia zastrzeżenia. 5. Odmowa przyznania świadczenia musi być uzasadniona na piśmie. 6. Pracownik, który otrzymał dofinansowanie, po powrocie z urlopu wypoczynkowego trwającego przez okres nie krótszy niż kolejne 14 dni kalendarzowych w celu uzyskania świadczenia jest zobowiązany do złożenia wniosku uprawniającego do wypłaty świadczenia( Wzór wniosku stanowi załącznik nr 7 do regulaminu). 7. Zapomogi rzeczowe lub finansowe mogą być przyznawane na wniosek zainteresowanych osób uprawnionych. Z wnioskiem o przyznanie zapomogi osobie uprawnionej może wystąpić także z własnej inicjatywy pracodawca, grupa pracowników lub zakładowa organizacja związkowa - po uprzedniej akceptacji osoby zainteresowanej Przyznanie oraz wysokość dopłat z funduszu do usług i świadczeń socjalnych dla osób uprawnionych uzależnia się, zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, od ich sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej. 2. Podstawę do ustalenia ulgowych świadczeń (z dopłatą z funduszu) stanowi średni miesięczny dochód przypadający na osobę w rodzinie, wykazany w oświadczeniu pracownika. Pracownicy zamierzający ubiegać się o świadczenia z funduszu składają oświadczenia w terminie ustalonym w 9 pkt 2 regulaminu.(wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 8 do regulaminu). Pod pojęciem dochód należy rozumieć przychód pomniejszony o: - koszty uzyskania przychodu, - składki na obowiązkowe ubezpieczenie społeczne, - składki na obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne, - podatek dochodowy od osób fizycznych.

5 3.Pracownik ma obowiązek wykazać w oświadczeniu faktyczną wysokość wszystkich dochodów uzyskiwanych przez wspólnie zamieszkujące i prowadzące gospodarstwo domowe osoby. Do osób wspólnie zamieszkujących i prowadzących gospodarstwo domowe zalicza się wyłącznie osoby wymienione w 7 ust.2a niniejszego Regulaminu oraz współmałżonków i konkubentów. 4. Pracownik, którego sytuacja materialna od momentu złożenia oświadczenia w terminie ustalonym w 9 pkt 2 regulaminu do dnia złożenia wniosku o uzyskanie pomocy uległa zmianie winien złożyć ponowne oświadczenie obejmujące trzymiesięczny okres poprzedzający wniosek. Nie dotyczy to wniosków o przyznanie dofinansowania do wypoczynku organizowanego we własnym zakresie, w których wykazuje się średni miesięczny dochód za rok poprzedni. 4. W przypadkach szczególnie trudnej sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnione mogą ubiegać się o świadczenia i usługi bezpłatne (w 100% finansowane z funduszu). Każdy taki wniosek będzie rozpatrywany oddzielnie i indywidualnie. 5. Tabela dofinansowania do wypoczynku organizowanego przez osoby uprawnione we własnym zakresie będzie ustalana corocznie w uzgodnieniu z zakładowymi organizacjami związkowymi i stanowi załącznik nr 2 do regulaminu. 6. Współmałżonkowie zatrudnieni u tego samego pracodawcy korzystają z dopłat do wypoczynku dla dzieci i młodzieży tylko z tytułu zatrudnienia jednego z nich. VII. Zasady i tryb pracy Komisji Socjalnej 1.Posiedzenia Komisji zwołuje Przewodniczący nie rzadziej niż raz w miesiącu. 2. Posiedzenia odbywają się przy udziale zaproszonych przez Przewodniczącego Komisji przedstawicieli związków zawodowych działających na terenie Urzędu. 3. Posiedzenia Komisji są protokołowane przez pracownika prowadzącego sprawy socjalne. 4.Protokół z posiedzenia podpisują obecni na posiedzeniu członkowie komisji oraz przedstawiciele związków zawodowych Komisja Socjalna na posiedzeniu dokonuje kwalifikacji wniosków o przyznanie świadczeń zgodnie z regulaminem, złożonych przez osoby uprawnione do korzystania ze świadczeń. 2. Podstawą do rozpatrzenia jest złożony wniosek wraz z oświadczeniem o dochodach. Komisja może zwrócić się do wnioskodawcy o udokumentowanie danych zawartych w oświadczeniu. 3. Wnioski o udzielenie pomocy określonej w 6 pkt 4 Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych winny zawierać opis zaistniałej sytuacji oraz załączniki dokumentujące zdarzenie tj. faktury dotyczące poniesionych kosztów leczenia, dowody leczenia, faktury za zakup odzieży, zaświadczenie o sytuacji materialnej współmałżonka, zaświadczenia z policji, straży pożarnej itp. Załączone do wniosku rachunki za gaz, energię elektryczną, opał, telefon nie będą brane pod uwagę przy rozpatrywaniu wniosku. 4. Komisja kwalifikuje wnioski w oparciu o dołączone dokumenty, informacje uzyskane od osób biorących udział w posiedzeniu czy też zaproszonych na posiedzenie wnioskodawców celem wyjaśnienia wątpliwości lub złożenia dodatkowego uzasadnienia potrzeby uzyskania pomocy. 5. Za zgodą osoby ubiegającej się o pomoc wytypowani przedstawiciele komisji mogą udać się pod wskazany adres zamieszkania w celu dokonania rozeznania mającego określić rodzaj i rozmiar niezbędnej pomocy.

6 6.Wnioski złożone bez załączników określonych w pkt 3 takich jak :faktury dotyczące poniesionych kosztów leczenia, dowody leczenia, faktury za zakup odzieży, zaświadczenie o sytuacji materialnej współmałżonka, zaświadczenia z policji, straży pożarnej itp.zostaną zwrócone bez rozpatrzenia Decyzja Komisji jest podejmowana w drodze głosowania jawnego, zwykłą większością głosów. 2. Rozpatrzone wnioski Komisja przedkłada przedstawicielom związków zawodowych do zaopiniowania. 3. Komplet zaopiniowanych wniosków przekazywany jest pracodawcy w celu podjęcia decyzji. VIII. Zasady udzielania pomocy w formie pożyczki zwrotnej Przyznawanie pomocy na cele mieszkaniowe w formie pożyczek zwrotnych realizowane jest przez Biuro Obsługi Socjalnej na mocy odrębnego porozumienia i odrębnego regulaminu. IX. Postanowienia końcowe Wszelkie zmiany w regulaminie wymagają dla swej ważności pisemnej formy i uzgodnienia ze wszystkimi zakładowymi organizacjami związkowymi. 2. Regulamin wchodzi w życie po podpisaniu przez pracodawcę i zakładowe organizacje związkowe (podpis uprawnionych przedstawicieli zakładowych organizacji związkowych) (podpis pracodawcy lub osoby uprawnionej)

7 Załącznik nr 1 do regulaminu ZFŚS Plan rzeczowo-finansowy Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych na... rok Naliczony odpis na...rok -... Pozostało z... roku -... Ogółem ZFŚS na... rok -... Lp Przeznaczenie wydatku i % udziału w Funduszu Kwota w zł 1 Dopłata do wypoczynku - 2 Zapomogi - 3 Imprezy kulturalno-oświatowe i inne - 4 Festyn rekreacyjno-sportowy dla pracowników - 5 Wyprawki szkolne - 6 Pomoc pieniężna lub rzeczowa - w formie bonów towarowych 7 Rezerwa - Razem - 8 Pożyczki mieszkaniowe - 30% odpisu Ogółem Uzgodniono z Zakładowymi Organizacjami Zw. Zawodowych Wałbrzych, dnia... Sporządziła:

8 Załącznik nr 2 do regulaminu ZFŚS Tabela dofinansowania do wypoczynku organizowanego przez pracowników we własnym zakresie Dochód na osobę w rodzinie wykazany w oświadczeniu stanowiącym załącznik nr 8 do Regulaminu Wysokość dopłaty z funduszu do 400 zł 500 zł od 401 do 800 zł 300 zł od 801 do 1400 zł 200 zł od 1401 do 1800 zł 130 zł Przy dochodzie powyżej 1800 zł dofinansowanie nie przysługuje.

9 Załącznik nr 3 do regulaminu ZFŚS Tabela dopłat do wyprawek szkolnych Dochód na osobę w rodzinie wykazany w oświadczeniu stanowiącym załącznik nr 8 do Regulaminu Wysokość dopłaty z funduszu do 600 zł 150 zł od 601 zł do 800 zł 100 zł Przy dochodzie powyżej 800 zł dopłata nie przysługuje

10 Załącznik nr 4 do regulaminu ZFŚS Tabela dopłat do działalności kulturalno-oświatowej, sportowej i turystycznej Dochód na osobę w rodzinie wykazany w oświadczeniu stanowiącym załącznik nr 8 do Regulaminu Wysokość w % dopłaty z funduszu do wartości biletu do 850 zł 80 % od 851 zł do 1200 zł 50 % Przy dochodzie powyżej 1200 zł dopłata nie przysługuje.

11 Załącznik nr 5 do regulaminu ZFŚS... Wałbrzych, dnia... ( imię i nazwisko)... (Wydział ) 1. Proszę o udzielenie mi zapomogi bezzwrotnej Wniosek o zapomogę Uzasadnienie Na utrzymaniu posiadam... ( wymienić imiona i wiek oraz stopień pokrewieństwa) 3. Wynagrodzenie miesięczne netto: wnioskodawcy...współmałżonka... Inne dochody Do wniosku załączam Oświadczenie powyższe składam pod odpowiedzialnością karną art Kk adres (podpis wnioskodawcy) bank i numer konta... Sprawdzono pod względem merytorycznym... (data i podpis) Zatwierdzono do wypłaty ze środków funduszu socjalnego...zł Słownie... Dnia (Główny Księgowy) ( pracodawca)

12 Wniosek o przyznanie dopłaty do wypoczynku organizowanego we własnym zakresie Załącznik nr 6 do regulaminu ZFŚS A. Imię i nazwisko wnioskodawcy... Miejsce pracy Wydział... Adres zamieszkania... Stan cywilny... ilość osób w rodzinie... Ilość osób pozostających na wyłącznym utrzymaniu... Proszę o przyznanie dofinansowania dla: stopień miejsce pracy Lp Nazwisko i imię pokrewieństwa data urodzenia lub nauki uwagi B. Oświadczam, iż w roku poprzednim nie korzystałem z podobnego świadczenia. Prawdziwość wyżej przedstawionych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem pod odpowiedzialnością regulaminową i karną (art Kk)... (data i podpis wnioskodawcy)

13 Adnotacje Komisji Socjalnej o przyznaniu lub nie przyznaniu świadczenia i dofinansowania z funduszu: Wałbrzych, dnia... Podpisy komisji:

14 ... (imię i nazwisko)... (Wydział) Załącznik nr 7 do regulaminu ZFŚS Wniosek o wypłatę świadczenia z tytułu dopłaty do wypoczynku organizowanego we własnym zakresie Oświadczam, że w terminie od... do... przebywałem/am na urlopie wypoczynkowym wraz z członkami rodziny: Oświadczam, iż w roku poprzednim nie korzystałem/am z podobnego świadczenia. Prawdziwość wyżej przedstawionych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem pod odpowiedzialnością regulaminową i karną (art Kk) Potwierdzenie wykorzystania urlopu:... (data i podpis wnioskodawcy) Pan/i przebywał/a na urlopie wypoczynkowym od... do... Przyznane świadczenie proszę mi wypłacić: b) do kasy Urzędu* c) na konto:*... (podpis i pieczątka pracownika) adres zamieszkania:... bank i nr konta:... * niepotrzebne skreślić... (podpis wnioskodawcy)

15 Zatwierdzono do wypłaty ze środków funduszu socjalnego: Dofinansowanie... x... do wypłaty...zł (kwota na osobę) (ilość osób) słownie (data i podpis osoby rozliczającej) (Główny Księgowy) (pracodawca)

16 Załącznik nr 8 do regulaminu ZFŚS... (Nazwisko i imię)... (Wydział)... ( stanowisko) O ś w i a d c z e n i e Ja niżej podpisany/na, niniejszym oświadczam, że średni miesięczny dochód* za okres od... do... wszystkich członków mojej rodziny wspólnie zamieszkujących i prowadzących wspólne gospodarstwo domowe wynosił...zł co w przeliczeniu na... osób/y stanowi... zł na osobę. Jednocześnie zobowiązuję się do informowania (niezwłocznie) o wszelkich zmianach dotyczących w/w danych. Prawdziwość wyżej przedstawionych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem pod odpowiedzialnością karną (art Kk) Wałbrzych, dnia (podpis) * podstawowym dokumentem przy ustalaniu dochodu rocznego jest - roczne zeznanie o wysokości uzyskanego dochodu(pit) - składane przez wypełniającego oświadczenie.

Regulamin korzystania z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Poczcie Polskiej S.A.

Regulamin korzystania z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Poczcie Polskiej S.A. Załącznik do Zarządzenia Nr 14 Dyrektora Generalnego Poczty Polskiej z dnia 22 lutego 2006 r. (zm. Zarządzeniem Nr 72 DGPP z dnia 25.06.2007r., Uchwałą Nr 294/2010 Zarządu Poczty Polskiej S.A. z dnia 14

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do zarządzenia wewn. NUS Nr 9/2011 z dn. 03.03.2011 r.

Załącznik nr 1 do zarządzenia wewn. NUS Nr 9/2011 z dn. 03.03.2011 r. Załącznik nr 1 do zarządzenia wewn. NUS Nr 9/2011 z dn. 03.03.2011 r. REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH URZĘDU SKARBOWEGO W MIKOŁOWIE Działając na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH Tekst ujednolicony Opracowano na postawie: Zarządzenie nr 7 / 2009 Dyrektora MOPS w Stargardzie Szczecińskim z dnia 4 lutego 2009 r. oraz Zarządzenie Nr4/2010 Dyrektora MOPS w Stargardzie Szczecińskim

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 37/2008

ZARZĄDZENIE NR 37/2008 ZARZĄDZENIE NR 37/2008 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 14 marca 2008 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz powołania Komisji Socjalnej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Samodzielnego Publicznego. Zakładu Opieki Zdrowotnej

REGULAMIN. Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Samodzielnego Publicznego. Zakładu Opieki Zdrowotnej REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego Nr 4 UM w Łodzi im. Marii Konopnickiej I Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

I. Podstawy prawne II. Postanowienia ogólne 1 2 III. Tworzenie Funduszu 1

I. Podstawy prawne II. Postanowienia ogólne 1 2 III. Tworzenie Funduszu 1 I. Podstawy prawne 1. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych opracowany został na podstawie przepisów: 1) Ustawy z dnia 4 marca 1994r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, 2) Ustawy

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE

POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zespołu Szkół nr 66 w Warszawie ul. Myśliwiecka 6 POSTANOWIENIA OGÓLNE Zasady tworzenia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, zwanego dalej Funduszem

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 315/2013

Zarządzenie Nr 315/2013 Zarządzenie Nr 315/2013 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 13 marca 2013 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dla pracowników Urzędu Miejskiego w Gdańsku Na podstawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Lipnie

REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Lipnie REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Lipnie Przepisy wstępne 1. 1. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zwany dalej Funduszem, tworzy się na podstawie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miasta Płocka. I. Postanowienia ogólne.

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miasta Płocka. I. Postanowienia ogólne. Załącznik do Zarządzenia Nr 2378/04 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 13 września 2004 r. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miasta Płocka I. Postanowienia ogólne. 1 Regulamin

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne

I. Postanowienia ogólne R E G U L A M I N Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym ustanowiony Zarządzeniem Rektora nr 15/2008 z dnia 15 lutego 2008 roku (tekst ujednolicony) I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

ANEKS Nr 1 z dnia 19 września do zarządzenia R-59/2013 Rektora Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego

ANEKS Nr 1 z dnia 19 września do zarządzenia R-59/2013 Rektora Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego ANEKS Nr 1 z dnia 19 września do zarządzenia R-59/2013 Rektora Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu z dnia 26 sierpnia 2013 r. w sprawie: wprowadzenia Regulaminu

Bardziej szczegółowo

Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Nowy Dwór Gdański Maj 2006 I. ZASADY OGÓLNE 1 Zasady tworzenia Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH POGOTOWIA OPIEKUŃCZEGO IM KAROLA OLGIERDA BORCHARDTA W GDAŃSKU UL. LECZKOWA 1A

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH POGOTOWIA OPIEKUŃCZEGO IM KAROLA OLGIERDA BORCHARDTA W GDAŃSKU UL. LECZKOWA 1A REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH POGOTOWIA OPIEKUŃCZEGO IM KAROLA OLGIERDA BORCHARDTA W GDAŃSKU UL. LECZKOWA 1A Spis treści: I. Postanowienia wstępne. II. Osoby uprawnione do korzystania

Bardziej szczegółowo

Regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych

Regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych Regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych Szkoły Podstawowej nr 20 im. T. Rejtana w Katowicach, marzec 2008r. I. Zasady ogólne 1 1. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych opracowany

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH KURATORIUM OŚWIATY WE WROCŁAWIU I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH KURATORIUM OŚWIATY WE WROCŁAWIU I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH KURATORIUM OŚWIATY WE WROCŁAWIU I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Regulamin został opracowany na podstawie: 1) ustawy z dnia 04 marca 1994 roku o Zakładowym

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 17/ 2012

ZARZĄDZENIE NR 17/ 2012 ZARZĄDZENIE NR 17/ 2012 DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 8 w Kaliszu z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu gospodarowania Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych Na podstawie: Statutu

Bardziej szczegółowo

Regulamin gospodarowania zakładowym funduszem świadczeń socjalnych w Uniwersytecie Gdańskim. I. Postanowienia wstępne

Regulamin gospodarowania zakładowym funduszem świadczeń socjalnych w Uniwersytecie Gdańskim. I. Postanowienia wstępne Załącznik do Zarządzenia Rektora UG nr 14/R/05 Regulamin gospodarowania zakładowym funduszem świadczeń socjalnych w Uniwersytecie Gdańskim I. Postanowienia wstępne 1 1. Regulamin określa zasady tworzenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SZKLARACH

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SZKLARACH REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SZKLARACH I. PODSTAWA PRAWNA WYDANIA REGULAMINU 1. Ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (tekst

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM NR 2 W GDYNI - obowiązuje od dnia 07.05.1998r. & 1.

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM NR 2 W GDYNI - obowiązuje od dnia 07.05.1998r. & 1. REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM NR 2 W GDYNI - obowiązuje od dnia 07.05.1998r. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. & 1. Regulamin Z.F.Ś.S. określony został

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH FILHARMONII im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie

REGULAMIN. ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH FILHARMONII im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH FILHARMONII im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie OPRACOWANY W UZGODNIENIU Z ZAKŁADOWYMI ORGANIZACJAMI ZWIĄZKOWYMI NA PODSTAWIE: Ustawy z dnia 4 marca

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ

R E G U L A M I N ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ 1 tekst ujednolicony z dnia 20 grudnia 2012 roku R E G U L A M I N ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ Rozdział I. DZIAŁALNOŚĆ SOCJALNA I. PRZEPISY OGÓLNE 1 1. Zasady tworzenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ USŁUGOWO-GOSPODARCZYCH W PLESZEWIE

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ USŁUGOWO-GOSPODARCZYCH W PLESZEWIE Tekst jednolity z dnia 22.06.2010r. REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ USŁUGOWO-GOSPODARCZYCH W PLESZEWIE I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejszy regulamin ustala zasady gospodarowania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach

REGULAMIN gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach Załącznik do zarządzenia Nr 14/09 REGULAMIN gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach TEKST JEDNOLITY

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Gminnego Ośrodka Kultury w Stegnie z siedzibą w Stegnie, przy ul. Gdańskiej 60

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Gminnego Ośrodka Kultury w Stegnie z siedzibą w Stegnie, przy ul. Gdańskiej 60 Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Gminnego Ośrodka Kultury w Stegnie z siedzibą w Stegnie, przy ul. Gdańskiej 60 I. Podstawy prawne oraz zakres 1 1. Niniejszy Regulamin Zakładowego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Tekst jednolity stan na

Tekst jednolity stan na REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych - 1 - REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 11 IM. MARII CURIE - SKŁODOWSKIEJ w Tychach Tekst jednolity stan na

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Poznań 2014 I. Postanowienia ogólne II. Zasady korzystania z Funduszu III. Przeznaczenie środków Funduszu IV. Zasady

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DYSPONOWANIA FUNDUSZEM ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ POLIGRAFICZNO-MECHANICZNYCH IM. ARMII KRAJOWEJ W KATOWICACH

REGULAMIN DYSPONOWANIA FUNDUSZEM ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ POLIGRAFICZNO-MECHANICZNYCH IM. ARMII KRAJOWEJ W KATOWICACH REGULAMIN DYSPONOWANIA FUNDUSZEM ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ POLIGRAFICZNO-MECHANICZNYCH IM. ARMII KRAJOWEJ W KATOWICACH I. PODSTAWA PRAWNA 1 Ustawa z dnia 4 marca 1994r. o zakładowym funduszu świadczeń

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN GOSPODAROWANIA ZAKŁADOWYM FUNDUSZEM ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W UNIWERSYTECIE GDAŃSKIM

REGULAMIN GOSPODAROWANIA ZAKŁADOWYM FUNDUSZEM ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W UNIWERSYTECIE GDAŃSKIM REGULAMIN GOSPODAROWANIA ZAKŁADOWYM FUNDUSZEM ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W UNIWERSYTECIE GDAŃSKIM Zarządzenie wprowadzające Regulamin gospodarowania zakładowym funduszem świadczeń socjalnych w UG I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Postanowienia wstępne

REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Postanowienia wstępne REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Postanowienia wstępne 1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, zwany dalej Funduszem tworzy się na podstawie przepisów: ustawy z dnia 04 marca 1994r

Bardziej szczegółowo