Sprawozdanie z prac Zarządu Województwa Opolskiego w okresie od 14 lutego 2015 r. do 28 lutego 2015 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sprawozdanie z prac Zarządu Województwa Opolskiego w okresie od 14 lutego 2015 r. do 28 lutego 2015 r."

Transkrypt

1 Sprawozdanie z prac Zarządu Opolskiego w okresie od 14 lutego 2015 r. do 28 lutego 2015 r. W okresie od 14 lutego 2015 r. do 28 lutego 2015 r. odbyły się 3 posiedzenia Zarządu, których rezultatem było podjęcie m. in.: 47 uchwał dotyczących organizacji i funkcjonowania wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych, polityki regionalnej, zdrowia, edukacji, gospodarki nieruchomościami, budżetu województwa, 6 postanowień administracyjnych w sprawie uzgodnienia w zakresie zadań Samorządu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, 1 postanowienia administracyjnego w sprawie wydania opinii dot. inwestycji drogowej, 1 postanowienia administracyjnego w sprawie uzgodnienia projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, 1 decyzji administracyjnej w sprawie odroczenia terminu zapłaty należności pieniężnych za usługi medyczne świadczone przez PS ZOZ Wojewódzkie Centrum Medyczne w Opolu, 2 decyzji administracyjnych nakładających na Beneficjentów korektę finansową oraz określających przypadającą do zwrotu kwotę dofinansowania przyznaną na realizację projektów. Przedmiotem uchwał Zarządu były między innymi następujące zagadnienia: 1. Polityka regionalna, realizacja zadań ustawowych: Zarząd Opolskiego przyjął projekt umowy o współpracę z Izbą Rolniczą w Opolu na organizację konferencji poświęconej promocji przedsiębiorczości wiejskiej w regionie opolskim w ramach przedsięwzięcia pn. Przedsiębiorczość 1

2 na wsi opolskiej drogi rozwoju, pomysły i innowacje. (uchwała nr 269/2015 z dnia 17 lutego 2015r.) Zarząd Opolskiego przyjął projekt porozumienia pomiędzy Wojewodą Opolskim a Województwem Opolskim w sprawie przekazywania środków z budżetu państwa na 2015r. oraz rezerwy celowej budżetu państwa i rezerwy celowej budżetu środków europejskich na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowanych oraz finansowanie kosztów niekwalifikowanych ponoszonych na realizację operacji, które zostaną zgłoszone do finansowania w ramach działania: Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata (uchwała nr 270/2015 z dnia 17 lutego 2015r.) Zarząd Opolskiego przyjął projekt umowy: - dot. sfinansowania projektu budowlano-wykonawczego pn.: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 461 w miejscowości Kup ul. Brynicka, (uchwała nr 271/2015 z dnia 17 lutego 2015r.) - dot. zapłaty kwoty odszkodowania z tytułu nabycia nieruchomości w związku z realizacją zadania pn. Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 408 (ul. Gliwicka) z drogą gminną nr O (ul. Kozielska) na rondo w miejscowości Kędzierzyn-Koźle na gruntach położonych w obrębie Kędzierzyn w jednostce ewidencyjnej Kędzierzyn-Koźle, (uchwała nr 272/2015 z dnia 17 lutego 2015r.) - na przygotowanie folderu dotyczącego szlaków wodnych na terenach wiejskich Opolskiego. (uchwała nr 282/2015 z dnia 17 lutego 2015r.) Zarząd Opolskiego przyjął sprawozdanie okresowe z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Opolskiego na lata (za II półrocze 2014 r.). (uchwała nr 277/2015 z dnia 17 lutego 2015r.) Zarząd Opolskiego wyraził zgodę na udzielenie zamówienia publicznego na usługę pn. Organizacja obchodów Dni Otwartych Funduszy Europejskich 2015 w Województwie Opolskim. (uchwała nr 278/2015 z dnia 17 lutego 2015r.) 2

3 Zarząd Opolskiego przyjął uzupełniającą listę rankingową przedsiębiorstw zrekrutowanych w ramach projektu pn. Efektywny transfer wiedzy z nauki do przemysłu w Województwie Opolskim w obszarze nauk przyrodniczych. (uchwała nr 280/2015 z dnia 17 lutego 2015r.) Zarząd Opolskiego przyjął projekt umów pomiędzy Województwem Opolskim a Konsulatem Generalnym Republiki Federalnej Niemiec we Wrocławiu oraz Województwem Opolskim a Województwem Śląskim w sprawie ustalenia zasad wspólnej realizacji Programu Niwki. (uchwała nr 281/2015 z dnia 17 lutego 2015r.) Zarząd Opolskiego dokonał wyboru ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na wykonanie przez organizacje i inne uprawnione podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w roku 2015 zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Opolskiego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej: (uchwała nr 283/2015 z dnia 17 lutego 2015r.) Zarząd Opolskiego wyraził zgodę na przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: - Zamówienie uzupełniające polegające na wydaniu materiałów informacyjnopromocyjnych w ramach Planu działania Sekretariatu Regionalnego KSOW Opolskiego na lata , w ramach Schematu III Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata obejmujących zadanie 1 i zadanie 2 (uchwała nr 292/2015 z dnia 23 lutego 2015r.) - usługę wydania materiałów informacyjno-promocyjnych współfinansowanych ze środków Pomocy Technicznej PROW na lata , w ramach Planu działania Sekretariatu Regionalnego KSOW (uchwała nr 306/2015 z dnia 23 lutego 2015r.) Zarząd Opolskiego przyjął projekt umowy pomiędzy Województwem Opolskim a Opolską Regionalną Organizacją Turystyczną na wspólną prezentację dorobku Opolskiego w zakresie turystyki wiejskiej i agroturystyki 3

4 podczas Międzynarodowych Targów Turystycznych ITB Berlin. (uchwała nr 293/2015 z dnia 23 lutego 2015r.) Zarząd Opolskiego przyjął projekt umowy dotyczącej przekazywania dopłat do ulgowych przejazdów autobusowych osób uprawnionych dla przewoźnika Przewóz Osób Anna Morawiec, z siedzibą w Opolu. (uchwała nr 296/2015 z dnia 23 lutego 2015r.) Zarząd Opolskiego przyjął Wytyczne Instytucji Zarządzającej do przeprowadzania kontroli w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Opolskiego na lata (uchwała nr 302/2015 z dnia 23 lutego 2015r.) Zarząd Opolskiego powołał Zespół ds. opracowania i realizacji Strategii komunikacji funduszy europejskich w Województwie Opolskim na lata (uchwała nr 303/2015 z dnia 23 lutego 2015r.) Zarząd Opolskiego przyjął projekt umowy z Politechniką Opolską w sprawie wspólnej organizacji XXXI Seminarium Geografii Wsi pn. Obszary wiejskie pierwsza dekada UE i nowa perspektywa. (uchwała nr 305/2015 z dnia 23 lutego 2015r.) Zarząd Opolskiego podjął decyzję o przeznaczeniu do sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości niezabudowanych położonych w obrębie Pludry. (uchwała nr 313/2015 z dnia 23 lutego 2015r.) 2. Organizacja i funkcjonowanie wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych. Zarząd Opolskiego zatrudnił Pana Rolanda Wrzeciono, obecnego Zastępcę Dyrektora ds. Wyboru Projektów, Informacji i Promocji Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki w Opolu na stanowisku Dyrektora Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki w Opolu od dnia 17 lutego 2015r. na czas określony do dnia 31 grudnia 2015r. (uchwała nr 275/2015 z dnia 17 lutego 2015 r.) 4

5 Zarząd Opolskiego powołał komisję konkursową w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Ośrodka Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych. (uchwała nr 294/2015 z dnia 23 lutego 2015r.) Zarząd Opolskiego wyraził zgodę na dokonanie czynności prawnej mającej na celu zmianę wierzyciela samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu, poprzez dokonanie cesji wierzytelności, która będzie zawarta pomiędzy: Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu; Xeropartner s.c. Grzegorz Weselski, Daniel Cyris; Xeropartner Express Daniel Cyris. (uchwała nr 295/2015 z dnia 23 lutego 2015r.) Zarząd Opolskiego wyraził zgodę: - dla Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Opolu na zawarcie na okres 3 lat z Zarządem Dróg Wojewódzkich w Opolu kolejnej umowy najmu powierzchni magazynowo - garażowej położonej w Opolu na terenie nieruchomości będącej w użytkowaniu WORD, (uchwała nr 308/2015 z dnia 23 lutego 2015r.) - dla Zarządu Dróg Wojewódzkich na zawarcie kolejnej umowy najmu na okres 3 lat z firmą MAFIPOL Sp. z o.o., lokalu usytuowanego w budynku administracyjnym położonym w Głubczycach, (uchwała nr 309/2015 z dnia 23 lutego 2015r.) - dla Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu na zawarcie kolejnej umowy najmu na okres 3 lat z Wojewódzkim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych w Opolu lokalu biurowego usytuowanego w budynku administracyjnym położonym w Głubczycach, (uchwała nr 310/2015 z dnia 23 lutego 2015r.) - dla Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu na zawarcie kolejnej umowy najmu na okres 3 lat z firmą Biuro Rachunkowe Krzysztof Małecki, lokalu usytuowanego w budynku administracyjnym położonym w Głubczycach, (uchwała nr 311/2015 z dnia 23 lutego 2015r.) - dla Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Opolu na zawarcie na okres 3 lat kolejnych umów najmu powierzchni garażowej położonej w Opolu na terenie nieruchomości będącej w użytkowaniu WORD. (uchwała nr 312/2015 z dnia 23 lutego 2015r.) 5

6 Zarząd Opolskiego ogłosił konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Medycznych w Prudniku. (uchwała nr 314/2015 z dnia 23 lutego 2015r.) Zarząd Opolskiego udzielił Panu R. Wrzeciono- Dyrektorowi Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki w Opolu pełnomocnictwa do kierowania ww. jednostką oraz reprezentowania jej na zewnątrz w zakresie ustalonym w statucie jednostki. (uchwała nr 286/2015 z dnia 17 lutego 2015r.) Zarząd Opolskiego upoważnił Pana R. Wrzeciono- Dyrektora Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki w Opolu do reprezentowania i działania w imieniu Zarządu Opolskiego w związku z realizacją projektu partnerskiego pn. Opolska Platforma Innowacji w ramach poddziałania Wsparcie sektora B+R oraz innowacji na rzecz przedsiębiorstw Regionalnego Programu Operacyjnego Opolskiego , które to upoważnienie obejmuje: składanie oświadczeń woli, podpisywanie umów i dokumentów przy przygotowywaniu, realizacji i rozliczaniu projektu, a także do zaciągania zobowiązań finansowych w imieniu Opolskiego. (uchwała nr 287/2015 z dnia 17 lutego 2015r.) Zarząd Opolskiego upoważnił Dyrektora Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki w Opolu, Pana R. Wrzeciono do składania wszelkich oświadczeń woli, w tym podpisywania umów i dokumentów niezbędnych przy przygotowywaniu, realizacji projektu Opolski program stażowy dla absolwentów Poddziałanie Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy Program Operacyjny Kapitał Ludzki, w imieniu Opolskiego, a także do realizacji zobowiązań finansowych w imieniu Opolskiego wynikających z realizacji ww. projektu. (uchwała nr 288/2015 z dnia 17 lutego 2015r.) Zarząd Opolskiego upoważnił Dyrektora Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki w Opolu, Pana R. Wrzeciono do reprezentowania Opolskiego, w zakresie spraw bieżących związanych z realizacją Porozumienia Ramowego i Umów Wykonawczych dotyczących funkcjonowania na terenie Opolskiego Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE), a w szczególności do podpisywania okresowego i rocznego zaliczek, do podpisywania 6

7 sprawozdań i raportów oraz innych dokumentów przekazywanych na podstawie zawartych Umów Wykonawczych. (uchwała nr 289/2015 z dnia 17 lutego 2015r.) Zarząd Opolskiego udzielił zgody na podpisanie przez Dyrektora Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki w Opolu aneksu do Porozumienia w sprawie przekazania zadań z zakresu realizacji Osi priorytetowej 1 Wzmocnienie atrakcyjności gospodarczej regionu Regionalnego Programu Operacyjnego Opolskiego na lata (RPO WO ), z wyłączeniem Poddziałania Usługi turystyczne i rekreacyjno-sportowe świadczone przez sektor publiczny oraz wykonywania zadań związanych z realizacją w. Porozumienia. (uchwała nr 290/2015 z dnia 17 lutego 2015r.) 3. Budżet Zarząd Opolskiego przyjął informację o wykonaniu budżetu Opolskiego za okres r r. (uchwała nr 299/2015 z dnia 23 lutego 2015 r.) Wykonanie budżetu przedstawia się następująco: - dochody zł - wydatki zł - nadwyżka zł Zarząd Opolskiego dokonał zmiany budżetu Opolskiego na 2015 rok w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej dochodów i wydatków, w podziale na poszczególne jednostki budżetowe, komórki organizacyjne Urzędu Marszałkowskiego i wyodrębnione zadania budżetowe. (uchwała nr 315/2015 z dnia 24 lutego 2015r.) Przedmiotem pozostałych uchwał Zarządu Opolskiego były: zmiany: - dot. przyjęcia do realizacji projektu systemowego Samorządu Opolskiego / Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki w Opolu pn. Opolski program 7

8 stażowy dla absolwentów w ramach działania 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie/ Poddziałanie Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki , - dot. przyjęcia projektu aneksu do Porozumienia oraz tekstu jednolitego Porozumienia zawartego w dniu 17 października 2014r. pomiędzy Ministrem Infrastruktury i Rozwoju, a mi w sprawie restrukturyzacji Spółki Przewozy Regionalne Sp. z o.o., - dot. Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Opolskiego, - dot. powołania i określenia zadań Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Opolskiego na lata (KM RPO WO ), - dot. przyjęcia Planów działania na lata dla Priorytetów komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w Województwie Opolskim, - dot. wyrażenia zgody na uczestnictwo i realizację przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki w Opolu projektu pn. Europe Direct. projekty aneksów: - do Porozumienia oraz tekstu jednolitego Porozumienia zawartego w dniu 17 października 2014r. pomiędzy Ministrem Infrastruktury i Rozwoju, a mi w sprawie restrukturyzacji Spółki Przewozy Regionalne Sp. z o.o. zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Opolskiego na 2015 rok, podział rezerwy ogólnej budżetu Opolskiego na 2015 rok. zgłoszenia wniosków do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar w granicach administracyjnych miasta Głubczyce, położonego we wschodniej części miasta. 8

9 Uchwały Zarządu Opolskiego dostępne są w wersji papierowej w Departamencie Organizacyjno-Administracyjnym w Referacie Organizacyjnym oraz w wersji elektronicznej na stronie Biuletynu Informacji Publicznej gdzie są zamieszczane sukcesywnie w miarę ich podejmowania. 4. Współpraca zagraniczna, promocja regionu, reprezentowanie województwa w spotkaniach oraz wizytach krajowych. 15 lutego 2015r. A. Buła Marszałek R. Kolek Wicemarszałek Udział w inauguracji obchodów 25-lecia Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Niemców na Śląsku Opolskim. Obchody rozpoczęły się mszą świętą w Katedrze św. Krzyża w Opolu. Następnie w Filharmonii im. Józefa Elsnera w Opolu otwarto wystawę Oni tworzyli Mniejszość Niemiecką i odbył się koncert Młodzieżowej Orkiestry Dętej z Leśnicy. 16 lutego 2015 r. A. Buła Marszałek Udział w II Konferencji Subregionu Kędzierzyńsko- Kozielskiego, organizowanej w ramach projektu pn. Zintegrowane podejście terytorialne szansą rozwoju Kędzierzyńsko Kozielskiego Subregionalnego Obszaru Funkcjonalnego, która odbyła się w Hotelu Hugo w Kędzierzynie-Koźlu. R. Kolek Wicemarszałek Udział w spotkaniu z pracownikami Ośrodka Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży ORDIM w Suchym Borze, które odbyło się w siedzibie Ośrodka. 17 lutego 2015r. R. Kolek Wicemarszałek Udział w spotkaniu Opolskiego Oddziału Stowarzyszenia Menedżerów Opieki Zdrowotnej (STOMOZ). Spotkanie odbyło się w sali konferencyjnej nr 7 Urzędu Marszałkowskiego Opolskiego. 18 lutego 2015r. A. Buła Marszałek Udział w prezentacji rankingu największych firm województwa opolskiego Złota Setka 9

10 organizowanego przez Politechnikę Opolską oraz Nową Trybunę Opolską. W programie odbyła się także debata pt. Opolskie 2025 jak przeżyć bez unijnych pieniędzy. Spotkanie odbywało się na Politechnice Opolskiej. R. Kolek Wicemarszałek Udział w obchodach upamiętniających I rocznicę śmierci śp. Dietera Josefa Przewdzinga, burmistrza Zdzieszowic. W ramach obchodów odsłonięto tablicę pamiątkową w Krępnej oraz odbyła się msza święta w kościele Parafii św. Ojca Pio w Zdzieszowicach. T. Kostuś Członek Zarządu Udział w spotkaniu z prezesem spółki Przewozy Regionalne Tomaszem Pasikowskim nt. restrukturyzacji spółki w kontekście zawarcia umowy na wykonywanie przewozów pasażerskich. Spotkanie odbyło się w siedzibie spółki Przewozy Regionalne w Warszawie. Udział w spotkaniu z przedsiębiorcami przedstawicielami firm członków Opolskiej Izby Gospodarczej oddziału Krapkowice z władzami samorządowymi województwa, starostwa, gmin i Zarządu OIG, które odbyło się w Zajeździe Karolinka w Gogolinie. G. Sawicki - Członek Zarządu Udział w uroczystościach obchodów 92. rocznicy powołania I Dzielnicy Związku Polaków w Niemczech z siedzibą w Opolu organizowanej przez Prezydenta Miasta Opola, które odbyły się przed pomnikiem poświęconym Bojownikom o Polskość Śląska Opolskiego oraz w Urzędzie Miasta Opola w sali im. Karola Musioła. 19 lutego 2015r. R. Kolek Wicemarszałek Udział w spotkaniu ze Sławomirem Neumannem, Sekretarzem Stanu w Ministerstwie Zdrowia. Spotkanie odbyło się w siedzibie Ministerstwa Zdrowia w Warszawie lutego 2015r. A. Buła Marszałek R. Kolek Wicemarszałek Udział w obradach plenarnych XXIX Zgromadzenia Ogólnego Związku Województw Rzeczypospolitej 10

11 Polskiej. Obrady odbyły się w Hotelu Warszawianka Centrum Kongresowe w Jachrance k. Warszawy. 20 lutego 2015 r. T. Kostuś Członek Zarządu G. Sawicki - Członek Zarządu Udział w spotkaniu ze Zbigniewem Wiegnerem, dyrektorem budowy bloków 5 i 6 w Elektrowni Opole z Polimex Projekt Opole. Spotkanie odbyło się na terenie budowy nowych bloków. Udział w gali Profesjonalnej Ligi MMA 48, która odbyła się w Centrum Wystawienniczo- Kongresowym w Opolu. 24 lutego 2015r. A. Buła Marszałek R. Kolek Wicemarszałek Udział w corocznym spotkaniu Rady Nadzorczej Fundacji Sanktuarium Góry św. Anny. Spotkanie rozpoczęło się nabożeństwem dziękczynnym w bazylice Św. Anny w intencji ofiarodawców, a następnie odbyło się posiedzenie Rady. 25 lutego 2015r. A. Buła Marszałek Udział w konferencji inaugurującej otwarcie Kędzierzyńsko-Kozielskiego Inkubatora Przedsiębiorczości, którego budowa została zrealizowana w ramach RPO WO, projekt pn. Podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez utworzenie Inkubatora Przedsiębiorczości w Kędzierzynie-Koźlu. Konferencja odbyła się w siedzibie Kędzierzyńsko-Kozielskiego Parku Przemysłowego. A. Konopka Wicemarszałek R. Kolek Wicemarszałek G. Sawicki - Członek Zarządu T. Kostuś Członek Zarządu G. Sawicki Członek Zarządu Udział w XXXI Wojewódzkiej Olimpiadzie Młodych Producentów Rolnych. Olimpiada miała miejsce w Pałacu w Łosiowie. Udział w konferencji pt. Nowe środki psychoaktywne dopalacze i co jeszcze? organizowanej przez Urząd Marszałkowski, która odbyła się w sali konferencyjnej im. Orła Białego na Ostrówku. Udział w VII sesji Rady Miejskiej w Niemodlinie nt. stanu dróg w gminie Niemodlin, która odbyła 11

12 G. Sawicki - Członek Zarządu się w Urzędzie Miasta w Niemodlinie. Udział w posiedzeniu komisji rozpatrującej wnioski o przyznanie Nagrody Artystycznej Marszałka Opolskiego Złota Maska, które odbyło się w Urzędzie Marszałkowskim Opolskiego. Udział w imprezie sportowej Szóstka z plusem organizowanej przez Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr VI w Opolu, która odbyła się w sali gimnastycznej PLO nr VI w Opolu. Udział w V sesji Rady Gminy Chrząstowice, która odbyła się w klubie samorządowym w Chrząstowicach lutego 2015r. A. Buła Marszałek Udział w uroczystości otwarcia perspektywy finansowej organizowanej przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju z udziałem premier Ewy Kopacz. Uroczystość odbyła się w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie. 26 lutego 2015r. A. Buła - Marszałek Spotkanie z władzami Polskiego Związku Lekkiej Atletyki i podpisanie porozumienia w sprawie realizacji w województwie opolskim programu Lekkoatletyka dla każdego. Spotkanie odbyło się w siedzibie PZLA w Warszawie. A. Konopka Wicemarszałek T. Kostuś Członek Zarządu Udział w spotkaniu poświęconym uzgodnieniu kryteriów podziału środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata dla województw. Spotkanie odbyło się w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Warszawie. Udział w uroczystym podpisaniu Aneksu Nr 1 do porozumienia ws. restrukturyzacji spółki Przewozy Regionalne sp. z o.o. z dnia 17 października 2014r. regulującego zasady współpracy pomiędzy Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju a stroną samorządową w procesie restrukturyzacji spółki Przewozy Regionalne sp. z o.o., które odbyło się 12

13 w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju w Warszawie. G. Sawicki - Członek Zarządu Udział w Targach EDU-OPOLE organizowanych przez Dyrekcję Centrum Wystawienniczo- Kongresowego, które odbyły się w Centrum Wystawienniczo-Kongresowym w Opolu. Udział w spotkaniu nt. współpracy samorządu województwa z samorządem powiatowym w prowadzeniu filii Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej oraz innych zadań oświatowych, które odbyło się w starostwie powiatowym w Kluczborku. 27 lutego 2015r. A. Buła - Marszałek Udział w spotkaniu roboczym dotyczącym współpracy Opolskiego z Izbami Gospodarczymi. W spotkaniu, które odbyło się w UMWO uczestniczyli przedstawiciele: OIG, IG Śląsk, Loży Opolskiej BCC, Izby Rzemieślniczej w Opolu. R. Kolek Wicemarszałek Udział w posiedzeniu poprzedzającym powołanie Zespołu do spraw koordynacji działań w obszarze e-administracji, udostępniania informacji sektora publicznego oraz rozwoju kompetencji cyfrowych. Spotkanie odbyło się w siedzibie Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji w Warszawie. G. Sawicki - Członek Zarządu Udział w koncercie Filharmoników Opolskich Gala Noworoczna 2015, który odbył się w Filharmonii Opolskiej. Sporządziły: Joanna Wilczyńska Marta Maj Agnieszka Mokrzycka Opole, marzec 2015 r. 13

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO DRUK XLVII/1/2014 ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO I N F O R M A C J A Z PRAC ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO /za okres od 9-27 czerwca 2014 r./ Lublin 2014 Spis treści I. Działalność uchwałodawcza Zarządu

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO ZA 2014 ROK

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO ZA 2014 ROK SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO ZA 2014 ROK Marzec 2015 Spis treści: Wstęp.. 3 Słowniczek.. 4 Zarząd WŁ.. 5 Kancelaria Marszałka.. 6 Departament Promocji i Współpracy Zagranicznej..

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. ORGANIZACYJNY URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO - POMORSKIEGO w Toruniu. Rozdział 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN. ORGANIZACYJNY URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO - POMORSKIEGO w Toruniu. Rozdział 1. Postanowienia ogólne Załącznik do Uchwały Nr 10/55/07 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 lutego 2007 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO - POMORSKIEGO w Toruniu Rozdział 1.

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/28 USTAWA z dnia 6 grudnia 2006 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2006 r. Nr 227, poz. 1658. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa

Bardziej szczegółowo

Opis Systemu Zarządzania i Kontroli dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013

Opis Systemu Zarządzania i Kontroli dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Opis Systemu Zarządzania i Kontroli dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013

Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA RPO WO 2007-2013 Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 Wersja nr 70 Dokument

Bardziej szczegółowo

Zmniejsza się dochody budżetu Województwa Małopolskiego o kwotę 2 184 125 zł, w tym:

Zmniejsza się dochody budżetu Województwa Małopolskiego o kwotę 2 184 125 zł, w tym: UCHWAŁA NR XVI/251/11 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 19 grudnia 2011 r. w sprawie zmian w budżecie Województwa Małopolskiego na 2011 rok w działach 010, 050, 150, 600, 630, 700, 710, 720, 750,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO DRUK XLIX/1/2014 ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO I N F O R M A C J A Z PRAC ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO /za okres od 1 września 2014 r. do 17 października 2014 r./ Lublin 2014 Spis treści I. Działalność

Bardziej szczegółowo

Opis Systemu Zarządzania i Kontroli dla Regionalnego Programu Operacyjnego. Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013

Opis Systemu Zarządzania i Kontroli dla Regionalnego Programu Operacyjnego. Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Opis Systemu Zarządzania i Kontroli dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIASTA I GMINY W GRYFINIE CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE. Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIASTA I GMINY W GRYFINIE CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE. Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik do Zarządzenia Nr 120.8.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 25 lutego 2015 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIASTA I GMINY W GRYFINIE CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Rozdział 1 POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 171/10. z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 22 czerwca 2010r.

PROTOKÓŁ NR 171/10. z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 22 czerwca 2010r. PROTOKÓŁ NR 171/10 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 22 czerwca 2010r. Obecni na posiedzeniu Zarządu Powiatu Raciborskiego, według listy obecności, stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego

Bardziej szczegółowo

Budżet Województwa Małopolskiego na rok 2002 - CZĘŚĆ OPISOWA - WYDATKI

Budżet Województwa Małopolskiego na rok 2002 - CZĘŚĆ OPISOWA - WYDATKI Budżet Województwa Małopolskiego na rok 2002 - CZĘŚĆ OPISOWA - WYDATKI Data utworzenia Numer aktu Kadencja Planowane na 2002 r. wydatki budżetu Województwa Małopolskiego wynoszą 246 418 945 zł, z tego

Bardziej szczegółowo

Lokalna Strategia Rozwoju obszaru Dolina Karpia

Lokalna Strategia Rozwoju obszaru Dolina Karpia SPYTKOWICE ZATOR PRZECISZÓW POLANKA WIELKA OSIEK BRZEŹNICA TOMICE Lokalna Strategia Rozwoju obszaru Dolina Karpia Opracowanie: Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Gospodarczych DELTA PARTNER Cieszyn, 2008

Bardziej szczegółowo

Warszawa, październik 2014 r.

Warszawa, październik 2014 r. Warszawa, październik 2014 r. S P I S T R E Ś C I nr strony I. PROJEKT BUDŻETU NA 2015 R. 5 W CZĘŚCI 28 NAUKA Wstęp 5 Planowane dochody części 28 Nauka 5 Planowane wydatki części 28 Nauka 6 Dział 730

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIKOŁOWA NR 1575 / 316 / 13 Z DNIA 27 CZERWCA 2013 ROKU. wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego Mikołowa.

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIKOŁOWA NR 1575 / 316 / 13 Z DNIA 27 CZERWCA 2013 ROKU. wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego Mikołowa. ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIKOŁOWA NR 1575 / 316 / 13 Z DNIA 27 CZERWCA 2013 ROKU PROJEKT w sprawie: wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego Mikołowa. Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIASTA ZIELONA GÓRA

URZĄD MIASTA ZIELONA GÓRA Załącznik do zarządzenia nr 216 /04 Prezydenta Miasta Zielona Góra z dnia 31 marca 2004 r. URZĄD MIASTA ZIELONA GÓRA Regulamin organizacyjny Zielona Góra 2004 Spis treści Rozdział I. Wstęp Rozdział II.

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 19 (314)/2015 (25 maja 29 maja 2015 r.)

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 19 (314)/2015 (25 maja 29 maja 2015 r.) INFORMATOR EUROPEJSKI NR 19 (314)/2015 (25 maja 29 maja 2015 r.) WAŻNE INFORMACJE Raport z przeprowadzonych konsultacji społecznych Kryteriów wyboru projektów Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS),

Bardziej szczegółowo

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo WYDATKI 440.038.791 zł Wydatki budżetu Województwa Lubuskiego na 2012 rok wynoszą 440.038.791 zł. W poszczególnych działach, rozdziałach klasyfikacji budżetowej kształtują się następująco: Dział 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 13 (308)/2015 (7 kwietnia 12 kwietnia 2015 r.)

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 13 (308)/2015 (7 kwietnia 12 kwietnia 2015 r.) INFORMATOR EUROPEJSKI NR 13 (308)/2015 (7 kwietnia 12 kwietnia 2015 r.) WAŻNE INFORMACJE Ogłoszenie o naborze na kandydatów na ekspertów oceniających wnioski o dofinansowanie projektów w ramach Regionalny

Bardziej szczegółowo

Spis treści: Wstęp.. 4 Słowniczek.. 5 Zarząd Województwa Łódzkiego.. 6 Departament Organizacyjny.. 7 Kancelaria Marszałka.. 20 Departament Promocji i

Spis treści: Wstęp.. 4 Słowniczek.. 5 Zarząd Województwa Łódzkiego.. 6 Departament Organizacyjny.. 7 Kancelaria Marszałka.. 20 Departament Promocji i 1 Spis treści: Wstęp.. 4 Słowniczek.. 5 Zarząd Województwa Łódzkiego.. 6 Departament Organizacyjny.. 7 Kancelaria Marszałka.. 20 Departament Promocji i Współpracy Zagranicznej.. 23 Departament Finansów..

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Załącznik do Uchwały Nr 1433/14 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 12 listopada 2014 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Listopad 2014 Rozdział I Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013

Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA RPO WO 2007-2013 Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 Wersja nr 12 Dokument

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 27 (322)/2015 (20 26 lipca 2015 r.)

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 27 (322)/2015 (20 26 lipca 2015 r.) INFORMATOR EUROPEJSKI NR 27 (322)/2015 (20 26 lipca 2015 r.) WAŻNE INFORMACJE «Możliwość skorzystania z usługi specjalistycznej w punktach informacyjnych Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Fundacji Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia za 2007 rok

Sprawozdanie z działalności Fundacji Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia za 2007 rok Sprawozdanie z działalności Fundacji Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia za 2007 rok 1. Nazwa: Fundacja Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia Adres: 41-300 Dąbrowa Górnicza, ul. Sienkiewicza

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z REALIZACJI REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2007-2013 ZA ROK 2008

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z REALIZACJI REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2007-2013 ZA ROK 2008 Załącznik do uchwały Nr 19/VI/9 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 27-213 z dnia 15 czerwca 29 r. WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE Instytucja Zarządzająca

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały nr 149/XXIV/2012 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 6 grudnia 2012r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY STAROSTWA POWIATOWEGO WE WRZEŚNI

Załącznik do Uchwały nr 149/XXIV/2012 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 6 grudnia 2012r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY STAROSTWA POWIATOWEGO WE WRZEŚNI Załącznik do Uchwały nr 149/XXIV/2012 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 6 grudnia 2012r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY STAROSTWA POWIATOWEGO WE WRZEŚNI ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Regulamin organizacyjny

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Najwyższej Izby Kontroli na 2014 rok

Plan pracy Najwyższej Izby Kontroli na 2014 rok NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI Departament Strategii Plan pracy Najwyższej Izby Kontroli na 2014 rok Załącznik do uchwały Kolegium Najwyższej Izby Kontroli z dnia 11 grudnia 2013 r. WARSZAWA GRUDZIEŃ 2013 Spis

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta między sesjami Rady Miejskiej

Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta między sesjami Rady Miejskiej Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta między sesjami Rady Miejskiej Świdnica, 26 lutego 2015 r. 24-31 stycznia Wraz z Romanem Szełemejem, prezydentem Wałbrzycha, Andrzejem Kosiórem, wicemarszałkiem

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDŻETU GMINY GRYFINO NA ROK 2015

PROJEKT BUDŻETU GMINY GRYFINO NA ROK 2015 PROJEKT BUDŻETU GMINY GRYFINO NA ROK 2015 Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino Henryk Piłat Gryfino 2014 r. 2 Objaśnienia do projektu budżetu na rok 2015 1. Założenia ogólne budżetu i uzasadnienie do budżetu.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Z POSIEDZENIA Nr 12/13 Z a r z ą d u W o j e w ó d z t w a Ł ó d z k i e g o z dnia 27 lutego 2013r.

INFORMACJA Z POSIEDZENIA Nr 12/13 Z a r z ą d u W o j e w ó d z t w a Ł ó d z k i e g o z dnia 27 lutego 2013r. INFORMACJA Z POSIEDZENIA Nr 12/13 Z a r z ą d u W o j e w ó d z t w a Ł ó d z k i e g o z dnia 27 lutego 2013r. Zarząd Województwa przyjął projekty uchwał Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie: 1) przyjęcia

Bardziej szczegółowo