Nr 728. Informacja. Preferencje dla powiatu uznanego za szczególnie zagrożony bezrobociem. Małgorzata Dziubińska-Michalewicz

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Nr 728. Informacja. Preferencje dla powiatu uznanego za szczególnie zagrożony bezrobociem. Małgorzata Dziubińska-Michalewicz"

Transkrypt

1 KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ WYDZIAŁ ANALIZ EKONOMICZNYCH I SPOŁECZNYCH Preferencje dla powiatu uznanego za szczególnie zagrożony bezrobociem Lipiec 2000 Małgorzata Dziubińska-Michalewicz Informacja Nr 728 W niniejszej informacji omówione zostaną regulacje prawne odnoszące się do powiatów (gmin) zagrożonych szczególnie wysokim bezrobociem strukturalnym. Na terenie tych powiatów (gmin) są stosowane specyficzne instrumenty ekonomiczno-finansowe oraz pewne preferencje (korzystniejsze rozwiązania w stosunku do ogólnie obowiązujących) w celu ograniczenia bezrobocia i jego skutków.

2 BSE 1 Uwagi wstępne Podstawowym aktem prawnym regulującym kwestie bezrobocia jest ustawa z dnia 14 grudnia 1994 r. o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu (Dz. U. z 1997 r., Nr 25, poz tekst jedn. z późn.zm.). W ustawie tej zawarte są m.in. regulacje odnoszące się do powiatów (gmin) zagrożonych szczególnie wysokim bezrobociem strukturalnym. Jako podstawowe kryterium uznania powiatów (gmin) za zagrożonych szczególnie wysokim bezrobociem strukturalnym przyjmuje się aktualną stopę bezrobocia i przewidywany jej wzrost. Wykaz takich powiatów (gmin) zamieszczony został w Rozporządzeniu Rady Ministrów (Dz. U. z 1999 r. Nr 110, poz. 1264), które weszło w życie 31 grudnia 1999 r. 1. Inwestycje infrastrukturalne Art. 5 ustawy o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu odnoszący się do zadań samorządu województwa w zakresie polityki rynku pracy stwierdza, że zadaniem tego samorządu jest w szczególności organizowanie, inicjowanie i współfinansowanie inwestycji infrastrukturalnych, wykonywanych jako zadanie własne gmin lub powiatów w systemie robót publicznych w powiatach (gminach) zagrożonych szczególnie wysokim bezrobociem strukturalnym (punkt 9). Zgodnie z Rozporządzeniem RM z dnia 21 marca 1995 r w sprawie szczegółowych zasad organizowania prac interwencyjnych i robót publicznych oraz przyznawania zaliczek na finansowanie rzeczowych kosztów organizacji robót publicznych (Dz. U. z 1995 r. Nr 38, poz.129 z późn.zm.), organizatorem prac interwencyjnych i robót publicznych mogą być zarówno organy samorządu terytorialnego, jak i administracja rządowa, a także instytucje użyteczności publicznej, organizacje zajmujące się problemami ochrony środowiska, kultury, oświaty, turystyki itp. Organizatorzy ubiegający się o skierowanie bezrobotnych do wykonywania robót publicznych na terenach uznanych za zagrożonych szczególnie wysokim bezrobociem mogą wnioskować o refundację z Funduszu Pracy części rzeczowych kosztów organizacji tych robót (w koszty włączone są koszty wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne). Starosta po uzyskaniu opinii powiatowej rady zatrudnienia może wyrazić zgodę na refundowanie do 50% rzeczowych kosztów organizacji robót publicznych, jednakże w wysokości nie wyższej niż 25% kwoty wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie bezrobotnych, finansowanych z Funduszu Pracy (art. 20, ust. 4 ustawy o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu). Powiatom (gminom) zagrożonym szczególnie wysokim bezrobociem strukturalnym przyznaje się dotacje z budżetu państwa na dofinansowanie inwestycji infrastrukturalnych realizowanych w systemie robót publicznych jako zadanie własne (Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 1999 r. w sprawie warunków przyznawania dotacji z budżetu na dofinansowanie inwestycji infrastrukturalnych realizowanych w systemie robót publicznych jako zadanie własne gmin - Dz. U. Nr 70, poz. 781). Dotacja taka utworzona została w budżecie państwa na 2000 r. w wysokości tys. zł. Na wniosek Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej Ministerstwo Finansów dokonuje podziału kwoty rezerwy celowej między województwa, w których są gminy zagrożone szczególnie wysokim bezrobociem, według zasady: - 50% kwoty rozdziela się proporcjonalnie do liczby bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowym urzędzie pracy właściwym dla gminy na koniec kwartału poprzedzającego kwartał, w którym dokonywany jest podział, - 50% proporcjonalnie do kwot środków Funduszu Pracy przeznaczonych w roku budżetowym dla tych gmin na finansowanie robot publicznych.

3 2 BSE Dotacja może być przyznana jeżeli inwestycja jest realizowana w zakresie zaopatrzenia w wodę, energię, kanalizacji, utylizacji, usuwania skutków powodzi itp. z udziałem bezrobotnych kierowanych do robót publicznych przez powiatowy urząd pracy. Należy ponadto wspomnieć, że algorytm według którego Prezes Krajowego Urzędu Pracy przekazuje samorządom województw i powiatów środki Funduszu Pracy na finansowanie innych zadań (poza niezbędnymi środkami na wypłatę zasiłków i innych obligatoryjnych świadczeń) powinien uwzględniać stopę bezrobocia na obszarze poszczególnych powiatów, udział długotrwale bezrobotnych oraz udział bezrobotnych absolwentów w ogólnej liczbie bezrobotnych. Programy specjalne przeciwdziałania bezrobociu (Rozporządzenie RM z dnia 10 grudnia 1998 r. w sprawie programów specjalnych przeciwdziałania bezrobociu - Dz. U. Nr 156, poz. 1023) Programami specjalnymi mogą być objęte osoby, które z uwagi na ich kwalifikacje zawodowe oraz sytuację na lokalnym rynku pracy są zagrożone długotrwałym bezrobociem oraz jego skutkami, ogólnie są to osoby należące do tzw. grup ryzyka. Grupy ryzyka wyodrębnia organ zatrudnienia na podstawie m.in. okresowych analiz poziomu i struktury bezrobocia na lokalnym rynku pracy. Programy te mogą być organizowane jako programy lokalne (na obszarze działania jednego powiatowego urzędu pracy) lub jako programy wojewódzkie lub regionalne. Rejestr wszystkich programów specjalnych prowadzi Krajowy Urząd Pracy. Z wnioskami o wyrażenie zgody na realizację programu specjalnego lokalnego występuje kierownik powiatowego urzędu pracy do właściwego urzędu wojewódzkiego. Programy specjalne finansowane są z Funduszu Pracy i służą wspieraniu tworzenia dodatkowych miejsc pracy jak i wspieraniu działalności gospodarczej lub rolniczej na własny rachunek. Programy te proponują korzystniejsze rozwiązania dla rejonów zagrożonym szczególnie wysokim bezrobociem strukturalnym. I tak, pracodawca może otrzymać pożyczkę z Funduszu Pracy na utworzenie dla skierowanych osób bezrobotnych dodatkowych miejsc pracy, przy czym gdy są one tworzone dla bezrobotnych zamieszkałych w rejonach zagrożonych bezrobociem, oprocentowanie takiej pożyczki jest niższe. Warunkiem jest zatrudnienie skierowanych osób przez okres co najmniej 24 miesięcy. Programy specjalne wspierają także działalność gospodarczą lub rolniczą na własny rachunek poprzez udzielanie pożyczek ze środków Funduszu Pracy. Oprocentowanie tej pożyczki może być niższe, gdy pożyczka ta dotyczy osoby zamieszkującej teren zagrożony bezrobociem. Warunkiem jest prowadzenie działalności przez co najmniej 24 miesięcy. Maksymalna kwota pożyczki dla pracodawców na utworzenie 1 dodatkowego miejsca pracy oraz dla bezrobotnego na prowadzenie działalności nie może przekroczyć 20-krotnego przeciętnego wynagrodzenia, tj. aktualnie zł 20 gr. Zgodnie z Rozporządzeniem RM z dnia 25 marca 1995 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania pożyczek z Funduszu Pracy, wysokości stóp procentowych oraz warunków spłat (Dz. U. Nr 35, poz.174 z późn.zm.) oprocentowanie pożyczek w rejonach zagrożonych bezrobociem wynosi: - 30% zmiennej stopy oprocentowania kredytu lombardowego dla pożyczek na podjęcie przez bezrobotnego działalności gospodarczej lub rolniczej, tj. obecnie 6,45% (aktualna stopa oprocentowania kredytu lombardowego wynosi 21,5%, - 50% zmiennej stopy oprocentowania kredytu lombardowego dla pożyczek dla pracodawców, tj. aktualnie 10,75%. Nadmienić należy, że w rejonach nie zagrożonych pożyczki takie są oprocentowane wyżej (czyli mniej korzystnie) - 50% w odniesieniu do pożyczek na działalność gospodarczą lub rolniczą oraz 70% dla pracodawców.

4 BSE 3 3. Zwrot kosztów dojazdów do pracy i zakwaterowania Zgodnie z ustawą o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu w stosunku do osób zamieszkujących powiat (gminę) uznany za zagrożony szczególnie wysokim bezrobociem strukturalnym stosuje się odmienne (korzystniejsze) uregulowania. I tak, zgodnie z art. 31 ust. 6 starosta może dokonać zwrotu części lub całości kosztów dojazdów do pracy i zakwaterowania osobie, która została skierowana i podjęła zatrudnienie, staż lub szkolenie poza miejscem stałego zamieszkania. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 kwietnia 1996 r. (Dz. U. Nr 45, poz. 202 z późn.zm.) powiatowy urząd pracy może dokonać przez okres do 12 miesięcy zwrotu z Funduszu Pracy kosztów dojazdu z miejsca stałego zamieszkiwania do miejsca zatrudnienia lub odbywania u pracodawcy stażu (i z powrotem) osobie, która spełnia łącznie następujące warunki: - zamieszkuje powiat (gminę) uznany za zagrożony szczególnie wysokim bezrobociem strukturalnym, - koszt dojazdu najtańszym środkiem lokomocji wynosi miesięcznie co najmniej 15% najniższego wynagrodzenia, - uzyskuje wynagrodzenie nie przekraczające 2-krotnego najniższego wynagrodzenia. Także do 12 miesięcy powiatowy urząd pracy może dokonywać zwrotu z Funduszu Pracy kosztów zakwaterowania osobie zamieszkującej powiat (gminę) uznany za zagrożony szczególnie wysokim bezrobociem strukturalnym, która: - pracuje poza miejscem zamieszkania, a czas dojazdu i powrotu do miejsca zamieszkania wynosi łącznie ponad 3 godziny, - ponosi koszt zakwaterowania wynoszący co najmniej 20% najniższego wynagrodzenia, - uzyskuje wynagrodzenie nie przekraczające 2,5-krotnego najniższego wynagrodzenia. Zwrot kosztów dojazdu albo zakwaterowania przewidziany jest do wysokości 90% kosztów faktycznie poniesionych (w kwocie nie wyższej niż 90% najniższego wynagrodzenia) w okresie 6 miesięcy zatrudnienia lub odbywania stażu lub 70% kosztów faktycznie poniesionych (nie wyżej niż 70% najniższego wynagrodzenia) w okresie od 7 miesiąca zatrudnienia lub odbywania stażu. 4. Zasady udzielania stypendiów, zasiłków przedemerytalnych i zasiłków z tytułu bezrobocia Bezrobotny absolwent zamieszkujący powiat zagrożony może na swój wniosek otrzymać stypendium. Stypendium takie przyznaje powiatowy urząd zatrudnienia bezrobotnemu, który w okresie do 6 miesięcy od dnia utraty statusu absolwenta podjął dalsza naukę w szkole ponadpodstawowej dla dorosłych. Stypendium takie wynosi 60% kwoty zasiłku podstawowego dla bezrobotnego (obecnie jest to 251,60 zł) i wypłacane może być przez okres 12 miesięcy (art. 37d, ust. 1). Korzystniej kształtuje się także wysokość zasiłku przedemerytalnego. na terenach zagrożonych bezrobociem. Zasiłek ten wynosi 160% kwoty zasiłku podstawowego, w przypadku jeżeli stosunek pracy lub stosunek służbowy został rozwiązany z przyczyn dotyczących zakładu pracy. Warunkiem jest zamieszkiwanie osoby uprawnionej w dniu nabycia prawa do tegoż zasiłku oraz w okresie jego pobierania na terenie zagrożonym bezrobociem. Podwyższony zasiłek przedemerytalny przysługuje również w przypadku, gdy w okresie jego pobierania rejon został wykreślony z wykazu powiatów (gmin) uznanych za zagrożone wysokim bezrobociem strukturalnym (art. 37j). Należy przy tym zaznaczyć, że obowiązuje zróżnicowany okres otrzymywania zasiłku. Okres wypłaty zasiłków z tytułu bezrobocia zależy od stopy bezrobocia w dniu 30 czerwca

5 4 BSE roku poprzedzającego dzień nabycia prawa do zasiłku na terenie powiatu będącego miejscem zamieszkania bezrobotnego i wynosi: - 6 miesięcy, gdy stopa bezrobocia nie przekraczała przeciętnej stopy bezrobocia w kraju, - 12 miesięcy dla bezrobotnych, gdy stopa bezrobocia przekraczała przeciętną stopę bezrobocia w kraju, - 18 miesięcy dla bezrobotnych, gdy stopa bezrobocia przekraczała 2-krotnie przeciętną stopę bezrobocia w kraju i jednocześnie bezrobotni posiadają co najmniej 20-letni okres uprawniający do zasiłku lub posiadają na utrzymaniu co najmniej jedno dziecko w wieku do 15 lat, a małżonek bezrobotnego jest także bezrobotny i utracił prawo do zasiłku z powodu upływu okresu jego pobierania. 5. Inne szczególne rozwiązania stosowane wobec terenów zagrożonych strukturalnym bezrobociem Zgodnie z ustawą z dnia 20 listopada 1999 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. Nr 95, poz. 1101) w przypadku używania środków trwałych w zakładach położonych na terenie gminy o szczególnym zagrożeniu wysokim bezrobociem albo w gminie zagrożonej recesją można podwyższać stawki amortyzacyjne, stosując współczynniki nie wyższe jednak niż 3,0. Z kolei podatnicy podatku dochodowego prowadzący działalność na wyżej wymienionych terenach mają prawo do odliczenia wydatków inwestycyjnych od podstawy opodatkowania (Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych - Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176). Nie stanowi przeszkody do opodatkowania w formie karty podatkowej przekroczenie stanu zatrudnienia o więcej niż 3 pracowników, jeżeli podatnik prowadzi działalność na terenie gminy zagrożonej wysokim bezrobociem strukturalnym. Należy wspomnieć również o ulgach podatkowych z tytułu nauki zawodu. Ulga taka jest podwyższana o 20% w przypadku podatników (osób fizycznych) prowadzących działalność gospodarczą w gminach zagrożonych wysokim bezrobociem strukturalnym. Podwyższona ulga obowiązuje nawet w przypadku, gdy gmina w której prowadzona jest działalność wykreślona zostanie z wykazu gmin zagrożonych.

Raport. Raport. Nr 117. Zasilanie gmin z pozagminnych środków publicznych KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ WYDZIAŁ STUDIÓW BUDŻETOWYCH

Raport. Raport. Nr 117. Zasilanie gmin z pozagminnych środków publicznych KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ WYDZIAŁ STUDIÓW BUDŻETOWYCH KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ WYDZIAŁ STUDIÓW BUDŻETOWYCH Zasilanie gmin z pozagminnych środków publicznych Raport Listopad 1997 Teresa Augustyniak-Górna Raport Nr 117 W opracowaniu przedstawiono

Bardziej szczegółowo

Zasady i kryteria realizacji programów rynku pracy przyjęte przez Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Nowosądeckiego na 2015 r.

Zasady i kryteria realizacji programów rynku pracy przyjęte przez Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Nowosądeckiego na 2015 r. Załącznik nr 1 do Uchwały PRRP nr /2014 z dnia 11.12.2014 r. Zasady i kryteria realizacji programów rynku pracy przyjęte przez Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Nowosądeckiego na 2015 r. Instrumentami

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA OSÓB BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY

INFORMATOR DLA OSÓB BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY INFORMATOR DLA OSÓB BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY Podstawowe zadania Urzędu Pracy określa ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 99 poz. 1001

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2004 Nr 99 poz. 1001. USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 2004 Nr 99 poz. 1001. USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/173 Dz.U. 2004 Nr 99 poz. 1001 USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 674, 675, 829, 1291, 1623, 1645, 1650, z 2014 r. poz. 567, 598,

Bardziej szczegółowo

Pomoc urzędów pracy oferowana absolwentom, bezrobotnym i poszukującym pracy

Pomoc urzędów pracy oferowana absolwentom, bezrobotnym i poszukującym pracy Pomoc urzędów pracy oferowana absolwentom, bezrobotnym i poszukującym pracy Standardowe usługi Powiatowych Urzędów Pracy pośrednictwo pracy, które pomaga w kojarzeniu osób poszukujących zatrudnienia z

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2004 Nr 99 poz. 1001. USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 2004 Nr 99 poz. 1001. USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/139 Dz.U. 2004 Nr 99 poz. 1001 USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 674, 675, 829, 1291, 1623, 1645, 1650. o promocji zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

PORADNIK BEZROBOTNEGO

PORADNIK BEZROBOTNEGO PORADNIK BEZROBOTNEGO POWIATOWY URZĄD PRACY w KWIDZYNIE www.bip.pupkwidzyn.pl Rejestracja bezrobotnego Jakie dokumenty do rejestracji? Osoby bezrobotne mogą zarejestrować się w Powiatowym Urzędzie Pracy

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DLA OSÓB BEZROBOTNYCH REJESTRUJĄCYCH SIĘ W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY

INFORMACJA DLA OSÓB BEZROBOTNYCH REJESTRUJĄCYCH SIĘ W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY w Tczewie INFORMACJA DLA OSÓB BEZROBOTNYCH REJESTRUJĄCYCH SIĘ W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY Obowiązki i uprawnienia osoby rejestrowanej w POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY (PUP) jako bezrobotnej

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku ul. Gdańska 35, 84-300 Lębork; tel.: 59 8623-728, fax: 59 8667 130 e-mail: poczta@pup.lebork.pl,

Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku ul. Gdańska 35, 84-300 Lębork; tel.: 59 8623-728, fax: 59 8667 130 e-mail: poczta@pup.lebork.pl, INFORMATOR DLA PRACODAWCÓW I PRZEDSIĘBIORCÓW Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku ul. Gdańska 35, 84-300 Lębork; tel.: 59 8623-728, fax: 59 8667 130 e-mail: poczta@pup.lebork.pl, biuroprojektow@pup.lebork.pl;

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W JAROCINIE

POWIATOWY URZĄD PRACY W JAROCINIE POWIATOWY URZĄD PRACY W JAROCINIE ul. Zaciszna 2, 63-200 Jarocin Tel. 62 747 35 79 Fax 62 747 73 88 e-mail: sekretariat@pup.jarocin.pl, www.pup.jarocin.pl INFORMATOR DLA PRACODAWCÓW I BEZROBOTNYCH W dniu

Bardziej szczegółowo

Projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw

Projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw Projekt z dnia 13 czerwca 2013 r. Projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw Mając na uwadze zmieniającą się sytuację

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W KONINIE W 2004 ROKU. Konin, marzec 2005 r.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W KONINIE W 2004 ROKU. Konin, marzec 2005 r. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W KONINIE W 2004 ROKU Konin, marzec 2005 r. S P I S T R E Ś C I 1. Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.... 3 2. Analiza bezrobocia

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DLA BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY

INFORMACJA DLA BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY INFORMACJA DLA BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY Informacja dla bezrobotnych i poszukujących pracy [dalej Informacja ] została sporządzona na podstawie ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 24 czerwca 2010 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi z maja i czerwca 2010 r. 1)

USTAWA. z dnia 24 czerwca 2010 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi z maja i czerwca 2010 r. 1) Dziennik Ustaw Nr 123 10374 Poz. 835 835 USTAWA z dnia 24 czerwca 2010 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi z maja i czerwca 2010 r. 1) Art. 1. 1. Przepisy ustawy stosuje

Bardziej szczegółowo

Projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw

Projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw Projekt z dnia 16 kwietnia 2013 r. Projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw Mając na uwadze zmieniającą się sytuację

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A DLA OSÓB REJESTRUJĄCYCH SIĘ W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY

I N F O R M A C J A DLA OSÓB REJESTRUJĄCYCH SIĘ W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY I N F O R M A C J A DLA OSÓB REJESTRUJĄCYCH SIĘ W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY Obowiązki i uprawnienia osoby rejestrowanej w powiatowym urzędzie pracy (PUP) jako bezrobotna lub poszukująca pracy określa ustawa

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. Dział I Przepisy ogólne. Rozdział 1 Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy

USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. Dział I Przepisy ogólne. Rozdział 1 Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy Kancelaria Sejmu s. 1/71 Dz.U. 2004 Nr 64 poz. 593 USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej Dział I Przepisy ogólne Rozdział 1 Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy Opracowano na podstawie:

Bardziej szczegółowo

Działalność Biura Prawnego w okresie istnienia Urzędu Pracy Powiatu Krakowskiego

Działalność Biura Prawnego w okresie istnienia Urzędu Pracy Powiatu Krakowskiego Działalność Biura Prawnego w okresie istnienia Urzędu Pracy Powiatu Krakowskiego Autorzy: Magdalena Woźniak Marcin Sroka Bożena Szilder Ewelina Żytniak Justyna Sekuła Podstawą działania urzędów pracy była

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2014 poz. 598 USTAWA. z dnia 14 marca 2014 r.

Dz.U. 2014 poz. 598 USTAWA. z dnia 14 marca 2014 r. Kancelaria Sejmu s. 1/57 Dz.U. 2014 poz. 598 USTAWA z dnia 14 marca 2014 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia

Bardziej szczegółowo

Projekty UPPK. II. Usługi rynku pracy 1. Pośrednictwo pracy 2. Poradnictwo zawodowe 3. Organizacja szkoleń

Projekty UPPK. II. Usługi rynku pracy 1. Pośrednictwo pracy 2. Poradnictwo zawodowe 3. Organizacja szkoleń I. Projekty UPPK II. Usługi rynku pracy 1. Pośrednictwo pracy 2. Poradnictwo zawodowe 3. Organizacja szkoleń III. Instrumenty rynku pracy 1. Staż 2. Przygotowanie zawodowe dorosłych 3. Prace interwencyjne

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Dział I Przepisy ogólne. Rozdział 1 Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy

USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Dział I Przepisy ogólne. Rozdział 1 Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy Kancelaria Sejmu s. 1/79 USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 182, z 2012 r. poz. 1544 i 1548, z 2013 r. poz. 509. Dział I Przepisy ogólne

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/18 USTAWA z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym Rozdział 1 Przepisy ogólne Opracowano na podstawie Dz.U. z 2003 r. Nr 122, poz. 1143, z 2004 r. Nr 69, poz. 624, Nr 99,

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2004 Nr 64 poz. 593. USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Dział I Przepisy ogólne

Dz.U. 2004 Nr 64 poz. 593. USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Dział I Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/81 Dz.U. 2004 Nr 64 poz. 593 USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej Dział I Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 182, z 2012 r. poz. 1544

Bardziej szczegółowo

z dnia 14 grudnia 1994 r.

z dnia 14 grudnia 1994 r. Dziennik Ustaw Nr 25-973- Poz. 128 USTAWA z dnia 14 grudnia 1994 r. o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu. Załącznik do obwieszczenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 lutego 1997 r.

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE. str. 1 z 112

UZASADNIENIE. str. 1 z 112 UZASADNIENIE Po korzystnych zmianach na rynku pracy obserwowanych do końca 2008 r., w 2009 r. nastąpiło załamanie pozytywnych trendów przejawiających się w dynamicznym wzroście zatrudnienia i spadku bezrobocia,

Bardziej szczegółowo

Dotacje dla pracodawców

Dotacje dla pracodawców NR 3 (865) MARZEC 2015 CENA 53 ZŁ (W TYM 5% VAT) WWW.PGP.INFOR.PL UKAZUJE SIĘ OD 1995 ROKU Dotacje dla pracodawców jak uzyskać i rozliczyć Jak uzyskać dotacje na zatrudnienie pracowników Jakie dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

Instrumenty wsparcia zatrudnienia oraz rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych finansowane ze środków PFRON

Instrumenty wsparcia zatrudnienia oraz rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych finansowane ze środków PFRON KRAJOWY ZWIĄZEK REWIZYJNY SPÓŁDZIELNI INWALIDÓW I SPÓŁDZIELNI NIEWIDOMYCH ul. Gałczyńskiego 4 00-953 Warszawa 37 skr. 42 tel 022 828 46 96 tel/fax 022 827 86 80 e-mail kzrsiisn@poczta.onet.pl TRÓJKĄT POŻYTKU

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Program Promocji Zatrudnienia i Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy na lata 2007-2013

Powiatowy Program Promocji Zatrudnienia i Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy na lata 2007-2013 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Powiatowy Program Promocji Zatrudnienia i Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy na lata 2007-2013 POWIATOWY

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla firm z terenów wiejskich Środki krajowe. Iwona Raszeja-Ossowska

Wsparcie dla firm z terenów wiejskich Środki krajowe. Iwona Raszeja-Ossowska Wsparcie dla firm z terenów wiejskich Środki krajowe Iwona Raszeja-Ossowska Strona1 Spis treści Wprowadzenie... 2 Dotacje Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Doradztwo i inwestycje... 3 Dotacje z Krajowego

Bardziej szczegółowo

Usługi przez Internet

Usługi przez Internet 2 Usługi przez Internet Sukcesywnie wzrasta liczba spraw jakie można załatwić w Powiatowym Urzędzie Pracy przez Internet. Od 03.06.2014r. na stronie www.praca.gov.pl zostały uruchomione nowe formularze

Bardziej szczegółowo