10/XII/2013. Załącznik nr 1 do SIWZ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "10/XII/2013. Załącznik nr 1 do SIWZ"

Transkrypt

1 10/XII/2013 Załącznik nr 1 do SIWZ Istotne postanowienia umowy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Gminy Miejskiej Kraków (w związku z posiadaniem mienia i działalnością Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, w tym OC zarządcy/ zarządu dróg oraz infrastruktury drogowej, torowej i energetycznej) I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Postanowienia ogólne zamówienia 1.1. Wszelkie postanowienia umowy ubezpieczenia, zwanej dalej równieŝ Umową, będą obowiązywały i będą interpretowane z uwzględnieniem specyfiki działalności Zamawiającego oraz Gminy Miejskiej Kraków jako jednostki samorządu terytorialnego, jednostki wykonującej zadania własne zarządu dróg, a takŝe zarządzającego ruchem na drogach Obowiązujące w okresie ubezpieczenia sumy gwarancyjne, limity oraz wysokość składki ubezpieczeniowej zostaną potwierdzone w polisie ubezpieczeniowej Wszelkie rozliczenia składki ubezpieczeniowej wymagają dla swej waŝności formy pisemnego aneksu do polisy lub polis, przygotowanego przez Ubezpieczyciela. 2. Postanowienia dotyczące Ubezpieczycieli, którym wspólnie udzielono zamówienia publicznego (np. konsorcjum/pool koasekuracyjny) 2.1. Ubezpieczyciele, którym wspólnie udzielono zamówienia publicznego, zwani dalej Koasekuratorami, zobowiązani są wskazać spośród siebie tzw. Koasekuratora Prowadzącego, uprawnionego do reprezentowania interesów wszystkich Koasekuratorów wobec Ubezpieczającego/ Ubezpieczonego, m.in. w zakresie zawarcia i wykonywania umowy ubezpieczenia, w tym likwidacji szkód Koasekurator Prowadzący przedstawia wszystkie decyzje Koasekuratorów, w tym w szczególności o uznaniu lub odmowie uznania roszczenia ze skutkiem dla pozostałych Koasekuratorów Zapłata składki ubezpieczeniowej nastąpi na konto bankowe wskazane Ubezpieczającemu przez Koasekuratora Prowadzącego w polisie lub w innym dokumencie w formie pisemnej pod rygorem niewaŝności. Zapłata składki ubezpieczeniowej wobec jednego z Koasekuratorów, powoduje wygaśnięcie długu Ubezpieczającego wobec wszystkich Koasekuratorów (solidarność wierzycieli) Dla celów umowy ubezpieczenia, gdziekolwiek w polisie lub powołanych ogólnych lub szczególnych warunkach ubezpieczenia, mających zastosowanie do umowy ubezpieczenia, uŝyty jest zwrot Ubezpieczyciel lub firma Koasekuratora, zapis taki będzie rozumiany jako odnoszący się do wszystkich Koasekuratorów Ubezpieczający/ Ubezpieczony jest uprawniony wykonywać wszelkie obowiązki informacyjne wynikające z umowy ubezpieczenia lub ogólnych (szczególnych) warunków ubezpieczenia wobec Koasekuratora Prowadzącego, a świadczenie Ubezpieczającego/ Ubezpieczonego wobec Koasekuratora Prowadzącego w tym

2 zakresie, zwalnia Ubezpieczającego/ Ubezpieczonego z długu wobec pozostałych Koasekuratorów (solidarność wierzycieli) Wszelkie aneksy do Umowy i polisy rozliczeniowe będą wystawiane przez Koasekuratora Prowadzącego ze skutkiem dla pozostałych Koasekuratorów. 3. Warunki dotyczące realizacji obowiązków z umowy 3.1. Wszystkie zawiadomienia i oświadczenia kierowane do drugiej strony uznaje się za skuteczne i dopuszczalne, jeŝeli zostały dokonane drogą faksową lub elektroniczną. Niniejsze nie dotyczy oświadczenia woli o wypowiedzeniu lub odstąpieniu od umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, ani oświadczeń o zmianie lub uzupełnieniu tej Umowy Ubezpieczający zobowiązany jest niezwłocznie, nie później jednak, niŝ w ciągu 7 dni roboczych od daty powstania szkody lub powzięcia o niej wiadomości zawiadomić Ubezpieczyciela o szkodzie. Obowiązek wynikający ze zdania poprzedniego nie dotyczy przypadków, w których szacunkowa wartość szkody lub roszczenia nie przekracza kwoty franszyzy integralnej, o której mowa w Sekcji II pkt SIWZ. Ubezpieczyciel nie moŝe wyciągać negatywnych konsekwencji dla Ubezpieczającego, Ubezpieczonego lub poszkodowanego, w przypadku późniejszego zgłoszenia szkody, z uwagi na brak akceptacji poszkodowanego co do wysokości przyznanego mu (uznanego) przez Ubezpieczającego odszkodowania, bądź z uwagi na powiększenie się wartości szkody lub roszczenia. Uwaga! Informacja dotycząca likwidacji szkód poniŝej franszyzy integralnej znajduje się w Załączniku nr 4 do SIWZ Gdziekolwiek w ogólnych lub szczególnych warunkach ubezpieczenia, mających zastosowanie do umowy ubezpieczenia, przewidziana jest sankcja w postaci ograniczenia lub odmowy wypłaty odszkodowania przez Ubezpieczyciela za niewypełnienie przez Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego obowiązków umownych, to ma ona zastosowanie wyłącznie wtedy, gdy było to główną i bezpośrednią przyczyną powstania lub zwiększenia rozmiaru szkody, jednakŝe w zakresie nie większym, niŝ stopień, w jakim niedopełnienie obowiązku wpłynęło na powstanie lub zwiększenie się szkody Nie przechodzą na ubezpieczyciela roszczenia regresowe wobec pracowników Zamawiającego Gdziekolwiek w ogólnych lub szczególnych warunkach ubezpieczenia, mających zastosowanie do umowy ubezpieczenia, przewidziane są postanowienia zobowiązujące Ubezpieczającego/ Ubezpieczonego do usunięcia zagroŝeń lub szczególnie niebezpiecznych okoliczności, ulegają one zmianie na: Ubezpieczający/ Ubezpieczony zobowiązany jest do podjęcia działań zmierzających do zminimalizowania szczególnego zagroŝenia. PowyŜsze dotyczy takŝe zagroŝenia, którego zminimalizowania domagał się Ubezpieczyciel JeŜeli ogólne lub szczególne warunki ubezpieczenia, mające zastosowanie do umowy ubezpieczenia, definiują w jakikolwiek sposób wzrost zagroŝenia, zwiększenie ryzyka lub sytuacje, w których uwaŝa się, Ŝe zagroŝenie powstania szkody wzrosło, albo teŝ przesłanki pozwalające określić zagroŝenie jako szczególne, to postanowień takich nie stosuje się. Dotyczy to zwłaszcza uzyskania w takim przypadku przez Ubezpieczyciela uprawnienia do jednostronnego wypowiedzenia umowy

3 ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, jak równieŝ sankcji w postaci natychmiastowego braku ochrony ubezpieczeniowej. W zamian tych postanowień zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego prawa, przede wszystkim przepisy kodeksu cywilnego dotyczące umowy ubezpieczenia. 4. Poufność 4.1. Strony zobowiązują się do zachowania w tajemnicy wobec osób trzecich informacji poufnych oraz do niewykorzystywania informacji poufnych dla celów innych aniŝeli słuŝące realizacji przedmiotu Umowy Za informacje poufne Ubezpieczającego/ Ubezpieczonego rozumie się wszelkie informacje i/lub materiały dotyczące Ubezpieczającego/ Ubezpieczonego, które nie są znane lub nie powinny być znane publicznie, powzięte/otrzymane przez Ubezpieczyciela, w związku z wykonywaniem lub przy okazji wykonywania Umowy, a w szczególności informacje stanowiące tajemnice prawem chronione, w tym informacje chronione na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz informacje chronione na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych Obowiązek ochrony informacji poufnych spoczywa na Ubezpieczycielu niezaleŝnie od formy ich przekazania przez Ubezpieczającego/ Ubezpieczonego (w tym w formie przekazu ustnego, dokumentu lub zapisu na komputerowym nośniku informacji) Obowiązek zachowania poufności nie dotyczy informacji poufnych: których ujawnienie jest wymagane przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa, które są powszechnie znane lub zostały podane do publicznej wiadomości przez Stronę uprawnioną lub za jej zezwoleniem Ubezpieczyciel nie będzie sporządzać kopii informacji poufnych Ubezpieczającego/ Ubezpieczonego, z wyjątkiem kopii niezbędnych do realizacji przedmiotu Umowy. Wszelkie wykonane kopie będą określone jako naleŝące do Ubezpieczającego/ Ubezpieczonego Ubezpieczyciel nie będzie podejmował czynności mających na celu uzyskanie informacji poufnych Ubezpieczającego/ Ubezpieczonego, innych aniŝeli udostępnione przez Ubezpieczającego/ Ubezpieczonego, w celu realizacji przedmiotu Umowy Ubezpieczyciel moŝe ujawnić informacje poufne Ubezpieczającego/ Ubezpieczonego osobie trzeciej wyłącznie po uzyskaniu uprzedniej zgody Ubezpieczającego/ Ubezpieczonego, wyraŝonej na piśmie Ubezpieczyciel, po wykonaniu przedmiotu Umowy, zobowiązany jest do zwrotu wszystkich informacji poufnych Ubezpieczającemu/ Ubezpieczonemu, w tym sporządzonych kopii informacji poufnych Ubezpieczającego/ Ubezpieczonego Obowiązek zachowania w tajemnicy informacji poufnych spoczywa na Ubezpieczycielu takŝe po wygaśnięciu Umowy lub jej rozwiązaniu przez Strony Realizacja zobowiązań wynikających z postanowień niniejszego paragrafu wymaga od Ubezpieczyciela zachowania najwyŝszej staranności, uwzględniającej profesjonalny charakter działania Ubezpieczyciela. Ubezpieczyciel jest w pełni odpowiedzialny za kaŝdą, bezpośrednią lub pośrednią, szkodę poniesioną przez Ubezpieczającego/ Ubezpieczonego w związku z naruszeniem przez Ubezpieczyciela postanowień niniejszego paragrafu.

4 II. UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ GMINY MIEJSKIEJ KRAKÓW (W ZWIĄZKU Z POSIADANIEM MIENIA I DZIAŁALNOŚCIĄ ZARZĄDU INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ I TRANSPORTU W KRAKOWIE, W TYM OC ZARZADCY/ ZARZĄDU DRÓG ORAZ INFRASTRUKTURY DROGOWEJ, TOROWEJ I ENERGETYCZNEJ) Uwaga! Przedmiot ubezpieczenia obejmuje: - odpowiedzialność cywilną z tytułu wykonywania funkcji zarządcy/ zarządu dróg, z wyłączeniem tzw. utrzymania zimowego dróg, placów i terenów otwartych, - odpowiedzialność cywilną z tytułu wykonywania funkcji zarządu infrastruktury drogowej, torowej i energetycznej oraz zarządzającego ruchem. 1. Przedmiot i zakres ubezpieczenia 1.1. Ubezpieczeniem objęta będzie odpowiedzialność cywilna Ubezpieczonego /Ubezpieczającego wynikająca z posiadania mienia lub prowadzenia działalności w zakresie własnych bądź powierzonych zadań publicznych określonych w przepisach prawa, w tym odpowiedzialność cywilna Ubezpieczającego/ Ubezpieczonego z tytułu wykonywania funkcji zarządcy/ zarządu dróg, zarządu infrastruktury torowej, drogowej i energetycznej oraz zarządzającego ruchem, z wyłączeniem tzw. utrzymania zimowego dróg, placów i terenów otwartych, o którym mowa w Części II pkt Załącznika nr 1 do SIWZ Ochrona ubezpieczeniowa nie będzie obejmowała działalności utrzymywania czystości i porządku na drogach publicznych i wewnętrznych połoŝonych na nieruchomościach będących własnością i pozostających we władaniu Gminy Miejskiej Kraków lub Skarbu Państwa oraz placach i terenach otwartych polegającej na: odśnieŝaniu i zwalczaniu śliskości zimowej, zbieraniu i pozbywaniu się śniegu, lodu z chodników, uprzątnięcie i pozbycie się śniegu i lodu z chodników, na których dopuszczony jest płatny postój lub parkowanie pojazdów samochodowych Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna zarówno z tytułu czynów niedozwolonych (odpowiedzialność deliktowa), jak równieŝ z tytułu niewykonania lub nienaleŝytego wykonania zobowiązania Zakres ubezpieczenia obejmuje odpowiedzialność za szkody w postaci zarówno strat rzeczywistych (damnum emergens), utraconych korzyści, jakie poszkodowany odniósłby, gdyby mu szkody nie wyrządzono (lucrum cessans), a takŝe naleŝne zadośćuczynienie, o ile wynika ze szkody osobowej, bez względu na odmienne postanowienia ogólnych lub szczególnych warunków ubezpieczenia Zakres ubezpieczenia obejmuje odpowiedzialność za szkody osobowe (na osobie), szkody rzeczowe (na mieniu), tzw. czyste straty finansowe oraz ich następstwa, do których naprawienia poszkodowanemu Ubezpieczający/ Ubezpieczony jest zobowiązany w myśl przepisów prawa. JeŜeli Umowa lub ogólne (szczególne) warunki ubezpieczenia mówią o szkodzie naleŝy przez to rozumieć szkodę osobową (na osobie), rzeczową (na mieniu) lub tzw. czystą stratę finansową Zakres ubezpieczenia obejmuje równieŝ szkody wyrządzone wskutek raŝącego niedbalstwa.

5 2. Definicje: 2.1. Zamawiający - Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie; 2.2. Ubezpieczający - Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie; 2.3. Ubezpieczony - Gmina Miejska Kraków; 2.4. szkoda osobowa (szkoda na osobie) straty oraz utracone korzyści, jakie poszkodowany poniósłby, gdyby mu szkody nie wyrządzono, a takŝe szkody niemajątkowe, których naprawienie polega na zapłacie zadośćuczynienia - powstałe wskutek śmierci, uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia; 2.5. szkoda rzeczowa (szkoda w mieniu) straty oraz utracone korzyści, jakie poszkodowany podniósłby, gdyby mu szkody nie wyrządzono powstałe wskutek utraty, zniszczenia lub uszkodzenia rzeczy; 2.6. czysta strata finansowa szkoda nie będąca szkodą osobową lub rzeczową; 2.7. wypadek (ubezpieczeniowy) śmierć, uszkodzenia ciała, doznanie rozstroju zdrowia, utrata, uszkodzenie, zniszczenie rzeczy lub powstanie czystej straty finansowej; 2.8. szkoda seryjna - wszystkie szkody spowodowane przez wypadki (ubezpieczeniowe) wynikłe z tej samej przyczyny będą traktowane jako jedna szkoda. Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za szkodę seryjną, jeŝeli pierwszy z wypadków (ubezpieczeniowych) powodujących szkodę jako szkoda seryjna miał miejsce w okresie ubezpieczenia. 3. Odpowiedzialność Odpowiedzialność ubezpieczyciela powstaje w razie zajścia wypadku (ubezpieczeniowego) w okresie ubezpieczenia, niezaleŝnie od daty zgłoszenia roszczenia, z zastrzeŝeniem ustawowych terminów przedawnienia. 4. Zakres Terytorialny Wypadki (ubezpieczeniowe), powstałe z działania bądź zaniechania Ubezpieczającego/ Ubezpieczonego, które miało miejsce na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, bez względu na miejsce, w którym wypadek (ubezpieczeniowy) powstał. W odniesieniu do szkód w wyniku wypadków (ubezpieczeniowych) powstałych w związku ze słuŝbowymi podróŝami pracowników Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego zakres terytorialny obejmuje cały świat. 5. Zakres ubezpieczenia obejmuje w szczególności: 5.1. ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania funkcji zarządcy/ zarządu dróg; 5.2. ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania funkcji zarządu infrastruktury torowej, drogowej i energetycznej; 5.3. ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zarządzającego ruchem; 5.4. ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe na drogach publicznych lub wewnętrznych, ścieŝkach rowerowych, obiektach inŝynieryjnych, niezaleŝnie od ustanowienia lub braku ustanowienia ich zarządcy; 5.5. ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej inwestora w procesach inwestycyjnych, z wyłączeniem odpowiedzialności cywilnej zawodowej, z tym zastrzeŝeniem, iŝ Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z niedotrzymania terminów lub powstałe w wyniku niewypłacalności; 5.6. szkody wyrządzone przez pracowników Ubezpieczającego/ Ubezpieczonego, w tym podczas podróŝy słuŝbowych;

6 5.7. szkody powstałe w następstwie działania, awarii lub nieszczelności urządzeń lub sieci wodociągowych, kanalizacyjnych lub cieplnych w budynkach bądź poza nimi, w tym wskutek cofnięcia się cieczy z systemów kanalizacyjnych, urządzeń grzewczych; 5.8. szkody wyrządzone pracownikom lub w ich mieniu, przy czym w odniesieniu do szkód osobowych odszkodowanie nie obejmuje świadczeń wypłaconych na podstawie ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz.U. z 2009 r. Nr 167 poz z późn. zm.), szkód powstałych w wyniku stanów chorobowych w rozumieniu ww. ustawy, a nie wynikających z wypadku przy pracy; JeŜeli szkoda rzeczowa, bądź osobowa została wyrządzona pracownikowi bez związku ze stosunkiem pracy (np. jako uŝytkownikowi infrastruktury Ubezpieczającego/ Ubezpieczonego, korzystającemu z usług ubezpieczonego), pracownik ten traktowany jest na zasadach ogólnych jako osoba trzecia, a przedmiotowy wypadek podlega likwidacji z podstawowego zakresu polisy; 5.9. szkody powstałe w środowisku naturalnym; szkody wyrządzone przez podwykonawców Ubezpieczającego/ Ubezpieczonego, z zastrzeŝeniem postanowień klauzuli OC podwykonawców, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu odpowiedzialności za szkody w nieruchomościach, którymi Ubezpieczający/ Ubezpieczony włada na podstawie umowy najmu, dzierŝawy, uŝytkowania, uŝyczenia, leasingu lub innej podobnej formy korzystania z cudzej rzeczy. Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód: w gruntach, z zastrzeŝeniem odpowiedzialności cywilnej za szkody w środowisku; wynikłych z normalnego zuŝycia mienia; powstałych w urządzeniach, instalacjach lub rzeczach ruchomych, o ile nie stanowią one części składowej nieruchomości, z których Ubezpieczający/ Ubezpieczony korzystał na podstawie umowy najmu, dzierŝawy, uŝytkowania, uŝyczenia, leasingu lub innej podobnej formy korzystania z cudzej rzeczy; powstałych w następstwie prac budowlano-montaŝowych lub remontowych, za wyjątkiem napraw koniecznych, do których zobowiązany jest Ubezpieczający/ Ubezpieczony na podstawie obowiązujących przepisów prawa lub umowy. Zamawiający informuje, Ŝe korzysta z budynków i lokali na podstawie umów cywilnoprawnych, dotyczy to trzech obiektów ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu odpowiedzialności za szkody w ruchomościach, którymi Ubezpieczający/ Ubezpieczony włada na podstawie umowy najmu, dzierŝawy, leasingu lub innej podobnej umowy nienazwanej. Limit odpowiedzialności Ubezpieczyciela ,00 PLN. Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód: polegających na utracie rzeczy ruchomych z innych przyczyn niŝ zniszczenie lub uszkodzenie, wynikłych z normalnego zuŝycia rzeczy ruchomych, powstałych w pojazdach oraz ich wyposaŝeniu i rzeczach pozostawionych w tych pojazdach, powstałych w następstwie prac naprawczych lub remontowych, za wyjątkiem napraw koniecznych, do których zobowiązany jest ubezpieczony na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

7 6. Franszyzy, udziały własne: 6.1. Z zastrzeŝeniem postanowień Części II pkt Załącznika nr 1 do SIWZ, zastosowanie będzie miała wyłącznie franszyza redukcyjna dla szkód rzeczowych w wysokości 1 000,00 PLN Dla szkód w pojazdach mechanicznych i w ich wyposaŝeniu zastosowanie będzie miała wyłącznie franszyza integralna w wysokości ,00 PLN. Dla szkód w pojazdach mechanicznych i w ich wyposaŝeniu nie ma zastosowania franszyza redukcyjna, o której mowa w Części II pkt Załącznika nr 1 do SIWZ Franszyza integralna, franszyza redukcyjna i udział własny dla szkód osobowych zniesione Franszyzy i udziały własne stosuje się do jednego zdarzenia, niezaleŝnie od liczby poszkodowanych. Uwaga! Informacja dotycząca likwidacji szkód poniŝej franszyzy integralnej znajduje się w Załączniku nr 4 do SIWZ. 7. Suma gwarancyjna: Suma gwarancyjna wynosi ,00 PLN na jedno i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia. 8. Klauzule dodatkowe: Do umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej będą miały zastosowanie następujące klauzule dodatkowe: 8.1. KLAUZULA ROZLICZENIA SKŁADEK Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia, w tym określonych we wniosku i ogólnych (szczególnych) warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, Ŝe: Wszelkie rozliczenia płatności powstałe na tle niniejszej umowy ubezpieczenia (wynikające w szczególności z konieczności dopłaty składek, zwrotu składek oraz innych rozliczeń) dokonywane będą proporcjonalnie za kaŝdy dzień ochrony ubezpieczeniowej, bez potrącania kosztów manipulacyjnych KLAUZULA RATALNA Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia, w tym określonych we wniosku i ogólnych (szczególnych) warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, Ŝe: W przypadku rozłoŝenia płatności składki na raty, z chwilą uznania przez zakład ubezpieczeń roszczenia z tytułu szkody objętej ubezpieczeniem, Ubezpieczający nie moŝe zostać zobowiązany do natychmiastowego uregulowania pozostałej do zapłacenia części składki. Jednocześnie z wypłacanego odszkodowania nie zostanie potrącona kwota odpowiadająca wysokości nieopłaconych dotychczas rat składki, które płatne będą zgodnie z harmonogramem określonym w umowie ubezpieczenia KLAUZULA CZYSTYCH STRAT FINANSOWYCH Strony postanowiły rozszerzyć zakres ubezpieczenia o odpowiedzialność cywilną za tzw. czyste straty finansowe. JednakŜe Ubezpieczyciel nie odpowiada za:

8 1. czyste straty finansowe wyrządzone przez produkty wyprodukowane lub dostarczone przez Ubezpieczonego lub teŝ na jego zlecenie, 2. koszty poniesione przez osoby trzecie na usunięcie, demontaŝ, wyjęcie lub oczyszczenie wadliwych produktów i montaŝ, zamocowanie lub połoŝenie produktów wolnych od wad, 3. czyste straty finansowe spowodowane świadomym naruszeniem przepisów prawa, wskazówek bądź zaleceń zleceniodawcy oraz jakichkolwiek innych obowiązków, 4. czyste straty finansowe powstałe w wyniku działalności planistycznej, doradczej, kierowania budową albo montaŝem, działalności kontrolnej lub rzeczoznawczej, 5. czyste straty finansowe wynikłe z przekroczenia kosztorysów wszelkiego rodzaju, 6. czyste straty finansowe wynikłe w związku z dokonywaniem jakichkolwiek płatności, 7. czyste straty finansowe wynikające z naduŝycia zaufania oraz przywłaszczenia, 8. roszczenia o wykonanie lub prawidłowe wykonanie zobowiązania oraz o zwrot kosztów poniesionych na poczet ich wykonania, 9. roszczenia z zakresu stosunku pracy, 10. czyste straty finansowe związane z wykonywaniem władzy publicznej KLAUZULA CZASU OCHRONY Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia, w tym określonych we wniosku i ogólnych (szczególnych) warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, Ŝe: NiezaleŜnie od ustalonego w umowie ubezpieczenia terminu zapłaty składki (raty składki), odpowiedzialność ubezpieczyciela rozpoczyna się z chwilą określoną w umowie ubezpieczenia jako początek okresu ubezpieczenia KLAUZULA OC PODWYKONAWCÓW Na mocy niniejszej klauzuli zakres ubezpieczenia rozszerza się o odpowiedzialność cywilną za szkody, za które odpowiedzialność ponosi Ubezpieczający/ Ubezpieczony, a które zostały wyrządzone przez jego podwykonawcę. a) Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje odpowiedzialności cywilnej podwykonawcy względem Ubezpieczającego/ Ubezpieczonego, chyba, Ŝe podwykonawcą lub konsorcjantem jest inny Ubezpieczony na mocy tej samej umowy ubezpieczenia. b) Po wypłacie odszkodowania nie przechodzi na Ubezpieczyciela uprawnienie do dochodzenia roszczenia regresowego względem podwykonawcy będącym podmiotem powiązanym bezpośrednio lub pośrednio kapitałowo z Ubezpieczającym/ Ubezpieczonym, w tym takŝe do pracowników tego podmiotu.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE . Załącznik nr 2 do SIWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. Ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej Zarządu Infrastruktury Sportowej w Krakowie - Istotne postanowienia umowy

Bardziej szczegółowo

PROGRAM UBEZPIECZENIA

PROGRAM UBEZPIECZENIA Załącznik Nr 3 PROGRAM UBEZPIECZENIA W doprowadzeniu do zawarcia umów ubezpieczenia, czynnościach przygotowawczych do zawarcia umów ubezpieczenia oraz zawieraniu i obsłudze ubezpieczeń ZAMAWIAJĄCEGO na

Bardziej szczegółowo

PROGRAM UBEZPIECZENIA

PROGRAM UBEZPIECZENIA Załącznik Nr 3 PROGRAM UBEZPIECZENIA W doprowadzeniu do zawarcia umów ubezpieczenia, czynnościach przygotowawczych do zawarcia umów ubezpieczenia oraz zawieraniu i obsłudze ubezpieczeń ZAMAWIAJĄCEGO na

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ OC OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ Z TYTUŁU WYKONYWANIA ZAWODU POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej z tytułu

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WARUNKI UBEZPIECZENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WARUNKI UBEZPIECZENIA NR 54/PN/Adm/2013 Załącznik nr 2 (OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WARUNKI UBEZPIECZENIA) do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu pod nazwą: Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej projektanta.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM UBEZPIECZENIA

PROGRAM UBEZPIECZENIA Załącznik Nr 3 PROGRAM UBEZPIECZENIA W doprowadzeniu do zawarcia umów ubezpieczenia, czynnościach przygotowawczych do zawarcia umów ubezpieczenia oraz zawieraniu i obsłudze ubezpieczeń ZAMAWIAJĄCEGO na

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ Rozdział I. Postanowienia ogólne W niniejszym rozdziale określone zostały osoby, które mogą przystąpić do umowy ubezpieczenia na podstawie niniejszych

Bardziej szczegółowo

PROGRAM UBEZPIECZENIA

PROGRAM UBEZPIECZENIA PROGRAM UBEZPIECZENIA I. KLAUZULE - wyjaśnienie treści klauzul: Zakres umowy przewidziany w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia (rozdz. II niniejszego dokumentu) w ramach poszczególnych zadań winien

Bardziej szczegółowo

WARUNKI DOBROWOLNEGO UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ RATOWNIKÓW I DYSPOZYTORÓW MEDYCZNYCH

WARUNKI DOBROWOLNEGO UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ RATOWNIKÓW I DYSPOZYTORÓW MEDYCZNYCH WARUNKI DOBROWOLNEGO UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ RATOWNIKÓW I DYSPOZYTORÓW MEDYCZNYCH medycznego, dyspozytora medycznego, czynności osób z tytułem ratownika, działania ratownicze ratownika

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Informacje ogólne: 00-449 Warszawa, ul. Łazienkowska 6A

Załącznik nr 3 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Informacje ogólne: 00-449 Warszawa, ul. Łazienkowska 6A Załącznik nr 3 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Informacje ogólne: Ubezpieczający/ ubezpieczony Siedziba Ubezpieczającego Opis prowadzonej działalności Centralny Ośrodek Sportu z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI MAJĄTKOWEJ FUNKCJONARIUSZY POSTANOWIENIA OGÓLNE

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI MAJĄTKOWEJ FUNKCJONARIUSZY POSTANOWIENIA OGÓLNE OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI MAJĄTKOWEJ FUNKCJONARIUSZY POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy, zwane dalej OWU,

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywanego zawodu dla brokerów i konsultantów ubezpieczeniowych NUMER POLISY:

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywanego zawodu dla brokerów i konsultantów ubezpieczeniowych NUMER POLISY: Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywanego zawodu dla brokerów i konsultantów ubezpieczeniowych NUMER POLISY: Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywanego zawodu dla

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Kompleksowe ubezpieczenie mienia, pojazdów oraz OC stanowiących własność Gminy Skołyszyn i jednostek

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Kompleksowe ubezpieczenie mienia, pojazdów oraz OC stanowiących własność Gminy Skołyszyn i jednostek Zamawiający: GMINA SKOŁYSZYN 38-242 Skołyszyn 12 tel. /fax 013 4491062-64 REGON: 370440382 NIP: 685-16-51-203 e-mail: przetargi@skolyszyn.pl; gmina@skolyszyn.pl internetowa: www.bip.skolyszyn.pl SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej

Ogólne Warunki Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej Ogólne Warunki Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej 1 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Postanowienia wstępne 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia (zwane dalej OWU) mają zastosowanie do umów ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM UBEZPIECZENIA

PROGRAM UBEZPIECZENIA Załącznik Nr 2 do SIWZ PROGRAM UBEZPIECZENIA W doprowadzeniu do zawarcia umów ubezpieczenia, czynnościach przygotowawczych do zawarcia umów ubezpieczenia oraz zawieraniu i obsłudze ubezpieczeń ZAMAWIAJĄCEGO

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej z Tytułu Prowadzenia Działalności Gospodarczej lub Użytkowania Mienia

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej z Tytułu Prowadzenia Działalności Gospodarczej lub Użytkowania Mienia Ogólne Warunki Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej z Tytułu Prowadzenia Działalności Gospodarczej lub Użytkowania Mienia POSTANOWIENIA OGÓLNE DEFINICJE 1 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej

Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej Ubezpieczenia majątkowe Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej Allianz ubezpieczenia od A do Z. Spis treści Postanowienia ogólne...................................................................................

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ Spis treści CZĘŚĆ I Postanowienia ogólne................................ 1 i 2 Definicje................................................. 3 Przedmiot

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ Z TYTUŁU PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ LUB UŻYTKOWANIA MIENIA

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ Z TYTUŁU PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ LUB UŻYTKOWANIA MIENIA OC OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ Z TYTUŁU PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ LUB UŻYTKOWANIA MIENIA POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Składka za ubezpieczenia płatna w terminie 30 dni od początku okresu ubezpieczenia w poszczególnych polisach.

Składka za ubezpieczenia płatna w terminie 30 dni od początku okresu ubezpieczenia w poszczególnych polisach. Dodatek nr 3 Program Ubezpieczenia W czynnościach przygotowawczych do zawarcia umów ubezpieczenia, w zawieraniu umów ubezpieczenia, w zarządzaniu oraz wykonywaniu umów ubezpieczenia, w tym również w procedurze

Bardziej szczegółowo

POSTĘPOWANIE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO PONIŻEJ 387 000 EURO

POSTĘPOWANIE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO PONIŻEJ 387 000 EURO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA UBEZPIECZENIE MIENIA ORAZ ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ PŁOCK SP. Z O.O. (dalej zwana SIWZ) POSTĘPOWANIE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZAWODOWEJ

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZAWODOWEJ OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZAWODOWEJ Ustalone uchwałą nr UZ/351/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej, ze zmianami ustalonymi

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej lekarzy, farmaceutów i innych osób świadczących usługi o charakterze medycznym

Ogólne Warunki Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej lekarzy, farmaceutów i innych osób świadczących usługi o charakterze medycznym Ogólne Warunki Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej lekarzy, farmaceutów i innych osób świadczących usługi o charakterze medycznym POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej Nauczycieli, Instruktorów i Wychowawców

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej Nauczycieli, Instruktorów i Wychowawców Ogólne Warunki Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej Nauczycieli, Instruktorów i Wychowawców POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienia oraz zmiana treści zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Wyjaśnienia oraz zmiana treści zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia Numer sprawy: BZ/ZP.01/07/02/13 Włocławek 04.03.2013 r. Wyjaśnienia oraz zmiana treści zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia Dotyczy: przetargu nieograniczonego Nr BZ/ZP.01/07/02/13. na: Objęcie

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej z Tytułu Prowadzenia Działalności Gospodarczej lub Użytkowania Mienia

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej z Tytułu Prowadzenia Działalności Gospodarczej lub Użytkowania Mienia Ogólne Warunki Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej z Tytułu Prowadzenia Działalności Gospodarczej lub Użytkowania Mienia OWU dgosp 24/2009 3.0 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA odpowiedzialności cywilnej osób fizycznych w Ŝyciu prywatnym zmienione Aneksem nr 1 tekst jednolity

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA odpowiedzialności cywilnej osób fizycznych w Ŝyciu prywatnym zmienione Aneksem nr 1 tekst jednolity OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA odpowiedzialności cywilnej osób fizycznych w Ŝyciu prywatnym zmienione Aneksem nr 1 tekst jednolity Kto moŝe się ubezpieczyć 1 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia (OWU

Bardziej szczegółowo

PROGRAM UBEZPIECZENIA

PROGRAM UBEZPIECZENIA 29 Załącznik Nr 3 PROGRAM UBEZPIECZENIA W doprowadzeniu do zawarcia umów ubezpieczenia, czynnościach przygotowawczych do zawarcia umów ubezpieczenia oraz zawieraniu i obsłudze ubezpieczeń ZAMAWIAJĄCEGO

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Dobrowolnego Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej Podmiotu Udzielającego Świadczeń Zdrowotnych

Ogólne Warunki Dobrowolnego Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej Podmiotu Udzielającego Świadczeń Zdrowotnych Ogólne Warunki Dobrowolnego Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej Podmiotu Udzielającego Świadczeń Zdrowotnych OWU dpśz 70/2011/1.0 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej zwana SIWZ) POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej zwana SIWZ) POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej zwana SIWZ) POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Ubezpieczenie majątku własnego jak i powierzonego oraz

Bardziej szczegółowo