UCHWAiA NR ZARZADU WOJEWODZTWA LUBUSKIEGO z dnia...?...c^.r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UCHWAiA NR ZARZADU WOJEWODZTWA LUBUSKIEGO z dnia...?...c^.r.

Transkrypt

1 UCHWAiA NR ZARZADU WOJEWODZTWA LUBUSKIEGO z dnia...?...c^.r.<tf&& r. w sprawie upowaznienia do reprezentowania Wojewodztwa Lubuskiego na Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspolnikow Lubuskiego Funduszu Por?czen Kredytowych Spotka z o.o. w Zielonej Gorze oraz przyj^cia stanowiska w sprawie tematow objetych porzqdkiem obrad Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 2 i art. 57 ust. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorzadzie wojewodztwa (Dz. U. z 2013 r. poz. 596), uchwala si?, co nast?puje: Upowaznia si? Pania^ Danut^ Wesotowska^Wujaszek - Zast^pc? Dyrektora Departamentu Infrastruktury i Komunikacji Urz^du Marszafkowskiego Wojewodztwa Lubuskiego w Zielonej Gorze do reprezentowania Wojewodztwa Lubuskiego oraz wykonywania prawa gtosu w catym zakresie porzadku obrad - lacznie z prawem glosu, co do zmiany porza^dku obrad - na Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspolnikow Lubuskiego Funduszu Por?czeh Kredytowych Spotka z o.o. w dniu 18 czerwca 2013 r. 2. Przyjmuje si? stanowisko w sprawie przyj?cia tematow obj?tych porzadkiem obrad Zgromadzenia, o ktorym mowa w ust. 1, stanowiace zatacznik do niniejszej uchwaly. 2. Wykonanie uchwaly powierza si? Marszatkowi Wojewodztwa Lubuskiego. 3. Uchwala wchodzi w zycie z dniem podj?cia. JEWODZTWA SEKRETARZ WOJEWteTWA LUBUSKIEGO

2 Zarzadu Wojewodztwa Lubuskiego Stanowisko Zarz^du Wojewodztwa Lubuskiego w sprawie przyj cia tematow objejych porzadkiem obrad Zwyczajnego Zgromadzenia Wspolnikow Spotki LFPK Sp. z o.o. w Zielonej Gorze wdniu 18 czerwca2013 r, Porzadek obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Podj^cie uchwaty w sprawie uchylenia tajnosci glosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej. 3. Podje^cie uchwaly w sprawie powotania Komisji Skrutacyjnej. 4. Podj^cie uchwaly w sprawie wyboru Przewodniczacego Zwyczajnego Zgromadzenia Wspolnikow i Protokolanta. 5. Stwierdzenie prawidtowosci zwolania Zgromadzenia i jego zdolnosci do podejmowania uchwal. 6. Przedstawienie i zatwierdzenie porzadku obrad. 7. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wynikow oceny: sprawozdania finansowego Spotki za rok 2012, sprawozdania Zarza_du LFPK Sp. z o.o. z dziatalnosci Spolki w 2012 roku oraz wniosku Zarzadu dotycza^cego podziatu zysku: a) przedstawienie przez Przewodniczacego Rady Nadzorczej sprawozdania z wynikow oceny: sprawozdania finansowego Spolki za rok 2012, sprawozdania Zarzadu LFPK Sp. z o.o. z dzialalnosci Spotki w 2012 roku oraz wniosku Zarzadu dotyczacego podziatu zysku, b) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wynikow oceny: sprawozdania finansowego Spolki za rok 2012, sprawozdania Zarzadu LFPK Sp. z o.o. z dzialalnosci Spotki w 2012 roku oraz wniosku Zarzadu dotyczacego podzialu zysku. 8. Sprawozdanie Zarzadu z dzialalnosci Spotki i Sprawozdanie finansowe za rok 201 2: a) przedstawienie sprawozdania finansowego Spolki za rok obrotowy 2012 wg stanu na dzieh r., b) przedstawienie sprawozdania Zarzadu LFPK Sp. z o.o. z dzialalnosci Spotki w roku 2012 z dnia 12marca2013r, c) przedstawienie opinii biegtego rewidenta do sprawozdania finansowego za rok 201 2, d) podj^cie uchwaly w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2012, e) podj^cie uchwaly w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarzadu z dzialalnosci Spotki w roku Wniosek dotyczacy podziatu zysku uzyskanego przez Sp6tk w roku 2012: a) przedstawienie przez Zarza_d wniosku dotyczacego podziatu zysku uzyskanego przez Sp6tk w roku 2012 z dnia 12 marca 2013 r., b) zapoznanie si z Uchwata_ Nr 4/2013 Rady Nadzorczej z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie oceny wniosku Zarzadu LFPK dot. sposobu podziatu zysku za rok obrotowy 201 2, c) podj^cie uchwaly w sprawie sposobu podziatu zysku uzyskanego w roku Absolutoria Czlonkow Zarzadu: a) podj^cie uchwaty w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarzadu Spotki - Romualdowi Kreniowi z wykonania obowiazkow Prezesa Zarzadu Spolki w 2012 roku, b) podje_cie uchwaty w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarzadu Spolki - Lukaszowi Pabierowskiemu z wykonania obowia_zkow w 2012 roku.

3 11. Sprawozdanie z dzialalnosci Rady Nadzorczej w2012r.: a) przedstawienie przez Przewodniczacego sprawozdania z dzialalnosci Rady Nadzorczej w2012r., b) podje_cie uchwafy w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z dzialalnosci Rady Nadzorczej wroku Absolutoria Czlonkow Rady Nadzorczej: a) podje_cie uchwafy w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczacemu Rady Nadzorczej Panu Janowi Krawcowi z wykonania przez niego obowiazkow w 2012 roku, b) podj^cie uchwafy w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczacemu Rady Nadzorczej Panu Tomaszowi Tycnerowi z wykonania przez niego obowiazkow w 2012 roku, c) podje_cie uchwafy w sprawie udzielenia absolutorium Czlonkowi Rady Nadzorczej Panu Benonowi Kosiarkiewiczowi z wykonania przez niego obowiazkow w 2012 roku, d) podje_cie uchwafy w sprawie udzielenia absolutorium Cztonkowi Rady Nadzorczej Panu Janowi Kfyszowi z wykonania przez niego obowiazkow w 2012 roku, e) podje_cie uchwafy w sprawie udzielenia absolutorium Czlonkowi Rady Nadzorczej Panu Zbigniewowi Plebahskiemu z wykonania przez niego obowiazkow w 2012 roku. 13. Podj^cie uchwafy w sprawie ustalenia liczby Czlonkow Rady Nadzorczej na naste_pna_ kadencj. 14. Podje_cie uchwalw sprawie powolania Cztonkow Rady Nadzorczej. 15. Podj cie uchwafy w sprawie zwolania pierwszego posiedzenia Rady Nadzorczej. 16. Plany finansowe i plany dzialalnosci na rok 2013 i na lata : a) przedstawienie przez Zarzad LFPK Sp. z o.o. Planu finansowego i Planu dzialalnosci LFPK Sp. zo.o. na2013 rok, b) przedstawienie przez Zarzad LFPK Sp. z o.o. Planu finansowego i Planu dzialalnosci Spolki na lata , c) zapoznanie si z Uchwalq Nr 7/2013 Rady Nadzorczej LFPK Sp. z o.o. z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie zaopiniowania Planu dzialalnosci Spotki na 2013 r. oraz Planu finansowego Spolki na 2013 r. oraz Uchwala^Nr 8/2013 Rady Nadzorczej LFPK Sp. z o.o. z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie zaopiniowania Planu dzialalnosci Spolki na lata oraz Planu finansowego Spotki na lata , d) podj^cie uchwafy w sprawie zatwierdzenia Planu finansowego i Planu dzialalnosci LFPK Sp. zo.o. na rok2013, e) podj^cie uchwafy w sprawie zatwierdzenia Planu finansowego i Planu dziatalnosci LFPK Sp. zo.o. na lata Regulamin Wspotpracy Pomiejdzy Firma_ Leasingow^ a Lubuskim Funduszem Pore_czeh Kredytowych Sp. z o.o. w Zielonej Gorze w Zakresie Udzielania Por^czeh Indywidualnych: a) przedstawienie przez Zarza_d Spolki Regulaminu Wspolpracy Pomi^dzy Firm^ Leasingowa^ a Lubuskim Funduszem Por^czeh Kredytowych Sp. z o.o. w Zielonej Gorze w Zakresie Udzielania Por czeh Indywidualnych, b) zapoznanie si z Uchwala, Nr 10/2013 Rady Nadzorczej z dnia 17 maja 2013 r. w sprawie zaopiniowania propozycji wprowadzenia Regulaminu Wspolpracy Pomie_dzy Firing Leasingowa^ a Lubuskim Funduszem Por^czeh Kredytowych Sp. z o.o. w Zakresie Udzielania Por^czeh Indywidualnych, c) podje_cie uchwafy w sprawie wprowadzenia Regulaminu Wspotpracy Pomie_dzy Firma^ Leasingowa_ a Lubuskim Funduszem Pore_czeii Kredytowych Spotka z o.o. w Zakresie Udzielania Pore_czeh Indywidualnych.

4 18. Wprowadzenie zmiany w Regulaminie udzielania por^czeri LFPK Sp. z o.o. dotyczacej mozliwosci stosowania pomocy publicznej przez obnizenie poziomu prowizji przy udzielaniu por^czeh kredytu, pozyczki i leasingu przez LFPK Sp. z o.o.: a) przedstawienie przez Zarzad LFPK Sp. z o.o. propozycji zmiany w Regulaminie udzielania por?czeri LFPK Sp. z o.o. dotyczacej mozliwosci stosowania pomocy publicznej przez obnizenie poziomu prowizji przy udzielaniu pore_czeh kredytu, pozyczki i leasingu przez LFPK Sp. zo.o., b) zapoznanie sie_ z Uchwafa, Nr 11/2013 Rady Nadzorczej z dnia 17 maja 2013 r. w sprawie zaopiniowania propozycji wprowadzenia zmiany w Regulaminie udzielania por^czeh LFPK Sp. zo.o., c) podj^cie uchwaty w sprawie wprowadzenia zmiany w Regulaminie udzielania pore_czeh LFPK Sp. z o.o. dotyczacej mozliwosci stosowania pomocy publicznej przez obnizenie poziomu prowizji przy udzielaniu por^czeh kredytu, pozyczki i leasingu przez LFPK Sp. z o.o. 19. Wniosek Rady Nadzorczej o przyznanie nagrody uznaniowej Wiceprezesowi Zarzadu LFPK Sp. zo.o. zarok2012: a) zapoznanie si? z Uchwaty nr 12/2013 Rady Nadzorczej z dnia 17 maja 2013 r. w sprawie wniosku do Zgromadzenia Wspolnikow LFPK Sp. z o.o. o przyznanie nagrody uznaniowej Wiceprezesowi Zarzadu LFPK Sp. z o.o. za rok 2012, b) podje_cie uchwaty w sprawie przyznania nagrody uznaniowej dla Wiceprezesa Zarzadu LFPK Sp. zo.o. 20. Zmiana Zatacznika do Uchwaty Nr 11/2011 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspolnikow z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie miesie_cznego ryczattowego wynagrodzenia dla Wiceprezesa Zarzadu LFPK Sp. zo.o. a) zapoznanie sie_ z Uchwal^ Nr 13/2013 Rady Nadzorczej z dnia 17 maja 2013 r. w sprawie wniosku do Zgromadzenia Wspolnikow Lubuskiego Funduszu Pore_czeri Kredytowych Sp. z o.o. o zmiany Zalacznika do Uchwaty Nr 11/2011 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspolnikow zdnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie miesi cznego ryczaltowego wynagrodzenia dla Wiceprezesa Zarzadu LFPK Sp. z o.o., b) zapoznanie si? z Zalacznikiem do Uchwaty Nr 11/2011 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspolnikow z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie miesi?cznego ryczaltowego wynagrodzenia dla Wiceprezesa Zarzadu LFPK Sp. z o.o., c) podje_cie uchwaty w sprawie zmiany Zatacznika do Uchwaty Nr 11/2011 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspolnikow z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie miesi^cznego ryczaftowego wynagrodzenia dla Wiceprezesa Zarzadu LFPK Sp. z o.o. 21. Wolne glosy i wnioski. 22. Zakohczenie Zgromadzenia. Zarzad Wojewodztwa Lubuskiego w odniesieniu do punktow 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,18,19 i 20 ww. porzqdku obrad wyraza stanowisko: Ad. 7. Brak uwag i zgoda w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wynikow oceny: sprawozdania finansowego Spotki za rok 2012, sprawozdania Zarzadu LFPK Sp. z o.o. z dzialalnosci Spolki w 2012 roku oraz wniosku Zarzadu dotyczgcego podziatu zysku. Ad. 8. Brak uwag i zgoda w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia oraz podje_cia uchwat w sprawach zatwierdzenia sprawozdania Zarzadu z dziatalnosci SpcVki i sprawozdania finansowego za rok 2012.

5 Ad. 9. Brak uwag i zgoda w przedmiocie rozpatrzenia i podj^cia uchwaty w sprawie sposobu podziafu zysku uzyskanego przez Spolk w roku Ad. 10. Brak uwag i zgoda w przedmiocie rozpatrzenia i podj^cia uchwal w sprawach absolutoriow dla Czlonkow Zarzadu. Ad. 11. Brak uwag i zgoda na podj^cie uchwaty w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z dzialalnosci Rady Nadzorczej w 2012 r. Ad. 12. Brak uwag i zgoda na podj^cie uchwal w sprawach udzielenia absolutoriow dla czlonkow Rady Nadzorczej. Ad. 13. Zgoda na podj cie uchwaty w sprawie ustalenia liczby Czlonkow Rady Nadzorczej na nast^pna^ kadencj^. Ad. 14. Zgoda na podje.cie uchwal w sprawie powotania Czlonkow Rady Nadzorczej. Ad. 15. Zgoda na podj^cie uchwaty w sprawie zwolania pierwszego posiedzenia Rady Nadzorczej. Ad. 16. Brak uwag i zgoda na podj^cie uchwal w sprawach zatwierdzenia Planow finansowych i Planow dzialalnosci na rok 2013 i na lata Ad. 17. Brak uwag i zgoda na podj^cie uchwaty w sprawie wprowadzenia Regulaminu Wspolpracy Pomi dzy Firma, Leasingowa_ a Lubuskim Funduszem Por^czeh Kredytowych Sp. z o.o. w Zielonej Gorze w Zakresie Udzielania Por^czeh Indywidualnych. Ad. 18. Brak uwag i zgoda na podj^cie uchwaty w sprawie wprowadzenia zmiany w Regulaminie udzielania por^czeh LFPK Sp. z o.o. dotyczacej mozliwosci stosowania pomocy publicznej przez obnizenie poziomu prowizji przy udzielaniu por^czeh kredytu, pozyczki i leasingu przez LFPK Sp. z o.o. Ad. 19. Brak uwag i zgoda na podj^cie uchwaty w sprawie wniosku Rady Nadzorczej o przyznanie nagrody uznaniowej Wiceprezesowi Zarzadu LFPK Sp. z o.o. za rok Ad. 20. Brak uwag i zgoda na podj^cie uchwaty w sprawie zmiany Zafacznika do Uchwaty Nr 11/2011 Nadzwyczajnego Zgrornadzenia Wspolnikow z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie miesi^cznego ryczaltowego wynagrodzenia dla Wiceprezesa Zarzadu LFPK Sp. z o.o.

PROJEKT UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE MODECOM SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W STAREJ IWICZNEJ W DNIU 24 CZERWCA 2015 ROKU

PROJEKT UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE MODECOM SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W STAREJ IWICZNEJ W DNIU 24 CZERWCA 2015 ROKU PROJEKT UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE MODECOM SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W STAREJ IWICZNEJ W DNIU 24 CZERWCA 2015 ROKU Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Bardziej szczegółowo

AKT PRZEKSZTAtCENIA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKLADU OPIEK! ZDROWOTNEJ W SPOtKI= Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA

AKT PRZEKSZTAtCENIA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKLADU OPIEK! ZDROWOTNEJ W SPOtKI= Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA Zatqcznik ^/^^/1 Zarzadu Wojewbdzlwa Lubuskiego AKT PRZEKSZTAtCENIA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKLADU OPIEK! ZDROWOTNEJ W SPOtKI= Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA Art. 1. Zarzad Wojewodztwa Lubuskiego,

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Labo Print S.A.

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Labo Print S.A. Projekty uchwał Labo Print S.A. Zarząd Labo Print Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu przedstawia treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Spółki zwołanego na dzień 30 czerwca 2014 roku.

Bardziej szczegółowo

PROTOKOL KONTROLI. Ferenc. [dowod: akta kontroli str. 3-24]

PROTOKOL KONTROLI. Ferenc. [dowod: akta kontroli str. 3-24] OM/OP-./1/. Of11/44/(0 PROTOKOL KONTROLI Urz~du Miasta Rzeszowa, Rynek 1, 35-064 Rzeszow, Regon 000650614, zwanego dalej Urz~dem. Ferenc. Prezydentem Miasta Rzeszowa od dnia 29 listopada 2002 r. - jest

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NUMER Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Internet Union Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 30 czerwca 2015 r.

UCHWAŁA NUMER Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Internet Union Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 30 czerwca 2015 r. PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY INTERNET UNION S.A. UCHWAŁA NUMER z siedzibą we Wrocławiu w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art.

Bardziej szczegółowo

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w sprawie przyjęcia porządku obrad

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w sprawie przyjęcia porządku obrad Uchwała nr 1 z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając w oparciu o art. 409 Kodeksu spółek handlowych, dokonuje wyboru

Bardziej szczegółowo

ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE FORMULARZ DO WYKONYWANIA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE FORMULARZ DO WYKONYWANIA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE FORMULARZ DO WYKONYWANIA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA Dotyczy wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Kredyt Inkaso S.A., ul. Domaniewska

Bardziej szczegółowo

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kredyt Inkaso S.A. 28 lipca 2015 r. Warszawa PROJEKTY UCHWAŁ

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kredyt Inkaso S.A. 28 lipca 2015 r. Warszawa PROJEKTY UCHWAŁ Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kredyt Inkaso S.A. 28 lipca 2015 r. Warszawa PROJEKTY UCHWAŁ PROJEKTY UCHWAŁ w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając

Bardziej szczegółowo

Projekty Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Giełdy Praw Majątkowych Vindexus S.A. z siedzibą w Warszawie

Projekty Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Giełdy Praw Majątkowych Vindexus S.A. z siedzibą w Warszawie Projekty Uchwał Giełdy Praw Majątkowych Vindexus S.A. z siedzibą w Warszawie Zarząd Giełdy Praw Majątkowych Vindexus S.A. przedstawia treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Spółki zwołanego

Bardziej szczegółowo

======================================================================

====================================================================== Uchwała nr 1 5 pkt. 1-5, Regulaminu Walnego Zgromadzenia Na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia odbywającego się w dniu 9 kwietnia 2015 r. wybiera Pana... W głosowaniu jawnym brało udział... głosów,

Bardziej szczegółowo

Temat: Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Giełdy Praw Majątkowych "Vindexus" S.A.

Temat: Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Giełdy Praw Majątkowych Vindexus S.A. Raport bieżący nr 5/2015 01.06.2015 Temat: Projekty uchwał Akcjonariuszy Giełdy Praw Majątkowych "Vindexus" S.A. Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Treść

Bardziej szczegółowo

zwołanego na dzień 30 czerwca 2011 roku

zwołanego na dzień 30 czerwca 2011 roku Załącznik do RB 3/2011 z dnia 3 czerwca 2011 roku PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI AKCYJNEJ ECARD zwołanego na dzień 30 czerwca 2011 roku Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA INVESTMENT FUND MANAGERS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA INVESTMENT FUND MANAGERS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA INVESTMENT FUND MANAGERS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE UCHWAŁA NR 1 w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Stosownie do art. 409

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI GRUPA NOKAUT SPÓŁKA AKCYJNA

PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI GRUPA NOKAUT SPÓŁKA AKCYJNA PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI GRUPA NOKAUT SPÓŁKA AKCYJNA Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zwołane na dzień 26 czerwca 2015 roku na godz. 11.00 w Warszawie (00-121 Warszawa),

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAL ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA. SPÓŁKI PRAGMA FAKTORING S.A. ZWOŁANEGO NA 5 maja 2015 R. Uchwała nr 1 z dnia 5 maja 2015 r.

PROJEKTY UCHWAL ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA. SPÓŁKI PRAGMA FAKTORING S.A. ZWOŁANEGO NA 5 maja 2015 R. Uchwała nr 1 z dnia 5 maja 2015 r. PROJEKTY UCHWAL ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI PRAGMA FAKTORING S.A. ZWOŁANEGO NA 5 maja 2015 R. Uchwała nr 1 z dnia 5 maja 2015 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Działając na

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA STALPROFIL SA, zwołanego na dzień 12.06.2014r.

PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA STALPROFIL SA, zwołanego na dzień 12.06.2014r. PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA STALPROFIL SA, zwołanego na dzień 12.06.2014r. UCHWAŁA NR 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Działając na podstawie

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI GRUPA NOKAUT SPÓŁKA AKCYJNA

PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI GRUPA NOKAUT SPÓŁKA AKCYJNA PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI GRUPA NOKAUT SPÓŁKA AKCYJNA Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zwołane na dzień 26 czerwca 2012 roku, na godz. 13:00 w Warszawie (00-640), przy

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAL ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI PRAGMA FAKTORING S.A. ZWOŁANEGO NA 11 CZERWCA 2014 R. Uchwała nr 2 z dnia 11 czerwca 2014 r.

PROJEKTY UCHWAL ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI PRAGMA FAKTORING S.A. ZWOŁANEGO NA 11 CZERWCA 2014 R. Uchwała nr 2 z dnia 11 czerwca 2014 r. PROJEKTY UCHWAL ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI PRAGMA FAKTORING S.A. ZWOŁANEGO NA 11 CZERWCA 2014 R. Uchwała nr 1 z dnia 11 czerwca 2014 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Działając

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI GETIN HOLDING S. A.

PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI GETIN HOLDING S. A. PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI GETIN HOLDING S. A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 26 KWIETNIA 2012 R. Uchwała Nr 1 Na podstawie art. 409 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz 4 i 5 Regulaminu Walnego

Bardziej szczegółowo

I. INFORMACJE WSTĘPNE

I. INFORMACJE WSTĘPNE Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Leonidas Capital S.A. Spółka Akcyjna zwołanym na dzień 30 czerwca 2015 r. Ustanowienie pełnomocnika

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INSTRUKCJI DO GŁOSOWANIA DLA PEŁNOMOCNIKA AKCJONARIUSZA na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu HAWE S.A. w dniu 30 czerwca 2014 roku

FORMULARZ INSTRUKCJI DO GŁOSOWANIA DLA PEŁNOMOCNIKA AKCJONARIUSZA na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu HAWE S.A. w dniu 30 czerwca 2014 roku FORMULARZ INSTRUKCJI DO GŁOSOWANIA DLA PEŁNOMOCNIKA AKCJONARIUSZA na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu HAWE S.A. w dniu 30 czerwca 2014 roku DANE AKCJONARIUSZA: Imię i nazwisko/ Nazwa:. Adres. Nr dowodu/

Bardziej szczegółowo

Formularz pozwalający na wykonywanie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu TAX-NET S.A. prawa głosu przez pełnomocnika

Formularz pozwalający na wykonywanie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu TAX-NET S.A. prawa głosu przez pełnomocnika Ja, niżej podpisany Akcjonariusz: Imię nazwisko lub nazwa; adres zamieszkania/siedziby akcjonariusza 1 Numer identyfikacyjny (w przypadku osób fizycznych PESEL, w przypadku innych akcjonariuszy REGON)

Bardziej szczegółowo

Rada Nadzorcza FON Spółka Akcyjna

Rada Nadzorcza FON Spółka Akcyjna Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Nadzorczej FON S.A. nr 6/06/2015 z dnia 01.06.2015r. Rada Nadzorcza FON Spółka Akcyjna Sprawozdanie Rady Nadzorczej FON Spółka Akcyjna z jej działalności jako organu Spółki

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE 11 BIT STUDIOS S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 26 CZERWCA 2015 ROKU

PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE 11 BIT STUDIOS S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 26 CZERWCA 2015 ROKU PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE 11 BIT STUDIOS S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 26 CZERWCA 2015 ROKU Uchwała nr 01/06/2015 w sprawie odtajnienia wyborów członków Komisji Skrutacyjnej Zwyczajne Walne

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 1. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ATLANTA POLAND S.A. z siedzibą w Gdańsku. z dnia 18 listopada 2013 r.

UCHWAŁA NR 1. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ATLANTA POLAND S.A. z siedzibą w Gdańsku. z dnia 18 listopada 2013 r. UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE ATLANTA POLAND S.A. Z SIEDZIBĄ W GDAŃSKU W DNIU 18 LISTOPADA 2013 ROKU Zarząd, działając na podstawie 38 ust. 1 pkt 7 Rozporządzenia Ministra Finansów

Bardziej szczegółowo

3) wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku PKO BP SA osiągniętego w 2010 r.

3) wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku PKO BP SA osiągniętego w 2010 r. Sprawozdanie Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej zawierające wyniki oceny: sprawozdania finansowego PKO BP SA za 2010 r., sprawozdania Zarządu z działalności PKO

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał przedstawione przez Zarząd, zaproponowane do podjęcia na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu NEUCA S.A. w dniu 7 maja 2015r.

Projekty uchwał przedstawione przez Zarząd, zaproponowane do podjęcia na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu NEUCA S.A. w dniu 7 maja 2015r. Projekty uchwał przedstawione przez Zarząd, zaproponowane do podjęcia na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu NEUCA S.A. w dniu 7 maja 2015r. Uchwała nr 1- wybór Przewodniczącego Zgromadzenia Zwyczajne Walne

Bardziej szczegółowo

Spółka: Data ZWZA: Liczba głosów którymi fundusz dysponował na ZWZA: % głosów na ZWZA: 6,25% Sprawozdanie z ZWZA spółki z portfela Allianz Polska OFE

Spółka: Data ZWZA: Liczba głosów którymi fundusz dysponował na ZWZA: % głosów na ZWZA: 6,25% Sprawozdanie z ZWZA spółki z portfela Allianz Polska OFE Sprawozdanie z ZW spółki z portfela Allianz Polska OFE Spółka: Data ZW: Doradztwo Gospodarcze DGA S.A. 28 czerwiec 2006 roku Liczba głosów którymi fundusz dysponował na ZW: 112 500 % głosów na ZW: 6,25%

Bardziej szczegółowo

1. Wybór Przewodniczącego. Przewodniczącym Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybrany zostaje. 2. Wejście w życie. UCHWAŁA nr 2

1. Wybór Przewodniczącego. Przewodniczącym Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybrany zostaje. 2. Wejście w życie. UCHWAŁA nr 2 UCHWAŁA nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki e-kancelaria Grupa Prawno-Finansowa Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, w oparciu o art. 409 1 KSH, uchwala co

Bardziej szczegółowo

STATUT. (tekst jednolity)

STATUT. (tekst jednolity) STATUT (tekst jednolity) I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Firma Spółki brzmi: Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Kielcach Radio Kielce Spółka Akcyjna. -----------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo