ZARZĄDZENIE NR 6/2011 ŚWIĘTOKRZYSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO LEKARZA WETERYNARII W KIELCACH

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZARZĄDZENIE NR 6/2011 ŚWIĘTOKRZYSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO LEKARZA WETERYNARII W KIELCACH"

Transkrypt

1 ZARZĄDZENIE NR 6/2011 ŚWIĘTOKRZYSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO LEKARZA WETERYNARII W KIELCACH z dnia r. w sprawie ustalenia regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Wojewódzkim Inspektoracie Weterynarii w Kielcach Na podstawie ustawy z dnia 4 marca 1994 roku o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 1996 r. Nr 70, poz. 335 z późniejszymi zmianami), zarządzam co następuje: 1 1. Ustala się w Wojewódzkim Inspektoracie Weterynarii w Kielcach Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, stanowiący Załącznik do niniejszego Zarządzenia, zwany dalej Regulaminem. 2. Treść Regulaminu uzgodniona została z przedstawicielstwem pracowniczym. 2 Regulamin określa zasady i warunki korzystania z usług i świadczeń finansowych z Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz zasady przeznaczania środków Funduszu na poszczególne cele i rodzaje działalności socjalnej. Traci moc poprzednie zarządzenie Nr 3/09 z dnia r. 3 4 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem r. Bogdan Konopka Świętokrzyski Wojewódzki Lekarz Weterynarii w Kielcach

2 Załącznik do Zarządzenia Nr 6/2011 Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w Kielcach z dnia r. REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH Tekst jednolity Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin określa zasady tworzenia i gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych przeznaczonego na finansowanie działalności socjalnej i pomocy mieszkaniowej organizowanej przez Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Kielcach na rzecz osób uprawnionych do korzystania z Funduszu. 2. Niniejszy regulamin został opracowany na podstawie następujących przepisów: 1) ustawy z 4 marca 1994r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 1996r. Nr 70, poz. 335 z późn. zm.), 2) rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 9 marca 2009r. w sprawie sposobu ustalania przeciętnej liczby zatrudnionych w celu naliczania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (Dz. U. Nr 43, poz. 349), Podstawę gospodarowania Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych stanowią przepisy wymienionej ustawy o funduszu, niniejszy regulamin oraz zatwierdzony roczny plan działalności socjalnej. Projekt rocznego planu działalności socjalnej sporządza Przedstawicielstwo Pracownicze w terminie do końca lutego każdego roku według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. Roczny plan działalności socjalnej zatwierdza Dyrektor Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii. 2. Środkami Funduszu administruje Dyrektor.

3 3. Regulamin Funduszu, jego wszelkie zmiany oraz coroczny plan działalności socjalnej wymagają uzgodnienia z przedstawicielstwem pracowniczym. 4. Treść regulaminu jest ogólnie dostępna pracownikom i innym osobom uprawnionym do korzystania ze świadczeń finansowanych ze środków Funduszu. Realizowane jest to przez wywieszenie regulaminu na tablicy ogłoszeń oraz udostępnianie przez Przedstawicielstwo Pracownicze na każde żądanie zainteresowanej osoby Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych zwany dalej Funduszem tworzy się z corocznego odpisu podstawowego, naliczanego w stosunku do przeciętnej liczby zatrudnionych. 2. Wysokość odpisu podstawowego o którym mowa w ust. 1 wynosi na jednego zatrudnionego 37,5 % przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w roku poprzednim lub w drugim półroczu roku poprzedniego, jeżeli przeciętne wynagrodzenie z tego okresu stanowiło kwotę wyższą. 3. Wysokość odpisu podstawowego może być zwiększona o 6,25 % przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego, o którym mowa w ust. 2 na każdą zatrudnioną osobę, w stosunku do której orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niesprawności. 4. Wysokość odpisu podstawowego można zwiększyć o 6,25 % przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego, o którym mowa w ust. 2, na każdego emeryta i rencistę, nad którym Wojewódzki Inspektorat Weterynarii sprawuje opiekę socjalną. 5. Odpisy i zwiększenia o których mowa w pkt. 1-4, obciążają koszty działalności Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii. 6. Środki Funduszu zwiększa się o: 1) darowizny oraz zapisy osób fizycznych i prawnych, 2) odsetki od środków Funduszu, 3) wpływy z oprocentowania pożyczek udzielanych na cele mieszkaniowe, 4) inne środki określone w odrębnych przepisach. 7. Środki Funduszu gromadzone są na odrębnym rachunku bankowym. 8. Środki Funduszu nie wykorzystane w danym roku kalendarzowym przechodzą na rok następny Osobami uprawnionymi do korzystania z Funduszu są: 1) pracownicy zatrudnieni w pełnym i niepełnym wymiarze czasu pracy oraz członkowie ich rodzin,

4 2) pracownicy przebywający na urlopach wychowawczych oraz członkowie ich rodzin, 3) emeryci i renciści byli pracownicy Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w tym także emeryci i renciści ze zlikwidowanych jednostek organizacyjnych objętych opieką przez Inspektorat oraz członkowie ich rodzin, 4) członkowie rodzin pracowników zmarłych w czasie zatrudnienia, 2. Członkami rodzin uprawnionymi do korzystania z funduszu są: 1) dzieci (własne, przysposobione, przyjęte na wychowanie) pozostające na utrzymaniu i wychowaniu osób uprawnionych, w wieku od 1 do 18 lat, a jak się kształcą do czasu ukończenia nauki, nie dłużej niż do ukończenia 25 lat (na żądanie osoba uprawniona winna przedstawić zaświadczenie o pobieraniu nauki przez dziecko); dzieciom w wieku do 3 lat przysługuje 50 % refundacji za wczasy bez względu na pobieranie lub nie zasiłku rodzinnego przez pracownika 2) współmałżonkowie osób uprawnionych, w tym pracujący. 3. Dyrektor Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii może postanowić, iż ze względu na ilość środków finansowych, w pierwszej kolejności do świadczeń z Funduszu mają prawo pracownicy wymienieni w ust. 1 pkt 1 i 2, emeryci i renciści, oraz dzieci pracowników o których mowa w ust. 2 pkt Środki Funduszu mogą być przeznaczone na finansowanie: 1) wypoczynku urlopowego, 2) pomocy materialnej, 3) bonów towarowych, 4) świadczeń na cele mieszkaniowe, 5) imprez integracyjnych, 6) działalności kulturalno oświatowej, sportowej i turystycznej poprzez zakup biletów i karnetów na taką działalność, 7) dopłat do sanatorium dla emerytów i rencistów w kwocie 400 zł, jeden raz w roku. 2. Rodzaje i formy organizowanej działalności oraz warunki i kryteria przyznawania świadczeń i usług są określone szczegółowo w rozdziale II niniejszego Regulaminu Świadczenia socjalne finansowane z Funduszu mają charakter uznaniowy i pracownik nie może z tego tytułu dochodzić żadnych roszczeń. 2. Wysokość świadczeń i dopłat uzależniona jest od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osób uprawnionych.

5 7. 1. Podstawą uzyskania świadczenia z Funduszu jest wniosek o przyznanie świadczenia. Wnioski o przyznanie świadczenia oraz oświadczenia o dochodach za rok poprzedni pracownicy składają do Przedstawicielstwa Pracowniczego do 31 marca każdego roku. 2. Kwalifikacji oświadczeń dokonuje Przedstawicielstwo Pracownicze. 3. W przypadku odmowy załatwienia wniosku, osobę zainteresowaną informuje się o tym i podaje uzasadnienie odmowy. 4. Osoba uprawniona do korzystania z usług i świadczeń socjalnych, która złożyła nieprawdziwe oświadczenie o wysokości dochodów na osobę w rodzinie, przedłożyła sfałszowany dowód poniesionego wydatku, wykorzystała świadczenie na cele niezgodne z jego przeznaczeniem lub odstąpiła świadczenie osobie nieuprawnionej, zostanie obciążona pełnymi kosztami poniesionymi przez pracodawcę w związku z zakupem tego świadczenia. Osobie takiej nie może być przyznane świadczenie z funduszu przez okres 3 lat od dnia stwierdzenia nieprawidłowości. Rozdział II POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE 8. WYPOCZYNEK URLOPOWY 1. Wypoczynek urlopowy to wczasy organizowane przez pracowników we własnym zakresie tzw. wczasy turystyczne. 2. Wczasy, na które przysługuje dopłata nie mogą trwać krócej niż 10 dni roboczych. 3. Osoby uprawnione pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę mogą korzystać z wczasów raz na rok. 4. Pod pojęciem wczasów turystycznych należy rozumieć formę wypoczynku urlopowego o charakterze indywidualnego zorganizowanego wypoczynku poza stałym miejscem zamieszkania przez osoby uprawnione. 5.1.Osoby uprawnione składają wniosek o przyznanie świadczenia oraz oświadczenia o dochodach za rok ubiegły do Przedstawicielstwa bieżącego, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do Regulaminu Osoby zatrudnione po 31 marca danego roku zobowiązane są do złożenia wniosku o którym mowa powyżej w ciągu 30 dni od daty zatrudnienia.

6 Wnioski są rozpatrywane w trybie określonym w 7 niniejszego Regulaminu. 6. Kwoty dopłat dla osób uprawnionych do wypoczynku ustala się według tabeli stanowiącej załącznik nr 3. Podstawą do obliczenia ulgowej odpłatności za przyznaną formę wypoczynku jest średni miesięczny dochód przypadający na jednego członka rodziny ustalony według zasad określonych w załączniku nr 2. Średni miesięczny dochód na jednego członka rodziny oblicza się na podstawie dochodów wspólnie zamieszkałych i prowadzących wspólnie gospodarstwo domowe członków rodziny za okres roku kalendarzowego poprzedzającego rok przyznania świadczenia Osoby uprawnione, którym zostały przyznane wczasy turystyczne oraz emeryci i renciści, którym przyznano dofinansowanie do sanatorium potwierdzają pisemnym oświadczeniem korzystanie z tej formy wypoczynku wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do Regulaminu. Rozliczenia dofinansowania dla osoby uprawnionej dokonuje upoważniony pracownik Przedstawicielstwa Pracowniczego na dokumencie w/w załącznika. 10. POMOC MATERIALNA 1. Osobom uprawnionym może być udzielona pomoc rzeczowa lub finansowa poprzedzona złożeniem wniosku przez osobę uprawnioną. 2. Pomoc materialna może być przyznana dla osób uprawnionych znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, rodzinnej, życiowej lub dotkniętych wypadkami losowymi. 3. Pomoc ta udzielana jest bezzwrotnie. 4. Decyzję w sprawie przyznania pomocy materialnej form pomocy i kwoty pomocy podejmuje Dyrektor. 5. Zapomogi losowe mogą być wypłacone do wysokości 1000 zł. 11. BONY TOWAROWE 1. Bony towarowe są przyznawane osobom uprawnionym wymienionym w 4 ust. 1 Regulaminu. 2. Osobom uprawnionym są przyznawane bony towarowe z uwzględnieniem zasad określonych w 6 Regulaminu.

7 3. Decyzję o przyznaniu świadczenia dla osób uprawnionych podejmuje Dyrektor, biorąc pod uwagę stan środków Funduszu. 4. Rozliczenie wydanych bonów towarowych dokonuje Przedstawicielstwo Pracownicze 12. ŚWIADCZENIA NA CELE MIESZKANIOWE 1. Zwrotna pomoc mieszkaniowa. 1) środki mogą być przeznaczone na finansowanie potrzeb mieszkaniowych pracowników w formie pożyczek na: budowę domu jednorodzinnego lub lokalu w domu wielomieszkaniowym, nadbudowę i rozbudowę budynku mieszkalnego, uzupełnienie zaliczki na wkład budowlany, remont i modernizację lokali i budynków mieszkalnych, wykup zajmowanych lokali na własność, modernizację i przebudowę pomieszczeń niemieszkalnych na lokale mieszkalne, 2) Osobami uprawnionymi do korzystania ze zwrotnej pomocy mieszkaniowej są pracownicy oraz byli pracownicy emeryci i renciści wymienieni w 4 ust. 1 pkt. 1 i 3 niniejszego Regulaminu. Zwrotnej pomocy mieszkaniowej można udzielić osobie uprawnionej, zajmującej budynek mieszkalny lub lokal na podstawie tytułu prawnego. 3) zwrotna pomoc mieszkaniowa może być przyznana do wysokości 500 zł. 4) Pożyczki z Funduszu podlegają oprocentowaniu w wysokości 5 % w stosunku rocznym. Kwota z tytułu oprocentowania powiększa środki Funduszu. 5) Wysokość pomocy świadczonej z Funduszu, formę udzielenia pożyczki oraz zasady jej spłaty ustala Dyrektor Wojewódzkiego Inspektoratu w umowie zawieranej z osobą uprawnioną. 6) Okres spłaty pożyczek udzielonych z Funduszu ustala się na okres do 1 roku tj. 12 miesięcy w ratach miesięcznych. 7) Spłata pożyczki rozpoczyna się nie później niż po upływie 3 miesięcy od daty jej udzielenia. W losowych przypadkach spłata pożyczki może być przedłużona na okres spłaty do lat 3. 8) W przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy nie spłacona pożyczka podlega natychmiastowej spłacie w całości. 9) Pomoc mieszkaniowa może być udzielona osobie uprawnionej raz na 3 lata. 10) Osoby uprawnione składają wnioski o przyznanie zwrotnej pomocy mieszkaniowej

8 11) Do wniosku winna być załączona kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez osobę składającą wniosek dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do zajmowanego budynku mieszkalnego lub lokalu. 12) Realizacja świadczenia następuje w wyniku umowy zawartej pomiędzy osobą uprawnioną, a Dyrektorem Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do Regulaminu. 13) Umowy w sprawach pożyczek wymagają dwóch poręczycieli, którymi mogą być osoby zatrudnione w Wojewódzkim Inspektoracie Weterynarii. 14) Świadczenia z Funduszu wypłacane są osobie uprawnionej w gotówce lub przelewem na konto w banku. ROZDZIAŁ III. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 13. Decyzję w sprawie przeznaczenia środków Funduszu na inne rodzaje działalności socjalnej nie ujęte w rocznym planie działalności socjalnej lub przesunięcie środków w ramach planu może podjąć Dyrektor Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii. 14. Obsługę finansowo-księgową Funduszu sprawuje Komórka Finansowo- Księgowa. 15. Traci moc Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych z dnia Regulamin wchodzi w życie z dniem , po uzgodnieniu jego treści z Przedstawicielstwem Pracowniczym. Bogdan Konopka Świętokrzyski Wojewódzki Lekarz Weterynarii w Kielcach

REGULAMIN DYSPONOWANIA FUNDUSZEM ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ POLIGRAFICZNO-MECHANICZNYCH IM. ARMII KRAJOWEJ W KATOWICACH

REGULAMIN DYSPONOWANIA FUNDUSZEM ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ POLIGRAFICZNO-MECHANICZNYCH IM. ARMII KRAJOWEJ W KATOWICACH REGULAMIN DYSPONOWANIA FUNDUSZEM ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ POLIGRAFICZNO-MECHANICZNYCH IM. ARMII KRAJOWEJ W KATOWICACH I. PODSTAWA PRAWNA 1 Ustawa z dnia 4 marca 1994r. o zakładowym funduszu świadczeń

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ USŁUGOWO-GOSPODARCZYCH W PLESZEWIE

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ USŁUGOWO-GOSPODARCZYCH W PLESZEWIE Tekst jednolity z dnia 22.06.2010r. REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ USŁUGOWO-GOSPODARCZYCH W PLESZEWIE I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejszy regulamin ustala zasady gospodarowania

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do zarządzenia wewn. NUS Nr 9/2011 z dn. 03.03.2011 r.

Załącznik nr 1 do zarządzenia wewn. NUS Nr 9/2011 z dn. 03.03.2011 r. Załącznik nr 1 do zarządzenia wewn. NUS Nr 9/2011 z dn. 03.03.2011 r. REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH URZĘDU SKARBOWEGO W MIKOŁOWIE Działając na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Postanowienia ogólne. 1. Podstawy prawne działalności socjalnej określają :

Regulamin Zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Postanowienia ogólne. 1. Podstawy prawne działalności socjalnej określają : Regulamin Zakładowego funduszu świadczeń socjalnych Postanowienia ogólne 1. Podstawy prawne działalności socjalnej określają : - Ustawa z dnia 4marca 1994 r. o zakładowym funduszy świadczeń socjalnych

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miasta Płocka. I. Postanowienia ogólne.

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miasta Płocka. I. Postanowienia ogólne. Załącznik do Zarządzenia Nr 2378/04 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 13 września 2004 r. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miasta Płocka I. Postanowienia ogólne. 1 Regulamin

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE

POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zespołu Szkół nr 66 w Warszawie ul. Myśliwiecka 6 POSTANOWIENIA OGÓLNE Zasady tworzenia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, zwanego dalej Funduszem

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Poczcie Polskiej S.A.

Regulamin korzystania z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Poczcie Polskiej S.A. Załącznik do Zarządzenia Nr 14 Dyrektora Generalnego Poczty Polskiej z dnia 22 lutego 2006 r. (zm. Zarządzeniem Nr 72 DGPP z dnia 25.06.2007r., Uchwałą Nr 294/2010 Zarządu Poczty Polskiej S.A. z dnia 14

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Postanowienia wstępne

REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Postanowienia wstępne REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Postanowienia wstępne 1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, zwany dalej Funduszem tworzy się na podstawie przepisów: ustawy z dnia 04 marca 1994r

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Lipnie

REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Lipnie REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Lipnie Przepisy wstępne 1. 1. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zwany dalej Funduszem, tworzy się na podstawie

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne

I. Postanowienia ogólne R E G U L A M I N Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym ustanowiony Zarządzeniem Rektora nr 15/2008 z dnia 15 lutego 2008 roku (tekst ujednolicony) I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W INSTYTUCIE FILOZOFII I SOCJOLOGII POLSKIEJ AKADEMII NAUK

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W INSTYTUCIE FILOZOFII I SOCJOLOGII POLSKIEJ AKADEMII NAUK REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W INSTYTUCIE FILOZOFII I SOCJOLOGII POLSKIEJ AKADEMII NAUK 1 1. Fundusz Świadczeń Socjalnych w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN (zwanym dalej Fundusz)

Bardziej szczegółowo

Tekst jednolity stan na

Tekst jednolity stan na REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych - 1 - REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 11 IM. MARII CURIE - SKŁODOWSKIEJ w Tychach Tekst jednolity stan na

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH KURATORIUM OŚWIATY WE WROCŁAWIU I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH KURATORIUM OŚWIATY WE WROCŁAWIU I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH KURATORIUM OŚWIATY WE WROCŁAWIU I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Regulamin został opracowany na podstawie: 1) ustawy z dnia 04 marca 1994 roku o Zakładowym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH POGOTOWIA OPIEKUŃCZEGO IM KAROLA OLGIERDA BORCHARDTA W GDAŃSKU UL. LECZKOWA 1A

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH POGOTOWIA OPIEKUŃCZEGO IM KAROLA OLGIERDA BORCHARDTA W GDAŃSKU UL. LECZKOWA 1A REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH POGOTOWIA OPIEKUŃCZEGO IM KAROLA OLGIERDA BORCHARDTA W GDAŃSKU UL. LECZKOWA 1A Spis treści: I. Postanowienia wstępne. II. Osoby uprawnione do korzystania

Bardziej szczegółowo

... (podpis Pracodawcy)

... (podpis Pracodawcy) (do art. 8 ust. 2 ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych) WZORY: ZARZĄDZENIA PRACODAWCY WPROWADZAJĄCEGO REGULAMIN ZFŚS, REGULAMINU ZFŚS ORAZ ZAŁ ĄCZNIKÓW DO TEGO REGULAMINU Uwaga! W treści zaproponowanych

Bardziej szczegółowo

I PODSTAWA PRAWNA. 2.Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy MPWiK Spółka z o.o. w Jaworznie. II POSTANOWIENIA OGÓLNE.

I PODSTAWA PRAWNA. 2.Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy MPWiK Spółka z o.o. w Jaworznie. II POSTANOWIENIA OGÓLNE. REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W MPWiK SPÓŁKA Z O.O. W JAWORZNIE I PODSTAWA PRAWNA 1.Ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych Dz. U. z 1996 r. nr 70

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH DLA PRACOWNIKÓW ZATRUDNIONYCH W URZĘDZIE GMINY W ŁAMBINOWICACH

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH DLA PRACOWNIKÓW ZATRUDNIONYCH W URZĘDZIE GMINY W ŁAMBINOWICACH Załącznik do Zarządzenia Wójta Gminy Łambinowice Nr 6/2007 z dnia 30.05.2007r. REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH DLA PRACOWNIKÓW ZATRUDNIONYCH W URZĘDZIE GMINY W ŁAMBINOWICACH I. PRZEPISY

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 315/2013

Zarządzenie Nr 315/2013 Zarządzenie Nr 315/2013 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 13 marca 2013 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dla pracowników Urzędu Miejskiego w Gdańsku Na podstawie

Bardziej szczegółowo

I. Podstawy prawne II. Postanowienia ogólne 1 2 III. Tworzenie Funduszu 1

I. Podstawy prawne II. Postanowienia ogólne 1 2 III. Tworzenie Funduszu 1 I. Podstawy prawne 1. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych opracowany został na podstawie przepisów: 1) Ustawy z dnia 4 marca 1994r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, 2) Ustawy

Bardziej szczegółowo

Regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych

Regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych Regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych Szkoły Podstawowej nr 20 im. T. Rejtana w Katowicach, marzec 2008r. I. Zasady ogólne 1 1. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych opracowany

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH Tekst ujednolicony Opracowano na postawie: Zarządzenie nr 7 / 2009 Dyrektora MOPS w Stargardzie Szczecińskim z dnia 4 lutego 2009 r. oraz Zarządzenie Nr4/2010 Dyrektora MOPS w Stargardzie Szczecińskim

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH Załącznik do Zarządzenia Nr 29/2012 Rektora PWSZ w Nowym Sączu z dnia 29 marca 2012 PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH Nowy Sącz 2012 r.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM NR 2 W GDYNI - obowiązuje od dnia 07.05.1998r. & 1.

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM NR 2 W GDYNI - obowiązuje od dnia 07.05.1998r. & 1. REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM NR 2 W GDYNI - obowiązuje od dnia 07.05.1998r. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. & 1. Regulamin Z.F.Ś.S. określony został

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH VII LO im. K.K. Baczyńskiego w Szczecinie

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH VII LO im. K.K. Baczyńskiego w Szczecinie REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH VII LO im. K.K. Baczyńskiego w Szczecinie Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych VII LO im. K.K. Baczyńskiego w Szczecinie opracowano na

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TWORZENIA I GOSPODAROWANIA ŚRODKAMI ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W CHEŁMIE

REGULAMIN TWORZENIA I GOSPODAROWANIA ŚRODKAMI ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W CHEŁMIE REGULAMIN TWORZENIA I GOSPODAROWANIA ŚRODKAMI ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W CHEŁMIE I. POSTANOWIENIA OGÓLNE II. ZASADY DOFINANSOWANIA DO WYPOCZYNKU OSÓB

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Gminnego Ośrodka Kultury w Stegnie z siedzibą w Stegnie, przy ul. Gdańskiej 60

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Gminnego Ośrodka Kultury w Stegnie z siedzibą w Stegnie, przy ul. Gdańskiej 60 Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Gminnego Ośrodka Kultury w Stegnie z siedzibą w Stegnie, przy ul. Gdańskiej 60 I. Podstawy prawne oraz zakres 1 1. Niniejszy Regulamin Zakładowego Funduszu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN podziału i gospodarowania ZAKLADOWYM FUNDUSZEM ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH oraz zakładowej działalności socjalnej w Politechnice Poznańskiej

REGULAMIN podziału i gospodarowania ZAKLADOWYM FUNDUSZEM ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH oraz zakładowej działalności socjalnej w Politechnice Poznańskiej REGULAMIN podziału i gospodarowania ZAKLADOWYM FUNDUSZEM ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH oraz zakładowej działalności socjalnej w Politechnice Poznańskiej Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 27 lipca 2005. Prawo o

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Sierakowie Śl.

REGULAMIN. ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Sierakowie Śl. REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Sierakowie Śl. Regulamin opracowany został na podstawie: 1 ZASADY OGÓLNE ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 17/ 2012

ZARZĄDZENIE NR 17/ 2012 ZARZĄDZENIE NR 17/ 2012 DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 8 w Kaliszu z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu gospodarowania Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych Na podstawie: Statutu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Samodzielnego Publicznego. Zakładu Opieki Zdrowotnej

REGULAMIN. Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Samodzielnego Publicznego. Zakładu Opieki Zdrowotnej REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego Nr 4 UM w Łodzi im. Marii Konopnickiej I Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo