CYKLE KONIUNKTURALNE. kryzysu depresji oŝywienia rozkwitu

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "CYKLE KONIUNKTURALNE. kryzysu depresji oŝywienia rozkwitu"

Transkrypt

1 CYKLE KONIUNKTURALNE Wszystkie gospodarki rynkowe podlegają cyklom koniunkturalnym czyli powtarzającym się okresom pogorszenia i poprawy koniunktury (wahań wokół trendu). Cykl koniunkturalny: fluktuacje zagregowanych zmiennych opisujących aktywność gospodarczą. Klasyczny cykl koniunkturalny składa się z czterech faz: kryzysu depresji oŝywienia rozkwitu 123

2 CYKLE KONIUNKTURALNE Cykle nie mają ściśle regularnego charakteru ale cechują się wspólnymi własnościami: we wczesnej fazie recesji dochodzi do wzrostu zapasów a następnie spadku inwestycji, rośnie bezrobocie i spadają płace, a w konsekwencji popyt globalny, rosną niewykorzystane zdolności produkcyjne, spadają ceny i zyski, spadają indeksy giełdowe i stopy procentowe, w fazie oŝywienia proces zachodzi w odwrotnym kierunku 124

3 125 CYKLE KONIUNKTURALNE Obecnie cykle koniunkturalne są znacznie łagodniejsze dzięki antycyklicznej polityce gospodarczej rządów, obejmującej odpowiedni policy mix. Polityka antycykliczna prowadzi jednak równieŝ do osłabienia wzrostu. Od II wojny światowej cykle są spłaszczone i obejmują zwykle dwie fazy: recesji ekspansji Definicja recesji: przynajmniej dwa kolejne kwartały spadku PKB (NBER) Teorie cykli: egzogeniczne: szoki zewnętrzne, wynalazki, plamy na słońcu (Jevons) cykl polityczny endogeniczne:

4 CYKLE KONIUNKTURALNE Podstawowe typy cykli koniunkturalnych: cykle Kondratieffa lat związane z przełomowymi wynalazkami cykle Kuznetza lat związane z akumulacją czynników wytwórczych cykle Juglara 8-10 lat związane z cyklem wydatków inwestycyjnych? cykle Kitchina 3-4 lat związane ze zmianami cen hurtowych? Najlepiej zbadane: Juglara. Początek Anglia Kolejne: 1836, 1847, 1857, 1866, 1873, 1882, 1890, 1900, 1907, 1920, 1929, Po II wojnie światowej cykle krajowe o róŝnych amplitudach i okresach osłabiające światowy Współczesne wyniki badań nad cyklami nie potwierdzają jednoznacznie ich istnienia 126

5 CYKLE KONIUNKTURALNE Geneza deterministycznych cykli koniunkturalnych: opóźnienie Robertsona: między dochodem a konsumpcją opóźnienie Lundberga: między popytem a produkcją Model mnoŝnika-akceleratora: wzrost wydatków inwestycyjnych powoduje bezpośrednio przyrost dochodu i przyrost konsumpcji a w konsekwencji dalszy przyrost dochodu (efekt mnoŝnikowy). wzrost realnej produkcji wymaga wzrostu zasobu kapitału, a w konsekwencji przyspieszonych inwestycji (akcelerator zasada przyspieszenia) 127

6 CYKLE KONIUNKTURALNE Model mnoŝnika-akceleratora: cykl deterministyczny jeŝeli PKB rośnie w to rosną inwestycje (zasada przyspieszenia) prowadząc do jeszcze szybszego wzrostu PKB. Po osiągnięciu potencjalnego PKB spada tempo wzrostu inwestycji. 128 cykle stochastyczne: na skutek przypadkowych zdarzeń gospodarka jest wytrącana z równowagi i wpada w oscylacje (Slucki i Frisch): impulsy oscylacje teorie tłumaczące przejście impulsy oscylacje: przy lepkich cenach (keynesowska) przy zmiennych cenach (neoklasyczna) tylko przy błędnych oczekiwaniach realny cykl koniunkturalny

7 Begg, Makroekonomia, rozdział.29, Makroekonomia gospodarki otwartej Makroekonomia gospodarki otwartej: analiza gospodarki w której istotne są transakcje z zagranicą. Obecnie praktycznie wszystkie gospodarki są w pewnym stopniu otwarte. Otwarcie gospodarki moŝe dotyczyć wszystkich kategorii ekonomicznych: towaru, siły roboczej, usług i wiedzy, kapitału. Kurs walutowy: ilość waluty zagranicznej jaką moŝna nabyć za jednostkę waluty krajowej. Kurs ustalany jest na rynku walutowym czyli kaŝdym rynku międzynarodowym, na którym jedna waluta moŝe zostać wymieniona na inną. Dzienny obrót na rynkach walutowych to około 1200 mld USD. Tylko 5% to transakcje rzeczywiste. 129

8 Aprecjacja waluty to sytuacja gdy kurs rośnie, deprecjacja gdy spada. Uwaga na sposób zapisu! 0.33$/zł: metoda brytyjska zapisu kursu, 3 zł/usd: metoda europejska zapisu kursu. Metoda europejska zapis prosty, brytyjska zapis odwrotny. Rewaluacja/dewaluacja waluty administracyjna zmiana kursu 130 Systemy kursowe walut (zespoły warunków wpływających na kurs walutowy): system kursów stałych (sztywnych): stabilizacja wahań poprzez interwencje BC systemy kursów administrowanych: według reguł lub dyskrecjonalnie system kursów zmiennych: swobodne kształtowanie kursu przez rynek W większości krajów funkcjonuje forma płynnych kursów walutowych, gdzie o poziomie kursu decyduje rynek, choć spotykane są równieŝ inne mechanizmy ustalania kursów.

9 Przykładowe systemy kursowe: całkowita dolaryzacja (full dollarization); kurs sztywny (currency board) kurs stały (fixed-but-adjustable exchange rate) kurs pełzający (crawling peg) system pełzającego pasma (crawling band) system suwającego się pasma (sliding band) system kursu płynnego w paśmie (floating within the band) brudna postać kursu płynnego (dirty float) czysta postać kursu płynnego (free float) 131

10 Wymienialność walut: zewnętrzna: nierezydenci maja swobodę płatności i prawo do wymiany waluty zgodna ze standardem MFW: brak ograniczeń w transakcjach bieŝących dla wszystkich, jednolity kurs walutowy, zobowiązanie do wykupu własnej waluty od innych krajów MFW pochodzącej z transakcji bieŝących; całkowita: nieograniczony zakres wymienialności bez względu na rodzaj transakcji (bieŝące, kapitałowe) i podmiot (rezydent, nierezydent) Dopływ lub odpływ walut z kraju zmienia podaŝ pieniądza krajowego. Aby utrzymać podaŝ na stałym poziomie rząd musi dokonywać operacji otwartego rynku zwanych sterylizacją. 132

11 W zaleŝności od systemu kursowego róŝna jest skuteczność polityki monetarnej. W systemie stałych kursów polityka monetarna jest nieskuteczna: wzrost podaŝy pieniądza obniŝa stopy procentowe, a w konsekwencji powoduje odpływ kapitału. W rezultacie spada podaŝ walut obcych i rósłby ich kurs, gdyby bank nie sprzedawał walut. SprzedaŜ walut powoduje spadek podaŝy pieniądza krajowego i wzrost stóp do pierwotnego poziomu. W systemie płynnego kursu walutowego polityka pienięŝna jest skuteczna: wzrost podaŝy pieniądza powoduje spadek stóp i odpływ kapitału, a w konsekwencji wzrost kursów walut obcych. Prowadzi to do spadku opłacalności importu i wzrostu popytu wewnętrznego i eksportu. Zwiększa się PKB w nowym punkcie równowagi. 133

12 Kurs walutowy pełni dwie podstawowe funkcje: cenotwórczą: przenoszenie poprzez kursy zagranicznego układu cen na układ krajowy informacyjną: dostarczanie bezpłatnej informacji o cenie walut jako przesłanki do decyzji o zaangaŝowaniu aktywów Czynniki determinujące poziom kursów walutowych: Ekonomiczne: strukturalne: poziom rozwoju i struktura gospodarki, konkurencyjność, techniczne: poziom technologicznych gospodarki, funkcjonowanie rynków koniunkturalne: tempo wzrostu PKB, inflacja, stopy procentowe Pozaekonomiczne polityczne: ryzyko, instytucjonalne: polityka pienięŝna BC, rozwiązania systemowe psychologiczne: oczekiwania, ryzyko finansowe 134

13 Równowaga w gospodarce otwartej: równowaga wewnętrzna + równowaga zewnętrzna Równowaga wewnętrzna: łączny popyt równy produkcji przy pełnym zatrudnieniu Równowaga zewnętrzna: zerowe saldo obrotów bieŝących Bilans płatniczy: usystematyzowane zestawienie wszystkich transakcji zawieranych między mieszkańcami kraju a zagranicą. Miara relacji z zagranicą, składa się z: bilans obrotów bieŝących: zapis płatności z tytułu transakcji bieŝących bilans handlu bilans usług bilans dochodów bilans transferów bilans obrotów finansowych: zapis transakcji dotyczących aktywów kapitałowych inwestycje bezpośrednie (zakup co najmniej 10% udziałów) inwestycje portfelowe bilans wyrównawczy (jeŝeli dopływ kapitału nie wystarcza do pokrycia deficytu w obrotach bieŝących) 135

14 Czynniki decydujące o wielkości handlu zagranicznego: bezwzględna przewaga kosztowa (t.kosztów absolutnych) względna przewaga kosztowa (t.kosztów komparatywnych) 136 Teoria kosztów komparatywnych: kraje dokonują wymiany handlowej zgodnie z cenami względnymi towarów w poszczególnych krajach. Produkowane są te towary których koszt względny wytworzenia jest niŝszy. NiezaleŜnie od róŝnic w kosztach bezwzględnych zawsze istnieje pewien poziom kursu walutowego przy którym dowolny kraj moŝe produkować przynajmniej jedno dobro taniej niŝ inne kraje przy załoŝeniu Ŝe ceny wszystkich dóbr są wyraŝone w tej samej walucie. T.k.k. została stworzona przez Ricardo jeszcze w XVIII wieku przy załoŝeniu doskonałej mobilności kapitału i braku mobilności pracy Inne teorie: obfitości zasobów (Samuelson), neotechnologiczne (luka technologiczna, korzyści skali, cykle Ŝycia produktów)

15 137 W małych gospodarkach poziom cen jest związany z kursem walutowym, w duŝych gospodarkach ceny są zwykle utrzymywane przez dostawców na stabilnym poziomie w celu zachowania udziału w rynku Gałęzie i branŝe których produkty mogą być przedmiotem łatwego importu i eksportu nazywa się branŝami konkurencyjnymi. Istnieje krótkookresowa sprzeczność między interesami producentów i konsumentów w takich branŝach. Typowe środki protekcjonistyczne: cła kontyngenty embarga Protekcjonizm osłabia konkurencję zagraniczną i zwiększa eksport netto. Zwiększa równieŝ stopę procentową i PKB. Zwiększa kurs walutowy wpływając na spadek eksportu netto. Protekcjonizm byłby korzystny w krótkim okresie gdyby nie środki odwetowe niwelujące całkowicie korzyści. W długim okresie protekcjonizm osłabia konkurencyjność międzynarodową firm.

16 Mundell 1961 teoria optymalnych obszarów walutowych: ta sama waluta lub sztywny kurs celowe gdy podobna polityka, mobilność czynników produkcji, struktura instytucjonalna gospodarek; korzyści: redukcja kosztów transakcyjnych i ryzyka, redukcja niezbędnych rezerw walutowych, sprzyja wzrostowi handlu; koszty: utrata autonomii, brak moŝliwości korygowania konkurencyjności poprzez dewaluację Euro jest przykładem realizacji koncepcji OOW. Kraje wchodzące do strefy euro muszą mieć zbliŝone poziomy rozwoju gospodarczego i sposoby funkcjonowania gospodarek: kryteria konwergencji. 138

17 Kryteria konwergencji Traktat z Maastricht deficyt budŝetowy < 3% PKB dług publiczny < 60% PKB inflacja < średnia z trzech najniŝszych + 1,5pp długoterminowe stopy procentowe < średnie + 2pp Mechanizm ERM2 dwa lata. +/- 15% wokół kursu centralnego 139

Teoretyczne podstawy integracji walutowej

Teoretyczne podstawy integracji walutowej Teoretyczne podstawy integracji walutowej Rozdział 2 Teoretyczne podstawy integracji walutowej Grzegorz Tchorek 1 2.1. ROLA KURSU WALUTOWEGO W UNII WALUTOWEJ W literaturze przedmiotu teoria integracji

Bardziej szczegółowo

Analiza fundamentalna. Etapy analizy fundamentalnej. Analiza makroekonomiczna 2015-03-21. Rodzaje analiz stosowanych przez inwestorów giełdowych

Analiza fundamentalna. Etapy analizy fundamentalnej. Analiza makroekonomiczna 2015-03-21. Rodzaje analiz stosowanych przez inwestorów giełdowych Rodzaje analiz stosowanych przez inwestorów giełdowych Rodzaje analiz stosowanych przez inwestorów giełdowych Analiza fundamentalna - szacuje wartość danej spółki na podstawie danych z otoczenia i samej

Bardziej szczegółowo

Instytut CMiędzynarodowych Stosunków (gospodarczych

Instytut CMiędzynarodowych Stosunków (gospodarczych Grzegorz Nosiadek Instytut CMiędzynarodowych Stosunków (gospodarczych POLSKA A EURO W PERSPEKTYWIE CZŁONKOSTWA W UNII EUROPEJSKIEJ Wstęp U progu transformacji polskiej gospodarki na początku lat 90. pojawił

Bardziej szczegółowo

Koncepcja wspólnych obszarów walutowych

Koncepcja wspólnych obszarów walutowych MICHAŁ LACHOWICZ Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Zarządzania i Finansów, doktorant Koncepcja wspólnych obszarów walutowych 1. Wstęp Wspólny obszar walutowy to terytorium obejmujące kraje lub

Bardziej szczegółowo

BILANS KORZYŚCI I KOSZTÓW PRZYSTĄPIENIA POLSKI DO STREFY EURO

BILANS KORZYŚCI I KOSZTÓW PRZYSTĄPIENIA POLSKI DO STREFY EURO POLITECHNIKA OPOLSKA WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I INŻYNIERII PRODUKCJI BILANS KORZYŚCI I KOSZTÓW PRZYSTĄPIENIA POLSKI DO STREFY EURO Arkadiusz Skowron O P O L E 2 0 0 7 SPIS TREŚCI WSTĘP...3 1. Zagrożenia i koszty

Bardziej szczegółowo

MAKROskop. Czy będzie kontynuacja? Polska Gospodarka i Rynki Finansowe Czerwiec 2010. bzwbk.pl

MAKROskop. Czy będzie kontynuacja? Polska Gospodarka i Rynki Finansowe Czerwiec 2010. bzwbk.pl spowolnienie MAKROskop Polska Gospodarka i Rynki Finansowe Czerwiec 21 Zegar koniunktury -1,5 -,5,5 1,5-1 IV kw. 29 kwiecień 29 depresja W tym miesiącu: Temat miesiąca 2 Czy i jakich interwencji potrzeba?

Bardziej szczegółowo

Narodowy Bank Polski POLSKA WOBEC ŚWIATOWEGO KRYZYSU GOSPODARCZEGO

Narodowy Bank Polski POLSKA WOBEC ŚWIATOWEGO KRYZYSU GOSPODARCZEGO Narodowy Bank Polski POLSKA WOBEC ŚWIATOWEGO KRYZYSU GOSPODARCZEGO Wrzesień 2009 Spis treści I. Diagnoza kryzysu... 4 I.1. Przyczyny kryzysu... 4 I.2. Wpływ kryzysu na gospodarki wybranych krajów.... 9

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji banków w 2008 roku

Raport o sytuacji banków w 2008 roku Raport o sytuacji banków w 28 roku Urząd Komisj Nadzoru Finansowego Warszawa 29 Opracowanie: Andrzej Kotowicz przy współpracy Wydziału Analiz Sektora Bankowego Departament Nadzoru Sektora Bankowego Pion

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNI PLAN FINANSOWY PAŃSTWA NA LATA 2014 2017

WIELOLETNI PLAN FINANSOWY PAŃSTWA NA LATA 2014 2017 RADA MINISTRÓW WIELOLETNI PLAN FINANSOWY PAŃSTWA NA LATA 2014 2017 Warszawa, kwiecień 2014 r. Wstęp Przyjęcie wieloletniej perspektywy planowania budżetowego sprzyja przejrzystości i racjonalności polityki

Bardziej szczegółowo

Koszty i zagrożenia związane z wejściem Polski do strefy euro

Koszty i zagrożenia związane z wejściem Polski do strefy euro Koszty i zagrożenia związane z wejściem do strefy euro Rozdział 10 Koszty i zagrożenia związane z wejściem Polski do strefy euro Aleksandra Rogut 1 10.1. WPROWADZENIE Poniżej zostaną przedstawione koszty

Bardziej szczegółowo

CO WPŁYWA NA KURSY WALUT? Zobacz raport. Raport poleca

CO WPŁYWA NA KURSY WALUT? Zobacz raport. Raport poleca CO WPŁYWA NA KURSY WALUT? Zobacz raport CO WPŁYWA NA KURSY WALUT? Gdy wzrasta cena franka lub euro, kredytobiorcy muszą płacić wyższe raty w przeliczeniu na złotego. Wiedza na temat zagadnień makroekonomicznych

Bardziej szczegółowo

Makroekonomia dr Adrian Horzyk (horzyk@uci.agh.edu.pl) Wykład Makroekonomia nauka o gospodarce jako całości

Makroekonomia dr Adrian Horzyk (horzyk@uci.agh.edu.pl) Wykład Makroekonomia nauka o gospodarce jako całości Makroekonomia nauka o gospodarce jako całości Literatura: 1. Begg D., Fischer S., Dornbush R., Ekonomia. Makroekonomia., PWE, Warszawa 1998. 2. Kameschen D.R., McKenzie R.B., Nardinelli C., Ekonomia, tłumacz.

Bardziej szczegółowo

ANALIZA CYKLU KONIUNKTURALNEGO WEDŁUG SZKOŁY AUSTRIACKIEJ W TEORII I PRAKTYCE.

ANALIZA CYKLU KONIUNKTURALNEGO WEDŁUG SZKOŁY AUSTRIACKIEJ W TEORII I PRAKTYCE. Uniwersytet Gdański Wydział Ekonomiczny Maciej Brewiak Kierunek studiów: EKONOMIA Numer albumu: 135954 ANALIZA CYKLU KONIUNKTURALNEGO WEDŁUG SZKOŁY AUSTRIACKIEJ W TEORII I PRAKTYCE. Praca magisterska wykonana

Bardziej szczegółowo

Kurs złotego w świetle analizy falkowej

Kurs złotego w świetle analizy falkowej Helena BEREŚ * Krzysztof BEREŚ * Jolanta ZIĘBA * Kurs złotego w świetle analizy falkowej Wstęp W pracy analizujemy notowania dzienne kursów walutowych pochodzące z fixingu NBP, w okresie od 01.05.1993

Bardziej szczegółowo

Wstępny projekt Narodowego Planu Rozwoju 2007-2013 PROGNOZY

Wstępny projekt Narodowego Planu Rozwoju 2007-2013 PROGNOZY Wstępny projekt Narodowego Planu Rozwoju 2007-2013 PROGNOZY 2 WSTĘP... 7 PROGNOZA LUDNOŚCI NA LATA 2003-2030... 9 I. Wstęp... 11 II. Założenia prognozy ludności... 11 II.1. Dzietność kobiet... 11 II.2.

Bardziej szczegółowo

1.Rynek walutowy. 1.1 Historia międzynarodowego rynku walutowego

1.Rynek walutowy. 1.1 Historia międzynarodowego rynku walutowego 1.Rynek walutowy 1.1 Historia międzynarodowego rynku walutowego Pierwszą formę płatności w wymianie handlowej stanowił barter. Wartość dobra była wyrażana w określonej ilości innych dóbr, podlegających

Bardziej szczegółowo

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Ekonomia A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Ekonomia A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Załącznik nr 22 Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Ekonomia A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA I. WYMAGANIA OGÓLNE Studia pierwszego stopnia trwają nie krócej niŝ 6 semestrów. Liczba godzin zajęć nie

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNI PLAN FINANSOWY PAŃSTWA NA LATA 2015 2018

WIELOLETNI PLAN FINANSOWY PAŃSTWA NA LATA 2015 2018 RADA MINISTRÓW WIELOLETNI PLAN FINANSOWY PAŃSTWA NA LATA 2015 2018 Warszawa, kwiecień 2015 r. Wstęp Przyjęcie wieloletniej perspektywy planowania budżetowego sprzyja przejrzystości i racjonalności polityki

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Cel i struktura Raportu... 8. Sposób prowadzenia prac nad Raportem i proces jego konsultacji... 9. Cele rozdziału...

Spis treści. Cel i struktura Raportu... 8. Sposób prowadzenia prac nad Raportem i proces jego konsultacji... 9. Cele rozdziału... Warszawa, 2009 2 Spis treści Wprowadzenie.................................... 7 Cel i struktura Raportu.............................. 8 Sposób prowadzenia prac nad Raportem i proces jego konsultacji.......

Bardziej szczegółowo

Makroekonomia 1. Wykład 3. Bilans płatniczy i kurs walutowy

Makroekonomia 1. Wykład 3. Bilans płatniczy i kurs walutowy Makroekonomia 1 Wykład 3. Bilans płatniczy i kurs walutowy Jak zarobić 1 mld USD w 1 dzień? 1990 r.: Wielka Brytania przystępuje do Europejskiego Mechanizmu Walutowego (ERM). Punktem odniesienia dla brytyjskiego

Bardziej szczegółowo

Bilans płatniczy. Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze. mgr Arkadiusz Marchewka Katedra Gospodarki Światowej i Transportu Morskiego WZiEU

Bilans płatniczy. Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze. mgr Arkadiusz Marchewka Katedra Gospodarki Światowej i Transportu Morskiego WZiEU Bilans płatniczy Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze mgr Arkadiusz Marchewka Katedra Gospodarki Światowej i Transportu Morskiego WZiEU Szczecin, 30 listopada 2011 r. Definicja bilansu płatniczego Zestawienie

Bardziej szczegółowo

Wpływ akcesji Polski do strefy euro na przepływy bezpośrednich inwestycji zagranicznych

Wpływ akcesji Polski do strefy euro na przepływy bezpośrednich inwestycji zagranicznych Warszawa, dn. 29 grudnia 2008 roku Mgr Rafał Jarosz Wpływ akcesji Polski do strefy euro na przepływy bezpośrednich inwestycji zagranicznych 1. Geneza wspólnej waluty w ramach funkcjonowania Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Autor: Zespół analityków NBP. Prace nad Raportem zakończono w styczniu 2009 r. Raport opublikowano w wersji elektronicznej w lutym 2009 r.

Autor: Zespół analityków NBP. Prace nad Raportem zakończono w styczniu 2009 r. Raport opublikowano w wersji elektronicznej w lutym 2009 r. Warszawa, 2009 Autor: Zespół analityków NBP Prace nad Raportem zakończono w styczniu 2009 r. Raport opublikowano w wersji elektronicznej w lutym 2009 r. Projekt graficzny: NBP Skład i druk: NBP Wydał:

Bardziej szczegółowo

ZAŁOśENIA PROJEKTU BUDśETU PAŃSTWA NA ROK 2009

ZAŁOśENIA PROJEKTU BUDśETU PAŃSTWA NA ROK 2009 RADA MINISTRÓW ZAŁOśENIA PROJEKTU BUDśETU PAŃSTWA NA ROK 2009 projekt Warszawa czerwiec 2008 r. SPIS TREŚCI WSTĘP...2 OCENA SYTUACJI MAKROEKONOMICZNEJ POLSKI...3 PRODUKT KRAJOWY BRUTTO...3 ANALIZA PODSTAWOWYCH

Bardziej szczegółowo

badań ekonomicznych Narodowego Banku Polskiego na lata 2009 2012

badań ekonomicznych Narodowego Banku Polskiego na lata 2009 2012 Ramowy program badań ekonomicznych Narodowego Banku Polskiego na lata 2009 2012 Warszawa, lipiec 2008 Projekt graficzny: Oliwka s. c. Skład i druk: Drukarnia NBP Wydał: Narodowy Bank Polski Departament

Bardziej szczegółowo

K U R S Y W A L U T O W E O R A Z H A N D E L Z A G R A N I C Z N Y J A K O P Ł A S Z C Z Y Z N Y

K U R S Y W A L U T O W E O R A Z H A N D E L Z A G R A N I C Z N Y J A K O P Ł A S Z C Z Y Z N Y K U R S Y W A L U T O W E O R A Z H A N D E L Z A G R A N I C Z N Y J A K O P Ł A S Z C Z Y Z N Y O D D Z I A Ł Y W A N I A Z M I A N W G O S P O D A R C E G L O B A L N E J NA G O S P O D A R K Ę R E

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITA POLSKA

RZECZPOSPOLITA POLSKA RZECZPOSPOLITA POLSKA PROGRAM KONWERGENCJI (przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 30.04.2004 r.) Warszawa, kwiecień 2004 r. SPIS TREŚCI I. Ogólne założenia i cele polityki makroekonomicznej... 5 I.1. Cele

Bardziej szczegółowo

OCENA WPŁYWU WYBRANYCH CZYNNIKÓW MAKROEKONOMICZNYCH NA SALDO OBROTÓW TOWAROWYCH HANDLU ZAGRANICZNEGO

OCENA WPŁYWU WYBRANYCH CZYNNIKÓW MAKROEKONOMICZNYCH NA SALDO OBROTÓW TOWAROWYCH HANDLU ZAGRANICZNEGO Grzegorz PRZEKOTA * Natalia MAZUŃ ** ZESZYTY NAUKOWE INSTYTUTU EKONOMII I ZARZĄDZANIA OCENA WPŁYWU WYBRANYCH CZYNNIKÓW MAKROEKONOMICZNYCH NA SALDO OBROTÓW TOWAROWYCH HANDLU ZAGRANICZNEGO Zarys treści:

Bardziej szczegółowo

OTWARTE FUNDUSZE EMERYTALNE I GOSPODARKA POLSKI W LATACH 1999-2013

OTWARTE FUNDUSZE EMERYTALNE I GOSPODARKA POLSKI W LATACH 1999-2013 OTWARTE FUNDUSZE EMERYTALNE I GOSPODARKA POLSKI Mirosław Gronicki Janusz Jankowiak Gdynia-Warszawa, 26 kwietnia 2013 Spis treści I. Podsumowanie... 3 II Wprowadzenie... 4 III. Oktrojowanie reformy: skutki...

Bardziej szczegółowo

Makroekonomia Gospodarki Otwartej Wykład 12 Międzynarodowy system walutowy

Makroekonomia Gospodarki Otwartej Wykład 12 Międzynarodowy system walutowy Makroekonomia Gospodarki Otwartej Wykład 12 Międzynarodowy system walutowy Leszek Wincenciak Wydział Nauk Ekonomicznych UW 2/38 Plan wykładu: Wprowadzenie Międzynarodowa polityka makroekonomiczna w systemie

Bardziej szczegółowo