ProtokotnrXXXII/09. z sesji Rady Gminy Psary. w dniu 27 maja 2009r. XXXII Sesja Rady Gminy Psary odbyia sie_ Szkole Podstawowej w Sarnowie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ProtokotnrXXXII/09. z sesji Rady Gminy Psary. w dniu 27 maja 2009r. XXXII Sesja Rady Gminy Psary odbyia sie_ Szkole Podstawowej w Sarnowie"

Transkrypt

1 QHm ROIV /09 ProtokotnrXXXII/09 z sesji Rady Gminy Psary w dniu 27 maja 2009r. XXXII Sesja Rady Gminy Psary odbyia sie_ Szkole Podstawowej w Sarnowie (ul. Szkolna 5). Sesja rozpoczela si? o godz. 13:30 i trwala do godz. 16:20. Obradom przewodniczyl Pan Jacenty Kubica - Przewodniczacy Rady Gminy Psary. Na ogolny stan 15 radnych, w Sesji uczestniczyio 15 radnych. W sesji uczestniczyli: W6JtGmin>' - Pan Marian Koziet, Zastepca Wojta. Pan Janusz Majczak- Sekrctarz Gminy. Panj Just>na Majer_ Skarbnik Gminy _ Pani Joanm PrzybyJck) Radca Prawny. Pani Iwona Gondarczykj zaproszeni goscie: przedstawiciel Posta na Sejm RP Grzegorza Dolniaka - Pani (Carolina Maj. Dyrcktorzy i Kierownicy jednostek organizacyjnych gminy, Soltysi oraz mieszkaiicy gminy Psan'. Pan Jacenty Kubica - Przewodniczacy Rady Gminy powital zebranych. Na podstawie art.20 ust.l ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzadzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r.7 Nr 142, poz z pozniejszymi zmianami) slowami:,,otwieram XXXII Sesj^ Rady Gminy Psary" rozpoczal obrady. Przewodniczacy stwieidzil prawomocnosc obrad - listy obccnosci radnych oraz gosci stanowia_ zala^czniki nr 1 i 2 do nin. protokoiu. Pkt 2. - Pr7:vi?cie porzadku obrad. Przewodniczacy Rady poinformowat, zc kazdy z radnych otrzymal porz^dek obrad, ktory przedstawia sie nast^puja^co: 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocnosci obrad. 2. Przyj^cie porzadku obrad. 3. Przyj^cie protokolu z XXXI Sesji Rady Gminy Psary.

2 4. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania. 5. Informacja z dziatalnosci Wqjta Gminy Psar>' w okresie miedzysesyjnym. 6. Mozliwosci pozyskania gruntowz Agencji Nieruchomosci Rolnej Skarbu Paristwa na cele budowlane. 7. Zagospodarowanie terenow budowlanych w Psarach, ul. Kolejowa i Gora Siewicrska,,Czerwony Kamieri". 8. Stan opieki zdrowotnej zapcwniony przez osrodki zdrowia dzialajace na terenic Gminv. 9. Podjijcie uchwat Rady Gminy Psary w sprawie: 1) Zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wode. 2) Wyrazenia zgody na uzyczenie na okres 3 lat czcsci budynku w Psarach przy ul. Szkolnej 100, stanowiacego wtasnosc gminy. 3) Wyrazenia zgody na wynajem na okres 3 lat lokalu biurowego mieszczacego sic_ w budynku w Psarach przy ul. Szkolnej, stanowiacego wtasnosc gminy. 4) Zmiany Uchwaty Nr XXVII/195/2008 Rady Gminy Psary z dnia 29 gr'udnia 2008 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiazywania Problemow Alkoholowych oraz Przeciwdziatania Przemocy na 2009 rok. 5) Zmian w budzecie gminy na 2009r. 6) Zaci^gniecia pozyczki z WFOSiGW w Katowicach na dofinansowanie zadania pn. "Termomodernizacja wraz z wymiana. zrodla ciepta i instalacji grzewczej w budynku Gminnego Osrodka Kultury w Sarnowie" celem ograniczenia potrzeb cieplnych. 7) Zaciagnie_cia kredytu dlugoterminowego na realizacje inwestyeji pn. "Termomodernizacja wraz z wymiana_zrodia ciepta i instalacji grzewczej w budynku Gminnego Osrodka Kultury w Sarnowie". 10. Interpelacje i zapytania. 11. Wolne wnioski. 12. Zakoriczenie obrad. Przewodniczacy Rady Gminy Psary - Pan Jacenty Kubica oznajmit, iz porzadek sesji byt wywieszony na tablicach ogioszen oraz na stronie internetowej Urzedu Gminy. Przewodniczacy Rady Gminy zapytal, czy radni wnosza^ uwagi do przedstawionego porzadku obrad. Wystapil z wnioskiem o wprowadzenie poprawki do porzadku obrad sesji, mianowicie wprowadzenie projektu uchwaty dotycz^cej rozpatrzenia skargi Pani Nagty. Gtos zabrat Przewodniczacy Komisji Revvizyjnej - Pan Jacek Gwozdz, ktory z upowaznienia Komisji Kultury przekazat wprowadzenie do porzadku obrad Sesji projektu uchwaty dotyczacy przekazania skargi Pani Anny Nagiy na Dyrektor Gminnego Osrodka Kultury - Wojtowi Gminy Psary. Przewodniczacy Rady Gminy zapytal. czy radni wnosza_ uwagi do porzadku obrad Sesji. Radni nie wniesli uwag. Glos zabrala Pani Radca Prawny, ktora oznajmila. iz zgodnie z przepisami Statutu Gminy Psary najpierw nalezy przegtosowac wniosek dalej idacy. Nadmienita. iz radni powinni w pierwszej kolejnosci przeglosowac wniosek o przekazaniu skargi Wojtowi. W momencie, gdy wniosek nie zostatby przegtosowany, nalezy przeglosowac kolejny projekt

3 uchwaiy. Przewodniczacy Rady Gminy - Pan Jacenty Kubica oznajmif, iz o wniosku dalej idacym decyduje Przewodniczapy obrad. Radca Prawny wyjasnila, iz zgodnie z paragrafem 50 Statutu Gminy Psary Jesli oprocz wnioskow o podjecie uchwaiy w danej sprawie zostanie zgloszony wniosek o odrzucenie/przekazanie tego wniosku, to w pierwszej kolejnosci Rada glosuje nad wnioskiem o odrzucenie/przekazanie wniosku o podjede uchwaiy" Wniosek o przckazanie powinien bye glosowany jako pierwszy wniosek, jako dalej idacy. Radca Prawny dodala, iz jesli ten wniosek uzyska wie_kszosc glosow i zostanie projekt uchwaiy wprowadzony do porzadku obrad Scsji, to bezzasadne be_dzie gtosowanie nad rozpatrzcniem skargi. Uzupelnila wypowicdz. iz wniosek o przekazaniu skargi jest wnioskiem dalej idacym. Pani Radca Prawny odniosla si? do paragrafu 61. iz spor. co do zasadnosci wniosku rozstrzyga Przewodniczacy obrad. Paragraf 61 nalezy czytac lacznie z paragrafem 50, ktory mowil, iz najpierw nalezy przeglosowac wniosek o przekazaniu skargi. Pan Jacek Gwozdz - Przewodniczacy Komisji Rewizyjnej przcdstawil. iz zostaly zlozone dwa wnioski do porzadku obrad Sesji: uznanie skargi za zasadna, przekazanie skargi do rozpatrzenia przez Wojta Gminy Psary. Zwrocil uwage_, iz Komisja Rcwizyjna analizowala Pow>'zsz4 skarge, Na posiedzeniu Komisji zostaly zlozone dwa wnioski: przekazanie skargi do rozpatrzenia przez Wojta Gminy Psary. Przedstawione zarzuty dotycza^ kodeksu pracy. Wniosek ten zostal przeglosowany 3 glosami,,sprzeciw". Drugi wniosek. zlozony zostat przez radna_ Malgorzate Sobieraj - uznanie skargi za zasadna^ z uzasadnieniem.,uwazamy, ze zapisy w skardze sa_ zasadnc. Niejednokrotnie byly tez przedstawiane zarzuty Pani Dyrektor GOK -u: Urszuli Nocori przez innych mieszkaricow naszej Gminy". Przewodniczacy Komisji Rewizyjnej zwrocil uwage, iz do tej chwili nie byla rozpatrywana jakakolwiek skarga na dzialalnosc Pani Dyrektor GOK -u. Dodal. iz Komisja Rewizyjna nie wysluchala skarz^cej - Pani Anny Nagly, wyjasnieii Pani Dyrektor Urszuli Nocoii, nie zapoznala siq rownicz z prowadzonym postepowaniem przez Zast^pc? Wojta. Komisja Rewizyjna nie zapoznala si^ z wypracowanym wnioskiem z poste_powania wyjasniaj^cego. Przewodniczacy Komisji Rewizyjnej - Pan Jacek Gwozdz wystaj)il z wnioskiem o nie wprowadzanie do porzadku obrad uchwaiy dotyczacej uznania skargi za zasadna, a wprowadzenie projektu uchwaiy nt. przekazania skargi Pani Anny Nagly do rozpatrzenia Wojtowi Gminy Psary. Glos zabral Pan Jaroslaw Klimczyk, ktory zaznaczyl, iz Zast^pca Wojta - Pan Janusz Majczak nie przekazal radnym materialow z przeprowadzonych rozmow, wobec czego Komisja nie mogla powyzszej kwestii rozpatrzyc. Dodal, iz takie dzialanie jest niezgodnc z kodeksem poste_powania administracyjnego. aby Zast^pca Wojta mogl rozp>1ywac. skoro nie byl wlasciwy do

4 rozpatrywania tej skargi. Pan Jarostaw Klimczyk nadmienil. iz nie zna podstawy prawnej, aby powyzsza uchwala zostaia ponownie przekazana do rozpatrzenia przez Wojta. Zwrocil uwage_, iz zgodnie z wlasciwoscia. na przekazanie skargi do Rady Gminy byl 7 dniowy termin. Termin zostat przekroczony. Pan Jaroslaw Klimczyk poinformowal, iz zgodnie z kpa. skarga powinna zostac rozpatrzona w ciqgu 1 miesiaca, w szczegolnie trudnych przypadkach - w tcrminie 2 miesiecy. Oznajmil, iz nalezy skargi wycofac z porzadku obrad Sesji. Uchwala o zasadnosci skargi nie ma przedstawionego umotywowania. Dodal, iz Rada Gminy nie jest instytucjq nie majaca_ osobowosci prawnej, nie mogaca^ wycia^nqc zadnych konsekwencji, nawet, jesli skarga jest zasadna. Pan Jarostaw Klimczyk oswiadczyl, ze pozostaje kwestia przekroczenia terminow. Przewodniczacy Rady Gminy - Pan Jacenty Kubica przedstawii, iz Czlonkowie Komisji Budzetu, Finansow i Gospodarki Gminy wystapili z wnioskiem do Radcy Prawnego o pisemne zinterpretowanic art. 229 pkt 3 kodeksu postepowania administracyjnego odnosnie skierowania skargi do rozpatrzenia do Rady Gminy. Dodal, iz Przewodniczacy Komisji Rewizyjnej powinien zadbac o to, aby przesluchac osoby, zapoznac si? z protokoiem z innego spotkania. Radca Prawny objasnila, iz zapis kodeksu post?powania administracyjnego w artykule 229, brzmi.,skarge na dzialalnosc kierownikow jednostek rozpatruje Rada Gminy". Ze wzgledu na ksztatt tej skargi, powstaiy wqtpliwosci prawne, jak nalezy ja_ traktowac, czy jako skarg? z art. 227, czy jako skarg? na dzialalnosc. Radca Prawny wyjasnila, iz tarn gdzie powstaj% wa_tpliwosci. nalezy tak to interpretowac, by miec na wzgledzie wnikliwe rozpatrzenie skargi. Nadmienila, iz odbylo si? spotkanie ze skarza_ca_. Pojawity si? w^tpliwosci. czy wlasciwym do rozpatrzenia skargi jest Wojt Gminy Psary. Radca Prawny uzupelnila temat. iz z tzw. ostroznosci procesowej sprawa zostala przekazana do Rady Gminy. Mic_dzy spotkaniem z Panitj NagJy a przekazaniem pisma do Rady Gminy nie minal termin 7 dniowy. Termin przckazania skargi w ci^gu 7 dni, jest terminem instrukcyjnym. Radca Prawny przedstawila, iz przekazanie skargi nie nastejmje w drodze postanowienia, tylko zgodnie z art. 231 kpa - na podstawie pisma. W sytuacji jesh Rada Gminy ma wajpliwosci, czy jest wlasciwym organem do jej rozpatrzenia, zgodnie z art. 231 kpa moze przekazac skarg do rozpatrzenia Wojtowi Gminy Psary. Przewodniczacy Rady Gminy - Pan Jacenty Kubica oznajmil, iz jest to pierwsza skarga uznana przez Komisje_ Rewizyjn^ za zasadna^ st^d tyle tych cmocji. Nadmienit, iz radni od samego poczadai twierdzili, iz to nie jest sprawa Rady Gminy. Jest to skarga do zalatwienia przez Pana Wqjta i taka byla decyzja radnych. Radca Prawny wyjasnila, iz sprawa budzila w^tpliwosci, ktore nasilily si? po spotkaniu ze skarza_c^. Oznajmila, iz nadrz?dnym celem jest rozpatrzenie skargi przez wlasciwy organ. Radca Prawny uzupelnila temat, iz jesli Rada Gminy ma wajpliwosci, to moze Q skarg? przekazac do

5 rozpatrzenia Wojtowi Gminy Psary. Przewodniczacy Rady Gminy oznajmil, iz,,wczesniej, czy pozniej sprawa musi powrocic do Pana Wojta. Rada Gminy tej kwestii nie rozpatrzy, gdyz od samego pocza_tku twierdzimy, ze nie be_dziemy sie_ la_ sprawa. zajmowac". Przewodniczacy Rady dodal, iz wiele watpliwosci nasuwa projekt uchwaiy, ze to Rada Gminy ma w formic uchwaiy przekazac pismo do Pana Wojta - wniosek dalej idacy Pana Jacka Gwozdzia - Przewodniczacego Komisji Rewizyjnej o przekazaniu skargi w formie uchwaiy. Przewodniczacy Rady zarzadzil gtosowanie za przekazaniem skargi Pani Army Nagly do ponownego rozpatrzenia przez Wojta Gminy Psary. Zastepca Wojta poinformowal, iz najpierw nalezy przeglosowac porzadek obrad Przewodniczacy Rady przedstawil, iz be_dzie glosowany porzadek obrad,.,a porza_dkiem obrad jest projekt uchwaiy, ktory nalezy przeglosowac, czy projekt uchwaiy zostanic wprowadzonv do porzadku obrad". Przewodniczacy wvjasnil, iz byla to dniga poprawka do dzisiejszego programu Sesji zgloszona przez Pana Jacka Gwozdzia. Mianowicie wprowadzcnie do porzadku obrad projektu uchwaiy w sprawie przekazania skargi Pani Annv NajiW Zarz^dzit glosowanie nad przyj?ciem poprawki. W uyniku glosowania: za przyjetiem poprawki - 7 glosow. przeciw - 5 g[os^ wstrzymujacych si? - 3 glosy. Poprawka zostala przyjeta zw>'kt^ wie_kszoscia. glosow. Przewodniczacy Rady oswiadczyl, iz jest to poprawka dalej idaca, w zwiazku z czym. poprawka zgloszona przeze mnie zostaje automatycznie wycofana. Zap>tal, czy s^ poprawki do porzadku obrad. Wobec braku uwag, przystapiono do glosowania porzadku obrad z naniesion^ poprawka_. Radca Prawny wyjasnila, iz zmiany do porzadku obrad musza. zostac przeglosowanc bezwzglednq wi^kszoscia^ glosow. Przewodniczacy Rady - Pan Jaccnty Kubica oznajmil. iz jesli jest to projekt porzgdku obrad. ktory zostal przedstawiony to glosuje si? go bezwzgl?dn^ wiekszo^ glosow. Jezeli sq wprowadzane poprawki do porzadku obrad Sesji, ktory si? rozpoczah toczy to glosuj? bezwzgl^dna^ wi^kszoscig. glosow. Radca Prawny odniosla si? do art. 20 ust. 1 a - ustawy o samorzadzie gminnym,,rada gminy moze wprowadzic zmiany w porzadku bezwzgledna. wi?kszoscia_ glosow ustawowego skladu rady". Glos zabral Przewodniczacy Komisji Rewizyjnej - Pan Jacek Gwozdz, ktory poinformowal, iz wystapil z wnioskiem, aby wprowadzic do porzadku obrad Sesji uchwalc

6 w sprawie przekazania skargi Pani Anny Nagly. Nadmienil, iz taki zostal zgtoszony wniosek. Zwrocil sie. z prosba. o przeglosowanie wniosku. Przewodniczacy Komisji Rewizyjnej wyjasnil,,,iz radni nie zrozumieli bo glosowali nad projektem uchwaly. Uchwala nie byla rozpatrywana. tylko rozpatywany jest porzadek obrad, ktory wnosi o przekazaniu sprawy do rozpatrzenia przez Wojta Gminy Psary". Przewodniczacy Rady Gminy - Pan Jacenty Kubica zaznaczyl iz Przewodniczacy Komisji Rewizyjnej zglosil wniosek, aby wycofac z porzadku obrad projekt uchwaly. Pan Jacek Gwozdz wyjasnil, iz chodzi,.o nie wprowadzenie uchwaly - uznania skargi za zasadna;". Przewodniczacy Rady Gminy oznajmil, iz wnioskiem dalej idacym jest wniosek o przekazaniu skargi do ponownego rozpatrzenia do Wojta Gminy Psary. Dodal, iz taki wniosek radni glosowali. Radca Prawny przedstawila, iz w porza_dku obrad nie ma zgloszonych projektow uchwal. Oznajmila, iz Przewodniczacy Komisji Rewizyjnej mial na mysli, aby nie wprowadzac do porzadku obrad uchwaly o rozpatrzeniu skargi. Przy czym gtosowano nad projektem uchwaly o przekazaniu skargi do Wojta Gminy Psary. ktory to jest wnioskiem dalej idacym i powinien on bye przegtosowany bezwzgl^dna. wi^kszoscia. gtosow. Przewodniczacy Rady Gminy - Pan Jacenty Kubica nawiazai do Statutu Gminy Psary. w ktorym pisze, iz,.jezeli s^ zgfaszane poprawki do projeklu to obowiazuje nmie zwykla wiekszosc glosow. Jezeli jest zmieniany porz^dek obrad, ktor>' zostal zatwierdzony - bezwzgl?dn^ wiekszosci^ glosow". Przewodniczacy Rady Gminy oswiadczyl, iz radni zrozumieli i zostalo powiedziane, ze b?dzie glosowany projekl uchwaly, a taka rzecz nie moze zaistniec,,,bo projektu uchwaly nie gtosujemy". gdyz zostalo rozpoczete glosowanie porzadku obrad. Przewodnicz^cy Rady wyjasnil, iz tamta rzecz zostaje uznana jako niebyla. Nie moze zostac glosowana uchwata bez porzadku obrad. Przewodniczacy zaznaczyl, iz b?dzie glosowana poprawka zgloszona przez Przewodniczacego Komisji Rewizyjnej - Pana Jacka Gwozdzia, ktora dotyczyta przekazania sprawy do ponownego rozpatrzenia przez Wojta Gminy Psary. Jest to poprawka dalej idaca. Przewodniczacy Rady powtorzyl, iz bedzie glosowana poprawka zgloszona przez Pana Jacka Gwozdzia w sprawie przekazania skargi Pani Anny Nagty (wprowadzenie projektu uchwaly do porzadku obrad). W wyniku glosowania: za przyjeciem poprawki - 7 glosow, przeciw. 5 gfosow, wsrrzymujacych sie - 3 glosy.

7 Poprawka zostala odrzucona. Przewodniczacy Rady oznajmit iz bedzie glosowana poprawka zgloszona przcz niego. mianowicie rozpatrzenia skargi Pani Anny Nagly. W wyniku glosowania: zaprzyje_ciempoprawki - 6 gtosow, przeciw - 7 giosow, wstrzymuja^cych si? - 2 giosy. Poprawka zostala odrzucona, nie uzyskala bezwzgle_dnej wic.kszosci gtosow. Przewodniczacy Rady oswiadczyl, iz obydwie poprawki nie,,weszly" do porzadku obrad Sesji. Przewodniczacy Rady Gminy - Pan.lacenty Kubica zarzadzii glosowanie nad przyje_ciem porzqdku obrad. W wyniku glosowania: za przyjeciem porza^dku obrad - 15 glosow, przeciw. 0 gtosow, wstrzymujacych si? - 0 gtosow. Porzadek obrad zostal przyjety jednogiosnie - 15 glosami,,za'\ Wobec powyzszcgo porzadek obrad XXXII scsji Rady Gminy Psary przedstawia si? nastqpujaco: 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocnosci obrad. 2. Przyjqcie porza_dku obrad. 3. Przyj ecie protokolu z XXXI Sesj i Rady Gminy Psary. 4. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania. 5. Informacja z dziatalnosci Wojta Gminy Psary w okresic mi?dzysesyjnym. 6. Mozliwosci pozyskania gruntow z Agencji Nieruchomosci Roinej Ska'rbu Panstwa na cele budowlane. 7. Zagospodarowanie terenow budowlanych w Psarach, ul. Kolejowa i Gora Siewierska,,Czerwony Kamieri". 8. Stan opieki zdrowotnej zapewniony przez osrodki zdrowia dzialaja_ce na terenie Gminy. 9. Podjecic uchwal Rady Gminy Psary w sprawie: 1) Zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wod?. 2) Wyrazenia zgody na uzyczenie na okres 3 lat czesci budynku w Psarach przy ul. Szkolnej 100, stanowia^cego wlasnosc gminy. 3) Wyrazenia zgody na wynajem na okres 3 lat lokalu biurowego mieszcza^cego si? w budynku w Psarach przy ul. Szkolnej, stanowiaccgo wlasnosc gminy. 4) Zmiany Uchwaly Nr XXVII/195/2008 Rady Gminy Psary z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Prolilaktyki i Rozwiqzywania Problemow Alkoholowych oraz Przeciwdzialania Przemocy na 2009 rok. 5) Zmian w budzecie gminy na 2009r. 6) Zaci gni?cia pozyczki z WFOSiGW w Katowicach na dofinansowanie zadania pn. "Termomodernizacja wraz z wymian^ zrodla cieph i instalacji grzewczej w budynku Gminnego Osrodka Kultury w Sarnowie" celem ograniczenia potrzeb cieplnych. 7) Zacia^ni^cia kredytu dtugoterminowego na realizacj? inwestycji pn. "Termomodernizacja wraz z wymianq. zrodla ciepla i instalacji grzewczej w budynku Gminnego Osrodka Kultury w Samowie". 10. Interpelacje i zapytania.

8 11. Wolne wnioski. 12. Zakoriczenie obrad. Pkt.3. - Przviecie protokotu z XXXI sesii Rady Gminv Psarv. Przewodniczacy Rady Gminy oznajmil. iz kazdy miat mozliwosc zapoznania sic. z protokolem z XXXI Sesji. Zapytai, czy radni maja_ uwagi do przedstawionego protokolu. Radni me wniesli uwag. Przewodniczacy Rady Gminy Psary - Pan Jacenty Kubica zarzadzil giosowanie nad przyjeciem protokolu z XXXI Sesji Rady Gminy. W wyniku glosowania: za przyjeciem protokotu - 15 glosow, przeciw _ o gtosow, wstrzymujacych si«^ - 0 giosow. Protokol z XXXI sesji Rady Gminy Psary zostal przyjety jednogiosnic - 15 gfosami,,za". Pkt.4.- Odpowiedzi na interpelacie i zapytania. Przewodniczacy Rady zapytai czy ktos wnosi uwagi do udzielonych odpowiedzi na interpelacje i zapytania. Radni nie wniesli zastrzezen. Pkt.5. - Informacia z dziatatnosci Woita Gminv Psarv w okresie mi^dzysesxjnvm. Wojt Gminy Psary - Marian Koziel przedtozyl Radzie informacje nt. swojej dzialalnosci w okresie mi?dzysesyjnym- ktora stanowi zafcjcznik nr 3 do nin. protokolu. Wojt Gminy Psary przekazal na recc Dyrektorow szkol, informacje odnosnie podwyzek. Nadmienik iz podwyzki zostamt wyplacone. B^dzie to 100 tys zt, a w miesi^cu wrzesniu kolejne 100 tys zl. z budzetu Gminy. Pan Wojt nadmienil. iz gmina Psary jest jcdyna_ z nielicznym gmin w wojewodztwie slaskim. ktore od 1 stycznia wyplacily 3,0% poduyzke. Nowa ustawa mowi o podwyzce 5,4%. gdzie teraz bedzie ta kwota wyrownywana. Pan Wojt wyjasnil, iz musi ukazac sie uchwala Rady w Dzienniku Urz^dowym i wtedy zostana^ wypjacone srodki finansowe. Pan Wojt poinformowai, iz odbyl spotkanie z Biskupem Sosnowieckim - Grzegorzem Kaszakicm, ktory przekazal pismo. dziekujac mieszkaricom Gminy Psary za dobre i serdeczne przyjecie w Sosnowcu. Przewodniczacy Rady zapytai czy ktos ma pytania do przedstawionego sprawozdania. Wobcc braku pytaii przystapiono do kolejnego punktu porz^dku obrad Sesji. Pkt. 6 - Mozliwoscipozvskania sruntow z Asencii Nieruchomosci RolneJ Skarbu Paiistwa na cele budowlane. Przewodniczacy Rady Gminy - Pan Jacenty Kubica, iz radni otrzymali informacje na w/w temat (Zalijcznik nr 4). Nadmienil, iz ze wzgledow fmansowych sprawy pozostaj^ poza zasi^giem Gminy. Przewodniczacy dodal, iz chca_c kupic ziemi? od Paristwowej Agencji Nieruchomosci, nalezy sie liczyc z duzymi kwotami. Zapytai, czy radni maja_ uwagi do przedstawionej informacji.

9 Wobec braku uwag, przystapiono do analizy kolejnego tematu. Pkt.7 - Zasospodarowanie terenow hudowlanvch w Psarach. ul. Koleiowa i Gora Siewierska..CzerwonvKamien". Pan Jacenty Kubica - Przewodniczacy Rady Gminy Psary przedstawil, it radni otrzymali zestawicnie dotyczace srodkow finansowych ze sprzedazy nieruchomosci. jaka kwota zostala zainwestowana w infrastrukture (Zalqcznik nr 5). Przewodniczacy Rady zapytal, czy radni maj^ pytania do przedstawionej informacji. Radni nic wniesli uwag. Pkt. 8 - Stan opieki zdrowotnei zapewnionv przez osrodki zdrowia dziataiace na terenip Gminy. Przewodniczacy Rady Gminy Psary oswiadczyl. ze Czlonkowie Komisji Budzetu. Finansow i Gospodarki Gminy mieli mozliwosc spotkania z Pania. Dyrektor NZOZ - Renislawq Sobczyk - Sitko. Rowniez radni otrzymali informacje od Pani Dyrektor Joanny Bilejczuk z Osrodka Zdrowia z Gory Siewierskiej (Zafcjcznik nr 6). Przewodniczacy Rady nadmienit, iz Pani Dyrektor Joanna Bilejczuk informuje radnych o swoich sukcesach. Jest zawarta rowniez informacja ile osob przebywa, pracuje w Osrodku. Przewodniczacy wyrazil zadowolenie, iz taki Osrodck funkcjonuje na terenie Gminy. Zapytat, czy radni majq pytania. Przewodniczacy Rady poinformowal, iz na dzisiejszym spotkaniu obecna jest Pani Wojcik. Pani Wojcik wyjasniia, iz padio p>1anie na Komisji Budzetu do pani Dyrektor Renistawy Sobczyk - Sitko dotycz^ce: ile zostato zgioszonych do Sanepidu zachorowan na krztusiec. Odpowiedziala, iz byro to 5 dzieci. Pani Wojcik zwrocila uwag? na problem planu termomodernizacji przychodni zdrowia w Samowie. Budynek ulega gruntownej przebudowie. DodaJa, iz na planie brakuje gabinetu zabiegowego. Pani Wojcik oznajmila. iz taki gabinet jest rzecza, podstawowa.. Zwrocita si? z prosba, iz jezeli przez okres 4 miesi?cy nie bed^ uzytkowane pomieszczenia w Samowie w Domu Kultury, to czy istnieje mozliwosc zwolnienia z czynszu przez okres od maja do sierpnia. Pan Marian Koziel - Wojt Gminy Psary odpowiedzial iz problemu na dzieri dzisiejszy nie ma. Wyjasnil, iz kazdy projekt musi zostac zaopiniowany przez nadzor budowlany. Pan Wojt dodal. iz projektant uzyskat zgode. na projekt. Oznajmii. iz jest po rozmowach zc strazakami, gdzie uznano, ze gabinet zabiegow>' bedzie zrobiony. Zostanie pomniejszona sala OSP i w tym miejscu powstanie gabinet zabiegowy. Pan Wojt odniosl si? do kwestii zwolnienia z czynszu. Wyjasnil, iz taka mozliwosc istnieje, wystarczy tylko pisemne zwrocenie sie z taka prosb^. Pan Wojt oznajmit. iz na pewno zwolni z placenia czynszu. z uwagi na to, ze obiekt nic be-dzie uzytkowany. Gtos zabrata Pani Magdalena Gdesz - Sobczak. ktora zapytala, w jakim stopniu kontiakt

10 z Narodowym Funduszem Zdrowia odpowiada za zapotrzebowanie, jesli chodzi o uslugi medyczne gminy. Kolejne pytanie: jaki jest czas oczekiwania do lekarza specjalisty. Jakiego typu akcje pro - zdrowotne beda_odbywaty si? w gminie. Pani Wojcik odpowiedziala, iz terminy oczekiwania do iekarzy specjalistow w porownaniu z innymi placowkami sa_ bardzo krotkie. Jak przyklad podala lekarza laryngologa, neurologa gdzie zapisy realizowane sa w przecia^u tygodnia, natomiast dluzsze sa_ terminy do okulisty. Spowodowane moze to bye faktem, iz do okulisty nie jest wymagane skierowanie. Jesli chodzi o skierowania na usg, to pacjent oczekuje 1. 2 tygodnie. Pani Wojcik odpowiedziala na pytanie dolyczace realizacji kontraktu. Wyjasnila. iz istnieje iiosc porad specjalistycznych na rok, np Sa_ one rozdziclane na miesiace. Realizowane jest zgodnie z planem, ktory jest wypracowany na poczatku roku. Jesli chodzi akcje pro - zdrowotne to NFZ ustala akcje, rowniez lirmy farmaceutyczne prowadza. takie akcje, ktore oplacaja_z wlasnych srodkow. Przewodniczacy Rady Gminy zapytal. czy radni majq pytania. Wobec braku pylaii Przewodniczacy zarz^dzil przerw? w obradach. W przerwie radni mieli mozliwosc obejrzenia wyst?pu.powiatowych Przystojniak6w" z Sarnowa. Pan Wojt - Marian Koziel wreczajac kwiaty zlozyl podzi?kowania Pani Ewie Solipiwko - Dyrektor Szkoly Podstawowej w Sarnowie. ktora przez dwie kadencje pclnila fimkcj? Dyrektora szkoly. Podziekowal za pozytywna. wspolprac?. w imieniu swoim i wspotpracownikow. Przewodniczacy Rady Gminy - Pan Jacenty Kubica w imieniu Rady Gminy podzi?kowai za wspolprac?, myslqc ze Pani Dyrektor pozostanie nauczycielem w naszej Gminie. Podzie_kowania za wspolprace ztozyli: Pani Kiystyna Pawlik - Dyrektor Gminncj BIblioteki Publicznej, Pani Agnieszka Sarnik - Kierownik Osrodka Pomocy Spolecznej wraz z Panem Aleksandrem Kocwinem. Pani Ewa Solipiwko - Dyrektor szkoly Podstawowej w Sarnowie podzi?kowata wszvstkim za wspolprace. Nadmienita. iz jest taki moment w zyciu czlowieka, kicdy z przyczyn osobistych trzeba zrezygnowac, zacz^c robic cos nowego. Pani Dyrektor nadmienila, iz to, co najwazniejsze udalo si? wspolnie zrobic i ma nadziej?, ze pozostawi po sobie tylko dobre wspomnienia. Pani Dyrektor zyczyla wszystkim dobrej wspolpracy z nowym Dyrektorem placowki oraz duzo slonca podczas wakacji. Pkt. 9 - Podiecie uchwal Radv Gminv Psary: 1) Zatwierdzenia taryfdla zbiorowego zaopatrzenia w wod<>. Przewodniczacy Rady Gminy - Pan Jacenty Kubica oznajmil, iz radni mieli mozliwosc rozmowy z Panem Jerzym Wyporskim - Dyrektorem Zakladu Gospodarki Komunalnej. Zostala przedstawiona kalkulacja, z ktorej wy-nika, iz proponowana jest cena wody 3,50 zl + 7% VAT. 10

11 W sumie 1 m 3 kosztowalby 3,75 zl. Oplata abonamentowa wyniesie 2.90 zl za jeden miesiac. Przewodniczacy Rady zapytal, czy radni maja. pytania do przedstawionego projektu uchwaly. Radni nie wniesli uwag. Przewodniczacy Rady zarzadzil glosowanie nad przyjeciem projektu uchwaty w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wode. w okresie od 14 lipca 2009r. do 13 lipca 2010 roku. W wyniku gtosowania: za przyjeciem uchwaly - 0 glosow, przeciw. 7 glosow, wstrzymujacych si? - 8 glosow. Uchwala nie zostala przyje.ta, ccna wody pozostaje na tym samym poziomie. Projekt uchwaty w sprawie: zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wode. - stanowi zala_cznik nr 7 do nin. protokolu. 2) Wyrazenia zgody na uzyczenie na okres 3 lat cz&d budynku w Psarach przy ul. Szkolnej 100, stanowiacego wlasnosc gminy. Przewodniczacy Rady oznajmil, iz projekt uchwaty dotyczy obiektu mieszczacego si? przy ulicy Szkoincj 100, o powierzchni 210,86 m2 na rzecz Osrodka Pomocy Spolecznej na okres 3 lat. Przedstawil podstaw? prawns Nieruchomosc jest ujawniona w ksiedze wieczystej. Przewodniczacy Rady zarz^dzil glosowanie nad przyjeciem powyzszej uchwaly. W wyniku gtosowania: za przyj ecicm uchwaly - 15 glosow, przeciw _ o gtosow, wstrzymujacych sie - 0 glosow. Uchwala zostala przyjeta - 15 glosami,,za". Uchwala Nr XXXU/247/2009 Rady Gminy Psary z dnia 27 maja 2009r. w sprawie: wyrazenia zgody na uzyczenie na okres 3 lat czesci budynku w Psarach przy ul. Szkolnej 100, stanowiacego wlasnosc gminy - stanowi zatycznik nr 8 do nin. protokoiu. 3) Wyrazenia zgody na wynajem na okres 3 lat lokalu biurowego mieszczqcego sie w budynku w Psarach przy ul. Szkolnej, stanowiacego wlasnosc gminy. Przewodniczacy Rady Gminy Psary oswiadczyl, iz projekt uchwaly dotyczy wyrazenia zgody na wynajem lokalu dla Pana Zdzisiawa Michniewskiego i Jerzego Jeszkc, prowadzacych dziatalnosc gospodarczajako Zaklad Uslug Rolniczo - Komunalnych na okres 3 lat, powierzchnia lokalu wynosi 12 m2. Przewodniczacy Rady wyjasnil, iz nieruchomosc jest ujawniona w ksi^dzc wieczystej. Zarzadzil glosowanie nad przyj?ciem uchwaly. W wyniku glosowania: za przyjeciem uchwaly - 14 glosow, przeciw _ o glosow, 11

12 wstrzymuj^cych si? - ] gios. Uchwala zostala przyjeia - 14 glosami,,za". Uchwala Nr XXXII/24S/2009 Rady Gminy Psary z dnia 27 maja 2009r. w sprawie: wyrazenia zgody na wynajem na okres 3 lat lokalu biurowego mieszczacego si? w budynku w Psarach przy ul. Szkolnej. stanowiacego wlasnosc gminy - slanowi zalijcznik nr 9 do nin. protokolu. 4) Zmiany Uchwaly Nr XXVII/195/2008 Rady Gminy Psary z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiqzywania Problemow Alkoholowych oraz Przeciwdzialania Przemocy na 2009 rok. Przewodniczacy Rady Gminy - Pan Jacenty Kubica wyjasnil, iz radni mieli mozliwosc dyskutowania z Panem Aleksandrem Kocwinem, ktory szczegolowo przedstawif zmian? uchwaiy. Nadmienii. iz pizeniesienia srodkow finansowych b?dq przeznaczone m.in. na ogrodzenic, zakup tonerow, drukarek, zaj?cia plastyczne. Przewodnicz^cy Rady zarz^dzil glosowanie nad projektem uchwaly. W wyniku glosowania: za przyj?ciem uchwaly - 15 glosow, przeciw - o glosow, wstizymujqcych si? - 0 glosow. Uchwala zostala przyjeta - 15 glosami,,za". Uchwata Nr XXXH/249/2009 Rady Gminy Psary z dnia 27 maja 2009r. w sprawie: zmiany Uchwaly Nr XXVII/195/2008 Rady Gminy Psary z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiazywania Problemow Alkoholowych oraz Przeciwdzialania Przemocy na 2009 rok - stanowi zala_cznik nr 10 do nin. protokolu. 5) Zmian w budzecie gminy na 2009r. Pan Jacenty Kubica - Pizewodniczacy Rady Gminy Psary oznajmil, iz temat byl poruszony na posiedzeniach Komisji. Zmiany w budzccie grainy dotyczy zapewnienia srodkow finansowych na wykonanie drogi na,,czerwonym Kamieniu". Przewodniczacy Rady przedstawil podstaw? prawn^. Dokonano aktualizacji zalacznika do uchwaly budzelowej. W wyniku glosowania: zaprzyj^ciem uchwaly - 8 glosow, przeciw _ 2 gtosy, wstrzymujacych si^ - 5 glosow. Uchwala zostala przyje_ta - 8 glosami,,za". Uchwala Nr XXXII/250/2009 Rady Gminy Psary z dnia 27 maja 2009r. w sprawie: zmian w budzecie gminy na 2009r. - stanowi zalacznik nr 11 do nin. protokolu. 6) Zaciqgnitciapozyczki z WFOSiGW w Katowicach na dofinansowanie zadania pn. "Termomodernizacja wraz z wytnianq irodla ciepla i instalacji grzewczej 12

13 w budynku Gminnego Osrodka Kultury w Samowie " cetem ograniczenia potrzeb cieplnych. Przewodniczacy Rady Gminy Psary przedstawil podstawe. prawna uchwaly. Przedstawiona zostata informacja, iz splata pozyczki nastapi w latach W wyniku giosowania: za przyjeciem uchwaty - 9 glosow, przeciw - 3 gfosy. wstrzymujacych si? - 3 glosy. Uchwala zostala przyje_ta - 9 gfosami..za". Uchwala Nr XXXII/251/2009 Rady Gminy Psary z dnia 27 maja 2009r. w sprawic: zaciqgniecia pozyczki z WFOSiGW w Katowicach na dofinansowanie zadania pn. "Termomodernizacja wraz z wymiana^ zrodla ciepia i instalacji grzewczej w budynku Gminnego Osrodka Kultury w Sarnowie" cclem ograniczenia potrzeb cieplnych - stanowi zal^cznik nr 12 do nin. protokotu. 7) Zaciqgniecia kredytu dtugoterminowego na realizacje inwestycji pn.,,termomodernizacja wraz z wymianq zrodla ciepta i instalacji grzewczej w budynku Gminnego Osrodka Kultury w Sarnowie ". Przewodniczacy Rady Gminy - Pan Jacenty Kubica przedstawil podstawe prawn^ uchwaty. Po zatwierdzeniu przez Rade_ Grainy uchwaly, zostanie zacia^niety kredyt w wysokosci 1 mln zl. Splata kredytu nastapi w latach W wyniku glosowania: za przyjeciem uchwaly - 9 glosow, przeciw - 3 gfosy, wstrzymujacych sie- - 3 glosy. Uchwala zostala przyjeta - 9 gtosami,,za". Uchwala Nr XXX11/252/2009 Rady Gminy Psary z dnia 27 maja 2009r. w sprawie: zacia^niecia kredytu dlugoterminowego na realizacj? inwestycji pn. Termomodernizacja wraz z wymiana^ zrodla ciepla i instalacji grzewczej w budynku Gminnego Osrodka Kultury w Sarnowie"- stanowi zal^cznik nr 13 do nin. protokolu. Pkt Interpelacje i zapytania radnvch. 1. Pan Jaroslaw Klimczyk: - Zapytal, jakie beda_ dalsze losy skargi Pani Nagly, gdyz bieg skardze nie zostal nadany. Na Komisji Budzetu Zaste_pca Wojta oswiadczyt iz radni otrzymaj^ pisemne uzasadnienie skierowania skargi do Rady Gminy. Radni nie otrzymali odpowiedzi. - Jednym z punktow na Komisji Budzetu by!,,stan techniczny budynkow b?d^cych mieniem gminy w porownaniu do 2008r." Przcczytal zapis, jaki zostal przedslawiony radnym na Komisji:,,w porownaniu do 2008r. stan techniczny budynkow gminnych nie ulegl zmianie." Przewodnicza^ca Komisji Budzetu zapytata, dlaczego nie nie zostaio zrobione. Zastepca powiedzial, zc radni 13

14 uzyskali w roku 2007 informacje na w/w temat. Pan Jarostaw Klimczyk nadmienil, iz ubolewa nad faktcm, iz przez 2 lata w gminie nic nie zostato zrobione, chyba zc s^ to informacje niepetne. Dodai. iz prace sa_ wykonywane, radni na posiedzeniu Komisji wskazali jakie prace zostah'jeszcze wykonane.. - Zwrocil siq o przcdstawienie piscmnej odpowiedzi dotyczacego budowy, wykopania przydroznego rowu w Dabiu Chrobakowym. Zapytal: dlaczego Pan Wqjt wskazal takie rozwiazanie, ze jezeli nie b?dzie pozwolenia od mieszkancow na wykopanie rowu, to nie bedzie mozna go wykopac. Okazuje si?, ze row jest kopany w przeciwnym kieninku wsi i tain nie bylo potrzebne zadne pozwolenie mieszkancow. Pan Jarostaw Klimczyk zwrocil sie z pytaniem: dlaczego wczesniej takie podpisy byly mieszkancow byly wymagane, a teraz tego czynic nie trzeba. - Zwrocil sie_ z prosbq o przedstawienie informacji: w jaki sposob i do czego ma bye przystosowany obiekt hali w Strzyzowicach. Prosba o udzielcnie odpowiedzi na nastejmej sesji Rady Gminy Psary. 2. Pan Remigiusz Olesinski: - Zwrocil sie z prosba_ o wyciecie krzakow na ul. Szkolnej w Malinowicach (za posesja^ Pana J?drusika). - Uzupe^nienie brakow w nawierzehni jezdni (wyrwy) na ul. Bory (w obr?bie posesji Pana Krzykawskiego). 3. Pani Lidia Kubieri: - Zadala p\tanie jak wyglada sprawa planu zagospodarowania przestrzennego dla solectwa Preczow i Sarnow. - Powrocila do kwestii przekopu rowu na ul. Polnej w Preczowie. Nadmienita, iz mieszkaricy nie otrzymali zadnej informacji w tym temacie i zwracaja^si? z prosb^ o ponowienie tej sprawy. 4. Pani Magdalena Gdesz - Sobezak: - Zwrocila si^ z pylaniem: czy istnicje mozliwosc usytuowania przystanku na zadanie przy skrzyzowaniu ulicy Podwale, w kieninku kosciola polsko - katolickiego i ulicy Szosowej. Zapytaia, czy Urzad Gminy otrzymal odpowiedz w tym temacie. - Zmeliorowanie oraz ustalenie wlascicieli dwoch dzialek, przy ktorych jest czt^sc ulicy Szosowej, przy posesjach Kamiriska. Wilczek - Platck - Hans.. Droga jest nizej poziomu ul. Szosowej. Dzialki s^ nie zmeliorowane, zaniedbane i droga zalewa ulic?. Mieszkaricy na wlasny koszt zrobili male odprowadzenie. Zapytaia, czy jezeli istnieje taka mozliwosc, aby Urzad Gminy ustalil wlascicieli dziaiki i zmobilizowal do tego, aby wykosili na nich zarosla i udroznili melioracj? 5. Pan Zbigniew Stanik: - Zwrocil si? z prosba^ o powiadomienie Wojewodzkiego Zarzq.du Drog, iz przy w\-jezdzie 14

15 w prawo na Katowice (mi?dzy Psarami a Samowem) znajduja, si? 2 wyrvvy w jczdni. 6. Pan Szczepan Kotula: - Zwrocil si? z prosba, aby na stronie inlernetowej Urzedu Gminy zostaty przedstawione propozycje zmian poprawy Iinii autobusowych w Gminie. - przypomniaf o koszeniupoboczy, wiatach przystankowych. - Zwrocil si? z prosba. o usuni?cie wyrwanego krzaku na,,czerwonym Kamieniu". Gadac od Gory Siewierskiej, w kierunku koiiczacych si? dzialek). 7. Pan Jacek Gwozdz: - Poinformowal, iz skierowat pismo do PZD w Rogozniku z powiadomieniem Komendy Powiatowej Policji, odnosnie zebrania, wyrownania pobocza na skrzyzowaniu ulicy 1 Maja i ul. Podwale. Nadmienil, iz radni czekaja. 2 lata i nie zostalo to wykonane, pomimo, ze Zaste_pca Wojta 2 -krotnie piseranie zwracat si? do PZD. - Zwrocil si? z prosba_ o wydanie zgody na usunie_cie suchego drzewa ( na wjezdzie do posesji Pani Podziemskiej na ul. Podwale w Strzyzowicach - budynek z prawej strony). ktore stwarza zagrozenie, a strazacy w ramach cwiczeri je usunq. - Przypomnial, iz nie wprowadzono do porzadku obrad Sesji rozpatrzenia skargi Pani Anny Nagty. NadmieniL ze radni wypowiadali si?, ze nie chca^ rozpatrywac tej skargi. Pan Jacck Gwozdz oznajmit, iz skarga musi z powrotem wrocic do ponownego rozpatrzenia na posiedzenie Komisji Rewizyjnej. Zwrocil sie z prosba. do Zast?pcy Przewodniczacego Komisji Rewizyjnej - Pana Remigiusza Olesinskiego o zwolanie w tr>'bie nadzwyczajnym komisji i rozpatrzenie powyzszej skargi. - Oswiadczyl, iz Pan Smyczyk, nie okreslil rodzaju skargi i czy ostatnie odwolanie nalezy traktowac jako skarge_. Dodat, iz jest bardzo krotki temiin do rozpatrzenia tego tematu (5.06). 8. Pan Szczepan Kotula: - Zwrocil si? z prosba o powiadomienie Powiatowego Zarz^du Drag, iz na drodze kolo cmentarza w Strzyzowicach prawa strona drogi jest bardzo niebezpieczna - znajduje sie tarn wyrwa w jezdni. 9. Pan Jacenty Kubica: - Nawiazal do sytuacji KZK GOP-u, gdzie na ostatniej Scsji zwrocil uwage_, iz micszkaricy Psar korzyslajacy z Iinii 125, jada^cy do Grodzca 18 minut, po zmianach pojad^39 minut. Poinformowat, iz byl uczestnikiem Komisji od poczafcu do konca, l^cznie z dwoma wyjazdami do KZK GOP-u. Zadal pytanie,,co z tcgo". Przewodniczacy Rady zapytal, czy chociaz jeden jego wniosck byl przeglosowany na tej Komisji. Oznajmit. iz otrzymana odpowiedz na interpelacj? go nie satysfakejonuje. Przewodniczacy Rady zaznaczyl, iz zostato skierowane w imieniu mieszkaricow pismo do KZK GOP-u, o podj?cie stosownych dziatan. 15

16 - Zwrocil uwage, iz nie uzyskal odpowiedzi na interpelacje,,,dlaczego nie zostal postawiony znak,,30" na godzin? koto Pana Kozuszka". Pan Jacenty Kubica oznajmil, aby odpowiedzi na interpelacje wpiywaty zgodnie z terminem. - Zapytal, jaki jest postep prac przy projektowaniu ul. Reymonta, Kasztanowej, Granicznej. Odniosl sie do projektu na,,czerwony Kamien". Przewodniczacy Rady wyjasnil. iz byl temu przeciwny. Wyrazit swoje zadowolenie, ze,,uzyskalismy kwotc. w wysokosci ,00 zi. na droge, ale trzeba pamietac, ze taka. sama. sum? nalezy przeznaczyc ze swojego budzetu. Przewodniczacy Rady nadmienil, iz radni \vnioskuja_ przez okres 2 lat o wykonanie 100, 200 m drogi.,,w tym uktadzie te krotkie drogi nigdy nie bedq zrobione". Przewodniczacy Rady oswiadczyl, iz wykonujc sie droge na,,czerwonym Kamieniu". gdzie nie jest jeszcze wybudowany ani jeden dom. - Zwrocil sie z prosb^ o pisemne poinformowanie, w jakim terminie nastapi zakoriczenic prac zwiazanych z umieszczeniem protokolow na stronie internetowej Urzedu Gminy z kontroli oraz protokotow z Komisji i Sesji Rady. -Przewodniczacy Rady zwrocil uwage, iz na tablicy ogtoszen Urzedu Gminy widnieje informacja. w jakich miejscach komitety wyborcze moga umieszczac piakaty. Nadmienil, iz,,na ptocie, wiacie przystankowcj piakaty vvisz^'. NadmieniJ, iz zwracai sie z prosb^ o zabudowanie tabliczek na wiatach przystankowych, aby nie byly umieszczane takie ogloszenia. Przewodniczacy Rady jako przyktad dobrego dzialania w tym kiemnku podal kiosk przy ul. Zwyciestwa w Psarach, gdzie przez 3 micsiace byla umieszczona informacja o zakazie wywieszania ogloszen. ktora poskutkowaia. Zwrocit si? z prosb^ o zainteresowanie sie sprawa^ naklejania przez komitety wyborcze plakatow w miejscach nie przewidzianych do ich umieszczenia. Przewodniczacy Rady Gminy zapytal, czy radni maja_pytania. Nadmienil, iz ma nadzieje. ze w stosownym czasie radni otrzymaja_odpowiedz na zgloszone interpelacje. Glos zabral Przewodniczacy Komisji Rewizyjnej - Pan Jacek Gwozdz, ktory zapytal jakie beda.dalsze losy skargi Pani Nagly oraz wniesionego odwolania Pana Smyczyka. Przewodniczacy Rady Gminy Psary v\yjasnit, iz rozmawiat z Panem Smyczkiem, ktory wyraznie okreslil we wniesionym podaniu, iz jest to odwolanie skierowane do Rady Gminy. Pan Smyczyk oznajmil, :z przyjedzie do Urzedu Gminy, gdyz chciaiby si? zapoznac z wyciqgicm z protokolu z poprzedniej Sesji. Przewodniczacy Rady nawiazal do kolejnego tematu, w ktorym Panstwo Lorenc pisza, iz Urzedowe pisma z piecza_tka, Urzedu Gminy Psary podpisuje Przewodniczacy Rady. Oznajmil. iz Przewodniczacy Komisji Rewizyjnej powinien zapraszac skarzqcych na posiedzenia Komisji Oswiadczyl, ze nie ma zadnych przeciwwskazan. aby Komisja zwolala swoje posiedzenie i rozpatrzyla tematy.

17 Pkt. 11- Wolne. wnioski. 1. Pan Marian Sobieraj soltys Gory Siewierskiej: - Zapytai, kiedy zakoncza. si? prace dokoriczeniowe - wylozenia kostki na wiatach przystankowych. -Zapytai: kiedy nastapi wyciecie drzew samosiejek w kanale przy boisku oraz przekopanie rowow, Poinformowal, jak zostala rozwiazana sprawa smieci w gminie Tapkowice. Oznajmil, iz zostai wylozony bojier samochodowy dla mieszkancow, ktorzy nie maja_ pienie_dzy, gdzie Urzad Gminy ponosi za to koszty. Pan Soltys oznajmil, iz jest to dobra metoda, jesli chodzi o gmine_ Tapkowice. Zwrocil si? z prosba_ do przedstawicielki Posla Grzegorza Dolniaka, aby przekazal wniosek do Wojewody Slaskiego, ze beda_placic za worki foliowe ci, ktorzy be_da ich uzywac. Oswiadczyl, aby Wojewoda polecit w>'konanie zarz^dzenia, aby np. mleko bylo pakowane w szklanych opakowaniach oraz to, zeby irmc opakowania foliowe byly na terenie wojewodztwa sl^skiego zlikwidowane. 2. Pan Wojciech Kamecki - soltys Preczowa: - Powrocil do tematu komunikacji autobusowej na terenie Preczowa. Oznajmil, iz mieszkaricy przygotowali propozycj? zmiany rozkladu jazdy. Zwrocil sie_ z prosb^ o przedsta wienie dalszych krokow dzialania. - Zlikwidowanic parkingu przy przedszkolu w Sarnowie. Nadmienil, iz chodnik przy przedszkolu zostal niepotrzebnie wykonany. - Poprawa stanu nawierzchni ul. Szkolnej w Preczowie. - Wzmozona kontrola samochodow ci?zarowych parkuja_cych na ul. Szkolnej w Preczowie. - Informowanie sollysa o odbywajacych sic wizjach lokalnych w sotectwie Preczow. Przewodniczgcy Rady Gminy Psary - Pan Jacenty Kubica zwrocil uwag?, iz soitys Preczowa - Pan Wojciech Kamecki mowiac o KZK GOP-ie miai na mysli rozklad, ktor>' zostal przedstawiony przez jedyne solectwo w odniesieniu do oszcz^dnosci. Zostaio to pominiete. Oznajmit, iz caly program nazywa si?,,optymalizacja przewozow autobusowych". Przewodnicza_cy Rady wyrazil, iz.,ma si? to z niczym". GJos zabral Pan Jacek Gwozdz - Przewodniczacy Komisji Rewizyjnej, ktory przypomniai, iz Komisja Rewizyjna odb?dzie spotkanie 19 czerwca. Zapytai, czy Komisja zaplanuje wczesniejsze, dodatkowe posiedzenie. Przewodniczacy Rady Gminy wyjasntf. iz jesli tylko Pan Smyczyk okresli ostatnic,,odwoianie" to wtedy b^dzie wszystko wiadome. Pan Jacek Gwozdz oswiadczyl, iz w zwia_zku z tym, ze Pan Smyczyk nie okreslit, ostatniego pisma - rodzaju skargi, zwrocil si? z prosb^ aby na czas jego nieobccnosci tym tematem 17

18 zajai si? Zast?pca Przewodniczacego Komisji Rewizyjnej. Pan Jaroslaw Klimczyk powrocil do tematu skargi Pani Nagly. Nadmienit, iz radni zgodzili si?, iz organem wlasciwym do rozpatrzenia skargi jest Pan Wojt. Pan Jaroslaw Klimczyk zaznaczyl, iz mimo tego. be_dzie to rozpatrywala Komisja Rewizyjna. W takim wypadku wnioski radnych nie maja zadnego sensu. Zaproponowal, aby Przewodniczacy Komisji Rewizyjnej nie zwoiywal nadzwyczajnego posiedzenia Komisji, gdyz takie post?powanie musi prowadzic jedna wskazana osoba. Oznajmiai, aby skontaktowac si? z Zast?pca Wojta - Panem Januszem Majczakiem, ktory prowadzil postepowanie wyjasniajace. Pan Jaroslaw Klimczyk nadmienil, iz po bl?dnej dekretacji zostanie ona skierowana do Przewodniczacego z prosba^ o wrocenie. Kolejna. kwestiajest wys&nie zapytania do niezaleznego radcy prawnego. Pan Janusz Majczak - Zast?pca Wojta wyjasnil kwestie bl?dnej dekretacji. Poinformowal, iz nie b?dzie si? wypowiadal na temat oceny pewnych faktow pod wzgl?dem prawnym. Zast?pca Wojta oznajmil, iz dekrelacja byla prawidlowa. Oswiadczyl, iz wszyscy radni uzywaja_ jednego stwierdzenia, ze skarga powinna trafic do rozpatrzenia do Wojta Gminy Psary. Zastepca Wojta zaznaczyl, iz w momencie glosowania, radni nie sajednomyslni. Glos zabrala Radca Prawny, ktora zwrociia uwag?, iz pojawil si? wniosek Komisji, aby wprowadzic uchwale dotyczqcti przekazania skargi Pani Anny Nagly do rozpatrzenia Wojtowi Gminy Psary. Wniosek ten, nie uzyskal wiekszosci glosow. Radca Prawny wyjasnila, iz zmiany porz^dku obrad mozna glosowac niekoniecznie na poczatku posiedzenia. lecz w kazdym czasic Irwania sesji. Oswiadczyla, iz Sesja si? nie zakoriczyla i mozna wprowadzic ten projekt uchwaly jako ostatm punkt w porzadku posiedzenia. Musi on zostac przeglosowany bczwzgl?dna, wi?kszoscia. gtosow. Radca Prawny zwrociia sie do radnego. iz nie powiedziala, ze skarga powinna zostac rozpatrzona przez Wojta Gminy Psary. Oznajmila, iz jest to sprawa wajtpliwa. gdzie wa,tpliwosci narastaly i z tzw. ostroznosci procesowej zostala skarga skierowana pod obrady Rady Gminy. Radca Prawny nadmienila, iz jesli radni maja_ w^lpliwosci, czy sa^ wlasciwym organem do jej rozpatrzenia, to nie nie stoi na przeszkodzie. aby przekazac skarge_ Panu Wojtowi. Jest to kwestia proceduralna, w ktorej mowimy o organie wtasciwym do jej rozpatrzenia. nie mowimy natomiast 0 tresci skardze. Przewodniczqcy Rady Gminy - Pan Jacenty Kubica odpowiedzial, iz,,decyzje Rady Gminy Si* jakie s^ i nie mozna manipulowac raz tak, a raz inaczej". Dodal, iz w 19 - letnim doswiadczeniu 1 po przeprowadzeniu 244 Sesji nie spotkal si? z taka sytuacja, jak dzisiaj. Przewodniczacy Rady Gminy zwrocil si? do Soltysa Tadeusza Kubika o nie zaklocanie porzadku obrad Sesji. Przewodniczacy Komisji Rewizyjnej - Pan Jacek Gwozdz przedstawil, iz w zwiazku z tym. ze radni sa_,,za" tym, aby skarg? Pani Anny Nagly rozpatrzyt wedlug kompetencji Wojt Gminy 18

19 i wobec braku przeciwwskazari. ze strony radcy prawnego, iz w kazdym momencie trwania Sesji mozna wniesc do porzadku obrad projekt uchwaly, Przewodniczacy Komisji Rewizyjnej wysttjpii z wnioskiem o wprowadzenie do porzadku obrad Sesji Rady Gminy - projektu uchwaly w sprawie rozpatrzenia skargi Pani Anny Nagly przez Wojta Gminy Psary. Przewodniczacy Rady Gminy Psary zarza_dzii pi?ciominutow^ przerw? w obradach. Po przerwie wznowiono obrady. Glos zabral Pan Jaroslaw Klimczyk, ktory zapytal, czy radni po zakoriczeniu postepowania. bed^mieli mozliwosc zapoznania si? z przeprowadzonym poste_powaniem orazjego tokiem. Przewodniczacy Rady Gminy Psary odpowiedzial, iz skoro wszystko w Gminic jest jawne, to chyba nic nie stoi na przeszkodzie, aby radni mogli si? z dokumentacja, zapoznac. Zastepca Wojta - Pan Janusz Majczak wyjasnil. iz vv gre_ wchodzi ustawa o ochronie danych osobowych i zgody osoby skarzacej bioracej udziat w postejxiwaniu. Przewodniczacy Rady Gminy Psary odpowiedzial, iz dane osoby skarzacej sa_ znane i to nie jest zadna tajcmnica. Dodal, iz chodzi o to. aby byla jawnosc. Zaste_pca Wojta - Pan Janusz Majczak objasnit, ze podczas rozmowy, wyshichania stron zostanie zadane takie pytanie i jesli strony postepowania wyraz^ zgode to takie informacje zostana, udost?pnione Pan Jaroslaw Klimczyk oznajmih iz jesli zostalyby przekazane przez Zast^pc? Wojta protokoly z przesluchari stron, to niepotrzebna bylaby zgoda tych osob. Nadmienih iz taka dokumentacja powinna zostac przekazana w calosci. Pan Jaroslaw Klimczyk zaznaczyl, iz jesli osoba, ktorej skarga dotyczy nie wyrazi zgody. to jej zeznania mozna wylaczyc. Zast^pca Wojta odpowiedziat, iz zgodnie z dost^pem do informacji publicznej, calosc informacji, ktora podlega udoslej>nieniu zostanie udost^pniona. Natomiast to. co podlega wyla^czeniu, zostanie wyia^czone. Glos zabral Pan Jacek Gwozdz, ktory oswiadczyt iz jezeli komisja sledcza w Sejmie ma dost^p do dokumentow, to nie widzi zadnych przeciwwskazari, aby radni nie mieli doste_pu do dokumentow. Pan Marian Koziet - Wojt Gminy Psary poinformowal, iz nikomu nie zalezy na jakiejkolwiek manipulacji w tej sprawie. Oznajmil, iz jezeli pozwoli na to prawo, to nie ma zadnych przeszkod do udost^pnienia dokumentacji. Pan Wojt uzupelnil wypowiedz, iz zostala wybrana przez Rad? Gminy Komisja Rewizyjna i bye moze b^dzie ona mogla si^ zapoznac z materialami i przekazac innym radnym informacj? na ten temat. Gtos zabrala Pani Radca Prawny, ktora wyjasnila, ze jesli tylko dokumenty nie b^d^ naruszaly przepisow o ochronie danych osobowych, dodatkowo bedzie zgoda osob 19

20 zainteresowanych i beda. podlegalv publikacji zgodnie z dostepem do informacji publicznej to takie dokumenty sajawne. Pan Marian Koziel - Wojt Gminy Psary poinformowal, iz jesli tylko prawo pozwoli, to nic widzi zadnych przeszkod na udoste_pnienie dokumentacji. Przewodniczacy Rady Gminy zapytaf radnego Jaroslawa Klimczyka, czy taka odpowiedz na pytanie go satysfakcjonuje. Pan Jarostaw Klimczyk potwierdzil. Przewodniczacy Rady Gminy - Pan Jacenty Kubica zarzadzij glosowanie nad wprowadzeniem do porzadku obrad Sesii Radv Gminv proiektu uchwalv dotvczacego roypaf^pn^ skargi Pani Annv Naelv orzez Woita Gminv Psarv W wyniku giosowania: zaprzyj?ciem poprawki - 12 glosow, przeciw. 3 gtosy_ wstrzymujacych si? - 0 glosow. Przewodniczacy Rady oznajmit, izjest to poprawka do porza_dku obrad Sesji. Wobec powyzszego zostaje wprovvadzona w pkt uchwata dotycz^ca rozpatrzenia skargi Pani Anny NagW przez Wojta Gminy Psary. Wobec powyzszego porz^dek obrad przedstawia si? nast?pujaeo: 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocnosci obrad. 2. Przyj^cie porzadku obrad. 3. Przyj^cie protokom z XXXI Sesji Rady Gminy Psary. 4. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania. 5. Informacja z dzialalnosci Wojta Gminy Psary w okresie mie_dzysesyjnym. 6. Mozliwosci pozyskania gruntow z Agencji Niemchomosci Rofnej Skarbu Paristwa na 7- cele budowlane. 8. Zagospodarowanie terenow budowlanych w Psarach, ul. Kolejowa i Gora Siewierska 9-,,Czerwony Kamieri". 10. Stan opieki zdrowotnej zapcwniony przcz osrodki zdrowia dziatajace na terenie Gminv. 11. Podje-cie uchwal Rady Gminy Psary w sprawie: 1) Zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wod?. 2) Wyrazenia zgody na uzyczenie na okres 3 lat czc-sci budynku w Psarach przy ul. Szkolnej 100. stanovvia^cego wlasnosc gminy. 3) Wyrazenia zgody na wynajem na okres 3 lat lokalu biurowego mieszczqcego si? w budynku w Psarach przy ul. Szkolnej. stanowiacego wlasnosc gminy 4) Zmiany Uchwaty Nr XXVI1/195/2008 Rady Gminy Psary z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwia_zywania Problemow Alkoholowych oraz Przeciwdzialania Przemocy na 2009 rok. 5) Zmian w budzecie gminy na 2009r. 6) Zaci^gniecia pozyczki z WFOSiGW w Katowicach na dofmansowanie zadania pn. "Termomodemizacja wtaz z wymiana^zrodla ciepla i instalacji grzewczej w budynku Gminnego Osrodka Kultury w Sarnowie" celem ograniczenia potrzeb cieplnych. 7) Zaci^gni^cia kredytu dlugoterminowego na realizacj? inwcstycji pn. "Termomodemizacja wraz z wymiana^ zrodla ciepla i instalacji grzewczej 20

2. Analiza zalozen do Programu Profilaktyki i Rozwia.zywania Problemow Alkoholowych oraz

2. Analiza zalozen do Programu Profilaktyki i Rozwia.zywania Problemow Alkoholowych oraz RADA 42-512 Psary, u{ PSA RY ROlV-0063-2-11/09 ProtokoJ nr 38/09 posiedzenia Komisji Oswiaty, Zdrowia i Ochrony Srodowiska w dniu 22 grudnia 2009r. Posiedzenie Komisji odbylo si? w Urzedzie Gminy w Psarach.

Bardziej szczegółowo

Protok61Nr XIXl08. W wyniku glosowania Rada Gminy 12 glosami "za" przyj~la porz~dek obrad w brzmieniujak nizej:

Protok61Nr XIXl08. W wyniku glosowania Rada Gminy 12 glosami za przyj~la porz~dek obrad w brzmieniujak nizej: Protok61Nr XIXl08 z sesji Rady Gminy w Lelkowie odbytej 02 grudnia 2008 r. pkt 1 Otwarcie i stwierdzenie prawomocnosci obrad Przewodnicz~cy Rady Gminy Wladyslaw Kaczor otworzyl obrady sesji i po powitaniu

Bardziej szczegółowo

RADA QM\m PSARY 42-512 Psary, ul Malinowicka 4

RADA QM\m PSARY 42-512 Psary, ul Malinowicka 4 RADA QM\m PSARY 42-512 Psary, ul Malinowicka 4 RO1V-0063-2-10/09 Protokot nr 37/09 z posiedzenia Komisji Oswiaty, Zdrowia i Ochrony Srodowiska w dniu 16 listopada 2009r. Posiedzenie Komisji odbyto si?

Bardziej szczegółowo

RADA GMII1Y PSARY 42-512 Psary, ul Maiinowicka 4

RADA GMII1Y PSARY 42-512 Psary, ul Maiinowicka 4 RADA GMII1Y PSARY 42-512 Psary, ul Maiinowicka 4 ROIV-0052-21/10 ProtokolnrXLVIII/10 z sesji Rady Gminy Psary w dniu 28 pazdziernika 2010r. XLVIII Sesja Rady Gminy Psary odbyla si? w Osrodku Kultury w

Bardziej szczegółowo

RADA QMINY FSARY 42-512 Psary, ul Malinowicka 4

RADA QMINY FSARY 42-512 Psary, ul Malinowicka 4 RADA QMINY FSARY 42-512 Psary, ul Malinowicka 4 ROIV-0063-2-6/09 Protokol nr 33/09 z posiedzenia Komisji Oswiaty, Kultury, Zdrowia i Ochrony Srodowiska w dniu 23 czerwca 2009r. Posiedzenie Komisji Oswiaty,

Bardziej szczegółowo

Pani Agnieszka Samik - Kierownik Osrodka Pomocy Spotecznej w Psarach, Pan Aleksandcr Kocwin - Pracownik Osrodka Pomocy Spolecznej w Psarach

Pani Agnieszka Samik - Kierownik Osrodka Pomocy Spotecznej w Psarach, Pan Aleksandcr Kocwin - Pracownik Osrodka Pomocy Spolecznej w Psarach KADA QMINY PSARY 42-512 Psary, ul Malinowicka 4 ROIV-0063-1-13/09 Protokolnr 39/09 z posiedzenia Komisji Budzetu, Finansow i Gospodarki Gminy w dniu 21 grudnia 2009r. Posiedzenie Komisji odbylo sie w Urze_dzie

Bardziej szczegółowo

Protokól. Wspólnemu posiedzeniu Stalych Komisji przewodniczyl - Przewodniczacy Komisji Gospodarki, Ochrony Srodowiska i Rolnictwa - Pan Henryk Nowak.

Protokól. Wspólnemu posiedzeniu Stalych Komisji przewodniczyl - Przewodniczacy Komisji Gospodarki, Ochrony Srodowiska i Rolnictwa - Pan Henryk Nowak. Protokól ze wspólnego posiedzenia Stalych Komisji Rady Gminy Ksawerów, które odbylo sie w dniu 30 wrzesnia 2010 r. w sali konferencyjnej Urzedu Gminy Ksawerów. Wspólnemu posiedzeniu Stalych Komisji przewodniczyl

Bardziej szczegółowo

z posiedzenia Komisji Oswiaty, Kultury, Zdrowia i

z posiedzenia Komisji Oswiaty, Kultury, Zdrowia i RADA GMINY PSARY 42-512 Psary, u\ Malinowicka 4 ROIV.0012.2.6.2011 Protokol nr 8/11 z posiedzenia Komisji Oswiaty, Kultury, Zdrowia i Ochrony Srodowiska w dniu 20 czerwca 2011 r. Posiedzenie Komisji odbylo

Bardziej szczegółowo

RADA QMINY w Daszynie PROTOKOt Nr W2015 z obrad VI nadzwyczajnej sesji Rady Gminy w Daszynie odbytych w dniu 31 stycznia 2015r. Ad.

RADA QMINY w Daszynie PROTOKOt Nr W2015 z obrad VI nadzwyczajnej sesji Rady Gminy w Daszynie odbytych w dniu 31 stycznia 2015r. Ad. RADA QMINY w Daszynie PROTOKOt Nr W2015 z obrad VI nadzwyczajnej sesji Rady Gminy w Daszynie odbytych w dniu 31 stycznia 2015r. Ad.l Przewodniczacy Rady -Marek Chwiatkowski otworzyt obrady VI nadzwyczajnej

Bardziej szczegółowo

Zapoznanie Komisji z dzialalnoscia Wydzialu Dr6g w 2012 roku, ze szczeg6lnym

Zapoznanie Komisji z dzialalnoscia Wydzialu Dr6g w 2012 roku, ze szczeg6lnym RADA M!ASTA MARKI AI. 0. Pil u d~ k i e g o 95, 05-270 MAR K I PROTOKOL nr 56 tel. (0-22) 781-10 - 03 d. K... B d' t G d. Fax 781-13-78 Z posie zema omrsji u ze OWO - ospo arczej uioj, Mazowieckie kt6re

Bardziej szczegółowo

RADA QMINY PSARY 42-512 Psary, ul Malinowicka 4

RADA QMINY PSARY 42-512 Psary, ul Malinowicka 4 RADA QMINY PSARY 42-512 Psary, ul Malinowicka 4 ROIV-0052-16/10 Protok6inrXLIII/10 z sesji Rady Gminy Psary w dniu 28 kwietnia 2010r. XLIII Sesja Rady Gminy Psary odbyfa si? w Osrodku Kultury w Sarnowie.

Bardziej szczegółowo

Protokól z sesji Rady Gminy w Lelkowie odbytej 13 grudnia 2010 r.

Protokól z sesji Rady Gminy w Lelkowie odbytej 13 grudnia 2010 r. Protokól z sesji Rady Gminy w Lelkowie odbytej 13 grudnia 2010 r. Ad. pkt.l. Otwarcie i stwierdzenie prawomocnosciobrad. Wiceprzewodniczacy Rady Gminy Tadeusz Kaminski otworzyl obrady sesji i po powitaniu

Bardziej szczegółowo

RADA.a' 42-512 Psaiy u U.,,, < ^ 4

RADA.a' 42-512 Psaiy u U.,,, < ^ 4 RADA.a' 42-512 Psaiy u U.,,, < ^ 4 ROIV-0052-22/10 ProtokolnrXLIX/10 z sesji Rady Gminy Psary w dniu 9 listopada 2010r. XLIX Sesja Rady Gminy Psary odbyla si? w Osrodku Kultury w Grodkowie. Sesja rozpocz?la

Bardziej szczegółowo

Pani Ewa Strzeminska. Glowna ksi?gowa Gminnego Osrodka Kultury.

Pani Ewa Strzeminska. Glowna ksi?gowa Gminnego Osrodka Kultury. RADA GMINY PSARY 42-512 Psary, ul Malinowicka 4 ROIV.0012.3.4.2011 Protokol Nr 5/11 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 14 kwietnia 2011r. Posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbylo si? w Urz?dzie Gminy

Bardziej szczegółowo

Protokól. Wspólnemu posiedzeniu Stalych Komisji przewodniczyla - Przewodniczaca Komisji

Protokól. Wspólnemu posiedzeniu Stalych Komisji przewodniczyla - Przewodniczaca Komisji Protokól ze wspólnego posiedzenia Stalych Komisji Rady Gminy Ksawerów, które odbylo sie w dniu 2 listopada 2010 r. w sali konferencyjnej Urzedu Gminy Ksawerów. Wspólnemu posiedzeniu Stalych Komisji przewodniczyla

Bardziej szczegółowo

* RADA QHIIiV FSAKY 42-512 P^ary, ul MalincwicKa 4

* RADA QHIIiV FSAKY 42-512 P^ary, ul MalincwicKa 4 * RADA QHIIiV FSAKY 42-512 P^ary, ul MalincwicKa 4 ROIV-0063-I-22/10 Protokot nr 48/10 z posiedzenia Komisji Budzetu, Finansow i Gospodarki Gminy w dniu 27 wrzesnia 2010r. Posiedzenie Komisji odbylo sie^

Bardziej szczegółowo

RADA GMIttY FSARY 42-512 Psary, ul Malinowicka 4

RADA GMIttY FSARY 42-512 Psary, ul Malinowicka 4 RADA GMIttY FSARY 42-512 Psary, ul Malinowicka 4 ROIV-0063-1-7/09 Protokol nr 33/09 z posiedzenia Komisji Budzetu, Finansow i Gospodarki Gminy w dniu 24 sierpnia 2009r. Posiedzenie Komisji odbylo si$ w

Bardziej szczegółowo

KOPIA 2011-02-18. Wg rozdzielnika

KOPIA 2011-02-18. Wg rozdzielnika MINISTER ZDROWIA KOPIA Warszawa, 2011-02-18 MZ-OZZ-073-23424-17/LO/11 Wg rozdzielnika Stosowanie do postanowien uchwaly Nr 49 Rady Ministrow z dnia 19 marca 2002 r. Regulamin pracy Rady Ministrow (M.P.

Bardziej szczegółowo

z posiedzenia Komisji Budzetu, Finansow i Gospodarki Gminy

z posiedzenia Komisji Budzetu, Finansow i Gospodarki Gminy RADA QMIMY PSARY 42-512 Psary, ul Malinowicka 4 ROIV-0063-1-11/08 Protokol nr 26/08 z posiedzenia Komisji Budzetu, Finansow i Gospodarki Gminy w dniu 19 grudnia 2008r. Posiedzenie Komisji odbylo si? w

Bardziej szczegółowo

RADA QMIWY PSARY 42-512 Psary, ul Malinowicka 4

RADA QMIWY PSARY 42-512 Psary, ul Malinowicka 4 RADA QMIWY PSARY 42-512 Psary, ul Malinowicka 4 ROIV-0063-3-23/10 Protokol Nr 44/10 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 13 kwietnia 2010r. Posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbyio si? w Urz^dzie Gminy

Bardziej szczegółowo

Protokól nr 45/05 z XLV Sesji Rady Gminy Raszyn w dniu 21 lutego 2005 r.

Protokól nr 45/05 z XLV Sesji Rady Gminy Raszyn w dniu 21 lutego 2005 r. Protokól nr 45/05 z XLV Sesji Rady Gminy Raszyn w dniu 21 lutego 2005 r. Wiceprzewodniczacy Rady Gminy Raszyn otworzyl obrady, stwierdzil quorum i zaproponowal przyjecie porzadku obrad, pytajac o uwagi

Bardziej szczegółowo

R a da S m i ny I MiaSlnOZlegtOf\" ~2-350 KOZIEGlOWY ul. PI. Moniuszk1 14

R a da S m i ny I MiaSlnOZlegtOf\ ~2-350 KOZIEGlOWY ul. PI. Moniuszk1 14 R a da S m i ny I MiaSlnOZlegtOf\" ~2-350 KOZIEGlOWY ul. PI. Moniuszk1 14 wol. 4Iq.". r OR-BR.0002.7.20 14 PROTOKOL Nr XLIV/2014 z czterdziestej czwartej Sesji Rady Gminy i Miasta Kozieglowy odbytej w

Bardziej szczegółowo

Protokól. Wspólnemu posiedzeniu Stalych Komisji przewodniczyla - Przewodniczaca Komisji Samorzadowo -Spolecznej - Pani Helena Rusak.

Protokól. Wspólnemu posiedzeniu Stalych Komisji przewodniczyla - Przewodniczaca Komisji Samorzadowo -Spolecznej - Pani Helena Rusak. / Protokól ze wspólnego posiedzenia Stalych Komisji Rady Gminy Ksawerów, które odbylo sie w dniu 29 pazdziernika 2009 r. w sali konferencyjnej Urzedu Gminy Ksawerów. Wspólnemu posiedzeniu Stalych Komisji

Bardziej szczegółowo

PROTOKOL NR XVI/12. Przewodnicz~cego Rady Gminy.

PROTOKOL NR XVI/12. Przewodnicz~cego Rady Gminy. PROTOKOL NR XVI/12 Z Sesji Rady Gminy Ciechanow w dniu 11 maja 2012 roku w lokalu Urz~du Gminy w Ciechanowie pod przewodnictwem Pana Eugeniusza Olszewskiego Przewodnicz~cego Rady Gminy. W Sesji uczestniczylo:

Bardziej szczegółowo

Cf 0053-3 - # ProtokoJ Nr XVIII/08

Cf 0053-3 - # ProtokoJ Nr XVIII/08 Rada qmihy psary 42-512 Psary, ul Malinowicka 4 Cf 0053-3 - # ProtokoJ Nr XVIII/08 z XVIII sesji Rady Gminy Psary w dniu 26.03.2008 r. XVIII sesja Rady Gminy Psary odbyia si? w Osrodku Kultury w Sarnowie.

Bardziej szczegółowo

z posiedzenia Komisji Budzetu, Finansow i Gospodarki Gminy

z posiedzenia Komisji Budzetu, Finansow i Gospodarki Gminy RADA GMINY PSARY 42-512 Psary, ul Malinowicka 4 ROIV-0063-1-7/08 ProtokolNr 22/08 z posiedzenia Komisji Budzetu, Finansow i Gospodarki Gminy w dniu 25 sierpnia 2008r. Posiedzenie Komisji Budzetu, Finansow

Bardziej szczegółowo

3. Ujednolicenie zasad powierzania stanowisk kierownikom jednostek oswiatowych na kolejne

3. Ujednolicenie zasad powierzania stanowisk kierownikom jednostek oswiatowych na kolejne ...!\ OMiiHY PSARY i'1.? Psary, u! Maiinowcka 4 RO1V.0012.2.2.2011 Protokol nr 4/11 z posiedzenia Komisji Oswiaty, Kultury, Zdrowia i Ochrony Srodowiska w dniu 22 lutego 2011 r. Posiedzenie Komisji odbylo

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓL. z XIX Sesji Rady Gminy Baranów. odbytej w dniu 21 pazdziernika 2008 r.

PROTOKÓL. z XIX Sesji Rady Gminy Baranów. odbytej w dniu 21 pazdziernika 2008 r. - - PROTOKÓL z XIX Sesji Rady Gminy Baranów odbytej w dniu 21 pazdziernika 2008 r. Sesja odbyla sie w sali Urzedu Gminy w Baranowie. Na stan 15 radnych w sesji uczestniczylo 13 radnych. Nieobecny Radny

Bardziej szczegółowo

Posiedzenie Komisji odbylo si? w Urz^dzie Gminy w Psarach. Rozpoczelo si?

Posiedzenie Komisji odbylo si? w Urz^dzie Gminy w Psarach. Rozpoczelo si? RADA GMINY FSARY 42-512 Psary, u! Malinowicka 4 ROIV-0063-1-10/08 Protokolnr 25/08 z posiedzenia Komisji Budzetu, Finansow i Gospodarki Gminy w dniu 24 listopada 2008r. Posiedzenie Komisji odbylo si? w

Bardziej szczegółowo

OR.0002.2.2014. Proponowany porz^dek obrad:

OR.0002.2.2014. Proponowany porz^dek obrad: OR.0002.2.2014 Protokol zxli Sesji Rady Gminy Brudzew, ktora odbyla si^ w dniu 14 lutego 2014 n, na sali konferencyjnej Urz^u Gminy Brudzew wgodzinachod 15:30 do 17:00 Proponowany porz^dek obrad: 1. Otwarcie

Bardziej szczegółowo

Protokol. Kontroli przeprowadzonej zgodnie z ramowym rocznym planem kontroli na

Protokol. Kontroli przeprowadzonej zgodnie z ramowym rocznym planem kontroli na Do uzytku stuzbowego Protokol Kontroli przeprowadzonej zgodnie z ramowym rocznym planem kontroli na 200?r. w Przedszkolu Publicznym w Strzyzowicach przez gtownego specjalist? ds. kontroli wewnettznej Matgorzat?

Bardziej szczegółowo

z posiedzenia wspolnego Komisji Budzetu, Finansow i Gospodarki Gminy

z posiedzenia wspolnego Komisji Budzetu, Finansow i Gospodarki Gminy ProtokoJ Nr 18/08 z posiedzenia wspolnego Komisji Budzetu, Finansow i Gospodarki Gminy i Komisji Kultury, Oswiaty, Zdrowia i Ochrony Srodowiska w dniu 19.03.2008 r. Posiedzenie wspolne Komisji Budzetu,

Bardziej szczegółowo

- czlonek - czlonek - czlonek

- czlonek - czlonek - czlonek KOMISJA BUDZETUi FINANSÓW I~DY GMINY Lasowice Wielkie PROTOKÓL nr 12/2012 z posiedzenia Komisji Budzetu i Finansów Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 21 maja 2012 r. RADA G1\1INY LASOWICE VIJELKIE Wpl.

Bardziej szczegółowo

7. Podj~cieuchwalyw sprawie wyborulawnikowdo S(lduRejonowegow Braniewie.

7. Podj~cieuchwalyw sprawie wyborulawnikowdo S(lduRejonowegow Braniewie. Protok61 N r XI07 z sesji Rady Gminy w Lelkowie odbytej w dniu 21 wrzesnia 2007 r. Ad. pkt 1 Otwarcie i stwierdzenie prawomocnosci obrad Przewodnicz(lcy Rady Gminy Wladyslaw Kaczor otworzyl obrady sesji

Bardziej szczegółowo

WoJFwodzki FuNdusz OclnRONy $RodowislcA

WoJFwodzki FuNdusz OclnRONy $RodowislcA WoJFwodzki FuNdusz OclnRONy $RodowislcA i CospodARki Wodcwf j w KATowicAch Psary, dnia 16 Iistopada2011 si Plebiscytowa 19.40-035 Katowice tel, (032) 60 32 200. fax: (032} 2&! 04 06 REGON. 271806983. NIP

Bardziej szczegółowo

PROTOKOL Nr XL/14. AdA

PROTOKOL Nr XL/14. AdA PROTOKOL Nr XL/14 z XL Sesji Rady Gminy w Wisniewie kt6ra odbyla silf w dniu 23.04.2014 roku Obrady rozpocz~to 0 godz. 12:00, zakonczono 0 godz. 14.00. W obradach udzial wzi~li: 1. Radni wg za1'lczonej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZADU,,MOSTOSTAL-EXPORT" SPOLKA AKCYJNA. Rozdzial I Przepisy ogolne

REGULAMIN ZARZADU,,MOSTOSTAL-EXPORT SPOLKA AKCYJNA. Rozdzial I Przepisy ogolne Tekstjednolity z uwzgl^dnieniem zmian wprowadzonych Uchwafa^Nr 118/2001 Rady Nadzorczej z dnia 22 maja 2001 r. i zmiany do Regulaminu Zarzajiu b?da_ce konsekwencja. zmian w Statucie uchwalonych w dniu

Bardziej szczegółowo

z posiedzenia Komisji Budzetu, Finansow i Gospodarki Gminy

z posiedzenia Komisji Budzetu, Finansow i Gospodarki Gminy RADA QMINY FSARY 42-512 Psary, ul Malinowicka 4 ROIV-0063-1-8/08 Protokol Nr 23/08 z posiedzenia Komisji Budzetu, Finansow i Gospodarki Gminy w dniu 22 wrzesnia 2008r. Posiedzenie Komisji Budzetu, Finansow

Bardziej szczegółowo

PROTOKOL NR 36 /10 z dnia 26 stycznia 2010 roku

PROTOKOL NR 36 /10 z dnia 26 stycznia 2010 roku PROTOKOL NR 36 /10 z dnia 26 stycznia 2010 roku z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Pyskowicach Obecni na posiedzeniu czlonkowie komisji: 1. Szafranski Tadeusz- przewodniczq.cy

Bardziej szczegółowo

Protokól Nr 42/11 z posiedzenia Zarzadu Powiatu Wolowskiego w dniu 14 wrzesnia 2011 r.

Protokól Nr 42/11 z posiedzenia Zarzadu Powiatu Wolowskiego w dniu 14 wrzesnia 2011 r. " Protokól Nr 42/11 z posiedzenia Zarzadu Powiatu Wolowskiego w dniu 14 wrzesnia 2011 r. Posiedzenie odbylo sie w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wolowie przy Placu Piastowskim 2, w godz. 16.00 19.00.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓL. z XV Sesji Rady Gminy Baranów odbytej w dniu 7 kwietnia 2008 r.

PROTOKÓL. z XV Sesji Rady Gminy Baranów odbytej w dniu 7 kwietnia 2008 r. PROTOKÓL z XV Sesji Rady Gminy Baranów odbytej w dniu 7 kwietnia 2008 r. Sesja odbyla sie w sali konferencyjnej Urzedu Gminy w Baranowie. Na stan 15 radnych w sesji uczestniczylo 15 radnych. Spoza Rady

Bardziej szczegółowo

RADA QMIttY PSARY * 5 Patry uf Malfnowicka 4

RADA QMIttY PSARY * 5 Patry uf Malfnowicka 4 RADA QMIttY PSARY * 5 Patry uf Malfnowicka 4 ROIV.0002.6.2014 Protokol nr XLIV/14 z sesji Rady Gminy Psary w dniu 26 czerwca 2014r. XLIV Sesja Rady Gminy Psary odbyla si? w Osrodku Kultury w Sarnowie.

Bardziej szczegółowo

BRM-0063-t/28/04 PROTOKÓT, NR 28/04 Z POSIBDZENIA KOMISJI BUDZETU I MIENIA KOMUNALNEGO W DI\IU 3 GRUDNIA 2OO4 ROKU

BRM-0063-t/28/04 PROTOKÓT, NR 28/04 Z POSIBDZENIA KOMISJI BUDZETU I MIENIA KOMUNALNEGO W DI\IU 3 GRUDNIA 2OO4 ROKU BRM-0063-t/28/04 PROTOKÓT, NR 28/04 Z POSIBDZENIA KOMISJI BUDZETU I MIENIA KOMUNALNEGO W DI\IU 3 GRUDNIA 2OO4 ROKU Komisja Budzetu i Mienia Komunalnego rozpoczela obrady o godz. 1100 w skladzie wg listy

Bardziej szczegółowo

Protokól. Wspólnemu posiedzeniu Stalych Komisji przewodniczyl - Przewodniczacy Komisji Gospodarki, Ochrony Srodowiska i Rolnictwa - Pan Henryk Nowak.

Protokól. Wspólnemu posiedzeniu Stalych Komisji przewodniczyl - Przewodniczacy Komisji Gospodarki, Ochrony Srodowiska i Rolnictwa - Pan Henryk Nowak. / Protokól ze wspólnego posiedzenia Stalych Komisji Rady Gminy Ksawerów, które odbylo sie w dniu 29 lipca 2010 r. w sali konferencyjnej Urzedu Gminy Ksawerów. Wspólnemu posiedzeniu Stalych Komisji przewodniczyl

Bardziej szczegółowo

PROTOKOL Nr XIX/2012. z obrad XIX SESJI RADY GNflNY KOLBIEL. zdnia 161istopada2012r.

PROTOKOL Nr XIX/2012. z obrad XIX SESJI RADY GNflNY KOLBIEL. zdnia 161istopada2012r. PROTOKOL Nr XIX/2012 z obrad XIX SESJI RADY GNflNY KOLBIEL zdnia 161istopada2012r. Otwarcia obrad XIX Sesji Rady Gminy Kolbiel dokonal o godzinie 16^ Przewodniczacy Rady Pan Waldemar Kloch. Stwierdzil

Bardziej szczegółowo

PROTOKOL Nr 57 z LVII sesji Rady Miasta Marki, kt6ra odbyla sie w dniu 18 czerwca 2014 roku

PROTOKOL Nr 57 z LVII sesji Rady Miasta Marki, kt6ra odbyla sie w dniu 18 czerwca 2014 roku RADA MIA.STf\ fvl/>,ri< I AI. J. Pilsudskiego 95 05-270 rv1af\ KI te l.: 22 7811003 woj. Mazowieck ie PROTOKOL Nr 57 z LVII sesji Rady Miasta Marki, kt6ra odbyla sie w dniu 18 czerwca 2014 roku o godzinie

Bardziej szczegółowo

ZARZ^DZENIE NR 120.41.2014 WOJTA GMINY PSARY. z dnia 30.05.2014 r.

ZARZ^DZENIE NR 120.41.2014 WOJTA GMINY PSARY. z dnia 30.05.2014 r. WOJT GMINY ZARZ^DZENIE NR 120.41.2014 WOJTA GMINY PSARY z dnia 30.05.2014 r. w sprawie ogloszenia, przeprowadzenia przetargu oraz powolania komisji przetargowej na sprzedaz samochodu pozarniczego marki

Bardziej szczegółowo

P r o t o k ó ł Nr XXX/14. z obrad XXX sesji Rady Gminy Nur zorganizowanej w dniu 17 czerwca 2014 r. w budynku GOK w Nurze

P r o t o k ó ł Nr XXX/14. z obrad XXX sesji Rady Gminy Nur zorganizowanej w dniu 17 czerwca 2014 r. w budynku GOK w Nurze P r o t o k ó ł Nr XXX/14 z obrad XXX sesji Rady Gminy Nur zorganizowanej w dniu 17 czerwca 2014 r. w budynku GOK w Nurze Obrady rozpoczęto o godzinie 13 00 zakończono zaś o godzinie 14 00. Na stan 15

Bardziej szczegółowo

Protokol Nr 24/08. w dniu 27 pazdziernika 2008r. Posiedzenie Komisji odbylo si? w Urzedzie Gminy w Psarach. Rozpocz?lo si? o godz. 14.

Protokol Nr 24/08. w dniu 27 pazdziernika 2008r. Posiedzenie Komisji odbylo si? w Urzedzie Gminy w Psarach. Rozpocz?lo si? o godz. 14. RADA QMirfY PSAF*Y 42-512 Psary, ul Malinowicka 4 ROIV-0063-I-9/08 Protokol Nr 24/08 z posiedzenia Komisji Budzetu, Finansow i Gospodarki Gminy w dniu 27 pazdziernika 2008r. Posiedzenie Komisji odbylo

Bardziej szczegółowo

w sprawie ogtoszenia otwartego konkursu ofert na realizacje zadania publicznego z zakresu Ochrony i Promocji Zdrowia.

w sprawie ogtoszenia otwartego konkursu ofert na realizacje zadania publicznego z zakresu Ochrony i Promocji Zdrowia. Zarzadzenie or S96;4;08' ';..T.~ Burmistrza Miasta Swiebodzice z dnia.27.2.7.2o/"'l«'o> w sprawie ogtoszenia otwartego konkursu ofert na realizacje zadania publicznego z zakresu Ochrony i Promocji Zdrowia.

Bardziej szczegółowo

z dnia.(j...i.r:!.cj.0...to;10 r.

z dnia.(j...i.r:!.cj.0...to;10 r. Zarzadzenie Nr...11.~.l1.Q Prezydenta Mi~sta Wloclawek z dnia.(j....i.r:!.cj.0...to;10 r. w sprawie ogloszenia i przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Wloclawskiego Centrum Kultury Na podstawie

Bardziej szczegółowo

,(f/l,~r. m~ ~z Bl/stronaJri. Pan Michal Nowacki. Przewodniczacy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Nowosolna. Lódz, dnia 23 stycznia 2008 r.

,(f/l,~r. m~ ~z Bl/stronaJri. Pan Michal Nowacki. Przewodniczacy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Nowosolna. Lódz, dnia 23 stycznia 2008 r. WÓJT GMINY NOWOSOLNA ul. Rynek Nowosolna 1 92.703Lódz 35 lei (0-42)6~8-41-08. fax 648-41-19 Lódz, dnia 23 stycznia 2008 r. Pan Michal Nowacki Przewodniczacy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Nowosolna Niniejszym

Bardziej szczegółowo

PROTOKOL. Bezposrednia kontrola w siedzibie Urz^du Miejskiego w Prudniku przeprowadzona

PROTOKOL. Bezposrednia kontrola w siedzibie Urz^du Miejskiego w Prudniku przeprowadzona PROTOKOL Egz. nr ^ \ kontroli problemowej zadah z zakresu geodezji i kartografli. Jednostka kontrolowana: Urzad Miejski w Prudniku, 48 200 Prudnik ul. Kosciuszki 3. 2. Podstawa prawna kontroli: Ustawa

Bardziej szczegółowo

Protok61 Nr X12001 z sesji Rady Gminy Pokrzywnica odbytej w dniu 28 listopada 2001 r.

Protok61 Nr X12001 z sesji Rady Gminy Pokrzywnica odbytej w dniu 28 listopada 2001 r. Protok61 Nr X12001 z sesji Rady Gminy Pokrzywnica odbytej w dniu 28 listopada 2001 r. Protok61 Nr X12001 z sesji Rady Gminy Pokrzywnica odbytej w dniu 28 listopada 2001 r. w lokalu Urz~du Gminy w Pokrzywnicy

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XIX/16 z sesji Rady Gminy Psary w dniu 25 maja 2016r.

Protokół nr XIX/16 z sesji Rady Gminy Psary w dniu 25 maja 2016r. ROIV.0002.5.2016 Protokół nr XIX/16 z sesji Rady Gminy Psary w dniu 25 maja 2016r. XIX Sesja Rady Gminy Psary odbyła się w Ośrodku Kultury w Dąbiu. Sesja rozpoczęła się o godz. 14:00 i trwała do godz.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW ZESPOLU SZKÓL ROLNICZYCH I TECHNICZNYCH IM. HIPOLITA CEGIELSKIEGO W POWODOWIE

REGULAMIN RADY RODZICÓW ZESPOLU SZKÓL ROLNICZYCH I TECHNICZNYCH IM. HIPOLITA CEGIELSKIEGO W POWODOWIE RADA RODZICÓW przy Zespole Szkól Rolniczych i Technicznych im. H. Cegielskiego w Powodowie REGULAMIN RADY RODZICÓW ZESPOLU SZKÓL ROLNICZYCH I TECHNICZNYCH IM. HIPOLITA CEGIELSKIEGO W POWODOWIE /' Rozdzial

Bardziej szczegółowo

UCHWAfcA Nr XXX/233/14 RADYGMINY STRZELCE WIELKIE z dnia 29 pazdziernika 2014 r.

UCHWAfcA Nr XXX/233/14 RADYGMINY STRZELCE WIELKIE z dnia 29 pazdziernika 2014 r. UCHWAfcA Nr XXX/233/14 RADYGMINY STRZELCE WIELKIE z dnia 29 pazdziernika 2014 r. w sprawie : uchwalenia rocznego programu wspolpracy Gminy Strzelce Wielkie z organizacjami pozarza/lowymi oraz innymi podmiotami

Bardziej szczegółowo

Uchwala Nr 47/2008 Skladu Orzekajacego Nr 4 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 5 grudnia 2008 roku

Uchwala Nr 47/2008 Skladu Orzekajacego Nr 4 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 5 grudnia 2008 roku ~ Uchwala Nr 47/2008 Skladu Orzekajacego Nr 4 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 5 grudnia 2008 roku URZAD GMlWY ~~'I1.~.~r~ ~~l. : B8rt1~ki1RU r B Przekazano...., w sprawie wydania opinii

Bardziej szczegółowo

Protok6t Nr XLIXII4 z sesji Rady Gminy Koriskowola z dnia 29 wrzesnia 2014 roku

Protok6t Nr XLIXII4 z sesji Rady Gminy Koriskowola z dnia 29 wrzesnia 2014 roku Protok6t Nr XLIXII4 z sesji Rady Gminy Koriskowola z dnia 29 wrzesnia 2014 roku SesjE Rady Gminy Koriskowola rozposzet o godzinie 1500, a zakonczono o godzinie 1600. Ad. pkt. I XLIX sesjg Rady Gminy Koriskowola

Bardziej szczegółowo

RADA QMiriY FSARY 42-512 Psary, ul Malinowicka 4 ROIV-0063-2-9/08

RADA QMiriY FSARY 42-512 Psary, ul Malinowicka 4 ROIV-0063-2-9/08 RADA QMiriY FSARY 42-512 Psary, ul Malinowicka 4 ROIV-0063-2-9/08 ProtokolNr 25/08 z posiedzenia Komisji Kultury, Oswiaty, Zdrowia i Ochrony Srodowiska w dniu 28 pazdziernika 2008r. Posiedzenie Komisji

Bardziej szczegółowo

Protokól Nr XXIII/2005 z posiedzenia XXIII Sesji Rady Gminy Regnów w dniu 24 sierpnia 2005 roku

Protokól Nr XXIII/2005 z posiedzenia XXIII Sesji Rady Gminy Regnów w dniu 24 sierpnia 2005 roku Protokól Nr XXIII/2005 z posiedzenia XXIII Sesji Rady Gminy Regnów w dniu 24 sierpnia 2005 roku Obrady rozpoc,zqto o godz. 10.00 a zakoiczono o godz. 13.30 Ustawowa liczba radnych - 15 Radnych obecnych

Bardziej szczegółowo

Protokól Nr 93/12 z posiedzenia Zarzadu Powiatu Wolowskiego w dniu 25 wrzesnia 2012 r.

Protokól Nr 93/12 z posiedzenia Zarzadu Powiatu Wolowskiego w dniu 25 wrzesnia 2012 r. I Protokól Nr 93/12 z posiedzenia Zarzadu Powiatu Wolowskiego w dniu 25 wrzesnia 2012 r. Posiedzenie odbylo sie w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wolowie przy Placu Piastowskim 2, w godz. 15.00-16.15.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 6/2016 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 16 lutego 2016 r. W posiedzeniu Komisji Rewizyjnej udział wzięli wszyscy jej członkowie.

PROTOKÓŁ NR 6/2016 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 16 lutego 2016 r. W posiedzeniu Komisji Rewizyjnej udział wzięli wszyscy jej członkowie. PROTOKÓŁ NR 6/2016 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 16 lutego 2016 r. W posiedzeniu Komisji Rewizyjnej udział wzięli wszyscy jej członkowie. Skład Komisji Rewizyjnej 5 osobowy. Maria Moszczeńska

Bardziej szczegółowo

nie mog^ bye wykonywane zadne prace bez zgody konserwatora zabytkow. Sugerowal, ze ulica przez rynek budowana jest po to, aby odprowadzic wod?

nie mog^ bye wykonywane zadne prace bez zgody konserwatora zabytkow. Sugerowal, ze ulica przez rynek budowana jest po to, aby odprowadzic wod? m GMM W PARYSOWffi M-441 Parysow, ulkofciuszici 28 telvfax (25) 685 53 19,68553 70 RG.0012.3.3.2014 Protokol nr XII/2014 z posiedzenia Komisji Spraw Spolecznych i Porzqdku Publicznego odbytego dnia 13

Bardziej szczegółowo

z posiedzenia Zarzctdu Powiatu Nowotomyskiego w dniu 11 grudnia 2007 r.

z posiedzenia Zarzctdu Powiatu Nowotomyskiego w dniu 11 grudnia 2007 r. Zarz14d Powiatu NowotomysIDeso ul. Poznanska 33 64-300 Nowy 'lbmysl tel l0-61l 44 26 700 BR - t1062140/2007 z posiedzenia Zarzctdu Powiatu Nowotomyskiego w dniu 11 grudnia 2007 r. W posiedzeniu udziat

Bardziej szczegółowo

Kielce,20 10-10-05 Znak: PNK.I - 0911/751 2010

Kielce,20 10-10-05 Znak: PNK.I - 0911/751 2010 r' l.j v WOJEWODA SWIETOKRZYSKI Kielce,20 10-10-05 Znak: PNK.I - 0911/751 2010 ROZSTRZYGNIECIE NADZORCZE Na podstawie art. 91 ust. l ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzadzie gminnym IDz.U. z 2001r. Nr

Bardziej szczegółowo

RADY GMINY OPOROW z dnia 29 lutego 2008 r. W SPRAWIE UCHWALENIA GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWI4ZYWANIA PROBLEMOW ALKOHOLOWYCH na 2008 rok

RADY GMINY OPOROW z dnia 29 lutego 2008 r. W SPRAWIE UCHWALENIA GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWI4ZYWANIA PROBLEMOW ALKOHOLOWYCH na 2008 rok s ' '> i i'j'orov 1 Ml ro v \i 't UCHWALA Nr XVI/62/2008 RADY GMINY OPOROW z dnia 29 lutego 2008 r. W SPRAWIE UCHWALENIA GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWI4ZYWANIA PROBLEMOW ALKOHOLOWYCH na 2008 rok

Bardziej szczegółowo

Protokól Nr 11 z XI Sesji Rady Miasta Milanówka z dnia 28 listopada 2007 r.

Protokól Nr 11 z XI Sesji Rady Miasta Milanówka z dnia 28 listopada 2007 r. Protokól Nr 11 z XI Sesji Rady Miasta Milanówka z dnia 28 listopada 2007 r. r 7. Stan Rady - 15 radnych. Obecnych -15 radnych (wedlug listy obecnosci, zalacznik nr 1 do protokolu). W sesji udzial wzieli:

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓL. odbytej w dniu 18 czerwca 2007 r.

PROTOKÓL. odbytej w dniu 18 czerwca 2007 r. I.., PROTOKÓL z VII Sesji Rady Gminy Baranów odbytej w dniu 18 czerwca 2007 r. Sesja odbyla sie w sali Urzedu Gminy w Baranowie. Na stan 15 radnych w sesji uczestniczylo 15 radnych. Spoza Rady w Sesji

Bardziej szczegółowo

Uchwala Nr XXXII/207/2013 Rady Gminy w Doruchowie z dnia 29 listopada 2013 r.

Uchwala Nr XXXII/207/2013 Rady Gminy w Doruchowie z dnia 29 listopada 2013 r. Uchwala Nr XXXII/207/2013 Rady Gminy w Doruchowie z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie: Programu Wspolpracy Gminy Doruchow z organizacjami pozarzqdowymi oraz podmiotami, o ktorych mowa w art. 3 ust. 3

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA SPORTOWO SPOLECZNO KULTURALNEGO PROKOWARY

STATUT STOWARZYSZENIA SPORTOWO SPOLECZNO KULTURALNEGO PROKOWARY STATUT STOWARZYSZENIA SPORTOWO SPOLECZNO KULTURALNEGO PROKOWARY ROZDZIAL 1 POSTANOWIENIA OGOLNE 1. STOWARZYSZENIE NOSI NAZWE STOWARZYSZENIE- SPORTOWO-SPOLECZNO-KULTURALNE PROKOWARY I JEST STOWARZYSZENIEM

Bardziej szczegółowo

Uchwala Nr XXXIX/186/10. Rady Gminy w W^drozu Wielkim z dnia 22 wrzesnia 2010 roku w sprawie zaciqgni^cia dtugoterminowego kredytu bankowego

Uchwala Nr XXXIX/186/10. Rady Gminy w W^drozu Wielkim z dnia 22 wrzesnia 2010 roku w sprawie zaciqgni^cia dtugoterminowego kredytu bankowego RADA GMJ N y Wielkie Uchwala Nr XXXIX/186/1 Rady Gminy w W^drozu Wielkim z dnia 22 wrzesnia 21 roku w sprawie zaciqgni^cia dtugoterminowego kredytu bankowego Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 9 lit. c i

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Rodziców Szkoly Podstawowej Nr!7 w Poznaniu

Regulamin Rady Rodziców Szkoly Podstawowej Nr!7 w Poznaniu Regulamin Rady Rodziców Szkoly Podstawowej Nr!7 w Poznaniu I. Postanowieniaogólne 1. 1. Rada Rodziców zwana dalej "Rada" reprezentuje ogól rodziców lub opiekunów prawnych uczniów uczeszczajacych do Szkoly

Bardziej szczegółowo

Niemcy. Posta nowienie

Niemcy. Posta nowienie Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie ul. A. Felinskiego 2B 01-513 Warszawa Warszawa, dnia ö5^10.2010r. tel. 022 561 80 00 e-mail: is1401(5)mz.mofnet.qov.pl 1401/LN-III/051-395/10/KW C TibH & Co. KG Niemcy

Bardziej szczegółowo

U c h w a l a Nr XXXIV/224/09 Rady Miejskiej w Zlotym Stoku

U c h w a l a Nr XXXIV/224/09 Rady Miejskiej w Zlotym Stoku U c h w a l a Nr XXXIV/224/09 Rady Miejskiej w Zlotym Stoku z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie przyjecia planu pracy stalych komisji i Rady Miejskiej na 2010 rok. Dzialajac na podstawie art. 21 ust.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XIII/2016 z Sesji Rady Gminy w Kamienicy odbytej w dniu: 26 lutego 2016 r.

PROTOKÓŁ NR XIII/2016 z Sesji Rady Gminy w Kamienicy odbytej w dniu: 26 lutego 2016 r. 1 PROTOKÓŁ NR XIII/2016 z Sesji Rady Gminy w Kamienicy odbytej w dniu: 26 lutego 2016 r. Sesja odbyła się w Urzędzie Gminy w Kamienicy i trwała od godz. 9 30 do godz. 10 38. W sesji uczestniczyło 14 radnych

Bardziej szczegółowo

Pirfawy: Sprzatanie powierzchni wewn^trznych w budynkach S^du Rejonowego w Pulawach Mumer ogtoszenia: 32803-2015; data zamieszczenia: 10.03.

Pirfawy: Sprzatanie powierzchni wewn^trznych w budynkach S^du Rejonowego w Pulawach Mumer ogtoszenia: 32803-2015; data zamieszczenia: 10.03. Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na ktorej Zamawiaj^cy udostqpnia Specyfikacj^ Istotnych Warunkow Zamowienia: www.pulawy.sr.gov.pl Pirfawy: Sprzatanie powierzchni wewn^trznych w budynkach S^du Rejonowego

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XV/16 z obrad sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego w dniu 28 stycznia 2016 roku

Protokół nr XV/16 z obrad sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego w dniu 28 stycznia 2016 roku WRZ.0002.1.2016 Protokół nr XV/16 z obrad sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego w dniu 28 stycznia 2016 roku Sesja Rady Powiatu Wodzisławskiego rozpoczęła się w dniu 28 stycznia 2016 roku o godz. 14.00. Miejscem

Bardziej szczegółowo

- Kizyszlof Plochocki otworzyl posiedzenie.

- Kizyszlof Plochocki otworzyl posiedzenie. ProtokoN Nr 130/14 pos iedzen ia )Zarzqdu Powiatu M i ris kie go w dniiu 4 sierpnia 2014 r. W posiedzeniu uczestniczyli : Wicestarosta - Krzvsztof Ptochocki czlonkowie Zarzqdu: Henryk Ksiq:Zopolski Marek

Bardziej szczegółowo

Uchwala Nr... Rady Miasta Zabki z dnia...

Uchwala Nr... Rady Miasta Zabki z dnia... Uchwala Nr... Rady Miasta Zabki z dnia... w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych: przedszkoli, szkól podstawowych i gimnazjów Na podstawie ali. 90 ust. 4 w zwiazku z art. 90

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 3/10 z III Sesji Rady Gminy Kruszyna odbytej w dniu 29 grudnia 2010r w sali nr 3 Urzędu Gminy Kruszyna w godz. od 9.00 do

Protokół nr 3/10 z III Sesji Rady Gminy Kruszyna odbytej w dniu 29 grudnia 2010r w sali nr 3 Urzędu Gminy Kruszyna w godz. od 9.00 do Protokół nr 3/10 z III Sesji Rady Gminy Kruszyna odbytej w dniu 29 grudnia 2010r w sali nr 3 Urzędu Gminy Kruszyna w godz. od 9.00 do 10.40. Obradom przewodniczy Przewodniczący Rady Gminy Anna Kosela Protokolant

Bardziej szczegółowo

Regulamin Przetargu. IV publiczny nieograniczony przetarg ustny na sprzedaz praw wlasnosci nieruchomosci

Regulamin Przetargu. IV publiczny nieograniczony przetarg ustny na sprzedaz praw wlasnosci nieruchomosci Regulamin Przetargu IV publiczny nieograniczony przetarg ustny na sprzedaz praw wlasnosci nieruchomosci stanowi^cej lokal uzytkowy nr 2 pol. w Czersku przy ul. Kosciuszki 15 na dzialce nr 380, zapisanej

Bardziej szczegółowo

Protokol Nr XXXIX/2009 z sesji Rady Miejskiej w Prudniku odbytej w dniu 30 kwietnia 2009r.

Protokol Nr XXXIX/2009 z sesji Rady Miejskiej w Prudniku odbytej w dniu 30 kwietnia 2009r. Protokol Nr XXXIX/2009 z sesji Rady Miejskiej w Prudniku odbytej w dniu 30 kwietnia 2009r. Na 21 osobowy sklad Rady Miejskiej w Prudniku w sesji uczestniczyli wszyscy radni. / Lista obecnosci stanowi zal.

Bardziej szczegółowo

Protokol z posiedzenia Komisji Budzetu, Finansow i gospodarki Gminy. w Jniu 21 lutego 2008 r.

Protokol z posiedzenia Komisji Budzetu, Finansow i gospodarki Gminy. w Jniu 21 lutego 2008 r. ft-0065-4-/ Protokol z posiedzenia Komisji Budzetu, Finansow i gospodarki Gminy w Jniu 21 lutego 2008 r. Posiedzenie Komisji odbylo si? w Urzedzie Gminy w Psarach. W posiedzeniu uczestniczylo 7 czlonkow:

Bardziej szczegółowo

RADA GMIMY PSARY 42-512 Psary, ul MalinowicKc 4

RADA GMIMY PSARY 42-512 Psary, ul MalinowicKc 4 RADA GMIMY PSARY 42-512 Psary, ul MalinowicKc 4 z posiedzenia wspolnego Komisji Kultury, OSwiaty, Zdrowia i Ochrony Srodowiska oraz * Budzetu, Finansow i Gospodarki Gminy w dniu 12 listopada 2008r. Posiedzenie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 22 czerwca 2015 r. KOMISJA WYBORCZA ^? ^ c ^ ZPOW-803-10/15 wpi^'^. 20i5-06- 2 3

Warszawa, dnia 22 czerwca 2015 r. KOMISJA WYBORCZA ^? ^ c ^ ZPOW-803-10/15 wpi^'^. 20i5-06- 2 3 Warszawa, dnia 22 czerwca 2015 r. j T A i i ^ i WWW/*. f^kaiovvf BKJ^iC^iS'T^^ KOMISJA WYBORCZA ^? ^ c ^ ZPOW-803-10/15 wpi^'^. 20i5-06- 2 3 Informacja dotycz^ca zawiadamraniatanstwowej Komisji Wyborczej

Bardziej szczegółowo

S 16 06 2oTon%naP ^^ Up Waznienia W6J'ta Gminy Psaiy Nr SKW0914-1/10

S 16 06 2oTon%naP ^^ Up Waznienia W6J'ta Gminy Psaiy Nr SKW0914-1/10 PROTOKOL Kontroli przeprowadzonej zgodnie z ramowym rocznym planem kontroli na 2010r LtnTr KUhU,ry W Gr6dkowie Przez g'ownego specjaliste. d/s kontroli wewnetrznei S 16 06 2oTon%naP ^^ Up Waznienia W6J'ta

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWAI ADRES: SpoJka Komunalna "Dorzecze Biatej" sp. z o.o., ul. Jana III Sobieskiego 69c, 33-170

I. 1) NAZWAI ADRES: SpoJka Komunalna Dorzecze Biatej sp. z o.o., ul. Jana III Sobieskiego 69c, 33-170 http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=28... Tuchow: Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcja wykupu nowego samochodu 5-cio miejscowego z homologacj^ ciezarowa. i nowego

Bardziej szczegółowo

Urzad Miasta Stolecz go Warszawy Biuro Gospodarki leruchomosciami Delegatura w elnicy Bemowo Ul. Powsta ' w Slaskich 70 01-381 rszawa

Urzad Miasta Stolecz go Warszawy Biuro Gospodarki leruchomosciami Delegatura w elnicy Bemowo Ul. Powsta ' w Slaskich 70 01-381 rszawa l.dz. NW 1..~.9..~../201 o Urzad Miasta Stolecz go Warszawy Biuro Gospodarki leruchomosciami Delegatura w elnicy Bemowo Ul. Powsta ' w Slaskich 70 01-381 rszawa W nawiazaniu do wczesniejszej korespondencji

Bardziej szczegółowo

3. Ocena stanu przygotowan placówek oswiatowych do rozpoczecia roku szkolnego 2010/ 2011

3. Ocena stanu przygotowan placówek oswiatowych do rozpoczecia roku szkolnego 2010/ 2011 / Protokól z posiedzenia wyjazdowej Komisji Samorzadowo- i Komisji Gospodarki Ochrony Srodowiska i Rolnictwa Spolecznej Rady Gminy Ksawerów w dniu 26 sierpnia 2010 r. Wyjazdowe posiedzenie Komisji Sarnorzadowo-

Bardziej szczegółowo

OGLOSZENIE O PRZETARGU WOJTA GMINY DASZYNA z dnia 17 Hpca 2014 roku

OGLOSZENIE O PRZETARGU WOJTA GMINY DASZYNA z dnia 17 Hpca 2014 roku WOJT GMINY DASZYNA woj. lodzkie OGLOSZENIE O PRZETARGU WOJTA GMINY DASZYNA z dnia 17 Hpca 2014 roku Wojt Gminy Daszyna na podstawie: art. 28, ust.l i 2, art. 37 ust. 1, art. 38 ust 1 i 2, art. 40 ust.

Bardziej szczegółowo

UCHWALA Nr XLIX/309/14 RADY GMINY PACANOW z dnia 15 kwietnia 2014r.

UCHWALA Nr XLIX/309/14 RADY GMINY PACANOW z dnia 15 kwietnia 2014r. UCHWALA Nr XLIX/309/14 RADY GMINY PACANOW z dnia 15 kwietnia 2014r. w sprawie przyjecia programu opieki nad zwierzetami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomnosci zwierz^t na terenie Gminy Pacanow w 2014r.

Bardziej szczegółowo

RG Susiec, PROTOKÓŁ Nr I/2014 z sesji Rady Gminy Susiec z dnia 1 grudnia i 3 grudnia 2014 r.

RG Susiec, PROTOKÓŁ Nr I/2014 z sesji Rady Gminy Susiec z dnia 1 grudnia i 3 grudnia 2014 r. RG.0052.1.2014 Susiec, 2014-12-03 PROTOKÓŁ Nr I/2014 z sesji Rady Gminy Susiec z dnia 1 grudnia i 3 grudnia 2014 r. Pierwsza sesja siódmej kadencji Rady Gminy Susiec odbyła się w dniu 1 i 3 grudnia 2014

Bardziej szczegółowo

CZESC A. Ja, nizej podpisany(a), Maja Magdalena Syska - Zelechowska z domu Syska...

CZESC A. Ja, nizej podpisany(a), Maja Magdalena Syska - Zelechowska z domu Syska... I OSWIADCZENIE MAJATKOWE wójta, zastepcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarzadzajacej i czlonka organu zarzadzajacego gminna osoba prawna oraz

Bardziej szczegółowo

Zarzqdzenie Nr 49/10 Wojta Gminy Wojciechow z dnia 25 sierpnia2010 roku

Zarzqdzenie Nr 49/10 Wojta Gminy Wojciechow z dnia 25 sierpnia2010 roku Zarzqdzenie Nr 49/10 Wojta Gminy Wojciechow z dnia 25 sierpnia2010 roku w sprawie: wprowadzenia Regulaminu udzielania dofinansowania osobom fizycznym na usuwania odpadow niebezpiecznych zawierajqcych azbest

Bardziej szczegółowo

Protok61 Nr XXIV 12013 Sesji Rady Gminy w Bytnicy

Protok61 Nr XXIV 12013 Sesji Rady Gminy w Bytnicy Protok61 Nr XXIV 12013 Sesji Rady Gminy w Bytnicy DataXXIV sesji-28.03.2013r. Miejsce posiedzenia sala narad Bytnica. Godzina rozpocz\lcia 12:30 Sesji przewodniczyl Przewodnic~cy Rady Gminy Pan Tomasz

Bardziej szczegółowo

Uchwala Senatu Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. z dnia 27 maja 2015 r.

Uchwala Senatu Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. z dnia 27 maja 2015 r. Uchwala Senatu Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie okreslenia organizacji potwierdzania efektow uczenia si^ osobom ubiegaj^cym sig o przyj^cie na studia

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji do Oddzialów Przedszkolnych. zasady, tryb, postepowanie, dokumentacja

Regulamin rekrutacji do Oddzialów Przedszkolnych. zasady, tryb, postepowanie, dokumentacja Regulamin rekrutacji do Oddzialów Przedszkolnych zasady, tryb, postepowanie, dokumentacja Podstawy prawne: 1. Rozdzial 2 a ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oswiaty oraz niektórych

Bardziej szczegółowo