!"" ' #$$$%&' ()*$+&',! Nazwy programów, polece, katalogów, wyniki działania wydawanych polece.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "!"" ' #$$$%&' ()*$+&',! Nazwy programów, polece, katalogów, wyniki działania wydawanych polece."

Transkrypt

1 !"" "! "#$%&$ ' #$$$%&' ()*$+&',! (" " $! #)' -$$!.$$/)$! ! 3$ Czcionka o stałej szerokoci Nazwy programów, polece, katalogów, wyniki działania wydawanych polece. Czcionka o stałej szerokoci pogrubiona Podaje tekst, który naley dosłownie przepisa. W przypadku plików ródłowych wyrónia istotniejsze fragmenty. Czcionka o stałej szerokoci kursyw Tekst komentarza w przykładowych sesjach przy terminalu. Czcionka o stałej szerokoci kursyw pogrubiona Wyrónia istotniejsze fragmenty wyników działania wydawanych polece. "! ')$ Celem wiczenia jest zapoznanie studenta z podstawami pracy z kompilatorem GNU cc (gcc), który de facto jest standardem we wszystkich dystrybucjach systemu LINUX. Praca z nim nie jest specjalnie trudna (przynajmniej do czasu, gdy nie musimy uywa jego bardzo zaawansowanych moliwoci), jednak wymaga poznania paru podstawowych jego elementów. opracowali: dr in. Artur Gramacki, dr in. Jarosław Gramacki 1

2 Przede wszystkim naley uwiadomi sobie (i to zaakceptowa), e praca z tym kompilatorem odbywa bdzie si wyłcznie w trybie tekstowym. Innymi słowy wszystkie polecenia bd wydawane wprost z konsoli systemowej. Poniewa zwykle ilo tych polece jest do dua, niemal zawsze bdziemy posługiwa si programem make ułatwiajcym tworzenie bardziej złoonych aplikacji. Praca z programem make bdzie tematem jednego z kolejnych laboratoriów. Na pocztek moemy spokojnie obej si bez tego narzdzia. 4! 3$$)$) Najprostszy program w jzyku C moe mie nastpujc klasyczn posta (uwaga: numery poszczególnych linii nie s czci kodu ródłowego. Umieszczono je wyłcznie w celu łatwiejszego odwoływania si do niego): 1 #include<stdio.h> 2 int main(void) 3 4 printf("hello, world!\n"); 5 return(0); 6 Zadaniem powyszego programu jest, jak pewnie nie trudno si domyle, wywietlenie napisu Hello, world! na ekranie komputera. W linii 1 umieszczono tzw. dyrektyw #include, która zleca dołczy w czasie kompilacji programu zawarto tzw. pliku nagłówkowego o nazwie stdio.h (tam zawarta jest min. definicja funkcji standardowej printf i wiele, wiele innych informacji. Warto choby pobienie zapozna si z jego zawartoci, cho prawdopodobnie na pocztku wikszo jego zawartoci bdzie dla nas kompletnie nieczytelna). W linii 2 umieszczona jest deklaracja funkcji main. W kadym pliku ródłowym w jzyku C musi istnie przynajmniej jedna funkcja i musi ona nazywa si main. Napis int oznacza, e funkcja zwraca bdzie liczb (zmienn) typu całkowitego, natomiast napis void oznacza, e funkcja nie otrzymuje z zewntrz adnych parametrów. W liniach 3-6 znajduje si ciało funkcji main. Wewntrz niej znajduje si standardowa funkcja o nazwie printf, której zadaniem jest wywietlenie na ekranie podanego jako jej argument napisu. Znaki sterujce \n nakazuj po wywietleniu napisu ustawi kursor w nowej linii. Po wywietleniu napisu funkcja koczy działanie i zwraca do rodowiska wywołujcego warto 0, co zwykło si interpretowa jako poprawne zakoczenie działania programu. Aby skompilowa powyszy program wydajemy polecenie: $ gcc hello.c W wyniku otrzymujemy skompilowany plik o nazwie a.out. Gdy chcemy, aby plik wynikowy miał inn nazw (a zwykle tak chcemy), wówczas wydajemy polecenie kompilacji w takiej jak poniej postaci: $ gcc hello.c o hello Wówczas powstanie plik wynikowy o nazwie hello (bez typowego dla systemów DOS / Windows rozszerzenia.exe cho nic oczywicie nie stoi na przeszkodzie, aby takie rozszerzenie nada plikowi wynikowemu. W rodowiskach UNIX nie jest to jednak praktykowane). opracowali: dr in. Artur Gramacki, dr in. Jarosław Gramacki 2

3 Uwaga: Ostatnia linia w pliku ródłowym MUSI by poprawnie zakoczona, tzn. ostatnim znakiem musi by znak koca linii (LF ang. line feed, kod ASCII 0A). Gdy bdzie inaczej kompilator wygeneruje ostrzeenie: $ gcc hello.c -o hello hello.c:6:2: warning: no newline at end of file Poprawny plik ródłowy Hello world (ogldany jako kody szesnastkowe) bdzie wygldał wic jak poniej. Znak koca linii, o którym mowa wyej, został powikszony i wytłuszczony: E63 6C C F 2E68 #include<stdio.h 3E0A 696E D61 696E F >.int main(void) 0A7B 0A E C 6C6F..printf("Hello 2C20 776F 726C C 6E22 293B 0A72, world!\n");.r E B0A 7D0A eturn(0);.. O tym, e plik powstał moemy przekona si wydajc polecenie ls l systemu operacyjnego. Zwrómy uwag na atrybut x tego pliku. Oznacza on, e plik jest wykonywalny (ang. executable). Aby uruchomi skompilowany włanie program wydajemy nastpujce polecenie: $./hello Hello, world! (uwaga: kropka oznacza, e chcemy wykona program znajdujcy si w katalogu biecym. Bez tej kropki system, operacyjny bdzie poszukiwał wskazanego pliku w katalogach zapisanych w zmiennej systemowej $PATH a to w niektórych sytuacjach moe by bardzo grone. Czy domylasz si dlaczego?). Kompilujc program kompilatorem gcc moemy poda kompilatorowi róne szczegółowe informacje w jaki sposób ma kompilowa nasze programy. Informacje te podajemy w formie tzw. przełczników kompilatora. Ich pełen opis zajmuje kilkanacie stron w dokumentacji (patrz polecenie man gcc lub Poniej podajemy tylko kilka przykładowych opcji: -Ikatalogu -Lkatalogu -lcostam -Wall -w -pedantic -pedanticerrors -werror wstawia katalog na pocztek listy katalogów, które kompilator bdzie przegldał w poszukiwaniu plików nagłówkowych wstawia katalog na pocztek listy katalogów, które kompilator bdzie przegldał w poszukiwaniu bibliotek dołcza bibliotek o nazwie libcostam. Uwaga: w systemach z rodziny UNIX przyjło si, e biblioteki maj nazwy rozpoczynajce si od słowa lib. Wobec tego, gdy napiszemy lcostam kompilator gcc bdzie szukał na dysku pliku o nazwie libcostam.a lub libcostam.so. Rozszerzenia.a oraz.so s standardowymi rozszerzeniami bibliotek w systemie UNIX i uywajc przełcznika l nie podajemy ich jawnie wywietla wszystkie ostrzeenia kompilatora gcc wyłcza wszystkie ostrzeenia kompilatora. Uywanie tej opcji nie jest zalecane. Wywietla wszystkie ostrzeenia wymagane przez ANSI C Wywietla wszystkie błdy wymagane przez ANSI C ostrzeenia zamienia na błdy, zatrzymujc kompilacj opracowali: dr in. Artur Gramacki, dr in. Jarosław Gramacki 3

4 -g wstawia do pliku wynikowego (binarnego) standardowe informacje wyszukiwania błdów (tzw. informacje dla debuggera bdzie o nim mowa w jednym z kolejnych wicze) -ggdb -ansi podobnie jak g, ale informacji tych jest znacznie wicej ciekawy przełcznik o walorach dydaktycznych. cisła kontrola zgodnoci ze standardem ANSI C. Poniej wykonano pewien cig czynnoci demonstrujcych działanie tych przełczników. Aby zmusi kompilator go wygenerowania ostrzeenia zmieniono druga lini w przykładowym programie na: void main(void) Kompilator bdzie wówczas ostrzegał nas o niepoprawnej definicji funkcji main. Definicja mówi, e funkcja nie zwraca adnej wartoci (słowo kluczowe void), cho w rzeczywistoci funkcja zwraca warto typu całkowitego. Zwykle powinnimy dy do tego, aby eliminowa przyczyny pojawiania si ostrzee kompilatora. W bardzo prostych programach moe nie jest to a tak istotne, jednak w złoonych projektach ostrzeenia kompilatora mog by zwiastunem trudnych do zdiagnozowania błdów w działaniu programów. Zwrómy równie uwag na zmian wielkoci pliku wynikowego po uyciu opcji g oraz ggdb. Na pocztku mamy tylko plik ródłowy. -rw-r--r-- 1 root root 82 Sep 21 21:53 hello.c Kompilujemy plik ródłowy. Powstaje plik wynikowy a.out. Jest to plik wykonywalny (atrybut x). $ gcc hello.c -rwxr-xr-x 1 root root 4819 Sep 22 00:12 a.out -rw-r--r-- 1 root root 82 Sep 21 21:53 hello.c Wykonujemy program. Uwaga na kropk. $./a.out Hello, world! Kompilujemy plik ródłowy. Powstaje plik wynikowy hello. $ gcc hello.c -o hello -rwxr-xr-x 1 root root 4819 Sep 22 00:13 a.out -rwxr-xr-x 1 root root 4819 Sep 22 00:13 hello -rw-r--r-- 1 root root 82 Sep 21 21:53 hello.c Kompilujemy plik ródłowy. Dodajemy informacje dla debuggera. Rozmiar pliku wynikowego powiksza si. $ gcc hello.c -o hello -g -rwxr-xr-x 1 root root 4819 Sep 22 00:13 a.out -rwxr-xr-x 1 root root Sep 22 00:14 hello opracowali: dr in. Artur Gramacki, dr in. Jarosław Gramacki 4

5 -rw-r--r-- 1 root root 82 Sep 21 21:53 hello.c $ gcc hello.c -o hello -ggdb -rwxr-xr-x 1 root root 4819 Sep 22 00:13 a.out -rwxr-xr-x 1 root root Sep 22 00:14 hello -rw-r--r-- 1 root root 82 Sep 21 21:53 hello.c Plik ródłowy został zmieniony. W drugiej linii jest: void main(void). Kompilator generuje ostrzeenie (ang. warning). $ gcc hello.c -o hello hello.c: In function `main': hello.c:5: warning: `return' with a value, in function returning void hello.c:3: warning: return type of `main' is not `int' Za pomoc przełcznika w ignorujemy wszystkie ew. ostrzeenia kompilatora. Nie jest to jednak dobra praktyka! Ostrzeenia kompilatora mog by preludium do powanych kłopotów! $ gcc hello.c -o hello -w -rwxr-xr-x 1 root root 4803 Sep 22 00:26 hello -rw-r--r-- 1 root root 83 Sep 22 00:25 hello.c Program uruchomił si, mimo ostrzee kompilatora. W ogólnoci tak by nie musi. Program moe nie działa lub działa z trudnymi do zdiagnozowania błdami. $./hello Hello, world! $ 5!.)$67 Tylko bardzo proste programy składaj si wyłcznie z jednego pliku ródłowego. Zwykle tych plików jest wiele, gdy dzielenie kodów ródłowych na wiele plików jest po prostu wygodne i zwiksza efektywno programowania. Proces kompilacji programów za pomoc kompilatora gcc składa si z czterech etapów: przetwarzania wstpnego, kompilacji, asemblacji oraz łczenia. Nie wnikajc w tej chwili w szczegóły powiedzmy tylko tyle, e efektem porednim pomidzy plikiem ródłowym a plikiem wynikowym jest tzw. kod obiektowy (plik poredni). Gdy plików ródłowych jest kilka, kilka jest te plików obiektowych. Za pomoc programu scalajcego (ang. linker) naley połczy je w jeden plik wykonywalny. Obrazuje to poniszy rysunek: plik1.c Kompilator gcc plik1.o Linker plik2.c plik3.c Kompilator gcc Kompilator gcc plik2.o plik3.o Program wykonywalny opracowali: dr in. Artur Gramacki, dr in. Jarosław Gramacki 5

6 Kady z plików ródłowych mona oczywicie kompilowa oddzielnie, ale chcc otrzyma jeden wynikowy plik wykonywalny naley skompilowa je w taki sposób, aby automatycznie nastpiło utworzenie plików obiektowych oraz (tu jednego) pliku wynikowego. Wykonanie powyszego zadania z uyciem kompilatora gcc jest bardzo proste. Naley po prostu w wierszu polece gcc poda nazw wszystkich plików ródłowych, które maj by skompilowane. Reszta zostanie wykonana automatycznie. Poniej zamieszczono przykład programu z 3 plikami ródłowymi oraz sposób ich kompilacji. Prosimy o bardzo wnikliwe zapoznanie si z plikami ródłowymi oraz z przykładowym zapisem sesji przy terminalu. // calc.c #include <stdio.h> #include <stdlib.h> // Funkcje nazywam div2, bo istnieje juz w bibliotece standardowe // funkcja o nazwie div extern double add (double, double); extern double sub (double, double); extern double mul (double, double); extern double div2(double, double); // extern gdy definicje funkcji znajduj si w innym pliku int main(void) double a, b; char str[80]; printf("\n\nprosty kalkulator: \n"); printf("==================\n\n"); printf ("Podaj pierwsza liczbe (a): "); gets(str); a = atof(str); printf ("Podaj druga liczbe (b): "); gets(str); b = atof(str); printf("\n"); printf("liczba a: %8.2f\nLiczba b: %8.2f\n\n", a, b); printf("a + b: %8.2f\n", add(a, b)); printf("a - b: %8.2f\n", sub(a, b)); printf("a * b: %8.2f\n", mul(a, b)); printf("a / b: %8.2f\n", div2(a, b)); printf("\n *** Koniec ***\n\n"); return 0; // addsub.c double add (double a, double b) return a + b; double sub (double a, double b) return a - b; opracowali: dr in. Artur Gramacki, dr in. Jarosław Gramacki 6

7 // muldiv.c double mul (double a, double b) return a * b; double div2 (double a, double b) return a / b; Na pocztku mamy tylko 3 pliki ródłowe. -rw-r--r-- 1 root root 130 Sep 21 23:57 addsub.c -rw-r--r-- 1 root root 761 Sep 22 00:35 calc.c -rw-r--r-- 1 root root 130 Sep 21 23:57 muldiv.c Kompilujemy pliki. Kompilator gcc wie co z nimi zrobi. Automatycznie stworzy pliki obiektowe oraz połczy je w jeden wynikowy plik wykonywalny. Ostrzeenia o uywaniu funkcji gets wynikaj z podatnoci tej funkcji na ataki hacker-ów (przepełnienie bufora). $ gcc calc.c addsub.c muldiv.c -o calc /tmp/ccnhljiv.o: In function `main': /tmp/ccnhljiv.o(.text+0x3e): the `gets' function is dangerous and should not be used. W wyniku kompilacji powstaje plik wykonywalny. -rw-r--r-- 1 root root 130 Sep 21 23:57 addsub.c -rwxr-xr-x 1 root root 6049 Sep 22 00:39 calc -rw-r--r-- 1 root root 761 Sep 22 00:35 calc.c -rw-r--r-- 1 root root 130 Sep 21 23:57 muldiv.c Tym razem kompilujemy pliki ródłowe tylko do postaci obiektowej. Na dysku powstaj pliki z rozszerzeniem.o $ gcc -c calc.c addsub.c muldiv.c -rw-r--r-- 1 root root 130 Sep 21 23:57 addsub.c -rw-r--r-- 1 root root 793 Sep 22 00:39 addsub.o -rwxr-xr-x 1 root root 6049 Sep 22 00:39 calc -rw-r--r-- 1 root root 761 Sep 22 00:35 calc.c -rw-r--r-- 1 root root 1904 Sep 22 00:39 calc.o -rw-r--r-- 1 root root 130 Sep 21 23:57 muldiv.c -rw-r--r-- 1 root root 794 Sep 22 00:39 muldiv.o Utworzone pliki obiektowe łczymy w jeden wynikowy plik wykonywalny. Pliki calc oraz calc2 maj identyczne rozmiary i de facto identyczn struktur. $ gcc calc.o addsub.o muldiv.o -o calc2 calc.o: In function `main': calc.o(.text+0x3e): the `gets' function is dangerous and should not be used. -rw-r--r-- 1 root root 130 Sep 21 23:57 addsub.c -rw-r--r-- 1 root root 793 Sep 22 00:39 addsub.o opracowali: dr in. Artur Gramacki, dr in. Jarosław Gramacki 7

8 -rwxr-xr-x 1 root root 6049 Sep 22 00:39 calc -rw-r--r-- 1 root root 761 Sep 22 00:35 calc.c -rw-r--r-- 1 root root 1904 Sep 22 00:39 calc.o -rwxr-xr-x 1 root root 6049 Sep 22 00:40 calc2 -rw-r--r-- 1 root root 130 Sep 21 23:57 muldiv.c -rw-r--r-- 1 root root 794 Sep 22 00:39 muldiv.o Oczywicie gdy zmodyfikujemy tylko jeden plik, to nie ma potrzeby kompilowania wszystkich plików ródłowych. Przeanalizuj takie podejcie: $ gcc -c calc.c $ gcc calc.o addsub.o muldiv.o -o calc2 Załómy, e w katalogu biecym znajduj si pliki ródłowe, a w podkatalogu moje-pliki-n nasze własne pliki nagłówkowe. Niech pocztek pliku calc.c wyglda tak: // calc.c #include <stdio.h> #include <stdlib.h> #include "moj.h" // tak zwykło si pisa dla plików niestandardowych... Przykładowa zawarto pliku moj.h: // moj.h #define AUTOR Artur_Gramacki Aby teraz poprawnie skompilowa program, naley uy przełcznika -I $ gcc -c Imoje-pliki-n calc.c Uycie przełcznika pedantic bardzo rygorystycznie sprawdza poprawno kodu. W tym przypadku pokazuje, e w pliku moj.k zapomnielimy nacisn Enter na kocu wiersza $ gcc -c Imoje-pliki-n pedantic calc.c In file included from calc.c:5: moje-pliki-n/moj.h:1: warning: file does not end in newline Uruchamiamy nasz program. $./calc Prosty kalkulator: ================== Podaj pierwsza liczbe (a): 10 Podaj druga liczbe (b): 20 Liczba a: Liczba b: a + b: a - b: a * b: a / b: 0.50 *** Koniec *** I to by było na tyle! opracowali: dr in. Artur Gramacki, dr in. Jarosław Gramacki 8

Nazwy programów, polece, katalogów, wyniki działania wydawanych polece.

Nazwy programów, polece, katalogów, wyniki działania wydawanych polece. !"! " #$%& $$'()*+'$%,)-#! #$!$ $!!%&" -$$!.$$&%$! /0 /10!2$ Czcionka o stałej szerokoci Nazwy programów, polece, katalogów, wyniki działania wydawanych polece. Czcionka o stałej szerokoci pogrubiona Podaje

Bardziej szczegółowo

%$-,./+,-.0! Nazwy programów, polece, katalogów, wyniki działania wydawanych polece.

%$-,./+,-.0! Nazwy programów, polece, katalogów, wyniki działania wydawanych polece. !" $$$%&'! (%&'$)*)$$ +,-.!!" " " %$-,./+,-.0! $%& 1$$! %$$23$! 45 45!6$ Czcionka o stałej szerokoci Nazwy programów, polece, katalogów, wyniki działania wydawanych polece. Czcionka o stałej szerokoci

Bardziej szczegółowo

Podstawy. Uruchomienie programu C++ Builder

Podstawy. Uruchomienie programu C++ Builder Podstawy Jzyk C wyłonił si z jzyka B, który powstał z kolei z jzyka BCPL (Basic Combined Programming Language). BCPL został stworzony przez Martina Richardsa w roku 1967. Był to jzyk beztypowy, który działał

Bardziej szczegółowo

Bezpieczestwo skryptów na przykładzie PHP

Bezpieczestwo skryptów na przykładzie PHP Bezpieczestwo skryptów na przykładzie PHP Znaczna cz serwerów sieciowych ma obecnie zainstalowany moduł do obsługi PHP. Jest to spowodowane wielk popularnoci tego jzyka wród twórców serwisów internetowych.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Panelu Kontrolnego

Instrukcja obsługi Panelu Kontrolnego Instrukcja obsługi Panelu Kontrolnego Spis Treci Wstp... 4 Podstawy Panelu Kontrolnego... 4 Do czego słuy Panel?... 4 Wymagania... 4 Adresy Internetowe... 5 Strona Główna... 7 Ramka Statystyk... 8 Ramka

Bardziej szczegółowo

Errata. Instalacja sklepu internetowego

Errata. Instalacja sklepu internetowego Errata. Instalacja sklepu internetowego Aplikacja sklepu internetowego została napisana i przetestowana w rodowisku PHP 4 oraz MySQL 4.0. Poniewa jednak na płycie CD-ROM dołczonej do ksiki znajduje si

Bardziej szczegółowo

Wsteczna inynieria oprogramowania Wybrane aspekty

Wsteczna inynieria oprogramowania Wybrane aspekty Wybrane aspekty 1. WSTP... 3 2. PODSTAWOWE DEFINICJE... 3 3. KLASYFIKACJA TYPÓW ZABEZPIECZE STOSOWANYCH W OPROGRAMOWANIU... 4 4. PODSTAWY PROGRAMOWANIA W SYSTEMIE MICROSOFT WINDOWS... 4 4.1. FUNKCJE API

Bardziej szczegółowo

Wirusy 1 Co to jest wirus komputerowy?

Wirusy 1 Co to jest wirus komputerowy? Wirusy 1 Co to jest wirus komputerowy?...1 2 Historia wirusów...2 3 Rodzaje wirusów...6 3.1 Metody przenoszenia wirusów...7 3.1.1 Wirusy sektora startowego dysku...7 3.1.2 Wirusy plikowe...8 3.1.3 Wirus

Bardziej szczegółowo

Serwery FTP. Autorzy: Mariusz Guz ukasz Sala IV FDS

Serwery FTP. Autorzy: Mariusz Guz ukasz Sala IV FDS Serwery FTP Autorzy: Mariusz Guz ukasz Sala IV FDS Rzeszów 15-01-2003 STRESZCZENIE 2 Jedn z palety usug wiadczonych przez firmy specjalizujce si w hostingu jest udostpnianie swym klientom wirtualnych serwerów

Bardziej szczegółowo

Modu 1 rodowisko programistyczne

Modu 1 rodowisko programistyczne MODU 1 RODOWISKO PROGRAMISTYCZNE 2 Modu 1 rodowisko programistyczne Zawarto jednostki Po zrealizowaniu jednostki bdziesz w stanie: uruchomi prost aplikacj z wykorzystaniem konsoli lub rodowiska programistycznego

Bardziej szczegółowo

Podstawy Obsługi Komputera w systemie Windows 98

Podstawy Obsługi Komputera w systemie Windows 98 Wojciech Sobieski Podstawy Obsługi Komputera w systemie Windows 98 Kurs napisany na potrzeby szkolenia personelu w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu Dziecicym w Olsztynie OLSZTYN 2000 Podstawy obsługi

Bardziej szczegółowo

Spis treści ŚRODOWISKO MICROSOFT VISUAL C++. JĘZYK C - OGÓLNA STRUKTURA PROGRAMU. Metodyki i techniki programowania

Spis treści ŚRODOWISKO MICROSOFT VISUAL C++. JĘZYK C - OGÓLNA STRUKTURA PROGRAMU. Metodyki i techniki programowania Politechnika Białostocka Wydział Elektryczny Katedra Elektrotechniki Teoretycznej i Metrologii Instrukcja do pracowni specjalistycznej z przedmiotu Metodyki i techniki programowania Kod przedmiotu: TS1C00

Bardziej szczegółowo

Java w Internecie 1. Gosling J., Joy B, Steele G., The Java Language Specification. Addison-Wesley, 1996, (specyfikacja jzyka)

Java w Internecie 1. Gosling J., Joy B, Steele G., The Java Language Specification. Addison-Wesley, 1996, (specyfikacja jzyka) Java w Internecie 1 Krótka historia Javy JAVA W INTERNECIE 1990 - Bill Joy w raporcie Further sugeruje firmie SUN stworzenie rodowiska obiektowego na bazie C++, 1991 - W ramach projektu Green powstaje

Bardziej szczegółowo

SIECIOWY SYSTEM KONTROLI DOSTPU I REJESTRACJI CZASU PRACY. Instrukcja Obsługi 1.7.01.1

SIECIOWY SYSTEM KONTROLI DOSTPU I REJESTRACJI CZASU PRACY. Instrukcja Obsługi 1.7.01.1 SIECIOWY SYSTEM KONTROLI DOSTPU I REJESTRACJI CZASU PRACY Instrukcja Obsługi 1.7.01.1 Copyright 2004 by All rights reserved Wszelkie prawa zastrzeone!"# $%%%&%'(%)'%* +(+%'(%)'%* Wszystkie nazwy i znaki

Bardziej szczegółowo

Program antywirusowy. mks_vir. wersja 1.3 z dnia 22 grudnia 2004. zawiera Administratora pakietu mks_vir

Program antywirusowy. mks_vir. wersja 1.3 z dnia 22 grudnia 2004. zawiera Administratora pakietu mks_vir Program antywirusowy mks_vir wersja 1.3 z dnia 22 grudnia 2004 zawiera Administratora pakietu mks_vir Copyright 2003 by MKS Sp. z o.o. Zarówno program jak i instrukcja korzystaj z pełnej ochrony okrelonej

Bardziej szczegółowo

Praca z SQL Plus Agenda Dlaczego SQL*Plus Wersje SQL*Plus w Oracle na systemie operacyjnym Windows Uruchamianie SQL*Plus i łczenie si z baz danych Rozwizywanie problemu ORA-01034 ORACLE not available Wykonywanie

Bardziej szczegółowo

1. Podstawowe informacje o WSH

1. Podstawowe informacje o WSH 1. Podstawowe informacje o WSH 1 Do pisania skryptów nie jest potrzebny aden specjalizowany edytor. Mona wykorzysta dowolny edytor tekstowy /np. Notatnik/ a nastpnie zapisywa pliki z odpowiednim rozszerzeniem

Bardziej szczegółowo

C++ i Pascal kurs podstawowy

C++ i Pascal kurs podstawowy C++ i Pascal kurs podstawowy Wykład: program, algorytm, kompilator, interpreter, debugger, linker, zmienne, typy danych, komentarze, instrukcje wejścia, wyjścia, operatory, instrukcja warunkowa if, pętla

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY OPERACYJNE. Białostocka. Politechnika. Wydział Elektryczny Katedra Elektrotechniki Teoretycznej i Metrologii

SYSTEMY OPERACYJNE. Białostocka. Politechnika. Wydział Elektryczny Katedra Elektrotechniki Teoretycznej i Metrologii 1987 1987 bez ś pliki obok z Politechnika Białostocka Wydział Elektryczny Katedra Elektrotechniki Teoretycznej i Metrologii Materiały pomocnicze do zaj przedmiotu SYSTEMY OPERACYJNE Kod przedmiotu: W02007

Bardziej szczegółowo

Programowanie obrabiarek CNC na przykładzie układu sterowania Sinumerik 810D/840D

Programowanie obrabiarek CNC na przykładzie układu sterowania Sinumerik 810D/840D Grzegorz Nikiel Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej Katedra Technologii Maszyn i Automatyzacji Programowanie obrabiarek CNC na przykładzie układu sterowania Sinumerik 810D/840D Bielsko-Biała

Bardziej szczegółowo

Polityka bezpieczestwa

Polityka bezpieczestwa Polityka bezpieczestwa 1 Wstp...1 2 PB techniki organizacyjne...3 2.1 Opracowanie planów i procedur działania...3 2.2 Okrelenie kompetencji i odpowiedzialnoci...4 2.3 Okrelenie specjalnych obszarów chronionych...4

Bardziej szczegółowo

Encyklopedia Nowych Technologii 1

Encyklopedia Nowych Technologii 1 Encyklopedia Nowych Technologii 1 P P2P (Peer-to-Peer) sie równorzdna; sie typu kady-z-kadym Model architektury sieciowej oparty na równowanoci wszystkich jej wzłów. W sieci P2P kady komputer dysponuje

Bardziej szczegółowo

Budowa słownika frekwencyjnego na bazie polskojzycznych stron internetowych

Budowa słownika frekwencyjnego na bazie polskojzycznych stron internetowych Katedra Automatyki Akademii Górniczo - Hutniczej Praca Dyplomowa Budowa słownika frekwencyjnego na bazie polskojzycznych stron internetowych Bartosz Zarzyczny pod kierunkiem: dr Adriana Horzyka Kraków,

Bardziej szczegółowo

Beniamin. Ponisza instrukcja dotyczy programu do wersji 1.4.180 włcznie. Nowe funkcjonalnoci kolejnych wersji, bd uwzgldniane w formie dodatku.

Beniamin. Ponisza instrukcja dotyczy programu do wersji 1.4.180 włcznie. Nowe funkcjonalnoci kolejnych wersji, bd uwzgldniane w formie dodatku. Beniamin Beniamin jest programem zapewniajcym bezpieczny dostp do zasobów sieci Internet. Blokuje dostp do stron, zgodnie z ustawieniami ustalonymi przez osob nadzorujc komputer oraz ogranicza dostp do

Bardziej szczegółowo

CZ I I FUNKCJE PROGRAMU

CZ I I FUNKCJE PROGRAMU CZ I I FUNKCJE PROGRAMU 10.10.2003 1 OPERACJE KSIGOWE Zamknicie miesica Za pomoc tej opcji moemy zamyka miesice ksigowe. Zgodnie z zasadami sztuki ksigowej po wprowadzeniu kompletnych danych za dany miesic

Bardziej szczegółowo

Algorytmy przetwarzania obrazów

Algorytmy przetwarzania obrazów Algorytmy przetwarzania obrazów i wstȩp do pracy z bibliotek a OpenCV Pod redakcj a: Ewarysta Rafajłowicza Wojciecha Rafajłowicza Andrzeja Rusieckiego Algorytmy przetwarzania obrazów i wstȩp do pracy

Bardziej szczegółowo

Programowanie w C i C++ BORLAND C++

Programowanie w C i C++ BORLAND C++ Programowanie w C i C++ BORLAND C++ - 1- Spis Treści Lekcja 1. Co o C i C++ każdy wiedzieć powinien. 3 Lekcja 2. Jak korzystać z kompilatora Borland C++? 8 Lekcja 3. Główne menu i inne elementy IDE. 11

Bardziej szczegółowo

Przykłady. rozdział IV

Przykłady. rozdział IV rozdział IV Przykłady W tym rozdziale przedstawione jest kilka przykładów, które moesz krok po kroku zrealizowa. Wprowadz ci one w podstawowe zagadnienia z zakresu rysowania, szkicowania, AutoCusor a i

Bardziej szczegółowo

przedsibiorstw i instytucji, s take obecne w milionach mieszka. Wykorzystywane s przy tym wszystkie moliwe sposoby przenoszenia informacji

przedsibiorstw i instytucji, s take obecne w milionach mieszka. Wykorzystywane s przy tym wszystkie moliwe sposoby przenoszenia informacji Rozdział 1 Czym jest Internet? Co mona w nim znale? Skd si wził? Jaki jest dzisiaj? Jak moe wyglda w przyszłoci? Internet w Polsce Budowa Internetu Jzyk Internetu, czyli protokół TCP/IP Czym s i jak rol

Bardziej szczegółowo