XXIX BIULETYN EUROPEJSKI. Biura ds. Unii Europejskiej KIG. grudzień 2012

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "XXIX BIULETYN EUROPEJSKI. Biura ds. Unii Europejskiej KIG. grudzień 2012"

Transkrypt

1 XXIX BIULETYN EUROPEJSKI Biura ds. Unii Europejskiej KIG grudzień 2012

2 Portal "Twoja Europa" praktyczny przewodnik dla przedsiębiorców chcących cych działać na rynkach państw UE Portal "Twoja Europa" zawiera praktyczne informacje dla obywateli i przedsiębiorstw na temat ich praw i szans w UE. Portal koncentruje się na rzeczywistych sytuacjach transgranicznych dotyczących cych przykładowo przedsiębiorstw zamierzających przenieść się do innego kraju UE lub otworzyć nowy oddział w innym kraju UE. Portal Twoja Europa udziela przedsiębiorstwom odpowiedzi m.in. na następuj pujące pytania: Jak zarejestrować firmę w innym państwie? W W jakim kraju płacip acić podatek VAT? Gdzie szukaćśrodk rodków w finansowych na innowacje? Jak chronić własność intelektualną? Portal oferuje jedno źródło o informacji o wszystkich krajach UE i sąs to praktyczne informacje dotyczące ce najwaŝniejszych niejszych etapów Ŝycia przedsiębiorstwa. Informacje podane sąs w językach j narodowych państw, których dotyczą i jednocześnie nie w języku j angielskim. Treści portalu sąs stale aktualizowane i uzupełniane. Prowadzenie przedsiębiorstwa w Europie podział informacji: Początki: > ZałoŜenie firmy> Przejecie firmy Zarządzanie: > Rachunkowość > Podatki > Pracownicy > Statystyki >Trudności finansowe Rozwój: > Partnerzy > Oddziały y lub filie > Łączenie firm > Działalno alność poza UE Rynek UE: > SprzedaŜ towarów w > Świadczenie usług ug > Uczciwa konkurencja > Zamówienia publiczne Innowacyjność: : > Nowe pomysły y > Badania naukowe > WłasnoW asność intelektualna Odpowiedzialność: : > Ochrona środowiska > Normy społeczne > Zrównowa wnowaŝony ony rozwój Finansowanie i wsparcie: > Źródła a finansowania > Wsparcie dla przedsiębiorstw Zakończenie działalno alności: Przeniesienie własnow asności > Likwidacja > Upadłość Portal Twoja Europa: europa.eu/youreurope/business/ /business/index_pl.htmindex_pl.htm

3 Co wynika dla przedsiębiorc biorców z nowej dyrektywy UE w sprawie efektywności energetycznej? Kontynuując c temat z poprzedniego wydania Biuletynu o nowej dyrektywie w sprawie efektywności energetycznej (2012/27/WE), informujemy, iŝi dokument wszedł w Ŝycie na początku grudnia 2012r. a kraje członkowskie UE, w tym Polska, mają czas na jej wdroŝenie do 5 czerwca 2014 roku. Celem Komisji Europejskiej jest obniŝenie zuŝycia energii na poziomie UE o 20% do 2020r. w porównaniu do prognoz, dlatego Dyrektywa nakłada ada na państwa członkowskie konkretne obowiązki i określa kierunek rozwoju systemów w wsparcia dla poprawy efektywności energetycznej. NajwaŜniejsze postanowienia Dyrektywy: - Zobowiązuje kraje do oszczędzania energii u odbiorcy końcowego na poziomie 1,5% rocznie (art. 7 dyrektywy) - Organy centralne państwa będąb musiały y rocznie odnawiać 3% powierzchni swoich budynków w (art. 5 dyrektywy) tak, aby spełni nić wymogi w zakresie charakterystyki energetycznej. - DuŜe e przedsiębiorstwa będąb zobowiązane zane przeprowadzać audyt energetyczny, który będzie b teŝ zalecany w MŚP M P przy wsparciu dedykowanych programów. Komisja Europejska zaproponowała, a, aby w nowej perspektywie finansowej na efektywność energetyczną przeznaczyć 17 mld euro rocznie. Aby skorzystać z tych środków, kraje członkowskie muszą wdroŝyć wszystkie dyrektywy dotyczące ce efektywności energetycznej, w tym dyrektywę o charakterystyce energetycznej budynków, tymczasem polski rząd d ma do nadrobienia kilkuletnie opóźnienia we wdraŝaniu aniu tych dyrektyw unijnych. Dla MŚP M P państwo ma opracować system zachęt t do poddawania się audytom energetycznym oraz do wdraŝania ania wynikających z nich zaleceń.. Ma teŝ ułatwiać przyłą łączanie małoskalowych jednostek kogeneracji oraz jednostek mikrokogeneracji do sieci, uprości cić i skróci cić procedury wydawania zezwoleń dla indywidualnych obywateli i instalatorów. Państwo będzie wspierać rynek usług energetycznych i dostęp MŚP do tego rynku. Tekst Dyrektywy: 12:315:0001:0056:EN:PDF Analiza Dyrektywy pod kątem k oddziaływania na przedsiębior biorców przeprowadzona przez Instytut na Rzecz Ekorozwoju:

4 PARP ogłasza konkurs dla MMŚP Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczo biorczości ci (PARP) ogłasza konkurs Zielone światło!" skierowany do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,, Działanie anie 2.1 Rozwój j kadr nowoczesnejgospodarki", Poddziałanie anie Rozwój kapitału u ludzkiego przedsiębiorstw. Konkurs dotyczy wsparcia dla przedsiębiorstw i ich pracowników w w postaci szkoleń,, doradztwa lub studiów podyplomowych, w co najmniej jednym z poniŝszych zakresów: moŝliwych do wprowadzenia w firmie rozwiąza zań ekologicznych (i źródeł ich finansowania), dla pracowników w i kadry zarządzaj dzającej, budowania ekologicznej marki produktu i wizerunku firmy, ekoinnowacji, zarządzania środowiskowego w przedsiębiorstwie, zastosowania technologii przyjaznych środowisku i odnawialnych źródeł energii, audytu energetycznego, audytu ekologicznego, zielonych zamówie wień / zakupów". Jednym z rezultatów w realizacji projektu jest opracowanie dokumentu stanowiącego program lub plan wdraŝania ania konkretnych działań proekologicznych u kaŝdego przedsiębiorcy objętego wsparciem, zawierającego: - opis zidentyfikowanych obszarów, dla których naleŝy przeprowadzać takie działania, ania, oraz - wymierne wskaźniki ekonomiczne, jakie posłuŝą ocenie skuteczności ci takiego programu lub planu po jego zakończeniu Aby projekt mógłm otrzymać dofinansowanie, musi zawierać komponent szkoleniowy, a usługi ugi doradcze muszą być powiązane ze szkoleniami. Konkurs zakłada ada moŝliwo liwość realizacji projektów w w partnerstwie. Partnerami mogą być maksymalnie 4 podmioty tj. projektodawca + 4 partnerów. Całkowity budŝet przeznaczony na konkurs to 122 mln zł.. Minimalna wartość projektu wynosi 50 tys.zł,zaś maksymalna nie moŝe e przekraczać 10 mln zł.. Projekt moŝe e trwać maksymalnie 24 miesiące, jednak nie później p niŝ do dnia 30 czerwca 2015 r. Do pobrania ogłoszenie oszenie o konkursie Zielone Światło! o! : pokl.parp.gov.pl/index/more more/30493

5 StaŜe e w Japonii dla menedŝer erów w w przemyśle Centrum Współpracy w Przemyśle UE-Japonia zaingurowało kolejny konkurs na wnioski do programu Human Resources Training Programme-Japan Industry Insight ( HRTP ) 2013 dla firm z UE potrzebujących konkretnego wsparcia dla działań biznesowych na rynku japońskim. W obecnym 49-tym wydaniu tego programu przedsiębiorcy otrzymają wyjątkową szansę głębokiego wglądu w organizację i praktyki biznesowe japońskiego przemysłu. Obecny kurs otwarty jest dla przedsiębiorstw kaŝdego rozmiaru i odbędzie się w Tokio w terminie od 13 maja do 7 czerwca 2013r. Komisja Europejska ( Dyrekcja Generalna ds. Przedsiębiorstw ) udzieli grantu w wysokości 3000 Euro dla uczestników kursu z sektora MŚP* ( małych lub średnich przedsiębiorstw ), aby pomóc pokryć koszty pobytu w Japonii. Opis programu, przykładowe zapytania od przedsiębiorstw i odpowiedzi oraz dokumenty aplikacyjne są dostępne na stronie internetowej programu HRTP: W razie dalszych indywidualnych zapytań naleŝy kontaktować się z menedŝer programu Céline Godart w EU-Japan Centre for Industrial Cooperation w Brukseli: tel: , fax: , * MŚP to firmy, które zatrudniają poniŝej 250 pracowników i ich obrót nie przekracza 50mln Euro ( lub suma bilansowa wynosi poniŝej 43 mln Euro) i są niezaleŝne finansowo w co najmniej 75%.

6

7 Redakcja: Krajowa Izba Gospodarcza Biuro ds. Unii Europejskiej Katarzyna Grzejszczyk Ul. Trębacka 4, Warszawa

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Bądź eko w swojej firmie! Nr WND-POKL.02.01.01-00-427/13

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Bądź eko w swojej firmie! Nr WND-POKL.02.01.01-00-427/13 REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Bądź eko w swojej firmie! Nr WND-POKL.02.01.01-00-427/13 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin został opracowany na podstawie przepisów prawnych dotyczących Programu

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 26 (321)/2015 (13 lipca 19 lipca 2015 r.)

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 26 (321)/2015 (13 lipca 19 lipca 2015 r.) INFORMATOR EUROPEJSKI NR 26 (321)/2015 (13 lipca 19 lipca 2015 r.) WAśNE INFORMACJE Informacja dotycząca naboru kandydatów na ekspertów do oceny projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Rozdział V. 5.1. Ogólne zasady wspierania przedsiębiorczości i udzielania pomocy publicznej w Unii Europejskiej.

Rozdział V. 5.1. Ogólne zasady wspierania przedsiębiorczości i udzielania pomocy publicznej w Unii Europejskiej. Rozdział V W spieranie przedsiębiorczości i pom oc publiczna w U nii E uropejskiej i w P olsce 5.1. Ogólne zasady wspierania przedsiębiorczości i udzielania pomocy publicznej w Unii Europejskiej. Istota

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia na lata 2007-2013 Dokument opracowany na podstawie Programu Operacyjnego Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia na lata 2007-2013 Dokument opracowany na podstawie Programu Operacyjnego Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

Informator dla przedsiębiorców

Informator dla przedsiębiorców Informator dla przedsiębiorców o funduszach Unii Europejskiej na lata 2007 2013 Kraków, luty 2010 r. 1 Urząd Miasta Krakowa Wydział Strategii i Rozwoju Miasta Referat ds. Rozwoju Przedsiębiorczości Opracował:

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny

Biuletyn Informacyjny Tutaj umie ść wiad omo ść. Aby uzyskać maks ymal ny ef ekt, u Ŝyj dwóc h lub trz ech z dań. Biuletyn Informacyjny Dotacje dla dolnośląskich przedsiębiorców w zasięgu ręki Jest bardzo prawdopodob- inwestycje

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO PORADNIK DLA BENEFICJENTÓW SEKTOROWEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO ROZWÓJ ZASOBÓW LUDZKICH

MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO PORADNIK DLA BENEFICJENTÓW SEKTOROWEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO ROZWÓJ ZASOBÓW LUDZKICH MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO PORADNIK DLA BENEFICJENTÓW SEKTOROWEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO ROZWÓJ ZASOBÓW LUDZKICH GRUDZIEŃ 2006 SPIS TREŚCI WYKAZ UśYWANYCH SKRÓTÓW...4 WPROWADZENIE...5 ROZDZIAŁ I

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia na lata 2007-2013 Dokument opracowany na podstawie Programu Operacyjnego Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

XXVI BIULETYN EUROPEJSKI. Biuro ds. Unii Europejskiej KIG. Biur. maj 2012

XXVI BIULETYN EUROPEJSKI. Biuro ds. Unii Europejskiej KIG. Biur. maj 2012 XXVI Biur BIULETYN EUROPEJSKI Biuro ds. Unii Europejskiej KIG maj 2012 Konkurs Komisji Europejskiej dla organizacji biznesu na sektorowe platformy CSR W nawiązaniu do przyjętej strategii UE na lata 2011-2014

Bardziej szczegółowo

Drugi Krajowy Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej dla Polski 2011

Drugi Krajowy Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej dla Polski 2011 Ministerstwo Gospodarki Drugi Krajowy Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej dla Polski 2011 Warszawa, 10 sierpnia 2011 r. 1 WSTĘP Drugi Krajowy Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej,

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia na lata 2007-2013 Dokument opracowany na podstawie Programu Operacyjnego Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

podniesienia progów dla projektów wymagających indywidualnej notyfikacji w Komisji Europejskiej (np. 20 mln EUR w miejsce 10 mln EUR dla badań

podniesienia progów dla projektów wymagających indywidualnej notyfikacji w Komisji Europejskiej (np. 20 mln EUR w miejsce 10 mln EUR dla badań UZASADNIENIE Niniejsze rozporządzenie stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (Dz. U. z 2014 r. poz. 1788), dalej

Bardziej szczegółowo

Krajowy Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej dla Polski 2014

Krajowy Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej dla Polski 2014 Ministerstwo Gospodarki Krajowy Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej dla Polski 2014 Warszawa, październik 2014 r. 1 WSTĘP Krajowy Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej, zwany

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Gospodarki

Ministerstwo Gospodarki Ministerstwo Gospodarki >>>> >>>> NOWE PODEJŚCIE DO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH +++++++++++++++++ Zamówienia publiczne a małe i średnie przedsiębiorstwa, innowacje i zrównoważony rozwój +++++++++++++++++++++++

Bardziej szczegółowo

Szanowni Przedsiębiorcy!

Szanowni Przedsiębiorcy! grudzień 2005 nr 10 Szanowni Przedsiębiorcy! Oddajemy w Państwa ręce ostatnie wydanie Informatora dla Przedsiębiorców msp.krakow.pl w roku 2005. Mamy nadzieję, iż wszystkie dotychczasowe wydania biuletynu

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW

PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW Załącznik do Uchwały Rady Ministrów z dnia 8 kwietnia 2014 PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW do 2020 r. Program wykonawczy do Strategii Innowacyjności i Efektywności Gospodarki ŚWIAT SIĘ ZMIENIA Warszawa,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG Parku Naukowo-Technologicznego w Opolu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG Parku Naukowo-Technologicznego w Opolu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG Parku Naukowo-Technologicznego w Opolu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Rozdział I Postanowienia Ogólne 1. Definicje 1. Park Naukowo - Technologiczny w Opolu Spółka

Bardziej szczegółowo

Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (Stan na dzień 29.08.2011 r.)

Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (Stan na dzień 29.08.2011 r.) Programy Pomocowe - potencjalne źródła finansowania projektów Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (Stan na dzień 29.08.2011 r.) Opracowanie: Mgr Malwina Łańcuchowska Mgr inż. Mateusz Szymczyk Dział Programów

Bardziej szczegółowo

KOSZTY OPRACOWANIA I WDROŻENIA EKOINNOWACJI ORAZ ŹRÓDŁA ICH FINANSOWANIA

KOSZTY OPRACOWANIA I WDROŻENIA EKOINNOWACJI ORAZ ŹRÓDŁA ICH FINANSOWANIA KOSZTY OPRACOWANIA I WDROŻENIA EKOINNOWACJI ORAZ ŹRÓDŁA ICH FINANSOWANIA Agnieszka JANIK Streszczenie: Ekoinnowacje mają zasadnicze znaczenie dla wspierania zrównoważonego i inteligentnego rozwoju. Ich

Bardziej szczegółowo

Konkurs w dziedzinie Europejskich Platform Innowacji

Konkurs w dziedzinie Europejskich Platform Innowacji Konkurs w dziedzinie Europejskich Platform Innowacji EuropeINNOVA-ENT-CIP-09-C-N01S00 Zygmunt Krasiński Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polska

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITA POLSKA AKTUALIZACJA 2014/2015. Przyjęty przez Radę Ministrów 22 kwietnia 2014 r.

RZECZPOSPOLITA POLSKA AKTUALIZACJA 2014/2015. Przyjęty przez Radę Ministrów 22 kwietnia 2014 r. RZECZPOSPOLITA POLSKA AKTUALIZACJA 2014/2015 Przyjęty przez Radę Ministrów 22 kwietnia 2014 r. Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Scenariusz makroekonomiczny... 6 3. Realizacja celów krajowych strategii Europa

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY W ZPORR-

EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY W ZPORR- MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY W ZPORR- PORADNIK DLA OSTATECZNYCH ODBIORCÓW (BENEFICJENTÓW) CZERWIEC 2006 SPIS TREŚCI DEFINICJE i WYKAZ UśYWANYCH SKRÓTÓW...4 PODSTAWY PRAWNE...6

Bardziej szczegółowo

Dotacje na innowacje

Dotacje na innowacje Dotacje na innowacje Przewodnik po działaniach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka realizowanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości dla rozwoju Innowacyjnej Gospodarki Dotacje na

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po kryteriach wyboru finansowanych operacji w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

Przewodnik po kryteriach wyboru finansowanych operacji w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Ministerstwo Gospodarki Instytucja Pośrednicząca Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Departament Funduszy Europejskich Przewodnik po kryteriach wyboru finansowanych operacji w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia na lata 2007-2013 Dokument opracowany na podstawie Programu Operacyjnego Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

Unijne Ÿród³a finansowania ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw w latach 2007 2013

Unijne Ÿród³a finansowania ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw w latach 2007 2013 ZESZYTY NAUKOWE MA OPOLSKIEJ WY SZEJ SZKO Y EKONOMICZNEJ W TARNOWIE NR 2(13)/2009 T. 2 MA GORZATA MIK OSZ* Unijne Ÿród³a finansowania ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw w latach 2007 2013 Słowa kluczowe:

Bardziej szczegółowo

MoŜliwości uzyskania wsparcia przez organizacje pozarządowe na działalność statutową - ze szczególnym uwzględnieniem źródeł Unii Europejskiej

MoŜliwości uzyskania wsparcia przez organizacje pozarządowe na działalność statutową - ze szczególnym uwzględnieniem źródeł Unii Europejskiej MoŜliwości uzyskania wsparcia przez organizacje pozarządowe na działalność statutową - ze szczególnym uwzględnieniem źródeł Unii Europejskiej Wydział Rozwoju i Strategii Miasta Urząd Miasta Bydgoszczy

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY SZKOLENIOWE W RAMACH MODUŁU PRZETRWANIE

MATERIAŁY SZKOLENIOWE W RAMACH MODUŁU PRZETRWANIE MATERIAŁY SZKOLENIOWE W RAMACH MODUŁU PRZETRWANIE Człowiek najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Publikacja dystrybuowana

Bardziej szczegółowo

Nowa perspektywa finansowa UE dla wsi. Wsparcie przedsiębiorczości. Iwona Raszeja-Ossowska

Nowa perspektywa finansowa UE dla wsi. Wsparcie przedsiębiorczości. Iwona Raszeja-Ossowska Nowa perspektywa finansowa UE dla wsi Wsparcie przedsiębiorczości Iwona Raszeja-Ossowska 3 Contents Wstęp... 6 ABC funduszy w nowej perspektywie... 7 Programy nowej perspektywy... 7 Pomoc publiczna, czyli

Bardziej szczegółowo