Sprawozdanie z prac Zarządu Województwa Opolskiego w okresie od 07 listopada 2012 r. do 20 listopada 2012 r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sprawozdanie z prac Zarządu Województwa Opolskiego w okresie od 07 listopada 2012 r. do 20 listopada 2012 r."

Transkrypt

1 Sprawozdanie z prac Zarządu Województwa Opolskiego w okresie od 07 listopada 2012 r. do 20 listopada 2012 r. W okresie od 07 listopada 2012 r. do 20 listopada 2012 r. odbyły się cztery posiedzenia Zarządu Województwa, których rezultatem było podjęcie m. in.: 64 uchwał dotyczących organizacji i funkcjonowania wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych, polityki regionalnej, zdrowia, edukacji, gospodarki nieruchomościami, budżetu województwa, 2 postanowienia administracyjne w sprawie uzgodnienia projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, postanowienie administracyjne o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji określającej kwotę odsetek przypadającą do zwrotu w związku z niezłożeniem wniosku o płatność w terminie w ramach projektu "Wiedza i praktyka 2 - klucz do sukcesu w biznesie" realizowanego przez Uniwersytet Opolski. Przedmiotem uchwał Zarządu były między innymi następujące zagadnienia: 1. Polityka regionalna, realizacja zadań ustawowych: Zarząd Województwa Opolskiego przyjął Roczny plan działań informacyjnych i promocyjnych na rok 2013 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata (uchwała nr 2939/2012 z dnia 13 listopada 2012 r.) Zarząd Województwa Opolskiego przyjął projekt porozumienia: - w sprawie powierzenia realizacji zadania pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 423 na odcinku Opole (ul. Oświęcimska) Przywory i udzielenia pomocy finansowej (uchwała nr 2942/2012 z dnia 13 listopada 2012 r.), - w sprawie wzajemnego powierzenia realizacji zadania "Kolejowych przewozów pasażerskich na liniach stycznych pomiędzy województwem opolskim i śląskim" (uchwała nr 2943/2012 z dnia 13 listopada 2012 r.), Zarząd Województwa Opolskiego pozytywnie zaopiniował aktualizację Projektu założeń zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa dla miasta i gminy Głubczyce (uchwała nr 2944/2012 z dnia 13 listopada 2012 r.), 1

2 Zarząd Województwa Opolskiego przyjął zasady dofinansowania dla gmin i powiatów ze środków budżetu Województwa Opolskiego realizacji zadań określonych w ustawie o ochronie gruntów rolnych i leśnych (uchwała nr 2945/2012 z dnia 13 listopada 2012 r.), Zarząd Województwa Opolskiego rozwiązał umowę z Gminą Łambinowice na dofinansowanie ze środków budżetu Województwa Opolskiego zadania inwestycyjnego pn. Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych, oznaczonych w ewidencji gruntów dz. nr 450 a. m. 2, dz. nr. 65/1, 102 a. m. 1, obręb Wierzbie o długości 0,248 km (uchwała nr 2946/2012 z dnia 13 listopada 2012 r.), Zarząd Województwa Opolskiego przyjął projekt umowy między Województwem Opolskim a Konsulatem Republiki Federalnej Niemiec w Opolu o współpracy w doskonaleniu nauczycieli języka niemieckiego (uchwała nr 2947/2012 z dnia 13 listopada 2012 r.), Zarząd Województwa Opolskiego wyraził zgodę na przystąpienie w roku 2012 oraz realizację przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu w roku 2013 projektu w ramach Rządowego Programu pn. Razem Bezpieczniej (uchwała nr 2951/2012 z dnia 13 listopada 2012 r.), Zarząd Województwa Opolskiego pozytywnie zaopiniował projekt aktualizacji : - Programu ochrony środowiska dla miasta Opola na lata z perspektywą na lata (uchwała nr 2955/2012 z dnia 13 listopada 2012 r.), - Programu ochrony środowiska dla powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego na lata z perspektywą na lata (uchwała nr 2956/2012 z dnia 13 listopada 2012 r.), - Programu ochrony środowiska dla powiatu strzeleckiego na lata z perspektywą na lata (uchwała nr 2957/2012 z dnia 13 listopada 2012 r.), Zarząd Województwa Opolskiego ogłosił regionalny konkurs literacki pod hasłem Tak czy nie edycja 2012 dla dzieci i młodzieży mieszkających lub uczących się w Województwie Opolskim (uchwała nr 2958/2012 z dnia 13 listopada 2012 r.), Zarząd Województwa Opolskiego przyjął projekt umowy partnerskiej na rzecz realizacji Projektu Depopulacja czas na zmiany na opolskim rynku pracy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego (uchwała nr 2963/2012 z dnia 16 listopada 2012 r.), Zarząd Województwa Opolskiego wskazał przedstawicieli organizacji pozarządowych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego Pana A. Korus Prezesa 2

3 Stowarzyszenia Krótkofalowców Pogórza Opawskiego oraz Panią Annę Zydroń - Atamańczyk prezes Stowarzyszenia Na Rzecz Twórczego Rozwoju Mały Książe na Listę kandydatów do komisji konkursowych opiniujących oferty w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych ogłaszanych w 2013 r. (uchwała nr 2969/2012 z dnia 20 listopada 2012 r.), Zarząd Województwa Opolskiego przyjął ogólne zasady realizacji zadań na drogach wojewódzkich, dla których zarządcą jest Zarząd Województwa Opolskiego, współfinansowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (uchwała nr 2970/2012 z dnia 20 listopada 2012 r.), Zarząd Województwa Opolskiego przyjął wzór umowy o współpracę w zakresie tworzenia, utrzymywania i rozwijania Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej pn. Opolskie w Internecie system informacji przestrzennej (uchwała nr 2973/2012 z dnia 20 listopada 2012 r.), Zarząd Województwa Opolskiego przyjął projekt umowy o przekazaniu środków publicznych w wysokości zł z przeznaczeniem na remont nawierzchni parkingów i dróg dojazdowych na terenie Szpitala Pulmonologiczno-Reumatologicznego w Kup, który wchodzi w skład SP Zespołu Szpitali Pulmonologiczno-Reumatologicznych z siedzibą w Kup (uchwała nr 2975/2012 z dnia 20 listopada 2012 r.), Zarząd Województwa Opolskiego ogłosił drugą turę rokowań na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Opolu przy ul. Górnej z ceną wywoławczą i zaliczką z tytułu zabezpieczenia kosztów w wysokości zł + 23% VAT i w Kup przy ul. Szpitalnej z ceną wywoławczą i zaliczką z tytułu zabezpieczenia kosztów w wysokości zł + 23% VAT (uchwała nr 2977/2012 z dnia 20 listopada 2012 r.), Zarząd Województwa Opolskiego ogłosił rokowania na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Kup przy ul. Szpitalnej. Ustalono cenę wywoławczą nieruchomości w wysokości zł + 23% VAT (uchwała nr 2978/2012 z dnia 20 listopada 2012 r.), Zarząd Województwa Opolskiego wyraził zgodę na nabycie w drodze darowizny od Miasta Opola nieruchomości do wojewódzkiego zasobu nieruchomości działkę nr 582/2 obrębu Wróblin o powierzchni 0,0551 ha. (uchwała nr 2979/2012 z dnia 20 listopada 2012 r.), 3

4 Zarząd Województwa Opolskiego wyraził zgodę na remont wewnętrznej instalacji elektrycznej w budynku przy ul. Głogowskiej 25 w Opolu (uchwała nr 2981/2012 z dnia 20 listopada 2012 r.), Zarząd Województwa Opolskiego przyjął projekt porozumień z Ministerstwem Spraw Zagranicznych w sprawie realizacji projektu pn. Wystawy plastyczne opolskich i ołomunieckich twórców, organizowanych w ramach 10-lecia współpracy Województwa Opolskiego i Kraju Ołomunieckiego oraz projektu pn. Wielokulturowość bogactwem Europy (uchwała nr 2983/2012 z dnia 20 listopada 2012 r.), Zarząd Województwa Opolskiego przyznał stypendia w ramach projektu pn. Program pomocy stypendialnej województwa opolskiego dla szczególnie uzdolnionych uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2012/2013, w ramach poddziałania POKL (uchwała nr 2985/2012 z dnia 20 listopada 2012 r.), Zarząd Województwa Opolskiego wyraził zgodę na przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: - pn. Usługa drukowania okładek okolicznościowych na potrzeby projektu unijnego Nr KSI: POKL /12 pn. Program pomocy stypendialnej województwa opolskiego dla szczególnie uzdolnionych uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2012/2013, w ramach poddziałania POKL (uchwała nr 2986/2012 z dnia 20 listopada 2012 r.), - pn. Usługa cateringowa w ramach projektu systemowego Program pomocy stypendialnej województwa opolskiego dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w ramach priorytetu IX, poddziałania POKL (uchwała nr 2987/2012 z dnia 20 listopada 2012 r.), Zarząd Województwa Opolskiego ustalił dla nauczycieli, zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Województwo Opolskie: priorytetowe obszary tematyczne doskonalenia zawodowego w roku 2013, specjalności i formy kształcenia prowadzonych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, na które w roku 2013 przysługuje dofinansowanie, maksymalną kwotę dofinansowania opłat za kształcenie, pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli w roku 2013 (uchwała nr 2988/2012 z dnia 20 listopada 2012 r.), Zarząd Województwa Opolskiego przyjął wzór umowy w sprawie kontynuacji wspólnego organizowania doradztwa metodycznego nauczycieli w województwie opolskim w 2013 roku (uchwała nr 2989/2012 z dnia 20 listopada 2012 r.), 4

5 2. Organizacja i funkcjonowanie wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych. Zarząd Województwa Opolskiego przyjął projekt Regulaminu Organizacyjnego Filharmonii Opolskiej im. Józefa Elsnera w Opolu (uchwała nr 2950/2012 z dnia 13 listopada 2012 r.) Zarząd Województwa Opolskiego dokonał wpisu w księdze rejestrowej Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu w zakresie wprowadzenia zmian do statutu Teatru. (uchwała nr 2982/2012 z dnia 20 listopada 2012 r.) Przedmiotem pozostałych uchwał Zarządu Województwa Opolskiego były: zmiany: - listy rankingowej projektów złożonych do dofinansowania w ramach I naboru do poddziałania Inwestycje w innowacje w przedsiębiorstwach RPO WO na lata , - listy projektów do dofinansowania w ramach II naboru do poddziałania Inwestycje w innowacje w przedsiębiorstwach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata , - listy projektów do dofinansowania w ramach II naboru poddziałania Inwestycje w mikroprzedsiębiorstwach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata , - listy rankingowej projektów złożonych do dofinansowania w ramach IV naboru do poddziałania Inwestycje w mikroprzedsiębiorstwach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata , - decyzji o dofinansowaniu (z możliwością otrzymania zaliczki lub refundacji) projektu pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 401 na odcinku Grodków-Pakosławice. Etap I realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata , którego beneficjentem jest Samorząd Województwa Opolskiego, - decyzji o dofinansowaniu (z możliwością otrzymania zaliczki lub refundacji) projektu pn. Moszna Zamek Regionalnym Ośrodkiem Turystyki Rekreacyjnej i Kulturowej realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata , którego beneficjentem jest Województwo Opolskie, - statutu Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu, 5

6 - regulaminu konkursu Opolska Marka 2012, - udzielenia pożyczki krótkoterminowej z budżetu województwa dla CTN Moszna Zamek, - w sprawie powołania Rady Programowej NKJO w Opolu. projekty aneksów do : - umowy z dnia 4 listopada 2011 r. w sprawie przekazywania dopłat do ulgowych przejazdów autobusowych osób uprawnionych dla przewoźnika Biuro Podróży i Przewoźników RIVIERA Szydło i Gutowski Sp. jawna z siedzibą w Opolu, - do umowy nr 2/2012 z dnia 31 stycznia 2012 r. dotyczącej przekazania środków publicznych w celu realizacji zadań służby medycyny pracy przyjętych przez WOMP w Opolu z siedzibą w Kędzierzynie Koźlu, - do umowy zawartej w dniu 28 marca 2011 r. w sprawie realizacji projektu Moszna Zamek - Regionalnym Ośrodkiem Turystyki Rekreacyjnej i Kulturowej. - do porozumienia z dnia 11 kwietnia 2012 r. w sprawie przekazywania środków z budżetu państwa na 2012 r. oraz rezerwy celowej budżetu państwa i rezerwy celowej środków europejskich na wyprzedzające finansowanie kosztów niekwalifikowanych ponoszonych na realizację operacji, które zostaną zgłoszone do finansowania w ramach działania Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi objętego PROW na lata zgłoszenia wniosków do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Śródmieście VI w Opolu. zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Województwa Opolskiego na 2012 rok, przesunięcia w planie wydatków budżetu Województwa Opolskiego na 2012 rok. Uchwały Zarządu Województwa Opolskiego dostępne są w wersji papierowej w Departamencie Organizacyjno-Administracyjnym w Referacie Organizacyjnym oraz 6

7 w wersji elektronicznej na stronie Biuletynu Informacji Publicznej gdzie są zamieszczane sukcesywnie w miarę ich podejmowania. 3. Współpraca zagraniczna, promocja regionu, reprezentowanie województwa w spotkaniach oraz wizytach krajowych. 7 listopad 2012 r. Kostuś 7-8 listopada 2012 r. 8 listopad 2012 r. Barbara Kamińska 9 listopad 2012 r. Udział w otwarciu giełdy kooperacyjnej organizowanej w Urzędzie Marszałkowskim w ramach misji gospodarczej z Nadrenii Palatynatu Udział w konsultacjach społecznych projektu Strategii Rozwoju Województwa Opolskiego do roku 2020 z udziałem przedstawicieli miasta Opola oraz powiatów opolskiego i krapkowickiego, które odbyły się w Opolu. Udział II Międzynarodowym Forum Promocji i Profilaktyki Zdrowotnej KNOW Health we Wrocławiu. Udział w uroczystym otwarciu wystawy 100 lat kalendarzy adwentowych ze zbiorów Muzeum Kultur Europejskich w Berlinie w Galerii WuBePe. Udział we wręczeniu nagród laureatom konkursu Opolskie kwitnące. Udział w konsultacjach społecznych projektu Strategii Rozwoju Województwa Opolskiego do roku 2020, udział w spotkaniu z przedstawicielami powiatów prudnickiego, nyskiego i głubczyckiego. Konsultacje odbyły się w Prudnickim Ośrodku Kultury. Udział w II Edycji Opolskiego Turnieju Kół Gospodyń Wiejskich, który odbył się w Prószkowie. Udział w uroczystym otwarciu hali sportowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Głubczycach. Udział w warsztatach szkoleniowych poświęconych nowoczesnym narzędziom zarządzania, które odbyły się w sali konferencyjnej na Ostrówku. Udział w spotkaniu podsumowującym komisji oceniającej prace zgłoszone do konkursu Pod Babskim Pantoflem Bracie Twórczości Zofii Czechowej organizowanego przez Stowarzyszenie 7

8 Barbara Kamińska 10 listopad 2012 r. Marszałek Województwa - Józef Kostuś, Barbara Kamińska Barbara Kamińska 11 listopad 2012 r. Kostuś Barbara Kamińska 12 listopad 2012 r. Bariery z Opola. Udział w konferencji pn. 20 Fundacji Szansa dla Niewidomych, zorganizowanej w Miejskiej Bibliotece Publicznej. Udział w otwarciu wystawy pn. Ludy Północy ze zbiorów Muzeum Historii Rozwoju Okręgu Przemysłowego zorganizowanej w Muzeum Śląska Opolskiego. Udział w konsultacjach społecznych projektu Strategii Rozwoju Województwa Opolskiego do roku 2020 oraz w spotkaniu z przedstawicielami powiatów namysłowskiego, brzeskiego i kluczborskiego, które odbyły się w Namysłowie. Udział w forum dyskusyjnym w Warszawie z udziałem ekspertów regionalnych i krajowych nt. projektu Specjalnej Strefy Demograficznej. Uczestnictwo w otwarciu Drużynowych Mistrzostw Polski Seniorek i Seniorów w Judo w Opolu. Udział w koncercie laureatów XVII Wojewódzkiego Festiwalu Pieśni Patriotycznej Tobie Polsko, odbywającym się w kościele pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Pogorzeli w Gminie Olszanka. Udział w uroczystości na Zamku Królewskim w Warszawie wręczenia Polskiej Nagrody Jakości laureatom konkursu edycji 2012 roku odebranie nagrody w kategorii Znakomity przywódca. Udział w obchodach 94. Rocznicy Święta Niepodległości oraz udział w uroczystej Sesji Rady Miasta Opola. Udział w obchodach Narodowego Dnia Święta Niepodległości w Opolu. Udział w obchodach Narodowego Dnia Święta Niepodległości w Strzelcach Opolskich. Udział w uroczystym koncercie z okazji Narodowego Święta Niepodległości w wykonaniu filharmoników opolskich pod dyrekcją Bartosza Żurakowskiego Dzień Muzyki Polskiej, podczas którego wręczono Odznaki Honorowe Za Zasługi dla Województwa Opolskiego. Udział w konsultacjach społecznych projektu Strategii Rozwoju Województwa Opolskiego do roku 2020 oraz 8

9 - Barbara Kamińska 13 listopada 2012 Kostuś 14 listopada listopad 2012 r. Marszałek Województwa- Józef Kostuś,, Barbara Kamińska, w spotkaniu z przedstawicielami powiatów strzeleckiego, oleskiego i kędzierzyńsko-kozielskiego, które odbyły się w Strzelcach Opolskich. Udział w konferencji naukowej Kresowianie na świecie zorganizowanej w siedzibie UMWO. Udział w X Międzynarodowych warsztatach akademickich, które odbyły się na Politechnice Opolskiej. Udział w X Jubileuszowych Międzynarodowych Warsztatach Akademickich Rolnictwo, technika, zdrowie i życie, które miały miejsce w Prószkowie. Udział w kampanii promocyjnej PROW , Konferencja Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Opolskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Łosiowie. Udział w VIII posiedzeniu Grupy roboczej ds. polityki regionalnej działającej przy Komitecie Koordynującym Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia z udziałem przedstawicieli Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. Udział w promocji książki Stanisława Nicieji Kresowa Atlantyda, w Muzeum Diecezjalnym w Opolu. Udział w naradzie konsultantów wojewódzkich w dziedzinie położnictwa i ginekologii z ordynatorami oddziałów ginekologiczno-położniczych i noworodkowych w Sali Osmańczyka Urzędu Wojewódzkiego. Udział w regionalnej konferencji poświęconej Strategii zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa na lata organizowanej przy udziale Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, której tematem było m.in. stan prac nad przyszłością Wspólnej Polityki Rolnej po 2013 r., założenia, sposób wdrażania i źródła finansowania Strategii. Udział w spotkaniu rocznym spotkaniu przedstawicieli Komisji Europejskiej oraz Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata Spotkanie odbyło się z udziałem dyrektora Wydziału ds. Projektów Polskich w Dyrekcji Generalnej Komisji Europejskiej ds. Polityki Regionalnej - Patrickiem Amblardem w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego. 9

10 16 listopad 2012 r. - Barbara Kamińska, - Barbara Kamińska 17 listopad 2012 r. Wicemarszałek Województwa Tomasz Kostuś 19 listopad 2012 r. Marszałek Województwa- Józef Kostuś, - Barbara Kamińska, Kostuś, - Barbara Kamińska Udział w XII posiedzeniu Podkomitetu Monitorującego Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Udział we wręczeniu aktów powołania na Ambasadorki Aktywności Kobiet. Udział w posiedzeniu Rady Działalności Pożytku Publicznego, konsultacje społeczne projektu Strategii Rozwoju Województwa Opolskiego do roku Udział w uroczystości wręczenia tytułów Członków Honorowych Stowarzyszenia Ludzi Aktywnych Horyzonty odebranie tytułu Członka Honorowego. Udział w forum dyskusyjnym w Warszawie z udziałem ekspertów regionalnych i krajowych nt. projektu Specjalnej Strefy Demograficznej. Udział w Gali X Międzynarodowego Konkursu Rysunku Satyrycznego Karpik 2012, odbywającej się podczas Święta Karpia w Niemodlinie. Udział w XXI Okręgowym Zjeździe Sprawozdawczym Opolskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej, który odbył się w WCM w Opolu. Udział w spotkaniu okolicznościowym połączonym z obchodami Światowego Dnia Walki z Cukrzycą oraz obchodami 20. lecia działalności Koła Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków w Strzelcach Opolskich. Udział w regionalnych konsultacjach założeń Umowy Partnerskiej z udziałem Minister Rozwoju Regionalnego Elżbiety Bieńkowskiej. Udział w seminarium z okazji 20. lecia Medycyny Rodzinnej w Polsce odbywające się pod patronatem honorowym Prezydenta RP w Warszawie. Udział w spotkaniu z Prezydentem Landtagu Nadrenii Palatynatu Joachimem Mertesem i przedstawicielami administracji Landtagu w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego. 10

11 - Barbara Kamińska 20 listopada 2012 r. Kostuś Udział w Walnym Zebraniu Delegatów Opolskiego Związku Kolarskiego zorganizowanym w siedzibie UMWO. Udział w konsultacjach Strategii Rozwoju Województwa Opolskiego z Instytucjami i Organizacjami działającymi w zakresie ochrony środowiska i ekologii, które odbyły się w UMWO. Departament Organizacyjno-Administracyjny listopad 2012r. 11

Sprawozdanie z prac Zarządu Województwa Opolskiego w okresie od 5 marca 2014 r. do 15 marca 2014 r.

Sprawozdanie z prac Zarządu Województwa Opolskiego w okresie od 5 marca 2014 r. do 15 marca 2014 r. Sprawozdanie z prac Zarządu Województwa Opolskiego w okresie od 5 marca 2014 r. do 15 marca 2014 r. W okresie od 5 marca 2014 r. do 15 marca 2014 r. odbyło się 1 posiedzenie Zarządu Województwa, którego

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA Z REALIZACJI UCHWAŁ SEJMIKU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO PODJĘTYCH W I KWARTALE 2013 ROKU.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA Z REALIZACJI UCHWAŁ SEJMIKU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO PODJĘTYCH W I KWARTALE 2013 ROKU. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA Z REALIZACJI UCHWAŁ SEJMIKU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO PODJĘTYCH W I KWARTALE 2013 ROKU. W I kwartale 2013 r. odbyły się 3 sesje Sejmiku Województwa Opolskiego. Podczas ww.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Z POSIEDZENIA Nr 12/13 Z a r z ą d u W o j e w ó d z t w a Ł ó d z k i e g o z dnia 27 lutego 2013r.

INFORMACJA Z POSIEDZENIA Nr 12/13 Z a r z ą d u W o j e w ó d z t w a Ł ó d z k i e g o z dnia 27 lutego 2013r. INFORMACJA Z POSIEDZENIA Nr 12/13 Z a r z ą d u W o j e w ó d z t w a Ł ó d z k i e g o z dnia 27 lutego 2013r. Zarząd Województwa przyjął projekty uchwał Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie: 1) przyjęcia

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO. Opole, dnia 29 września 2008 r. Nr 73 U C H W A Ł Y S E J M I K U:

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO. Opole, dnia 29 września 2008 r. Nr 73 U C H W A Ł Y S E J M I K U: DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 29 września 2008 r. Nr 73 TREŚĆ: Poz.: U C H W A Ł Y S E J M I K U: 1892 - Nr XV/170/2008 z dnia 29 stycznia 2008 r. w sprawie zmiany budżetu Województwa

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr II/25/2014 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 19 grudnia 2014r.

UCHWAŁA Nr II/25/2014 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 19 grudnia 2014r. UCHWAŁA Nr II/25/2014 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 19 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia planu pracy Sejmiku Województwa Opolskiego na 2015 rok. Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca

Bardziej szczegółowo

TRYB WYBORU CZŁONKÓW KOMITETU MONITORUJĄCEGO REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

TRYB WYBORU CZŁONKÓW KOMITETU MONITORUJĄCEGO REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO TRYB WYBORU CZŁONKÓW KOMITETU MONITORUJĄCEGO REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO 2014-2020 Podstawy prawne i inne regulacje 1. Art. 47, 48, 49 i art. 110 Rozporządzenia PE i

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE ZMIAN. Zadania własne. Zwiększenia o kwotę 5 856 675 zł

ZESTAWIENIE ZMIAN. Zadania własne. Zwiększenia o kwotę 5 856 675 zł Załącznik nr 1 do uchwały Nr XLVII/455/2006 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 25 kwietnia 2006 r. ZESTAWIENIE ZMIAN Zadania własne DOCHODY Zwiększenia o kwotę 5 856 675 zł W dziale 010 ROLNICTWO I

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA Z REALIZACJI UCHWAŁ SEJMIKU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO PODJĘTYCH W II KWARTALE 2004 ROKU.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA Z REALIZACJI UCHWAŁ SEJMIKU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO PODJĘTYCH W II KWARTALE 2004 ROKU. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA Z REALIZACJI UCHWAŁ SEJMIKU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO PODJĘTYCH W II KWARTALE 2004 ROKU. W II kwartale 2004 r. odbyły się 4 sesje Sejmiku Województwa. Podczas ww. sesji podjęto

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZE WSPÓŁPRACY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Z ZAGRANICĄ W 2011 ROKU MARZEC 2012

SPRAWOZDANIE ZE WSPÓŁPRACY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Z ZAGRANICĄ W 2011 ROKU MARZEC 2012 SPRAWOZDANIE ZE WSPÓŁPRACY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Z ZAGRANICĄ W 2011 ROKU MARZEC 2012 SPRAWOZDANIE ZE WSPÓŁPRACY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Z ZAGRANICĄ Współpraca Samorządu Województwa Opolskiego z zagranicą

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z prac Zarządu Województwa Opolskiego w okresie od 2 października 2012 r. do 16 października 2012 r.

Sprawozdanie z prac Zarządu Województwa Opolskiego w okresie od 2 października 2012 r. do 16 października 2012 r. Sprawozdanie z prac Zarządu Województwa Opolskiego w okresie od 2 października 2012 r. do 16 października 2012 r. W okresie od 2 października 2012 r. do 16 października 2012 r. odbyły się 4 posiedzenia

Bardziej szczegółowo

S p r a w o z d a n i e z prac Zarządu Województwa Opolskiego w okresie od 8 maja 2012 r. do 17 maja 2012 r.

S p r a w o z d a n i e z prac Zarządu Województwa Opolskiego w okresie od 8 maja 2012 r. do 17 maja 2012 r. S p r a w o z d a n i e z prac Zarządu Województwa Opolskiego w okresie od 8 maja 2012 r. do 17 maja 2012 r. W okresie od 8 maja 2012 r. do 17 maja 2012 r. odbyło się 1 posiedzenie Zarządu Województwa,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE z pracy Zarządu Powiatu w Policach za okres od 28 października 2011 r. do 25 listopada 2011 r.

SPRAWOZDANIE z pracy Zarządu Powiatu w Policach za okres od 28 października 2011 r. do 25 listopada 2011 r. Police, 25 listopada 2011 r. SPRAWOZDANIE z pracy Zarządu Powiatu w Policach za okres od 28 października 2011 r. do 25 listopada 2011 r. W okresie sprawozdawczym Zarząd Powiatu w Policach obradował na

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 370/37/15

UCHWAŁA Nr 370/37/15 UCHWAŁA Nr 370/37/15 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 28 kwietnia 2015 roku w sprawie zmian budżetu województwa pomorskiego oraz zmian planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej na

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z prac Zarządu Województwa Opolskiego w okresie od 20 listopada 2013 r. do 10 grudnia 2013 r.

Sprawozdanie z prac Zarządu Województwa Opolskiego w okresie od 20 listopada 2013 r. do 10 grudnia 2013 r. Sprawozdanie z prac Zarządu Województwa Opolskiego w okresie od 20 listopada 2013 r. do 10 grudnia 2013 r. W okresie od 20 listopada 2013 r. do 10 grudnia 2013 r. odbyło się 6 posiedzeń Zarządu Województwa,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 116/1401/2016 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 16 lutego 2016 r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2016 r.

UCHWAŁA Nr 116/1401/2016 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 16 lutego 2016 r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2016 r. UCHWAŁA Nr 116/1401/2016 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO w sprawie zmian w budżecie województwa na 2016 r. Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Budzet Województwa Lubelskiego na 2016 rok - DOTACJE UDZIELANE Z BUDZETU

Budzet Województwa Lubelskiego na 2016 rok - DOTACJE UDZIELANE Z BUDZETU 05-01- Budzet Województwa Lubelskiego na rok - DOTACJE UDZIELANE Z BUDZETU Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIII/191/2015 Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 30 grudnia 2015 r. Symbol na rok Wydatki razem

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XII/131/2015 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia planu pracy Sejmiku Województwa Opolskiego

UCHWAŁA Nr XII/131/2015 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia planu pracy Sejmiku Województwa Opolskiego UCHWAŁA Nr XII/131/2015 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia planu pracy Sejmiku Województwa Opolskiego na 2016 rok. Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5

Bardziej szczegółowo

Plan dotacji udzielanych z budżetu Województwa Wielkopolskiego w 2006 roku

Plan dotacji udzielanych z budżetu Województwa Wielkopolskiego w 2006 roku Plan dotacji udzielanych z budżetu Województwa Wielkopolskiego w 2006 roku Planowana kwota dotacji udzielanych z budżetu Województwa Wielkopolskiego w 2006 roku wynosi łącznie 358.369.315 zł, z tego: dotacje

Bardziej szczegółowo

Uchwała. Uchwała. Uchwała. Uchwała. Uchwała

Uchwała. Uchwała. Uchwała. Uchwała. Uchwała INFORMACJA, al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, hol główny, tel.: 61 626 66 66; fax 61 626 67 44, e-mail: kancelaria@umww.pl Uchwały podjęte przez Zarząd 28.04.2016 r. data publikacji: 2016-05-27 08:14:22

Bardziej szczegółowo

Wydatki Budżetu Województwa Lubelskiego na 2015 rok

Wydatki Budżetu Województwa Lubelskiego na 2015 rok Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/36/2014 Sejmiku Województwa z dnia 30 grudnia 2014 r. Wydatki Budżetu Województwa Lubelskiego na 2015 rok plan roku 2015 Wydatki razem 1 513 946 896,33 Wydatki bieżące 550

Bardziej szczegółowo

Rola miast w polityce spójności

Rola miast w polityce spójności Rola miast w polityce spójności Plan prezentacji 1. Zintegrowane Inwestycje Terytorialne podstawy prawne i cele wdrażania instrumentu 2. Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego

Bardziej szczegółowo

Informacja Starosty z prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami oraz z wykonania uchwał Rady Powiatu

Informacja Starosty z prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami oraz z wykonania uchwał Rady Powiatu Informacja Starosty z prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami oraz z wykonania uchwał Rady Powiatu W okresie między sesjami odbyło się 5 posiedzeń Zarządu Powiatu. Na posiedzeniu w dniu 30.09.2008

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 47 MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 9 września 2014 r. w sprawie powołania Pre-komitetu Monitorującego

ZARZĄDZENIE NR 47 MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 9 września 2014 r. w sprawie powołania Pre-komitetu Monitorującego ZARZĄDZENIE NR 47 MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 9 września 2014 r. w sprawie powołania Pre-komitetu Monitorującego Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA Z REALIZACJI UCHWAŁ SEJMIKU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO PODJĘTYCH W III KWARTALE 2009 ROKU.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA Z REALIZACJI UCHWAŁ SEJMIKU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO PODJĘTYCH W III KWARTALE 2009 ROKU. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA Z REALIZACJI UCHWAŁ SEJMIKU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO PODJĘTYCH W III KWARTALE 2009 ROKU. W III kwartale 2009 r. odbyły się 4 sesje Sejmiku Województwa Opolskiego. Podczas

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZESPOŁU OBSŁUGI SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI GMINY PSARY ZA 2007 ROK

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZESPOŁU OBSŁUGI SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI GMINY PSARY ZA 2007 ROK SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZESPOŁU OBSŁUGI SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI GMINY PSARY ZA 2007 ROK Organizacja nowego roku szkolnego : 1. Sprawdzenie i przedłożenie do zaopiniowania przez wizytatorów Kuratorium Oświaty

Bardziej szczegółowo

S p r a w o z d a n i e z prac Zarządu Województwa Opolskiego w okresie od dnia 26 listopada 2008 r. do dnia 10 grudnia 2008 r.

S p r a w o z d a n i e z prac Zarządu Województwa Opolskiego w okresie od dnia 26 listopada 2008 r. do dnia 10 grudnia 2008 r. S p r a w o z d a n i e z prac Zarządu Województwa Opolskiego w okresie od dnia 26 listopada 2008 r. do dnia 10 grudnia 2008 r. W okresie od dnia 26 listopada 2008 r. do dnia 10 grudnia 2008 r. odbyły

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA Z REALIZACJI UCHWAŁ SEJMIKU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO PODJĘTYCH W III KWARTALE 2005 ROKU.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA Z REALIZACJI UCHWAŁ SEJMIKU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO PODJĘTYCH W III KWARTALE 2005 ROKU. W III kwartale 2005 r. odbyły się 2 sesje Sejmiku Województwa. Podczas ww. sesji podjęto ogółem 19 uchwał. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA Z REALIZACJI UCHWAŁ SEJMIKU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO PODJĘTYCH

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z prac Zarządu Województwa Opolskiego w okresie od 01 lutego 2015 r. do 13 lutego 2015 r.

Sprawozdanie z prac Zarządu Województwa Opolskiego w okresie od 01 lutego 2015 r. do 13 lutego 2015 r. Sprawozdanie z prac Zarządu Opolskiego w okresie od 01 lutego 2015 r. do 13 lutego 2015 r. W okresie od 01 lutego 2015 r. 13 lutego 2015 r. odbyły się 3 posiedzenia Zarządu, których rezultatem było podjęcie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Z POSIEDZENIA Nr 50/13 Z a r z ą d u W o j e w ó d z t w a Ł ó d z k i e g o z dnia 20 sierpnia 2013 r.

INFORMACJA Z POSIEDZENIA Nr 50/13 Z a r z ą d u W o j e w ó d z t w a Ł ó d z k i e g o z dnia 20 sierpnia 2013 r. INFORMACJA Z POSIEDZENIA Nr 50/13 Z a r z ą d u W o j e w ó d z t w a Ł ó d z k i e g o z dnia 20 sierpnia 2013 r. Zarząd Województwa przyjął projekty uchwał Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie: 1)

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2. Adres oddziału szpitalnego pierwszego wyboru. Nazwa oddziału szpitalnego pierwszego wyboru

Załącznik nr 2. Adres oddziału szpitalnego pierwszego wyboru. Nazwa oddziału szpitalnego pierwszego wyboru Załącznik do aktualizacji nr 1 Wykazu oddziałów szpitalnych dla potrzeb realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego w systemie Państwowe Ratownictwo dla województwa opolskiego Wykaz oddziałów szpitalnych

Bardziej szczegółowo

Projekt na 2016 rok BUDŻET WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Projekt na 2016 rok BUDŻET WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Projekt na 2016 rok BUDŻET oraz WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO, 30 listopada 2015 Główne założenia na 2016 rok Budżet województwa jest opracowywany na podstawie Wieloletniej Prognozy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 176/2096/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. z dnia 26 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR 176/2096/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. z dnia 26 marca 2013 r. UCHWAŁA NR 176/2096/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Województwa Lubuskiego za 2012 rok Na podstawie art. 267 ust.

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 48 (113) (13 19 grudnia 2010 r.)

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 48 (113) (13 19 grudnia 2010 r.) INFORMATOR EUROPEJSKI NR 48 (113) (13 19 grudnia 2010 r.) WAśNE INFORMACJE ZłoŜenie wniosku znajdującego się na Liście Indywidualnych Projektów Kluczowych w ramach Poddziałania 3.1.1 Regionalnego Programu

Bardziej szczegółowo

KONTROLE i AUDYTY ZEWNĘTRZNE URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO W 2010 ROKU

KONTROLE i AUDYTY ZEWNĘTRZNE URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO W 2010 ROKU KONTROLE i AUDYTY ZEWNĘTRZNE URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO W 2010 ROKU Lp. Jednostka kontrolująca Temat kontroli Termin kontroli 1. 2. 3. 4. 5. 6. Sejmik Województwa Opolskiego Komisja

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 5 czerwca 2013 r. Poz. 2439 UCHWAŁA NR 151/2181/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 26 marca 2013 r.

Białystok, dnia 5 czerwca 2013 r. Poz. 2439 UCHWAŁA NR 151/2181/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 26 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 5 czerwca 2013 r. Poz. 2439 UCHWAŁA NR 151/2181/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia rocznego

Bardziej szczegółowo

Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata

Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013 Dariusz Styrna Kierownik projektu 30 listopada 2010 roku Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z prac Zarządu Województwa Opolskiego w okresie od 4 września 2012 r. do 18 września 2012 r.

Sprawozdanie z prac Zarządu Województwa Opolskiego w okresie od 4 września 2012 r. do 18 września 2012 r. Sprawozdanie z prac Zarządu Województwa Opolskiego w okresie od 4 września 2012 r. do 18 września 2012 r. W okresie od 4 września 2012 r. do 18 września 2012 r. odbyły się 2 posiedzenia Zarządu Województwa,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 22/203/2015 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

UCHWAŁA Nr 22/203/2015 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO UCHWAŁA Nr 22/203/2015 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 24 lutego 2015 r. w sprawie zmian w budżecie województwa na rok 2015 Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Rola Instytucji Zarządzającej Programem

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Rola Instytucji Zarządzającej Programem Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Rola Instytucji Zarządzającej Programem Województwo Śląskie - charakterystyka Powierzchnia: 12 334 km 2 niecałe 4% powierzchni Polski

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E

S P R A W O Z D A N I E BURMISTRZ MIASTA ŻAGAŃ 68-100 Żagań, Plac Słowiański 17 tel. 0-68 477 10 40 fax 0-68 477 10 17, e-mail: info@um.zagan.pl, S P R A W O Z D A N I E BURMISTRZA MIASTA ŻAGAŃ z działalności między sesjami Rady

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 1 kwietnia 2016 r. Poz. 723 UCHWAŁA NR 97/1167/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. z dnia 29 marca 2016 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 1 kwietnia 2016 r. Poz. 723 UCHWAŁA NR 97/1167/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. z dnia 29 marca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 1 kwietnia 2016 r. Poz. 723 UCHWAŁA NR 97/1167/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Krajowa Sieć Tematyczna ds. Partnerstwa. Podsumowanie spotkań Sieci 2010/2011

Krajowa Sieć Tematyczna ds. Partnerstwa. Podsumowanie spotkań Sieci 2010/2011 Krajowa Sieć Tematyczna ds. Partnerstwa Podsumowanie spotkań Sieci 2010/2011 Powołanie KSTP Uchwała Komitetu Koordynacyjnego Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia z dnia 25 czerwca 2010 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2015 R.

MATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2015 R. Zębowice, 2014-listopad-12 MATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2015 R. I DOCHODY Na 2015 r. planuje się dochody gminy w wysokości 12 891 788 zł, w tym dochody bieżące w kwocie 10 172

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z prac Zarządu Województwa Opolskiego w okresie od 3 września 2016 r. do 16 września 2016 r.

Sprawozdanie z prac Zarządu Województwa Opolskiego w okresie od 3 września 2016 r. do 16 września 2016 r. Sprawozdanie z prac Zarządu Opolskiego w okresie od 3 września 2016 r. do 16 września 2016 r. W okresie od 3 do 16 września 2016 r. odbyły się 2 posiedzenia Zarządu, których rezultatem było podjęcie m.

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY ZARZĄDU POWIATU BĘDZIŃSKIEGO W 2011 R.

PLAN PRACY ZARZĄDU POWIATU BĘDZIŃSKIEGO W 2011 R. PLAN PRACY ZARZĄDU POWIATU BĘDZIŃSKIEGO W 2011 R. 4 Styczeń 2. Podjęcie Uchwały o powołaniu Komisji przyznającej Nagrody Starosty Będzińskiego w Dziedzinie Twórczości Artystycznej, Upowszechniania i Ochrony

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXV/287/13 RADY MIEJSKIEJ W KOLONOWSKIEM. z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Kolonowskie na 2013 rok

UCHWAŁA NR XXXV/287/13 RADY MIEJSKIEJ W KOLONOWSKIEM. z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Kolonowskie na 2013 rok UCHWAŁA NR XXXV/287/13 RADY MIEJSKIEJ W KOLONOWSKIEM w sprawie zmiany budżetu Gminy Kolonowskie na 2013 rok Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich

Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich Spotkanie koordynatorów odnowy wsi Jarnołtówek, 13-14 listopada 2008 1 Podstawy prawne UE Art. 68 rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Budzet Województwa Lubelskiego na 2017 r. - Wydatki

Budzet Województwa Lubelskiego na 2017 r. - Wydatki Budzet Województwa Lubelskiego na r. - Wydatki Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr... Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 30 stycznia r. 18-01- Województwa - BW Symbol Wydatki razem 984 495 789,78 48 050,00

Bardziej szczegółowo

S p r a w o z d a n i e z prac Zarządu Województwa Opolskiego w okresie od 23 marca 2011 r. do 5 kwietnia 2011 r.

S p r a w o z d a n i e z prac Zarządu Województwa Opolskiego w okresie od 23 marca 2011 r. do 5 kwietnia 2011 r. S p r a w o z d a n i e z prac Zarządu Opolskiego w okresie od 23 marca 2011 r. do 5 kwietnia 2011 r. W okresie od 23 marca 2011 r. do 5 kwietnia 2011 r. odbyły się 3 posiedzenia Zarządu, których rezultatem

Bardziej szczegółowo

Zestawienie dotacji udzielanych z Budżetu Województwa Lubelskiego na 2014 rok

Zestawienie dotacji udzielanych z Budżetu Województwa Lubelskiego na 2014 rok Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr Sejmiku Województwa Zestawienie dotacji udzielanych z Budżetu Województwa Lubelskiego na 2014 rok Wydatki razem 313 139 547,04 Wydatki bieżące 188 346 135,32 Dział 150 Przetwórstwo

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy - 6662 - poz. 1737 Województwa Lubuskiego Nr 128

Dziennik Urzędowy - 6662 - poz. 1737 Województwa Lubuskiego Nr 128 Dziennik Urzędowy - 6662 - poz. 1737 w tym: Wpływy z różnych opłat - - 5.639 - - Wpływy z usług - - 11.081 - - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - - 2.037 - - Pozostałe odsetki - - 3.016 - - Wpływy

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie. Województwa Wielkopolskiego za 2011 rok

Sprawozdanie. Województwa Wielkopolskiego za 2011 rok Zarząd Województwa Wielkopolskiego Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego za 2011 rok Poznań, marzec 2012 r. Spis treści Załącznik Nr 1 Dochody budżetu Województwa Wielkopolskiego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 151/2181/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 26 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR 151/2181/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 26 marca 2013 r. UCHWAŁA NR 151/2181/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu województwa za 2012 rok. Na podstawie art. 267 ust. 1

Bardziej szczegółowo

Komitet Monitorujący Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020

Komitet Monitorujący Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 Komitet Monitorujący Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 Komitet Monitorujący Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 Rola Komitetu: zapewnia właściwe wykorzystanie, efektywne wdrażanie

Bardziej szczegółowo

Gmina Żnin Proobywatelski Samorząd

Gmina Żnin Proobywatelski Samorząd Gmina Żnin Proobywatelski Samorząd Paweł Sikora doradca burmistrza ds. rozwoju lokalnego Urząd Miejski w Żninie Sole Kujawski, 28 września 2016 Nagroda Proobywatelski samorząd Działania współpracy międzysektorowej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 4715/2014 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 29 maja 2014 r.

UCHWAŁA Nr 4715/2014 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 29 maja 2014 r. UCHWAŁA Nr 4715/2014 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie: zmiany w planie wydatków w budżecie Województwa Wielkopolskiego na rok 2014 Na podstawie art. 257 pkt 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

27 kwietnia 2007 roku zostało powołane Stowarzyszenie Kobiety Gminy Grodzisko Dolne Grupę założycielską stanowiło 36 kobiet z terenu tutejszej Gminy.

27 kwietnia 2007 roku zostało powołane Stowarzyszenie Kobiety Gminy Grodzisko Dolne Grupę założycielską stanowiło 36 kobiet z terenu tutejszej Gminy. 27 kwietnia 2007 roku zostało powołane Stowarzyszenie Kobiety Gminy Grodzisko Dolne Grupę założycielską stanowiło 36 kobiet z terenu tutejszej Gminy. Statutowe cele Stowarzyszenia Celem Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

Opole, dnia 9 października 2015 r. Poz. 2178 UCHWAŁA NR X/79/2015 RADY POWIATU KĘDZIERZYŃSKO-KOZIELSKIEGO. z dnia 29 września 2015 r.

Opole, dnia 9 października 2015 r. Poz. 2178 UCHWAŁA NR X/79/2015 RADY POWIATU KĘDZIERZYŃSKO-KOZIELSKIEGO. z dnia 29 września 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 9 października 2015 r. Poz. 2178 UCHWAŁA NR X/79/2015 RADY POWIATU KĘDZIERZYŃSKO-KOZIELSKIEGO w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego

Bardziej szczegółowo

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego Strona 1 z 11 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 01008 MELIORACJE WODNE 10 00 01010 INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI 9 80 8 354,80 85,25 558 50 503 970,52 90,24 6057 01 Wydatki inwestycyjne jednostek

Bardziej szczegółowo

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU WZ W PODZIALE NA REALIZATORÓW Budżet na rok 2016

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU WZ W PODZIALE NA REALIZATORÓW Budżet na rok 2016 WYDATKI ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU WZ W PODZIALE NA REALIZATORÓW Budżet na rok 216 Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 1976/16 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 2 grudnia 216 roku Dział Rozdział

Bardziej szczegółowo

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 29 003

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 29 003 Tabela Nr 1 do Uchwały Nr 2/15 Sejmiku Województwa Mazowieckiego Plan dochodów budżetu Województwa Mazowieckiego na 2015 rok z dnia 26 stycznia 2015 r. Dział Rozdział Paragraf Nazwa Plan 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR NR II(5)2010 RADY GMINY DYNÓW. z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2010 r.

UCHWAŁA NR NR II(5)2010 RADY GMINY DYNÓW. z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2010 r. UCHWAŁA NR NR II(5)2010 RADY GMINY DYNÓW z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2010 r. Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

S p r a w o z d a n i e z prac Zarządu Województwa Opolskiego w okresie od 6 czerwca 2012 r. do 19 czerwca 2012 r.

S p r a w o z d a n i e z prac Zarządu Województwa Opolskiego w okresie od 6 czerwca 2012 r. do 19 czerwca 2012 r. S p r a w o z d a n i e z prac Zarządu Województwa Opolskiego w okresie od 6 czerwca 2012 r. do 19 czerwca 2012 r. W okresie od 6 czerwca 2012 r. do 19 czerwca 2012 r. odbyły się dwa posiedzenia Zarządu

Bardziej szczegółowo

scalanie gruntów PROW 2007-2013 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

scalanie gruntów PROW 2007-2013 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie scalanie gruntów (w ramach działania "poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa schemat

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 21 sierpnia 2012 r. Poz. 2376 UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 27 marca 2012 r.

Białystok, dnia 21 sierpnia 2012 r. Poz. 2376 UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 27 marca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 21 sierpnia 2012 r. Poz. 2376 UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia rocznego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 16 MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 4 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 16 MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 4 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 16 MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 4 marca 2015 r. w sprawie powołania Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Na podstawie art. 14 ust.

Bardziej szczegółowo

Konferencja inaugurująca Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego w Województwie Śląskim Katowice, 18 maja 2004 Materiały konferencyjne

Konferencja inaugurująca Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego w Województwie Śląskim Katowice, 18 maja 2004 Materiały konferencyjne Konferencja inaugurująca Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego w Województwie Śląskim Katowice, 18 maja 2004 Materiały konferencyjne Członkostwo w Unii Europejskiej daje ogromne szanse regionom,

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Z POSIEDZENIA Nr 11/12 Z a r z ą d u W o j e w ó d z t w a Ł ó d z k i e g o z dnia 31 stycznia 2012r.

INFORMACJA Z POSIEDZENIA Nr 11/12 Z a r z ą d u W o j e w ó d z t w a Ł ó d z k i e g o z dnia 31 stycznia 2012r. INFORMACJA Z POSIEDZENIA Nr 11/12 Z a r z ą d u W o j e w ó d z t w a Ł ó d z k i e g o z dnia 31 stycznia 2012r. Zarząd Województwa przyjął projekty uchwał Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie: 1)

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 759/2015 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 30 czerwca 2015 r.

UCHWAŁA Nr 759/2015 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 30 czerwca 2015 r. UCHWAŁA Nr 759/2015 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie: zmiany w planie wydatków w budżecie Województwa Wielkopolskiego na rok 2015 Na podstawie art. 257 pkt 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

Uchwała XXI/130/2016 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 30 września 2016 r.

Uchwała XXI/130/2016 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 30 września 2016 r. Uchwała XXI/130/2016 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 30 września 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdań z realizacji uchwał Rady Powiatu. Na podstawie art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z prac Zarządu Województwa Opolskiego w okresie od 22 stycznia 2014 r. do 4 lutego 2014 r.

Sprawozdanie z prac Zarządu Województwa Opolskiego w okresie od 22 stycznia 2014 r. do 4 lutego 2014 r. Sprawozdanie z prac Zarządu Województwa Opolskiego w okresie od 22 stycznia 2014 r. do 4 lutego 2014 r. W okresie od 22 stycznia 2014 r. do 4 lutego 2014 r. odbyły się dwa posiedzenia Zarządu Województwa,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ROCZNE DLA LGD

SPRAWOZDANIE ROCZNE DLA LGD SPRAWOZDANIE ROCZNE DLA LGD Katarzyna Łukasiewicz Wydział Leader DROW Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi listopad 2010 r. 1. Liczba ludności objęta LSR: Liczba mieszkańców wg danych GUS na dzień 31 grudnia

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w Jarocinie po XIV sesji Rady Powiatu Jarocińskiego III kadencji

Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w Jarocinie po XIV sesji Rady Powiatu Jarocińskiego III kadencji Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w Jarocinie po XIV sesji Rady Powiatu Jarocińskiego III kadencji W okresie między sesjami odbyły się 3 posiedzenia Zarządu: - w dniu 25 września 2007 r. - w

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego we Wrocławiu Styczeń kwiecień 2012 roku

Sprawozdanie z działalności Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego we Wrocławiu Styczeń kwiecień 2012 roku Sprawozdanie z działalności Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego we Wrocławiu Styczeń kwiecień 2012 roku Statystyka: 2 posiedzenie plenarne WKDS, 3 posiedzenia Prezydium WKDS, Posiedzenia Zespołów

Bardziej szczegółowo

Ochrona zdrowia w województwie opolskim - funkcjonowanie systemu ochrony zdrowia w szpitalach

Ochrona zdrowia w województwie opolskim - funkcjonowanie systemu ochrony zdrowia w szpitalach Ochrona zdrowia w województwie opolskim - funkcjonowanie systemu ochrony zdrowia w szpitalach Konferencja panel dyskusyjny Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego 29 września 2010 r. Wprowadzenie Sprawne

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z prac Zarządu Województwa Opolskiego w okresie od 31 października 2015 r. do 13 listopada 2015 r.

Sprawozdanie z prac Zarządu Województwa Opolskiego w okresie od 31 października 2015 r. do 13 listopada 2015 r. Sprawozdanie z prac Zarządu w okresie od 31 października 2015 r. do 13 listopada 2015 r. W okresie od 31 października 2015 r. do 13 listopada 2015 r. odbyły się 3 posiedzenia Zarządu Województwa, których

Bardziej szczegółowo

Uzupełnienie Regionalnego Programu Operacyjnego na lata

Uzupełnienie Regionalnego Programu Operacyjnego na lata Województwo Wielkopolskie Uzupełnienie Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2005 2006 dla działań objętych Kontraktem Wojewódzkim dla Województwa Wielkopolskiego w 2006 roku Poznań, czerwiec 2006

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY ZARZĄDU POWIATU BĘDZIŃSKIEGO w 2015 r.

PLAN PRACY ZARZĄDU POWIATU BĘDZIŃSKIEGO w 2015 r. PLAN PRACY ZARZĄDU POWIATU BĘDZIŃSKIEGO w 2015 r. 5 Styczeń 2. Plan audytu na rok 2015. 12 Styczeń 2. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Będzińskiego w sprawie powołania Komisji opiniującej kandydatów do

Bardziej szczegółowo

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 PODSUMOWANIE DZIAŁANIA ODNOWA I ROZWÓJ WSI

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 PODSUMOWANIE DZIAŁANIA ODNOWA I ROZWÓJ WSI Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 PODSUMOWANIE DZIAŁANIA ODNOWA I ROZWÓJ WSI Urząd Marszałkowski w Łodzi Departament Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich Rola Samorządu Samorząd Województwa

Bardziej szczegółowo

Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich

Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich 2014-2020 Podstawy prawne art. 54 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY PROW 2007-2013

ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY PROW 2007-2013 ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY PROW 2007-2013 od 7 września do końca roku 2007 sporządzony dla Samorządu Województwa Opolskiego 1. Cele Działań Podstawowym celem działań informacyjnych i promocyjnych Samorządu

Bardziej szczegółowo

Zestawienie dotacji udzielanych z Budżetu Województwa Lubelskiego na 2015 rok

Zestawienie dotacji udzielanych z Budżetu Województwa Lubelskiego na 2015 rok Załącznik Nr 3 do Autopoprawki Nr 1 do Uchwały Nr Sejmiku Województwa z dnia grudnia 2014 r. Zestawienie dotacji udzielanych z Budżetu Województwa Lubelskiego na 2015 rok Wydatki razem 373 350 811,09 Wydatki

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY ZARZĄDU POWIATU BĘDZIŃSKIEGO w 2014 r.

PLAN PRACY ZARZĄDU POWIATU BĘDZIŃSKIEGO w 2014 r. PLAN PRACY ZARZĄDU POWIATU BĘDZIŃSKIEGO w 2014 r. 7 Styczeń 2. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Będzińskiego w sprawie powołania Komisji opiniującej kandydatów do Nagrody Starosty Będzińskiego w Dziedzinie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z prac Zarządu Województwa Opolskiego w okresie od 14 lutego 2015 r. do 28 lutego 2015 r.

Sprawozdanie z prac Zarządu Województwa Opolskiego w okresie od 14 lutego 2015 r. do 28 lutego 2015 r. Sprawozdanie z prac Zarządu Opolskiego w okresie od 14 lutego 2015 r. do 28 lutego 2015 r. W okresie od 14 lutego 2015 r. do 28 lutego 2015 r. odbyły się 3 posiedzenia Zarządu, których rezultatem było

Bardziej szczegółowo

ZASADY USTALENIA SKŁADU OSOBOWEGO KOMITETU MONITORUJĄCEGO REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2014-2020

ZASADY USTALENIA SKŁADU OSOBOWEGO KOMITETU MONITORUJĄCEGO REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2014-2020 Załącznik do Uchwały nr XVII/282/2015 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 19 lutego 2015 r. ZASADY USTALENIA SKŁADU OSOBOWEGO KOMITETU MONITORUJĄCEGO REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Plan działania na lata PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI

Plan działania na lata PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Plan działania na lata 2014 2015 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI INFORMACJE O INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ Numer i nazwa Priorytetu Instytucja Pośrednicząca Adres korespondencyjny IX. Rozwój wykształcenia

Bardziej szczegółowo

PODKOMITET MONITORUJĄCY PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA LATA 2007-2013

PODKOMITET MONITORUJĄCY PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA LATA 2007-2013 PODKOMITET MONITORUJĄCY PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA LATA 2007-2013 Monitorowanie programu operacyjnego służy zapewnieniu jego sprawnego zarządzania i realizacji. Jest ono

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2016

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2016 WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2016 Załącznik nr 3 do PROJEKTU Uchwały Nr.../.../... Rady Miejskiej Krzywinia z dnia...w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Marszałek Województwa Marek Woźniak

Marszałek Województwa Marek Woźniak Uchwała Nr 295/2015 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 25 lutego 2015 r. zmieniająca uchwałę Nr 219/2015 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 5 lutego 2015 r. w sprawie: uchwalenia planu

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z prac Zarządu Województwa Opolskiego w okresie od 24 kwietnia 2013 r. do 8 maja 2013 r.

Sprawozdanie z prac Zarządu Województwa Opolskiego w okresie od 24 kwietnia 2013 r. do 8 maja 2013 r. Sprawozdanie z prac Zarządu Województwa Opolskiego w okresie od 24 kwietnia 2013 r. do 8 maja 2013 r. W okresie od 24 kwietnia 2013 r. do 8 maja 2013 r. odbyły się 4 posiedzenia Zarządu Województwa, których

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA Z REALIZACJI UCHWAŁ SEJMIKU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO PODJĘTYCH W III KWARTALE 2007 ROKU.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA Z REALIZACJI UCHWAŁ SEJMIKU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO PODJĘTYCH W III KWARTALE 2007 ROKU. W III kwartale 2007 r. odbyły się 3 sesje Sejmiku Województwa Opolskiego. Podczas ww. sesji podjęto ogółem 41 uchwał. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA Z REALIZACJI UCHWAŁ SEJMIKU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Stowarzyszenia Polski Ruch Czystszej Produkcji w roku 2015

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Stowarzyszenia Polski Ruch Czystszej Produkcji w roku 2015 Sprawozdanie merytoryczne z działalności Stowarzyszenia Polski Ruch Czystszej Produkcji w roku 2015 1. Skład władz Stowarzyszenia W roku 2015 skład władz Stowarzyszenia Polski Ruch Czystszej Produkcji

Bardziej szczegółowo

Uchwała. Uchwała. Uchwała. Uchwała. Uchwała. Uchwała. Uchwała. Uchwała

Uchwała. Uchwała. Uchwała. Uchwała. Uchwała. Uchwała. Uchwała. Uchwała INFORMACJA, al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, hol główny, tel.: 61 626 66 66; fax 61 626 67 44, e-mail: info@umww.pl Uchwały podjęte przez Zarząd 10.12.2015 r. 2016-01-22 10:52:04 Lp. Nr W sprawie

Bardziej szczegółowo

SOPOCKI DWUMIESIĘCZNIK POZARZĄDOWY STYCZEŃ LUTY

SOPOCKI DWUMIESIĘCZNIK POZARZĄDOWY STYCZEŃ LUTY SOPOCKI DWUMIESIĘCZNIK POZARZĄDOWY STYCZEŃ LUTY SPOŁECZEŃSTWO / POMOC SPOŁECZNA / ZDROWIE / GOSPODARKA... 2 NAUKA / EDUKACJA... 5 KULTURA I SZTUKA... 7 EKOLOGIA/OCHRONA ŚRODOWISKA/TURYSTYKA I KRAJOZNAWSTWO...

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 747/63/15

UCHWAŁA Nr 747/63/15 UCHWAŁA Nr 747/63/15 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 30 lipca 2015 roku w sprawie zmian budżetu województwa pomorskiego oraz zmian planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej na 2015

Bardziej szczegółowo

Potrzeba prowadzenia mikroretencji do programów strategicznych Opolszczyzny oraz do priorytetów WFOŚiGW w Opolu na rzecz małej i mikroretencji.

Potrzeba prowadzenia mikroretencji do programów strategicznych Opolszczyzny oraz do priorytetów WFOŚiGW w Opolu na rzecz małej i mikroretencji. Potrzeba prowadzenia mikroretencji do programów strategicznych Opolszczyzny oraz do priorytetów WFOŚiGW w Opolu na rzecz małej i mikroretencji. dr inż. Jerzy Ryszard Dobosz doradca wojewody opolskiego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZACHODNIOPOMORSKIEJ SIECI LOKALNYCH GRUP RYBACKICH

REGULAMIN ZACHODNIOPOMORSKIEJ SIECI LOKALNYCH GRUP RYBACKICH Załącznik nr 1 do uchwały nr - XIII/5/2012 Zarządu Zachodniopomorskiej Sieci LGR z dnia 25 maja 2012r. REGULAMIN ZACHODNIOPOMORSKIEJ SIECI LOKALNYCH GRUP RYBACKICH Rozdział I Postanowienia ogólne 1. 1.

Bardziej szczegółowo

U z a s a d n i e n i e

U z a s a d n i e n i e U z a s a d n i e n i e Zmiany w uchwale budżetowej na 2005 r. dotyczą: - w 6 ust. 2 zmniejszenia wielkości rezerwy celowej o kwotę 10.123 zł, tj. do kwoty 2.222.922 zł, - w 6 ust. 2 pkt 2 zmniejszenia

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z prac Zarządu Województwa Opolskiego w okresie od 11 grudnia 2013 r. do 08 stycznia 2014 r.

Sprawozdanie z prac Zarządu Województwa Opolskiego w okresie od 11 grudnia 2013 r. do 08 stycznia 2014 r. Sprawozdanie z prac Zarządu Województwa Opolskiego w okresie od 11 grudnia 2013 r. do 08 stycznia 2014 r. W okresie od 11 grudnia 2013 r. do 08 stycznia 2014 r. odbyło się 7 posiedzeń Zarządu Województwa,

Bardziej szczegółowo

Dotacje na 2013 rok. Załącznik nr 3 do Uchwały nr XLII/507/13 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 2 grudnia 2013 roku. z tego: w tym: w tym:

Dotacje na 2013 rok. Załącznik nr 3 do Uchwały nr XLII/507/13 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 2 grudnia 2013 roku. z tego: w tym: w tym: Dotacje na 2013 rok Załącznik nr 3 do Uchwały nr XLII/507/13 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 2 grudnia 2013 roku Dział Rozdział Treść Plan na 2013 r. 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 335 450 2 110 000

Bardziej szczegółowo