Rozdział 16. Wpływ innowacyjności na konkurencyjność przedsiębiorstw

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Rozdział 16. Wpływ innowacyjności na konkurencyjność przedsiębiorstw"

Transkrypt

1 Rozdział 16. Wpływ innowacyjności na konkurencyjność przedsiębiorstw Innowacje ujęcie teoretyczne Innowacje kojarzone są przez wielu z postępem i nowoczesnością, a ich dyfuzja do sfery praktycznego funkcjonowania przyczynia się w dużej mierze do rozwoju gospodarczego. Stanowią one najważniejszą siłę napędową rozwoju gospodarki, są bowiem specyficznymi narzędziami przedsiębiorczości. Przedsiębiorczość zaś wyrażająca się w ciągłym poszukiwaniu nowych koncepcji czynników wytwórczych, jest motorem postępu gospodarczego [J.Penc 1995, s.63]. Przedsiębiorstwa funkcjonujące na współczesnym, dynamicznie rozwijającym się rynku muszą cechować się innowacyjnością, efektywnością i elastycznością działań. Pojęcie innowacji 1 wprowadzone zostało do nauk ekonomicznych jeszcze w 1911 roku przez austriackiego ekonomistę J. Schumpetera i obejmowało pięć przypadków: 1. wprowadzenie nowego produktu, z jakim konsumenci nie mieli jeszcze do czynienia, lub nadanie nowych cech produktowi; 2. wprowadzenie nowej metody produkcji jeszcze praktycznie nie wypróbowanej w danej dziedzinie przemysłu; 1 W potocznym rozumieniu innowacja oznacza coś nowego i innego od dotychczasowych rozwiązań; kojarzy się z potrzebną zmianą na lepsze. Słowo to pochodzi od łacińskiego innovatio czyli odnowienie [Janasz, Kozioł, 2007]. 1

2 3. otwarcie nowego rynku, czyli takiego na którym dany rodzaj krajowego przemysłu uprzednio nie działał i to bez względu, czy rynek istniał wcześniej, czy nie; 4. zdobycie nowego źródła surowców lub półfabrykatów niezależnie od tego, czy źródło to już istniało, czy też musiało być dopiero stworzone; 5. wprowadzenie nowej struktury organizacji jakiegoś przemysłu, np. stworzenie monopolu bądź jego złamanie [Schumpeter, 1960, 104]. Klasyczne, Schumpeterowskie ujęcie innowacji stanowiło punkt wyjścia do dalszych rozważań dotyczących znaczenia innowacyjności w gospodarce. Wraz ze zmieniającą się strukturą i rolą przemysłu koncepcja innowacyjności ewoluowała. Ph. Kotler traktując innowację z perspektywy marketingu, zdefiniował ją jako dobro, usługę lub pomysł, postrzegane przez kogoś jako nowe. Sam pomysł mógł już istnieć od dawna, jednak stanowił innowację dla osoby postrzegającej go jako nowy [Kotler, 1994]. Podobnie szerokie ujęcie reprezentował P. Drucker dopuszczając traktowanie jako innowacji każdej nowości. Jego zdaniem innowacja nie musi być techniczna, nie musi być nawet czymś materialnym. W tym ujęciu innowacja jest w większym stopniu terminem ekonomicznym lub społecznym niż czysto technicznym [P.F. Drucker 1992, s.28; W. Giergiel 2010, s ]. R.W. Griffin określił innowacją jako kierowany wysiłek organizacji na rzecz opanowania nowych produktów i usług lub nowych zastosowań produktów i usług już istniejących na rynku [Griffin, 1996]. M.E. Porter z kolei poszerza pojęcie innowacji o ulepszenia technologiczne, lepsze metody oraz sposoby wykonywania danej rzeczy. Mogą to być również zmiany 2

3 produktu lub procesu, nowe podejście do marketingu, nowe formy dystrybucji [Porter, 1990; Szymańska, 2012]. W literaturze przedmiotu odnaleźć można wiele sposobów klasyfikacji innowacji przyjmując różne kryteria np. kryterium źródeł pochodzenia innowacji, oryginalności, zakresu, czy skali, w jakiej zachodzą zmiany. Zgodnie z Podręcznikiem Oslo (Oslo Mannual wydany przez Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju OECD), którym przyjęto kryterium przedmiotowe wyróżnia się cztery podstawowe typy innowacji: innowacje procesowe, innowacje produktowe, innowacje marketingowe oraz innowacje organizacyjne [Podręcznik Oslo, s.49] Innowacyjność przedsiębiorstwa a jego konkurencyjność na rynku Zasadniczym celem wdrażania innowacji w przedsiębiorstwach jest dążenie do osiągnięcia przewagi konkurencyjnej na rynku. Proces stałego doskonalenia systemu zarządzania przedsiębiorstwem wskazuje na szeroki zakres działań, które należy podjąć, aby osiągnąć poziom konkurencyjności, pozwalający zająć silną pozycję na rynku [Grudzewski, Hejduk, 2004]. Wymaga to zastosowania różnorodnych koncepcji, metod czy technik organizacji i zarządzania przedsiębiorstwem. Obok tych znanych, pojawiają się również nowe koncepcje takie jak np. zarządzanie wiedzą, zarządzanie innowacjami, zarządzanie technologiami, czy zarządzanie procesowe. Owa różnorodność oraz szeroki wieloprzekrojowy charakter koncepcji zarządzania umożliwia lepsze opracowanie sposobów realizacji 3

4 przyjętych strategii rozwojowych. Jest to szczególnie istotne z uwagi na fakt, iż przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa poszukuje się w różnych obszarach funkcjonowania przedsiębiorstwa, np.: w obszarze marketingu dobór nowoczesnych, odpowiednio dobranych narzędzi umożliwiających komercjalizowanie nowych produktów, kształtowanie kanałów dystrybucji i relacji z klientami, w obszarze produkcji wykorzystywanie metod wspomagających uruchamianie nowej produkcji, sterowanie produkcją oraz samą produkcję, w obszarze logistyki kształtowanie łańcuchów dostaw, kreowanie systemów logistycznej obsługi klienta, implementacja nowoczesnych systemów informatycznych usprawniających współpracę i komunikowanie się z klientami i dostawcami, w obszarze badań i rozwoju wykorzystywanie narzędzi wspomagających prace przygotowawcze i rozwojowe, w obszarze zarządzania kadrami stosowanie metod wspomagających właściwy dobór pracowników, ich rozwój, kształtowanie ścieżek rozwoju zawodowego, motywowanie, ocenianie [Pałucha, 2008, Szymańska, 2012]. Jednocześnie zwraca się szczególną uwagę na potrzebę sprawnego zarządzania procesami implementacji innowacji. Organizacje innowacyjne muszą cechować się zdolnością do sprawnego wprowadzania nowych produktów, technologii oraz metod organizacji, kluczowych w realizacji zmieniających się celów rozwojowych [J. Bogdaniecko 2004]. Zdaniem P.F. Druckera [P.F. Drucker, 1992] organizacja musi stworzyć odpowiedni klimat dla innowacji, śledzić 4

5 efektywność podejmowanych działań, dokonać modyfikacji struktury organizacyjnej, wypracować system zachęty do zmian. Organizacja jest zdolna do wdrażania innowacji, jeśli posiada wystarczające zasoby i wewnętrzną strukturę sprzyjającą kreowaniu innowacji. Efektem jest tworzenie się kultury innowacyjnej. W jej ramach strategie, struktury, procesy, instrumenty, cały system wartości i zachowania kierownictwa organizacji są ukierunkowane na wspieranie innowacji. Wielkość organizacji Złożoność i zasoby organizacji Elastyczność Centralizacja Kontakty z otoczeniem, w tym z nauką Zdolność organizacji do innowacji Skłonność organizacji do innowacji Liczba i jakość innowacji Pozycja konkurencyjna Inne czynniki wpływające na pozycję konkurencyjną Rys Uwarunkowania zdolności i skłonności organizacji do innowacji Źródło: [Targalski 2008, s.20]. Zdolność do innowacji dowodzi, że przedsiębiorstwo dysponuje odpowiednimi zasobami i strukturą, i może wdrażać innowacje. 5

6 Natomiast skłonność przedsiębiorstwa do innowacji oznacza, że przedsiębiorstwo to chce wdrażać innowacje. Determinowana jest ona w dużym stopniu przez wpływy otoczenia i temperament organizacji (rys.16.1.). Skłonność przedsiębiorstwa do innowacji wyznacza klimat wokół inwestycji, będący efektem wcześniejszych doświadczeń, poziomem stabilności organizacji, stopniem niepewności, zaufania, stylem kierowania czy komunikowania się. Skłonność do innowacji wyraża się zainteresowaniem zmianami i wynika ze zrozumienia istoty i konieczności zmian. Wrażliwość przedsiębiorstwa na innowacje jest funkcją związku owych innowacji z potrzebami danej jednostki organizacyjnej [March, Simon, 1964; Targalski 2008 s.19-20] Ewolucja modeli procesu innowacyjnego Rozwój techniki i technologii informacyjnej ma swoje bezpośrednie przełożenie na zmiany w procesach innowacyjnych. Obserwuje się ewolucję modeli innowacyjnych poczynając od modeli liniowych opartych na teorii Schumpetera do tych współczesnych, opartych na nowych koncepcjach innowacyjnych uwzględniających zmienne i burzliwe otoczenie, postęp techniczny i globalizację. Na początku lat 90-tych XX wieku R. Rothwell rozpoznał pięć generacji modeli innowacji, które wystąpiły do tego czasu [Janasz, 2006; Janasz, Kozioł 2007, s.86]. Tabela przedstawia ogólną charakterystykę owych generacji. 6

7 Tab Pięć generacji modeli innowacji R. Rothwella Generacja Pierwsza/druga Trzecia Czwarta Podstawowe cechy Prosty model linowy model podażowy, model popytowy Model powiązany zakłada interakcję różnych elementów oraz sprzężenia zwrotne informacji Model równoległy-integracja wewnątrz firmy oraz współpraca z dostawcami i odbiorcami, akcent kładziony na powiązania i alianse Piąta System zintegrowany oparty na sieciowych powiązaniach elastyczny, oparty na systemie odpowiedzi powiązanej z konsumentem, innowacja ciągła Źródło: [Rothwell 1992; Janasz, 2007, s. 86]. Pierwsza generacja modeli innowacyjnych to modele liniowe składające się z ciągu wyraźnie określonych, chronologicznie następujących po sobie etapów. Koncepcja ta dominowała w latach Wymienia się tu dwie podstawowe grupy: popytowe (market - pull) i podażowe (technology - push) teorie innowacji. Rys Podażowy liniowy model innowacyjny Badania podstawowe Badania stosowane Wdrożenie Marketing Źródło: [Janasz, Kozioł 2007, s.87; Rothwell, Gardiner 1983] Podział na czynniki popytowe i podażowe ma charakter funkcjonalny. Teorie podażowe, odwołujące się do Schumpetera, przyjmują, że podaż innowacji jest określana przez stan wiedzy i skłonność autonomicznych badaczy do poszukiwań. Ten typ modelu podkreśla przyczynową rolę postępu naukowo-technicznego (odkrycia, wynalazki) i ma ogólnie charakter liniowy, określany jako model innowacji pchanej przez naukę (rys ). 7

8 W drugiej grupie teorii istotne jest twierdzenie, że innowacje są rezultatem popytu. W latach sześćdziesiątych na Zachodzie zaczęto stopniowo odchodzić od twierdzenia, że postęp techniczny jest autonomiczny. Ten rodzaj modelu innowacji, traktowany jako reakcja na rozpoznanie potrzeby rynkowej, bywa określany modelem ciągnionym przez rynek (rys ). Rys Popytowy liniowy model innowacyjny Potrzeba rynkowa Prace rozwojowe Wdrożenie Sprzedaż Źródło: [Janasz, Kozioł 2007, s.87; Rothwell, Gardiner 1983] Przed wykorzystaniem tego modelu podmioty decyzyjne muszą odpowiedzieć na pytania: kto dofinansuje badania o charakterze podstawowym, kto potrzebuje prac badawczo- rozwojowych (B + R), jak ma wyglądać dystrybucja wszelkiej informacji naukowej. Model popytowo-podażowy (model integratywny), łączący obie szkoły, gwarantuje właściwą podaż innowacji kształtowaną przez popyt zgłaszany ze strony rynku. Istotną rolę odgrywa tu podmiot gospodarujący kojarzący ze sobą potrzeby rynku z myśliwością technologiczną. Innowacja, aby się pojawiać i uzyskać powodzenie, musi spełniać zarówno warunki możliwości technologicznej, jak również handlowej atrakcyjności. Począwszy od lat 80-tych XX wieku stopniowo zaczęto zastępować modele liniowe modelami złożonymi (nieliniowymi). Modele te znacznie lepiej ujmowały wielokierunkowe sprzężenia zachodzące między nauką, produkcją i rynkiem. Dynamiczne modele inteakcyjne procesu 8

9 innowacyjnego obejmują innowacje jako wynik sprzężenia zwrotnego między możliwościami technicznymi generowanymi przez naukę i potrzebami zgłaszanymi przez rynek, jak również efekt sprzężeń między nauką i techniką a działaniami wdrożeniowymi wewnątrz przedsiębiorstwa [Janasz, Kozioł 2007, s.91; Wiśniewska 2004]. Modele te uwzględniają złożoność procesu innowacyjnego, jak również konieczność częstego powrotu do etapów wcześniejszych Wiąże się to z występowaniem licznych sprzężeń zwrotnych pomiędzy poszczególnymi elementami procesu innowacyjnego w okresie powstawania i dyfuzji innowacji. Poprzez projektowanie interakcyjnego modelu innowacji uwypukla się fakt dostrzeżenia w konkurencyjnej gospodarce nowej szansy rynkowej lub nowego produktu. Wśród modeli integratywnych wymienić można np. model sprzężeniowy R. Rothwella i W. Zegvelda oraz model sprzężeń zwrotnych i interakcji Kline a i Rosenberga, zwany modelem związanego łańcucha 2. Model sprzężeniowy uwzględnia wewnętrzne i zewnętrzne powiązania. Nacisk kładziony jest tu głównie na projektowanie inżynieryjne, sprzężenia zwrotne zachodzące między technologicznymi i rynkowymi fazami innowacji, jak również relacje zachodzące pomiędzy sferą B+R, produkcją i marketingiem a także między firmami i instytucjami. Schemat sprzężeniowego modelu procesu innowacyjnego przedstawiono na rysunku Natomiast model związanego łańcucha prezentuje aktywność innowacyjną organizacji w kategoriach interakcji między zapotrzebowaniem i szansami, które kreuje rynek a bazą naukowo- 2 Szerzej na temat modeli w: [Janasz, Kozioł 2007, s.91-93]. 9

10 techniczną i realnymi możliwościami przedsiębiorstwa. Podstawowym elementem tego modelu jest zakumulowana wiedza. Rys Sprzężony model procesu innowacyjnego Osiągnięcia naukowe i technologiczne Zaawansowanie społeczne Technologia pcha Idea B+R Produkcja Marketing Komercjalizacja produktu Rynek pcha Potrzeby społeczne i rynkowe Źródło: [Janasz, Kozioł 2007, s.87; Niedzielski, Rychlik 2006, s. 46; Rothwell, Zegveld 1985] W latach 90-tych XX wieku zasadniczą rolę w procesie innowacyjnym zaczęły odgrywać czynniki rynkowe. Model innowacji zaczął przyjmować postać sieci uwzględniającej pierwotne i wtórne sprężenia między elementami modelu [Marciniak 2000, s.38-39]. Do rozwoju modeli sieciowych przyczynił się przede wszystkim rozwój informatyki, nowoczesnych metod zarządzania organizacją oraz wzrastająca liczba porozumień poziomych i pionowych między przedsiębiorstwami. Nowoczesne modele przedstawiają innowacje w postaci zintegrowanego procesu działalności w różnych obszarach funkcjonowania organizacji. Uwzględniają one wykorzystanie nowoczesnych technologii, zwłaszcza technologii informatycznych, w kreowaniu innowacji. Modele te ujmują proces innowacyjny w sposób 10

11 bardzo wyspecjalizowany i zindywidualizowany w odniesieniu do potrzeb konkretnego przedsiębiorstwa, a nawet jednorazowej potrzeby Znaczenie innowacji w rozwoju przedsiębiorstw sektora MŚP w Polsce Małe i średnie przedsiębiorstwa stanowią 99,8% wszystkich aktywnych firm w Polsce. W związku z powyższym ich stan i perspektywy rozwoju w znacznym stopniu odzwierciedlają potencjał przedsiębiorczości polskiego społeczeństwa. Należy jednak pamiętać, że firmy tworzące sektor MŚP, (a w szczególności mikroprzedsiębiorstwa), charakteryzują się znacznie słabszą kondycją ekonomiczno-finansową w porównaniu do dużych przedsiębiorstw. Świadczy o tym np. wartość nakładów inwestycyjnych przypadających na jednego zatrudnionego. Organizacje te również silniej niż większe przedsiębiorstwa, odczuwają bariery związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Dlatego też zwiększenie stopnia innowacyjności małych i średnich przedsiębiorstw, stanowiące konieczny warunek ich konkurencyjności i utrzymania dobrej pozycji rynkowej to główny kierunek działań dla większości podmiotów sektora MŚP. W bardziej szczegółowym ujęciu oznacza to konieczność podniesienia poziomu aktywności MŚP w takich obszarach działalności jak: pozyskiwanie innowacji, zarządzanie innowacjami, ochrona innowacji, rozpowszechnianie innowacji, również poprzez ich komercjalizację. Aktywność innowacyjna przedsiębiorstw obejmuje przede wszystkim innowacje produktowe, procesowe, organizacyjne i marketingowe. Przy czym ok. 21% ogółu przedsiębiorstw stanowią przedsiębiorstwa, które wdrożyły innowacje produktowe lub procesowe. 11

12 Natomiast ok. 20% ogółu przedsiębiorstw to organizacje, które dokonały implementacji innowacji organizacyjnych lub marketingowych [Pieńkowska, 2010, s.80]. Wyniki badań przedstawione w Tab dowodzą, iż innowacje najczęściej wprowadzane są przez duże przedsiębiorstwa, a zdecydowanie najrzadziej przez małe. Prawidłowość ta odnosi się zarówno do przemysłu, przetwórstwa przemysłowego jak i usług.. Tab Przedsiębiorstwa, które wprowadziły innowacje w latach wg klasy wielkości Wyszczególnienie Przedsiębiorstwa o liczbie pracujących (w %) Powyżej 249 Innowacje produktowe lub procesowe 14,6 32,7 60,7 Innowacje organizacyjne 9,0 19,8 43,7 Innowacje marketingowe 10,9 17,4 33,2 Źródło: Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach Notatka GUS Dane dotyczą podmiotów gospodarczych, w których liczba pracujących przekracza 9 osób [Pieńkowska, 2010, s.80]. Istotne jest poznanie źródeł innowacji. Przyjmując za podstawę klasyfikacji źródeł innowacji relacje między producentem a nabywcą wyróżnić można: podażowe źródła innowacji (tworzone przez naukę, bez względu na to czy jest obecnie na nie zapotrzebowanie) i popytowe źródła innowacji (powstające jako reakcja na konkretne zapotrzebowanie przedsiębiorstw i rynku). Dokonując podziału źródeł innowacji z perspektywy przedsiębiorstwa wyróżnić można źródła występujące w jego wnętrzu 12

13 oraz takie, które występują w jego otoczeniu. Zgodnie z danymi zawartymi w Raporcie o innowacyjności gospodarki Polski 3 [2009, s.65-66] główne wewnętrzne źródło innowacji stanowią właściciele przedsiębiorstw (w 64,3% badanych firm sektora MŚP) oraz zarząd i kierownictwo (w 47,6% badanych firm sektora MŚP). Innym wewnętrznym źródłem impulsów rozwojowych są również własna działalność badawczo rozwojowa (16,7%), informacje od własnych służb marketingowych (14,3%) kreatywni pracownicy, czy opracowania wykonywane przez wewnętrzne komórki organizacyjne. Zewnętrze źródła impulsów rozwojowych to przede wszystkim klienci (dla 45,2% badanych firm), Targi i wystawy (16,7%) czy konferencje, seminaria szkolenia (11,9%) [Giergiel, 2010, ]. Wyniki badań zamieszczone w Raporcie wskazują, że dominujące znaczenie w kreowaniu innowacyjności w sektorze MŚP odgrywają wewnętrzne czynniki i zasoby przedsiębiorstw. Natomiast zdecydowanie najsłabszym oddziaływaniem w sferze stymulowania możliwości rozwojowych przedsiębiorstw cechują się instytucyjne formy wspierania ich rozwoju takie jak: instytucje reprezentujące biznes, instytucje naukowo-badawcze, agencje i instytucje rządowe, instytucje wspierające działalność innowacyjną oraz firmy doradcze [Martin, 2010, s.65-66]. 3 W opracowaniu przedstawiono wyniki badań prowadzonych w ramach projektu szkoleniowo-doradczego Akademia Innowacji i Venture Capital. Badaniom poddano 247 małych i średnich przedsiębiorstw reprezentujących podwyższony potencjał innowacyjny pochodzących przede wszystkim z wiodących aglomeracji miejskich zlokalizowanych na terenie całego kraju, w których funkcjonują czołowe ośrodki akademickie [Martin, 2010, s ]. 13

14 Tab Główne źródła impulsów rozwojowych Lp. Źródło impulsów rozwojowych Liczba firm Źródła wewnętrzne 1. Właściciele firmy 64,3 2. Zarząd /kierownictwo firmy 47,6 3. Własna działalność badawczo-rozwojowa 16,7 4. Informacje od własnych służb marketingowych 14,3 Zewnętrzne źródła innowacji 5. Klienci 45,2 6. Konkurencja 33,3 7. Targi wystawy 16,7 8. Konferencje seminaria szkolenia 11,9 9. Kooperanci 9,5 10. Dostawcy 7,1 11. Instytucje naukowo-badawcze 7,1 12. Fachowe czasopisma 7,1 13. Firmy doradcze 4,8 14. Agencje i instytucje rządowe 4,8 15. Instytucje wspierające działalność innowacyjną 2,5 16. Instytucje reprezentujące biznes 2,4 17. Informacje patentowe 2,3 wskazujących źródło (w %) * * Dane zamieszczone w tabeli odnoszą się do wyników badań prowadzonych w sektorze MŚP Źródło: [Martin, 2010, s.66] Wyniki badań wskazały na dodatnią korelację między znaczeniem oddziaływania takich źródeł innowacji jak zarząd /kierownictwo firmy, własna działalność badawczo-rozwojowa, targi i wystawy a wielkością 14

15 firmy. Oznacza to, iż wraz ze wzrostem wielkości firmy ich znaczenie jako źródeł impulsów rozwojowych w badanych MŚP rośnie w sposób istotny statystycznie. Podobną zależność zaobserwowano między wiekiem firmy a konkurencją i firmami doradczymi. Diagnoza głównych przedsięwzięć podejmowanych przez przedsiębiorstwa w okresie ostatnich trzech lat wykazała, że przedsiębiorcy koncentrowali swoje działania przede wszystkim na zwiększeniu udziału w rynku. Niemal 67% badanych firm wybrało właśnie tą odpowiedź. W przypadku nieco ponad 40% badanych firm głównym celem ich działań było wprowadzenie dodatkowego asortymentu wyrobów. Dotarcie do nowego rynku krajowego stanowiło główny cel działań w przypadku 31%, zaś dotarcie do nowego rynku zagranicznego prawie 24% firm. Natomiast sprostanie wymogom ochrony środowiska jako główny cel działań wybrało zaledwie niecałe 5% badanych przedsiębiorstw (tab.17.3.). Podsumowując ten wątek rozważań można powiedzieć, że w grupie badanych firm dominujące znaczenie miały wewnętrzne źródła impulsów rozwojowych. Analizując zewnętrzne źródła innowacji dużą wagę odgrywaną natomiast klienci i kontrahenci badanych organizacji. Główne zadania stawiane sobie za cel przez badane firmy to ekspansja rynkowa, wprowadzanie dodatkowego asortymentu wyrobów oraz dotarcie do nowego rynku. 15

16 Tab Główne cele podejmowanych przez przedsiębiorstwa przedsięwzięć rozwojowych (w latach ) Lp. Cele działań Liczba firm 1. Zwiększenie udziału w rynku 66,7 2. Wprowadzenie dodatkowego asortymentu wyrobów 40,5 3. Dotarcie do nowego rynku krajowego 31,0 4. Zwiększenie głównego asortymentu wyrobów 26,2 5. Zdobycie nowego rynku zagranicznego 23,8 6. Poprawa jakości wyrobów 19,0 7. Sprostanie standardom i normom UE 19,0 8. Zastąpienie istniejących wyrobów nowymi 14,3 9. Utrzymanie udziału w rynku 14,3 10. Obniżenie kosztów produkcji 11,9 11. Poprawa warunków pracy 11,9 12. Wymogi ochrony środowiska 4,8 wskazujących cel (w%) * * Dane zamieszczone w tabeli odnoszą się do wyników badań prowadzonych w sektorze MŚP Źródło: [Martin, 2010, s.68] User-driven innowation (UDI) popytowe podejście do innowacji Jako podstawowe siły napędowe innowacji można z pewnością wymienić dążenie do obniżania kosztów i cen, zwiększanie nakładów na prace badawcze oraz technologie bezpośrednio powiązane z intensywnym korzystaniem z wiedzy, łączenie sfery nauki z przemysłem 16

17 i komercjalizację wyników badań. FORA 4 jednostka badawcza wykonująca badania dla duńskiego Ministerstwa Gospodarki i Spraw Biznesu (Danish Ministry of Economics and Business Affair) w roku 2003 zaproponowała typologię form innowacyjności dzieląc ją na trzy główne kategorie (tab.16.4.): badawcze podejście do innowacji (research-driven innowation), popytowe podejście do innowacji (userdriven innowation), oraz kosztowe podejście do innowacji (cost drivern innowation) [http://www.eurofound.europa.eu; Understanding 2006, s.9]. Tab Podejścia do innowacji Podejścia: Obszar działań Przykłady Badania/ Wiedza, powiązania między sferą Nowe farmaceutyki technologia badawczą a przemysłową, systemy mobilne firmy komercjalizacja wyników badań Ericsson Koszty / cena Wydajność kosztowa Wdrożenie ERP (Enterprise Resource Planning Planowanie Zasobów Przedsiębiorstwa) w systemach logistycznych Potrzeby konsumenta Lepsze zrozumienie i realizacja ujawnionych i ukrytych potrzeb konsumentów, skomercjalizowane rozwiązania ulepszane przez użytkowników Źródło: [Understanding 2006, s.10] outsourcing Swiffer mop (Procter &Gamble) Lego Mindstorms seria łącząca klocki z czujnikami elektronicznymi Przedsiębiorstwa mogą stosować jeden lub kilka spośród wymienionych powyżej sposobów kreowania innowacyjności. Polityka innowacyjności koncentruje się również na wspieraniu badawczego podejścia do innowacji ( po przez np. granty, bodźce podatkowe, B+R, inkubatory oraz uniwersyteckie programy spin-off, inwestycje w 4 Jednostka podlegająca Duńskiemu Urzędowi Przedsiębiorczości i Budownictwa. 17

18 edukację w obszarach technicznych). Obecnie staje się oczywistym, że naukowcy, inżynierowie oraz inni profesjonaliści posiadający dużą wiedzę nie przyczyniają się bezpośrednio do uzyskiwania wysokiego poziomu innowacyjności. Koniecznym jest uwzględnienie również innych aspektów. Przede wszystkim należy skoncentrować swoją uwagę na konsumenta produkować i sprzedawać to, czego oczekuje konsument. W nowym podejściu do innowacyjności w podejściu popytowym wyróżnić można dwa nurty (Tab. 16.5): metodę głosu masowego nabywcy oraz metodę wiodącego prym użytkownika 5. Tab Cel i miejsce powstania user-driven innowation (UDI) Cel i miejsce UDI Metoda głosu masowego nabywcy Cel procesu innowacji Identyfikacja potrzeb i oczekiwań użytkowników Miejsce powstania Wewnątrz organizacji, innowacji często ze wsparciem zewnętrznym Źródło: [Burzyński, s.4] Metoda wiodącego prym użytkownika Identyfikacja rozwiązań Na zewnątrz organizacji W koncepcji głosu masowego nabywcy przedsiębiorstwo jest odpowiedzialne za kreowanie i wdrażanie innowacji natomiast nabywca jest jedynie jej odbiorcą. Natomiast w metodzie wiodącego prym użytkownika, rola użytkownika nie ogranicza się jedynie do zgłaszania opinii na temat projektów wykonanych przez specjalistów określonego przedsiębiorstwa, ale ewoluuje w kierunku kreowania własnych 5 Opisane nurty User-driven innowation (UDI) są efektem badań akademickich oraz praktycznych doświadczeń takich naukowców jak m.in. David Kelley, Tim Brown oraz Eric von Hippel. 18

19 pomysłów innowacji samodzielnie lub we współpracy z organizacją [Burzyński, s.4-5]. Koncepcje te dokładniej scharakteryzowano w tabeli zestawiając je z tradycyjnym podejściem do innowacyjności. Tabela Porównanie tradycyjnego podejścia do innowacji oraz metod popytowego podejścia do innowacji Cel procesu Miejsce innowacji Metoda / proces Tradycyjny rozwój produktu i metody marketingowe W przedsiębiorstwie -segmentacja, statystyki, badania ankietowe (pytanie konsumentów o ich potrzeby) - prototypy - grupy testowe Metody popytowego podejścia do innowacji (user-driven innowation) Metody głosu masowego konsumenta Metody użytkownika wiodącego (voice of Customer design thinking) (lead users) identyfikacja potrzeb konsumenta W przedsiębiorstwie (zazwyczaj z zewnętrznym wsparciem konsultingowym) Koncentracja na Strategiczne produkcie (Product- wykorzystanie Focused) (Strategic Usage) - obserwacja Organizowanie (identyfikacja pracy w nowy ujawnionych i sposób: ukrytych potrzeb) - dostarczanie - burza mózgów w konsumentom i celu pracownikom zidentyfikowania nowych potrzeb doświadczeń gdy konsumentów następuje - prototypy / - rozwój rozwiązania o wielu infrastruktury oraz alternatywach zdolności wzrostu - wielokrotne wspiera testowanie i innowacyjność wdrażanie Identyfikacja rozwiązań Na zewnątrz przedsiębiorstwa Wspólne kreowanie, masowa kustomeryzacja (Co-invetion ; Mass Customization) Użytkownicy wiodący napędzają innowacje (Leader-users drives Innovation) użytkownicy wiodący opracowują prototypy produktów i testują spontanicznie lub firmy wyznaczają liderów wiodących (poszukiwanie różnych dziedzin) - liderzy wiodący powiązani w ramach sieci tworzą i testują różne rozwiązania Przykłady P &G, HP Intel, Electrolux Adidas, Lego Microsoft, 3M Komentarz - wysoka innowacyjność hit rate - szybsze i mniej kosztowne niż tradycyjne metody innowacyjności (nie udowodnione jeszcze naukowo) - wysoka innowacyjność hit rate (jako skomercjalizowane rozwiązania rozwinięte przez użytkowników wiodących) - szybszy i mniej kosztowny proces - (użytkowanie strategiczne - strategic osage) - wymaga samofinansowania przez wymaga nowych umiejętności, przesunięć rozpoznanych użytkowników wiodących zasobów oraz inwestycji w zmiany oraz powiązanych baz konsumenckich orgabnizacyjne - demokratyzacja innowacji (democratizing innovation) oznacza, że przedsiębiorstwo staje się partnerem użytkownika i rezygnuje z kontroli Źródło: [Understanding 2006, s.13]. Należy również zwrócić uwagę na cechy popytowego podejścia do innowacyjności, które odróżniają ten rodzaj innowacyjności od innych jej rodzajów. Należy tu wymienić przede wszystkim: 19

20 koncentrację działań na konsumencie w przeciwieństwie do podejścia technologicznego (a strategic focus on consumer pull vs. technology push) produkowanie tego, co można sprzedać, nie zaś sprzedawanie tego co się wyprodukuje podnoszenie wartości dochodów w przeciwieństwie do działań polegających na cięciu kosztów (revenue-enhancing activities vs. cost-cutting activities) zaangażowanie w lepsze zrozumienie oczekiwań konsumentów oraz wdrażanie rozwiązań, które lepiej spełniają ich potrzeby (często rezultatem jest ulepszenie sposobu prezentacji produktów) wykorzystywanie różnorodnych umiejętności oraz sposobów postrzegania procesu innowacyjności (use of multiple skills and perspectives in the innovation process) połączenie zarówno umiejętności technicznych czy biznesowych jak również elementów etnologii, antropologii czy projektowania oraz innych dyscyplin naukowych w kreowaniu innowacji (również wiedzy użytkowników pokrewnych obszarów przemysłu) bardziej bezpośrednie zaangażowanie użytkowników/ konsumentów w proces innowacyjny (more direct involvement of the user/consumer in the innovation process) zarówno poprzez obserwowanie procesów, odpowiednie zestawy narzędzi, panele użytkowników, jak również samodzielne projektowanie określonych produktów wymaganie otwartego i współpracującego środowiska biznesowego (requirements for an open and collaborative business environment) środowisko to musi również posiadać bardziej elastyczną strukturę, która umożliwi podniesienie 20

21 poziomu użytkowania otwartego oprogramowania ( opensource ) oraz metod łączących wiele dyscyplin [Understanding 2006, s.12] Zainteresowanie innowacjami Badania dotyczące innowacyjności odnoszą się zazwyczaj do relacji między przedsiębiorstwami, wyższymi uczelniami oraz instytucjami otoczenia biznesowego. Warto również zwrócić uwagę na wyniki badań mające na celu analizę poglądów bezpośrednich użytkowników dóbr i usług innowacyjnych. Badania przeprowadzone zostały w dwudziestu pięciu krajach Unii Europejskiej [Burzyński, s. 6-7]. W każdym z badanych krajów około 1000 respondentów określało stopień swojego zainteresowania innowacjami. Należy tu zwrócić uwagę, że prowadzący badania poprzez pojęcie wyroby lub usługi innowacyjne rozumieli wyroby lub usługi całkowicie nowe lub ulepszone (Rys.17.5.). Zebrane wyniki badań wskazują, że nieco ponad połowa mieszkańców badanych krajów Unii Europejskiej (57%) jest w dużym stopniu zainteresowana produktami lub usługami innowacyjnymi. Należy tu zwrócić uwagę, że zainteresowanie to określane jest jak ciekawość (niezobowiązująco), nie zaś chęć nabycia. Studenci stanowią grupę najbardziej zainteresowaną innowacjami (75% badanej grupy respondentów). Następne grupy, w nieco mniejszym stopniu interesujące się innowacjami, to menedżerowie i inni pracownicy koncepcyjni (70%) oraz osoby pracujące na własny rachunek (64%). Grupą najmniej zainteresowaną innowacjami okazali się emeryci. Zaledwie 39% procent emerytów zadeklarowało, że w dużym stopniu są zainteresowani innowacjami. 21

Dlaczego warto wykorzystywać popytowe podejście do tworzenia innowacji?

Dlaczego warto wykorzystywać popytowe podejście do tworzenia innowacji? 2012 Dlaczego warto wykorzystywać popytowe podejście do tworzenia innowacji? Wnioski ze spotkań Klubu Innowacyjnych Przedsiębiorstw Dlaczego warto wykorzystywać popytowe podejście do tworzenia innowacji?

Bardziej szczegółowo

Wpływ barier na zakres współpracy przedsiębiorstw ze sferą B+R i ich implikacje dla rozwoju innowacji w Polsce. Aneta Sokół 1

Wpływ barier na zakres współpracy przedsiębiorstw ze sferą B+R i ich implikacje dla rozwoju innowacji w Polsce. Aneta Sokół 1 Wpływ barier na zakres współpracy przedsiębiorstw ze sferą B+R i ich implikacje dla rozwoju innowacji w Polsce. Aneta Sokół 1 Streszczenie: We współczesnej teorii innowacji dominuje podejście systemowe.

Bardziej szczegółowo

Współpraca nauki i biznesu

Współpraca nauki i biznesu 2013 Współpraca nauki i biznesu Doświadczenia i dobre praktyki wybranych projektów w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 2013 Współpraca nauki i biznesu. Doświadczenia i dobre

Bardziej szczegółowo

Monografie i Studia Instytutu Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego Ewaluacja i audyt w projektach, organizacjach i politykach publicznych

Monografie i Studia Instytutu Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego Ewaluacja i audyt w projektach, organizacjach i politykach publicznych Monografie i Studia Instytutu Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego Ewaluacja i audyt w projektach, organizacjach i politykach publicznych Redakcja naukowa Joanna Kołodziejczyk Instytut Spraw

Bardziej szczegółowo

2012 Innowacje popytowe, czyli jak tworzy się współczesne innowacje

2012 Innowacje popytowe, czyli jak tworzy się współczesne innowacje 2012 Innowacje popytowe, czyli jak tworzy się współczesne innowacje Małgorzata Baran Agata Ostrowska Wojciech Pander Innowacje popytowe, czyli jak tworzy się współczesne innowacje Małgorzata Baran Agata

Bardziej szczegółowo

ZMIANY STRATEGII MARKETINGOWYCH W DOBIE SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO

ZMIANY STRATEGII MARKETINGOWYCH W DOBIE SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO ZMIANY STRATEGII MARKETINGOWYCH W DOBIE SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO prof. nadzw. dr hab. Mirosława Pluta-Olearnik Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu Wprowadzenie Problematyka niniejszego artykułu obejmuje

Bardziej szczegółowo

JAK WDRAŻAĆ INNOWACJE TECHNOLOGICZNE W FIRMIE. poradnik dla przedsiębiorców

JAK WDRAŻAĆ INNOWACJE TECHNOLOGICZNE W FIRMIE. poradnik dla przedsiębiorców JAK WDRAŻAĆ INNOWACJE TECHNOLOGICZNE W FIRMIE poradnik dla przedsiębiorców Warszawa, 2005 Autorzy: prof. zw. dr hab. Alicja Sosnowska dr Stanisław Łobejko dr Anna Kłopotek dr Jakub Brdulak Anna Rutkowska-Brdulak

Bardziej szczegółowo

Spacerkiem po innowacjach II

Spacerkiem po innowacjach II Spacerkiem po innowacjach II Szanowni Państwo, Innowacje to bez wątpienia jeden z ważniejszych czynników warunkujących wzrost gospodarczy regionów. We współczesnym świecie zdolność do tworzenia oraz przyjmowania

Bardziej szczegółowo

KOMERCJALIZACJA WYNIKÓW BADAŃ NAUKOWYCH PRAKTYCZNY PORADNIK DLA NAUKOWCÓW

KOMERCJALIZACJA WYNIKÓW BADAŃ NAUKOWYCH PRAKTYCZNY PORADNIK DLA NAUKOWCÓW KOMERCJALIZACJA WYNIKÓW BADAŃ NAUKOWYCH PRAKTYCZNY PORADNIK DLA NAUKOWCÓW Opracowanie merytoryczne i druk podręcznika współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA MARKETINGOWA KLASTRA SPAWALNICZEGO KLASTAL

STRATEGIA MARKETINGOWA KLASTRA SPAWALNICZEGO KLASTAL STRATEGIA MARKETINGOWA KLASTRA SPAWALNICZEGO KLASTAL Zespół opracowujący: Monika Kępka Bogdan Kępka Magdalena Kępka Warszawa 2012 Strona2 2 Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 2. Podstawowe pojęcia i zagadnienia

Bardziej szczegółowo

Rola akademickich ośrodków innowacji w transferze technologii. red. Izabela Kijeńska-Dąbrowska, Krzysztof Lipiec

Rola akademickich ośrodków innowacji w transferze technologii. red. Izabela Kijeńska-Dąbrowska, Krzysztof Lipiec Rola akademickich ośrodków innowacji w transferze technologii red. Izabela Kijeńska-Dąbrowska, Krzysztof Lipiec 1 Rola akademickich ośrodków innowacji w transferze technologii red. Izabela Kijeńska-Dąbrowska,

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 736 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 55 2012

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 736 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 55 2012 ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 736 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 55 2012 MAŁGORZATA KIEŻEL ANNA KWIECIEŃ Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach KAPITAŁ RELACYJNY I CUSTOMER RELATIONSHIP

Bardziej szczegółowo

Tworzenie związków kooperacyjnych między MSP oraz MSP i instytucjami otoczenia biznesu

Tworzenie związków kooperacyjnych między MSP oraz MSP i instytucjami otoczenia biznesu Tworzenie związków kooperacyjnych między MSP oraz MSP i instytucjami otoczenia biznesu Warszawa, 2006 Autorzy: Michał Górzyński CASE Doradcy Sp. z o.o. Wojciech Pander CASE Doradcy Sp. z o.o. Patryk Koć

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie działalnością innowacyjną. Redakcja naukowa: Lidia Białoń

Zarządzanie działalnością innowacyjną. Redakcja naukowa: Lidia Białoń Zarządzanie działalnością innowacyjną Redakcja naukowa: Lidia Białoń Autorzy: Aftyka Waldemar pkt. 11.3 Białoń Lidia rozdział 1 (pkt. 1.1, 1.2, 1.3) pkt. 1.4 z D. Janczewską, rozdział 2, rozdział 5 (pkt.

Bardziej szczegółowo

dotyczące zagadnień transformacji wiedzy, konkurencyjności i innowacyjności gospodarki

dotyczące zagadnień transformacji wiedzy, konkurencyjności i innowacyjności gospodarki Ekspertyzy i analizy dotyczące zagadnień transformacji wiedzy, konkurencyjności i innowacyjności gospodarki UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY SERIA INNOWACJE Ekspertyzy i analizy dotyczące zagadnień

Bardziej szczegółowo

PORADNIK DLA PRZEDSIĘBIORCÓW - PRAKTYCZNY TRANSFER TECHNOLOGII W FIRMACH

PORADNIK DLA PRZEDSIĘBIORCÓW - PRAKTYCZNY TRANSFER TECHNOLOGII W FIRMACH PORADNIK DLA PRZEDSIĘBIORCÓW - PRAKTYCZNY TRANSFER TECHNOLOGII W FIRMACH Tomasz Klajbor, Jerzy Koszałka Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w

Bardziej szczegółowo

STRATEGICZNY PLAN ROZWOJU FIRMY OPARTY O TECHNOLOGIE I INNOWACJE. Poradnik metodyczny

STRATEGICZNY PLAN ROZWOJU FIRMY OPARTY O TECHNOLOGIE I INNOWACJE. Poradnik metodyczny STRATEGICZNY PLAN ROZWOJU FIRMY OPARTY O TECHNOLOGIE I INNOWACJE Poradnik metodyczny Główni autorzy dr inż. Jerzy Koszałka (redaktor) dr inż. Jacek Jettmar mgr inż. Tomasz Klajbor Współautorzy prof. dr

Bardziej szczegółowo

NOWA INNOWACYJNA FIRMA

NOWA INNOWACYJNA FIRMA NOWA INNOWACYJNA FIRMA Jak uruchomić własną firmę? podręcznik dla pracowników naukowych, doktorantów, studentów i absolwentów szkół wyższych 1 Redakcja naukowa: dr Krzysztof B. Matusiak Autorzy: Marzena

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 736 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 55 2012

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 736 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 55 2012 ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 736 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 55 2012 MAREK MAKOWIEC Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie INNOWACYJNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW TYPU SPIN-OFF / SPIN-OUT

Bardziej szczegółowo

Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020

Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 1 SPIS TREŚCI 1. Perspektywa finansowa 2014-2020... 3 2. Przygotowania do realizacji perspektywy finansowej 2014-2020 w Polsce...

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie zasobami ludzkimi i kapitałem ludzkim

Zarządzanie zasobami ludzkimi i kapitałem ludzkim Zarządzanie zasobami ludzkimi i kapitałem ludzkim Wiesław Harasim Abstrakt Każdy produkt, usługa, idea, działanie powstaje dzięki człowiekowi. W przypadku przedsiębiorstw pojawia się termin zasoby ludzkie,

Bardziej szczegółowo

Tworzenie strategii w małych firmach

Tworzenie strategii w małych firmach Andrzej Żuk Tworzenie strategii w małych firmach Potrzeba posiadania strategii Strategia firmy określa, w jaki sposób realizowane są jej podstawowe cele. Każda organizacja gospodarcza, niezależnie od formy

Bardziej szczegółowo

System transferu technologii i komercjalizacji wiedzy w Polsce Siły motoryczne i bariery

System transferu technologii i komercjalizacji wiedzy w Polsce Siły motoryczne i bariery System transferu technologii i komercjalizacji wiedzy w Polsce Siły motoryczne i bariery System transferu technologii i komercjalizacji wiedzy w Polsce Siły motoryczne i bariery Redakcja: Krzysztof B.

Bardziej szczegółowo

2011 Proces audytu technologicznego w przedsiębiorstwach

2011 Proces audytu technologicznego w przedsiębiorstwach Skuteczne Otoczenie Innowacyjnego Biznesu Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000

Bardziej szczegółowo

Jak budować przewagę konkurencyjną dzięki ekoinnowacyjności?

Jak budować przewagę konkurencyjną dzięki ekoinnowacyjności? 2010 Jak budować przewagę konkurencyjną dzięki ekoinnowacyjności? redakcja Leszek Woźniak Jacek Strojny Elżbieta Wojnicka UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY Jak budować przewagę konkurencyjną

Bardziej szczegółowo

Współpraca nauki i biznesu w kontekście komercjalizacji wyników badań naukowych wymiar krajowy i międzynarodowy

Współpraca nauki i biznesu w kontekście komercjalizacji wyników badań naukowych wymiar krajowy i międzynarodowy Marek Makowiec * Tomasz Kusio ** Współpraca nauki i biznesu w kontekście komercjalizacji wyników badań naukowych wymiar krajowy i międzynarodowy Streszczenie W opracowaniu autorzy poruszają kwestie dotyczące

Bardziej szczegółowo

Inicjatywy klastrowe:

Inicjatywy klastrowe: Polskie klastry i polityka klastrowa 2011 Inicjatywy klastrowe: skuteczne działanie i strategiczny rozwój Redakcja: Marita Koszarek Inicjatywy klastrowe: skuteczne działanie i strategiczny rozwój pod redakcją

Bardziej szczegółowo

Działania innowacyjne w przedsiębiorstwach Lubelszczyzny

Działania innowacyjne w przedsiębiorstwach Lubelszczyzny PROJEKT SYSTEMOWY KAPITAŁ INTELEKTUALNY LUBELSZCZYZNY 2010-2013 Działania innowacyjne w przedsiębiorstwach Lubelszczyzny Ekspertyza naukowa dr inż. Artur Paździor Politechnika Lubelska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT: NOWOCZESNE KONCEPCJE MARKETINGU

PRZEDMIOT: NOWOCZESNE KONCEPCJE MARKETINGU SPOŁECZNA AKADEMIA NAUK W ŁODZI KIERUNEK STUDIÓW: ZARZĄDZANIE PRZEDMIOT: NOWOCZESNE KONCEPCJE MARKETINGU (MATERIAŁ POMOCNICZY PRZEDMIOT SPECJALNOŚCIOWY ) Łódź Spis treści Moduł 1 Rozwój koncepcji marketingu.

Bardziej szczegółowo

OTOCZENIE DLA INNOWACJI

OTOCZENIE DLA INNOWACJI OTOCZENIE DLA INNOWACJI I TRANSFERU WIEDZY I TECHNOLOGII 1 Anna Kaczmarek 1 opracowanie w ramach projektu Innowacyjne zachodniopomorskie konkurencyjne zachodniopomorskie. Wsparcie tworzenia i rozwoju sieci

Bardziej szczegółowo