Łukasz Nikitin. Stowarzyszenie Miasta w Internecie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Łukasz Nikitin. Stowarzyszenie Miasta w Internecie"

Transkrypt

1 Dzień Informacyjny CIP-ICTICT PSP Warszawa, 10 Lutego konkurs CIP-ICTICT PSP Temat 2: Treść cyfrowa Łukasz Nikitin Stowarzyszenie Miasta w Internecie Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk

2 Priorytet 2: Treść Cyfrowa W ramach 2 Tematu wsparte zostaną: 1. Inicjatywa na rzecz Bibliotek cyfrowych 2. elearning Całkowity budżet dostępny na 2 Temat w 5 konkursie: 38mln Euro. 4 cele. Wszystkie projekty muszą być spójne z właściwymi dla tematu unijnymi i krajowymi strategiami oraz politykami związanymi z poprawą dostępu do informacji kulturalnej i naukowej

3 Temat 2: przegląd celów 2.1 Agregacja treści w Europeanie - Sieć Najlepszych Praktyk 2.2 Digitalizacja zasobów dla EUROPEANY - Pilotaż Typu B 2.3 Zwiększenie znajomości Europeany i promocja jej wykorzystania - Sieć Najlepszych Praktyk 2.4 elearning - Pilotaż Typu B

4 Co to jest EUROPEANA? Ogłoszona we wrześniu 2005 r. Cel: zapewnienie społeczeństwu dostępu do całości europejskich zasobów kulturalnych i naukowych m.in. książek, gazet, czasopism, filmów, map, zdjęć, nagrań a także ich zabezpieczenie 2 główne obszary: dziedzictwo kultury cyfrowe wersje zasobów bibliotek, archiwów i muzeów Europy informacja naukowa udostępnianie w Internecie wyników badań naukowych oraz zapewnienie, że będą one dostępne dla użytkowników przez dłuższy czas. Powstała w 2001 r. wolna od opłat encyklopedia artykuły nie mogą być uważane za własność pierwotnego ich autora i każdy ma prawo je zmieniać. 3,5 mln haseł wersji ang., 773 tyś haseł wersji pol., kilkadziesiąt innych wersji językowych

5

6 Co to jest EUROPEANA? c.d. wspólny, wielojęzyczny punkt dostępu do europejskich zasobów kultury w wersji cyfrowej Oficjalne otwarcie serwisu 20 listopada 2008 r. Obecnie możliwy jest dostęp do ok. 14,6 mln obiektów cyfrowych pochodzących z europejskich bibliotek, archiwów i muzeów Na początku 2010 r. 5,8 mln obiektów; cel: 10 mln obiektów do końca roku => przekroczony o 4,6 mln. Działalność serwisu jest zarządzana i utrzymywana przez Fundację EDL (European Digital Library) której przedstawicielem prawnym jest:

7 Cele związane z EUROPEANA Agregacja zawartości i poprawa jej jakości 2.3 Sieć Najlepszych Praktyk Zwiększenie znajomości Europeany i promocja jej wykorzystania Tworzenie cyfrowych kopii wybitnych dzieł sztuki stanowiących spuściznę kultury europejskiej

8 2.1 Agregacja treści w EUROPEANA Agregacja istniejącej już treści w formie cyfrowej będącej w posiadaniu instytucji kultury; umożliwienie szerszego dostępu do tej treści, ułatwienie jej wyszukiwania dzięki serwisowi EUROPEANA; Dopasowanie metadanych i mapowania ze specyfikacjami EUROPEANY poprawa interoperacyjności pomiędzy systemami zarządzania treścią będącymi w dyspozycji instytucji dostarczających treści cyfrowe a platformą cyfrową Materiał powinien zostać poddany selekcji tematycznej, z naciskiem na obiekty budzące zainteresowanie największej możliwie grupy odbiorców, a nie jedynie wąskiej grupy specjalistów. Kryteria selekcji powinny być jasne.

9 2.1 Agregacja zawartości cyfrowej w serwisie EUROPEANA Poszukiwanie odpowiedzi na pytania: Jaka jest jakość i wielkość zawartości cyfrowej która będzie udostępniana / uzupełniona z wykorzystaniem EUROPEANY? Dlaczego i dla kogo jest ona wartościowa? Jak metadane powinny zostać zmapowane w celu dopasowania do specyfikacji EUROPEANY? Czy rozwiązano kwestie praw autorskich? Czy rezultaty projektu będą dostępne poprzez EUROPEANĘ na poziomie obiektów? Jak zapewniona zostanie dostępność obiektów po zakończeniu projektu? Instrument finansowy: Kilka Sieci Najlepszych Praktyk rozliczenie wg. faktycznie poniesionych kosztów do 80 % dofinansowania, koszty pośrednie nie są refundowane Co najmniej 7 niezależnych instytucji z 7 różnych krajów UE lub stow. Dofinansowanie od 3 do 5 mln

10 Wymagania wobec projektu Jasno określona jakość i ilość zawartości cyfrowej (oraz powiązanych metadanych) dla każdego z dostawców treści w projekcie. Jasno określone kryteria wyboru treści, stanowiącej wartość dodaną dla Europeany. Zagwarantowanie dostępu użytkownika do pojedynczych obiektów za pomocą Europeany. Zagwarantowanie pełnych praw do udostępniania dostarczanych obiektów, wszelkie kwestie dotyczące praw własności intelektualnej wobec partnerów i stron trzecich są wyjaśnione. W skład konsorcjum muszą wchodzić dostawcy treści i krajowi bądź tematyczni agregatorzy treści. Należy określić za pomocą realistycznych wskaźników planowane zwiększenie dostępu do obiektów objętych projektem

11 Przykład HOPE: Heritage of the People's Europe Partnerzy: Instytucje dokumentujące historię społeczną Europy Temat (Konkurs 2010): 2.2 Agregacja treści w Europeana Budżet: 3.32m Realizacja: 1 Maja Kwietnia 2013 Cel projektu: Poprawa dostępu do 3 mln obiektów dokumentujących ruchy pracownicze oraz zmiany społeczne wdrożenie wspólnych standardów i dobrych praktyk w bibliotekach cyfrowych będących własnością partnerów, Zapewnienie dostępu do metadanych i obiektów cyfrowych za pośrednictwem Europeana Obiekty: Zapiski pisemne (w tym prywatne), periodyki, zdjęcia, plansze, plakaty, zapisy audio przemówień, filmy.

12 2.2 Digitalizacja zasobów dla EUROPEANY Selektywna digitalizacja uzupełniająca istniejące już i dostępne przez EUROPEANĘ kolekcje, w szczególności Dzieła Wybitne europejskich twórców. Instrument finansowy: Kilka Pilotażów Typ B 50 % dofinansowania Min.4 instytucje z 4 krajów 2 do 3 mln Materiał powinien zostać poddany selekcji tematycznej, z naciskiem na obiekty budzące zainteresowanie największej grupy odbiorców, a nie jedynie wąskiej grupy specjalistów

13 Definicja Dzieła Wybitnego wg. Komisji Europejskiej Dzieło będące efektem ponadprzeciętnej kreatywności, umiejętności lub rękodzieła, lub dzieło powszechnie uznane za wyjątkowe przez środowiska artystyczne; Dzieło reprezentujące spuściznę fizyczną lub niemierzalne atrybuty przeszłości lub grupy społecznej; Przekazywane od pokoleń, konserwowane i warte zachowania w przyszłości.

14 Wymagania wobec projektu Zawartość przeznaczona do ucyfrowienia (np. książki, nagrania audio i wideo, zapisy archiwalne, itd.) powinny być w posiadaniu instytucji kultury z różnych krajów UE i Stowarzyszonych. Ilość obiektów do ucyfrowienia powinna być jasno określona i stanowić istotny wkład w zasoby Europeany. Projekt powinien stanowić wartość dodaną wobec istniejących zasobów, poprzez ich uzupełnienie preferowane będą działania na rzecz stworzenia cyfrowych kopii dzieł wybitnych mających istotne znaczenie dla spuścizny kulturowej Europy. W rezultacie działań projektowych powinien powstać wysokiej jakości materiał cyfrowy, do którego zagwarantowany zostanie nieodpłatny odstęp za pośrednictwem Europeany. Do obiektów cyfrowych powinny zostać dodane odpowiadające wymogom Europeany metadane, w skład których wchodzić będą informacje na temat praw własności intelektualnych do danego obiektu.

15 2.3 Zwiększenie znajomości Europeany i promocja jej wykorzystania Sieci Najlepszych Praktyk: 1. Stworzenie kampanii informacyjnej której adresatami jest możliwie najszersza grupa odbiorców, promującej Europeanę jako źródła informacji dla naukowców i osób uczących się, oraz zachęcającej instytucje kulturalne do dostarczania treści cyfrowych za pośrednictwem serwisu EUROPEANA 1 BPN. 2. Pozostałe Sieci Najlepszych Praktyk - poprawa funkcjonalności i łatwości używania EUROPEANY, - ulepszenie wyszukiwania i przeglądania jej zasobów - zachęcenie użytkowników do wkładu w rozwój. Instrument finansowy: Kilka Sieci Najlepszych Praktyk rozliczenie wg. faktycznie poniesionych kosztów do 80 % dofinansowania, koszty pośrednie nie są refundowane Co najmniej 7 niezależnych instytucji z 7 różnych krajów UE lub stow. Dofinansowanie od 3 do 5 mln

16

17

18 Wymagania wobec projektu Zwiększenie znajomości Europeany Należy jasno zdefiniować społeczności użytkowników będące adresatami projektu. Kampania promocyjna powinna wykorzystywać szeroki wachlarz narzędzi, metod i zasobów, w celu dotarcia do największej liczby potencjalnych użytkowników, przy jednoczesnej minimalizacji kosztów Prace konsorcjum powinny być wykonywane w ścisłej współpracy z Europeaną ą a w jego skład powinni wejść przedstawiciele mediów, dostawcy treści, użytkownicy, itd. promocja Europeany realizowana w ramach projektu powinna docierać do większości obywateli krajów UE. Należy podać szczegółowe i realistyczne wskaźniki opisujące stopień osiągnięcia celów projektowych

19 Wymagania wobec projektu Promocja korzystania z Europeany Należy jasno zdefiniować społeczności użytkowników będące adresatami projektu. Wniosek powinien zawierać analizę popytu bazującą na skwantyfikowanych danych. Użytkownicy i ich potrzeby powinny zostać umieszczone w centrum uwagi proponowanego rozwiązania. Proponowane rozwiązania powinny zostać przetestowane i zweryfikowane (poprzez faktyczny udział użytkowników na etapie testów) pod kątem możliwości ich zastosowania na platformie Europeana. Konsorcjum powinno ściśle współpracować z Europeaną i powinno reprezentować wszystkich interesariuszy (tzn. dostawców technologii i treści, użytkowników) Projekt powinien zawierać przekonujące propozycje efektywnych wdrożeń w większości krajów UE, wzbogacających Europeanę.

20 2.4 e-learning Cel: przyspieszenie wdrożenia zasobów elearningowych, ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystania/integracji integracji z krajowymi programami nauczania, poprzez stymulowanie popytu wśród użytkowników, nauczycieli, szkoleniowców, rodziców, uczniów i monitorowanie oddziaływania tego wdrożenia w krajach uczestniczących w projekcie. Instrument finansowy: Kilka Pilotażów Typ B 50 % dofinansowania kosztów bezpośrednich i pośrednich Co najmniej 4 niezależne instytucje z 4 różnych krajów Dofinansowanie od 2 do 3 mln

21 Wymagania wobec projektu W konsorcjum powinny znaleźć się m.in.: szkoły wykorzystujące ICT w nauczaniu przedmiotów nie-informatycznych, organizacje doskonalenia zawodowego nauczycieli, przedstawiciele administracji sektora oświaty, dostawcy treści, wydawcy, rodzice i uczniowie. Projekt powinien zidentyfikować specyficzne i realistyczne wskaźniki opisujące zmiany zachodzące w systemie nauczania, polegające na zwiększonym wykorzystaniu i integracji cyfrowych zasobów w nauczaniu. Stworzony w ramach projektu portal powinien: bazować na solidnej analizie czynników motywujących i wpływających na użytkowników i dostawców treści. umożliwiać identyfikację oraz ocenę przydatności zasobów e- learningowych w programach nauczania. Zawierać funkcjonalności umożliwiające rozbudowę zawartości przez nauczycieli i uczniów.

22 Wymagania wobec projektu, cd. Od początku portal powinien zawierać znaczącą liczbę zasobów, obejmujących szeroki zakres tematyczny. proponowane scenariusze testów praktycznych powinny być zakrojone na skalę wystarczającą do dostarczenia wiarygodnej oceny oddziaływania zasobów cyfrowych na system kształcenia. Projekt powinien zawierać plan działań promujących i informacyjnych oraz koncepcję utrzymania rezultatów projektu po zakończeniu finansowania ze środków ICT PSP.

23 Priorytet 5: Otwarta innowacyjność (żywe laboratoria) dla usług internetowych

24 Living Labs śywe Laboratoria Pojęcie Living Lab oznacza metodykę prowadzenia działań badawczo- wdrożeniowych w warunkach Gospodarki Opartej na Wiedzy i Społeczeństwa Informacyjnego, w której innowacyjne produkty, usługi bądź aplikacje są opracowywane, testowane i udoskonalane w warunkach rzeczywistych, w ramach interdyscyplinarnych zespołów obejmujących wszystkie zainteresowane podmioty od inżynierów i badaczy, poprzez przedsiębiorców, władze lokalne, organizacje społeczne, aż po obywateli. - OpenLivingLabs.pl

25 Living Labs a Strategie Unijne Dyrektorat Generalny Społeczeństwa Informacyjnego i Mediów KE promuje metodologię living labs w swoich programach na 3 płaszczyznach: Centralne miejsce użytkownika w procesach innowacyjnych, a także weryfikacja koncepcji w warunkach rzeczywistych: 1 priorytet strategii EUROPE 2020, Europejska Agenda Cyfrowa - celem jej wykorzystanie Wspólnego Rynku usług i produktów cyfrowych bazującego na szerokopasmowym Internecie i interoperacyjnych aplikacjach ". W ramach programu Konkurencyjność i Innowacje, oraz 7 Programowi Ramowemu wsparcie innowacyjnych projektów otwartej innowacyjności bazujących na metodologii Living Labs. KE wspiera Europejską Sieć Living Labs (ENoLL ENoLL), (powołana w 2006 r., 212 członków) ze środków.

26 Priorytet 5: Otwarta innowacyjność (Ŝywe laboratoria) dla usług internetowych Działanie 5.1 Otwarta innowacyjność na rzecz usług internetowych w inteligentnych miastach. Budżet działania14 mln na kilka projektów pilotażowych typu B których celem będzie szybsze wdrażanie w miastach innowacyjnych technologii szybkiego Internetu bazujących na współdzielonych platformach. Każdy z projektów pilotażowych powinien zawierać w sobie 3 komponenty: Ekosystem innowacyjny w którym kluczową rolę odgrywa użytkownik zgodny z modelem żywe laboratoria living labs, Międzynarodową sieć inteligentnych miast wymieniającą się najlepszymi praktykami i korzystającą z synergii dzięki wspólnym platformom usługowym i powiązanym z nimi usługami i aplikacjami. Innowacyjne usługi internetowe wykorzystujące naziemne i bezprzewodowe połączenia sieciowe powinny bazować na innowacyjnych lecz dojrzałych technologiach takich jak sieci LTE. kwestie zaufania i bezpieczeństwa bardzo ważne!

27 Dlaczego wdraŝanie przez CIP ICT PSP? Nowe i często rewolucyjne technologie Internetowe wyszły już z fazy opracowań i dojrzały do: zastosowania w nowej generacji usług on-line zmiany sposobu załatwiania naszych codziennych spraw Proinnowacyjne ekosystemy pomagają w agregacji interesariuszy i wzmacniają oddziaływanie regionalne (jak również ponad granicami)

28 Dlaczego wdraŝanie przez CIP ICT PSP? Wyzwania: Rozproszony rynek pełen niekompatybilnych rozwiązań tego samego problemu bariera przed powszechnym wdrożeniem standardowych rozwiązań Dedykowane platformy usługowe zamawiane i finansowane przez poszczególne miasta Projekty pilotażowe o ograniczonej skali Rozproszone grupy interesariuszy Zapotrzebowanie na otwarte platformy usług on line

29 Koncepcja Living Labs

30 Wymagania wobec projektów Wnioskodawcy powinni wykorzystać, zintegrować lub rozbudować istniejące otwarte platformy/środowiska w miastach w celu rozwoju i oceny przydatności usług i platform internetowych oraz budować powiązania z istniejącymi już żywymi laboratoriami W skład konsorcjum powinni wchodzić przedsiębiorcy, obywatele, władze publiczne i naukowcy, a reprezentowane instytucje są finansowane w przeważającej części z poza środków UE W działania pilotażowe zaangażowane powinny zostać MŚP, oferujące swe usługi dużej liczbie odbiorców W projekcie powinny uczestniczyć 3 miasta z 3 różnych krajów Wszystkie konsorcja projektowe w ramach 5 priorytetu powinny współpracować ze sobą w celu opracowania ram interoperacyjności, wspólnych przepisów prawnych i metodologii zarządzania

31 Spodziewane rezultaty Wspieranie powstawania otwartych platform oferujących szereg aplikacji i usług sieciowych wykorzystujących innowacyjne technologie internetowe; Stworzenie możliwości zastosowania zaawansowanych technologii bezprzewodowych; Popularyzacja wykorzystania proinnowacyjnych ekosystemów w miastach poprzez: nawiązywanie kontaktów, wymianę doświadczeń, wdrażanie koncepcji inteligentnych miast ; Wykorzystanie najlepszych praktyk wdrożenie rozwiązań już wykorzystywanych przy tworzeniu usług/aplikacji z udziałem użytkowników; Wzmocnienie interakcji pomiędzy usługodawcą a użytkownikiem/obywatelem, służącą innowacyjności technologicznej i społecznej; Zwiększenie możliwości tworzenia, testowania, integracji i ekspansji rynkowej produktów/usług Małych i Średnich Przedsiębiorstw

32 SMARTiP: Smart Metropolitan Areas Realised Through Innovation & People Temat 4.1 (Konkurs 2010): Otwartość działań innowacyjnych na rzecz usług on- line w miastach Budżet projektu: 4,4141 mln Okres realizacji: 1 Listopad Kwietnia 2013 Cel projektu: Wykorzystanie otwartych platform do wytworzenia e-usług zorientowanych na użytkownika w 5 lokalizacjach: Manchester, Gandawa, Kolonia, Bolonia Oulu Pilotaże : Manchester działania na rzecz ograniczenia emisji CO 2. Współpraca z organizacjami ekologicznymi, informowanie obywateli o sposobach redukcji emisji, monitoring poziomu CO 2 czujnikami na rowerach; Bolonia wykorzystanie istniejących danych nt. transportu w mieście, poprawa kierowania ruchem i informacji dla kierowców (m. in. oznaczenia parkingów); Kolonia zaangażowanie obywateli w zarządzanie budżetem miejskim;

33 Dziękuję Państwu za uwagę! Łukasz Nikitin Stowarzyszenie Miasta w Internecie tel. kom Inne osoby do kontaktu: Andrzej Galik Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE Aleksandra Ihnatowicz Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk ul. Żwirki i Wigury Warszawa Tel.: Fax:

4 konkurs CIP-ICT ICT PSP

4 konkurs CIP-ICT ICT PSP Dzień Informacyjny dla 4 konkursu CIP-ICT ICT PSP Warszawa, 2.02.2010 4 konkurs CIP-ICT ICT PSP Temat 4: Otwartość działań innowacyjnych na rzecz usług ug on-line w miastach Temat 6: Wielojęzyczny Internet

Bardziej szczegółowo

Program Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Lubuskiego na lata 2009-2015

Program Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Lubuskiego na lata 2009-2015 Program Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Lubuskiego na lata 2009-2015 Opracowano dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego, z siedzibą w Zielonej Górze, ul. Podgórna 7, 65-057

Bardziej szczegółowo

Interreg Europa Podręcznik programu

Interreg Europa Podręcznik programu European Union European Regional Development Fund Sharing solutions for better regional policies UWAGA: DOKUMENT O CHARAKTERZE POMOCNICZYM. OBOWIĄZUJE WERSJA ANGIELSKA, OPUBLIKOWANA NA STRONIE PROGRAMU

Bardziej szczegółowo

DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY NR 1312/2013/EU

DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY NR 1312/2013/EU L 347/892 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 20.12.2013 DECYZJE DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY NR 1312/2013/EU z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie strategicznego planu innowacji Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia na lata 2007-2013 Dokument opracowany na podstawie Programu Operacyjnego Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

Wspólny Plan Działania dla branż kreatywnych

Wspólny Plan Działania dla branż kreatywnych Wspólny Plan Działania dla branż kreatywnych Lokalny Plan Działania dla Metropolii Gdańskiej Agnieszka Meller Marta Tyborska GDAŃSKA FUNDACJA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI This project is implemented through the

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce na lata 2007-2013

Strategia rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce na lata 2007-2013 Strategia rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce na lata 2007-2013 Warszawa, 27 czerwca 2007 Spis treści: I. Cele i uwarunkowania rozwoju społeczeństwa informacyjnego...1 I.1. Uwarunkowania europejskie

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2014-2020 Cz.3. PROGRAMY

FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2014-2020 Cz.3. PROGRAMY INFORMACJE OGÓLNE I. PROGRAM INTELIGENTNY ROZWÓJ 1 Założenia do Programu Inteligentny Rozwój zostały opracowane jeszcze w maju 2013 r. i poddane wówczas konsultacjom społecznym. Po zebraniu uwag i sugestii

Bardziej szczegółowo

Środa z funduszami dla przedsiębiorców

Środa z funduszami dla przedsiębiorców Spotkanie informacyjne Środa z funduszami dla przedsiębiorców Kraków, 4 luty 2015 r. Plan spotkania - czas: 12:00 15:30 Wprowadzenie do tematyki spotkania Fundusze Europejskie na lata 2014-2020 podstawowe

Bardziej szczegółowo

Programy wspólnotowe i ich struktura w systemie środków pomocowych dla Polski

Programy wspólnotowe i ich struktura w systemie środków pomocowych dla Polski Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna we Włocławku Paweł Churski Programy wspólnotowe i ich struktura w systemie środków pomocowych dla Polski 1. Wprowadzenie Pogłębiające się zróżnicowanie poziomu rozwoju

Bardziej szczegółowo

Wstępny projekt SZCZEGÓŁOWEGO OPISU OSI PRIORYTETOWYCH Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Wstępny projekt SZCZEGÓŁOWEGO OPISU OSI PRIORYTETOWYCH Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Załącznik do Uchwały Nr 821/14 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 29 lipca 2014 r. Wstępny projekt SZCZEGÓŁOWEGO OPISU OSI PRIORYTETOWYCH Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego

Bardziej szczegółowo

Warsztaty dla studentów Spotkanie 4 FUNDUSZE DLA STUDENTÓW

Warsztaty dla studentów Spotkanie 4 FUNDUSZE DLA STUDENTÓW PROGRAM KREATYWNA EUROPA 2014-2020 Kreatywna Europa to nowy program Komisji Europejskiej oferujący wsparcie finansowe dla sektorów audiowizualnych, kultury i kreatywnych. Program ten będzie realizowany

Bardziej szczegółowo

Założenia regionalnego programu operacyjnego dla województwa małopolskiego na lata 2014-2020

Założenia regionalnego programu operacyjnego dla województwa małopolskiego na lata 2014-2020 Założenia regionalnego programu operacyjnego dla województwa małopolskiego na lata 2014-2020 Zarząd Województwa Małopolskiego czerwiec 2013 r. Spis treści Wstęp 3 1. Wymiar terytorialny w regionalnym programie

Bardziej szczegółowo

Projekt DANTE. Plan Działań dla regionu Podbeskidzie

Projekt DANTE. Plan Działań dla regionu Podbeskidzie Projekt DANTE (Agenda Cyfrowa dla nowego podejścia do turystyki na terenach górskich i rolniczych w Europie) Plan Działań dla regionu Podbeskidzie (wykorzystania narzędzi ICT na obszarach wiejskich i rolniczych)

Bardziej szczegółowo

Tworzenie mechanizmów i struktur rozwoju handlu elektronicznego w Polsce

Tworzenie mechanizmów i struktur rozwoju handlu elektronicznego w Polsce MINISTERSTWO GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Program na lata 2003-2006 Tworzenie mechanizmów i struktur rozwoju handlu elektronicznego w Polsce /Elektroniczna Platforma Wspomagania Handlu - ehandel/

Bardziej szczegółowo

Zestaw narzędzi managerskich

Zestaw narzędzi managerskich Wzmocnienie zarządzania aktywnością biznesową w sieciach gospodarczych Projekt Leonardo da Vinci numer. 2011-1-PL1-LEO05-19900 Zestaw narzędzi managerskich dla kierujących sieciami biznesowymi Philip Ammerman

Bardziej szczegółowo

e-głogów strategia budowy i rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Głogowie.

e-głogów strategia budowy i rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Głogowie. Bogusław Dyduch e-głogów strategia budowy i rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Głogowie. Temat opracowania: koncepcja radiowego systemu transmisyjnego Streszczenie: Niniejsze opracowanie stanowi koncepcję

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego

Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego Projekt po rozpatrzeniu przez Komitet do Spraw Cyfryzacji Warszawa, 1 czerwca 2012r. SPIS TREŚCI I. WPROWADZENIE... 2 II. RELACJA STRATEGII ROZWOJU KAPITAŁU SPOŁECZNEGO

Bardziej szczegółowo

Spacerkiem po innowacjach II

Spacerkiem po innowacjach II Spacerkiem po innowacjach II Szanowni Państwo, Innowacje to bez wątpienia jeden z ważniejszych czynników warunkujących wzrost gospodarczy regionów. We współczesnym świecie zdolność do tworzenia oraz przyjmowania

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Programowanie perspektywy finansowej na lata 2014-2020 październik 2013 r. Programowanie perspektywy finansowej 2014-2020 - Załączniki do Umowy Partnerstwa - Ministerstwo Rozwoju Regionalnego SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Spotkanie informacyjne Fundusze Europejskie 2014-2020 na badania naukowe i biznes

Spotkanie informacyjne Fundusze Europejskie 2014-2020 na badania naukowe i biznes S t r o n a 1 Spotkanie informacyjne Fundusze Europejskie 2014-2020 na badania naukowe i biznes S t r o n a 2 Spis treści 1. WPROWADZENIE DO FUNDUSZY NA LATA 2014-2020... 3 2. WSPÓŁPRACA NAUKA - BIZNES...

Bardziej szczegółowo

na obszarach dotkniętych tym problemem

na obszarach dotkniętych tym problemem Określenie przyczyn wykluczenia cyfrowego na obszarach dotkniętych tym problemem Przyczyny techniczne, organizacyjne, społeczne Warszawa, grudzień 2008 r. Spis treści Wstęp 2 cel przeprowadzenia ekspertyzy

Bardziej szczegółowo

HORYZONT 2020 Program ramowy UE w zakresie badań naukowych i innowacji

HORYZONT 2020 Program ramowy UE w zakresie badań naukowych i innowacji HORYZONT 2020 Program ramowy UE w zakresie badań naukowych i innowacji HORYZONT 2020 Program ramowy UE w zakresie badań naukowych i innowacji 1. Słowo wstępne - Krystyna Łybacka 2. Przedmowa - Máire Geoghegan-Quinn

Bardziej szczegółowo

Programy Ramowe Unii Europejskiej w perspektywie finansowej 2014 2020. Broszura informacyjna dla polskich przedsiębiorstw z sektora MŚP

Programy Ramowe Unii Europejskiej w perspektywie finansowej 2014 2020. Broszura informacyjna dla polskich przedsiębiorstw z sektora MŚP 2014 Programy Ramowe Unii Europejskiej w perspektywie finansowej 2014 2020 Broszura informacyjna dla polskich przedsiębiorstw z sektora MŚP Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE Instytut Podstawowych

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 7 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Prowadzenie nadzoru technicznego nad wdrożeniem i realizacją projektu: Budowa Otwartego Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej (ORSIP) Załącznik nr 7 Opiz

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PROGRAMU PODLASKIE OTWARTE

PROJEKT PROGRAMU PODLASKIE OTWARTE PROJEKT PROGRAMU PODLASKIE OTWARTE DO 2020 ROKU Białystok 2015 Podlaskie Otwarte projekt realizowany przez OWOP w Białymstoku we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z studium wykonalności dla projektu Przebudowa i integracja systemu rejestrów państwowych

Wyciąg z studium wykonalności dla projektu Przebudowa i integracja systemu rejestrów państwowych Wyciąg z studium wykonalności dla projektu Przebudowa i integracja systemu rejestrów państwowych Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Departament Rejestrów Państwowych Warszawa wrzesień 2004

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI: str. 10 A. DEFINICJE

SPIS TREŚCI: str. 10 A. DEFINICJE S t r o n a 1 SPIS TREŚCI: A. Definicje str. 1 B. Środki na rozwój firm dziś str. 4 C. Środki na rozwój firm w latach 2014 2020 str. 8 1. Mapa pomocy regionalnej i inne zasady finansowania str. 8 2. Obszary

Bardziej szczegółowo

Studium wykonalności projektu epuap2

Studium wykonalności projektu epuap2 Studium wykonalności projektu epuap2 UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Spis treści I. Wprowadzenie... 5 II. Podstawowe informacje o projekcie... 13 II.1. Geneza i historia projektu...

Bardziej szczegółowo

Europejska Agenda Cyfrowa

Europejska Agenda Cyfrowa Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Departament Społeczeństwa Informacyjnego Europejska Agenda Cyfrowa w pracach i planach polskich instytucji rządowych Wydanie I WYDAWCA: MINISTERSTWO SPRAW

Bardziej szczegółowo