4 konkurs CIP-ICT ICT PSP

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "4 konkurs CIP-ICT ICT PSP"

Transkrypt

1 Dzień Informacyjny dla 4 konkursu CIP-ICT ICT PSP Warszawa, konkurs CIP-ICT ICT PSP Temat 4: Otwartość działań innowacyjnych na rzecz usług ug on-line w miastach Temat 6: Wielojęzyczny Internet Łukasz Nikitin Stowarzyszenie Miasta w Internecie Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk

2 Usługi on-line tworzące inteligentne miasta Interakcja w czasie rzeczywistym symulacje Technologie lokalizacyjne Sieci RFID i sensory Inteligentna opieka medyczna Nowe modele biznesowe Inteligentny Transport Inteligentna SprzedaŜ Inteligentne Kształcenie Usługi online w Intelgentnych miastach Inteligentna e- Administracja Platformy transakcyjne Inteligentna Energia Inteligentna Gosp. wodna Inteligentna e- partycypacja Otwarte i bezpieczne platformy usługowe ugowe Wielofunkcyjny interface uŝytkownika

3 Dlaczego wdraŝanie anie przez CIP ICT PSP? Nowe i często rewolucyjne technologie Internetowe wyszły y juŝ z fazy opracowań i dojrzały y do: zastosowania w nowej generacji usług ug on-line Wyzwania: zmiany sposobu załatwiania atwiania naszych codziennych spraw Rozproszony rynek pełen en niekompatybilnych rozwiąza zań tego samego problemu bariera przed powszechnym wdroŝeniem standardowych rozwiąza zań Dedykowane platformy usługowe ugowe zamawiane i finansowane przez poszczególne miasta Projekty pilotaŝowe owe o ograniczonej skali Rozproszone grupy interesariuszy Zapotrzebowanie na otwarte platformy usług ug on line Proinnowacyjne ekosystemy pomagają w agregacji interesariuszy i wzmacniają oddziaływanie regionalne (jak równier wnieŝ ponad granicami)

4 Koncepcja Living Labs

5 4.1 Otwartość działań innowacyjnych na rzecz usług ug on-line w miastach Całkowity budŝet: 15 mln Instrument: kilka PilotaŜy y Typ B Cel 4 tematu: - Przyśpieszenie stosowania Innowacyjnych technologii i usług ug on-line w miastach; - Wykorzystanie metodologii otwartej innowacyjności ci bazującej na potrzebach uŝytkownika w sieciach inteligentnych miast KaŜdy z PilotaŜy Proinnowacyjne ekosystemy wokół uŝytkownika - Jeden z planowanych PilotaŜy y Typ B dedykowany powinien zawierać 3 Ponadgraniczne sieci miast inteligentnych komponenty Innowacyjne usługi ugi on-line Innowacyjnym technologiom RFID demonstrującym korzyści technologii typu sieci urządze dzeń (Internet of Things) w usługach ugach o duŝym znaczeniu społecznym.

6 Proinnowacyjne ekosystemy tworzone wokół uŝytkownika Uzasadnienie potrzeby: Zmniejszenie dystansu pomiędzy technologiami umoŝliwiaj liwiającymi świadczenie usług ug on-line a faktyczną ilości cią usług ug świadczonych przez Internet. Ekosystemy których centralnym wyznacznikiem jest zorientowanie na uŝytkownika u powinny: Stanowić integralną część miejskiego ekosystemu, jednocześnie nie będąc b polączone z innymi ekosystemami w UE W W trakcie prac nad wdroŝeniem usługi ugi uŝytkownicy u końcowi powinni zostać wcześnie zaangaŝowani Dostarczyćśrodowiska rodowiska do funkcjonowania partnerstw publiczno prywatnych w których rolę odgrywać będą równieŝ obywatele (Public Private Partnerships including People)

7 Ponadgraniczne sieci miast inteligentnych Uzasadnienie potrzeby: Wymiana najlepszych praktyk z zakresu otwartych platform do świadczenia usług ug on-line w wybranych obszarach. Przykłady obszarów: Wsparcie Ŝycia codziennego przez technologie ICT (Smart living ), Zielone cyfrowe agendy (green( digital agendas) w których planowanie przestrzenne bierze pod uwagę aspekty ekologiczne rozwoju miasta Wsparcie większego udziału u obywatela w tworzeniu treści cyfrowej oraz usług, ug, Otwarte platformy usługowe ugowe posiadające zróŝnicowane poziomy bezpieczeństwa (n.p. dla turystów, dla mieszkańców, dla firm i dla administracji publicznej)..

8 Innowacyjne usługi ugi on-line Wymogi techniczne: Usługi te powinny bazować na zróŝnicowanych technologiach, takich jak: Technologie mobile i lokalizacyjne - Sieci szerokopasmowe - Sieci urządze dzeń (Internet of Things), w tym sieci czujników w i RFID - Zaawansowane protokoły y i standardy (np. IPv6) - Systemy zarządzania prywatności cią i bezpieczeństwem - Wielomodułowe owe interface i technologie 3D - Modelowanie i symulacje

9 Przykład technologii - Czujniki, RFID, IoT Pasywne i aktywne znaczniki RFID Proste urządzenia mobilne Sieci czujników Wzajemnie połą łączone proste i wielofunkcyjne Systemy wbudowane Zaawansowane urządzenia mobilne Sieci urządze dzeń (Internet of Things) Szeroki wachlarz technologii identyfikacyjnych (czujniki, dane biometryczne, itd.) Inteligentne obiekty Systemy rozproszonej inteligencji Zaawansowane urządzenia, ubrania i materiały

10 Uwarunkowania i wymogi wobec projektów Projekty pilotaŝowe owe powinny w największym moŝliwym zakresie wykorzystywać: istniejące juŝ zaawansowane ekosystemy i sieci miejskie Istniejące platformy usług w miastach istniejące lub pojawiające się inicjatywy NaleŜy y zapewnić w projekcie znaczącą obecność partnerów przemysłowych, zwłaszcza Małych i Średnich przedsiębiorc biorców Wymagane jest duŝe e zaangaŝowanie środków w własnych w (50 %) 3 do 5 miast zaangaŝowanych w pilotaŝ: tereny zurbanizowane z naciskiem na miasta miasta satelity gdzie jest to uzasadnione Planowana jest współpraca praca wszystkich projektów w pilotaŝowych owych wspieranych w 4 temacie, w celu wykorzystania synergii, wymiany doświadcze wiadczeń i oceny skuteczności ci metodologii sieci Living Labs

11 Wielojęzyczny Internet

12 III vs. IV konkurs Tematu Wielojęzyczny Internet III Konkurs IV Konkurs 8 projektów w pilotaŝowych owych z zakresu : - Usług on-line tłumaczenia t maszynowego - Autoryzacji i zarządzania zawartości cią wielojęzyczn zyczną - Wielojęzyczne systemy informacyjne i komunikacyjne (zwłaszcza w sektorze zdrowia) 1 sieć tematyczna z zakresu wymiany najlepszych praktyk zarządzania wielojęzyczn zyczną treści cią DuŜy y udział przedstawicieli MSP w projektach Projekty rozpoczynają się na wiosnę br. Stymulowanie bazującej na ICT: - komunikacji, - współpracy, pracy, - partycypacji, Przyczyniających cych się do stworzenia spójnego europejskiego rynku cyfrowego, określonego przez Agendę Cyfrową Firmy, administracja i społeczno eczności ci lokalne współpracuj pracują on-line ponad granicami narodowymi i językowymij WdroŜenie transnarodowych usług ug zaleŝy y od efektywnego wsparcia językowegoj Projekty mają,, oprócz integracji technologii, zawierać teŝ innowacyjne rozwiązania, zania, procesy i modele biznesowe

13 Temat 6: Wielojęzyczny Internet BudŜet: 16 mln 2 cele: 6.1: Otwarta infrastruktura lingwistyczna - Dostarczenie komponentów w bazowych do tworzenia usług ug zebranie i poprawa dostępu do istniejących zasobów w które mogą zostać wykorzystane do budowy, konfiguracji i ewaluacji wielojęzycznych systemów. 6.2: Wielojęzyczne usługi ugi on-line - Zademonstrowanie potencjału u i oddziaływania transnarodowych systemów, poprzez zwiększenie wielojęzycznego dostępu. Wspartych zostanie kilka ambitnych projektów (maksymalny budŝet kaŝdego = 4 mln ) Nie wprowadzono sztywnych ram budŝetowych z podziałem na cele 6.1. i a priori: Cel 6.1 < 50%, Cel6.2 > 50%

14 6.1 Otwarta infrastruktura lingwistyczna Systemy i aplikacje bazujące na ludzkim języku j sąs uzaleŝnione od Dla kaŝdej dostępu do zasobów w językowychj zykowych (corpora, lexica, taggers ) bez pary których nie jest moŝliwe ich wdroŝenie językowej! W celu obniŝenia kosztów w rozwojowych, zasoby te powinny zostać zebrane i szeroko udostępnione naukowcom, wdroŝeniowcom i specjalistom, Planowane jest stworzenie sieci otwartych repozytoriów w w ramach sieci doskonałości T4ME wspieranej z 7 Programu Ramowego of open distributed repositories, through a FP7-NoE (T4ME) Projekty badawczo rozwojowe dostarczają nowych metod automatyzacji tworzenia takich zasobów, np. z treści w Internecie Celem tego Tematu jest dostarczenie dodatkowego bodźca w tych działaniach, aniach, zwłaszcza w mniej uŝywanych u językach j UE (liczba( oficjalnych językj zyków w UE 23)

15 6.1 Otwarta infrastruktura lingwistyczna ~ 3 szeroko zakrojone projekty: Łatwość i przyśpieszenie pieszenie nawiązywania kontaktów w sieciowych oraz budowa kompetencji organizacyjnych na poziomie krajowym i międzynarodowym Zadania: Zebranie i poprawa dostępu do istniejących zasobów w językowych j i standardów w interoperacyjności ci które mogą zostać wykorzystane do budowy, konfiguracji i ewaluacji wielojęzycznych systemów, połą łączenia ponad językami, j mapowanie kluczowych repozytoriów w językowych j i udostępnienie ich w otwartych repozytoriach; Bliska współpraca praca konieczność uzgodnienia technicznych i innych standardów, kwestii prawnych i dostępowych, itd. Trwałość rezultatów uznanie i wsparcie władz w krajowych i podmiotów w finansujących

16 6.2 Wielojęzyczne usługi ugi Cel: Zademonstrowanie potencjału u wielojęzycznych usług ug poprzez niewielką liczbę projektów w o duŝym oddziaływaniu Skonfrontowanie ponadnarodowego problemu, duŝej społeczno eczności ci i wielojęzycznej platformy współpracy pracy umoŝliwiaj liwiającej zwiększenie obszaru dostępu do istniejących lub planowanych usług ug Adresatami PilotaŜy y moŝe e być sektor publiczny pan-europejskie platformy angaŝuj ujące uŝytkowniku ytkowników w i operatorów w z wielu krajów w (np. e-sądownictwo, e patenty.lub sektor prywatny: Partnerstwa przemysłowe działaj ające na rynku europejskim lub światowym

17 6.2 Wielojęzyczne usługi ugi ~3 szeroko zakrojone projekty: Obejmujące wprowadzanie danych tekstowo i / lub głosowo, g gwarantujące wielojęzyczn zyczną obsług ugę Gdzie jest to uzasadnione system dokonujący tłumaczet umaczeń z języka j na językj Wielojęzyczna moŝe e oznaczać którekolwiek z poniŝszych szych: Ontologie i interoperacyjność semantyczna; Zarządzanie terminologią; Wyszukiwanie informacji, przeszukiwanie dokumentów; surowe tłumaczenia maszynowe w celu pozyskiwania informacji Wysokiej jakości, interaktywne tłumaczenia; t Zarządzanie treści cią w celu, np., globalizacji portalu

18 Partnerzy Cel 6.1, reusable resources Głównie sektor publiczny: producenci: centra kompetencyjne, zwykle publiczne centra badawcze, instytuty językowe j i inne agregatorzy: centra bazodanowe (repozytoria), zwykle wspierane przez władze w państwowe lub regionalne sponsorzy zy: administracja publiczna, agencje badawcze, instytuty językowe itd. Cel 6.2, demonstration projects Skład partnerstwa uzaleŝniony od tematu i grupy uŝytkowniku ytkowników: Właściciele, dostawcy treści Dostawcy systemów, operatorzy systemów Dostawcy wielojęzycznych usług ug i technologii

19 Podsumowanie III Konkurs (2009) nakierowany na: Automatyczne lub wspierane przez komputer tłumaczeniat Nacisk na tekst 9 wniosków w o wsparcie Mała a skala projektów,, 1-21 mln wkładu Unijnego na projekt IV Konkurs (2010) nakierowany na: Wielojęzyczne systemy Dostęp p do informacji, tworzenie treści i jej dystrybucji, Usługi komunikacyjne i interaktywne Otwarte na dane wprowadzane pisemnie jak i głosowo g Spodziewane jest wsparcie 5 projektów średniej skali, mln wkładu Unijnego na projekt

20 Dziękuj kuję Państwu za uwagę! Łukasz Nikitin Stowarzyszenie Miasta w Internecie tel. kom Inne osoby do kontaktu: Andrzej Galik Krajowy Punkt Kontaktowy Programów w Badawczych UE Małgorzata Gliniecka Krajowy Punkt Kontaktowy Programów w Badawczych UE Krajowy Punkt Kontaktowy Programów w Badawczych UE Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk ul. świrki i Wigury Warszawa Tel.: Fax:

Koncepcja Zachodniopomorskiej Sieci Teleinformatycznej (ZST)

Koncepcja Zachodniopomorskiej Sieci Teleinformatycznej (ZST) Zachodniopomorska Rada Społeczeństwa Informacyjnego Koncepcja Zachodniopomorskiej Sieci Teleinformatycznej (ZST) Szczecin, kwiecień 2009. 1 Spis treści 1. Wstęp...3 1.1 Cel opracowania... 4 1.2 Podsumowanie

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO GOSPODARKI

MINISTERSTWO GOSPODARKI MINISTERSTWO GOSPODARKI PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ WSPIERANIA ELEKTRONICZNEGO HANDLU I USŁUG NA LATA 2009-2010 Warszawa, grudzień 2008 r. SPIS TREŚCI WSTĘP...3 1. DIAGNOZA OBSZARÓW SŁUśĄCYCH ROZWOJOWI HANDLU

Bardziej szczegółowo

Koncepcja Projektu Strategicznego Wsparcia Innowacyjnego Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w Województwie Zachodniopomorskim na lata 2008-2010

Koncepcja Projektu Strategicznego Wsparcia Innowacyjnego Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w Województwie Zachodniopomorskim na lata 2008-2010 Koncepcja Projektu Strategicznego Wsparcia Innowacyjnego Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w Województwie Zachodniopomorskim na lata 2008-2010 Dokument został opracowany przez konsorcjum projektu Pro@CTIS

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW

PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW Załącznik do Uchwały Rady Ministrów z dnia 8 kwietnia 2014 PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW do 2020 r. Program wykonawczy do Strategii Innowacyjności i Efektywności Gospodarki ŚWIAT SIĘ ZMIENIA Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Program Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Lubuskiego na lata 2009-2015

Program Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Lubuskiego na lata 2009-2015 Program Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Lubuskiego na lata 2009-2015 Opracowano dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego, z siedzibą w Zielonej Górze, ul. Podgórna 7, 65-057

Bardziej szczegółowo

Autorzy: Alicja Jędrzejczyk (Grzyb), Katarzyna Mikuła, Jakub Namięta, Teresa Pasterz, Ireneusz Salamon, Alicja Siwiec, Grzegorz Tabisz

Autorzy: Alicja Jędrzejczyk (Grzyb), Katarzyna Mikuła, Jakub Namięta, Teresa Pasterz, Ireneusz Salamon, Alicja Siwiec, Grzegorz Tabisz WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE Koncepcja rozwoju systemu komunikowania się i wymiany informacji między przedsiębiorcami, naukowcami i instytucjami pośredniczącymi we wprowadzaniu innowacji Zadanie nr 7 realizowanego

Bardziej szczegółowo

Konkurs w dziedzinie Europejskich Platform Innowacji

Konkurs w dziedzinie Europejskich Platform Innowacji Konkurs w dziedzinie Europejskich Platform Innowacji EuropeINNOVA-ENT-CIP-09-C-N01S00 Zygmunt Krasiński Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polska

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2014-2020 Cz.3. PROGRAMY

FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2014-2020 Cz.3. PROGRAMY INFORMACJE OGÓLNE I. PROGRAM INTELIGENTNY ROZWÓJ 1 Założenia do Programu Inteligentny Rozwój zostały opracowane jeszcze w maju 2013 r. i poddane wówczas konsultacjom społecznym. Po zebraniu uwag i sugestii

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia na lata 2007-2013 Dokument opracowany na podstawie Programu Operacyjnego Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

Tworzenie mechanizmów i struktur rozwoju handlu elektronicznego w Polsce

Tworzenie mechanizmów i struktur rozwoju handlu elektronicznego w Polsce MINISTERSTWO GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Program na lata 2003-2006 Tworzenie mechanizmów i struktur rozwoju handlu elektronicznego w Polsce /Elektroniczna Platforma Wspomagania Handlu - ehandel/

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z studium wykonalności dla projektu Przebudowa i integracja systemu rejestrów państwowych

Wyciąg z studium wykonalności dla projektu Przebudowa i integracja systemu rejestrów państwowych Wyciąg z studium wykonalności dla projektu Przebudowa i integracja systemu rejestrów państwowych Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Departament Rejestrów Państwowych Warszawa wrzesień 2004

Bardziej szczegółowo

Szerokopasmowy dostęp do Internetu

Szerokopasmowy dostęp do Internetu Szerokopasmowy dostęp do Internetu Świadczenie usług dostępu do sieci nowej generacji z wykorzystaniem PPP Luty 2013 r. 1 Warunki korzystania z niniejszej publikacji Niniejsza publikacja została opracowana

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia na lata 2007-2013 Dokument opracowany na podstawie Programu Operacyjnego Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

Spotkanie informacyjne Fundusze Europejskie 2014-2020 na badania naukowe i biznes

Spotkanie informacyjne Fundusze Europejskie 2014-2020 na badania naukowe i biznes S t r o n a 1 Spotkanie informacyjne Fundusze Europejskie 2014-2020 na badania naukowe i biznes S t r o n a 2 Spis treści 1. WPROWADZENIE DO FUNDUSZY NA LATA 2014-2020... 3 2. WSPÓŁPRACA NAUKA - BIZNES...

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia na lata 2007-2013 Dokument opracowany na podstawie Programu Operacyjnego Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia na lata 2007-2013 Dokument opracowany na podstawie Programu Operacyjnego Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

Część III. Koncepcja budowy Sieci Szerokopasmowej dla miasta Bielsko-Biała zawierająca:

Część III. Koncepcja budowy Sieci Szerokopasmowej dla miasta Bielsko-Biała zawierająca: Część III Koncepcja budowy Sieci Szerokopasmowej dla miasta Bielsko-Biała zawierająca: 1. Część I Zarys ogólny koncepcji budowy Miejskiej Sieci Szerokopasmowej Bielsko-Biała 2. Część II ZałoŜenia techniczne

Bardziej szczegółowo

Nowa perspektywa programowo - finansowa UE 2014 2020 - najważniejsze zmiany. [Wpisz podtytuł dokumentu]

Nowa perspektywa programowo - finansowa UE 2014 2020 - najważniejsze zmiany. [Wpisz podtytuł dokumentu] Nowa perspektywa programowo - finansowa UE 2014 2020 - najważniejsze zmiany [Wpisz podtytuł dokumentu] Opracowano w Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie Kraków; 2013 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Projekt DANTE. Plan Działań dla regionu Podbeskidzie

Projekt DANTE. Plan Działań dla regionu Podbeskidzie Projekt DANTE (Agenda Cyfrowa dla nowego podejścia do turystyki na terenach górskich i rolniczych w Europie) Plan Działań dla regionu Podbeskidzie (wykorzystania narzędzi ICT na obszarach wiejskich i rolniczych)

Bardziej szczegółowo

Interreg Europa Podręcznik programu

Interreg Europa Podręcznik programu European Union European Regional Development Fund Sharing solutions for better regional policies UWAGA: DOKUMENT O CHARAKTERZE POMOCNICZYM. OBOWIĄZUJE WERSJA ANGIELSKA, OPUBLIKOWANA NA STRONIE PROGRAMU

Bardziej szczegółowo

Narodowy Plan Szerokopasmowy

Narodowy Plan Szerokopasmowy Narodowy Plan Szerokopasmowy Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Styczeń 2014 r. Spis treści 1. Wstęp... 2 1.1. Usytuowanie NPS w porządku strategii i dokumentów krajowych i europejskich... 3 2. Diagnoza

Bardziej szczegółowo

Studium Wykonalności projektu. e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego

Studium Wykonalności projektu. e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego Studium Wykonalności projektu e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego Wykonawca: SoftBlue Siedziba główna firmy: ul. Bolesława Chrobrego 24 lok nr 1 85-047

Bardziej szczegółowo

Studium wykonalności projektu epuap2

Studium wykonalności projektu epuap2 Studium wykonalności projektu epuap2 UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Spis treści I. Wprowadzenie... 5 II. Podstawowe informacje o projekcie... 13 II.1. Geneza i historia projektu...

Bardziej szczegółowo

Regiony i miasta przyjazne MŚP

Regiony i miasta przyjazne MŚP Regiony i miasta przyjazne MŚP Badanie przeznaczone dla władz lokalnych i regionalnych UE Witold Krochmal, sprawozdawca zapowiadanej opinii KR-u w sprawie konkurencyjności przedsiębiorstw oraz małych i

Bardziej szczegółowo

Regionalna Strategia Współpracy Ogniw Pośredniczących

Regionalna Strategia Współpracy Ogniw Pośredniczących Regionalna Strategia Współpracy Ogniw Pośredniczących Opracowanie: Zespół ResPublic sp. z o.o. przy współpracy pracowników Krakowskiego Parku Technologicznego. Kraków, maj 2011 I. SPIS TREŚCI I. Wprowadzenie...

Bardziej szczegółowo

ZAPOTRZEBOWANIE SPOŁECZNOŚCI REGIONALNEJ NA PODNOSZENIE KOMPETENCJI INFORMATYCZNYCH

ZAPOTRZEBOWANIE SPOŁECZNOŚCI REGIONALNEJ NA PODNOSZENIE KOMPETENCJI INFORMATYCZNYCH ZAPOTRZEBOWANIE SPOŁECZNOŚCI REGIONALNEJ NA PODNOSZENIE KOMPETENCJI INFORMATYCZNYCH Andrzej TUBIELEWICZ, Marcin FORKIEWICZ Streszczenie: Kreowanie regionalnego społeczeństwa informacyjnego, w którym informacja

Bardziej szczegółowo

Koncepcja systemu analitycznego dla wspomagania rozwoju infrastruktury telekomunikacyjnej w kierunku szybkiego i bardzo szybkiego Internetu

Koncepcja systemu analitycznego dla wspomagania rozwoju infrastruktury telekomunikacyjnej w kierunku szybkiego i bardzo szybkiego Internetu Zakład Sieci (Z - 2) Koncepcja systemu analitycznego dla wspomagania rozwoju infrastruktury telekomunikacyjnej w kierunku szybkiego i bardzo szybkiego Internetu Praca nr 02 30 001 1 Warszawa, grudzień

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju Gdańskiego Parku Naukowo Technologicznego w ramach projektu DISKE

Strategia rozwoju Gdańskiego Parku Naukowo Technologicznego w ramach projektu DISKE Strategia rozwoju Gdańskiego Parku Naukowo Technologicznego w ramach projektu DISKE BDKM Grupa Doradcza Warszawa, czerwiec 2011 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Programu Współpracy Transgranicznej

Bardziej szczegółowo

OBSZAR PRIORYTETOWY OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO

OBSZAR PRIORYTETOWY OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO OBSZAR PRIORYTETOWY OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO PROGRAM 17 PROMOWANIE RÓśNORODNOŚCI KULTUROWEJ I ARTYSTYCZNEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO DZIEDZICTWA KULTUROWEGO dla wykorzystania środków finansowych w

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI: str. 10 A. DEFINICJE

SPIS TREŚCI: str. 10 A. DEFINICJE S t r o n a 1 SPIS TREŚCI: A. Definicje str. 1 B. Środki na rozwój firm dziś str. 4 C. Środki na rozwój firm w latach 2014 2020 str. 8 1. Mapa pomocy regionalnej i inne zasady finansowania str. 8 2. Obszary

Bardziej szczegółowo