JAK MOŻNA LICZBOWO OCENIĆ POTENCJAŁ POLSKIEJ NAUKI?

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "JAK MOŻNA LICZBOWO OCENIĆ POTENCJAŁ POLSKIEJ NAUKI?"

Transkrypt

1 Olaf Gajl JAK MOŻNA LICZBOWO OCENIĆ POTENCJAŁ POLSKIEJ NAUKI? Odpowiedź jest stosunkowo prosta. Praktycznie nie można, ale należy się starać. Nauka jest pojęciem tak ogólnym, że wszelkie próby uśredniania sytuacji dotyczącej poszczególnych dziedzin, dyscyplin i specjalności pokazują niewiele mówiący obraz. Z drugiej strony, zbyt szczegółowe analizy są żmudne, ale i tak nie odpowiedzą na pytanie w skali makro. Co możemy mierzyć liczbowo w sferze nauki? Lista danych jest stosunkowo krótka: instytucje, infrastrukturę, pieniądze, ludzi i ich relacje, granty, publikacje, patenty oraz w pewnych dziedzinach tzw. wdrożenia. To są elementy mierzalne, natomiast ocena potencjału poprzez jakość dokonań jest o wiele trudniejsza. W przypadku pieniędzy przeznaczanych na naukę, liczby patentów oraz wdrożeń, narzekania na ich brak pojawiają się na dziesiątkach konferencji i w setkach artykułów prasowych. Temat ten można więc pominąć. Na infrastrukturę, zarówno szkolnictwa wyższego jak i instytutów badawczych, wydano w ciągu ostatnich lat miliardy złotych. Niewątpliwie naukowcy reprezentujący niektóre dyscypliny dysponują nowoczesną aparaturą na poziomie światowym, jednak trudno dokonać porównania liczbowego z innymi krajami. Populacja naukowców podlega zapewne regułom statystyki. Tylko niewielka część tej populacji to ludzie wybitni i mający szczęście dokonania wielkiego odkrycia, podobnie jak niewielka jej część to hochsztaplerzy i karierowicze. O pozycji nauki lub dyscypliny danego kraju decyduje nie tylko proporcja między tymi dwiema skrajnymi grupami, ale także to, jak zachowuje się pozostała, przeważająca część populacji. Na zachowania tej dominującej części mają wpływ takie czynniki jak biurokracja akademicka, tradycja, legislacja, sposób finansowania badań itd. Udowodnienie jednak tej hipotezy jest trudne, ponieważ brak jest uniwersalnych mierników. Wybitność postaci jest na ogół doceniana przez niesformalizowane odczucia grup naukowców, a skala osiągnięć, również formalnie niemierzalna, jest bardzo często doceniana dopiero po wielu latach i niekoniecznie związana na przykład z liczbą cytowań. Te ostatnie stabilizują się na ogół dopiero po dziesięciu latach. Potrzeby biurokracji, chęć rywalizacji i dążenie do potwierdzenia pozycji wobec innych, a także zwykła ciekawość powodują, że starania dotyczące mierzenia, rankingowania nauki są zajęciem dużej grupy zarówno badaczy, jak i urzędników. Dodatkowym bodźcem rozwoju tej tendencji było pojawienie się takich określeń jak research and development (dyskusja na ten temat prowadzona m.in. przez Godin, 2013) oraz science and technology (ST) obecnie często z dodatkiem I innovation. Dane liczbowe obrazujące sytuację w tych obszarach wydają się być bardzo istotne dla decydentów. Jednak skomplikowały one jednocześnie możliwość analizy wyników rankingów, ponieważ science nie ma wiele wspólnego z technology (Allen 2004), a przechodzenie od badań do rozwoju także nie jest procesem czytelnym, a często prace rozwojowe nie są prowadzone przez naukowców. Zatem jak ocenić liczbowo potencjał polskiej nauki na tle Europy i świata? 1

2 Zadanie takie jest możliwe do zrealizowania jedynie w sposób nieobiektywny, opierając się na wybranych policzalnych wskaźnikach. Już samo określenia nauka jest dostatecznie ogólne, aby poprzez zastosowane uśrednienie skutecznie ukryć specyfikę dziedzin i dyscyplin. 1. Instytucje W Polsce funkcjonuje 120 uczelni publicznych i 309 tzw. niepublicznych oraz 114 instytutów badawczych i 84 instytuty PAN. Jeżeli policzymy natomiast tzw. jednostki naukowe, czyli m.in. wydziały i instytuty uczelni to jest ich blisko osiemset. Szczegółowe porównanie liczby uczelni w poszczególnych krajach Europy nie jest możliwe bez wchodzenia w szczegóły narodowych systemów klasyfikacji szkół. Zestawienie liczby uniwersytetów w największych krajach Unii Europejskiej można jednak w przybliżeniu przedstawić następująco (Wykres. 1). Wykres 1. Liczba uniwersytetów w wybranych krajach UE. Źródło: The Guardian 2012, POL-on. Jako uniwersytety w Polsce potraktowano uczelnie posiadające prawo do nadawania stopni doktora. W Polsce funkcjonuje prawie 430 szkół wyższych, czyli prawie tyle samo, ile w ponad dwukrotnie większych pod względem ludności Niemczech W przeliczeniu na liczbę mieszkańców mamy nawet więcej uczelni niż rekordzista - Francja (588 szkół wyższych). 2

3 Wykres 2. Liczba szkół wyższych i uniwersytetów w przeliczeniu na milion mieszkańców w wybranych krajach UE. Źródła: Obliczenia na podstawie rankingu SCImago oraz Eurostat. Liczba instytucji na pewno jednak nie pokazuje miejsca polskiej nauki w świecie. O tym decydują przede wszystkim pracownicy tych instytucji. 2. Pracownicy Obecnie, dzięki systemowi POL-on, mamy precyzyjną informację o badaczach zatrudnionych w uczelniach. Od wielu lat jest to liczba rzędu 70 tysięcy, podobnie we Włoszech. Poważne zaniepokojenie budzi jednak stabilność liczby pracowników naukowych, w sytuacji, gdy w większości krajów Unii następuje stały jej wzrost. Wykres 3. Liczba pracowników naukowych uczelni w wybranych krajach UE. Źródło: Eurostat, część danych dla Niemiec i Wielkiej Brytanii aproksymowano. 3

4 Wykres 4. Wzrost zatrudnienia pracowników badawczych w uczelniach w latach w wybranych krajach UE. Źródło: Eurostat Niespecjalnie odkrywcza hipoteza, mówiąca, że istnieje korelacja pomiędzy liczbą naukowców a prawdopodobieństwem pojawienia się ciekawych wyników, może powodować więc w przypadku Polski pewne zaniepokojenie. Dodatkowo, jeśli zanalizujemy liczbę badaczy i osób bezpośrednio pracujących przy realizacji badań w przeliczeniu na liczbę osób aktywnych zawodowo, to okazuje się, że nasza pozycja w UE jest niska. Wykres 5. Procentowy udział naukowców i osób wspierających badania w przeliczeniu na aktywnych zawodowo w szkołach wyższych (2012) Źródło: Eurostat 4

5 Nie mamy więc na uczelniach zbyt wielu naukowców, porównując ich liczbę z ogółem aktywnych zawodowo (16-65 lat), natomiast przodujemy jeśli chodzi o liczbę studentów przypadających na jednego badacza. W 2011 roku było to liczba około 30 studentów na badacza. Obecnie zbliżamy się do 20, co powinno dodatnio wpłynąć na poziom nauki w Polsce (w uczelniach niepublicznych średnia liczba studentów przypadająca na pracownika to 27,9, natomiast w woj. opolskim 46,5, podkarpackim - 40,3). Wykres 6. Liczba studentów na jednego naukowca w wybranych krajach UE. Źródło: Eurostat. Ważnym elementem świadczącym o zasobach kadrowych w nauce są także dane o liczbie uczestników studiów doktoranckich. Wykres 7. Liczba doktorantów w wybranych krajach UE w 2010 r. Źródło: Eurostat. 5

6 Niestety reputacja polskiej nauki nie jest wysoka w 2009 mieliśmy jedynie 2% doktorantów spoza kraju, wobec średniej unijnej wynoszącej 19,2% i 47% obcokrajowców doktorantów w Szwajcarii (Delloite 2012). 3. Osiągnięcia bibliometria Najtrudniejszym zadaniem jest jednak zmierzenie osiągnięć naukowych. Zgodnie z zasadą publikuj lub zgiń (poszukiwanie autora tego znienawidzonego motta, Garfield 1996), każdy naukowiec musi produkować, tzn. napisać, wysłać, przyjąć z godnością recenzję, poprawić i czekać. Dlatego też mogła rozwinąć się nowa dyscyplina naukowa bibliometria. Jeśli przyjąć, że na świecie jest ponad pięć milionów naukowców i, a według badań Fanelli z 2009 r. 2% przyznaje się do nieścisłości, a każdy produkuje co najmniej jedną publikację rocznie, to możemy mieć do czynienia z tysiącami tekstów nieodpowiadających standardom naukowym. Economist 2013 przytacza informacje, że firma biotechnologiczna Amgen potwierdziła wyniki jedynie 6 z 53 badań nad rakiem, a Bayer był w stanie potwierdzić jedynie co czwartą z 67 ważnych publikacji. Według oszacowań Bjorn 2008 w recenzowanych czasopismach ukazało się w 2006 roku około 1 mln 340 tysięcy artykułów. Oznacza to, że w innych czasopismach, materiałach pokonferencyjnych itp. opublikowano blisko 4 miliony tekstów rocznie, zapewne w językach narodowych. Próba porównywania dokonań naukowców niepublikujących w czasopismach rankingowanych jest oczywiście skazana na niepowodzenie. Tym niemniej, jeśli musimy porównywać, korzystamy z dostępnych danych. Liczba publikacji rejestrowanych w bazie SCOPUS w przeliczeniu na liczbę naukowców działających dwa lata przed datą publikacji wskazuje, że produktywność polskich naukowców rośnie i jest porównywalna z aktywnością naukowców w innych krajach europejskich (a nawet większa niż niemiecka i francuska). Wykres 8. Liczba publikacji w przeliczeniu na liczbę naukowców w wybranych krajach UE w latach Źródło: SCImago Journal & Country Rank, Eurostat 6

7 Wskaźnik ten jest optymistyczny, jednak należy brać pod uwagę, że w porównywanych krajach znaczna część naukowców (blisko połowa pracowników sfery B+R) pracuje w przemyśle i w małym stopniu publikuje. 4. Rankingi, doskonałość i jakość Pozycja Polski mierzona liczbą publikacji w recenzowanych czasopismach jest stosunkowo dobra. Od lat jesteśmy w wśród pierwszej dwudziestki na świecie, wyprzedzając Turcję. Ranking prowadzony przez SJR SCImago Journal & Country Rank w 2012 r. na podstawie bazy danych SCOPUS ii, uwzględniający liczbę cytowalnych dokumentów plasuje Polskę na miejscu 19.. Niezależnie od sensu takiego eksperymentu, jeśli stworzymy ranking pod względem liczby cytowań na dokument, to znaleźlibyśmy się na miejscu 158 za Bangladeszem oraz Trynidadem i Tobago. Jeśli zaś uwzględnimy indeks Hirsha to plasujemy się na miejscu 23. (Dane pochodzące z WEB of Science są zbliżone, np. Wróblewski 2013, podobne analizy np. Kierzek 2008, 2009, Klincewicz 2008, 2012 zawiera także omówienie metod stosowanych w bibliometrii i opis źródeł danych o patentach). Ranking krajów opracowywany na podstawie liczby cytowalnych publikacji (na podstawie SCOPUS) można przeprowadzić na poziomie dyscyplin i specjalności. Jeśli sprawdzimy, jak wygląda taki ranking w poszczególnych dyscyplinach, to w weterynarii zajmujemy miejsce 9., przy czym cytowania na publikację wynoszą zaledwie 2,86, w fizyce - miejsce 13, a cytowania 11,16, w chemii cytowania 10,12, w nauce o materiałach cytowania 6,6, w matematyce miejsce 14, z cytowaniami 6,78. Niestety, w dziedzinie ekonomii, ekonometrii i finansów Polska znalazła się na miejscu 38. ze wskaźnikiem cytowań 5,16, w naukach społecznych na 36. miejscu z wskaźnikiem cytowań 5,64, w humanistyce i sztuce na 32. i wskaźnikiem cytowań 3,04. Ranking UE 2013 (Innovation Union Competitivness Report) umieszcza Polskę na dość odległym miejscu (dziewiątym od końca na 32 kraje), używając kompozytowego wskaźnika doskonałości. 7

8 Wskaźnik ten składa się z czterech części: 10% największej liczby cytowań podzielone przez całkowitą liczbę publikacji w bazie SCOPUS (w rankingu obliczono ten wskaźnik na 5,6 z 2010 r., w 2012 powinien on się zwiększyć średni wskaźnik cytowań wynosi 8,15), liczba uniwersytetów na liście 250 Rankingu Leiden oraz 50 instytutów badawczych na liście Scimago (mamy Polską Akademię Nauk jako instytut), znormalizowane przez GERD nakłady ogółem na B+R, liczba patentów według danych Patent Cooperation Treaty na milion mieszkańców liczba grantów iii ERC (European Research Counsil) znormalizowane przez nakłady państwa oraz szkolnictwa wyższego na badania (GOVERD i HERD). Przy obliczaniu wskaźnika zastosowano średnią geometryczną, tzn. nie wprowadzono zróżnicowania wagi poszczególnych składników. Podobnych rankingów można tworzyć oczywiście wiele (analiza statystyczna korelacji między wskaźnikami EC 2013 a czym?) i zawsze uśredniona pozycja polskiej nauki będzie słaba, niezależnie od doboru wskaźników i przypisanych im wag. Przykładem może być U21 Ranking of National Higher Educaton Systems 2013, w którym Polska zajmuje miejsce 30. na 50 analizowanych krajów. Pozycje w rankingu zawdzięczamy między innymi wysokiemu odsetkowi kobiet wśród studentów i pracowników naukowych (4. miejsce w rankingu w kategorii environment). W kategorii connectivity, gdzie uwzględniane są między innymi: proporcja studentów obcokrajowców, proporcja publikacji z autorami z zagranicy i liczba tekstów dostępnych w trybie open access zajmujemy miejsce 43. Dyskusja na temat tego, co możemy nazywać doskonałością (excellance) i jakie to pojęcie ma związek z jakością badań toczy się od lat. W środowisku nauk społecznych i humanistyki dodatkowym elementem sporu jest czy znaczenie Impact jest elementem jakości. W kolejnych pracach wykazywana jest wyższość peer-review nad bibliometrią i odwrotnie. Przegląd literatury i stanowisk zawiera publikacja IDRC Parametryzacja prowadzona w przez Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych jest przykładem rankingu, który w zasadzie spełnia wiele postulatów dotyczących ewaluacji nauki. W zasadzie rozróżnia dziedziny nauki, bierze pod uwagę także osiągnięcia nie-bibliometryczne, a dla nauk technicznych o charakterze aplikacyjnym uwzględnia efekty praktyczne. W procesie oceny uczestniczą eksperci i oczywiście wzbudza ona żywe emocje, ponieważ jej wyniki decydują o finansowaniu. Podobna sytuacja miała miejsc m.in. w Wielkiej Brytanii, gdzie w 2001 i 2008 r. prowadzono ewaluacje RAE (Research Assessment Exercise) decydującą o przyznawaniu środków finansowych, liczbie doktorantów itp. Oceny dokonywały panele (w 2008 r. 15 głównych, 67 subpaneli, 1100 panelistów, 1000 dni obrad, 2365 jednostek naukowych z uczelni wyższych, 12 milionów funtów). Potężna krytyka środowisk akademickich spowodowała odejście do tego systemu i stworzenie REF (Research Excellence Framework). 5. Ślady sieci, czyli współpraca międzynarodowa W raporcie firmy Delloit z 2012 znajdujemy informację, że z przeprowadzonych wywiadów wynika, iż 55% polskich naukowców spędziło co najmniej 3 miesiące prowadząc badania za granicą (średnia UE 56%). Jeśli te wyniki są miarodajne oznacza to, że tylko około 50 tysięcy polskich naukowców nigdy 8

9 nie poznało specyfiki pracy naukowej poza granicami Polski, a biorąc pod uwagę brak mobilności w kraju, można stwierdzić, że zna jedynie realia własnej jednostki naukowej. Ciekawe są także wyniki dotyczące prac publikowanych wspólnie z autorami z innych państw na podstawie bazy danych SCOPUS. Charakterystyczny jest stosunkowo niski procent wspólnych publikacji w regionie Azji, znacznie zwiększył się on natomiast w Stanach Zjednoczonych, podobnie jak i w krajach 15 UE. W krajach Europy wschodniej i w Polsce od lat procent takich publikacji zmniejsza się. Wykres 9. Współpraca międzynarodowa (publikacje) w wybranych krajach i regionach świata. Źródło: SCImago Journal & Country Rank Jeżeli jednak procentowy udział polskich naukowców w pracach wspólnych z zagranicznymi porównamy z Francją, Niemcami i Wielką Brytanią, różnice stają się wyraźne (w Hiszpanii i Włoszech również wskaźnik współpracy rośnie). 9

10 Wykres 10. Współpraca międzynarodowa(publikacje) w wybranych krajach UE. Źródło: SCImago Journal & Country Rank Interesującą może być analiza związku współpracy przy publikacjach z miejscem w rankingu dotyczącym liczby cytowanych prac dla poszczególnych dyscyplin. Wykres 11a. Współpraca międzynarodowa (publikacje) w wybranych dyscyplinach Źródło: SCImago Journal & Country Rank Nauki społeczne (miejsce 36 w rankingu) i nauki o sztuce i humanistyce (miejsce 32 w rankingu) średnio mają wskaźnik liczby międzynarodowych publikacji na poziomie 20%. Ponieważ cytowanych publikacji jest stosunkowo niewiele (nauki społeczne od 75 do 599 rocznie, sztuka i humanistyka od 7 do 325) wskaźnik ten jest bardzo zmienny. W przypadku ekonomii, ekonometrii i finansów (38 miejsce w rankingu) liczba publikacji jest znacznie większa (od 11,5 tysiąca do ponad 30 tysięcy) 10

11 współczynnik współpracy utrzymuje się na poziomie 30%. Jednakże od 2003 w porównywanych krajach wzrasta on bardzo szybko do niemal 50%. Wykres 11b. Współpraca międzynarodowa (publikacje) w wybranych dyscyplinach cd. Źródło: SCImago Journal & Country Rank 11

12 Źródło:SCImago Journal & Country Rank Charakterystyczną cechą pokazanych dyscyplin oraz ekonomii jest spadek współpracy w roku 2002 i następnie wzrost, którego od lat 2006/2007 polska nie kontynuuje, notując w większości przypadków silne spadki. (Może to mieć związek z końcem 5. Programu Ramowego 2002 r. i końcem 6 PR 2007r. oraz pojawieniem się funduszy strukturalnych ). Znacznemu spadkowi wskaźnika współpracy do poziomu około 30% towarzyszy obniżenie pozycji w rankingu nauki o materiałach w 2012 znalazły się na miejscu 16., a chemia na 14., choć w całym okresie rankingowania ( ) są jeszcze na miejscu 13. Biochemia i genetyka w rankingu z miejsca 18., w 2012 r. spadła na miejsce 19. Fizyka i astronomia, utrzymując ponad połowę prac we współpracy międzynarodowej, nie zmieniła pozycji w rankingu. Powyższa koincydencja nie dotyczy wszystkich dyscyplin. Weterynaria, sklasyfikowana na 9. miejscu systematycznie współpracuje jedynie na poziomie 10%. Wykres 11c. Współpraca międzynarodowa (publikacje) w wybranych dyscyplinach cd. Źródło: SCImago Journal & Country Rank 12

13 Sytuacja ta związana jest ze stosunkowo małą liczbą publikacji w zakresie weterynarii wynoszącą między kilkaset a tysiąc pozycji w poszczególnych krajach. Klincewicz 2012 przeprowadził analizę cytowalności publikacji z zagranicznymi współautorami. Dla wielu uczelni wskaźnik ten był dużo wyższy niż w pozostałych publikacjach (szczególnie dla Uniwersytetu Wrocławskiego oraz kilku Uniwersytetów Medycznych). O wysokiej korelacji pomiędzy międzynarodową współpracą a średnim znaczeniem (impact), mierzonym udziałem publikacji najwyżej cytowanych mówi OECD Science, Technology and Industry Scoreboard Wyjątki są dwa USA posiada wysoki wskaźnik cytowalności i niski wskaźnik współpracy, natomiast Indonezja odwrotnie. OECD 2013 (Science, Technology and Industry Scoreboard ) analizuje współczynnik współpracy w czterdziestu krajach OECD i w kilku wybranych spoza tej organizacji. Polska znajduje się na 23. miejscu. Pewnym zdziwieniem napawa fakt, że ponad 60% wskaźnika współpracy międzynarodowej obliczane jest na podstawie 10% najwyżej cytowanych publikacji. Charakterystyczne dla naszych i rosyjskich naukowców jest to, że stosunkowo wysoki procent dokumentów publikowanych we współpracy międzynarodowej nie obejmuje współpracy krajowej. Wykres 12. Najwyżej cytowane publikacje w zależności o typu współpracy. Top-cited publications, by type of collaboration, As a percentage of top-cited and all documents, whole counts Źródło: OECD and SCImago Research Group (CSIC), Compendium of Bibliometric Science Indicators 2014, based on Scopus Custom Data, Elsevier, May Pominięto kolejne zestawienie w tej publikacji mówiące o doskonałości nauki znajdujemy się w nim na przedostatnim miejscu, wyprzedzając Rosję. Dyskusja na temat doskonałości i jakości nauki toczy się od lat. W środowisku nauk społecznych i humanistyki dodatkowym elementem sporu jest to, czy znaczenie Impact jest elementem jakości. Przegląd literatury i stanowisk na ten temat zawiera publikacja IDRC

14 6. Podsumowanie Podsumowując, teza o bliskiej peryferyjności polskiej nauki jest słuszna, ale z wyjątkami, które budzą nadzieje na oddalenie się od obrzeży światowej nauki. Niepokojące jest jednak zmniejszenie się udziału publikacji przygotowywanych we współpracy międzynarodowej oraz brak wzrostu liczby naukowców. Niezwykle istotnym elementem budzącym optymizm jest natomiast niż demograficzny, który powinien pozwolić akademikom na bardziej aktywne zajęcie się badaniami. Efekty działalności NCBR i NCN także powinny pojawić się za kilka lat. Zainteresowanie programami badań Norwesko- Polskim i Szwajcarsko-Polskim wskazują na coraz większą skłonność polskich zespołów badawczych do współpracy oraz umiejętność w pozyskiwaniu partnerów. Brak finansowania badań z programów strukturalnych UE w 2014 r. powoduje wyraźne zainteresowanie wielu ośrodków uczestnictwem w konkursach w ramach programu Horizon 2020, co również spowoduje wzrost współpracy międzynarodowej. Trudno jednak wyobrazić sobie szybkie zmiany we wszelakich rankingach dotyczących jakości polskiej nauki jako całości, jej konkurencyjności, innowacyjności itp. Jesteśmy zbyt dużym krajem, aby mogły pojawić się szybkie zmiany istotne statystycznie. Tradycje akademickie i system prawny nie wspierają ryzykownych badań, projektów o charakterze aplikacyjnym, patentowania oraz komercjalizacji wyników badań, a to właśnie te elementy pojawiają się w większości rankingów dotyczących science, technology and innovation. Bibliografia Bjo rk, B.-C., Roos, A., & Lauro, M. (2008). Global annual volume of peer reviewed scholarly articles and the share available via Open Access options. Proceedings ELPUB2008 Conference on Electronic Publishing. Toronto, Canada, June 2008, pp Delloit 2012, Researchers Report, DG Research and Innovation, EC 2013, Cross-Cutting Analysis of Scientific Publications versus Other Science, Technology and Innovation Indicators, DG Research and Innovation, EU 2013, Innovation Union Competitiveness Report 2013, DG, DG Research and Innovation, Fanelli D. (2009). How many scientists fabricate and falsify research? A systematic review and metaanalysis of survey data. PLoS One 4:e5738. doi: /journal.pone IDRC 2012, E. Mendez, What is good, International Development Research Center, Ottawa, Kierzek R Polska nauka w indeksie Hirscha. Sprawy nauki, 6-7/137: s Kierzek R Jak porównać apples and oranges, czyli o różnych metodach analizy publikowalności i dorobku naukowego. Sprawy nauki, 2/143. K. Kllincewicz (2008) Polska innowacyjność, Analiza bibliometryczna, s Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 14

15 K. Klincewicz, M. Żemigała, M. Mijał, Bibliometria w zarządzaniu technologiami i badaniami naukowymi, MNiSW, Laudel, G. (2006). The art of getting funded: How scientists adapt to their funding conditions. Science and Public Policy, 33(7), OECD 2013, Science, Technology and Industry Scoreboard 2013, ilibrary.org/science-and-technology/oecd-science-technology-and-industry-scoreboard- 2013_sti_scoreboard-2013-en A K. Wróblewski, Pozycja nauki polskiej w międzynarodowych rankingach, Studia BAS, Nr 3(35) 2013, s SIR 2013, Scimago Institutions Ranking, U21, U21 Ranking of National Higher Education Systems 2013, 201 i Według Unesco Institute for Statistics w Montrealu w latach liczba pracowników sfery B+R zwiększyła się z 5,8 miliona do 7,1 miliona osób ii Scopus baza Elsevier zawiera ponad 50 milionów rekordów, czasopism, Open Access, 5,5 miliona publikacji konferencyjnych iii Laudel 2006: System grantów opiera się na założeniu, źe najlepsze proposal e lub najlepsi badacze zwyciężają w konkurencyjnej grze aplikowania o granty. Wyniki empiryczne wykazują, że sukcesy naukowców w zdobywaniu grantów są warunkowane przez wiele czynników takich jak ogólne inwestowanie w badania w danym kraju, dziedzina badań, dostępność funduszy, ciągłość prac badawczych. Czynniki te zależą tylko częściowo lub wcale od naukowca lub jakości wniosku. Powoduje to wątpliwości czy można traktować fundusze na granty jako miernik. 15

Seminarium Rankingowe. Sesja II. Badanie ilości i jakości publikacji polskich uczelni w Rankingu Szkół Wyższych

Seminarium Rankingowe. Sesja II. Badanie ilości i jakości publikacji polskich uczelni w Rankingu Szkół Wyższych Seminarium Rankingowe Sesja II Badanie ilości i jakości publikacji polskich uczelni w Rankingu Szkół Wyższych Informacje wstępne informacje o publikacjach pochodzą z bazy SCOPUS ze stanem na dzień 12 stycznia

Bardziej szczegółowo

Po co ci wiedza o bibliometrii i wskaźnikach bibliometrycznych?

Po co ci wiedza o bibliometrii i wskaźnikach bibliometrycznych? Bibliograf, historyk i filolog klasyczny. Współtworzy bibliograficzne bazy własne Biblioteki Głównej GUMed, przygotowuje zestawienia bibliometryczne na potrzeby pracowników i jednostek Uczelni. Zajmuje

Bardziej szczegółowo

1. Analiza wskaźnikowa... 3 1.1. Wskaźniki szczegółowe... 3 1.2. Wskaźniki syntetyczne... 53 1.2.1.

1. Analiza wskaźnikowa... 3 1.1. Wskaźniki szczegółowe... 3 1.2. Wskaźniki syntetyczne... 53 1.2.1. Spis treści 1. Analiza wskaźnikowa... 3 1.1. Wskaźniki szczegółowe... 3 1.2. Wskaźniki syntetyczne... 53 1.2.1. Zastosowana metodologia rangowania obiektów wielocechowych... 53 1.2.2. Potencjał innowacyjny

Bardziej szczegółowo

Punktacja publikacji naukowych

Punktacja publikacji naukowych Punktacja publikacji naukowych Uwagi ogólne Przedstawiona punktacja dotyczy nauk humanistycznych i społecznych. Informacje przygotowano na podstawie Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Bardziej szczegółowo

Kategoria wydziału w ocenie parametrycznej a indywidualny dorobek pracownika

Kategoria wydziału w ocenie parametrycznej a indywidualny dorobek pracownika Kategoria wydziału w ocenie parametrycznej a indywidualny dorobek pracownika Zenon FOLTYNOWICZ pierwsza uczelniana konferencja Badania naukowe na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu Poznań, 11 marca

Bardziej szczegółowo

Innowacyjność w Europie 2016

Innowacyjność w Europie 2016 DEPARTAMENT POLITYKI REGIONALNEJ MAŁOPOLSKIE OBSERWATORIUM ROZWOJU REGIONALNEGO Innowacyjność w Europie 2016 Komisja Europejska raz w roku publikuje europejską i regionalną tablicę wyników innowacji, która

Bardziej szczegółowo

Przetwarzanie danych i dostarczanie informacji z systemów informatycznych OPI

Przetwarzanie danych i dostarczanie informacji z systemów informatycznych OPI Przetwarzanie danych i dostarczanie informacji z systemów informatycznych OPI w ramach projektu Stworzenie systemu informacji o szkolnictwie wyższym (Pol-on). Z-ca Dyrektora OPI ds. utrzymania zasobów

Bardziej szczegółowo

Ocena dokonań instytucji naukowej poprzez analizę cytowań na przykładzie Instytutu Farmakologii PAN w Krakowie

Ocena dokonań instytucji naukowej poprzez analizę cytowań na przykładzie Instytutu Farmakologii PAN w Krakowie NAUKA 2/2004 149-153 ANDRZEJ PILC Ocena dokonań instytucji naukowej poprzez analizę cytowań na przykładzie Instytutu Farmakologii PAN w Krakowie W ciągu ostatnich lat KBN wdrożył tak zwany parametryczny

Bardziej szczegółowo

E W A M E N D E C K A T A R Z Y N A D U D E K BIURO OBSŁUGI PROJEKTÓW KRAJOWYCH

E W A M E N D E C K A T A R Z Y N A D U D E K BIURO OBSŁUGI PROJEKTÓW KRAJOWYCH 2 E W A M E N D E C K A T A R Z Y N A D U D E K BIURO OBSŁUGI PROJEKTÓW KRAJOWYCH KIM JEST MŁODY NAUKOWIEC? Zgodnie z aktualnymi uregulowaniami prawnymi, do tej kategorii zalicza się osoby prowadzące działalność

Bardziej szczegółowo

Finansowanie uczelni a konkurencyjność szkolnictwa wyższego Seminarium eksperckie Kancelarii Prezydenta RP

Finansowanie uczelni a konkurencyjność szkolnictwa wyższego Seminarium eksperckie Kancelarii Prezydenta RP Finansowanie uczelni a konkurencyjność szkolnictwa wyższego Seminarium eksperckie Kancelarii Prezydenta RP 11 lipca 2013 r. Pałac Prezydencki Opracowanie: Biuro Projektów Programowych KPRP Nadchodzi kryzys

Bardziej szczegółowo

Maciej Żylicz. III Kongres Obywatelski Warszawa 2008 r.

Maciej Żylicz. III Kongres Obywatelski Warszawa 2008 r. Jaka reforma nauki i szkół wyższych w Polsce? Maciej Żylicz III Kongres Obywatelski Warszawa 2008 r. Podstawy reformy zwiększyć nakłady na naukę i zmienić strukturę zarządzania nauką wprowadzić zasady

Bardziej szczegółowo

Rozdział 4. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw. Województwo dolnośląskie

Rozdział 4. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw. Województwo dolnośląskie Melania Nieć, Joanna Orłowska, Maja Wasilewska Rozdział 4. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw Województwo dolnośląskie Struktura podmiotowa przedsiębiorstw aktywnych W 2013 r. o ponad

Bardziej szczegółowo

CZYLI NAJNOWSZE INFORMACJE O PRACACH I PLANACH KOMITETU EWALUACJI JEDNOSTEK NAUKOWYCH (KEJN)

CZYLI NAJNOWSZE INFORMACJE O PRACACH I PLANACH KOMITETU EWALUACJI JEDNOSTEK NAUKOWYCH (KEJN) EWALUACJA I PARAMETRYZACJA I KATEGORYZACJA CZYLI NAJNOWSZE INFORMACJE O PRACACH I PLANACH KOMITETU EWALUACJI JEDNOSTEK NAUKOWYCH (KEJN) SPOTKANIE UNIWERSYTECKIEJ KOMISJI NAUKI (9-11.06., KAMIEŃ ŚLĄSKI)

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw 26 Poz. 877. KARTA KOMPLEKSOWEJ OCENY JEDNOSTKI NAUKOWEJ dla grupy nauk humanistycznych i społecznych 1)

Dziennik Ustaw 26 Poz. 877. KARTA KOMPLEKSOWEJ OCENY JEDNOSTKI NAUKOWEJ dla grupy nauk humanistycznych i społecznych 1) Dziennik Ustaw 6 Poz. 877 Załącznik nr KARTA KOMPLEKSOWEJ OCENY JEDNOSTKI NAUKOWEJ dla grupy nauk humanistycznych i społecznych ) Komisja do spraw Grupy Nauk Humanistycznych i Społecznych Zespół ewaluacji..

Bardziej szczegółowo

v) Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera PAN (IKiFP): Międzynarodowe Studia Doktoranckie z zakresu chemii

v) Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera PAN (IKiFP): Międzynarodowe Studia Doktoranckie z zakresu chemii Regulamin przyznawania specjalnego stypendium im. Mariana Smoluchowskiego dla doktorantów Krakowskiego Konsorcjum Materia-Energia-Przyszłość, które uzyskało status KNOW Krakowskie Konsorcjum im. Mariana

Bardziej szczegółowo

POZYCJA POLSKICH NAUK ROLNICZYCH

POZYCJA POLSKICH NAUK ROLNICZYCH POZYCJA POLSKICH NAUK ROLNICZYCH NA ARENIE MIĘDZYNARODOWEJ OPRACOWANIE NA PODSTAWIE BAZ WEB OF SCIENCE, SCOPUS I CORDIS Agnieszka Olechnicka, Adam Płoszaj 1 Opracowanie wykonane z inicjatywy, na zamówienie

Bardziej szczegółowo

Projekt zmian w ocenie parametrycznej i kategoryzacji jednostek naukowych w 2017 roku. Konferencja MNiSW i KEJN Warszawa, 18 lutego 2015 r.

Projekt zmian w ocenie parametrycznej i kategoryzacji jednostek naukowych w 2017 roku. Konferencja MNiSW i KEJN Warszawa, 18 lutego 2015 r. Projekt zmian w ocenie parametrycznej i kategoryzacji jednostek naukowych w 2017 roku Konferencja MNiSW i KEJN Warszawa, 18 lutego 2015 r. Projekt został opracowany przez KEJN po licznych konsultacjach

Bardziej szczegółowo

OFERTA RAPORTU. Szkolnictwo wyższe analiza porównawcza Polski i wybranych krajów świata. Kraków 2012

OFERTA RAPORTU. Szkolnictwo wyższe analiza porównawcza Polski i wybranych krajów świata. Kraków 2012 Oferta raportu: Szkolnictwo wyższe w Polsce i wybranych krajach analiza porównawcza OFERTA RAPORTU Szkolnictwo wyższe analiza porównawcza Polski i wybranych krajów świata Kraków 2012 1 Oferta raportu:

Bardziej szczegółowo

ETIUDA 1 STATYSTYKI. Rozstrzygnięcie: lipiec 2013 r.

ETIUDA 1 STATYSTYKI. Rozstrzygnięcie: lipiec 2013 r. ETIUDA 1 STATYSTYKI Rozstrzygnięcie: lipiec 2013 r. Konkurs ETIUDA na finansowanie stypendiów doktorskich został ogłoszony po raz pierwszy przez Narodowe Centrum Nauki 15 grudnia 2012 roku. W ramach konkursu

Bardziej szczegółowo

Umiejętności Polaków wyniki Międzynarodowego Badania Kompetencji Osób Dorosłych

Umiejętności Polaków wyniki Międzynarodowego Badania Kompetencji Osób Dorosłych Umiejętności Polaków wyniki Międzynarodowego Badania Kompetencji Osób Dorosłych (PIAAC - The Programme for the International Assessment of Adult Competencies) Międzynarodowe Badanie Kompetencji Osób Dorosłych

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Demograficznych i Rynku Pracy

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Demograficznych i Rynku Pracy Materiał na konferencję prasową w dniu 30 maja 2014 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Demograficznych i Rynku Pracy Notatka informacyjna WYNIKI BADAŃ GUS Podstawowe dane demograficzne o dzieciach

Bardziej szczegółowo

5-15 pkt. 5-15 pkt. 24-30 pkt. Monografia: współautorstwo Należy podać autora/redaktora, wydawcę, numer ISBN, nakład, rok wydania, objętość. 70% pkt.

5-15 pkt. 5-15 pkt. 24-30 pkt. Monografia: współautorstwo Należy podać autora/redaktora, wydawcę, numer ISBN, nakład, rok wydania, objętość. 70% pkt. Szczegółowe kryteria punktacji postępów w nauce doktorantów Studiów Doktoranckich z zakresu sztuk plastycznych w dyscyplinie Konserwacja Dzieł Sztuki Wydział Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA WYDZIAŁU EKONOMICZNEGO NA LATA

STRATEGIA WYDZIAŁU EKONOMICZNEGO NA LATA Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu Wydział Ekonomiczny STRATEGIA WYDZIAŁU EKONOMICZNEGO NA LATA 2011-2016 Radom, wrzesień 2011 (aktualizacja styczeń 2013) 1. Misja

Bardziej szczegółowo

NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 13 lipca 2012 r. pokazuje

NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 13 lipca 2012 r. pokazuje W roku 2013 osiągnięcia naukowe pracowników Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza przeliczano na punkty według zasad zawartych w dokumentach: 1. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI

Bardziej szczegółowo

KONKURS HARMONIA 5 STATYSTYKI

KONKURS HARMONIA 5 STATYSTYKI KONKURS HARMONIA 5 STATYSTYKI Rozstrzygnięcie: styczeń 2014 r. 14 czerwca 2013 r. Narodowe Centrum Nauki po raz piąty ogłosiło konkurs HARMONIA na projekty badawcze realizowane w ramach współpracy międzynarodowej,

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki monitorowania implementacji RIS3

Wskaźniki monitorowania implementacji RIS3 Warsztaty RIS3, Gdańsk, 29/30.10.2013 Wskaźniki monitorowania implementacji RIS3 Mirosław Miller Zagadnienia 1. Bariery dla implementacji strategii RIS3 w Polsce 2. Do czego potrzebne są wskaźniki? 3.

Bardziej szczegółowo

Cytowania wyzwania i problemy

Cytowania wyzwania i problemy V Konferencja Uczelniana Badania naukowe na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu 5 czerwca 2014 r. Cytowania wyzwania i problemy Biblioteka Główna UEP Agnieszka Dolińska Joanna Gryt Dorota Wojewoda Bibliometria

Bardziej szczegółowo

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Słownik mierników Strategii Wydziału

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Słownik mierników Strategii Wydziału Strategia Wydziału Technologii Drewna do 2022 roku Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie ANEKS: B Data aktualizacji: 2015-04-14 Słownik mierników Strategii Wydziału Słownik mierników Strategii

Bardziej szczegółowo

znaczenie gospodarcze sektora kultury

znaczenie gospodarcze sektora kultury znaczenie gospodarcze sektora kultury wstęp do analizy problemu streszczenie Instytut Badań Strukturalnych Piotr Lewandowski Jakub Mućk Łukasz Skrok Warszawa 2010 Raport prezentuje rezultaty badania, którego

Bardziej szczegółowo

Ubóstwo ekonomiczne w Polsce w 2014 r. (na podstawie badania budżetów gospodarstw domowych)

Ubóstwo ekonomiczne w Polsce w 2014 r. (na podstawie badania budżetów gospodarstw domowych) 015 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Opracowanie sygnalne Warszawa, 9.06.2015 r. Ubóstwo ekonomiczne w Polsce w 2014 r. (na podstawie badania budżetów gospodarstw domowych) Jaki był zasięg ubóstwa ekonomicznego

Bardziej szczegółowo

OCENA PARAMETRYCZNA JEDNOSTEK NAUKOWYCH Ewa Dahlig-Turek, UAM Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych

OCENA PARAMETRYCZNA JEDNOSTEK NAUKOWYCH Ewa Dahlig-Turek, UAM Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych OCENA PARAMETRYCZNA JEDNOSTEK NAUKOWYCH 2013 Ewa Dahlig-Turek, UAM Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych Uczestnicy i ich role KEJN Opracowanie założeń ewaluacji i dokonanie oceny jednostek OPI Zbieranie

Bardziej szczegółowo

Działalność badawcza i rozwojowa w Polsce w 2011 r.

Działalność badawcza i rozwojowa w Polsce w 2011 r. Główny Urząd Statystyczny Urząd Statystyczny w Szczecinie Opracowania sygnalne Ośrodek Statystyki Nauki, Techniki, Innowacji i Społeczeństwa Informacyjnego Szczecin, listopad 2012 r. Wprowadzenie Niniejsza

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7 do Regulaminu Wydziału Mechaniczno-Energetycznego

Załącznik nr 7 do Regulaminu Wydziału Mechaniczno-Energetycznego Załącznik nr 7 do Regulaminu Wydziału Mechaniczno-Energetycznego Regulamin Wewnętrzny Wydziału Mechaniczno-Energetycznego przyznawania i rozliczania środków przeznaczonych na utrzymanie potencjału badawczego

Bardziej szczegółowo

POZYCJA POLSKICH NAUK O ZIEMI

POZYCJA POLSKICH NAUK O ZIEMI POZYCJA POLSKICH NAUK O ZIEMI NA ARENIE MIĘDZYNARODOWEJ OPRACOWANIE NA PODSTAWIE BAZ WEB OF SCIENCE, SCOPUS I CORDIS Agnieszka Olechnicka, Adam Płoszaj 1 Opracowanie wykonane z inicjatywy, na zamówienie

Bardziej szczegółowo

Departament Koordynacji Polityki Strukturalnej. Fundusze unijne. a zróżnicowanie regionalne kraju. Warszawa, 27 marca 2008 r. 1

Departament Koordynacji Polityki Strukturalnej. Fundusze unijne. a zróżnicowanie regionalne kraju. Warszawa, 27 marca 2008 r. 1 Departament Koordynacji Polityki Strukturalnej Fundusze unijne a zróżnicowanie regionalne kraju Warszawa, 27 marca 2008 r. 1 Proces konwergencji w wybranych krajach UE (zmiany w stosunku do średniego PKB

Bardziej szczegółowo

Transfer technologii z uczelni do przemysłu

Transfer technologii z uczelni do przemysłu Transfer technologii z uczelni do przemysłu Olaf Gajl Podsekretarz Stanu w MNiSW Krzysztof J. Kurzydłowski Podsekretarz Stanu w MNiSW Innowacyjna pozycja Polski (European Innovation Scoreboard 2006) 2005

Bardziej szczegółowo

WZÓR ANKIETA JEDNOSTKI NAUKOWEJ. za rok...

WZÓR ANKIETA JEDNOSTKI NAUKOWEJ. za rok... Załączniki do rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia... (poz....) Załączniki nr 1 WZÓR ANKIETA JEDNOSTKI NAUKOWEJ za rok... 1. INFORMACJE O JEDNOSTCE NAUKOWEJ 1) pełna nazwa jednostki;

Bardziej szczegółowo

DOBRE KADRY SZANSĄ NA INNOWACJE

DOBRE KADRY SZANSĄ NA INNOWACJE KONFERENCJA: ADAPTACYJNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW. NAUKA DLA BIZNESU PERSPEKTYWY WSPÓŁPRACY W RAMACH PROJEKTU: DOBRE KADRY SZANSĄ NA INNOWACJE LUBLIN, 04.04.2014 R. PROF. DR HAB. INŻ. MIROSŁAW WENDEKER Człowiek

Bardziej szczegółowo

Działalność badawcza i rozwojowa w Polsce w 2013 r. Główne wnioski

Działalność badawcza i rozwojowa w Polsce w 2013 r. Główne wnioski GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Szczecinie Warszawa, listopad 2014 r. Informacja sygnalna WYNIKI BADAŃ GUS Główne wnioski Wartość nakładów wewnętrznych 1 ogółem na działalność badawczo-rozwojową

Bardziej szczegółowo

OBSZARY NAUK: PRZYRODNICZYCH, ROLNICZYCH, LEŚLNYCH I WETERYNARYJNYCH ORAZ MEDYCZNYCH, NAUK O ZDROWIU, NAUK O KULTURZE FIZYCZNEJ

OBSZARY NAUK: PRZYRODNICZYCH, ROLNICZYCH, LEŚLNYCH I WETERYNARYJNYCH ORAZ MEDYCZNYCH, NAUK O ZDROWIU, NAUK O KULTURZE FIZYCZNEJ WZÓR OBSZARY NAUK: PRZYRODNICZYCH, ROLNICZYCH, LEŚLNYCH I WETERYNARYJNYCH ORAZ MEDYCZNYCH, NAUK O ZDROWIU, NAUK O KULTURZE FIZYCZNEJ Wykaz opublikowanych prac naukowych lub twórczych prac zawodowych oraz

Bardziej szczegółowo

CBS Projekt Regionalny rynek oświaty... 1. Regionalny rynek oświaty Polski i Ukrainy: analiza porównawcza

CBS Projekt Regionalny rynek oświaty... 1. Regionalny rynek oświaty Polski i Ukrainy: analiza porównawcza CBS Projekt Regionalny rynek oświaty... 1 Regionalny rynek oświaty Polski i Ukrainy: analiza porównawcza Projekt Wstęp W ostatnich kilkunastu latach, zarówno w Polsce jak i na Ukrainie, nastąpiły istotne

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K O PRZYZNANIE STYPENDIUM DLA NAJLEPSZYCH DOKTORANTÓW na rok akademicki 2015/2016

W N I O S E K O PRZYZNANIE STYPENDIUM DLA NAJLEPSZYCH DOKTORANTÓW na rok akademicki 2015/2016 druk nr 8 W N I O S E K O PRZYZNANIE STYPENDIUM DLA NAJLEPSZYCH DOKTORANTÓW na rok akademicki 2015/2016 Imię i nazwisko: Nazwa wydziału: Dyscyplina studiów doktoranckich: Rok studiów: Telefon kontaktowy:

Bardziej szczegółowo

Plan działalności Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na rok 2016 dla działów administracji rządowej Nauka i Szkolnictwo Wyższe

Plan działalności Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na rok 2016 dla działów administracji rządowej Nauka i Szkolnictwo Wyższe Plan działalności Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na rok 2016 dla działów administracji rządowej Nauka i Szkolnictwo Wyższe CZĘŚĆ A: Najważniejsze cele do realizacji w roku 2016 Mierniki określające

Bardziej szczegółowo

Sytuacja zawodowa osób z wyższym wykształceniem w Polsce i w krajach Unii Europejskiej w 2012 r.

Sytuacja zawodowa osób z wyższym wykształceniem w Polsce i w krajach Unii Europejskiej w 2012 r. 1 Urz d Statystyczny w Gda sku W Polsce w 2012 r. udział osób w wieku 30-34 lata posiadających wykształcenie wyższe w ogólnej liczbie ludności w tym wieku (aktywni zawodowo + bierni zawodowo) wyniósł 39,1%

Bardziej szczegółowo

Parametryzacja i kategoryzacja Jednostek Naukowych

Parametryzacja i kategoryzacja Jednostek Naukowych Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych - KEJN Parametryzacja i kategoryzacja Jednostek Naukowych Warszawa, 21. 11. 2012 Maciej Zabel 21 listopada 2012. Kategoryzacja JN 2013 1 Miejsce KEJN w MNiSzW 21 listopada

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 65/2014. z dnia 11 września 2014 r. RADY NARODOWEGO CENTRUM NAUKI

UCHWAŁA NR 65/2014. z dnia 11 września 2014 r. RADY NARODOWEGO CENTRUM NAUKI Rada Narodowego Centrum Nauki UCHWAŁA NR 65/2014 z dnia 11 września 2014 r. RADY NARODOWEGO CENTRUM NAUKI w sprawie warunków oraz regulaminu przyznawania środków na realizację zadań finansowanych przez

Bardziej szczegółowo

Akcje Marii Skłodowskiej-Curie w programie HORYZONT 2020

Akcje Marii Skłodowskiej-Curie w programie HORYZONT 2020 Marie Skłodowska-Curie Akcje Marii Skłodowskiej-Curie w programie HORYZONT 2020 Program Ramowy na lata 2014-2020 nosi nazwę Horizon 2020 The EU Framwork Programme for Research and Innovation (polski odpowiednik:

Bardziej szczegółowo

Bibliometria czyli jak nas liczą nie tylko w bibliotece

Bibliometria czyli jak nas liczą nie tylko w bibliotece Bibliometria czyli jak nas liczą nie tylko w bibliotece Marzena Dziołak Biblioteka Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej Bożena Ratajczak Biblioteka Państwowej Medycznej

Bardziej szczegółowo

Biblioteka Główna im. Jędrzeja Śniadeckiego AWF Warszawa Pracownia Komputerowa. Zagraniczne bazy danych

Biblioteka Główna im. Jędrzeja Śniadeckiego AWF Warszawa Pracownia Komputerowa. Zagraniczne bazy danych Zagraniczne bazy danych Najważniejsze z nich to: Bazy firmy EBSCO SPORTDiscus with Full Text zakres: wychowanie fizyczne, sport, fizjologia wysiłku, psychologia, biomechanika, medycyna sportowa, rehabilitacja,

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe zasady ubiegania się o przyznanie stypendium dla najlepszych doktorantów

Szczegółowe zasady ubiegania się o przyznanie stypendium dla najlepszych doktorantów Szczegółowe zasady ubiegania się o przyznanie stypendium dla najlepszych doktorantów Zgodnie z 26 Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów

Bardziej szczegółowo

Część I. Kryteria oceny programowej

Część I. Kryteria oceny programowej Część I Kryteria oceny programowej 1. Jednostka formułuje koncepcję rozwoju ocenianego kierunku. 1) Koncepcja kształcenia nawiązuje do misji Uczelni oraz odpowiada celom określonym w strategii jednostki,

Bardziej szczegółowo

MAESTRO 7 załącznik nr 6

MAESTRO 7 załącznik nr 6 MAESTRO 7 załącznik nr 6 Zasady oceny wniosków w konkursie na finansowanie projektów badawczych realizowanych przez doświadczonych naukowców mających na celu realizację pionierskich badań naukowych, w

Bardziej szczegółowo

Opracowanie wykonane z inicjatywy, na zamówienie i przy współpracy Biura Promocji Nauki stacji zagranicznej Polskiej Akademii Nauk w Brukseli,

Opracowanie wykonane z inicjatywy, na zamówienie i przy współpracy Biura Promocji Nauki stacji zagranicznej Polskiej Akademii Nauk w Brukseli, POZYCJA POLSKICH NAUK MEDYCZNYCH NA ARENIE MIĘDZYNARODOWEJ OPRACOWANIE NA PODSTAWIE BAZ WEB OF SCIENCE, SCOPUS I CORDIS Agnieszka Olechnicka, Adam Płoszaj Warszawa 29 1 Opracowanie wykonane z inicjatywy,

Bardziej szczegółowo

KATEGORIA NAUKOWA JEDNOSTKI NAUKOWEJ. WYŻSZA SZKOŁA POLICJI W SZCZYTNIE mł.insp. dr Danuta Bukowiecka Przemysław Sawicz

KATEGORIA NAUKOWA JEDNOSTKI NAUKOWEJ. WYŻSZA SZKOŁA POLICJI W SZCZYTNIE mł.insp. dr Danuta Bukowiecka Przemysław Sawicz KATEGORIA NAUKOWA JEDNOSTKI NAUKOWEJ WYŻSZA SZKOŁA POLICJI W SZCZYTNIE mł.insp. dr Danuta Bukowiecka Przemysław Sawicz SZCZYTNO, 2013 Przy przyznawaniu środków finansowych jednostkom naukowym na działalność

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw 32 Poz. 877. KARTA KOMPLEKSOWEJ OCENY JEDNOSTKI NAUKOWEJ dla grupy nauk ścisłych i inżynierskich 1)

Dziennik Ustaw 32 Poz. 877. KARTA KOMPLEKSOWEJ OCENY JEDNOSTKI NAUKOWEJ dla grupy nauk ścisłych i inżynierskich 1) Dziennik Ustaw Poz. 877 Załącznik nr 5 KARTA KOMPLEKSOWEJ OCENY JEDNOSTKI NAUKOWEJ dla grupy nauk ścisłych i inżynierskich ) Komisja do spraw Grupy Nauk Ścisłych i Inżynierskich Zespół ewaluacji.. NAZWA

Bardziej szczegółowo

2. Autor/autorzy, data wydania, tytuł, wydawca lub czasopismo, tom, strony. Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na Mój udział procentowy szacuję

2. Autor/autorzy, data wydania, tytuł, wydawca lub czasopismo, tom, strony. Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na Mój udział procentowy szacuję WZÓR OBSZAR NAUK SPOŁECZNYCH Wykaz opublikowanych prac naukowych lub twórczych prac zawodowych oraz informacja o osiągnięciach dydaktycznych, współpracy naukowej i popularyzacji nauki I. Wykaz publikacji

Bardziej szczegółowo

System ustalania wartości punktów ECTS dla przedmiotów na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym UŁ

System ustalania wartości punktów ECTS dla przedmiotów na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym UŁ System ustalania wartości punktów ECTS dla przedmiotów na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym UŁ Opis systemu. System akumulacji i transferu punktów ECTS przyjęty na Wydziale Ekonomiczno- Socjologicznym

Bardziej szczegółowo

STUDENCI UCZELNI PUBLICZNYCH I NIEPUBLICZNYCH

STUDENCI UCZELNI PUBLICZNYCH I NIEPUBLICZNYCH STUDENCI UCZELNI PUBLICZNYCH I NIEPUBLICZNYCH Analiza dotychczasowej sytuacji i prognoza liczby studentów uczelni publicznych i niepublicznych w latach 1999-2030 W latach 1999 2009 liczba absolwentów szkół

Bardziej szczegółowo

KONKURS MAESTRO 3 STATYSTYKI

KONKURS MAESTRO 3 STATYSTYKI KONKURS MAESTRO 3 STATYSTYKI Rozstrzygnięcie: styczeń 2013 r. 15 czerwca 2012 roku Narodowe Centrum Nauki po raz trzeci ogłosiło konkurs MAESTRO przeznaczony dla doświadczonych naukowców na projekty badawcze

Bardziej szczegółowo

KONKURS OPUS 1 STATYSTYKI

KONKURS OPUS 1 STATYSTYKI Wskaźnik sukcesu, obliczany zarówno na podstawie stosunku liczby KONKURS OPUS 1 STATYSTYKI Rozstrzygnięcie: październik 2011 r. OPUS to konkurs na finansowanie projektów badawczych, w tym na finansowanie

Bardziej szczegółowo

Bibliometria w pracy bibliotekarza

Bibliometria w pracy bibliotekarza Bibliometria w pracy bibliotekarza dr inż. Katarzyna Maćkiewicz Oddział Informacji Naukowej Biblioteka Uniwersytecka Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie 9 maja 2011 roku Definicje bibliometria badanie

Bardziej szczegółowo

Raport Inwestycje w infrastrukturę badawczą w polskich uczelniach, instytutach badawczych i instytutach PAN

Raport Inwestycje w infrastrukturę badawczą w polskich uczelniach, instytutach badawczych i instytutach PAN Rada Główna Nauki i Szkolnictwa Wyższego Komisja Nauki Raport Inwestycje w infrastrukturę badawczą w polskich uczelniach, instytutach badawczych i instytutach PAN Janusz Igras Marian Szczerek Badania naukowe

Bardziej szczegółowo

dr Wiesław Bury Prezes Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. Kraków, maj 2013 r.

dr Wiesław Bury Prezes Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. Kraków, maj 2013 r. dr Wiesław Bury Prezes Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. Kraków, maj 2013 r. INNOWACYJNOŚĆ Innowacje=tworzenie i wdrażanie Innowacje wg Schumpetera (1912): 1. wprowadzenie do produkcji nowych

Bardziej szczegółowo

Umiejętności Polaków wyniki Międzynarodowego Badania Kompetencji Osób Dorosłych

Umiejętności Polaków wyniki Międzynarodowego Badania Kompetencji Osób Dorosłych Umiejętności Polaków wyniki Międzynarodowego Badania Kompetencji Osób Dorosłych (PIAAC - The Programme for the International Assessment of Adult Competencies) Międzynarodowe Badanie Kompetencji Osób Dorosłych

Bardziej szczegółowo

Aktywność uczelni warszawskich w kontekście procesu transferu wiedzy

Aktywność uczelni warszawskich w kontekście procesu transferu wiedzy Aktywność uczelni warszawskich w kontekście procesu transferu wiedzy Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Uniwersytet Warszawski GEOPROFIT ??? Czy Warszawa jest najsilniejszym ośrodkiem akademickim

Bardziej szczegółowo

WSEI najlepiej spośród szkół wyższych regionu przygotowuje studentów do wejścia na rynek pracy

WSEI najlepiej spośród szkół wyższych regionu przygotowuje studentów do wejścia na rynek pracy WSEI najlepiej spośród szkół wyższych regionu przygotowuje studentów do wejścia na rynek pracy Według Rankingu szkół wyższych według poziomu bezrobocia (rok akademicki ) opracowanego przez Wojewódzki Urząd

Bardziej szczegółowo

Zasady oceny wniosków o finansowanie międzydziedzinowego projektu badawczego - "SYMFONIA".

Zasady oceny wniosków o finansowanie międzydziedzinowego projektu badawczego - SYMFONIA. Zasady oceny wniosków o finansowanie międzydziedzinowego projektu badawczego - "SYMFONIA". Czy projekt ma charakter naukowy? Czy projekt spełnia kryterium badań podstawowych 1? Czy projekt spełnia kryterium

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJI DYREKTORÓW BIBLIOTEK AKADEMICKICH SZKÓŁ POLSKICH

KONFERENCJI DYREKTORÓW BIBLIOTEK AKADEMICKICH SZKÓŁ POLSKICH SPOTKANIE KONFERENCJI DYREKTORÓW BIBLIOTEK AKADEMICKICH SZKÓŁ POLSKICH Czy jest możliwy jednolity sposób opracowywania danych do oceny jednostek naukowych i innych wniosków? Anna Grygorowicz Kraków wrzesień

Bardziej szczegółowo

Wpływ funduszy europejskich perspektywy finansowej 2007-2013 na rozwój społeczno-gospodarczy Polski Wschodniej. Andrzej Regulski 28 września 2015 r.

Wpływ funduszy europejskich perspektywy finansowej 2007-2013 na rozwój społeczno-gospodarczy Polski Wschodniej. Andrzej Regulski 28 września 2015 r. Wpływ funduszy europejskich perspektywy finansowej 2007-2013 na rozwój społeczno-gospodarczy Polski Wschodniej Andrzej Regulski 28 września 2015 r. moduł 1 moduł 2 moduł 3 Analiza zmian społecznogospodarczych

Bardziej szczegółowo

b) Ministra właściwego do spraw wewnętrznych - w odniesieniu do uczelni służb państwowych;

b) Ministra właściwego do spraw wewnętrznych - w odniesieniu do uczelni służb państwowych; Załącznik nr 4 do Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej oraz stypendium doktoranckiego dla uczestników studiów doktoranckich Akademii Muzycznej im. Stanisława

Bardziej szczegółowo

POL-on wynikające z nowelizacji ustaw

POL-on wynikające z nowelizacji ustaw Zmiany w systemie POL-on wynikające z nowelizacji ustaw dr Piotr Rodzik ekspert systemu POL-on Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy Al. Niepodległości 188B, 00-608 Warszawa Numer

Bardziej szczegółowo

Regulamin oceny dorobku doktorantów przy przyznawaniu stypendiów. Przepisy ogólne

Regulamin oceny dorobku doktorantów przy przyznawaniu stypendiów. Przepisy ogólne Regulamin oceny dorobku doktorantów przy przyznawaniu stypendiów 1 Przepisy ogólne 1. Doktorant składa u kierownika Studium Doktoranckiego wniosek o przyznanie stypendium na dany rok akademicki w pierwszym

Bardziej szczegółowo

Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów. http://www.pi.gov.pl/parp/chapter_86000.asp

Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów. http://www.pi.gov.pl/parp/chapter_86000.asp Nazwa Ministerstwo Gospodarki Ministerstwo Gospodarki Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Rada Główna Nauki i Szkolnictwa Wyższego Polska Komisja Akredytacyjna Centralna Komisja do Spraw Stopni i

Bardziej szczegółowo

Komercjalizacja wiedzy w Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu. zasady, możliwe wsparcie i studium przypadku

Komercjalizacja wiedzy w Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu. zasady, możliwe wsparcie i studium przypadku Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Komercjalizacja wiedzy w Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu. zasady, możliwe wsparcie i studium przypadku Justyna

Bardziej szczegółowo

Karta Osiągnięć Doktoranta Uczestnika Studium Doktoranckiego w Instytucie Maszyn Przepływowych PAN

Karta Osiągnięć Doktoranta Uczestnika Studium Doktoranckiego w Instytucie Maszyn Przepływowych PAN Karta Osiągnięć Doktoranta Uczestnika Studium Doktoranckiego w Instytucie Maszyn Przepływowych PAN Karta Osiągnięć Doktoranta dokumentuje efekty studiów, naukową i organizacyjną aktywność słuchaczy w danym

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 14 września 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 14 września 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 214 12421 Poz. 1271 1271 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 14 września 2011 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłacania doktorantom

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENY STAŻY BADAWCZYCH W KONKURSIE POLONEZ 2

KRYTERIA OCENY STAŻY BADAWCZYCH W KONKURSIE POLONEZ 2 Polonez 2 - załącznik nr 3 KRYTERIA OCENY STAŻY BADAWCZYCH W KONKURSIE POLONEZ 2 I. OCENA WNIOSKU Czy badania zaplanowane w ramach stażu mają charakter naukowy? Czy wniosek obejmuje badania podstawowe

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH

ZASADY PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH REGULAMIN KONKURSU na finansowanie w ramach celowej części dotacji na działalność statutową działalności polegającej na prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących

Bardziej szczegółowo

I. Regulamin przyznawania stypendiów naukowych dla młodych naukowców w projektach badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki

I. Regulamin przyznawania stypendiów naukowych dla młodych naukowców w projektach badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki SONATA 8, załącznik nr 4 Regulamin przyznawania stypendiów naukowych dla młodych naukowców w projektach badawczych oraz regulamin przyznawania stypendiów naukowych dla młodych naukowców w ramach stypendiów

Bardziej szczegółowo

Postawy przedsiębiorcze młodych Polaków. Michał Polański Warszawa,

Postawy przedsiębiorcze młodych Polaków. Michał Polański Warszawa, 2010 Postawy przedsiębiorcze młodych Polaków Michał Polański Warszawa, 02.12.2010 Warszawa, 02.12.2010 Tematyka prezentacji 1. Przedsiębiorczość młodych Polaków na tle społeczeństwa; 2. Przedsiębiorczość

Bardziej szczegółowo

Komercjalizacja wiedzy na uczelniach ekonomicznych

Komercjalizacja wiedzy na uczelniach ekonomicznych Andrzej Graczyk Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Komercjalizacja wiedzy na uczelniach ekonomicznych 1. Potencjał wiedzy. Uczelnie ekonomiczne zatrudniają pokaźną liczbę specjalistów z zakresu nauk

Bardziej szczegółowo

Analiza strategiczna SWOT innowacyjności gospodarki Małopolski. Kraków, 9 marca 2012 r.

Analiza strategiczna SWOT innowacyjności gospodarki Małopolski. Kraków, 9 marca 2012 r. Analiza strategiczna SWOT innowacyjności gospodarki Małopolski Kraków, 9 marca 2012 r. Etap diagnostyczny Diagnoza pogłębiona (załącznik do RSI WM 2012-2020) Synteza diagnozy część 2 dokumentu RSI Analiza

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja dorobku artystycznego oraz informacja o osiągnięciach dydaktycznych, współpracy naukowej i popularyzacji nauki

Dokumentacja dorobku artystycznego oraz informacja o osiągnięciach dydaktycznych, współpracy naukowej i popularyzacji nauki WZÓR OBSZAR SZTUKI Dokumentacja dorobku artystycznego oraz informacja o osiągnięciach dydaktycznych, współpracy naukowej i popularyzacji nauki I. Wykaz dorobku stanowiącego osiągnięcie naukowe lub artystyczne,

Bardziej szczegółowo

Zasady kwalifikacji wniosków o Nagrody Rektora dla nauczycieli akademickich na Wydziale IMiC AGH

Zasady kwalifikacji wniosków o Nagrody Rektora dla nauczycieli akademickich na Wydziale IMiC AGH Kraków, 7.10.2016 Zasady kwalifikacji wniosków o Nagrody Rektora dla nauczycieli akademickich na Wydziale IMiC AGH 1. Informacje wstępne Nagrody Rektora przyznawane są nauczycielom akademickim Akademii

Bardziej szczegółowo

PDF created with FinePrint pdffactory Pro trial version http://www.fineprint.com

PDF created with FinePrint pdffactory Pro trial version http://www.fineprint.com Analiza korelacji i regresji KORELACJA zależność liniowa Obserwujemy parę cech ilościowych (X,Y). Doświadczenie jest tak pomyślane, aby obserwowane pary cech X i Y (tzn i ta para x i i y i dla różnych

Bardziej szczegółowo

Przegląd modułów systemu POL-on

Przegląd modułów systemu POL-on Przegląd modułów systemu POL-on dr Piotr Rodzik ekspert systemu Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy Al. Niepodległości 188B, 00-608 Warszawa Numer KRS: 0000127372 Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Komercjalizacja wyników badań naukowych Research commercialisation Kierunek: inżynieria środowiska Kod przedmiotu: 5.3.5 Rodzaj przedmiotu: obieralny, moduł 5.3 Poziom kształcenia: II

Bardziej szczegółowo

Jak uczą się dorośli Polacy?

Jak uczą się dorośli Polacy? Jak uczą się dorośli Polacy? W ciągu ostatnich 12 miesięcy poprzedzających trzecią turę badania (a więc przez niemal cały rok 2011 r. i w pierwszej połowie 2012 r.) łącznie 36% Polaków w wieku 18-59/64

Bardziej szczegółowo

Województwo podkarpackie nauka i technika

Województwo podkarpackie nauka i technika Województwo podkarpackie nauka i technika Rzeszów, Grudzień 2013 Spis treści I.Nakłady na działalność badawczą i rozwojową... 2 II. Personel w działalności badawczej i rozwojowej... 5 III. Zasoby ludzkie

Bardziej szczegółowo

Projekt e-repozytorium prac naukowych Uniwersytetu Warszawskiego. dr Aneta Pieniądz, KBSI Ewa Kobierska-Maciuszko, BUW

Projekt e-repozytorium prac naukowych Uniwersytetu Warszawskiego. dr Aneta Pieniądz, KBSI Ewa Kobierska-Maciuszko, BUW Projekt e-repozytorium prac naukowych Uniwersytetu Warszawskiego dr Aneta Pieniądz, KBSI Ewa Kobierska-Maciuszko, BUW E-repozytorium instytucji definicja Gromadzi systematycznie, zachowuje długoterminowo

Bardziej szczegółowo

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej. Konferencja: Koncepcja systemu ewaluacji polityki naukowej w Polsce Warszawa, 3 grudnia 2010 r.

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej. Konferencja: Koncepcja systemu ewaluacji polityki naukowej w Polsce Warszawa, 3 grudnia 2010 r. Fundacja na rzecz Nauki Polskiej Marta Łazarowicz-Kowalik Konferencja: Koncepcja systemu ewaluacji polityki naukowej w Polsce Warszawa, 3 grudnia 2010 r. O Fundacji Największa pozarządowa organizacja finansująca

Bardziej szczegółowo

1. Staże, stypendia, granty (dotyczy parametryzacji w ramach UJK ) L.p. Staże, stypendia, granty Liczba punktów

1. Staże, stypendia, granty (dotyczy parametryzacji w ramach UJK ) L.p. Staże, stypendia, granty Liczba punktów Załącznik nr Tabele punktacji stosowanej w parametryzacji działalności naukowej nauczycieli akademickich i uczestników studiów doktoranckich Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Staże, stypendia,

Bardziej szczegółowo

Budowanie Międzynarodowej Rangi Czasopism Naukowych. Opole, 4 kwietnia 2014 r.

Budowanie Międzynarodowej Rangi Czasopism Naukowych. Opole, 4 kwietnia 2014 r. Budowanie Międzynarodowej Rangi Czasopism Naukowych Opole, 4 kwietnia 2014 r. Źródła Index Copernicus jest partnerem MNiSWw procesach parametryzacji nauki, w tym w ewaluacji czasopism naukowych od roku

Bardziej szczegółowo

ZASOBY ROZWOJOWE POLSKI POŁUDNIOWEJ METROPOLIE I KAPITAŁ LUDZKI

ZASOBY ROZWOJOWE POLSKI POŁUDNIOWEJ METROPOLIE I KAPITAŁ LUDZKI ZASOBY ROZWOJOWE POLSKI POŁUDNIOWEJ METROPOLIE I KAPITAŁ LUDZKI 2012-04-24 Jacek Woźniak Pełnomocnik Zarządu WM ds. planowania strategicznego WYZWANIA ORAZ SILNE STRONY MIAST KRAKÓW KATOWICE Źródło: Raport

Bardziej szczegółowo

Nowe narzędzia pozycjonowania uczelni założenia U-Map i U-Multirank. Szansa, czy zagrożenie dla polskich uczelni?

Nowe narzędzia pozycjonowania uczelni założenia U-Map i U-Multirank. Szansa, czy zagrożenie dla polskich uczelni? Nowe narzędzia pozycjonowania uczelni założenia U-Map i U-Multirank. Szansa, czy zagrożenie dla polskich uczelni? Gliwice, 30.11.2012 Jakub Brdulak Ekspert Boloński U-Map i U-Multirank Jakub Brdulak 1

Bardziej szczegółowo

Nowy okres programowania Europejskiego Funduszu Społecznego. Dział Nauki i Współpracy Międzynarodowej

Nowy okres programowania Europejskiego Funduszu Społecznego. Dział Nauki i Współpracy Międzynarodowej Nowy okres programowania Europejskiego Funduszu Społecznego DOFINANSOWANIE NA DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNĄ JEDNOSTEK NAUKI Priorytety MNiSW w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój stanowią: Podniesienie

Bardziej szczegółowo

Xi = DPi + MPi / 10. Ad 3.a.

Xi = DPi + MPi / 10. Ad 3.a. Szczegółowe zasady ubiegania się o przyznanie zwiększenia stypendium doktoranckiego o kwotę z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych Zgodnie z Regulaminem określającym tryb przyznawania

Bardziej szczegółowo

Program Doskonalenia Nauczycieli Akademickich Uniwersytetu Warszawskiego

Program Doskonalenia Nauczycieli Akademickich Uniwersytetu Warszawskiego NOWOCZESNY UNIWERSYTET - kompleksowy program wsparcia dla doktorantów i kadry dydaktycznej Uniwersytetu Warszawskiego Uniwersytet Otwarty Uniwersytetu Warszawskiego Mały Dziedziniec Kampusu Centralnego,

Bardziej szczegółowo

Wrocławskie Centrum Transferu Technologii Politechniki Wrocławskiej

Wrocławskie Centrum Transferu Technologii Politechniki Wrocławskiej Wrocławskie Centrum Transferu Technologii Politechniki Wrocławskiej Prof. zw. dr hab. inż. Jan Koch Wrocław, 14 grudnia 2011 r. Akt powołania i statut WCTT Centrum powołano 23 marca 1995 r. WCTT jest pierwszym

Bardziej szczegółowo

II. BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE

II. BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE II. BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE 1. Mieszkania oddane do eksploatacji w 2007 r. 1 Według danych Głównego Urzędu Statystycznego, w Polsce w 2007 r. oddano do użytku 133,8 tys. mieszkań, tj. o około 16% więcej

Bardziej szczegółowo