Ocena stanu sanitarnego i sytuacji epidemiologicznej w powiecie świebodzińskim za rok 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ocena stanu sanitarnego i sytuacji epidemiologicznej w powiecie świebodzińskim za rok 2012"

Transkrypt

1 Ocena stanu sanitarnego i sytuacji epidemiologicznej za rok 2012 Świebodzin marzec 2013 r.

2 Powiat Świebodziński Opracowano w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Świebodzinie Zespół autorski Arleta Miśkiewicz, Anna Graczyk, Agnieszka Kowol, Marzanna Piechowicz, Monika Nowicka, Mirosław Rozalski, Anna Rój, Elżbieta Stoma, Janina Rosalska, Natalia Kucharska, Dorota Kimsa, Ewa Plichta Projekt, skład, łamanie tekstu, opracowanie graficzne Zbigniew Madajczak - 1 -

3 Spis treści I. Wstęp... 5 II. Ocena sytuacji epidemiologicznej na terenie powiatu świebodzińskiego Epidemiologia chorób zakaźnych Szczepienia 30 III. Stan sanitarno - techniczny zakładów opieki zdrowotnej Obiekty wykonujące stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne 38 szpitalne Obiekty wykonujące ambulatoryjne świadczenia zdrowotne Obiekty wykonujące praktykę zawodową: indywidualne, indywidualne 42 specjalistyczne i grupowe praktyki: lekarskie i lekarzy dentystów oraz pielęgniarek i położnych 4. Obiekty wykonujące stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne 43 inne niż szpitalne.. IV. Warunki zdrowotne środowiska bytowania mieszkańców powiatu Stan sanitarno-porządkowy miast i terenów wiejskich Zaopatrzenie ludności w wodę do spożycia Kąpieliska śródlądowe Stan sanitarny zaplecza obiektów opieki zdrowotnej 56 V. Stan sanitarny obiektów użyteczności publicznej.. 60 VI. Stan sanitarny obiektów żywnościowo-żywieniowych. 75 VII. Warunki higieniczno-sanitarne środowiska pracy. 100 VIII. Nadzór nad środkami zastępczymi 106 IX. Warunki sanitarne w szkołach i innych placówkach oświatowo-wychowawczych. 107 X. Działalność w ramach zapobiegawczego nadzoru sanitarnego. 135 XI. Promocja zdrowia i oświata zdrowotna XII. Działalność kontrolno-represyjna

4 Szanowni Państwo! Przedkładam Państwu ocenę stanu sanitarnego i sytuacji epidemiologicznej w 2012 roku. Głównym celem działania Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Świebodzinie zgodnie z zamierzeniami planu pracy było w 2012r. promowanie zdrowego stylu życia, czuwanie nad bezpieczeństwem żywności i żywienia oraz zdrowotnym wody, zapobieganie powstawaniu chorób, w tym chorób zakaźnych i zawodowych poprzez sprawowanie zapobiegawczego i bieżącego nadzoru sanitarnego oraz prowadzenie działalności zapobiegawczej i przeciwepidemicznej. Działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej na terenie powiatu w 2012 r. w szczególności ukierunkowane były na wzmocnienie nadzoru nad obiektami użyteczności publicznej, głównie tych zlokalizowanych przy trasach komunikacyjnych tj. hotele, dworce, restauracje, markety, parkingi, zgodnie z przeprowadzoną analizą zagrożeń i w aspekcie zapewnienia bezpieczeństwa w czasie trwania turnieju UEFA EURO 2012, ale także na działania profilaktyczne i edukacyjne w zakresie zapobiegania występowaniu chorób zakaźnych i cywilizacyjnych. W przedłożonym Państwu dokumencie opisano podstawowe aspekty sytuacji epidemiologicznej w powiecie w zakresie chorób zakaźnych oraz wyniki nadzoru sanitarnego prowadzonego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Świebodzinie ze wskazaniem jednocześnie kierunków dalszych koniecznych działań mogących spowodować uzyskanie poprawy w tym zakresie. Przeprowadzona analiza wyników działań nadzorowych na terenie powiatu wskazuje, że stan bezpieczeństwa sanitarnego jest stabilny. Nadal jednak stwierdza się negatywne zjawiska w sferze sanitarno-higienicznej oraz epidemiologicznej, co świadczy o konieczności kontynuowania stałego systematycznego nadzoru obejmującego działania prewencyjne, monitoringowe i naprawcze. Dziękuję, za współpracę organom samorządowym, inspekcjom i strażom. Współpraca ta w znaczący sposób wpływa na zwiększenie efektywności działań podejmowanych przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w zakresie zdrowia publicznego na terenie powiatu

5 Ocena stanu sanitarnego zostaje przekazana Staroście Świebodzińskiemu oraz Radzie Powiatu w celu zapoznania się i wykorzystania jako ważny materiał pomocniczy w podejmowaniu decyzji na rzecz dalszej poprawy warunków życia i bezpieczeństwa mieszkańców powiatu świebodzińskiego. Tekst oceny został udostępniony na naszej stronie internetowej z poważaniem Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Świebodzinie Arleta Miśkiewicz - 4 -

6 I. WSTĘP Działania Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Świebodzinie w roku 2012 były zgodne z ustawą o Państwowej Inspekcji Sanitarnej i polegały na realizowaniu zadań z zakresu zdrowia publicznego w powiecie, w szczególności poprzez sprawowanie nadzoru nad warunkami: higieny środowiska, higieny pracy, higieny procesów nauczania i wychowania, wypoczynku i rekreacji, bezpieczeństwem zdrowotnym żywności, żywienia i przedmiotów użytku oraz kosmetyków, nad warunkami higieniczno-sanitarnymi, jakie powinien spełniać personel medyczny, sprzęt oraz pomieszczenia, w których są udzielane świadczenia zdrowotne w celu ochrony zdrowia ludzkiego przed niekorzystnym wpływem szkodliwości i uciążliwości środowiskowych, zapobiegania powstawaniu chorób, w tym chorób zakaźnych i zawodowych. Głównym celem działalności Państwowej Inspekcji Sanitarnej na terenie powiatu świebodzińskiego w 2012 roku było promowanie zdrowego stylu życia, czuwanie nad bezpieczeństwem żywności i żywienia oraz zdrowotnym wody, zapobieganie powstawaniu chorób, w tym chorób zakaźnych i zawodowych, poprzez sprawowanie zapobiegawczego i bieżącego nadzoru sanitarnego oraz prowadzenie działalności zapobiegawczej i przeciwepidemicznej. Obszar objęty działalnością Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Świebodzinie wynosił 937 km kw., który zamieszkiwało w roku 2012 średnio osób (dane wg GUS). Wykres 1.: Zasoby ludzkie gmin powiatu świebodzińskiego w 2012r.: Gmina i M. Świebodzin Gmina Szczaniec Gmina Lubrza Gmina Łagów Gmina Skąpe Gmina i M. Zbąszynek Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Świebodzinie realizował swoje zadania poprzez pracę w zakresie określonym w Ustawie o Inspekcji Sanitarnej oraz w oparciu o wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego i Lubuskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego. Wyniki pracy przedstawiane były Lubuskiemu Państwowemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Sanitarnemu w Gorzowie Wlkp. oraz w niniejszym opracowaniu Staroście i Radzie Powiatu

7 Wykres nr 2:Liczba nadzorowanych przez PPIS obiektów w gminach powiatu świebodzińskiego w 2012r Świebodzin Zbąszynek Lubrza Szczaniec Łagów Skąpe 142 Epidemiologia Zadania w zakresie epidemiologii realizowane są w ramach takich obszarów jak : nadzór epidemiologiczny nad chorobami zakaźnymi, monitorowanie sytuacji epidemiologicznej w zakresie ich występowania oraz podejmowanie działań przeciwepidemicznych, monitorowanie sytuacji epidemiologicznej w podmiotach leczniczych, planowanie i koordynacja działań związanych z realizacją szczepień ochronnych, a także działalność informacyjna. Nadzór epidemiologiczny nad zakażeniami i chorobami zakaźnymi Opracowywanie ognisk chorób zakaźnych (w tym opracowywanie ognisk zbiorowych zatruć pokarmowych), przeprowadzanie dochodzeń epidemiologicznych mających na celu ustalenie źródła i dróg szerzenia się zakażenia oraz unieszkodliwienia źródeł zakażenia, przecięcia dróg szerzenia się zakażeń i chorób zakaźnych oraz uodpornienie osób podatnych na zakażenie. Nadzór w zakresie prawidłowej i systematycznej zgłaszalności chorób zakaźnych i zakażeń objętych ustawowym obowiązkiem zgłaszania do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. Nadzór epidemiologiczny nad grypą oparty na systemie SENTINEL. Nadzór nad nosicielami chorób zakaźnych, ozdrowieńcami, osobami ze styczności. Ocena sytuacji epidemiologicznej powiatu świebodzińskiego. Prowadzenie rejestru zakażeń i zachorowań na chorobę zakaźną, zgonów spowodowanych zakażeniem lub chorobą zakaźną, podlegających obowiązkowi zgłoszenia przez zobowiązane do tego podmioty lecznicze Kontrola poprawności rozpoznania zakażenia, choroby zakaźnej lub zgonu z powodu zakażenia lub choroby zakaźnej, uwzględniając informacje uzyskiwane od lekarza zgłaszającego, kierownika laboratorium lub z dokumentacji medycznej, w oparciu o definicje zakażeń i chorób zakaźnych stosowane dla potrzeb nadzoru sanitarnego lub współczesną wiedzę medyczną. Przekazywanie zgłoszeń rozpoznań zakażeń, chorób zakaźnych lub zgonów z powodu zakażenia lub choroby zakaźnej - niewłaściwych ze względu na miejsce zamieszkania - 6 -

8 osoby objętej zgłoszeniem lub ze względu na rodzaj choroby zakaźnej czy zakażenie właściwemu państwowemu powiatowemu inspektorowi sanitarnemu Opracowywanie danych statystycznych w formie raportów o zakażeniach i zachorowaniach na chorobę zakaźną, zgonach z powodu zakażenia lub choroby zakaźnej, ich podejrzeniach oraz przekazywanie raportów (w ustalonym terminie) Prowadzenie analizy zapadalności na choroby zakaźne. Nadzór sanitarno-epidemiologiczny nad placówkami udzielającymi świadczeń zdrowotnych Nadzór nad warunkami sanitarno-higienicznymi personelu medycznego, sprzętu oraz pomieszczeń, w których są udzielane świadczenia zdrowotne oraz prowadzonej działalności przeciwepidemicznej w zakresie chorób zakaźnych. Nadzór nad podmiotami leczniczymi, indywidualnymi praktykami lekarskimi, indywidualnymi specjalistycznymi praktykami lekarskimi, grupowymi praktykami lekarskimi, indywidualnymi praktykami pielęgniarskimi oraz laboratoriami w zakresie stosowania i przestrzegania procedur mających na celu minimalizowanie ryzyka wystąpienia zakażeń wewnątrzzakładowych; w tym nadzór realizacji programów kontroli zakażeń (współpraca z komitetami i zespołami kontroli zakażeń szpitalnych). Przygotowywanie rocznych planów działalności kontrolnej oraz opracowywanie sprawozdań z ich realizacji. Prowadzenie rejestru obiektów nadzorowanych Nadzór nad szczepieniami ochronnymi Nadzór nad wykonywaniem obowiązkowych szczepień ochronnych w placówkach leczniczych i innych placówkach prowadzących szczepienia ochronne. Nadzór nad prawidłową gospodarką preparatami szczepionkowymi. Przechowywanie i dystrybucja preparatów szczepionkowych. Dokonywanie ocen prowadzonej dokumentacji dotyczącej szczepień oraz analiza wykonania obowiązkowych szczepień ochronnych. Podejmowanie działań przymuszających do zaszczepienia wobec osób uchylających się od obowiązku szczepień ochronnych. Prowadzenie rejestru zgłoszeń niepożądanych odczynów poszczepiennych. Opracowywanie zgłaszanych niepożądanych odczynów poszczepiennych. Przygotowywanie rocznych sprawozdań ze stanu uodpornienia oraz kwartalnych sprawozdań ze zużycia szczepionek, stanu posiadanych szczepionek i ruchu kart uodpornienia. Sporządzanie planów i sprawozdań dotyczących działalności kontrolnej w zakresie szczepień. Prowadzenie Elektronicznego Systemu nadzoru nad Dystrybucją Szczepionek (obsługa magazynowa preparatów szczepionkowych). Działania w zakresie Epidemiologii prowadzone są głównie zgodnie z następującymi aktami prawnymi: Ustawa z dnia r o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654 z późn. zm.), Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U. z 2008 r. nr 234, poz. 1570), Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz.U. z 2010 r. Nr 185, poz z późn. zm.), - 7 -

9 Ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2010 r. Nr 243, poz z późn. zm.), Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiot wykonującego działalność leczniczą (Dz.U ), Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi (Dz.U. z 2010 r. Nr 139, poz. 940 z późn. zm.), Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych (Dz.U. z 2011 r. Nr 182, poz. 1086), Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie niepożądanych odczynów poszczepiennych oraz kryteriów ich rozpoznawania (Dz.U. z 2010 r. Nr 254, poz. 1711), Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie kwalifikacji członków zespołu kontroli zakażeń szpitalnych (Dz.U. z 2010 r. Nr 108, poz. 706). Sekcja Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku Podstawowym celem działania Sekcji Higieny Żywności Żywienia i Przedmiotów Użytku było zapewnienie bezpieczeństwa żywności produkowanej nieodzwierzęcej i wprowadzanej do obrotu żywności odzwierzęcej i nieodzwierzęcej na terenie powiatu świebodzińskiego, nie objętej urzędową kontrolą organów Inspekcji Weterynaryjnej. Sprawowany nadzór nad bezpieczeństwem żywności opierał się na prowadzeniu urzędowych kontroli w zakresie sprawdzania przestrzegania obowiązujących przepisów prawa żywnościowego. W 2012 roku do priorytetowych działań należało wzmożenie nadzoru w: - wyznaczonych obiektach żywnościowo-żywieniowych, położonych przy trasach komunikacyjnych, które mogły mieć znaczenie dla osób udających się na turniej UEFA EURO 2012; - obiektach, w których w minionym roku stwierdzono uchybienia sanitarno-higieniczne, wydano decyzje administracyjne oraz nałożono mandaty karne; - zakładach produkcji żywności, hurtowniach, marketach, w których zakres prowadzonej działalności obejmował znaczną ilość konsumentów; - obiektach funkcjonujących w sezonie letnim tj.: stołówki znajdujące się przy ośrodkach wypoczynkowych, obozach; - obiektach, w których istnieje potencjalna możliwość zanieczyszczeń mikrobiologicznych tj.: zakładach produkcji żywności (w wytwórni lodów, punktach sprzedaży lodów, automatach do lodów oraz ciastkarniach i piekarniach); Zakres przeprowadzanych kontroli najczęściej obejmował takie zagadnienia jak: ocenę stanu sanitarnego zakładu prowadzącego działalność w określonym zakresie, ocenę warunków produkcji i jakości zdrowotnej produkowanej i wprowadzanej do obrotu żywności w aspekcie urzędowej kontroli żywności i monitoringu, ocenę stanu sanitarnego obiektów zlokalizowanych w miejscowościach turystycznych oraz ocena zgodności z wymaganiami zdrowotnymi żywności i żywienia w tych obiektach; kontrola importu z krajów trzecich żywności Genetycznie Modyfikowanej oraz produktów GMO przeznaczonych na żywność, jak również produktów, które potencjalnie mogą zawierać te składniki, ocenę prawidłowości znakowania i wprowadzania do obrotu żywności tj.: suplementów diety, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia - 8 -

10 żywieniowego, środków spożywczych wzbogaconych witaminami lub składnikami mineralnymi); ocenę stopnia wdrożenia przez przedsiębiorców w zakładach branży spożywczej, zakładach żywności i żywienia systemu HACCP oraz wdrażania Dobrej Praktyki Produkcyjnej (GMP) i Dobrej Praktyki Higienicznej (GHP), ze szczególnym uwzględnieniem ich dokumentowania, mając na względzie bezpieczeństwo produkowanej i wprowadzanej do obrotu żywności oraz eliminacji potencjalnych zagrożeń; ocenę jakości dozwolonych substancji dodatkowych i substancji wspomagających w przetwarzaniu używanych do produkcji w piekarniach i ciastkarniach oraz innych składników żywności; ocenę wprowadzanych do obrotu jak i wykorzystywanych w zakładach żywnościowo żywieniowych materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością; ocenę zgodności oznakowania opakowania jednostkowego kosmetyku z wymaganiami zawartymi w obowiązujących przepisach prawnych. W 2012 roku w związku z otrzymywanymi w systemie RASFF powiadomieniami alarmowymi i informacyjnymi dot. produktów, które nie spełniały wymagań przepisów prawa żywnościowego i stanowiły zagrożenie dla zdrowia lub życia konsumentów. Kontrole te dot. np. wprowadzania do obrotu soli technicznej jako spożywczej, kwestionowanego suszu jajecznego oraz napojów alkoholowych pochodzących z Republiki Czeskiej. Podobne działania podejmowano w zakresie nadzorowania kosmetyków znajdujących się w obrocie, w ramach funkcjonowania systemu RAPEX. W dalszym ciągu współpracowano z innymi instytucjami i jednostkami kontrolnymi, zwłaszcza z Inspekcją Weterynaryjną oraz Inspekcją Farmaceutyczną w ramach zawartych porozumień, a także Komendą Powiatową Policji w Świebodzinie. Nadzór w zakresie Sekcji Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku prowadzono głównie w oparciu o podstawy prawne tj.: Ustawa o bezpieczeństwie żywności i żywienia z dnia 25 sierpnia 2006 r. (Dz. U. z 2010r. Nr 136 poz. 914 z późn. zm.), Rozporządzenie (WE) Nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie higieny środków spożywczych (Dz. U. L 139 z r. z późn. zm.), Rozporządzenia (WE) Nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie kontroli urzędowych przeprowadzanych w celu sprawdzenia zgodności z prawem paszowym i żywnościowym oraz regułami dotyczącymi zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt (Dz. U. UE. L 165 z dnia r. z późn. zm.); Higiena Dzieci i Młodzieży W roku 2012 działalność pionu higieny dzieci i młodzieży była ukierunkowana na eliminowanie czynników zagrażających zdrowiu dzieci i młodzieży. Czynności kontrolne w pionie higieny dzieci i młodzieży obejmują szeroki zakres zagadnień mających na celu zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków nauki i pobytu dzieci i młodzieży w placówkach. Prowadzono nadzór nad przestrzeganiem obowiązujących przepisów prawnych i norm w następującym zakresie: Oceny stanu sanitarnego i bezpiecznych warunków nauki, wychowania i wypoczynku. Wyposażenia pomieszczeń w odpowiednie meble i sprzęt. Oceny warunków pracy ucznia, które obejmują: - 9 -

11 - higieniczną ocenę rozkładów zajęć lekcyjnych; - ocenę dostosowania mebli szkolnych do wzrostu uczniów; - ocenę warunków zdrowotnych w pracowniach komputerowych w szkołach; - ocenę czynników fizycznych temperatury wewnątrz pomieszczeń placówek oświatowo-wychowawczych. Oceny realizacji wymogów w zakresie stosowania niebezpiecznych substancji i preparatów chemicznych w pracowniach chemicznych. Higienicznej oceny dotyczącej obciążenia uczniów tornistrami/plecakami w kl. I-VI szkół podstawowych. Kontroli bezpieczeństwa i higieny w czasie prowadzenia zajęć w-f w salach gimnastycznych, na boiskach szkolnych i sprawdzania warunków do utrzymania higieny po tych zajęciach. Bieżący nadzór oraz ocena przebiegu wypoczynku letniego i zimowego. Podstawy prawne: Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz z późn. zm.), Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003r. Nr 6, poz. 69 z późn. zm.), Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz. 690 z późn. zm.), Ustawa z dnia 04 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. Nr 45, poz. 235 z późn. zm.), Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2011r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych dotyczących żłobków i klubów dziecięcych (Dz. U. Nr 69, poz. 367), Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 sierpnia 2010r. w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania (Dz. U. z 2010r. Nr 161, poz z późn. zm.), Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 stycznia 1997r. w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania (Dz. U. Nr 12, poz. 67 z późn. zm.). Higiena Komunalna W zakresie higieny komunalnej kontrolowano warunki zdrowotne środowiska bytowania mieszkańców powiatu. W działalności bieżącej w roku 2012 jako zadania priorytetowe wyznaczono: czuwanie nad bezpieczeństwem zdrowotnym wody oraz nad obiektami służącymi do zaopatrzenia ludności w wodę, miejscami wykorzystywanymi do kąpieli i basenami kąpielowymi. prowadzenie bazy danych wodociągów, w których stwierdzono przekroczenie parametrów w wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi. wzmocnienie nadzoru nad obiektami użyteczności publicznej (w szczególności obiektów zlokalizowanych przy głównych trasach komunikacyjnych, w hotelach, stacjach paliw oraz dworcach PKP i PKS) zgodnie z zagrożeniami w powiecie oraz w aspekcie przygotowań do EURO

12 udział w przygotowaniach i zabezpieczeniu sanitarnym przebiegu imprez masowych (m.in. związanych z EURO 2012). wzmożenie nadzoru nad obiektami i urządzeniami, które w oparciu o ustalenia kontroli z lat poprzednich wykazują najgorszy stan sanitarno techniczny. nadzór nad warunkami świadczenia usług w zakładach fryzjerskich, kosmetycznych, tatuażu i odnowy biologicznej. wzmożenie nadzoru nad obiektami sezonowymi, ze szczególnym uwzględnieniem obiektów zlokalizowanych w miejscowościach turystycznych. nadzór nad zakładami (domami) pogrzebowymi pod kątem warunków higieniczno sanitarnych. wydawanie decyzji zezwoleń na ekshumację zwłok/szczątków, ich przewóz oraz nadzór nad właściwym postępowaniem ze zwłokami i szczątkami ludzkimi. współpraca ze służbami oraz z inspekcjami i organami administracji samorządowej w zakresie sprawowanego nadzoru nad warunkami higieny środowiska. W ramach działań pionu Higieny Komunalnej nadzorem objęto obiekty użyteczności publicznej tj.: obiekty opieki zdrowotnej (zakłady opieki zdrowotnej otwartej i zamkniętej oraz inne zakłady opieki zdrowotnej), obiekty komunalne (ustępy publiczne, baseny kąpielowe, domy pomocy społecznej, hotele, motele, pensjonaty, zakłady fryzjerskie, kosmetyczne, zakłady odnowy biologicznej, dworce autobusowe, dworce i stacje kolejowe, stacje paliw, obiekty sportowe oraz kulturalno-widowiskowe, apteki, cmentarze i zakłady świadczące usługi pogrzebowe, ośrodek pomocy społecznej, zbiornice odpadów użytkowych, myjnie samochodowe, wysypiska śmieci, parkingi parki, targowiska, pola namiotowe). środki transportu publicznego, w tym sanitarnego, obiekty służące do zaopatrzenia ludności w wodę. Realizacja działań z ww. zakresu wynikała głównie z następujących aktów prawnych: ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. Nr 72, poz. 747 z późn.zm.), rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417 z późn.zm.), rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz.U ), rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004r., w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie (Dz. U. z 2006r. Nr 22, poz. 169), ustawa z dnia 31 stycznia 1959 roku o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U r. nr 18 poz. 687 z późn. zm.) rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2001r. w sprawie postępowania ze zwłokami i szczątkami ludzkimi (Dz.U. 153 poz z późn. zm.) rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 marca 2011r. w sprawie sposobu przechowywania z włok i szczątków (Dz.U Nr 75 poz.405) rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie wydania zezwoleń na przewóz zwłoki szczątków ludzkich (Dz. U. Nr 249, poz z późn.zm.)

13 Higiena Pracy Działalność pionu higieny pracy dotyczyła zakresu określonego w art. 4 ust. 1, pkt 2, 5, 8, 9, i ust. 2 oraz art. 5 pkt. 4a ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 212, poz z późn. zm.). Działania ww. komórki organizacyjnej są podejmowane na podstawie rocznego i miesięcznych planów kontroli oraz na wniosek strony w związku ze zgłoszeniem podejrzenia choroby zawodowej. Do podstawowych zadań samodzielnego stanowiska pracy ds. higieny pracy należy kontrola przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne, w szczególności dotyczących: - utrzymania należytego stanu higienicznego zakładów pracy, - warunków zdrowotnych środowiska pracy, a zwłaszcza zapobiegania powstawaniu chorób zawodowych i innych chorób związanych z warunkami pracy, - przestrzegania przez producentów, importerów, osoby wprowadzające do obrotu, stosujące lub eksportujące substancje chemiczne, ich mieszaniny lub wyroby w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz. U. Nr 63, poz. 322) obowiązków wynikających z tej ustawy oraz z rozporządzeń Wspólnot Europejskich w niej wymienionych, - przestrzegania przez podmioty wprowadzające do obrotu prekursory kategorii 2 i 3 obowiązków wynikających z ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. Nr 179, poz. 1485, z późn. zm.), rozporządzenia (WE) Parlamentu Europejskiego i Rady nr 273/2004 z dnia 11 lutego 2004 r. w sprawie prekursorów narkotykowych oraz rozporządzenia (WE) Rady nr 111/2005 z dnia 22 grudnia 2004 r. określającego zasady nadzorowania handlu prekursorami narkotyków pomiędzy Wspólnotą a państwami trzecimi, - kontrola przestrzegania przepisów dotyczących wprowadzania do obrotu produktów biobójczych i substancji czynnych oraz ich stosowania w działalności zawodowej. Do zakresu działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej w dziedzinie zapobiegania i zwalczania chorób, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej należy również wydawanie decyzji o stwierdzeniu choroby zawodowej lub decyzji o braku podstaw do jej stwierdzenia. Promocja Zdrowia i Oświata Zdrowotna Realizacja zadań oświatowo zdrowotnych znajduje swoje odzwierciedlenie w programach edukacyjnych oraz w działaniach akcyjnych organizowanych w ciągu roku. Wdrażanie wszelkich działań odbywało się poprzez szkolenia, narady organizowane dla koordynatorów i realizatorów programów. Nawiązywano współpracę z instytucjami samorządowymi. W roku 2012 prowadzono szereg interwencji środowiskowych o charakterze profilaktycznym zarówno w zakresie odżywiania, chorób cywilizacyjnych i zakaźnych oraz warunków życia codziennego. Nadzór Zapobiegawczy Działalność zapobiegawczego nadzoru sanitarnego dotyczyła zakresu określonego w art. 3 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 212, poz z późn. zm.). Działania ww. komórki organizacyjnej są podejmowane na wniosek organów administracji samorządowej lub inwestorów i mają na celu zapewnienie

14 właściwego stanu sanitarno-higienicznego w realizowanych obiektach, takich jak placówki ochrony zdrowia, obiekty żywieniowe i żywnościowe, zakłady pracy oraz wyeliminowanie zagrożeń i uciążliwości zrealizowanych obiektów dla zdrowia ludzi zamieszkałych w ich sąsiedztwie bądź przebywających w ich otoczeniu. Zarządzanie Kryzysowe Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Świebodzinie jest członkiem Powiatowego Zespołu Reagowania Kryzysowego i działał w jego strukturach zgodnie z przyjętymi procedurami oraz zamierzeniami na 2012r. Współpraca W ramach prowadzenia nadzoru sanitarnego nad obiektami użyteczności publicznej Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Świebodzinie współpracował z władzami samorządowymi, Inspekcją Nadzoru Budowlanego, Inspekcją Weterynaryjną, Inspekcją Farmaceutyczną, Inspekcją Pracy, Strażą Pożarną oraz Policją, a także Wojewódzkim Inspektorem Ochrony Środowiska

15 Epidemiologia II. OCENA SYTUACJI EPIDEMIOLOGICZNEJ NA TERENIE POWIATU ŚWIEBODZIŃSKIEGO 1. Epidemiologia chorób zakaźnych Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Świebodzinie nadzoruje teren obejmujący sześć gmin. Zapobieganie powstawaniu chorób zakaźnych jest jednym z istotnych zadań, które realizowane są przez Państwową Inspekcję Sanitarną. W ramach zapobiegania oraz zwalczania chorób zakaźnych wszczynane były dochodzenia epidemiologiczne w kierunku chorób zakaźnych mające na celu unieszkodliwienie źródła zakażenia, a także przecięcie dróg szerzenia się zakażenia. W 2012 roku podtrzymywano współpracę z zakresu nadzoru epidemiologicznego nad chorobami zakaźnymi i zakażeniami z innymi służbami głównie Inspekcją Weterynaryjną, pielęgniarkami epidemiologicznymi. Tabela nr 1: Zapadalność na choroby zakaźne w latach Jednostki chorobowe 2009 rok 2010 rok 2011 rok 2012 rok Salmonelloza (zatrucie pokarmowe) Liczba zachorow ań Wskaźnik zapadalności Liczba zachorowań Wskaźnik zapadalnoś ci Liczba zachorowań Wskaźnik zapadalności Liczba zachorowa ń Wskaźnik zapadalności 4 7,1 8 14,3 6 10,7 9 15,9 Biegunka ogółem 52 92, , , ,0 biegunka u dzieci do lat , ,3 7 12, ,9 płonica 28 49, , , ,0 róża 3 5,3 4 7,1 4 7,1 3 5,3 borelioza 20 35, , , ,2 styczność i narażenie na wściekliznę - szczepienia 5 8,9 7 12,5 2 3,6 4 7,1 ospa wietrzna , , , ,6 różyczka 27 48, , , ,1 WZW typu B 1 1,8 1 1,8 3 5,4 3 5,3 wg def. z 2009r. 4 7,1 6 10,7 9 16, ,4 wg def. z 2005r 4 7,1 4 7,1 5 9,0 9 15,9 WZW typu C ogółem 4 7,1 6 10,7 9 16, ,4 WZW typu C świnka 6 10, ,98 4 7, ,7 bakteryjne zapalenie opon inne i nie określone ,8 2 3,6 Grypa - ogółem , , , ,1 Grypa wywołana wirusem AH1N , Gruźlica 11 19,6 2 3,6 4 7, ,2 Wskaźnik zapadalności obliczony wg wzoru: liczba zachorowań / liczba mieszkańców x100.tys wzrost wskaźnika zapadalności spadek wskaźnika zapadalności

16 Epidemiologia Tabela nr 2: Liczba mieszkańców powiatu z podziałem na płeć. Powiat Ogółem Mężczyźni Kobiety Świebodzin według GUS W 2012r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Świebodzinie zarejestrował 546 zachorowań na choroby zakaźne, co dało zapadalność 961,7/100tys mieszkańców. Hospitalizowanych było 66 osób, co stanowi 12,08 ogółu zachorowań. W 2011r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Świebodzinie zarejestrował 779 zachorowań na choroby zakaźne (zapadalność 1391,4/100tys mieszkańców). W województwie lubuskim w 2012 roku odnotowano zachorowań na choroby zakaźne. Wykres nr 3: Liczba zachorowań na choroby zakaźne w latach Liczba zachorowań Lata CHOROBY SZERZĄCE SIĘ DROGĄ POKARMOWĄ Salmonellozy W 2012 roku zarejestrowano 9 zachorowań na Salmonellozę, co stanowi 50% wzrost tych zachorowań w porównaniu do roku Zachorowania przebiegały indywidualnie, nie wystąpiło ognisko zbiorowego zatrucia. Od czterech lat w Polsce zgodnie z Dyrektywą Unijną za ognisko zbiorowego zatrucia i zakażenia pokarmowego uważa się zachorowanie 2 (a nie jak wcześniej 4) i więcej osób po spożyciu tej samej żywności, w tym samym czasie w określonym środowisku. Wyższą zapadalność na salmonellozy notuje się wśród mieszkańców miast. Zachorowania dotyczyły głównie dzieci do 5 go roku życia

17 Epidemiologia Wykres nr 4:. Liczba zachorowań na Salmonellozy z uwzględnieniem struktury zachorowań w ciągu roku w latach Liczba zachorowań I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 2009 rok rok rok rok Miesiące raz em Wszystkie zachorowania zgłoszone, rozpoznano w oparciu o wynik badania bakteriologicznego: - u 6 osób czynnikiem etiologicznym były pałeczki Salmonella enteritidis - u 2 osób czynnikiem etiologicznym były pałeczki Salmonella typhimurium - u 1 osoby czynnikiem etiologicznym były pałeczki Salmonella mbandaka Zapadalność na zachorowania spowodowane pałeczkami Salmonella od kilku lat na terenie powiatu jest mniejsza niż w kraju i województwie. Wskaźnik zapadalności w 2012r. wynosił 15,9, w województwie 11,95 natomiast w kraju 21,94. Wykres nr 5: Zapadalność na zachorowania wywołane pałeczkami Salmonella w powiecie świebodzińskim, województwie lubuskim i Polsce w latach Zapadalność Powiat Świebodziński 7,13 14,28 10,72 15,9 Województwo Lubuskie 15,76 18,62 13,4 11,95 Polska 23, ,14 21,

18 Epidemiologia Dur brzuszny i para dury. Od wielu lat nie notowano na terenie województwa lubuskiego zachorowań na dur brzuszny i dury rzekome. Na terenie powiatu świebodzińskiego zarejestrowanych jest 3 stałych nosicieli pałeczek duru i durów rzekomych. Średnia wieku tych nosicieli wynosi 85 lat. Wirusowe zapalenie wątroby typu A. Nie zarejestrowano przypadków zachorowań od kilku lat. Niska zapadalność powoduje zmniejszenie uodpornienia populacji, co powinno skłaniać do prowadzenia szczepień przeciwko tej chorobie szczególnie wśród osób zatrudnionych przy obrocie i produkcji środkami spożywczymi oraz planujących podróże do krajów egzotycznych i o niskich standardach higienicznych. Mała ilość zachorowań świadczy także o poprawie warunków i nawyków higienicznych przy produkcji, przygotowywaniu i serwowaniu żywności. Zatrucie toksyną botulinową. W 2012 roku podobnie jak w latach poprzednich nie zanotowano w powiecie zatrucia toksyną botulinową (jadem kiełbasianym). Także w województwie lubuskim w 2012 roku nie zanotowano zatrucia jadem kiełbasianym, ostatnio w 2008 roku odnotowano 1 zatrucie. W Polsce w 2012r. zarejestrowano 22 przypadki botulizmu (w 2010 roku 35). Inne zatrucia pokarmowe ogółem nieokreślone. Poza przypadkami Salmonellozy zgłoszono także zachorowania przebiegające z objawami nieżytu żołądkowo jelitowego o nieustalonej etiologii. Przypadki te zostały zarejestrowane jako wirusowe zakażenia jelitowe nie określone (13 zachorowań) oraz wirusowe zakażenia jelitowe wywołane przez rotawirusy ( 14 zachorowań) w tym, aż 17 osób było hospitalizowanych, a także biegunki i zapalenia o prawdopodobnie zakaźnym pochodzeniu żołądkowo jelitowym BNO (59 zachorowań) w tym 13 przypadków biegunek u dzieci do lat 2. Ogółem hospitalizowano z tego powodu 6 osób, w tym 2 dzieci do lat 2. Przebieg biegunek w wieku do 2 lat może mieć charakter szczególnie ciężki. W większości tych zachorowań nie został określony laboratoryjnie czynnik chorobotwórczy. Wykres nr 6: Zapadalność na biegunki spowodowane czynnikiem prawdopodobnie o zakaźnym pochodzeniu na terenie powiatu świebodzińskiego w latach ,71 82,09 141, ,05 30,34 12,51 22,9 biegunki ogółem biegunki u dzieci do lat

19 Epidemiologia Czerwonka bakteryjna nie zanotowano zachorowań na terenie powiatu, także w całym województwie lubuskim nie odnotowano zachorowań. W Polsce w 2012 roku zarejestrowano 14 zachorowań ( zap.0.04), natomiast w roku zachorowań ( zap.0,04). W 2012r nie zarejestrowano zatruć spowodowanych spożyciem grzybów. W latach poprzednich także w powiecie takich zatruć nie odnotowano. W województwie lubuskim natomiast w 2012 r. odnotowano 4 przypadki zatruć grzybami (zap.0,40) natomiast w całym kraju 32 (zap.0,08). Nie zanotowano w roku 2012 podobnie jak w 2011r. zatruć wywołanych enterotoksyną gronkowcową. ZACHOROWANIA I ZAKAŻENIA SZERZĄCE SIĘ DROGĄ KRWI NARUSZENIA CIĄGŁOŚCI TKANEK Wirusowe zapalenie wątroby typu B Dzięki szeroko zakrojonej działalności oświatowo-profilaktycznej, systematycznemu podnoszeniu poziomu higieny w placówkach służby zdrowia oraz popularyzacji szczepień ochronnych przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu B od kilku lat notuje się na terenie powiatu świebodzińskiego pojedyncze przypadki zachorowań na WZW typ B co daje nam zapadalność niższą od średniej krajowej. W 2012 roku zarejestrowano 3 zachorowania na WZW typu B. Zarejestrowane przypadki dotyczyły dwóch mężczyzn i jednej kobiety: - jedna osoba była zaszczepiona pełnym cyklem szczepienia p/wzw typu B, - dwie osoby nie były szczepione p/wzw typu B. Zachorowania dotyczyły osób w przedziale wiekowym od 25 do 36 lat. Wykres nr 7: Liczba zachorowań na WZW typu B w porównaniu do województwa lubuskiego i Polski w latach liczba zachorowań Powiat Świebodziński Województwo Lubuskie Polska

20 Epidemiologia Wirusowe zapalenie wątroby typu C Aktualnie spośród wirusów pierwotnie hepatotropowych wirus zapalenia wątroby typu C stanowi największy problem epidemiologiczny. Składa się na to szereg elementów, z których na pierwszym miejscu należy wymienić przebieg kliniczny i skrytość procesu chorobowego w porównaniu z innymi wirusowymi zapaleniami wątroby. Rzadkie ujawnianie się ostrej fazy zakażenia HCV powoduje trudności w rozpoznaniu choroby, w związku z czym często wirusowe zapalenie wątroby typu C rozpoznawane jest w okresie zmian przewlekłych, które w konsekwencji mogą prowadzić do marskości i raka pierwotnego wątroby. Do zakażenia wirusem typu C dochodzi poprzez naruszenie ciągłości tkanek zarówno w celach medycznych jak i niemedycznych np. w czasie zabiegów operacyjnych i stomatologicznych, zabiegów endoskopowych, w czasie wykonywania tatuażu, przekłuwania uszu. W 2012 roku zarejestrowano 11 zachorowań. W porównaniu z 2011 rokiem liczba zachorowań wzrosła. Wykres nr 8. Ilość zachorowań na WZW typu C w latach rok 2009 rok 2010 rok 2011 rok Zachorowania dotyczyły siedmiu mężczyzn i czterech kobiet. Ze względu na środowisko zamieszkania większą grupę stanowili mieszkańcy miast. Wykres nr 9. Rozkład zachorowań na WZW C w 2012 r. ze względu na środowisko zamieszkania. 4 7 Miasto Wieś Z przeprowadzonych wywiadów epidemiologicznych można wywnioskować, iż zakażenia te mogły mieć związek z: - przyjmowaniem narkotyków droga dożylną - 6 osób - wykonaniem tatuażu w nieprofesjonalnych warunkach - 1 osoba - narażenia drogą kontaktów seksualnych 1 osoba - po przebytych zabiegach operacyjnych 3 osoby

21 Epidemiologia Brak szczepionki przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu C uniemożliwia podniesienie odporności populacji. Wykres nr 10: Zapadalność na wirusowe zapalenie wątroby typu C, województwie lubuskim i w Polsce w latach Zapadalność ,13 5,75 5,08 10,71 13,77 5,09 16,0816,13 5,71 19,4 13,83 5,68 Pow iat Św iebodziński Wojew ództw o Lubuskie Polska Uzyskane dane wskazują, że wskaźnik zapadalności na WZW typu C stale rośnie. W powiecie świebodzińskim wskaźnik zapadalności (19,4) jest w roku 2012 r. wyższy niż niż w województwie lubuskim (13,83). Dane uzyskane o zachorowaniach w powiecie pozwalają stwierdzić, że zapadalność jest znacznie większa wśród mężczyzn niż kobiet oraz u mieszkańców miast. (wykres nr 11). Wykres nr 11: Zachorowania na WZW C ze względu na płeć. 7 6 Zachorowania kobiety mężczyźni Zachorowania na AIDS i zakażenia HIV Na terenie powiatu świebodzińskiego w 2012 roku zarejestrowano 1 nową osobę zakażoną wirusem HIV. Zakażenie dotyczyło kobiety zamieszkałej w mieście

22 Epidemiologia Wykres nr 12. Liczba nowo wykrytych zakażeń HIV w latach Liczba nowowykrytych zakażeń HIV 2009 rok rok rok rok 1 W Polsce do 2008 roku obserwowana była powolna tendencja wzrostowa zachorowań, po czym nastąpił niewielki spadek zachorowań. Wykres nr 13: Zakażenia bezobjawowe HIV na terenie powiatu świebodzińskiego, w województwie i Polsce w latach ,35 5,36 5 Zapadalność ,58 2,87 1,81 1,94 0,89 2,67 0,62 1,81,98 2,88 Powiat Świebodziński Województwo Lubuskie Polska Od wdrożenia badań w 1985 r. do 31 grudnia 2012 r. (przy uwzględnieniu korekt i uaktualnień danych, w tym eliminacji podwójnie zarejestrowanych zgłoszeń) stwierdzono zakażenie HIV u obywateli Polski. Wśród ogółu zarejestrowanych zakażonych było co najmniej zakażonych w związku z używaniem narkotyków, zakażonych poprzez kontakt heteroseksualny oraz poprzez kontakt seksualny pomiędzy mężczyznami. Ogółem odnotowano zachorowania na AIDS; chorych zmarło. W przypadku 60,0% zarejestrowanych w grudniu 2012r. na terenie kraju nowo wykrytych zakażeń HIV nie podano prawdopodobnej drogi zakażenia. Brak wiedzy dotyczącej dróg szerzenia się HIV w Polsce pozostawia bez przekonującej odpowiedzi pytanie o przyczynę wzrostu liczby zakażeń HIV w Polsce w ostatnim dziesięcioleciu i ogranicza możliwość odpowiedniego ukierunkowania działań profilaktycznych HIV w naszym kraju (źródło: PZH). ZACHOROWANIA NA CHOROBY ODZWIERZĘCE Borelioza. W 2012 roku chorobę z Lome rozpoznano u 16 osób. Wszystkie zarejestrowane przypadki przebiegały z objawami charakterystycznymi dla boreliozy ale o różnym stopniu nasilenia. Zakażenia zostały potwierdzone badaniami serologicznymi

23 Epidemiologia Wyższą zapadalność zanotowano wśród kobiet (10 osób) oraz u osób mieszkających na wsi. Żadna z zarejestrowanych w 2012 r. osób, z którymi przeprowadzono wywiad epidemiologiczny nie była narażona zawodowo. Wykres nr 14.: Zachorowania na boreliozę na terenie powiatu świebodzińskiego w latach , porównanie zachorowania wśród mieszkańców wsi i miast. Liczba zachorowań rok 2009 rok 2010 rok 2011 rok 2012 rok ogółem Miasto Wieś ogółem Miasto Wieś Styczność i narażenie na wściekliznę - podjęte szczepienia. W ciągu roku 2012 przyjęto zgłoszenia pokąsania przez zwierzęta 14 osób (w 2011r. 10 osób). W 11 przypadkach były to pogryzienia przez psy, w 2 przypadkach pogryzienie przez kota, w 1 przypadku pogryzienie przez lisa hodowlanego. W 4 przypadkach podjęto szczepienia przeciwko wściekliźnie, wszystkie te osoby otrzymały po 5 dawek szczepionki p/wściekliźnie. Nie zgłoszono zakażeń wścieklizną wśród ludzi. ZACHOROWANIA NA NEUROINFEKCJE Wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego obligują organy inspekcji sanitarnej do szczegółowego nadzoru nad przypadkami inwazyjnych chorób takich jak zapalenie opon mózgowo rdzeniowych, zapalenie mózgu, Haemophilus influenzae, Streptococcus pneumoniae, choroba meningokokowa. Zachorowania zarejestrowane w 2012 roku nie były wywołane ww. inwazyjnymi zakażeniami. Zachorowania, które zarejestrowano w 2012 roku to: bakteryjne zapalenie opon mózgowych - zachorowanie o etiologii bakteryjnej zostało stwierdzone u mężczyzny lat 63 oraz kobiety lat 61, którzy byli hospitalizowani w Szpitalu Wojewódzkim w Zielonej Górze w oddziale Zakaźnym. W przebiegu tych zachorowań nie nastąpiły zgony ( w 2011r. -1 zgon). W porównaniu do roku 2011 nastąpił spadek tego typu zachorowań- w 2011r zarejestrowano 5 zachorowań, w 2012r. -2 zachorowania

24 Epidemiologia GRYPA W roku 2012 zarejestrowano 205 zachorowań na grypę. Nastąpił nieznaczny spadek zarejestrowanych zachorowań w porównaniu z rokiem ubiegłym. Wykres nr 15: Zachorowania na grypę w latach z uwzględnieniem zachorowań w różnych grupach wiekowych. 600 Liczba zachorowań i więcej razem Wiek (ukończone lata) Z zebranych danych wynika, że w 2012 roku 93,2% zachorowań wystąpiło wśród mieszkańców w wieku lat. Wykres nr 16: Zachorowania na grypę w poszczególnych miesiącach w 2012r Rok Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień razem

25 Epidemiologia Wykres nr 17: Liczba zachorowań i zapadalność na grypę, w województwie lubuskim i w Polsce w 2012 roku. Zapadalność Liczba zachorowań 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Liczba zachorowań Zapadalność Polska ,95 Lubuskie ,4 Powiat Świebodziński ,1 Zapadalność w 2012 roku wyniosła 361,1 przy liczbie zarejestrowanych zachorowań 205. Prowadzony jest nadzór nad grypą w ramach programu SENTINEL, który ma za zadanie pozyskiwanie określonych danych na temat aktywności wirusów grypy na danym terenie w danej populacji, które obejmują informacje epidemiologiczne oraz dane wirusologiczne. Na podstawie zebranych informacji możliwa jest ocena sytuacji epidemiologicznowirusologicznej w danym kraju. Raz w tygodniu przesyłany jest meldunek dotyczący danych epidemiologicznych przekazanych przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej. W programie udział bierze jedna Praktyka Lekarza Rodzinnego z terenu powiatu świebodzińskiego. GRUŹLICA Od 2009 roku zgłaszanie zachorowań na gruźlicę i prowadzenie rejestru w województwie Lubuskim zostały przejęte przez Państwową Inspekcję Sanitarną (PIS). W związku z powyższym w 2012 r. w PSSE w Świebodzinie zarejestrowano 12 zachorowań (zapadalność 21,2) więcej niż w 2011 roku 4 zachorowania (zapadalność 7,15), o 300% przypadków rozpoznanej gruźlicy tj. gruźlicy potwierdzonej mikroskopowym badaniem z posiewem bakteriologicznym. Objęto nadzorem epidemiologicznym 39 osób z kontaktu domowego. Najwyższą zapadalność odnotowano w grupach wiekowych i powyżej 65 roku. życia. Wyższą zapadalność rejestrowano wśród mieszkańców miasta -10 przypadków, niż wsi -2 przypadki, oraz wśród mężczyzn 9 przypadków natomiast u kobiet -3 przypadki

26 Epidemiologia Wykres nr 18: Ilość zachorowań na gruźlicę w powiecie Świebodzińskim w latach r Liczba zachorowań na gruźlicę w latach Wykres nr 19: Zachorowania na gruźlicę wg miejsca zamieszkania, wieku i płci w powiecie Świebodzińskim w 2012 r. 2 Miasto Wieś 3 kobiety mężczyźni 10 9 CHOROBY WIEKU DZIECIĘCEGO Płonica (szkarlatyna) W roku 2012 zarejestrowano 38 zachorowań na płonicę. Porównując z rokiem 2011 nastąpił 36,9 procentowy wzrost zachorowań. Wykres nr 20: Zachorowania na płonicę w latach , z uwzględnieniem zachorowalności w poszczególnych miesiącach roku. Liczba zachorowań I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 2009 rok rok rok rok Miesiące 2009 rok 2010 rok 2011 rok 2012 rok

27 Epidemiologia Rok Ilość zachorowań Płonnica Ospa wietrzna Zarejestrowano 291 zachorowań na ospę wietrzną. Najwięcej zachorowań notuje się w wieku od 1do 9 lat gdzie liczba zachorowań wyniosła 238, co stanowi 81,8% wszystkich zachorowań. Zachorowania występowały głównie wśród dzieci w wieku przedszkolnym od 1 do 4 lat ( 149 zachorowań). W 2012 roku zarejestrowano spadek liczby zarejestrowanych przypadków ospy wietrznej 291 (zap. 512,6), przy 440 zachorowaniach (zap. 785,89) w 2011r.Hospitalizowano 3 osoby. W tym samym okresie w Polsce zarejestrowano wzrost zachorowań odnotowano zachorowania (zap. 539,72), podczas gdy w 2011r. wystąpiło zachorowań (zap. 448,67). Wykres nr 21: Zachorowania na ospę wietrzną w latach z uwzględnieniem występowania zachorowań w poszczególnych miesiącach. Liczba zachorowań I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 2009 rok rok rok rok Miesiące 2009 rok 2010 rok 2011 rok 2012 rok Rok Ilość zachorowań Ospa wietrzna

28 Epidemiologia Różyczka Zarejestrowano 25 zachorowań. W roku 2012 nastąpił spadek zachorowań w stosunku do ilości zarejestrowanych w poprzednim roku o 85,5%. 10 osób spośród wszystkich zachorowań było zaszczepionych jedną dawką szczepionki. Rok Ilość zachorowań Wykres nr 22: Zapadalność zachorowań na różyczkę w latach Zachorowania ,14 16,3 19,7 96,36 19, ,62 25,1 11,14 Powiat Świebodziński Województwo Lubuskie Polska 44,1 11, ,25 Wykres nr 23: Zachorowania na różyczkę w latach z uwzględnieniem występowania zachorowań w poszczególnych miesiącach roku. Liczba zachorowań I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 2009 rok rok rok rok Miesiące Na terenie powiatu jak i Polski spada występowanie zachorowań na różyczkę

29 Epidemiologia Świnka W ciągu roku 2012 zarejestrowano 10 zachorowań na świnkę. Nastąpił wzrost zgłoszonych zachorowań (o 60%). Zachorowania objęły grupę wiekową od 1 do 19 lat. W tym 8 osób było zaszczepionych jedną dawką szczepionki przeciw nagminnemu zapaleniu przyusznic. Wykres 24: Zachorowania na świnkę w latach z uwzględnieniem występowania zachorowań w poszczególnych miesiącach roku. 4 Liczba zachorowań I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 2009 rok rok rok rok Miesiące 2009 rok 2010 rok 2011 rok 2012 rok Rok Ilość zachorowań Wykres nr 25: Zapadalność na świnkę, województwie lubuskim i w Polsce w latach ,98 Zapadalność ,69 9,51 7,65 12,28 10,7 7,2 7,15 6,76 17,7 7,7 7,2 Pow iat Św iebodziński Wojew ództw o Lubuskie Polska

30 Epidemiologia POZOSTAŁE JEDNOSTKI CHOROBOWE ZAREJESTROWANE W 2012 ROKU Róża. W roku 2012 opracowano 3 zgłoszenia zachorowań. Wszystkie osoby były hospitalizowane w Oddziale Zakaźnym Szpitala Wojewódzkiego w Zielonej Górze. Wykres nr 26: Zapadalność na różę, z podziałem ze względu na środowisko w latach miasto wieś ogółem 2009 rok rok rok rok rok 2011 rok 2010 rok 2009 rok WNIOSKI: rok zaznaczył się wzrostem zachorowań na: - salmonellę, odnotowano 9 zachorowań ( w roku ubiegłym było to 6 zachorowań), w porównaniu z rokiem ubiegłym nastąpił (wzrost zachorowań o 50%); - biegunek dzieci do lat 2 zarejestrowano 13 zachorowań ( wzrost o 85,8%); - boreliozę zanotowano 16 zachorowań w poprzednim roku 11, nastąpił (wzrost o 45,5%); - styczność i narażenie na wściekliznę ( konieczność szczepień) 4 osoby w porównaniu z rokiem ubiegłym nastąpił wzrost o 100%; - WZW ogółem zarejestrowano 14 zachorowań - wzrost o 16,7%; - nagminne zapalenie przyusznic odnotowano 10 zachorowań wzrost o150%, - gruźlica wzrost zachorowań o 200%; 2. W 2012 roku zanotowano spadek zachorowań: na ospę wietrzną, zarejestrowano 291 zachorowań w porównaniu z rokiem ubiegłym nastąpił spadek o 33,9%, na różyczkę odnotowano 25 zachorowań, w roku poprzednim 128, spadek o 80,5%. 3. Nie zarejestrowano zachorowań podobnie jak w latach ubiegłych, na dur brzuszny, dur rzekomy, czerwonkę, jersiniozę, odrę, tężec, ostre nagminne porażenie dziecięce, błonicę, wirusowe zapalenie mózgu, salmonellozy pozajelitowe, wściekliznę. 4. W 2012 roku zarejestrowano 1 nową osobę zakażoną wirusem HIV. W porównaniu z latami poziom zakażeń HIV utrzymuje się na stałym poziomie

Sytuacja epidemiologiczna w powiecie wschowskim w I półroczu 2014 r.

Sytuacja epidemiologiczna w powiecie wschowskim w I półroczu 2014 r. Sytuacja epidemiologiczna w powiecie wschowskim w I półroczu 14 r. W I półroczu 14 roku na terenie powiatu wschowskiego nie odnotowano chorób zakaźnych określanych jako importowane, wiążące się z wyjazdami

Bardziej szczegółowo

Praktyczne aspekty funkcjonowania Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej wm. st.warszawie

Praktyczne aspekty funkcjonowania Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej wm. st.warszawie Praktyczne aspekty funkcjonowania Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej wm. st.warszawie Warszawa, 2012 r. Starszy Asystent Oddział Higieny Pracy Iwona Gralewicz AKTY PRAWNE REGULUJĄCE DZIAŁALNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Ocena stanu sanitarnego i sytuacji epidemiologicznej w powiecie świebodzińskim za rok 2011

Ocena stanu sanitarnego i sytuacji epidemiologicznej w powiecie świebodzińskim za rok 2011 Ocena stanu sanitarnego i sytuacji epidemiologicznej za rok 2011 Świebodzin marzec 2012 r. Powiat Świebodziński Opracowano w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Świebodzinie Zespół autorski

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie bezpieczeństwa sanitarnego powiatu opatowskiego za 2014 rok Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opatowie

Informacja o stanie bezpieczeństwa sanitarnego powiatu opatowskiego za 2014 rok Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opatowie Informacja o stanie bezpieczeństwa sanitarnego powiatu opatowskiego za rok Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opatowie 2015 marzec Państwowa Inspekcja Sanitarna działając na podstawie ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Ocena stanu sanitarnego i sytuacji epidemiologicznej w powiecie świebodzińskim za rok 2010

Ocena stanu sanitarnego i sytuacji epidemiologicznej w powiecie świebodzińskim za rok 2010 Ocena stanu sanitarnego i sytuacji epidemiologicznej za rok 2010 Świebodzin marzec 2011 r. Powiat Świebodziński Opracowano w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Świebodzinie Zespół autorski

Bardziej szczegółowo

ZACHOROWANIA NA NIEKTÓRE CHOROBY ZAKAŹNE W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2012 R.

ZACHOROWANIA NA NIEKTÓRE CHOROBY ZAKAŹNE W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2012 R. ZACHOROWANIA NA NIEKTÓRE CHOROBY ZAKAŹNE W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2012 R. W 2012 r. (oraz dla porównania w 2011 r.) do stacji sanitarno epidemiologicznych woj. pomorskiego zgłoszono zachorowania na poniższe

Bardziej szczegółowo

Ocena stanu sanitarnego i sytuacji epidemiologicznej w powiecie świebodzińskim I. WSTĘP

Ocena stanu sanitarnego i sytuacji epidemiologicznej w powiecie świebodzińskim I. WSTĘP I. WSTĘP Głównym celem działania Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Świebodzinie w roku 2008 zgodnie z ustawą o Państwowej Inspekcji Sanitarnej były realizowane zadania z zakresu zdrowia

Bardziej szczegółowo

Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Gryficach działa na podstawie:

Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Gryficach działa na podstawie: Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Gryficach działa na podstawie: Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2011r. Nr 212, poz. 1263 z póź. zm.) wraz z aktami

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA EPIDEMIOLOGICZNA W ZAKRESIE CHORÓB ZAKAŹNYCH

SYTUACJA EPIDEMIOLOGICZNA W ZAKRESIE CHORÓB ZAKAŹNYCH Sprawowanie nadzoru epidemiologicznego jest podstawowym zadaniem działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Zadanie to realizuje głównie pion epidemiologii, który każdego roku wdraża i kontroluje programy

Bardziej szczegółowo

Stan sanitarny powiatu proszowickiego w 2014 roku. Katarzyna Bandoła PPIS w Proszowicach

Stan sanitarny powiatu proszowickiego w 2014 roku. Katarzyna Bandoła PPIS w Proszowicach Stan sanitarny powiatu proszowickiego w 2014 roku Katarzyna Bandoła PPIS w Proszowicach Szczepienia ochronne Nadzór nad podmiotami leczniczymi i chorobami zakaźnymi Nadzór zapobiegawczy Higiena środowiska

Bardziej szczegółowo

VIII PAŃSTWOWA INSPEKCJA SANITARNA

VIII PAŃSTWOWA INSPEKCJA SANITARNA VIII PAŃSTWOWA INSPEKCJA SANITARNA VIII PAŃSTWOWA INSPEKCJA SANITARNA Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Lublinie i 20 Powiatowych Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych w 2012 r. sprawowała

Bardziej szczegółowo

Podstawy prawne Sekcji Zwalczania Chorób Zakaźnych w Oddziale Nadzoru Epidemiologii (stan prawny na r.)

Podstawy prawne Sekcji Zwalczania Chorób Zakaźnych w Oddziale Nadzoru Epidemiologii (stan prawny na r.) Podstawy prawne Sekcji Zwalczania Chorób Zakaźnych w Oddziale Nadzoru Epidemiologii (stan prawny na 1.06.2015 r.) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Ustawa o Państwowej Inspekcji Sanitarnej

Bardziej szczegółowo

Do zakresu działań i kompetencji Państwowej Inspekcji Sanitarnej należy w szczególności:

Do zakresu działań i kompetencji Państwowej Inspekcji Sanitarnej należy w szczególności: 2015-01-08 Zadania Państwowa Inspekcja Sanitarna jest powołana do realizacji zadań z zakresu zdrowia publicznego, w szczególności poprzez sprawowanie nadzoru nad warunkami: 1. higieny środowiska, 2. higieny

Bardziej szczegółowo

Sytuacja epidemiologiczna terenu nadzorowanego przez PSSE w Nowej Soli w I półroczu r.

Sytuacja epidemiologiczna terenu nadzorowanego przez PSSE w Nowej Soli w I półroczu r. Sytuacja epidemiologiczna terenu nadzorowanego przez PSSE w Nowej Soli w I półroczu 2006. r. Pierwsza połowa 2006 roku charakteryzowała się przede wszystkim nagłym wzrostem zapadalności na płonicę. Odnotowano

Bardziej szczegółowo

Państwowa Inspekcja Sanitarna. Wrocław, 18 19 września 2014 roku

Państwowa Inspekcja Sanitarna. Wrocław, 18 19 września 2014 roku Państwowa Inspekcja Sanitarna Wrocław, 18 19 września 2014 roku Katarzyna Kitajewska Główny Inspektorat Sanitarny 2 Kompetencje Państwowej Inspekcji Sanitarnej ustawa z dnia 14 marca 1985 roku o Państwowej

Bardziej szczegółowo

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Zachorowania na wybrane choroby zakaźne- porównanie grudzień 2011/2012. Jednostka chorobowa Liczba zachorowań 2012 2011

Bardziej szczegółowo

w sprawie zgłoszeń podejrzenia lub rozpoznania zakażenia, choroby zakaźnej lub zgonu z powodu zakażenia lub choroby zakaźnej;

w sprawie zgłoszeń podejrzenia lub rozpoznania zakażenia, choroby zakaźnej lub zgonu z powodu zakażenia lub choroby zakaźnej; ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 10 lipca 2013 r. w sprawie zgłoszeń podejrzenia lub rozpoznania zakażenia, choroby zakaźnej lub zgonu z powodu zakażenia lub choroby zakaźnej Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Zachorowania na wybrane choroby zakaźne- porównanie sierpień 2011/2012. Jednostka chorobowa Liczba zachorowań 2012 2011

Bardziej szczegółowo

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Zachorowania na wybrane choroby zakaźne- porównanie wrzesień 2011/2012. Liczba zachorowań 2012 2011 Cholera Dur brzuszny

Bardziej szczegółowo

Więcej wiem, mniej choruję

Więcej wiem, mniej choruję Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w m. st. Warszawie Program profilaktyki chorób zakaźnych dla przedszkoli i szkół podstawowych Więcej wiem, mniej choruję Wprowadzenie do metodyki... Oddział

Bardziej szczegółowo

WYKAZ. Podstawowych aktów prawnych stosowanych w działalności Sekcji Nadzoru Higieny Komunalnej

WYKAZ. Podstawowych aktów prawnych stosowanych w działalności Sekcji Nadzoru Higieny Komunalnej WYKAZ Podstawowych aktów prawnych stosowanych w działalności Sekcji Nadzoru Higieny Komunalnej Data ostatniej aktualizacji: 14.11.2013r. Ustawa z dnia 14.03.1985 o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.

Bardziej szczegółowo

WYKAZ. Podstawowych aktów prawnych stosowanych w działalności Sekcji Higieny Komunalnej

WYKAZ. Podstawowych aktów prawnych stosowanych w działalności Sekcji Higieny Komunalnej WYKAZ Podstawowych aktów prawnych stosowanych w działalności Sekcji Higieny Komunalnej Data ostatniej aktualizacji: 18.12.2013 r. I. Ustawa z dnia 14.03.1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Epidemiologia 1. SYTUACJA EPIDEMIOLOGICZNA W ZAKRESIE CHORÓB ZAKAŹNYCH.

Epidemiologia 1. SYTUACJA EPIDEMIOLOGICZNA W ZAKRESIE CHORÓB ZAKAŹNYCH. . SYTUACJA EPIDEMIOLOGICZNA W ZAKRESIE CHORÓB ZAKAŹNYCH. Zapobieganie występowaniu chorób zakaźnych jest jednym z istotnych zadań, które realizowane są przez Państwową Inspekcję Sanitarną. W ramach zapobiegania

Bardziej szczegółowo

Sytuacja epidemiologiczna w powiecie nowosolskim w I półroczu 2014 roku

Sytuacja epidemiologiczna w powiecie nowosolskim w I półroczu 2014 roku Sytuacja epidemiologiczna w powiecie nowosolskim w I półroczu 2014 roku W Polsce od wielu lat obserwuje się spadkową tendencję występowania wielu chorób zakaźnych jako skutek m.in. realizacji obowiązkowych

Bardziej szczegółowo

Ocena stanu sanitarnego i sytuacji epidemiologicznej w powiecie świebodzińskim za rok 2013 RAPORT

Ocena stanu sanitarnego i sytuacji epidemiologicznej w powiecie świebodzińskim za rok 2013 RAPORT Ocena stanu sanitarnego i sytuacji epidemiologicznej za rok 2013 RAPORT Powiat Świebodziński Opracowano w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Świebodzinie Zespół autorski Arleta Miśkiewicz,

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU ZAGROŻENIA CHOROBĄ ZAKAŹNĄ.

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU ZAGROŻENIA CHOROBĄ ZAKAŹNĄ. .. Pieczęć Fundacji Familijny Poznań PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU ZAGROŻENIA CHOROBĄ ZAKAŹNĄ. OBOWIĄZUJĄCA w PUNKTACH PRZEDSZKOLNYCH o/ FAMILIJNA ŁÓDŹ w ramach wewnętrznego systemu zapewniania jakości

Bardziej szczegółowo

WYKAZ. Podstawowych aktów prawnych stosowanych w działalności Oddziału Nadzoru Higieny Komunalnej

WYKAZ. Podstawowych aktów prawnych stosowanych w działalności Oddziału Nadzoru Higieny Komunalnej WYKAZ Podstawowych aktów prawnych stosowanych w działalności Oddziału Nadzoru Higieny Komunalnej Data ostatniej aktualizacji: 04.12.2015r. Ustawa z dnia 14.03.1985 o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tj.

Bardziej szczegółowo

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Zachorowania na wybrane choroby zakaźne- porównanie lipiec 2011/2012. Jednostka chorobowa Liczba zachorowań 2012 2011

Bardziej szczegółowo

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Zachorowania na wybrane choroby zakaźne- porównanie listopad 2011/2012. Jednostka chorobowa Liczba zachorowań 2012 2011

Bardziej szczegółowo

Prawo a choroby zakaźne dr n. med. Marta Rorat

Prawo a choroby zakaźne dr n. med. Marta Rorat Prawo a choroby zakaźne dr n. med. Marta Rorat Katedra i Zakład Medycyny Sądowej, Zakład Prawa Medycznego UM we Wrocławiu Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA EPIDEMIOLOGICZNA W ZAKRESIE CHORÓB ZAKAŹNYCH

SYTUACJA EPIDEMIOLOGICZNA W ZAKRESIE CHORÓB ZAKAŹNYCH Sprawowanie nadzoru epidemiologicznego jest podstawowym zadaniem Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Zadanie to realizuje głównie pion epidemiologii, który każdego roku wdraża i kontroluje programy zapobiegania

Bardziej szczegółowo

1. SYTUACJA EPIDEMIOLOGICZNA W ZAKRESIE CHORÓB ZAKAŹNYCH

1. SYTUACJA EPIDEMIOLOGICZNA W ZAKRESIE CHORÓB ZAKAŹNYCH III. OCENA SYTUACJI EPIDEMIOLOGICZNEJ W POWIECIE ŻAGAŃSKIM Do zakresu działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej w dziedzinie zapobiegania i zwalczania chorób zakaźnych należy: 1. dokonywanie analiz i ocen

Bardziej szczegółowo

Sytuacja epidemiologiczna terenu nadzorowanego przez PSSE w Nowej Soli w I półroczu r.

Sytuacja epidemiologiczna terenu nadzorowanego przez PSSE w Nowej Soli w I półroczu r. Sytuacja epidemiologiczna terenu nadzorowanego przez PSSE w Nowej Soli w I półroczu 2007. r. Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Nowej Soli nadzoruje teren powiatów nowosolskiego i wschowskiego,

Bardziej szczegółowo

Rola Państwowej Inspekcji Sanitarnej w zapobieganiu i zwalczaniu HCV

Rola Państwowej Inspekcji Sanitarnej w zapobieganiu i zwalczaniu HCV Rola Państwowej Inspekcji Sanitarnej w zapobieganiu i zwalczaniu HCV Elżbieta Narolska-Wierczewska Krajowy Koordynator Programów HCV można pokonać i STOP! HCV WSSE w Bydgoszczy Seminarium edukacyjne "Innowacje

Bardziej szczegółowo

Szczepienia ochronne. Nadzór nad realizacją obowiązkowego Programu Szczepień Ochronnych

Szczepienia ochronne. Nadzór nad realizacją obowiązkowego Programu Szczepień Ochronnych Szczepienia ochronne Państwowi Powiatowi Inspektorzy Sanitarni realizują Program Szczepień Ochronnych ustalany corocznie na podstawie badań stanu uodpornienia populacji oraz w zależności od aktualnej sytuacji

Bardziej szczegółowo

Statystyczna analiza chorób zakaźnych, jakie wystąpiły w Krakowie w 2001 r. w porównaniu z ich występowaniem w Polsce Jednostka chorobowa

Statystyczna analiza chorób zakaźnych, jakie wystąpiły w Krakowie w 2001 r. w porównaniu z ich występowaniem w Polsce Jednostka chorobowa Załącznik nr Statystyczna analiza chorób zakaźnych, jakie wystąpiły w Krakowie w 00 r. w porównaniu z ich występowaniem w Polsce Jednostka chorobowa Polska Symbole wg Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

Anna Skop. Zachęcam do zapoznania się z prezentacja na temat szczepień.

Anna Skop. Zachęcam do zapoznania się z prezentacja na temat szczepień. W ostatnim tygodniu kwietnia obchodziliśmy Europejski Tydzień Szczepień. Jest to inicjatywa Światowej Organizacji Zdrowia, WHO. W związku z tą inicjatywą w naszej szkole w maju prowadzona jest kampania,

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU ZAGROŻENIA CHOROBĄ ZAKAŹNĄ.

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU ZAGROŻENIA CHOROBĄ ZAKAŹNĄ. .. Pieczęć Fundacji Familijny Poznań PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU ZAGROŻENIA CHOROBĄ ZAKAŹNĄ. OBOWIĄZUJĄCA w PUNKTACH PRZEDSZKOLNYCH o/ FAMILIJNA WARSZAWA w ramach wewnętrznego systemu zapewniania

Bardziej szczegółowo

EPIDEMIOLOGIA DANE KRAJOWE

EPIDEMIOLOGIA DANE KRAJOWE EPIDEMIOLOGIA DANE KRAJOWE Dane krajowe zostały opracowane na podstawie informacji przekazanych przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny (zwany dalej NIZP-PZH) oraz zamieszczonych

Bardziej szczegółowo

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Lp. wg ICD- Zachorowania na wybrane choroby zakaźne- porównanie kwiecień /..-3...-3.. A Cholera A. Dur brzuszny 3 A.-3

Bardziej szczegółowo

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Zachorowania i zapadalność na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i w powiecie białostockim od 1 stycznia do

Bardziej szczegółowo

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Zachorowania i zapadalność na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i w powiecie białostockim od 1 stycznia do

Bardziej szczegółowo

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Zachorowania i zapadalność na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i w powiecie białostockim od 1 stycznia do

Bardziej szczegółowo

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Zachorowania i zapadalność na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i w powiecie białostockim od 1 stycznia do

Bardziej szczegółowo

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Zachorowania i zapadalność na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i w powiecie białostockim od 1 stycznia do

Bardziej szczegółowo

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Zachorowania i zapadalność na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i w powiecie białostockim od 1 stycznia do

Bardziej szczegółowo

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Zachorowania i zapadalność na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i w powiecie białostockim od 1 stycznia do

Bardziej szczegółowo

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Zachorowania i zapadalność na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i w powiecie białostockim od 1 stycznia do

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEJ STACJI SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNEJ W OTWOCKU. Rozdział 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEJ STACJI SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNEJ W OTWOCKU. Rozdział 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEJ STACJI SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNEJ W OTWOCKU Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin Organizacyjny Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Otwocku zwany

Bardziej szczegółowo

W 2008 r. wielokrotnie stwierdzano przekroczenie dopuszczalnej zawartości sumy chloranów i chlorynów w wodzie w Zielonej Górze.

W 2008 r. wielokrotnie stwierdzano przekroczenie dopuszczalnej zawartości sumy chloranów i chlorynów w wodzie w Zielonej Górze. Podsumowanie Sytuacja epidemiologiczna w zakresie chorób zakaźnych W roku 2008 zarejestrowano 2951 zachorowań na choroby zakaźne (zap. 1419,35) to jest o 348 przypadków mniej w porównaniu do roku poprzedniego.

Bardziej szczegółowo

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Lp. wg ICD-1 Zachorowania na wybrane choroby zakaźne- porównanie listopad 21/211. 211 21 1 A Cholera 2 A1. Dur brzuszny

Bardziej szczegółowo

Zima 2013. Ocena warunków sanitarno-higienicznych zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży prowadzona przez Państwowa Inspekcję Sanitarną (PIS)

Zima 2013. Ocena warunków sanitarno-higienicznych zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży prowadzona przez Państwowa Inspekcję Sanitarną (PIS) Zima 2013 Ocena warunków sanitarno-higienicznych zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży prowadzona przez Państwowa Inspekcję Sanitarną (PIS) Informacje ogólne W czasie ferii zimowych w 2013 roku pracownicy

Bardziej szczegółowo

Program Szczepień Ochronnych

Program Szczepień Ochronnych Program Szczepień Ochronnych Przesłankę do nałożenia obowiązku szczepień ochronnych przeciw chorobom zakaźnym na osoby lub grupę osób stanowi wiek obowiązanych do poddania się obowiązkowym szczepieniom,

Bardziej szczegółowo

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna we Wrocławiu GORĄCZKA KRWOTOCZNA E B O L A. Dr n. med. Jacek Klakočar

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna we Wrocławiu GORĄCZKA KRWOTOCZNA E B O L A. Dr n. med. Jacek Klakočar GORĄCZKA KRWOTOCZNA E B O L A Dr n. med. Jacek Klakočar Dolnośląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny we Wrocławiu Gorączka krwotoczna Ebola (inaczej: choroba wywołana przez wirusa Ebola [Ebola

Bardziej szczegółowo

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Zachorowania i zapadalność na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i w powiecie białostockim od 1 stycznia do

Bardziej szczegółowo

RAPORT O STANIE SANITARNYM MIASTA KOŚCIERZYNA. za rok 2015

RAPORT O STANIE SANITARNYM MIASTA KOŚCIERZYNA. za rok 2015 RAPORT O STANIE SANITARNYM MIASTA KOŚCIERZYNA za rok 2015 Działalność kontrolno- represyjna obiekty wg ewidencji 578 1670 kontrole 1354 2884 decyzje merytoryczne 78 234 decyzje płatnicze 56 325 mandaty

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 18 maja 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 18 maja 2010 r. Dziennik Ustaw Nr 94 7870 Poz. 610 610 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 18 maja 2010 r. w sprawie sposobu prowadzenia rejestru zakażeń i zachorowań na chorobę zakaźną oraz zgonów spowodowanych

Bardziej szczegółowo

Ognisko zatrucia pokarmowego

Ognisko zatrucia pokarmowego Ognisko zatrucia pokarmowego Ognisko zatrucia/zakażenia pokarmowego wg Dyrektywy 2003/99/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 listopada 2003 r. to wystąpienie, w określonych warunkach, dwóch lub

Bardziej szczegółowo

Czy AOTM uczestniczy w procesie kształtowania dostępności do szczepień ochronnych? Magdalena Władysiuk MD, MBA

Czy AOTM uczestniczy w procesie kształtowania dostępności do szczepień ochronnych? Magdalena Władysiuk MD, MBA Czy AOTM uczestniczy w procesie kształtowania dostępności do szczepień ochronnych? Magdalena Władysiuk MD, MBA Immunoprofilaktyka chorób zakaźnych Uniknięcie negatywnych konsekwencji zdrowotnych związanych

Bardziej szczegółowo

Sytuacja epidemiologiczna w zakresie chorób zakaźnych powiatów nowosolskiego i wschowskiego w roku 2005.

Sytuacja epidemiologiczna w zakresie chorób zakaźnych powiatów nowosolskiego i wschowskiego w roku 2005. Sytuacja epidemiologiczna w zakresie chorób zakaźnych powiatów nowosolskiego i wschowskiego w roku 2005. Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Nowej Soli nadzoruje teren dwóch powiatów, podzielonych

Bardziej szczegółowo

Wykaz podstawowych aktów prawnych stosowanych w działalności Oddziału Nadzoru Higieny Komunalnej

Wykaz podstawowych aktów prawnych stosowanych w działalności Oddziału Nadzoru Higieny Komunalnej Wykaz podstawowych aktów prawnych stosowanych w działalności Oddziału Nadzoru Higieny Komunalnej Ustawa z dnia 101985 o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tj. Dz. U. z 2015r. poz. 1412) Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

WYBRANE CHOROBY ZAKAŹNE I ZATRUCIA W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2011 R. (BIULETYN ROCZNY)

WYBRANE CHOROBY ZAKAŹNE I ZATRUCIA W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2011 R. (BIULETYN ROCZNY) WYBRANE CHOROBY ZAKAŹNE I ZATRUCIA W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2011 R. (BIULETYN ROCZNY) Gdańsk, 2012 r. Spis treści strona 1. Dur brzuszny (A01.0) 7 2. Dury rzekome A,B,C (A01.1-3) 7 3. Salmonelozy (A02)

Bardziej szczegółowo

CHOROBY ZAKAŹNE I ZATRUCIA W POLSCE W 2009 ROKU - UAKTUALNIENIE Infectious diseases and poisonings in Poland in 2009 - Update

CHOROBY ZAKAŹNE I ZATRUCIA W POLSCE W 2009 ROKU - UAKTUALNIENIE Infectious diseases and poisonings in Poland in 2009 - Update CHOROBY ZAKAŹNE ZATRUCA W POLSCE W 00 ROKU UAKTUALNENE nfectious diseases and poisonings in Poland in 00 Update Zmiany zgłoszone do Zakładu Epidemiologii NZPPZH w okresie od października 00 r. do grudnia

Bardziej szczegółowo

OCENA STANU SANITARNEGO I SYTUACJI EPIDEMIOLOGICZNEJ POWIATU NOWOSOLSKIEGO W ROKU 2010.

OCENA STANU SANITARNEGO I SYTUACJI EPIDEMIOLOGICZNEJ POWIATU NOWOSOLSKIEGO W ROKU 2010. OCENA STANU SANITARNEGO I SYTUACJI EPIDEMIOLOGICZNEJ POWIATU NOWOSOLSKIEGO W ROKU 21. LUTY 211 r. 1 Państwowa Inspekcja Sanitarna jest organem powołanym w celu ochrony zdrowia ludzkiego przed wpływem czynników

Bardziej szczegółowo

1) Sytuacja epidemiologiczna chorób zakaźnych

1) Sytuacja epidemiologiczna chorób zakaźnych 1) Sytuacja epidemiologiczna chorób zakaźnych Sytuację epidemiologiczną chorób zakaźnych w powiecie głogowskim należy uznać za korzystną. Obserwowany w roku 2016 wzrost zachorowań na niektóre choroby zakaźne

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 19 grudnia 2002 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 19 grudnia 2002 r. Dz.U.02.237.2018 04-04-14 zm. Dz.U.2004.51.513 1 05-05-11 zm. Dz.U.2005.69.624 1 06-03-17 zm. Dz.U.2006.36.254 1 07-05-30 zm. Dz.U.2007.95.633 1 08-10-01 zm. Dz.U.2008.122.795 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA

Bardziej szczegółowo

ORGAN/JEDNOSTKA WŁAŚCIWA DO ZAJĘCIA SIĘ SPRAWĄ Podkarpacki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny ul. Wierzbowa 16, Rzeszów

ORGAN/JEDNOSTKA WŁAŚCIWA DO ZAJĘCIA SIĘ SPRAWĄ Podkarpacki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny ul. Wierzbowa 16, Rzeszów Zmniejszenie odległości dla usytuowania śmietnika wydawanie zgody na zachowanie odległości mniejszych niż określone w przepisach pomiędzy miejscami do gromadzenia pojemników na odpady stałe a oknami i

Bardziej szczegółowo

Sytuacja epidemiologiczna chorób zakaźnych w powiecie nowosolskim w 2009 roku

Sytuacja epidemiologiczna chorób zakaźnych w powiecie nowosolskim w 2009 roku Sytuacja epidemiologiczna chorób zakaźnych w powiecie nowosolskim w 29 roku Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Nowej Soli nadzoruje teren powiatów nowosolskiego i wschowskiego, obejmujących

Bardziej szczegółowo

Rys historyczny Służb Sanitarno Epidemiologicznych w Polsce.

Rys historyczny Służb Sanitarno Epidemiologicznych w Polsce. 1 Rys historyczny Służb Sanitarno Epidemiologicznych w Polsce. Służby sanitarno epidemiologiczne swoją działalność rozpoczęły po I wojnie. Podstawę do ich działania, dała uchwalona przez Sejm RP w 1919

Bardziej szczegółowo

Wdrażanie procedur zapobiegających zakażeniom szpitalnym znaczenie nadzoru, kontroli, szkoleń personelu

Wdrażanie procedur zapobiegających zakażeniom szpitalnym znaczenie nadzoru, kontroli, szkoleń personelu Wdrażanie procedur zapobiegających zakażeniom szpitalnym znaczenie nadzoru, kontroli, szkoleń personelu Małgorzata Czerniawska Ankiersztejn 18 20 września 2012 r. Zakażenia szpitalne są jedną z przyczyn

Bardziej szczegółowo

Zachorowania i podejrzenia zachorowań na grypę w województwie wielkopolskim (okres od do )

Zachorowania i podejrzenia zachorowań na grypę w województwie wielkopolskim (okres od do ) Zachorowania i podejrzenia zachorowań na grypę w województwie wielkopolskim (okres od 01.01.2017 do 15.02.2017) Wiek (ukończone lata) Liczba zachorowań oraz podejrzeń zachorowań na grypę 1) Ogółem w tym

Bardziej szczegółowo

ZNACZENIE DIAGNOSTYKI I WYKRYWALNOŚCI ZAKAŻEŃ HCV NA POZIOMIE POZ

ZNACZENIE DIAGNOSTYKI I WYKRYWALNOŚCI ZAKAŻEŃ HCV NA POZIOMIE POZ ZNACZENIE DIAGNOSTYKI I WYKRYWALNOŚCI ZAKAŻEŃ HCV NA POZIOMIE POZ Lek. med. Jacek Krajewski Praktyka Lekarza Rodzinnego Jacek Krajewski Seminarium Nowe perspektywy w leczeniu HCV znaczenie diagnostyki

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA EPIDEMIOLOGICZNA W ZAKRESIE CHORÓB ZAKAŹNYCH

SYTUACJA EPIDEMIOLOGICZNA W ZAKRESIE CHORÓB ZAKAŹNYCH Sprawowanie nadzoru epidemiologicznego jest podstawowym zadaniem działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Zadanie to realizuje głównie pion epidemiologii, który każdego roku wdraża i kontroluje programy

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lublinie o stanie bezpieczeństwa sanitarnego Miasta Lublin w roku 2013

INFORMACJA Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lublinie o stanie bezpieczeństwa sanitarnego Miasta Lublin w roku 2013 INFORMACJA Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lublinie o stanie bezpieczeństwa sanitarnego Miasta Lublin w roku 2013 Lublin, luty 2014 r. 1 SPIS TREŚCI Strona I. Wprowadzenie 3 II. Sytuacja

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia r.

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia r. ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia. 2010 r. w sprawie wykazu rodzajów czynności zawodowych oraz zalecanych szczepień ochronnych wymaganych u pracowników, funkcjonariuszy, żołnierzy lub podwładnych podejmujących

Bardziej szczegółowo

Struktura zakładów zynościowych w powiecie żagańskim, woj. lubuskim w latach 2011 i 2010

Struktura zakładów zynościowych w powiecie żagańskim, woj. lubuskim w latach 2011 i 2010 V. STAN SANITARNY OBIEKTÓW ŻYWNOŚCIOWO - ŻYWIENIOWYCH W powiecie żagańskim, w ewidencji sekcji higieny żywności, żywienia i przedmiotów użytku Państwowej Inspekcji Sanitarnej w roku 2011 znajdowało się

Bardziej szczegółowo

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Garwolinie Sekcja Higieny Komunalnej (HK)

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Garwolinie Sekcja Higieny Komunalnej (HK) Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Garwolinie Sekcja Higieny Komunalnej (HK) UWAGA! Zgodnie z Konstytucją RP oraz ustawą z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych

Bardziej szczegółowo

OCENA STANU BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO POWIATU SZCZECIN ZA 2011 r.

OCENA STANU BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO POWIATU SZCZECIN ZA 2011 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczecinie 71-342 Szczecin, ul. Wincentego Pola 6, tel.: 091-4870313, fax: 091-4861141 OCENA STANU BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO POWIATU SZCZECIN ZA 2011 r. SPIS

Bardziej szczegółowo

CHOROBY ZAKAŹNE I ZATRUCIA W POLSCE W 2010 ROKU - UAKTUALNIENIE

CHOROBY ZAKAŹNE I ZATRUCIA W POLSCE W 2010 ROKU - UAKTUALNIENIE CHOROBY ZAKAŹNE I ZATRUCIA W POLSCE W 00 ROKU UAKTUALNIENIE Infectious diseases and poisonings in Poland in 00 Update Zmiany zgłoszone do Zakładu Epidemiologii NIZPPZH w okresie od października 0 r. do

Bardziej szczegółowo

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Garwolinie Sekcja Higieny Komunalnej (HK)

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Garwolinie Sekcja Higieny Komunalnej (HK) Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Garwolinie Sekcja Higieny Komunalnej (HK) UWAGA! Zgodnie z Konstytucją RP oraz ustawą z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych

Bardziej szczegółowo

Liczba kontroli poszczególnych rodzajów obiektów

Liczba kontroli poszczególnych rodzajów obiektów Informacja na sesję Rady Powiatu dotyczącą problematyki bezpieczeństwa w powiecie miechowskim w zakresie stanu sanitarnego oraz zabezpieczenia przeciwepidemicznego. W 2012 roku nadzorem objętych było 1476

Bardziej szczegółowo

CHOROBY ZAKAŹNE, CHOROBY PRZENOSZONE DROGĄ PŁCIOWĄ, SZCZEPIENIA OCHRONNE

CHOROBY ZAKAŹNE, CHOROBY PRZENOSZONE DROGĄ PŁCIOWĄ, SZCZEPIENIA OCHRONNE CHOROBY ZAKAŹNE, CHOROBY PRZENOSZONE DROGĄ PŁCIOWĄ, SZCZEPIENIA OCHRONNE ZACHOROWANIA NA NIEKTÓRE CHOROBY ZAKAŹNE W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM LICZBY BEZWZGLĘDNE Wyszczególnienie ICD - 10 2010 2013 2014 Bakteryj

Bardziej szczegółowo

MZ-56 MELDUNEK: Rok Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna we Wrocławiu

MZ-56 MELDUNEK: Rok Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna we Wrocławiu możliwe prawdopodobne potwierdzone 0 1 2 3 4 5 6 7 1 A00 Cholera 2 A01.0 Dur brzuszny 3 A01.1-3 Dury rzekome A,B,C 4 A02.0 zatrucia pokarmowe UE/PL 40 402 442 310 5 A02.1 Salmonelozy posocznica PL 4 4

Bardziej szczegółowo

ilość szpitali pod nadzorem Teren Powiat grodzki Bielsko Biała Powiat ziemski bielski 12 3

ilość szpitali pod nadzorem Teren Powiat grodzki Bielsko Biała Powiat ziemski bielski 12 3 Sytuacja dotycząca ekspozycji zawodowych na potencjalnie zakaźne czynniki biologiczne w szpitalach województwa śląskiego w latach 2010 2012. Renata Cieślik Tarkota; Oddział Epidemiologii WSSE w Katowicach.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Rzeszowie

Regulamin Organizacyjny Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Rzeszowie Regulamin Organizacyjny Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Rzeszowie Rozdział I Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin Organizacyjny Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Rzeszowie,

Bardziej szczegółowo

Stan sanitarny powiatu głubczyckiego

Stan sanitarny powiatu głubczyckiego PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W GŁUBCZYCACH Stan sanitarny powiatu głubczyckiego w roku 2014 Głubczyce luty 2015 Opracowano w Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Głubczycach Spis

Bardziej szczegółowo

Program profilaktyki chorób zakaźnych dla przedszkoli i szkół podstawowych Więcej wiem, mniej choruję

Program profilaktyki chorób zakaźnych dla przedszkoli i szkół podstawowych Więcej wiem, mniej choruję Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w m. st. Warszawie Program profilaktyki chorób zakaźnych dla przedszkoli i szkół podstawowych Więcej wiem, mniej choruję Metodyka programu Uzasadnienie podjętych

Bardziej szczegółowo

Szczepienia ochronne. Dr hab. med. Agnieszka Szypowska Dr med. Anna Taczanowska Lek. Katarzyna Piechowiak

Szczepienia ochronne. Dr hab. med. Agnieszka Szypowska Dr med. Anna Taczanowska Lek. Katarzyna Piechowiak Szczepienia ochronne Dr hab. med. Agnieszka Szypowska Dr med. Anna Taczanowska Lek. Katarzyna Piechowiak Klinika Pediatrii Warszawski Uniwersytet Medyczny Szczepienie (profilaktyka czynna) Podanie całego

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE ZESPOŁU W ZWIĄZKU ZE ZDARZENIEM W PRZYCHODNI DOM MED W PRUSZKOWIE REKOMENDACJE

WYTYCZNE ZESPOŁU W ZWIĄZKU ZE ZDARZENIEM W PRZYCHODNI DOM MED W PRUSZKOWIE REKOMENDACJE WYTYCZNE ZESPOŁU W ZWIĄZKU ZE ZDARZENIEM W PRZYCHODNI DOM MED W PRUSZKOWIE REKOMENDACJE Na podstawie analizy dokumentacji wybranych pacjentów szczepionych w NZOZ Przychodni Lekarskiej DOM MED w Pruszkowie

Bardziej szczegółowo

Katarzyna Kitajewska Główny Inspektorat Sanitarny

Katarzyna Kitajewska Główny Inspektorat Sanitarny Katarzyna Kitajewska Główny Inspektorat Sanitarny 1 Zranienia i zakłucia przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 czerwca 2013 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany Wieloletni Plan Kontroli dla Polski. na lata (MANCP)

Zintegrowany Wieloletni Plan Kontroli dla Polski. na lata (MANCP) Zintegrowany Wieloletni Plan Kontroli dla Polski na lata 2015-2019 (MANCP) Raport roczny za 2015 rok z województwa lubelskiego 1. Kontrole urzędowe przeprowadzone w 2015r. W tabeli nr 1 załącznik nr 1

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z Bezpiecznych Ferii 2015 na terenie powiatu kamieńskiego

Sprawozdanie z Bezpiecznych Ferii 2015 na terenie powiatu kamieńskiego Sprawozdanie z Bezpiecznych Ferii 2015 na terenie powiatu kamieńskiego W powiecie kamieńskim w okresie ferii zimowych w elektronicznej bazie zarejestrowano 6 turnusów, w tym 5 turnusów - w obiektach całorocznychhotelowych

Bardziej szczegółowo

< 100 m³/d m³/d m³/d 1

< 100 m³/d m³/d m³/d 1 Roczna ocena zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia i prognoza sytuacji w zakresie zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi na terenie powiatu świebodzińskiego 1

Bardziej szczegółowo

Ocena stanu sanitarnego powiatu zawierciańskiego za 2013 rok

Ocena stanu sanitarnego powiatu zawierciańskiego za 2013 rok POWIATOWA STACJA SANITARNOEPIDEMIOLOGICZNA W ZAWIERCIU Ocena stanu sanitarnego powiatu zawierciańskiego za 2013 rok ZAWIERCIE, MARZEC 2014 r. Zatwierdził: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zawierciu

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Świebodzinie. Rozdział I Postanowienia ogólne

Regulamin organizacyjny Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Świebodzinie. Rozdział I Postanowienia ogólne załącznik nr 1 do zarządzenia Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Świebodzinie Regulamin organizacyjny Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Świebodzinie Rozdział I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) Bezpieczeństwo i higiena pracy przy wykonywaniu prac związanych z narażeniem na zranienie ostrymi narzędziami używanymi przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych. Dz.U.2013.696 z dnia 2013.06.19 Status: Akt

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Regulaminu Organizacyjnego ZESPOŁY I KOMITETY 1. ZESPÓŁ TERAPEUTYCZNY I LECZENIA BÓLU

Załącznik Nr 2 do Regulaminu Organizacyjnego ZESPOŁY I KOMITETY 1. ZESPÓŁ TERAPEUTYCZNY I LECZENIA BÓLU Załącznik Nr 2 do Regulaminu Organizacyjnego ZESPOŁY I KOMITETY 1. ZESPÓŁ TERAPEUTYCZNY I LECZENIA BÓLU Do zadań zespołu terapeutycznego i leczenia bólu należy: 1. Opracowanie Szpitalnej Listy Leków Receptariusza

Bardziej szczegółowo

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Radomsku

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Radomsku Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Radomsku OCENA STANU SANITARNEGO POWIATU RADOMSZCZAŃSKIEGO ZA ROK 2012 SPIS TREŚCI: Wstęp... 3 I. Sytuacja epidemiologiczna w zakresie chorób zakaźnych...

Bardziej szczegółowo