ANALIZA SWOT INTERNETU. Wyniki badań bezpośrednichczęść

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ANALIZA SWOT INTERNETU. Wyniki badań bezpośrednichczęść"

Transkrypt

1 ANALIZA SWOT INTERNETU. Wyniki badań bezpośrednichczęść II. dr Agnieszka Dejnaka, Wyższa Szkoła Zarządzania i Finansów we Wrocławiu Badanie (ankieta internetowa) wykonane w roku 2004, grupa respondentów: Procedura i opis badania. Zobacz część I badania: INTERNET JAKO NARZĘDZIE HANDLU. Wyniki badań bezpośrednich. W celu identyfikacji cech handlu i marketingu elektronicznego zostały określone szanse/zagrożenia oraz mocne/słabe strony Internetu (przez firmy i osoby prywatne). Grupa reprezentatywna była dobrana losowo spośród wszystkich użytkowników Internetu, niezależnie od miejsca zamieszkania. Jako kanał dystrybucji ankiet został wykorzystany Internet 1. Kwestionariusz był dwujęzyczny (w języku polskim i angielskim), z możliwością wyboru odpowiedniego języka przez respondenta. Respondentów w badaniu ankietowym można było podzielić na dwie grupy: osoby prywatne oraz przedstawiciele firm - znaczące ze wzgledu na cel badania. Podział respondentów przedstawia rysunek 1. Podział respondentów na respondentów z firm i osoby prywatne. 20% Firmy Osoby prywatne 80% Rysunek 1:Podział respondentów na firmy i osoby prywatne Informacje zawarte na rysunku wskazują, że większość respondentów stanowiły osoby prywatne (80% pozostałą przedstawiciele firm (20% wskazań). Obie grupy 1. Procedura badań wzorowana na: Badania marketingowe, red. K. Mazurek-Łopacińska, PWE, Warszawa 2002; S. Kaczmarczyk, Badania marketingowe. Metody, techniki, PWE, Warszawa 2002, s.48-56; 1

2 badanych będą analizowane pod względem udzielanych w kwestionariuszu odpowiedzi na temat preferencji działań handlu i marketingu na rynku elektronicznym. Identyfikacja cech Internetu i uzyskanie opinii respondentów o Internecie było kolejnym celem badania ankietowego. Respondenci w trakcie badania poszczególne działania na rynku elektronicznym określali jako szansę lub zagrożenia rozwoju Internetu. Badanymi cechami były: wprowadzenie opłat za korzystanie z serwisów informacyjnych oraz internetowych baz danych, podpis elektroniczny wymagany od każdego użytkownika Internetu, rezerwacja działań w Internecie wyłącznie dla firm oraz wprowadzenie precyzyjnych przepisów prawnych regulujących działanie Internetu. Rozkład wskazań respondentów przedstawia rysunek 2. Szanse i zagrożenia rozwoju Internetu według wskazań respondentów Wprowadzenie opłat za korzystanie z serwisów informacyjnych i internetowych baz danych Podpis elektroniczny wymagany od każdego użytkownika Internetu Rezerwacje działań w Internecie wyłącznie dla firm Wprowadzenie precyzyjnych przepisów prawnych regulujących działanie Internetu szansa zagrożenie jest mi obojętne Rysunek 2:Szanse i zagrożenia rozwoju Internetu według wskazań respondentów Na przedstawionym rysunku widoczne jest, iż wprowadzenie opłat za korzystanie z serwisów informacyjnych i internetowych baz danych zostało uznane za zagrożenie rozwoju Internetu przez 43% respondentów. Zagrożeniami zostały także uznane przez respondentów: rezerwacja działań w Internecie wyłącznie dla firm (59% wskazań) oraz podpis elektroniczny wymagany od każdego użytkownika Internetu (66% wskazań). Szansą rozwoju Internetu okazało się wprowadzenie precyzyjnych przepisów prawnych regulujących jego działanie (60% wskazań). 2

3 Respondenci w trakcie badania określali także podane cechy jako mocną lub słabą stronę Internetu. Badanymi cechami były: obsługa klienta bez bezpośredniego kontaktu ze sprzedawcą, anonimowość w Internecie, płatność kartami kredytowymi oraz duża ilość informacji pozyskiwanych z Internetu. Rozkład wskazań respondentów przedstawia rysunek 3. Mocne i słabe strony Internetu według wskazań respondentów Obsługa klienta bez bezpośredniego kontaktu ze sprzedawcą. Anonimowość w Internecie Płatność kartami kredytowymi Duża ilość informacji pozyskiwanych z Internetu mocna strona słaba strona jest mi obojętne Rysunek 3:Mocne i słabe strony Internetu wskazane przez respondentów Z przedstawionego wykresu wynika, że mocne strony Internetu, na które wskazali respondenci, to duża ilość informacji pozyskiwanych z Internetu (76% wskazań) oraz anonimowość w Internecie (46% wskazań). Słabą stroną Internetu okazała się płatność kartami kredytowymi (78% wskazań). Obsługa klienta bez bezpośredniego kontaktu ze sprzedawcą okazała się dla 88% respondentów bez znaczenia. Ogólny rozkład analizy SWOT Internetu przedstawia się następująco (tabela 1). 3

4 SZANSE - wprowadzenie precyzyjnych przepisów prawnych regulujących działanie Internetu (60% wskazań respondentów), ZAGROŻENIA - podpis elektroniczny wymagany od każdego użytkownika Internetu (66% wskazań respopndentów), - rezerwacja działań w Internecie wyłącznie dla firm (59% wskazań respondentów), - wprowadzenie opłat za korzystnie z serwisów informacyjnych oraz interentowych baz danych (43% wskazań respondentów), MOCNE STRONY - duża ilość informacji pozyskiwanych z Internetu (76% wskazań respondentow), SŁABE STRONY - płatności kartami kredytowymi (78% wskazań respondentów), - anonimowość w Internecie (46% wskazań respondentów), Tabela 1: Analiza SWOT Internetu według wskazań respondentów Podsumowując można stwierdzić, że szansą rozwoju Internetu jest wprowadzenie przepisów regulujących jego działanie. Zagrożeniem jest podpis elektroniczny wymagany od każdego użytkownika Internetu i rezerwacja działań wyłącznie dla firm. Możliwościami rozwoju Internetu jest duża ilość informacji pozyskiwanych z Internetu i informacje takie powinny stanowić ważny aspekt tej technologii. Barierą rozwoju Internetu jest płatność kartami kredytowi. Oprócz ogólnej analizy SWOT opartej na wskazaniach wszystkich respondentów biorących udział w badaniu można ustalić, które z prezentowanych cech są szansami/ zagrożeniami Internetu według dwóch grup respondentów: firm oraz osób prywatnych, a następnie porównać je ze sobą. Rozkład szans/zagrożeń przedstawiają rysunki 4 i 5. Według wskazań respondentów z firm szansą rozwoju Internetu jest wprowadzenie opłat za korzystania z serwisów informacyjnych i internetowych baz danych (91% wprowadzenie precyzyjnych przepisów prawnych regulujących działania Internetu (83% podpis elektroniczny wymagany od każdego użytkownika Internetu (78% wskazań) oraz rezerwacja działań w Internecie wyłącznie dla firm (55% wskazań). 4

5 Szanse/zagrożenie Internetu wskazane przez firmy Wprow adzenie opłat za korzystanie z serw isów informacyjnych i internetow ych baz danych Podpis elektroniczny w ymagany od każdego użytkow nika Internetu Rezerw acje działań w Internecie w yłącznie dla firm Wprow adzenie precyzyjnych przepisów praw nych regulujących działanie Internetu s zans a ws kazana przez firmy zagrożenie wskazane przez firmy obojętne dla firm Rysunek 4:Szanse i zagrożenia rozwoju Internetu wskazane przez firmy Szanse/zagrożenie wskazane przez osoby prywatne Wprow adzenie opłat za korzystanie z serw isów informacyjnych i internetow ych baz danych Podpis elektroniczny w ymagany od każdego użytkow nika Internetu Rezerw acje działań w Internecie w yłącznie dla firm Wprow adzenie precyzyjnych przepisów praw nych regulujących działanie Internetu szansa wskazana przez indywidualne osoby obojętne dla indywidualnych osób zagrożenie wskazane przez indywidualnych osób Rysunek 5:Szanse i zagrozenia rozwoju Internetu wskazane przez osoby prywatne 5

6 Odmienne zdanie miały osoby prywatne. Według nich szansą rozwoju Internetu jest wprowadzenie precyzyjnych przepisów prawnych regulujących działanie Internetu (55% natomiast zagrożenia stanowią: podpis elektroniczny wymagany od każdego użytkownika Internetu (82% rezerwacje działań w Internecie wyłącznie dla firm (63% wskazań) oraz wprowadzenie opłat za korzystanie z serwisów informacyjnych oraz internetowych baz danych (53% wskazań). W celu porównania opinii osób prywatnych i firm zobaczmy tabelę 2. Cechy Internetu Firmy SZANSE - wprowadzenie opłat za korzystnie z serwisów informacyjnych oraz interentowych baz danych (91% ZAGROŻENIA -brak wskazań respondentów z firm, - wprowadzenie precyzyjnych przepisów prawnych regulujących działanie Internetu (84% wskazań ), - podpis elektroniczny wymagany od każdego użytkownika Internetu (78% Osoby prywatne -rezerwacja działań w Internecie wyłącznie dla firm (55% - wprowadzenie precyzyjnych przepisów regulujacych działanie Internetu (55% - podpis elektroniczny wymagany od każdego użytkownika Internetu (82% - rezerwacja działań w Internecie wyłącznie dla firm (63% - wprowadzenie opłat za korzystnie z serwisów informacyjnych oraz internetowych baz danych (53% Tabela 2: Porównanie szans/zagrożeń rozwoju Internetu wskazanych przez firmy i osoby prywatne 6

7 Z przedstawionych danych wynika, że osoby prywatne i firmy widzą szansę we wprowadzeniu precyzyjnych przepisów regulujących działanie Internetu. Natomiast pozostałe cechy są według firm szansą rozwoju Internetu, zaś dla osób prywatnych zagrożeniem. Wynika z tego, że niektóre działania muszą być działaniami wyłącznie pomiędzy firmami (podpis elektroniczny, opłaty za bazy informacyjne), natomiast nie powinny być używane w relacjach firma-klient indywidualny. W analogiczny sposób można ustalić, które z prezentowanych cech są mocnymi/ słabymi stronami Internetu według dwóch grup respondentów: firm oraz osób prywatnych, a następnie porównać je ze sobą. Rozkład mocnych/słabych stron Internetu przedstawiają rysuneki 6 i 7. Obsługa klienta bez bezpośredniego kontaktu ze sprzedaw cą. Mocne /słabe strony Internetu wskazane przez firmy Anonimow ość w Internecie Duża ilość informacji pozyskiw anych z Internetu Płatność kartami kredytow ymi m ocne strony ws kazane przez firmy słabe strony wskazane przez firmy obojętne dla firm Rysunek 6:Mocne i słabe strony Internetu wskazane przez firmy 7

8 Mocne/słabe strony Internetu wskazane przez osoby prywatne. Obsługa klienta bez bezpośredniego kontaktu ze sprzedaw cą. Anonimow ość w Internecie Duża ilość informacji pozyskiw anych z Internetu Płatność kartami kredytow ymi mocna strona wskazana przez indywidualne osoby obojętne dla indywidualnych osób słaba strona wskazana przez indywidualne osoby Rysunek 7:Mocne i słabe strony Internetu wskazane przez osoby prywatne Według wskazań respondentów z firm mocną stroną Internetu jest płatność kartami kredytowymi (48% natomiast słabe strony to: anonimowość w Internecie (70% wskazań) oraz duża ilość informacji pozyskiwanych z Internetu (57% wskazań). Natomiast osoby prywatne uznały za mocne strony Internetu dużą ilość informacji pozyskiwanych z Internetu (96% wskazań) oraz anonimowość w Internecie (54% wskazań). Słabą stroną Internetu według osób prywatnych okazała się płatność kartami kredytowymi (83% wskazań). Obsługa klienta bez bezpośredniego kontaktu ze sprzedawcą została uznana za cechę obojętną zarówno przez firmy jak i osoby prywatne. W celu porównania opinii osób prywatnych i firm zobaczmy tabelę 3. 8

9 Cechy Internetu Firmy MOCNE STRONY -płatność kartami kredytowymi (48% SŁABE STRONY -anonimowość w Internecie (70% Osoby prywatne - duża ilość informacji uzyskiwanych z Internetu (96% - duża ilość informacji uzyskiwanych z Internetu (57% - płatność kartami kredytowymi (83% - anonimowość w Internecie (54% Tabela 3: Porównanie mocnych i słabych stron Internetu wskazanych przez firmy i osoby prywatne Z przedstawionej tabeli wynika, że osoby prywatne i firmy mają odmienne opinie dotyczące mocnych i słabych stron Internetu. Płatność kartami kredytowymi jest według firm mocną stroną, natomiast według osób prywatnych słabą stroną Internetu. Podobnie duża ilość informacji pozyskiwanych z Internetu i anonimowość w Internecie są według osób prywatnych mocną stroną Internetu, natomiast według firm słabą jego stroną. Można przypuszczać, że odpowiedzi są zróżnicowane ze względu na fakt, że firmy działając w Internecie mają większe ryzyko związane z anonimowością klientów i partnerów handlowych. 9

JAK DZIAŁAĆ MARKETINGOWO W INTERNECIE- WYNIKI BADAŃ BEZPOŚREDNICH.

JAK DZIAŁAĆ MARKETINGOWO W INTERNECIE- WYNIKI BADAŃ BEZPOŚREDNICH. JAK DZIAŁAĆ MARKETINGOWO W INTERNECIE- WYNIKI BADAŃ BEZPOŚREDNICH. dr Agnieszka Dejnaka, Wyższa Szkoła Zarządzania i Finansów we Wrocławiu, Badania (ankieta internetowa) przeprowadzone w 2004 roku na grupie

Bardziej szczegółowo

Badanie internetowej aktywności informacyjnej w wybranych rodzajach biznesu internetowego

Badanie internetowej aktywności informacyjnej w wybranych rodzajach biznesu internetowego Raport z badań Badanie internetowej aktywności informacyjnej w wybranych rodzajach biznesu internetowego Autor: Marcin Krzesaj Badanie zrealizowano ze środków na naukę w latach 2010-2011 jako projekt badawczy

Bardziej szczegółowo

Konsumenci na rynku usług telekomunikacyjnych raport z badań

Konsumenci na rynku usług telekomunikacyjnych raport z badań raport z badań Warszawa, grudzień 2009 Raport powstał w ramach projektu Transition Facility 2006/018-80.02.02 Polityka ochrony konkurencji i konsumentów współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

Bardziej szczegółowo

Marketing internetowy w polskich spółkach giełdowych

Marketing internetowy w polskich spółkach giełdowych Marketing internetowy w polskich spółkach giełdowych Marketing internetowy Raport badawczy w polskich spółkach giełdowych Raport badawczy Autor: dr Grzegorz Mazurek Katedra Marketingu WSPiZ im. L.Koźmińskiego

Bardziej szczegółowo

Badania marketingowe w Polsce i ich odbiór społeczny

Badania marketingowe w Polsce i ich odbiór społeczny Krystyna Krzyżanowska Małgorzata Sikora Katedra Ekonomiki Edukacji, Komunikowania i Doradztwa Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Badania marketingowe w Polsce i ich odbiór społeczny Wstęp

Bardziej szczegółowo

Rola informacji w podejmowaniu decyzji zakupowych przez gospodarstwa domowe w Internecie *

Rola informacji w podejmowaniu decyzji zakupowych przez gospodarstwa domowe w Internecie * 285 Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu Nr 25/2011 Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu Rola informacji w podejmowaniu decyzji zakupowych przez gospodarstwa domowe w Internecie * Streszczenie.

Bardziej szczegółowo

Alicja Grześkowiak RAPORT Z BADAŃ ILOŚCIOWYCH ZREALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTU KUŹNIA KADR 7

Alicja Grześkowiak RAPORT Z BADAŃ ILOŚCIOWYCH ZREALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTU KUŹNIA KADR 7 Alicja Grześkowiak RAPORT Z BADAŃ ILOŚCIOWYCH ZREALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTU KUŹNIA KADR 7 Spis treści Wprowadzenie... 3 CZĘŚĆ 1 PRÓBA GŁÓWNA (n=400)... 4 1.1. Charakterystyka próby... 4 1.2.Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie. Strona internetowa w działalności promocyjnej przedsiębiorstw turystycznych

Wprowadzenie. Strona internetowa w działalności promocyjnej przedsiębiorstw turystycznych Andrzej Dudek, Izabela Michalska-Dudek (2009), ZASTOSOWANIE SKALOWANIA WIELOWYMIAROWEGO ORAZ DRZEW KLASYFIKACYJNYCH DO IDENTYFIKACJI CZYNNIKÓW WARUNKUJĄCYCH WYKORZYSTANIE INTERNETU W DZIAŁALNOŚCI PROMOCYJNEJ

Bardziej szczegółowo

Ocena działań informacyjno-promocyjnych Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Raport końcowy

Ocena działań informacyjno-promocyjnych Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Raport końcowy Ocena działań informacyjno-promocyjnych Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 Raport końcowy Zielona Góra, grudzień 2010 Badanie zostało zrealizowane i opracowane przez zespół

Bardziej szczegółowo

Badanie diagnostyczne mieszkańców Lubuskiego Trójmiasta w zakresie ich potrzeb dotyczących usług elektronicznych

Badanie diagnostyczne mieszkańców Lubuskiego Trójmiasta w zakresie ich potrzeb dotyczących usług elektronicznych Badanie diagnostyczne mieszkańców Lubuskiego Trójmiasta w zakresie ich potrzeb dotyczących usług elektronicznych Na podstawie badań przeprowadzonych przez General Projekt Sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie

Bardziej szczegółowo

Rozpoznawalność marek wybranych produktów (wyniki badań ankietowych)

Rozpoznawalność marek wybranych produktów (wyniki badań ankietowych) Dorota Witkowska Katedra Ekonometrii i Statystyki SGGW Janusz Witkowski Katedra Marketingu Wyższa Szkoła Kupiecka, Łódź Rozpoznawalność marek wybranych produktów (wyniki badań ankietowych) Wstęp Jak wynika

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE INTERNETU W SPRZEDAŻY I PROMOCJI USŁUG TURYSTYCZNYCH

WYKORZYSTANIE INTERNETU W SPRZEDAŻY I PROMOCJI USŁUG TURYSTYCZNYCH mgr Patrycja Smul Politechnika Częstochowska Wydział Zarządzania WYKORZYSTANIE INTERNETU W SPRZEDAŻY I PROMOCJI USŁUG TURYSTYCZNYCH Streszczenie: Na obecnym etapie Internet zmienił całkowicie oblicze handlowej

Bardziej szczegółowo

Jak przeprowadzić badania satysfakcji użytkowników biblioteki?

Jak przeprowadzić badania satysfakcji użytkowników biblioteki? Jak przeprowadzić badania satysfakcji użytkowników biblioteki? Poradnik dla bibliotekarzy Satysfakcja klienta to stan pozytywnego odbioru usługi, który pośrednio świadczy o akceptacji jakości usługi, jak

Bardziej szczegółowo

Hanna Nowak Jakub Bok Doktoranci w Katedrze Mikroekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu

Hanna Nowak Jakub Bok Doktoranci w Katedrze Mikroekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Hanna Nowak Jakub Bok Doktoranci w Katedrze Mikroekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Internet w działalności firm sektora produkcyjnego w Polsce na przykładzie branŝy AGD Streszczenie: Artykuł

Bardziej szczegółowo

FOLIA POMERANAE UNIVERSITATIS TECHNOLOGIAE STETINENSIS Folia Pomer. Univ. Technol. Stetin. 2012, Oeconomica 294 (67), 197 208

FOLIA POMERANAE UNIVERSITATIS TECHNOLOGIAE STETINENSIS Folia Pomer. Univ. Technol. Stetin. 2012, Oeconomica 294 (67), 197 208 FOLIA POMERANAE UNIVERSITATIS TECHNOLOGIAE STETINENSIS Folia Pomer. Univ. Technol. Stetin. 212, Oeconomica 294 (67), 197 28 Piotr Prewysz-Kwinto, Grażyna Voss E-LEARNING W OCENIE STUDENTÓW KIERUNKÓW EKONOMICZNYCH.

Bardziej szczegółowo

E-SPRZEDAŻ W ZARZĄDZANIU RELACJAMI Z KLIENTEM WYNIKI BADAŃ. 1. Wprowadzenie

E-SPRZEDAŻ W ZARZĄDZANIU RELACJAMI Z KLIENTEM WYNIKI BADAŃ. 1. Wprowadzenie Z E S Z Y T Y N A U K O W E P O L I T E C H N I K I Ł Ó D Z K I E J Nr 1153 ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE, z. 54 2013 ROBERT WALASEK Katedra Zarządzania Produkcją i Logistyki Politechnika Łódzka E-SPRZEDAŻ

Bardziej szczegółowo

BENCHMARKING URZĘDACH GMIN I STAROSTWACH POWIATOWYCH NARZĘDZIE EFEKTYWNEJ KONTROLI ZARZĄDCZEJ W URZĘDACH MIAST NA PRAWACH POWIATU,

BENCHMARKING URZĘDACH GMIN I STAROSTWACH POWIATOWYCH NARZĘDZIE EFEKTYWNEJ KONTROLI ZARZĄDCZEJ W URZĘDACH MIAST NA PRAWACH POWIATU, BENCHMARKING NARZĘDZIE EFEKTYWNEJ KONTROLI ZARZĄDCZEJ W URZĘDACH MIAST NA PRAWACH POWIATU, URZĘDACH GMIN I STAROSTWACH POWIATOWYCH Badanie Opinii Klientów Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego Zleceniodawca:

Bardziej szczegółowo

2. Rola badań rynkowych i analizy potrzeb, związanych z rozwojem przedsiębiorczości, w procesie zarządzania instytucją otoczenia biznesu

2. Rola badań rynkowych i analizy potrzeb, związanych z rozwojem przedsiębiorczości, w procesie zarządzania instytucją otoczenia biznesu BADANIE RYNKU, ANALIZA LOKALNYCH POTRZEB, ZWIĄZANYCH Z ROZWOJEM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI ORAZ PRZYGOTOWYWANIE OFERTY USŁUGOWEJ PRZEZ INSTYTUCJE OTOCZENIA BIZNESU 2005 PARP PARP SPIS TREŚCI 1. Wstęp... 1 2. Rola

Bardziej szczegółowo

OTOCZENIE INSTYTUCJONALNE DZIAŁALNOŚCI PRACODAWCÓW

OTOCZENIE INSTYTUCJONALNE DZIAŁALNOŚCI PRACODAWCÓW 3 Maciej Frączek Jarosław Górniak (red.) Magdalena Jelonek Karolina Keler Seweryn Krupnik Norbert Laurisz Stanisław Mazur (red.) Barbara Worek OTOCZENIE INSTYTUCJONALNE DZIAŁALNOŚCI PRACODAWCÓW Analiza

Bardziej szczegółowo

Strategia Public Relations gminy Mielec. Raport z badania potrzeb i identyfikacji problemów w realizacji skutecznej komunikacji

Strategia Public Relations gminy Mielec. Raport z badania potrzeb i identyfikacji problemów w realizacji skutecznej komunikacji Strategia Public Relations gminy Mielec Raport z badania potrzeb i identyfikacji problemów w realizacji skutecznej komunikacji wykonana w ramach projektu Inwestycje i turystyka szansą na dynamiczny rozwój

Bardziej szczegółowo

RAPORT EWALUACYJNY Z III ETAPU REALIZACJI PROJEKTU

RAPORT EWALUACYJNY Z III ETAPU REALIZACJI PROJEKTU RAPORT EWALUACYJNY Z III ETAPU REALIZACJI PROJEKTU Stołeczne Centrum Współpracy Obywatelskiej 1 Spis treści Przedmiot badania... 3 Metodologia badania... 4 Cele i zakres badania ewaluacyjnego... 4 Obszary

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE INTERNETU W BADANIACH MARKETINGOWYCH POLSKICH SPÓŁEK GIEŁDOWYCH WYNIKI BADAŃ

ZASTOSOWANIE INTERNETU W BADANIACH MARKETINGOWYCH POLSKICH SPÓŁEK GIEŁDOWYCH WYNIKI BADAŃ Grzegorz Mazurek Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Kolegium Gospodarki Światowej ZASTOSOWANIE INTERNETU W BADANIACH MARKETINGOWYCH POLSKICH SPÓŁEK GIEŁDOWYCH WYNIKI BADAŃ Wstęp Podstawowym warunkiem podejmowania

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Szczeciński Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania

Uniwersytet Szczeciński Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Strona1 Uniwersytet Szczeciński Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Instytut Zarządzania i Marketingu Tomasz Rzychoń AUDYT MARKETINGOWY W PROCESIE WDRAŻANIA USPRAWNIEŃ ZARZĄDCZYCH W PLACÓWKACH LECZNICTWA

Bardziej szczegółowo

R A P O R T B A D A W C Z Y

R A P O R T B A D A W C Z Y R A P O R T B A D A W C Z Y Analiza potencjału oraz ocena skuteczności działania agencji zatrudnienia w województwie dolnośląskim Instytut Nauk Społeczno-Ekonomicznych sp. z o.o. sp. k. info@inse.org.pl

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADANIA. pn. Inwentaryzacja przedsiębiorstw ekonomii społecznej w Wielkopolsce

RAPORT Z BADANIA. pn. Inwentaryzacja przedsiębiorstw ekonomii społecznej w Wielkopolsce RAPORT Z BADANIA pn. Inwentaryzacja przedsiębiorstw ekonomii społecznej w Wielkopolsce Zamawiający: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu ul. Piekary 14/15 61-823 Poznań Poznań, dnia 9 listopada

Bardziej szczegółowo

nr 66 Warszawa 2007 Identyfikacja i ocena barier administracyjnych realizacji programów rozwoju obszarów wiejskich

nr 66 Warszawa 2007 Identyfikacja i ocena barier administracyjnych realizacji programów rozwoju obszarów wiejskich nr 66 Warszawa 2007 Identyfikacja i ocena barier administracyjnych realizacji programów rozwoju obszarów wiejskich Identyfikacja i ocena barier administracyjnych realizacji programów rozwoju obszarów wiejskich

Bardziej szczegółowo

Czerwiec 2014 r. Raport na temat usługi cash back na polskim rynku

Czerwiec 2014 r. Raport na temat usługi cash back na polskim rynku Czerwiec 2014 r. Raport na temat usługi cash back na polskim rynku Czerwiec 2014 r. Raport na temat usługi cash back na polskim rynku Magdalena Rabong Departament Systemu Płatniczego Warszawa, 2014 r.

Bardziej szczegółowo

Raport. Badanie ewaluacyjne projektu systemowego Nowe perspektywy

Raport. Badanie ewaluacyjne projektu systemowego Nowe perspektywy Raport Badanie ewaluacyjne projektu systemowego Nowe perspektywy realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Ostrzeszowie w ramach Poddziałania 6.1.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013,

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie...l...36

Podsumowanie...l...36 Spis treści Przedmowa 7 1. Wstęp 9 Na czym polega sprzedawanie?...l... 11 Czym jest marketing?...l... 11 Czym jest planowanie marketingowe?...13 Etapy przygotowania planu marketingowego...14 Podsumowanie...l...17

Bardziej szczegółowo

Bariery i problemy w realizacji projektów finansowanych z EFS w województwie wielkopolskim

Bariery i problemy w realizacji projektów finansowanych z EFS w województwie wielkopolskim 1 Raport końcowy badania ewaluacyjnego pt.: Bariery finansowanych z EFS w województwie wielkopolskim 2 Spis treści 1 Wykaz skrótów... 3 2 Streszczenie... 3 3 Wprowadzenie... 6 4 Metodologia badania...

Bardziej szczegółowo