Moduł 2: zbieranie danych. Rezultat D2.3 Studia Przypadków

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Moduł 2: zbieranie danych. Rezultat D2.3 Studia Przypadków"

Transkrypt

1 Berlin, 28 lutego 2013 Moduł 2: zbieranie danych Rezultat D2.3 Studia Przypadków Lider modułu: Partner 3, HTW Berlin, Prof. Dr.-Ing. Hans-Heinrich Bothe Autor: Hans-Heinrich Bothe (HTW) Zawartość - Wybrane studia przypadków - Aneks A: przygotowanie studiów przypadków - Aneks B: pełny zestaw studiów przypadków PU Publiczny Poziom rozpowszechniania X PP Ograniczony do uczestników program (włączając usługodawców Komisji i recenzentów projektu) CO Poufny, tylko dla członków konsorcjum (włączając EACEA, usługodawców Komisji i recenzentów projektu) Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartośd merytoryczną.

2 Wybrane studia przypadków Obecny raport zawiera osiem z dwunastu studiów przypadków otrzymanych przez autora. Pochodzą z różnych paostw i prezentują przykładowe użycia ICT w celu wspierania nauczania osób niepełnosprawnych w różnych rodzajach edukacji osób dorosłych. Obejmuje to także ośrodki edukacyjne osób dorosłych oraz naukę na odległośd. Studia przypadków są ułożone zgodnie z ramami, które zostały sporządzone w ramach projektu. W dodatku do samego opisu, przedstawione są krótkie omówienia czynników, którymi może zostad opisane każde narzędzie nauczania ICT. Ponadto, na podstawie tych czynników, przedstawiono oceny narzędzi. Wyciągnięte wnioski biorą pod uwagę zarówno główne warunki, potrzebne do spełnienia wymagao nauczania ICT, jak i doświadczenia pedagogów w ich wykorzystaniu, zgodnie z opisanymi czynnikami specyficznymi dla ich własnych sytuacji. Studia przypadków oraz wynikające z nich wnioski zostaną wykorzystane do określenia zasad metodologicznych i pedagogicznych w module WP3, a także jako zalecenia dla WP4. Czynniki opisane w tym raporcie: i. Znaczenie narzędzia edukacyjnego dla projektu ENABLE, ii. Zastosowanie studium przypadku, iii. Ocena użytkowników, iv. Promocja udogodnieo użytkowników. Każdy czynnik może osiągnąd maksymalnie 5 punktów. Maksymalna liczba punktów dla każdego narzędzia edukacyjnego to 20. Wszyscy partnerzy otrzymali instrukcje jak wybierad i dokumentowad studia przypadków. Zostały one przygotowane przez P5, M. Hersh, Uniwersytet Glasgow. Tekst ten można znaleźd w Aneksie A. Studia przypadków dotyczące narzędzi ICT znajdują się w Aneksie B. Studium przypadku 1: In-Folio Krótki opis: In-Folio jest łatwym w użyciu open source-owym e-portfolio, które umożliwia uczniom, w szczególności osobom niepełnosprawnym lub z trudnościami w uczeniu się, przechowywad i organizowad treści multimedialne w postaci prostych stron internetowych. Uczniowie mogą przesyład własne materiały oraz wybierad odpowiednie zasoby z galerii materiałów. In-Folio jest zasadniczo bardzo bezpiecznym systemem, jednak każdy użytkownik może udostępniad poszczególne pliki tym, którzy mogą byd w stanie mu pomóc np. potencjalnym pracodawcom, przyjaciołom i rodzinie. Znaczenie: 5/5 (nie spełnia wszystkich wymagao Aneksu A) Zastosowanie: 5/5 (5 przykładów zastosowania w studium przypadku) Ocena użytkowników: 5/5 (2 pozytywne oceny użytkowników) Promocja nauczania: 5/5 (promuje użycie mediów cyfrowych) Suma punktów: 20/20

3 Studium przypadku 2: DAF DAF jest aplikacją stosowaną do ograniczenia jąkania za pomocą podwójnej prezentacji własnego głosu podczas mówienia (głos oryginalny oraz przy głos lekko przesunięty/opóźniony). Użytkownicy mogą również korzystad z aplikacji na swoim iphonie, ipodzie Touch lub na komputerze. Do korzystania z aplikacji niezbędny jest zestaw słuchawkowy z wbudowanym mikrofonem. Znaczenie: 5/5 (nie spełnia wszystkich wymagao Aneksu A) Zastosowanie: 5/5 (w iphonie nie działa w czasie rozmów telefonicznych) Ocena użytkowników: 5/5 (ogranicza jąkanie jedynie dla części użytkowników) Promocja nauczania: 5/5 (promuje swobodne wypowiadanie się przed grupą osób lub w sytuacjach stresowych) Suma punktów: 20/20 Studium przypadku 3: Kształcenie zawodowe osób niepełnosprawnych To studium przypadku opisuje szkolenie zawodowe/program rehabilitacji w trybie on-line. Pewna liczba studentów bierze udział w cyklu 23 programów rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych i/lub dorosłych osób bezrobotnych. Są one niepełnosprawne z powodu chorób, wypadków samochodowych, zawałów serca lub innych. Nie są w stanie pracowad w swoich poprzednich zawodach, w związku z czym muszą zmienid swoje dotychczasowe zajęcie. Są więc narażone na społeczne wykluczenie. Dorosłe osoby niepełnosprawne uzyskują skierowanie do programu rehabilitacji zawodowej z litewskiego biura pośrednictwa pracy. Przez dziewięd miesięcy są szkolone w nowych specjalnościach RTVMC. Znaczenie: 5/5 (narzędzie edukacyjne zgodne z wymogami) Zastosowanie: 5/5 (skutecznie stosowane od 2008 roku) Ocena użytkowników: 0/5 (brak ocen ilościowych i jakościowych) Promocja nauczania: 5/5 (promuje osoby, które muszą zwolnid się z pracy z powodu choroby) Suma punktów: 15/20 Studium przypadku 4: DSpeech DSpeech jest programem konwertującym tekst na mowę, w którym można łatwo tworzyd i czytad teksty (książki, materiały uniwersyteckich kursów, strony internetowe) w formie dźwiękowej, upraszczając w ten sposób proces uczenia się osób niewidomych. Narzędzie umożliwia osobom niewidomym i niedowidzącym (które dobrze czytają) korzystanie z podręczników w czasie kształcenia zawodowego lub na uczelni wyższej. Do możliwych i pożądanych ulepszeo należą: 1) wersja on-line (platforma e-learningowa) oraz 2) plugin do importowania dostępnych plików PDF.

4 Znaczenie: Zastosowanie: mowę) Ocena użytkowników: Promocja nauczania: 5/5 Suma punktów: 19/20 Studium przypadku 5: ELoQ 5/5 (narzędzie edukacyjne spełniające wymagania) 4/5 (brak wbudowanego silnika konwertującego tekst na 5/5 (traktowane jako dobre narzędzie przez nauczycieli, uczniów oraz Włoskie Towarzystwo Niewidomych) ELoQ jest dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych narzędziem e-learningowym typu bez barier, które pomaga uczniom w zdobywaniu kwalifikacji w bardzo szczególnym obszarze logistyki magazynowej. Narzędzie zostało opracowane w ramach projektu ELoQ, kładąc duży nacisk na stworzenie dostępnych treści edukacyjnych. Dostępnośd oznacza, że produkt koocowy nie jest skierowany wyłącznie do specjalnej grupy, np. osób z wadami wzroku lub słuchu. Nauka bez barier oznacza, że treści i działania materiału nauczania mogą byd używane przez osoby niepełnosprawne w naturalny sposób, bez szczególnych trudności i bez potrzeby dodatkowej pomocy. Znaczenie: 5/5 (narzędzie edukacyjne spełniające wymogi) Zastosowanie: 4/5 (brak dokładnego wyjaśnienia jak treści mogą zostad przetworzone na wolne od barier) Ocena użytkowników: 0/5 (brak ocen ilościowych i jakościowych) Promocja nauczania: 5/5 (zgodnie ze studium: Użytkownicy ocenili narzędzie jako bardzo pomocne przy poszukiwaniu przyszłej pracy. Wystawili mu pozytywną ocenę ) Suma punktów: 14/20 Studium przypadku 6: MTN1, nauka greckiego języka migowego offline i on-line To studium przypadku opisuje narzędzie do nauki greckiego języka migowego. Wykorzystuje inteligentną animację wideo z wykorzystaniem tzw. awatara, a także powiększonego słownika dla znaków statycznych i dynamicznych (z ruchomymi częściami ciała) oraz programu pedagogicznego w tle. Studium przypadku opisuje narzędzie/silnik w formie publikacji naukowej, ale nie zostało ono jeszcze ocenione przez użytkowników lub ich organizacje. Znaczenie: Zastosowanie: Ocena użytkowników: Promocja nauczania: 5/5 (narzędzie edukacyjne spełniające wymogi) 4/5 (brak dokładnego wyjaśnienia jak treści zostają przetworzone na wolne od barier) 0/5 (brak oceny jakościowej i ilościowej) 5/5 (oprogramowanie MTN1 w sposób oczywisty promuje naukę i komunikację osób głuchych i nagle ogłuchłych. Jest to

5 kluczowe w przypadku kształcenia zawodowego osób dorosłych) Suma punktów: 14/20 Studium przypadku 7: Napo s Best Signs Story Napo jest bohaterem serii filmów animowanych, wyprodukowanych wspólnie przez niewielką grupę europejskich organizacji. W wesoły i niezapomniany sposób wprowadza ważne zagadnienia bezpieczeostwa i ochrony zdrowia w miejscu pracy. Sympatyczna i śmieszna postad o wyrazistych emocjach przedstawia pracownika, pracującego w dowolnej branży. Może on byd ofiarą sytuacji, nad którą nie ma kontroli, ale może również rozpoznawad zagrożenia lub ryzyka i proponowad zmiany w celu poprawy bezpieczeostwa i organizacji pracy. Studium przypadku opisuje zastosowanie jednej konkretnej "historii" na temat znaczenia konkretnego znaku ostrzegawczego w organizacji dla osób z trudnościami w uczeniu się. Oprogramowanie jest regularnie wykorzystywane przez uczestników kursów, którzy pracują w 6-10-osobowych grupach. Te zabawne historie, jak również jednoczesne, podobne do kreskówek prezentacje audio-wizualne, są bardzo atrakcyjne i motywujące dla użytkowników i pomagają nauczycielom w omawianiu wielu ważnych kwesti. Narzędzia te mogą byd stosowane w wielu językach europejskich. Znaczenie: Zastosowanie: Ocena użytkowników: Promocja nauczania: lub ponownego wejścia na rynek pracy). Suma punktów: 19/20 5/5 (narzędzie edukacyjne spełniające wymogi) 5/5 (dostępne wiele różnych środowisk pracy) 4/5 (w użyciu od wielu lat jednak dostępna jedynie ocena jakościowa) 5/5 (znacząca promocja kształcenia zawodowego w celu wejścia Studium przypadku 8: Nala WriteOn Nala WriteOn jest narzędziem edukacyjnym opartym na dwiczeniach on-line. Zostało ono opracowane dla osób z trudnościami w czytaniu i liczeniu. Jest to bardzo przydatne narzędzie on-line dostępne dla osób, które nie mogą uczestniczyd w typowych zajęciach w klasie. Dzięki niemu mogą łatwo stosowad komputer do trenowania umiejętności czytania i liczenia. Użytkownicy indywidualni i organizacje są zachęcane do przesyłania informacji zwrotnych, co jest możliwe dzięki specjalnemu mechanizmowi przesyłania komentarzy. Strona jest corocznie weryfikowana i aktualizowana; nowe treści są dodawane regularnie. NALA informuje, że ponad osób stworzyło konta edukacyjne na WriteOn, od powstania strony wydano 5000 nagród w postaci certyfikatów; każdego roku jest wydawanych ok nowych nagród. Znaczenie: 5/5 (narzędzie edukacyjne spełniające wymogi) Zastosowanie: 5/5 ()

6 Ocena użytkowników: 4/5 (podczas testów wszyscy kandydaci ocenili stronę jako atrakcyjną/przyjazną w użyciu i nie mieli problemów podczas nawigowania między stronami) Promocja nauczania: 5/5 (łatwe w dostępie narzędzie edukacyjne on-line). Suma punktów: 19/20 Aneks A: Przygotowanie studium przypadku (P5, Uniwersytet Glasgow, M. Hersh) Studium przypadku to narracja lub historia oraz analiza. Zawiera szczegółowe i opisowe informacje, które dają wyobrażenie, jak np. technologia edukacyjna znajduje zastosowania w szczególnych okolicznościach. Historia lub zdjęcie w studium przypadku może dawad bardziej dogłębne zrozumienie, niż jakikolwiek opis techniczny. Jest to także bardziej zindywidualizowane i może pomóc czytelnikom zrozumied np. jak mogą zastosowad szczególną technologię w swoich przypadkach. Studia przypadków Enable na ogół będą zawierały historię zastosowania konkretnej technologii, szczególnie w kontekście uczenia się przez dorosłych uczniów. Mogą one byd bardziej formalne (np. w centrum edukacji dorosłych, podczas szkoleo) lub też nieformalnych, takich jak nauka w domu. Dlatego pewne trudności może sprawid anonimizacja studiów przypadków, w szczególności, gdy została podana nazwa danego centrum nauczania. Istotne jest także, aby omówid swoje studia przypadków z organizacją lub zaangażowanymi uczniami i otrzymad zgodę na wykorzystanie tych informacji. Oprócz historii, studium przypadku obejmuje również komentarz. Na przykład należy omówid, dlaczego dana technologia działa dobrze w danym kontekście uczenia się i dlaczego była odpowiednia dla konkretnej grupy uczniów. Należy również omówid wnioski, takie jak napotkane problemy i sposoby poprawienia wykorzystywanej technologii. Studia przypadków mogą byd wykorzystane do zilustrowania dobrych lub złych praktyk. To sugeruje, że bardziej przydatne jest ich wykorzystanie do zilustrowania dobrych praktyk i pozytywnych wyników. Istnieje wiele różnych sposobów napisania studium przypadku. Jednak studia przypadków należy zawsze przedstawiad w formie narracji. Mogą zawierad formalne zdania, ale styl może byd też bardziej potoczny, np. opowiadanie z punktu widzenia danego ucznia lub członka personelu w formie rozmowy między grupą studentów. W takim przypadku należy uzyskad szczegółowe informacje na temat uczniów i zgodę na wykorzystanie tych informacji. Studia przypadków Enable będą korzystad z podejścia narracyjnego i będą się składad z następujących elementów podanych w poniższej kolejności: Tytuł, który może zawierad nazwę edukacyjnego narzędzia i centrum edukacyjnego (prawdziwą, jeśli jest na to zgoda. W przeciwnym wypadku pseudonim), może występowad w formie pozytywnej, np. Narzędzie X pomogło niepełnosprawnym uczniom w szkole poprawid swoją pewnośd siebie i zdobyd

7 pracę. Jeżeli używane są pseudonimy, należy to jasno określid, wyjaśniając, że zostało to zrobione w celu ochrony danych osobowych. Opis sytuacji edukacyjnej: nazwa, miejsce, można dodad zdanie na temat okolicy, informację o uczniach. Opis narzędzia edukacyjnego: dlaczego centrum nauki zdecydowało się na stosowanie go. Czy decyzja ta została podjęta przez konkretnego pracownika. Jakie cechy technologii były najbardziej pożądane. Korzystanie z narzędzia do nauki: na jakich zajęciach jest stosowane, przez jakich studentów, w związku z jakimi tematami. Uwagi zgłoszone przez uczniów i nauczycieli: co myślą o narzędziu. Czy im się podoba. Jak im pomogło. Czy miało jakiś szerszy wpływ na ich życie. Ocena: jakie wnioski wyciągnięto podczas korzystania z narzędzia. Dlaczego było przydatne. Jakie cechy tego narzędzia sprawiły, że nadaje się dla danej grupy uczniów. Czy jego używanie może byd rozszerzone na inne grupy studentów, dla innych podmiotów. Czy istnieją cechy narzędzia, które można poprawid. Czy wskazane byłoby dodanie kolejnych funkcji. Czy istnieją funkcje, które są rzadko używane i byłoby lepiej ukryd je lub usunąd. Efekty nauczania: Jak narzędzie poprawia naukę. Czy ma ono jakieś szersze skutki, np. zwiększenie pewności siebie, pomoc ludziom w podnoszeniu kwalifikacji i znalezieniu miejsca pracy. URL narzędzia: do swojego studium przypadku można dołączyd zdjęcie lub obraz. Może się to przyczynid do zwrócenia uwagi na konkretne studium przypadku. Będzie to zależed od narzędzia. Zdjęcie brajlowskiego notatnika jest przydatne, ponieważ pokazuje, jak wygląda. Zdjęcie osoby noszącej słuchawki i korzystającej z czytnika ekranu jest mniej pomocne, gdyż niesie ze sobą mniej informacji. Studia przypadków powinny mied dwie strony A4 oraz marginesy o szerokości 2,54 cm. Powinny byd napisane w języku angielskim. Jeśli to możliwe, prosimy o sprawdzenie poprawności językowej przez native speakera. Zachęcamy również do przetłumaczenia studium przypadku na własny język i umieszczenie go na swojej stronie internetowej. Tytuł: 16 pkt Arial pogrubiony, pierwsze litery wielkie. Nagłówek sekcji: 14 pky Arial pogrubiony, pierwsza litera wielka. Tekst: 12 pkt Arial. Każdy z partnerów powinien złożyd co najmniej jedno studium przypadku w postaci pliku Word i wysład je do Hansa Termin składania prac to 12 w południe CET w piątek, 25 stycznia. Istotne jest, by wszyscy partnerzy dotrzymali tego terminu. Jakośd rezultatów i uniknięcie dalszych opóźnieo są bardzo ważne dla sukcesu i kontynuacji projektu.

8 Aneks B: pełny zestaw studiów przypadków Studium przypadku 1: (P16) In-Folio dostępne e-portfolio dla osób z trudnościami w uczeniu się lub z niepełnosprawnościami Charakterystyka sytuacji edukacyjnej In-Folio jest używany przez uczniów z trudnościami w uczeniu się lub niepełnosprawnych w zakresie kształcenia w Wielkiej Brytanii. Obecnie korzysta z niego 30 szkół i organizacji w Anglii i Szkocji. Niektóre z zastosowao tego narzędzia to: Nagrywanie informacji podczas zajęd teatralnych Wspieranie grupy w stronę niezależności Wsparcie uczniów podczas zajęd SkillStart. Dodatkowa wartośd podczas New Skills Link Course. Opis narzędzia edukacyjnego In-Folio jest łatwym w użyciu open sourceowym e-portfolio, które umożliwia uczniom - w szczególności osobom niepełnosprawnym lub z trudnościami w uczeniu się - przechowywad i organizowad treści multimedialne w postaci prostych stron internetowych. Uczniowie mogą przesyład własne materiały oraz wybierad odpowiednie zasoby z galerii materiałów. In-Folio jest zasadniczo bardzo bezpiecznym systemem, jednak każdy użytkownik może udostępniad poszczególne pliki tym, którzy mogą byd w stanie mu pomóc np. potencjalnym pracodawcom, przyjaciołom i rodzinie. Aplikacja jest dostępna w każdym możliwym aspekcie, umożliwia łatwe logowanie, posiada wbudowany konwerter tekstu na mowę i nawigację dla ucznia. Zezwala lub odmawia możliwości różnych rodzajów interakcji społecznych i od pierwszego użycia daje użytkownikom kontrolę nad ich własnymi stronami / informacjami.

9 Uwagi zgłoszone przez uczniów i nauczycieli Absolwent ISC i gorący zwolennik In-Folio obecnie mieszka w mieszkaniu chronionym i za pomocą In-Folio opisuje swój kurs sztuki w miejscowym FE College. Powiedział: "In-Folio jest świetny, mogę przesyład zdjęcia i filmy rzeczy, które zrobiłem na uczelni, a następnie wykorzystad je jako cyfrowe CV i pokazad to, co stworzyłem." Ten student ma złożone problemy medyczne, korzysta z wózka inwalidzkiego. Kolejny uczeo powiedział: "To była zmiana życia, robienie czegoś zamiast nicnierobienia. Komentarze nauczycieli: Ta platforma może nie tylko nagrywad, logowad działania. Możliwe jest przesyłanie prac jako załączników; Jest to znaczący krok dla wielu rodzin uczniów, ponieważ mogły one zobaczyd ich prace; In-Folio jest łatwy w obsłudze, posiada przydatną funkcję dodawania linków do filmów. Ocena Jedną z korzyści jest to, że inni pracownicy naukowi i personel pomocniczy są teraz w stanie zobaczyd potencjał In-Folio i mogą docenid jego możliwości i prostotę. Widzą korzyści dla użytkowników. Inną konsekwencją jest to, że pracownicy i studenci proszą o dalszy rozwój i zwiększanie funkcjonalności. In-Folio przyczynił się do wzrostu świadomości i umiejętności uczniów w posługiwaniu się i korzystaniu z cyfrowych mediów. Nie mieliby oni dostępu do tradycyjnego druku. Propozycje usprawnieo od uczniów i nauczycieli: Chcielibyśmy więcej miejsca na umieszczenie informacji w pierwszym tagu O mnie ; Funkcjonalnośd czytnika ekranu; Kolejny widok strony w stylu drzewa genealogicznego, dostępnego przez dodatkowy przycisk na górze strony. Więcej sekcji na zdjęcia. URL narzędzia: oraz Studium przypadku szkockich koledżów:

10 Studium przypadku 2: (P1) Wykorzystanie Asystenta DAF w środowisku uniwersyteckim Charakterystyka sytuacji edukacyjnej Narzędzie zostało opisane przez logopedkę, która pracuje z dziedmi i dorosłymi z zaburzeniami mowy i języka. Wykorzystuje to narzędzie w procesie terapii mowy z osobami jąkającymi się. Powiedziała, że narzędzia, które działają na zasadzie DAF (delayed audiofeedback opóźniona dźwiękowa informacja zwrotna) mogą byd efektywnie używane w różnych sytuacjach (na przykład rozmowa telefoniczna w celu uzyskania zatrudnienia). W tej sytuacji uczenia asystent DAF może byd używany do mówienia przed klasą (prezentacja, seminarium np. na poziomie wyższym). Opis narzędzia edukacyjnego Zastosowanie Asystenta DAF zostało zaproponowane przez pracownika dla łatwości użycia i przystępnej ceny. Logopeda, z którym przeprowadzono wywiad wykorzystuje Asystenta DAF na swoim ipadzie. Poszczególni użytkownicy mogą również korzystad z aplikacji na swoim iphonie, ipodzie Touch lub na komputerze. Do korzystania z aplikacji należy mied również zestaw słuchawkowy z wbudowanym mikrofonem lub słuchawki Bluetooth (na iphone). Asystent DAF jest oparty na fakcie, że wiele osób, które mają problemy z jąkaniem mówią płynniej, jeśli mówią razem z kimś innym. Aplikacja ta zapewnia krótkie opóźnienie (a także możliwe zmiany) własnego głosu. W tym wypadku swój własny głos działa jak głos rozmówcy. Aplikacja pozwala użytkownikowi wybrad pożądane opóźnienie dźwięku i zmiany częstotliwości. Obraz 1: Screenshot Asystenta DAF (źródło: Użycie narzędzia edukacyjnego Asystent DAF może byd używany w różnych sytuacjach uczenia się. Jako że jego stosowanie sprawia, że wszystkie dźwięki otoczenia są interpretowane w taki sam sposób, jak głos

11 użytkownika (który jest opóźniony i zmieniony) ważne jest, aby aplikacja była stosowana, gdy oczekuje się aktywnego udziału w rozmowie. Niektórzy użytkownicy zalecają używanie tego narzędzia w cichych pomieszczeniach (np. podczas prowadzenia prezentacji). Komentarze nauczycieli i uczniów Niektórzy uczniowie twierdzą, że narzędzie było dla nich przydatne. Dla innych użytkowników aplikacja nie sprawdziła się, ponieważ opóźnienie dźwiękowe było dla nich zbyt skomplikowane. Ocena Stosowanie Asystenta DAF może byd korzystne, zwłaszcza w sytuacji, gdy nie ma wielu dźwięków z otoczenia i bierze się aktywny udział w rozmowie. Patrząc z punktu widzenia studenta, może on byd skutecznie stosowany w przypadku przedstawiania prezentacji przed grupą ludzi. Aktualna wersja niestety nie działa podczas rozmowy telefonicznej, co jest zdecydowaną wadą. Jednak inne aplikacje oparte na DAF również nie zapewniają tej opcji. Jest to dośd ważna cecha, ponieważ udane połączenie telefoniczne może zadecydowad o tym, czy ktoś dostanie pracę, czy nie (pierwsze wrażenie). Jak wiadomo, publiczna wypowiedź lub rozmowa telefoniczna z nieznaną osobą może byd dośd stresującym przeżyciem dla osób, które się jąkają. Z powodu stresu i emocji ich mowa może byd mniej płynna i będą się bardziej jąkad. Jak widad, narzędzie może byd wykorzystywane jako rozwiązanie w pewnych określonych sytuacjach. Może byd również wykorzystywane w terapii, gdzie (prawidłowo stosowane) może dawad długotrwałe efekty. Efekty nauczania Jeśli uczeo ma pozytywne doświadczenia z wykorzystaniem aplikacji w stresującej sytuacji w środowisku uniwersyteckim, doświadczenia te prawdopodobnie przyczynią się do lepszej samooceny i wzrostu motywacji do uczenia się. Studium przypadku 3: (P13) Testy specjalistyczne dla 8 specjalności zawodowych Program został stworzony w Radviliskis Technology and Business Teaching Center (RTVMC, dawna nazwa Litewskie Centrum Rehabilitacji i Szkoleo), w latach 2006/2008 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w projekcie "Adaptacja metodycznych narzędzi do kształcenia zawodowego osób niepełnosprawnych", "Metodinių priemonių adaptavimas neįgaliųjų profesiniam rengimui ". Powstały tam testy dla niepełnosprawnych uczniów w 8 specjalnościach: kucharz, dekorator wnętrz, pracownik obróbki metalu, pracownik hotelu, krawiec, stolarz, pracownik gospodarstwa wiejskiego, mechanik samochodowy. Metodyczne

12 narzędzia dostępne są w języku litewskim. Materiały zostały wydane na płycie CD oraz zamieszczone w Internecie. Narzędzie edukacyjne zostało stworzone dla uczniów ze specjalnymi potrzebami. W ośrodku uczą się osoby w wieku lat. Mają problemy ze wzrokiem, słuchem, ruchowe, a większośd z nich także lekkie upośledzenie umysłowe. Istnieją też 23 programy rehabilitacji zawodowej dla bezrobotnych dorosłych niepełnosprawnych. Osoby te są niepełnosprawne z powodu chorób, wypadków samochodowych, zawału serca lub innych. Nie są w stanie utrzymad poprzedniej pracy i muszą zmienid zawód. Są również w grupie zagrożonych wykluczeniem społecznym. Dorosłe osoby niepełnosprawne dostają skierowanie do programu rehabilitacji zawodowej od litewskiego urzędu pracy. W RTVMC uczą się nowej specjalizacji w 9 miesięcy. Narzędzia mają nazwę "Tests", ale nie są one wykorzystywane do egzaminowania, lecz do nauki. Pierwotnie zakładano, że z testów szkoleo specjalistycznych będą korzystad tylko młodzi ludzie. Później stwierdzono, że te testy on-line równie dobrze pasują dla dorosłych osób niepełnosprawnych w programie rehabilitacji. Nauczyciele danej specjalności z RTVMC najpierw pracują z niepełnosprawną młodzieżą, a później z dorosłymi w programie rehabilitacji zawodowej. O zastosowaniu testów dla młodzieży dla osób dorosłych zadecydowali sami nauczyciele. Zdjęcie 1. K. A. jest dorosłym uczniem w programie rehabilitacji zawodowej. Uczy się rzeźbienia w drewnie. Zdjęcie 2. Na tym zdjęciu uczestnik rehabilitacji zawodowej dla dorosłych K. A. bierze udział w testach on-line dla stolarza.

13 Zdjęcie 3. Dorosły uczeo J.O. rozpoczyna pierwszy tydzieo nauki przez ocenę umiejętności stolarskich w programie rehabilitacji zawodowej. Uczy się zapisywania na szkolenia. URL narzędzia: Powyższe narzędzia edukacyjne są używane od roku 2008 do dnia dzisiejszego. Testy dają nauczycielom możliwośd korzystania z wielu metodologicznych podejśd: książek, przykładowych materiałów, praktycznych przykładów pracy, teorii, CD, zdjęd, testów, egzaminów itd. Dla uczących się te testy edukacyjne są bardzo przydatne; w przypadku wątpliwości, uczniowie mogą powtórzyd procedurę. Te same testy mogą byd stosowane w przypadku niektórych programów rehabilitacyjnych, w tym np.: w programach dla stolarzy i artystów rzeźbiarzy w drewnie. Na serwerze zamieszczone są testy on-line dla 8 wyżej wymienionych specjalności, ale mogą byd stosowane wszystkie 23, dla każdego z programów rehabilitacyjnych. Studium przypadku 4: Dspeech (P12) Charakterystyka sytuacji edukacyjnej Włoskie Stowarzyszenie Niewidomych (Union EI Italiana Ciechied I povedenti - UIC) organizuje kursy zawodowe i szkolenia dla dorosłych z dysfunkcją wzroku. Mają one na celu znalezienie nowych miejsc pracy (np. operatora telefonicznego) lub dla tych, którzy już pracują, poprawę ich umiejętności. Zazwyczaj w czasie kursu uczestnikom dostarczane są różne materiały i dokumenty. Nauczyciele przygotowują materiały, które muszą byd dostępne za pośrednictwem technologii wspomagających, takich jak czytnik ekranu. W związku z tym nauczyciele proszeni są o przestrzeganie podstawowych zasad tworzenia dostępnych elektronicznych dokumentów. Materiały te można odczytad za pomocą komputera PC (zwykle w formacie Word) lub mogą byd przetworzone na format audio (np. w plikach MP3), dzięki czemu mogą byd odtworzone za pomocą odtwarzacza MP3 i urządzeo przenośnych. Ważne jest bowiem,

14 by do odsłuchania materiałów nie był konieczny komputer. Głośne czytanie i nagrywanie materiałów wymaga dużo czasu, więc przydaje się odpowiednie narzędzie. W skrócie, narzędzie to może byd używane przez: (1) nauczycieli bez konkretnych umiejętności w dziedzinie informatyki i wiedzy o dostępnych technologiach wspomagających; (2) studentów / uczestników, którzy mają minimalne umiejętności w zakresie wykorzystania ICT i technologii wspierających, (3) centra i stowarzyszenia o konkretnych kompetencjach w ramach dostępności i potrzeb użytkowników z dysfunkcją wzroku. Zależnie od umiejętności użytkowników oraz ich specyficznych potrzeb i preferencji, narzędzie oferuje wiele podstawowych i bardziej zaawansowanych funkcji. Narzędzie edukacyjne DSpeech jest programem konwertującym tekst na mowę - narzędziem do generowania zawartości audio z elektronicznego tekstu. Jest on wyposażony w dodatkowe funkcjonalności ASR (automatyczne rozpoznawanie mowy) zintegrowanego w SW. Jest w stanie czytad na głos teksty pisane i wybrad zdania, które są wymawiane na podstawie odpowiedzi użytkownika. Jest zaprojektowany specjalnie po to, aby swoje funkcjonalności dostarczyd szybko i bezpośrednio. DSpeech to narzędzie darmowe, można je pobrad ze strony internetowej: Charakteryzuje je praca w zakresie funkcjonalności podstawowych oraz zaawansowanych. Na przykład narzędzie pozwala na tworzenie podzielonych plików mp3 zgodnie z zaznaczonymi blokami odpowiednich znaczników. Ponadto DSpeech oferuje możliwośd zapoznania się z treścią poprzez różne głosy (dzięki oferowaniu różnych języków zainstalowanych w syntezatorze mowy), lub dodanie dźwięków lub innych plików dźwiękowych w dowolnym punkcie jednej ścieżki. Dokładniej, możliwe jest łączenie różnych formatów w celu uzyskania plików mp3 (treśd wzbogacona dźwiękami innych plików audio). Z tych powodów Włoskie Stowarzyszenie Niewidomych wybrało to narzędzie do szkoleo i działao edukacyjnych. Wygenerowany format audio oparty na konwersji tekstu na mowę można odczytad przy użyciu przenośnych odtwarzaczy MP3. To sprawia, że zawartośd może byd odczytana przez każdego, nawet tych którzy nie są biegli w używaniu komputera za pomocą technologii wspomagających. Ponadto interfejs DSpeech jest przetłumaczony na kilka języków (angielski, hiszpaoski, francuski, niemiecki etc...). Różne interfejsy są bezpośrednio do pobrania ze strony internetowej DSpeech. Komentarze uczniów i nauczycieli Użytkownicy uważają to narzędzie za bardzo przydatne w automatycznym tworzeniu zawartości audio poprzez wykorzystanie konwersji tekstu na mowę. Sprawia ono, że proces

15 przebiega bardzo szybko i łatwo, zwłaszcza w zakresie umiejętności i czasu. Narzędzie służy również do otrzymywania audiobooków, w szczególności dla osób niewidomych. SW jest uważany przez nauczycieli, uczniów i Włoskie Stowarzyszenie Niewidomych za narzędzie bardzo przydatne, do czytania wszelkiego rodzaju książek oraz innych zawartości. W odniesieniu do użytkowania i instalacji programu, na stronie internetowej DSpeech znajduje się link, który umożliwia pobranie SW w folderze skompresowanym. Użytkownik może łatwo rozpakowad ten folder i zakooczyd proces instalacji bez większych problemów. Wymagana jest jedynie instalacja silnika TTS na komputerze. Pod koniec tego procesu, oprogramowanie jest gotowe do użycia. Użytkownik może także spersonalizowad ustawienia programu. Ocena Podczas korzystania z narzędzia do tworzenia zawartości audio użytkownicy zauważyli, że możliwa jest poprawa niektórych funkcji programu. W skrócie, DSpeech pozwala na: - Tworzenie podręczników i materiałów edukacyjnych dostępnych dla uczniów z dysfunkcją wzroku - Określenie, poprzez menu kontekstowe lub tagi, typu głosu wykorzystywanego do przeczytania konkretnego zdania lub bloku. Można w ten sposób tworzyd dialogi (wykorzystując różne głosy, np. na zmianę męski i żeoski); - Wybór parametrów głosu (szybkośd, głośnośd, wysokośd, itd.); - Generowanie formatu opartego na mp3, z możliwością dzielenia plików na mniejsze części Jest to szczególnie przydatne do tworzenia audiobooków lub materiałów edukacyjnych. Można to zrobid poprzez podział treści według długości pliku (np. 5, 10 minut) lub w konfigurowalny sposób, zaznaczając odpowiednie bloki. Aby skorzystad z drugiego sposobu, konieczne jest ręczne dodawanie do źródła dokumentu precyzyjnych znaczników wskazujących gdzie podzielid zawartośd w danym momencie; - Jeżeli syntezator mowy wspiera taką funkcję (z użyciem tagów), można dodawad specjalne efekty nadające głosom wybrane emocje; - Kontrola wszystkich funkcji interfejsu poprzez skróty klawiszowe. Ponieważ narzędzie nie ma własnego silnika syntezatora mowy, możliwe są ograniczenia związane z syntezą mowy. Zależą one od syntezatora zainstalowanego i używanego w systemie.

16 Efekty nauczania Wykorzystanie narzędzia wyróżniło inne aspekty i funkcje, które mogą byd przydatne w przygotowaniu materiałów audio. W skrócie, w celu poprawy procesu uczenia się i użytkowania przydatne mogą byd: włączenie do platformy uczenia wersji webowej. Pozwoli to zarówno nauczycielom jak i uczniom na szybkie pozyskiwanie pliku audio w wersji do pobrania i przesłania na odtwarzacz mp3; wtyczka do importowania dostępnych plików pdf; dodatkowe markery (np. tagi) w celu dalszego zróżnicowania głosu; inne tagi mogą również byd przydatne w załączaniu ulubionych rysunków i opisów obrazów, krótkich dźwięków informujących czytelnika o konkretnym przypadku/sytuacji (np. gdy istnieje więcej niż jeden pusty wiersz dla lepszego oddzielenia dwóch bloków / akapitów / sekcji, itd...); funkcje kolejnych generacji; istnienie różnych wersji wyjściowych, takich jak krótkie wersje audio/tekstu oparte tylko na wyróżnionych częściach (tj. częściach oznaczonych przez wybrane znaczniki); generowanie indeksu według tytułów sekcji, lub w innym formacie, takim jak epub (dla wersji mobilnej). Studium przypadku 5: (P9) ELoQ ułatwia uzyskiwanie kwalifikacji w dziedzinie logistyki magazynowej Charakterystyka sytuacji edukacyjnej Celem niemieckiego projektu ELoQ było wsparcie nowoczesnej edukacji osób niepełnosprawnych. Zostało to zrealizowane poprzez przeniesienie koncepcji zastosowania nowych mediów do kwalifikacji związanych z pracą. Niepełnosprawnych praktykantów zakwalifikowano w dziedzinie logistyki poprzez środki e-learningu. Nie było to zastąpienie zwykłego kształcenia zawodowego, ale raczej uzupełnienie ustalonych pojęd szkoleniowych. Projekt badawczy ELoQ został zrealizowany przez Instytut Technologii Rehabilitacyjnej na Wydziale Rehabilitacji Technicznego Uniwersytetu w Dortmundzie wraz z Christliches Jugenddorfwerk Deutschlands e. V. (CJD). Był on finansowany przez niemieckie Federalne Ministerstwo Edukacji i Badao Naukowych. W fazie oceny projektu ELoQ współpracował z trzema partnerami znajdującymi się w Zagłębiu Ruhry w Dortmundzie, które są odpowiedzialne za kształcenie zawodowe magazynierów i magazynierów-pomocników. Opis narzędzia edukacyjnego ELoQ opracował treści nauczania do kształcenia w dziedzinie logistyki magazynowej. W tym celu opracowano narzędzie do tworzenia treści e-learningowych. Dostępne treści nauczania opracowano korzystając z tego właśnie narzędzia. Treści są dostępne bezpłatnie. Aby

17 pokazad, jak treści mogą byd wykorzystane w edukacji ELoQ opracował scenariusze edukacyjne. Można je znaleźd w systemie zarządzania Moodle, który został przystosowany specjalnie do celów tego projektu. Głównym celem prac w projekcie ELoQ było projektowanie dostępnych treści nauczania. Dostępne" oznacza, że grupa docelowa produktu nie jest ograniczona jedynie do osób np. z wadami wzroku lub niedosłyszących. E-learning bez barier oznacza, że treści i działania mogą byd wykorzystane przez osoby niepełnosprawne w zwykły sposób, bez szczególnych trudności i bez potrzeby pomocy. W aspektach procesu projektowania wzięto pod uwagę Universal Design of Learning (UDL) oraz Universal Design of Instruction (UDI). Stworzono scenariusze dydaktyczne, które następnie sprawdzono i oceniono. Szkolenia prowadził wykwalifikowany personel partnerów zaangażowanych w projekt. Całej pracy towarzyszyła ocena i transfer działao. Moduły projektu: Moduł I: Opracowanie programu nauczania dla podzbioru miejsc pracy dla osób z niepełnosprawnościami (magazynier i pomocnik magazyniera) Moduł II: Opracowanie materiału do samodzielnego uczenia się Moduł III: Koncepcje scenariuszy dydaktycznych Moduł IV: Kwalifikacje personelu Moduł V: Zarządzanie i ocena Użycie narzędzia edukacyjnego W ośrodkach szkoleniowych biorących udział w projekcie przeprowadzono kurs z udziałem niepełnosprawnych i sprawnych uczniów (w sumie 90 osób). Komentarze nauczycieli i uczniów Narzędzie przypadło uczniom do gustu. Korzystając z narzędzia byli zmotywowani do nauki. Ocena Ocena przebudowy EloQ została wykonana wykorzystując obserwacje sytuacji nauczania i korzystając z internetowej ankiety o dostępności i użyteczności edukacyjnych treści. Ocena została wydana przez 26 studentów z kilku organizacji kształcenia zawodowego. Wśród nich: 8 uczniów specjalnej jednostki kształcenia zawodowego "Josefsheim Bigge", organizacji dla osób niepełnosprawnych, 4 studentów CJD Dortmund, 6 studentów z Dachser i 8 uczniów MMP Coaching. Wyniki przebudowy: Zmiana layoutu, Integracja wersji prostych zadao wprowadzających, Korekta błędów

18 Wyniki optymalizacji: Integracja nawigacji i pomocy nawigacyjnych, Prezentacja i udostępnienie obiektów alternatywnych w ramach obiektów multimedialnych, Integracja dodatkowych odnośników w celu szybkiego dotarcia do ważnych miejsc, Analiza testów, Wyświetlanie na ekranach o niższej rozdzielczości oraz na urządzeniach mobilnych ( np. smartfony, netbooki), Auto-uzupełnianie wyszukiwania, pozwalające na lepszą nawigację zawartości edukacyjnych. Efekty nauczania Uczniowie uznali narzędzie za bardzo pomocne w kwalifikowaniu do przyszłej pracy. URL narzędzia Ogólny: Informacje po angielsku: Informacje po niemiecku: Przykłady kursów (w języku niemieckim): Partnerzy: Christliches Jugenddorfwerk Deutschlands e. V.: TU Dortmund: Dachser Dortmund: Bethel prowerk: Josefsheim Bigge:

19 Zrzut ekranu z przykładowymi kursami (http://lernen.projekt-eloq.de/acontent/home/index.php?&p=2) Studium przypadku 6: Napo s Best Signs Story (P3) Napo to bohater serialu animowanego, koprodukcji kilku europejskich organizacji. Serial ten ma na celu utrwalenie w świadomości widza pewnych zasad bezpieczeostwa i ochrony zdrowia w miejscu pracy, w sposób prosty i łatwy do zapamiętania. Ta sympatyczna postad, jej niedwuznaczne reakcje, zabawne i ujmujące zachowanie, przeżywane emocje, może symbolizowad pracownika każdego sektora. Pada on ofiarą różnych sytuacji, na które nie ma wpływu, ale też jest w stanie dostrzec i rozpoznad niebezpieczeostwo czy ryzyko, po czym daje pewne sugestie mające podwyższyd bezpieczeostwo pracy oraz usprawnid jej organizację. Napo staje twarzą w twarz z wieloma sytuacjami krytycznymi, które mają na celu ukazad zasadnicze problemy i zagrożenia oraz sposoby ich uniknięcia. Odcinki ułożone są w porządku charakterystycznym dla typowych lekcji sytuacyjnych. Są dostępne w wielu

20 europejskich wersjach językowych. Animowani bohaterowie nie mówią żadnym konkretnym językiem. Wydają za to naturalne odgłosy sugestywno-emotywne (oj, mhm, och, aha, itp.), czytelne i zrozumiałe dla większości europejskich widzów. Odcinki dostępne są pod adresem zamieszczonym na koocu niniejszego opisu. Serial Napo został zrealizowany przez konsorcjum NAPO, a jego produkcja i dystrybucja odbywa się za pośrednictwem Europejskiej Agencji Bezpieczeostwa i Zdrowia w Pracy. W skład konsorcjum wchodzą następujące krajowe pracownicze organizacje ds. odszkodowao i bezpieczeostwa pracy: 1) Allgemeine Unfallversicherung für Gewerbstätige (AUVA), Niemcy, 2) Health and Safety Executive (HSE), Wielka Brytania, 3) Hauptverband der gewerblichen Berufsgenossenschaften (HVGB), Niemcy, 4) Italian Workers Compensation Authority (INAIL), Włochy, 5) Institut National de Recherche et de Sécurité (inrs), Francja, 6) Schweizer Berufsunfallversicherung (suvapro), Szwajcaria Zamieszczone poniżej tytuły wybranych odcinków mówią nam o niektórych możliwych sytuacjach, na jakie można się natknąd w miejscu pracy: 1) Pracując razem (Praca zespołowa; jak zwiększyd bezpieczeostwo w miejscu pracy oraz jej wydajnośd), 2) Płuca podczas pracy (jak wyeliminowad palenie tytoniu w miejscu pracy), 3) Bezpieczny transport (jak dbad o bezpieczeostwo w przemyśle transportowym), 4) Dbaj o zdrowie (zaszczepianie dobrych nawyków, które pomogą uniknąd wypadków lub chorób zawodowych) 5) Chroo skórę (jak chronid skórę przed szkodliwymi substancjami)

21 6) Uwaga! Chemikalia! 7) Koniec z hałasem! 8) Napo i konserwacja przestrzeni przemysłowej 9) Napo i jego przygody (jak ważne jest uważne czytanie ostrzeżeo na etykietach, plakietkach i instrukcjach w różnych sytuacjach), 10) Przyjazne znaki (znaki i oznaczenia ostrzegawcze związane z bezpieczeostwem i ochroną zdrowia pracownika w miejscu pracy). Studium przypadku zostało sporządzone przez Stephanus-Werkstätten, niemiecką organizację z siedzibą w Berlinie, wspierającą osoby z zaburzeniami psychicznymi, niepełnosprawnością intelektualną i trudnościami w uczeniu się, które chcą znaleźd przestrzeo do pracy zarobkowej, przy ukierunkowanym wsparciu i pomocy docelowo w wejściu na rynek pracy bądź powrocie na ten rynek. Kursy i szkolenia organizowane przez Stephanus-Werkstätten złożone są zazwyczaj z szeregu modułów, przeznaczonych do nauki indywidualnej bądź w grupach. Kursy trwają 2 lata. Ich tematyka oscyluje wokół czterech zawodowych kryteriów: 1) szkolenie zatrudnionych, 2) wspieranie potencjału zawodowego 3) wspieranie osobistego potencjału 4) muzyka, kultura i sport. Stephanus-Werkstätten wymaga zaawansowanego używania narzędzi edukacyjnych ICT, polegających na pracy z komputerem. Jednym z nich zarządza bohater kreskówki Napo. Sesje przeznaczone są dla 6-10 uczestników i trwają około 45 minut, wliczając w to 20 minut na film. Projekcja jest często przerywana przez instruktora, który zadaje pytania, wyjaśnia, zachęca do dyskusji. W studium przypadku widzimy Napo, który w odcinku Przyjazne znaki ma tym razem do czynienia z tabliczką łatwopalne. Pojemnik z łatwopalną substancją oznaczony jest odpowiednim znakiem. Napo chce wlad do butelki trochę płynu z pojemnika. W tym miejscu projekcja zostaje przerwana i pada pytanie, jaki to szczególny znak kursanci zobaczyli na pojemniku. Widzowie omawiają wygląd znaku i jego znaczenie. Projekcja zostaje podjęta. Napo napełnia butelkę płynem. Czy wszystko zrobił dobrze? A może popełnił jakiś błąd? Właśnie, butelka również musi zostad oznaczona znakiem łatwopalne, żeby jej przyszłe użycie było bezpieczne. Następuje dyskusja na temat tego, co mogłoby się stad, gdyby na butelce zabrakło tego znaku. Wskazówka: Nigdy nie nalewaj szkodliwych bądź niebezpiecznych płynów do butelek o przeznaczeniu spożywczym, w celu uniknięcia nieszczęśliwych pomyłek, mogących powodowad ryzyko utraty zdrowia bądź poważnego uszkodzenia ciała. Napo akurat coś spawa. W pobliżu jego kolega przypadkowo rozlewa parę kropel łatwopalnego płynu na podłogę. Iskry ze spawarki docierają do rozlanej substancji. Podłoga zajmuje się ogniem, który przenosi się na cały pokój. Wkrótce płonie już fabryka, a następnie pożar roznosi się na całe miasto. Wniosek: lepiej odpowiednio oznacz butelkę, do której wlałeś niebezpieczny płyn!

22 Uczestnicy kursu uwielbiają tę zabawę. Dopingują Napo, angażując się żywo we wszystko, co dzieje się w animowanym świecie. Niezwykle aktywnie uczestniczą w dyskusjach z prowadzącym zajęcia, a później odtwarzają obejrzane odcinki na swoich komputerach po kilka razy. Instruktor przeprowadza małe testy sprawdzające, które wykazują, że nawet osoby z poważnymi trudnościami w uczeniu się są w stanie rozpoznad później dany znak i rozumieją, jak ważna jest jego obecnośd na odpowiednich pojemnikach w miejscu pracy. Toteż instruktorzy bardzo dobrze oceniają to narzędzie edukacyjne, uznając je za odpowiednie dla osób z trudnościami w uczeniu się. Strony internetowe: Studium przypadku 7: (P11) Narzędzia internetowe mające zapełnid lukę w szkoleniach alfabetyzacji dorosłych WriteOn to internetowy wspomagający program edukacyjny, opracowany przez National Adult Literacy Agency (Narodową Agencję ds. Alfabetyzacji Dorosłych (NALA), organizację wspierającą alfabetyzację dorosłych, pomagającą osobom o różnych problemach w pełni uczestniczyd w życiu społeczeostwa, dającą im dostęp do odpowiednich środków edukacyjnych. NALA prowadzi badania w dziedzinie alfabetyzacji, jest rządowym konsultantem ds. alfabetyzacji społeczeostwa, organizuje kursy edukacyjne dla grup i osób indywidualnych. Wyniki badao prowadzonych przez agencję ukazują, że podczas gdy w Irlandii kursy alfabetyzacji dla dorosłych organizowane przez Vocational Educational Committees są powszechnie dostępne, to jednak 92% dorosłych, których słabe umiejętności czytania i pisania kwalifikują do takich kursów, w ogóle z nich nie korzysta. Badania wskazują na szereg powodów takiej sytuacji, m.in. niechęd dorosłych przed powrotem do szkoły! Problem ten z największą ostrością uwidacznia się u mężczyzn. WriteOn powstał właśnie po to, by temu zapobiec. Pozwala on dorosłym na poprawę ich umiejętności czytania, pisania i liczenia oraz zwiększenia zdolności do uczenia się, dając im możliwośd pracy nad sobą w ich własnym tempie, w dowolnym dogodnym dla nich czasie, nie naruszając ich prywatności i poczucia bezpieczeostwa. Program ten daje im również możliwośd sprawdzenia postępów, a jeśli są gotowi, oceny tych postępów wedle przyjętych w kraju kryteriów. Narzędzie to nie było przygotowywane specjalnie dla niepełnosprawnych, lecz w zamyśle uwzględnia ich potrzeby.

23 WriteOn jako narzędzie edukacyjne WriteOn to zróżnicowane tematycznie serie dwiczeo i testów, podzielone na poziomy o różnym stopniu trudności. Najpierw uczestnicy dokonują oceny swoich możliwości i wybierają odpowiedni dla nich poziom (dwiczenia dostosowane są do wymogów Irish Further Education Training and Accreditation Council stopnia II i III). Kursanci wybierają również kategorię (alfabetyzacja, umiejętnośd liczenia bądź rozwijanie umiejętności edukacyjnych) oraz temat dwiczeo (np. zdrowie, sport, technologie, itp.). Każde dwiczenie składa się z serii plansz, na których przedstawione są pytania ujęte na rozmaite sposoby, np. wymagające opisu, wybrania właściwej odpowiedzi spośród wielu, dopasowania szeregu odpowiedzi do szeregu pytao, itp. Kiedy zadania dotyczące wybranego tematu są ukooczone, uczestnik otrzymuje ocenę. Jeśli chce pracowad nad stopniami, może włożyd więcej wysiłku, by np. poprawid notę, która go nie satysfakcjonuje. Przykładowy rodzaj ćwiczenia w programie WriteOn. Tekst jest także dostępny w postaci mowy. Dwiczenia i zadania są łatwe i przyjemne, czytelne w odbiorze, opatrzone licznymi ilustracjami w celu pobudzenia wizualnej wrażliwości. Materiał dotyczy wielu rozmaitych zagadnieo i odnosi się do rozlicznych zainteresowao. Umożliwia też uczącemu się wielokrotne powracanie do danych stron, bez konieczności zajmowania się tym samym materiałem aż do znudzenia. Użytkownicy WriteOn mogą uzyskad wieloaspektową ocenę swych postępów oraz skorzystad z indywidualnego planu nauczania, by poprawid i zoptymalizowad efekty pracy tam, gdzie to konieczne. Pod koniec każdego etapu daje się użytkownikowi możliwośd weryfikacji jego umiejętności oraz uzyskania formalnej kwalifikacji zgodnie z krajowymi kryteriami edukacyjnymi. To pierwsza taka sytuacja w Irlandii, kiedy można uzyskad kwalifikacje tego poziomu przez Internet.

Developing elearning in Dialogue

Developing elearning in Dialogue Developing elearning in Dialogue Podręcznik dla twórców Model dobrych praktyk do adaptacji i przystosowania do lokalnych warunków kursów e-learningowych dla MŚP Authors Editors Research Coordination Roland

Bardziej szczegółowo

Online Elektroniczna wersja publikacji dostępna jest na stronie internetowej projektu http://www.tcteacher.eu

Online Elektroniczna wersja publikacji dostępna jest na stronie internetowej projektu http://www.tcteacher.eu Projekt Nauczyciel w sieci/tc*teacher został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Zarówno projekt jak i publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autorów a Komisja Europejska

Bardziej szczegółowo

Co to jest mobile learning?

Co to jest mobile learning? A więc myślisz o mobile learning v.2 Co to jest mobile learning? Mobile learning ma miejsce wtedy, gdy ludzie korzystają ze swoich urządzeń przenośnych w celu uczenia się, a zatem nie ogranicza ich dana

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA. dotycząca zastosowania e-learningu w Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego

EKSPERTYZA. dotycząca zastosowania e-learningu w Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego EKSPERTYZA dotycząca zastosowania e-learningu w Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego EKSPERTYZA dotycząca zastosowania e-learningu w Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego Przygotowana

Bardziej szczegółowo

Tworzenie innowacyjnych materiałów dydaktycznych

Tworzenie innowacyjnych materiałów dydaktycznych Tworzenie innowacyjnych materiałów dydaktycznych e-podręcznik Autor: Strona 1 Spis treści Wstęp... 4 Metody tworzenia materiałów dydaktycznych... 7 Podejście indywidualne i zespołowe... 7 Indywidualnie

Bardziej szczegółowo

ICT-Go-Girls! Nowe technologie jako narzędzie promowania przedsiębiorczości wśród uczennic szkół ponadpodstawowych

ICT-Go-Girls! Nowe technologie jako narzędzie promowania przedsiębiorczości wśród uczennic szkół ponadpodstawowych ICT-Go-Girls! Nowe technologie jako narzędzie promowania przedsiębiorczości wśród uczennic szkół ponadpodstawowych MarÍa J. RodrÍguez Malmierca Bozica Ilijic Carmen FernÁndez Morante Beatriz Cebreiro LÓpez

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Metodyczny Szkoleń Blended-learning Wykorzystanie Internetu w Biznesie. (na przykładzie projektu SME.net.pl)

Przewodnik Metodyczny Szkoleń Blended-learning Wykorzystanie Internetu w Biznesie. (na przykładzie projektu SME.net.pl) 2009 Przewodnik Metodyczny Szkoleń Blended-learning Wykorzystanie Internetu w Biznesie (na przykładzie projektu SME.net.pl) Spis treści Zagadnienia Strona A. OGÓLNE INFORMACJE O PROJEKCIE SME.NET.PL 2

Bardziej szczegółowo

Tomasz Grudniewski. Platforma e-learningowa jako narzędzie wspomagające aktywizację zawodową osób niepełnosprawnych

Tomasz Grudniewski. Platforma e-learningowa jako narzędzie wspomagające aktywizację zawodową osób niepełnosprawnych Tomasz Grudniewski Platforma e-learningowa jako narzędzie wspomagające aktywizację zawodową osób niepełnosprawnych Biała Podlaska 2012 I. Nauczanie zdalne jako jedna z metod aktywizacji zawodowej osób

Bardziej szczegółowo

Weronika Ewertowska. Platforma Moodle w szkole przewodnik nauczyciela

Weronika Ewertowska. Platforma Moodle w szkole przewodnik nauczyciela Informatyka i technologia informacyjna Podyplomowe studia kwalifikacyjne Weronika Ewertowska Platforma Moodle w szkole przewodnik nauczyciela PRACA DYPLOMOWA PROMOTOR mgr Tomasz Piłka POZNAŃ 2010/2011

Bardziej szczegółowo

Metodyka prowadzenia szkoleń. z wykorzystaniem urządzeń. mobilnych dla e-biznesu

Metodyka prowadzenia szkoleń. z wykorzystaniem urządzeń. mobilnych dla e-biznesu Metodyka prowadzenia szkoleń z wykorzystaniem urządzeń mobilnych dla e-biznesu Projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu Uczenie się przez całe życie Publikacja

Bardziej szczegółowo

Metodyka Webinarów. wersja 1.0. Video conference use for adult learning. konsorcjum projektu:

Metodyka Webinarów. wersja 1.0. Video conference use for adult learning. konsorcjum projektu: Metodyka Webinarów wersja 1.0 Video conference use for adult learning konsorcjum projektu: Niniejszy dokument Metodyka Webinarów wer. 1.0 został przygotowany w ramach projektu Webinar 2 Learn video conference

Bardziej szczegółowo

Metodyka prowadzenia szkoleń. z wykorzystaniem urządzeń. mobilnych dla e-biznesu

Metodyka prowadzenia szkoleń. z wykorzystaniem urządzeń. mobilnych dla e-biznesu Metodyka prowadzenia szkoleń z wykorzystaniem urządzeń mobilnych dla e-biznesu Publikacja powstała w wyniku projektu zrealizowanego przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu Uczenie

Bardziej szczegółowo

JAK WDRAŻAĆ KSZTAŁCENIE NA ODLEGŁOŚĆ

JAK WDRAŻAĆ KSZTAŁCENIE NA ODLEGŁOŚĆ RAFAŁ MICHAŁOWSKI WOJCIECH MYKA JAK WDRAŻAĆ KSZTAŁCENIE NA ODLEGŁOŚĆ W KSZTAŁCENIU USTAWICZNYM W FORMACH POZASZKOLNYCH KROK PO KROKU Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Model Ustawicznego Kształcenia Społecznościowego

Model Ustawicznego Kształcenia Społecznościowego Model Ustawicznego Kształcenia Społecznościowego Autorzy: Strona 1 Recenzja publikacji: Dr Andrzej Szelc Prof. dr hab. Jerzy Chłopecki ISBN 978-83-60005-37-8 Strona 2 SPIS TREŚCI WSTĘP... 7 ROZDZIAŁ I.

Bardziej szczegółowo

Metodyka prowadzenia szkoleń. z wykorzystaniem urządzeń. mobilnych dla e-biznesu

Metodyka prowadzenia szkoleń. z wykorzystaniem urządzeń. mobilnych dla e-biznesu Metodyka prowadzenia szkoleń z wykorzystaniem urządzeń mobilnych dla e-biznesu v.2 Projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu Uczenie się przez całe życie

Bardziej szczegółowo

e -Biuletyn projektu Kadry dojrzałe do zmian

e -Biuletyn projektu Kadry dojrzałe do zmian e -Biuletyn projektu Kadry dojrzałe do zmian 5 aktualności Spis treści 4 Wprowadzenie do Vademecum opolski model kontraktacji działań aktywizacyjnych to swego rodzaju instruktaż dla publicznych służb zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

DOBRE PRAKTYKI W NAUCZANIU HISTORII

DOBRE PRAKTYKI W NAUCZANIU HISTORII DOBRE PRAKTYKI W NAUCZANIU HISTORII Raport z badania jakościowego Warszawa, czerwiec 2014 ALBO TYLKO 2 r Autorzy: Jolanta Choińska-Mika Jakub Lorenc Krzysztof Mrozowski Aleksandra Oniszczuk Jacek Staniszewski

Bardziej szczegółowo

Podręcznik do metody Collaborative Blended Learning ver. 2. www.webquests.eu

Podręcznik do metody Collaborative Blended Learning ver. 2. www.webquests.eu Projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu Uczenie się przez całe życie. Niniejszy materiał odzwierciedla jedynie stanowisko autora i Komisja Europejska

Bardziej szczegółowo

System obsługujący nauczanie na odległość

System obsługujący nauczanie na odległość ul. Wólczańska 215 93-005 Łódź tel. (42) 632 80 65 INSTYTUT INFORMATYKI, POLITECHNIKA ŁÓDZKA fax (42) 630 34 14 System obsługujący nauczanie na odległość (praca dyplomowa magisterska) Pod kierunkiem: dr

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie nowoczesnych technologii na etapie edukacji wczesnoszkolnej

Wykorzystanie nowoczesnych technologii na etapie edukacji wczesnoszkolnej Wykorzystanie nowoczesnych technologii na etapie edukacji wczesnoszkolnej Podręcznik nauczyciela Autorzy Zespół nauczycieli konsultantów i specjalistów merytorycznych Ośrodka Edukacji Informatycznej i

Bardziej szczegółowo

Wytwarzanie kompleksowego zintegrowanego oprogramowania wspomagającego nauczanie na odległość

Wytwarzanie kompleksowego zintegrowanego oprogramowania wspomagającego nauczanie na odległość Praca powinna byc cytowana jako: Lenkiewicz, P., 2011. Wytwarzanie kompleksowego zintegrowanego oprogramowania wspomagającego nauczanie na odległość. Rozprawa doktorska. Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik

Bardziej szczegółowo

Kurs Jak projektować i prowadzić kursy online w kształceniu zawodowym

Kurs Jak projektować i prowadzić kursy online w kształceniu zawodowym Kurs Jak projektować i prowadzić kursy online w kształceniu zawodowym Wersja tekstowa kursu online Wersja online dostępna: http://evet2edu.eu/moodle/course/view.php?id=23 Autorzy: evet2edu Projekt: Wspieranie

Bardziej szczegółowo

Innowacje i technologie informacyjne przyszłością nowoczesnej edukacji wdrażanie rozwiązań informatycznych w procesie kształcenia

Innowacje i technologie informacyjne przyszłością nowoczesnej edukacji wdrażanie rozwiązań informatycznych w procesie kształcenia Innowacje i technologie informacyjne przyszłością nowoczesnej edukacji wdrażanie rozwiązań informatycznych w procesie kształcenia Poradnik Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach

Bardziej szczegółowo

Metoda Montessori w kształceniu i szkoleniu zawodowym

Metoda Montessori w kształceniu i szkoleniu zawodowym Metoda Montessori w kształceniu i szkoleniu zawodowym Nowe podejście do nauki zawodu w kształceniu i szkoleniu zawodowym PORADNIK NAUCZYCIELA - KONTEKST TEORETYCZNY Città di Castello, 2012 Projekt finansowany

Bardziej szczegółowo

Podręcznik dla szkoleniowców Dostępność informacji elektronicznej

Podręcznik dla szkoleniowców Dostępność informacji elektronicznej Podręcznik dla szkoleniowców Dostępność informacji elektronicznej Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego Kraków 2012 Wydawca Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego 31-261 Kraków, ul. Wybickiego 3A, tel.:

Bardziej szczegółowo

Trenerzy wobec potrzeb młodych NEETs w Unii Europejskiej. Potrzeby szkoleniowe i dobre praktyki 1

Trenerzy wobec potrzeb młodych NEETs w Unii Europejskiej. Potrzeby szkoleniowe i dobre praktyki 1 Trenerzy wobec potrzeb młodych NEETs w Unii Europejskiej. Potrzeby szkoleniowe i dobre praktyki 1 Trenerzy wobec potrzeb młodych NEETs w Unii Europejskiej. Potrzeby szkoleniowe i dobre praktyki 2 Trenerzy

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK DO METODY COLLABORATIVE BLENDED LEARNING VER. 1 WWW.WEBQUESTS.EU KONSORCJUM PROJEKTU:

PODRĘCZNIK DO METODY COLLABORATIVE BLENDED LEARNING VER. 1 WWW.WEBQUESTS.EU KONSORCJUM PROJEKTU: Projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu Uczenie się przez całe życie. Niniejszy materiał odzwierciedla jedynie stanowisko autora i Komisja Europejska

Bardziej szczegółowo

Kiedy stosować napisy a kiedy język migowy? Głusi i słabosłyszący odbiorcy internetu.

Kiedy stosować napisy a kiedy język migowy? Głusi i słabosłyszący odbiorcy internetu. Kiedy stosować napisy a kiedy język migowy? Głusi i słabosłyszący odbiorcy internetu. Wydawca Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego 31-261 Kraków, ul. Wybickiego 3A tel.: 12 629 85 14, faks: 12 629 85

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DLA WSZYSTKICH

INFORMACJA DLA WSZYSTKICH INFORMACJA DLA WSZYSTKICH Warszawa 2012 Publikacja wydana w ramach Projektu "Forum Dostępnej Cyberprzestrzeni", finansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Publikacja

Bardziej szczegółowo

PACT. Profesjonaliści przeciwko przemocy domowej Materiały szkoleniowe

PACT. Profesjonaliści przeciwko przemocy domowej Materiały szkoleniowe Profesjonaliści przeciwko przemocy domowej szkoleniowe Autorzy: Diana Basinskaite Margarete Berg Assunta Bigelli Joëlle Blache Lucia Ferilli Antoine Gambin Sylwia Kurszewska Liudmila Mecajeva Sandra Paulos

Bardziej szczegółowo