Sprawozdanie z prac Zarządu Województwa Opolskiego w okresie od 14 lutego 2015 r. do 28 lutego 2015 r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sprawozdanie z prac Zarządu Województwa Opolskiego w okresie od 14 lutego 2015 r. do 28 lutego 2015 r."

Transkrypt

1 Sprawozdanie z prac Zarządu Opolskiego w okresie od 14 lutego 2015 r. do 28 lutego 2015 r. W okresie od 14 lutego 2015 r. do 28 lutego 2015 r. odbyły się 3 posiedzenia Zarządu, których rezultatem było podjęcie m. in.: 47 uchwał dotyczących organizacji i funkcjonowania wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych, polityki regionalnej, zdrowia, edukacji, gospodarki nieruchomościami, budżetu województwa, 6 postanowień administracyjnych w sprawie uzgodnienia w zakresie zadań Samorządu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, 1 postanowienia administracyjnego w sprawie wydania opinii dot. inwestycji drogowej, 1 postanowienia administracyjnego w sprawie uzgodnienia projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, 1 decyzji administracyjnej w sprawie odroczenia terminu zapłaty należności pieniężnych za usługi medyczne świadczone przez PS ZOZ Wojewódzkie Centrum Medyczne w Opolu, 2 decyzji administracyjnych nakładających na Beneficjentów korektę finansową oraz określających przypadającą do zwrotu kwotę dofinansowania przyznaną na realizację projektów. Przedmiotem uchwał Zarządu były między innymi następujące zagadnienia: 1. Polityka regionalna, realizacja zadań ustawowych: Zarząd Opolskiego przyjął projekt umowy o współpracę z Izbą Rolniczą w Opolu na organizację konferencji poświęconej promocji przedsiębiorczości wiejskiej w regionie opolskim w ramach przedsięwzięcia pn. Przedsiębiorczość 1

2 na wsi opolskiej drogi rozwoju, pomysły i innowacje. (uchwała nr 269/2015 z dnia 17 lutego 2015r.) Zarząd Opolskiego przyjął projekt porozumienia pomiędzy Wojewodą Opolskim a Województwem Opolskim w sprawie przekazywania środków z budżetu państwa na 2015r. oraz rezerwy celowej budżetu państwa i rezerwy celowej budżetu środków europejskich na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowanych oraz finansowanie kosztów niekwalifikowanych ponoszonych na realizację operacji, które zostaną zgłoszone do finansowania w ramach działania: Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata (uchwała nr 270/2015 z dnia 17 lutego 2015r.) Zarząd Opolskiego przyjął projekt umowy: - dot. sfinansowania projektu budowlano-wykonawczego pn.: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 461 w miejscowości Kup ul. Brynicka, (uchwała nr 271/2015 z dnia 17 lutego 2015r.) - dot. zapłaty kwoty odszkodowania z tytułu nabycia nieruchomości w związku z realizacją zadania pn. Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 408 (ul. Gliwicka) z drogą gminną nr O (ul. Kozielska) na rondo w miejscowości Kędzierzyn-Koźle na gruntach położonych w obrębie Kędzierzyn w jednostce ewidencyjnej Kędzierzyn-Koźle, (uchwała nr 272/2015 z dnia 17 lutego 2015r.) - na przygotowanie folderu dotyczącego szlaków wodnych na terenach wiejskich Opolskiego. (uchwała nr 282/2015 z dnia 17 lutego 2015r.) Zarząd Opolskiego przyjął sprawozdanie okresowe z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Opolskiego na lata (za II półrocze 2014 r.). (uchwała nr 277/2015 z dnia 17 lutego 2015r.) Zarząd Opolskiego wyraził zgodę na udzielenie zamówienia publicznego na usługę pn. Organizacja obchodów Dni Otwartych Funduszy Europejskich 2015 w Województwie Opolskim. (uchwała nr 278/2015 z dnia 17 lutego 2015r.) 2

3 Zarząd Opolskiego przyjął uzupełniającą listę rankingową przedsiębiorstw zrekrutowanych w ramach projektu pn. Efektywny transfer wiedzy z nauki do przemysłu w Województwie Opolskim w obszarze nauk przyrodniczych. (uchwała nr 280/2015 z dnia 17 lutego 2015r.) Zarząd Opolskiego przyjął projekt umów pomiędzy Województwem Opolskim a Konsulatem Generalnym Republiki Federalnej Niemiec we Wrocławiu oraz Województwem Opolskim a Województwem Śląskim w sprawie ustalenia zasad wspólnej realizacji Programu Niwki. (uchwała nr 281/2015 z dnia 17 lutego 2015r.) Zarząd Opolskiego dokonał wyboru ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na wykonanie przez organizacje i inne uprawnione podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w roku 2015 zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Opolskiego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej: (uchwała nr 283/2015 z dnia 17 lutego 2015r.) Zarząd Opolskiego wyraził zgodę na przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: - Zamówienie uzupełniające polegające na wydaniu materiałów informacyjnopromocyjnych w ramach Planu działania Sekretariatu Regionalnego KSOW Opolskiego na lata , w ramach Schematu III Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata obejmujących zadanie 1 i zadanie 2 (uchwała nr 292/2015 z dnia 23 lutego 2015r.) - usługę wydania materiałów informacyjno-promocyjnych współfinansowanych ze środków Pomocy Technicznej PROW na lata , w ramach Planu działania Sekretariatu Regionalnego KSOW (uchwała nr 306/2015 z dnia 23 lutego 2015r.) Zarząd Opolskiego przyjął projekt umowy pomiędzy Województwem Opolskim a Opolską Regionalną Organizacją Turystyczną na wspólną prezentację dorobku Opolskiego w zakresie turystyki wiejskiej i agroturystyki 3

4 podczas Międzynarodowych Targów Turystycznych ITB Berlin. (uchwała nr 293/2015 z dnia 23 lutego 2015r.) Zarząd Opolskiego przyjął projekt umowy dotyczącej przekazywania dopłat do ulgowych przejazdów autobusowych osób uprawnionych dla przewoźnika Przewóz Osób Anna Morawiec, z siedzibą w Opolu. (uchwała nr 296/2015 z dnia 23 lutego 2015r.) Zarząd Opolskiego przyjął Wytyczne Instytucji Zarządzającej do przeprowadzania kontroli w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Opolskiego na lata (uchwała nr 302/2015 z dnia 23 lutego 2015r.) Zarząd Opolskiego powołał Zespół ds. opracowania i realizacji Strategii komunikacji funduszy europejskich w Województwie Opolskim na lata (uchwała nr 303/2015 z dnia 23 lutego 2015r.) Zarząd Opolskiego przyjął projekt umowy z Politechniką Opolską w sprawie wspólnej organizacji XXXI Seminarium Geografii Wsi pn. Obszary wiejskie pierwsza dekada UE i nowa perspektywa. (uchwała nr 305/2015 z dnia 23 lutego 2015r.) Zarząd Opolskiego podjął decyzję o przeznaczeniu do sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości niezabudowanych położonych w obrębie Pludry. (uchwała nr 313/2015 z dnia 23 lutego 2015r.) 2. Organizacja i funkcjonowanie wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych. Zarząd Opolskiego zatrudnił Pana Rolanda Wrzeciono, obecnego Zastępcę Dyrektora ds. Wyboru Projektów, Informacji i Promocji Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki w Opolu na stanowisku Dyrektora Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki w Opolu od dnia 17 lutego 2015r. na czas określony do dnia 31 grudnia 2015r. (uchwała nr 275/2015 z dnia 17 lutego 2015 r.) 4

5 Zarząd Opolskiego powołał komisję konkursową w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Ośrodka Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych. (uchwała nr 294/2015 z dnia 23 lutego 2015r.) Zarząd Opolskiego wyraził zgodę na dokonanie czynności prawnej mającej na celu zmianę wierzyciela samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu, poprzez dokonanie cesji wierzytelności, która będzie zawarta pomiędzy: Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu; Xeropartner s.c. Grzegorz Weselski, Daniel Cyris; Xeropartner Express Daniel Cyris. (uchwała nr 295/2015 z dnia 23 lutego 2015r.) Zarząd Opolskiego wyraził zgodę: - dla Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Opolu na zawarcie na okres 3 lat z Zarządem Dróg Wojewódzkich w Opolu kolejnej umowy najmu powierzchni magazynowo - garażowej położonej w Opolu na terenie nieruchomości będącej w użytkowaniu WORD, (uchwała nr 308/2015 z dnia 23 lutego 2015r.) - dla Zarządu Dróg Wojewódzkich na zawarcie kolejnej umowy najmu na okres 3 lat z firmą MAFIPOL Sp. z o.o., lokalu usytuowanego w budynku administracyjnym położonym w Głubczycach, (uchwała nr 309/2015 z dnia 23 lutego 2015r.) - dla Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu na zawarcie kolejnej umowy najmu na okres 3 lat z Wojewódzkim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych w Opolu lokalu biurowego usytuowanego w budynku administracyjnym położonym w Głubczycach, (uchwała nr 310/2015 z dnia 23 lutego 2015r.) - dla Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu na zawarcie kolejnej umowy najmu na okres 3 lat z firmą Biuro Rachunkowe Krzysztof Małecki, lokalu usytuowanego w budynku administracyjnym położonym w Głubczycach, (uchwała nr 311/2015 z dnia 23 lutego 2015r.) - dla Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Opolu na zawarcie na okres 3 lat kolejnych umów najmu powierzchni garażowej położonej w Opolu na terenie nieruchomości będącej w użytkowaniu WORD. (uchwała nr 312/2015 z dnia 23 lutego 2015r.) 5

6 Zarząd Opolskiego ogłosił konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Medycznych w Prudniku. (uchwała nr 314/2015 z dnia 23 lutego 2015r.) Zarząd Opolskiego udzielił Panu R. Wrzeciono- Dyrektorowi Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki w Opolu pełnomocnictwa do kierowania ww. jednostką oraz reprezentowania jej na zewnątrz w zakresie ustalonym w statucie jednostki. (uchwała nr 286/2015 z dnia 17 lutego 2015r.) Zarząd Opolskiego upoważnił Pana R. Wrzeciono- Dyrektora Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki w Opolu do reprezentowania i działania w imieniu Zarządu Opolskiego w związku z realizacją projektu partnerskiego pn. Opolska Platforma Innowacji w ramach poddziałania Wsparcie sektora B+R oraz innowacji na rzecz przedsiębiorstw Regionalnego Programu Operacyjnego Opolskiego , które to upoważnienie obejmuje: składanie oświadczeń woli, podpisywanie umów i dokumentów przy przygotowywaniu, realizacji i rozliczaniu projektu, a także do zaciągania zobowiązań finansowych w imieniu Opolskiego. (uchwała nr 287/2015 z dnia 17 lutego 2015r.) Zarząd Opolskiego upoważnił Dyrektora Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki w Opolu, Pana R. Wrzeciono do składania wszelkich oświadczeń woli, w tym podpisywania umów i dokumentów niezbędnych przy przygotowywaniu, realizacji projektu Opolski program stażowy dla absolwentów Poddziałanie Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy Program Operacyjny Kapitał Ludzki, w imieniu Opolskiego, a także do realizacji zobowiązań finansowych w imieniu Opolskiego wynikających z realizacji ww. projektu. (uchwała nr 288/2015 z dnia 17 lutego 2015r.) Zarząd Opolskiego upoważnił Dyrektora Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki w Opolu, Pana R. Wrzeciono do reprezentowania Opolskiego, w zakresie spraw bieżących związanych z realizacją Porozumienia Ramowego i Umów Wykonawczych dotyczących funkcjonowania na terenie Opolskiego Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE), a w szczególności do podpisywania okresowego i rocznego zaliczek, do podpisywania 6

7 sprawozdań i raportów oraz innych dokumentów przekazywanych na podstawie zawartych Umów Wykonawczych. (uchwała nr 289/2015 z dnia 17 lutego 2015r.) Zarząd Opolskiego udzielił zgody na podpisanie przez Dyrektora Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki w Opolu aneksu do Porozumienia w sprawie przekazania zadań z zakresu realizacji Osi priorytetowej 1 Wzmocnienie atrakcyjności gospodarczej regionu Regionalnego Programu Operacyjnego Opolskiego na lata (RPO WO ), z wyłączeniem Poddziałania Usługi turystyczne i rekreacyjno-sportowe świadczone przez sektor publiczny oraz wykonywania zadań związanych z realizacją w. Porozumienia. (uchwała nr 290/2015 z dnia 17 lutego 2015r.) 3. Budżet Zarząd Opolskiego przyjął informację o wykonaniu budżetu Opolskiego za okres r r. (uchwała nr 299/2015 z dnia 23 lutego 2015 r.) Wykonanie budżetu przedstawia się następująco: - dochody zł - wydatki zł - nadwyżka zł Zarząd Opolskiego dokonał zmiany budżetu Opolskiego na 2015 rok w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej dochodów i wydatków, w podziale na poszczególne jednostki budżetowe, komórki organizacyjne Urzędu Marszałkowskiego i wyodrębnione zadania budżetowe. (uchwała nr 315/2015 z dnia 24 lutego 2015r.) Przedmiotem pozostałych uchwał Zarządu Opolskiego były: zmiany: - dot. przyjęcia do realizacji projektu systemowego Samorządu Opolskiego / Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki w Opolu pn. Opolski program 7

8 stażowy dla absolwentów w ramach działania 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie/ Poddziałanie Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki , - dot. przyjęcia projektu aneksu do Porozumienia oraz tekstu jednolitego Porozumienia zawartego w dniu 17 października 2014r. pomiędzy Ministrem Infrastruktury i Rozwoju, a mi w sprawie restrukturyzacji Spółki Przewozy Regionalne Sp. z o.o., - dot. Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Opolskiego, - dot. powołania i określenia zadań Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Opolskiego na lata (KM RPO WO ), - dot. przyjęcia Planów działania na lata dla Priorytetów komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w Województwie Opolskim, - dot. wyrażenia zgody na uczestnictwo i realizację przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki w Opolu projektu pn. Europe Direct. projekty aneksów: - do Porozumienia oraz tekstu jednolitego Porozumienia zawartego w dniu 17 października 2014r. pomiędzy Ministrem Infrastruktury i Rozwoju, a mi w sprawie restrukturyzacji Spółki Przewozy Regionalne Sp. z o.o. zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Opolskiego na 2015 rok, podział rezerwy ogólnej budżetu Opolskiego na 2015 rok. zgłoszenia wniosków do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar w granicach administracyjnych miasta Głubczyce, położonego we wschodniej części miasta. 8

9 Uchwały Zarządu Opolskiego dostępne są w wersji papierowej w Departamencie Organizacyjno-Administracyjnym w Referacie Organizacyjnym oraz w wersji elektronicznej na stronie Biuletynu Informacji Publicznej gdzie są zamieszczane sukcesywnie w miarę ich podejmowania. 4. Współpraca zagraniczna, promocja regionu, reprezentowanie województwa w spotkaniach oraz wizytach krajowych. 15 lutego 2015r. A. Buła Marszałek R. Kolek Wicemarszałek Udział w inauguracji obchodów 25-lecia Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Niemców na Śląsku Opolskim. Obchody rozpoczęły się mszą świętą w Katedrze św. Krzyża w Opolu. Następnie w Filharmonii im. Józefa Elsnera w Opolu otwarto wystawę Oni tworzyli Mniejszość Niemiecką i odbył się koncert Młodzieżowej Orkiestry Dętej z Leśnicy. 16 lutego 2015 r. A. Buła Marszałek Udział w II Konferencji Subregionu Kędzierzyńsko- Kozielskiego, organizowanej w ramach projektu pn. Zintegrowane podejście terytorialne szansą rozwoju Kędzierzyńsko Kozielskiego Subregionalnego Obszaru Funkcjonalnego, która odbyła się w Hotelu Hugo w Kędzierzynie-Koźlu. R. Kolek Wicemarszałek Udział w spotkaniu z pracownikami Ośrodka Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży ORDIM w Suchym Borze, które odbyło się w siedzibie Ośrodka. 17 lutego 2015r. R. Kolek Wicemarszałek Udział w spotkaniu Opolskiego Oddziału Stowarzyszenia Menedżerów Opieki Zdrowotnej (STOMOZ). Spotkanie odbyło się w sali konferencyjnej nr 7 Urzędu Marszałkowskiego Opolskiego. 18 lutego 2015r. A. Buła Marszałek Udział w prezentacji rankingu największych firm województwa opolskiego Złota Setka 9

10 organizowanego przez Politechnikę Opolską oraz Nową Trybunę Opolską. W programie odbyła się także debata pt. Opolskie 2025 jak przeżyć bez unijnych pieniędzy. Spotkanie odbywało się na Politechnice Opolskiej. R. Kolek Wicemarszałek Udział w obchodach upamiętniających I rocznicę śmierci śp. Dietera Josefa Przewdzinga, burmistrza Zdzieszowic. W ramach obchodów odsłonięto tablicę pamiątkową w Krępnej oraz odbyła się msza święta w kościele Parafii św. Ojca Pio w Zdzieszowicach. T. Kostuś Członek Zarządu Udział w spotkaniu z prezesem spółki Przewozy Regionalne Tomaszem Pasikowskim nt. restrukturyzacji spółki w kontekście zawarcia umowy na wykonywanie przewozów pasażerskich. Spotkanie odbyło się w siedzibie spółki Przewozy Regionalne w Warszawie. Udział w spotkaniu z przedsiębiorcami przedstawicielami firm członków Opolskiej Izby Gospodarczej oddziału Krapkowice z władzami samorządowymi województwa, starostwa, gmin i Zarządu OIG, które odbyło się w Zajeździe Karolinka w Gogolinie. G. Sawicki - Członek Zarządu Udział w uroczystościach obchodów 92. rocznicy powołania I Dzielnicy Związku Polaków w Niemczech z siedzibą w Opolu organizowanej przez Prezydenta Miasta Opola, które odbyły się przed pomnikiem poświęconym Bojownikom o Polskość Śląska Opolskiego oraz w Urzędzie Miasta Opola w sali im. Karola Musioła. 19 lutego 2015r. R. Kolek Wicemarszałek Udział w spotkaniu ze Sławomirem Neumannem, Sekretarzem Stanu w Ministerstwie Zdrowia. Spotkanie odbyło się w siedzibie Ministerstwa Zdrowia w Warszawie lutego 2015r. A. Buła Marszałek R. Kolek Wicemarszałek Udział w obradach plenarnych XXIX Zgromadzenia Ogólnego Związku Województw Rzeczypospolitej 10

11 Polskiej. Obrady odbyły się w Hotelu Warszawianka Centrum Kongresowe w Jachrance k. Warszawy. 20 lutego 2015 r. T. Kostuś Członek Zarządu G. Sawicki - Członek Zarządu Udział w spotkaniu ze Zbigniewem Wiegnerem, dyrektorem budowy bloków 5 i 6 w Elektrowni Opole z Polimex Projekt Opole. Spotkanie odbyło się na terenie budowy nowych bloków. Udział w gali Profesjonalnej Ligi MMA 48, która odbyła się w Centrum Wystawienniczo- Kongresowym w Opolu. 24 lutego 2015r. A. Buła Marszałek R. Kolek Wicemarszałek Udział w corocznym spotkaniu Rady Nadzorczej Fundacji Sanktuarium Góry św. Anny. Spotkanie rozpoczęło się nabożeństwem dziękczynnym w bazylice Św. Anny w intencji ofiarodawców, a następnie odbyło się posiedzenie Rady. 25 lutego 2015r. A. Buła Marszałek Udział w konferencji inaugurującej otwarcie Kędzierzyńsko-Kozielskiego Inkubatora Przedsiębiorczości, którego budowa została zrealizowana w ramach RPO WO, projekt pn. Podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez utworzenie Inkubatora Przedsiębiorczości w Kędzierzynie-Koźlu. Konferencja odbyła się w siedzibie Kędzierzyńsko-Kozielskiego Parku Przemysłowego. A. Konopka Wicemarszałek R. Kolek Wicemarszałek G. Sawicki - Członek Zarządu T. Kostuś Członek Zarządu G. Sawicki Członek Zarządu Udział w XXXI Wojewódzkiej Olimpiadzie Młodych Producentów Rolnych. Olimpiada miała miejsce w Pałacu w Łosiowie. Udział w konferencji pt. Nowe środki psychoaktywne dopalacze i co jeszcze? organizowanej przez Urząd Marszałkowski, która odbyła się w sali konferencyjnej im. Orła Białego na Ostrówku. Udział w VII sesji Rady Miejskiej w Niemodlinie nt. stanu dróg w gminie Niemodlin, która odbyła 11

12 G. Sawicki - Członek Zarządu się w Urzędzie Miasta w Niemodlinie. Udział w posiedzeniu komisji rozpatrującej wnioski o przyznanie Nagrody Artystycznej Marszałka Opolskiego Złota Maska, które odbyło się w Urzędzie Marszałkowskim Opolskiego. Udział w imprezie sportowej Szóstka z plusem organizowanej przez Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr VI w Opolu, która odbyła się w sali gimnastycznej PLO nr VI w Opolu. Udział w V sesji Rady Gminy Chrząstowice, która odbyła się w klubie samorządowym w Chrząstowicach lutego 2015r. A. Buła Marszałek Udział w uroczystości otwarcia perspektywy finansowej organizowanej przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju z udziałem premier Ewy Kopacz. Uroczystość odbyła się w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie. 26 lutego 2015r. A. Buła - Marszałek Spotkanie z władzami Polskiego Związku Lekkiej Atletyki i podpisanie porozumienia w sprawie realizacji w województwie opolskim programu Lekkoatletyka dla każdego. Spotkanie odbyło się w siedzibie PZLA w Warszawie. A. Konopka Wicemarszałek T. Kostuś Członek Zarządu Udział w spotkaniu poświęconym uzgodnieniu kryteriów podziału środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata dla województw. Spotkanie odbyło się w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Warszawie. Udział w uroczystym podpisaniu Aneksu Nr 1 do porozumienia ws. restrukturyzacji spółki Przewozy Regionalne sp. z o.o. z dnia 17 października 2014r. regulującego zasady współpracy pomiędzy Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju a stroną samorządową w procesie restrukturyzacji spółki Przewozy Regionalne sp. z o.o., które odbyło się 12

13 w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju w Warszawie. G. Sawicki - Członek Zarządu Udział w Targach EDU-OPOLE organizowanych przez Dyrekcję Centrum Wystawienniczo- Kongresowego, które odbyły się w Centrum Wystawienniczo-Kongresowym w Opolu. Udział w spotkaniu nt. współpracy samorządu województwa z samorządem powiatowym w prowadzeniu filii Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej oraz innych zadań oświatowych, które odbyło się w starostwie powiatowym w Kluczborku. 27 lutego 2015r. A. Buła - Marszałek Udział w spotkaniu roboczym dotyczącym współpracy Opolskiego z Izbami Gospodarczymi. W spotkaniu, które odbyło się w UMWO uczestniczyli przedstawiciele: OIG, IG Śląsk, Loży Opolskiej BCC, Izby Rzemieślniczej w Opolu. R. Kolek Wicemarszałek Udział w posiedzeniu poprzedzającym powołanie Zespołu do spraw koordynacji działań w obszarze e-administracji, udostępniania informacji sektora publicznego oraz rozwoju kompetencji cyfrowych. Spotkanie odbyło się w siedzibie Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji w Warszawie. G. Sawicki - Członek Zarządu Udział w koncercie Filharmoników Opolskich Gala Noworoczna 2015, który odbył się w Filharmonii Opolskiej. Sporządziły: Joanna Wilczyńska Marta Maj Agnieszka Mokrzycka Opole, marzec 2015 r. 13

INFORMACJA Z POSIEDZENIA Nr 12/13 Z a r z ą d u W o j e w ó d z t w a Ł ó d z k i e g o z dnia 27 lutego 2013r.

INFORMACJA Z POSIEDZENIA Nr 12/13 Z a r z ą d u W o j e w ó d z t w a Ł ó d z k i e g o z dnia 27 lutego 2013r. INFORMACJA Z POSIEDZENIA Nr 12/13 Z a r z ą d u W o j e w ó d z t w a Ł ó d z k i e g o z dnia 27 lutego 2013r. Zarząd Województwa przyjął projekty uchwał Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie: 1) przyjęcia

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z prac Zarządu Województwa Opolskiego w okresie od 5 marca 2014 r. do 15 marca 2014 r.

Sprawozdanie z prac Zarządu Województwa Opolskiego w okresie od 5 marca 2014 r. do 15 marca 2014 r. Sprawozdanie z prac Zarządu Województwa Opolskiego w okresie od 5 marca 2014 r. do 15 marca 2014 r. W okresie od 5 marca 2014 r. do 15 marca 2014 r. odbyło się 1 posiedzenie Zarządu Województwa, którego

Bardziej szczegółowo

ZASADY DZIAŁANIA BIURA PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH

ZASADY DZIAŁANIA BIURA PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH Załącznik nr 3 do Regulaminu Organizacyjnego Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego w Kielcach ZASADY DZIAŁANIA BIURA PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH Biuro Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z prac Zarządu Województwa Opolskiego w okresie od 17 stycznia 2015 r. do 31 stycznia 2015 r.

Sprawozdanie z prac Zarządu Województwa Opolskiego w okresie od 17 stycznia 2015 r. do 31 stycznia 2015 r. Sprawozdanie z prac Zarządu Opolskiego w okresie od 17 stycznia 2015 r. do 31 stycznia 2015 r. W okresie od 17 stycznia 2015 r. do 31 stycznia 2015 r. odbyły się 3 posiedzenia Zarządu, których rezultatem

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z prac Zarządu Województwa Opolskiego w okresie od 1 stycznia 2015 r. do 16 stycznia 2015 r.

Sprawozdanie z prac Zarządu Województwa Opolskiego w okresie od 1 stycznia 2015 r. do 16 stycznia 2015 r. Sprawozdanie z prac Zarządu Opolskiego w okresie od 1 stycznia 2015 r. do 16 stycznia 2015 r. W okresie od 1 stycznia 2015 r. do 16 stycznia 2015 r. odbyły się 3 posiedzenia Zarządu, których rezultatem

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Rola Instytucji Zarządzającej Programem

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Rola Instytucji Zarządzającej Programem Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Rola Instytucji Zarządzającej Programem Województwo Śląskie - charakterystyka Powierzchnia: 12 334 km 2 niecałe 4% powierzchni Polski

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY PROW 2007-2013

ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY PROW 2007-2013 ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY PROW 2007-2013 od 7 września do końca roku 2007 sporządzony dla Samorządu Województwa Opolskiego 1. Cele Działań Podstawowym celem działań informacyjnych i promocyjnych Samorządu

Bardziej szczegółowo

Aglomeracja Opolska. czerwiec 2013r.

Aglomeracja Opolska. czerwiec 2013r. Aglomeracja Opolska czerwiec 2013r. Czym jest Aglomeracja Opolska? Aglomeracja Opolska to płaszczyzna współpracy jednostek samorządu terytorialnego powstała we wrześniu 2012r. AO tworzy 20 gmin województwa

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 5 (119) (31 stycznia 6 lutego 2011 r.)

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 5 (119) (31 stycznia 6 lutego 2011 r.) INFORMATOR EUROPEJSKI NR 5 (119) (31 stycznia 6 lutego 2011 r.) WAŻNE INFORMACJE Opolskie najlepsze w konkursie o dodatkowe pieniądze z UE MRR podało oficjalne wyniki konkursu o KRW, w ramach regionalnych

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO. Opole, dnia 29 września 2008 r. Nr 73 U C H W A Ł Y S E J M I K U:

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO. Opole, dnia 29 września 2008 r. Nr 73 U C H W A Ł Y S E J M I K U: DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 29 września 2008 r. Nr 73 TREŚĆ: Poz.: U C H W A Ł Y S E J M I K U: 1892 - Nr XV/170/2008 z dnia 29 stycznia 2008 r. w sprawie zmiany budżetu Województwa

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z prac Zarządu Województwa Opolskiego w okresie od 01 lutego 2015 r. do 13 lutego 2015 r.

Sprawozdanie z prac Zarządu Województwa Opolskiego w okresie od 01 lutego 2015 r. do 13 lutego 2015 r. Sprawozdanie z prac Zarządu Opolskiego w okresie od 01 lutego 2015 r. do 13 lutego 2015 r. W okresie od 01 lutego 2015 r. 13 lutego 2015 r. odbyły się 3 posiedzenia Zarządu, których rezultatem było podjęcie

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E

S P R A W O Z D A N I E BURMISTRZ MIASTA ŻAGAŃ 68-100 Żagań, Plac Słowiański 17 tel. 0-68 477 10 40 fax 0-68 477 10 17, e-mail: info@um.zagan.pl, S P R A W O Z D A N I E BURMISTRZA MIASTA ŻAGAŃ z działalności między sesjami Rady

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 12 (126) (21 marca 3 kwietnia 2011 r.)

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 12 (126) (21 marca 3 kwietnia 2011 r.) INFORMATOR EUROPEJSKI NR 12 (126) (21 marca 3 kwietnia 2011 r.) WAśNE INFORMACJE Wybór projektów do dofinansowania w ramach II naboru do Działania 6.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA Z REALIZACJI UCHWAŁ SEJMIKU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO PODJĘTYCH W I KWARTALE 2013 ROKU.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA Z REALIZACJI UCHWAŁ SEJMIKU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO PODJĘTYCH W I KWARTALE 2013 ROKU. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA Z REALIZACJI UCHWAŁ SEJMIKU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO PODJĘTYCH W I KWARTALE 2013 ROKU. W I kwartale 2013 r. odbyły się 3 sesje Sejmiku Województwa Opolskiego. Podczas ww.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA Z REALIZACJI UCHWAŁ SEJMIKU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO PODJĘTYCH W III KWARTALE 2007 ROKU.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA Z REALIZACJI UCHWAŁ SEJMIKU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO PODJĘTYCH W III KWARTALE 2007 ROKU. W III kwartale 2007 r. odbyły się 3 sesje Sejmiku Województwa Opolskiego. Podczas ww. sesji podjęto ogółem 41 uchwał. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA Z REALIZACJI UCHWAŁ SEJMIKU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Struktura wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Struktura wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY Struktura wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Instytucja Zarządzająca Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Instytucja Certyfikująca Ministerstwo Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy - 6662 - poz. 1737 Województwa Lubuskiego Nr 128

Dziennik Urzędowy - 6662 - poz. 1737 Województwa Lubuskiego Nr 128 Dziennik Urzędowy - 6662 - poz. 1737 w tym: Wpływy z różnych opłat - - 5.639 - - Wpływy z usług - - 11.081 - - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - - 2.037 - - Pozostałe odsetki - - 3.016 - - Wpływy

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z prac Zarządu Województwa Opolskiego w okresie od 07 listopada 2012 r. do 20 listopada 2012 r.

Sprawozdanie z prac Zarządu Województwa Opolskiego w okresie od 07 listopada 2012 r. do 20 listopada 2012 r. Sprawozdanie z prac Zarządu Województwa Opolskiego w okresie od 07 listopada 2012 r. do 20 listopada 2012 r. W okresie od 07 listopada 2012 r. do 20 listopada 2012 r. odbyły się cztery posiedzenia Zarządu

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA Z REALIZACJI UCHWAŁ SEJMIKU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO PODJĘTYCH W III KWARTALE 2005 ROKU.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA Z REALIZACJI UCHWAŁ SEJMIKU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO PODJĘTYCH W III KWARTALE 2005 ROKU. W III kwartale 2005 r. odbyły się 2 sesje Sejmiku Województwa. Podczas ww. sesji podjęto ogółem 19 uchwał. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA Z REALIZACJI UCHWAŁ SEJMIKU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO PODJĘTYCH

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Z POSIEDZENIA Nr 11/12 Z a r z ą d u W o j e w ó d z t w a Ł ó d z k i e g o z dnia 31 stycznia 2012r.

INFORMACJA Z POSIEDZENIA Nr 11/12 Z a r z ą d u W o j e w ó d z t w a Ł ó d z k i e g o z dnia 31 stycznia 2012r. INFORMACJA Z POSIEDZENIA Nr 11/12 Z a r z ą d u W o j e w ó d z t w a Ł ó d z k i e g o z dnia 31 stycznia 2012r. Zarząd Województwa przyjął projekty uchwał Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie: 1)

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE ZMIAN. Zadania własne. Zwiększenia o kwotę 5 856 675 zł

ZESTAWIENIE ZMIAN. Zadania własne. Zwiększenia o kwotę 5 856 675 zł Załącznik nr 1 do uchwały Nr XLVII/455/2006 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 25 kwietnia 2006 r. ZESTAWIENIE ZMIAN Zadania własne DOCHODY Zwiększenia o kwotę 5 856 675 zł W dziale 010 ROLNICTWO I

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z prac Zarządu Województwa Opolskiego w okresie od 11 grudnia 2013 r. do 08 stycznia 2014 r.

Sprawozdanie z prac Zarządu Województwa Opolskiego w okresie od 11 grudnia 2013 r. do 08 stycznia 2014 r. Sprawozdanie z prac Zarządu Województwa Opolskiego w okresie od 11 grudnia 2013 r. do 08 stycznia 2014 r. W okresie od 11 grudnia 2013 r. do 08 stycznia 2014 r. odbyło się 7 posiedzeń Zarządu Województwa,

Bardziej szczegółowo

Uzupełnienie Regionalnego Programu Operacyjnego na lata

Uzupełnienie Regionalnego Programu Operacyjnego na lata Województwo Wielkopolskie Uzupełnienie Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2005 2006 dla działań objętych Kontraktem Wojewódzkim dla Województwa Wielkopolskiego w 2006 roku Poznań, czerwiec 2006

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr II/25/2014 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 19 grudnia 2014r.

UCHWAŁA Nr II/25/2014 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 19 grudnia 2014r. UCHWAŁA Nr II/25/2014 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 19 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia planu pracy Sejmiku Województwa Opolskiego na 2015 rok. Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z prac Zarządu Województwa Opolskiego w okresie od 22 stycznia 2014 r. do 4 lutego 2014 r.

Sprawozdanie z prac Zarządu Województwa Opolskiego w okresie od 22 stycznia 2014 r. do 4 lutego 2014 r. Sprawozdanie z prac Zarządu Województwa Opolskiego w okresie od 22 stycznia 2014 r. do 4 lutego 2014 r. W okresie od 22 stycznia 2014 r. do 4 lutego 2014 r. odbyły się dwa posiedzenia Zarządu Województwa,

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr XXXIV/412/2013 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 25 października 2013r.

U C H W A Ł A Nr XXXIV/412/2013 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 25 października 2013r. U C H W A Ł A Nr XXXIV/412/2013 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 25 października 2013r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. Na podstawie art.18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA WYBORU LGD

PROCEDURA WYBORU LGD PROCEDURA WYBORU LGD W RAMACH PROW 2007-2013 2013 WITOLD MAGRYŚ 24-26 października 2007 r. Podstawy prawne 1. Ustawa z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 48 (113) (13 19 grudnia 2010 r.)

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 48 (113) (13 19 grudnia 2010 r.) INFORMATOR EUROPEJSKI NR 48 (113) (13 19 grudnia 2010 r.) WAśNE INFORMACJE ZłoŜenie wniosku znajdującego się na Liście Indywidualnych Projektów Kluczowych w ramach Poddziałania 3.1.1 Regionalnego Programu

Bardziej szczegółowo

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 PODSUMOWANIE DZIAŁANIA ODNOWA I ROZWÓJ WSI

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 PODSUMOWANIE DZIAŁANIA ODNOWA I ROZWÓJ WSI Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 PODSUMOWANIE DZIAŁANIA ODNOWA I ROZWÓJ WSI Urząd Marszałkowski w Łodzi Departament Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich Rola Samorządu Samorząd Województwa

Bardziej szczegółowo

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Opolskiego na lata 2014-2018

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Opolskiego na lata 2014-2018 Załącznik nr 2 do uchwały nr XXXVII/440/2013 Sejmiku z dnia 20 grudnia 2013 roku Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2018 Jednostka Okres L.p. 2014 2015 1 1.a 1.b 1.1 1.1.1

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z prac Zarządu Województwa Opolskiego w okresie od 1 kwietnia 2015 r. do 14 kwietnia 2015 r.

Sprawozdanie z prac Zarządu Województwa Opolskiego w okresie od 1 kwietnia 2015 r. do 14 kwietnia 2015 r. Sprawozdanie z prac Zarządu Opolskiego w okresie od 1 kwietnia 2015 r. do 14 kwietnia 2015 r. W okresie od 1 kwietnia 2015 r. do 14 kwietnia 2015 r. odbyły się 2 posiedzenia Zarządu, których rezultatem

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZE WSPÓŁPRACY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Z ZAGRANICĄ W 2014 ROKU MARZEC 2015

SPRAWOZDANIE ZE WSPÓŁPRACY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Z ZAGRANICĄ W 2014 ROKU MARZEC 2015 SPRAWOZDANIE ZE WSPÓŁPRACY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Z ZAGRANICĄ W 2014 ROKU MARZEC 2015 SPRAWOZDANIE ZE WSPÓŁPRACY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Z ZAGRANICĄ Współpraca Samorządu Województwa Opolskiego z zagranicą

Bardziej szczegółowo

Informacje adresowe o punktach informacyjnych dla beneficjentów

Informacje adresowe o punktach informacyjnych dla beneficjentów Informacje adresowe o punktach informacyjnych dla beneficjentów I. URZĘDY, AGENDY RZĄDOWE URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Główny Punkt Informacyjny o Funduszach Europejskich Urząd Marszałkowski

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego za 2006r.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego za 2006r. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego za 2006r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego Poznań, marzec 2007r. Spis treści Załącznik Nr 1 Dochody Województwa Wielkopolskiego (wg

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 176/2096/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. z dnia 26 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR 176/2096/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. z dnia 26 marca 2013 r. UCHWAŁA NR 176/2096/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Województwa Lubuskiego za 2012 rok Na podstawie art. 267 ust.

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 24 czerwca 2015 r. Poz. 1893 UCHWAŁA NR VII/45/2015 RADY GMINY KURYŁÓWKA. z dnia 19 czerwca 2015 r.

Rzeszów, dnia 24 czerwca 2015 r. Poz. 1893 UCHWAŁA NR VII/45/2015 RADY GMINY KURYŁÓWKA. z dnia 19 czerwca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 24 czerwca 2015 r. Poz. 1893 UCHWAŁA NR VII/45/2015 RADY GMINY KURYŁÓWKA z dnia 19 czerwca 2015 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w Jarocinie po XIV sesji Rady Powiatu Jarocińskiego III kadencji

Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w Jarocinie po XIV sesji Rady Powiatu Jarocińskiego III kadencji Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w Jarocinie po XIV sesji Rady Powiatu Jarocińskiego III kadencji W okresie między sesjami odbyły się 3 posiedzenia Zarządu: - w dniu 25 września 2007 r. - w

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z prac Zarządu Województwa Opolskiego w okresie od 12 grudnia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.

Sprawozdanie z prac Zarządu Województwa Opolskiego w okresie od 12 grudnia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. Sprawozdanie z prac Zarządu Województwa w okresie od 12 grudnia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. W okresie od 12 grudnia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. odbyły się 4 posiedzenia Zarządu Województwa, których

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XX/265/2012 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 28 sierpnia 2012 r.

UCHWAŁA Nr XX/265/2012 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 28 sierpnia 2012 r. UCHWAŁA Nr XX/265/2012 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 28 sierpnia 2012 r. w sprawie zmiany budŝetu Województwa Opolskiego na 2012 rok Na podstawie art. 18 pkt 6, 19 lit d i art. 89 ust. 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

Baza Instytucji Otoczenia Biznesu w województwie opolskim (w zakresie funkcjonowania Inkubatorów Przedsiębiorczości)

Baza Instytucji Otoczenia Biznesu w województwie opolskim (w zakresie funkcjonowania Inkubatorów Przedsiębiorczości) Baza Instytucji Otoczenia Biznesu w województwie opolskim (w zakresie funkcjonowania Inkubatorów Przedsiębiorczości) 15 maja 2014 r. 1 OPRACOWANIE: Maciej Janisz, Dominika Dziatkiewicz Referat Głównego

Bardziej szczegółowo

Lp. Lokalizacja w dokumencie Wprowadzona zmiana Podstawa/uzasadnienie. Rozdział III Informacje na temat osi priorytetowych i działań RPO WO 2007-2013

Lp. Lokalizacja w dokumencie Wprowadzona zmiana Podstawa/uzasadnienie. Rozdział III Informacje na temat osi priorytetowych i działań RPO WO 2007-2013 Wykaz zmian wprowadzonych do Szczegółowego opisu osi priorytetowych RPO WO 2007-2013 [Uszczegółowienie] - wersja nr 36 Dokument przyjęty przez Zarząd Województwa Opolskiego Uchwałą nr 1949/2012 w dniu

Bardziej szczegółowo

Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich

Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich 2014-2020 Podstawy prawne art. 54 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich

Bardziej szczegółowo

Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich

Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich Spotkanie koordynatorów odnowy wsi Jarnołtówek, 13-14 listopada 2008 1 Podstawy prawne UE Art. 68 rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Marszałek Województwa Marek Woźniak

Marszałek Województwa Marek Woźniak Uchwała Nr 295/2015 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 25 lutego 2015 r. zmieniająca uchwałę Nr 219/2015 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 5 lutego 2015 r. w sprawie: uchwalenia planu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 759/2015 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 30 czerwca 2015 r.

UCHWAŁA Nr 759/2015 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 30 czerwca 2015 r. UCHWAŁA Nr 759/2015 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie: zmiany w planie wydatków w budżecie Województwa Wielkopolskiego na rok 2015 Na podstawie art. 257 pkt 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE EUROPEJSKIE W MAŁOPOLSCE GMINA RYGLICE

FUNDUSZE EUROPEJSKIE W MAŁOPOLSCE GMINA RYGLICE FUNDUSZE EUROPEJSKIE W MAŁOPOLSCE GMINA RYGLICE 29.10.2014 r. dr Stanisław Sorys Członek Zarządu Województwa Małopolskiego Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013 z wyłączeniem Osi Priorytetowej

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z prac Zarządu Województwa Opolskiego w okresie od 31 października 2015 r. do 13 listopada 2015 r.

Sprawozdanie z prac Zarządu Województwa Opolskiego w okresie od 31 października 2015 r. do 13 listopada 2015 r. Sprawozdanie z prac Zarządu w okresie od 31 października 2015 r. do 13 listopada 2015 r. W okresie od 31 października 2015 r. do 13 listopada 2015 r. odbyły się 3 posiedzenia Zarządu Województwa, których

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 21 sierpnia 2012 r. Poz. 2376 UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 27 marca 2012 r.

Białystok, dnia 21 sierpnia 2012 r. Poz. 2376 UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 27 marca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 21 sierpnia 2012 r. Poz. 2376 UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia rocznego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ. z dnia... 2015 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ. z dnia... 2015 r. Projekt numer:... UCHWAŁA NR... RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ z dnia... 2015 r. w sprawie: utworzenia gminnej jednostki organizacyjnej Centrum Obsługi Inwestora w Skarżysku-Kamiennej oraz nadania jej

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata SYSTEM WDRAŻANIA FUNDUSZY NA PRZYKŁADZIE KILKU PROGRAMÓW OPERACYJNYCH URZĄD MARSZAŁKOWSKI W ŁODZI DEPARTAMENT POLITYKI REGIONALNEJ Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 5 czerwca 2013 r. Poz. 2439 UCHWAŁA NR 151/2181/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 26 marca 2013 r.

Białystok, dnia 5 czerwca 2013 r. Poz. 2439 UCHWAŁA NR 151/2181/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 26 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 5 czerwca 2013 r. Poz. 2439 UCHWAŁA NR 151/2181/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia rocznego

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w Ełku w okresie od 19 grudnia 2007 r. do 23 stycznia 2008 roku.

Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w Ełku w okresie od 19 grudnia 2007 r. do 23 stycznia 2008 roku. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w Ełku w okresie od 19 grudnia 2007 r. do 23 stycznia 2008 roku. W omawianym okresie sprawozdawczym odbyło się pięć posiedzeń Zarządu Powiatu. Informacja na

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego we Wrocławiu Styczeń kwiecień 2012 roku

Sprawozdanie z działalności Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego we Wrocławiu Styczeń kwiecień 2012 roku Sprawozdanie z działalności Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego we Wrocławiu Styczeń kwiecień 2012 roku Statystyka: 2 posiedzenie plenarne WKDS, 3 posiedzenia Prezydium WKDS, Posiedzenia Zespołów

Bardziej szczegółowo

NOWY REGULAMIN PRACY PWR BRD. Posiedzenie PWR BRD, 23 października 2014 r.

NOWY REGULAMIN PRACY PWR BRD. Posiedzenie PWR BRD, 23 października 2014 r. NOWY REGULAMIN PRACY PWR BRD Posiedzenie PWR BRD, 23 października 2014 r. REGULAMIN Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Niniejszy Regulamin określa organizację

Bardziej szczegółowo

Skala wsparcia obszarów wiejskich w ramach krajowych i regionalnych programów operacyjnych na lata 2007-2013

Skala wsparcia obszarów wiejskich w ramach krajowych i regionalnych programów operacyjnych na lata 2007-2013 Konferencja Polityka spójności na rzecz rozwoju obszarów wiejskich Skala wsparcia obszarów wiejskich w ramach krajowych i regionalnych programów operacyjnych na lata 2007-2013 dr Hanna Jahns Sekretarz

Bardziej szczegółowo

POTENCJALNE INSTRUMENTY WSPARCIA GRUP ODNOWY WSI

POTENCJALNE INSTRUMENTY WSPARCIA GRUP ODNOWY WSI 1 Katowice, maj 2005 r. wersja 6.1 POTENCJALNE INSTRUMENTY WSPARCIA GRUP ODNOWY WSI Lp. Instrument wsparcia Podmiot odpowiedzialny Funkcjonowanie 1. Instrumenty organizacyjne 1.1 1.2 1.3 1.4 Jednoznaczne

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z prac Zarządu Województwa Opolskiego w okresie od 14 marca 2015 r. do 31 marca 2015 r.

Sprawozdanie z prac Zarządu Województwa Opolskiego w okresie od 14 marca 2015 r. do 31 marca 2015 r. Sprawozdanie z prac Zarządu Opolskiego w okresie od 14 marca 2015 r. do 31 marca 2015 r. W okresie od 14 marca 2015 r. do 31 marca 2015 r. odbyło się 5 posiedzeń Zarządu, których rezultatem było podjęcie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVIII RADY MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 2 lutego 2016 r. zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Zielona Góra na rok 2016.

UCHWAŁA NR XXVIII RADY MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 2 lutego 2016 r. zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Zielona Góra na rok 2016. UCHWAŁA NR XXVIII.297.2016 RADY MIASTA ZIELONA GÓRA zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Zielona Góra na rok 2016. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 35/2015. z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego. w dniu 23 lipca 2015 r.

PROTOKÓŁ NR 35/2015. z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego. w dniu 23 lipca 2015 r. OR.II.0022.1.33.2015 PROTOKÓŁ NR 35/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 30 lipca 2015 r. Obecni na posiedzeniu Zarządu Powiatu Raciborskiego, według listy obecności, stanowiącej załącznik

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA PRZEWODNICZĄCEGO SEJMIKU O PODEJMOWANYCH DZIAŁANIACH MIĘDZY SESJAMI ORAZ O KORESPONDENCJI WPŁYWAJĄCEJ DO KANCELARII SEJMIKU

INFORMACJA PRZEWODNICZĄCEGO SEJMIKU O PODEJMOWANYCH DZIAŁANIACH MIĘDZY SESJAMI ORAZ O KORESPONDENCJI WPŁYWAJĄCEJ DO KANCELARII SEJMIKU SEJMIK WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO tel./fax (058) 3261740, e-mail: przewodniczacy@woj-pomorskie.pl www.woj-pomorskie.pl l Druk nr 629 INFORMACJA PRZEWODNICZĄCEGO SEJMIKU O PODEJMOWANYCH DZIAŁANIACH MIĘDZY

Bardziej szczegółowo

temat konferencji: DETERMINANTY ROZWOJU MIAST W KONTEKŚCIE POLITYKI MIEJSKIEJ PO ROKU 2013

temat konferencji: DETERMINANTY ROZWOJU MIAST W KONTEKŚCIE POLITYKI MIEJSKIEJ PO ROKU 2013 temat konferencji: DETERMINANTY ROZWOJU MIAST W KONTEKŚCIE POLITYKI MIEJSKIEJ PO ROKU 2013 CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA ROZWÓJ MIAST W KONTEKŚCIE POLITYKI MIEJSKIEJ PO ROKU 2013 tytuł wystąpienia: ROLA MIASTA

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z prac Zarządu Województwa Opolskiego w okresie od 2 października 2012 r. do 16 października 2012 r.

Sprawozdanie z prac Zarządu Województwa Opolskiego w okresie od 2 października 2012 r. do 16 października 2012 r. Sprawozdanie z prac Zarządu Województwa Opolskiego w okresie od 2 października 2012 r. do 16 października 2012 r. W okresie od 2 października 2012 r. do 16 października 2012 r. odbyły się 4 posiedzenia

Bardziej szczegółowo

Przygotowania Miasta Siemianowice Śląskie do realizacji projektów w formule Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w perspektywie finansowej UE

Przygotowania Miasta Siemianowice Śląskie do realizacji projektów w formule Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w perspektywie finansowej UE Przygotowania Miasta Siemianowice Śląskie do realizacji projektów w formule Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w perspektywie finansowej UE 2014-2020 Przygotowania Miasta Siemianowice Śląskie do

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ JELENIEJ GÓRY. z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ JELENIEJ GÓRY. z dnia r. Projekt z dnia...zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ JELENIEJ GÓRY z dnia... 2015 r. w sprawie likwidacji samorządowego zakładu budżetowego pn. Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Jeleniej Górze

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIA BURMISTRZA MIASTA I GMINY MARGONIN 2014

ZARZĄDZENIA BURMISTRZA MIASTA I GMINY MARGONIN 2014 ZARZĄDZENIA BURMISTRZA MIASTA I GMINY MARGONIN 2014 Lp. Nr zarządzenia Z dnia Sprawa 1 1/2014 02.01.2014 W sprawie wprowadzenia instrukcji kasowej w Urzędzie Miasta i Gminy Margonin 2 2/2014 02.01.2014

Bardziej szczegółowo

Program na rzecz Innowacyjnego Rozwoju Gmin i Powiatów Województwa Śląskiego

Program na rzecz Innowacyjnego Rozwoju Gmin i Powiatów Województwa Śląskiego Program na rzecz Innowacyjnego Rozwoju Gmin i Powiatów Województwa Śląskiego Tarnów-Katowice, wrzesień 2005 Wprowadzenie Program i»silesia jest odpowiedzią samorządów z województwa śląskiego na Inicjatywę

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich. Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich. Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich Podstawy prawne UE Art. 68 rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w

Bardziej szczegółowo

Tworzenie nowego środowiskowego domu samopomocy/powiatowego ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Tworzenie nowego środowiskowego domu samopomocy/powiatowego ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Białystok, 23 lutego 2015 r. PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI w BIAŁYMSTOKU 15-213 Białystok, ul. Mickiewicza 3 PS-V.9421.4.25.2015.MN PROCEDURA TWORZENIA, ORGANIZOWANIA I FINANSOWANIA ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY/POPWIATOWEGO

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Burmistrza Miasta Cieszyna z działalności 1/5

Sprawozdanie Burmistrza Miasta Cieszyna z działalności 1/5 OR-I.0057.3.2016 Sprawozdanie Burmistrza Miasta Cieszyna z działalności za okres od 20 stycznia 2016 roku do 15 lutego 2016 roku I. W zakresie gospodarowania mieniem komunalnym: 1. Uchylono zarządzenie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 6 marca 2015 r. Poz. 20. ZARZĄDZENIE Nr 14 MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 4 marca 2015 r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 6 marca 2015 r. Poz. 20. ZARZĄDZENIE Nr 14 MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 4 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY Ministra Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, dnia 6 marca 2015 r. Poz. 20 ZARZĄDZENIE Nr 14 MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 4 marca 2015 r. w sprawie powołania Komitetu Monitorującego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 151/2181/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 26 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR 151/2181/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 26 marca 2013 r. UCHWAŁA NR 151/2181/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu województwa za 2012 rok. Na podstawie art. 267 ust. 1

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Regulamin konkursu

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Regulamin konkursu Załącznik 1 do uchwały 2126/2012 z dnia 16 kwietnia 2012r. Zarządu Województwa Opolskiego Regulamin konkursu Odnowa Wsi szansą dla opolskiej młodzieży - konkurs dla przedsięwzięć włączających młodzież

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w Ełku w okresie od 11 stycznia do 14 lutego 2011 roku.

Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w Ełku w okresie od 11 stycznia do 14 lutego 2011 roku. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w Ełku w okresie od 11 stycznia do 14 lutego 2011 roku. W omawianym okresie sprawozdawczym odbyły się trzy posiedzenia Zarządu Powiatu. Informacja na temat obecności

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z prac Zarządu Województwa Opolskiego w okresie od 9 maja 2013 r. do 21 maja 2013 r.

Sprawozdanie z prac Zarządu Województwa Opolskiego w okresie od 9 maja 2013 r. do 21 maja 2013 r. Sprawozdanie z prac Zarządu Opolskiego w okresie od 9 maja 2013 r. do 21 maja 2013 r. W okresie od 9 maja 2013 r. do 21 maja 2013 r. odbyły się 4 posiedzenia Zarządu, których rezultatem było podjęcie m.

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 46 (111) (29 listopada 5 grudnia 2010 r.)

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 46 (111) (29 listopada 5 grudnia 2010 r.) INFORMATOR EUROPEJSKI NR 46 (111) (29 listopada 5 grudnia 2010 r.) WAśNE INFORMACJE Wybór projektu z listy rezerwowej w ramach Poddziałania 5.1.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 sporządzony dla Fundacji Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA na 2013 rok 1.

Bardziej szczegółowo

Wydatki Budżetu Województwa Lubelskiego na 2015 rok

Wydatki Budżetu Województwa Lubelskiego na 2015 rok Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/36/2014 Sejmiku Województwa z dnia 30 grudnia 2014 r. Wydatki Budżetu Województwa Lubelskiego na 2015 rok plan roku 2015 Wydatki razem 1 513 946 896,33 Wydatki bieżące 550

Bardziej szczegółowo

Lokalna Strategia Rozwoju

Lokalna Strategia Rozwoju Lokalna Strategia Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Podgrodzie Toruńskie Spotkanie z Przedstawicielami sektora publicznego Wielka Nieszawka, 18.09.2015 AGENDA 1. Idea i cele RLKS 2. Źródła

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Burmistrza Książa Wlkp. w okresie od 11 marca do 14 kwietnia 2008 r.

Sprawozdanie z działalności Burmistrza Książa Wlkp. w okresie od 11 marca do 14 kwietnia 2008 r. Sesja Rady Miejskiej w Książu Wlkp. 14 kwietnia 2008 roku Sprawozdanie z działalności Burmistrza Książa Wlkp. w okresie od 11 marca do 14 kwietnia 2008 r. 1. 11 marca 2008 r. spotkanie z Dyrektorem Banku

Bardziej szczegółowo

STATUT POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W SOSNOWCU

STATUT POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W SOSNOWCU Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 617/XXXVI/2013 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 21 marca 2013 STATUT POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W SOSNOWCU (Tekst jednolity) Rozdział I Postanowienia ogólne: 1 1. Powiatowy Urząd

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXV/287/13 RADY MIEJSKIEJ W KOLONOWSKIEM. z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Kolonowskie na 2013 rok

UCHWAŁA NR XXXV/287/13 RADY MIEJSKIEJ W KOLONOWSKIEM. z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Kolonowskie na 2013 rok UCHWAŁA NR XXXV/287/13 RADY MIEJSKIEJ W KOLONOWSKIEM w sprawie zmiany budżetu Gminy Kolonowskie na 2013 rok Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Lokalne Grupy Działania a Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich. Paweł Pacek Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Lokalne Grupy Działania a Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich. Paweł Pacek Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Lokalne Grupy Działania a Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich Paweł Pacek Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Co to jest KSOW? Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich jest nową

Bardziej szczegółowo

Samorządowe Forum Kapitału i Finansów

Samorządowe Forum Kapitału i Finansów X Samorządowe Forum Kapitału i Finansów 10 11 października 2012 roku Warszawa, Hotel Sofitel Victoria ul. Królewska 11 zaprasza X Samorządowe Forum Kapitału i Finansów Szanowni Państwo Przed nami jubileuszowa,

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR LXV/12 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Krasnymstawie odbytego w dniu 19 września 2012 roku

PROTOKÓŁ NR LXV/12 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Krasnymstawie odbytego w dniu 19 września 2012 roku PROTOKÓŁ NR LXV/12 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Krasnymstawie odbytego w dniu 19 września 2012 roku Zarząd Powiatu w Krasnymstawie odbył posiedzenie w składzie: 1. Pan Janusz Szpak - Starosta 2. Pan

Bardziej szczegółowo

poniedziałek, 25 maja 2015 97/15

poniedziałek, 25 maja 2015 97/15 poniedziałek, 25 maja 2015 97/15 AKTUALNOŚCI: PLANY, PROGRAM OSŁONOWY, EGZEKUCJA KOMORNICZA 27 maja (w środę) o godz. 13:00 rozpocznie się 14. sesja Rady Miasta Krakowa. W porządku obrad znalazło się 57

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 41/V/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Olkuszu w dniu 07.10.2015r. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

Protokół nr 41/V/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Olkuszu w dniu 07.10.2015r. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. W posiedzeniu udział wzięli: 1. Paweł Piasny Starosta 2. Jan Orkisz Wicestarosta 3. Robert Kozłowski Członek Zarządu 4. Marcin Wójcik Sekretarz 5. Bogdan Polak Skarbnik Protokół nr 41/V/2015 z posiedzenia

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 26 kwietnia 2007 r.

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 26 kwietnia 2007 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 26 kwietnia 2007 r. Nr 96 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIE 807 Nr Z/34/07 Osoby Pełniącej Funkcję Organów Samorządu Województwa Zarządu Województwa Podlaskiego

Bardziej szczegółowo

ZARZ1\DZENIE Nrl! 113 MARSZALKA WOJEWOnZTWA SWIF;TOKRZYSKIEGO z dni,14stycznia 2013 r.

ZARZ1\DZENIE Nrl! 113 MARSZALKA WOJEWOnZTWA SWIF;TOKRZYSKIEGO z dni,14stycznia 2013 r. ZARZ1\DZENIE Nrl! 113 MARSZALKA WOJEWOnZTWA SWIF;TOKRZYSKIEGO z dni,14stycznia 2013 r. w sprawie planu finansowego Urz~du Marszalkowskiego na 2013 rok Na podstawie art.43, ust.1 ustawy Z dnia 5 czerwca

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR.. RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia..

UCHWAŁA NR.. RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia.. UCHWAŁA NR.. RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia.. w sprawie wyrażenia woli realizacji projektu systemowego w ramach Poddziałania 6.1.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, realizowanego przez Powiatowy Urząd

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z prac Zarządu Województwa Opolskiego w okresie od 15 listopada 2014 r. do 28 listopada 2014 r.

Sprawozdanie z prac Zarządu Województwa Opolskiego w okresie od 15 listopada 2014 r. do 28 listopada 2014 r. Sprawozdanie z prac Zarządu Województwa w okresie od 15 listopada 2014 r. do 28 listopada 2014 r. W okresie od 15 listopada 2014 r. do 28 listopada 2014 r. odbyły się 2 posiedzenia Zarządu Województwa,

Bardziej szczegółowo

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku Gdańsk, dnia 13 kwietnia 2010 r. LGD-4110-002-01/2010 P/09/005 Pan Mieczysław Struk Marszałek Województwa Pomorskiego WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Aglomeracja Opolska - Związek ZIT (Związek Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych) jako Instytucja Pośrednicząca RPO WO

Stowarzyszenie Aglomeracja Opolska - Związek ZIT (Związek Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych) jako Instytucja Pośrednicząca RPO WO Stowarzyszenie Aglomeracja Opolska - Związek ZIT (Związek Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych) jako Instytucja Pośrednicząca RPO WO 2014-2020 System instytucjonalny realizacji RPO WO 2014-2020 Instytucja

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach POWT Republika Czeska Rzeczpospolita Polska 2007-2013

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach POWT Republika Czeska Rzeczpospolita Polska 2007-2013 1 Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach POWT Republika Czeska Rzeczpospolita Polska 2007-2013 Wałbrzych, 21.11.2013 r. 2 Jak to się zaczęło... I połowa 2010 r.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 5094/2014 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 4 września 2014 r.

UCHWAŁA Nr 5094/2014 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 4 września 2014 r. UCHWAŁA Nr 5094/2014 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 4 września 2014 r. w sprawie: zmiany ustalenia szczegółowego planu dochodów i wydatków budżetu Województwa Wielkopolskiego na rok 2014 Na

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXI/302/2013

UCHWAŁA Nr XXXI/302/2013 UCHWAŁA Nr XXXI/302/2013 z dnia 25 lipca 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/240/2012 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Na podstawie art. 229, art. 231 ust. 1 i art. 232 ustawy

Bardziej szczegółowo

DZIAŁANIE 1.4 WSPARCIE MŚP OPIS DZIAŁANIA

DZIAŁANIE 1.4 WSPARCIE MŚP OPIS DZIAŁANIA DZIAŁANIE 1.4 WSPARCIE MŚP OPIS DZIAŁANIA Działanie 1.4 Wsparcie MŚP 6. Nazwa działania / poddziałania Dotacje bezpośrednie 7. Cel szczegółowy działania / poddziałania 8. Lista wskaźników rezultatu bezpośredniego

Bardziej szczegółowo

Tworzenie nowego środowiskowego domu samopomocy.

Tworzenie nowego środowiskowego domu samopomocy. PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI w BIAŁYMSTOKU 15-213 Białystok, ul. Mickiewicza 3 PS-V.9421.2.3.2016.MN PROCEDURA TWORZENIA, ORGANIZOWANIA I FINANSOWANIA ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY Środowiskowy dom samopomocy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY LUBELSKIEGO CENTRUM KONFERENCYJNEGO W LUBLINIE. I. Postanowienia wstępne

REGULAMIN ORGANIZACYJNY LUBELSKIEGO CENTRUM KONFERENCYJNEGO W LUBLINIE. I. Postanowienia wstępne Załącznik do uchwały Nr CCLXX/5559/2014 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 16 września 2014 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY LUBELSKIEGO CENTRUM KONFERENCYJNEGO W LUBLINIE I. Postanowienia wstępne 1. 1.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 27 marca 2012 r.

UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 27 marca 2012 r. UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu województwa za 2011 rok. Na podstawie art. 267 ust. 1

Bardziej szczegółowo

Rola miast w polityce spójności

Rola miast w polityce spójności Rola miast w polityce spójności Plan prezentacji 1. Zintegrowane Inwestycje Terytorialne podstawy prawne i cele wdrażania instrumentu 2. Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego

Bardziej szczegółowo