RADA QMIWY PSARY Psary, ul Malinowicka 4

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "RADA QMIWY PSARY 42-512 Psary, ul Malinowicka 4"

Transkrypt

1 RADA QMIWY PSARY Psary, ul Malinowicka 4 ROIV /10 Protokol Nr 44/10 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 13 kwietnia 2010r. Posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbyio si? w Urz^dzie Gminy w Psarach. Rozpoczejo si? o godz. 14:30 i trwalo do godz. 16:00. Wposiedzeniu uczestniczylo 5 czlonkow Komisji: Pan Jacek Gwozdz Pan Remigiusz Olesinski - Przewodniczq.cy Komisji, - Czlonek Komisji, 3. Pani Teresa Kosmala - Gajsior - Czlonek Komisji, Pani Malgorzata Sobieraj Pani Malgorzata Pasek - Czlonek Komisji, - Cztonek Komisji. oraz Pan Marian Koziel Pan Janusz Majczak Pan Jacenty Kubica Pani Monika Pasamonik - Radecka Pani Krystyna Pawlik Pani Urszula Nocori Pani Agnieszka Sarnik Pani Ewa Strzeminska Pan Aleksander Kocwin - Wojt Gminy Psary, - Zastejpca Wojta Gminy Psary, - Przewodnicza^cy Rady Gminy Psary, - Kierownik Referatu Finansow i Podatkow, - Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej, - Dyrektor Gminnego Osrodka Kultury, - Kierownik Osrodka Pomocy Spotecznej, - Glowna ksi^gowa Gminnego Osrodka Kultury, - Pracownik Osrodka Pomocy Spolecznej. Posiedzenie prowadzil Pan Jacek Gwozdz - Przewodniczacy Komisji Rewizyjnej, ktory powital radnych i zebranych gosci. Przewodnicza^cy Komisji Rewizyjnej uczcii minute ciszy pamie_c tragicznie zmarlych w katastrofie lotniczej pod Smolenskiem w dniu 10 kwietnia br., wszystkich parlamentarzystow, na czele z Prezydentem Rzeczypospolitej Lechem Kaczynskim, Jego zona^ Mariq. Kaczynska^. Porzajiek posiedzenia Komisji przewidywal: 1. Sprawozdanie Wojta Gminy Psary z wykonania budzetu za rok Analiza sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej. 3. Analiza sprawozdania finansowego Gminnego Osrodka Kultury. 4. Ocena pracy Osrodka Pomocy Spolecznej. 1

2 5. Sprawy bieza^ce. Ad.4 - Ocena pracy Osrodka Pomocv Spolecznej. Pan Jacek Gwozdz - Przewodnicza_cy Komisji Rewizyjnej oznajmil, iz radni otrzymali bardzo obszerne sprawozdanie z dzialalnosci Osrodka Pomocy Spotecznej za rok Pani Agnieszka Sarnik - Kierownik Osrodka Pomocy Spolecznej przedstawila informacj? na temat budzetu Osrodka w 2009r., ktory zostal wykonany w 95% na kwot? ,00 zl. Zadania, ktore sa_ realizowane przez Osrodek, sa_ wykonywane z zakresu pomocy spolecznej, profilaktyki, swiadczeri rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej. Pani Kierownik oznajmila, iz od roku 2006 pojawia si<? element prowadzenia projektow. W roku 2008 dola_czyl fundusz alimentacyjny oraz od miesiaca pazdziernika 2009r. nowe zadanie, ktore zostalo scedowane na Osrodki Pomocy Spolecznej - realizacja wynagrodzeri opiekunow prawnych. Pani Kierownik objasnila, iz realizowane sa_ zadania zlecone na kwote ,00 zl. (tj. ok. 55% budzetu); zadania wtasne - 34% budzetu; profilaktyka - 6% ogolu budzetu; srodki pozyskane - 5% ogolu budzetu. Glos zabral Przewodniczacy Komisji Rewizyjnej, ktory poinformowal, iz w przedstawionej informacji zostaiy zawarte potrzeby na rok Zapytal, jak wyglada kwestia budowy budynkow socjalnych. Pani Agnieszka Sarnik - Kierownik OPS wyjasnila, iz realizacja zadania ze strony Osrodka zostala wykonana. Nadmienila, iz zostaiy napisane dwa projekty, ktore reprezentowala Pani Sekretarz. Pani Kierownik dodala, iz materialy zostaiy juz zakupione, aktualnie oczekuje si? na dokumentacj?. Uzupelnila wypowiedz, iz prace powinny ruszyc w bieza^cym roku. Przewodniczacy Komisji Rewizyjnej zapytal, czy zostanie ogloszony przetarg na wykonywanie tych budynkow. Pan Janusz Majczak - Zastejca Wojta odpowiedzial, iz be_dzie to procedura przetargowa. Oznajmil, iz material jest juz zgromadzony, natomiast pojawil si? problem z projektantem, ktory miesia^c temu powinien przedstawic projekt. Przewodniczacy Komisji Rewizyjnej podsumowuja_c temat, oswiadczyl, iz zostala przygotowana bardzo rzetelna informacja przez Pania^Kierownik Osrodka Pomocy Spolecznej. Pani Teresa Kosmala - Gajsior oznajmila, iz w ubieglym roku, radni zwracali uwag? na fakt, iz z akcji dozywiania korzysta niewielu gimnazjalistow. Zapytala, czy uleglo to zmianie. Pani Agnieszka Sarnik - Kierownik OPS odpowiedziala, iz nie ma zadnych zmian w tym temacie. Nadmienila, iz w informacji zostaiy zawarte spostrzezenia, przemyslenia pracownikow, ktore mialyby wplyw na tak^ sytuacj?. Dodala, ze aby rozwiazac problem to trzeba poznac dokladne jego przyczyny. Pani Kierownik oznajmila, iz wst^pnie zostala podje_ta wspolpraca z placowkami oswiaty z zakresu profilaktyki w zakresie zdrowego odzywiania. Rowniez zostal

3 ogloszony konkurs plastyczny o tej tematyce. Pani Kierownik oswiadczyla, iz w nastejmej kolejnosci zostana^ przeprowadzone,,pogadanki", szkolenia z rodzicami. Nadmienila, iz wyst?puja_ zle nawyki zywieniowe, ktore dzieci wynosza_ z domu. Pani Kierownik poinformowala, iz Osrodek b?dzie si? staral o dodatkowe doposazenie stolowek i o rozwiazanie tego problemu w przyszlosci. Pan Aleksander Kocwin uzupelnil wypowiedz, iz 20 kwietnia br. grupa dzieci wyjezdza do Gorek Malych i Gorek Wielkich (rejon Brennej), aby mogly zobaczyc jak wygla_da gospodarka. Przewodnicza_cy Komisji Rewizyjnej zapytal, czy radni maja_ pytania do przedstawionej informacji. Radni nie wniesli zastrzezeri. Ad.2 -Analiza sprawozdania finansoweeo Gminnej Biblioteki Publicznej. Przewodniczacy Komisji Rewizyjnej oswiadczyl, iz Czlonkowie Komisji uzyskali informacj? nt. sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej. Przedstawil, iz plan fmansowy GBP na rok 2009 wynosil ,00 zl., wykonano ,55 zl. Pani Krystyna Pawlik - Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej poinformowaja, iz bardzo szczegolowo zostalo przedstawione sprawozdanie fmansowe, zarowno z wykonania kosztow, wydatkow, jak i z przychodow. Przedstawila, iz po raz pierwszy w ubieglym roku, zostala zakupiona ksiazka mowiona - lektury w formacie MP3. Pani Dyrektor nadmienita, iz s^to lektury dla klasy podstawowej i dla klas ponadpodstawowych. Glos zabrala Pani Teresa Kosmala - Ga^sior, ktora zapytala, czy w sklad,,e-ksi^zki" wchodzi zestaw kilku tytulow dla szkoly podstawowej i dla gimnazjum, czy sa^ to pojedyncze tytuly. Pani Krystyna Pawlik - Dyrektor GBP wyjasnila, iz na plycie znajduja^ si? pojedyncze tytuly. Dodala, iz czasem zdarza si? tak, iz jedna lektura znajduje si? na czterech plytach, z uwagi na jej wielkosc. Pani Dyrektor nadmienila, iz kazdy tytul moze bye osobno wypozyczony. Uzupetnila wypowiedz, iz na dzieri dzisiejszy jest to 51 tytulow. Pani Dyrektor objasnila, iz koszt takiej ksiazki wyniosl 924,34 zl. Dodala, iz na dzieri dzisiejszy,,e-ksiazka" znajduje si? w bibliotece w Psarach. Jesli okaze si?, ze b?dzie zapotrzebowanie w innych placowkach biblioteki, to np. kosztem ograniczenia literatury pi?knej, zostanie ona wtedy zakupiona. Przewodniczacy Komisji Rewizyjnej - Pan Jacek Gwozdz oznajmil, iz w sprawozdaniu z wykonania kosztow widnieje informacja, iz dotacja z Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego wyniosla zl. Pani Dyrektor objasnila, ze dotacja jest przeznaczona na zakup nowosci wydawniczych. Dodala, iz w poprzednich latach dotacja wynosila np zl., zl., natomiast w ubieglym roku wyniosla zl. Pani Dyrektor poinformowala, iz biblioteka brala udzial w programie,,rozwoju bibliotek", gdzie na 167 bibliotek, 31 zakwalifikowalo si? do dalszego konkursu. Na poczaticu marca biblioteka w Sarnowie, w DaJMu, w Psarach otrzymala sprz?t komputerowy.

4 Biblioteka centralna otrzymala ponadto drukark? kolorowa^. Oprocz tego pracownicy biblioteki uczestniczq. w roznego rodzaju szkoleniach. Glos zabral Pan Remigiusz Olesinski, ktory oznajmil, iz w przedstawionym sprawozdaniu finansowym widnieje informacja, dotyczaca zakupu czasopism. Zadal pytanie, czy podzial zakupu czasopismjest symetryczny dla wszystkich jednostek biblioteki, czy wzgledem uczestnictwa. Pani Dyrektor odpowiedziala, ze w bibliotece centralnej znajduje si? wi?ksza gama czasopism, m.in. Dzienniki Ustaw. W bibliotece w Psarach na czasopismo wydatkowano zl; w Dabiu zl; w Strzyzowicach zl; w Sarnowie zl. Pani Dyrektor objasnila, iz w sklad tej kwoty wchodzq. podstawowe czasopisma, jak tygodniki, miesi?czniki. Dodala, iz jesli pracownicy biblioteki zglaszajq. dezyderat? tego typu, iz jakis tytul cieszy si? mniejszym zainteresowaniem, to zamawiane jest inne czasopismo, dostosowuja^c si? do czytelnikow. Pani Malgorzata Pasek zadala pytanie dotyczaxe ogrzewania biblioteki. Czy b?dzie rozdzielnosc piecy. Pan Marian Koziel - Wojt Gminy Psary odpowiedzial, iz b?dzie oglaszany przetarg. Przewodnicza^cy Komisji Rewizyjnej - Pan Jacek Gwozdz zapytal, czy radni maja^ pytania do przedstawionej informacji. Wobec braku pytan, przystapiono do omawiania kolejnego tematu. Ad.3 -Analiza sprawozdania finansowego Gminnego Osrodka Kulturx. Pan Jacek Gwozdz - Przewodniczaxy Komisji Rewizyjnej oswiadczyl, iz radni otrzymali sprawozdanie opisowe z wykonania kosztow Gminnego Osrodka Kultury, ktore rowniez byly przedmiotem posiedzenia Komisji w miesia^cu marcu br. Poinformowal, iz na Program Operacyjny Kapital Ludzki,,wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsi?biorstw" zostala przyznana dotacja ,00 zl. W ubieglym roku, Pani Dyrektor zrealizowala dotacj? w wysokosci zl., pozostala cz?sc kwoty zostanie zrealizowana w roku bieza^cym i w roku Pani Urszula Nocon - Dyrektor Gminnego Osrodka Kultury wyjasniia, iz projekt programu opiewa na okres 2 lat. Pani Ewa Strzeminska - glowna ksi?gowa GOK-u uzupelnila wypowiedz, iz otrzymala informacj? od Ministra Finansow, iz zostala przeslana transza zl. Przewodnicza^cy Komisji Rewizyjnej zapytal, czy radni maja^pytania. Glos zabrala Pani Malgorzata Sobieraj, ktora poinformowala, iz na ostatnim posiedzeniu Komisji Rewizyjnej, zadala pytanie: czy wszystkie jednostki, ktore otrzymaly komputery, skaner i drukark? posiadajq. dost?p do internetu. Pani Dyrektor taka^ informacj? potwierdzila. Pani Malgorzata Sobieraj nadmienila, iz na ostatniej sesji Rady Gminy, radny Jaroslaw Klimczyk zapytal: kiedy OK w Da^biu b?dzie posiadal dost?p do internetu.

5 Pani Urszula Nocon - Dyrektor GOK-u wyjasnila, ze wszystkie placowki posiadajq. doste_p do internetu, poki co w Grodkowie, w Sarnowie, w Preczowie. Kierownicy placowek po otrzymaniu komputerow mieli cykl szkolen, jak post^powac z komputerem od poczajku do konca. Pani Dyrektor nadmienila, iz zgodnie z zamowieniami publicznymi nalezalo zorientowac si? jaki b?dzie najbardziej korzystny internet. Rozmowy sa_ prowadzone, gdzie po przeanalizowaniu oferty zostala wybrana Netia. Pani Dyrektor oznajmila, iz na dniach Brzejtowice, DaJMe otrzymajq. internet, gdyz tylko te dwie placowki nie maja^ zamontowanego la^cza. Uzupelnila wypowiedz, iz wszystkie placowki posiadaja^dostej? do internetu. Pan Remigiusz Olesinski zapytal, iz nalezy rozumiec przez to, iz jesli przyjdzie mieszkaniec do swietlicy OK w DaJ)iu, to nie moze skorzystac z internetu. Pani Dyrektor poinformowala, iz w OK w Da^biu przez wiele lat nie bylo nawet telefonu. Dodala, iz od ubieglego roku OK posiada telefon stacjonarny. Pani Dyrektor wyjasnila, iz bylo bardzo duzo trudnosci, aby mozna bylo zainstalowac telefon. Nastejpnie naszym kolejnym projektem bylo uruchomienie,,klubu wiejskiego informatyka" i pozyskanie srodkow finansowych pozabudzetowych na zakup odpowiedniego sprz?tu i oprogramowania. Pani Dyrektor nadmienila, iz taki,,klub wiejskiego informatyka" powinien bye nie tylko w Grodkowie, tylko przynajmniej w pewnej cze_sci, w kazdej z naszych placowek. Nastej>ny etap to przygotowanie pracownikow, ktorzy jednoznacznie okreslali brak znajomosci komputerowych, a co za tym idzie przeprowadzenie szkolen. Rownoczesnie ze szkoleniami zostata rozpocz^ta procedura zamowien publicznych co do internetu. Pan Remigiusz Olesinski oznajmil, iz obslugiwanie komputera do swoich potrzeb, nie wymaga ukonczenia kursow. Pani Dyrektor objasnila, iz osoby, ktore dobrze znaja^ si? na obsludze komputera, rowniez skorzystaly z takich szkolen. Nadmienila, iz aby udostejniac komputer na zewnajxz mieszkancom, to trzeba posiadac odpowiednia. wiedz?. Pan Remigiusz Olesinski przedstawit, iz jesli ma na mysli szkolenia, to dotyczqee zagrozen przy otwarciu stron internetowych, zablokowaniu danych stron. Pani Dyrektor poinformowala, iz osoby, ktore bardzo dobrze znaly si na obsludze komputera, po przeprowadzonym szkoleniu stwierdzity, iz bardzo duzo dodatkowych rzeczy si? dowiedzialo. Glos zabrala Pani Teresa Kosmala - Ga^sior, ktora oznajmila, iz pracownik powinien posiadac uprawnienia do obslugi komputera. Pani Dyrektor uzupelnila wypowiedz, iz zadna z osob bioraxych udzial w szkoleniu, nie stwierdzila, iz szkolenie bylo niepotrzebne.

6 Glos zabrala Pani Malgorzata Sobieraj, ktora oznajmila, iz wszystkich komputerow bylo 15. Zapytala, jaka to byla kwota. Pani Ewa Strzeminska odpowiedziala, iz bylo to ,32 zl.(komputery + programy). Cale wyposazenie wynioslo ,72 zl. Pani Dyrektor uzupelnila wypowiedz, iz harmonogram byl przedstawiany na kazda^ placowk? osobno i zgodnie z nim, sprz^t zostal rozprowadzony. Urzad Marszalkowski przeprowadzil kontrol? we wszystkich placowkach Osrodka, ze sprawdzeniem opisu, symboli w ksiazkach inwentarzowych i na tej podstawie GOK otrzymal srodki fmansowe. Pani Dyrektor dodala, iz zostala zatrudniona osoba na pot etatu, ktora b^dzie prowadzila szkolenia komputerowe dla osob poczatkuj^cych i dla osob sredniozaawansowanych. Nadmienila, iz od Pana Starosty otrzymala rekomendacjig na prowadzenie tych szkolen komputerowych, gdzie tego typu dzialania wpisuja^si? w,,strategi? powiatu b?dzinskiego", ktory jest priorytetem na lata Przewodnicza^cy Komisji Rewizyjnej - Pan Jacek Gwozdz zapytal, czy radni maja^ pytania. Pan Jacenty Kubica - Przewodnicza^cy Rady Gminy zapytal, czy sa^ jakies przeciwwskazania, aby na naszym obiekcie kulturalnym wywiesic flag? narodowcj, Pani Dyrektor odpowiedziala, iz nie ma zadnych obiekcji, tylko istnieje problem z zawieszeniem flagi. Dodala, iz b?da^ wykonywane maszty. Przewodnicza^cy Rady oznajmil, iz na budynku widnieje napis - Osrodek Kultury Gminy Psary, przez ktore to miejsce przejezdza dziennie samochodow. Nadmienil, iz widnieje duza ilosc plakatow, ale patrza^c na ostatnie tragiczne wydarzenia, ktore mialy miejsce, nie ma flagi narodowej. Pan Marian Koziel - Wojt Gminy Psary objasnil, iz zostala podj^ta decyzja o zrobieniu,,wisiennikow" na flagi. Nie przewidzielismy jednak, iz sytuacja zmusi nas nagle do tego. Pan Wojt oswiadczyl, iz ubolewa nad faktem, iz na budynku GOK-u nie ma flagi z kirem, gdyz jest to obiekt gminny. Dodal, iz w najblizszym czasie powstana^,,wisienniki" na flagi. Pan Wojt poinformowal, iz Pani Dyrektor otrzymala nagrod? Starosty B^dzinskiego w zakresie upowszechniania kultury dla Gminy Psary. Przewodniczacy Komisji Rewizyjnej pogratulowal Pani Dyrektor otrzymania nagrody. Ad.l - Sprawozdanie Woita Gminv Psary z wykonania budjetu za rok Przewodniczacy Komisji Rewizyjnej przedstawil, iz Pan Wojt wydal zarza^dzenie z dnia 22 marca br. w sprawie wykonania budzetu Gminy. Nadmienil, iz radni w stosownym czasie otrzymali bardzo szczegolowe sprawozdanie z wykonania budzetu za rok Pani Monika Pasamonik - Radecka - Kierownik Referatu Finansow i Podatkow poinformowala, ze budzet Gminy w wyniku wprowadzonych zmian, na koniec roku wynosil: po

7 stronie dochodow zl; po stronie wydatkow zl. Dochody zostaly zrealizowane w 89%, pomimo, iz dochody wlasne zostaly zrealizowane tylko w 69%. Pani Kierownik dodala, iz nizsze niz planowano, osia ni?to dochody ze sprzedazy skladnikow majaticowych, dochody z oplat za zarzad i uzytkowanie wieczyste oraz podatku rolnego od osob prawnych. Dodala, iz powyzej planu, zrealizowano dochody z najmu, dzierzawy skladnikow majaikowych, podatku od nieruchomosci od osob prawnych, podatku od srodkow transportowych, podatku od czynnosci cywilno - prawnych, wplywu z uslug. Realizacja budzetu co do wydatkow wyniosla 77%, wykonanie w zakresie wydatkow majajkowych - 57%, co spowodowane bylo m.in. tym, iz do planu wprowadzane byly wartosci kosztorysowe wszystkich inwestycji, a po przetargach z reguly koszty sa^ nizsze. Pozostale wydatki zrealizowano na poziomie 85%. Pani Kierownik oznajmila, iz na koniec 2009r. nie bylo zobowiazari wymagalnych. Zobowia^zania z tytulu kredytow i pozyczek zakonczyly si? kwot^ zl. W ramach programu,,ochrona i rozwoj wsi" zostala podpisana umowa na realizacja placow zabaw. Przewodniczacy Komisji Rewizyjnej zapytal, czy Czlonkowie Komisji maja^ pytania do przedstawionego sprawozdania. Wobec braku pytan, przystapiono do glosowania. W wyniku glosowania: za przyjeciem sprawozdania z wykonania budzetu za 2009r. - 4 glosy, Przeciw. o glosow, wstrzymuja^cych sie^. j g os Pan Marian Koziel - Wojt Gminy poinformowal, iz odebral certyfikat jako,,gmina dbaj^ca o finanse mieszkancow". Ad.5- Sprawv biezqce. Przewodnicz^cy Komisji Rewizyjnej - Pan Jacek Gwozdz przedstawil, iz 26 marca br. wplyneja kolejna,,skarga, wniosek wraz z zazaleniem" Panstwa Lorenc, ktorzy nie zgadzaja^ si? z decyzj^. Poinformowal, iz w zwia^zku z toczacym si? post?powaniem administracyjnym, wystapil z wnioskiem, aby na podstawie art. 234 pkt 1 kodeksu post?powania administracyjnego, pismo przekazac do Samorza^dowego Kolegium Odwolawczego w Katowicach. W gtosowaniu bralo udzial 5 Czlonkow Komisji, ktorzy jednoglosme przyjeji wniosek. Kolejna sprawa to pismo Pani Zagornej z ulicy Bocznej, ktora rowniez takie pismo skierowala do Zarzaxlu Drog Wojewodzkich w Katowicach oraz do Urz?du Marszalkowskiego. Zwraca si? z prosba^ o odwodnienie niecki na ulicy Kamiennej, znajdujacej si? naprzeciwko Jej posesji. Pan Wojt poinformowal, iz prace te b?da^ wykonane.

8 Przewodniczacy Komisji Rewizyjnej zwrocil si? z prosba^ o powiadomienie wnioskodawcy pisma. Pan Wojt uzupemil wypowiedz, iz pismo jest skierowane,,do wiadomosci" radnych. Odpowiedzi powinien udzielic Urza^d Marszalkowski. Nast?pny temat to skarga Pana Jozefa Smyczyka na Przewodniczaxego Komisji Rewizyjnej o nie prawne przedstawienie skargi na sesji Rady Gminy w dniu 31 marca br. Pan Jacek Gwozdz przedstawil, iz do pisma zostaly dolaczone zalaczniki z 2004 roku, gdzie Pan Tomasz Sadlon - Zast?pca Wojta wyjasnia, iz odbyla si? wizja lokalna, ktora stwierdzila, iz,,znajduj< ca si? woda w rowie przy posesji, nie ma widocznych zanieczyszczen sanitarnych. Jest brudna, opadowa, splywajaca rowem z wyzej polozonych posesji. Ponizej row jest niedrozny, przez co woda przy dzialce Pana ulega zanieczyszczeniu". Przewodniczacy Komisji Rewizyjnej objasnil, iz w 2002r. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego umorzyl post?powanie w sprawie zanieczyszczenia przydroznego rowu nieczystosciami z szamba. Poza tym, skarzaxy pisze, iz,,piszemy nieprawd? w pismach", nie otrzymuje on odpowiedzi na pisma. Pan Jacek Gwozdz oswiadczyl, iz Pan Smyczyk otrzymuje korespondencj? za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Jako kolejny przyklad podal kwot?, jakc^ Pan Smyczyk mial zaplacic za otrzymanie kserokopii protokolu z sesji (2 zl), gdzie pisze o kwocie 200 zl. Nadmienil, iz jesli uchwala zostala skierowana do Wojewody i nie ma w tym kierunku odpowiedzi, Pan Smyczyk nie moze si? z tym zgodzic i interesuje Go stanowisko Wojewody. Przewodniczacy Komisji oznajmii, iz zgodnie ze Statutem Gminy, Komisja rozpatruje skargi na dzialalnosc Wojta i organow Gminy. Glos zabral Pan Jacenty Kubica - Przewodniczacy Rady Gminy ktory poprosil o zaj?cie prawnego stanowiska przez radc? prawnego. Pan Jacek Gwozdz - Przewodniczacy Komisji Rewizyjnej poinformowal, iz nalezy wystosowac pismo do Pana Smyczyka, iz,,komisja Rewizyjna nie jest organem wlasciwym do rozpatrzenia skargi". Przewodniczacy Komisji Rewizyjnej - Pan Jacek Gwozdz przedstawil protokol Nr 43/10 z posiedzenia Komisji w dniu 17 marca br. Protokol zostal przyj?ty jednoglosnie - 5 glosami,,za" przez Czlonkow Komisji. Wobec wyczerpania tematu Przewodniczacy Komisji Rewizyjnej - Pan Jacek Gwozdz zakonczyl obrady. Na tym posiedzenie zakonczono. Kolejne posie^nie Komisji zaplanowano na dzien20maja2010r. G& ozdz isji Rewizyjnej

9 Podpisv czlonkow KomisH: 1. Pan Remigiusz Olesinski 2. Pani Teresa Kosmala - Ga^sior 3. Pani Malgorzata Sobieraj 4. Pani Malgorzata Pasek Protokot sporz^dzif Katarzyna Mucha

Ad. 3. Dzialanie 421 "Wdrazanie projektów wspólpracy":

Ad. 3. Dzialanie 421 Wdrazanie projektów wspólpracy: 9. Gmina Pacyna - "Zagospodarowanie centrum wsi poprzez budowe CIagu spacerowo-pieszego w miejscowosci Luszyn". 1O. Gmina Nowy Duninów - "Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w m. Soczewka poprzez budowe

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 17 grudnia 2013 r. Poz. 1024. UCHWAŁA Nr 221 RADY MINISTRÓW. z dnia 10 grudnia 2013 r.

Warszawa, dnia 17 grudnia 2013 r. Poz. 1024. UCHWAŁA Nr 221 RADY MINISTRÓW. z dnia 10 grudnia 2013 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 17 grudnia 2013 r. Poz. 1024 UCHWAŁA Nr 221 RADY MINISTRÓW z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu

Bardziej szczegółowo

- 1 - Opracowano na podstawie: UCHWAŁA Nr 221 RADY MINISTRÓW z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZ SOŁECKI. Stowarzyszenie Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich. www.sllgo.pl

FUNDUSZ SOŁECKI. Stowarzyszenie Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich. www.sllgo.pl FUNDUSZ SOŁECKI w p y t a n i a c h i o d p o w i e d z i a c h Stowarzyszenie Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich www.sllgo.pl Publikacja Fundusz sołecki w pytaniach i odpowiedziach powstała w programie

Bardziej szczegółowo

R/12001/R12002/2012 Nr ewid. 149/2013/R12001/R12002/KAP. Informacja o wynikach kontroli. marzec 2 01 1

R/12001/R12002/2012 Nr ewid. 149/2013/R12001/R12002/KAP. Informacja o wynikach kontroli. marzec 2 01 1 R/12001/R12002/2012 Nr ewid. 149/2013/R12001/R12002/KAP Informacja o wynikach kontroli planowanie i realizacja przez gminy zadań w zakresie oświetlenia przestrzeni publicznej marzec 2 01 1 MISJĄ Najwyższej

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MIĘDZYSESYJNE WÓJTA GMINY za okres od 26 marca do 30 kwietnia 2015 r.

SPRAWOZDANIE MIĘDZYSESYJNE WÓJTA GMINY za okres od 26 marca do 30 kwietnia 2015 r. SPRAWOZDANIE MIĘDZYSESYJNE WÓJTA GMINY za okres od 26 marca do 30 kwietnia 2015 r. I SPRAWY OGÓLNE * Udział w zebraniach Rad Pedagogicznych Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Iwanowicach oraz Gimnazjum

Bardziej szczegółowo

MERKURIUSZ MSZCZONOWSKI

MERKURIUSZ MSZCZONOWSKI Z zaszczytem wypełnialiśmy powierzony nam społeczny mandat zaufania (wywiad) str. 7 Burmistrz Mszczonowa jednym z najlepszych burmistrzów w Polsce w 2014 roku str. 13 Nietuzinkowe Lato w Mieście str. 19

Bardziej szczegółowo

Pytania radnych XIV sesja 28 kwietnia 2015 r.

Pytania radnych XIV sesja 28 kwietnia 2015 r. Pytania radnych XIV sesja 28 kwietnia 2015 r. Radny p. Mirosław Bukiewicz: 1. Czy mieszkańcom naszego miasta należą się porządne chodniki? Wiele ostatnio mówi się i robi w sprawie ścieżek rowerowych w

Bardziej szczegółowo

VIII Dni Obornik Śląskich

VIII Dni Obornik Śląskich Urzędu Miejskiego Redakcja: Artur Olszewski, Paulina Kurzejewska, Bartosz Malec 55-120 Oborniki Śląskie, ul. Trzebnicka 1 tel. +48 71 310 35 19 e-mail: redakcja@oborniki-slaskie. pl nakład: 3000 egz. www.

Bardziej szczegółowo

UWAGI i WYJAŚNIENIA DO TREŚCI DO PROTOKOŁU KOMISJI

UWAGI i WYJAŚNIENIA DO TREŚCI DO PROTOKOŁU KOMISJI UWAGI i WYJAŚNIENIA DO TREŚCI DO PROTOKOŁU KOMISJI REWIZYJNEJ Protokół Komisji Rewizyjnej (zespół kontrolny KR) wpłynął do Domu Kultury w Łomiankach dn.11.02.2014 r. i został zarejestrowany pod numerem

Bardziej szczegółowo

Komitet Obrony Kraju w latach 1959-1991

Komitet Obrony Kraju w latach 1959-1991 Andrzej Paczkowski Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, Collegium Civitas, Warszawa Komitet Obrony Kraju w latach 1959-1991 Instytucja laczaca na najwyzszym szczeblu czynniki wojskowe

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 11 kwietnia 2007 r. (Dz. U. z dnia 9 maja 2007 r., Nr 80, poz.542)

USTAWA. z dnia 11 kwietnia 2007 r. (Dz. U. z dnia 9 maja 2007 r., Nr 80, poz.542) USTAWA z dnia 11 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1) (Dz. U. z dnia 9 maja 2007 r., Nr 80, poz.542) Art. 1. W ustawie z dnia 7 września 1991 r.

Bardziej szczegółowo

Pomoc społeczna w liczbach: 2010

Pomoc społeczna w liczbach: 2010 INSTYTUT ROZWOJU SŁUŻB SPOŁECZNYCH Pomoc społeczna w liczbach: 2010 Agnieszka Hryniewicka 0 Publikacja powstała w ramach projektu Koordynacja na rzecz aktywnej integracji w ramach Działania 1.2 Wsparcie

Bardziej szczegółowo

5/27. Biuletyn informacyjno-społeczny Gminy Kruszyna. wrzesień / październik 2010. ISSN 1734-8897 Źródło wiedzy o Twojej okolicy

5/27. Biuletyn informacyjno-społeczny Gminy Kruszyna. wrzesień / październik 2010. ISSN 1734-8897 Źródło wiedzy o Twojej okolicy Biuletyn informacyjno-społeczny Gminy Kruszyna 5/27 ISSN 1734-8897 Źródło wiedzy o Twojej okolicy Baby, Bogusławice, Jacków, Kijów, Kruszyna, Lgota Mała, Łęg, Pieńki Szczepockie, Teklinów, Widzów, Widzówek,

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach kontroli wykorzystania środków publicznych na pomoc materialną dla uczniów

Informacja o wynikach kontroli wykorzystania środków publicznych na pomoc materialną dla uczniów Spis treści N A J W Y Ż S Z A I Z B A K O N T R O L I Informacja o wynikach kontroli wykorzystania środków publicznych na pomoc materialną dla uczniów Nr ewid. 144/2011/P/10074/KNO 1. Wprowadzenie 1 2.

Bardziej szczegółowo

GMINNE RADY SENIORÓW W PRAKTYCE WYBRANE ZAGADNIENIA

GMINNE RADY SENIORÓW W PRAKTYCE WYBRANE ZAGADNIENIA GMINNE RADY SENIORÓW W PRAKTYCE WYBRANE ZAGADNIENIA Wiesława Borczyk Daniel Jachimowicz Wojciech Nalepa Nowy Sącz, 2014 WYDAWCA Fundacja Europejski Instytut Rozwoju Obywatelskiego 33-300 Nowy Sącz ul.

Bardziej szczegółowo

o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz niektórych innych ustaw.

o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz niektórych innych ustaw. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII kadencja Komisja Polityki Społecznej i Rodziny PSR-020-5-2015 Warszawa, 8 kwietnia 2015 r. Pan Radosław SIKORSKI Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie

Bardziej szczegółowo

A. ZALECENIA OGÓLNE IW-1_4.1/413_313. PROW_4.1/413_313/1/z Strona 1 z 20

A. ZALECENIA OGÓLNE IW-1_4.1/413_313. PROW_4.1/413_313/1/z Strona 1 z 20 IW-1_4.1/413_313 Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach

Bardziej szczegółowo

I. Informacje dotyczące wyboru przez Lokalną Grupę Działania (LGD) operacji do finansowania

I. Informacje dotyczące wyboru przez Lokalną Grupę Działania (LGD) operacji do finansowania IW-1_413_313 Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1990 Nr 16 poz. 95. USTAWA z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 1990 Nr 16 poz. 95. USTAWA z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/40 Dz.U. 1990 Nr 16 poz. 95 USTAWA z dnia 8 marca 1990 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 1318, z 2014 r. poz. 379, 1072. o samorządzie gminnym Rozdział 1

Bardziej szczegółowo

Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. Lista obecności gości stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. Lista obecności gości stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu. OR. 0002.7.2013 Protokół nr XXIX/2013 z XXIX sesji Rady Powiatu Rawickiego odbytej w dniu 20 czerwca 2013 r. w Sali Portretowej Ratusza w Rawiczu o godz. 9 00. W sesji udział wzięli: 1. Adam Bandura 2.

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 4 z posiedzenia Komisji Rozwoju Miasta Rady Miasta Katowice.

Protokół nr 4 z posiedzenia Komisji Rozwoju Miasta Rady Miasta Katowice. BRM.0012.8.4.2015.ŁB projekt Protokół nr 4 z posiedzenia Komisji Rozwoju Miasta Rady Miasta Katowice. Data posiedzenia: 21.04.2015 r. Miejsce posiedzenia: sala 315, budynek Urzędu Miasta Katowice, ul.

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/28 USTAWA z dnia 6 grudnia 2006 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2006 r. Nr 227, poz. 1658. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa

Bardziej szczegółowo

POMOC SPOŁECZNA W LICZBACH 2009. Agnieszka Hryniewicka Analiza statystyczna danych: Jan Herbst

POMOC SPOŁECZNA W LICZBACH 2009. Agnieszka Hryniewicka Analiza statystyczna danych: Jan Herbst Agnieszka Hryniewicka Analiza statystyczna danych: Jan Herbst Warszawa 2010 SPIS TREŚCI Spis tabel... 3 Spis wykresów... 5 Spis map... 7 Spis tablic zamiesczonych na płycie cd (tylko w wersji elektronicznej)...

Bardziej szczegółowo

Informacje szczegółowe. 1. Jakie organizacje (biorące udział w konkursie) mogą prowadzić kluby na wsi?

Informacje szczegółowe. 1. Jakie organizacje (biorące udział w konkursie) mogą prowadzić kluby na wsi? Informacje szczegółowe 1. Jakie organizacje (biorące udział w konkursie) mogą prowadzić kluby na wsi? Działalnością klubów zajmują się utworzone przez mieszkańców (nawet początkowo dla potrzeb konkursu)

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ I WYKORZYSTANIE ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII ELEKTRYCZNEJ

ROZWÓJ I WYKORZYSTANIE ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII ELEKTRYCZNEJ Nr ewid. 45/2012/P/11/044/KGP KGP-4101-02-00/2011 Informacja o wynikach kontroli ROZWÓJ I WYKORZYSTANIE ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII ELEKTRYCZNEJ MARZEC 2 01 1 MISJĄ Najwyższej Izby Kontroli jest dbałość

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY GŁÓWNEGO INSPEKTORATU OCHRONY ŚRODOWISKA

REGULAMIN ORGANIZACYJNY GŁÓWNEGO INSPEKTORATU OCHRONY ŚRODOWISKA 2 Załącznik do zarządzenia nr 3 Głównego Inspektora Ochrony Środowiska w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Głównemu Inspektoratowi Ochrony Środowiska z dnia 26 listopada 2014 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY

Bardziej szczegółowo

Warsztaty dla studentów Spotkanie 3 REALIZACJA PROJEKTU

Warsztaty dla studentów Spotkanie 3 REALIZACJA PROJEKTU SUKCES DOFINANSOWANEGO PROJEKTU? GDY GO POPRAWNIE ROZLICZYMY Uzyskanie dotacji z funduszy europejskich stanowi niewątpliwy sukces. Wielu przedsiębiorców otwiera szampana od razu po podpisaniu umowy o dofinansowanie.

Bardziej szczegółowo

Lp Spis treści Str. Podstawa Miejskiego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Gminie Miejskiej Przemyśl w latach 2009 2015...

Lp Spis treści Str. Podstawa Miejskiego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Gminie Miejskiej Przemyśl w latach 2009 2015... MIEJSKI PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ZAKRESIE REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ ORAZ PRZESTRZEGANIA PRAW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W GMINIE MIEJSKIEJ PRZEMYŚL NA LATA 2009 2015 Lp Spis

Bardziej szczegółowo

IW-1_321. PROW_321/10 z 23.04.2015 r. Strona 1 z 33

IW-1_321. PROW_321/10 z 23.04.2015 r. Strona 1 z 33 IW-1_321 Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej objętego PROW na lata 2007-2013 A. ZALECENIA OGÓLNE 1. Przed wypełnieniem

Bardziej szczegółowo