Hrubieszów, kwiecień 2012 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Hrubieszów, kwiecień 2012 r."

Transkrypt

1 REGULAMIN REKRUTACJI DLA OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O JEDNORAZOWĄ DOTACJĘ NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ w ramach projektu OD WIZJI DO NOWOCZESNEGO ZARZĄDZANIA PODREGIONEM GOTANIA działanie: Prowadzenie Lokalnego Szwajcarskiego Funduszu Grantowego Przedsiębiorczości Projekt realizowany w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy Hrubieszów, kwiecień 2012 r.

2 1 Cel działania Stymulowanie i rozwój przedsiębiorczości na terenie podregionu Gotania (Gmina Miejska Hrubieszów, Gmina Hrubieszów, Gmina Mircze, Gmina Trzeszczany, Gmina Werbkowice, Gmina Uchanie, Gmina Tyszowce, Gmina Dołhobyczów, Gmina Tyszowce, Gmina Tomaszów Lubelski, Gmina Komarów-Osada) poprzez udzielenie wsparcia podstawowego doradczo-szkoleniowego 90 osobom fizycznym oraz wsparcia specjalistycznego doradczo-szkoleniowego i finansowego 70 osobom fizycznym z terenu objętego projektem na utworzenie min. 70 nowych przedsiębiorstw. 2 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie Od wizji do nowoczesnego zarządzania podregionem Gotania, działanie: Prowadzenie Lokalnego Szwajcarskiego Funduszu Grantowego Przedsiębiorczości 2. Projekt Od wizji do nowoczesnego zarządzania podregionem Gotania, działanie: Prowadzenie Lokalnego Szwajcarskiego Funduszu Grantowego Przedsiębiorczości realizowany jest w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. 3. Działanie jest realizowany w okresie: Obszar realizacji projektu: podregionu Gotania (Gmina Miejska Hrubieszów, Gmina Hrubieszów, Gmina Mircze, Gmina Trzeszczany, Gmina Werbkowice, Gmina Uchanie, Gmina Tyszowce, Gmina Dołhobyczów, Gmina Tyszowce, Gmina Tomaszów Lubelski, Gmina Komarów-Osada) 5. Biuro Lokalnego Szwajcarskiego Funduszu Grantowego Przedsiębiorców mieści się w Hrubieszowie, pl. Wolności 15, I p., pok. 5, tel./fax Informacje o projekcie dostępne są na stronie internetowej oraz w biurze Lokalnego Szwajcarskiego Funduszu Grantowego Przedsiębiorców wymienionego w ust Każda osoba składająca Formularz Rekrutacyjny zobowiązana jest do zapoznania się z niniejszym Regulaminem. 3 Słownik pojęć Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają: Instytucja Pośrednicząca Władza Wdrażająca Programy Europejskie;

3 Instytucja Realizująca Gmina Miejska Hrubieszów; Partner Instytucjonalno/Merytoryczny Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny Wnioskodawca Osoba fizyczna, która składa wniosek; Projekt przedsięwzięcie pt. Od Wizji do nowoczesnego zarządzania podregionem Gotania, Działanie Prowadzenie Lokalnego Szwajcarskiego Funduszu Granowego Przedsiębiorczości w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy Lokalny Szwajcarski Fundusz Grantowy Przedsiębiorczości LSzFGP fundusz prowadzony przez Fundacje Rozwoju Lubelszczyzny w ramach Projektu Beneficjent Wnioskodawca, z którym zostanie podpisana umowa dotacji w przypadku wyboru wniosku Dotacja Kwota dotacji wnioskowana przez wnioskodawcę. Nie może ona przekroczyć maksymalnego poziomu procentowego (70%) całkowitych kosztów kwalifikowanych i musi mieścić się pomiędzy kwotami minimalną zł a maksymalną zł. Wkład własny Część całkowitych kosztów kwalifikowanych finansowanych ze środków wnioskodawcy lub z zewnętrznych zasobów nie mniej niż 30% kosztów kwalifikowanych inwestycji. Całkowite koszty kwalifikowane Suma dotacji i tej części wkładu własnego, który jest przeznaczony na koszty kwalifikowane. Osoba bezrobotna osoba bezrobotna w rozumieniu Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2004, Nr 99, poz z późniejszymi zmianami), w szczególności osoba, która jednocześnie jest osobą: a) niezatrudnioną i nie wykonującą innej pracy zarobkowej, zdolną i gotową do podjęcia zatrudnienia, b) nie uczącą się w szkole, z wyjątkiem szkół dla dorosłych lub szkół wyższych w systemie wieczorowym albo zaocznym, c) zarejestrowaną we właściwym dla miejsca zameldowania stałego lub czasowego powiatowym urzędzie pracy, d) która ukończyła 18 lat i nie ukończyła 60 lat w przypadku kobiet lub 65 lat w przypadku mężczyzn. Osoba nieaktywna zawodowo osoba pozostającą bez zatrudnienia, która jednocześnie nie zalicza się do kategorii osób bezrobotnych. Osoba zatrudniona osoba zatrudniona w rozumieniu Kodeksu Pracy, w szczególności pozostająca w stosunku pracy na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania oraz spółdzielczej umowy o pracę oraz Kodeksu Cywilnego, w szczególności w zakresie umów cywilno prawnych (umowy zlecenia, umowy o dzieło), a także rolnik (osoba będąca rolnikiem oraz domownikiem w rozumieniu Ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 1991 r.

4 Nr 7, poz. 24, z późn. zm.), w szczególności, osoba, która jednocześnie: jest pełnoletnia, zamieszkuje i prowadzi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osobiście i na własny rachunek, działalność rolniczą w pozostającym w jej posiadaniu gospodarstwie rolnym, jest ubezpieczona w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego). Komisja Rekrutacyjne (KR) Komisja składająca się z pracowników Fundacji Rozwoju Lubelszczyzny (powołana na podstawie Zarządzenia Prezesa FRL). Kandydat/Kandydatka osoba, która złożyła osobiście w biurze Funduszu (w Hrubieszowie) w wyznaczonym terminie, poprawnie wypełniony Formularz Rekrutacyjny wraz z wymaganymi załącznikami. Dokumenty rekrutacyjne Formularz Rekrutacyjny wraz z wymaganymi załącznikami. Beneficjent pomocy/uczestnik/uczestniczka Projektu osoba fizyczna, zakwalifikowana do udziału w projekcie, zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie. Dzień przystąpienia do projektu dzień podpisania Deklaracji uczestnictwa w projekcie oraz umowy o udzielenie wsparcia szkoleniowo-doradczego podstawowego. Podstawowe wsparcie szkoleniowo-doradcze indywidualne doradztwo i grupowe szkolenie mające na celu zdobycie przez 90 Uczestników/Uczestniczek Projektu wiedzy i umiejętności niezbędnych do założenia i prowadzenia własnej firmy. Jednorazowa dotacja na rozwój przedsiębiorczości jednorazowe wsparcie finansowe, niezbędne do uruchomienia i prawidłowego funkcjonowania działalności gospodarczej, w maksymalnej kwocie do ,00 zł, przyznane min. 70 Uczestnikom/Uczestniczkom Projektu na podstawie złożonego Wniosku o przyznanie jednorazowej dotacji na rozwój przedsiębiorczości. Wsparcie szkoleniowo-doradcze specjalistyczne grupowe szkolenie oraz indywidualne doradztwo mające na celu umożliwienie min. 70 Uczestnikom/Uczestniczkom Projektu nabycia umiejętności niezbędnych dla prowadzenia działalności gospodarczej i przyczyniających się do podniesienia konkurencyjności nowoutworzonych przedsiębiorstw, Przejęcie działalności gospodarczej nabycie składników majątku likwidowanego przedsiębiorstwa. Witryna informacyjna projektu strona na której będą zamieszczane wszelkie informacje dla Uczestników/Uczestniczek Projektu. 4 Kryteria dostępu 1. Uprawnionymi do udziału w projekcie są osoby fizyczne, które spełniają łącznie poniższe warunki:

5 a) w dniu przystąpienia do projektu mają ukończone 18 lat, b) posiadają od co najmniej 6 miesięcy stałe zameldowanie na terenie podregionu Gotania (Gmina Miejska Hrubieszów, Gmina Hrubieszów, Gmina Mircze, Gmina Trzeszczany, Gmina Werbkowice, Gmina Uchanie, Gmina Tyszowce, Gmina Dołhobyczów, Gmina Tyszowce, Gmina Tomaszów Lubelski, Gmina Komarów-Osada) od co najmniej 6 miesięcy przed dniem rozpoczęcia przyjmowania Formularzy Rekrutacyjnych (decyduje data wydania dowodu osobistego lub zaświadczenie z Urzędu Gminy), c) zamierzają zarejestrować i prowadzić działalność gospodarczą, d) nie posiadały zarejestrowanej działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy przed przystąpieniem do projektu, e) nie zamierzają w ramach projektu przejąć działalności gospodarczej po członku rodziny (rodzicach, współmałżonku, dzieciach, rodzeństwie), f) posiadają jeden z wymienionych statusów na rynku pracy: bezrobotna/bezrobotny, nieaktywna/nieaktywny zawodowo, zatrudniona/zatrudniony (w tym rolnicy), g) nie korzystają równolegle z innych środków publicznych, w tym zwłaszcza ze środków Funduszu Pracy, Działania 6.2 i Poddziałania PO KL na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz z PROW oś 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarstw wiejskich, h) nie pozostają w stosunku zatrudnienia (umowa o pracę, umowa zlecenie, umowa o dzieło lub inne podobne) u Instytucji Realizującej (Gmina Miejska Hrubieszów/Urząd Miasta w Hrubieszowie) lub partnera projektu (Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny, Gmina Miejska Hrubieszów, Gmina Hrubieszów, Gmina Mircze, Gmina Trzeszczany, Gmina Werbkowice, Gmina Uchanie, Gmina Tyszowce, Gmina Dołhobyczów, Gmina Tyszowce, Gmina Tomaszów Lubelski, Gmina Komarów-Osada) i instytucjami wobec niego nadrzędnymi lub wykonawcą w ramach projektu. 2. Ze względu na realizację założonych we wniosku o dofinansowanie wskaźników celu, FRL zastrzega, iż priorytetowo będą traktowane osoby: a) rozpoczynające działalność gospodarczą w branżach turystycznych, b) posiadające status rolnika lub domownika, c) bezrobotne. 3. Do projektu nie mogą zostać zakwalifikowane osoby, które deklarują rozpoczęcie działalności gospodarczej:

6 a) w sektorze rybołówstwa i akwakultury w rozumieniu rozporządzenia Rady (WE) nr 104/2000 z dnia 17 grudnia 1999 r. w sprawie wspólnej organizacji rynków produktów rybołówstwa i akwakultury, b) w zakresie produkcji podstawowej produktów rolnych wymienionych w załączniku I do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, c) w zakresie przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rolnych wymienionych w załączniku I do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, jeżeli: wartość pomocy jest ustalana na podstawie ceny lub ilości takich produktów zakupionych od producentów surowców lub wprowadzonych na rynek przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą objęte pomocą, udzielenie pomocy zależy od przekazania jej w części lub w całości producentom surowców, d) związanej z eksportem, jeżeli jest bezpośrednio związana z ilością eksportowanych produktów, utworzeniem i funkcjonowaniem sieci dystrybucji lub innymi wydatkami bieżącymi związanymi z działalnością eksportową, przy czym pomoc obejmująca pokrycie kosztów uczestnictwa w targach i wystawach, badaniach lub usług doradczych z zakresu wprowadzenia nowego lub istniejącego produktu na nowy rynek nie stanowi pomocy publicznej na działalność związaną z eksportem, e) uwarunkowanej pierwszeństwem użycia towarów produkcji krajowej przed towarami importowanymi, f) w sektorze górnictwa węgla w rozumieniu rozporządzenia Rady nr (WE) 1407/2002 z dnia 23 lipca 2002 r. w sprawie pomocy państwa dla przemysłu węglowego, g) w zakresie drogowego transportu towarów, jeżeli deklarują przeznaczenie wsparcia finansowego na nabycie pojazdów przeznaczonych do takiego transportu. 4. Ze wsparcia w ramach projektu zostały wykluczone osoby posiadające zarejestrowaną działalność gospodarczą w okresie 12 miesięcy przed przystąpieniem do projektu, w tym również osoby będące wspólnikami lub komplementariuszami w spółkach osobowych lub członkami spółdzielni, utworzonych na podstawie prawa spółdzielczego, z wyłączeniem osób będących członkami spółdzielni oszczędnościowo - pożyczkowych (banków spółdzielczych) oraz spółdzielni budownictwa mieszkaniowego, którzy nie osiągają przychodu z tytułu członkostwa w spółdzielni. 5. Wsparcie w ramach projektu nie może być udzielone osobie, która w bieżącym roku kalendarzowym oraz w dwóch poprzedzających go latach kalendarzowych otrzymała pomoc de minimis z różnych źródeł w różnych formach, której wartość brutto łącznie z pomocą, o którą się ubiega dana osoba, przekracza równowartość w złotych kwoty euro, a w przypadku

7 podmiotów gospodarczych, które miały zarejestrowaną działalność gospodarczą w sektorze transportu drogowego równowartość w złotych kwoty euro, obliczonych według średniego kursu NBP obowiązującego w dniu udzielenia pomocy. Pomoc de minimis nie może być udzielona na projekt, którego realizacja została rozpoczęta przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie realizacji projektu. 6. W projekcie nie mogą uczestniczyć osoby, które były karane za przestępstwo skarbowe oraz osoby, które nie korzystają z pełni praw publicznych i nie posiadają pełnej zdolności do czynności prawnych. 7. Zgodnie z Wnioskiem o dofinansowanie projektu podstawowe wsparcie szkoleniowo-doradcze zaplanowano dla 90 osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą. 5 Rekrutacja Uczestników/Uczestniczek Projektu 1. Rekrutacja prowadzona jest w pięciu edycjach w okresie realizacji projektu. 2. Rekrutacja będzie prowadzona z uwzględnieniem zasad równości dostępu i równości szans (w tym równości płci) osób ubiegających się o uczestnictwo w projekcie. 3. Rekrutowanych jest 90 Uczestników/Uczestniczek Projektu ( po 18 Uczestników/Uczestniczek w każdej edycji ). 4. Uczestnikiem/Uczestniczką Projektu może zostać każda osoba fizyczna, która spełnia łącznie warunki wymienione w 4 ust. 1 i pomyślnie przejdzie proces rekrutacji. 5. Proces rekrutacji prowadzony jest przez Komisję Rekrutacyjną (KR). 6. Proces rekrutacji prowadzony jest za pomocą Formularza Rekrutacyjnego (w wersji papierowej) i składa się z następujących etapów: Etap I ocena formalna Formularza Rekrutacyjnego Etap II ocena merytoryczna Formularza Rekrutacyjnego. 7. Formularz Rekrutacyjny składa się z pięciu części: Część I. Dane personalne Kandydata/Kandydatki Cześć II. Informacje o statusie Kandydata/Kandydatki na dzień złożenia Formularza Rekrutacyjnego Część III. Informacje o uzyskanej dotacji inwestycyjnej lub pomocy publicznej Część IV. Informacje o planowanej działalności gospodarczej Część V. Wymagane załączniki.

8 8. Regulamin Rekrutacji, Formularz Rekrutacyjny, Karta Oceny Formalnej Formularza Rekrutacyjnego, Karta Oceny Merytorycznej Formularza Rekrutacyjnego oraz informacja o terminie rekrutacji dostępne będą w biurze Funduszu (w Hrubieszowie) oraz na stronie na co najmniej 10 dni przed dniem rozpoczęcia rekrutacji do projektu. 9. Aby wziąć udział w rekrutacji należy wypełnić Formularz Rekrutacyjny stanowiący Załącznik Nr 1 do niniejszego Regulaminu. 10. Formularze Rekrutacyjne niezgodne z Załącznikiem Nr 1 do niniejszego Regulaminu zostaną odrzucone. 11. Formularz Rekrutacyjny powinien być wypełniony komputerowo w języku polskim. Dopuszczalne jest wypełnienie ręcznie w kolorze niebieskim wyłącznie drukowanymi literami. 12. Wszystkie pola Formularza Rekrutacyjnego (z wyjątkiem pól zaznaczonych kolorem szarym) muszą być wypełnione. Jeżeli dana pozycja nie dotyczy Kandydata/Kandydatki należy wpisać nie dotyczy. Wybraną odpowiedź w pytaniach zamkniętych należy zaznaczyć symbolem X. 13. Do Formularza Rekrutacyjnego należy dołączyć następujące Załączniki: 1) Kserokopia dowodu osobistego potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Kandydata/Kandydatkę do udziału w projekcie Załącznik nr 1 do Formularza Rekrutacyjnego. 2) Kserokopia aktualnego zaświadczenia z wydziału meldunkowego o zameldowaniu, potwierdzona za zgodność z oryginałem przez osobę Kandydata/Kandydatki do udziału w projekcie ( dotyczy osób których miejsce zameldowania stałego jest inne niż w Dowodzie Osobistym )- Załącznik nr 2 do Formularza Rekrutacyjnego. 3) Oświadczenie o nieprowadzeniu zarejestrowanej działalności gospodarczej Załącznik nr 3 do Formularza Rekrutacyjnego. 4) Oświadczenie o niekaralności za przestępstwa skarbowe oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych i posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych. Załącznik nr 4 do Formularza Rekrutacyjnego. 5) Oświadczenie o niekorzystaniu z jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej z Funduszu Pracy, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI, Działanie 6.2 i Priorytet VIII, Poddziałanie oraz o nieotrzymaniu zwrotu części środków kwalifikowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich oś 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarstw wiejskich Załącznik nr 5 do Formularza Rekrutacyjnego. 6) Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji, realizacji i ewaluacji projektu Załącznik nr 6 do Formularza Rekrutacyjnego.

9 7) Oświadczenie o niekorzystaniu z pomocy de minimis Załącznik nr 7 do Formularza Rekrutacyjnego. 8) Oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis Załącznik nr 8 do Formularza Rekrutacyjnego. 9) Oświadczenie o niepozostawaniu w stosunku pracy lub innym z Operatorem Dotacji ( Urząd Miasta w Hrubieszowie) lub partnerami projektu ( Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny, Gmina Miejska Hrubieszów, Gmina Hrubieszów, Gmina Mircze, Gmina Trzeszczany, Gmina Werbkowice, Gmina Uchanie, Gmina Tyszowce, Gmina Dołhobyczów, Gmina Tyszowce, Gmina Tomaszów Lubelski, Gmina Komarów-Osada) i instytucjami wobec niego nadrzędnymi lub wykonawcą w ramach projektu. Załącznik nr 9 do Formularza Rekrutacyjnego. 10) Oświadczenie o zameldowaniu od co najmniej 6 miesięcy na terenie podregionu Gotania ( Gmina Miejska Hrubieszów, Gmina Hrubieszów, Gmina Mircze, Gmina Trzeszczany, Gmina Werbkowice, Gmina Uchanie, Gmina Tyszowce, Gmina Dołhobyczów, Gmina Tyszowce, Gmina Tomaszów Lubelski, Gmina Komarów-Osada) Załącznik nr 10 do Formularza Rekrutacyjnego. 11) Oświadczenie o zapoznaniu się i akceptacji warunków zawartych w Regulaminie Rekrutacji Załącznik nr 11 do Formularza Rekrutacyjnego. 12) Oświadczenie, iż osoba nie zamierza w ramach Projektu przejąć działalności gospodarczej po członku rodziny ( rodzicach, współmałżonku, dzieciach)- Załącznik nr 12 do Formularza Rekrutacyjnego 13) Oświadczenie o prawdziwości danych zawartych w formularzu rekrutacyjnym - Załącznik nr 13 do Formularza Rekrutacyjnego 14) Jeżeli dotyczy zaświadczenie z KRUS potwierdzające status rolnik a lub domownika- Załącznik nr 14 do Formularza Rekrutacyjnego 15) Jeżeli dotyczy zaświadczenie z właściwego PUP potwierdzające posiadanie statusu osoby bezrobotnej - Załącznik nr 15 do Formularza Rekrutacyjnego 14. Kopie załączonych dokumentów winny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Kandydata/Kandydatkę poprzez opatrzenie każdej strony kopii dokumentów klauzulą Za zgodność z oryginałem, aktualną datą oraz czytelnym, własnoręcznym podpisem Kandydata/Kandydatki. 15. Każda osoba może złożyć tylko jeden Formularz Rekrutacyjny w jednej edycji. Nie ma możliwości wprowadzania poprawek do złożonych Formularzy Rekrutacyjnych. Kolejny Formularz Rekrutacyjny złożony przez tę samą osobę zostanie odrzucony. 16. Kompletny Formularz Rekrutacyjny, tj. Formularz Rekrutacyjny z Załącznikami należy:

10 czytelnie podpisać (w wyznaczonych miejscach), parafować na każdej stronie, spiąć trwale i wpiąć do skoroszytu jeden (1) oryginał i jedną (1) kopię, dostarczyć osobiście w zamkniętej kopercie do biura Funduszu (Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny filia w Hrubieszowie) w terminie podanym w ogłoszeniu na stronie Osoba składająca Formularz Rekrutacyjny zobowiązana jest posiadać przy sobie dowód osobisty. 17. Koperta powinna zawierać następujące informacje: Imię, nazwisko i adres Kandydata/Kandydatki, adres biura projektu, w którym składany jest Formularz Rekrutacyjny, oraz napis Formularz rekrutacyjny do projektu Od Wizji do nowoczesnego zarządzania podregionem Gotania, Działanie Prowadzenie Lokalnego Szwajcarskiego Funduszu Granowego Przedsiębiorczości w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. 18. Przy naborze Formularzy Rekrutacyjnych nie obowiązuje zasada kolejności zgłoszeń. 19. Złożone Formularze Rekrutacyjne wraz z Załącznikami nie podlegają zwrotowi. 20. Osoba składająca Formularz Rekrutacyjny otrzyma potwierdzenie jego złożenia oraz numer ewidencyjny zgłoszenia. 21. Formularze Rekrutacyjne złożone po terminie nie podlegają rozpatrzeniu. 22. Formularze Rekrutacyjne nadesłane pocztą, , faksem nie będą rozpatrywane. 23. W przypadku braku wystarczającej liczby osób zakwalifikowanych do projektu Funduszu (Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny) zastrzega sobie prawo przedłużenia terminu przyjmowania Formularzy Rekrutacyjnych lub dokonania dodatkowego naboru. 24. Informacja o przedłużonym lub dodatkowym naborze umieszczona zostanie na witrynie informacyjnej projektu oraz w biurze Funduszu ( Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny filia Hrubieszów). 6 Ocena formalna Formularza Rekrutacyjnego 1. Ocenę formalną złożonych Formularzy Rekrutacyjnych przeprowadzają Członkowie Komisji Rekrutacyjnej w terminie do 4 dni roboczych od dnia zakończenia przyjmowania Formularzy Rekrutacyjnych. 2. Ocena formalna jest dokonywana w oparciu o Kartę Oceny Formalnej Formularza Rekrutacyjnego, której wzór określa Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu. 3. Ocena formalna jest dokonywana przez członków Komisji Rekrutacyjnej jednoosobowo.

11 4. W trakcie oceny formalnej Członkowie Komisji Rekrutacyjnej sprawdzają kompletność i poprawność złożonego Formularza Rekrutacyjnego wraz z Załącznikami zgodnie z Kartą Oceny Formalnej Formularza Rekrutacyjnego. Niespełnienie któregokolwiek z kryteriów formalnych wymienionych na Karcie Oceny Formalnej Formularza Rekrutacyjnego skutkuje odrzuceniem Formularza Rekrutacyjnego z przyczyn formalnych. 5. Formularze Rekrutacyjne niekompletne lub zawierające uchybienia formalne będą odrzucane i nie będą podlegały dalszej ocenie merytorycznej. Osoba, której Formularz Rekrutacyjny został odrzucony z przyczyn formalnych nie ma możliwości uzupełnienia braków ani też ponownego złożenia tego samego Formularza Rekrutacyjnego w danej edycji projektu. 6. KR ma prawo sprawdzić wiarygodność danych podanych przez Kandydata/Kandydatkę, prosząc go/ją o dodatkowe dokumenty lub sprawdzając dane w odpowiednich instytucjach. 7. Lista Kandydatów/Kandydatek, których Formularze Rekrutacyjne pozytywnie przeszły ocenę formalną będzie dostępna na witrynie informacyjnej projektu z podaniem numeru Formularza Rekrutacyjnego w terminie 2 dni roboczych od zakończenia oceny formalnej. 8. Z przebiegu oceny formalnej Formularzy Rekrutacyjnych zostanie sporządzony protokół, który podpisują wszyscy Członkowie Komisji Rekrutacyjnej dokonujący oceny formalnej Formularzy Rekrutacyjnych. 9. Formularze Rekrutacyjne, które przeszły pozytywnie ocenę formalną podlegają ocenie merytorycznej dokonywanej przez Komisje Rekrutacyjną. 7 Ocena merytoryczna Formularza Rekrutacyjnego 1. Ocena merytoryczna Formularza Rekrutacyjnego dokonywana jest przy pomocy Karty Oceny Merytorycznej Formularza Rekrutacyjnego (Załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu). 2. Maksymalna liczba punktów, jaką Kandydatka/Kandydat może uzyskać na ocenie merytorycznej wynosi 100 punktów. 3. Kryteria oceny merytorycznej Formularza Rekrutacyjnego: 1) Przynależność do grupy priorytetowej (Część II. pkt 14 Formularza Rekrutacyjnego oraz Cześć IV pkt.20) przynależność do co najmniej jednej grupy priorytetowej tak 10pkt., nie 0 pkt. 2) Ocena planowanego przedsięwzięcia na ile sprecyzowany jest pomysł oraz jakie są szanse na realizację przedsięwzięcia (Część IV. pkt 19,20, 22, 23, 24,25, 26, 27, 30, 31 Formularza Rekrutacyjnego), maksymalna liczba punktów 30.

12 a. Uzasadnienie planowanej działalności powody decyzji i opis działalności 0-7 pkt. b. Charakterystyka produktów/usług oraz ich realność 0-8pkt. c. Posiadane zasoby oraz doświadczenie/wykształcenie przydatne w planowanej działalności 0-7 pkt. d. Świadomości mocnych stron przedsięwzięcia oraz zagrożeń jego realizacji i sposobów ich przezwyciężenia 0-8 pkt. 3) Czy doświadczenie i wykształcenie oraz odbyte szkolenia pozwalają na osiągnięcie zakładanych celów projektu (Część II. pkt 11, 12, 17, 18 Część IV pkt 21 Formularza Rekrutacyjnego) maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania wynosi 15 punktów, a. Przydatność ukończonych kursów i szkoleń w planowanym przedsięwzięciu oraz posiadana wiedza na temat prowadzenia działalności gospodarczej 0-5 pkt. b. Przydatność posiadanego doświadczenia zawodowego w planowanej działalności gospodarczej 0-5 pkt. c. Przydatność posiadanego wykształcenia w planowanej działalności gospodarczej 0-5 pkt. 4) Czy Kandydat/Kandydatka prowadził/prowadziła kiedykolwiek działalność gospodarczą (Część II. pkt 15, Załącznik nr 3 do Formularza Rekrutacyjnego) maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania wynosi 5 punktów projekt ma na celu promowanie postawy przedsiębiorczej wśród osób, które nigdy nie prowadziły działalności gospodarczej, a. Gdy osoba nie prowadziła nigdy działalności gospodarczej 5 pkt. b. Gdy osoba prowadziła działalność gospodarczą 0 pkt. 5) Adekwatność kosztów i działań inwestycyjnych w stosunku do rodzaju przyszłej działalności (Część IV. pkt 27, 28 Formularza Rekrutacyjnego) - maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania wynosi 20 punktów a. Spójność wydatków inwestycyjnych z planowana działalnością gospodarczą 0-8 pkt. b. Uzasadnienie konieczności wydatków inwestycyjnych 0-8 pkt. c. Realność cen planowanych wydatków inwestycyjnych 0-4 pkt. 6) Znajomość rynku i konkurencji (Część IV. pkt 22, 29 i pkt 31 Formularza Rekrutacyjnego) - maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania wynosi 20 punktów a. Znajomość rynku 0-7 pkt. b. Znajomość odbiorców produktów/usług 0-7 pkt. c. Znajomość konkurencji 0-6 pkt.

13 4. Ocena merytoryczna dokonywana jest przez dwóch członków KR a ostateczną ocenę Formularza Rekrutacyjnego stanowi średnia arytmetyczna ocen przyznanych przez dwóch Członków KR. W przypadku rozbieżności w ocenach przekraczającej 30% zostanie przeprowadzona dodatkowa ocena przez trzeciego Członka KR, którego ocena będzie stanowić ostateczną ocenę merytoryczną Formularza Zgłoszeniowego. 5. Minimalna liczba punktów rekomendująca do udziału w działaniu wynosi 51 punktów. 6. Na podstawie Kart Oceny Formularza Rekrutacyjnego KR sporządza listę rankingową podstawową - 18 osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie w każdej z pięciu edycji Kandydatów/Kandydatek (w kolejności od największej do najmniejszej liczby uzyskanych punktów) i rezerwową. 7. KR sporządzi Listę rezerwową osób ubiegających się o udział w projekcie (w kolejności od największej do najmniejszej liczby uzyskanych punktów). 8. W przypadku takiej samej liczby punktów na Liście rankingowej osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie uzyskanej przez dwie lub więcej osób, decyduje liczba punktów uzyskanych w kategorii Ocena planowanego przedsięwzięcia a w następnej kolejności Adekwatność kosztów i działań inwestycyjnych 9. Listy rankingowe Kandydatów/Kandydatek, Listę rankingową osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie oraz Listę rezerwową osób ubiegających się o udział w projekcie wraz z protokołem prac KR Koordynator Lokalny Funduszu Grantowego przedkłada do zatwierdzenia Prezesowi Fundacji Rozwoju Lubelszczyzny oraz do informacji Instytucji Realizującej Urząd Miasta Hrubieszów. 10. Decyzja Prezesa Fundacji Rozwoju Lubelszczyzny jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie. 11. Biuro Funduszu (Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny) przekaże niezwłocznie osobom z Listy rankingowej osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie na piśmie informację o zakwalifikowaniu do udziału w projekcie. 12. Osoby ubiegające się o udział w projekcie, których wnioski nie zostały zakwalifikowane do udziału w projekcie zostaną powiadomione telefonicznie o przyczynach odrzucenia aplikacji. Osoby te będą miały prawo zapoznania się z uzyskanym wynikiem punktowym i potwierdzonymi za zgodność z oryginałem kserokopiami kart oceny Formularza Rekrutacyjnego. 13. Lista rankingowa osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie oraz Lista rezerwowa osób ubiegających się o udział w projekcie zostanie zamieszczona na witrynie informacyjnej projektu oraz w biurze LSzFGP.

14 14. Osoby zakwalifikowane do udziału w projekcie będą miały obowiązek dostarczyć do Biura LSzFGP (przed dniem podpisania Umowy o świadczenie usług szkoleniowo doradczych) zaświadczenie z właściwego urzędu miasta lub gminy, że w okresie co najmniej 12 miesięcy poprzedzających przystąpienie do projektu nie prowadziły zarejestrowanej działalności gospodarczej. Osoby, które nie dostarczą w/w zaświadczenia zostaną wykluczone z udziału w projekcie. 15. Uczestnik/Uczestniczka zostaje wykluczony z udziału w projekcie z powodu nieobecności przekraczającej 20% na szkoleniach realizowanych w ramach projektu. 16. Osoby z Listy rezerwowej osób ubiegających się o udział w projekcie mogą zostać zakwalifikowane do udziału w projekcie w sytuacji określonej w pkt. 14 oraz w sytuacji określonej w pkt Wsparcie szkoleniowo-doradcze 1. Wsparcie szkoleniowo-doradcze jest świadczeniem nieodpłatnym. 2. Wsparcie szkoleniowo-doradcze realizowane jest na podstawie Umowy o świadczenie usług szkoleniowo doradczych, zawieranej pomiędzy Fundacją Rozwoju Lubelszczyzny a Uczestnikiem/Uczestniczką Projektu. 3. Przed podpisaniem Umowy o świadczenie usług szkoleniowo doradczych Uczestnik/Uczestniczka Projektu zobowiązany jest złożyć podpisaną Deklarację uczestnictwa w projekcie. 4. Wsparcie szkoleniowo-doradcze mające na celu zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do założenia i prowadzenia działalności gospodarczej dzieli się na: 1) podstawowe wsparcie szkoleniowo-doradcze udzielane do dnia zarejestrowania przez Uczestnika/Uczestniczkę Projektu działalności gospodarczej 2) wsparcie doradcze specjalistyczne udzielane od dnia zawarcia z Uczestnikiem/Uczestniczką Projektu Umowy o udzielenie wsparcia szkoleniowo-doradczego specjalistycznego. 5. Podstawowe wsparcie szkoleniowo-doradcze składa się z: 1) bezpłatnego szkolenia grupowego z zakresu zakładania i prowadzenia własnej działalności (72godziny 9 dni szkoleniowych) oraz 2) bezpłatnego doradztwa (średnio 12 godzin na Uczestnika/Uczestniczkę Projektu). 6. Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny zapewnia Uczestnikom/Uczestniczkom szkolenia materiały szkoleniowe oraz catering. 7. Uczestnicy/Uczestniczki Projektu są zobowiązani/zobowiązane do potwierdzania własnoręcznym podpisem:

15 1) obecności na szkoleniu (podpis na Liście obecności), 2) odbioru posiłków (podpis na Liście odbioru posiłków), 3) odbioru materiałów szkoleniowych (podpis na Liście odbioru materiałów szkoleniowych), 4) odbioru materiałów promocyjnych (podpis na Liście odbioru materiałów promocyjnych), 5) skorzystania z usługi doradczej (podpis na Formularzu wykonania usługi doradczej). 8. Ukończenie przez Uczestnika/Uczestniczkę Projektu podstawowego wsparcia szkoleniowodoradczego jest warunkiem koniecznym ubiegania się o jednorazową dotację na rozwój przedsiębiorczości. 9. Beneficjent wyda Uczestnikom/Uczestniczkom Projektu, którzy/które ukończyli/ ukończyły podstawowe wsparcie szkoleniowo-doradcze zaświadczenie o ukończeniu podstawowego szkolenia oraz zaświadczenie o ukończeniu podstawowego doradztwa. 10. Warunkiem otrzymania zaświadczenia o ukończeniu podstawowego szkolenia będzie udział w co najmniej 80% zajęć szkoleniowych. 11. Warunkiem otrzymania zaświadczenia o ukończeniu podstawowego doradztwa będzie udział w 100% usług doradczych. 12. Nieobecność na zajęciach szkoleniowych przekraczająca 20% będzie równoznaczna z rezygnacją z udziału w projekcie. 9 Wsparcie finansowe ogólne warunki 1. Uczestnicy/Uczestniczki Projektu są uprawnieni/uprawnione do złożenia w wyznaczonym terminie Wniosku o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości wraz z Biznes Planem i wymaganymi załącznikami. 2. Uczestnicy/Uczestniczki Projektu będą mogli/mogły ubiegać się o następujące wsparcie finansowe: jednorazową dotację inwestycyjną na rozwój działalności gospodarczej. 3. Jednorazowa dotacja inwestycyjna przyznawana jest w wysokości od ,00 zł/osobę do ,00 zł/osobę i nie może przekroczyć maksymalnego poziomu procentowego (70%) całkowitych kosztów kwalifikowanych. 4. Środki finansowe udzielone w postaci jednorazowej dotacji oraz wsparcia szkoleniowo-doradczego specjalistycznego po podpisaniu umowy o przekazanie środków na rozwój przedsiębiorczości stanowią pomoc de minimis. 5. Uczestnik/Uczestniczka Projektu nie może uzyskać wsparcia finansowego w przypadku, gdy w roku kalendarzowym, w którym przystępuje do projektu oraz w poprzedzających

R E G U L A M I N R E K R U T A C J I I U C Z E S T N I C T W A W P R O J E K C I E. w r a m a c h

R E G U L A M I N R E K R U T A C J I I U C Z E S T N I C T W A W P R O J E K C I E. w r a m a c h R E G U L A M I N R E K R U T A C J I I U C Z E S T N I C T W A W P R O J E K C I E N A P O D K A R P A C I U Z A T R U D N I J S I Ę S A M! w r a m a c h P r o g r a m u O p e r a c y j n e g o K a p

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Projekt Wiedza kluczem do sukcesu realizowany przez GTW Project Sp. z o.o. w Tarnowie w ramach Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rekrutacji oraz Przyznania Środków Finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach projektu Czas na biznes!

Regulamin Rekrutacji oraz Przyznania Środków Finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach projektu Czas na biznes! Regulamin Rekrutacji oraz Przyznania Środków Finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach projektu Czas na biznes! 1 Informacja ogólne 1. Projekt pn. Czas na biznes! współfinansowany jest

Bardziej szczegółowo

Dotyczy realizacji projektu Spółdzielnia jest kobietą nr WND-POKL.07.02.02-20-046/11

Dotyczy realizacji projektu Spółdzielnia jest kobietą nr WND-POKL.07.02.02-20-046/11 Aneks UDA POKL.07.02.02 20 046/11 do REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ZAŁOŻENIE I DZIAŁALNOŚĆ SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ w projekcie Spółdzielnia jest kobietą UDA POKL.07.02.02 20 046/11 1 Mając

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA WSPARCIA FINANSOWEGO NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

REGULAMIN PRZYZNAWANIA WSPARCIA FINANSOWEGO NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI REGULAMIN PRZYZNAWANIA WSPARCIA FINANSOWEGO NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI w PROJEKCIE Wracam Na Rynek! realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W PROJEKCIE Młodzi w Świecie Biznesu

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W PROJEKCIE Młodzi w Świecie Biznesu REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W PROJEKCIE Młodzi w Świecie Biznesu realizowanym w ramach Działania 6.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 - Wsparcie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA PROWADZENIE FIRMY W PROJEKCIE PRACOWNIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA PROWADZENIE FIRMY W PROJEKCIE PRACOWNIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI PRACOWNIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA PROWADZENIE FIRMY W PROJEKCIE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW Projekt Powrót na rynek pracy IV czas na nowy start współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany jest przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne w Bydgoszczy

Bardziej szczegółowo

Projekt Młodzi w Świecie Biznesu współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Młodzi w Świecie Biznesu współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU Młodzi w Świecie Biznesu realizowanego w ramach Działania 6.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 - Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYBORU UCZESTNIKÓW ORAZ PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH W RAMACH PROJEKTU PT. MÓJ BIZNES MOJA SZANSA

REGULAMIN WYBORU UCZESTNIKÓW ORAZ PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH W RAMACH PROJEKTU PT. MÓJ BIZNES MOJA SZANSA REGULAMIN WYBORU UCZESTNIKÓW ORAZ PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH W RAMACH PROJEKTU PT. MÓJ BIZNES MOJA SZANSA Regulamin wyboru uczestników oraz przyznawania środków finansowych w ramach projektu pt.

Bardziej szczegółowo

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie Akademia Rozwoju Ekonomii Społecznej - Etap I

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie Akademia Rozwoju Ekonomii Społecznej - Etap I Regulamin przyznawania środków finansowych na założenie/przystąpienie/zatrudnienie w spółdzielni socjalnej oraz przyznawania podstawowego i przedłużonego wsparcia pomostowego w zadaniu 7 - Dotacje i wsparcie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU W kierunku do samozatrudnienia

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU W kierunku do samozatrudnienia Biuro Projektu: REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU W kierunku do samozatrudnienia WND-POKL.08.01.02-18-090/14 Realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W RAMACH PROJEKTU - R E C E P T A N A K R Y Z Y S -

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W RAMACH PROJEKTU - R E C E P T A N A K R Y Z Y S - REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W RAMACH PROJEKTU - R E C E P T A N A K R Y Z Y S - 1 Informacje ogólne 1. Projekt Recepta na Kryzys współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WSPARCIA FINANSOWEGO W PROJEKCIE CEL ZATRUDNIENIE

REGULAMIN WSPARCIA FINANSOWEGO W PROJEKCIE CEL ZATRUDNIENIE REGULAMIN WSPARCIA FINANSOWEGO W PROJEKCIE CEL ZATRUDNIENIE w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki, Działania 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

MINIMALNY ZAKRES REGULAMINU PRZYZNAWANIA JEDNORAZOWYCH ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

MINIMALNY ZAKRES REGULAMINU PRZYZNAWANIA JEDNORAZOWYCH ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ MINIMALNY ZAKRES REGULAMINU PRZYZNAWANIA JEDNORAZOWYCH ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ projektu systemowego pn. Przedsiębiorczość szansą na rozwój regionu kujawsko-pomorskiego w ramach Działania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Projekt NOWA PERSPEKTYWA 1 Informacje o Projekcie 1. Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości określa

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Dobre perspektywy. 1 Przepisy ogólne

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Dobre perspektywy. 1 Przepisy ogólne Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Dobre perspektywy 1 Przepisy ogólne 1. Firma Consultor Sp. z o.o. realizuje projekt nr POKL.06.02.00-12-076/12 Dobre perspektywy 2. Projekt jest realizowany

Bardziej szczegółowo

NOWY START ZAWODOWY REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU NOWY START ZAWODOWY

NOWY START ZAWODOWY REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU NOWY START ZAWODOWY REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU NOWY START ZAWODOWY Warszawa, dnia 11.02.2015 r. 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin przyznawania środków finansowych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI projektu Lubelska akademia przedsiębiorczości realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI Rynek otwarty

Bardziej szczegółowo

POZOSTAŃ ZATRUDNIONY

POZOSTAŃ ZATRUDNIONY REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE POZOSTAŃ ZATRUDNIONY realizowanego przez WIELKOPOLSKI INSTYTUT ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I EDUKACJI ŁUKASZ DYMEK oraz EUROSOLUTIONS JAN DYMEK nr projektu

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania pożyczek w ramach Projektu pn. Gotówka na start z terenu województwa mazowieckiego

Regulamin udzielania pożyczek w ramach Projektu pn. Gotówka na start z terenu województwa mazowieckiego Projekt współfinansowany przez Społecznego Regulamin udzielania pożyczek w ramach Projektu pn. Gotówka na start z terenu województwa mazowieckiego 1. Niniejszy Regulamin określa zasady udzielania pożyczek

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU Startuj z biznesem Nr POKL. WND-POKL.06.02.00-12-012/12 Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN II ETAPU PROJEKTU "BEZ BARIER DO WŁASNEJ FIRMY" PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZPOCZĘCIE WŁASNEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

REGULAMIN II ETAPU PROJEKTU BEZ BARIER DO WŁASNEJ FIRMY PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZPOCZĘCIE WŁASNEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Wyższa Szkoła Technologii Informatycznych, ul. Pawia 55, 01-030 Warszawa www.bezbarier.vizja.pl e-mail: bezbarier@vizja.pl tel. 22 536 54 47, fax 22 536 54 08 REGULAMIN II ETAPU PROJEKTU "BEZ BARIER DO

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. realizacji projektu i przyznawania wsparcia w ramach projektu "OD ZERA DO MILIONERA II" 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN. realizacji projektu i przyznawania wsparcia w ramach projektu OD ZERA DO MILIONERA II 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN realizacji projektu i przyznawania wsparcia w ramach projektu "OD ZERA DO MILIONERA II" 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie OD ZERA DO MILIONERA II (dalej:

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w projekcie Zakładam firmę ze świadomością

Regulamin uczestnictwa w projekcie Zakładam firmę ze świadomością Wydanie z dnia 11.05.2010r. Regulamin uczestnictwa w projekcie Zakładam firmę ze świadomością realizowanego w ramach umowy nr POKL.06.02.00-06-032/08-00 zawartej w dniu 25.02.2009r. pomiędzy: Samorządem

Bardziej szczegółowo

Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Subregionie Północnym Województwa Śląskiego

Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Subregionie Północnym Województwa Śląskiego REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ZAKŁADANIE, PRZYSTĘPOWANIE DO LUB ZATRUDNIANIE W SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ W PROJEKCIE JURAJSKI OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ W SUBREGIONIE PÓŁNOCNYM WOJEWÓDZTWA

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ

WYTYCZNE INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ WYTYCZNE INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ dla Beneficjentów (Projektodawców) i uczestników projektu ubiegających się o wsparcie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie wielkopolskim (dotyczące

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa Regulamin rekrutacji uczestników projektu

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa Regulamin rekrutacji uczestników projektu Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Projekt POKL.06.02.00-14-002/09 Moja firma

Bardziej szczegółowo

pn. Zawodowe skrzydła II

pn. Zawodowe skrzydła II Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe Rarytas J. i R. Markowscy Spółka Jawna REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W PROJEKCIE pn. Zawodowe skrzydła II w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW. do wsparcia na zakładanie spółdzielni socjalnych

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW. do wsparcia na zakładanie spółdzielni socjalnych Projekt OŚROE WSPRCI EONOMII SPOŁECNEJ SBREGION CENTRLNEGO współfinansowany ze środków nii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. REGLMIN RERTCJI CESTNIÓW do wsparcia na zakładanie spółdzielni

Bardziej szczegółowo