Sytuacja epidemiologiczna w zakresie chorób zakaźnych powiatów nowosolskiego i wschowskiego w roku 2005.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sytuacja epidemiologiczna w zakresie chorób zakaźnych powiatów nowosolskiego i wschowskiego w roku 2005."

Transkrypt

1 Sytuacja epidemiologiczna w zakresie chorób zakaźnych powiatów nowosolskiego i wschowskiego w roku Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Nowej Soli nadzoruje teren dwóch powiatów, podzielonych na 0 gmin, o łącznej powierzchni.395 km 2. Ludność powiatów wg stanu na r: powiat nowosolski : osób w tym : mężczyzn i kobiet mieszkańcy miast: ogółem osób, w tym mężczyzn i kobiet, mieszkańcy wsi: ogółem : osoby, w tym mężczyzn i kobiety powiat wschowski : osób, w tym mężczyzn i kobiet mieszkańcy miast ogółem osoby, w tym 9.60 mężczyzn i 0.26kobiet mieszkańcy wsi ogółem9.44 osoby, w tym mężczyzn i 9.55 kobiet. Ogółem w obu powiatach mieszka osób, w tym mężczyzn i kobiety. mieszkańcy miast , w tym mężczyzn i kobiety mieszkańcy wsi , w tym mężczyzn i kobiet. W 2005.roku działania Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Nowej Soli ukierunkowane były przede wszystkim na zapobieganie występowaniu i szerzeniu się chorób zakaźnych. Szczególne zaniepokojenie w roku 2005 budziły przesłanki świadczące o potencjalnym zagrożeniu wystąpienia pandemii grypy, tj. zachorowań o światowym zasięgu. Nie mniej istotne z punktu nadzoru epidemiologicznego, były napływające doniesienia o występowaniu u ludzi zachorowań wywołanych wirusem ptasiej grypy,odznaczających się ciężkim przebiegiem i wysoką śmiertelnością. Dotychczas wszystkie rozpoznane przypadki zakażeń miały charakter odzwierzęcy i dotyczyły niemal wyłącznie osób związanych zawodowo z hodowlą drobiu. Pojawiły się jednak doniesienia, świadczące o możliwości przełamania przez wirusa H5N bariery gatunkowej i nabycia zdolności do epidemicznego szerzenia się zakażeń wśród ludzi. W celu monitorowania sytuacji epidemiologicznej grypy, wprowadzono system nadzoru SENTINEL, koordynowany przez Krajowy Ośrodek ds. Grypy (we współpracy ze Światową Organizacją Zdrowia). Taki system rejestracji, w którym uczestniczy również PSSE w Nowej Soli, zwiększa szanse wczesnej identyfikacji szczepu wirusa, wywołującego epidemiczne zachorowania. Sytuację epidemiologiczną w powiatach nowosolskim i wschowskim w roku 2005 można określić jako korzystną. Wyjątek stanowią zachorowania na wirusowe zapalenia wątroby szerzące się drogą krwi, dla których wskaźniki zapadalności były wyższe niż notowane w województwie lubuskim i na terenie całego kraju. Znacznie korzystniej przedstawiały się natomiast wskaźniki opisujące zatrucia pokarmowe wywołane pałeczkami Salmonella.

2 Wielkość zachorowań na choroby zakaźne w roku sprawozdawczym oraz zapadalność / na mieszkańców / w porównaniu z rokiem 2004 przedstawiono w załączonych tabelach. I. Zakażenia krwiopochodne. W grupie wirusowych zapaleń wątroby szerzących się drogą naruszenia ciągłości tkanki, wskaźnik zapadalności zarejestrowany w roku 2005r 29,4 był znacznie wyższy od notowanego w roku porównawczym (22,2).Wzrost zachorowań dotyczył obu typów wzw szerzących się drogą krwi. Fakt ten jest sprzeczny z obserwowaną w kraju tendencją spadkową zachorowań na HBV i ostatnio stwierdzanym zahamowaniem wzrostu przypadków HCV. Rozkład zachorowań na wirusowe zapalenie wątroby typu B w roku 2005 ze względu na wiek i płeć przedstawia poniższa tabela. Grupa wiekowa Mężczyźni Kobiety Razem % udziału Liczba Wskaźnik Liczba Wskaźnik Liczba Wskaźnik zachorowań zapadalności zachorowań zapadalności zachorowań zapadalności 5-9 lat - -,55,56 9, lata 3 4,9,55 4 2,38 36, lat,6,55 2,56 8, lata - -,55 0,79 9, lat, ,79 9, lata,6,55 2,56 8,2 Razem 6 9,8 5 7,7 8,74 00 Zgłoszono zachorowań na HBV (zap. 8,7), tj. prawie dwukrotnie więcej niż w roku 2004 (6 przypadków wsk. zap.4,79), w tym 2 z ostrym przebiegiem. Biorąc pod uwagę środowisko, wyższą zapadalność odnotowano wśród mieszkańców miast (0,35) niż osób mieszkających we wsi (6,8). Ze względu na płeć populację bardziej narażoną na zachorowanie stanowili mężczyźni (wsk.zap.9,8) niż kobiety (wsk.zap.7,7). Analiza przypadków wzw typu B pod kątem wieku chorych, potwierdza utrzymującą się tendencję wysokiej zapadalności wśród osób młodych, głównie mężczyzn w przedziale wiekowym lata. Żadna z nich w trakcie prowadzonego dochodzenia epidemiologicznego, nie przyznała się do pobierania narkotyków którąkolwiek drogą. W dalszym ciągu w grupie zachorowań szerzących się drogą krwi,największy udział miały wirusowe zapalenia wątroby typu C. W roku sprawozdawczym zgłoszono 26 zachorowań na HCV( 5 przypadków więcej niż w roku 2004), z których 3 miały przebieg ostry a pozostałe postać przewlekłą. Wskaźnik zapadalności na HCV ukształtował się na poziomie 20,7 i był najwyższy w okresie ostatnich pięciu lat 2

3 Rozkład zachorowań na wzw typu C ze względu na płeć i wiek przedstawia poniższa tabela. Grupa wiekowa Liczba zachorowań Mężczyźni Kobiety Razem Wskaźnik Liczba Wskaźnik zapadalności zachorowań zapadalności Liczba zachorowań Wskaźnik zapadalności % udziału lata,6 2 3, 3 2,38, lat 4 6,5,5 5 3,97 9, lata, ,79 3, lat,6,5 2,59 7, lat 2 3,2 3 4,6 5 3,97 9, lat 2 3,2,5 3 2,38, lat 2 3,2 3 4,6 5 3,97 9, lat,6,5 2,59 7,7 Razem 4 22,9 2 8, ,67 00 Wpływ środowiska i płci na wielkość wskaźnika zapadalności był podobny jak w roku porównawczym. Zdecydowaną większość chorych 9 osób (73%) stanowili mieszkańcy miast- wskaźnik zapadalności 24,6 wieś natomiast była miejscem zamieszkania 7 osób (27%) wskaźnik zapadalności -4,4. Populacją bardziej narażoną byli mężczyźni, wśród których wystąpiło 4 przypadków HCV (53,8%), wsk. zap.22,9. Zachorowania u 2 kobiet stanowiły 46,2 % wszystkich zgłoszeń, wskaźnik zapadalności 8,6. Osoby obarczone największym ryzykiem zachorowania, zakwalifikowano do trzech grup wiekowych: lat,40-44 lata i lata, w których zanotowano po 5 zachorowań ( łącznie 57,6% chorych). Szczególny niepokój budzi wzrost odsetka chorych w młodym wieku, bowiem udział osób w przedziale wiekowym 20-29lat, stanowił 30,7% zarejestrowanych przypadków HCV. W związku z powyższym ponownie dokonano szczegółowej analizy zachorowań, uwzględniającej wszystkie okoliczności sprzyjające zakażeniu wirusami wzw typu B i C. Niewątpliwy wpływ na liczbę zachorowań miały stwierdzone w kilku przypadkach czynniki związane ze statusem społecznym chorych, przede wszystkim narkomania, alkoholizm i pobyty w zakładach karnych. Nie mniej jednak istotne wydaje się wzmożenie nadzoru nad zakładami świadczącymi zabiegi naruszające ciągłość tkanki, zarówno medyczne, jak i pozamedyczne. Niezbędna staje się również intensyfikacja działalności oświatowej wśród różnych grup zawodowych, szczególnie personelu medycznego, osób zatrudnionych w zakładach kosmetycznych, fryzjerskich, salonach tatuażu itp. oraz ludności cywilnej. II Zachorowania szerzące się drogą pokarmową. W roku 2005 zarejestrowano 46 zatruć pokarmowych wywołanych pałeczkami Salmonella (zapadalność 36,6 ),to jest o 23 przypadki mniej niż w roku porównawczym (69 przyp.- zapad. 54,97). Ze względów klinicznych 42 chorych hospitalizowano. W analizowanym okresie wystąpiły tylko 2 ogniska zbiorowych zatruć pokarmowych, obejmujące 6 osób, co znacząco wpłynęło na obniżenie liczby zarejestrowanych salmoneloz 3

4 pokarmowych. Przyczyną zatrucia 4-osobowej rodziny były naleśniki z farszem serowym z dodatkiem surowych jaj przygotowane w domu, natomiast pozostałych 2 osób - prawdopodobnie ciastka z kremem. W obu przypadkach czynnikiem etiologicznym były pałeczki Salmonella Enteritidis. Salmonelozy pokarmowe indywidualne wystąpiły u 40 osób. Wzmożone zachorowania rejestrowano od maja do października (36 przyp. 78%). Zapadalność wśród kobiet (4,8) była wyższa niż dla mężczyzn (3). Wpływ środowiska zaznaczył się zdecydowanie wyższą zapadalnością dla mieszkańców miast (33 przyp. 42,7) niż osób mieszkających na wsi (3 przyp. 26,8). Biorąc pod uwagę wiek chorych, największy udział w salmonelozach miały dzieci do l. 4 60,9% ( w tym 2,7% dzieci do lat 2 ). Badania mikrobiologiczne próbek żywności, podejrzanej o zatrucie prowadzono tylko w ogniskach zbiorowych zatruć. W pozostałych przypadkach przyczynę zachorowania ustalano wywiadowo. Zatrucie pokarmowe chorzy łączyli najczęściej ze spożyciem : - potraw zawierających surowe jaja kurze (bądź poddane niedostatecznej obróbce termicznej, - parówek, - ciastek z kremem. W kilku przypadkach okolicznością sprzyjającą zakażeniom, mógł być brak należytej higieny w środowisku domowym chorych. Podczas likwidacji ognisk podejmowano działania zmierzające do ustalenia źródła zakażenia oraz poprawy stanu sanitarno-higienicznego obiektów produkcji, bądź dystrybucji żywności. Prowadzono również działalność oświatowo - edukacyjną społeczeństwa. W 2005.r zarejestrowano także ognisko zbiorowego zatrucia grzybami, któremu uległa pięcioosobowa rodzina. Pomimo, że w badaniach mikologicznych nie stwierdzono obecności zarodników grzybów trujących, chorych z klinicznie rozpoznanym zespołem sromotnikowym umieszczono w oddziałach toksykologii w Poznaniu i Krakowie. U jednej z osób nastąpił zgon. Z wywiadu epidemiologicznego wynika, że rodzina spożywała grzyby blaszkowe (pieczarki, czubajki kanie i gołąbki),wśród których mogły być muchomory sromotnikowe. III Zachorowania objęte Programem Szczepień Ochronnych. W grupie chorób, przeciwko którym prowadzona jest profilaktyka szczepienna, nie zanotowano istotnych zmian. Nie zgłoszono żadnego zachorowania na błonicę, tężec, krztusiec, poliomyelitis i odrę. Zarejestrowano 3 przypadków różyczki (zap.0,3),tj. o jedno zachorowanie więcej niż w roku 2004(zap.,2). Wszystkie zachorowania wystąpiły u dzieci w wieku 0-9 lat (7 dziewczynek i 6 chłopców).w dwóch przypadkach zachorowanie wystąpiło po szczepieniu wykonanym zgodnie z kalendarzem szczepień. Zanotowano dalszy spadek zachorowań na świnkę, co ma związek z powiększeniem się populacji uodpornionej w sposób naturalny (epidemia wyrównawcza w latach ) i częściowo poprzez szczepienia ochronne, w tym również prowadzone w ramach programów poza kalendarzem szczepień. 4

5 Z całego nadzorowanego terenu zgłoszono tylko 26 przypadków świnki- wskaźnik zap.20,7. Zachorowania przebiegały bez powikłań i nie wymagały hospitalizacji. W roku 2005 rozwinięto także działalność promującą zdrowie. Dzięki współpracy z samorządami lokalnymi udało się zrealizować szczepienia przeciwko śwince dla następnej grupy dzieci z terenu obu powiatów ( łącznie zaszczepiono około 670 dzieci ).Wdrożono również działania na rzecz uodpornienia dzieci przeciwko chorobom wywołanym przez Haemophilus influenzae, którym nie zagwarantowano szczepień w ramach kalendarza. Sporządziła: Kierownik Oddziału Nadzoru Sanitarnego J. Meissner. 5

6 Tab. Zachorowania i zapadalność na choroby zakaźne w roku 2005 w porównaniu do roku w obu powiatach razem Rok 2005 Rok 2004 Lp. Jednostka chorobowa Liczba zachor. Zapadalność na Liczba zachorowań Zapadalność na Salmonelozy zatrucia pok , ,9 2 Salmonelozy pozajelitowe 2, Inne bakteryjne zakażenia jelitowe określ.i nieokreślone - - 5,9 wywołane przez 3 2,4 - - Campylobacter 4. Lamblioza 0, Wirusowe i inne określone 27 2, ,3 zakażenia jelitowe ogółem wywołane przez rotawirusy 2 6,7 - - inne wirusowe zakażenia jelit 6 4, Wirusowe i inne zakażenia 7 3,5 7 3,5 jelit u dzieci do l.2 7. Biegunki u dzieci do l.2 2,6 2,6 8. Bruceloza - - 0,79 9. Różyca 0, Listerioza wrodzona - - 0,79. Krztusiec - - 0,79 2. Płonica 29 23,0 0 7,96 3. Posocznica paciorkowcowa - - 0,79 gronkowcowa 9 7,2 - - wyw.przez bakterie G(-) 7 5,6 - - inne określone i nieokreślone 2,6 6 4,8 4. Promienica 2,6 2,6 5. Róża 4, 2 9,6 6. Borelioza z Lyme 0 7,9 9 7,2 7. Szczepienia po narażeniu na 4, 8 6,4 wściekliznę 8. Wirusowe zapal.opon mózg. - 0,79 4 3,2 inne określone i nieokreśl. 9. Ospa wietrzna , ,7 20. Różyczka 3 0,3 4,2 2. WZW typu A - - 0, WZW typu B 8,7 6 4,8 23. WZW typu C 26 20,67 2 6,7 24. WZW inne i nieokreślone - - 0,79 6

7 25. Choroba wyw. przez HIV 0, Cytomegalia ,4 27. Świnka 26 20, ,0 28. Mononukleoza zakaźna 2,6 2,6 29. Grzybice-ogółem 3 2, skóry (dermatofitozy) 2, kandydoza 0, Toksoplazmoza 0,79 4 3,2 3. Glistnica 5 3, Owsica 0, Toksokaroza 0, Świerzb 8 6,4 2 9,6 35. Choroba wywołana przez S. pneumoniae(inwazyjna)-gółem -zapalenie opon mózgowych 0,79 0,79 0,79 0, Bakter. zapal. opon mózg. lub/i mózgu-inne określone 0, inne nieokreślone 3 2,4 3 2,4 37. Zapal.mózgu inne i nieokr , Grypa ogółem ,6 39. Zapalenia płuc - zakaźne 43 34,2 8 6,4 40. Posocznica bakter. noworodka 0, Zatrucia grzybami 7 5, Inne zatrucia - lekami ,2 - alkoholem 8,7 7 5,6 - innymi subst. zazw. nie stosow. celach leczniczych 8 6,4 2,6 Tab.2 Zachorowania i zapadalność na choroby zakaźne w roku 2005 w porównaniu do roku 2004r- w powiecie nowosolskim Rok 2005 Rok 2004 Lp. Jednostka chorobowa Liczba Zapadalność Liczba Zapadalność zachorowań na zachorowań na Salmonelozy zatrucia pok ,0 45 5,8 2. Salmonelozy pozajelitowe 2 2, Inne bakteryjne zakaż. jelit. 3 3,45 3 4,98 4. Inne bakteryjne zakażenia - - 0,53 jelitowe u dzieci do lat 2 5. Wirus.zakaż. jelit. ogółem 24 27,7 3 35,74 wywołane przez rotawirusy 20 23,0 6. Inne wirusowe zakaż.jelit. 4 4,6 7. Wirusowe i inne zakażenia 7 9,6 6 8,4 jelitowe u dzieci do l.2 8. Płonica 25 28,8 9 0,4 9. Posocznica paciorkowcowa - -, 0. Posocznica gronkowcowa 8 9,

8 . Posocznica wywołana przez 6 6,9, bakterie G (-) 2. Posocznica inna określona i 2 2,3 5 5,8 nieokreślona 3. Róża 0,5 7 8, 4. Borelioza 9 0,4 5 5,8 5. Szczepienia na wściekliznę - 0,5 6 6,9 po narażeniu 6. Wirusowe zapal.opon mózg ,6 określone i nieokreślone 7. Ospa wietrzna , ,5 8. Różyczka ,9 9. WZW typu A - -,5 20 WZW typu B 7 8, 4 4,6 2 WZW typu C 4 6, 6 8,4 22 WZW inne i nieokrślone - -,5 23. Cytomegalia ,3 24. Świnka 9 2, ,8 25. Mononukleoza zakaźna,5 2 2,3 26. Toksoplazmoza ,6 27. Grzybice kandydoza, Glistnica 5 5, Owsica, Lamblioza, Toksokaroza, Świerzb 4 4,6 2 3,8 33. Choroba wywołana przez S. pneumoniae (inwaz.) og. -zapalenie opon mózgowych 34. Bakteryjne zapal.opon mózg. lub/i mózgu inne określone inne nieokreślone 35. Zapalenie mózgu inne i nieokreślone 36. Zapalenia płuc o etiologii zakaźnej 37. Posocznica bakteryjna,5,5,5,5, ,3 2 2, , , 7 8,,5 - - noworodka 38. Listerioza wrodzona - -,5 39. Zatrucia grzybami 6 6, Inne zatrucia -lekami,5 7 8, - alkoholem 9 0,4 7 8, - innymi subst. zazw.nie stosow w celach leczniczych 6 6,9 2 2,3 8

9 Tab.3 Zachorowania i zapadalność na choroby zakaźne w roku 2005 w porównaniu do roku 2004r w powiecie wschowskim Lp. Jednostka chorobowa Liczba zachorowa ń Rok 2005 Rok 2004 Zapadalność Liczba na zachorowań Zapadalność na Salmonelozy zatrucia pok ,9 2. Inne bakt. zakaż. jelit.-og. -w tym u dzieci do l ,2 5,2 3. Wirus. zakaż. jelit.-og. 3 7,7 2 5,2 4. Inne wirusowe zakażenia jelit 2 5, Wirusowe i inne zakażenia - - 2,6 jelitowe u dzieci do lat 2 6. Biegunka u dzieci do l ,2 7. Różyca 2, Płonica 4 0, Posocznica gronkowcowa 2, Posocznica wywołana przez 2,6 - - bakterie G(-). Inne posocznice - - 2,6 2. Promienica 2 5, 2 5, 3. Róża - ogółem 4 0,3 5 2,9 4. Borelioza 2,6 2,6 5. Styczność i narażenie na 4 0,3 2 5,2 wściekliznę -szczepienia 6. Wirus. zapal. opon mózg. - 2,6 - - inne określ. i nieokreśl. 7. Bakteryjne zapalenie opon 2,6 - - mózg.i/lub mózgu-nieokreśl. 8. Zapal. mózgu-inne i nieokr. 2, Ospa wietrzna 4 36,5 5 3,6 20. Różyczka 6 5,4 2,6 2. WZW typu B 4 0,2 2 5, 22. WZW typu C 2 30,8 5 2,9 23. Świnka 7 7,9 3 77,4 24. Mononukleoza zakaźna 2, Grzybice skóry 2 5, Toksoplazmoza 2, Świerzb 4 0,3 2 5,2 28. Zapalenia płuc - zakaźne 3 7,7 2,6 29 Zatrucia lekami - - 2,6 30. Zatrucia alkoholem 2 5, Zatrucia subst. zaw. nie stos. w 2 5,

10 celach leczniczych 32. Zatrucia grzybami 2,

Sytuacja epidemiologiczna terenu nadzorowanego przez PSSE w Nowej Soli w I półroczu r.

Sytuacja epidemiologiczna terenu nadzorowanego przez PSSE w Nowej Soli w I półroczu r. Sytuacja epidemiologiczna terenu nadzorowanego przez PSSE w Nowej Soli w I półroczu 2006. r. Pierwsza połowa 2006 roku charakteryzowała się przede wszystkim nagłym wzrostem zapadalności na płonicę. Odnotowano

Bardziej szczegółowo

Sytuacja epidemiologiczna terenu nadzorowanego przez PSSE w Nowej Soli w roku 2006.

Sytuacja epidemiologiczna terenu nadzorowanego przez PSSE w Nowej Soli w roku 2006. Sytuacja epidemiologiczna terenu nadzorowanego przez PSSE w Nowej Soli w roku 2006. Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Nowej Soli nadzoruje teren powiatów nowosolskiego i wschowskiego, podzielonych

Bardziej szczegółowo

Sytuacja epidemiologiczna w powiecie wschowskim w I półroczu 2014 r.

Sytuacja epidemiologiczna w powiecie wschowskim w I półroczu 2014 r. Sytuacja epidemiologiczna w powiecie wschowskim w I półroczu 14 r. W I półroczu 14 roku na terenie powiatu wschowskiego nie odnotowano chorób zakaźnych określanych jako importowane, wiążące się z wyjazdami

Bardziej szczegółowo

Sytuacja epidemiologiczna terenu nadzorowanego przez PSSE w Nowej Soli w I półroczu r.

Sytuacja epidemiologiczna terenu nadzorowanego przez PSSE w Nowej Soli w I półroczu r. Sytuacja epidemiologiczna terenu nadzorowanego przez PSSE w Nowej Soli w I półroczu 2007. r. Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Nowej Soli nadzoruje teren powiatów nowosolskiego i wschowskiego,

Bardziej szczegółowo

ZACHOROWANIA NA NIEKTÓRE CHOROBY ZAKAŹNE W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2012 R.

ZACHOROWANIA NA NIEKTÓRE CHOROBY ZAKAŹNE W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2012 R. ZACHOROWANIA NA NIEKTÓRE CHOROBY ZAKAŹNE W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2012 R. W 2012 r. (oraz dla porównania w 2011 r.) do stacji sanitarno epidemiologicznych woj. pomorskiego zgłoszono zachorowania na poniższe

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA EPIDEMIOLOGICZNA W ZAKRESIE CHORÓB ZAKAŹNYCH

SYTUACJA EPIDEMIOLOGICZNA W ZAKRESIE CHORÓB ZAKAŹNYCH Sprawowanie nadzoru epidemiologicznego jest podstawowym zadaniem działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Zadanie to realizuje głównie pion epidemiologii, który każdego roku wdraża i kontroluje programy

Bardziej szczegółowo

STAN SANITARNY województwa świętokrzyskiego 2007

STAN SANITARNY województwa świętokrzyskiego 2007 Wojewódzka Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Kielcach STAN SANITARNY województwa świętokrzyskiego 2007 B i b l i o t e k a m o n i t o r i n g u s a n i t a r n e g o K i e l c e 2 0 0 7 I. OCENA ZAGROŻENIA

Bardziej szczegółowo

Statystyczna analiza chorób zakaźnych, jakie wystąpiły w Krakowie w 2001 r. w porównaniu z ich występowaniem w Polsce Jednostka chorobowa

Statystyczna analiza chorób zakaźnych, jakie wystąpiły w Krakowie w 2001 r. w porównaniu z ich występowaniem w Polsce Jednostka chorobowa Załącznik nr Statystyczna analiza chorób zakaźnych, jakie wystąpiły w Krakowie w 00 r. w porównaniu z ich występowaniem w Polsce Jednostka chorobowa Polska Symbole wg Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Zachorowania na wybrane choroby zakaźne- porównanie sierpień 2011/2012. Jednostka chorobowa Liczba zachorowań 2012 2011

Bardziej szczegółowo

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Zachorowania na wybrane choroby zakaźne- porównanie grudzień 2011/2012. Jednostka chorobowa Liczba zachorowań 2012 2011

Bardziej szczegółowo

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Zachorowania na wybrane choroby zakaźne- porównanie wrzesień 2011/2012. Liczba zachorowań 2012 2011 Cholera Dur brzuszny

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA EPIDEMIOLOGICZNA W ZAKRESIE CHORÓB ZAKAŹNYCH

SYTUACJA EPIDEMIOLOGICZNA W ZAKRESIE CHORÓB ZAKAŹNYCH Sprawowanie nadzoru epidemiologicznego jest podstawowym zadaniem Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Zadanie to realizuje głównie pion epidemiologii, który każdego roku wdraża i kontroluje programy zapobiegania

Bardziej szczegółowo

Sytuacja epidemiologiczna w powiecie nowosolskim w I półroczu 2008 r.

Sytuacja epidemiologiczna w powiecie nowosolskim w I półroczu 2008 r. Sytuacja epidemiologiczna w powiecie nowosolskim w I półroczu 28 r. W I półroczu 28 roku nie notowano chorób zakaźnych szczególnie niebezpiecznych, w tym określanych jako importowane, wiążące się z wyjazdami

Bardziej szczegółowo

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Zachorowania na wybrane choroby zakaźne- porównanie listopad 2011/2012. Jednostka chorobowa Liczba zachorowań 2012 2011

Bardziej szczegółowo

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Zachorowania na wybrane choroby zakaźne- porównanie lipiec 2011/2012. Jednostka chorobowa Liczba zachorowań 2012 2011

Bardziej szczegółowo

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Zachorowania i zapadalność na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i w powiecie białostockim od 1 stycznia do

Bardziej szczegółowo

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Zachorowania i zapadalność na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i w powiecie białostockim od 1 stycznia do

Bardziej szczegółowo

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Zachorowania i zapadalność na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i w powiecie białostockim od 1 stycznia do

Bardziej szczegółowo

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Zachorowania i zapadalność na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i w powiecie białostockim od 1 stycznia do

Bardziej szczegółowo

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Zachorowania i zapadalność na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i w powiecie białostockim od 1 stycznia do

Bardziej szczegółowo

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Zachorowania i zapadalność na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i w powiecie białostockim od 1 stycznia do

Bardziej szczegółowo

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Zachorowania i zapadalność na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i w powiecie białostockim od 1 stycznia do

Bardziej szczegółowo

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Lp. wg ICD-1 Zachorowania na wybrane choroby zakaźne- porównanie listopad 21/211. 211 21 1 A Cholera 2 A1. Dur brzuszny

Bardziej szczegółowo

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Lp. wg ICD- Zachorowania na wybrane choroby zakaźne- porównanie kwiecień /..-3...-3.. A Cholera A. Dur brzuszny 3 A.-3

Bardziej szczegółowo

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Zachorowania i zapadalność na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i w powiecie białostockim od 1 stycznia do

Bardziej szczegółowo

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Zachorowania i zapadalność na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i w powiecie białostockim od 1 stycznia do

Bardziej szczegółowo

Sytuacja epidemiologiczna chorób zakaźnych w powiecie nowosolskim w 2009 roku

Sytuacja epidemiologiczna chorób zakaźnych w powiecie nowosolskim w 2009 roku Sytuacja epidemiologiczna chorób zakaźnych w powiecie nowosolskim w 29 roku Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Nowej Soli nadzoruje teren powiatów nowosolskiego i wschowskiego, obejmujących

Bardziej szczegółowo

MZ-56 rok Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna we Wrocławiu

MZ-56 rok Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna we Wrocławiu możliwe prawdopodobne potwierdzone 0 1 2 3 4 5 6 7 1 A00 Cholera 2 A01.0 Dur brzuszny 3 A01.1-3 Dury rzekome A,B,C 4 A02.0 zatrucia pokarmowe UE/PL 5 363 368 252 5 A02.1 Salmonelozy posocznica PL 3 3 3

Bardziej szczegółowo

MZ-56 MELDUNEK: Rok Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna we Wrocławiu

MZ-56 MELDUNEK: Rok Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna we Wrocławiu możliwe prawdopodobne potwierdzone 0 1 2 3 4 5 6 7 1 A00 Cholera 2 A01.0 Dur brzuszny 3 A01.1-3 Dury rzekome A,B,C 4 A02.0 zatrucia pokarmowe UE/PL 40 402 442 310 5 A02.1 Salmonelozy posocznica PL 4 4

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie sanitarno-epidemiologiczne Nr./20...

Sprawozdanie sanitarno-epidemiologiczne Nr./20... Choroba wywołana przez ludzki wirus upośledzenia odporności: ogółem (B20-B24) Encefalopatie gąbczaste (choroba Creutzfeldta-Jakoba) (A81) Dur brzuszny (A01.0) Dury rzekome A. B. C. (A01.1-3) Salmonellozy:(A02)

Bardziej szczegółowo

Więcej wiem, mniej choruję

Więcej wiem, mniej choruję Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w m. st. Warszawie Program profilaktyki chorób zakaźnych dla przedszkoli i szkół podstawowych Więcej wiem, mniej choruję Wprowadzenie do metodyki... Oddział

Bardziej szczegółowo

Sytuacja epidemiologiczna w powiecie nowosolskim w I półroczu 2014 roku

Sytuacja epidemiologiczna w powiecie nowosolskim w I półroczu 2014 roku Sytuacja epidemiologiczna w powiecie nowosolskim w I półroczu 2014 roku W Polsce od wielu lat obserwuje się spadkową tendencję występowania wielu chorób zakaźnych jako skutek m.in. realizacji obowiązkowych

Bardziej szczegółowo

Epidemiologia 1. SYTUACJA EPIDEMIOLOGICZNA W ZAKRESIE CHORÓB ZAKAŹNYCH.

Epidemiologia 1. SYTUACJA EPIDEMIOLOGICZNA W ZAKRESIE CHORÓB ZAKAŹNYCH. . SYTUACJA EPIDEMIOLOGICZNA W ZAKRESIE CHORÓB ZAKAŹNYCH. Zapobieganie występowaniu chorób zakaźnych jest jednym z istotnych zadań, które realizowane są przez Państwową Inspekcję Sanitarną. W ramach zapobiegania

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA EPIDEMIOLOGICZNA W ZAKRESIE CHORÓB ZAKAŹNYCH

SYTUACJA EPIDEMIOLOGICZNA W ZAKRESIE CHORÓB ZAKAŹNYCH Sprawowanie nadzoru epidemiologicznego jest podstawowym zadaniem działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Zadanie to realizuje głównie pion epidemiologii, który każdego roku wdraża i kontroluje programy

Bardziej szczegółowo

w sprawie zgłoszeń podejrzenia lub rozpoznania zakażenia, choroby zakaźnej lub zgonu z powodu zakażenia lub choroby zakaźnej;

w sprawie zgłoszeń podejrzenia lub rozpoznania zakażenia, choroby zakaźnej lub zgonu z powodu zakażenia lub choroby zakaźnej; ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 10 lipca 2013 r. w sprawie zgłoszeń podejrzenia lub rozpoznania zakażenia, choroby zakaźnej lub zgonu z powodu zakażenia lub choroby zakaźnej Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

na podstawie sprawozdań MZ-56 i MZ-55

na podstawie sprawozdań MZ-56 i MZ-55 WOJ E WÓD ZKA STA CJA SAN ITA R N O -E PIDE MIOL OG IC ZNA W O LSZ T YNIE Sekcja Statystyki Medycznej i Informacji Zachorowania na niektóre choroby zakaźne i zatrucia w województwie warmińskomazurskim

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie bezpieczeństwa sanitarnego powiatu opatowskiego za 2014 rok Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opatowie

Informacja o stanie bezpieczeństwa sanitarnego powiatu opatowskiego za 2014 rok Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opatowie Informacja o stanie bezpieczeństwa sanitarnego powiatu opatowskiego za rok Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opatowie 2015 marzec Państwowa Inspekcja Sanitarna działając na podstawie ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Procedura postepowania w sytuacji wystąpienia przypadku choroby zakaźnej wśród wychowanków w Niepublicznym Przedszkolu Fundacji Familijny Poznań Bose

Procedura postepowania w sytuacji wystąpienia przypadku choroby zakaźnej wśród wychowanków w Niepublicznym Przedszkolu Fundacji Familijny Poznań Bose . Procedura postepowania w sytuacji wystąpienia przypadku choroby zakaźnej wśród wychowanków w Niepublicznym Przedszkolu Fundacji Familijny Poznań Bose Kotki 1 PODSTAWA PRAWNA: 1. Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU ZAGROŻENIA CHOROBĄ ZAKAŹNĄ.

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU ZAGROŻENIA CHOROBĄ ZAKAŹNĄ. .. Pieczęć Fundacji Familijny Poznań PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU ZAGROŻENIA CHOROBĄ ZAKAŹNĄ. OBOWIĄZUJĄCA w PUNKTACH PRZEDSZKOLNYCH o/ FAMILIJNA ŁÓDŹ w ramach wewnętrznego systemu zapewniania jakości

Bardziej szczegółowo

WYBRANE CHOROBY ZAKAŹNE I ZATRUCIA W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2011 R. (BIULETYN ROCZNY)

WYBRANE CHOROBY ZAKAŹNE I ZATRUCIA W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2011 R. (BIULETYN ROCZNY) WYBRANE CHOROBY ZAKAŹNE I ZATRUCIA W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2011 R. (BIULETYN ROCZNY) Gdańsk, 2012 r. Spis treści strona 1. Dur brzuszny (A01.0) 7 2. Dury rzekome A,B,C (A01.1-3) 7 3. Salmonelozy (A02)

Bardziej szczegółowo

na podstawie sprawozdań MZ-56 i MZ-55

na podstawie sprawozdań MZ-56 i MZ-55 WOJ E WÓD ZKA STA CJA SAN ITA R N O -E PIDE MIOL OG IC ZNA W O LSZ T YNIE Sekcja Statystyki Medycznej i Informacji Zachorowania na niektóre choroby zakaźne, zakażenia i zatrucia w województwie warmińskomazurskim

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU ZAGROŻENIA CHOROBĄ ZAKAŹNĄ.

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU ZAGROŻENIA CHOROBĄ ZAKAŹNĄ. .. Pieczęć Fundacji Familijny Poznań PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU ZAGROŻENIA CHOROBĄ ZAKAŹNĄ. OBOWIĄZUJĄCA w PUNKTACH PRZEDSZKOLNYCH o/ FAMILIJNA WARSZAWA w ramach wewnętrznego systemu zapewniania

Bardziej szczegółowo

na podstawie sprawozdań MZ-56 i MZ-55

na podstawie sprawozdań MZ-56 i MZ-55 WOJ E WÓD ZKA STA CJA SAN ITA R N O -E PIDE MIOL OG IC ZNA W O LSZ T YNIE Sekcja Statystyki Medycznej i Informacji Zachorowania na niektóre choroby zakaźne i zatrucia w województwie warmińskomazurskim

Bardziej szczegółowo

1. SYTUACJA EPIDEMIOLOGICZNA W ZAKRESIE CHORÓB ZAKAŹNYCH

1. SYTUACJA EPIDEMIOLOGICZNA W ZAKRESIE CHORÓB ZAKAŹNYCH III. OCENA SYTUACJI EPIDEMIOLOGICZNEJ W POWIECIE ŻAGAŃSKIM Do zakresu działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej w dziedzinie zapobiegania i zwalczania chorób zakaźnych należy: 1. dokonywanie analiz i ocen

Bardziej szczegółowo

na podstawie sprawozdań MZ-56 i MZ-55

na podstawie sprawozdań MZ-56 i MZ-55 WOJ E WÓD ZKA STA CJA SAN ITA R N O -E PIDE MIOL OG IC ZNA W O LSZ T YNIE Sekcja Statystyki Medycznej i Informacji Zachorowania na niektóre choroby zakaźne, zakażenia i zatrucia w województwie warmińskomazurskim

Bardziej szczegółowo

OCENA STANU SANITARNEGO I SYTUACJI EPIDEMIOLOGICZNEJ POWIATU NOWOSOLSKIEGO W ROKU 2010.

OCENA STANU SANITARNEGO I SYTUACJI EPIDEMIOLOGICZNEJ POWIATU NOWOSOLSKIEGO W ROKU 2010. OCENA STANU SANITARNEGO I SYTUACJI EPIDEMIOLOGICZNEJ POWIATU NOWOSOLSKIEGO W ROKU 21. LUTY 211 r. 1 Państwowa Inspekcja Sanitarna jest organem powołanym w celu ochrony zdrowia ludzkiego przed wpływem czynników

Bardziej szczegółowo

CHOROBY ZAKAŹNE, CHOROBY PRZENOSZONE DROGĄ PŁCIOWĄ, SZCZEPIENIA OCHRONNE

CHOROBY ZAKAŹNE, CHOROBY PRZENOSZONE DROGĄ PŁCIOWĄ, SZCZEPIENIA OCHRONNE CHOROBY ZAKAŹNE, CHOROBY PRZENOSZONE DROGĄ PŁCIOWĄ, SZCZEPIENIA OCHRONNE ZACHOROWANIA NA NIEKTÓRE CHOROBY ZAKAŹNE W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM LICZBY BEZWZGLĘDNE Wyszczególnienie ICD - 10 2010 2013 2014 Bakteryj

Bardziej szczegółowo

Zachorowania zgłoszone w IV kwartale 1999 r. wg województw

Zachorowania zgłoszone w IV kwartale 1999 r. wg województw Państwowy Zakład Higieny, Instytut NaukowoBadawczy Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej Zakład Epidemiologii Departament Zdrowia Publicznego 00 Warszawa ul.chocimska 00 Warszawa ul.miowa Meldunek kwartalny

Bardziej szczegółowo

CHOROBY ZAKAŹNE I ZATRUCIA W POLSCE W 2010 ROKU - UAKTUALNIENIE

CHOROBY ZAKAŹNE I ZATRUCIA W POLSCE W 2010 ROKU - UAKTUALNIENIE CHOROBY ZAKAŹNE I ZATRUCIA W POLSCE W 00 ROKU UAKTUALNIENIE Infectious diseases and poisonings in Poland in 00 Update Zmiany zgłoszone do Zakładu Epidemiologii NIZPPZH w okresie od października 0 r. do

Bardziej szczegółowo

Wirusy 2018 aktualne dane dotyczące zagrożeń epidemicznych

Wirusy 2018 aktualne dane dotyczące zagrożeń epidemicznych Wirusy 2018 aktualne dane dotyczące zagrożeń epidemicznych Dr med. Iwona Paradowska-Stankiewicz Zakład Epidemiologii Chorób Zakaźnych i Nadzoru Konsultant Krajowy w dziedzinie Epidemiologii Warszawa, 6

Bardziej szczegółowo

Analiza sytuacji epidemiologicznej zachorowań na ospę wietrzną na terenie powiatu raciborskiego w latach 2010 2014

Analiza sytuacji epidemiologicznej zachorowań na ospę wietrzną na terenie powiatu raciborskiego w latach 2010 2014 PSSE RACIBÓRZ Analiza sytuacji epidemiologicznej zachorowań na ospę wietrzną na terenie powiatu raciborskiego w latach 21 214 CEL OPRACOWANIA: Celem niniejszego opracowania była ocena sytuacji epidemiologicznej

Bardziej szczegółowo

Anna Skop. Zachęcam do zapoznania się z prezentacja na temat szczepień.

Anna Skop. Zachęcam do zapoznania się z prezentacja na temat szczepień. W ostatnim tygodniu kwietnia obchodziliśmy Europejski Tydzień Szczepień. Jest to inicjatywa Światowej Organizacji Zdrowia, WHO. W związku z tą inicjatywą w naszej szkole w maju prowadzona jest kampania,

Bardziej szczegółowo

Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Wieruszowie

Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Wieruszowie Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Wieruszowie Hcv HCV to wirus zapalenia wątroby typu C EPIDEMIOLOGIA Wg danych Państwowego Zakładu Higieny i Instytutu Hematologii i Transfuzjologii, uznawanych

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA

WOJEWÓDZKA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA WOJEWÓDZKA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W SZCZECINIE OCENA STANU BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W I PÓŁROCZU 2018 ROKU Szczecin, wrzesień 2018 r. 1 Zachodniopomorski Państwowy

Bardziej szczegółowo

r r.

r r. Analizy i oceny epidemiologiczne PSSE w Pile za okres od 01.01.2007r. do 10.12.2017r. w odniesieniu do następujących chorób : Gruźlica, WZW typ B, Błonica, Tężec, Krztusiec, Poliomyelitis, HaemophilusInfluenzae,

Bardziej szczegółowo

Ocena stanu sanitarnego i sytuacji epidemiologicznej w powiecie świebodzińskim za rok 2012

Ocena stanu sanitarnego i sytuacji epidemiologicznej w powiecie świebodzińskim za rok 2012 Ocena stanu sanitarnego i sytuacji epidemiologicznej za rok 2012 Świebodzin marzec 2013 r. Powiat Świebodziński Opracowano w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Świebodzinie Zespół autorski

Bardziej szczegółowo

Sytuacja epidemiologiczna choroby meningokokowej w województwie

Sytuacja epidemiologiczna choroby meningokokowej w województwie Sytuacja epidemiologiczna choroby meningokokowej w województwie śląskim w latach 07-. Analizie poddano zgłoszenia zachorowań na chorobę meningokokową w latach 07- na terenie województwa śląskiego. ZakaŜenia

Bardziej szczegółowo

RAPORT 2009. Źródło: www.um.czluchow.pl

RAPORT 2009. Źródło: www.um.czluchow.pl RAPORT 29 Źródło: www.um.czluchow.pl STAN SANITARNY POWIATU CZŁUCHOWSKIEGO chciałbym podziękować za specyficzne podejście, które właśnie w Państwowej Inspekcji Sanitarnej dobrze się wyraŝa, Ŝe jest jasno

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LX/268/2018 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 26 kwietnia 2018 r.

UCHWAŁA NR LX/268/2018 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 26 kwietnia 2018 r. UCHWAŁA NR LX/268/2018 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie przyjęcia informacji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Golubiu-Dobrzyniu o stanie bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Meldunek 5/B/08. o zachorowaniach na choroby zakaźne i zatruciach. zgłoszonych w okresie od 16.05 do 31.05.2008 r.

Meldunek 5/B/08. o zachorowaniach na choroby zakaźne i zatruciach. zgłoszonych w okresie od 16.05 do 31.05.2008 r. Narowy Instytut Zdrowia Publicznego Główny Inspektorat Sanitarny Państwowy Zakład Higieny Zakład Epidemiologii Departament Przeciwepidemiczny 00 Warszawa ul.chocimska 00 Warszawa ul.długa /0 Meldunek /B/0

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA

WOJEWÓDZKA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA WOJEWÓDZKA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W SZCZECINIE OCENA STANU BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO ZA 2018 ROK Szczecin, marzec 2019 r. 1 Zachodniopomorski Państwowy Wojewódzki

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W NOWEJ SOLI OCENA SYTUACJI EPIDEMIOLOGICZNEJ I STANU SANITARNEGO OBIEKTÓW W POWIECIE NOWOSOLSKIM ZA 2012 ROK

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W NOWEJ SOLI OCENA SYTUACJI EPIDEMIOLOGICZNEJ I STANU SANITARNEGO OBIEKTÓW W POWIECIE NOWOSOLSKIM ZA 2012 ROK PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W NOWEJ SOLI OCENA SYTUACJI EPIDEMIOLOGICZNEJ I STANU SANITARNEGO OBIEKTÓW W POWIECIE NOWOSOLSKIM ZA 212 ROK NOWA SÓL marzec 213 Szanowni Państwo Ocena o stanie

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA INSPEKCJA SANITARNA PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W ŚWIECIU

PAŃSTWOWA INSPEKCJA SANITARNA PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W ŚWIECIU PAŃSTWOWA INSPEKCJA SANITARNA PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W ŚWIECIU STAN BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO POWIATU ŚWIECKIEGO W 2016 ROKU Świecie, luty 2017 Spis treści Wstęp..... 4 Sytuacja epidemiologicznej

Bardziej szczegółowo

STAN BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO

STAN BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W GOLUBIU-DOBRZYNIU 87-400 GOLUB-DOBRZYŃ UL. DR J. G. KOPPA 1A tel./fax (56) 683-24-42; (56) 683-24-85; e-mail:psse.golubdobrzyn@pis.gov.pl; www. pssegolubdobrzyn.pl;

Bardziej szczegółowo

OCENA STANU SANITARNEGO I SYTUACJI EPIDEMIOLOGICZNEJ POWIATU NOWOSOLSKIEGO W ROKU 2011

OCENA STANU SANITARNEGO I SYTUACJI EPIDEMIOLOGICZNEJ POWIATU NOWOSOLSKIEGO W ROKU 2011 OCENA STANU SANITARNEGO I SYTUACJI EPIDEMIOLOGICZNEJ POWIATU NOWOSOLSKIEGO W ROKU 2011 LUTY 2012 r. 1 Szanowni Państwo, Głównym celem działalności Państwowej Inspekcji Sanitarnej jest ochrona zdrowia ludzkiego

Bardziej szczegółowo

Ospa wietrzna w województwie pomorskim w 2015 r.

Ospa wietrzna w województwie pomorskim w 2015 r. Ospa wietrzna w województwie pomorskim w 2015 r. OPRACOWANIE ODDZIAŁ EPIDEMIOLOGII I STATYSTYKI WSSE W GDAŃSKU Spis treści Spis treści I. Dane ogólne 1 II. Dane dotyczące powiatów i gmin 3 III. Dane wg

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLII/187/2017 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 27 kwietnia 2017 r.

UCHWAŁA NR XLII/187/2017 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 27 kwietnia 2017 r. UCHWAŁA NR XLII/187/2017 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie przyjęcia informacji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Golubiu-Dobrzyniu o stanie bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Bielsku-Białej

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Bielsku-Białej Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Bielsku-Białej Ocena stanu sanitarnego - informacja o stanie bezpieczeństwa sanitarnego miasta Bielska-Białej za rok 27 Bielsko-Biała marzec 28 Spis treści

Bardziej szczegółowo

CHOROBY ZAKAŹNE, CHOROBY PRZENOSZONE DROGĄ PŁCIOWĄ, SZCZEPIENIA OCHRONNE

CHOROBY ZAKAŹNE, CHOROBY PRZENOSZONE DROGĄ PŁCIOWĄ, SZCZEPIENIA OCHRONNE CHOROBY ZAKAŹNE, CHOROBY PRZENOSZONE DROGĄ PŁCIOWĄ, SZCZEPIENIA OCHRONNE ZACHOROWANIA NA NIEKTÓRE CHOROBY ZAKAŹNE W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM LICZBY BEZWZGLĘDNE Wyszczególnienie ICD - 10 2010 2014 2015 Bakteryj

Bardziej szczegółowo

Program profilaktyki chorób zakaźnych dla przedszkoli i szkół podstawowych Więcej wiem, mniej choruję

Program profilaktyki chorób zakaźnych dla przedszkoli i szkół podstawowych Więcej wiem, mniej choruję Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w m. st. Warszawie Program profilaktyki chorób zakaźnych dla przedszkoli i szkół podstawowych Więcej wiem, mniej choruję Metodyka programu Uzasadnienie podjętych

Bardziej szczegółowo

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Bielsku-Białej

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Bielsku-Białej Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Bielsku-Białej Ocena stanu sanitarnego - informacja o stanie bezpieczeństwa sanitarnego miasta Bielska-Białej za rok 8 Bielsko-Biała marzec 9 Spis treści I.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr IV/18/2015 Rady Miejskiej w Policach z dnia 27 stycznia 2015 r.

UCHWAŁA Nr IV/18/2015 Rady Miejskiej w Policach z dnia 27 stycznia 2015 r. UCHWAŁA Nr IV/18/2015 Rady Miejskiej w Policach z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie realizacji w 2015 roku przez gminę Police programu profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dzieci zamieszkałych na

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/66/2019 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 24 kwietnia 2019 r.

UCHWAŁA NR IX/66/2019 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 24 kwietnia 2019 r. UCHWAŁA NR IX/66/2019 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie przyjęcia informacji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Golubiu-Dobrzyniu o stanie bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XVI/153/2016 Rady Miejskiej w Policach z dnia 23 lutego 2016 r.

UCHWAŁA Nr XVI/153/2016 Rady Miejskiej w Policach z dnia 23 lutego 2016 r. UCHWAŁA Nr XVI/153/2016 Rady Miejskiej w Policach z dnia 23 lutego 2016 r. w sprawie realizacji w 2016 roku przez gminę Police programu profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dzieci zamieszkałych na

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA

WOJEWÓDZKA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA WOJEWÓDZKA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W SZCZECINIE OCENA STANU BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO ZA 2017 ROK Szczecin, marzec 2018 r. 1 Zachodniopomorski Państwowy Wojewódzki

Bardziej szczegółowo

Szczepienia ochronne. Nadzór nad realizacją obowiązkowego Programu Szczepień Ochronnych

Szczepienia ochronne. Nadzór nad realizacją obowiązkowego Programu Szczepień Ochronnych Szczepienia ochronne Państwowi Powiatowi Inspektorzy Sanitarni realizują Program Szczepień Ochronnych ustalany corocznie na podstawie badań stanu uodpornienia populacji oraz w zależności od aktualnej sytuacji

Bardziej szczegółowo

ZAKAŻENIA SZPITALNE. Michał Pytkowski Zdrowie Publiczne III rok

ZAKAŻENIA SZPITALNE. Michał Pytkowski Zdrowie Publiczne III rok ZAKAŻENIA SZPITALNE Michał Pytkowski Zdrowie Publiczne III rok REGULACJE PRAWNE WHO Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

Wirusologia 2019 XII EDYCJA DOBRO INDYWIDUALNE CZY PUBLICZNE? PSO 2019

Wirusologia 2019 XII EDYCJA DOBRO INDYWIDUALNE CZY PUBLICZNE? PSO 2019 Wirusologia 2019 XII EDYCJA 21.05.2019 SZCZEPIENIA OCHRONNE DOBRO INDYWIDUALNE CZY PUBLICZNE? PSO 2019 Izabela Kucharska _ Zastępca Głównego Inspektora Sanitarnego Podstawy prawne szczepień Art. 17 ustawy

Bardziej szczegółowo

STAN SANITARNY POWIATU OSTROWIECKIEGO 2018 POWIATOWA STACJA SANITARNO EPIDEMIOLOGICZNA W OSTROWCU ŚW.

STAN SANITARNY POWIATU OSTROWIECKIEGO 2018 POWIATOWA STACJA SANITARNO EPIDEMIOLOGICZNA W OSTROWCU ŚW. POWIATOWA STACJA SANITARNO EPIDEMIOLOGICZNA W OSTROWCU ŚW. STAN SANITARNY powiatu ostrowieckiego 2018 1 2 Szanowni Państwo, Zapraszam Państwa do zapoznania się z cyklicznie wydawanym przez Powiatową Stację

Bardziej szczegółowo

1) Sytuacja epidemiologiczna chorób zakaźnych

1) Sytuacja epidemiologiczna chorób zakaźnych 1) Sytuacja epidemiologiczna chorób zakaźnych Sytuację epidemiologiczną chorób zakaźnych w powiecie głogowskim należy uznać za korzystną. Obserwowany w roku 2016 wzrost zachorowań na niektóre choroby zakaźne

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO MIASTA KATOWICE 2017

INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO MIASTA KATOWICE 2017 INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO MIASTA KATOWICE 2017 Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Katowicach Spis treści: I. Sytuacja epidemiologiczna w zakresie chorób zakaźnych 4 1. Sytuacja

Bardziej szczegółowo

Wiesław Magdzik, Mirosław P. Czarkowski CHOROBY ZAKAŹNE W POLSCE W 1997 ROKU

Wiesław Magdzik, Mirosław P. Czarkowski CHOROBY ZAKAŹNE W POLSCE W 1997 ROKU K R O N I K A E P I D E M I O L O G I C Z N A 1 9 9 7 PRZEG EPID, 1999, 53, 1-2, 3-12 Wiesław Magdzik, Mirosław P. Czarkowski CHOROBY ZAKAŹNE W POLSCE W 1997 ROKU W latach 1980-1996, a więc przez okres

Bardziej szczegółowo

CHOROBY ZAKAŹNE I ZATRUCIA W POLSCE W 2009 ROKU - UAKTUALNIENIE Infectious diseases and poisonings in Poland in 2009 - Update

CHOROBY ZAKAŹNE I ZATRUCIA W POLSCE W 2009 ROKU - UAKTUALNIENIE Infectious diseases and poisonings in Poland in 2009 - Update CHOROBY ZAKAŹNE ZATRUCA W POLSCE W 00 ROKU UAKTUALNENE nfectious diseases and poisonings in Poland in 00 Update Zmiany zgłoszone do Zakładu Epidemiologii NZPPZH w okresie od października 00 r. do grudnia

Bardziej szczegółowo

Sytuacja epidemiologiczna w zakresie chorób zakaźnych

Sytuacja epidemiologiczna w zakresie chorób zakaźnych Sytuacja epidemiologiczna w zakresie chorób zakaźnych Przedstawiona ocena sytuacji epidemiologicznej chorób zakaźnych oparta jest na analizie danych zgromadzonych w 17 roku, z uwzględnieniem wieloletnich

Bardziej szczegółowo

Stan sanitarny powiatu proszowickiego w 2014 roku. Katarzyna Bandoła PPIS w Proszowicach

Stan sanitarny powiatu proszowickiego w 2014 roku. Katarzyna Bandoła PPIS w Proszowicach Stan sanitarny powiatu proszowickiego w 2014 roku Katarzyna Bandoła PPIS w Proszowicach Szczepienia ochronne Nadzór nad podmiotami leczniczymi i chorobami zakaźnymi Nadzór zapobiegawczy Higiena środowiska

Bardziej szczegółowo

STAN SANITARNY I SYTUACJA EPIDEMIOLOGICZNA POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO W 2016 ROKU

STAN SANITARNY I SYTUACJA EPIDEMIOLOGICZNA POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO W 2016 ROKU PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W GOLUBIU-DOBRZYNIU 87-400 GOLUB-DOBRZYŃ UL. DR J. G. KOPPA 1A tel./fax (56) 683-24-42; (56) 683-24-85; e-mail:psse.golubdobrzyn@pis.gov.pl; www. pssegolubdobrzyn.pl;

Bardziej szczegółowo

STAN BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO MIASTA GDAŃSKA

STAN BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO MIASTA GDAŃSKA PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W GDAŃSKU POWIATOWA STACJA SANITARNO EPIDEMIOLOGICZNA W GDAŃSKU UL. WAŁOWA 27, 80-858 GDAŃSK STAN BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO MIASTA GDAŃSKA za rok 2017 GDAŃSK 2018

Bardziej szczegółowo

WSTĘP. Z poważaniem Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Gorzowie Wlkp. dr n.med. Jolanta Świderska-Kopacz

WSTĘP. Z poważaniem Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Gorzowie Wlkp. dr n.med. Jolanta Świderska-Kopacz WSTĘP Służby sanitarne województwa lubuskiego realizowały w 2007r. swoje zadania statutowe, wynikające z ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej z zakresu zdrowia publicznego, poprzez

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 26 lipca 2013 r. Poz. 848 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 10 lipca 2013 r.

Warszawa, dnia 26 lipca 2013 r. Poz. 848 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 10 lipca 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 26 lipca 2013 r. Poz. 848 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 10 lipca 2013 r. w sprawie zgłoszeń podejrzenia lub rozpoznania zakażenia, choroby

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA

WOJEWÓDZKA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA WOJEWÓDZKA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W SZCZECINIE OCENA STANU BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO ZA 2016 ROK Szczecin, marzec 2017 r. 1 Zachodniopomorski Państwowy Wojewódzki

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM 87-700 Aleksandrów Kujawski ul. Słowackiego 8a tel. 054 282 42 06 fax 054 282 23 34 e-mail: pssealeksandrowkuj@poczta.internetdsl.pl PIS-072-1/2009

Bardziej szczegółowo

SZCZEPIENIA OCHRONNE. www.korektorzdrowia.pl www.watchhealthcare.eu. aktualny kalendarz szczepień, argumenty za i przeciw szczepieniom

SZCZEPIENIA OCHRONNE. www.korektorzdrowia.pl www.watchhealthcare.eu. aktualny kalendarz szczepień, argumenty za i przeciw szczepieniom www.korektorzdrowia.pl www.watchhealthcare.eu SZCZEPIENIA OCHRONNE aktualny kalendarz szczepień, argumenty za i przeciw szczepieniom Paulina Przywara 2013-07-30 www.korektorzdrowia.pl 1 Cele prezentacji:

Bardziej szczegółowo

Program Szczepień Ochronnych

Program Szczepień Ochronnych Program Szczepień Ochronnych Przesłankę do nałożenia obowiązku szczepień ochronnych przeciw chorobom zakaźnym na osoby lub grupę osób stanowi wiek obowiązanych do poddania się obowiązkowym szczepieniom,

Bardziej szczegółowo

Ocena stanu sanitarnego i sytuacji epidemiologicznej w powiecie świebodzińskim za rok 2011

Ocena stanu sanitarnego i sytuacji epidemiologicznej w powiecie świebodzińskim za rok 2011 Ocena stanu sanitarnego i sytuacji epidemiologicznej za rok 2011 Świebodzin marzec 2012 r. Powiat Świebodziński Opracowano w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Świebodzinie Zespół autorski

Bardziej szczegółowo

Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Bartoszycach RAPORT O STANIE SANITARNO HIGIENICZNYM POWIATU BARTOSZYCKIEGO ZA 2018 ROK

Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Bartoszycach RAPORT O STANIE SANITARNO HIGIENICZNYM POWIATU BARTOSZYCKIEGO ZA 2018 ROK Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Bartoszycach RAPORT O STANIE SANITARNO HIGIENICZNYM POWIATU BARTOSZYCKIEGO ZA 2018 ROK Spis treści: I. Działalność Państwowej Inspekcji Sanitarnej w 2018 r.....5

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr KPPiZ z posiedzenia Komisji Porządku Publicznego i Zdrowia w dniu 25 sierpnia 2014 r.

Protokół Nr KPPiZ z posiedzenia Komisji Porządku Publicznego i Zdrowia w dniu 25 sierpnia 2014 r. Protokół Nr 0012.2.8.2014.KPPiZ z posiedzenia Komisji Porządku Publicznego i Zdrowia w dniu 25 sierpnia 2014 r. Miejsce posiedzenia: Urząd Miasta - sala nr 101. Godzina rozpoczęcia: 15 00. Obecnych: 4

Bardziej szczegółowo

Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Bartoszycach RAPORT O STANIE SANITARNO HIGIENICZNYM POWIATU BARTOSZYCKIEGO ZA 2017 ROK

Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Bartoszycach RAPORT O STANIE SANITARNO HIGIENICZNYM POWIATU BARTOSZYCKIEGO ZA 2017 ROK Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Bartoszycach RAPORT O STANIE SANITARNO HIGIENICZNYM POWIATU BARTOSZYCKIEGO ZA 2017 ROK Spis treści: I. Działalność Państwowej Inspekcji Sanitarnej w 2017 r.....5

Bardziej szczegółowo

STAN SANITARNY POWIATU OSTROWIECKIEGO 2017 POWIATOWA STACJA SANITARNO EPIDEMIOLOGICZNA W OSTROWCU ŚW.

STAN SANITARNY POWIATU OSTROWIECKIEGO 2017 POWIATOWA STACJA SANITARNO EPIDEMIOLOGICZNA W OSTROWCU ŚW. POWIATOWA STACJA SANITARNO EPIDEMIOLOGICZNA W OSTROWCU ŚW. STAN SANITARNY powiatu ostrowieckiego 2017 1 2 Szanowni Państwo, Zapraszam Państwa do zapoznania się z cyklicznie wydawanym przez Powiatową Stację

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA

WOJEWÓDZKA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA WOJEWÓDZKA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W SZCZECINIE OCENA STANU BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W I PÓŁROCZU 2016 ROKU Szczecin, wrzesień 2016 r. 1 Zachodniopomorski Państwowy

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W GRUDZIĄDZU OCENA STANU SANITARNEGO I SYTUACJI EPIDEMIOLOGICZNEJ MIASTA GRUDZIĄDZA ZA ROK 2016

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W GRUDZIĄDZU OCENA STANU SANITARNEGO I SYTUACJI EPIDEMIOLOGICZNEJ MIASTA GRUDZIĄDZA ZA ROK 2016 PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W GRUDZIĄDZU OCENA STANU SANITARNEGO I SYTUACJI EPIDEMIOLOGICZNEJ MIASTA GRUDZIĄDZA ZA ROK 2016 Marzec 2017 1 SPIS TREŚCI WSTĘP 3 EPIDEMIOLOGIA Ocena sytuacji epidemiologicznej

Bardziej szczegółowo