ZAPYTANIE OFERTOWE 2/POIG/2013

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAPYTANIE OFERTOWE 2/POIG/2013"

Transkrypt

1 Wrocław, ZAPYTANIE OFERTOWE 2/POIG/2013 W związku z realizacją projektu zakupu i wdrożenia Zintegrowanego systemu informatycznego B2B przez Drukarnia KiD Kisielnicki Andrzej Dąbkowski Piotr s.c., w ramach działania 8.2 Wspierania wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata , prosimy o przedstawienie oferty handlowej na zakup wartości niematerialnych i prawnych w postaci licencji na zintegrowany system informatyczny B2B składającego się z Modułu Produkcyjnego Prepress (SPP), Modułu Wymiany Informacji (SWI), Interpretera (RIP) oraz w usługi wdrożenia wyżej wymienionego systemu. Istotne warunki zamówienia: 1. Nazwa i adres zamawiającego: Drukarnia KiD Kisielnicki Andrzej Dąbkowski Piotr s.c., ul. Sołtysowicka 26A, Wrocław 2. Przedmiot dostawy: Drukarnia KiD Kisielnicki Andrzej Dąbkowski Piotr s.c., zaprasza do złożenia oferty cenowej w postępowaniu, którego przedmiotem zamówienia jest zakup: a) Licencji na zintegrowany system informatyczny B2B składający się z Modułu Produkcyjnego Prepress (SPP), Modułu Wymiany Informacji (SWI), Interpretera (RIP) b) Usługi wdrożenia zintegrowanego system informatyczny B2B składający się z Modułu Produkcyjnego Prepress (SPP), Modułu Wymiany Informacji (SWI), Interpretera (RIP) 3. Tryb udzielenia zamówienia: a) Postępowanie prowadzone jest z zgodnie z Zasadami Udzielanie Zamówień do działania 8.2 Wspierania wdrożenia elektronicznego biznesu typu B2B Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata b) Organizator przetargu zastrzega prawo unieważnienia przetargu bez wybierania którejkolwiek z ofert. c) Organizator zastrzega prawo zmiany warunków udzielenia zamówienia. d) Złożenie jednej ważnej oferty wystarczy do przeprowadzenia postępowania przetargowego.

2 4. Termin realizacji zamówienia: a) Dostarczenie licencji na zintegrowany system informatyczny B2B składający się z Modułu Produkcyjnego Prepress (SPP), Modułu Wymiany Informacji (SWI), Interpretera (RIP) do dnia r. b) Wdrożenie zintegrowany systemu informatycznego B2B składającego się z Modułu Produkcyjnego Prepress (SPP), Modułu Wymiany Informacji (SWI), Interpretera (RIP) do dnia r. 5. Opis przedmiotu dostawy: Opis funkcjonalny zintegrowanego systemu informatycznego B2B: 1) Modułu Produkcyjnego Prepress (SPP) powinien posiadać następujące funkcjonalności: a) skoncentrowanie w jednym miejscu wszystkich danych dotyczących przetwarzanych prac w dziale Prepress wraz z informacją dotyczącą klientów, osób kontaktowych po stronie klientów oraz pracowników, b) automatyczny zestaw narzędzi Prepress takich jak: zarządzanie kolorystyką, transparencji, optymalizacją PDF, automatyczny trapping, c) automatyczne narzędzie do weryfikacji (preflight) plików do produkcji oraz generowanie automatycznie raportu w przypadku wystąpienia niezgodności analizowanego materiału z parametrami produktu, d) automatyczną i ręczną impozycję plików produkcyjnych z uwzględnieniem typu produkcji (produkcja dziełowa i opakowaniowa) z uwzględnieniem ustawień maszyn produkcyjnych i maksymalnego formatu zadruku B1, e) impozycja ręczna umożliwia pracę w trybie WYSIWYG, f) możliwość interaktywnego wywołania modułu impozycyjnego z modułu SPP, g) możliwość automatycznej komunikacji dwustronnej pomiędzy Modułem Wymiany Informacji (SWI), h) możliwość automatycznej wymiany danych z Interpreterem (RIP), i) możliwość komunikacji z systemem typu ERP/MIS poprzez międzynarodowy format wymiany danych JDF 1.4, j) możliwość automatycznej integracji Level 3 do systemu ERP/MIS, który ma być w przyszłości zakupiony, k) możliwość generowania automatycznie podglądu pojedynczej strony jak i całego arkusza drukarskiego do systemu ERP/MIS, który ma być w przyszłości zakupiony,

3 l) możliwość pracy na zasadzie klient serwer z dostępem 2 klientów do serwera w danym momencie, m) możliwość automatycznej wymiana danych o rozpoczęciu i zakończeniu procesu naświetlania form drukowych na naświetlarce Heidelberg Suprasetter ) Moduł Wymiany Informacji (SWI) powinien posiadać następujące funkcjonalności: a) pośredniczyć w wymianie informacji pomiędzy klientami a Modułem Produkcyjnym Prepress (SPP), b) umożliwić logowanie do systemu tylko osobom posiadającym hasło i login do systemu, c) umożliwić Klientom przesyłanie plików produkcyjnych do pracy (przygotowanej wcześniej przez pracowników drukarni lub pracy założonej przez klienta) i automatyczne przekazanie ich do modułu SPP, d) udostępnienie Klientowi raportu weryfikacji plików (preflight) wygenerowanego przez moduł SPP, e) udostępnienie klientowi do akceptacji prac w formatach: Zrastrowanego PDF, Zrastrowanych bitmap w postaci Soft Proofa W postaci wirtualnej książki, Rasteryzacja PDF do akceptacji i bitmat do SoftProofa musi odbywać się na zintegrowanym z systemem SPP Module Rastrującym RIP. f) Wykonana akceptacja lub odrzucenie pliku powinna być przekazana automatycznie do systemu SPP, g) w przypadku zauważenia błędu na akceptowanej stronie możliwość podmienienia pliku produkcyjnego i przesłania go do modułu SPP, h) możliwości akceptacji arkusza drukarskiego po impozycji, i) możliwość tworzenia przez klientów tymczasowego dostępu do danej pracy podwykonawcom, j) możliwość jednoczesnej pracy SWI trzem klientom w module. 3) Moduł Rasteryzujący (RIP) powinien posiadać następujące funkcjonalności: a) Automatycznie wymieniać informacje z modułem SPP, b) Generować podglądy plików do akceptacji w module SWI w postaci:

4 Zrastrowanych PDF, Zrastrowanych bitmap kompozytowych, c) Generować pliki TIFF-B w rozdzielczości produkcyjnej w formacie umożliwiającym naświetlenie form drukowych dla maszyn w formacie B1, d) Możliwość stosowania następujących rodzajów rastrów: Raster amplitudowy z możliwością zmiany kształtu plamki rastra, Raster częstotliwościowy z plamką rastra 20 µm, 4) Usługa wdrożeniowa modułów SPP, SWI i RIP będzie obejmować: Usługa obejmuje instalacje systemu a także działania związane ze stworzeniem zmian funkcjonalnych dostosowujących do zidentyfikowanych specyficznych potrzeb Wnioskodawcy. Opracowane wzorców raportów formularzy komunikatów wykorzystywanych przez system oraz założenia systemu uprawnień dla użytkowników modułu. Przeniesienia danych podstawowych i danych transakcyjnych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania. Wdrożenie obejmie także bezpośrednią integrację Modułu Produkcyjnego Prepress (SPP) z urządzeniami parku maszynowego. Np. planowaną naświetlarką CtP, gdzie w sposób zautomatyzowany nastąpi wygenerowanie finalnych map bitowych i ich przekazanie wprost do wykonania form drukowych. Wdrożenie zostanie umożliwione poprzez Realizację usługi i zakończy się walidacją systemu polegającą na sprawdzeniu jego bezpieczeństwa oraz prawidłowości jego działania mające na celu umożliwienie startu systemu produkcyjnego. Wyniki wyżej wymienionych prac przeprowadzonych w ramach usługi wdrożeniowej zostaną zawarte w dokumencie o roboczym tytule Protokół odbioru zintegrowany systemu informatycznego B2B 6. Dodatkowe informacje, które oferent zobowiązany jest zamieścić w opisie dołączonym do oferty: a) Czy Oferent jest dostawcą systemu klasy ERP/MIS specjalizowanego do obsługi drukarni, jeśli tak to prosimy podanie nazwy i opis podstawnych funkcjonalności; b) Jaki Oferent poziom integracji zapewnia (level 1, 2, 3) pomiędzy system klasy ERP/MIS określonym w pkt. 5.1 a oferowanym Modułem Produkcyjny Prepress (SPP) i co to oznacza wg. Oferenta. c) Serwis Oferenta: Czy Oferent posiada zdalny serwis umożliwiający zdalną diagnozę i naprawę przedmiotu oferty? Ile lat zdalnego wsparcia wdrożenia wliczone jest cenę oferty;

5 Iloma serwisantami zatrudnionym w polskiej siedzibie dysponuje Oferent; Czy Oferent posiada Serwis pierwszego drugiego poziomu w języku polskim; Jaki jest czas reakcji serwisu na awarię jakiegokolwiek modułu, który stanowi przedmiot oferty; 7. Termin i sposób złożenia oferty: Ofertę należy złożyć na załączonym do zapytania ofertowego wzorze (Załącznik nr 1) do dnia r. do godz na adres lub dostarczyć ją w wyżej wymienionym terminie na adres: Drukarnia KiD Kisielnicki Andrzej Dąbkowski Piotr s.c., ul. Sołtysowicka 26A, Wrocław Otwarcie ofert nastąpi w dniu r. Wybór oferenta nastąpi na niejawnym posiedzeniu zgromadzenia wspólników do 3 dni od daty złożenia ofert przez oferentów. 8. Pytania do zapytania ofertowego: Wszelkie pytania odnośnie zapytania ofertowego prosimy kierować do Pana Piotra Dąbkowskiego w formie pisemnej na: adres 9. Opis sposobu przygotowania oferty i zastrzeżenia: a) Oferta musi obejmować całość zamówienia. Wykonawca winien uważnie zapoznać się z całością niniejszego Ogłoszenia o zamówieniu. b) Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty częściowej lub warunkowej. c) Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej. d) Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany warunków udzielenia zamówienia (w terminie do 3 dni przed zakończeniem terminu składania ofert) oraz unieważnienia postępowania. e) Zamawiający zastrzega sobie możliwość żądania od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. f) Oferta powinna być ważna co najmniej 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

6 10. Warunki, których Spełnienie wymagane jest od Wykonawców a) Zamawiający nie dopuszcza do świadczenia jakichkolwiek usług (między innymi wdrożenie, serwis gwarancyjny) przez osoby trzecie tzn. niezatrudnione w firmie Oferenta. b) Posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. c) Posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. d) Celem zagwarantowania prawidłowej realizacji działań serwisowych Wykonawca musi dysponować minimum trzema etatowymi pracownikami serwisu oferowanego systemu informatycznego B2B komunikującymi się w języku polskim. e) Oferent musi być również dostawcą naświetlarek CtP. 11. Kryteria wyboru najlepszej oferty: W oparciu o ustalone kryteria z zachowaniem zasad jawności, przejrzystości i uczciwej konkurencji, bezstronności i obiektywności oraz efektywności Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę, która uzyska najwyższą ilość punktów w oparciu o ustalone kryteria i podpisze umowę z wybranym oferentem. Najkorzystniejsza oferta zostanie wybrana na podstawie zdobycia maksymalnej ilości punktów z sumy dwóch kryteriów: Kryterium CENA NETTO i KRYTERIA DODATKOWE Punktacja za kryterium CENA NETTO obliczona wg następującego wzoru: cenna netto w ofercie najtańszej cenna netto w ofercie badanej X 50 = liczba punktów KRYTERIA DODATKOWE 50 pkt 1) Oferent jest dostawcą systemu klasy ERP/MIS specjalizowanego do obsługi drukarni 5 pkt (Nie 0 pkt, tak 5 pkt) 2) Ilość serwisantów zatrudnionych w firmie Oferenta 15 pkt (wyliczana proporcjonalnie:15 pkt maksymalna ilość serwisantów podana przez Oferentów, 0 ilość minimalna serwisantów podana przez Oferentów) 3) Czas reakcji serwisu na awarię 20 pkt (wyliczana proporcjonalnie: 20 pkt minimalny czas reakcji serwisu podany przez Oferentów, 0 pkt maksymalny czas reakcji serwisu podany przez Oferentów)

7 4) Liczba lat zdalnego wsparcia wdrożenia zawarta w ofercie 5 pkt (wyliczana proporcjonalnie: 5 pkt maksymalny czas zdalnego serwisu podany przez Oferentów, 0 pkt minimalny czas zdalnego serwisu podany przez Oferentów) 5) Polski język komunikacji pomiędzy serwisem pierwszego i drugiego poziomu a Nazwa firmy 5 pkt (tak 5 pkt, nie 0 pkt.) Łącznie oferta może uzyskać maksymalnie 100 punktów. Z poważaniem

8 Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego 2/POIG/2013 z dnia r Miejscowość i data (nazwa firmy i dane teleadresowe) Pieczęć oferenta Zamawiający: Drukarnia KiD Kisielnicki Andrzej Dąbkowski Piotr s.c., ul. Sołtysowicka 26A, Wrocław OFERTA Nawiązując do zapytania ofertowego Drukarnia KiD Kisielnicki Andrzej Dąbkowski Piotr s.c., na dostarczenie wartości niematerialnych i prawnych w postaci licencji na zintegrowany system informatyczny B2B składający się z Modułu Produkcyjnego Prepress (SPP), Modułu Wymiany Informacji (SWI), Interpretera (RIP) oraz usługi wdrożenia wyżej wymienionego systemu w ramach realizowanego projektu w ramach działania 8.2 Wspierania wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata zgodnie z zapytaniem ofertowym nr 2/POIG/2013 Oferujemy kompleksowe wykonanie przedmiotowego zamówienia: 1. Cena netto wartości niematerialnych i prawnych w postaci licencji na zintegrowany system informatyczny B2B składający się z Modułu Produkcyjnego Prepress (SPP), Modułu Wymiany Informacji (SWI), Interpretera (RIP) który jest przedmiotem Zapytania Ofertowego wynosi w PLN:.. (słownie.) 2. Cena netto Usługi wdrożenia zintegrowanego systemu informatycznego B2B składającego się z Modułu Produkcyjnego Prepress (SPP), Modułu Wymiany Informacji (SWI), Interpretera (RIP) który jest przedmiotem Zapytania Ofertowego wynosi w PLN:.. (słownie...) Potwierdzam wykonanie przedmiotu Zapytania Ofertowego zgodnie z przedstawionym harmonogramem* (pkt. 4 Zapytania ofertowego) Oferta jest ważna do:..*

9 Oświadczamy, że: zapoznaliśmy się z warunkami podanymi przez Zamawiającego w Zapytaniu Ofertowym nr 2/POIG/2012 na zakup wartości nie materialnych i prawnych w postaci licencji na zintegrowany system informatyczny B2B składający się z Modułu Produkcyjnego Prepress (SPP), Modułu Wymiany Informacji (SWI), Interpretera (RIP) oraz w usługi wdrożenia wyżej wymienionego systemu i nie wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń: 1) Potwierdzamy wykonanie przedmiotu Zapytania Ofertowego zgodnie z przedstawionym Opisem przedmiotu dostawy, 2) uzyskaliśmy wszelkie niezbędne informacje do przygotowania oferty i wykonania zamówienia; 3) w przypadku udzielenia nam zamówienia zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego. Do oferty dołączono: Opis systemu i jego funkcjonalności* Inne informacje (opcjonalnie): * informacje niezbędne (podpis uprawnionego przedstawiciela wykonawcy)

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/8.2/PO IG

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/8.2/PO IG Wrocław, 06.08.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/8.2/PO IG DOTYCZY ZAPROJEKTOWANIA, STWORZENIA I WDROŻENIA SYSTEMU INFORMATYCZNEGO INTEGRUJĄCEGO ZARZĄDZANIE PROCESAMI BIZNESOWYMI POMIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM I

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013 Eureka Technology Park Sp. z o.o. Ul. Innowatorów 8, Dąbrowa 62-070 Dopiewo Dąbrowa, dnia 18.12.2013r. Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013 W związku z realizacją projektu pn. Automatyzacja procesów biznesowych

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu. Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu. Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Abacus Biuro Rachunkowe Anna Popczyńska ul. Hoża 86/410 00-682 Warszawa NIP 7961018683 REGON 670800405 Warszawa, 4.02.2014 Firma Abacus Biuro Rachunkowe Anna Popczyńska pragnie poinformować, iż znalazła

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 euro netto

ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 euro netto Ateneum Hurtownia Książek Sp.j. Adam Zegiel, Maciej Kogut ul. Nad Drwiną 10 30-741 Kraków Kraków, 21.05.2012 ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1.1/1/09092014/Press Media

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1.1/1/09092014/Press Media Mielec, 09.09.2014 ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1.1/1/09092014/Press Media w związku z realizacją projektu pt. Wzrost konkurencyjności Oficyny Wydawniczej Press-Media dzięki inwestycji w ekoinnowacje w obszarze

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/POIG/8.2/RTM/2014. na potrzeby realizacji projektu pt.:

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/POIG/8.2/RTM/2014. na potrzeby realizacji projektu pt.: Poznań, dn. 17.04.2014 r. Real Time Media SP.Z O.O. ul. Ptasia 10, 60-319 Poznań ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/POIG/8.2/RTM/2014 na potrzeby realizacji projektu pt.: Wdrożenie informatycznej platformy współpracy

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2013

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2013 Wiśniowa Góra, 08.08.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2013 na wykonanie analizy przedwdrożeniowej Dotyczy projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 8.2/1/2014 NA:

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 8.2/1/2014 NA: Łódź, 25-02-2014 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 8.2/1/2014 NA: Zakup usług doradczych i eksperckich: Zakup analizy przedwdrożeniowej Zakup wartości niematerialnych i prawnych: Zakup licencji na oprogramowanie platformy

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA WDROŻENIE SYSTEMU B2B

ZAPYTANIE OFERTOWE NA WDROŻENIE SYSTEMU B2B 14 lipiec 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NA WDROŻENIE SYSTEMU B2B Dotyczy: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2007 2013 Działanie 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B Wniosek

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Wołomin, dn. 5.08.2013 Artur Idźkowski ARTEX Polskie Centrum BHP i P.POŻ. ul. Żółkiewskiego 8 05-200 Wołomin NIP 1250011502, REGON 012066975 Firma Artur Idźkowski ARTEX Polskie Centrum BHP i P.POŻ. pragnie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 euro netto

ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 euro netto Grupa Producentów Owoców i Warzyw Gospodarstwo Ogrodnicze T. Mularski sp. z o.o. z siedzibą w Różankach, ul. Gorzowska 2, 66 415 Kłodawa Różanki, 06.12.2013 ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP USŁUG WDROŻENIOWYCH ORAZ SZKOLENIOWYCH

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP USŁUG WDROŻENIOWYCH ORAZ SZKOLENIOWYCH DOTACJE NA INNOWACJE INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP USŁUG WDROŻENIOWYCH ORAZ SZKOLENIOWYCH Eddie Consulting Groups Eger Artur ul. Mickiewicza 14, Posada 62-530 Kazimierz Biskupi

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA Dotyczy wyłonienia dostawcy wartości niematerialnej i prawnej oraz szkoleń specjalistycznych w ramach projektu Wdrożenie innowacyjnego systemu klasy B2B dla integracji i automatyzacji

Bardziej szczegółowo

Czeladź, dnia 01.03.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający:

Czeladź, dnia 01.03.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający: Czeladź, dnia 01.03.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający: Katowickie Przedsiębiorstwo Naprawy Maszyn Budowlanych "BUDROPOL" Spółka Jawna A. Będkowski, R. Liczberski i inni 41-253 Czeladź ul. Letnia 3

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE 1/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE 1/2014 Kraków, 7 stycznia 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE 1/2014 1. Nazwa i adres Zamawiającego: Centrum Motocyklowe Rider Rożek Dyrlaga spółka jawna z siedzibą ulica Kamieńskiego 53 (30-644) Kraków, zarejestrowana

Bardziej szczegółowo

Ewa Karpiel Aromado Serwis Kraków 31-01-2013 ul. Jeleniogórska 9, 30-422 Kraków NIP 689-107-38-99 REGON 351122270

Ewa Karpiel Aromado Serwis Kraków 31-01-2013 ul. Jeleniogórska 9, 30-422 Kraków NIP 689-107-38-99 REGON 351122270 Ewa Karpiel Aromado Serwis Kraków 31-01-2013 ul. Jeleniogórska 9, 30-422 Kraków NIP 689-107-38-99 REGON 351122270 Firma Ewa Karpiel Aromado Serwis pragnie poinformować, iż znalazł się na liście projektów

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 2/2013 na dostawę Platformy B2B

Zapytanie ofertowe nr 2/2013 na dostawę Platformy B2B Europrojekt Gdańsk Spółka Akcyjna Gdańsk 02 lipca 2013 roku ul. Nadwiślańska 55 80-680 Gdańsk Zapytanie ofertowe nr 2/2013 na dostawę Platformy B2B Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa

Bardziej szczegółowo

PLECIONA.PL-SPÓŁKA CYWILNA Warszawa, 10.02.2015 r. ul. Kresowa 3A,04-206 Warszawa NIP 1132863098 REGON - 146547308

PLECIONA.PL-SPÓŁKA CYWILNA Warszawa, 10.02.2015 r. ul. Kresowa 3A,04-206 Warszawa NIP 1132863098 REGON - 146547308 PLECIONA.PL-SPÓŁKA CYWILNA Warszawa, 10.02.2015 r. ul. Kresowa 3A,04-206 Warszawa NIP 1132863098 REGON - 146547308 Firma PLECIONA.PL pragnie poinformować, iż znalazł się na liście projektów wyłonionych

Bardziej szczegółowo

Karpol Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Aleja Wojska Polskiego 66, 64-920 Piła NIP 7641006106 REGON - 570164786

Karpol Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Aleja Wojska Polskiego 66, 64-920 Piła NIP 7641006106 REGON - 570164786 Piła 18-01-2013 Karpol Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Aleja Wojska Polskiego 66, 64-920 Piła NIP 7641006106 REGON - 570164786 Firma Karpol Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością pragnie poinformować,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 23.12.2014 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 23.12.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 23.12.2014 r. Ogłoszenie o zamówieniu dla projektu WND POIG.08.02.00-10-060/14 pn. Wdrażanie systemu wymiany informacji klasy B2B usprawniającego współpracę partnerów biznesowych

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do składania ofert

Zaproszenie do składania ofert Bydgoszcz, 13 lutego 2014 r. Zaproszenie do składania ofert [Zapytanie ofertowe nr 1/VERTICA/ 8.2 POIG/2014/OPROGRAMOWANIE] W związku z realizacją projektu nr UDA- POIG.08.02.00-04-023/13-00 pt. Budowa

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2012

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2012 GRUPA REKLAMOWA MULTIRADIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Ul. Słowiańska 55C 61-664 Poznań Poznań, dnia 25.06.2012 TEL. 801 01 01 20 FAX. 061 826 84 97 E-MAIL: reklama@multiradio.com.pl NIP: 9721100601

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu ul. Młodzieżowa 31a 87-100 Toruń www.wsb.pl/torun Toruń, 18.10.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 22/WSB/JAK/2013

Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu ul. Młodzieżowa 31a 87-100 Toruń www.wsb.pl/torun Toruń, 18.10.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 22/WSB/JAK/2013 Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu ul. Młodzieżowa 31a 87-100 Toruń www.wsb.pl/torun Toruń, 18.10.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 22/WSB/JAK/2013 dot. wypracowania, dostawy i wdrożenia oprogramowania wspierającego

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr POIG 8.2/03/2014

Zapytanie ofertowe nr POIG 8.2/03/2014 Złotokłos, dnia 31.01.2014 r. Zapytanie ofertowe nr POIG 8.2/03/2014 Zapraszamy do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia, którego przedmiotem jest aktualizacja i rozbudowa posiadanego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 02/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 02/2014 Strzałków, 17.03.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 02/2014 na nabycie środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, usług informatycznych i technicznych oraz szkoleń specjalistycznych Dotyczy projektu

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ OPROGRAMOWANIA ORAZ WDROŻENIE I INSTALACJĘ

ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ OPROGRAMOWANIA ORAZ WDROŻENIE I INSTALACJĘ DOTACJE NA INNOWACJE INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ OPROGRAMOWANIA ORAZ WDROŻENIE I INSTALACJĘ Eddie Consulting Groups Eger Artur Posada ul. Mickiewicza 14, Kazimierz Biskupi

Bardziej szczegółowo

PRZETARG nr 2. Budowa sieci szkieletowo-dystrybucyjnej w miejscowości Bezledy w skład której wchodzą poniższe dostawy i usługi:

PRZETARG nr 2. Budowa sieci szkieletowo-dystrybucyjnej w miejscowości Bezledy w skład której wchodzą poniższe dostawy i usługi: Bartnet Naruszewicz i Krawczun Spółka Jawna Pl. Konstytucji 3 Maja 13/1, 11-200 Bartoszyce 21.04.2014 r. PRZETARG nr 2 (w trybie art.70 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny - Dz. U. Nr

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2014 Sosnowiec, 05.06.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2014 na wykonanie analizy przedwdrożeniowej Dotyczy projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013 8 Oś

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe do otwartego rynku Wykonawców

Zapytanie ofertowe do otwartego rynku Wykonawców Wrocław, dnia 28 stycznia 2015 r. Numer referencyjny postępowania: Z/10/2014 Zapytanie ofertowe do otwartego rynku Wykonawców dla zamówienia publicznego prowadzonego w trybie pozaustawowym o wartości poniżej

Bardziej szczegółowo

Lublin, 10 maja 2012 roku. Zapytanie ofertowe. Strona 1 I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO:

Lublin, 10 maja 2012 roku. Zapytanie ofertowe. Strona 1 I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: Lublin, 10 maja 2012 roku Zapytanie ofertowe Strona 1 I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: OMEGA Nowoczesne Materiały Budowlane Sp. z o.o. ul. Głuska 86 20 380 Lublin II. ZAPYTANIE OFERTOWE Zapytanie ofertowe prowadzone

Bardziej szczegółowo