ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE"

Transkrypt

1 Załącznik do Zarządzenia Dyrektora Generalnego Nr 23 z dnia 19 maja 2008 r. REGULAMIN korzystania z usług i świadczeń finansowanych z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Ministerstwie Środowiska i w Zakładzie Obsługi przy Ministerstwie Środowiska Na podstawie art. 8 ust. 2 i art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 1996 r. Nr 70, poz. 335, z późn.zm. 1 ) oraz umowy z dnia 15 lipca 1996 r. zawartej pomiędzy Ministerstwem Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa a Zakładem Obsługi zarządza się, co następuje: ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin określa zasady i warunki korzystania z usług i świadczeń finansowanych z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, zwanego dalej Funduszem, oraz zasady ich przyznawania. 2. Fundusz przeznaczony jest na finansowanie działalności socjalnej: 1) pracowników Ministerstwa Środowiska i pracowników Zakładu Obsługi przy Ministerstwie Środowiska: a) zatrudnionych na podstawie wszystkich rodzajów umowy o pracę, w pełnym i w niepełnym wymiarze czasu pracy, b) przebywających na urlopie wychowawczym; 2) dzieci pracowników: 1 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1996 r. Nr 118, poz. 561, Nr 139, poz. 647, Nr 147, poz. 686, z 1997 r. Nr 82, poz. 518, Nr 121, poz. 770, z 1998 r. Nr 75, poz. 486, Nr 113, poz. 717, z 2002 r. Nr 135, poz. 1146, z 2003 r. Nr 213, poz. 2081, z 2005 r. Nr 249, poz oraz z 2007 r. Nr 69, poz. 467 i Nr 89, poz

2 a) do ukończenia 18 roku życia, a jeżeli kształcą się w szkole, do momentu ukończenia nauki, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25 lat, b) które posiadają orzeczenie o stopniu niepełnosprawności uniemożliwiającym wykonywanie pracy i nieposiadające własnego źródła utrzymania bez względu na wiek; 3) współmałżonków pracowników, o których mowa w pkt 1, nieposiadających własnych dochodów; 4) emerytów i rencistów którzy uzyskali świadczenie emerytalne lub rentowe bezpośrednio po zakończeniu pracy w Ministerstwie Środowiska lub Zakładzie Obsługi przy Ministerstwie Środowiska zgodnie z imiennym wykazem emerytów i rencistów (zawierającym następujące dane: imię i nazwisko oraz pełny adres emeryta lub rencisty korzystającego ze świadczenia ZUS) objętych opieką socjalną Ministerstwa Środowiska; 5) członków rodzin pracowników Ministerstwa Środowiska lub Zakładu Obsługi przy Ministerstwie Środowiska zmarłych w czasie zatrudnienia, otrzymujących renty rodzinne; 6) członków rodzin zmarłych emerytów i rencistów, o których mowa w pkt 4, otrzymujących renty rodzinne Działalność socjalna, z której mogą korzystać osoby wymienione w 2, obejmuje świadczenia socjalne w zakresie: 1) udzielania pożyczek na cele mieszkaniowe; 2) dofinansowania do wypoczynku; 3) świadczeń rzeczowych na rzecz dzieci, o których mowa w 2 pkt 2 i 5; 4) udzielania bezzwrotnych zapomóg pieniężnych; 5) dofinansowania do różnych form działalności kulturalno oświatowej i sportowo rekreacyjnej; 6) świadczeń rzeczowych na rzecz emerytów i rencistów, o których mowa w 2 pkt Przyznanie świadczenia socjalnego, o którym mowa w ust. 1, uzależnione jest od wysokości: 1) posiadanych środków Funduszu; 2) dochodów osób uprawnionych do korzystania z Funduszu. 2

3 3. Wysokość świadczeń socjalnych oraz środków Funduszu przewidzianych na poszczególne cele działalności socjalnej, ustalana jest na podstawie: 1) planu rozdysponowania Funduszu na poszczególne cele działalności socjalnej określonego w załączniku nr 1 do Regulaminu; 2) planu wysokości dofinansowania do wypoczynku określonego w załączniku nr 2 do Regulaminu; 3) planu wysokości i oprocentowania pożyczek mieszkaniowych określonego w załączniku nr 3 do Regulaminu Za naliczanie i gospodarowanie środkami Funduszu odpowiada kierownik komórki organizacyjnej do spraw kadrowych. 2. Za obsługę finansowo księgową Funduszu odpowiada Główny Księgowy Ministerstwa Środowiska. 3. Kierownik komórki organizacyjnej do spraw kadrowych, w uzgodnieniu z Przedstawicielem Pracowników Ministerstwa Środowiska i Przedstawicielem Pracowników Zakładu Obsługi przy Ministerstwie Środowiska, opracowuje na każdy rok kalendarzowy: 1) plan rozdysponowania Funduszu na poszczególne cele działalności socjalnej, o którym mowa w 3 ust. 1; 2) plan wysokości dofinansowania do wypoczynku, o którym mowa w 3 ust. 2; 3) plan wysokości i oprocentowania pożyczek mieszkaniowych o którym mowa w 3 ust Plany, o których mowa w ust. 3, kierownik komórki organizacyjnej do spraw kadrowych przedkłada do akceptacji Dyrektorowi Generalnemu Ministerstwa Środowiska. 5. Wykorzystanie środków Funduszu następuje w oparciu o zaakceptowane przez Dyrektora Generalnego Ministerstwa Środowiska plany, o których mowa w ust Za bieżące administrowanie środkami Funduszu odpowiada kierownik komórki organizacyjnej do spraw kadrowych Pracownicy zatrudnieni jednocześnie w Ministerstwie Środowiska i Zakładzie Obsługi przy Ministerstwie Środowiska mogą korzystać ze świadczeń Funduszu tylko z tytułu zatrudnienia u jednego z tych pracodawców. 3

4 2. Pracownicy, których małżonkowie zatrudnieni są w Ministerstwie Środowiska lub w Zakładzie Obsługi przy Ministerstwie Środowiska, nie mogą korzystać równocześnie ze świadczeń z Funduszu. Przepisu nie stosuje się do dofinansowania do wypoczynku pracownika. ROZDZIAŁ II POŻYCZKA NA CELE MIESZKANIOWE Ze środków Funduszu może być udzielana pożyczka na cele mieszkaniowe, zwana dalej pożyczką. 2. Pożyczka na cele mieszkaniowe może być udzielona wyłącznie na: 1) uzupełnienie wkładu mieszkaniowego lub 2) budowę budynku mieszkalnego, lokalu mieszkalnego lub 3) zakup budynku mieszkalnego, lokalu mieszkalnego lub 4) zamianę lokalu mieszkalnego na większy; 5) nadbudowę i rozbudowę budynku, lokalu mieszkalnego lub 6) przebudowę strychu, pomieszczeń niemieszkalnych adaptowanych na cele mieszkaniowe lub 7) wykup lokalu, budynku mieszkalnego na własność; 8) uzupełnienie zaliczki na wkład budowlany w związku z przekształceniem spółdzielczego lokatorskiego prawa do zajmowanego lokalu na spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu; 9) przystosowanie lokalu, budynku mieszkalnego na potrzeby osób niepełnosprawnych lub 10) modernizację lokalu, budynku mieszkalnego lub 11) kaucję i opłaty wymagane przy uzyskiwaniu i zamianie lokalu, budynku mieszkalnego; 12) remont mieszkania; 13) zakup wyposażenia lokalu przeznaczonego na cele bytowe. 3. Pożyczka może być udzielona: 1) pracownikom Ministerstwa Środowiska, będących członkami korpusu służby cywilnej; 4

5 2) pracownikom Ministerstwa Środowiska zajmującym wysokie stanowiska państwowe w rozumieniu ustawy z dnia 24 sierpnia 2006 r. o państwowym zasobie kadrowym i wysokich stanowiskach państwowych (Dz. U. Nr 170, poz. 1217, z późn. zm. 2 ); 3) innym pracownikom Ministerstwa Środowiska, niewymienionym w pkt 1 i 2; 4) pracownikom Zakładu Obsługi przy Ministerstwie Środowiska; 5) emerytom i rencistom wymienionym w 2 ust. 4 w wysokości odpowiadającej do 0,2 maksymalnej kwoty pożyczki przyznawanej pracownikom. 4. Pracownicy oraz emeryci i renciści są obowiązani uzyskać poręczenie dwóch pracowników. 5. Pracownicy zatrudnieni krócej niż 6 miesięcy są obowiązani uzyskać poręczenie trzech pracowników. 6. Poręczycielami, o których mowa w pkt. 4 i 5, mogą być wyłącznie pracownicy Ministerstwa Środowiska oraz pracownicy Zakładu Obsługi przy Ministerstwie Środowiska zatrudnieni na czas nieokreślony. 7. Pracownik nie może być poręczycielem więcej niż dwóch pożyczek jednocześnie. 8. Spłata pożyczki może nastąpić przed upływem terminu określonego w umowie, na podstawie pisemnego wniosku pożyczkobiorcy. 9. Wnioski o wcześniejszą lub samodzielną spłatę pożyczki, pożyczkobiorcy składają do Biura Dyrektora Generalnego. Kolejna pożyczka na cele mieszkaniowe może być przyznana po upływie 1 roku od spłaty poprzednio zaciągniętej pożyczki. 10. Pożyczkę udziela się na okres do czterech lat, przy jednoczesnym ustaleniu oprocentowania pożyczki w stosunku rocznym w wysokości określonej w załączniku nr 3 do Regulaminu. 11. Pożyczka jest udzielana na pisemny wniosek, którego wzór jest określony w załączniku nr 6 do Regulaminu, osób uprawnionych do korzystania z Funduszu złożony w Biurze Dyrektora Generalnego. 12. Pożyczka udzielana jest najpóźniej w terminie jednego miesiąca od dnia złożenia wniosku, o którym mowa w ust Umowę o pożyczkę z osobami uprawnionymi do korzystania z Funduszu, o których mowa w ust. 3, zawiera w imieniu Dyrektora Generalnego Ministerstwa Środowiska, kierownik komórki organizacyjnej do spraw kadrowych. 2 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 17, poz. 96, Nr 50, poz. 331, Nr 99, poz. 660, Nr 123, poz. 847 i Nr 176, poz

6 14. Warunki spłaty pożyczki ustalane są w umowie o pożyczkę. 15. W uzasadnionych przypadkach spłata pożyczki, na wniosek pożyczkobiorcy, po uzyskaniu pozytywnej opinii Przedstawiciela Pracowników Ministerstwa Środowiska lub Przedstawiciela Pracowników Zakładu Obsługi przy Ministerstwie Środowiska, może być odroczona przez Dyrektora Generalnego na okres nie dłuższy niż na 1 rok. 16. Pożyczka może być umorzona w części lub w całości, w przypadku: 1) śmierci pożyczkobiorcy; 2) gdy pożyczkobiorca utracił pracę z powodu redukcji miejsc pracy, wskutek czego przebywa co najmniej przez okres 6 miesięcy, na zasiłku dla osób bezrobotnych; 3) w przypadku zdarzenia losowego, które może zagrażać egzystencji pożyczkobiorcy. 17. Umorzenie pożyczki, o którym mowa w ust. 15 lub odroczenie spłaty pożyczki, o którym mowa w ust. 14, może nastąpić na pisemny wniosek pożyczkobiorcy lub jego spadkobiercy, po uprzednim uzyskaniu pozytywnej opinii Przedstawiciela Pracowników Ministerstwa Środowiska lub Przedstawiciela Pracowników Zakładu Obsługi przy Ministerstwie Środowiska, odpowiednio do pracodawcy pożyczkobiorcy, składany do Dyrektora Generalnego Ministerstwa Środowiska. ROZDZIAŁ III WYPOCZYNEK Ze środków Funduszu dofinansowuje się wypoczynek osób uprawnionych do korzystania z Funduszu, o których mowa w Dofinansowanie, o którym mowa w ust. 1, przysługuje raz w roku kalendarzowym, w którym skorzystano z wypoczynku. 3. Ze środków Funduszu dofinansowuje się wypoczynek (urlop wypoczynkowy) osób uprawnionych do korzystania z Funduszu, o których mowa w 2 pkt 1, trwający nie krócej niż 14 kolejnych dni kalendarzowych. 4. Wysokość dofinansowania do wypoczynku osób uprawnionych do korzystania z Funduszu jest określona w załączniku nr 2 do Regulaminu. 6

7 5. Dofinansowanie do wypoczynku następuje na pisemny wniosek, którego wzór jest określony w załączniku nr 7 do Regulaminu, osoby uprawnionej do korzystania z Funduszu, złożony w Biurze Dyrektora Generalnego. 6. Dofinansowanie do wypoczynku osoby uprawnionej do korzystania z Funduszu następuje po skorzystaniu przez nią z wypoczynku, w tym urlopu wypoczynkowego, najpóźniej w terminie jednego miesiąca od dnia zakończenia urlopu wypoczynkowego lub od dnia złożenia wniosku, o którym mowa w ust Wniosek, o którym mowa w ust. 5, składa się najpóźniej w terminie do 15 grudnia roku kalendarzowego, w którym osoba uprawniona do korzystania z Funduszu skorzystała z wypoczynku. ROZDZIAŁ IV ŚWIADCZENIA RZECZOWE NA RZECZ DZIECI PRACOWNIKÓW ORAZ EMERYTÓW I RENCISTÓW Ze środków Funduszu mogą być finansowane świadczenia rzeczowe, o których mowa w 3 ust. 1 pkt 3 i pkt Świadczenia rzeczowe mogą być przyznane: 1) dzieciom pracowników Ministerstwa Środowiska oraz pracowników Zakładu Obsługi przy Ministerstwie; 2) dzieciom zmarłych emerytów i rencistów Ministerstwa Środowiska, otrzymujących renty rodzinne. 3) emerytom i rencistom, o których mowa w 2 pkt Świadczenia rzeczowe przysługują dzieciom pracowników Ministerstwa Środowiska oraz pracowników Zakładu Obsługi przy Ministerstwie Środowiska zatrudnionych w pełnym i w niepełnym wymiarze czasu pracy oraz przebywających na urlopie wychowawczym, nie dłużej niż do ukończenia 16 lat w danym roku kalendarzowym. Szczegółowe warunki otrzymania tej formy świadczenia określono w załączniku nr 4 do Regulaminu. 4. Świadczenia rzeczowe na rzecz dzieci pracowników, o których mowa w ust. 2 pkt 1, są przyznawane na podstawie pisemnego oświadczenia pracownika o dochodzie brutto na jednego członka rodziny, złożonego w Biurze Dyrektora Generalnego. 5. Świadczenia rzeczowe na rzecz dzieci zmarłych emerytów i rencistów, o których mowa w ust. 2 pkt 2, są przyznawane na podstawie pisemnego oświadczenia o dochodach na 7

8 jednego członka rodziny, jednego z rodziców lub prawnych opiekunów dzieci otrzymujących renty rodzinne, złożonego w Biurze Dyrektora Generalnego. 6. Świadczenia rzeczowe na rzecz emerytów i rencistów, o których mowa w ust. 2 pkt 3, są przyznawane na podstawie pisemnego wniosku, złożonego do Biura Dyrektora Generalnego, przez reprezentujące ich Koło Seniorów. ROZDZIAŁ V BEZZWROTNE ZAPOMOGI PIENIĘŻNE Indywidualna bezzwrotna zapomoga pieniężna, zwana dalej zapomogą, może być udzielona osobom uprawnionym do korzystania z Funduszu, o których mowa w 2 pkt 1 i pkt 4 6: 1) znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej, materialnej lub finansowej; 2) znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej, ze względu na urodzenie się dziecka; 3) dotkniętym wypadkiem losowym, w szczególności zgonem członków najbliższej rodziny. 2. Podstawę do udzielenia zapomogi stanowi umotywowane pisemne podanie pracownika, emeryta lub rencisty, do którego dołącza się oświadczenie o aktualnych dochodach przypadających na jedną osobę w rodzinie (zsumowane dochody brutto rodziny prowadzącej wspólne gospodarstwo podzielone przez liczbę osób) lub inny dokument potwierdzający trudną sytuację życiową lub wypadek losowy (w szczególności akt zgonu, akt urodzenia, zaświadczenie lekarskie, zaświadczenie z policji lub straży pożarnej) osób uprawnionych do korzystania z Funduszu, o których mowa w ust Podanie, o którym mowa w ust. 2, wraz z wymaganymi dokumentami, składa się w Biurze Dyrektora Generalnego. 4. Podania, o których mowa w ust. 3, są rozpatrywane na podstawie kolejności ich zgłoszenia i zarejestrowania w Biurze Dyrektora Generalnego. 5. Rozpatrzenie podania następuje najpóźniej w ciągu miesiąca od dnia złożenia w Biurze Dyrektora Generalnego. 6. Minimalną kwotę zapomogi ustala się na kwotę 200 zł. 7. Zapomoga dla pracownika z tytułu zgonu członka najbliższej rodziny wynosi 500 zł

9 Zapomoga jest udzielana po uprzednim uzyskaniu opinii Przedstawiciela Pracowników Ministerstwa Środowiska lub Przedstawiciela Pracowników Zakładu Obsługi przy Ministerstwie Środowiska. Listy osób, które zostały zakwalifikowane do otrzymania bezzwrotnej zapomogi akceptuje kierownik komórki organizacyjnej do spraw kadrowych. ROZDZIAŁ VI DOFINANSOWANIE DO DZIAŁALNOŚCI KULTURALNO OŚWIATOWEJ I SPORTOWO - REKREACYJNEJ Świadczenia socjalne w zakresie działalności kulturalno oświatowej i sportowo rekreacyjnej, o której mowa w 3 ust. 1 pkt 5, mogą być przyznawane pracownikom Ministerstwa Środowiska oraz pracownikom Zakładu Obsługi przy Ministerstwie Środowiska. 2. Świadczenia, o których mowa w ust. 1, są przyznawane na podstawie ogólnodostępnych usług nabywanych przez Ministerstwo Środowiska. 3. Szczegółowe warunki dofinansowania tej formy świadczenia są określone w załączniku nr 5 do Regulaminu. ROZDZIAŁ VII POSTANOWIENIA KOŃCOWE 13. Traci moc regulamin korzystania z usług i świadczeń finansowanych z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Ministerstwie Środowiska i Zakładzie Obsługi przy Ministerstwie Środowiska z dnia 23 kwietnia 2007 roku. 14. Regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez Dyrektora Generalnego Ministerstwa Środowiska. 9

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH Załącznik do Zarządzenia Nr 4 / 2011 Prezydenta Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 03 stycznia 2011 r. REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH Urzędu Miasta w Skarżysku Kamiennej 2 REGULAMIN

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum Sportowe nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Adama Mickiewicza w Rybniku

Gimnazjum Sportowe nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Adama Mickiewicza w Rybniku REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH GIMNAZJUM SPORTOWEGO NR1 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. ADAMA MICKIEWICZA W RYBNIKU Podstawa prawna: Rozdział 1. Postanowienia ogólne Podstawa prawna

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 6/2011 ŚWIĘTOKRZYSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO LEKARZA WETERYNARII W KIELCACH

ZARZĄDZENIE NR 6/2011 ŚWIĘTOKRZYSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO LEKARZA WETERYNARII W KIELCACH ZARZĄDZENIE NR 6/2011 ŚWIĘTOKRZYSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO LEKARZA WETERYNARII W KIELCACH z dnia 01.03.2011 r. w sprawie ustalenia regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Wojewódzkim Inspektoracie

Bardziej szczegółowo

Załącznik do umowy o prowadzeniu wspólnej działalności socjalnej zawartej w dniu 12 maja 2006 r. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Załącznik do umowy o prowadzeniu wspólnej działalności socjalnej zawartej w dniu 12 maja 2006 r. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Załącznik do umowy o prowadzeniu wspólnej działalności socjalnej zawartej w dniu 12 maja 2006 r Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Zasady tworzenia zakładowego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN GOSPODAROWANIA ZAKŁADOWYM FUNDUSZEM ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

REGULAMIN GOSPODAROWANIA ZAKŁADOWYM FUNDUSZEM ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Załącznik do Zarządzenia Nr 19/2009 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 18 maja 2009 r. REGULAMIN GOSPODAROWANIA ZAKŁADOWYM FUNDUSZEM ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH Uniwersytetu Ekonomicznego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN GOSPODAROWANIA

REGULAMIN GOSPODAROWANIA REGULAMIN GOSPODAROWANIA Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych w Ośrodku Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów z siedzibą w Warszawie przy ulicy Raszyńskiej 8/10 Podstawa prawna: - Ustawa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN GOSPODAROWANIA ZAKŁADOWYM FUNDUSZEM ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W UNIWERSYTECIE GDAŃSKIM

REGULAMIN GOSPODAROWANIA ZAKŁADOWYM FUNDUSZEM ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W UNIWERSYTECIE GDAŃSKIM Załącznik do Zarządzenia Rektora UG nr 24/R/11 REGULAMIN GOSPODAROWANIA ZAKŁADOWYM FUNDUSZEM ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W UNIWERSYTECIE GDAŃSKIM (tekst jednolity) I. Postanowienia wstępne 1 1. Regulamin określa

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne

I. Postanowienia ogólne R E G U L A M I N Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym ustanowiony Zarządzeniem Rektora nr 15/2008 z dnia 15 lutego 2008 roku (tekst ujednolicony) I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 315/2013

Zarządzenie Nr 315/2013 Zarządzenie Nr 315/2013 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 13 marca 2013 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dla pracowników Urzędu Miejskiego w Gdańsku Na podstawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DYSPONOWANIA FUNDUSZEM ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ POLIGRAFICZNO-MECHANICZNYCH IM. ARMII KRAJOWEJ W KATOWICACH

REGULAMIN DYSPONOWANIA FUNDUSZEM ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ POLIGRAFICZNO-MECHANICZNYCH IM. ARMII KRAJOWEJ W KATOWICACH REGULAMIN DYSPONOWANIA FUNDUSZEM ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ POLIGRAFICZNO-MECHANICZNYCH IM. ARMII KRAJOWEJ W KATOWICACH I. PODSTAWA PRAWNA 1 Ustawa z dnia 4 marca 1994r. o zakładowym funduszu świadczeń

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 13/IV/2013 Rektora PWSZ w Kaliszu z dnia 25 kwietnia 2013 r. REGULAMIN

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 13/IV/2013 Rektora PWSZ w Kaliszu z dnia 25 kwietnia 2013 r. REGULAMIN Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 13/IV/2013 Rektora PWSZ w Kaliszu z dnia 25 kwietnia 2013 r. REGULAMIN GOSPODAROWANIA ŚRODKAMI ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN GOSPODAROWANIA ZAKŁADOWYM FUNDUSZEM ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W UNIWERSYTECIE GDAŃSKIM

REGULAMIN GOSPODAROWANIA ZAKŁADOWYM FUNDUSZEM ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W UNIWERSYTECIE GDAŃSKIM REGULAMIN GOSPODAROWANIA ZAKŁADOWYM FUNDUSZEM ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W UNIWERSYTECIE GDAŃSKIM Zarządzenie wprowadzające Regulamin gospodarowania zakładowym funduszem świadczeń socjalnych w UG I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH POGOTOWIA OPIEKUŃCZEGO IM KAROLA OLGIERDA BORCHARDTA W GDAŃSKU UL. LECZKOWA 1A

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH POGOTOWIA OPIEKUŃCZEGO IM KAROLA OLGIERDA BORCHARDTA W GDAŃSKU UL. LECZKOWA 1A REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH POGOTOWIA OPIEKUŃCZEGO IM KAROLA OLGIERDA BORCHARDTA W GDAŃSKU UL. LECZKOWA 1A Spis treści: I. Postanowienia wstępne. II. Osoby uprawnione do korzystania

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 0050.4.2013 Burmistrza Radzymina z dnia 28 stycznia 2013 r.

Zarządzenie Nr 0050.4.2013 Burmistrza Radzymina z dnia 28 stycznia 2013 r. Zarządzenie Nr 0050.4.2013 Burmistrza Radzymina z dnia 28 stycznia 2013 r. w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Miasta i Gminy Radzymin Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

ZASADY TWORZENIA ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

ZASADY TWORZENIA ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH 1 R E G U L A M I N ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH MIEJSKIEJ PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W KOSZALINIE Podstawą opracowania Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Miejskiej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH Załącznik do Zarządzenia Nr 29/2012 Rektora PWSZ w Nowym Sączu z dnia 29 marca 2012 PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH Nowy Sącz 2012 r.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH W ZĄBKOWICACH ŚLĄSKICH. ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH W ZĄBKOWICACH ŚLĄSKICH. ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH W ZĄBKOWICACH ŚLĄSKICH ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin został opracowany na podstawie: 1. ustawy z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH UNIWERSYTETU W BIAŁYMSTOKU. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH UNIWERSYTETU W BIAŁYMSTOKU. I. Postanowienia ogólne Załącznik do Zarządzenia nr 8 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 24 lutego 2015 r. REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH UNIWERSYTETU W BIAŁYMSTOKU I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W INSTYTUCIE FILOZOFII I SOCJOLOGII POLSKIEJ AKADEMII NAUK

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W INSTYTUCIE FILOZOFII I SOCJOLOGII POLSKIEJ AKADEMII NAUK REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W INSTYTUCIE FILOZOFII I SOCJOLOGII POLSKIEJ AKADEMII NAUK 1 1. Fundusz Świadczeń Socjalnych w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN (zwanym dalej Fundusz)

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Poczcie Polskiej S.A.

Regulamin korzystania z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Poczcie Polskiej S.A. Załącznik do Zarządzenia Nr 14 Dyrektora Generalnego Poczty Polskiej z dnia 22 lutego 2006 r. (zm. Zarządzeniem Nr 72 DGPP z dnia 25.06.2007r., Uchwałą Nr 294/2010 Zarządu Poczty Polskiej S.A. z dnia 14

Bardziej szczegółowo

Regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych

Regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych Regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych Szkoły Podstawowej nr 20 im. T. Rejtana w Katowicach, marzec 2008r. I. Zasady ogólne 1 1. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych opracowany

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 578/13 PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN z dnia 31 grudnia 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 578/13 PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN z dnia 31 grudnia 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 578/13 PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN z dnia 31 grudnia 2013 r. w sprawie Regulaminu Gospodarowania Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miasta Szczecin Na podstawie art. 8 ust.

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE

POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zespołu Szkół nr 66 w Warszawie ul. Myśliwiecka 6 POSTANOWIENIA OGÓLNE Zasady tworzenia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, zwanego dalej Funduszem

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do zarządzenia wewn. NUS Nr 9/2011 z dn. 03.03.2011 r.

Załącznik nr 1 do zarządzenia wewn. NUS Nr 9/2011 z dn. 03.03.2011 r. Załącznik nr 1 do zarządzenia wewn. NUS Nr 9/2011 z dn. 03.03.2011 r. REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH URZĘDU SKARBOWEGO W MIKOŁOWIE Działając na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Poznaniu Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Poznaniu Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Poznaniu Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (Wchodzi w życie z dniem 02. 01. 2014 r.) 1 Spis treści Rozdział

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN podziału i gospodarowania ZAKLADOWYM FUNDUSZEM ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH oraz zakładowej działalności socjalnej w Politechnice Poznańskiej

REGULAMIN podziału i gospodarowania ZAKLADOWYM FUNDUSZEM ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH oraz zakładowej działalności socjalnej w Politechnice Poznańskiej REGULAMIN podziału i gospodarowania ZAKLADOWYM FUNDUSZEM ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH oraz zakładowej działalności socjalnej w Politechnice Poznańskiej Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 27 lipca 2005. Prawo o

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ, CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W GRONOWIE

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ, CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W GRONOWIE REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ, CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W GRONOWIE I. PODSTAWA PRAWNA 1. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zespołu Szkół, Centrum

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH OBOWIĄZUJĄCY W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCACYCH IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W ZATORZE

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH OBOWIĄZUJĄCY W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCACYCH IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W ZATORZE REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH OBOWIĄZUJĄCY W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCACYCH IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W ZATORZE ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin został opracowany

Bardziej szczegółowo

I PODSTAWA PRAWNA. 2.Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy MPWiK Spółka z o.o. w Jaworznie. II POSTANOWIENIA OGÓLNE.

I PODSTAWA PRAWNA. 2.Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy MPWiK Spółka z o.o. w Jaworznie. II POSTANOWIENIA OGÓLNE. REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W MPWiK SPÓŁKA Z O.O. W JAWORZNIE I PODSTAWA PRAWNA 1.Ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych Dz. U. z 1996 r. nr 70

Bardziej szczegółowo

Regulamin gospodarowania zakładowym funduszem świadczeń socjalnych w Uniwersytecie Gdańskim. I. Postanowienia wstępne

Regulamin gospodarowania zakładowym funduszem świadczeń socjalnych w Uniwersytecie Gdańskim. I. Postanowienia wstępne Załącznik do Zarządzenia Rektora UG nr 14/R/05 Regulamin gospodarowania zakładowym funduszem świadczeń socjalnych w Uniwersytecie Gdańskim I. Postanowienia wstępne 1 1. Regulamin określa zasady tworzenia

Bardziej szczegółowo