Ewaluacja jakości kształcenia 2012/2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ewaluacja jakości kształcenia 2012/2013"

Transkrypt

1 Dział Jakości Kształcenia UM w Lublinie - Biuro Oceny Jakości Kształcenia Ewaluacja jakości kształcenia 2012/2013 I Wydział Lekarski z Oddziałem Stomatologicznym. Studia podyplomowe: Promocja i profilaktyka zdrowotna, higiena i epidemiologia Lublin 2013

2 Spis treści 1. Problematyka i metodologia badao Charakterystyka badanych Satysfakcja absolwentów z ukooczonych studiów Ocena zdobytych kompetencji Plany zawodowe i edukacyjne absolwentów Ocena zajęd dydaktycznych Ocena treści programowych zajęd Ocena jakości pracy dydaktycznej nauczycieli akademickich Wnioski i rekomendacje Aneks

3 Wstęp Zgodnie z polityką jakości kształcenia realizowaną na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie w roku akademickim 2012/2013 przeprowadzono badanie dotyczące jakości procesu kształcenia na naszej Uczelni. Badanie objęło studentów wszystkich kierunków oraz poziomów kształcenia w tym również uczestników studiów podyplomowych. Przedmiotowe badanie jest elementem całościowej ewaluacji jakości kształcenia. Jego wyniki służą doskonaleniu procesu dydaktycznego a ich upowszechnianie ma na celu kształtowanie kultury jakości na naszej uczelni. Niniejszy raport zawiera wyniki badao przeprowadzonych wśród absolwentów studiów podyplomowych na kierunku Promocja i profilaktyka zdrowotna, higiena i epidemiologia prowadzonych na I Wydziale Lekarskim z Oddziałem Stomatologicznym. Zakres tematyczny badania podzielono na dwa główne obszary. Pierwszy ma charakter oceny ogólnych warunków studiowania oraz kompetencji zdobytych w trakcie studiowania. Drugi dotyczy szczegółowej oceny pracy nauczycieli akademickich oraz treści programowych zajęd realizowanych podczas obu semestrów studiów. Wyniki posłużą kształtowaniu oferty studiów z uwzględnieniem oczekiwao słuchaczy oraz pozwolą w przyszłości udoskonalid proces dydaktyczny poprzez wyciąganie wniosków z doświadczeo zdobytych w roku akademickim 2012/ Problematyka i metodologia badań Badanie zostało zrealizowane techniką ankiety papierowej. Miało ono charakter anonimowy i dobrowolny. Studenci otrzymali dwa kwestionariusze, gdzie w pierwszym oceniano poszczególne zajęcia i osoby je prowadzące, natomiast drugi kwestionariusz był bardziej ogólny i dotyczył samooceny zdobytych kompetencji oraz satysfakcji ze studiowania na UM. Ocena prowadzących dokonywana była w odniesieniu do 7 kryteriów. Pytania miały charakter zamknięty, z pięciostopniową skalą. Dodatkowo umożliwiono studentom wpisywanie własnych komentarzy i uwag, co umożliwiło swobodne wypowiadanie się i dzielenie się własnymi sugestiami. Wśród siedmiu kryteriów oceny nauczycieli znalazły się: 1. Umiejętnośd nauczyciela w zakresie przekazywania wiedzy 2. Dostępnośd nauczyciela dla studentów podczas zajęd i poza nimi 3. Umiejętnośd budowania odpowiednich relacji sprzyjających uczeniu się 4. Przejrzystośd i jasnośd zasad przyznawania zaliczenia określonych przez nauczyciela 5. Sprawiedliwośd sposobu przyznawania zaliczeo przez nauczyciela 6. Rozwój wiedzy i umiejętności praktycznych 7. Spełnienie oczekiwao pod względem przekazywanych treści Druga częśd badania, która miała charakter ogólnej, całościowej oceny satysfakcji ze studiów dotyczyła takich obszarów tematycznych jak: 1. Ocena osiągniętych efektów kształcenia 2. Ocena warunków studiowania (organizacja zajęd, zasoby dydaktyczne) 3. Zadowolenie z wyboru kierunku studiów 4. Zadowolenia z wyboru miejsca studiów 5. Plany edukacyjne oraz zawodowe 6. Ocena szans na rynku pracy 3

4 7. Ocena programu studiów Dane zebrano przy pomocy tradycyjnych, papierowych kwestionariuszy ankiet, ponieważ słuchacze studiów podyplomowych nie posiadają kont w systemie Wirtualna Uczelnia, co uniemożliwia im uczestniczenie w badaniu za pośrednictwem Internetu. Jest to forma mniej wygodna jednak podstawową zaletą okazała się skutecznośd realizacji, gdyż wszystkie przedmioty oraz osoby prowadzące zostały ocenione przez niemal wszystkich uczestników. 2. Charakterystyka badanych Badanie docelowo miało objąd wszystkich 23 uczestników studiów podyplomowych na kierunku Promocja i profilaktyka zdrowotna, higiena i epidemiologii. Ocenie podlegały wszystkie realizowane w ramach studiów zajęcia oraz ich prowadzący. Ankietę dotyczącą ogólnej oceny warunków studiowania oraz oceny kompetencji wypełnili niemal wszyscy uczestnicy studiów podyplomowych. Jedynie 1 osoba spośród 23 nie wzięła udziału w badaniu. Natomiast w ocenie zajęd dydaktycznych wskaźnik 1 frekwencji wyniósł 91%. Ocenione zostały wszystkie zajęcia przewidziane w programie studiów. Przedmiotem, w którego ocenie wzięło najmniej osób była Epidemiologia chorób niezakaźnych ze wskaźnikiem frekwencji równym 57%. Wykres 1 przedstawia udział słuchaczy w ocenie poszczególnych przedmiotów. Rysunek 1 Odsetek słuchaczy biorących udział w ocenie zajęd BHP_Dr Jolanta Herda Bioterroryzm_Dr Dorota Polz Demografia_Dr Dorota Polz Ekonomika w ochronie zdrowia_prof Dr hab. Piotr Książek Epidemiologia chorób niezakaźnych_dr Dorota Polz Epidemiologia chorób zakaźnych i zakażeo Epidemiologia ogólna_prof dr hab. Małgorzata Polz- Higiena Komunalna_Dr Magdalena Hałabiś Higiena żywności i żywienia_dr Magdalena Hałabiś Jakośd w opiece medycznej_dr Zbigniew Orzeł Marketing usług medycznych_ Dr Zbigniew Orzeł Mikrobiologia_Dr Barbara Rajtar Mikrobiologia_Dr Elżbieta Jędrzejewska Mikrobiologia_Prof dr hab.małgorzata Polz-Dacewicz Organizacja Ochrony zdrowia_prof. dr hab Mirosław Jarosz Problemy ochrony zdrowia w UE_Dr Dorota Polz Promocja zdrowia_dr Dorota Polz Statystyka Medyczna_Dr Marian Jędrych Zagadnienia prawne w ochronie zdrowia_dr Ewa 57% 78% 83% 78% 100% 83% 100% 100% 91% Wskaźnik ogólnej frekwencji jest średnią wyliczoną z odsetka studentów uczestniczących w ocenie każdego realizowanego przedmiotu. 4

5 Uczestniczy studiów podyplomowych w roku akademickim 2012/2013 to w zdecydowanej większości kobiety. Mężczyźni stanowili jedynie nieco ponad 13% grupy. Zdecydowana większośd słuchaczy pochodzi z województwa Lubelskiego, jedna osoba z Mazowieckiego, natomiast co trzecia nie wskazała województwa zamieszkania. Rysunek 2. Struktura płci w badanej grupie studentów Rysunek 2.1 Miejsce zamieszkania studentów 13,64% 86,36% kobiety 27,27% mężczyźni 68,18% 4,55% Lubelskie Mazowieckie nie wskazano 3. Satysfakcja absolwentów z ukończonych studiów Absolwenci studiów podyplomowych Promocja i profilaktyka zdrowotna, higiena i epidemiologia deklarują bardzo wysoki poziom zadowolenie zarówno z wyboru uczelni, jak i kierunku studiów. Posługując się dziesięciostopniową skalą oceniono poziom satysfakcji odpowiednio na 9,95 i 9,91 co wskazuje, że studia spełniły oczekiwania studentów. Rysunek 3. Satysfakcja z wyboru kierunku i miejsca studiowania zadowolenie z wyboru uczelni zadowolenie z kierunku studiów 9,95 9, O wyborze uczelni zdecydowały renoma oraz wysoki poziomem nauczania na Uniwersytecie Medycznym. Czynnikiem wpływającym na jego wybór była również dogodna lokalizacja oraz, w mniejszym stopniu, możliwośd rozwoju kariery naukowej. Rysunek 4. Motywy wyboru UM w Lublinie, jako miejsca studiów 2 Inne Możliwośd zr. kariery Wysoki poziom nauczania Prestiż/renoma Bliskośd 4,55% 4,55% 36,36% 50,00% 77,27% Wartości na wykresie nie sumują się do 100%, gdyż możliwe było wskazanie więcej niż jednej odpowiedzi w pytaniu 5

6 Wybierając kierunek studiów kierowano się przede wszystkim zainteresowaniami. Niemal co piąta osoba wskazała potrzebę podniesienia kwalifikacji zawodowych, niewiele mniejszy odsetek podczas wyboru kierował się możliwością uzyskania wyższych zarobków oraz poleceniem znajomych. Znaczenie dla niemal co dziesiątej osoby miała możliwośd zdobycia prestiżowego zawodu. Rysunek 5. Motywy wyboru kierunku studiów Chęd podniesienia kwalifikacji Prestiż zawodu Wysokie zarobki Zainteresowania Polecenie znajomych 18,18% 9,09% 13,64% 13,64% 72,73% Wysoki odsetek osób deklarujących zadowolenie z wyboru zarówno kierunku jak i Uczelni świadczy o ich wysokiej jakości oraz o tym, że oczekiwania studentów zostały spełnione. Potwierdzają to odpowiedzi na pytanie o poszczególne aspekty kształcenia na UM, które były oceniane przy wykorzystaniu pięciostopniowej skali. Wszystkie wymienione aspekty zastały ocenione wysoko. Każdy osiągną średnią powyżej 4,6, jednak na wysoką ogólna satysfakcję studentów najbardziej wpłynęły takie czynniki, jak: przekazywanie wiedzy przez nauczycieli, organizacja zajęd oraz doskonalenie kompetencji interpersonalnych. Rysunek 6. Ocena poszczególnych aspektów studiowania na UM w Lublinie Doskonalenie komp. interpersonalnych Organizacja zajęd Praktyczne przygotowanie do zawodu Przekazywanie wiedzy przez nauczycieli Sprzęt i wyposażenie Warunki rozwoju naukowego 4,77 4,82 4,68 4,91 4,67 4,68 4,0 4,1 4,2 4,3 4,4 4,5 4,6 4,7 4,8 4,9 5,0 4. Ocena zdobytych kompetencji Uczestnicy studiów podyplomowych mieli możliwośd oceny osiągnięcia koocowych efektów kształcenia. Efekty kształcenia rozumiane są tu jako kompetencje w zakresie wiedzy teoretycznej, umiejętności praktycznych, kompetencji społecznych związanych z kierunkiem studiów oraz umiejętności w zakresie posługiwania się informatycznymi technologiami, przydatnymi w pracy związanej z kierunkiem ukooczonych studiów. Najwyżej oceniono wiedzę teoretyczną oraz kompetencje społeczne. Wysoki wynik osiągnęły również umiejętności praktyczne, natomiast najsłabszy umiejętności w zakresie technik informatycznych. Prawdopodobną przyczyną takiej sytuacji jest fakt, że niewiele przedmiotów realizowanych w ramach studiów zakładało wykorzystywanie technik komputerowych. Poszczególne efekty kształcenia oceniano na skali pięciostopniowej. Średnie oceny każdego z nich zawiera wykres 7. 6

7 Rysunek 7 Ocena efektów kształcenia Wykorzystanie technik informatycznych Kompetencje społeczne Umiejętności praktyczne Wiedza teoretyczna 3,89 4,40 4,19 4,62 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 Zapytano również absolwentów o ogólne poczucie przygotowania do wykonywania pracy w wyuczonym zawodzie. Żadna z badanych osób nie wskazała odpowiedzi, że czuje się nieprzygotowana lub przygotowana w niewystarczającym stopniu. Połowa badanych uważa, że raczej jest przygotowana do zawodu natomiast nieco ponad 40% czuje się w pełni przygotowane. Rysunek 8 Ocena przygotowania do wykonywania zawodu 9,09 50,00 40,91 W pełni przygotowany Raczej przygotowany Ani przygotowany ani nie 5. Plany zawodowe i edukacyjne absolwentów Niemal połowa absolwentów studiów podyplomowych planuje dalszą edukację. Jedynie co piąta osoba nie zamierza kontynuowad edukacji. Dużo jest osób, które nie podjęły jeszcze decyzji, natomiast odsetek osób, które deklarowały dalsze plany edukacyjne jest wysoki (biorąc pod uwagę etap kształcenia) i wyniósł 43%. Najwięcej spośród osób deklarujących plany edukacyjne wskazywało na specjalizację oraz dodatkowe szkolenia i kursy specjalistyczne. W mniejszym stopniu plany dotyczyły podjęcia dalszych studiów podyplomowych, doktoranckich i II stopnia. Rysunek 9. Plany edukacyjne absolwentów studiów podyplomowych studia podyplomowe studia doktoranckie szkolenia/kursy studia II stpnia specjalizacja 12,5% 12,5% 12,5% 25,0% 37,5% Około 14% absolwentów zamierza założyd własną działalnośd gospodarczą. Niemal co dziesiąta osoba już taką działalnośd prowadzi, natomiast co trzecia nie zastanawiała się jeszcze nad takim rozwiązaniem. 7

8 W większości (59%) badani są osobami zatrudnionymi i aktualnie nie poszukują pracy. Osoby niepracujące najczęściej szukają pracy przez bezpośredni kontakt z pracodawcą (18%) oraz Internet (13,6%). Rysunek 10. Czy planuje Pan/Pani założyd działalnośd gospodarczą. 9,09% 13,64% 31,82% 45,45% Tak Nie Nie zastanawiał się Już prowadzi Minimalne zarobki, od których respondenci zgodziliby się rozpocząd pierwszą pracę średnio wyniosły 2254 zł. (z odchyleniem standardowym równym 348zł). Pomimo dośd wysokich oczekiwao odnośnie wynagrodzenia badani wskazują, że raczej trudno będzie im znaleźd zatrudnienie po ukooczonym kierunku studiów. Respondenci poproszeni o ocenę na pięciostopniowej skali trudności w znalezieniu pracy zarówno w wyuczonym, jak i w innym zawodzie, wskazali odpowiednio na 2,94 i 3,54, gdzie 5 oznaczało brak trudności a 1 trudności bardzo duże. W opinii badanych odsetek bezrobotnych absolwentów ich kierunku studiów wynosi 31%. W celu znalezienia zatrudnienia niemal wszyscy respondenci są gotowi podjąd dalszą edukację( 82%), znaczna większośd zdecydowałaby się na prace w zawodzie innym niż wyuczony (68%) a nieco mniej niż połowa badanych gotowa jest zmienid miejsce zamieszkania na inne miasto w tym celu. Więcej niż co trzeci badany jest gotowy przeprowadzid się do innego województwa lub za granicę. Rysunek 11 Mobilnośd absolwentów. Praca za granicą Praca w innym województwie Praca w innym mieście Praca w innym zawodzie Dalsza edukacja 36,36% 36,36% 45,45% 68,18% 81,82% 0,0 20,0 40,0 60,0 80,0 100,0 6. Ocena zajęć dydaktycznych. Ogólna ocena studiów podyplomowych jest bardzo wysoka. Średnia ze wszystkich ocenianych aspektów kształcenia łącznie dla kierunku wyniosła 4,89. Jest to wynik bardzo wysoki, gdyż oceny przyznawano posługując się skalą od 1 do 5, zatem jest to ocena niemal maksymalna. Trudno jest wskazad silniejsze i słabsze strony kształcenia na studiach podyplomowych, gdyż wszystkie oceniane aspekty otrzymały wysokie oceny a dodatkowo są one mało zróżnicowane. Można jedynie podkreślid, że szczególnie studenci docenili sprzyjające uczeniu się podejście nauczycieli do studentów oraz jasno sprecyzowane oczekiwania nauczycieli w stosunku do studentów. 8

9 Rysunek 12 Oceny poszczególnych aspektów kształcenia na studiach podyplomowych. Rozwój wiedzy i umiejętności praktycznych Oczekiwania pod względem treści Dostępnośd nauczycieli dla studentów Umiejętnośd przekazywania wiedzy Jasnośd kryteriów i zasad przyznawania zaliczeo Podejście nauczycieli do studentów Sprawiedliwośd sposobu przyznawania 4,82 4,84 4,88 4,89 4,91 4,91 4,93 4 4,1 4,2 4,3 4,4 4,5 4,6 4,7 4,8 4, Ocena treści programowych zajęć Poza zadowoleniem studentów z przebiegu procesu dydaktycznego na studiach podyplomowych zapytano ich również o satysfakcję pod względem przekazywanych treści programowych studiów oraz to, w jakim stopniu, program studiów został skonstruowany zgodnie z aktualnymi potrzebami rynku pracy. Jak wskazano we wcześniejszej części raportu, według studentów zajęcia pozwoliły w dużym stopniu rozwinąd wiedzę i nabyd umiejętności praktyczne (ocena 4,82 na pięciostopniowej skali) a treści zajęd spełniły w pełni oczekiwania niemal wszystkich uczestników studiów (ocena 4,84). Studenci wysoko oceniają zgodnośd przekazywanych treści kształcenia z aktualną sytuacją na rynku pracy. Jedynie 4,5% badanych uważa, że program nie odpowiada aktualnym potrzebom pracodawców. Co piąty uważa, że odpowiada w stopniu średnim, natomiast na wysoką i bardzo wysoką zgodnośd wskazało łącznie 77,3% badanych. Biorąc pod uwagę fakt, że większośd respondentów stanowią osoby już pracujące, ocena programu studiów z punktu widzenia ich doświadczeo zawodowych wydaje się szczególnie wartościowa gdyż stanowi cenne źródło informacji na temat oczekiwao interesariuszy zewnętrznych edukacji na poziomie wyższym. Rysunek 13 Zgodnośd programu kształcenia z potrzebami rynku pracy 4,55 18,18 18,18 59,09 bardzo wysokim wysokim średnim niskim Zdaniem absolwentów szczególnie ważne jest uwzględnianie sytuacji na rynku pracy podczas kształtowania oferty edukacyjnej. Zostało ono wskazane jako główny sposób, w jaki uczelnia może zadbad o większą zatrudnialnośd swoich absolwentów. Dostrzegana jest również potrzeba monitorowania losów absolwentów, współpracy z Biurem Karier oraz zagranicznymi ośrodkami naukowo badawczymi. Ważne jest również położenie nacisku na ilośd i jakośd zajęd, podczas których kształtowane są konkretne umiejętności praktyczne, zapewniające konkurencyjnośd absolwentów na rynku pracy. 9

10 6.2. Ocena jakości pracy dydaktycznej nauczycieli akademickich Ocenie podlegały wszystkie osoby prowadzące zajęcia. Osoby prowadzące więcej niż jeden przedmiot były oceniane tyle razy, ile przedmiotów prowadziły. Ocena ogólna była wyliczana ze średniej ocen poszczególnych aspektów pracy nauczyciela (szczegółowe kryteria oceny przedstawiono w części metodologicznej). Oceny zaprezentowane w tabeli stanowią średnią arytmetyczną wyliczoną z siedmiu ocenianych składowych procesu dydaktycznego. Tabela 1 Ogólna ocena prowadzących zajęcia Przedmiot i prowadzący Ocena ogólna Epidemiologia ogólna 5,00 Marketing usług medycznych 5,00 Jakość w opiece medycznej 5,00 Promocja zdrowia 5,00 Demografia 5,00 Epidemiologia chorób zakaźnych i zakażeń szpitalnych 4,99 Epidemiologia chorób niezakaźnych 4,99 Problemy ochrony zdrowia w UE 4,98 Higiena żywności i żywienia 4,98 Mikrobiologia 4,97 Higiena Komunalna 4,97 Bioterroryzm 4,93 Mikrobiologia 4,92 Zagadnienia prawne w ochronie zdrowia 4,92 Mikrobiologia 4,90 Organizacja Ochrony zdrowia 4,85 Statystyka Medyczna 4,81 BHP 4,76 Ekonomika w ochronie zdrowia (zajęcia prowadzone przez doktorantów) 3,92 10

11 7. Wnioski i rekomendacje Studenci wybierając kierunek studiów, poza chęcią rozwijania zainteresowao, kierują się głównie potrzebą zdobycia nowych kwalifikacji niezbędnych do poprawy sytuacji zawodowej i materialnej. W związku z tym należy skupid główną uwagę na kształtowaniu praktycznych umiejętności, zwiększyd nacisk na praktyczny wymiar zajęd. Taka potrzeba jest widoczna w odpowiedziach dotyczących oceny kompetencji. Bardzo wysoko oceniono zdobytą wiedzę teoretyczną i społeczne kompetencje natomiast niższe, chod również wysokie oceny, otrzymały zdobyte umiejętności praktyczne. Warto zatem rozważyd poprawę tego aspektu kształcenia poprzez np. zastosowanie nowoczesnych technik dydaktycznych takich jak PLB. Względnie niską ocenę w stosunku do pozostałych wymiarów kwalifikacji otrzymała umiejętnośd wykorzystywania technik informatycznych podczas wykonywania zawodu. Byd może zwiększenie nacisku na tego typu umiejętności przyczyni się do jeszcze większej satysfakcji ze studiowania na UM. Ogólnie studenci są bardzo zadowoleni z wyboru zarówno kierunku jak i UM w Lublinie jako miejsca studiowania. Na wysokie zadowolenie wpłynęły takie czynniki jak: sprawna organizacja studiów, warunki rozwoju naukowego oraz wyposażenie techniczne. Duża częśd studentów planuje dalszą naukę w celu podnoszenia kwalifikacji. W większości wskazywano różnego typu kursy i szkolenia oraz specjalizacje. Niemal wszyscy są gotowi podjąd dalszą edukację, gdyby okazało się to konieczne dla znalezienia pracy. W większości są to osoby zatrudnione, nieco mniej jest osób prowadzących działalnośd gospodarczą a niemal 15% rozważa jej rozpoczęcie. Wysoko oceniono treści programowe kształcenia. Niemal wszyscy zgadzają się, że odpowiadają one aktualnym potrzebom rynku pracy, rozwijają wiedzę i umiejętności. Jednak studenci są świadomi szybkich zmian na obecnym rynku pracy i podkreślają, że Uczelnia powinna ciągle dostosowywad program do aktualnych uwarunkowao zewnętrznych, monitorowad losy absolwentów oraz oferowad wsparcie studentom poprzez działania Biura Karier. Praca nauczycieli akademickich została oceniona bardzo wysoko. Tylko w przypadku jednych zajęd ocena ogólna była niższa niż 4. Tym na co nauczyciele powinni zwracad szczególną uwagę podczas swojej pracy ze studentami, jest ciągła aktualizacja treści zajęd oraz stosowanie odpowiednich metod dydaktycznych, w celu umożliwienia opanowania studentom wszystkich założonych w programie efektów kształcenia ponieważ te wymiary ich pracy, chod ocenione wysoko, w porównaniu z pozostałymi aspektami wypadają nieco gorzej. 11

12 Aneks RYSUNEK 1 ODSETEK SŁUCHACZY BIORĄCYCH UDZIAŁ W OCENIE ZAJĘD... 4 RYSUNEK 2. STRUKTURA PŁCI W BADANEJ GRUPIE STUDENTÓW RYSUNEK 2.1 MIEJSCE ZAMIESZKANIA STUDENTÓW... 5 RYSUNEK 3. SATYSFAKCJA Z WYBORU KIERUNKU I MIEJSCA STUDIOWANIA... 5 RYSUNEK 4. MOTYWY WYBORU UM W LUBLINIE, JAKO MIEJSCA STUDIÓW... 5 RYSUNEK 5. MOTYWY WYBORU KIERUNKU STUDIÓW... 6 RYSUNEK 6. OCENA POSZCZEGÓLNYCH ASPEKTÓW STUDIOWANIA NA UM W LUBLINIE... 6 RYSUNEK 7 OCENA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA... 7 RYSUNEK 8 OCENA PRZYGOTOWANIA DO WYKONYWANIA ZAWODU... 7 RYSUNEK 9. PLANY EDUKACYJNE ABSOLWENTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH... 7 RYSUNEK 10. CZY PLANUJE PAN/PANI ZAŁOŻYD DZIAŁALNOŚD GOSPODARCZĄ RYSUNEK 11 MOBILNOŚD ABSOLWENTÓW RYSUNEK 12 OCENY POSZCZEGÓLNYCH ASPEKTÓW KSZTAŁCENIA NA STUDIACH PODYPLOMOWYCH RYSUNEK 15 ZGODNOŚD PROGRAMU KSZTAŁCENIA Z POTRZEBAMI RYNKU PRACY... 9 RYSUNEK 13 SZCZEGÓŁOWA OCENA PROWADZĄCYCH ZAJĘCIA... BŁĄD! NIE ZDEFINIOWANO ZAKŁADKI. RYSUNEK 14 SZCZEGÓŁOWA OCENA PROWADZĄCYCH ZAJĘCIA... BŁĄD! NIE ZDEFINIOWANO ZAKŁADKI. 12

Ewaluacja jakości kształcenia Analityka medyczna - studia podyplomowe

Ewaluacja jakości kształcenia Analityka medyczna - studia podyplomowe 2013/2014 Dział Jakości Kształcenia UM w Lublinie - Biuro Oceny Jakości Kształcenia Spis treści 1. Problematyka i metodologia badań... 3 2. Charakterystyka badanej zbiorowości... 4 3. Satysfakcja słuchaczy

Bardziej szczegółowo

2013/2014. Ewaluacja jakości kształcenia. Studia podyplomowe: Promocja i profilaktyka zdrowotna, epidemiologia i higiena

2013/2014. Ewaluacja jakości kształcenia. Studia podyplomowe: Promocja i profilaktyka zdrowotna, epidemiologia i higiena 2013/2014 Ewaluacja jakości kształcenia Studia podyplomowe: Promocja i profilaktyka zdrowotna, epidemiologia i higiena Dział Jakości Kształcenia UM w Lublinie - Biuro Oceny Jakości Kształcenia 2013/2014

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja jakości kształcenia 2012/2013

Ewaluacja jakości kształcenia 2012/2013 Dział Jakości Kształcenia UM w Lublinie - Biuro Oceny Jakości Kształcenia Ewaluacja jakości kształcenia 2012/2013 Wydział Farmacji z Oddziałem Analityki Medycznej. Studia podyplomowe: Analityka medyczna

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja jakości kształcenia Analityka medyczna - studia podyplomowe

Ewaluacja jakości kształcenia Analityka medyczna - studia podyplomowe 2014/2015 Dział Jakości Kształcenia UM w Lublinie - Biuro Oceny Jakości Kształcenia Spis treści Wstęp... 3 1. Problematyka i metodologia badań... 3 2. Charakterystyka badanej zbiorowości... 4 3. Satysfakcja

Bardziej szczegółowo

Losy zawodowe absolwentów Wyższej Szkoły Ekonomiczno- Humanistycznej, rocznik 2011/2012

Losy zawodowe absolwentów Wyższej Szkoły Ekonomiczno- Humanistycznej, rocznik 2011/2012 Losy zawodowe absolwentów Wyższej Szkoły Ekonomiczno- Humanistycznej, rocznik 2011/2012 Zakres badao: Sytuacja absolwentów na rynku pracy Poziom zadowolenia z ukooczonych studiów oraz zdobytej podczas

Bardziej szczegółowo

Poniżej zamieszczono analizę ankiet ewaluacyjnych, prezentujące opinie słuchaczy odnoszące się do w/w treści.

Poniżej zamieszczono analizę ankiet ewaluacyjnych, prezentujące opinie słuchaczy odnoszące się do w/w treści. Strona1 Raport z analizy ankiet ewaluacyjnych przeprowadzonych na studiach podyplomowych z zakresu Komunikacja w biznesie w Wydziale Nauk Społecznych w Warszawie Wprowadzenie Ankiety ewaluacyjne przeprowadzone

Bardziej szczegółowo

Biuro Karier i Monitorowania Losów Absolwentów SGGW w Warszawie. Badanie losów absolwentów. Warszawa, 2013

Biuro Karier i Monitorowania Losów Absolwentów SGGW w Warszawie. Badanie losów absolwentów. Warszawa, 2013 Biuro Karier i Monitorowania Losów Absolwentów SGGW w Warszawie Badanie losów absolwentów Warszawa, Cel badania Charakterystyka społeczno-demograficzna absolwentów Aktualny status zawodowy absolwentów

Bardziej szczegółowo

Raport z analizy ankiet ewaluacyjnych przeprowadzonych na studiach Samorząd terytorialny realizowanych w Wydziale Nauk Społecznych w Warszawie.

Raport z analizy ankiet ewaluacyjnych przeprowadzonych na studiach Samorząd terytorialny realizowanych w Wydziale Nauk Społecznych w Warszawie. Raport z analizy ankiet ewaluacyjnych przeprowadzonych na studiach Samorząd terytorialny realizowanych w Wydziale Nauk Społecznych w Warszawie. WPROWADZENIE Ankiety ewaluacyjne przeprowadzone wśród słuchaczy

Bardziej szczegółowo

Raport z analizy ankiet ewaluacyjnych przeprowadzonych na studiach podyplomowych z zakresu Patologie społeczne w Wydziale Zamiejscowym w Wałbrzychu

Raport z analizy ankiet ewaluacyjnych przeprowadzonych na studiach podyplomowych z zakresu Patologie społeczne w Wydziale Zamiejscowym w Wałbrzychu Strona1 Raport z analizy ankiet ewaluacyjnych przeprowadzonych na studiach podyplomowych z zakresu Patologie społeczne w Wydziale Zamiejscowym w Wałbrzychu Wprowadzenie Ankiety ewaluacyjne przeprowadzone

Bardziej szczegółowo

Poniżej zamieszczono analizę ankiet ewaluacyjnych, prezentujące opinie słuchaczy odnoszące się do w/w treści.

Poniżej zamieszczono analizę ankiet ewaluacyjnych, prezentujące opinie słuchaczy odnoszące się do w/w treści. Strona1 Raport z analizy ankiet ewaluacyjnych przeprowadzonych na studiach podyplomowych z zakresu Opieka nad małym dzieckiem w rodzinie w Wydziale Zamiejscowym w Lublinie Wprowadzenie Ankiety ewaluacyjne

Bardziej szczegółowo

Poniżej zamieszczono analizę ankiet ewaluacyjnych, prezentujące opinie słuchaczy odnoszące się do w/w treści.

Poniżej zamieszczono analizę ankiet ewaluacyjnych, prezentujące opinie słuchaczy odnoszące się do w/w treści. Strona1 Raport z analizy ankiet ewaluacyjnych przeprowadzonych na studiach podyplomowych z zakresu Organizacja i zarządzanie w oświacie w Wydziale Zamiejscowym w Szczecinie Wprowadzenie Ankiety ewaluacyjne

Bardziej szczegółowo

Raport z analizy ankiet ewaluacyjnych przeprowadzonych na studiach podyplomowych z zakresu Socjoterapia w Wydziale Zamiejscowym w Szczecinie

Raport z analizy ankiet ewaluacyjnych przeprowadzonych na studiach podyplomowych z zakresu Socjoterapia w Wydziale Zamiejscowym w Szczecinie Strona1 Raport z analizy ankiet ewaluacyjnych przeprowadzonych na studiach podyplomowych z zakresu Socjoterapia w Wydziale Zamiejscowym w Szczecinie Wprowadzenie Ankiety ewaluacyjne przeprowadzone wśród

Bardziej szczegółowo

Poniżej zamieszczono analizę ankiet ewaluacyjnych, prezentujących opinie słuchaczy odnoszące się do w/w treści.

Poniżej zamieszczono analizę ankiet ewaluacyjnych, prezentujących opinie słuchaczy odnoszące się do w/w treści. Raport z analizy ankiet ewaluacyjnych przeprowadzonych na studiach podyplomowych z zakresu Pośrednictwo pracy w Wydziale Nauk Społeczno - Pedagogicznych w Katowicach. WPROWADZENIE Ankiety ewaluacyjne przeprowadzone

Bardziej szczegółowo

Raport z analizy ankiet ewaluacyjnych przeprowadzonych na studiach z zakresu Gospodarka społeczna realizowanych w Wydziale Zamiejscowym w Człuchowie.

Raport z analizy ankiet ewaluacyjnych przeprowadzonych na studiach z zakresu Gospodarka społeczna realizowanych w Wydziale Zamiejscowym w Człuchowie. Raport z analizy ankiet ewaluacyjnych przeprowadzonych na studiach z zakresu Gospodarka społeczna realizowanych w Wydziale Zamiejscowym w Człuchowie. WPROWADZENIE Ankiety ewaluacyjne przeprowadzone wśród

Bardziej szczegółowo

Raport z analizy ankiet ewaluacyjnych przeprowadzonych na studiach podyplomowych z zakresu EFS a edukacja w Wydziale Nauk Społecznych w Warszawie.

Raport z analizy ankiet ewaluacyjnych przeprowadzonych na studiach podyplomowych z zakresu EFS a edukacja w Wydziale Nauk Społecznych w Warszawie. Raport z analizy ankiet ewaluacyjnych przeprowadzonych na studiach podyplomowych z zakresu EFS a edukacja w Wydziale Nauk Społecznych w Warszawie. WPROWADZENIE Ankiety ewaluacyjne przeprowadzone wśród

Bardziej szczegółowo

Poniżej zamieszczono analizę ankiet ewaluacyjnych, prezentujące opinie słuchaczy odnoszące się do w/w treści.

Poniżej zamieszczono analizę ankiet ewaluacyjnych, prezentujące opinie słuchaczy odnoszące się do w/w treści. Raport z analizy ankiet ewaluacyjnych przeprowadzonych na studiach z zakresu EFS a gospodarka społeczna realizowanych w Wydziale Nauk Humanistyczno Społecznych w Olsztynie. WPROWADZENIE Ankiety ewaluacyjne

Bardziej szczegółowo

Poniżej zamieszczono analizę ankiet ewaluacyjnych, prezentujących opinie słuchaczy odnoszące się do w/w treści.

Poniżej zamieszczono analizę ankiet ewaluacyjnych, prezentujących opinie słuchaczy odnoszące się do w/w treści. Raport z analizy ankiet ewaluacyjnych przeprowadzonych na studiach podyplomowych z zakresu Komunikacja w biznesie realizowanych w Wydziale Nauk Społecznych w Warszawie. WPROWADZENIE Ankiety ewaluacyjne

Bardziej szczegółowo

Poniżej zamieszczono analizę ankiet ewaluacyjnych, prezentujące opinie słuchaczy odnoszące się do w/w treści.

Poniżej zamieszczono analizę ankiet ewaluacyjnych, prezentujące opinie słuchaczy odnoszące się do w/w treści. Strona1 Raport z analizy ankiet ewaluacyjnych przeprowadzonych na studiach podyplomowych z zakresu Marketing polityczny i komunikacja społeczna w Wydziale Zamiejscowym w Szczecinie Wprowadzenie Ankiety

Bardziej szczegółowo

Analiza potrzeb rynku pracy dla kierunku KIERUNEK LEKARSKO - DENTYSTYCZNY

Analiza potrzeb rynku pracy dla kierunku KIERUNEK LEKARSKO - DENTYSTYCZNY Analiza potrzeb rynku pracy dla kierunku KIERUNEK LEKARSKO - DENTYSTYCZNY Opracowanie: Zespół ds. Rekrutacji, Oceny Jakości Kształcenia i Absolwentów Marzec 2013 1. Wprowadzenie 1 czerwca 2004r. weszła

Bardziej szczegółowo

Poniżej zamieszczono analizę ankiet ewaluacyjnych, prezentujące opinie słuchaczy odnoszące się do w/w treści.

Poniżej zamieszczono analizę ankiet ewaluacyjnych, prezentujące opinie słuchaczy odnoszące się do w/w treści. Strona1 Raport z analizy ankiet ewaluacyjnych przeprowadzonych na studiach podyplomowych z zakresu Społeczno polityczne problemy wielokulturowości w Wydziale Nauk Społecznych w Warszawie Wprowadzenie Ankiety

Bardziej szczegółowo

2015/2016. Ocena praktyk zawodowych

2015/2016. Ocena praktyk zawodowych 2015/2016 Ocena praktyk zawodowych Uniwersytet Medyczny w Lublinie Dział Jakości Kształcenia Czerwiec 2017 Spis treści Wstęp... 3 1. Informacje o badaniu... 3 2. Ogólna ocena praktyk zawodowych studentów

Bardziej szczegółowo

Poniżej zamieszczono analizę ankiet ewaluacyjnych, prezentujących opinie słuchaczy odnoszące się do w/w treści.

Poniżej zamieszczono analizę ankiet ewaluacyjnych, prezentujących opinie słuchaczy odnoszące się do w/w treści. Raport z analizy ankiet ewaluacyjnych przeprowadzonych na studiach z zakresu EFS a edukacja realizowanych w Wydziale Nauk Społeczno Pedagogicznych w Katowicach. WPROWADZENIE Ankiety ewaluacyjne przeprowadzone

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 29/2009/2010 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 7 maja 2010 r.

Zarządzenie Nr 29/2009/2010 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 7 maja 2010 r. Zarządzenie Nr 29/2009/2010 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 7 maja 2010 r. w sprawie: zasad i trybu przeprowadzenia ankietyzacji studentów kończących studia

Bardziej szczegółowo

KARIERY ZAWODOWE ABSOLWENTÓW PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W CHEŁMIE RAPORT Z BADANIA

KARIERY ZAWODOWE ABSOLWENTÓW PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W CHEŁMIE RAPORT Z BADANIA KARIERY ZAWODOWE ABSOLWENTÓW PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W CHEŁMIE RAPORT Z BADANIA Chełm 2013 Spis treści I. WSTĘP... 2 II. METODOLOGIA... 3 Populacja badawcza... 3 Metoda zbierania danych...

Bardziej szczegółowo

Raport. Badanie Losów Absolwentów. Technologia Żywności. i Żywienie Człowieka

Raport. Badanie Losów Absolwentów. Technologia Żywności. i Żywienie Człowieka RPk-0332/5/10 Raport Badanie Losów Absolwentów Technologia Żywności i Żywienie Człowieka 2010 Marlena Włodkowska Emilia Kuczewska Biuro Karier 1. Cel badań Badania ankietowe przeprowadzone wśród pierwszych

Bardziej szczegółowo

Raport z analizy ankiet ewaluacyjnych przeprowadzonych na studiach podyplomowych z zakresu Lobbing polityczny w Wydziale Nauk Społecznych w Warszawie

Raport z analizy ankiet ewaluacyjnych przeprowadzonych na studiach podyplomowych z zakresu Lobbing polityczny w Wydziale Nauk Społecznych w Warszawie Strona1 Raport z analizy ankiet ewaluacyjnych przeprowadzonych na studiach podyplomowych z zakresu Lobbing polityczny w Wydziale Nauk Społecznych w Warszawie Wprowadzenie Ankiety ewaluacyjne przeprowadzone

Bardziej szczegółowo

Wyniki badań losów zawodowych absolwentów KUL, rok ukończenia 2014 Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Wyniki badań losów zawodowych absolwentów KUL, rok ukończenia 2014 Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Wyniki badań losów zawodowych absolwentów KUL, rok ukończenia 2014 Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Lublin, lipiec 2016 Celem badania jest uzyskanie informacji na temat satysfakcji z ukończonych

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie Nowoczesny Inżynier Dobrym Pedagogiem, Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Amosa

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADANIE WŁASNEJ FIRMY

ZAKŁADANIE WŁASNEJ FIRMY ZAKŁADANIE WŁASNEJ FIRMY Badanie ewaluacyjne zostało przeprowadzone w ramach projektu Kreatywny Humanista, którego głównym celem jest przygotowanie absolwentów WSP TWP oraz osób spoza Uczelni do sprawnego

Bardziej szczegółowo

Losy Absolwentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie. Raport Instytut Matematyczno- Przyrodniczy

Losy Absolwentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie. Raport Instytut Matematyczno- Przyrodniczy Losy Absolwentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie. Raport 2014. Instytut Matematyczno- Przyrodniczy Biuro Karier i Projektów PWSZ w Tarnowie Wstęp Szanowni Państwo Niniejszy raport przedstawia

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji ankiet z wyjazdu studyjnego studentów Wydziału Zamiejscowego w Szczecinie przeprowadzonego w dniach 24-25.10.2009r.

Raport z ewaluacji ankiet z wyjazdu studyjnego studentów Wydziału Zamiejscowego w Szczecinie przeprowadzonego w dniach 24-25.10.2009r. Raport z ewaluacji ankiet z wyjazdu studyjnego studentów Wydziału Zamiejscowego w Szczecinie przeprowadzonego w dniach 24-25.10.2009r. Wprowadzenie W związku z realizacją zadao partnerskich realizowanych

Bardziej szczegółowo

Opracowanie wyników badań ewaluacyjnych. Kursu Aktywnego poszukiwania pracy

Opracowanie wyników badań ewaluacyjnych. Kursu Aktywnego poszukiwania pracy Opracowanie wyników badań ewaluacyjnych Kursu Aktywnego poszukiwania pracy Termin realizacji:.-..9 Miejsce realizacji: Wydział Nauk Społecznych w Warszawie Badanie ewaluacyjne prowadzone było w ramach

Bardziej szczegółowo

Raport z badania absolwentów bezpośrednio po ukończeniu studiów na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie

Raport z badania absolwentów bezpośrednio po ukończeniu studiów na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie Strona1 Raport z badania absolwentów bezpośrednio po ukończeniu studiów na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie Rocznik 2011/2012 Opracowanie: Zespół ds. Rekrutacji, Oceny Jakości Kształcenia i Absolwentów

Bardziej szczegółowo

Losy Absolwentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie. Raport 2014. Instytut Humanistyczny

Losy Absolwentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie. Raport 2014. Instytut Humanistyczny Losy Absolwentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie. Raport 2014. Instytut Humanistyczny Biuro Karier i Projektów PWSZ w Tarnowie Wstęp Szanowni Państwo Niniejszy raport przedstawia wyniki

Bardziej szczegółowo

W ankiecie ewaluacyjnej zawartych zostało jedenaście pytania dotyczących każdego z etapów

W ankiecie ewaluacyjnej zawartych zostało jedenaście pytania dotyczących każdego z etapów Raport z analizy ankiet ewaluacyjnych przeprowadzonych na studiach z zakresu EFS a gospodarka społeczna realizowanych w Wydziale Zamiejscowym w Szczecinie. WPROWADZENIE Ankiety ewaluacyjne przeprowadzone

Bardziej szczegółowo

Raport z przeprowadzenia I etapu badania losów zawodowych absolwentów w Wyższej Szkole Edukacji i Terapii w Poznaniu.

Raport z przeprowadzenia I etapu badania losów zawodowych absolwentów w Wyższej Szkole Edukacji i Terapii w Poznaniu. Podstawa prawna monitorowania losów zawodowych absolwentów w Wyższej Szkole Edukacji i Terapii w Poznaniu: Ustawa z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164,

Bardziej szczegółowo

WYNIKI BADANIA ABSOLWENTÓW AKADEMII MORSKIEJ W GDYNI

WYNIKI BADANIA ABSOLWENTÓW AKADEMII MORSKIEJ W GDYNI WYNIKI BADANIA ABSOLWENTÓW AKADEMII MORSKIEJ W GDYNI rocznik 2012 1 Spis treści 1. Uczestnicy badania... 3 2. Ocena studiów przez uczestników badania... 4 2.1 Ogólny poziom zadowolenia ze studiów na Akademii

Bardziej szczegółowo

Monitoring Karier Zawodowych Absolwentów Politechniki Warszawskiej podsumowanie badania

Monitoring Karier Zawodowych Absolwentów Politechniki Warszawskiej podsumowanie badania Monitoring Karier Zawodowych Absolwentów Politechniki Warszawskiej 2014 podsumowanie badania Badanie Monitoring Karier Zawodowych Absolwentów Informacje Ogólne Celem badania było poznanie opinii absolwentów

Bardziej szczegółowo

Poniżej zamieszczono analizę ankiet ewaluacyjnych, prezentujące opinie słuchaczy odnoszące się do w/w treści.

Poniżej zamieszczono analizę ankiet ewaluacyjnych, prezentujące opinie słuchaczy odnoszące się do w/w treści. Strona1 Raport z analizy ankiet ewaluacyjnych przeprowadzonych na studiach podyplomowych z zakresu Praca z rodziną i w placówkach socjalizacyjnych w Wydziale Zamiejscowym w Lublinie Wprowadzenie Ankiety

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji ex-ante

Raport z ewaluacji ex-ante Strona1 Raport z ewaluacji ex-ante Projektu Profesjonalny nauczyciel zawodu Projekt pt. Profesjonalny nauczyciel zawodu realizowany przez Grupę Kapitałową Business Consulting Group sp. z o.o. Priorytetu

Bardziej szczegółowo

Losy Absolwentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie. Raport Instytut Ochrony Zdrowia

Losy Absolwentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie. Raport Instytut Ochrony Zdrowia Losy Absolwentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie. Raport 2014. Instytut Ochrony Zdrowia Biuro Karier i Projektów PWSZ w Tarnowie Wstęp Szanowni Państwo Niniejszy raport przedstawia wyniki

Bardziej szczegółowo

KOSZALIŃSKA WYŻSZA SZKOŁA NAUK HUMANISTYCZNYCH

KOSZALIŃSKA WYŻSZA SZKOŁA NAUK HUMANISTYCZNYCH KOSZALIŃSKA WYŻSZA SZKOŁA NAUK HUMANISTYCZNYCH LOSY ZAWODOWE ABSOLWENTÓW KWSNH STUDIA I STOPNIA ROCZNIK 2012 RAPORT Z BADAŃ Andrzej MICHALSKI, Tomasz BLAR Jarosław STANILEWICZ. AKADEMICKIE BIURO KARIER

Bardziej szczegółowo

Raport ewaluacji jakości kształcenia Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Rok akademicki 2011/2012

Raport ewaluacji jakości kształcenia Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Rok akademicki 2011/2012 Strona1 Raport ewaluacji jakości kształcenia Uniwersytetu Medycznego w Lublinie Rok akademicki 2011/2012 Opracowanie: Zespół ds. Rekrutacji, Oceny Jakości Kształcenia i Absolwentów Strona2 1. Informacje

Bardziej szczegółowo

Raport. Badanie Losów Absolwentów INFORMATYKA

Raport. Badanie Losów Absolwentów INFORMATYKA RPk-0332/06/10 Raport Badanie Losów Absolwentów INFORMATYKA 2010 Przygotowały: Emilia Kuczewska Marlena Włodkowska 1. Cel badań Badania ankietowe przeprowadzone wśród absolwentów kierunku Informatyka,

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA POLICJI W SZCZYTNIE

WYŻSZA SZKOŁA POLICJI W SZCZYTNIE WYŻSZA SZKOŁA POLICJI W SZCZYTNIE KOMUNIKAT z badań ankietowych przeprowadzonych na stacjonarnych i niestacjonarnych studiach pierwszego stopnia na kierunku Administracja i Bezpieczeństwo wewnętrzne oraz

Bardziej szczegółowo

Część I. Kryteria oceny programowej

Część I. Kryteria oceny programowej Część I Kryteria oceny programowej 1. Jednostka formułuje koncepcję rozwoju ocenianego kierunku. 1) Koncepcja kształcenia nawiązuje do misji Uczelni oraz odpowiada celom określonym w strategii jednostki,

Bardziej szczegółowo

Raport dla II Liceum Ogólnokształcącego im. Stef ana Batorego w Warszawie

Raport dla II Liceum Ogólnokształcącego im. Stef ana Batorego w Warszawie ANALIZA PREFERENCJI ABSOLWENTÓW MAZOWIECKICH SZKÓŁ ŚREDNICH Raport dla II Liceum Ogólnokształcącego im. Stef ana Batorego w Warszawie Studenckie Koło Naukowe Metod Ilościowych Warszawa, 2012 r. Opis badania

Bardziej szczegółowo

Badanie Jakości Kształcenia 2015/2016 doktoranci. RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród DOKTORANTÓW w roku akademickim 2015/2016

Badanie Jakości Kształcenia 2015/2016 doktoranci. RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród DOKTORANTÓW w roku akademickim 2015/2016 RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród DOKTORANTÓW w roku akademickim 2015/2016 Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia, lipiec 2016 1 SPIS TREŚCI: WPROWADZENIE 3 FREKWENCJA 4 I OCENA OGÓLNA

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu DOP 74/12 Zarządzenie Nr 33/12 Rektora Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 22 maja 2012 roku w sprawie monitorowania

Bardziej szczegółowo

Raport z badania procesu kształcenia na Wydziale Turystyki i Zdrowia w roku akademickim 2014/2015

Raport z badania procesu kształcenia na Wydziale Turystyki i Zdrowia w roku akademickim 2014/2015 Filia AWF Warszawa w Białej Podlaskiej Zespół ds. oceny procesu kształcenia Raport z badania procesu kształcenia na Wydziale Turystyki i Zdrowia w roku akademickim 2014/2015 W wyniku przeprowadzonych analiz

Bardziej szczegółowo

BADANIE OPINII ABSOLWENTÓW UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W LUBLINIE ROK 2013/2014

BADANIE OPINII ABSOLWENTÓW UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W LUBLINIE ROK 2013/2014 BADANIE OPINII ABSOLWENTÓW UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W LUBLINIE ROK 2013/2014 Dział Jakości Kształcenia 2015 Spis treści Wprowadzenie... 2 1. SYTUACJA ABSOLWENTÓW UM W LUBLINIE NA RYNKU PRACY... 3 1.1 LICZBA

Bardziej szczegółowo

Analiza losów absolwentów 2015/16 sprawozdanie z analizy przeprowadzonej przez Wydziałowy Zespół ds. Zapewniania Jakości Kształcenia

Analiza losów absolwentów 2015/16 sprawozdanie z analizy przeprowadzonej przez Wydziałowy Zespół ds. Zapewniania Jakości Kształcenia Przewodniczący Zespołu: prof.dr hab. inż. Marek Kwiatkowski 80-308 Gdańsk, ul. Wita Stwosza 63, tel. (+48 58) 523 5197, e-mail: marek.kwiatkowski@ug.edu.pl, www.chem.ug.edu.pl 11 maja 2017 r. Prof. UG,

Bardziej szczegółowo

Badanie Jakości Kształcenia 2015/2016 doktoranci. RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród DOKTORANTÓW w roku akademickim 2015/2016

Badanie Jakości Kształcenia 2015/2016 doktoranci. RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród DOKTORANTÓW w roku akademickim 2015/2016 RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród DOKTORANTÓW w roku akademickim 2015/2016 Wydział Historyczny Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia UAM, lipiec 2016 1 SPIS TREŚCI: WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

DOP-0212-92/13. Poznań, 20 czerwca 2013 roku

DOP-0212-92/13. Poznań, 20 czerwca 2013 roku DOP-0212-92/13 Poznań, 20 czerwca 2013 roku Zarządzenie nr 92/2013 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 20 czerwca 2013 roku w sprawie wprowadzenia procedury zasięgania opinii absolwentów

Bardziej szczegółowo

Gdzie pracują kosmetolodzy wyniki badań losów

Gdzie pracują kosmetolodzy wyniki badań losów 1 z 6 2011-01-15 22:00 Gdzie pracują kosmetolodzy wyniki badań losów absolwentów PONIEDZIAŁEK, 10 STYCZNIA 2011 01:30 Wielu studentów zastanawia się czy decyzja o rozpoczęciu nauki na kierunku kosmetologia

Bardziej szczegółowo

ABSOLWENCI 2011/2012

ABSOLWENCI 2011/2012 RAPORT Wykonawca: Biuro Karier DSW WROCŁAW, październik 2012 Spis treści 1. Informacje wprowadzające... 3 2. Absolwenci uczestniczący w badaniu... 4 Płeć Absolwentów... 4 Miejsce zamieszkania Absolwentów...

Bardziej szczegółowo

Pozycja społeczna pielęgniarek, położnych w opinii pacjentów

Pozycja społeczna pielęgniarek, położnych w opinii pacjentów Pozycja społeczna pielęgniarek, położnych w opinii pacjentów Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych, w okresie od stycznia do marca 2011r. przeprowadziło trzecią część badania dotyczącego

Bardziej szczegółowo

Jakości kształcenia na studiach doktoranckich UM w Lublinie

Jakości kształcenia na studiach doktoranckich UM w Lublinie Jakości kształcenia na studiach doktoranckich UM w Lublinie Opinie doktorantów w roku akademickim 11/12 Zespół ds. Rekrutacji, Oceny Jakości Kształcenia i Absolwentów 13-1-1 Spis treści 1. Cel i przedmiot

Bardziej szczegółowo

Wyniki badao kariery i planów zawodowych studentów Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Humanistycznej. w badaniu wzięło udział 104 studentów WSEH

Wyniki badao kariery i planów zawodowych studentów Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Humanistycznej. w badaniu wzięło udział 104 studentów WSEH Wyniki badao kariery i planów zawodowych studentów Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Humanistycznej w badaniu wzięło udział 104 studentów WSEH Zakres badao: 1) kariera i wyobrażenie wymarzonej pracy 2) plany

Bardziej szczegółowo

Badanie Losów Absolwentów Wychowanie Fizyczne 2010

Badanie Losów Absolwentów Wychowanie Fizyczne 2010 RPk-0332/1/10 Badanie Losów Absolwentów Wychowanie Fizyczne 2010 Marlena Włodkowska Biuro Karier 1. Cel badań Badania ankietowe przeprowadzone wśród pierwszych absolwentów kierunku wychowanie fizyczne

Bardziej szczegółowo

Poniżej zamieszczono analizę ankiet ewaluacyjnych, prezentujące opinie słuchaczy odnoszące się do w/w treści.

Poniżej zamieszczono analizę ankiet ewaluacyjnych, prezentujące opinie słuchaczy odnoszące się do w/w treści. Strona1 Raport z analizy ankiet ewaluacyjnych przeprowadzonych na studiach podyplomowych z zakresu Społecznie odpowiedzialny biznes w Wydziale Nauk Społecznych w Warszawie Wprowadzenie Ankiety ewaluacyjne

Bardziej szczegółowo

Raport ewaluacyjny z I edycji praktyk organizowanych w 2011r w ramach projektu Edukacja dla rynku pracy.

Raport ewaluacyjny z I edycji praktyk organizowanych w 2011r w ramach projektu Edukacja dla rynku pracy. Raport ewaluacyjny z I edycji praktyk organizowanych w 2011r w ramach projektu Edukacja dla rynku pracy. Kielce, marzec 2012 Spis treści 1.Informacja o projekcie... 2 1.1. Informacja o praktykach... 3

Bardziej szczegółowo

Biuro Karier i Projektów PWSZ w Tarnowie

Biuro Karier i Projektów PWSZ w Tarnowie Biuro Karier i Projektów PWSZ w Tarnowie Konsekwencje wyboru kierunku studiów w kontekście wkraczania na rynek pracy. Podsumowanie ankiet Instytut Humanistyczny INSTYTUT HUMANISTYCZNY FILOLOGIA ANGIELSKA

Bardziej szczegółowo

Raport dla X Liceum Ogólnokształcącego im. Królowej Jadwigi w Warszawie

Raport dla X Liceum Ogólnokształcącego im. Królowej Jadwigi w Warszawie ANALIZA PREFERENCJI ABSOLWENTÓW MAZOWIECKICH SZKÓŁ ŚREDNICH Raport dla X Liceum Ogólnokształcącego im. Królowej Jadwigi w Warszawie Studenckie Koło Naukowe Metod Ilościowych Warszawa, 2012 r. Opis badania

Bardziej szczegółowo

Jakość kształcenia na studiach III stopnia 2012/2013

Jakość kształcenia na studiach III stopnia 2012/2013 Dział Jakości Kształcenia - Biuro Oceny Jakości Kształcenia Jakość kształcenia na studiach III stopnia 2012/2013 I Wydział Lekarski z Oddziałem Stomatologicznym II Wydział Lekarski z Odziałem Anglojęzycznym

Bardziej szczegółowo

Symbol: USZJK-VI Data: 19.12.2013 r.

Symbol: USZJK-VI Data: 19.12.2013 r. PWSZ w Sandomierzu Procedura Zakres procedury: Podmiot odpowiedzialny: Zasady postępowania: Akty prawne związane z procedurą Symbol: USZJK-VI Data: 19.12.2013 r. MONITOROWANIA KARIERY ZAWODOWEJ ABSOLWENTA

Bardziej szczegółowo

Badanie Jakości Kształcenia 2015/2016 doktoranci. RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród DOKTORANTÓW w roku akademickim 2015/2016

Badanie Jakości Kształcenia 2015/2016 doktoranci. RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród DOKTORANTÓW w roku akademickim 2015/2016 RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród DOKTORANTÓW w roku akademickim 2015/2016 Wydział Chemii Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia UAM, lipiec 2016 1 SPIS TREŚCI: WPROWADZENIE 3 FREKWENCJA

Bardziej szczegółowo

Wydział Neofilologii

Wydział Neofilologii RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród DOKTORANTÓW w roku akademickim 2015/2016 Wydział Neofilologii Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia UAM, lipiec 2016 1 SPIS TREŚCI: WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

Raport z badań preferencji licealistów

Raport z badań preferencji licealistów Raport z badań preferencji licealistów Uniwersytet Jagielloński 2011 Raport 2011 1 Szanowni Państwo, definiując misję naszej uczelni napisaliśmy, że Zadaniem Uniwersytetu było i jest wytyczanie nowych

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych

Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród DOKTORANTÓW w roku akademickim 2015/2016 Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia UAM, lipiec 2016 1 SPIS

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród NAUCZYCIELI AKADEMICKICH w roku akademickim 2015/2016

RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród NAUCZYCIELI AKADEMICKICH w roku akademickim 2015/2016 RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród NAUCZYCIELI AKADEMICKICH w roku akademickim 2015/2016 WYDZIAŁ PEDAGOGICZNO-ARTYSTYCZNY W KALISZU Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia UAM, lipiec

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników ankiety satysfakcji ze studiów na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego za rok akademicki 2012/13

Analiza wyników ankiety satysfakcji ze studiów na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego za rok akademicki 2012/13 Analiza wyników ankiety satysfakcji ze studiów na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego za rok akademicki 2012/13 Ankieta satysfakcji ze studiów na Wydziale Pedagogiki i Psychologii,

Bardziej szczegółowo

Badanie aktywności zawodowej studentów Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki

Badanie aktywności zawodowej studentów Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki Badanie aktywności zawodowej studentów Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki Listopad 2016 Wstęp Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki (WWSI) prowadzi cykliczne badania, których celem są ocena pozycji

Bardziej szczegółowo

Studencka ankieta oceny jakości zajęć dydaktycznych realizowanych na Wydziale Mechanicznym Akademii Morskiej w Szczecinie. Nazwa przedmiotu:..

Studencka ankieta oceny jakości zajęć dydaktycznych realizowanych na Wydziale Mechanicznym Akademii Morskiej w Szczecinie. Nazwa przedmiotu:.. Załącznik nr 1 Studencka ankieta oceny jakości zajęć dydaktycznych realizowanych na Wydziale Mechanicznym Akademii Morskiej w Szczecinie Proszę o wypełnienie: Nazwa przedmiotu:.. Rok akademicki 20 /20

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z badania ankietowego Jakość realizacji zajęć dydaktycznych (WBZ-2013L)

Sprawozdanie z badania ankietowego Jakość realizacji zajęć dydaktycznych (WBZ-2013L) Sprawozdanie z badania ankietowego Jakość realizacji zajęć dydaktycznych (WBZ-2013L) Na podstawie Zarządzenia Nr 51/2013 Rektora Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie z dnia 31 maja 2013 roku

Bardziej szczegółowo

Raport Końcowy z ewaluacji w projekcie: Droga do bezpiecznej służby

Raport Końcowy z ewaluacji w projekcie: Droga do bezpiecznej służby Raport Końcowy z ewaluacji w projekcie: Droga do bezpiecznej służby 1.10.2011-30.04.2013 WYKONAWCA: HABITAT SP. Z O.O. UL. 10 LUTEGO 37/5 GDYNIA SPIS TREŚCI Sprawozdanie z działań ewaluacyjnych... 3 1.

Bardziej szczegółowo

Kwestionariusz ankiety online badania losów zawodowych absolwentów UPJPII na gruncie założeń reformy szkolnictwa wyższego

Kwestionariusz ankiety online badania losów zawodowych absolwentów UPJPII na gruncie założeń reformy szkolnictwa wyższego Załącznik nr 7 do Uchwały nr 29/2013 Senatu UPJPII z dnia 17 czerwca 2013 r. Kwestionariusz ankiety online badania losów zawodowych absolwentów UPJPII na gruncie założeń reformy szkolnictwa wyższego Formularz

Bardziej szczegółowo

Pozycja zawodowa pielęgniarek, położnych w opinii przedstawicieli innych zawodów medycznych

Pozycja zawodowa pielęgniarek, położnych w opinii przedstawicieli innych zawodów medycznych Pozycja zawodowa pielęgniarek, położnych w opinii przedstawicieli innych zawodów medycznych Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych, w okresie od czerwca do października 2010r. przeprowadziło

Bardziej szczegółowo

Raport z badania procesu kształcenia na Wydziale Turystyki i Zdrowia w roku akademickim 2015/2016

Raport z badania procesu kształcenia na Wydziale Turystyki i Zdrowia w roku akademickim 2015/2016 Filia AWF Warszawa w Białej Podlaskiej Zespół ds. oceny procesu kształcenia w składzie: dr K. Buchta, mgr R. Kopytiuk, mgr A. Kulik, mgr J. Sacharuk, A. Młodzianowska (student), T. Magdziak (student),

Bardziej szczegółowo

ZBIORCZE ZESTAWIENIE WYNIKÓW MONITOROWANIA KARIER ZAWODOWYCH ABSOLWENTÓW UNIWERSYTETU JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH ROCZNIK 2014/2015

ZBIORCZE ZESTAWIENIE WYNIKÓW MONITOROWANIA KARIER ZAWODOWYCH ABSOLWENTÓW UNIWERSYTETU JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH ROCZNIK 2014/2015 ZBIORCZE ZESTAWIENIE WYNIKÓW MONITOROWANIA KARIER ZAWODOWYCH ABSOLWENTÓW UNIWERSYTETU JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH ROCZNIK 2014/2015 Monitorowanie karier zawodowych absolwentów Uniwersytetu Jana Kochanowskiego

Bardziej szczegółowo

Biuro Karier i Projektów PWSZ w Tarnowie

Biuro Karier i Projektów PWSZ w Tarnowie Biuro Karier i Projektów PWSZ w Tarnowie Konsekwencje wyboru kierunku studiów w kontekście wkraczania na rynek pracy. Podsumowanie ankiet Instytut Matematyczno-Przyrodniczy INSTYTUT MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZY

Bardziej szczegółowo

Dokument sporządzony na posiedzeniu WKJK WPiT w dn r.

Dokument sporządzony na posiedzeniu WKJK WPiT w dn r. Raport wyników badania ankietowego, dotyczącego oceny nauczyciela akademickiego w zakresie wypełniania przez niego obowiązków dydaktycznych, na Wydziale Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa w roku akad.

Bardziej szczegółowo

I. OCENA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA STUDIUM DOKTORANCKIM

I. OCENA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA STUDIUM DOKTORANCKIM Raport z ankiety doktoranckiej 2011/2012 I. OCENA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA STUDIUM DOKTORANCKIM W skierowanej w czerwcu 2012 roku do doktorantów WPiA UW ankiecie dotyczącej jakości kształcenia oraz warunków

Bardziej szczegółowo

Raport z monitorowania losów zawodowych absolwentów WSNS po 6 miesiącach od ukończenia studiów

Raport z monitorowania losów zawodowych absolwentów WSNS po 6 miesiącach od ukończenia studiów Raport z monitorowania losów zawodowych absolwentów WSNS po 6 miesiącach od ukończenia studiów Cel badań: Celem badań jest poznanie zawodowych losów absolwentów, w tym podejmowanie pracy zawodowej zgodniej

Bardziej szczegółowo

Raport ewaluacyjny z praktyk organizowanych w 2012r w ramach projektu Edukacja dla rynku pracy.

Raport ewaluacyjny z praktyk organizowanych w 2012r w ramach projektu Edukacja dla rynku pracy. Raport ewaluacyjny z praktyk organizowanych w 2012r w ramach projektu Edukacja dla rynku pracy. Kielce, marzec 2013 Spis treści 1.Informacja o projekcie... 2 1.1. Informacja o praktykach... 3 1.2 Statystyki

Bardziej szczegółowo

ASPIRACJE ZAWODOWE LUBELSKICH MATURZYSTÓW

ASPIRACJE ZAWODOWE LUBELSKICH MATURZYSTÓW Pracownia Badań i Ewaluacji Sp. z o.o. ASPIRACJE ZAWODOWE LUBELSKICH MATURZYSTÓW Badania sondażowe 2014-05-28 Zawartość Metodologia badań... 3 Charakterystyka grupy badawczej... 4 Preferowane kierunki

Bardziej szczegółowo

Dokument sporządzony na posiedzeniu WKJK WPiT w dn. 22.05.2014 r. Badanie zostało przeprowadzone w semestrze zimowym roku akademickiego 2013/2014.

Dokument sporządzony na posiedzeniu WKJK WPiT w dn. 22.05.2014 r. Badanie zostało przeprowadzone w semestrze zimowym roku akademickiego 2013/2014. Raport wyników badania ankietowego, dotyczącego oceny nauczyciela akademickiego w zakresie wypełniania przez niego obowiązków dydaktycznych, na Wydziale Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa Dokument sporządzony

Bardziej szczegółowo

Wyniki monitorowania karier absolwentów Wydziału Podstaw Techniki w 2014

Wyniki monitorowania karier absolwentów Wydziału Podstaw Techniki w 2014 Wyniki monitorowania karier absolwentów Wydziału Podstaw Techniki w 2014 Badania w roku 2014 objęły 218 studentów Wydziału Podstaw Techniki. W tej grupie znalazło się 87 kobiet oraz 131 mężczyzn. Struktura

Bardziej szczegółowo

KOSZALIŃSKA WYŻSZA SZKOŁA NAUK HUMANISTYCZNYCH

KOSZALIŃSKA WYŻSZA SZKOŁA NAUK HUMANISTYCZNYCH KOSZALIŃSKA WYŻSZA SZKOŁA NAUK HUMANISTYCZNYCH LOSY ZAWODOWE ABSOLWENTÓW KWSNH STUDIA I STOPNIA KIERUNEK ADMINISTRACJA ROCZNIK 2012 RAPORT Z BADAŃ AKADEMICKIE BIURO KARIER KOSZALIN 2013 Skład Zespołu Badawczego

Bardziej szczegółowo

WNIOSKI I REKOMENDACJE

WNIOSKI I REKOMENDACJE 1 I DLA JEDNOSTEK ODPOWIEDZIALNYCH ZA ORGANIZACJĘ KSZTAŁCENIA NA PODSTAWIE BADAŃ LOSÓW ABSOLWENTÓW PRZEPROWADZANYCH PRZEZ BIURO KARIER I. Raport 2004/2005 (próba 651 osób) Duża liczba badanych była aktywna

Bardziej szczegółowo

Ocena potrzeb szkoleniowych oraz wiedzy lekarzy i lekarzy dentystów w zakresie kompetencji miękkich oraz organizacji systemu ochrony zdrowia

Ocena potrzeb szkoleniowych oraz wiedzy lekarzy i lekarzy dentystów w zakresie kompetencji miękkich oraz organizacji systemu ochrony zdrowia Ocena potrzeb szkoleniowych oraz wiedzy lekarzy i lekarzy dentystów w zakresie kompetencji miękkich oraz organizacji systemu ochrony zdrowia Raport z badania ilościowego realizowanego wśród lekarzy i lekarzy

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADANIA SATYSFAKCJI KLIENTÓW KORZYSTAJĄCYCH Z USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ URZĄD MIASTA RZESZOWA

RAPORT Z BADANIA SATYSFAKCJI KLIENTÓW KORZYSTAJĄCYCH Z USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ URZĄD MIASTA RZESZOWA RAPORT Z BADANIA SATYSFAKCJI KLIENTÓW KORZYSTAJĄCYCH Z USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ URZĄD MIASTA RZESZOWA Rzeszów, sierpień 2016 r. Spis treści 1 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA ORAZ CEL BADAŃ... 3 2 METODOLOGIA... 5

Bardziej szczegółowo

RAPORT z przeprowadzenia studenckiej ankiety oceny zajęć dydaktycznych Kierunek pedagogika

RAPORT z przeprowadzenia studenckiej ankiety oceny zajęć dydaktycznych Kierunek pedagogika RAPORT z przeprowadzenia studenckiej ankiety oceny zajęć dydaktycznych Kierunek pedagogika studia pierwszego i drugiego stopnia rok akademicki 3/4 Z końcem zajęć w roku akademickim 3/4 na kierunku pedagogika

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADANIA LOSÓW ABSOLWENTÓW

RAPORT Z BADANIA LOSÓW ABSOLWENTÓW PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU 33-3 Nowy Sacz, ul. Staszica 1, tel.: centrala (1) 355, fax (1) 3 RAPORT Z BADANIA LOSÓW ABSOLWENTÓW 3 lata od daty odbioru dyplomu Państwowej Wyższej Szkoły

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 1170 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 21 grudnia 2011 r. Jakości Kształcenia

Uchwała nr 1170 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 21 grudnia 2011 r. Jakości Kształcenia Uchwała nr 1170 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 21 grudnia 2011 r. zmieniająca Uchwałę nr 792 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 25 marca 2009 r. w sprawie wprowadzenia w Uniwersytecie w

Bardziej szczegółowo

Losy zawodowe absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego studia magisterskie rocznik 2011/2012. Agnieszka Feliks Długosz Mariola Ostrowska - Zakrzewska

Losy zawodowe absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego studia magisterskie rocznik 2011/2012. Agnieszka Feliks Długosz Mariola Ostrowska - Zakrzewska Losy zawodowe absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego studia magisterskie rocznik 2011/2012 Agnieszka Feliks Długosz Mariola Ostrowska - Zakrzewska Metodologia (1) Ilościowe badanie sondażowe przeprowadzone

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA POLICJI W SZCZYTNIE

WYŻSZA SZKOŁA POLICJI W SZCZYTNIE WYŻSZA SZKOŁA POLICJI W SZCZYTNIE KOMUNIKAT z badań ankietowych przeprowadzonych na stacjonarnych i niestacjonarnych studiach pierwszego stopnia na kierunku Administracja i Bezpieczeństwo wewnętrzne oraz

Bardziej szczegółowo

Raport dla I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Czarnieckiego w Kozienicach

Raport dla I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Czarnieckiego w Kozienicach ANALIZA PREFERENCJI ABSOLWENTÓW MAZOWIECKICH SZKÓŁ ŚREDNICH Raport dla I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Czarnieckiego w Kozienicach Studenckie Koło Naukowe Metod Ilościowych Warszawa, 2012 r. Opis

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji ankiet z wyjazdu studyjnego studentów Wydziału Nauk Społeczno-Pedagogicznych w Katowicach przeprowadzonego w dniach 17-18.11.2012r.

Raport z ewaluacji ankiet z wyjazdu studyjnego studentów Wydziału Nauk Społeczno-Pedagogicznych w Katowicach przeprowadzonego w dniach 17-18.11.2012r. Raport z ewaluacji ankiet z wyjazdu studyjnego studentów Wydziału Nauk Społeczno-Pedagogicznych w Katowicach przeprowadzonego w dniach 17-18.11.2012r. Wprowadzenie W związku z realizacją zadań partnerskich

Bardziej szczegółowo

Raport badawczy LOSY ZAWODOWE ABSOLWENTÓW UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO COLLEGIUM MEDICUM

Raport badawczy LOSY ZAWODOWE ABSOLWENTÓW UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO COLLEGIUM MEDICUM Raport badawczy LOSY ZAWODOWE ABSOLWENTÓW UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO COLLEGIUM MEDICUM Wydział Lekarski Kierunek - II stopień Dietetyka Rocznik 2012/2013 badanie powtórzone. SEKCJA DS. DYDAKTYKI I KARIER

Bardziej szczegółowo