WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ"

Transkrypt

1 Standard zgodnie Warszawa, dnia r. INSPEKTORAT UZBROJENIA SZEFOSTWO DOWODZENIA I ŁĄCZ9ŚCI Nr V/ OO-909 Warszawa wg rozdzielnika Dotyczy: postępowania IU/72/V-53/ZO/PN/DOS/SS/2014 WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ W związku ze złożonymi pytaniami do postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Budowę i wdrażanie systemu zarządzania platformą teleinformatyczną, nr ref. IU/72/y-53/ZO/PN/DOS/SS/20] 4, Zamawiający działając zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2013 r., poz. 907, z późn. zm.) przekazuje treść pytań wraz z udzielonymi wyjaśnieniami do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 1. W załączniku nr 1 do SIWZ, w wierszu 7 w tabeli opisującej przedmiot zamówienia, Zamawiający zawarł następującą treść: System operacyjny Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 5 x86-64 Mając na uwadze powyższe, w celu przygotowania oferty zgodnie z oczekiwaniami Zamawiającego, niniejszym proszę o odpowiedź na poniższe pytania; a. czy oczekiwane subskrypcje na system operacyjny zostaną zainstalowane na serwerze fizycznym czy maszynach wirtualnych?; b. ile procesorów przewidziane jest w serwerach, na którym zostaną zainstalowane systemy operacyjne Red Hat?; c. jaki poziom wsparcia technicznego producenta (SLA) oczekuje Zamawiający dla dostarczonego systemu operacyjnego Red Hat (Standard - 9x5, Premium - 24x7)? a. Subskrypcje będą instalowane zarówno na serwerach fizycznych jak i wirtualnych (4 na fizycznych, 2 na wirtualnych); b. Procesory: procesory w maszynach fizycznych z ilością procesorów w serwerach wymienionych w załączniku nr 1 do SIWZ pkt ; procesory w maszynach wirtualnych 12; c. poziom wsparcia (9x5). 1

2 Premium 2. Załącznik nr 1 do SIWZ, tabela Przedmiot Zamówienia, lp. 7 System operacyjny Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 5 x86-64 Prosimy o doprecyzowanie, czy Zamawiający oczekuje dostawy licencji Red Hat Enterprise Linux Server, Standard (1-2 sockets) (Up to 1 guest) czy Red Hat Enterprise Linux Server, Standard (1-2 sockets) (Up to 4 guests). Dodatkowo prosimy o doprecyzowanie poziomu wsparcia producenta dotyczące licencji Red Hat, tj. czy ma być ono Swiadczone na poziomie: Standard Support SelfSupport Support. Zamawiający oczekuje dostarczenia licencji Red Hat Enterprise Linux Server, Standard (1-2) Sockets (Up to 4 guests). Poziom wsparcia jak w pytaniu nr W rozdziale V SIWZ, pkt 1, ppkt 2), Zamawiający zawarł następującą treść: realizacja usługi szkolenia - w ciągu: 12 (słownie. dwunastu) miesięcy od daly pisemnego powiadomienia przez Użytkownika o możliwości rozpoczęcia realizacji. Mając na uwadze powyższe prosimy o informację czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie voucherów z 12 miesięcznym terminem ważności dla wyspecyfikowanych szkoleń? Zamawiający dopuszcza zaoferowanie voucherów z 12 miesięcznym terminem ważności dla wyspecyfikowanych szkoleń pod warunkiem spełnienia poniższych wymagań: a. Szkolenie w ośrodku szkoleniowym autoryzowanym przez producenta rozwiązań będących przedmiotem szkolenia. b. Materiały szkoleniowe autoryzowane najpóźniej pierwszego dnia szkolenia dla wszystkich uczestników. c. Certyfikat dla każdego uczestnika na zakończenie szkolenia. d. Terminy szkoleń uzgadnia Zamawiający z Wykonawcą i to on decyduje o ostatecznym terminie szkolenia. e. Voucher imienny dla każdego uczestnika szkolenia. f. Każdy uczestnik szkolenia stanowisko z komputerem 4. Dotyczy SIWZ, Rozdział VI Opis warunków udziału w postępowaniu oraz sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków, ust. 2 pkt 3): dysponował odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami... ppkt a) oraz Załącznik nr 1 do SIWZ pkt 11.5 Usługa wsparcia tecbnicznego. 2

3 a. Czy wsparcie techniczne ma być świadczone przez Wykonawcę czy jedynie przez inżyniera producenta produktów wymienionych w pkt 3.1 i 3.2 tj. IBM i Redhat? b. Zamawiający wymaga zapewnienia wsparcia inżyniera producenta dla produktów wymienionych w pkt i czyli produktów firm IBM i Redhat. Czy wystarczające będzie, aby tylko te osoby reprezentujące Wykonawcę posiadały certyfikaty dla produktów wymienionych w pkt i oraz min. 5 letnie doświadczenie we wdrażaniu, konfigurowaniu oraz administrowaniu tymi produktami i aktualne poświadczenie bezpieczeństwa osobowego do klauzuli co najmniej TAJNE, bez udziału Wykonawcy? c. Prosimy o usunięcie wymagania w zakresie posiadania przez Wykonawcę autoryzacji producenta dla osób odpowiedzialnych za realizację wsparcia technicznego. Według naszej wiedzy nie istnieje ścieżka pozwalająca uzyskać dokument potwierdzający, że jakikolwiek Wykonawca ma autoryzację producenta na wsparcie w zakresie produktów wymienionych w pkt i , a jedynie może on wykazać się certyfikatami producenta dla osób, które będą świadczyły wsparcie. a. Zamawiający oczekuje, że Usługa Wsparcia Technicznego będzie realizowana przez inżyniera producenta. b. Jedynie odnośnie p poz. 7 Tabeli 1. (System Operacyjny Red Hat) Zamawiający dopuszcza możliwość, iż wsparcie będzie realizowane przez pracownika lub Podwykonawcę Wykonawcy posiadającego uprawnienia i kwalifikacje opisane w p Załącznika nr 1 do SIWZ (w szczególności: certyfikat producenta, m.in. 5-letnie doświadczenie we wdrożeniach, konfiguracji i administrowaniu ww. produktami oraz poświadczenie bezpieczeństwa osobowego wystawionego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. r. Nr 182 poz. 1228) do klauzuli TAJNE). W pozostałych przypadkach wsparcie ma być realizowane przez inżyniera producenta produktów. Pozostałe warunki pozostają bez zmian w tym wymóg dotyczący posiadania Świadectwa Bezpieczeństwa Przemysłowego opisany w Części I SIWZ ust. 4. c. Zamawiający uznaje za wystarczające, jeśli wyszczególnione w p Załącznika nr 1 do SIWZ certyfikaty poświadczenia i doświadczenie będą posiadać inżynierowie bezpośrednio świadczący usługę. Nie jest wymagany udział Wykonawcy. W p Załącznika nr 1 do SIWZ (Usługa Wsparcia Technicznego) brak jest zapisu o konieczności posiadania przez Wykonawcę autoryzacji producenta. Jeżeli w pytaniu chodziło o Serwisy dla urządzeń i oprogramowania (p. 1.4) to w przypadku gdy producent nie udziela oficjalnych certyfikatów uprawniających do świadczenia serwisu Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania przez Wykonawcę serwisu producenta. Jednakże muszą zostać spełnione poniższe warunki: nie naruszy to w żaden sposób uprawnień Zamawiającego z tytułu gwarancji; 3

4 spełnione osoby spełnione osoby serwis zostaną postanowienia zawarte w Szczególnych Warunkach Serwisu Gwarancyjnego dla Urządzeń opisane w p. 1.4 Załącznika nr I do SIWZ; świadczące serwis muszą posiadać certyfikaty producenta świadczony będzie wjęzyku polskim. 5. Dotyczy SIWZ, Część VI Opis warunków udziału w postępowaniu oraz sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków, pkt 2 ppkt 3) dysponował odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami... b) oraz Załącznik nr 1 do SIWZ, pkt 11.4 Serwis dla urządzeń i oprogramowania i Załącznik nr 2 do SIWZ Umowa Prosimy o modyfikację wymagania: Wykonawca musi posiadać certyfikat producenta w zakresie prowadzenia serwisu zaoferowanych urządzeń. co zostanie potwierdzone, zamieszczeniem kopii certyfikatu do oferty. na wymaganie: Wykonawca musi posiadać certyfikat producenta w zakresie prowadzenia serwisu zaoferowanych urządzeń, co zostanie potwierdzone, zamieszczeniem kopii certyfikatu do oferty lub zaoferować serwis Producenta urządzeń oraz w konsekwencji tej zmiany modyfikację wzoru Umowy (paragraf 8 Gwarancja - Warunki Serwisowania, pkt 3) w przypadku gdy Wykonawca zaoferuje serwis Producenta urządzeń. Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowaną modyfikację, jednakże muszą zostać spełnione poniższe warunki: nie naruszy to w żaden sposób uprawnień Zamawiającego z tytułu gwarancji; zostaną postanowienia zawarte w Szczególnych Warunkach Serwisu Gwarancyjnego dla Urządzeń opisane w p. 1.4 Załącznika nr 1 do SIWZ; świadczące serwis muszą posiadać certyfikaty producenta serwis świadczony będzie wjęzyku polskim. 6. Dotyczy Załącznik nr 1 do SIWZ pkt 11.4 Serwis dla urządzeń i oprogramowania Prosimy o modyfikację wymagania z pkt 2 i 3: 2. Wykonawca musi posiadać status partnerski producenta zaoferowanych urządzeń uprawniający do świadczenia w języku polskim serwisu gwarancyjnego oferowanego sprzętu i oprogramowania, wsparcia technicznego w zakresie użytkowania, oraz przeprowadzania szkoleń z obsługi oferowanych rozwiązań. 3. Wykonawca musi potwierdzić posiadane kompetencje do świadczenia serwisu gwarancyjnego w formie certyfikatów producenta (wymagane załączenie kopii certyfikatów do oferty). jest 4

5 serwis W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę serwisu Producenta urządzeń zgodnie z parametrami wyszczególnionymi w pkt. Szczegółowe warunki serwisu gwarancyjnego dla urządzeń nie będzie wtedy konieczności posiadania przez Wykonawcę statusu partnerskiego i wymaganych certyfikatów. Zamawiający dopuszcza możliwość, że w przypadku zaoferowania przez Wykonawcę serwisu producenta, Wykonawca nie będzie posiadał statusu partnerskiego, jednakże muszą zostać spełnione poniższe warunki: nie naruszy to w żaden sposób uprawnień Zamawiającego z tytułu gwarancji; spełnione zostaną postanowienia zawarte w Szczególnych Warunkach Serwisu Gwarancyjnego dla Urządzeń opisane w p. 1.4 Załącznika nr I do SIWZ; osoby świadczące serwis muszą posiadać certyfikaty producenta świadczony będzie wjęzyku polskim; 7. Dotyczy Załącznik nr 2 do SIWZ, Umowa, paragraf 8 pkt 8. Prosimy o wyjaśnienie sensu wymagania: 8. Producenta Systemu lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta w miejscu użytkowanego Systemu. Błąd redakcyjny. Winno być: 8. Serwis realizowany będzie przez Producenta Systemu lub Autoryzowanego Serwisowego Producenta w miejscu użytkowanego Systemu. Partnera 8. Załącznik 1 do SIWZ Wymagania techniczne, p. 1.4 Serwisy dla urządzeń i oprogramowania, podpunkt 2: Wykonawca musi posiadać status partnerski producenta zaoferowanych urządzeń uprawniajqcy do świadczenia w języku polskim serwisu gwarancyjnego oferowanego sprzętu i oprogramowania, wsparcia technicznego w zakresie użytkowania, oraz przeprowadzania szkoleń z obsługi oferowanych rozwiązań. oraz Załącznik 1 do SIWZ Wymagania techniczne, p. 1.4 Serwisy dla urządzeń i oprogramowania podpunkt 3: Wykonawca musi potwierdzić posiadane kompetencje do świadczenia serwisu gwarancyjnego w formie cerlyjkatów producenta (wymagane załączenie kopii certyj9katów do oferty). Prosimy o wyjaśnienie, czy wyżej wymienione zapisy dotyczą jedynie sprzętu i oprogramowania wyspecyfikowanego w p Wymagania dotyczące dostarczanego sprzętu i urządzeń, czy również oprogramowania IBM Tiyoli wyspecyfikowanego w p Wymagania dotyczące dostarczanego oprogramowania i licencji? jest 5

6 Zapisy ujęte w Załączniku 1 do SIWZ Wymagania techniczne w p ( Serwisy dla urządzeń i oprogramowania ) dotyczą jedynie sprzętu wyszczególnionego Wp Czy w przypadku, gdy producent sprzętu i/lub oprogramowania nie udziela oficjalnych certyfikatów uprawniających do świadczenia serwisu i wsparcia do swoich produktów, Zamawiający uzna za wystarczające do spełnienia wymagań SIWZ posiadanie statusu partnera handlowego uprawnionego do sprzedaży usług serwisu i wsparcia producenta, przy założeniach, że: wszelkie prace wymagające posiadania przez inżyniera aktualnego poświadczenia bezpieczeństwa osobowego do klauzuli co najmniej TAJNE będą wykonywane przez Wykonawcę/Podwykonawcę lub producenta posiadającego wymagane poświadczenie, nie naruszy to w żaden sposób uprawnień Zamawiającego z tytułu gwarancji na sprzęt i oprogramowanie? Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania przez Wykonawcę serwisu producenta, jednakże muszą zostać spełnione poniższe warunki: nie naruszy to w żaden sposób uprawnień Zamawiającego z tytułu gwarancji; spełnione zostaną postanowienia zawarte w Szczególnych Warunkach Serwisu Gwarancyjnego dla Urządzeń opisane w p. 1.4 Załącznika nr 1 do SIWZ; osoby świadczące serwis muszą posiadać certyfikaty producenta serwis świadczony będzie wjęzyku polskim. W przypadku zaoferowania serwisu producenta przypadku Wykonawca nie jest zobowiązany do dołączenia do oferty certyfikatu o którym mowa w Części VII SIWZ ust. 2 pkt 3 ppkt b). 10. Załącznik nr 2 do SIWZ, strona 4, punkt 5), 6), 7 b) o treści: 5) Użytkownik pisemnie (faksem, em, listownie) powiadomi Wykonawcę, od kiedy zobowiązany on będzie do świadczenia usługi wsparcia technicznego. 6) Wykonawca zobowiązany będzie świadczyć usługę wsparcia technicznego przez okres dwudziestu czterech (24) kolejnych miesięcy od daty powiadomienia, o którym mowa w ust. 2 pkt 5. 7) W ramach realizacji usługi wsparcia technicznego Wykonawca zobowiązanyjest co najmniej do, b) Wsparcia przy aktualizacji i instalacji nowych wersji oprogramowania, Wsparcie techniczne na świadczoną usługę względem oprogramowania wiąże się często z jego aktualizacjami do najnowszych wersji oraz rozwiązywaniem problemów technicznych, do których wymagane jest zaangażowanie technicznego wsparcia producenta oprogramowania. 6

7 Prosimy o doprecyzowanie na jaki okres należy dostarczyć wsparcie producenta oprogramowania dotyczące wyspecyfikowanych przez Zamawiającego licencji oraz o doprecyzowanie od jakiego terminu wsparcie to ma obowiązywać. Zamawiający nie wymaga wsparcia producenta innego niż wymienione w załączniku nr 1 do SIWZ pkt I tabela poz. 1-7, tj. dostarczonego wraz z oprogramowaniem, licencjami oraz wymienionego w załączniku nr 1 do SIWZ pkt I tabela poz. 10, tj. realizowanego przez inżyniera producenta produktu. PRZEWODNIC CY KOMISJI Mi hal IŃsKI MW

Odpowiedź: System, który posiada support producenta.

Odpowiedź: System, który posiada support producenta. Warszawa, dnia 16.01.2008 r. Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia na dostawę serwerów do obsługi brokera lokalnego ADS xp oraz sprzętu informatycznego do obsługi kopii bazy operacyjnej i CEP-S

Bardziej szczegółowo

DYREKTOR SĄDU OKRĘGOWEGO W POZNANIU

DYREKTOR SĄDU OKRĘGOWEGO W POZNANIU DYREKTOR SĄDU OKRĘGOWEGO W POZNANIU Al. Marcinkowskiego 32 61-745 Poznań tel. 61 85 66 004 fax. 61 85 66 087 e-mail: sekr.dyr@poznan.so.gov.pl Poznań, dnia 17 kwietnia 2013 r. ZP-226-6/13 Wszyscy wykonawcy

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienia i odpowiedzi na pytania

Wyjaśnienia i odpowiedzi na pytania Nr postępowania: SCM/ZP/XIV/2009/3 Strzelin, dnia 4 grudnia 2009 r. NZOZ Strzelińskie Centrum Medyczne ul. Wrocławska 46 57-100 Strzelin Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Wykonawcy. Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę i wdrożenie systemu finansowoksięgowego

Wykonawcy. Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę i wdrożenie systemu finansowoksięgowego GOZ-353-1-5/13 Warszawa, dnia 13 sierpnia 013 r. Wykonawcy Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę i wdrożenie systemu finansowoksięgowego w PIP W związku z zamieszczeniem

Bardziej szczegółowo

Lp. SPECYFIKACJA ILOŚĆ (szt.) Urządzenia

Lp. SPECYFIKACJA ILOŚĆ (szt.) Urządzenia Rozdział : INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW.. Nazwa oraz adres zamawiającego. Zamawiający: Starosta Rzeszowski; 35-959 Rzeszów, ul. Grunwaldzka 5 Obsługę postępowania zapewnia: Starostwo Powiatowe w Rzeszowie,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Nazwa (firma) oraz adres zamawiającego Lubelski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia ul. Szkolna 16, 20-124 Lublin, tel. (0-81) 53-105-11, fax (0-81)

Bardziej szczegółowo

Dostawę i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego

Dostawę i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego Nazwa i adres Zamawiającego Instytut Przemysłu Organicznego 03-236 Warszawa, ul. Annopol 6 tel. (48 22) 811 12 31, fax (48 22) 811 07 99 e-mail: ipo@ipo.waw.pl, www.ipo.waw.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Warszawa, dnia 1 lipca 2013 r. ZATWIERDZAM Dyrektor Generalny Urzędu Patentowego RP /-/ Cezary Pyl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/26/2013 Tryb postępowania: Przedmiot: Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Sygnatura postępowania: BZP/19/DI/2013 1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO art. 39 ustawy

Bardziej szczegółowo

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190 Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190 Biuro Zamówień Publicznych tel.: (22) 592-65-67, 592-64-20, e-mail:bzp@krus.gov.pl Postępowanie o udzielenie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Nazwa (firma) oraz adres zamawiającego Lubelski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia 20-124 Lublin, ul. Szkolna 16, tel. (0-81) 53-105-11, fax (0-81) 53-105-28 2. Tryb udzielenia zamówienia

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA DO SIWZ. Dotyczy Zadania nr 2 - Oprogramowanie fotogrametryczne i geograficzne

WYJAŚNIENIA DO SIWZ. Dotyczy Zadania nr 2 - Oprogramowanie fotogrametryczne i geograficzne Warszawa, dni~o. 2013 r. INSPEKTORAT UZBROJENIA //5 fjltir Nr V/....I13. 2 tjj... 20.13r. 00-909 Warszawa wg rozdzielnika Dotyczy: postępowania IU/150/V-53/Z0/PN/AE/DOS/SS/2013 ) WYJAŚNIENIA DO SIWZ W

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: AZP 2611-45/12 pieczęć Zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Narodowy Fundusz Zdrowia Centrala (zwany dalej NFZ ) ul. Grójecka 186 02-390

Bardziej szczegółowo

Dostawa sprzętu i oprogramowania serwerowego

Dostawa sprzętu i oprogramowania serwerowego Nr sprawy: SM-WLG-2131-10/14 Z A M A W I A J Ą C Y STRAŻ MIEJSKA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY adres: ul. Młynarska 43/45, 01-170 Warszawa tel./faks: (0-22) 851-16-12 www.strazmiejska.waw.pl SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Toruń, dnia 19.07.2011 r.

Toruń, dnia 19.07.2011 r. Toruń, dnia 19.07.2011 r. DZ.RI.332-4/11 OGŁOSZENIE Wojewódzki Urząd Pracy, 87-100 Toruń, ul Szosa Chełmińska 30/32 ogłasza trzy częściowy przetarg nieograniczonego poniżej kwoty określonej w art. 11 ust.

Bardziej szczegółowo

TZ/271/11/14 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

TZ/271/11/14 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA TZ/271/11/14 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Opiekę serwisową oprogramowania ORACLE (Tuxedo,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego. w trybie przetargu nieograniczonego Nr zamówienia: 15/usł./2013 Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na sprawowanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/10/2015. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/10/2015. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) Warszawa, 8 maja 2015 r. ZATWIERDZAM Zastępujący Dyrektora Generalnego Urzędu Patentowego RP /-/ Iwona Grodnicka-Lech SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/10/2015 Tryb postępowania:

Bardziej szczegółowo

Zakup oprogramowania do wirtualizacji stacji roboczych wraz z usługami towarzyszącymi

Zakup oprogramowania do wirtualizacji stacji roboczych wraz z usługami towarzyszącymi wirtualizacji stacji roboczych wraz z usługami towarzyszacymi Zamawiający: CENTRUM PRZETWARZANIA DANYCH MINISTERSTWA FINANSÓW 26-601 Radom, ul. Samorządowa 1 PN/7/14/VBC SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

WODOCIĄGI KIELECKIE Sp. z o.o. ul. Krakowska 64, 25-701 Kielce tel.: +48 41 36 531 00; fax: +48 41 34 552 20; e-mail: wodkiel@ wod-kiel.com.

WODOCIĄGI KIELECKIE Sp. z o.o. ul. Krakowska 64, 25-701 Kielce tel.: +48 41 36 531 00; fax: +48 41 34 552 20; e-mail: wodkiel@ wod-kiel.com. WODOCIĄGI KIELECKIE Sp. z o.o. ul. Krakowska 64, 25-701 Kielce tel.: +48 41 36 531 00; fax: +48 41 34 552 20; e-mail: wodkiel@wod-kiel.com.pl REGON 290856791 NIP 959 116 49 32 Sąd Rejonowy w Kielcach X

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawę, montaż i wdrożenie systemu monitoringu wizyjnego

Bardziej szczegółowo

Dostawę licencji wraz z opieką serwisową oraz usługi wsparcia dla Systemu Monitorowania Usług IT w ZUS

Dostawę licencji wraz z opieką serwisową oraz usługi wsparcia dla Systemu Monitorowania Usług IT w ZUS znak sprawy: TZ/370/75/13; SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę licencji wraz z opieką

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Warszawa, dnia 27 kwietnia 2012 r. ZATWIERDZAM... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/10/ 2012 Tryb postępowania: Przedmiot: Zamawiający: PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast.

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a. Znak sprawy: PA.3402.18.2014.MS

POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a. Znak sprawy: PA.3402.18.2014.MS POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a Znak sprawy: PA.3402.18.2014.MS SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA: DOSTAWE I SPRZĘTU ORAZ WIRTUALIZACJĘ SYSTEMÓW SERWEROWYCH

Bardziej szczegółowo

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190 Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190 Biuro Zamówień Publicznych tel.: (22) 592-65-67, 592-66-49, e-mail:bzp@krus.gov.pl Postępowanie o udzielenie

Bardziej szczegółowo

Utrzymanie działania Systemu Zielona Linia. Znak sprawy: 69/OHP/2012

Utrzymanie działania Systemu Zielona Linia. Znak sprawy: 69/OHP/2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony na: Utrzymanie działania Systemu Zielona Linia Znak sprawy: 69/OHP/2012 Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1.1. Informacja o Zamawiającym

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mopr.bialystok.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mopr.bialystok.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mopr.bialystok.pl Białystok: Zakup i dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem oraz

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk ul. Radzikowskiego 152 31-342 Kraków Znak sprawy: ZP 2/2010 Kraków, 10 marca 2010 r SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY MIEJSKA ENERGETYKA CIEPLNA SPÓŁKA Z O.O. W KOSZALINIE. Wdrożenie serwera pocztowego MS Exchange

ZAMAWIAJĄCY MIEJSKA ENERGETYKA CIEPLNA SPÓŁKA Z O.O. W KOSZALINIE. Wdrożenie serwera pocztowego MS Exchange MIEJSKA ENERGETYKA CIEPLNA SPÓŁKA Z O.O. W KOSZALINIE W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA SEKTOROWEGO, O WARTOŚCI PONIŻEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 400 000 EURO DLA DOSTAW, DO KTÓREGO

Bardziej szczegółowo

Rozbudowa systemu antywirusowego w Centrum Przetwarzania Danych Ministerstwa Finansów

Rozbudowa systemu antywirusowego w Centrum Przetwarzania Danych Ministerstwa Finansów . Zamawiający: CENTRUM PRZETWARZANIA DANYCH MINISTERSTWA FINANSÓW 26-601 Radom, ul. Samorządowa 1 PN/2/15/VAD SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ Postępowanie prowadzone w trybie

Bardziej szczegółowo