Uchwała Nr LII/318/2010 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 9 lutego 2010r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Uchwała Nr LII/318/2010 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 9 lutego 2010r."

Transkrypt

1 Uchwała Nr LII/318/2010 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 9 lutego 2010r. w sprawie: zatwierdzenia Regulaminu Pracy Młodzieżowej Rady Miejskiej w Swarzędzu. Na podstawie 30 statutu Młodzieżowej Rady Miejskiej w Swarzędzu, zatwierdzonego uchwałą Nr XII/57/2007 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia r.( Dz. U. Woj. Wlkp. Nr 148 poz z dnia 16 października 2007r.) Rada Miejska uchwala, co następuje: 1 Zatwierdza się Regulamin Pracy Młodzieżowej Rady Miejskiej przyjęty Uchwałą Nr VI/10/2009 Młodzieżowej Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 16 grudnia 2009r., który stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 2 Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej. 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

2 Uzasadnienie do Uchwały Nr LII/318/2010 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 9 lutego 2010r. Regulamin Młodzieżowej Rady Miejskiej w Swarzędzu zatwierdza się w celu określenia trybu pracy, sposobu obradowania na sesjach i sposobu podejmowania uchwał przez Młodzieżową Radę Miejską w Swarzędzu.

3 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LII/318/2010 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 9 lutego 2010r. Regulamin Pracy Młodzieżowej Rady Miejskiej w Swarzędzu 1 Regulamin niniejszy określa tryb pracy i podejmowanie uchwał Młodzieżowej Rady Miejskiej w Swarzędzu. 2 Młodzieżowa Rada działa na sesjach, a także za pośrednictwem Przewodniczącego Młodzieżowej Rady Miejskiej w Swarzędzu, Prezydium i Zespołów Problemowych. 3 Za usprawiedliwioną nieobecność na sesji, spotkaniu roboczym bądź spotkaniu zespołu problemowego uznaje się wtedy gdy zachodziła jedna z poniższych przyczyn: 1) radny nie mógł przybyć z powodów zdrowotnych ( poświadczeniem jest zwolnienie lekarskie), 2) gdy uczestniczył w zajęciach pozalekcyjnych. 4 Młodzieżowej Rada odbywa sesje w liczbie niezbędnej do wypełniania swoich zadań, nie rzadziej jednak niż raz na 2 miesiące, zgodnie z planem przyjętym na dany rok Sesje nadzwyczajne zwoływane są na wniosek Prezydium lub co najmniej ¼ składu Młodzieżowej Rady w ciągu 7 dni od daty złożenia wniosku. 2. Przewodniczący Młodzieżowej Rady ma prawo do zwołania sesji nadzwyczajnej Młodzieżowej Rady Miejskiej. 3. Sesje nadzwyczajne poświęcone są sprawom pilnym, wymagającym niezwłocznego rozstrzygnięcia. Przewodniczący Młodzieżowej Rady niezwłocznie powiadamia radnych o terminie i temacie obrad sesji. 4. Sesja nadzwyczajna Młodzieżowej Rady może mieć charakter uroczysty, wiążąc się z obchodami świąt oraz ważnych wydarzeń w państwie lub mieście. W czasie uroczystej sesji można pominąć w porządku obrad niektóre sprawy proceduralne, a wprowadzać akcenty uroczyste np. wręczenie odznaczeń, uchwalenie rezolucji, złożenie kwiatów, itp.

4 6 1. Sesje organizuje i zwołuje Przewodniczący Młodzieżowej Rady, ustalając projekt porządku, miejsce, dzień i godzinę otwarcia obrad. 2. O sesji powiadamia się radnych najpóźniej na 7 dni przed wyznaczonym terminem, wysyłając zawiadomienia, projekt porządku obrad oraz projekty uchwał i inne niezbędne materiały związane z przedmiotem sesji. 3. W razie niedotrzymania terminów, o których mowa w pkt. 2, Rada może podjąć uchwałę o odroczeniu sesji, wyznaczając nowy termin obrad. 4. Warunki, o których mowa w pkt. 2 nie dotyczą sesji zwoływanych w trybie nadzwyczajnym. Listę gości zaproszonych na sesje każdorazowo ustala Przewodniczący Młodzieżowej Rady. 7 8 Posiedzenia Młodzieżowej Rady są jawne. Miejsce, termin i przedmiot obrad podaje się do wiadomości publicznej Sesje otwiera i prowadzi Przewodniczący Młodzieżowej Rady, a w razie jego nieobecności lub gdy zachodzi potrzeba zastąpienia go w obradach Zastępca. 2. Otwarcie sesji następuje po wypowiedzeniu przez prowadzącego formuły: Otwieram ( nr sesji ) sesję Młodzieżowej Rady Miejskiej w Swarzędzu Młodzieżowa Rada może obradować i podejmować uchwały przy obecności co najmniej połowy składu Rady. 2. Na początku sesji prowadzący na podstawie listy obecności radnych stwierdza quorum, a w razie jego braku, wyznacza nowy termin sesji i zamyka obrady. 3. Prowadzący przedstawia Młodzieżowej Radzie do zatwierdzenia projekt porządku obrad oraz przyjmuje wnioski w tej sprawie. Z wnioskiem o uzupełnienie bądź zmianę w projekcie porządku obrad może wystąpić każdy radny. 4. W każdym momencie sesji prowadzący udziela głosu dla zgłoszenia wniosku o charakterze formalnym. Młodzieżowa Rada decyduje w tych sprawach zwykłą większością głosów.

5 12 1. W przypadku obrad każdej sesji z wyjątkiem sesji uroczystych przewiduje się zgłaszanie interpelacji przez radnych. 2. Radni zgłaszają interpelacje w sprawach o zasadniczym znaczeniu w formie pisemnej, która zostaje przekazana Burmistrzowi Miasta i Gminy. 3. W porządku obrad każdej sesji z wyjątkiem sesji uroczystych przewiduje się również wolne wnioski i zapytania, składane przez radnych Młodzieżowej Rady. Przez wolne wnioski należy rozumieć: uwagi, spostrzeżenia, propozycje, pomysły dotyczące funkcjonowania rady i stanowiące ofertę zgłaszającego do wykorzystania przez Rade Przewodniczący Młodzieżowej Rady bądź jego Zastępca prowadzi obrady według ustalonego przez Radę porządku, przy czym w uzasadnionych przypadkach może za zgodą Rady dokonywać zmian w kolejności realizacji jego poszczególnych punktów. 2. Prowadzący udziela głosu radnym według kolejności zgłoszeń. W następnej kolejności udziela się głosu gościom. 14 Prowadzący Młodzieżowej Rady czuwa nad sprawnym przebiegiem i zachowaniem właściwego porządku obrad w tym odnośnie wystąpień radnych i innych osób na sesji. 15 Po wyczerpaniu porządku obrad, prowadzący kończy sesje wypowiadając formułę: Zamykam ( nr sesji ) sesje Młodzieżowej Rady Miejskiej w Swarzędzu Z każdej sesji sporządzany jest protokół przez Sekretarza Młodzieżowej Rady, będący urzędowym zapisem przebiegu obrad i podejmowanych przez Młodzieżową Radę rozstrzygnięć. Do protokołu dołącza się listę obecności oraz uchwały podjęte przez Młodzieżową Radę i interpelacje złożone przez radnych. Protokoły z sesji są jawne i wyłożone do wglądu w Biurze Rady Miejskiej. 2. Wnioski w sprawach poprawek i uzupełnień protokołu radni mogą składać Przewodniczącemu Młodzieżowej Rady w terminie 14 dni od danej sesji.

6 17 1. Z inicjatywą podjęcia uchwały (inicjatywa uchwałodawcza) mogą występować: Przewodniczący Młodzieżowej Rady, Prezydium, Zespoły Problemowe lub co najmniej ¼ składu Rady. 2. Każdy projekt uchwały musi być zgłoszony w formie pisemnej Przewodniczącemu Młodzieżowej Rady lub jego Zastępcy. 3. Przewodniczący w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia projektu uchwały wprowadza go do porządku obrad Przewodniczący Młodzieżowej Rady i Zastępca Przewodniczącego, przygotowując sesje Młodzieżowej Rady ustalają organy zobowiązane do przygotowania projektów uchwał stosownie do przedmiotu sesji i rodzaju rozpatrywania spraw, a także mogą ustalić szczegółowe zasady opracowania projektu dotyczące sposobu i zakresu konsultowania projektu i innych działań. 2. Każdy projekt uchwały powinien być uzgodniony z Przewodniczącym Młodzieżowej Rady i zaopiniowany pod względem zgodności z prawem przez radcę prawnego, a projekt pociągający skutek finansowy winien być także zaopiniowany przez Skarbnika Gminy. 2. Projekt uchwały powinien zawierać przede wszystkim: 1) tytuł uchwały, 2) podstawę prawną uchwały, 3) treść uchwały, 4) określenie organów odpowiedzialnych za wykonanie uchwały oraz sprawujących nadzór nad ich wykonaniem, 5) termin wejścia w życie uchwały oraz ewentualny czas jej obowiązywania Młodzieżowa Rada podejmuje decyzje w formie uchwał. 2. Uchwały mają postać odrębnych dokumentów z wyjątkiem uchwał o charakterze proceduralnym oraz uchwał podejmowanych w wyniku rozpatrzenia sprawozdań lub informacji związanych z realizacją uchwały Rady, które mogą być odnotowane w protokole sesji. 3. Uchwały określa się: 1) kolejnym numerem sesji liczba rzymska, 2) kolejnym numerem uchwały liczba arabska, 3) rokiem jej podjęcia.

7 4. Uchwały Młodzieżowej Rady podpisuje Przewodniczący Młodzieżowej Rady lub jego Zastępca, który obradom przewodniczył. 5. Oryginały uchwał ewidencjonuje i przechowuje się wraz z protokołem sesji. 6. Jeden egzemplarz uchwały przesyła się do Przewodniczącego Rady Miejskiej w ciągu 14 dni od jej podjęcia Młodzieżowa Rada podejmuje uchwały i przyjmuje wnioski w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy składu Rady. 2. Głosowanie tajne zarządza się w przypadkach określonych w statucie Zwykła większość głosów oznacza, że za projektem opowiedziało się więcej radnych niż przeciw. Głosy wstrzymujące się nie wpływają na wynik głosowania. 2. Bezwzględna większość głosów występuje wówczas, gdy liczba głosów za jest większa od połowy glosujących W głosowaniu jawnym radni glosują za, przeciw lub wstrzymując się przez podniesienie ręki 2. W głosowaniu tajnym radni glosują na kartkach opatrzonych pieczęcią Młodzieżowej Rady. Za głosy oddane uznaje się kartki, na których radni głosowali w sposób zgodny z ustalonymi zasadami. 3. Głosowanie tajne przeprowadza powołana na sesji spośród radnych komisja skrutacyjna. 4. Wyniki głosowania podaje się do wiadomości i odnotowuje się w protokole sesji. 23 W toku kadencji Młodzieżowa Rada może na wniosek Przewodniczącego Młodzieżowej Rady, Prezydium, Zespołów Problemowych lub co najmniej 4 Radnych, dokonywać zmian w niniejszym regulaminie. 24 Uchwalenie Regulaminu i wprowadzenie zmian wymaga uzyskania bezwzględnej większości głosów przy obecności co najmniej 2/3 składu rady.