PROTOKOL. Bezposrednia kontrola w siedzibie Urz^du Miejskiego w Prudniku przeprowadzona

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROTOKOL. Bezposrednia kontrola w siedzibie Urz^du Miejskiego w Prudniku przeprowadzona"

Transkrypt

1 PROTOKOL Egz. nr ^ \ kontroli problemowej zadah z zakresu geodezji i kartografli. Jednostka kontrolowana: Urzad Miejski w Prudniku, Prudnik ul. Kosciuszki Podstawa prawna kontroli: Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 7 maja 989r. art. 6a ust.l pkt. Ib i art. 7b ust.i pkt.2 tekst jednolity Dz. U. z 200 roku nr 93, poz. 287 ze zmianami, Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia r. w sprawie kontroli urz^dow, instytucji publicznych i przedsi^biorcow w zakresie przestrzegania przepisow dotyczq.cych geodezji i kartografli Dz. U. nr 0, poz Kontrol? w dniach od 4 wrzesnia do 26 pazdziernika 20 r. przeprowadzil zespol w skladzie: Anna Ochman kierownik zespolu kontroluj^cego, Dorota Rawska inspektorzy z Wojewodzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej w Opolskim Urz^dzie Wojewodzkim. Bezposrednia kontrola w siedzibie Urz^du Miejskiego w Prudniku przeprowadzona zostala w dniu 4 wrzesnia 20 r. Burmistrza Prudnika powiadomiono o planowanej kontroli zawiadomieniem z dnia Ir. Nr WINGiK AO Opolskiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego. 4. Zakres kontroli: 4.. Prawidlowosc prowadzenia post^powah administracyjnych dotycza^cych rozgraniczania nieruchomosci Prawidlowosc realizacji zadari dotycza^cych zakladania i prowadzenia ewidencji miejscowosci, ulic i adresow. 5. Okres obj^ty kontrol^: od r. do r.. 6. Kierownikiem jednostki kontrolowanej jest Pan Franciszek Fejdych Burmistrz Prudnika. \. Zadani Przestrzennej w Urz^dzie Miejskim w Prudniku.

2 Szczegotow^kontrola^objeto nastepuja.ce poste_powania:. Nr MGIV.602/09 poste.powanie prowadzone na wniosek wspohvlasciciela dzialki ewidencyjnej nr 443, karta mapy 4, obre.b Czyzowice. 2. Nr MGIV.606/09 poste^powanie prowadzone na wniosek wspohvtascicielki dzialki ewidencyjnej nr 366, karta mapy 9, obre_b Rudziczka. 3. Nr MG.IV.605/0 postej>owanie prowadzone na wniosek wspohvlascicielki dzialki ewidencyjnej nr 522, karta mapy 2 obr^b Mieszkowice. 4. Nr MGIV.608/0 post^powanie prowadzone na wniosek wspohvlascicieli dzialki ewidencyjnych nr 400/, karta mapy 4 obr^b Czyzowice. 5. Nr MGIV post^powanie wszczeje na wniosek wspolwlascicieli dzialki nr 79/5, karta mapy 2, obre^b Czyzowice. 6. Nr MG.IV.604/0 postej>owanie wszcz^te na wniosek wlascicielki dzialki ewidencyjnej nr 356, karta mapy 4, obre^b Mieszkowice. Szczegolowe wyniki kontroli ww. post^powan rozgraniczeniowych zawiera zalqcznik nr do Protokolu. Ustalenia kontroli. Przepisy ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne stanowia^ ze: Art. 30 ust.. Wojtowie ( burmistnowie, prezydenci miast) przeprowadzajq rozgraniczenie nieruchomosci z urzgdu lub na wniosek. Art. 3. ust.. Czynnosci ustalenia przebiegu granic wykonuje geodeta upowazniony przez wojta (burmistrza, prezydenta miasta). Art. 33 ust.2 wydanie decyzji poprzedza: ) dokonanie przez wojta, burmistrza ( prezydenta miasta) oceny prawidlowosci wykonania czynnosci ustalenia przebiegu granic nieruchomosci przez upowaznionego geodetg oraz zgodnosci sporzqdzonych dokumentow z przepisami, 2) wlqczenia dokumentacji technicznej do panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. W wyniku kontroli stwierdzono:. Brak przeprowadzenia przez organ post^powania wyjasniaja^cego wskazuja^cego na zasadnosc wszcz^cia post^powania rozgraniczeniowego. 2. Do przeprowadzenia rozgraniczenia Burmistrz Prudnika upowaznia geodetow wskazanych przez strony we wnioskach o rozgraniczenie. Zgodnie z art. 3 ust. ww. ustawy wybor geodety uprawnionego do wykonania czynnosci techmcznych ( terenowych i kameralnych) zwiazanych z ustaleniem przebiegu granic

3 Oznaczenie nieruchomosci nast^puje z urz^du lub na wniosek wlasciciela lub zarzadcy nieruchomosci, a o oznaczeniu nieruchomosci wlasciwy organ gminy zawiadamia na pismie wlasciciela nieruchomosci. Ponadto zgodnie z art. 8 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 990 r. o samorza^dzie gminnym (Dz.U. z 200 r. Nr 42, poz. 59, z pozn. zm.) jednym z zadah gminy jest nadawanie nazw ulic i placow be^dacych drogami publicznymi lub nazw drog wewne^rznych w rozumieniu ustawy z dnia 2 marca 985 r. o drogach publicznych. Sposob ustalania numerow porzadkowych oraz oznaczania nimi nieruchomosci, okreslony byl w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 28 pazdziernika 2004 r. w sprawie numeracji porzadkowej nieruchomosci ( Dz.U. z 2004 r. Nr 243, poz. 2432). Powolane wyzej rozporza^dzenie stracilo moc obowiqzujajca^ z dniem 7 czerwca 200 r. Poniewaz opublikowany projekt rozporza^dzenia Ministra Spraw Wewn^trznych i Administracji w sprawie ewidencji miejscowosci, ulic i adresow nie stanowi podstawy prawnej, to z powodu nie wydania przepisu wykonawczego, o ktorym mowa w art. 47 b ust. 5, kwestie numeracji porzadkowej nieruchomosci regulowane sa_ obecnie w rozdziale 8a znowelizowanej ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne. Sprawy zwiqzane z prowadzeniem numeracji porza^dkowej nieruchomosci na terenie Miasta i Gminy Prudnik prowadzi Pani Gabriela Josek zatrudniona w Wydziale Mienia Gminy i Gospodarki Przestrzennej na stanowisku podinspektora. W latach zarejestrowano 98 spraw z zakresu numeracji porzajikowej nieruchomosci, ktore glownie dotyczyly nadania numeru porza_dkowego oraz udzielenia informacji z zakresu numeracji porza^dkowej. W trakcie kontroli sprawdzono 5 losowo wybranych spraw, ktore wplynely do Urz^du Gminy w Prudniku w terminie od stycznia 2009 r. do 30 czerwca 20 r. Zestawienie dotycza^ce terminowosci oraz prawidlowosci zalatwiania wnioskow stanowi zalqcznik nr 2 do protokolu. Sprawy dotycz^ce numeracji porza^dkowej przechowywane sa^ rocznikami w teczkach aktowych oznaczonych symbolem klasyfikacyjnym 6624 (do roku 20 sprawy oznaczano symbolem 74). Akta sprawy gromadzone sa^ bez uwzglednienia podzialu na poszczegolne miejscowosci w jednej teczce tematycznej. Ponadto dla kazdej ulicy w danej miejscowosci oraz dla miejscowosci, ktore nie posiadaja^ ulic prowadzone sa_ operaty ulic i numeracji porza^dkowej. Skontrolowany, wybrany przykladowo, operat dla ulicy Chocimskiej w Lace V\ Prudnickiej sklada si? z :. rejestru numerow porzajdkowych 2. mapy ewidencji numerow porzajdkowych 3. zawiadomien o nadanym numerze porza_dkowym

4 2. Czynnosci ustalenia przebiegu granic wykonuja_ geodeci upowaznieni przez Burmistrza, wskazani przez wnioskuja_cych o rozgraniczenie. 3. Burmistrz Prudnika nie przekazuje decyzji o rozgraniczeniu nieruchomosci do organu prowadz^cego operat ewidencji gruntow i budynkow ( art. 37 ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne ). 4. W Urz^dzie Miejskim w Prudniku sprawy zwi^zane z ustalaniem numerow porza^dkowych oraz prowadzeniem ewidencji miejscowosci, ulic i adresow prowadzone 53. w trybie obowiazujajsych przepisow. W podstawie prawnej zawiadomien o nadaniu numeru porza^dkowego nieruchomosci podany jest W^dny numer dziennika ustaw zawieraj^cego nieobowiajzuj^ca_ tresc ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne. Na tym kontrole zakoriczono. Przeprowadzona_ kontrol? zarejestrowano w ksia^zce ewidencji kontroli Urz^du Miejskiego w Prudniku numer kolejny 6/20. Protokol sporza^dzono w dwoch jednobrzmia^cych egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla kontrolujacego i kontrolowanego. Kierownik jednostki kontrolowanej lub osoba pemia^ca jego obowiazki moze odmowic podpisania protokolu kontroli, sktadaja^c w terminie 3 dni roboczych od dnia jego otrzymania, wyjasnienie przyczyn tej odmowy. Odmowa podpisania protokolu nie stanowi przeszkody do podpisania go przez kontrolujajsego i realizacji ustaleri kontroli. Od ustalen protokolu sluzy prawo zlozenia zastrzezen do Opolskiego Wojewodzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w ci^gu 7 dni od dnia jego otrzymania. Kontrolujajcy:. Anna Ochman 2. Dorota Rawska Prudnik,dnia...^f'.M..

5 Zal^cznik nr do Protokolu kontroli WINGiK AO Kontrola akt sprawy dotycz^cych rozgraniczania nieruchomosci.. Nr MGIV.602/09 post?powanie prowadzone na wniosek wspolwlasciciela dzialki ewidencyjnej nr 443, karta mapy 4, obr?b Czyzowice. Skontrolowano nast?puja_ce dokumenty: wniosek strony z dnia r., wnioskodawca wskazal geodete, do przeprowadzenia rozgraniczenia, Postanowienie z dnia r. Nr MGIV.602/09 o wszcz^ciu post?powania w sprawie rozgraniczenia nieruchomosci. W tresci Postanowienia znajduje si? upowaznienie dla geodety uprawnionego, upowaznionego przez Burmistrza Prudnika do wykonania czynnosci ustalenia przebiegu granic. Postanowienie otrzymali: wnioskodawca, wlasciciele dzialek sa_siednich, geodeta upowazniony do przeprowadzenia rozgraniczenia. Protokol graniczny z dnia r. Zgodnie z zapisem w punkcie 4 Protokohi w ustaleniu granic braly udzial wszystkie strony post^powania. Decyzja z dnia r. o rozgraniczeniu nieruchomosci. Decyzj? otrzymali: wnioskodawca, wlasciciele dzialek sajsiednich nr 472, 473, 476/3. Decyzji nie otrzymali wspolwiasciciele dzialki sajsiedniej nr 442 Katarzyna i Marek Zapatoczny. Do wiadomosci decyzj? otrzymal geodeta uprawniony. Gmina Prudnik jest wtascicielem dzialek sasiednich, jednak postanowienie i decyzja zostaly przekazane do Urz?du Miejskiego, ktory nie ma statusu wlasciciela mienia gminnego. 2. Nr MGIV.606/09 post^powanie prowadzone na wniosek wlascicielki dzialki ewidencyjnej nr 366, karta mapy 9, obr^b Rudziczka. Skontrolowano nast^puja^ce dokumenty: wniosek strony z dnia r., zgodnie z potwierdzeniem do organu wplynaj w dniu r. Wnioskodawczyni wskazala geodet? do przeprowadzenia rozgraniczenia. Postanowienie Burmistrza Prudnika z dnia r. o wszcz^ciu post^powania rozgraniczeniowego. W tresci Postanowienia znajduje si? upowaznienie dla geodety uprawnionego, upowaznionego do wykonania czynnosci ustalenia przebiegu granic. Protokol graniczny z dnia r. Zgodnie z zapisem w punkcie 4 Protokohi w ustaleniu granic braly udzial wszystkie strony post^powania. Decyzj? z dnia r. o rozgraniczeniu nieruchomosci.

6 Protokol graniczny z dnia Ir. Decyzj? z dnia r. o rozgraniczeniu nieruchomosci. 6. Nr MG.IV.604/0 post?powanie wszczete na wniosek wlascicielki dzialki ewidencyjnej nr 356, karta mapy 4, obreb Mieszkowice. Skontrolowano nastejsuja^ce dokumenty: wniosek strony z dnia r., wnioskodawcy wskazali we wniosku geodet? do przeprowadzenia rozgraniczenia. Postanowienie Burmistrza Prudnika z dnia r. o wszcz^ciu post?powania rozgraniczeniowego. W tresci Postanowienia znajduje si? upowaznienie dla geodety uprawnionego, upowaznionego do wykonania czynnosci ustalenia przebiegu granic. W aktach sprawy zgromadzonych w Urz^dzie Miasta Prudnik brak dokumentow potwierdzaja^cych przeprowadzenie rozgraniczenia zgodnie z wnioskiem wnioskodawczyni. Nie zostala wydana decyzja koricza^ca spraw?. Na podstawie dokumentacji przyjetej do paristwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego prowadzonego przez Starost? Prudnickiego stwierdzono, ze w dniu r. Burmistrz Prudnika wydal decyzj? zatwierdzaja^ projekt podzialu dzialki ewidencyjnej o numerze 356 z karty mapy 4 w obr^bie Mieszkowice nr sprawy MG.IV.6007/0. Wobec powyzszego nalezy stwierdzic, ze ww. postanowienie 0 wszcz^ciu post^powania o rozgraniczenie nieruchomosci wydano zostalo dla nie istniejajcej w bazie danych operatu ewidencji gruntow i budynkow dzialki ewidencyjnej. W operacie z wykonania pracy geodezyjnej i kartograficznej dot. ustalenia granic dokonania podziahi nieruchomosci znajdujq. si^: Protokol graniczny z dnia r. Decyzja z dnia r. nr MG.IV.607/0. Uwaga ogolna: we wszystkich skontrolowanych aktach sprawy dotyczajcych rozgraniczenia nieruchomosci w rozdzielniku decyzji brak informacji o przekazaniu decyzji do Starosty Prudnickiego jako organu prowadzq.cego operat ewidencji gruntow i budynkow. Kontrolujajcy: Anna Ochmar

7 Zatacznik Nr 2 do protokotu kontroli WINGiK l.ao L.p. Nr sprawy ZESTAWIENIE SKONTROLOWANYCH SPRAW DOTYCZACYCH NUMERACJI PORZADKOWEJ NIERUCHOMOSCI Potozenie Nazwa ulicy Numer porza^dkowy Data wplywu wniosku do Urz^du Gminy Zawadzkie Data zatatwienia sprawy Uwagi MG.X744/09 Wieszczyn dz MG.X74 6/09 Rudziczka dz. 359/2 56a MG.X74 0/09 Prudnikdz. 975/0 Nyska MG.X74 0/09 Prudnikdz.6/6 Poniatowskiego 3C MG.X74 4/0 Rudziczka dz. 632/ MG.X74 8/0 Prudnikdz. 2627/06 Pr^zynska MG.X74 6/0 Prudnikdz. 22 7, 773/27 Zwyci^stwa MG.X749/0 Czyzowice dz. 368/ MG.X74 23/0 Moszczanka dz. 027/3 27a MG.X74 28/0 Prudnik dz. 869/3 Dabrowskiego MG.X74 32/0 La^ka Prudnicka dz. 405/3 Opawska MG.X.7446/0 MG.X MG.X ! MG.X taka Prudnicka dz. 458/2 Prudnikdz. 94/3 Prudnikdz. 70/82 Rudziczka dz. 53/2 Dzialkowa Azaliowa Przemystowa Kontroluja^cy: Dorota Rawska

UCHWALA NR V/ 32 /2011 RADY POWIATU ZLOTOWSKIEGO z dnia 23 lutego 2011 roku w sprawie skargi na dzialalnosc Starosty Zlotowskiego

UCHWALA NR V/ 32 /2011 RADY POWIATU ZLOTOWSKIEGO z dnia 23 lutego 2011 roku w sprawie skargi na dzialalnosc Starosty Zlotowskiego UCHWALA NR V/ 32 /2011 RADY POWIATU ZLOTOWSKIEGO z dnia 23 lutego 2011 roku w sprawie skargi na dzialalnosc Starosty Zlotowskiego Na podstawie art. 229 pkt 4 oraz art 237 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960

Bardziej szczegółowo

Pani Wiesława Kwiatkowska Burmistrz Miasta Milanówka ul. Kościuszki Milanówek

Pani Wiesława Kwiatkowska Burmistrz Miasta Milanówka ul. Kościuszki Milanówek WOJEWODA MAZOWIECKI Warszawa, 13 lipca 2017 r. WG-IV.431.21.2017 Pani Wiesława Kwiatkowska Burmistrz Miasta Milanówka ul. Kościuszki 45 05-822 Milanówek SPRAWOZDANIE Z KONTROLI Na podstawie art. 6a ust.

Bardziej szczegółowo

Pan Artur Michał Tusiński Burmistrz Miasta Podkowa Leśna ul. Akacjowa 39/ Podkowa Leśna

Pan Artur Michał Tusiński Burmistrz Miasta Podkowa Leśna ul. Akacjowa 39/ Podkowa Leśna WOJEWODA MAZOWIECKI Warszawa, 20 lipca 2017 r. WG-IV.431.22.2017 Pan Artur Michał Tusiński Burmistrz Miasta Podkowa Leśna ul. Akacjowa 39/41 05-807 Podkowa Leśna SPRAWOZDANIE Z KONTROLI Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

OM~O. 1t}10.1. ~ t ) PROTOKOL KONTROLI PROBLEMOWEJ

OM~O. 1t}10.1. ~ t ) PROTOKOL KONTROLI PROBLEMOWEJ Wojew6dzka Inspekcja OM~O. 1t}10.1. ~ t ) iieodezyjna i Kartograficzna 2~ us. "''::' ). (f.. {.J i.tw Rzeszowie GK-I.431.1.6.20 13 a4~p ir' ~ :tcj j(j/fi\ PROTOKOL KONTROLI PROBLEMOWEJ r Podstawa prawna:

Bardziej szczegółowo

PROTOKOL Z KONTROLI. fz uwzglgdnieniem zmian zaistnialych w okresie obj$tym kontrolq, data objqcia stanowiska stuzbowego)

PROTOKOL Z KONTROLI. fz uwzglgdnieniem zmian zaistnialych w okresie obj$tym kontrolq, data objqcia stanowiska stuzbowego) Opoiskt (jrzqd YVojewodzki WYDZlAt POLITVK! SPOtECZNEJ 45-082 Opole, u!. Piaslowska 14 PS.1.431.2.3.2011. LW PROTOKOL Z KONTROLI 1. Jednostka kontrolowana: Gmina Prudnik - Urza^d Miejski w Prudniku, ul.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ KONTROLI SPRAWDZAJĄCEJ

PROTOKÓŁ KONTROLI SPRAWDZAJĄCEJ Wojewódzka Inspekcja Geodezyjna i Kartograficzna w Rzeszowie PROTOKÓŁ KONTROLI SPRAWDZAJĄCEJ Podstawa prawna: Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jedn. Dz. U. z 2010

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 28 sierpnia 2001 r.

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 28 sierpnia 2001 r. Dz.U.01.101.1090 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 28 sierpnia 2001 r. w sprawie kontroli urzędów, instytucji publicznych i przedsiębiorców w zakresie przestrzegania przepisów dotyczących geodezji i

Bardziej szczegółowo

w sprawie uczestniczenia Povviatu slawienskiego w realizacji projektu,,zs1n - Budowa Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomosciach Faza I".

w sprawie uczestniczenia Povviatu slawienskiego w realizacji projektu,,zs1n - Budowa Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomosciach Faza I. Projekt UCHWALA NR... /2013 RADY POWIATU W SLAWNIE Z DMA... PAZDZIERNIKA 2013 R. w sprawie uczestniczenia Povviatu slawienskiego w realizacji projektu,,zs1n - Budowa Zintegrowanego Systemu Informacji o

Bardziej szczegółowo

Program kontroli przedsiębiorców wykonujących prace geodezyjne i kartograficzne

Program kontroli przedsiębiorców wykonujących prace geodezyjne i kartograficzne ZACHODNIOPOMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI w Szczecinie Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego GKN.I.BW/0930-5/07 Szczecin, dnia 8 czerwca 2007r. Program kontroli przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Protok6l kontroli problemowej podmiotu leczniczego z dnia 22 lutego 2012r.

Protok6l kontroli problemowej podmiotu leczniczego z dnia 22 lutego 2012r. Protok6l kontroli problemowej podmiotu leczniczego z dnia 22 lutego 2012r. 1. Imi? i nazwisko oraz adres miejsca zamieszkania albo firma oraz adres siedziby: Grazyna Okon-Kowalska ul. Dworcowa 49 68-100

Bardziej szczegółowo

Zawiadomienie. o czynnosciach ustalcnia przebiegu granic dzialek ewidencyjnych

Zawiadomienie. o czynnosciach ustalcnia przebiegu granic dzialek ewidencyjnych ,,LEVEL" SpcMkazo.o w Siedlcach Pan (Pani). ALASZEWSKA JOANNA NIECALA WOLA KRZYSZTOPORSKA 97-371 o czynnosciach ustalcnia przebiegu granic dzialek ewidencyjnych 454) wykonujac prace zwiazane z modernizacj^

Bardziej szczegółowo

ORN-II.17t2.3.2013. URZAD I\IIEJSKI W BIALY}ISTOKU DEP^\RTAil{ENT ORG.{NIZ\CYJM I NADZORU ul, Sionir.rrskal, 15-950 Bialystok SPRAWOZDANIE Z KONTROLI

ORN-II.17t2.3.2013. URZAD I\IIEJSKI W BIALY}ISTOKU DEP^\RTAil{ENT ORG.{NIZ\CYJM I NADZORU ul, Sionir.rrskal, 15-950 Bialystok SPRAWOZDANIE Z KONTROLI URZAD I\IIEJSKI W BIALY}ISTOKU DEP^\RTAil{ENT ORG.{NIZ\CYJM I NADZORU ul, Sionir.rrskal, 15-950 Bialystok ORN-II.17t2.3.2013 SPRAWOZDANIE Z KONTROLI przeprowadzonej w Departamencie Skarbu UrzEdu Miejskiego

Bardziej szczegółowo

Na podstawie ustaleń kontroli sformułowane zostały następujące wnioski:

Na podstawie ustaleń kontroli sformułowane zostały następujące wnioski: Opolski Urząd Wojewódzki Wojewódzka Inspekcja Geodezyjna i Kartograficzna 45-082 Opole, ul. Piastowska 14 Skrytka pocztowa 3 WIGiK.431.4.2014.ABI Opole, 2014.09.22 Starosta Kędzierzyńsko - Kozielski Działając

Bardziej szczegółowo

WYSTAPIENIE POKONTROLNE

WYSTAPIENIE POKONTROLNE II WOJEWODA POMORSKI SO-III.431.17.2015.KS Gdansk, dnia'l^lipca 2015roku Pan Miroslaw Murzydlo Wojt Grainy Subkowy WYSTAPIENIE POKONTROLNE z kontroli przeprowadzonej w trybie zwyklym w Urzedzie Gminy Subkowy,

Bardziej szczegółowo

ROZSTRZYGNIECIE NADZORCZE

ROZSTRZYGNIECIE NADZORCZE ---' WOJEWODA SWETOKRZYSK '. (e. Kielce, 2008-01-,U~ Znak: NK. 1-091111t 12008 Na podstawie ROZSTRZYGNECE NADZORCZE art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzadzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 8/GK/14 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 8 stycznia 2014 r.

Zarządzenie Nr 8/GK/14 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 8 stycznia 2014 r. Zarządzenie Nr 8/GK/14 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 8 stycznia 2014 r. w sprawie: ustalenia Regulaminu Wewnętrznego Wydziału Geodezji i Katastru Urzędu Miejskiego w Słupsku Na podstawie 2 ust. 2 Regulaminu

Bardziej szczegółowo

Nieprawidłowości w prowadzonych postępowaniach administracyjnych stwierdzone podczas kontroli w latach

Nieprawidłowości w prowadzonych postępowaniach administracyjnych stwierdzone podczas kontroli w latach Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego we Wrocławiu Nieprawidłowości w prowadzonych postępowaniach administracyjnych stwierdzone podczas kontroli w latach 2012-2013 Sporządziła:

Bardziej szczegółowo

1. Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne reguluje sprawy dotyczące:

1. Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne reguluje sprawy dotyczące: 1. Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne reguluje sprawy dotyczące: a. państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, b. rozgraniczania nieruchomości, c. numeracji porządkowej nieruchomości, d.

Bardziej szczegółowo

ZARZADU WOJEWODZTWA LUBUSKIEGO. zdnia... L^.W:.^...2011 r.

ZARZADU WOJEWODZTWA LUBUSKIEGO. zdnia... L^.W:.^...2011 r. UCHWALA NR ZARZADU WOJEWODZTWA LUBUSKIEGO zdnia... L^.W:.^....2011 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Wojewodzkiego Biura Geodezji i Terenow Rolnych w Zielonej Gorze Na podstawie 6 uchwaly

Bardziej szczegółowo

UCHWALA NR XIII/94/2012 RADY GMINY I MIASTA W DRZEWICY

UCHWALA NR XIII/94/2012 RADY GMINY I MIASTA W DRZEWICY UCHWALA NR XIII/94/2012 RADY GMINY I MIASTA W DRZEWICY z dnia 25 stycznia 2012 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli niepublicznych oraz innych form wychowania przedszkolnego

Bardziej szczegółowo

specialist? d/s kontroli wewn?trznej Malgorzate. Grzeszna^na podstawie

specialist? d/s kontroli wewn?trznej Malgorzate. Grzeszna^na podstawie do uzytku shizbowego Protokol Kontroli przeprowadzonej zgodnie z ramowym rocznym planem kontroli na 2006r.w Referacie Ogolnoorganizacyjnym Urz?du Gminy Psary przez glownego specialist? d/s kontroli wewn?trznej

Bardziej szczegółowo

Wydział Geodezji i Rolnictwa

Wydział Geodezji i Rolnictwa Wydział Geodezji i Rolnictwa ~ T%- ~* * -^ \r\a przeprowadzonej w firmie pn. Przedsiębiorstwo Geodezyjne" s.c. Jan Jarmoszko, Ryszard Możarowski, 18-400 Łomża, ul. Szosa Zambrowska 1/27 lok. 506 NIP 718-16-54-245

Bardziej szczegółowo

d! ' 1 9. 12. 2011 C1)

d! ' 1 9. 12. 2011 C1) URZ/\ SKARBOWY W UUBLINCU Protokol (do uzytku sluzbowego) d! ' 1 9. 12. 2011 C1) KANCELAR A z kontroli prpblemowej w zakresie dzialow specjalnych produkcji rolnej za lata 2009-2010 przeprowadzonej w Urz^dzie

Bardziej szczegółowo

Rejestr wniosków i interpelacji radnych Interpelacja radnego K. Skoczylasa r.

Rejestr wniosków i interpelacji radnych Interpelacja radnego K. Skoczylasa r. Rejestr wniosków i interpelacji radnych Interpelacja radnego K. Skoczylasa 10.12.2015 r. Lp. Data wpływu 1 2015-12-10 Interesant Treść wniosku - interpelacji Sposób realizacji SKOCZYLAS KAROL Szanowny

Bardziej szczegółowo

Problemy we wdrażaniu nowych przepisów z punktu widzenia nadzoru i współpracy ze starostami w tym aspekcie.

Problemy we wdrażaniu nowych przepisów z punktu widzenia nadzoru i współpracy ze starostami w tym aspekcie. Problemy we wdrażaniu nowych przepisów z punktu widzenia nadzoru i współpracy ze starostami w tym aspekcie. Agnieszka Majewska Dawid Styszyński 1. Wstęp Zmiany ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne

Bardziej szczegółowo

Protokol. Kontroli przeprowadzonej zgodnie z ramowym rocznym planem kontroli na

Protokol. Kontroli przeprowadzonej zgodnie z ramowym rocznym planem kontroli na Do uzytku stuzbowego Protokol Kontroli przeprowadzonej zgodnie z ramowym rocznym planem kontroli na 200?r. w Przedszkolu Publicznym w Strzyzowicach przez gtownego specjalist? ds. kontroli wewnettznej Matgorzat?

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach kontroli doraźnej w Urzędzie Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej.

Informacja o wynikach kontroli doraźnej w Urzędzie Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej. WSPN.I.1611.5.2012 Informacja o wynikach kontroli doraźnej w Urzędzie Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej. sporządzona w oparciu art. 6 ust. 1 pkt. 4 lit. a) ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji

Bardziej szczegółowo

Rola i zadania Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej. Gdańsk 9 marca 2017

Rola i zadania Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej. Gdańsk 9 marca 2017 Rola i zadania Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej Gdańsk 9 marca 2017 Do Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej należy w szczególności: 1) kontrola przestrzegania i stosowania

Bardziej szczegółowo

Protokół z kontroli problemowej w Wydziale Geodezji, Nieruchomości i Mieszkalnictwa Urzędu Miejskiego w Stargardzie Szczecińskim.

Protokół z kontroli problemowej w Wydziale Geodezji, Nieruchomości i Mieszkalnictwa Urzędu Miejskiego w Stargardzie Szczecińskim. Urząd Miejski Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego w Stargardzie Szczecińskim Protokół z kontroli problemowej w Wydziale Geodezji, Nieruchomości i Mieszkalnictwa Urzędu Miejskiego w Stargardzie

Bardziej szczegółowo

Protokół kontroli problemowej przeprowadzonej w Urzędzie Gminy Łomża Ul. Skłodowskiej 1a, 18-400 Łomża NIP 7181268329, REGON 000534138

Protokół kontroli problemowej przeprowadzonej w Urzędzie Gminy Łomża Ul. Skłodowskiej 1a, 18-400 Łomża NIP 7181268329, REGON 000534138 Protokół kontroli problemowej przeprowadzonej w Urzędzie Gminy Łomża Ul. Skłodowskiej 1a, 18-400 Łomża NIP 7181268329, REGON 000534138 Kontrolę w dniach 16-17 marca 2009r. przeprowadziła: Pani Monika Kondratowicz

Bardziej szczegółowo

P r o t o k ó ł kontroli doraźnej przeprowadzonej w Urzędzie Miasta i Gminy w Wąchocku

P r o t o k ó ł kontroli doraźnej przeprowadzonej w Urzędzie Miasta i Gminy w Wąchocku P r o t o k ó ł kontroli doraźnej przeprowadzonej w Urzędzie Miasta i Gminy w Wąchocku Kontrolę doraźną w dniu 16 lipca 2010 roku przeprowadzili: Piotr Ferens - kierownik Oddziału Nadzoru i Kontroli przewodniczący

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ KONTROLI SPRAWDZAJĄCEJ

PROTOKÓŁ KONTROLI SPRAWDZAJĄCEJ Wojewódzka Inspekcja Geodezyjna i Kartograficzna w Rzeszowie GK-I.431.2.4.2014 (!)fvl-0, 111 o. o/-, ~1 1 PROTOKÓŁ KONTROLI SPRAWDZAJĄCEJ Podstawa prawna: Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne

Bardziej szczegółowo

1. Imie^ i nazwisko oraz adres miejsca zamieszkania aibo firma oraz adres siedziby: Osobaflzyczna : Dariusz Szajer 66-120 Kargowa, ul. Dworcowa 17.

1. Imie^ i nazwisko oraz adres miejsca zamieszkania aibo firma oraz adres siedziby: Osobaflzyczna : Dariusz Szajer 66-120 Kargowa, ul. Dworcowa 17. ; Protok61kontroliproblemowej -. '.: :_ podmiotuleczniczego z dnia 28 grudnia 2011r. 1. Imie^ i nazwisko oraz adres miejsca zamieszkania aibo firma oraz adres siedziby: Osobaflzyczna : Dariusz Szajer 66-120

Bardziej szczegółowo

ZAWIADOMIENIE o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych

ZAWIADOMIENIE o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych Wykonawca prac geodezyjnych Jarosław, 28.06.2017 Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjno-Projektowych GEOMIAR Sp. z o.o. 37-500 Jarosław, ul. Kościuszki 35 ZAWIADOMIENIE o czynnościach ustalenia przebiegu granic

Bardziej szczegółowo

GK.IV /10. Pan Lech Janicki Starosta Ostrzeszowski ul. Zamkowa Ostrzeszów

GK.IV /10. Pan Lech Janicki Starosta Ostrzeszowski ul. Zamkowa Ostrzeszów GK.IV-8.0932-4/10 Pan Lech Janicki Starosta Ostrzeszowski ul. Zamkowa 31 63-500 Ostrzeszów Na podstawie art. 6a ust. 1 pkt 1 lit. b, art. 7 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i

Bardziej szczegółowo

j Organem nadzoruj~cymjednostkijest Wojewoda Oolnosl~ski, pi. Powstanc6w Wrszawy 1,

j Organem nadzoruj~cymjednostkijest Wojewoda Oolnosl~ski, pi. Powstanc6w Wrszawy 1, 5"P. ~~.f0.-1.19 t'l ARCHWUM PAN.STWQWE we Wroclawlu 50-215 Wroctaw, ul. Pomorska 2 tel. centro 071-328-81.Ql, 071-328-83-95 1\7r~Tll~'S0:45; N1 P.g.98.\1-67-299 ~a:~e amfiwurn panstwowego) STAROSTWO P0:WATOWB.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 22 czerwca 2015 r. PANSTWOWA KOMISJA WYBORCZA. ZPOW-803-9/15 ^v^.,,, 2015 -OS- 23 i

Warszawa, dnia 22 czerwca 2015 r. PANSTWOWA KOMISJA WYBORCZA. ZPOW-803-9/15 ^v^.,,, 2015 -OS- 23 i Warszawa, dnia 22 czerwca 2015 r. PANSTWOWA KOMISJA WYBORCZA ZPOW-803-9/15 ^v^.,,, 2015 -OS- 23 i Nr sprawy: Informacja dotycz^ca zawiadamania Pafist^^ Wyborczej przez partie polityczne o zamiarze skorzystania

Bardziej szczegółowo

Zgłoszenie dokonania zmian w ewidencji gruntów i budynków

Zgłoszenie dokonania zmian w ewidencji gruntów i budynków Zgłoszenie dokonania zmian w ewidencji gruntów i budynków Informacje ogólne Ewidencja gruntów i budynków Ewidencję gruntów i budynków (kataster nieruchomości) prowadzą starostowie. Stanowi ona jednolity

Bardziej szczegółowo

Pan LESZEK DZIERŻEWICZ BURMISTRZ CIECHOCINKA Urząd Miejski w Ciechocinku ul. Kopernika 19 87-720 Ciechocinek

Pan LESZEK DZIERŻEWICZ BURMISTRZ CIECHOCINKA Urząd Miejski w Ciechocinku ul. Kopernika 19 87-720 Ciechocinek WOJEWODA KUJAWSKO POMORSKI WSOC.IV.431.3.2014.VK.EŻ Bydgoszcz, 28 sierpnia 2014.r. Pan LESZEK DZIERŻEWICZ BURMISTRZ CIECHOCINKA Urząd Miejski w Ciechocinku ul. Kopernika 19 87-720 Ciechocinek WYSTĄPIENIE

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ

WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ WP.VII.9514-1-2-11 Protokół z kontroli doraźnej przeprowadzonej w zakładzie pracy chronionej Firma Handlowa TRAKER- TRADE Ewa Mleczko

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ z kontroli Rady Miasta Nowy Sącz

PROTOKÓŁ z kontroli Rady Miasta Nowy Sącz KA.V.0931-4-08 PROTOKÓŁ z kontroli Rady Miasta Nowy Sącz Siedziba Rady Miasta: Rynek 1; 33-300 Nowy Sącz. Kontrolę w dniu 29 sierpnia 2008 r. przeprowadziła Danuta Żurek, starszy inspektor w Wydziale Organizacji

Bardziej szczegółowo

GK-I.1610.22.2012.ABon. Wykaz jednostek w których przewidywane są kontrole Starostwo Powiatowe w Słubicach

GK-I.1610.22.2012.ABon. Wykaz jednostek w których przewidywane są kontrole Starostwo Powiatowe w Słubicach GK-I.1610.22.2012.ABon Roczny plan kontroli na rok 2013 przewidzianych do przeprowadzenia przez Lubuskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Gorzowie Wlkp., województwo

Bardziej szczegółowo

Niemcy. Posta nowienie

Niemcy. Posta nowienie Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie ul. A. Felinskiego 2B 01-513 Warszawa Warszawa, dnia ö5^10.2010r. tel. 022 561 80 00 e-mail: is1401(5)mz.mofnet.qov.pl 1401/LN-III/051-395/10/KW C TibH & Co. KG Niemcy

Bardziej szczegółowo

ZAWIADOMIENIE. I. Informacje ogólne. Pruszków dnia 2006-08-14

ZAWIADOMIENIE. I. Informacje ogólne. Pruszków dnia 2006-08-14 Pruszków dnia 2006-08-14 ZAWIADOMIENIE Realizując ustalenia 5 p-kt.5 Instrukcji technicznej O-4 Zasady prowadzenia Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego zobowiązujące ośrodek dokumentacji

Bardziej szczegółowo

Skład operatu technicznego dla: 1) opracowań prawnych tj. rozgraniczenia, podziały nieruchomości, mapy do celów prawnych

Skład operatu technicznego dla: 1) opracowań prawnych tj. rozgraniczenia, podziały nieruchomości, mapy do celów prawnych WYTYCZNE TECHNICZNE Wydziału Geodezji i Katastru Starostwa Powiatowego w Piasecznie w sprawie przekazywania dokumentacji geodezyjnej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego Z uwagi na brak

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe wyniki kontroli przedstawione zostały w protokóle przyjętym i podpisanym bez zastrzeŝeń przez Pana Starostę w dniu 22 marca 2010 r.

Szczegółowe wyniki kontroli przedstawione zostały w protokóle przyjętym i podpisanym bez zastrzeŝeń przez Pana Starostę w dniu 22 marca 2010 r. GK. IV-9.0933-5/09/10 Pan Paweł Kowzan Starosta Szamotulski ul. Wojska Polskiego 4 64-500 Szamotuły Na podstawie art. 6a ust. 1 pkt 1 lit. b, art. 7 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne

Bardziej szczegółowo

Urzad Mi.as'ta '"I'atnowa

Urzad Mi.as'ta 'I'atnowa .. \ ~ Mi.as'ta '"I'atnowa PROTO "sluzy do uzytku sluzbowego" KÓL fax +48 14688 2551 e-mail;.u11lt@umt.tamow.pl - www.t:;irnow.pl z kontroli problemowej przeprowadzonej w Przedszkolu Publicznym Nr 8 "Pod

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach kontroli problemowej w Urzędzie Miasta Torunia.

Informacja o wynikach kontroli problemowej w Urzędzie Miasta Torunia. WSPN.I.1611.10.2012 Informacja o wynikach kontroli problemowej w Urzędzie Miasta Torunia. sporządzona w oparciu art. 6 ust. 1 pkt. 4 lit. a) ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Bardziej szczegółowo

Kielce,20 10-10-05 Znak: PNK.I - 0911/751 2010

Kielce,20 10-10-05 Znak: PNK.I - 0911/751 2010 r' l.j v WOJEWODA SWIETOKRZYSKI Kielce,20 10-10-05 Znak: PNK.I - 0911/751 2010 ROZSTRZYGNIECIE NADZORCZE Na podstawie art. 91 ust. l ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzadzie gminnym IDz.U. z 2001r. Nr

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ. Znak sprawy: OR.272.01.07.2013 WARUNKI TECHNICZNE

Załącznik nr 1 do SIWZ. Znak sprawy: OR.272.01.07.2013 WARUNKI TECHNICZNE Załącznik nr 1 do SIWZ Znak sprawy: OR.272.01.07.2013 WARUNKI TECHNICZNE wykonania modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębu 7-Skoki w jednostce ewidencyjnej gmina Czemierniki, powiat radzyński,

Bardziej szczegółowo

Rozgraniczenie nieruchomości

Rozgraniczenie nieruchomości Rozporządzenie M. R. R. i B. z 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków 1) w postępowaniu rozgraniczeniowym, Ustawa Prawo geodezyjne 1989 r. Rozgraniczenie nieruchomości ma na celu ustalenie przebiegu

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski w Gliwicach

Urząd Miejski w Gliwicach Karty informacyjne Karty informacyjne -> Wydział Geodezji i Kartografii Rozgraniczenie nieruchomości 1. Co powinienem wiedzieć? Rozgraniczenie nieruchomości ma na celu ustalenie przebiegu ich granic przez

Bardziej szczegółowo

Zarzadzenie Nr 84/2013 Burmistrza Prudnika - Szefa Obrony Cywilnej Gminy z dnia 20 marca.2013 r.

Zarzadzenie Nr 84/2013 Burmistrza Prudnika - Szefa Obrony Cywilnej Gminy z dnia 20 marca.2013 r. Zarzadzenie Nr 84/2013 z dnia 20 marca.2013 r. w sprawie zasad opracowania Planu obrony cywilnej Gminy Prudnik Na podstawie art. 17 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym obowia^zku

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA LUBUSKI Gorzów Wlkp., 20 lutego 2014 r. SO-I.431.16.2013.MWil WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia lia i/ A s * ' września ' 2013 r. GK-NGK AM

Wrocław, dnia lia i/ A s * ' września ' 2013 r. GK-NGK AM WOJEWÓDZKA INSPEKCJA GEODEZYJNA IKARTOGRAFICZNA pl. P o w stańców W arszaw y 1 5 0-153 W R O C ŁA W GK-NGK.720.6.2013.AM Wrocław, dnia lia i/ A s * ' września ' 2013 r. Odpowiadając na pismo z dnia 28

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ KONTROLI. Kontrolę przeprowadzili pracownicy Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi:

PROTOKÓŁ KONTROLI. Kontrolę przeprowadzili pracownicy Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi: PROTOKÓŁ KONTROLI problemowej przeprowadzonej w dniu 02 czerwca 2009 roku w Urzędzie Miejskim w Poddębicach, ul. Łódzka 17/21, 99 200 Poddębice, posiadającym numer statystyczny REGON 000524275. Kontrolę

Bardziej szczegółowo

Pan Grzegorz Gabryelski Starosta Międzyrzecki

Pan Grzegorz Gabryelski Starosta Międzyrzecki WOJEWODA LUBUSKI Gorzów Wlkp., dnia 12 listopada 2015r. NK-II.431.1.14.2015.MMac Pan Grzegorz Gabryelski Starosta Międzyrzecki Wystąpienie pokontrolne z kontroli przeprowadzonej w trybie zwykłym w Starostwie

Bardziej szczegółowo

Co może zrobić sąd w razie opieszałości właściciela? Sąd może wymierzyć opieszałemu właścicielowi grzywnę w wysokości od 500 do zł.

Co może zrobić sąd w razie opieszałości właściciela? Sąd może wymierzyć opieszałemu właścicielowi grzywnę w wysokości od 500 do zł. Czy właściciel nieruchomości musi ujawniać swoje prawo w KW? Art. 35. 1. Właściciel nieruchomości jest obowiązany do niezwłocznego złożenia wniosku o ujawnienie swego prawa w księdze wieczystej. Co w sytuacji

Bardziej szczegółowo

Wszystkie operaty należy spinać wąsami do skoroszytów z uwagi na skanowanie zasobu. Nie należy zszywać zszywkami.

Wszystkie operaty należy spinać wąsami do skoroszytów z uwagi na skanowanie zasobu. Nie należy zszywać zszywkami. Od dnia 9.09.2013 r. ulega zmianie kompletowanie dokumentacji geodezyjnej przekazywanej do PZGiK w ramach zgłoszonych prac geodezyjnych w celu dostosowania do zapisów rozporządzenia z dnia 9 listopada

Bardziej szczegółowo

Regulamin Przetargu. IV publiczny nieograniczony przetarg ustny na sprzedaz praw wlasnosci nieruchomosci

Regulamin Przetargu. IV publiczny nieograniczony przetarg ustny na sprzedaz praw wlasnosci nieruchomosci Regulamin Przetargu IV publiczny nieograniczony przetarg ustny na sprzedaz praw wlasnosci nieruchomosci stanowi^cej lokal uzytkowy nr 2 pol. w Czersku przy ul. Kosciuszki 15 na dzialce nr 380, zapisanej

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 22 czerwca 2015 r. KOMISJA WYBORCZA ^? ^ c ^ ZPOW-803-10/15 wpi^'^. 20i5-06- 2 3

Warszawa, dnia 22 czerwca 2015 r. KOMISJA WYBORCZA ^? ^ c ^ ZPOW-803-10/15 wpi^'^. 20i5-06- 2 3 Warszawa, dnia 22 czerwca 2015 r. j T A i i ^ i WWW/*. f^kaiovvf BKJ^iC^iS'T^^ KOMISJA WYBORCZA ^? ^ c ^ ZPOW-803-10/15 wpi^'^. 20i5-06- 2 3 Informacja dotycz^ca zawiadamraniatanstwowej Komisji Wyborczej

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ KONTROLI. Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi w zakresie spraw będących przedmiotem kontroli działa na podstawie:

PROTOKÓŁ KONTROLI. Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi w zakresie spraw będących przedmiotem kontroli działa na podstawie: PROTOKÓŁ KONTROLI sprawdzającej przeprowadzonej w dniach 26 i 27 maja 2008 roku w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Łodzi, ul. Lutomierska 108/112, 91 048 Łódź, posiadającym numer statystyczny REGON 470754976.

Bardziej szczegółowo

P r o t o k ó ł. kontroli przeprowadzonej w Urzędzie Miasta i Gminy w Koprzywnicy

P r o t o k ó ł. kontroli przeprowadzonej w Urzędzie Miasta i Gminy w Koprzywnicy P r o t o k ó ł kontroli przeprowadzonej w Urzędzie Miasta i Gminy w Koprzywnicy Kontrolę w dniu 31 maja 2007 roku przeprowadzili: Piotr Ferens kierownik Oddziału Nadzoru w Wydziale Nadzoru i Kontroli

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Bydgoszcz, lutego 2015r. WOJEWODA KUJAWSKO POMORSKI WPS.VIII.431.16.2014.IZ Pani xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chrostkowie WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

MAŁOPOLSKI URZD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE

MAŁOPOLSKI URZD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE MAŁOPOLSKI URZD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ PS.VII.EL.0931-2-08 Owicim, 21 maja 2008 r. Protokół z kontroli kompleksowej przeprowadzonej w Powiatowym Urzdzie Pracy w Owicimiu, ul.

Bardziej szczegółowo

Protokół kontroli problemowej

Protokół kontroli problemowej Protokół kontroli problemowej Przeprowadzonej w Przedsiębiorstwie Usług Geodezyjnych i Kartograficznych Linas Józef Kalinowski 16 500 Sejny, ul. Zawadzkiego 6/11, IP 844-104-06-36-, REGO 790028512. Kontrolę,

Bardziej szczegółowo

1. Właściwość miejscową organu administracji publicznej w sprawach dotyczących nieruchomości ustala się:

1. Właściwość miejscową organu administracji publicznej w sprawach dotyczących nieruchomości ustala się: 1. Właściwość miejscową organu administracji publicznej w sprawach dotyczących nieruchomości ustala się: a. według miejsca zamieszkania właściciela nieruchomości, b. według miejsca położenia nieruchomości,

Bardziej szczegółowo

WARUNKI TECHNICZNE. Załącznik nr 2. I. Dane formalno organizacyjne.

WARUNKI TECHNICZNE. Załącznik nr 2. I. Dane formalno organizacyjne. Załącznik nr 2 WARUNKI TECHNICZNE Wykonania robót geodezyjno - kartograficznych związanych z: Modernizacją części kartograficznej i opisowej ewidencji gruntów dla: 12 obrębów w gm Zduńska Wola z wykorzystaniem

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LXXI/1108/VI/2014 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 8 lipca 2014r.

UCHWAŁA NR LXXI/1108/VI/2014 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 8 lipca 2014r. UCHWAŁA NR LXXI/1108/VI/2014 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 8 lipca 2014r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie przekształcenia Poznańskiego Przedsiębiorstwa Geodezyjno-Kartograficznego

Bardziej szczegółowo

2. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity) Dz.U.2015.520 z dnia 14 kwietnia 2015 r. Nr 189.

2. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity) Dz.U.2015.520 z dnia 14 kwietnia 2015 r. Nr 189. PRZEGLĄD AKTÓW NORMATYWNYCH opublikowanych w kwietniu 2015 r. (wykaz obejmuje akty prawne dotyczące elektryki lub z nią związane także w zakresie działających w niej podmiotów) 1. Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

Pirfawy: Sprzatanie powierzchni wewn^trznych w budynkach S^du Rejonowego w Pulawach Mumer ogtoszenia: 32803-2015; data zamieszczenia: 10.03.

Pirfawy: Sprzatanie powierzchni wewn^trznych w budynkach S^du Rejonowego w Pulawach Mumer ogtoszenia: 32803-2015; data zamieszczenia: 10.03. Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na ktorej Zamawiaj^cy udostqpnia Specyfikacj^ Istotnych Warunkow Zamowienia: www.pulawy.sr.gov.pl Pirfawy: Sprzatanie powierzchni wewn^trznych w budynkach S^du Rejonowego

Bardziej szczegółowo

Lubuski Urz^d Wojew6dzki w Gorzowie Wlkp.

Lubuski Urz^d Wojew6dzki w Gorzowie Wlkp. Lubuski Urz^d Wojew6dzki w Gorzowie Wlkp. Deiegatura Urz du ul. Podg6rna 7 Protok6i kontroli problemowej podmiotu 65-05? zietona G6ra wykonuj^cego dzialalnosc lec/nk/a z dnia 21 wrzesnia 2011 r. - 1. Imie^

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ KONTROLI. Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Mazowieckim w zakresie spraw będących przedmiotem kontroli działa na podstawie:

PROTOKÓŁ KONTROLI. Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Mazowieckim w zakresie spraw będących przedmiotem kontroli działa na podstawie: PROTOKÓŁ KONTROLI problemowej przeprowadzonej w dniach 01 i 02 grudnia 2008 roku w Starostwie Powiatowym w Tomaszowie Mazowieckim, ul. Św. Antoniego 26, 97 200 Tomaszów Mazowiecki posiadającym numer statystyczny

Bardziej szczegółowo

Propozycja technologii zapewniającej spójność przestrzeni technologiczno - prawnej granic działek

Propozycja technologii zapewniającej spójność przestrzeni technologiczno - prawnej granic działek Robert Łuczyński Politechnika Warszawska Wydział Geodezji i Kartografii Zakład Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Propozycja technologii zapewniającej spójność przestrzeni technologiczno - prawnej

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E

S P R A W O Z D A N I E Starostwo Powiatowe w Słupsku - Tylko do użytku służbowego - S P R A W O Z D A N I E Działając na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Bydgoszcz, marca 2015r. WOJEWODA KUJAWSKO POMORSKI WPS.VIII.431.3.2015.IZ Pan Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechocinie WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ kontroli problemowej Urzędu Miasta Tarnowa

PROTOKÓŁ kontroli problemowej Urzędu Miasta Tarnowa MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców SO.IV.0932-10-1() PROTOKÓŁ kontroli problemowej Urzędu Miasta Tarnowa Jednostka kontrolowana: Urząd Miasta Tarnowa Adres:

Bardziej szczegółowo

2015-02- 1 6. Warszawa, dnia /3 lutego2015. RZADOWE CENTRUM LEGISLACJI WIGEPREZES Robert Brochocki RCL.DPS.510-8/15 RCL.DPS.

2015-02- 1 6. Warszawa, dnia /3 lutego2015. RZADOWE CENTRUM LEGISLACJI WIGEPREZES Robert Brochocki RCL.DPS.510-8/15 RCL.DPS. RZADOWE CENTRUM LEGISLACJI WIGEPREZES Robert Brochocki Warszawa, dnia /3 lutego2015 RCL.DPS.510-8/15 RCL.DPS.511-10/15 MiHISTEKSTWO iid^mcji NARODOWEJ I I^NCEL/iRrAGLOWIA Wpi, 2015-02- 1 6 ''Podpi< Pani

Bardziej szczegółowo

Protokoły graniczne oraz dowody doręczeń wezwań (zawiadomień)- jako składnik operatu technicznego przekazywanego do PZGiK

Protokoły graniczne oraz dowody doręczeń wezwań (zawiadomień)- jako składnik operatu technicznego przekazywanego do PZGiK Protokoły graniczne oraz dowody doręczeń wezwań (zawiadomień)- jako składnik operatu technicznego przekazywanego do PZGiK Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego Wrocław

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNEGO

WYSTĄPIENIE POKONTROLNEGO ŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI W ŁODZI IR-III.431.10.2016 Łódź, 19 grudnia 2016 r. Pan Krzysztof Chojniak Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego WYSTĄPIENIE POKONTROLNEGO W związku ze sprawowanym przez Wojewodę

Bardziej szczegółowo

PROTOKOL Z KONTROLI POWIATOWEJ STACJI SANITARNO - EPIDEMIOLOGICZNEJ W ZAKRESIE DZIALALNOSCI OSWIATOWO - ZDROWOTNEJ I PROMOCJI ZDROWIA

PROTOKOL Z KONTROLI POWIATOWEJ STACJI SANITARNO - EPIDEMIOLOGICZNEJ W ZAKRESIE DZIALALNOSCI OSWIATOWO - ZDROWOTNEJ I PROMOCJI ZDROWIA Og\-/\Z MAtOPOLSKI PAtiSTWOWr WOJEWCf Stronalz? INSP.EKIi.:.:f-...SANITAk;.,.. 31-202 Kraift-jjfez^.A^irtB'ici. t*l.: 12 416 21 24 12 420 64 30, 1? >-4 " *-- ' 416 20? PROTOKOL Z KONTROLI POWIATOWEJ STACJI

Bardziej szczegółowo

Zarzjjdzenie Nr 41/2010 Wojta Gminy Bielawy z dnia 17 listopada 2010 roku

Zarzjjdzenie Nr 41/2010 Wojta Gminy Bielawy z dnia 17 listopada 2010 roku Zarzjjdzenie Nr 41/2010 Wojta Gminy Bielawy z dnia 17 listopada 2010 roku w sprawie powolania komisji przetargowej do przeprowadzenia ustnego przetargu ograniczonego na sprzedaz niezabudowanej nieruchomosci

Bardziej szczegółowo

Zadanie 1. 21/07 Przy ustalaniu granic działek ewidencyjnych stosuje się zasadę nadrzędności, która polega na tym, że

Zadanie 1. 21/07 Przy ustalaniu granic działek ewidencyjnych stosuje się zasadę nadrzędności, która polega na tym, że PYTANIA TESTOWE EGZAMINU ZAWODOWEGO Z GEODEZJI GOSPODARCZEJ- LATA 2005-2012 Zadanie 1. 21/07 Przy ustalaniu granic działek ewidencyjnych stosuje się zasadę nadrzędności, która polega na tym, że A. działki

Bardziej szczegółowo

WoJFwodzki FuNdusz OclnRONy $RodowislcA

WoJFwodzki FuNdusz OclnRONy $RodowislcA WoJFwodzki FuNdusz OclnRONy $RodowislcA i CospodARki Wodcwf j w KATowicAch Psary, dnia 16 Iistopada2011 si Plebiscytowa 19.40-035 Katowice tel, (032) 60 32 200. fax: (032} 2&! 04 06 REGON. 271806983. NIP

Bardziej szczegółowo

ZAWIADOMIENIE O KONTROLI

ZAWIADOMIENIE O KONTROLI WARMINSKO-MAZURSKI URZAD WOJEWODZKI w OJsztynie 10-575 OLSZTYN Al. Marszalka Jozefa Pilsudskiego 7/9 Olsztyn,1^lutego20l4r. WZ-I.9612.12014 Szanowny Pan Janusz Dzisko Dyrektor Wojewodzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej

Bardziej szczegółowo

1. Nazwa oraz adres siedziby podmiotu leczniczego: Higiena szkolna IMPULS s.c. J. Helwich, B. Szymańska, M. Piwońska, E. Pukacka

1. Nazwa oraz adres siedziby podmiotu leczniczego: Higiena szkolna IMPULS s.c. J. Helwich, B. Szymańska, M. Piwońska, E. Pukacka Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim ul. Jagiellończyka 8 66-400 Gorzów Wlkp. (68) Protokół kontroli problemowej podmiotu leczniczego przeprowadzonej w dniach od 25 września do 04 października

Bardziej szczegółowo

U C H W A L A Nr XVIIII145/2012 Rady Gminy Stawno z dnia 27 kwietnia 2012r.

U C H W A L A Nr XVIIII145/2012 Rady Gminy Stawno z dnia 27 kwietnia 2012r. U C H W A L A Nr XV145/2012 Rady Gminy Stawno z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie przyst~pienia do sporz~dzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dzialek nr 194/40, 194/38 w obr~bie

Bardziej szczegółowo

Pani Urszula Karolewska Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iłowie ul. Płocka Iłów

Pani Urszula Karolewska Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iłowie ul. Płocka Iłów Warszawa, 29.12.2015 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WPS-IX.431.2.16.2015.EST Pani Urszula Karolewska Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iłowie ul. Płocka 2 96-520 Iłów WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Zawiadomienia o zmianach w danych ewidencyjnych

Zawiadomienia o zmianach w danych ewidencyjnych Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego Zawiadomienia o zmianach w danych ewidencyjnych Dolnośląski Urząd Wojewódzki Wrocław, dnia 16 października 2013r. Opracowała: Ewa

Bardziej szczegółowo

Robocza baza danych obiektów przestrzennych

Robocza baza danych obiektów przestrzennych Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego Robocza baza danych obiektów przestrzennych Autor: Wilkosz Justyna starszy specjalista Szkolenie Powiatowej Służby Geodezyjnej i

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 1626/2005 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 9 września 2005 r.

ZARZĄDZENIE NR 1626/2005 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 9 września 2005 r. ZARZĄDZENIE NR 1626/2005 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 9 września 2005 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu kontroli obiektów świadczących usługi hotelarskie na terenie Gminy Miejskiej Kraków pozostających

Bardziej szczegółowo

NADZÓR GEODEZYJNY I KARTOGRAFICZNY A TERENY ZAMKNIĘTE. Warszawa r. Mirosław Puzia

NADZÓR GEODEZYJNY I KARTOGRAFICZNY A TERENY ZAMKNIĘTE. Warszawa r. Mirosław Puzia NADZÓR GEODEZYJNY I KARTOGRAFICZNY A TERENY ZAMKNIĘTE Warszawa 10.10.2017 r. Mirosław Puzia 1 Art. 6a. /PGiK Prawo geodezyjne i kartograficzne/ 1. Służbę Geodezyjną i Kartograficzną stanowią: 1) organy

Bardziej szczegółowo

KARTA USŁUGI NADANIE NUMERU PORZĄDKOWEGO NIERUCHOMOŚCI. Numer karty: RGP-1. Organy: Podstawa prawna: Wymagane dokumenty:

KARTA USŁUGI NADANIE NUMERU PORZĄDKOWEGO NIERUCHOMOŚCI. Numer karty: RGP-1. Organy: Podstawa prawna: Wymagane dokumenty: Urząd Gminy Urząd Gminy Podkarpacki Bank Spółdzielczy 40 86421168 2016 6808 8415 0001 RGP-1 NADANIE NUMERU PORZĄDKOWEGO NIERUCHOMOŚCI Stanowisko odpowiedzialne: Inspektor ds. geodezji i gospodarki gruntami

Bardziej szczegółowo

Protokól kontroli archiwum zakladowego Urzedu Gminy Dubicze Cerkiewne ul. Glówna 65 17-204 Dubicze Cerkiewne

Protokól kontroli archiwum zakladowego Urzedu Gminy Dubicze Cerkiewne ul. Glówna 65 17-204 Dubicze Cerkiewne , ARCHIWUMPANSTWCW,rE 15-426 Bialystok. tel. 743-56-U ul. Rynek Kosciuszki 4 OOOOQ1034 Znak sprawy: NA 402-23/09 F 2 -j-z-. ~nr. Protokól kontroli archiwum zakladowego Urzedu Gminy Dubicze Cerkiewne ul.

Bardziej szczegółowo

z dnia..^2.^9, pazdziernika 2013 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji mienia w Starostwie Powiatowym w Bialej Podlaskiej

z dnia..^2.^9, pazdziernika 2013 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji mienia w Starostwie Powiatowym w Bialej Podlaskiej Zarzsjdzenie Nr...^... Starosty Bialskiego z dnia..^2.^9, pazdziernika 2013 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji mienia w Starostwie Powiatowym w Bialej Podlaskiej Na podstawie art.26 ust.li 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

* Nicpubliczny Zaklad Opieki Zdrowotnej Poradnia Stomatologiczna,,KADENT" ul. Kombatant6w 8, 67-100 Nowa S61,

* Nicpubliczny Zaklad Opieki Zdrowotnej Poradnia Stomatologiczna,,KADENT ul. Kombatant6w 8, 67-100 Nowa S61, n51 t. ^- ' ^ ^ Protok61 kontroli problemowej podmiotu leczniczego przeprowadzonej w dniu 17 kwietnia 2012 r. 1. Informacje dotycza^ce podmiotu leczniczego: Lucja Magdalena Kosmatka-Dziuba zam. ul. Kombatant6w

Bardziej szczegółowo

Protokół kontroli okresowej NORD SECURITY Sp. z o.o. ul. Partyzantów 76, Gdańsk Regon:

Protokół kontroli okresowej NORD SECURITY Sp. z o.o. ul. Partyzantów 76, Gdańsk Regon: PS-III.9514.6.2016.TB Gdańsk, dnia 8 marca 2016 r. Protokół kontroli okresowej NORD SECURITY Sp. z o.o. ul. Partyzantów 76, 80-254 Gdańsk Regon: 220335670 Kontrolę, w dniach 25 26 lutego 2016 r., przeprowadzili

Bardziej szczegółowo

F-01/PK-01/Z HAtOPOLSKI Data wydania: 20 14-05-09 PAftSTWOWY W03EW6D1K* Strona 1 (5) INSPEKTOR SANITARNY

F-01/PK-01/Z HAtOPOLSKI Data wydania: 20 14-05-09 PAftSTWOWY W03EW6D1K* Strona 1 (5) INSPEKTOR SANITARNY 03 1-4 ( F-01/PK-01/Z HAtOPOLSKI Data wydania: 20 14-05-09 PAftSTWOWY W03EW6D1K* Strona 1 (5) INSPEKTOR SANITARNY fax: 12 416 20 93 PROTOKOL Z KONTROLI POWIATOWEJ STACJI SANITARNO - EPIDEMIOLOGICZNEJ W

Bardziej szczegółowo