Hrubieszów, kwiecień 2012 r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Hrubieszów, kwiecień 2012 r."

Transkrypt

1 REGULAMIN REKRUTACJI DLA OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O JEDNORAZOWĄ DOTACJĘ NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ w ramach projektu OD WIZJI DO NOWOCZESNEGO ZARZĄDZANIA PODREGIONEM GOTANIA działanie: Prowadzenie Lokalnego Szwajcarskiego Funduszu Grantowego Przedsiębiorczości Projekt realizowany w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy Hrubieszów, kwiecień 2012 r.

2 1 Cel działania Stymulowanie i rozwój przedsiębiorczości na terenie podregionu Gotania (Gmina Miejska Hrubieszów, Gmina Hrubieszów, Gmina Mircze, Gmina Trzeszczany, Gmina Werbkowice, Gmina Uchanie, Gmina Tyszowce, Gmina Dołhobyczów, Gmina Tyszowce, Gmina Tomaszów Lubelski, Gmina Komarów-Osada) poprzez udzielenie wsparcia podstawowego doradczo-szkoleniowego 90 osobom fizycznym oraz wsparcia specjalistycznego doradczo-szkoleniowego i finansowego 70 osobom fizycznym z terenu objętego projektem na utworzenie min. 70 nowych przedsiębiorstw. 2 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie Od wizji do nowoczesnego zarządzania podregionem Gotania, działanie: Prowadzenie Lokalnego Szwajcarskiego Funduszu Grantowego Przedsiębiorczości 2. Projekt Od wizji do nowoczesnego zarządzania podregionem Gotania, działanie: Prowadzenie Lokalnego Szwajcarskiego Funduszu Grantowego Przedsiębiorczości realizowany jest w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. 3. Działanie jest realizowany w okresie: Obszar realizacji projektu: podregionu Gotania (Gmina Miejska Hrubieszów, Gmina Hrubieszów, Gmina Mircze, Gmina Trzeszczany, Gmina Werbkowice, Gmina Uchanie, Gmina Tyszowce, Gmina Dołhobyczów, Gmina Tyszowce, Gmina Tomaszów Lubelski, Gmina Komarów-Osada) 5. Biuro Lokalnego Szwajcarskiego Funduszu Grantowego Przedsiębiorców mieści się w Hrubieszowie, pl. Wolności 15, I p., pok. 5, tel./fax Informacje o projekcie dostępne są na stronie internetowej oraz w biurze Lokalnego Szwajcarskiego Funduszu Grantowego Przedsiębiorców wymienionego w ust Każda osoba składająca Formularz Rekrutacyjny zobowiązana jest do zapoznania się z niniejszym Regulaminem. 3 Słownik pojęć Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają: Instytucja Pośrednicząca Władza Wdrażająca Programy Europejskie;

3 Instytucja Realizująca Gmina Miejska Hrubieszów; Partner Instytucjonalno/Merytoryczny Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny Wnioskodawca Osoba fizyczna, która składa wniosek; Projekt przedsięwzięcie pt. Od Wizji do nowoczesnego zarządzania podregionem Gotania, Działanie Prowadzenie Lokalnego Szwajcarskiego Funduszu Granowego Przedsiębiorczości w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy Lokalny Szwajcarski Fundusz Grantowy Przedsiębiorczości LSzFGP fundusz prowadzony przez Fundacje Rozwoju Lubelszczyzny w ramach Projektu Beneficjent Wnioskodawca, z którym zostanie podpisana umowa dotacji w przypadku wyboru wniosku Dotacja Kwota dotacji wnioskowana przez wnioskodawcę. Nie może ona przekroczyć maksymalnego poziomu procentowego (70%) całkowitych kosztów kwalifikowanych i musi mieścić się pomiędzy kwotami minimalną zł a maksymalną zł. Wkład własny Część całkowitych kosztów kwalifikowanych finansowanych ze środków wnioskodawcy lub z zewnętrznych zasobów nie mniej niż 30% kosztów kwalifikowanych inwestycji. Całkowite koszty kwalifikowane Suma dotacji i tej części wkładu własnego, który jest przeznaczony na koszty kwalifikowane. Osoba bezrobotna osoba bezrobotna w rozumieniu Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2004, Nr 99, poz z późniejszymi zmianami), w szczególności osoba, która jednocześnie jest osobą: a) niezatrudnioną i nie wykonującą innej pracy zarobkowej, zdolną i gotową do podjęcia zatrudnienia, b) nie uczącą się w szkole, z wyjątkiem szkół dla dorosłych lub szkół wyższych w systemie wieczorowym albo zaocznym, c) zarejestrowaną we właściwym dla miejsca zameldowania stałego lub czasowego powiatowym urzędzie pracy, d) która ukończyła 18 lat i nie ukończyła 60 lat w przypadku kobiet lub 65 lat w przypadku mężczyzn. Osoba nieaktywna zawodowo osoba pozostającą bez zatrudnienia, która jednocześnie nie zalicza się do kategorii osób bezrobotnych. Osoba zatrudniona osoba zatrudniona w rozumieniu Kodeksu Pracy, w szczególności pozostająca w stosunku pracy na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania oraz spółdzielczej umowy o pracę oraz Kodeksu Cywilnego, w szczególności w zakresie umów cywilno prawnych (umowy zlecenia, umowy o dzieło), a także rolnik (osoba będąca rolnikiem oraz domownikiem w rozumieniu Ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 1991 r.

4 Nr 7, poz. 24, z późn. zm.), w szczególności, osoba, która jednocześnie: jest pełnoletnia, zamieszkuje i prowadzi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osobiście i na własny rachunek, działalność rolniczą w pozostającym w jej posiadaniu gospodarstwie rolnym, jest ubezpieczona w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego). Komisja Rekrutacyjne (KR) Komisja składająca się z pracowników Fundacji Rozwoju Lubelszczyzny (powołana na podstawie Zarządzenia Prezesa FRL). Kandydat/Kandydatka osoba, która złożyła osobiście w biurze Funduszu (w Hrubieszowie) w wyznaczonym terminie, poprawnie wypełniony Formularz Rekrutacyjny wraz z wymaganymi załącznikami. Dokumenty rekrutacyjne Formularz Rekrutacyjny wraz z wymaganymi załącznikami. Beneficjent pomocy/uczestnik/uczestniczka Projektu osoba fizyczna, zakwalifikowana do udziału w projekcie, zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie. Dzień przystąpienia do projektu dzień podpisania Deklaracji uczestnictwa w projekcie oraz umowy o udzielenie wsparcia szkoleniowo-doradczego podstawowego. Podstawowe wsparcie szkoleniowo-doradcze indywidualne doradztwo i grupowe szkolenie mające na celu zdobycie przez 90 Uczestników/Uczestniczek Projektu wiedzy i umiejętności niezbędnych do założenia i prowadzenia własnej firmy. Jednorazowa dotacja na rozwój przedsiębiorczości jednorazowe wsparcie finansowe, niezbędne do uruchomienia i prawidłowego funkcjonowania działalności gospodarczej, w maksymalnej kwocie do ,00 zł, przyznane min. 70 Uczestnikom/Uczestniczkom Projektu na podstawie złożonego Wniosku o przyznanie jednorazowej dotacji na rozwój przedsiębiorczości. Wsparcie szkoleniowo-doradcze specjalistyczne grupowe szkolenie oraz indywidualne doradztwo mające na celu umożliwienie min. 70 Uczestnikom/Uczestniczkom Projektu nabycia umiejętności niezbędnych dla prowadzenia działalności gospodarczej i przyczyniających się do podniesienia konkurencyjności nowoutworzonych przedsiębiorstw, Przejęcie działalności gospodarczej nabycie składników majątku likwidowanego przedsiębiorstwa. Witryna informacyjna projektu strona na której będą zamieszczane wszelkie informacje dla Uczestników/Uczestniczek Projektu. 4 Kryteria dostępu 1. Uprawnionymi do udziału w projekcie są osoby fizyczne, które spełniają łącznie poniższe warunki:

5 a) w dniu przystąpienia do projektu mają ukończone 18 lat, b) posiadają od co najmniej 6 miesięcy stałe zameldowanie na terenie podregionu Gotania (Gmina Miejska Hrubieszów, Gmina Hrubieszów, Gmina Mircze, Gmina Trzeszczany, Gmina Werbkowice, Gmina Uchanie, Gmina Tyszowce, Gmina Dołhobyczów, Gmina Tyszowce, Gmina Tomaszów Lubelski, Gmina Komarów-Osada) od co najmniej 6 miesięcy przed dniem rozpoczęcia przyjmowania Formularzy Rekrutacyjnych (decyduje data wydania dowodu osobistego lub zaświadczenie z Urzędu Gminy), c) zamierzają zarejestrować i prowadzić działalność gospodarczą, d) nie posiadały zarejestrowanej działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy przed przystąpieniem do projektu, e) nie zamierzają w ramach projektu przejąć działalności gospodarczej po członku rodziny (rodzicach, współmałżonku, dzieciach, rodzeństwie), f) posiadają jeden z wymienionych statusów na rynku pracy: bezrobotna/bezrobotny, nieaktywna/nieaktywny zawodowo, zatrudniona/zatrudniony (w tym rolnicy), g) nie korzystają równolegle z innych środków publicznych, w tym zwłaszcza ze środków Funduszu Pracy, Działania 6.2 i Poddziałania PO KL na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz z PROW oś 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarstw wiejskich, h) nie pozostają w stosunku zatrudnienia (umowa o pracę, umowa zlecenie, umowa o dzieło lub inne podobne) u Instytucji Realizującej (Gmina Miejska Hrubieszów/Urząd Miasta w Hrubieszowie) lub partnera projektu (Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny, Gmina Miejska Hrubieszów, Gmina Hrubieszów, Gmina Mircze, Gmina Trzeszczany, Gmina Werbkowice, Gmina Uchanie, Gmina Tyszowce, Gmina Dołhobyczów, Gmina Tyszowce, Gmina Tomaszów Lubelski, Gmina Komarów-Osada) i instytucjami wobec niego nadrzędnymi lub wykonawcą w ramach projektu. 2. Ze względu na realizację założonych we wniosku o dofinansowanie wskaźników celu, FRL zastrzega, iż priorytetowo będą traktowane osoby: a) rozpoczynające działalność gospodarczą w branżach turystycznych, b) posiadające status rolnika lub domownika, c) bezrobotne. 3. Do projektu nie mogą zostać zakwalifikowane osoby, które deklarują rozpoczęcie działalności gospodarczej:

6 a) w sektorze rybołówstwa i akwakultury w rozumieniu rozporządzenia Rady (WE) nr 104/2000 z dnia 17 grudnia 1999 r. w sprawie wspólnej organizacji rynków produktów rybołówstwa i akwakultury, b) w zakresie produkcji podstawowej produktów rolnych wymienionych w załączniku I do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, c) w zakresie przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rolnych wymienionych w załączniku I do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, jeżeli: wartość pomocy jest ustalana na podstawie ceny lub ilości takich produktów zakupionych od producentów surowców lub wprowadzonych na rynek przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą objęte pomocą, udzielenie pomocy zależy od przekazania jej w części lub w całości producentom surowców, d) związanej z eksportem, jeżeli jest bezpośrednio związana z ilością eksportowanych produktów, utworzeniem i funkcjonowaniem sieci dystrybucji lub innymi wydatkami bieżącymi związanymi z działalnością eksportową, przy czym pomoc obejmująca pokrycie kosztów uczestnictwa w targach i wystawach, badaniach lub usług doradczych z zakresu wprowadzenia nowego lub istniejącego produktu na nowy rynek nie stanowi pomocy publicznej na działalność związaną z eksportem, e) uwarunkowanej pierwszeństwem użycia towarów produkcji krajowej przed towarami importowanymi, f) w sektorze górnictwa węgla w rozumieniu rozporządzenia Rady nr (WE) 1407/2002 z dnia 23 lipca 2002 r. w sprawie pomocy państwa dla przemysłu węglowego, g) w zakresie drogowego transportu towarów, jeżeli deklarują przeznaczenie wsparcia finansowego na nabycie pojazdów przeznaczonych do takiego transportu. 4. Ze wsparcia w ramach projektu zostały wykluczone osoby posiadające zarejestrowaną działalność gospodarczą w okresie 12 miesięcy przed przystąpieniem do projektu, w tym również osoby będące wspólnikami lub komplementariuszami w spółkach osobowych lub członkami spółdzielni, utworzonych na podstawie prawa spółdzielczego, z wyłączeniem osób będących członkami spółdzielni oszczędnościowo - pożyczkowych (banków spółdzielczych) oraz spółdzielni budownictwa mieszkaniowego, którzy nie osiągają przychodu z tytułu członkostwa w spółdzielni. 5. Wsparcie w ramach projektu nie może być udzielone osobie, która w bieżącym roku kalendarzowym oraz w dwóch poprzedzających go latach kalendarzowych otrzymała pomoc de minimis z różnych źródeł w różnych formach, której wartość brutto łącznie z pomocą, o którą się ubiega dana osoba, przekracza równowartość w złotych kwoty euro, a w przypadku

7 podmiotów gospodarczych, które miały zarejestrowaną działalność gospodarczą w sektorze transportu drogowego równowartość w złotych kwoty euro, obliczonych według średniego kursu NBP obowiązującego w dniu udzielenia pomocy. Pomoc de minimis nie może być udzielona na projekt, którego realizacja została rozpoczęta przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie realizacji projektu. 6. W projekcie nie mogą uczestniczyć osoby, które były karane za przestępstwo skarbowe oraz osoby, które nie korzystają z pełni praw publicznych i nie posiadają pełnej zdolności do czynności prawnych. 7. Zgodnie z Wnioskiem o dofinansowanie projektu podstawowe wsparcie szkoleniowo-doradcze zaplanowano dla 90 osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą. 5 Rekrutacja Uczestników/Uczestniczek Projektu 1. Rekrutacja prowadzona jest w pięciu edycjach w okresie realizacji projektu. 2. Rekrutacja będzie prowadzona z uwzględnieniem zasad równości dostępu i równości szans (w tym równości płci) osób ubiegających się o uczestnictwo w projekcie. 3. Rekrutowanych jest 90 Uczestników/Uczestniczek Projektu ( po 18 Uczestników/Uczestniczek w każdej edycji ). 4. Uczestnikiem/Uczestniczką Projektu może zostać każda osoba fizyczna, która spełnia łącznie warunki wymienione w 4 ust. 1 i pomyślnie przejdzie proces rekrutacji. 5. Proces rekrutacji prowadzony jest przez Komisję Rekrutacyjną (KR). 6. Proces rekrutacji prowadzony jest za pomocą Formularza Rekrutacyjnego (w wersji papierowej) i składa się z następujących etapów: Etap I ocena formalna Formularza Rekrutacyjnego Etap II ocena merytoryczna Formularza Rekrutacyjnego. 7. Formularz Rekrutacyjny składa się z pięciu części: Część I. Dane personalne Kandydata/Kandydatki Cześć II. Informacje o statusie Kandydata/Kandydatki na dzień złożenia Formularza Rekrutacyjnego Część III. Informacje o uzyskanej dotacji inwestycyjnej lub pomocy publicznej Część IV. Informacje o planowanej działalności gospodarczej Część V. Wymagane załączniki.

8 8. Regulamin Rekrutacji, Formularz Rekrutacyjny, Karta Oceny Formalnej Formularza Rekrutacyjnego, Karta Oceny Merytorycznej Formularza Rekrutacyjnego oraz informacja o terminie rekrutacji dostępne będą w biurze Funduszu (w Hrubieszowie) oraz na stronie na co najmniej 10 dni przed dniem rozpoczęcia rekrutacji do projektu. 9. Aby wziąć udział w rekrutacji należy wypełnić Formularz Rekrutacyjny stanowiący Załącznik Nr 1 do niniejszego Regulaminu. 10. Formularze Rekrutacyjne niezgodne z Załącznikiem Nr 1 do niniejszego Regulaminu zostaną odrzucone. 11. Formularz Rekrutacyjny powinien być wypełniony komputerowo w języku polskim. Dopuszczalne jest wypełnienie ręcznie w kolorze niebieskim wyłącznie drukowanymi literami. 12. Wszystkie pola Formularza Rekrutacyjnego (z wyjątkiem pól zaznaczonych kolorem szarym) muszą być wypełnione. Jeżeli dana pozycja nie dotyczy Kandydata/Kandydatki należy wpisać nie dotyczy. Wybraną odpowiedź w pytaniach zamkniętych należy zaznaczyć symbolem X. 13. Do Formularza Rekrutacyjnego należy dołączyć następujące Załączniki: 1) Kserokopia dowodu osobistego potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Kandydata/Kandydatkę do udziału w projekcie Załącznik nr 1 do Formularza Rekrutacyjnego. 2) Kserokopia aktualnego zaświadczenia z wydziału meldunkowego o zameldowaniu, potwierdzona za zgodność z oryginałem przez osobę Kandydata/Kandydatki do udziału w projekcie ( dotyczy osób których miejsce zameldowania stałego jest inne niż w Dowodzie Osobistym )- Załącznik nr 2 do Formularza Rekrutacyjnego. 3) Oświadczenie o nieprowadzeniu zarejestrowanej działalności gospodarczej Załącznik nr 3 do Formularza Rekrutacyjnego. 4) Oświadczenie o niekaralności za przestępstwa skarbowe oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych i posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych. Załącznik nr 4 do Formularza Rekrutacyjnego. 5) Oświadczenie o niekorzystaniu z jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej z Funduszu Pracy, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI, Działanie 6.2 i Priorytet VIII, Poddziałanie oraz o nieotrzymaniu zwrotu części środków kwalifikowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich oś 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarstw wiejskich Załącznik nr 5 do Formularza Rekrutacyjnego. 6) Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji, realizacji i ewaluacji projektu Załącznik nr 6 do Formularza Rekrutacyjnego.

9 7) Oświadczenie o niekorzystaniu z pomocy de minimis Załącznik nr 7 do Formularza Rekrutacyjnego. 8) Oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis Załącznik nr 8 do Formularza Rekrutacyjnego. 9) Oświadczenie o niepozostawaniu w stosunku pracy lub innym z Operatorem Dotacji ( Urząd Miasta w Hrubieszowie) lub partnerami projektu ( Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny, Gmina Miejska Hrubieszów, Gmina Hrubieszów, Gmina Mircze, Gmina Trzeszczany, Gmina Werbkowice, Gmina Uchanie, Gmina Tyszowce, Gmina Dołhobyczów, Gmina Tyszowce, Gmina Tomaszów Lubelski, Gmina Komarów-Osada) i instytucjami wobec niego nadrzędnymi lub wykonawcą w ramach projektu. Załącznik nr 9 do Formularza Rekrutacyjnego. 10) Oświadczenie o zameldowaniu od co najmniej 6 miesięcy na terenie podregionu Gotania ( Gmina Miejska Hrubieszów, Gmina Hrubieszów, Gmina Mircze, Gmina Trzeszczany, Gmina Werbkowice, Gmina Uchanie, Gmina Tyszowce, Gmina Dołhobyczów, Gmina Tyszowce, Gmina Tomaszów Lubelski, Gmina Komarów-Osada) Załącznik nr 10 do Formularza Rekrutacyjnego. 11) Oświadczenie o zapoznaniu się i akceptacji warunków zawartych w Regulaminie Rekrutacji Załącznik nr 11 do Formularza Rekrutacyjnego. 12) Oświadczenie, iż osoba nie zamierza w ramach Projektu przejąć działalności gospodarczej po członku rodziny ( rodzicach, współmałżonku, dzieciach)- Załącznik nr 12 do Formularza Rekrutacyjnego 13) Oświadczenie o prawdziwości danych zawartych w formularzu rekrutacyjnym - Załącznik nr 13 do Formularza Rekrutacyjnego 14) Jeżeli dotyczy zaświadczenie z KRUS potwierdzające status rolnik a lub domownika- Załącznik nr 14 do Formularza Rekrutacyjnego 15) Jeżeli dotyczy zaświadczenie z właściwego PUP potwierdzające posiadanie statusu osoby bezrobotnej - Załącznik nr 15 do Formularza Rekrutacyjnego 14. Kopie załączonych dokumentów winny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Kandydata/Kandydatkę poprzez opatrzenie każdej strony kopii dokumentów klauzulą Za zgodność z oryginałem, aktualną datą oraz czytelnym, własnoręcznym podpisem Kandydata/Kandydatki. 15. Każda osoba może złożyć tylko jeden Formularz Rekrutacyjny w jednej edycji. Nie ma możliwości wprowadzania poprawek do złożonych Formularzy Rekrutacyjnych. Kolejny Formularz Rekrutacyjny złożony przez tę samą osobę zostanie odrzucony. 16. Kompletny Formularz Rekrutacyjny, tj. Formularz Rekrutacyjny z Załącznikami należy:

10 czytelnie podpisać (w wyznaczonych miejscach), parafować na każdej stronie, spiąć trwale i wpiąć do skoroszytu jeden (1) oryginał i jedną (1) kopię, dostarczyć osobiście w zamkniętej kopercie do biura Funduszu (Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny filia w Hrubieszowie) w terminie podanym w ogłoszeniu na stronie Osoba składająca Formularz Rekrutacyjny zobowiązana jest posiadać przy sobie dowód osobisty. 17. Koperta powinna zawierać następujące informacje: Imię, nazwisko i adres Kandydata/Kandydatki, adres biura projektu, w którym składany jest Formularz Rekrutacyjny, oraz napis Formularz rekrutacyjny do projektu Od Wizji do nowoczesnego zarządzania podregionem Gotania, Działanie Prowadzenie Lokalnego Szwajcarskiego Funduszu Granowego Przedsiębiorczości w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. 18. Przy naborze Formularzy Rekrutacyjnych nie obowiązuje zasada kolejności zgłoszeń. 19. Złożone Formularze Rekrutacyjne wraz z Załącznikami nie podlegają zwrotowi. 20. Osoba składająca Formularz Rekrutacyjny otrzyma potwierdzenie jego złożenia oraz numer ewidencyjny zgłoszenia. 21. Formularze Rekrutacyjne złożone po terminie nie podlegają rozpatrzeniu. 22. Formularze Rekrutacyjne nadesłane pocztą, , faksem nie będą rozpatrywane. 23. W przypadku braku wystarczającej liczby osób zakwalifikowanych do projektu Funduszu (Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny) zastrzega sobie prawo przedłużenia terminu przyjmowania Formularzy Rekrutacyjnych lub dokonania dodatkowego naboru. 24. Informacja o przedłużonym lub dodatkowym naborze umieszczona zostanie na witrynie informacyjnej projektu oraz w biurze Funduszu ( Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny filia Hrubieszów). 6 Ocena formalna Formularza Rekrutacyjnego 1. Ocenę formalną złożonych Formularzy Rekrutacyjnych przeprowadzają Członkowie Komisji Rekrutacyjnej w terminie do 4 dni roboczych od dnia zakończenia przyjmowania Formularzy Rekrutacyjnych. 2. Ocena formalna jest dokonywana w oparciu o Kartę Oceny Formalnej Formularza Rekrutacyjnego, której wzór określa Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu. 3. Ocena formalna jest dokonywana przez członków Komisji Rekrutacyjnej jednoosobowo.

11 4. W trakcie oceny formalnej Członkowie Komisji Rekrutacyjnej sprawdzają kompletność i poprawność złożonego Formularza Rekrutacyjnego wraz z Załącznikami zgodnie z Kartą Oceny Formalnej Formularza Rekrutacyjnego. Niespełnienie któregokolwiek z kryteriów formalnych wymienionych na Karcie Oceny Formalnej Formularza Rekrutacyjnego skutkuje odrzuceniem Formularza Rekrutacyjnego z przyczyn formalnych. 5. Formularze Rekrutacyjne niekompletne lub zawierające uchybienia formalne będą odrzucane i nie będą podlegały dalszej ocenie merytorycznej. Osoba, której Formularz Rekrutacyjny został odrzucony z przyczyn formalnych nie ma możliwości uzupełnienia braków ani też ponownego złożenia tego samego Formularza Rekrutacyjnego w danej edycji projektu. 6. KR ma prawo sprawdzić wiarygodność danych podanych przez Kandydata/Kandydatkę, prosząc go/ją o dodatkowe dokumenty lub sprawdzając dane w odpowiednich instytucjach. 7. Lista Kandydatów/Kandydatek, których Formularze Rekrutacyjne pozytywnie przeszły ocenę formalną będzie dostępna na witrynie informacyjnej projektu z podaniem numeru Formularza Rekrutacyjnego w terminie 2 dni roboczych od zakończenia oceny formalnej. 8. Z przebiegu oceny formalnej Formularzy Rekrutacyjnych zostanie sporządzony protokół, który podpisują wszyscy Członkowie Komisji Rekrutacyjnej dokonujący oceny formalnej Formularzy Rekrutacyjnych. 9. Formularze Rekrutacyjne, które przeszły pozytywnie ocenę formalną podlegają ocenie merytorycznej dokonywanej przez Komisje Rekrutacyjną. 7 Ocena merytoryczna Formularza Rekrutacyjnego 1. Ocena merytoryczna Formularza Rekrutacyjnego dokonywana jest przy pomocy Karty Oceny Merytorycznej Formularza Rekrutacyjnego (Załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu). 2. Maksymalna liczba punktów, jaką Kandydatka/Kandydat może uzyskać na ocenie merytorycznej wynosi 100 punktów. 3. Kryteria oceny merytorycznej Formularza Rekrutacyjnego: 1) Przynależność do grupy priorytetowej (Część II. pkt 14 Formularza Rekrutacyjnego oraz Cześć IV pkt.20) przynależność do co najmniej jednej grupy priorytetowej tak 10pkt., nie 0 pkt. 2) Ocena planowanego przedsięwzięcia na ile sprecyzowany jest pomysł oraz jakie są szanse na realizację przedsięwzięcia (Część IV. pkt 19,20, 22, 23, 24,25, 26, 27, 30, 31 Formularza Rekrutacyjnego), maksymalna liczba punktów 30.

12 a. Uzasadnienie planowanej działalności powody decyzji i opis działalności 0-7 pkt. b. Charakterystyka produktów/usług oraz ich realność 0-8pkt. c. Posiadane zasoby oraz doświadczenie/wykształcenie przydatne w planowanej działalności 0-7 pkt. d. Świadomości mocnych stron przedsięwzięcia oraz zagrożeń jego realizacji i sposobów ich przezwyciężenia 0-8 pkt. 3) Czy doświadczenie i wykształcenie oraz odbyte szkolenia pozwalają na osiągnięcie zakładanych celów projektu (Część II. pkt 11, 12, 17, 18 Część IV pkt 21 Formularza Rekrutacyjnego) maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania wynosi 15 punktów, a. Przydatność ukończonych kursów i szkoleń w planowanym przedsięwzięciu oraz posiadana wiedza na temat prowadzenia działalności gospodarczej 0-5 pkt. b. Przydatność posiadanego doświadczenia zawodowego w planowanej działalności gospodarczej 0-5 pkt. c. Przydatność posiadanego wykształcenia w planowanej działalności gospodarczej 0-5 pkt. 4) Czy Kandydat/Kandydatka prowadził/prowadziła kiedykolwiek działalność gospodarczą (Część II. pkt 15, Załącznik nr 3 do Formularza Rekrutacyjnego) maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania wynosi 5 punktów projekt ma na celu promowanie postawy przedsiębiorczej wśród osób, które nigdy nie prowadziły działalności gospodarczej, a. Gdy osoba nie prowadziła nigdy działalności gospodarczej 5 pkt. b. Gdy osoba prowadziła działalność gospodarczą 0 pkt. 5) Adekwatność kosztów i działań inwestycyjnych w stosunku do rodzaju przyszłej działalności (Część IV. pkt 27, 28 Formularza Rekrutacyjnego) - maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania wynosi 20 punktów a. Spójność wydatków inwestycyjnych z planowana działalnością gospodarczą 0-8 pkt. b. Uzasadnienie konieczności wydatków inwestycyjnych 0-8 pkt. c. Realność cen planowanych wydatków inwestycyjnych 0-4 pkt. 6) Znajomość rynku i konkurencji (Część IV. pkt 22, 29 i pkt 31 Formularza Rekrutacyjnego) - maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania wynosi 20 punktów a. Znajomość rynku 0-7 pkt. b. Znajomość odbiorców produktów/usług 0-7 pkt. c. Znajomość konkurencji 0-6 pkt.

13 4. Ocena merytoryczna dokonywana jest przez dwóch członków KR a ostateczną ocenę Formularza Rekrutacyjnego stanowi średnia arytmetyczna ocen przyznanych przez dwóch Członków KR. W przypadku rozbieżności w ocenach przekraczającej 30% zostanie przeprowadzona dodatkowa ocena przez trzeciego Członka KR, którego ocena będzie stanowić ostateczną ocenę merytoryczną Formularza Zgłoszeniowego. 5. Minimalna liczba punktów rekomendująca do udziału w działaniu wynosi 51 punktów. 6. Na podstawie Kart Oceny Formularza Rekrutacyjnego KR sporządza listę rankingową podstawową - 18 osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie w każdej z pięciu edycji Kandydatów/Kandydatek (w kolejności od największej do najmniejszej liczby uzyskanych punktów) i rezerwową. 7. KR sporządzi Listę rezerwową osób ubiegających się o udział w projekcie (w kolejności od największej do najmniejszej liczby uzyskanych punktów). 8. W przypadku takiej samej liczby punktów na Liście rankingowej osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie uzyskanej przez dwie lub więcej osób, decyduje liczba punktów uzyskanych w kategorii Ocena planowanego przedsięwzięcia a w następnej kolejności Adekwatność kosztów i działań inwestycyjnych 9. Listy rankingowe Kandydatów/Kandydatek, Listę rankingową osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie oraz Listę rezerwową osób ubiegających się o udział w projekcie wraz z protokołem prac KR Koordynator Lokalny Funduszu Grantowego przedkłada do zatwierdzenia Prezesowi Fundacji Rozwoju Lubelszczyzny oraz do informacji Instytucji Realizującej Urząd Miasta Hrubieszów. 10. Decyzja Prezesa Fundacji Rozwoju Lubelszczyzny jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie. 11. Biuro Funduszu (Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny) przekaże niezwłocznie osobom z Listy rankingowej osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie na piśmie informację o zakwalifikowaniu do udziału w projekcie. 12. Osoby ubiegające się o udział w projekcie, których wnioski nie zostały zakwalifikowane do udziału w projekcie zostaną powiadomione telefonicznie o przyczynach odrzucenia aplikacji. Osoby te będą miały prawo zapoznania się z uzyskanym wynikiem punktowym i potwierdzonymi za zgodność z oryginałem kserokopiami kart oceny Formularza Rekrutacyjnego. 13. Lista rankingowa osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie oraz Lista rezerwowa osób ubiegających się o udział w projekcie zostanie zamieszczona na witrynie informacyjnej projektu oraz w biurze LSzFGP.

14 14. Osoby zakwalifikowane do udziału w projekcie będą miały obowiązek dostarczyć do Biura LSzFGP (przed dniem podpisania Umowy o świadczenie usług szkoleniowo doradczych) zaświadczenie z właściwego urzędu miasta lub gminy, że w okresie co najmniej 12 miesięcy poprzedzających przystąpienie do projektu nie prowadziły zarejestrowanej działalności gospodarczej. Osoby, które nie dostarczą w/w zaświadczenia zostaną wykluczone z udziału w projekcie. 15. Uczestnik/Uczestniczka zostaje wykluczony z udziału w projekcie z powodu nieobecności przekraczającej 20% na szkoleniach realizowanych w ramach projektu. 16. Osoby z Listy rezerwowej osób ubiegających się o udział w projekcie mogą zostać zakwalifikowane do udziału w projekcie w sytuacji określonej w pkt. 14 oraz w sytuacji określonej w pkt Wsparcie szkoleniowo-doradcze 1. Wsparcie szkoleniowo-doradcze jest świadczeniem nieodpłatnym. 2. Wsparcie szkoleniowo-doradcze realizowane jest na podstawie Umowy o świadczenie usług szkoleniowo doradczych, zawieranej pomiędzy Fundacją Rozwoju Lubelszczyzny a Uczestnikiem/Uczestniczką Projektu. 3. Przed podpisaniem Umowy o świadczenie usług szkoleniowo doradczych Uczestnik/Uczestniczka Projektu zobowiązany jest złożyć podpisaną Deklarację uczestnictwa w projekcie. 4. Wsparcie szkoleniowo-doradcze mające na celu zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do założenia i prowadzenia działalności gospodarczej dzieli się na: 1) podstawowe wsparcie szkoleniowo-doradcze udzielane do dnia zarejestrowania przez Uczestnika/Uczestniczkę Projektu działalności gospodarczej 2) wsparcie doradcze specjalistyczne udzielane od dnia zawarcia z Uczestnikiem/Uczestniczką Projektu Umowy o udzielenie wsparcia szkoleniowo-doradczego specjalistycznego. 5. Podstawowe wsparcie szkoleniowo-doradcze składa się z: 1) bezpłatnego szkolenia grupowego z zakresu zakładania i prowadzenia własnej działalności (72godziny 9 dni szkoleniowych) oraz 2) bezpłatnego doradztwa (średnio 12 godzin na Uczestnika/Uczestniczkę Projektu). 6. Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny zapewnia Uczestnikom/Uczestniczkom szkolenia materiały szkoleniowe oraz catering. 7. Uczestnicy/Uczestniczki Projektu są zobowiązani/zobowiązane do potwierdzania własnoręcznym podpisem:

15 1) obecności na szkoleniu (podpis na Liście obecności), 2) odbioru posiłków (podpis na Liście odbioru posiłków), 3) odbioru materiałów szkoleniowych (podpis na Liście odbioru materiałów szkoleniowych), 4) odbioru materiałów promocyjnych (podpis na Liście odbioru materiałów promocyjnych), 5) skorzystania z usługi doradczej (podpis na Formularzu wykonania usługi doradczej). 8. Ukończenie przez Uczestnika/Uczestniczkę Projektu podstawowego wsparcia szkoleniowodoradczego jest warunkiem koniecznym ubiegania się o jednorazową dotację na rozwój przedsiębiorczości. 9. Beneficjent wyda Uczestnikom/Uczestniczkom Projektu, którzy/które ukończyli/ ukończyły podstawowe wsparcie szkoleniowo-doradcze zaświadczenie o ukończeniu podstawowego szkolenia oraz zaświadczenie o ukończeniu podstawowego doradztwa. 10. Warunkiem otrzymania zaświadczenia o ukończeniu podstawowego szkolenia będzie udział w co najmniej 80% zajęć szkoleniowych. 11. Warunkiem otrzymania zaświadczenia o ukończeniu podstawowego doradztwa będzie udział w 100% usług doradczych. 12. Nieobecność na zajęciach szkoleniowych przekraczająca 20% będzie równoznaczna z rezygnacją z udziału w projekcie. 9 Wsparcie finansowe ogólne warunki 1. Uczestnicy/Uczestniczki Projektu są uprawnieni/uprawnione do złożenia w wyznaczonym terminie Wniosku o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości wraz z Biznes Planem i wymaganymi załącznikami. 2. Uczestnicy/Uczestniczki Projektu będą mogli/mogły ubiegać się o następujące wsparcie finansowe: jednorazową dotację inwestycyjną na rozwój działalności gospodarczej. 3. Jednorazowa dotacja inwestycyjna przyznawana jest w wysokości od ,00 zł/osobę do ,00 zł/osobę i nie może przekroczyć maksymalnego poziomu procentowego (70%) całkowitych kosztów kwalifikowanych. 4. Środki finansowe udzielone w postaci jednorazowej dotacji oraz wsparcia szkoleniowo-doradczego specjalistycznego po podpisaniu umowy o przekazanie środków na rozwój przedsiębiorczości stanowią pomoc de minimis. 5. Uczestnik/Uczestniczka Projektu nie może uzyskać wsparcia finansowego w przypadku, gdy w roku kalendarzowym, w którym przystępuje do projektu oraz w poprzedzających

16 go dwóch latach kalendarzowych, otrzymał/otrzymała pomoc de minimis z różnych źródeł i w różnych formach, której wartość brutto łącznie z pomocą, o którą się ubiega, przekracza równowartość w złotych kwoty ,00 euro, a w przypadku podmiotu prowadzącego działalność w sektorze transportu drogowego - równowartość w złotych kwoty ,00 euro, obliczonych według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego obowiązującego w dniu udzielenia pomocy. 6. Uczestnik/Uczestniczka Projektu zobowiązany/zobowiązana jest do prowadzenia działalności gospodarczej, na założenie, której otrzymał/otrzymała wsparcie finansowe, przez okres co najmniej 12 miesięcy od dnia rozliczenia jednorazowej dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej. 7. LSzFGP prowadzony przez Fundację Rozwoju Lubelszczyzny zastrzega sobie, że wypłata jednorazowej dotacji inwestycyjnej nastąpi dopiero w momencie otrzymania przeznaczonych na ten cel środków od Instytucji Realizującej i spełnieniu wszystkich warunków właściwej umowy przez Uczestnika/Uczestniczkę Projektu. 10 Jednorazowa dotacja na rozpoczęcie działalności gospodarczej 1. Jednorazowa dotacja inwestycyjna przyznawana jest na podstawie składanego przez Beneficjenta/Beneficjentkę Pomocy Wniosku o przyznanie jednorazowej dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej. 2. Wysokość jednorazowej dotacji inwestycyjnej uzależniona jest od wysokości wydatków inwestycyjnych, o pokrycie których ubiegać się będzie Uczestnik/Uczestniczka Projektu i nie może być mniejsza niż ,00 zł oraz większa niż ,00 zł. Beneficjent/Beneficjentka pomocy ma obowiązek wniesienia wkładu własnego w wysokości co najmniej 30% kosztów kwalifikowanych inwestycji. Dotacja może być przeznaczona na zakup: składników majątku trwałego: środki trwałe, wyposażenie, wartości niematerialne i prawne, środki transportu pod warunkiem, że stanowią niezbędny element projektu i będą wykorzystywane jedynie do celu określonego w projekcie oraz nie będą służyły wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie drogowego transportu towarów.

17 Na zakup samochodu osobowego obowiązuje limit w wysokości 20 % wartości dofinansowania, o które ubiega się Uczestnik/Uczestniczka, aktywów obrotowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. Na zakup aktywów obrotowych obowiązuje limit w wysokości 20 % wartości dofinansowania, o które ubiega się Uczestnik/Uczestniczka. Powyższa kwota powinna być w szczególności przeznaczona na zakup surowców i materiałów niezbędnych do prowadzenia działalności, z wyłączeniem towarów handlowych i środków pieniężnych. drobnych robót budowlanych i materiałów budowlanych pod warunkiem, że pozostają w bezpośrednim związku z celami przedsięwzięcia objętego dofinasowaniem (tzn. są niezbędne do prawidłowej realizacji i osiągnięcia celów projektu). Na zakup drobnych robót budowlanych i materiałów budowlanych obowiązuje limit w wysokości 15% wartości dofinasowania, o które ubiega się Uczestnik/Uczestniczka w wypadku działalności gospodarczej nie związanej z działalnością turystyczną. Przy inwestycjach związanych z działalnością turystyczną zakup drobnych robót budowlanych i materiałów budowlanych związany musi być z modernizacją budynku. Dopuszcza się możliwość zakupienia sprzętu używanego przy spełnieniu poniższych warunków: sprzedający sprzęt musi wystawić deklaracje potwierdzającą jego pochodzenie, zawierającą m.in. datę zakupu, miejsce zakupu, dane zakupującego jego nazwę i adres, sprzedający sprzęt potwierdza w deklaracji, że w okresie ostatnich 7 lat używany sprzęt nie został zakupiony z pomocy krajowej lub wspólnotowej. Jeżeli został zakupiony ze środków pochodzących z pomocy krajowej lub wspólnotowej w ciągu ostatnich 7 lat, wówczas koszt jego zakupu nie jest kosztem kwalifikującym się do wsparcia, cena zakupionego sprzętu używanego nie może przekraczać jego wartości rynkowej i musi być niższa niż koszt podobnego, nowego sprzętu. Zakup używanego sprzętu znacznej wartości może powodować konieczność przedstawienia wyceny rzeczoznawcy potwierdzającej wartość rynkową. 3. Środki finansowe na rozwój przedsiębiorczości przeznaczone są na pokrycie wydatków inwestycyjnych, uznanych przez Beneficjenta jako kwalifikowalne, w szczególności: a) uznanych za niezbędne dla prowadzenia działalności gospodarczej, b) odpowiednio uzasadnionych, c) poniesionych w okresie realizacji projektu, określonym w Umowie na otrzymanie wsparcia finansowego, jednakże nie wcześniej niż po dniu rozpoczęcia działalności gospodarczej. Beneficjent pomocy powinien ponieść wydatki podlegające finansowaniu w ramach wsparcia

18 po podpisaniu Umowy na otrzymanie wsparcia finansowego. Beneficjent pomocy może sfinansować inwestycję ze środków własnych (wydatki muszą być poniesione po złożeniu przez Beneficjenta pomocy Wniosku o przyznanie jednorazowej dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej) i otrzymać ich refundację po podpisaniu Umowy. Wszelkie koszty poniesione przed podpisaniem umowy Beneficjent pomocy ponosi na własne ryzyko. d) określonych we Wniosku o przyznanie jednorazowej dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rozwój przedsiębiorczości. 4. Uczestnik/Uczestniczka Projektu ma obowiązek wnieść zabezpieczenie prawidłowej realizacji projektu w postaci weksla In blanco wraz z deklaracją wekslową osób fizycznych. Po zrealizowaniu inwestycji zostanie podpisana umowa przeniesienia własności rzeczy ruchomych sfinansowanych dotacją na zabezpieczenie (umowa na okres trwałości projektu). Majątek sfinansowany dotacją musi być ubezpieczony. 5. Dotacja inwestycyjna przyznana zostanie min. 70 Uczestnikom/Uczestniczkom Projektu. 6. Jednorazowa dotacja inwestycyjna przyznawana będzie na podstawie składanego wniosku i na zasadach określonych w Umowie na otrzymanie wsparcia finansowego. 7. Uczestnik/Uczestniczka Projektu zobowiązany/zobowiązana jest w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia zakończenia wydatkowania środków wskazanego we Wniosku o przyznanie jednorazowej dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej przedstawić LSzFGP ( Fundacji Rozwoju Lubelszczyzny): a) oświadczenia o dokonaniu zakupów towarów lub usług zgodnie z biznesplanem, b) szczegółowe zestawienie towarów lub usług, których zakup został dokonany ze środków na rozwój przedsiębiorczości wraz ze wskazaniem ich parametrów technicznych lub jakościowych. Wsparcie szkoleniowo-doradcze specjalistyczne dla Uczestników/Uczestniczek Projektu 11 Wsparciem szkoleniowo-doradczym specjalistycznym od momentu zarejestrowania działalności gospodarczej objętych zostanie 70 Uczestników/Uczestniczek Projektu. Specjalistyczne wsparcie szkoleniowo-doradcze jest obowiązkowe i składa się z: 1. bezpłatnego szkolenia specjalistycznego (szkolenie będzie obejmowało min. Zapoznanie się z obsługą programu PŁATNIK, zapoznanie się z obsługą prostego

19 programu księgowo-magazynowego zajęcia przeprowadzana z wykorzystaniem sprzętu komputerowego) 48 godzin 6 dni szkoleniowych oraz 2. bezpłatnego doradztwa specjalistycznego w wymiarze średnio 15 godzina na każdego Uczestnika/Uczestniczkę. 12 Monitoring i kontrola 1. Dla prawidłowej realizacji projektu i prawidłowości wydatkowania środków przez Uczestników/Uczestniczki Projektu, Biuro LSzFGP ma obowiązek monitorowania i przeprowadzania kontroli w zakresie prawidłowości wydatkowania przyznanego wsparcia finansowego oraz prowadzenia działalności gospodarczej. 2. Uczestnik/Uczestniczka Projektu zobowiązany/zobowiązana jest poddać się monitoringowi i kontroli uprawnionych podmiotów w zakresie prawidłowości wydatkowania przyznanego wsparcia finansowego oraz prowadzenia działalności gospodarczej. 3. LSzFGP, Instytucja realizująca i/lub inny uprawniony podmiot może przeprowadzić kontrolę na miejscu, w siedzibie firmy Uczestnika/Uczestniczki Projektu i/lub w miejscu prowadzenia działalności gospodarczej w celu zbadania prawidłowości realizacji przedsięwzięcia finansowanego w ramach projektu. 4. Jeżeli na podstawie czynności kontrolnych przeprowadzonych przez uprawnione organy zostanie stwierdzone, że Uczestnik/Uczestniczka Projektu wykorzystał/wykorzystała całość lub część przyznanego wsparcia finansowego niezgodnie z przeznaczeniem, bez zachowania odpowiednich procedur lub pobrał/pobrała całość lub część przyznanego wsparcia finansowego w sposób nienależny albo w nadmiernej wysokości, zobowiązany/zobowiązana jest do zwrotu tych środków odpowiednio w całości lub w części wraz z odsetkami ustawowymi, w terminie i na rachunek wskazany przez Fundacje Rozwoju Lubelszczyzny. 5. W przypadku likwidacji działalności gospodarczej prowadzonej przez Uczestnika/Uczestniczkę Projektu w okresie krótszym niż 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy o przyznanie środków finansowych, jest on/ona zobowiązany/zobowiązana do poinformowania LSzFGP o tej okoliczności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia jej wystąpienia i zwrotu otrzymanego wsparcia finansowego w całości wraz z odsetkami ustawowymi. 6. Uczestnicy/Uczestniczki Projektu zobowiązani/zobowiązane są do udzielania Instytucjom zaangażowanym w realizację projektu niezbędnych informacji dla celów monitoringu, kontroli i ewaluacji projektu.

20 7. Uczestnicy/Uczestniczki Projektu są zobowiązani/zobowiązane do dostarczenia wszystkich wymaganych oświadczeń i dokumentów związanych z realizacją projektu na każdą prośbę LSzFGP. 13 Obowiązki Uczestnika 1. W Projekcie Uczestnik zobowiązany jest do: a) systematycznego uczestnictwa w szkoleniach, o których mowa w 8 i 11 Regulaminu b) systematycznego korzystania z usług doradczych, o których mowa w 8 i 11 Regulaminu, c) w czasie szkolenia potwierdzania swoim podpisem: obecności na zajęciach, odbioru materiałów szkoleniowych i skorzystania z cateringu, d) potwierdzania swoim podpisem skorzystania z usługi doradczej, e) niezwłocznego pisemnego poinformowania Realizatorów Projektu w przypadkach: zmiany danych podanych w Formularzu Rekrutacyjnym, zarejestrowania działalności gospodarczej w trakcie trwania wsparcia szkoleniowo-doradczego, rezygnacji z uczestnictwa w Projekcie, f) Przechowywania dokumentacji związanej z otrzymaną pomocą de minimis przez okres 10 lat. 2. Warunkiem otrzymania zaświadczenia o ukończeniu szkolenia jest potwierdzona obecność na zajęciach w wymiarze, co najmniej 80% czasu przewidzianego programem zajęć. 3. Wszelkie informacje dla Uczestników będą przekazywane pocztą elektroniczną oraz zamieszczane na stronach internetowych: 14 Zasady rezygnacji z uczestnictwa w Projekcie 1. Uczestnik zakwalifikowany do Projektu może zrezygnować z udziału w Projekcie przed uzyskaniem wsparcia szkoleniowo-doradczego, informując o tym Realizatorów Projektu, jednak nie później niż na 3 dni robocze przed planowanym rozpoczęciem zajęć. 2. Opuszczenie więcej niż 20% godzin przewidzianych na realizację szkolenia powoduje wykreślenie z listy Uczestników. 3. W przypadku wykreślenia z listy Uczestników, o którym mowa w 14 pkt. 2 Regulaminu, lub nieusprawiedliwionej rezygnacji z udziału w Projekcie, Realizatorzy Projektu zastrzegają sobie możliwość obciążenia Uczestnika poniesionymi kosztami szkolenia, w części proporcjonalnie przypadającej na Uczestnika.

FORMULARZ REKRUTACYJNY

FORMULARZ REKRUTACYJNY Data i godzina wpływu formularza rekrutacyjnego: Podpis osoby przyjmującej formularz: Nr formularza rekrutacyjnego:... FORMULARZ REKRUTACYJNY DO PROJEKTU Od Wizji do nowoczesnego zarządzania podregionem

Bardziej szczegółowo

KARTA OCENY FORMALEJ KARTY ZGŁOSZENIOWEJ DO PROJEKTU

KARTA OCENY FORMALEJ KARTY ZGŁOSZENIOWEJ DO PROJEKTU Załącznik nr 2 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Zmień siebie utrzymaj (samo)zatrudnienie Projekt Zmień siebie utrzymaj (samo)zatrudnienie współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU Moja Firma Mój Sukces

REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU Moja Firma Mój Sukces REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU Moja Firma Mój Sukces 1. Informacje ogólne 1. Projekt pt. Moja firma Mój sukces o numerze KSI: WND-POKL.06.02.00-18-022/08, realizowany jest przez Leżajskie Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Wierzbica z dnia 31 grudnia 2012r. REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Przedsiębiorcze kobiety w Gminie Wierzbica POKL.09.05.00-06-082/11 Realizator

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Biznes jest dla kobiet Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, na podstawie Umowy nr UDA-POKL.06.02.00-32-018/08-00 zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI do projektu Kobieta Przedsiębiorcza Kobietą Sukcesu

REGULAMIN REKRUTACJI do projektu Kobieta Przedsiębiorcza Kobietą Sukcesu REGULAMIN REKRUTACJI do projektu Kobieta Przedsiębiorcza Kobietą Sukcesu 1 Postanowienia ogólne 1. Regionalna Izba Gospodarcza z siedzibą w Starachowicach realizuje Projekt nr WND-POKL.06.02.00-26-025/10

Bardziej szczegółowo

w projekcie, 1 Za dzień przystąpienia do projektu należy rozumieć dzień podpisania przez uczestnika Deklaracji uczestnictwa

w projekcie, 1 Za dzień przystąpienia do projektu należy rozumieć dzień podpisania przez uczestnika Deklaracji uczestnictwa REGULAMIN REKRUTACJI do projektu pn. Wybierz swoją ścieżkę kariery realizowanego przez Centrum Języków Obcych i Edukacji POLIGLOTUS Tomasz Górski w ramach Poddziałania 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW/CZEK PROJEKTU

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW/CZEK PROJEKTU REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW/CZEK PROJEKTU ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin Rekrutacji Uczestników/czek Projektu Kreowanie nowych miejsc pracy i przedsiębiorczości w woj. mazowieckim

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU Naucz się angielskiego daj sobie szansę!

REGULAMIN PROJEKTU Naucz się angielskiego daj sobie szansę! REGULAMIN PROJEKTU Naucz się angielskiego daj sobie szansę! realizowanego przez Fundację Femina Project Centrum Promocji i Rozwoju Kobiet oraz Zespół Szkół w Ostrorogu Wronki, 01.04.2014r. 1 Informacje

Bardziej szczegółowo

Regulamin projektu Skuteczny handlowiec

Regulamin projektu Skuteczny handlowiec Regulamin projektu Skuteczny handlowiec 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji w tym naboru i doboru uczestników oraz zasady uczestnictwa w projekcie pt. Skuteczny handlowiec,

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji na szkolenia w ramach projektu Umiejętności komputerowe kluczem do sukcesu

Regulamin rekrutacji na szkolenia w ramach projektu Umiejętności komputerowe kluczem do sukcesu Regulamin rekrutacji na szkolenia w ramach projektu Umiejętności komputerowe kluczem do sukcesu 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin wyznacza warunki rekrutacji na szkolenia realizowane w ramach Projektu

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rekrutacji i Szkoleń

Regulamin Rekrutacji i Szkoleń Regulamin Rekrutacji i Szkoleń Definicje Biuro Projektu oznacza siedzibę Mazowieckiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości, ul. Smocza 27, 01-048 Warszawa, tel. (22) 838 32 17 wew. 115, 149, fax (22) 838

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU POKAŻ SWOJE KWALIFIKACJE 2 program potwierdzania kwalifikacji zawodowych dla całego zawodu i zadań zawodowych

REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU POKAŻ SWOJE KWALIFIKACJE 2 program potwierdzania kwalifikacji zawodowych dla całego zawodu i zadań zawodowych REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU POKAŻ SWOJE KWALIFIKACJE 2 program potwierdzania kwalifikacji zawodowych dla całego zawodu i zadań zawodowych 1 Informacje o projekcie Projekt POKAŻ SWOJE KWALIFIKACJE

Bardziej szczegółowo

KARTA OCENY FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO. Kandydatki na uczestniczkę projektu. Start do biznesu.

KARTA OCENY FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO. Kandydatki na uczestniczkę projektu. Start do biznesu. KARTA OCENY FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO Kandydatki na uczestniczkę projektu Start do biznesu. Dane identyfikacyjne: Imię i nazwisko kandydatki Numer formularza DEKLARACJA BEZSTRONNOŚCI I POUFNOŚCI OCENIAJĄCEGO

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ REKRUTACYJNY DLA OSÓB ZAKŁADAJĄCYCH FIRMĘ DANE UCZESTNIKA/CZKI. Powiat. (miejsce i data)

FORMULARZ REKRUTACYJNY DLA OSÓB ZAKŁADAJĄCYCH FIRMĘ DANE UCZESTNIKA/CZKI. Powiat. (miejsce i data) FORMULARZ REKRUTACYJNY DLA OSÓB ZAKŁADAJĄCYCH FIRMĘ Załącznik nr 1 Projekt pt. Kompleksowy program wsparcia dla pracowników oświaty subregionu leszczyńskiego współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

KARTA OCENY FORMULARZA REKRUTACYJNEGO W RAMACH DZIAŁANIA 6.2 PO KL PROJEKTU WŁASNY BIZNES szansą dla NIE i dla NIEGO

KARTA OCENY FORMULARZA REKRUTACYJNEGO W RAMACH DZIAŁANIA 6.2 PO KL PROJEKTU WŁASNY BIZNES szansą dla NIE i dla NIEGO Załącznik nr 2 do Regulaminu rekrutacji KARTA OCENY FORMULARZA REKRUTACYJNEGO W RAMACH DZIAŁANIA.2 PO KL PROJEKTU WŁASNY BIZNES szansą dla NIE i dla NIEGO INSTYTUCJA REALIZUJĄCA PROJEKT:. DANE KANDYDATA:..

Bardziej szczegółowo

Projekt realizowany jest przez Pomorską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Słupsku

Projekt realizowany jest przez Pomorską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Słupsku Czas na biznes Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIELANIA WSPARCIA W PROJEKCIE Ścieżka do sukcesu

REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIELANIA WSPARCIA W PROJEKCIE Ścieżka do sukcesu REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIELANIA WSPARCIA W PROJEKCIE Ścieżka do sukcesu Projekt realizowany przez Agencję Rozwoju Roztocza Sp. z o. o. w partnerstwie z Powiatowym Urzędem Pracy w Tomaszowie Lubelskim

Bardziej szczegółowo

Agencja Rozwoju Gdyni Sp. z o.o., ul. Świętojańska 53/8, 81-391 Gdynia

Agencja Rozwoju Gdyni Sp. z o.o., ul. Świętojańska 53/8, 81-391 Gdynia REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W FAZIE SZKOLENIOWO DORADCZEJ PROJEKTU MOJA FIRMA MOJE MIEJSCE PRACY - WSPARCIE ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I SAMOZATRUDNIENIA W GMINACH SŁABYCH STRUKTURALNIE POWIATU

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PROJEKTU. 1 Postanowienia ogólne

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PROJEKTU. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN PROJEKTU 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady realizacji, formy wsparcia oraz uszczegółowia zasady rekrutacji do Projektu pt:. 2. Projekt jest współfinansowany przez Unię

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie Systemowym pn.: Mój potencjał moja szansa na samodzielne życie na lata

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie Systemowym pn.: Mój potencjał moja szansa na samodzielne życie na lata Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie Systemowym pn.: na lata 2012-2013 Projekt Systemowy pn.: współfinansowany przez Unię Europejską w ramach

Bardziej szczegółowo

Dojrzali, kompetentni w pracy

Dojrzali, kompetentni w pracy Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Dojrzali, kompetentni w pracy, realizowanym przez Zakład Doskonalenia (Lider Projektu) w partnerstwie z Miastem Stołecznym Warszawa i Wojewódzkim Urzędem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA DO PROJEKTU DOBRY ZAWÓD-PEWNY START Nr WND-POKL.07.02.01-26-030/11. Postanowienia ogólne

REGULAMIN UCZESTNICTWA DO PROJEKTU DOBRY ZAWÓD-PEWNY START Nr WND-POKL.07.02.01-26-030/11. Postanowienia ogólne Projekt współfinansowany przez Unię Europejską REGULAMIN UCZESTNICTWA DO PROJEKTU DOBRY ZAWÓD-PEWNY START Nr WND-POKL.07.02.01-26-030/11 Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa zakres wsparcia,

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji na szkolenia w ramach projektu Z komputerem na 50+

Regulamin rekrutacji na szkolenia w ramach projektu Z komputerem na 50+ Regulamin rekrutacji na szkolenia w ramach projektu Z komputerem na 50+ 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin wyznacza warunki rekrutacji na szkolenia realizowane w ramach Projektu Z komputerem na 50+ przez

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU. Czas na aktywność w gminie Zbójno. Informacje o Projekcie

REGULAMIN PROJEKTU. Czas na aktywność w gminie Zbójno. Informacje o Projekcie Załącznik do zarządzenia nr 1/2014 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zbójnie z dnia 2 styczeń 2014 roku REGULAMIN PROJEKTU Czas na aktywność w gminie Zbójno Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN REKRUTACYJNY uczestników projektu Szkolenia informatyczne nowa jakość pracy pracowników służby zdrowia. realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII Regionalne

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji uczestników projektu

Zasady rekrutacji uczestników projektu Zasady rekrutacji uczestników projektu I. Warunki uczestnictwa w projekcie 1. Uczestnikiem projektu może być osoba bezrobotna zamieszkująca na terenie województwa łódzkiego*, zarejestrowana w Powiatowym

Bardziej szczegółowo

Poddziałanie nr 8.1.1 Działania nr8.1 Priorytetu nr VIII POKL Projekt Nr POKL.08.01.01-18-375/10

Poddziałanie nr 8.1.1 Działania nr8.1 Priorytetu nr VIII POKL Projekt Nr POKL.08.01.01-18-375/10 Regulamin rekrutacji uczestników i uczestnictwa w projekcie Akademia nowoczesnego Menedżera i Specjalisty HR realizowanym przez BMM Sp. z o.o. w Rzeszowie 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU WND-POKL.02.01.01-00-597/13

REGULAMIN PROJEKTU WND-POKL.02.01.01-00-597/13 REGULAMIN PROJEKTU BĄDŹ NA FALI BĄDŹ EKO! WND-POKL.02.01.01-00-597/13 REGULAMIN określa: - Informacje o projekcie. - Grupę docelową. - Formy promocji, rekrutacji i kwalifikacji Uczestników. - Formy wsparcia

Bardziej szczegółowo

2. Wnoszę o przyznanie wsparcia pomostowego szkoleniowo-doradczego.

2. Wnoszę o przyznanie wsparcia pomostowego szkoleniowo-doradczego. Załącznik nr.1 do regulaminu przyznawania wsparcia finansowego (grantu) na rozpoczęcie działalności gospodarczej w projekcie Data wpływu (wypełnia przyjmujący wniosek): WNIOSEK O PRZYZNANIE WSPARCIA FINANSOWEGO

Bardziej szczegółowo

ZASADY ROZLICZANIA JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ

ZASADY ROZLICZANIA JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ ZASADY ROZLICZANIA JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ Projekt; Moja firma własna praca Nr umowy UDA-POKL.06.02.00-20-131/13-00 Realizowanego w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie

Bardziej szczegółowo

Projekt Zostań kobietą sukcesu załóż firmę współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt Zostań kobietą sukcesu załóż firmę współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Regulamin uczestnictwa w projekcie Zostań kobietą sukcesu załóż firmę Nr umowy UDA-POKL.06.02.00-24-006/09-00 realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet VI Rynek pracy

Bardziej szczegółowo

Mistrzynie florystyki - warsztaty integracyjne dla kobiet

Mistrzynie florystyki - warsztaty integracyjne dla kobiet REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Mistrzynie florystyki - warsztaty integracyjne dla kobiet WND- POKL.07.03.00-12-168/11 1 INFORMACJE O PROJEKCIE 1. Projekt Mistrzynie florystyki warsztaty

Bardziej szczegółowo

Projekt Własny biznes - sposób na życie III jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Własny biznes - sposób na życie III jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik 14 Wzór Karty oceny formalnej wniosku Beneficjenta pomocy KARTA OCENY FORMALNEJ oraz zgodności z zasadami Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja

Bardziej szczegółowo

Data wpłynięcia.. Podpis osoby przyjmującej FORMULARZ REKRUTACYJNY

Data wpłynięcia.. Podpis osoby przyjmującej FORMULARZ REKRUTACYJNY Załącznik 1 do Regulaminu uczestnictwa w projekcie Data wpłynięcia.. Podpis osoby przyjmującej BENEFICJENT ADRES SIEDZIBY PRIORYTET DZIAŁANIE TYTUŁ PROJEKTU NUMER PROJEKTU FORMULARZ REKRUTACYJNY Wielkopolskie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU. Zatrudnij się sam. Postanowienia ogólne

REGULAMIN PROJEKTU. Zatrudnij się sam. Postanowienia ogólne REGULAMIN PROJEKTU Zatrudnij się sam 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa ogólne warunki uczestnictwa w ramach projektu Zatrudnij się sam 2. Projekt Zatrudnij się sam jest realizowany

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU BIZNES STARTER

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU BIZNES STARTER PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU BIZNES STARTER 1 Informacje o projekcie 1) Projekt BIZNES STARTER realizowany

Bardziej szczegółowo

KARTA OCENY FORMULARZA REKRUTACYJNEGO W RAMACH PODDZIAŁANIA PO KL PROJEKTU Kierunek aktywność Ścieżka - samozatrudnienie

KARTA OCENY FORMULARZA REKRUTACYJNEGO W RAMACH PODDZIAŁANIA PO KL PROJEKTU Kierunek aktywność Ścieżka - samozatrudnienie Załącznik nr 2 do Regulaminu rekrutacji KARTA OCENY FORMULARZA REKRUTACYJNEGO W RAMACH PODDZIAŁANIA 8.1.2 PO KL PROJEKTU Kierunek aktywność Ścieżka - samozatrudnienie INSTYTUCJA REALIZUJĄCA PROJEKT:. DANE

Bardziej szczegółowo

Kapitał na starcie dotacje dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą w ramach Dz. 6.2 POKL

Kapitał na starcie dotacje dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą w ramach Dz. 6.2 POKL Kapitał na starcie dotacje dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą w ramach Dz. 6.2 POKL Konferencja dla przedsiębiorców Janów Lubelski 14.05.2014 r. Program Operacyjny Kapitał Ludzki Działanie

Bardziej szczegółowo

1 Postanowienia ogólne

1 Postanowienia ogólne Najlepsze praktyki w strategicznej transformacji KUL Biuro projektu: 20-950 Lublin, Al. Racławickie 14 tel. +48 81 445 41 65, +48 81 445 42 82, fax +48 81 445 41 65 e-mail: najlepsze.praktyki@kul.pl, www:

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ REKRUTACYJNY

FORMULARZ REKRUTACYJNY Projekt: MOJA FIRMA -MOJĄ SZANSĄ II Nr umowy: UDA-POKL.06.02.00-32-085/12-00 realizowany w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Priorytetu VI Rynek pracy otwarty

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w projekcie Technokreatywni Informacje ogólne o projekcie

Regulamin uczestnictwa w projekcie Technokreatywni Informacje ogólne o projekcie Regulamin uczestnictwa w projekcie Technokreatywni Informacje ogólne o projekcie 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa w szkoleniach oraz doradztwie w ramach projektu Technokreatywni, zasady

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Regulamin uczestnictwa w Projekcie

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Regulamin uczestnictwa w Projekcie Regulamin uczestnictwa w Projekcie Informacje ogólne 1 1. Niniejszy regulamin określa zasady realizacji, rekrutacji oraz uczestnictwa w szkoleniach realizowanych w ramach projektu Kompetencje przyszłości

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI

REGULAMIN REKRUTACJI REGULAMIN REKRUTACJI Uczestników/Uczestniczek w projekcie pn. Programowanie sukcesu w biznesie poprzez doskonalenie kompetencji pracowników 1 Informacje o projekcie 1. Projekt Programowanie sukcesu w biznesie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA. ,, Aktywizacja społeczno zawodowa bezrobotnych w gminie Platerów

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA. ,, Aktywizacja społeczno zawodowa bezrobotnych w gminie Platerów REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA w projekcie systemowym Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Platerowie pod nazwą :,, Aktywizacja społeczno zawodowa bezrobotnych w gminie Platerów Platerów, dnia 02.01.2014

Bardziej szczegółowo

KARTA OCENY FORMALNEJ I MERYTORYCZNEJ FORMULARZA REKRUTACYJNEGO

KARTA OCENY FORMALNEJ I MERYTORYCZNEJ FORMULARZA REKRUTACYJNEGO Strona1 Załącznik nr 11 KARTA OCENY FORMALNEJ I MERYTORYCZNEJ FORMULARZA REKRUTACYJNEGO POKL.06.02.00-30-066/12 Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACYJNY

REGULAMIN REKRUTACYJNY REGULAMIN REKRUTACYJNY Regulamin rekrutacyjny uczestników szkolenia Dyplomowany księgowy realizowanego w ramach projektu Szkolenia księgowe gwarancją wysokich standardów rachunkowości w firmach w ramach,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 1 Postanowienia ogólne 1. Projekt NOWA SZANSA jest realizowany przez Prywatne Centrum Języków Obcych ATB w partnerstwie z Eurodoradztwo na podstawie umowy o dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

SZTUKA REGIONALNA NARZĘDZIEM EDUKACYJNYM

SZTUKA REGIONALNA NARZĘDZIEM EDUKACYJNYM Regulamin rekrutacyjny do uczestnictwa w projekcie SZTUKA REGIONALNA NARZĘDZIEM EDUKACYJNYM Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.5 Oddolne

Bardziej szczegółowo

Biznesklasa bez barier Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ul. Szczawieńska 2, 58-310 Szczawno-Zdrój

Biznesklasa bez barier Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ul. Szczawieńska 2, 58-310 Szczawno-Zdrój Załącznik nr 1 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Biznesklasa bez barier Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ul. Szczawieńska 2, 58-310 Szczawno-Zdrój WZÓR FORMULARZA REKRUTACYJNEGO

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu państwa

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu państwa Regulamin uczestnictwa w Projekcie Lepsze jutro od bierności do aktywności II edycja Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VII. Promocja integracji społecznej Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW W RAMACH PROJEKTU WDROŻENIE PROGRAMU OPIEKI DZIENNEJ NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3 NA TERENIE GMINY WROCŁAW

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW W RAMACH PROJEKTU WDROŻENIE PROGRAMU OPIEKI DZIENNEJ NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3 NA TERENIE GMINY WROCŁAW REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW W RAMACH PROJEKTU WDROŻENIE PROGRAMU OPIEKI DZIENNEJ NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3 NA TERENIE GMINY WROCŁAW realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,

Bardziej szczegółowo

Człowiek - najlepsza inwestycja!

Człowiek - najlepsza inwestycja! 30 września 2011 REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE ŚWIATOWY HANDLOWIEC Z WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa warunki uczestnictwa w projekcie Światowy handlowiec

Bardziej szczegółowo

Akademię Kultury Informacyjnej Sp. z o.o. w Warszawie

Akademię Kultury Informacyjnej Sp. z o.o. w Warszawie Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ SZANSĄ NA RYNKU PRACY Nr POKL.08.01.02-14-142/13 projekt realizowany jest przez Akademię Kultury Informacyjnej Sp. z o.o. w Warszawie w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI realizowanej przez Powiatowy Urząd Pracy w Zabrzu do projektu pn. Aktywny mikroprzedsiębiorca

REGULAMIN REKRUTACJI realizowanej przez Powiatowy Urząd Pracy w Zabrzu do projektu pn. Aktywny mikroprzedsiębiorca 1 REGULAMIN REKRUTACJI realizowanej przez Powiatowy Urząd Pracy w Zabrzu do projektu pn. Aktywny mikroprzedsiębiorca w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Regulamin uczestnictwa w Projekcie

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Regulamin uczestnictwa w Projekcie Regulamin uczestnictwa w Projekcie Informacje ogólne 1 1. Niniejszy regulamin określa zasady realizacji, rekrutacji oraz uczestnictwa w szkoleniach realizowanych w ramach projektu Zaawansowane technologie

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PROJEKTU. Menedżer na miarę XXI wieku

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PROJEKTU. Menedżer na miarę XXI wieku REGULAMIN PROJEKTU Menedżer na miarę XXI wieku Nr PO KL. 08.01.01-32-005/11 1. INFORMACJE OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Menedżer na miarę XXI wieku

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU WIEDZA NOWE MOŻLIWOŚCI NR POKL.08.01.01-30-078/09

REGULAMIN PROJEKTU WIEDZA NOWE MOŻLIWOŚCI NR POKL.08.01.01-30-078/09 REGULAMIN PROJEKTU WIEDZA NOWE MOŻLIWOŚCI NR POKL.08.01.01-30-078/09 w ramach Poddziałania 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw, Programu Operacyjnego Kapitał

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w projekcie Moja Firma w Unii Europejskiej II

Regulamin uczestnictwa w projekcie Moja Firma w Unii Europejskiej II Regulamin uczestnictwa w projekcie Moja Firma w Unii Europejskiej II Projekt Moja Firma w Unii Europejskiej II (nazywany w dalszej części regulaminu Projektem) realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej

Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIELANIA WSPARCIA dla osób fizycznych zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą na obszarach wiejskich, uczestniczących w Projekcie: EUROszansa dla Lubelszczyzny budowanie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Regulaminu rekrutacji Uczestników/czek do Projektu INKUBATOR DOJRZAŁEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Załącznik nr 2 do Regulaminu rekrutacji Uczestników/czek do Projektu INKUBATOR DOJRZAŁEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Załącznik nr 2 do Regulaminu rekrutacji Uczestników/czek do Projektu INKUBATOR DOJRZAŁEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Realizowanego w ramach Działania.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Język obcy nam nieobcy kursy językowe dla dorosłych osób pracujących Nr umowy UDA-POKL.08.01.01-24-394/08-00 realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Bardziej szczegółowo

UMOWA SZKOLENIOWA NR 1/DOLP/2012

UMOWA SZKOLENIOWA NR 1/DOLP/2012 UMOWA SZKOLENIOWA NR 1/DOLP/2012 zawarta dnia XX/XX/2012 r. we Wrocławiu pomiędzy: Panem Pawłem Ceńkarem, zam. Ligotka 1, 46-100 Namysłów, prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Provider PPHU Paweł

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Kluczowo wykwalifikowani

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Kluczowo wykwalifikowani REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Kluczowo wykwalifikowani Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Kluczowo wykwalifikowani, który współfinansowany jest ze

Bardziej szczegółowo

Język obcy bilet do lepszej przyszłości Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Język obcy bilet do lepszej przyszłości Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 1 INFORMACJE OGÓLNE 1. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Język obcy bilet do lepszej przyszłości, zwany dalej Regulaminem, określa zasady rekrutacji,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI do projektu ONA I ON W BIZNESIE

REGULAMIN REKRUTACJI do projektu ONA I ON W BIZNESIE Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN REKRUTACJI do projektu ONA I ON W BIZNESIE 1 Postanowienia ogólne 1. Fundacja Agencja Rozwoju Regionalnego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Twoja przyszłość w Twoich rękach

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Twoja przyszłość w Twoich rękach REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REALIZOWANEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI DZIAŁANIE 6.1 PODDZIAŁANIE 6.1.1 1 Ilekroć w regulaminie jest mowa o : Projekcie należy przez

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja Priorytet VI, Działanie 6.1 Poddziałanie 6.1.1. Niepełnosprawni aktywni w każdym wieku

Człowiek najlepsza inwestycja Priorytet VI, Działanie 6.1 Poddziałanie 6.1.1. Niepełnosprawni aktywni w każdym wieku REGULAMIN REKRUTACJI ORAZ UCZESTNICTWA W PROJEKCIE realizowany w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W REKRUTACJI DO PROJEKTU

REGULAMIN UCZESTNICTWA W REKRUTACJI DO PROJEKTU REGULAMIN UCZESTNICTWA W REKRUTACJI DO PROJEKTU 1 Postanowienia ogólne 1. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 2. Projekt jest realizowany

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w projekcie. Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych UDA-POKL.06.01.01-12-091/12-00. 1 Postanowienia Ogólne

Regulamin uczestnictwa w projekcie. Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych UDA-POKL.06.01.01-12-091/12-00. 1 Postanowienia Ogólne Regulamin uczestnictwa w projekcie Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych UDA-POKL.06.01.01-12-091/12-00 1 Postanowienia Ogólne 1. Projekt Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych realizowany jest

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Szwajcarsko-Polski Program Współpracy Program GÓRY ŚWIĘTOKRZYSKIE NASZĄ PRZYSZŁOŚCIĄ Podprogram: Edukacja Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Otwieramy własną firmę Edycja II 2014 rok Niniejszy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Poza rolnictwem. 1 Słownik pojęć

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Poza rolnictwem. 1 Słownik pojęć REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Poza rolnictwem 1 Słownik pojęć 1. Projekt przedsięwzięcie Poza rolnictwem. 2. Kandydat osoba ubiegająca się o zakwalifikowanie do udziału w Projekcie na

Bardziej szczegółowo

Popatrz w przyszłość zainwestuj w siebie

Popatrz w przyszłość zainwestuj w siebie REGULAMIN REKRUTACJI do projektu Popatrz w przyszłość zainwestuj w siebie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Formularz zgłoszeniowy Projekt Start do biznesu

Formularz zgłoszeniowy Projekt Start do biznesu Formularz zgłoszeniowy Projekt Start do biznesu Data dostarczenia formularza Numer formularza Podpis osoby przyjmującej Formularz należy: - wypełnić DRUKOWANYMI LITERAMI - wymagane jest wypełnienie wszystkich

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N P R O J E K T U

R E G U L A M I N P R O J E K T U R E G U L A M I N P R O J E K T U "Wolny czas nie zgubi nas" - warsztaty z modelarstwa lotniczego i obserwacji astronomicznych. Umowa nr 00869-6930-UM0640748/11 Oś 4 Leader w ramach PROW 2007 2013 Działanie

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Kobieta Matką Wynalazków

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Kobieta Matką Wynalazków Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Kobieta Matką Wynalazków 1 Postanowienia ogólne 1. UE Unia Europejska. 2. EFS - Europejski Fundusz Społeczny. 3. Lider Projektu/Podmiot odpowiedzialny za

Bardziej szczegółowo

Projekt Wsparcie na starcie

Projekt Wsparcie na starcie Załącznik nr 1 do Regulaminu Uczestnictwa Projekt Wsparcie na starcie Biuro projektu: Agencja Rozwoju Wsi, 58-500 Jelenia Góra, ul. Groszowa 7 III p. Tel. 75 615 13 73, e-mail: wsparcienastarcie@o2.pl

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW DO PROJEKTU

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW DO PROJEKTU REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW DO PROJEKTU AKTYWNOŚĆ TO PRACA współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 6.1.1. Wsparcie osób pozostających

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ REKRUTACYJNY DO PROJEKTU

FORMULARZ REKRUTACYJNY DO PROJEKTU Projekt: Twoja firma Twój sukces! Wsparcie dla mieszkańców z powiatów białogardzkiego, świdwińskiego oraz drawskiego Nr projektu: KSI SIMIK 07-13: WND.POKL.06.02.00-32-060/12 realizowany w ramach Działania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU PERSPEKTYWY nr POWR /15. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU PERSPEKTYWY nr POWR /15. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU PERSPEKTYWY nr POWR.01.02.02-10-0017/15 Regulamin określa zasady, warunki i tryb rekrutacji uczestników projektu w ramach Poddziałania 1.2.2 Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU KOMPUTER BEZ BARIER

REGULAMIN PROJEKTU KOMPUTER BEZ BARIER REGULAMIN PROJEKTU KOMPUTER BEZ BARIER realizowanego w ramach Poddziałania 9.6.2 Podwyższanie kompetencji osób dorosłych w zakresie ICT i znajomości języków obcych Program Operacyjny Kapitał Ludzki Strona

Bardziej szczegółowo

NAUKOWIEC JUTRA KOMERCJALIZACJA I ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI NAUKOWYMI

NAUKOWIEC JUTRA KOMERCJALIZACJA I ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI NAUKOWYMI REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU Naukowiec Jutra PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI PRIORYTET IV SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA DZIAŁANIE 4.2 ROZWÓJ KWALIFIKACJI SYSTEMU B+R I WZROST ŚWIADOMOŚCI ROLI NAUKI

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w projekcie Czas na przedsiębiorczość

Regulamin uczestnictwa w projekcie Czas na przedsiębiorczość Regulamin uczestnictwa w projekcie Czas na przedsiębiorczość 1 Informacje ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie Czas na przedsiębiorczość współfinansowanym przez Unię Europejską

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI ORAZ UCZESTNICTWA W PROJEKCIE POŻYCZKI NA START

REGULAMIN REKRUTACJI ORAZ UCZESTNICTWA W PROJEKCIE POŻYCZKI NA START Projekt Pożyczki na start współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany przez Rzeszowską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. na podstawie Umowy nr UDA-POKL.06.02.00-18- 109/12-00

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Nowe kwalifikacje członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Sobienie-Jeziory

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Nowe kwalifikacje członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Sobienie-Jeziory REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Nowe kwalifikacje członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Sobienie-Jeziory 1 Informacje ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I WARUNKI UCZESTNICTWA w szkoleniach i konferencji realizowanych w ramach projektu PWP CSR po wielkopolsku 1 INFORMACJE OGÓLNE

REGULAMIN REKRUTACJI I WARUNKI UCZESTNICTWA w szkoleniach i konferencji realizowanych w ramach projektu PWP CSR po wielkopolsku 1 INFORMACJE OGÓLNE REGULAMIN REKRUTACJI I WARUNKI UCZESTNICTWA w szkoleniach i konferencji realizowanych w ramach projektu PWP CSR po wielkopolsku 1 INFORMACJE OGÓLNE 1. Projekt PWP CSR po wielkopolsku jest realizowany w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACYJNY. Regulamin rekrutacyjny uczestników projektu Profesjonalny księgowy. Priorytet VIII Regionalne Kadry Gospodarki

REGULAMIN REKRUTACYJNY. Regulamin rekrutacyjny uczestników projektu Profesjonalny księgowy. Priorytet VIII Regionalne Kadry Gospodarki REGULAMIN REKRUTACYJNY Regulamin rekrutacyjny uczestników projektu Profesjonalny księgowy realizowanego w ramach, Priorytet VIII Regionalne Kadry Gospodarki Działanie 8.1.1. Wspieranie kwalifikacji zawodowych

Bardziej szczegółowo

POKL.07.02.02-30-018/11

POKL.07.02.02-30-018/11 Załącznik nr 3 do Regulaminu Rekrutacji Karta oceny Formularza rekrutacyjnego osoby fizyczne uczestników projektu Samodzielni w ekonomii społecznej nr POKL.07.02.02-30-018/11 realizowanym przez Fundację

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA BENEFICJENTÓW OSTATECZNYCH W PROJEKCIE REALIZOWANYM PRZEZ GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W TOKARNI 1

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA BENEFICJENTÓW OSTATECZNYCH W PROJEKCIE REALIZOWANYM PRZEZ GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W TOKARNI 1 REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA BENEFICJENTÓW OSTATECZNYCH W PROJEKCIE AKTYWNOŚĆ SZANSĄ NA SUKCES REALIZOWANYM PRZEZ GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W TOKARNI 1 INFORMACJE O PROJEKCIE 1. Projekt Aktywność

Bardziej szczegółowo

Projekt: Staż na nowy start

Projekt: Staż na nowy start Projekt: Staż na nowy start VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek najlepsza inwestycja

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek najlepsza inwestycja Projekt: Moja Firma w Unii Europejskiej III współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany przez Koszalińską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. na podstawie Umowy o dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU (ZAKTUALIZOWANY)

REGULAMIN PROJEKTU (ZAKTUALIZOWANY) REGULAMIN PROJEKTU (ZAKTUALIZOWANY) REGULAMIN PROJEKTU: Wyższe kwalifikacje kadr - program szkoleniowo-doradczy dla przedsiębiorstw www.cpb.rze.pl www.wyzszekwalifikacje.pl 1. Postanowienia ogólne 1.1.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACYJNY. Regulamin rekrutacyjny uczestników projektu Szkolenia księgowe gwarancją wysokich standardów rachunkowości w firmach

REGULAMIN REKRUTACYJNY. Regulamin rekrutacyjny uczestników projektu Szkolenia księgowe gwarancją wysokich standardów rachunkowości w firmach REGULAMIN REKRUTACYJNY Regulamin rekrutacyjny uczestników projektu Szkolenia księgowe gwarancją wysokich standardów rachunkowości w firmach realizowanego w ramach, Priorytet VIII Regionalne Kadry Gospodarki

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Regulamin rekrutacji uczestników w projekcie Poznański Rockefeller promocja i rozwój realizowany przez Urząd Miasta Poznania 1 Informacje o projekcie 1. Projekt przedsiębiorczości na terenie miasta Poznania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Projekt Moja firma przepis na sukces współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Moja firma przepis na sukces Nr umowy UDA-POKL.06.02.00-24-001/09-00

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU OD ZWOLNIENIA DO ZATRUDNIENIA nr projektu POKL.08.01.02-16-016/13

REGULAMIN PROJEKTU OD ZWOLNIENIA DO ZATRUDNIENIA nr projektu POKL.08.01.02-16-016/13 REGULAMIN PROJEKTU OD ZWOLNIENIA DO ZATRUDNIENIA nr projektu POKL.08.01.02-16-016/13 realizowanego w ramach Priorytetu VIII. Regionalne kadry gospodarki, Działanie: 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

ROZWIĄZANIA PROEKOLOGICZNE DLA FIRM WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

ROZWIĄZANIA PROEKOLOGICZNE DLA FIRM WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Strona1 REGULAMIN PROJEKTU ROZWIĄZANIA PROEKOLOGICZNE DLA FIRM WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO WND-POKL.02.01.01-00-600/13 REGULAMIN określa: - Informacje o projekcie. - Grupę docelową. - Formy promocji, rekrutacji

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 6/2014 Dyrektora PUP w Kolbuszowej REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU STAŻ MOJĄ SZANSĄ w ramach projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Szkoły szans w Didasko II edycja realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH W PROJEKCIE START I RESTART

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH W PROJEKCIE START I RESTART REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH W PROJEKCIE START I RESTART 1 Informacje ogólne 1. Projekt Start i Restart jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo