Rola małych firm w przeciwdziałaniu bezrobocia

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Rola małych firm w przeciwdziałaniu bezrobocia"

Transkrypt

1 KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ WYDZIAŁ ANALIZ EKONOMICZNYCH I SPOŁECZNYCH Rola małych firm w przeciwdziałaniu bezrobocia Grudzień 1992 Marzena Majewicz Informacja Nr 84 Jak wynika z doświadczeń wielu krajów małe firmy mają niebagatelne znaczenie dla harmonijnego rozwoju społeczno-gospodarczego. Zyskały one także wysoką ocenę z punktu widzenia przeciwdziałania bezrobociu. Ich rozwój wymaga jednak opracowania i wdrożenia programu pomocy dla drobnej przedsiębiorczości, co wiąże się z poniesieniem dużych kosztów. Celowość podjęcia działań wspierających rozwój małych firm w Polsce jest niewątpliwa. W warunkach ograniczonych możliwości finansowych, konieczne jest położenie nacisku na koncentrację środków na najbardziej potrzebne i efektywne formy pomocy oraz skierowanie pomocy przede wszystkim do regionów dotkniętych szczególnie wysokim bezrobociem, w których rozwój tego typu działalności ma szczególne uzasadnienie.

2 BSE 1 1. Zalety małych firm W krajach wysoko rozwiniętych społeczno-gospodarcze znaczenie małej przedsiębiorczości doceniono już dawno. Recesja II połowy lat siedemdziesiątych i towarzyszące jej bezrobocie pozwoliły na ujawnienie wad, gloryfikowanych do tej pory, dużych przedsiębiorstw i zalet małych firm prywatnych. Zalety małych firm to przede wszystkim ich elastyczność wynikająca z rozmiarów działalności, struktury organizacyjnej i kapitałowej, przedsiębiorczość właścicieli, skłonność do inwestowania, ponoszenia ryzyka i towarzyszące wysokiej osobistej motywacji działanie. Cechy te mają ogromne znaczenie dla stabilności gospodarki i jej konkurencyjności. Z punktu widzenia przeciwdziałania bezrobociu warto zwrócić uwagę na łatwość tworzenia małych firm i ich możliwości dostosowania do lokalnych warunków (mogą zatem powstawać i funkcjonować także w regionach o relatywnie niższym stopniu rozwoju gospodarczego) oraz zdolność do tworzenia miejsc pracy przy stosunkowo niskim nakładzie kosztów (zwłaszcza w usługach) nawet w warunkach recesji. Właściciele małych przedsiębiorstw mają na ogół mniejsze wymagania co do kwalifikacji zatrudnianego personelu, co ma niebagatelne znaczenie, jeśli wziąć pod uwagę, że wśród bezrobotnych przeważają osoby o niskich kwalifikacjach i małej praktyce zawodowej. Zatrudnieni w małych firmach mogą zyskać umiejętności i doświadczenie zawodowe i, co warto podkreślić, zgodne z potrzebami gospodarki. Doświadczenia innych krajów potwierdzają, że podczas gdy zatrudnienie w dużych przedsiębiorstwach spadało, małe firmy charakteryzował wzrost zatrudnienia. Przykładowo, w Stanach Zjednoczonych w latach zatrudnienie w dużych firmach (powyżej 100 pracowników) uległo zmniejszeniu o 1,7 min, a w tym samym czasie w małych firmach utworzono 2,6 min. nowych stanowisk pracy. W Kanadzie w latach wszystkie nowe miejsca pracy powstały w przedsiębiorstwach zatrudniających do 50 pracowników. W RFN w latach osiemdziesiątych odnotowano, przy spadku zatrudnienia w dużych przedsiębiorstwach, wzrost zatrudnienia o około 600 tys. osób w zakładach zatrudniających poniżej 20 osób i o 90 tys. osób zakładach o zatrudnieniu do 100 osób 1. Jak wynika z badań ankietowych przeprowadzonych w Wielkiej Brytanii w latach przedsiębiorstwa zatrudniające poniżej 20 pracowników, których udział w zatrudnieniu w badanej grupie wynosił 13 % utworzyły 31% wszystkich nowych miejsc pracy 2. Podobną prawidłowość, wzrostu zatrudnienia w sektorze prywatnym przy spadku liczby miejsc pracy w sektorze państwowym, obserwujemy także w ostatnim okresie w Polsce Program pomocy dla małych firm - celowość i formy pomocy Niestety obok licznych zalet, małe firmy mają słabe strony, podobnie jak zalety wynikające z rozmiarów działalności. Są nimi m.in. niedostatek własnych kapitałów i jednocześnie utrudniony dostęp do rynków finansowych. Niedostatek środków finansowych uniemożliwia samodzielne prowadzenie badań rozwojowych i wdrożenia technologii wymagających zaangażowania dużych kapitałów. Małe firmy mają także relatywnie mniejsze, w porównaniu z dużymi przedsiębiorstwami, możliwości wykorzystania oszczędności w kosztach. Małe przedsiębiorstwa to także mała siła przebicia, która utrudnia dostęp do 1 E. Mączyńska, H. J. Pohi - Małe przedsiębiorstwa w Polsce i Niemczech, 'Ekonomika i organizacja przedsiębiorstwa", nr 5 z 1991 r. 2 R. E. Nelson - Promotion of small enterprises, w: Smal! enterprise development: Policies and programmes, ILO, Geneva U. Sztanderska - Bezrobocie a popyt na pracę w Polsce, "Polityka Społeczna", nr 5/6 z 1992 r.

3 2 BSE rynków kapitałowych, kontraktów rządowych, głównych programów badawczo-rozwojowych, która stawia je na słabszej pozycji w kontaktach z dużymi przedsiębiorstwami, w konkurencji na nowych rynkach zbytu, itp. Właściciel małej firmy musi pełnić rozliczne funkcje, które w dużej firmie wykonuje sztab wykwalifikowanych pracowników; problemem jest więc brak odpowiedniej i wystarczającej wiedzy. Częste są także techniczne i finansowe trudności w sprostaniu wymogom prawa administracyjnego i podatkowego, zwłaszcza jeśli regulacje są nadmiernie rozbudowane, mało przejrzyste i podlegają częstym zmianom. Harmonijny rozwój małej przedsiębiorczości wymaga zatem wsparcia udzielanego przez instytucje rządowe oraz pozarządowe 4. Obecnie we wszystkich krajach wysokorozwiniętych funkcjonują specjalne programy pomocy dla smali biznesu. Warto jednak zwrócić uwagę, że charakter udzielanej pomocy uległ pewnej- ewolucji. Coraz częściej pomoc nie oznacza - szczególnych w stosunku do pozostałych podmiotów życia gospodarczego - preferencji, lecz działania mające na celu wyrównanie warunków funkcjonowania i rozwoju oraz eliminację barier rozwojowych wynikających z małych rozmiarów działalności. Przykładem tego typu zmian w podejściu jest polityka Wielkiej Brytanii wobec małej przedsiębiorczości 5, gdzie obecnie kładzie się nacisk na takie formy pomocy jak: programy szkoleniowe, doradztwo, dostęp do informacji, usługi pomocnicze, wycofując się z uprzednio stosowanych preferencji podatkowych, subsydiowania inwestycji i preferencji kredytowych w postaci tańszych kredytów. Nadal jednak przywiązuje się wagę do uproszczenia formalności, zapewnienia dostępu do kredytów - np. przez systemy gwarancji kredytowych udzielanych przez instytucje rządowe, itp. działań. Coraz częściej wskazuje się na, potwierdzone praktyką, negatywne efekty szczególnych preferencji 6. Na przykład mówi się o tym, że prawidłowo funkcjonująca firma nie powinna mieć problemów ze spłatą pożyczki na ogólnie stosowanych warunkach (zgłaszane trudności finansowe są najczęściej wtórnym problemem w stosunku do rzeczywistych trudności, którymi są zbyt niskie obroty, wadliwe zarządzanie, itp.). Preferencyjne oprocentowanie wywołując nadmierny popyt na tego typu tani kredyt prowadzi do konieczności racjonowania, co sprzyja nadużyciom. Jednocześnie z uwagi na wysokie koszty i ryzyko towarzyszące kredytowaniu małych firm niska stopa oprocentowania kredytów jest nie do przyjęcia przez banki prywatne, w rezultacie może więc nastąpić ograniczenie kredytowania przez te instytucje bankowe, które nie korzystają z subsydiowania. Działania wspierające powinny zatem raczej dotyczyć działań na rzecz uproszczenia procedury uzyskania kredytu, dostępności informacji o źródłach i możliwościach kredytowania, pomocy w uzyskaniu gwarancji kredytowych (niewystarczające zabezpieczenie spłaty jest istotną przeszkodą w dostępie do kredytu dla małych firm), specjalistycznych szkoleń dla pracowników bankowych i przedsiębiorców, organizacji usług doradczych i i usług pomocniczych (np. pomoc w przygotowaniu wniosku kredytowego). Podobne zastrzeżenia dotyczą innych preferencji. Preferencyjnie niskie opodatkowanie małych firm może sprzyjać ograniczaniu rozwoju przedsiębiorstwa ze względu na chęć zachowania nabytych uprawnień (taki efekt zaobserwowano np. w Wielkiej Brytanii w przypadku zwolnienia małych firm z podatku 4 M. Majewicz - Promocja małych przedsiębiorstw - przyczyny i instrumenty, Instytut Finansów, Warszawa 1992; A. Woźniakowski - Badania Międzynarodowej Organizacji Pracy o rozwoju małych firm, "Polityka Społeczna", nr 9 z 1992 r. 5 Z. Dach - Polityka krajów zachodnich w walce z bezrobociem, "Praca i Zabezpieczenie Społeczne", nr 7 z 1992 r.; G. Ko-ptas - Brytyjskie doświadczenia w ograniczaniu bezrobocia, "Studia i Materiały", z. 8, IPiSS, Warszawa 1991 r.; J. Tulslci, A. Woźniakowski - Rozwój małych firm prywatnych jako element przeciwdziałania bezrobociu (z doświadczeń Wielkiej Brytanii), "Studia i Materiały", z. 8, IPiSS, Warszawa 1991 r. 6 S. Albregts - Policy issues in small enterprise financing; K. Marsden - Creating the right environment for small firm; P. A Neck - Policy issues, w: Small enterprise development, Policies and programmes, ILO, Geneva 1987.

4 BSE 3 od wartości dodanej 7. Innym przykładem może być preferencyjny dla małych firm system przyznawania licencji na wyroby bawełniane, stosowany przez niektóre kraje rozwijające się, który spowodował zahamowanie rozwoju technologicznego i adaptacji nowych rozwiązań. Popyt na relatywnie droższe wyroby bawełniane produkowane przez warsztaty rzemieślnicze spadł, przy jednoczesnym wzroście popytu na bardziej nowoczesne wówczas i relatywnie tańsze wyroby syntetyczne produkowane przez duże przedsiębiorstwa, przyczyniając się jednocześnie do spadku dochodów faworyzowanych firm 8. Przykłady wskazujące na niebezpieczeństwo wystąpienia zupełnie niezamierzonych efektów zastosowanych preferencji można by mnożyć. Doświadczenia te wskazują na potrzebę zachowania szczególnej ostrożności przy stosowaniu takich form promocji. Kształt programu pomocy dla małych firm jest uzależniony od specyfiki i preferencji danego kraju, a także zidentyfikowanych barier rozwojowych i potrzeb małej przedsiębiorczości. Warto jednak skorzystać z wieloletnich doświadczeń innych krajów. Ciekawe są np. doświadczenia brytyjskie związane z restrukturyzacją przemysłu węglowego 9. British Coal Enterprise - instytucja zajmująca się problematyką restrukturyzacji przemysłu węglowego prowadzi różnorodną działalność, m.in. udziela pomocy finansowej firmom tworzącym nowe miejsca pracy, wspiera agencje udzielające pomocy firmom w rozwiązywaniu problemów ekonomicznych (porady finansowe, prawne, plany inwestycyjne, wybór lokalizacji, profil działalności), udziela pomocy w przekwalifikowaniu i zmianie kariery zawodowej, a także prowadzi działalność mającą na celu promocję małej przedsiębiorczości na terenach dotkniętych bezrobociem w wyniku likwidacji kopalń. Promocja obejmuje różnorodne formy pomocy dla osób decydujących się na uruchomienie własnej działalności gospodarczej, takie jak np. przebudowa budynków po upadających przedsiębiorstwach na małe pomieszczenia wynajmowane następnie nowym firmom. Ceny wynajmu są odpowiednio niskie, a umowy zawierane na bardzo krótkie okresy. W ceny wynajmu wliczane były koszty usług takich jak ogrzewanie, światło, transport, stołówka, itp.). Tworzone są małe centra menedżerskie udzielające porad m.in. z zakresu otwierania kont bankowych, nawiązywania kontaktów z klientami, a także pomoc administracyjną. Po nabyciu doświadczenia w kierowaniu firmą początkujący przedsiębiorcy kontynuowali swą działalność we własnych firmach zwalniając miejsca dla następców. Obecnie funkcjonuje 97 centrów menedżerskich, w których działa 2646 firm zatrudniających 9429 osób. W związku z pozytywną oceną planowana jest budowa następnych centrów. Poza specjalistycznymi programami pomocy (finansowa, technologiczna, szkoleniowa, itp.), ekspansja małych firm jest także uwarunkowana podjęciem działań na rzecz stworzenia politycznych i prawnych ram działalności i rozwoju małych przedsiębiorstw oraz na rzecz stworzenia właściwego klimatu społeczno-ekonomicznego, a także powołaniem instytucji wytyczającej strategię działaś promocyjnych, wspierającej i koordynującej działalność instytucji służących tym celom, która także podjęłaby i prowadziła badania statystyczno-analityczne pozwalające na kontrolę stopnia efektywności działań promocyjnych i opracowanie właściwej strategii. 7 J. Tulski, A. Woźniakowski - Rozwój małych firm jako element przeciwdziałania bezrobociu (z doświadczeń Wielkiej Brytanii), "Studia i Materiały", z. 8, IPiSS, Warszawa K. Marsden - Creating the right environment for small firm, w: Small enterprise development, Policies and programmes, ILO, Geneva A. Muszyńska - Restrukturyzacja przemysłu węglowego i programy promowania zatrudnienia w Wielkiej Brytanii, "Polityka Społeczna", nr 5/6 z 1992 r.

5 4 BSE 3. Bariery rozwoju małej przedsiębiorczości w Polsce Liczba małych przedsiębiorstw w Polsce wzrasta z roku na rok 10. Rośnie ich udział w zatrudnieniu oraz w tworzeniu produktu globalnego, jednak wskaźniki te pozostają wciąż na niższym poziomie niż w gospodarkach krajów wysokorozwiniętych 11. Głębsza analiza stanu drobnej przedsiębiorczości pozwała na stwierdzenie pewnych niepokojących zjawisk, jak np. zahamowanie rozwoju działalności produkcyjnej, preferowanie tych rodzajów działalności, które nie wymagają dużego zaangażowania kapitałowego, dominacja bardzo małych podmiotów 12. Konieczne jest zatem podjęcie bardziej zintensyfikowanych działań wspierających rozwój małych firm (dotychczasowe działania są nie wystarczające i nie skoordynowane). Poważnym ograniczeniem jest jednak niedostatek środków finansowych. Z tego względu należy, z jednej strony - precyzyjnie określić potrzeby i bariery rozwojowe drobnej przedsiębiorczości, z drugiej zaś - skoncentrować działania na wybranych terenach. Biorąc pod uwagę znaczenie małych firm dla przeciwdziałania bezrobociu pomoc powinna być udzielana podmiotom prowadzącym działalność w regionach zagrożonych szczególnie wysokim bezrobociem. Badania ankietowe nad barierami rozwoju małej przedsiębiorczości w Polsce były prowadzone ostatnio m.in. przez Instytut Pracy i Spraw Socjalnych 13 oraz Instytut Gospodarki Narodowej 14. Z badań wynika, że główne przeszkody to bariera finansowo-kredytowa, bariera lokalowa, a także bariera biurokratyzmu i niedoskonałość przepisów prawa (częste zmiany, niejednoznaczność, nieczytelność przepisów). Poważnym ograniczeniem ekspansji małych firm jest także recesja i powstała w jej wyniku bariera popytowa. Z punktu widzenia tematu podjętego w opracowaniu interesujące są wyniki ankiety przeprowadzonej przez IPiSS, która wiąże pytania o bariery rozwojowe z możliwościami wzrostu zatrudnienia w małych firmach. Wśród badanej grupy firm tylko niewielki odsetek widzi duże możliwości rozwojowe a znacznie większy odsetek ankietowanych deklaruje brak możliwości ekspansji firmy. Jedna czwarta badanych właścicieli przewiduje jednak możliwości wzrostu zatrudnienia w swoich firmach, a tylko 7% spadek zatrudnienia. Ponad 1/3 ankietowanych jako czynnik ograniczający wzrost zatrudnienia podała trudności lokalowe; ciekawe, że podobne wyniki uzyskano przy zapytaniu o bariery zaopatrzeniowe. 38% badanych stwierdziło, że obecne przepisy prawne (przede wszystkim restrykcje fiskalne) utrudniają bezpośrednio zwiększenie zatrudnienia. Jak wynika z badań przeprowadzonych przez IGN przedsiębiorcy oczekują większego poparcia dla drobnego i średniego sektora prywatnego, zwłaszcza ze strony władz lokalnych, a także bardziej zdecydowanych działań organizacji społecznych i samorządowych. Wskazują także na potrzebę uproszczenia przepisów administracyjnych, ułatwień kredytowych, podatkowych, eksportowo-importowych, ułatwienia dostępu do informacji o rynkach i potencjalnych kooperantach. Natomiast niewielkie jest zainteresowanie takimi formami promocji jak szkolenia, inkubatory przedsiębiorczości, dostęp do mienia prywatyzowanych przedsiębiorstw państwowych, strefy specjalne, pomoc w zakresie postępu naukowo-technicznego. Jak wnioskują autorzy ankiety może to wynikać zarówno z nieznajomości tych form, jak i wagi innych wymienianych 10 Na dzień r. funkcjonowało w Polsce 1523,4 tys. zakładów prowadzonych przez osoby fizyczne (tj. o ponad 100 tys. więcej niż w pod koniec 1991 r.), które zatrudniały 2800,4 tys. osób (tj. o ponad 200 tys. więcej niż pod koniec 1991 r., "Biuletyn Statystyczny GUS", 1992 r. 11 J. Brzozowski - Duży problem małych firm, "Rynki Zagraniczne", nr 18 z 1989 r. 12 M. Mąjewicz - Wpływ podatku dochodowego od osób fizycznych na aktywność gospodarczą na tle sytuacji małych przedsiębiorstw w 1991 r, Warszawa, Instytut Finansów, J. Tulski, A. Woźniakowski - Możliwości i ograniczenia wzrostu zatrudniemaw małych firmach prywatnych - rzemiosło i usługi (wyniki badań własnych), "Studia i Materiały", z. 8, IPiSS, Warszawa M. Bednarski - Bariery rozwoju sektora prywatnego w Polsce (raport z badań), IGN, Warszawa 1991 r.

6 BSE 5 przez przedsiębiorców barier, która może wpływać na ocenę nowych form promocji jako przedwczesnych. 4. Program pomocy dla małych firm na terenie gmin zagrożonych bezrobociem Przedstawione wyniki badań dotyczą przedsiębiorstw już funkcjonujących. Natomiast oddziaływanie na tworzenie nowych przedsiębiorstw wymaga nieco odmiennego podejścia. Główną barierą w uruchomianiu nowych podmiotów gospodarczych jest brak kapitału. Jak wynika z doświadczeń ostatnich lat, zarówno inwestorzy zagraniczni, jak i krajowi dysponujący większym kapitałem lokują swoje inwestycje przede wszystkim w regionach aktywnych gospodarczo. Tak więc szansy wzrostu aktywności gospodarczej na terenach o szczególnym zagrożeniu wysokim bezrobociem i zarazem najsłabiej rozwiniętych gospodarczo (ściana wschodnia, województwa: łomżyńskie, siedleckie, płockie) należy upatrywać w rozwoju drobnej przedsiębiorczości powstającej na bazie lokalnej. Chodzi zatem o pobudzenie zainteresowania pracą na własny rachunek wśród ludności zamieszkałej na danym terenie. Ograniczenia migracyjne (mieszkaniowe) sprawiają, że potencjalni inwestorzy lokalni praktycznie nie mają możliwości wyboru lokalizacji prowadzonej działalności. Szczególnie cenne byłoby zaktywizowanie osób bezrobotnych. Aktywizacja bezrobotnych wymaga jednak szczególnych działań i wsparcia 15. W przypadku długoletniego pracownika uspołecznionego zakładu pracy chodzi przede wszystkim o przełamanie pewnych barier psychologicznych. Służyć temu mogą szkolenia o różnym zakresie tematycznym (nauka przedsiębiorczości, przepisów prawa, zarządzania, szkolenia zawodowe, itp.), zaoferowanie usług doradczych, zapewnienie informacji dotyczącej zarówno problematyki uruchomienia własnej działalności jak i preferowanych na danym terenie rodzajów działalności (informacja o regionalnym rozwoju ekonomicznym). Te formy pomocy muszą być dostępne dla potencjalnych właścicieli przedsiębiorstw. Opłaty za takie świadczenia muszą być zatem relatywnie niskie 16. Konieczne jest zatem wspomaganie finansowe z takich źródeł jak np. subsydia z budżetu państwa, podatki celowe, zagraniczne granty, marża bankowa, itp. Osobom decydującym się na uruchomienie własnej firmy trzeba umożliwić pozyskanie odpowiednich środków finansowych (preferencyjne kredyty gwarantowane przez instytucję rządową, niskooprocentowane pożyczki, dotacje np. na pokrycie kosztów początkowych związanych z uruchomieniem firmy, zasiłki z Funduszu Pracy - w bieżącym roku przewiduje się udzielenie 16 tys. pożyczek na podjęcie działalności gospodarczej 17 wyposażenia technicznego (np. w formie leasingu maszyn i urządzeń z likwidowanych zakładów państwowych) i lokali (udostępnianie pomieszczeń likwidowanych zakładów państwowych). Warte rozpatrzenia jest także zastosowanie preferencyjnej polityki podatkowej. Wzrost zatrudnienia w nowo uruchomionych zakładach również powinien być odpowiednio promowany w formie dotacji, ulg podatkowych, itp. 18 Celowe wydaje się rozszerzanie działalności tzw. inkubatorów przedsiębiorczości, których głównym walorem powinna być możliwość uzyskania wszechstronnej i wyczerpującej informacji i 15 S. Golinowska - Wokół współczesnych problemów bezrobocia, "Polityka Społeczna", nr 5/6 z 1992 r.; M. Kabaj - Elementy programu przeciwdziałania bezrobociu, "Polityka Społeczna", nr 1 z 1992 r. 16 Nie jest natomiast wskazane nieodpłatne świadczenie usług. Brak odpłatności sprzyja bowiem niskiemu poziomowi i efektywności i nie pozwala na ujawnienie faktycznego zapotrzebowania. 17 Jak wynika z danych statystycznych dotychczasowe zainteresowanie pożyczkami udzielanymi z Funduszu Pracy na podjęcie samodzielnej działalności gospodarczej było nikłe. Ich efektywne wykorzystanie i wzrost zainteresowania są uzależnione od uruchomienia dodatkowych działań aktywizujących i wspierających nimi rozwój drobnej przedsiębiorczości. I. E. Kotowska, M. Kotowska-Jeionek - Uwarunkowania lokalnego rynku pracy - wybrane wyniki badania ankietowego bezrobotnych, "Wiadomości Statystyczne", nr 3 z 1992 r.; H. Retkiewicz - Bezrobocie w województwie łódzkim - stan i przeciwdziałanie, "Studia i Materiały", z. 8, IPiSS, Warszawa 1992; H. Wojnarowska - Czy środki przeciwdziałania bezrobociu są skuteczne?, "Praca i Zabezpieczenie Społeczne", nr 7 z 1992 r. 18 M. Dziubińska-Michalewicz - Formy pomocy bezrobotnym w Szwecji, "Polityka Społeczna", nr 2 z 1992 r.

7 6 BSE pomocy w jednym miejscu. Biorąc pod uwagę działania bardziej dalekosiężne i potrzebę przekształcenia mentalności naszego społeczeństwa celowe wydaje się wprowadzenie nauki przedsiębiorczości na wszystkich, poczynając od podstawowego, szczeblach edukacji.

POWIATOWY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY

POWIATOWY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY Załącznik do Uchwały Nr X/71/2003 Rady Powiatu Polickiego z dnia 28 sierpnia 2003 roku POWIATOWY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY Police Czerwiec 2003 Podstawa

Bardziej szczegółowo

Rządowe programy dostępne w BGK

Rządowe programy dostępne w BGK Rządowe programy dostępne w BGK Radosław Stępień Wiceprezes - Pierwszy Zastępca Prezesa Zarządu Bank Gospodarstwa Krajowego Kraków, 15 czerwca 2015 r. Bank Gospodarstwa Krajowego Bank Gospodarstwa Krajowego,

Bardziej szczegółowo

Inicjatywa JEREMIE instrumenty zwrotne dla rozwoju MŚP

Inicjatywa JEREMIE instrumenty zwrotne dla rozwoju MŚP Inicjatywa JEREMIE instrumenty zwrotne dla rozwoju MŚP Konin, 24 marca 2014 r. BGK jedyny Bank Państwowy w Polsce założony w 1924 r. www.jeremie.com.pl 2 Bank Gospodarstwa Krajowego, utworzony w 1924 r.,

Bardziej szczegółowo

Wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem działalności innowacyjnej- działania PARP

Wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem działalności innowacyjnej- działania PARP Mirosław Marek PARP, Prezes Zarządu Wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem działalności innowacyjnej- działania PARP Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP)

Bardziej szczegółowo

DR GRAŻYNA KUŚ. specjalność: Gospodarowanie zasobami ludzkimi

DR GRAŻYNA KUŚ. specjalność: Gospodarowanie zasobami ludzkimi DR GRAŻYNA KUŚ specjalność: Gospodarowanie zasobami ludzkimi 1. Motywacja pracowników jako element zarządzania przedsiębiorstwem 2. Pozapłacowe formy motywowania pracowników na przykładzie wybranej organizacji

Bardziej szczegółowo

Zwrotne formy finansowania INWESTYCJI

Zwrotne formy finansowania INWESTYCJI Zwrotne formy finansowania INWESTYCJI grudzień 2012 r. MARR - oferta dla przedsiębiorczych Wspieranie starterów - projekty edukacyjne, szkolenia, punkty informacyjne, doradztwo, dotacje na start Ośrodek

Bardziej szczegółowo

Priorytet 3: Promocja zatrudnienia, w tym przeciwdziałanie bezrobociu, łagodzenie skutków bezrobocia i aktywizacja zawodowa bezrobotnych

Priorytet 3: Promocja zatrudnienia, w tym przeciwdziałanie bezrobociu, łagodzenie skutków bezrobocia i aktywizacja zawodowa bezrobotnych Priorytet 3: Promocja zatrudnienia, w tym przeciwdziałanie bezrobociu, łagodzenie skutków bezrobocia i aktywizacja zawodowa bezrobotnych Analiza SWOT 56 MOCNE STRONY 1. Wzrost środków na aktywne formy

Bardziej szczegółowo

człowiek najlepsza inwestycja Ocena ex-ante instrumentów finansowych w zakresie wsparcia podmiotów ekonomii społecznej i osób młodych

człowiek najlepsza inwestycja Ocena ex-ante instrumentów finansowych w zakresie wsparcia podmiotów ekonomii społecznej i osób młodych człowiek najlepsza inwestycja Ocena ex-ante instrumentów finansowych w zakresie wsparcia podmiotów ekonomii społecznej i osób młodych OCENA EX-ANTE INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH W ZAKRESIE WSPARCIA PODMIOTÓW

Bardziej szczegółowo

Pożyczki dla przedsiębiorców

Pożyczki dla przedsiębiorców Pożyczki dla przedsiębiorców Tytuł prezentacji Województwa Dolnośląskiego BGK Miasto, Wrocław, data 09-2011 Polska Fundacja Przedsiębiorczości (PFP) z siedzibą w Szczecinie funkcjonuje od 1997 roku i jest

Bardziej szczegółowo

Priorytet 3: Promocja zatrudnienia, w tym przeciwdziałanie bezrobociu, łagodzenie skutków bezrobocia i aktywizacja zawodowa bezrobotnych

Priorytet 3: Promocja zatrudnienia, w tym przeciwdziałanie bezrobociu, łagodzenie skutków bezrobocia i aktywizacja zawodowa bezrobotnych Priorytet 3: Promocja zatrudnienia, w tym przeciwdziałanie bezrobociu, łagodzenie skutków bezrobocia i aktywizacja zawodowa bezrobotnych Analiza SWOT 62 MOCNE STRONY 1. Wzrost środków na aktywne formy

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Cel główny: Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa Cele szczegółowe: zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw, wzrost konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

Mikroprzedsiębiorczość w Polsce

Mikroprzedsiębiorczość w Polsce Mikroprzedsiębiorczość w Polsce Analizabarier rozwoju i dostępu do finansowania* Bd Badanie Fundacji jikronenberga przy Citi Handlowy we współpracy merytorycznej Microfinance Centre *cytowanie bez ograniczeń

Bardziej szczegółowo

Nr 728. Informacja. Preferencje dla powiatu uznanego za szczególnie zagrożony bezrobociem. Małgorzata Dziubińska-Michalewicz

Nr 728. Informacja. Preferencje dla powiatu uznanego za szczególnie zagrożony bezrobociem. Małgorzata Dziubińska-Michalewicz KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ WYDZIAŁ ANALIZ EKONOMICZNYCH I SPOŁECZNYCH Preferencje dla powiatu uznanego za szczególnie zagrożony bezrobociem Lipiec 2000 Małgorzata Dziubińska-Michalewicz

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRACY I ZASOBY LUDZKIE NA DOLNYM ŚLĄSKU I W MIEŚCIE WROCŁAWIU 2009

RYNEK PRACY I ZASOBY LUDZKIE NA DOLNYM ŚLĄSKU I W MIEŚCIE WROCŁAWIU 2009 Partnerzy badania: RYNEK PRACY I ZASOBY LUDZKIE NA DOLNYM ŚLĄSKU I W MIEŚCIE WROCŁAWIU 2009 Zebranie oraz opracowanie wyników: Advisory Group TEST Human Resources 50-136 ul. Wita Stwosza 15 tel. 71/ 78

Bardziej szczegółowo

INNOWACYJNY MODUŁ PROGRAMOWY DLA PRZEDMIOTU PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

INNOWACYJNY MODUŁ PROGRAMOWY DLA PRZEDMIOTU PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI INNOWACYJNY MODUŁ PROGRAMOWY DLA PRZEDMIOTU PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Nazwa innowacji: Ekonomia i finanse - innowacyjny moduł programowy dla przedmiotu Podstawy przedsiębiorczości Rodzaj innowacji: programowa

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZ POŻYCZKOWY DLA KOBIET. Ministerstwo Gospodarki Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Jelenia Góra, grudzień 2014 r.

FUNDUSZ POŻYCZKOWY DLA KOBIET. Ministerstwo Gospodarki Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Jelenia Góra, grudzień 2014 r. FUNDUSZ POŻYCZKOWY DLA KOBIET Ministerstwo Gospodarki Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Jelenia Góra, grudzień 2014 r. I. Fundusz pożyczkowy dla kobiet... 3 1. Termin przyjmowania wniosków... 3 2. Limity

Bardziej szczegółowo

FINANSOWANIE INNOWACJI REKOMENDACJE DLA DOLNEGO ŚLĄSKA

FINANSOWANIE INNOWACJI REKOMENDACJE DLA DOLNEGO ŚLĄSKA FINANSOWANIE INNOWACJI REKOMENDACJE DLA DOLNEGO ŚLĄSKA prof. nzw. dr hab. Beata Filipiak Unia Europejska stoi wobec konieczności wzmocnienia swojej międzynarodowej pozycji konkurencyjnej w obliczu zmieniających

Bardziej szczegółowo

Proponowane tematy prac dyplomowych

Proponowane tematy prac dyplomowych KATEDRA ANALIZY SYSTEMOWEJ I FINANSÓW 1. Podatki i opłaty lokalne jako źródło dochodów własnych gminy 2. Analiza dochodów budżetowych jednostek samorządów terytorialnych na przykładzie gminy... w latach...

Bardziej szczegółowo

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego Departament Instrumentów Finansowych. *Pożyczki na rozwój firmy

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego Departament Instrumentów Finansowych. *Pożyczki na rozwój firmy Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego Departament Instrumentów Finansowych *Pożyczki na rozwój firmy Małopolski Fundusz Pożyczkowy oferuje korzystnie oprocentowane pożyczki z przeznaczeniem na rozwój

Bardziej szczegółowo

WYNIKI OGÓLNE. Ankieta nt. przedsiębiorczości w Koninie

WYNIKI OGÓLNE. Ankieta nt. przedsiębiorczości w Koninie Stan na dzień, 28 marca 204 r. WYNIKI OGÓLNE Ankieta nt. przedsiębiorczości w Koninie ankietyzacja przeprowadzona wśród przedsiębiorstw z Konina w marcu 204 r. przez Wydział Działalności Gospodarczej i

Bardziej szczegółowo

Instrumenty dłużne na preferencyjnych warunkach dla innowacyjnych firm

Instrumenty dłużne na preferencyjnych warunkach dla innowacyjnych firm Deutsche Bank Instrumenty dłużne na preferencyjnych warunkach dla innowacyjnych firm Europejski Fundusz Inwestycyjny Deutsche Bank 1 Gwarancje z Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego (EFI) Deutsche Bank

Bardziej szczegółowo

Inicjatywa JEREMIE. Poza dotacyjna forma wsparcia szansą rozwoju dla przedsiębiorców.

Inicjatywa JEREMIE. Poza dotacyjna forma wsparcia szansą rozwoju dla przedsiębiorców. Inicjatywa JEREMIE Tytuł prezentacji Poza dotacyjna forma wsparcia szansą rozwoju dla przedsiębiorców. BGK Miasto, data Co to jest JEREMIE? Joint European Resources for Micro-to-Medium Enterprises Wspólne

Bardziej szczegółowo

2010 Kierunki i instrumenty wsparcia działalności innowacyjnej mikroprzedsiębiorstw. Dr Barbara Grzybowska. Warszawa, maj 2010

2010 Kierunki i instrumenty wsparcia działalności innowacyjnej mikroprzedsiębiorstw. Dr Barbara Grzybowska. Warszawa, maj 2010 2010 Kierunki i instrumenty wsparcia działalności j mikroprzedsiębiorstw Dr Barbara Grzybowska Warszawa, maj 2010 PLAN WYSTĄPIENIA 1. Współpraca mikroprzedsiębiorstw z innymi podmiotami w zakresie realizacji

Bardziej szczegółowo

Informacje o Funduszu

Informacje o Funduszu od 8,49% Informacje o Funduszu Mazowiecki Regionalny Fundusz Pożyczkowy Sp. z o. o. jest instytucją pożyczkową wspierającą przedsiębiorców posiadających siedzibę lub prowadzącących działalność gospodarczą

Bardziej szczegółowo

Organizacje udzielające pomocy przedsiębiorcom

Organizacje udzielające pomocy przedsiębiorcom Organizacje udzielające pomocy przedsiębiorcom Fundacja Inkubator ul. Piotrkowska 114, 90-006 Łódź tel. 042 633 16 55, fax: 042 633 87 13 www.inkubator.org.pl e-mail: sekretariat@inkubator.org.pl Fundacja

Bardziej szczegółowo

Wspieranie kształcenia i zatrudniania ludzi młodych

Wspieranie kształcenia i zatrudniania ludzi młodych Międzynarodowe warsztaty Zatrudnienie, równouprawnienie, bezpieczeństwo socjalne (nestor) Wspieranie kształcenia i zatrudniania ludzi młodych Nikogo nie wolno pozostawić samemu sobie pomysły działań i

Bardziej szczegółowo

pozycji rynkowej napotyka na jedną

pozycji rynkowej napotyka na jedną STAN SYSTEMU POŻYCZKOWO-GWARANCYJNEGO DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW szanse i wyzwania Finansowanie polskich przedsiębiorstw w okresie spowolnienia gospodarczego Warszawa 10. grudnia 2008 Sektor

Bardziej szczegółowo

Finansowanie MŚP w ramach funduszy strukturalnych

Finansowanie MŚP w ramach funduszy strukturalnych Finansowanie MŚP w ramach funduszy strukturalnych Marceli Niezgoda Podsekretarz Stanu Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Lublin, 22 czerwca 2015 r. Wyzwanie na najbliższe lata zwiększenie poziomu zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Napędzamy rozwój przedsiębiorstw

Napędzamy rozwój przedsiębiorstw Inicjatywa JEREMIE w województwie pomorskim - PRFPK Sp. z o.o. w procesie finansowania MŚP Inicjatywa JEREMIE dla rozwoju Pomorza Napędzamy rozwój przedsiębiorstw Realizacja operacji wg stanu na koniec

Bardziej szczegółowo

ARTYKUŁ PROMOCYJNY. Iwona CZAPLIKOWSKA Górnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., Katowice

ARTYKUŁ PROMOCYJNY. Iwona CZAPLIKOWSKA Górnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., Katowice WARSZTATY 2000 nt. Zagrożenia naturalne w górnictwie ARTYKUŁ PROMOCYJNY Mat. Symp. Warsztaty 2000 str. 67-72 Iwona CZAPLIKOWSKA Górnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., Katowice O programie Unii

Bardziej szczegółowo

W porównaniu z poprzednimi w obecnej edycji Phare zmienił się zakres przedmiotowy inwestycji. Firmy produkcyjne i usługowe

W porównaniu z poprzednimi w obecnej edycji Phare zmienił się zakres przedmiotowy inwestycji. Firmy produkcyjne i usługowe Pierwsze wnioski o dotacje z Phare 2002 Znane są terminy składania wniosków przez firmy z sektora MŚP o dofinansowanie działań w ramach programów Phare 2002. Już w lipcu 2004 r. małe i średnie przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

WŁASNA FIRMA PIENIĄDZE NA START

WŁASNA FIRMA PIENIĄDZE NA START WŁASNA FIRMA PIENIĄDZE NA START Możliwości finansowania nowych podmiotów gospodarczych Projekt finansowany ze środków Ministerstwa Gospodarki i Pracy w ramach Programu Aktywizacji Zawodowej Absolwentów

Bardziej szczegółowo

Wsparcie pracowników sektora budownictwa okrętowego zagrożonych negatywnymi skutkami restrukturyzacji

Wsparcie pracowników sektora budownictwa okrętowego zagrożonych negatywnymi skutkami restrukturyzacji Wsparcie pracowników sektora budownictwa okrętowego zagrożonych negatywnymi skutkami restrukturyzacji Projekt systemowy realizowany przez Agencje Rozwoju Przemysłu S.A. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał

Bardziej szczegółowo

Planowane kierunki instrumentów wsparcia dla MŚP w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata

Planowane kierunki instrumentów wsparcia dla MŚP w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata Planowane kierunki instrumentów wsparcia dla MŚP w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Rafał Solecki Dyrektor MCP Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości (MCP) jest

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Obowiązuje od 01.10.2014 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych, na egzaminie magisterskim

Bardziej szczegółowo

Informacje o Funduszu

Informacje o Funduszu od 8,49% Informacje o Funduszu Mazowiecki Regionalny Fundusz Pożyczkowy Sp. z o. o. jest instytucją pożyczkową wspierającą przedsiębiorców posiadających siedzibę lub prowadzącących działalność gospodarczą

Bardziej szczegółowo

Wpływ bieżącej sytuacji gospodarczej na sektor małych i średnich przedsiębiorstw MSP

Wpływ bieżącej sytuacji gospodarczej na sektor małych i średnich przedsiębiorstw MSP Wpływ bieżącej sytuacji gospodarczej na sektor małych i średnich przedsiębiorstw MSP Prof. Anna Zielińska-Głębocka Uniwersytet Gdański Rada Polityki Pieniężnej 1.Dynamika wzrostu gospodarczego spowolnienie

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania rozwoju przedsiębiorstw

Źródła finansowania rozwoju przedsiębiorstw www.psab.pl Źródła finansowania rozwoju przedsiębiorstw Przemysław Jura Prezes Zarządu Instytutu Nauk Ekonomicznych i Społecznych Koordynator zarządzający Ponadregionalną Siecią Aniołów Biznesu - Innowacja

Bardziej szczegółowo

LIWOŚCI FINANSOWANIA ROZWOJU INNOWACJI W LATACH 2008-2013

LIWOŚCI FINANSOWANIA ROZWOJU INNOWACJI W LATACH 2008-2013 MOśLIWO LIWOŚCI FINANSOWANIA ROZWOJU INNOWACJI W LATACH 2008-2013 2013 Działalno alność PARP na rzecz wspierania rozwoju i innowacyjności ci polskich przedsiębiorstw Izabela WójtowiczW Dyrektor Zespołu

Bardziej szczegółowo

przepis aktu wykonawczego decyzja/uchwała/umowa symbol przepis ustawy

przepis aktu wykonawczego decyzja/uchwała/umowa symbol przepis ustawy Instrukcja wypełnienia tabeli w części D formularza Należy podać informacje o dotychczas otrzymanej pomocy, w odniesieniu do tych samych kosztów 1. Dzień udzielenia pomocy (kol. 1) - należy podać dzień

Bardziej szczegółowo

Dotacje dla wiedzy i technologii

Dotacje dla wiedzy i technologii Dotacje dla wiedzy i technologii Ewelina Hutmańska, Wiceprezes Zarządu Capital-ECI sp. z o.o. Polskie firmy wciąż są wtórnymi innowatorami Ponad 34,5 mld zł wydały na innowacje firmy, zatrudniające powyżej

Bardziej szczegółowo

Pożyczki dla przedsiębiorców

Pożyczki dla przedsiębiorców Pożyczki dla przedsiębiorców Tytuł prezentacji Województwa Dolnośląskiego BGK Miasto, Wrocław, data 2014 Polska Fundacja Przedsiębiorczości (PFP) z siedzibą w Szczecinie funkcjonuje od 1997 roku i jest

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorczość i przedsiębiorczość społeczna.

Przedsiębiorczość i przedsiębiorczość społeczna. Przedsiębiorczość i przedsiębiorczość społeczna. ekspert: Szymon Medalion prowadząca: Marzena Szewczyk-Nelson Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc

Bardziej szczegółowo

Polityka pieniężna i fiskalna

Polityka pieniężna i fiskalna Polityka pieniężna i fiskalna Spis treści: 1. Ekspansywna i restrykcyjna polityka gospodarcza...2 2. Bank centralny i jego polityka: operacje otwartego rynku, zmiany stopy dyskontowej, zmiany stopy rezerw

Bardziej szczegółowo

Wpływ integracji europejskiej w obszarze rynków finansowych na dostępność sektora MSP do finansowania zewnętrznego

Wpływ integracji europejskiej w obszarze rynków finansowych na dostępność sektora MSP do finansowania zewnętrznego Wpływ integracji europejskiej w obszarze rynków finansowych na dostępność sektora MSP do finansowania zewnętrznego Artykuł wprowadzający do e-debaty Sektor małych i średnich przedsiębiorstw (MSP) ma istotne

Bardziej szczegółowo

Wyzwania rozwojowe gmin województwa śląskiego w kontekście zachodzących procesów demograficznych

Wyzwania rozwojowe gmin województwa śląskiego w kontekście zachodzących procesów demograficznych Wyzwania rozwojowe gmin województwa śląskiego w kontekście zachodzących procesów demograficznych Cel badania Główny: Identyfikacja kierunków i czynników rozwoju województwa śląskiego w kontekście zachodzących

Bardziej szczegółowo

Doing business in Poland

Doing business in Poland Doing business in Poland Dlaczego warto inwestować w Polsce Polska zajmuje 13. miejsce na świecie i 5. w Europie wśród krajów najbardziej atrakcyjnych dla inwestorów zagranicznych - wynika z ogłoszonego

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLI/412/01 Rady Miasta Oświęcim z dnia 6 marca 2001 r.

Uchwała Nr XLI/412/01 Rady Miasta Oświęcim z dnia 6 marca 2001 r. Uchwała Nr XLI/412/01 Rady Miasta Oświęcim z dnia 6 marca 2001 r. w sprawie: zmiany uchwały nr XXXV/342/2000 Rady Miasta Oświęcim z dnia 25 października 2000r. Na podstawie art. 18 ust.1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

PREFERENCYJNE POŻYCZKI ZE ŚRODKÓW UE PROFESJONALNE SPORZĄDZANIE BIZNES PLANÓW

PREFERENCYJNE POŻYCZKI ZE ŚRODKÓW UE PROFESJONALNE SPORZĄDZANIE BIZNES PLANÓW DOTACJE KREDYTY PREFERENCYJNE POŻYCZKI ZE ŚRODKÓW UE PROFESJONALNE SPORZĄDZANIE BIZNES PLANÓW P.P.H.U. PROMETEUSZ Wojciech Kras TWÓJ PARTNER W BIZNESIE ul. Bardowskiego 2/2, Parę słów o firmie Prometeusz:

Bardziej szczegółowo

Fundusz Kredytu Technologicznego jako źródło finansowania nowych technologii. Katowice, sierpień 2006 rok

Fundusz Kredytu Technologicznego jako źródło finansowania nowych technologii. Katowice, sierpień 2006 rok Fundusz Kredytu Technologicznego jako źródło finansowania nowych technologii Katowice, sierpień 2006 rok 1 Podstawa prawna funkcjonowania Funduszu Kredytu Technologicznego Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku

Bardziej szczegółowo

Skuteczność instrumentów wsparcia wśród małopolskich przedsiębiorców - wyniki badań

Skuteczność instrumentów wsparcia wśród małopolskich przedsiębiorców - wyniki badań Skuteczność instrumentów wsparcia wśród małopolskich przedsiębiorców - wyniki badań Metodologia badania 1. Przedmiot i cel badania: Celem głównym niemniejszego badania była ocena efektywności i skuteczności

Bardziej szczegółowo

2016 CONSULTING DLA MŚP. Badanie zapotrzebowania na usługi doradcze

2016 CONSULTING DLA MŚP. Badanie zapotrzebowania na usługi doradcze 2016 CONSULTING DLA MŚP Badanie zapotrzebowania na usługi doradcze 1 O raporcie Wraz ze wzrostem świadomości polskich przedsiębiorców rośnie zapotrzebowanie na różnego rodzaju usługi doradcze. Jednakże

Bardziej szczegółowo

biuro pośrednictwa Jak założyć kredytowego ABC BIZNESU

biuro pośrednictwa Jak założyć kredytowego ABC BIZNESU Jak założyć biuro pośrednictwa kredytowego ABC BIZNESU Jak założyć biuro pośrednictwa kredytowego ABC BIZNESU Spis treści 2 Pomysł na firmę / 3 1. Klienci biura pośrednictwa kredytowego / 4 2. Cele i zasoby

Bardziej szczegółowo

Informacja o udzielanym w Niemczech wsparciu systemowym w branży technologii informacyjnokomunikacyjnych 2015-12-25 21:55:07

Informacja o udzielanym w Niemczech wsparciu systemowym w branży technologii informacyjnokomunikacyjnych 2015-12-25 21:55:07 Informacja o udzielanym w Niemczech wsparciu systemowym w branży technologii informacyjnokomunikacyjnych (ICT) 2015-12-25 21:55:07 2 Niemiecka branża ICT osiągnęła w 2012 roku obroty w wysokości ok. 220

Bardziej szczegółowo

Czym są Fundusze Pożyczkowe?

Czym są Fundusze Pożyczkowe? od 7,76% Czym są Fundusze Pożyczkowe? Fundusze pożyczkowe - to organizacje pozarządowe o charakterze non-profit, których podstawowym celem jest wspomaganie i rozwój przedsiębiorczości w danym regionie.

Bardziej szczegółowo

Współpraca przedsiębiorstwa z bankiem [paradygmaty współpracy] dr Robert Zajkowski Zakład Bankowości

Współpraca przedsiębiorstwa z bankiem [paradygmaty współpracy] dr Robert Zajkowski Zakład Bankowości Współpraca przedsiębiorstwa z bankiem [paradygmaty współpracy] dr Robert Zajkowski Zakład Bankowości www.robert.zajkowski.umcs.lublin.pl robik@hektor.umcs.lublin.pl 1 Instrumenty finansowania przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Fundusze Pożyczkowe alternatywnym źródłem finansowania sektora MSP oraz szansą na rozwój regionalnej przedsiębiorczości.

Fundusze Pożyczkowe alternatywnym źródłem finansowania sektora MSP oraz szansą na rozwój regionalnej przedsiębiorczości. od 7,76% Fundusze Pożyczkowe alternatywnym źródłem finansowania sektora MSP oraz szansą na rozwój regionalnej przedsiębiorczości. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

PREFERENCYJNE POŻYCZKI ZE ŚRODKÓW UE PROFESJONALNE SPORZĄDZANIE BIZNES PLANÓW

PREFERENCYJNE POŻYCZKI ZE ŚRODKÓW UE PROFESJONALNE SPORZĄDZANIE BIZNES PLANÓW DOTACJE KREDYTY PREFERENCYJNE POŻYCZKI ZE ŚRODKÓW UE PROFESJONALNE SPORZĄDZANIE BIZNES PLANÓW Prometeusz Euro Sp. z o.o. TWÓJ PARTNER W BIZNESIE , Parę słów o firmie Prometeusz: 15 lat doświadczenia założyciela

Bardziej szczegółowo

Czym są Fundusze Pożyczkowe?

Czym są Fundusze Pożyczkowe? od 7,76% Czym są Fundusze Pożyczkowe? Fundusze pożyczkowe- to organizacje pozarządowe o charakterze non-profit, których podstawowym celem jest wspomaganie i rozwój przedsiębiorczości w danym regionie.

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE UE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA Działania realizowane przez PARP

FUNDUSZE UE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA Działania realizowane przez PARP FUNDUSZE UE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA Działania realizowane przez PARP Iwona Szendel Dyrektor Zespołu Instrumentów Inwestycyjnych Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE FUNDACJI ROZWOJU BIZNESU STARTER Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA ROK 2013

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE FUNDACJI ROZWOJU BIZNESU STARTER Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA ROK 2013 Fundacja Rozwoju Biznesu STARTER Al. Wyścigowa 14 lok. 402 02-681 Warszawa tel./fax 22 436 10 98 KRS 0000320647 Warszawa, 19 grudnia 2014 roku Podstawa prawna sporządzenia sprawozdania: 1) Ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla inwestycji

Wsparcie dla inwestycji POLISH INFORMATION AND FOREIGN INVESTMENT AGENCY Wsparcie dla inwestycji Konferencja Przemysłu Spożywczego Marek Szostak Zastępca Dyrektora Departament Inwestycji Zagranicznych Warszawa, 12 stycznia 2014

Bardziej szczegółowo

Forum Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Forum Małych i Średnich Przedsiębiorstw 2011 Dostępne instrumenty wsparcia finansowego dla nowo powstałych Forum Małych i Średnich Przedsiębiorstw Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą? Monika Szymańska, Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z PRZEPROWADZONYCH ANKIET BADAJĄCYCH LOKALNE WARUNKI DO ROZWOJU DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

RAPORT Z PRZEPROWADZONYCH ANKIET BADAJĄCYCH LOKALNE WARUNKI DO ROZWOJU DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Brąchnówko, 09.11.2015 RAPORT Z PRZEPROWADZONYCH ANKIET BADAJĄCYCH LOKALNE WARUNKI DO ROZWOJU DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W kwietniu 2015 roku na stronie internetowej ( www.lgd.ziemiagotyku.com) Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

Cel projektu. Promowanie aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu. oraz

Cel projektu. Promowanie aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu. oraz Cel projektu Promowanie aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu oraz promocja przedsiębiorczości społecznej wśród kadr instytucji rynku pracy w województwie małopolskim Termin realizacji projektu Projekt

Bardziej szczegółowo

ANKIETA OCENIAJĄCA KLIMAT DO ROZWOJU I WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W GMINIE KOŁACZYCE

ANKIETA OCENIAJĄCA KLIMAT DO ROZWOJU I WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W GMINIE KOŁACZYCE ANKIETA OCENIAJĄCA KLIMAT DO ROZWOJU I WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W GMINIE KOŁACZYCE Szanowni Państwo! Gmina Kołaczyce, pragnąc zapewnić jak najlepsze warunki do rozwoju i wspierania przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Konsultacje społeczne

Konsultacje społeczne Konsultacje społeczne Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego 2011-2020 10 maja 2011 r. Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego Prezentacja drugiego celu operacyjnego: zwiększenie partycypacji społecznej

Bardziej szczegółowo

Punkt Konsultacyjny KSU- usługi informacyjne i doradcze dla przedsiębiorców i osób zamierzających założyć działalność gospodarczą

Punkt Konsultacyjny KSU- usługi informacyjne i doradcze dla przedsiębiorców i osób zamierzających założyć działalność gospodarczą 2012 Punkt Konsultacyjny KSU- usługi informacyjne i doradcze dla przedsiębiorców i osób zamierzających założyć działalność gospodarczą Usługi PK KSU jako pierwowzór nowych usług PK DIAGNOZA POTRZEB KLIENTA

Bardziej szczegółowo

Jerzy Majchrzak Dyrektor Departamentu Innowacji i Przemysłu

Jerzy Majchrzak Dyrektor Departamentu Innowacji i Przemysłu Jerzy Majchrzak Dyrektor Departamentu Innowacji i Przemysłu AUTOEVENT 2014 2 PRZEMYSŁ MOTORYZACYJNY Jeden z największych producentów samochodów i komponentów motoryzacyjnych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej.

Bardziej szczegółowo

Nowe możliwości inwestowania w Toruniu przy wsparciu zewnętrznych źródeł finansowania. Tereny inwestycyjne, Fundusze Europejskie. Inicjatywa JEREMIE,

Nowe możliwości inwestowania w Toruniu przy wsparciu zewnętrznych źródeł finansowania. Tereny inwestycyjne, Fundusze Europejskie. Inicjatywa JEREMIE, Nowe możliwości inwestowania w Toruniu przy wsparciu zewnętrznych źródeł finansowania. Tereny inwestycyjne, Fundusze Europejskie Inicjatywa JEREMIE, Toruń 14 czerwca 2011 r. Projekt jest finansowany ze

Bardziej szczegółowo

dr hab. Katarzyna Kreczmańska-Gigol Instytut Finansów SGH w Warszawie 2014-04-14 1

dr hab. Katarzyna Kreczmańska-Gigol Instytut Finansów SGH w Warszawie 2014-04-14 1 dr hab. Katarzyna Kreczmańska-Gigol Instytut Finansów SGH w Warszawie 2014-04-14 1 wszystkie podmioty zajmujące się windykowaniem należności w Polsce, dłużnicy zalegający ze spłatą swoich zobowiązań, instytucje

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2015

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2015 Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2015 Grzegorz Piwowar, Wiceprezes Zarządu Warszawa, 28 stycznia 2016 Szósty raport Banku Pekao SA o sytuacji mikro i małych firm 6 904 wywiady z właścicielami

Bardziej szczegółowo

POŻYCZKA WSPARCIE NA STARCIE

POŻYCZKA WSPARCIE NA STARCIE POŻYCZKA WSPARCIE NA STARCIE PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Jelenia Góra, grudzień 2014 r. I. Pożyczki wsparcie na starcie - podjęcie działalności gospodarczej...

Bardziej szczegółowo

Informacja o formach i instrumentach wsparcia inwestycyjnego w Niemczech :15:40

Informacja o formach i instrumentach wsparcia inwestycyjnego w Niemczech :15:40 Informacja o formach i instrumentach wsparcia inwestycyjnego w Niemczech 2015-12-25 22:15:40 2 Wsparcie inwestycyjne w Niemczech finansowane jest zarówno z budżetu UE (26,5 mld EUR w obecnej perspektywie

Bardziej szczegółowo

Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw 2012 Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości Punkt Konsultacyjny KSU- usługi informacyjne i doradcze dla przedsiębiorców i osób zamierzających założyć działalność

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ W GMINIE OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI NA LATA 2015-2021

PROGRAM WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ W GMINIE OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI NA LATA 2015-2021 PROGRAM WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ W GMINIE OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI NA LATA 2015-2021 Ostrowiec Świętokrzyski 2015 Wstęp Program Wsparcia Ekonomii Społecznej w Gminie Ostrowiec Świętokrzyski na lata

Bardziej szczegółowo

Preferencyjne finansowanie dla przedsiębiorców w programach ramowych UE

Preferencyjne finansowanie dla przedsiębiorców w programach ramowych UE Preferencyjne finansowanie dla przedsiębiorców w programach ramowych UE Arkadiusz Lewicki Dyrektor Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej Warszawa, 1 grudnia

Bardziej szczegółowo

Darmowy fragment www.bezkartek.pl

Darmowy fragment www.bezkartek.pl t en m l ragek.p f wy kart o rm.bez a D ww w Recenzenci Prof. zw. dr hab. Ewa Kucharska-Stasiak Prof. zw. dr hab. Halina Henzel Opracowanie graficzne i typograficzne Jacek Tarasiewicz Redaktor Jadwiga

Bardziej szczegółowo

pogłębianie wiedzy o instrumentach finansowych EFSI Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Instrumenty finansowe

pogłębianie wiedzy o instrumentach finansowych EFSI Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Instrumenty finansowe pogłębianie wiedzy o instrumentach finansowych EFSI Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich , współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

Bardziej szczegółowo

RAPORT. z wykonania projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

RAPORT. z wykonania projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki RAPORT z wykonania projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Nazwa projektu: Profesjonalizacja i konkurencyjność szkolenia specjalistyczne dla instalatorów i projektantów instalacji wodociągowych

Bardziej szczegółowo

Środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach Funduszy Europejskich na lata 2014-2020

Środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach Funduszy Europejskich na lata 2014-2020 Środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach Funduszy Europejskich na lata 2014-2020 Źródła wsparcia 1. Preferencyjne mikropożyczki dofinansowywane ze środków UE oraz z budżetu krajowego 2.

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Obowiązuje od 01.10.2014 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych, na egzaminie magisterskim

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Tarnogórskim. Sytuacja na lokalnym rynku pracy

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Tarnogórskim. Sytuacja na lokalnym rynku pracy Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Tarnogórskim Sytuacja na lokalnym rynku pracy Alicja Turyła Zastępca Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Tarnowskich Górach STOPA BEZROBOCIA I

Bardziej szczegółowo

Zewnętrzne źródła finansowania. Raport dla PMG Consulting MŚP w województwie lubelskim INQUIRY, 31 sierpnia 2009

Zewnętrzne źródła finansowania. Raport dla PMG Consulting MŚP w województwie lubelskim INQUIRY, 31 sierpnia 2009 Zewnętrzne źródła Raport dla PMG Consulting MŚP w województwie lubelskim INQUIRY, 31 sierpnia 2009 Spis treści 1. Tło projektu 2. Cele projektu 3. Struktura projektu 4. Struktura próby 5. Podsumowanie

Bardziej szczegółowo

Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego

Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego Zasady udzielania pożyczek i poręczeń finansowych z Funduszy Europejskich Agnieszka Karłowicz Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego Centrum Wspierania Biznesu Augustów

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Inwestycje samorządu terytorialnego i ich rola w rozwoju społecznogospodarczym

Rozdział 1. Inwestycje samorządu terytorialnego i ich rola w rozwoju społecznogospodarczym OCENA EFEKTYWNOŚCI I FINANSOWANIE PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO WSPÓŁFINANSOWANYCH FUNDUSZAMI UNII EUROPEJSKIEJ Autor: Jacek Sierak, Remigiusz Górniak, Wstęp Jednostki samorządu

Bardziej szczegółowo

Czy i w jaki sposób trzeba zmienić polski system bankowy?

Czy i w jaki sposób trzeba zmienić polski system bankowy? Czy i w jaki sposób trzeba zmienić polski system bankowy? Wyniki badania eksperckiego Klub Polska 2025+, Klub Bankowca 30.09.2015 r. Informacje o badaniu Czyje to stanowisko? eksperci - znawcy systemów

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Wydział Rozwoju Regionalnego Kraków, dn. 10.02.2015 r. Alokacja RPO WSL 2014 2020 projekt v. 7 EFS 978 mln EFRR 2 498,9 mln w sumie

Bardziej szczegółowo

dr Andrzej Woźniakowski Instytut Pracy i Spraw Socjalnych Grudzień 2010

dr Andrzej Woźniakowski Instytut Pracy i Spraw Socjalnych Grudzień 2010 ROZWÓJ KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH PRACOWNIKÓW JAKO CEL POLITYKI PERSONALNEJ POLSKICH FIRM POKONYWANIE BARIER WYNIKAJĄCYCH ZE SCHEMATÓW MYŚLENIA I OGRANICZEŃ BUDŻETOWYCH dr Andrzej Woźniakowski Instytut Pracy

Bardziej szczegółowo

Jak instytucje finansowe mogą skorzystać z unijnego wsparcia? Wpisany przez Joanna Dąbrowska

Jak instytucje finansowe mogą skorzystać z unijnego wsparcia? Wpisany przez Joanna Dąbrowska Jednym z programów, w którym uwzględniono potrzeby małych i średnich przedsiębiorców jest Program Ramowy na Rzecz Konkurencyjności i Innowacji 2007-2013. Obok programów o zasięgu krajowym, do dyspozycji

Bardziej szczegółowo

PLANOWANE KIERUNKI DZIAŁAŃ

PLANOWANE KIERUNKI DZIAŁAŃ PLANOWANE KIERUNKI DZIAŁAŃ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W WAŁCZU W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU NA LATA 2000-2010 1 Przy wyznaczaniu zadań i kierunków działania powiatu w zakresie zatrudnienia i zwalczania

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla przedsiębiorców w nowej perspektywie finansowej 2014-2020

Wsparcie dla przedsiębiorców w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 Wsparcie dla przedsiębiorców w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 Marcin Łata Departament Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Katowice, 15 kwietnia 2015 r. Alokacja

Bardziej szczegółowo

Pożyczki dla przedsiębiorców w ramach funduszy pożyczkowych prowadzonych przez Fundację Rozwoju Regionu Rabka

Pożyczki dla przedsiębiorców w ramach funduszy pożyczkowych prowadzonych przez Fundację Rozwoju Regionu Rabka Pożyczki dla przedsiębiorców w ramach funduszy pożyczkowych prowadzonych przez Fundację Rozwoju Regionu Rabka O FRRR Fundacja Rozwoju Regionu Rabka powstała w1998 roku w wyniku przekształcenia Komitetu

Bardziej szczegółowo

Jak zdobywać rynki zagraniczne

Jak zdobywać rynki zagraniczne Jak zdobywać rynki zagraniczne Nagroda Emerging Market Champions 2014 *Cytowanie bez ograniczeń za podaniem źródła: Jak zdobywać rynki zagraniczne. Badanie Fundacji Kronenberga przy Citi Handlowy zrealizowane

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY PUNKT KONSULTACYJNY KSU kompleksowe usługi informacyjne oraz doradcze

REGIONALNY PUNKT KONSULTACYJNY KSU kompleksowe usługi informacyjne oraz doradcze REGIONALNY PUNKT KONSULTACYJNY KSU kompleksowe usługi informacyjne oraz doradcze Potrzebujesz wsparcia eksperckiego w pierwszym okresie funkcjonowania firmy? Chciałbyś rozwiać wątpliwości dotyczące prawa,

Bardziej szczegółowo

Załącznik 3 Lista wskaźników. Strona 1 z 5. Oczekiwany kierunek zmian. Wartość wskaźnika 2012. Nazwa wskaźnika TURYSTYKA

Załącznik 3 Lista wskaźników. Strona 1 z 5. Oczekiwany kierunek zmian. Wartość wskaźnika 2012. Nazwa wskaźnika TURYSTYKA Załącznik 3 Lista wskaźników L.p. TURYSTYKA 1 2 3 Liczba podmiotów promowanych w ramach wspólnej oferty turystyczna powiatu; liczba odsłon strony Liczba obiektów turystycznych w rejestrze REGON - Sekcja

Bardziej szczegółowo

Potencjał gospodarczy

Potencjał gospodarczy Potencjał gospodarczy (3) Potencjał gospodarczy Na potencjał gospodarczy składają się: aktywność zawodowa mieszkańców i poziom ich dochodów, lokalny rynek pracy, poziom i rodzaj przedsiębiorczości, napływ

Bardziej szczegółowo

Preferencyjne finansowanie dla przedsiębiorców w programach ramowych UE

Preferencyjne finansowanie dla przedsiębiorców w programach ramowych UE Preferencyjne finansowanie dla przedsiębiorców w programach ramowych UE Arkadiusz Lewicki Dyrektor Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej Związek Banków Polskich

Bardziej szczegółowo

KATEDRA EKONOMII ZAKŁAD EKONOMIKI KSZTAŁCENIA

KATEDRA EKONOMII ZAKŁAD EKONOMIKI KSZTAŁCENIA KATEDRA EKONOMII 1. Agroturystyka jako forma aktywizacji obszarów wiejskich na przykładzie... 2. Działalność agroturystyczna jako dodatkowe źródło dochodu na przykładzie. 3. Wykorzystanie potencjału turystycznego

Bardziej szczegółowo

Warunki do rozwoju finansowania zwrotnego dla instytucji ekonomii społecznej w Polsce. Zaproszenie do dyskusji. Anna Królikowska

Warunki do rozwoju finansowania zwrotnego dla instytucji ekonomii społecznej w Polsce. Zaproszenie do dyskusji. Anna Królikowska Warunki do rozwoju finansowania zwrotnego dla instytucji ekonomii społecznej w Polsce Zaproszenie do dyskusji Anna Królikowska Warunki do rozwoju finansowania zwrotnego dla instytucji ekonomii społecznej

Bardziej szczegółowo