OSIĄGNIĘCIA NAUKOWE I TWÓRCZE. Rodzaj aktywności

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OSIĄGNIĘCIA NAUKOWE I TWÓRCZE. Rodzaj aktywności"

Transkrypt

1 1 OSIĄGNIĘCIA NAUKOWE I TWÓRCZE Rodzaj aktywności czasopisma 1 I. PUBLIKACJE w czasopismach naukowych 1. Publikacje w czasopiśmie wyróżnionym w bazie Journal Citation Reports (JCR), posiadające Impact Factor (lista A) 2. Publikacje w czasopiśmie nie posiadającym obliczonego współczynnika wpływu IF (lista B) 1, Publikacja w recenzowanych materiałach z konferencji międzynarodowej uwzględnionej w Web of Science 2 10 II. MONOGRAFIE NAUKOWE 1. Autorstwo monografii naukowej w j. obcym Autorstwo rozdziału w monografii naukowej w j. obcym Autorstwo monografii naukowej w języku polskim 20. Autorstwo rozdziału w monografii naukowej w języku polskim 5. Redakcja naukowa monografii naukowej wieloautorskiej w języku obcym Redakcja naukowa monografii naukowej wieloautorskiej w języku polskim III. PATENTY 1. Patent na wynalazek udzielony przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej, zwany dalej UP, lub udzielony za granicą na rzecz ocenianej jednostki naukowej, której pracownikiem jest twórca patentu W przypadku wdrożenia wynalazku do stosowania dodatkowe 25 pkt., przy czym punktowane jest tylko jedno wdrożenie 2. Patent na wynalazek udzielony za granicą lub udzielony przez UP na rzecz podmiotu innego niż oceniana jednostka naukowa, której pracownikiem jest twórca patentu 3. Prawo ochronne na wzór użytkowy lub znak towarowy, prawa z rejestracji wzoru przemysłowego lub topografii układu scalonego, udzielone przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej lub udzielone za granicą na rzecz ocenianej jednostki naukowej, oraz w przypadku zastosowania wzoru dodatkowe 10 pkt.; punktowane jest tylko jedno zastosowanie wzoru. Wyłączne prawa do odmiany roślin udzielone jednostce naukowej przez Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych lub udzielone za granicą 5. Zgłoszenie wynalazku w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej lub za granicą przez jednostkę naukową, której pracownikiem jest twórca wynalazku Publikacje za okres oceny publik. monogr.

2 2 POTENCJAŁ NAUKOWY I. REALIZACJA PROJEKTÓW BADAWCZYCH 5 1. Grant UE lub inny międzynarodowy 1.1. Koordynowanie projektu Udział w realizacji Opracowanie i złożenie wniosku 5 2. Granty NCN, NCBR (zwykłe, autorskie, zamawiane, celowe, rozwojowe) lub inne krajowe 2.1. Kierownik projektu Główny wykonawca Opracowanie i złożenie wniosku 1 II. UZYSKANIE STOPNIA I TYTUŁU NAUKOWEGO 1. Doktora 2 2. Doktora habilitowanego Profesora 10 7 III. INNE osiągnięcia (zgodnie z załącznikiem) (0,1-3,0) DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA Rodzaj aktywności (0-5,0) 1. Prowadzenie zajęć dydaktycznych 8 (liczba godzin wykładów i ćwiczeń w stosunku do pensum) (punkty 0-5,0 za wypracowanie pensum za każdy rok oceny) 2. Ocena studentów 9 (punkty za każdą ocenę) 0-5,0 3. Ocena bezpośredniego przełożonego 10 (punkty za okres 0-5,0 oceny). Wdrożenie oryginalnych, innowacyjnych form 1,0 dydaktycznych (punkty za zdarzenie) 5. Inne działania na rzecz dydaktyki, np. udział w kształceniu kwalifikowanych kadr zawodowych 0,5 (punkty za każdy rok oceny) 6. Działalność kliniczno-usługowa i konsultacyjna 0-5,0 (punkty za okres oceny) 1 Za publikację w czasopiśmie naukowym przyznaje się liczbę określoną w wykazie czasopism naukowych obowiązującym na koniec roku kalendarzowego, w którym ukazała się publikacja

3 3 2 odpowiada najwyżej punktowanej publikacji w czasopiśmie naukowym krajowym nieposiadającym współczynnika wpływu Impact Factor (IF), wymienionym w wykazie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego 3 angielski, niemiecki, francuski, hiszpański, rosyjski, włoski Wyłącznie pozycje odpowiadające definicji monografii opracowanej przez MNiSzW 5 za potencjał naukowy i działalność dydaktyczną nie może przekroczyć 30% ogółu minimalnej liczby wymaganych do uzyskania oceny pozytywnej punkty za stopień uzyskany przed ukończeniem 0. roku życia 7 + punkty za tytuł uzyskany przed ukończeniem 5. roku życia 8 Wypełnia osoba zainteresowana, ocena punktowa dokonywana przez kierownika Jednostki. Punkty przyznawane proporcjonalnie do wypracowania obowiązującego pensum dydaktycznego 9 Wypełnia Prodziekan ds. Studenckich i Dydaktyki na podstawie wyników ankiety 10 Dokonuje kierownik Jednostki

4 Załącznik L.p. Aktywność Sposób naliczania 1 Zaproszenia do wygłaszania wykładów, zwłaszcza plenarnych, na międzynarodowych kongresach i sympozjach naukowych 2 Członkostwo w komitetach redakcyjnych ogólnokrajowych i zagranicznych czasopism 0,5/1,0 za naukowych 3 Wykłady jako visiting professor w uczelniach zagranicznych Wyróżnienia (nagrody) za działalność naukową lub 0,5/1,0/ artystyczną, uczelniane, ogólnokrajowe, zagraniczne 5 Udział w komisjach renomowanych, międzynarodowych konkursów artystycznych 6 Pełnienie funkcji promotora w zakończonych 3,0 za zdarzenie przewodach doktorskich 7 Pełnienie funkcji promotora w pracach dyplomowych 0,5/0,2 za zdarzenie (magisterska, inżynierska) 8 Pełnienie funkcji recenzenta w przewodach doktorskich i habilitacyjnych i na tytuł profesora 9 Recenzowanie projektów międzynarodowych lub 1,0/0,5 za zdarzenie krajowych 10 Recenzowanie publikacji w czasopismach 0,5/0,25 za zdarzenie międzynarodowych i krajowych (z listy A i B) 11 Wykonanie ekspertyz lub innych opracowań na 0,5 za zdarzenie zamówienie 12 Opieka naukowa nad doktorantami w charakterze opiekuna naukowego lub promotora pomocniczego z podaniem tytułów rozpraw doktorskich 1,0 za 13 Opieka nad studenckim kołem naukowym 1,0 za 1 Autorstwo podręczników i skryptów akademickich, szkolnych i zawodowych 15 Organizowanie kongresów i sympozjów naukowych, 2,0/1,0 za zdarzenie międzynarodowych, krajowych 16 Organizacja i udział w Lubelskim Festiwalu Nauki 2,0/1,0 za zdarzenie 17 Popularyzowanie nauki lub sztuki (organizowanie 0,5 za zdarzenie cykli wykładów publicznych, wygłaszanie prelekcji) 18 Uczestnictwo w programach europejskich i innych programach międzynarodowych lub krajowych 2,0/1,0 za 19 Pełnienie funkcji oraz członkostwo z wyboru w międzynarodowych lub krajowych organizacjach i towarzystwach naukowych 2,0/1,0 za 20 Pełnienie funkcji z wyboru we władzach Uczelni, Wydziału (Rektor, Prorektor, Dziekan, Prodziekan) 3,0/2,0/1,0/0,5 za

5 5 Zasady oceny okresowej pracowników naukowo-technicznych 1. Oceny dokonuje się za okres lat 2. Warunkiem uzyskania oceny pozytywnej jest wykazanie się w okresie oceny autorstwem lub współautorstwem min. publikacji z listy A lub B, przy założeniu opublikowania przynajmniej 1 publikacji rocznie