Sytuacja epidemiologiczna w powiecie nowosolskim w I półroczu 2008 r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sytuacja epidemiologiczna w powiecie nowosolskim w I półroczu 2008 r."

Transkrypt

1 Sytuacja epidemiologiczna w powiecie nowosolskim w I półroczu 28 r. W I półroczu 28 roku nie notowano chorób zakaźnych szczególnie niebezpiecznych, w tym określanych jako importowane, wiążące się z wyjazdami zagranicznymi w inne strefy klimatyczne (cholera, malaria, żółta gorączka i inne wirusowe gorączki krwotoczne). Analizowany przedział czasowy, w porównaniu z I półroczem 27 roku, charakteryzował się spadkiem zachorowań przebiegających z zaburzeniami żołądkowojelitowymi, wywołanych pałeczkami Salmonella i Campylobacter, przy jednoczesnym zwiększeniu liczby nieżytów spowodowanych rotawirusami. Korzystnie zmieniła się sytuacja w zakresie zachorowań szerzących się drogą krwi. Nie zarejestrowano także żadnego przypadku choroby meningokokowej. Zdecydowanie zmniejszyła się liczba chorych na ospę wietrzną, nieznacznie spadła także liczba zgłoszeń płonicy, natomiast w zachorowaniach na świnkę i różyczkę nie zanotowano istotnych zmian. Szczegółowe wielkości zachorowań na choroby zakaźne w I połowie 28 roku oraz zapadalność w przeliczeniu na. mieszkańców, w porównaniu z analogicznym okresem roku 27 przedstawia tabela załączona do opracowania. I. Zakażenia szerzące się drogą krwi. W I półroczu 28r. nie zarejestrowano żadnego przypadku zachorowania na wzw typu B (w okresie porównawczym przypadek, zap.,79). Zapadalność na wzw typu B w powiecie nowosolskim i w Polsce w I półroczu lat ,5 2 2,3,98 2,34 2,7 2,66,5,5 24r. 25r. 26r. 27r. 28 pow. Nowa Sól Polska Z powyższego zestawienia wynika, że na przestrzeni ostatnich 5 lat w powiecie nowosolskim tylko raz (w I połowie 25r.) wskaźnik zapadalności na wzw typu B był zbliżony do poziomu notowanego w Polsce. W I półroczu 27 zapadalność na wzw typu B była o połowę mniejsza niż w kraju, natomiast w latach 24, 26 i 28 nie notowano tych zachorowań. Zmniejszyła się również liczba zachorowań wywołanych wirusem typu C.

2 Zgłoszono zachorowanie (zap.), przy 3 przypadkach zarejestrowanych w analogicznym okresie roku 27 (wsk. zap. 3,46). Zapadalność na wzw typu C w powiecie nowosolskim i w Polsce w I półroczu lat , ,59 4,6 4, 3,66 3,46 3,72 3,7 pow.nowa Sól Polska 2 24r. 25r. 26r. 27r. 28 Z powyższego wykresu wynika, że sytuacja epidemiologiczna zachorowań na wzw typu C w powiecie nowosolskim, korzystnie zmieniła się od roku 26. Wskaźnik zapadalności zarejestrowany w I połowie 24 roku był ponad trzykrotnie wyższy od poziomu notowanego w Polsce a w analogicznym okresie 25 roku również przewyższał średnią krajową. Od roku 26 zapadalność na wzw typu C kształtowała się poniżej wartości ogólnokrajowej. Oprócz zachorowań na wirusowe zapalenie wątroby typu C, w I półroczu 28r. zarejestrowano 6 przypadków bezobjawowych zakażeń HCV (wskaźnik zap.6,9), tj. o 5 mniej niż w porównywanym okresie roku 27 ( zakażonych, wsk. zap.,52). W tym samym okresie w Polsce wskaźniki zapadalności wynosiły odpowiednio 7,22 i 4,43. Znaczna, bo sześciokrotnie większa od liczby zachorowań liczba nowo wykrywanych zakażeń, ma związek z naturalnym przebiegiem choroby, która tylko w niewielkim odsetku zakażeń przechodzi w fazę ostrą. Tak więc, liczba nowo wykrytych zakażeń obejmuje przypadki z przetrwałym zakażeniem wzw C, które w przyszłości najprawdopodobniej zostaną zarejestrowane jako zachorowania lub zgony z powodu wzw C. Analiza epidemiologiczna poszczególnych przypadków ujawniła, że źródło zakażenia wirusem mogło wiązać się z zabiegami stomatologicznymi, wielokrotnymi hospitalizacjami połączonymi z zabiegami operacyjnymi (w tym endoskopowymi), oraz wykonaniem tatuażu w nieprofesjonalnych warunkach. Mając na uwadze płeć, bardziej narażone na zakażenie były kobiety. Zgłoszono bezobjawowe HCV u 5 kobiet (wskaźnik zap.,2) i jednego mężczyzny (wskaźnik zap. 2,4). 2

3 Rozkład liczbowy zakażeń ze względu na płeć obrazuje poniższy wykres. Rozkład zakażeń ze względu na płeć 5 kobiety mężczyźni Na zapadalność istotny wpływ miało również środowisko, ponieważ wszystkie zgłoszone zakażenia dotyczyły mieszkańców miast. Prawdopodobnie, z uwagi na łatwiejszy dostęp, mieszkańcy miast częściej korzystają z zabiegów naruszających ciągłość tkanki (medycznych i niemedycznych), które mogą stanowić źródło zakażenia ale zgromadzone dane epidemiologiczne nie pozwalają w sposób jednoznaczny wyjaśnić tej zależności. Rozkład przypadków ze względu na wiek osób zakażonych przedstawia się następująco: Grupa wiekowa Liczba osób zakażonych 2529 lat 3539 lat lat Zakażenia wirusem HCV dotyczyły osób powyżej 25 roku życia, lecz nie stwierdzono zwiększonego narażenia w którymkolwiek przedziale wiekowym. W grupie zakażeń przenoszonych drogą krwi zarejestrowano także 2 przypadki zakażenia HIV (wskaźnik zap.2,3), tj. tyle samo co w I połowie 27 roku. W Polsce wskaźniki zapadalności w tym czasie wynosiły odpowiednio,5 i,88. II. Zachorowania szerzące się drogą pokarmową. W I półroczu 28r. zarejestrowano ogółem 4 zatrucia pokarmowe wywołane pałeczkami Salmonella (zapadalność 4,6), tj. o przypadków mniej niż w okresie porównawczym (5 zachorowań wsp. zapad.7,28). Zachorowania wystąpiły u dwojga dzieci poniżej 2 lat i dwóch osób dorosłych. Czynnikiem etiologicznym były w dwóch przypadkach pałeczki Salmonella Enteritidis w pozostałych Salmonella Infantis i Salmonella Newport. Rozkład zachorowań wywołanych pałeczkami Salmonella w I półroczu ostatnich pięciu lat przedstawia poniższy wykres. 3

4 Wskaźniki zapadalności na zatrucia pokarmowe wywoływane pałeczkami Salmonella w powiecie nowosolskim i w Polsce w I połowie lat ,6,3 5,86 23,4,37,9 7,28,58 4, ,99 pow.nowa Sól Polska Analizując wskaźniki zapadalności na salmonellozy pokarmowe w I połowie ostatnich pięciu latach należy stwierdzić, że poziom zachorowań rejestrowany na terenie powiatu nowosolskiego, tylko w przypadku był wyższy od notowanego w kraju. Wielkość zachorowań na salmonellozy jest determinowana przez ogniska zatruć zbiorowych. Brak w ostatnich latach dużych ognisk, wpłynął na ustabilizowanie się sytuacji w tym zakresie, uwidaczniając jednocześnie tendencję spadkową zachorowań indywidualnych. W omawianym okresie na terenie nadzorowanym przez PSSE w Nowej Soli zarejestrowano tylko 2 ogniska zatrucia zbiorowego (w 25 i 27 roku) z łączną liczbą 3 osób chorych, w tym 4 dzieci do lat 4. W obu przypadkach były to ogniska rodzinne, a czynnikiem wywołującym zatrucie potrawy przygotowane we własnym gospodarstwie domowym. Poprawa sytuacji epidemiologicznej w zakresie zatruć pokarmowych o etiologii salmonellozowej, ma niewątpliwy związek ze zmieniającą się sytuacją epizootyczną kraju, szczególnie po wdrożeniu przez inspekcję weterynaryjną pilotażowego programu eliminacji salmonelloz na fermach drobiu. Z innych zachorowań przebiegających z zaburzeniami żołądkowojelitowymi na uwagę zasługują nieżyty o etiologii rotawirusowej oraz zakażenia jelitowe wywołane przez bakterie Campylobacter. W Polsce kampylobakterioza jako odrębna jednostka chorobowa, podlega zgłaszaniu od roku 22. Diagnostykę zakażeń bakteriami z rodzaju Campylobacter, jako jedno z nielicznych w Polsce, przeprowadza laboratorium szpitala w Nowej Soli. Dlatego też, wszystkie zgłoszone do PSSE w Nowej Soli zachorowania wywołane tym patogenem to przypadki hospitalizowane, a wskaźniki zapadalności znacząco wyższe od notowanych w kraju. Wskaźniki zapadalności na kampylobakteriozy rejestrowane na terenie powiatu nowosolskiego w porównaniu do wskaźników kształtujących się na terenie Polski przedstawia poniższa tabela: 4

5 Rok Powiat nowosolski Polska (I połowa roku) Liczba Wskaźnik Liczba Wskaźnik zachorowań zapadalności zachorowań zapadalności ,9 47,2 27 2,67 73, ,2 W ostatnich latach w etiologii zatruć i zakażeń pokarmowych wyraźnie wzrosła rola wirusów, głównie rotawirusów. Wielkość zachorowań na choroby biegunkowe wywoływane przez pałeczki Salmonella,Campylobacer i rotawirusy na terenie powiatu nowosolskiego w I połowie lat 2628, wyrażona w % % 9,8 2,4 2,6 8% 6% 4% 2% % 75,4 5,8 87,2 27,7 4,75,25 26r. 27r. 28r. Campylobacter rotawirusy Salmonella Z analizy powyższego wykresu wynika, że głównym czynnikiem etiologicznym zatruć i zakażeń pokarmowych, u osób zamieszkałych na terenie powiatu nowosolskiego w I półroczu trzech ostatnich lat, były rotawirusy. Stanowiły one najczęstszą przyczynę nieżytów jelitowych, diagnozowanych u małych dzieci. Wśród zgłoszonych w I połowie 28 roku 34 nieżytów jelitowych wywołanych rotawirusami 73,5% przypadków dotyczyła dzieci do lat 2. W I połowie 28 roku nie wystąpiły natomiast takie zachorowania jak wirusowe zapalenie wątroby typu A, czerwonka, dury brzuszne i dury rzekome oraz zatrucia jadem kiełbasianym czy enterotoksyną gronkowcową. W rejestrze stałych nosicieli duru i paradurów figurują 2 osoby (Salmonella typhi E a) i Salmonella paratyphi B). III. Zachorowania objęte Programem Szczepień Ochronnych. W I półroczu 28 roku podobnie jak rok wcześniej nie zgłoszono żadnego zachorowania na błonicę, tężec, krztusiec, poliomyelitis i odrę. 5

6 Nie odnotowano także żadnego przypadku przebiegającego z ostrym porażeniem wiotkim (OPV), których nadzorowanie związane jest z kontynuacją Programu Eradykacji Poliomyelitis. Wskaźniki zapadalności na różyczkę i świnkę były nieznacznie wyższe od poziomu notowanego w okresie porównawczym roku 27. Odnotowano tylko 7 przypadków różyczki (zap.8,), tj. o 2 zachorowania mniej niż w 27 roku (5 zach., zap.5,8) i 6 zachorowań na świnkę (zap. 6,9), przy 5 przypadkach (zap.5,6) zarejestrowanych w I połowie 27 roku. Zachorowania przebiegały bez powikłań i nie wymagały hospitalizacji. Nie zanotowano przypadków różyczki wrodzonej. IV. Choroba meningokokowi W I półroczu 28 roku w powiecie nowosolskim nie zarejestrowano zachorowania wywołanego dwoinkami Neisseria meningitidis, natomiast w analogicznym okresie roku ubiegłego wykazano przypadek (zapadalność,79), przebiegający pod postacią zapalenia opon mózgowych. Zachorowań o etiologii meningokokowej nie notowano również w I półroczu 26 roku. W Polsce w I półroczu lat 2628 zapadalność na chorobę meningokokową kształtowała się odpowiednio:,32,56,54. W związku z pogarszającą się w kraju sytuacją w tym zakresie, przeprowadzono działania edukacyjne wśród dzieci i młodzieży, stanowiących grupy najwyższego ryzyka. Nieprzerwanie prowadzona jest dystrybucja ulotek i plakatów. V. Zachorowania na choroby odzwierzęce.. W I półroczu 28r., podobnie jak w okresie porównawczym nie rejestrowano zachorowań na brucelozę. 2. Zgłoszono przypadek zachorowania na boreliozę (zap.), tj. tyle samo co w I połowie 27r. (zap.). Większość przypadków boreliozy rejestrowanych jest w II połowie roku po zakończeniu sezonu wypoczynkowego, w którym występuje zwiększone narażenie na ukąszenia kleszczy. 3. W zakresie nadzoru nad wścieklizną również nie zanotowano zmian. Liczba narażonych, u których podjęto profilaktyczne szczepienia ochronne w obu porównywanych okresach pozostała taka sama (5 osób). We wszystkich przypadkach decyzję o szczepieniu podjęto po pokąsaniu ludzi przez zwierzęta domowe (koty i psy), u których nie można było wykluczyć wścieklizny w badaniach przyżyciowych ( zwierzęta zbiegły, właściciel nieznany). Żadna z osób szczepionych nie wymagała zastosowania surowicy odpornościowej. Z zakładu Higieny Weterynaryjnej nadesłano 8 wyników badań w kierunku wścieklizny u zwierzą dzikich (lisy i kuna) oraz 2 wyniki dotyczące kotów domowych. W żadnym przypadku badanie nie potwierdziło wścieklizny. Brak izolacji wirusów wścieklizny u zwierząt utrzymuje się na terenie powiatu nowosolskiego prawie nieprzerwanie od połowy lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku. Wyjątek stanowi rok 2, w którym potwierdzono wściekliznę u nietoperza, będącego sprawcą ukąszenia dziecka. 6

7 W Polsce obserwowany jest systematyczny spadek zachorowań na wściekliznę u zwierząt, wynikający z realizacji doustnych szczepień zwierząt dzikich. VI. Inne jednostki chorobowe..w grupie chorób wieku dziecięcego zarejestrowano zdecydowany spadek zachorowań na ospę wietrzną. W ciągu I połowy 28 roku zgłoszono 5 przypadków ospy wietrznej (zap.2,96), przy 439 zachorowaniach (zap.55,8) w analogicznym okresie roku ubiegłego. 2. Zachorowania na płonicę, których wzrost odnotowano w roku 26, uległy dalszemu zmniejszeniu. W I półroczu 28r. zarejestrowano 7 zachorowań (zap.9,6), przy 2 przypadkach w analogicznym okresie roku ubiegłego (zap.24,2). 3. Z innych jednostek podlegających rejestracji zgłoszono 8 posocznic, z których przypadek wywołany został przez paciorkowce, 6 przez gronkowce, 6 przez bakterie G(), a 5 zachorowań przez inne drobnoustroje. W okresie porównawczym 27 roku zanotowano zachorowań na posocznicę. Jedną z przyczyn wzrostu liczby posocznic, jest poprawa zgłaszalności tych przypadków, które dopiero od kilku lat są rejestrowane przez inspekcję sanitarną. Czynnikiem etiologicznym największej liczby zachorowań zgłoszonych w I połowie 28 roku były w równym stopniu bakterie G () i gronkowce (po 33,4%). Analiza zgłoszonych przypadków z ostatnich 5 lat nasuwa wnioski, że najczęstszą przyczyną rejestrowanych posocznic są bakterie gramujemne. Udział poszczególnych rodzajów drobnoustrojów jako przyczyny posocznicy za I półrocze 28 roku obrazuje poniższy wykres. Udział czynników chorobotwórczych w etiologii posocznic w I półroczu 28r w powiecie nowosolskim 27,8% 5,5% 33,4% paciorkowce gronkowce bakterie G() inne 33,4% 7

8 Podsumowanie i wnioski. Analizowany przedział czasowy, w porównaniu z I półroczem 27 roku, charakteryzował się spadkiem zatruć pokarmowych wywołanych pałeczkami Salmonella, zakażeń jelitowych wywołanych przez Campylobacter, oraz wzrostem liczby nieżytów spowodowanych rotawirusami. Nie wystąpiło ognisko zatrucia zbiorowego. 2.Utrzymana została korzystna sytuacja w zakresie zachorowań szerzących się drogą krwi. W grupie wirusowych zapaleń wątroby zarejestrowano tylko jedno zachorowanie na wirusowe zapalenie wątroby typu C. 2. Nie zgłoszono żadnego przypadku choroby meningokokowej. 3. Zdecydowanie zmniejszyła się liczba chorych na ospę wietrzną, nieznacznie spadła ilość zgłoszeń płonicy a zachorowania na świnkę i różyczkę pozostały na podobnym poziomie co w okresie porównawczym 27 roku. 4. Nie zanotowano przypadków błonicy, krztuśca, odry i poliomyelitis, tj. zachorowań przeciwko którym prowadzona jest długoletnia profilaktyka szczepienna, ani też przypadków przebiegających pod postacią ostrych porażeń wiotkich u dzieci do lat 5., nadzorowanych z uwagi na eradykację poliomyelitis. Sytuację epidemiologiczną w powiecie nowosolskim w I półroczu 28 roku można określić jako dobrą, niemniej jednak wymagającą stałego monitoringu. Szczególnie niepokojące są przypadki bezobjawowych zakażeń HCV, które w przyszłości mogą skutkować rozwojem zachorowania, z jego wszystkimi negatywnymi następstwami. W związku z powyższym prowadzone są systematyczne kontrole sanitarne obiektów służby zdrowia oraz innych zakładów, w których świadczone usługi, mogą sprzyjać szerzeniu się zakażeń. Istotną rolę odgrywa również działalność edukacyjna zarówno wśród osób chorych i zakażonych, jak i prowadzących w/w działalność. 8

9 Tab. Zachorowania i zapadalność na choroby zakaźne w I półroczu 28 roku w porównaniu do I półrocza 27r. w powiecie nowosolskim Rok 28 Rok 27 Lp. Jednostka chorobowa Liczba Zapadalność Liczba zachorowań na. zachorowań. Salmonelozy zatrucia pok. 4 4,6 5 7,28 Inne bakteryjne zakażenia jelitowe wyw. przez Campylobacter inne określone i nieokreśl. Zapadalność na. 2,67 4. Nieżyt jelitowy wywołany przez rotawirusy 34 39, ,26 5. Inne wirusowe zakaż.jelit. 2,67 6. Wirusowe i inne zakażenia 25 28,8 27 3, jelitowe u dzieci do l.2 8. Płonica 7 9, ,9 Choroba meningokokowa ogółem zapalenie opon mózgowych 9. Posocznica paciorkowcowa. Posocznica gronkowcowa 6 6,9 4 4,6. Posocznica wywołana przez 6 6,9 4 4,6 bakterie G () 2. Posocznica inna określona i 5 5,76 3 3,46 nieokreślona 4. Róża 4 4,6 2 2,3 5. Borelioza 6. Szczepienia na wściekliznę 5 5,76 5 4,6 po narażeniu 7. Ospa wietrzna 5 2, ,79 8. Różyczka 7 8,6 5 5,76 9. WZW typu B przewlekłe 2. WZW typu C 3 3,46 2. Bezobjawowy stan zakażenia 2 2,3 2 2,3 wirusem HIV Cytomegalia 22. Świnka 6 6,9 5 5, Mononukleoza zakaźna 2 2,3 Grzybice kandydoza 24. Toksoplazmoza 25. Lamblioza 26. Wszawica 3 3, Choroba wywołana przez S. pneumoniae (inwaz.) og. posocznica 29. Bakteryjne zapal.opon mózg. lub/i mózguinne nieokreśl. 2 2,3 9

10 3. Zapalenia płuc o etiologii zakaźnej 3. Inne zatrucia lekami alkoholem subst. innymi i nieokreśl ,54 8 2, ,76 3, ,76 4,6 32. Nowe zakażenia HCV 6 6,9,52

Sytuacja epidemiologiczna w powiecie wschowskim w I półroczu 2014 r.

Sytuacja epidemiologiczna w powiecie wschowskim w I półroczu 2014 r. Sytuacja epidemiologiczna w powiecie wschowskim w I półroczu 14 r. W I półroczu 14 roku na terenie powiatu wschowskiego nie odnotowano chorób zakaźnych określanych jako importowane, wiążące się z wyjazdami

Bardziej szczegółowo

Sytuacja epidemiologiczna terenu nadzorowanego przez PSSE w Nowej Soli w I półroczu r.

Sytuacja epidemiologiczna terenu nadzorowanego przez PSSE w Nowej Soli w I półroczu r. Sytuacja epidemiologiczna terenu nadzorowanego przez PSSE w Nowej Soli w I półroczu 2007. r. Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Nowej Soli nadzoruje teren powiatów nowosolskiego i wschowskiego,

Bardziej szczegółowo

Sytuacja epidemiologiczna terenu nadzorowanego przez PSSE w Nowej Soli w I półroczu r.

Sytuacja epidemiologiczna terenu nadzorowanego przez PSSE w Nowej Soli w I półroczu r. Sytuacja epidemiologiczna terenu nadzorowanego przez PSSE w Nowej Soli w I półroczu 2006. r. Pierwsza połowa 2006 roku charakteryzowała się przede wszystkim nagłym wzrostem zapadalności na płonicę. Odnotowano

Bardziej szczegółowo

Sytuacja epidemiologiczna w zakresie chorób zakaźnych powiatów nowosolskiego i wschowskiego w roku 2005.

Sytuacja epidemiologiczna w zakresie chorób zakaźnych powiatów nowosolskiego i wschowskiego w roku 2005. Sytuacja epidemiologiczna w zakresie chorób zakaźnych powiatów nowosolskiego i wschowskiego w roku 2005. Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Nowej Soli nadzoruje teren dwóch powiatów, podzielonych

Bardziej szczegółowo

Sytuacja epidemiologiczna terenu nadzorowanego przez PSSE w Nowej Soli w roku 2006.

Sytuacja epidemiologiczna terenu nadzorowanego przez PSSE w Nowej Soli w roku 2006. Sytuacja epidemiologiczna terenu nadzorowanego przez PSSE w Nowej Soli w roku 2006. Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Nowej Soli nadzoruje teren powiatów nowosolskiego i wschowskiego, podzielonych

Bardziej szczegółowo

Epidemiologia 1. SYTUACJA EPIDEMIOLOGICZNA W ZAKRESIE CHORÓB ZAKAŹNYCH.

Epidemiologia 1. SYTUACJA EPIDEMIOLOGICZNA W ZAKRESIE CHORÓB ZAKAŹNYCH. . SYTUACJA EPIDEMIOLOGICZNA W ZAKRESIE CHORÓB ZAKAŹNYCH. Zapobieganie występowaniu chorób zakaźnych jest jednym z istotnych zadań, które realizowane są przez Państwową Inspekcję Sanitarną. W ramach zapobiegania

Bardziej szczegółowo

w sprawie zgłoszeń podejrzenia lub rozpoznania zakażenia, choroby zakaźnej lub zgonu z powodu zakażenia lub choroby zakaźnej;

w sprawie zgłoszeń podejrzenia lub rozpoznania zakażenia, choroby zakaźnej lub zgonu z powodu zakażenia lub choroby zakaźnej; ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 10 lipca 2013 r. w sprawie zgłoszeń podejrzenia lub rozpoznania zakażenia, choroby zakaźnej lub zgonu z powodu zakażenia lub choroby zakaźnej Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA EPIDEMIOLOGICZNA W ZAKRESIE CHORÓB ZAKAŹNYCH

SYTUACJA EPIDEMIOLOGICZNA W ZAKRESIE CHORÓB ZAKAŹNYCH Sprawowanie nadzoru epidemiologicznego jest podstawowym zadaniem Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Zadanie to realizuje głównie pion epidemiologii, który każdego roku wdraża i kontroluje programy zapobiegania

Bardziej szczegółowo

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Zachorowania na wybrane choroby zakaźne- porównanie listopad 2011/2012. Jednostka chorobowa Liczba zachorowań 2012 2011

Bardziej szczegółowo

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Zachorowania na wybrane choroby zakaźne- porównanie lipiec 2011/2012. Jednostka chorobowa Liczba zachorowań 2012 2011

Bardziej szczegółowo

Sytuacja epidemiologiczna w powiecie nowosolskim w I półroczu 2014 roku

Sytuacja epidemiologiczna w powiecie nowosolskim w I półroczu 2014 roku Sytuacja epidemiologiczna w powiecie nowosolskim w I półroczu 2014 roku W Polsce od wielu lat obserwuje się spadkową tendencję występowania wielu chorób zakaźnych jako skutek m.in. realizacji obowiązkowych

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA EPIDEMIOLOGICZNA W ZAKRESIE CHORÓB ZAKAŹNYCH

SYTUACJA EPIDEMIOLOGICZNA W ZAKRESIE CHORÓB ZAKAŹNYCH Sprawowanie nadzoru epidemiologicznego jest podstawowym zadaniem działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Zadanie to realizuje głównie pion epidemiologii, który każdego roku wdraża i kontroluje programy

Bardziej szczegółowo

Sytuacja epidemiologiczna chorób zakaźnych w powiecie nowosolskim w 2009 roku

Sytuacja epidemiologiczna chorób zakaźnych w powiecie nowosolskim w 2009 roku Sytuacja epidemiologiczna chorób zakaźnych w powiecie nowosolskim w 29 roku Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Nowej Soli nadzoruje teren powiatów nowosolskiego i wschowskiego, obejmujących

Bardziej szczegółowo

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Zachorowania na wybrane choroby zakaźne- porównanie sierpień 2011/2012. Jednostka chorobowa Liczba zachorowań 2012 2011

Bardziej szczegółowo

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Zachorowania na wybrane choroby zakaźne- porównanie grudzień 2011/2012. Jednostka chorobowa Liczba zachorowań 2012 2011

Bardziej szczegółowo

WYBRANE CHOROBY ZAKAŹNE I ZATRUCIA W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2011 R. (BIULETYN ROCZNY)

WYBRANE CHOROBY ZAKAŹNE I ZATRUCIA W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2011 R. (BIULETYN ROCZNY) WYBRANE CHOROBY ZAKAŹNE I ZATRUCIA W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2011 R. (BIULETYN ROCZNY) Gdańsk, 2012 r. Spis treści strona 1. Dur brzuszny (A01.0) 7 2. Dury rzekome A,B,C (A01.1-3) 7 3. Salmonelozy (A02)

Bardziej szczegółowo

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Zachorowania na wybrane choroby zakaźne- porównanie wrzesień 2011/2012. Liczba zachorowań 2012 2011 Cholera Dur brzuszny

Bardziej szczegółowo

STAN SANITARNY województwa świętokrzyskiego 2007

STAN SANITARNY województwa świętokrzyskiego 2007 Wojewódzka Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Kielcach STAN SANITARNY województwa świętokrzyskiego 2007 B i b l i o t e k a m o n i t o r i n g u s a n i t a r n e g o K i e l c e 2 0 0 7 I. OCENA ZAGROŻENIA

Bardziej szczegółowo

ZACHOROWANIA NA NIEKTÓRE CHOROBY ZAKAŹNE W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2012 R.

ZACHOROWANIA NA NIEKTÓRE CHOROBY ZAKAŹNE W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2012 R. ZACHOROWANIA NA NIEKTÓRE CHOROBY ZAKAŹNE W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2012 R. W 2012 r. (oraz dla porównania w 2011 r.) do stacji sanitarno epidemiologicznych woj. pomorskiego zgłoszono zachorowania na poniższe

Bardziej szczegółowo

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Lp. wg ICD-1 Zachorowania na wybrane choroby zakaźne- porównanie listopad 21/211. 211 21 1 A Cholera 2 A1. Dur brzuszny

Bardziej szczegółowo

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Lp. wg ICD- Zachorowania na wybrane choroby zakaźne- porównanie kwiecień /..-3...-3.. A Cholera A. Dur brzuszny 3 A.-3

Bardziej szczegółowo

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Zachorowania i zapadalność na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i w powiecie białostockim od 1 stycznia do

Bardziej szczegółowo

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Zachorowania i zapadalność na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i w powiecie białostockim od 1 stycznia do

Bardziej szczegółowo

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Zachorowania i zapadalność na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i w powiecie białostockim od 1 stycznia do

Bardziej szczegółowo

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Zachorowania i zapadalność na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i w powiecie białostockim od 1 stycznia do

Bardziej szczegółowo

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Zachorowania i zapadalność na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i w powiecie białostockim od 1 stycznia do

Bardziej szczegółowo

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Zachorowania i zapadalność na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i w powiecie białostockim od 1 stycznia do

Bardziej szczegółowo

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Zachorowania i zapadalność na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i w powiecie białostockim od 1 stycznia do

Bardziej szczegółowo

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Zachorowania i zapadalność na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i w powiecie białostockim od 1 stycznia do

Bardziej szczegółowo

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Zachorowania i zapadalność na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i w powiecie białostockim od 1 stycznia do

Bardziej szczegółowo

Zachorowania zgłoszone w IV kwartale 1999 r. wg województw

Zachorowania zgłoszone w IV kwartale 1999 r. wg województw Państwowy Zakład Higieny, Instytut NaukowoBadawczy Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej Zakład Epidemiologii Departament Zdrowia Publicznego 00 Warszawa ul.chocimska 00 Warszawa ul.miowa Meldunek kwartalny

Bardziej szczegółowo

Procedura postepowania w sytuacji wystąpienia przypadku choroby zakaźnej wśród wychowanków w Niepublicznym Przedszkolu Fundacji Familijny Poznań Bose

Procedura postepowania w sytuacji wystąpienia przypadku choroby zakaźnej wśród wychowanków w Niepublicznym Przedszkolu Fundacji Familijny Poznań Bose . Procedura postepowania w sytuacji wystąpienia przypadku choroby zakaźnej wśród wychowanków w Niepublicznym Przedszkolu Fundacji Familijny Poznań Bose Kotki 1 PODSTAWA PRAWNA: 1. Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie sanitarno-epidemiologiczne Nr./20...

Sprawozdanie sanitarno-epidemiologiczne Nr./20... Choroba wywołana przez ludzki wirus upośledzenia odporności: ogółem (B20-B24) Encefalopatie gąbczaste (choroba Creutzfeldta-Jakoba) (A81) Dur brzuszny (A01.0) Dury rzekome A. B. C. (A01.1-3) Salmonellozy:(A02)

Bardziej szczegółowo

Statystyczna analiza chorób zakaźnych, jakie wystąpiły w Krakowie w 2001 r. w porównaniu z ich występowaniem w Polsce Jednostka chorobowa

Statystyczna analiza chorób zakaźnych, jakie wystąpiły w Krakowie w 2001 r. w porównaniu z ich występowaniem w Polsce Jednostka chorobowa Załącznik nr Statystyczna analiza chorób zakaźnych, jakie wystąpiły w Krakowie w 00 r. w porównaniu z ich występowaniem w Polsce Jednostka chorobowa Polska Symbole wg Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

MZ-56 rok Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna we Wrocławiu

MZ-56 rok Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna we Wrocławiu możliwe prawdopodobne potwierdzone 0 1 2 3 4 5 6 7 1 A00 Cholera 2 A01.0 Dur brzuszny 3 A01.1-3 Dury rzekome A,B,C 4 A02.0 zatrucia pokarmowe UE/PL 5 363 368 252 5 A02.1 Salmonelozy posocznica PL 3 3 3

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU ZAGROŻENIA CHOROBĄ ZAKAŹNĄ.

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU ZAGROŻENIA CHOROBĄ ZAKAŹNĄ. .. Pieczęć Fundacji Familijny Poznań PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU ZAGROŻENIA CHOROBĄ ZAKAŹNĄ. OBOWIĄZUJĄCA w PUNKTACH PRZEDSZKOLNYCH o/ FAMILIJNA ŁÓDŹ w ramach wewnętrznego systemu zapewniania jakości

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA EPIDEMIOLOGICZNA W ZAKRESIE CHORÓB ZAKAŹNYCH

SYTUACJA EPIDEMIOLOGICZNA W ZAKRESIE CHORÓB ZAKAŹNYCH Sprawowanie nadzoru epidemiologicznego jest podstawowym zadaniem działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Zadanie to realizuje głównie pion epidemiologii, który każdego roku wdraża i kontroluje programy

Bardziej szczegółowo

MZ-56 MELDUNEK: Rok Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna we Wrocławiu

MZ-56 MELDUNEK: Rok Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna we Wrocławiu możliwe prawdopodobne potwierdzone 0 1 2 3 4 5 6 7 1 A00 Cholera 2 A01.0 Dur brzuszny 3 A01.1-3 Dury rzekome A,B,C 4 A02.0 zatrucia pokarmowe UE/PL 40 402 442 310 5 A02.1 Salmonelozy posocznica PL 4 4

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU ZAGROŻENIA CHOROBĄ ZAKAŹNĄ.

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU ZAGROŻENIA CHOROBĄ ZAKAŹNĄ. .. Pieczęć Fundacji Familijny Poznań PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU ZAGROŻENIA CHOROBĄ ZAKAŹNĄ. OBOWIĄZUJĄCA w PUNKTACH PRZEDSZKOLNYCH o/ FAMILIJNA WARSZAWA w ramach wewnętrznego systemu zapewniania

Bardziej szczegółowo

OCENA STANU SANITARNEGO I SYTUACJI EPIDEMIOLOGICZNEJ POWIATU NOWOSOLSKIEGO W ROKU 2010.

OCENA STANU SANITARNEGO I SYTUACJI EPIDEMIOLOGICZNEJ POWIATU NOWOSOLSKIEGO W ROKU 2010. OCENA STANU SANITARNEGO I SYTUACJI EPIDEMIOLOGICZNEJ POWIATU NOWOSOLSKIEGO W ROKU 21. LUTY 211 r. 1 Państwowa Inspekcja Sanitarna jest organem powołanym w celu ochrony zdrowia ludzkiego przed wpływem czynników

Bardziej szczegółowo

Więcej wiem, mniej choruję

Więcej wiem, mniej choruję Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w m. st. Warszawie Program profilaktyki chorób zakaźnych dla przedszkoli i szkół podstawowych Więcej wiem, mniej choruję Wprowadzenie do metodyki... Oddział

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lublinie o stanie bezpieczeństwa sanitarnego Miasta Lublin w roku 2013

INFORMACJA Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lublinie o stanie bezpieczeństwa sanitarnego Miasta Lublin w roku 2013 INFORMACJA Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lublinie o stanie bezpieczeństwa sanitarnego Miasta Lublin w roku 2013 Lublin, luty 2014 r. 1 SPIS TREŚCI Strona I. Wprowadzenie 3 II. Sytuacja

Bardziej szczegółowo

Oferujemy dwa rodzaje szczepionek przeciwko pneumokokom: 1. Przeznaczoną dla dzieci od 2 roku życia i dorosłych.

Oferujemy dwa rodzaje szczepionek przeciwko pneumokokom: 1. Przeznaczoną dla dzieci od 2 roku życia i dorosłych. 1. Pneumokoki Zakażenia pneumokokowe to infekcje wywołane przez bakterię Streptococcus pneumoniane, potocznie nazywane pneumokokami. Najczęstszymi inwazyjnymi chorobami spowodowanymi pneumokokami są: pneumokokowe

Bardziej szczegółowo

1. SYTUACJA EPIDEMIOLOGICZNA W ZAKRESIE CHORÓB ZAKAŹNYCH

1. SYTUACJA EPIDEMIOLOGICZNA W ZAKRESIE CHORÓB ZAKAŹNYCH III. OCENA SYTUACJI EPIDEMIOLOGICZNEJ W POWIECIE ŻAGAŃSKIM Do zakresu działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej w dziedzinie zapobiegania i zwalczania chorób zakaźnych należy: 1. dokonywanie analiz i ocen

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie bezpieczeństwa sanitarnego powiatu opatowskiego za 2014 rok Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opatowie

Informacja o stanie bezpieczeństwa sanitarnego powiatu opatowskiego za 2014 rok Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opatowie Informacja o stanie bezpieczeństwa sanitarnego powiatu opatowskiego za rok Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opatowie 2015 marzec Państwowa Inspekcja Sanitarna działając na podstawie ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

1) Sytuacja epidemiologiczna chorób zakaźnych

1) Sytuacja epidemiologiczna chorób zakaźnych 1) Sytuacja epidemiologiczna chorób zakaźnych Sytuację epidemiologiczną chorób zakaźnych w powiecie głogowskim należy uznać za korzystną. Obserwowany w roku 2016 wzrost zachorowań na niektóre choroby zakaźne

Bardziej szczegółowo

na podstawie sprawozdań MZ-56 i MZ-55

na podstawie sprawozdań MZ-56 i MZ-55 WOJ E WÓD ZKA STA CJA SAN ITA R N O -E PIDE MIOL OG IC ZNA W O LSZ T YNIE Sekcja Statystyki Medycznej i Informacji Zachorowania na niektóre choroby zakaźne i zatrucia w województwie warmińskomazurskim

Bardziej szczegółowo

na podstawie sprawozdań MZ-56 i MZ-55

na podstawie sprawozdań MZ-56 i MZ-55 WOJ E WÓD ZKA STA CJA SAN ITA R N O -E PIDE MIOL OG IC ZNA W O LSZ T YNIE Sekcja Statystyki Medycznej i Informacji Zachorowania na niektóre choroby zakaźne, zakażenia i zatrucia w województwie warmińskomazurskim

Bardziej szczegółowo

RAPORT 2009. Źródło: www.um.czluchow.pl

RAPORT 2009. Źródło: www.um.czluchow.pl RAPORT 29 Źródło: www.um.czluchow.pl STAN SANITARNY POWIATU CZŁUCHOWSKIEGO chciałbym podziękować za specyficzne podejście, które właśnie w Państwowej Inspekcji Sanitarnej dobrze się wyraŝa, Ŝe jest jasno

Bardziej szczegółowo

OCENA STANU SANITARNEGO I SYTUACJI EPIDEMIOLOGICZNEJ POWIATU NOWOSOLSKIEGO W ROKU 2011

OCENA STANU SANITARNEGO I SYTUACJI EPIDEMIOLOGICZNEJ POWIATU NOWOSOLSKIEGO W ROKU 2011 OCENA STANU SANITARNEGO I SYTUACJI EPIDEMIOLOGICZNEJ POWIATU NOWOSOLSKIEGO W ROKU 2011 LUTY 2012 r. 1 Szanowni Państwo, Głównym celem działalności Państwowej Inspekcji Sanitarnej jest ochrona zdrowia ludzkiego

Bardziej szczegółowo

WSTĘP. Z poważaniem Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Gorzowie Wlkp. dr n.med. Jolanta Świderska-Kopacz

WSTĘP. Z poważaniem Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Gorzowie Wlkp. dr n.med. Jolanta Świderska-Kopacz WSTĘP Służby sanitarne województwa lubuskiego realizowały w 2007r. swoje zadania statutowe, wynikające z ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej z zakresu zdrowia publicznego, poprzez

Bardziej szczegółowo

Ospa wietrzna w województwie pomorskim w 2015 r.

Ospa wietrzna w województwie pomorskim w 2015 r. Ospa wietrzna w województwie pomorskim w 2015 r. OPRACOWANIE ODDZIAŁ EPIDEMIOLOGII I STATYSTYKI WSSE W GDAŃSKU Spis treści Spis treści I. Dane ogólne 1 II. Dane dotyczące powiatów i gmin 3 III. Dane wg

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 26 lipca 2013 r. Poz. 848 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 10 lipca 2013 r.

Warszawa, dnia 26 lipca 2013 r. Poz. 848 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 10 lipca 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 26 lipca 2013 r. Poz. 848 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 10 lipca 2013 r. w sprawie zgłoszeń podejrzenia lub rozpoznania zakażenia, choroby

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA INSPEKCJA SANITARNA PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W ŚWIECIU

PAŃSTWOWA INSPEKCJA SANITARNA PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W ŚWIECIU PAŃSTWOWA INSPEKCJA SANITARNA PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W ŚWIECIU STAN BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO POWIATU ŚWIECKIEGO W 2016 ROKU Świecie, luty 2017 Spis treści Wstęp..... 4 Sytuacja epidemiologicznej

Bardziej szczegółowo

OCENA STANU BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO POWIATU SZCZECIN ZA 2011 r.

OCENA STANU BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO POWIATU SZCZECIN ZA 2011 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczecinie 71-342 Szczecin, ul. Wincentego Pola 6, tel.: 091-4870313, fax: 091-4861141 OCENA STANU BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO POWIATU SZCZECIN ZA 2011 r. SPIS

Bardziej szczegółowo

STAN SANITARNY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

STAN SANITARNY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO STAN SANITARNY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO 2014 WOJEWÓDZKA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W KRAKOWIE Stan sanitarny województwa małopolskiego w 2014 roku Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA

WOJEWÓDZKA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA WOJEWÓDZKA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W SZCZECINIE OCENA STANU BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W I PÓŁROCZU 2018 ROKU Szczecin, wrzesień 2018 r. 1 Zachodniopomorski Państwowy

Bardziej szczegółowo

na podstawie sprawozdań MZ-56 i MZ-55

na podstawie sprawozdań MZ-56 i MZ-55 WOJ E WÓD ZKA STA CJA SAN ITA R N O -E PIDE MIOL OG IC ZNA W O LSZ T YNIE Sekcja Statystyki Medycznej i Informacji Zachorowania na niektóre choroby zakaźne i zatrucia w województwie warmińskomazurskim

Bardziej szczegółowo

na podstawie sprawozdań MZ-56 i MZ-55

na podstawie sprawozdań MZ-56 i MZ-55 WOJ E WÓD ZKA STA CJA SAN ITA R N O -E PIDE MIOL OG IC ZNA W O LSZ T YNIE Sekcja Statystyki Medycznej i Informacji Zachorowania na niektóre choroby zakaźne, zakażenia i zatrucia w województwie warmińskomazurskim

Bardziej szczegółowo

Meldunek 5/B/08. o zachorowaniach na choroby zakaźne i zatruciach. zgłoszonych w okresie od 16.05 do 31.05.2008 r.

Meldunek 5/B/08. o zachorowaniach na choroby zakaźne i zatruciach. zgłoszonych w okresie od 16.05 do 31.05.2008 r. Narowy Instytut Zdrowia Publicznego Główny Inspektorat Sanitarny Państwowy Zakład Higieny Zakład Epidemiologii Departament Przeciwepidemiczny 00 Warszawa ul.chocimska 00 Warszawa ul.długa /0 Meldunek /B/0

Bardziej szczegółowo

Wirusy 2018 aktualne dane dotyczące zagrożeń epidemicznych

Wirusy 2018 aktualne dane dotyczące zagrożeń epidemicznych Wirusy 2018 aktualne dane dotyczące zagrożeń epidemicznych Dr med. Iwona Paradowska-Stankiewicz Zakład Epidemiologii Chorób Zakaźnych i Nadzoru Konsultant Krajowy w dziedzinie Epidemiologii Warszawa, 6

Bardziej szczegółowo

r r.

r r. Analizy i oceny epidemiologiczne PSSE w Pile za okres od 01.01.2007r. do 10.12.2017r. w odniesieniu do następujących chorób : Gruźlica, WZW typ B, Błonica, Tężec, Krztusiec, Poliomyelitis, HaemophilusInfluenzae,

Bardziej szczegółowo

OCENA STANU SANITARNEGO I SYTUACJI EPIDEMIOLOGICZNEJ POWIATU NOWOSOLSKIEGO W ROKU 2009.

OCENA STANU SANITARNEGO I SYTUACJI EPIDEMIOLOGICZNEJ POWIATU NOWOSOLSKIEGO W ROKU 2009. OCENA STANU SANITARNEGO I SYTUACJI EPIDEMIOLOGICZNEJ POWIATU NOWOSOLSKIEGO W ROKU 29. LUTY 21 r. 1 Państwowa Inspekcja Sanitarna jest organem powołanym w celu ochrony zdrowia ludzkiego przed wpływem czynników

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZCZEPIEŃ PROFILAKTYCZNYCH DZIECI I MŁODZIEŻY GMINY ZAGNAŃSK PRZECIWKO MENINGOKOKOM NA LATA 2013-2017

PROGRAM SZCZEPIEŃ PROFILAKTYCZNYCH DZIECI I MŁODZIEŻY GMINY ZAGNAŃSK PRZECIWKO MENINGOKOKOM NA LATA 2013-2017 Załącznik do Uchwały Nr 67/2013 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 26 sierpnia 2013 roku PROGRAM SZCZEPIEŃ PROFILAKTYCZNYCH DZIECI I MŁODZIEŻY GMINY ZAGNAŃSK PRZECIWKO MENINGOKOKOM NA LATA 2013-2017 Autor programu:

Bardziej szczegółowo

Szczepienia ochronne. Dr hab. med. Agnieszka Szypowska Dr med. Anna Taczanowska Lek. Katarzyna Piechowiak

Szczepienia ochronne. Dr hab. med. Agnieszka Szypowska Dr med. Anna Taczanowska Lek. Katarzyna Piechowiak Szczepienia ochronne Dr hab. med. Agnieszka Szypowska Dr med. Anna Taczanowska Lek. Katarzyna Piechowiak Klinika Pediatrii Warszawski Uniwersytet Medyczny Szczepienie (profilaktyka czynna) Podanie całego

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 22 lipca 2016 r. Poz. 1081

Warszawa, dnia 22 lipca 2016 r. Poz. 1081 Warszawa, dnia 22 lipca 2016 r. Poz. 1081 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 18 lipca 2016 r. w sprawie zgłaszania zakażeń i chorób zakaźnych oraz biologicznych czynników chorobotwórczych na obszarze

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA

WOJEWÓDZKA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA WOJEWÓDZKA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W SZCZECINIE OCENA STANU BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO ZA 2018 ROK Szczecin, marzec 2019 r. 1 Zachodniopomorski Państwowy Wojewódzki

Bardziej szczegółowo

Meldunek kwartalny 3/98

Meldunek kwartalny 3/98 Państwowy Zakład Higieny, Instytut NaukowoBadawczy Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej Zakład Epidemiologii Departament Zdrowia Publicznego 00 Warszawa ul.chocimska 00 Warszawa ul.miodowa Meldunek

Bardziej szczegółowo

CHOROBY ZAKAŹNE I ZATRUCIA W POLSCE W 2009 ROKU - UAKTUALNIENIE Infectious diseases and poisonings in Poland in 2009 - Update

CHOROBY ZAKAŹNE I ZATRUCIA W POLSCE W 2009 ROKU - UAKTUALNIENIE Infectious diseases and poisonings in Poland in 2009 - Update CHOROBY ZAKAŹNE ZATRUCA W POLSCE W 00 ROKU UAKTUALNENE nfectious diseases and poisonings in Poland in 00 Update Zmiany zgłoszone do Zakładu Epidemiologii NZPPZH w okresie od października 00 r. do grudnia

Bardziej szczegółowo

Szczepienia ochronne rekomendowane w wybranych narażeniach zawodowych

Szczepienia ochronne rekomendowane w wybranych narażeniach zawodowych Szczepienia ochronne rekomendowane w wybranych narażeniach zawodowych Materiały informacyjne Wprowadzenie Wykonywanie szczepień ochronnych u pracowników należy rozpatrywać w dwóch perspektywach: korzyści

Bardziej szczegółowo

Epidemiologia chorób zakaźnych Łańcuch epidemiczny są to kolejne etapy przenoszenia się drobnoustrojów z jednego gospodarza na drugiego.

Epidemiologia chorób zakaźnych Łańcuch epidemiczny są to kolejne etapy przenoszenia się drobnoustrojów z jednego gospodarza na drugiego. Epidemiologia chorób zakaźnych Łańcuch epidemiczny są to kolejne etapy przenoszenia się drobnoustrojów z jednego gospodarza na drugiego. Składa się z następujących ogniw: 1. Źródło zakażenia organizm ludzki

Bardziej szczegółowo

Anna Skop. Zachęcam do zapoznania się z prezentacja na temat szczepień.

Anna Skop. Zachęcam do zapoznania się z prezentacja na temat szczepień. W ostatnim tygodniu kwietnia obchodziliśmy Europejski Tydzień Szczepień. Jest to inicjatywa Światowej Organizacji Zdrowia, WHO. W związku z tą inicjatywą w naszej szkole w maju prowadzona jest kampania,

Bardziej szczegółowo

Meldunek 4/B/05. o zachorowaniach na choroby zakaźne i zatruciach. zgłoszonych w okresie od 16.04 do 30.04.2005 r.

Meldunek 4/B/05. o zachorowaniach na choroby zakaźne i zatruciach. zgłoszonych w okresie od 16.04 do 30.04.2005 r. Państwowy Zakład Higieny Główny Inspektorat Sanitarny Zakład Epidemiologii Departament Przeciwepidemiczny 00 Warszawa ulchocimska 00 Warszawa uldługa /0 Meldunek /B/0 o zachorowaniach na choroby zakaźne

Bardziej szczegółowo

STAN BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO MIASTA GDAŃSKA

STAN BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO MIASTA GDAŃSKA PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W GDAŃSKU POWIATOWA STACJA SANITARNO EPIDEMIOLOGICZNA W GDAŃSKU UL. WAŁOWA 27, 80-858 GDAŃSK STAN BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO MIASTA GDAŃSKA za rok 2017 GDAŃSK 2018

Bardziej szczegółowo

250, w tym 160 wywiadów epidemiologicznych 2 600,00

250, w tym 160 wywiadów epidemiologicznych 2 600,00 I. SEKCJA EPIDEMIOLOGII 1. Kierunki działania: 1) Sprawowanie bieżącego nadzoru nad zgłoszonymi chorobami zakaźnymi oraz podejmowanie działań w kierunku wczesnego wykrycia i nie dopuszczenia do wystąpienia

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W NOWEJ SOLI OCENA SYTUACJI EPIDEMIOLOGICZNEJ I STANU SANITARNEGO OBIEKTÓW W POWIECIE NOWOSOLSKIM ZA 2012 ROK

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W NOWEJ SOLI OCENA SYTUACJI EPIDEMIOLOGICZNEJ I STANU SANITARNEGO OBIEKTÓW W POWIECIE NOWOSOLSKIM ZA 2012 ROK PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W NOWEJ SOLI OCENA SYTUACJI EPIDEMIOLOGICZNEJ I STANU SANITARNEGO OBIEKTÓW W POWIECIE NOWOSOLSKIM ZA 212 ROK NOWA SÓL marzec 213 Szanowni Państwo Ocena o stanie

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo. Z poważaniem. Lubuski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny. dr n.med. Jolanta Świderska-Kopacz

Szanowni Państwo. Z poważaniem. Lubuski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny. dr n.med. Jolanta Świderska-Kopacz Szanowni Państwo Mam przyjemność przedstawić Państwu raport o stanie bezpieczeństwa sanitarnego województwa lubuskiego w 2010 roku. Prezentowane opracowanie oparte jest o wyniki działalności merytoryczno-kontrolnej

Bardziej szczegółowo

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Bielsku-Białej

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Bielsku-Białej Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Bielsku-Białej Ocena stanu sanitarnego - informacja o stanie bezpieczeństwa sanitarnego miasta Bielska-Białej za rok 27 Bielsko-Biała marzec 28 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Czy potrzebujemy nowych. szczepionek. Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego-Paostwowy Zakład Higieny Konferencja Prasowa 20.04.

Czy potrzebujemy nowych. szczepionek. Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego-Paostwowy Zakład Higieny Konferencja Prasowa 20.04. Czy potrzebujemy nowych szczepionek Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego-Paostwowy Zakład Higieny Konferencja Prasowa 20.04.2015 Ewa Bernatowska Klinika Immunologii Instytut Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka

Bardziej szczegółowo

STAN BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO MIASTA GDAŃSKA

STAN BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO MIASTA GDAŃSKA PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W GDAŃSKU POWIATOWA STACJA SANITARNO EPIDEMIOLOGICZNA W GDAŃSKU UL. WAŁOWA 27, 80-858 GDAŃSK STAN BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO MIASTA GDAŃSKA za rok 2015 STAN BEZPIECZEŃSTWA

Bardziej szczegółowo

Stan sanitarny. województwa małopolskiego w 2015 roku. Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie

Stan sanitarny. województwa małopolskiego w 2015 roku. Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie Stan sanitarny województwa małopolskiego w 2015 roku Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie Kierujący zespołem autorskim/opracowanie graficzne: lek wet. Jarosław Foremny, lek. med. Maciej

Bardziej szczegółowo

I. SYTUACJA EPIDEMIOLOGICZNA WYBRANYCH CHORÓB ZAKAŹNYCH ( fragment Oceny sytuacji epidemiologicznej woj. zachodniopomorskiego za 2011 rok)

I. SYTUACJA EPIDEMIOLOGICZNA WYBRANYCH CHORÓB ZAKAŹNYCH ( fragment Oceny sytuacji epidemiologicznej woj. zachodniopomorskiego za 2011 rok) I. SYTUACJA EPIDEMIOLOGICZNA WYBRANYCH CHORÓB ZAKAŹNYCH ( fragment Oceny sytuacji epidemiologicznej woj. zachodniopomorskiego za 2011 rok) 1.1. SYTUACJA EPIDEMIOLOGICZNA WYBRANYCH CHORÓB ZAKAŹNYCH Ocena

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA

WOJEWÓDZKA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA WOJEWÓDZKA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W SZCZECINIE OCENA STANU BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W I PÓŁROCZU 2016 ROKU Szczecin, wrzesień 2016 r. 1 Zachodniopomorski Państwowy

Bardziej szczegółowo

Ocena stanu sanitarnego i sytuacji epidemiologicznej w powiecie świebodzińskim za rok 2012

Ocena stanu sanitarnego i sytuacji epidemiologicznej w powiecie świebodzińskim za rok 2012 Ocena stanu sanitarnego i sytuacji epidemiologicznej za rok 2012 Świebodzin marzec 2013 r. Powiat Świebodziński Opracowano w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Świebodzinie Zespół autorski

Bardziej szczegółowo

Program profilaktyki chorób zakaźnych dla przedszkoli i szkół podstawowych Więcej wiem, mniej choruję

Program profilaktyki chorób zakaźnych dla przedszkoli i szkół podstawowych Więcej wiem, mniej choruję Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w m. st. Warszawie Program profilaktyki chorób zakaźnych dla przedszkoli i szkół podstawowych Więcej wiem, mniej choruję Metodyka programu Uzasadnienie podjętych

Bardziej szczegółowo

Stan sanitarny. województwa małopolskiego w 2016 roku. Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie

Stan sanitarny. województwa małopolskiego w 2016 roku. Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie Stan sanitarny województwa małopolskiego w 2016 roku Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie Kierujący zespołem autorskim/opracowanie graficzne: lek wet. Jarosław Foremny, lek. med. Maciej

Bardziej szczegółowo

Stan sanitarny Małopolski w 2011 roku

Stan sanitarny Małopolski w 2011 roku Strona 2 Stan sanitarny Małopolski w 2011 roku Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie Kierujący zespołem autorskim: mgr Agnieszka Hejmo, mgr inż. Marek Obrzud. Zespół autorski: mgr inż.

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA

WOJEWÓDZKA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA WOJEWÓDZKA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W SZCZECINIE OCENA STANU BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO ZA 2016 ROK Szczecin, marzec 2017 r. 1 Zachodniopomorski Państwowy Wojewódzki

Bardziej szczegółowo

ZASZCZEP SIĘ PRZED PODRÓŻĄ WOJEWÓDZKA STACJA SANITARNO EPIDEMIOLOGICZNA W POZNANIU

ZASZCZEP SIĘ PRZED PODRÓŻĄ WOJEWÓDZKA STACJA SANITARNO EPIDEMIOLOGICZNA W POZNANIU INFORMACJA NA TEMAT SZCZEPIEŃ OCHRONNYCH PRZED WYJAZDEM ZA GRANICĘ W ciągu ostatnich lat zauważa się wzrost liczby osób wyjeżdżających poza granice Polski. Szczepienia dla osób wyjeżdżających wiążą się

Bardziej szczegółowo

Małgorzata Stępień, Katarzyna Piwowarow WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY TYPU B W POLSCE W 2012 ROKU

Małgorzata Stępień, Katarzyna Piwowarow WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY TYPU B W POLSCE W 2012 ROKU PRZEGL EPIDEMIOL 2014; 68: 363-367 Kronika epidemiologiczna Małgorzata Stępień, Katarzyna Piwowarow WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY TYPU B W POLSCE W 2012 ROKU Zakład Epidemiologii Narodowego Instytutu Zdrowia

Bardziej szczegółowo

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Bielsku-Białej

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Bielsku-Białej Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Bielsku-Białej Ocena stanu sanitarnego - informacja o stanie bezpieczeństwa sanitarnego miasta Bielska-Białej za rok 8 Bielsko-Biała marzec 9 Spis treści I.

Bardziej szczegółowo

w zakresie epidemiologii

w zakresie epidemiologii WOJEWÓDZKA STACJA SANITARNO - EPIDEMIOLOGICZNA w S Z C Z E C I N I E O C E N A stanu sanitarnego i sytuacji epidemiologicznej województwa zachodniopomorskiego w 2010 roku w zakresie epidemiologii Szczecin

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z DZIAŁALNOŚCI STANOWISKA DS. EPIDEMIOLOGII POWIATOWEJ STACJI SANITARNO- EPIDEMIOLOGICZNEJ W SŁUPCY ZA ROK 2013

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z DZIAŁALNOŚCI STANOWISKA DS. EPIDEMIOLOGII POWIATOWEJ STACJI SANITARNO- EPIDEMIOLOGICZNEJ W SŁUPCY ZA ROK 2013 SPRAWOZDANIE ROCZNE Z DZIAŁALNOŚCI STANOWISKA DS. EPIDEMIOLOGII POWIATOWEJ STACJI SANITARNO- EPIDEMIOLOGICZNEJ W SŁUPCY ZA ROK 2013 OCENA SYTUACJI EPIDEMIOLOGICZNEJ CHORÓB ZAKAŹNYCH I ZAKAŻEŃ W 2013 ROKU

Bardziej szczegółowo

Historia i przyszłość szczepień

Historia i przyszłość szczepień IV Europejski Tydzień Szczepień 20-26 kwietnia 2009 Historia i przyszłość szczepień Prof. dr hab. Andrzej Zieliński Zakład Epidemiologii Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego Błonica Zapadalność i umieralność

Bardziej szczegółowo

Stan sanitarny Małopolski w 2012 roku

Stan sanitarny Małopolski w 2012 roku Stan sanitarny Małopolski w 2012 roku Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie Kierujący zespołem autorskim / opracowanie graficzne: Agnieszka Hejmo, Katarzyna Jakus. Zespół autorski: Katarzyna

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA

WOJEWÓDZKA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA WOJEWÓDZKA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W SZCZECINIE OCENA STANU BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W I PÓŁROCZU 2015 ROKU Szczecin, wrzesień 2015 r. 1 Zachodniopomorski Państwowy

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO MIASTA KATOWICE 2017

INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO MIASTA KATOWICE 2017 INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO MIASTA KATOWICE 2017 Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Katowicach Spis treści: I. Sytuacja epidemiologiczna w zakresie chorób zakaźnych 4 1. Sytuacja

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA

WOJEWÓDZKA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA WOJEWÓDZKA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W SZCZECINIE OCENA STANU BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO ZA 2017 ROK Szczecin, marzec 2018 r. 1 Zachodniopomorski Państwowy Wojewódzki

Bardziej szczegółowo

Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Bartoszycach RAPORT O STANIE SANITARNO HIGIENICZNYM POWIATU BARTOSZYCKIEGO ZA 2018 ROK

Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Bartoszycach RAPORT O STANIE SANITARNO HIGIENICZNYM POWIATU BARTOSZYCKIEGO ZA 2018 ROK Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Bartoszycach RAPORT O STANIE SANITARNO HIGIENICZNYM POWIATU BARTOSZYCKIEGO ZA 2018 ROK Spis treści: I. Działalność Państwowej Inspekcji Sanitarnej w 2018 r.....5

Bardziej szczegółowo

SZCZEPIENIA OCHRONNE U DOROSŁYCH lek. Kamil Chudziński Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii CSK MSW w Warszawie 10.11.2015 Szczepionki Zabite lub żywe, ale odzjadliwione drobnoustroje/toksyny +

Bardziej szczegółowo