Sprawozdanie z prac Zarządu Województwa Opolskiego w okresie od 07 listopada 2012 r. do 20 listopada 2012 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sprawozdanie z prac Zarządu Województwa Opolskiego w okresie od 07 listopada 2012 r. do 20 listopada 2012 r."

Transkrypt

1 Sprawozdanie z prac Zarządu Województwa Opolskiego w okresie od 07 listopada 2012 r. do 20 listopada 2012 r. W okresie od 07 listopada 2012 r. do 20 listopada 2012 r. odbyły się cztery posiedzenia Zarządu Województwa, których rezultatem było podjęcie m. in.: 64 uchwał dotyczących organizacji i funkcjonowania wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych, polityki regionalnej, zdrowia, edukacji, gospodarki nieruchomościami, budżetu województwa, 2 postanowienia administracyjne w sprawie uzgodnienia projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, postanowienie administracyjne o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji określającej kwotę odsetek przypadającą do zwrotu w związku z niezłożeniem wniosku o płatność w terminie w ramach projektu "Wiedza i praktyka 2 - klucz do sukcesu w biznesie" realizowanego przez Uniwersytet Opolski. Przedmiotem uchwał Zarządu były między innymi następujące zagadnienia: 1. Polityka regionalna, realizacja zadań ustawowych: Zarząd Województwa Opolskiego przyjął Roczny plan działań informacyjnych i promocyjnych na rok 2013 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata (uchwała nr 2939/2012 z dnia 13 listopada 2012 r.) Zarząd Województwa Opolskiego przyjął projekt porozumienia: - w sprawie powierzenia realizacji zadania pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 423 na odcinku Opole (ul. Oświęcimska) Przywory i udzielenia pomocy finansowej (uchwała nr 2942/2012 z dnia 13 listopada 2012 r.), - w sprawie wzajemnego powierzenia realizacji zadania "Kolejowych przewozów pasażerskich na liniach stycznych pomiędzy województwem opolskim i śląskim" (uchwała nr 2943/2012 z dnia 13 listopada 2012 r.), Zarząd Województwa Opolskiego pozytywnie zaopiniował aktualizację Projektu założeń zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa dla miasta i gminy Głubczyce (uchwała nr 2944/2012 z dnia 13 listopada 2012 r.), 1

2 Zarząd Województwa Opolskiego przyjął zasady dofinansowania dla gmin i powiatów ze środków budżetu Województwa Opolskiego realizacji zadań określonych w ustawie o ochronie gruntów rolnych i leśnych (uchwała nr 2945/2012 z dnia 13 listopada 2012 r.), Zarząd Województwa Opolskiego rozwiązał umowę z Gminą Łambinowice na dofinansowanie ze środków budżetu Województwa Opolskiego zadania inwestycyjnego pn. Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych, oznaczonych w ewidencji gruntów dz. nr 450 a. m. 2, dz. nr. 65/1, 102 a. m. 1, obręb Wierzbie o długości 0,248 km (uchwała nr 2946/2012 z dnia 13 listopada 2012 r.), Zarząd Województwa Opolskiego przyjął projekt umowy między Województwem Opolskim a Konsulatem Republiki Federalnej Niemiec w Opolu o współpracy w doskonaleniu nauczycieli języka niemieckiego (uchwała nr 2947/2012 z dnia 13 listopada 2012 r.), Zarząd Województwa Opolskiego wyraził zgodę na przystąpienie w roku 2012 oraz realizację przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu w roku 2013 projektu w ramach Rządowego Programu pn. Razem Bezpieczniej (uchwała nr 2951/2012 z dnia 13 listopada 2012 r.), Zarząd Województwa Opolskiego pozytywnie zaopiniował projekt aktualizacji : - Programu ochrony środowiska dla miasta Opola na lata z perspektywą na lata (uchwała nr 2955/2012 z dnia 13 listopada 2012 r.), - Programu ochrony środowiska dla powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego na lata z perspektywą na lata (uchwała nr 2956/2012 z dnia 13 listopada 2012 r.), - Programu ochrony środowiska dla powiatu strzeleckiego na lata z perspektywą na lata (uchwała nr 2957/2012 z dnia 13 listopada 2012 r.), Zarząd Województwa Opolskiego ogłosił regionalny konkurs literacki pod hasłem Tak czy nie edycja 2012 dla dzieci i młodzieży mieszkających lub uczących się w Województwie Opolskim (uchwała nr 2958/2012 z dnia 13 listopada 2012 r.), Zarząd Województwa Opolskiego przyjął projekt umowy partnerskiej na rzecz realizacji Projektu Depopulacja czas na zmiany na opolskim rynku pracy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego (uchwała nr 2963/2012 z dnia 16 listopada 2012 r.), Zarząd Województwa Opolskiego wskazał przedstawicieli organizacji pozarządowych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego Pana A. Korus Prezesa 2

3 Stowarzyszenia Krótkofalowców Pogórza Opawskiego oraz Panią Annę Zydroń - Atamańczyk prezes Stowarzyszenia Na Rzecz Twórczego Rozwoju Mały Książe na Listę kandydatów do komisji konkursowych opiniujących oferty w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych ogłaszanych w 2013 r. (uchwała nr 2969/2012 z dnia 20 listopada 2012 r.), Zarząd Województwa Opolskiego przyjął ogólne zasady realizacji zadań na drogach wojewódzkich, dla których zarządcą jest Zarząd Województwa Opolskiego, współfinansowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (uchwała nr 2970/2012 z dnia 20 listopada 2012 r.), Zarząd Województwa Opolskiego przyjął wzór umowy o współpracę w zakresie tworzenia, utrzymywania i rozwijania Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej pn. Opolskie w Internecie system informacji przestrzennej (uchwała nr 2973/2012 z dnia 20 listopada 2012 r.), Zarząd Województwa Opolskiego przyjął projekt umowy o przekazaniu środków publicznych w wysokości zł z przeznaczeniem na remont nawierzchni parkingów i dróg dojazdowych na terenie Szpitala Pulmonologiczno-Reumatologicznego w Kup, który wchodzi w skład SP Zespołu Szpitali Pulmonologiczno-Reumatologicznych z siedzibą w Kup (uchwała nr 2975/2012 z dnia 20 listopada 2012 r.), Zarząd Województwa Opolskiego ogłosił drugą turę rokowań na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Opolu przy ul. Górnej z ceną wywoławczą i zaliczką z tytułu zabezpieczenia kosztów w wysokości zł + 23% VAT i w Kup przy ul. Szpitalnej z ceną wywoławczą i zaliczką z tytułu zabezpieczenia kosztów w wysokości zł + 23% VAT (uchwała nr 2977/2012 z dnia 20 listopada 2012 r.), Zarząd Województwa Opolskiego ogłosił rokowania na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Kup przy ul. Szpitalnej. Ustalono cenę wywoławczą nieruchomości w wysokości zł + 23% VAT (uchwała nr 2978/2012 z dnia 20 listopada 2012 r.), Zarząd Województwa Opolskiego wyraził zgodę na nabycie w drodze darowizny od Miasta Opola nieruchomości do wojewódzkiego zasobu nieruchomości działkę nr 582/2 obrębu Wróblin o powierzchni 0,0551 ha. (uchwała nr 2979/2012 z dnia 20 listopada 2012 r.), 3

4 Zarząd Województwa Opolskiego wyraził zgodę na remont wewnętrznej instalacji elektrycznej w budynku przy ul. Głogowskiej 25 w Opolu (uchwała nr 2981/2012 z dnia 20 listopada 2012 r.), Zarząd Województwa Opolskiego przyjął projekt porozumień z Ministerstwem Spraw Zagranicznych w sprawie realizacji projektu pn. Wystawy plastyczne opolskich i ołomunieckich twórców, organizowanych w ramach 10-lecia współpracy Województwa Opolskiego i Kraju Ołomunieckiego oraz projektu pn. Wielokulturowość bogactwem Europy (uchwała nr 2983/2012 z dnia 20 listopada 2012 r.), Zarząd Województwa Opolskiego przyznał stypendia w ramach projektu pn. Program pomocy stypendialnej województwa opolskiego dla szczególnie uzdolnionych uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2012/2013, w ramach poddziałania POKL (uchwała nr 2985/2012 z dnia 20 listopada 2012 r.), Zarząd Województwa Opolskiego wyraził zgodę na przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: - pn. Usługa drukowania okładek okolicznościowych na potrzeby projektu unijnego Nr KSI: POKL /12 pn. Program pomocy stypendialnej województwa opolskiego dla szczególnie uzdolnionych uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2012/2013, w ramach poddziałania POKL (uchwała nr 2986/2012 z dnia 20 listopada 2012 r.), - pn. Usługa cateringowa w ramach projektu systemowego Program pomocy stypendialnej województwa opolskiego dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w ramach priorytetu IX, poddziałania POKL (uchwała nr 2987/2012 z dnia 20 listopada 2012 r.), Zarząd Województwa Opolskiego ustalił dla nauczycieli, zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Województwo Opolskie: priorytetowe obszary tematyczne doskonalenia zawodowego w roku 2013, specjalności i formy kształcenia prowadzonych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, na które w roku 2013 przysługuje dofinansowanie, maksymalną kwotę dofinansowania opłat za kształcenie, pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli w roku 2013 (uchwała nr 2988/2012 z dnia 20 listopada 2012 r.), Zarząd Województwa Opolskiego przyjął wzór umowy w sprawie kontynuacji wspólnego organizowania doradztwa metodycznego nauczycieli w województwie opolskim w 2013 roku (uchwała nr 2989/2012 z dnia 20 listopada 2012 r.), 4

5 2. Organizacja i funkcjonowanie wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych. Zarząd Województwa Opolskiego przyjął projekt Regulaminu Organizacyjnego Filharmonii Opolskiej im. Józefa Elsnera w Opolu (uchwała nr 2950/2012 z dnia 13 listopada 2012 r.) Zarząd Województwa Opolskiego dokonał wpisu w księdze rejestrowej Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu w zakresie wprowadzenia zmian do statutu Teatru. (uchwała nr 2982/2012 z dnia 20 listopada 2012 r.) Przedmiotem pozostałych uchwał Zarządu Województwa Opolskiego były: zmiany: - listy rankingowej projektów złożonych do dofinansowania w ramach I naboru do poddziałania Inwestycje w innowacje w przedsiębiorstwach RPO WO na lata , - listy projektów do dofinansowania w ramach II naboru do poddziałania Inwestycje w innowacje w przedsiębiorstwach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata , - listy projektów do dofinansowania w ramach II naboru poddziałania Inwestycje w mikroprzedsiębiorstwach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata , - listy rankingowej projektów złożonych do dofinansowania w ramach IV naboru do poddziałania Inwestycje w mikroprzedsiębiorstwach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata , - decyzji o dofinansowaniu (z możliwością otrzymania zaliczki lub refundacji) projektu pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 401 na odcinku Grodków-Pakosławice. Etap I realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata , którego beneficjentem jest Samorząd Województwa Opolskiego, - decyzji o dofinansowaniu (z możliwością otrzymania zaliczki lub refundacji) projektu pn. Moszna Zamek Regionalnym Ośrodkiem Turystyki Rekreacyjnej i Kulturowej realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata , którego beneficjentem jest Województwo Opolskie, - statutu Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu, 5

6 - regulaminu konkursu Opolska Marka 2012, - udzielenia pożyczki krótkoterminowej z budżetu województwa dla CTN Moszna Zamek, - w sprawie powołania Rady Programowej NKJO w Opolu. projekty aneksów do : - umowy z dnia 4 listopada 2011 r. w sprawie przekazywania dopłat do ulgowych przejazdów autobusowych osób uprawnionych dla przewoźnika Biuro Podróży i Przewoźników RIVIERA Szydło i Gutowski Sp. jawna z siedzibą w Opolu, - do umowy nr 2/2012 z dnia 31 stycznia 2012 r. dotyczącej przekazania środków publicznych w celu realizacji zadań służby medycyny pracy przyjętych przez WOMP w Opolu z siedzibą w Kędzierzynie Koźlu, - do umowy zawartej w dniu 28 marca 2011 r. w sprawie realizacji projektu Moszna Zamek - Regionalnym Ośrodkiem Turystyki Rekreacyjnej i Kulturowej. - do porozumienia z dnia 11 kwietnia 2012 r. w sprawie przekazywania środków z budżetu państwa na 2012 r. oraz rezerwy celowej budżetu państwa i rezerwy celowej środków europejskich na wyprzedzające finansowanie kosztów niekwalifikowanych ponoszonych na realizację operacji, które zostaną zgłoszone do finansowania w ramach działania Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi objętego PROW na lata zgłoszenia wniosków do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Śródmieście VI w Opolu. zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Województwa Opolskiego na 2012 rok, przesunięcia w planie wydatków budżetu Województwa Opolskiego na 2012 rok. Uchwały Zarządu Województwa Opolskiego dostępne są w wersji papierowej w Departamencie Organizacyjno-Administracyjnym w Referacie Organizacyjnym oraz 6

7 w wersji elektronicznej na stronie Biuletynu Informacji Publicznej gdzie są zamieszczane sukcesywnie w miarę ich podejmowania. 3. Współpraca zagraniczna, promocja regionu, reprezentowanie województwa w spotkaniach oraz wizytach krajowych. 7 listopad 2012 r. Kostuś 7-8 listopada 2012 r. 8 listopad 2012 r. Barbara Kamińska 9 listopad 2012 r. Udział w otwarciu giełdy kooperacyjnej organizowanej w Urzędzie Marszałkowskim w ramach misji gospodarczej z Nadrenii Palatynatu Udział w konsultacjach społecznych projektu Strategii Rozwoju Województwa Opolskiego do roku 2020 z udziałem przedstawicieli miasta Opola oraz powiatów opolskiego i krapkowickiego, które odbyły się w Opolu. Udział II Międzynarodowym Forum Promocji i Profilaktyki Zdrowotnej KNOW Health we Wrocławiu. Udział w uroczystym otwarciu wystawy 100 lat kalendarzy adwentowych ze zbiorów Muzeum Kultur Europejskich w Berlinie w Galerii WuBePe. Udział we wręczeniu nagród laureatom konkursu Opolskie kwitnące. Udział w konsultacjach społecznych projektu Strategii Rozwoju Województwa Opolskiego do roku 2020, udział w spotkaniu z przedstawicielami powiatów prudnickiego, nyskiego i głubczyckiego. Konsultacje odbyły się w Prudnickim Ośrodku Kultury. Udział w II Edycji Opolskiego Turnieju Kół Gospodyń Wiejskich, który odbył się w Prószkowie. Udział w uroczystym otwarciu hali sportowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Głubczycach. Udział w warsztatach szkoleniowych poświęconych nowoczesnym narzędziom zarządzania, które odbyły się w sali konferencyjnej na Ostrówku. Udział w spotkaniu podsumowującym komisji oceniającej prace zgłoszone do konkursu Pod Babskim Pantoflem Bracie Twórczości Zofii Czechowej organizowanego przez Stowarzyszenie 7

8 Barbara Kamińska 10 listopad 2012 r. Marszałek Województwa - Józef Kostuś, Barbara Kamińska Barbara Kamińska 11 listopad 2012 r. Kostuś Barbara Kamińska 12 listopad 2012 r. Bariery z Opola. Udział w konferencji pn. 20 Fundacji Szansa dla Niewidomych, zorganizowanej w Miejskiej Bibliotece Publicznej. Udział w otwarciu wystawy pn. Ludy Północy ze zbiorów Muzeum Historii Rozwoju Okręgu Przemysłowego zorganizowanej w Muzeum Śląska Opolskiego. Udział w konsultacjach społecznych projektu Strategii Rozwoju Województwa Opolskiego do roku 2020 oraz w spotkaniu z przedstawicielami powiatów namysłowskiego, brzeskiego i kluczborskiego, które odbyły się w Namysłowie. Udział w forum dyskusyjnym w Warszawie z udziałem ekspertów regionalnych i krajowych nt. projektu Specjalnej Strefy Demograficznej. Uczestnictwo w otwarciu Drużynowych Mistrzostw Polski Seniorek i Seniorów w Judo w Opolu. Udział w koncercie laureatów XVII Wojewódzkiego Festiwalu Pieśni Patriotycznej Tobie Polsko, odbywającym się w kościele pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Pogorzeli w Gminie Olszanka. Udział w uroczystości na Zamku Królewskim w Warszawie wręczenia Polskiej Nagrody Jakości laureatom konkursu edycji 2012 roku odebranie nagrody w kategorii Znakomity przywódca. Udział w obchodach 94. Rocznicy Święta Niepodległości oraz udział w uroczystej Sesji Rady Miasta Opola. Udział w obchodach Narodowego Dnia Święta Niepodległości w Opolu. Udział w obchodach Narodowego Dnia Święta Niepodległości w Strzelcach Opolskich. Udział w uroczystym koncercie z okazji Narodowego Święta Niepodległości w wykonaniu filharmoników opolskich pod dyrekcją Bartosza Żurakowskiego Dzień Muzyki Polskiej, podczas którego wręczono Odznaki Honorowe Za Zasługi dla Województwa Opolskiego. Udział w konsultacjach społecznych projektu Strategii Rozwoju Województwa Opolskiego do roku 2020 oraz 8

9 - Barbara Kamińska 13 listopada 2012 Kostuś 14 listopada listopad 2012 r. Marszałek Województwa- Józef Kostuś,, Barbara Kamińska, w spotkaniu z przedstawicielami powiatów strzeleckiego, oleskiego i kędzierzyńsko-kozielskiego, które odbyły się w Strzelcach Opolskich. Udział w konferencji naukowej Kresowianie na świecie zorganizowanej w siedzibie UMWO. Udział w X Międzynarodowych warsztatach akademickich, które odbyły się na Politechnice Opolskiej. Udział w X Jubileuszowych Międzynarodowych Warsztatach Akademickich Rolnictwo, technika, zdrowie i życie, które miały miejsce w Prószkowie. Udział w kampanii promocyjnej PROW , Konferencja Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Opolskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Łosiowie. Udział w VIII posiedzeniu Grupy roboczej ds. polityki regionalnej działającej przy Komitecie Koordynującym Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia z udziałem przedstawicieli Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. Udział w promocji książki Stanisława Nicieji Kresowa Atlantyda, w Muzeum Diecezjalnym w Opolu. Udział w naradzie konsultantów wojewódzkich w dziedzinie położnictwa i ginekologii z ordynatorami oddziałów ginekologiczno-położniczych i noworodkowych w Sali Osmańczyka Urzędu Wojewódzkiego. Udział w regionalnej konferencji poświęconej Strategii zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa na lata organizowanej przy udziale Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, której tematem było m.in. stan prac nad przyszłością Wspólnej Polityki Rolnej po 2013 r., założenia, sposób wdrażania i źródła finansowania Strategii. Udział w spotkaniu rocznym spotkaniu przedstawicieli Komisji Europejskiej oraz Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata Spotkanie odbyło się z udziałem dyrektora Wydziału ds. Projektów Polskich w Dyrekcji Generalnej Komisji Europejskiej ds. Polityki Regionalnej - Patrickiem Amblardem w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego. 9

10 16 listopad 2012 r. - Barbara Kamińska, - Barbara Kamińska 17 listopad 2012 r. Wicemarszałek Województwa Tomasz Kostuś 19 listopad 2012 r. Marszałek Województwa- Józef Kostuś, - Barbara Kamińska, Kostuś, - Barbara Kamińska Udział w XII posiedzeniu Podkomitetu Monitorującego Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Udział we wręczeniu aktów powołania na Ambasadorki Aktywności Kobiet. Udział w posiedzeniu Rady Działalności Pożytku Publicznego, konsultacje społeczne projektu Strategii Rozwoju Województwa Opolskiego do roku Udział w uroczystości wręczenia tytułów Członków Honorowych Stowarzyszenia Ludzi Aktywnych Horyzonty odebranie tytułu Członka Honorowego. Udział w forum dyskusyjnym w Warszawie z udziałem ekspertów regionalnych i krajowych nt. projektu Specjalnej Strefy Demograficznej. Udział w Gali X Międzynarodowego Konkursu Rysunku Satyrycznego Karpik 2012, odbywającej się podczas Święta Karpia w Niemodlinie. Udział w XXI Okręgowym Zjeździe Sprawozdawczym Opolskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej, który odbył się w WCM w Opolu. Udział w spotkaniu okolicznościowym połączonym z obchodami Światowego Dnia Walki z Cukrzycą oraz obchodami 20. lecia działalności Koła Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków w Strzelcach Opolskich. Udział w regionalnych konsultacjach założeń Umowy Partnerskiej z udziałem Minister Rozwoju Regionalnego Elżbiety Bieńkowskiej. Udział w seminarium z okazji 20. lecia Medycyny Rodzinnej w Polsce odbywające się pod patronatem honorowym Prezydenta RP w Warszawie. Udział w spotkaniu z Prezydentem Landtagu Nadrenii Palatynatu Joachimem Mertesem i przedstawicielami administracji Landtagu w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego. 10

11 - Barbara Kamińska 20 listopada 2012 r. Kostuś Udział w Walnym Zebraniu Delegatów Opolskiego Związku Kolarskiego zorganizowanym w siedzibie UMWO. Udział w konsultacjach Strategii Rozwoju Województwa Opolskiego z Instytucjami i Organizacjami działającymi w zakresie ochrony środowiska i ekologii, które odbyły się w UMWO. Departament Organizacyjno-Administracyjny listopad 2012r. 11

Sprawozdanie z prac Zarządu Województwa Opolskiego w okresie od 14 lutego 2015 r. do 28 lutego 2015 r.

Sprawozdanie z prac Zarządu Województwa Opolskiego w okresie od 14 lutego 2015 r. do 28 lutego 2015 r. Sprawozdanie z prac Zarządu Opolskiego w okresie od 14 lutego 2015 r. do 28 lutego 2015 r. W okresie od 14 lutego 2015 r. do 28 lutego 2015 r. odbyły się 3 posiedzenia Zarządu, których rezultatem było

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z prac Zarządu Województwa Opolskiego w okresie od 10 grudnia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.

Sprawozdanie z prac Zarządu Województwa Opolskiego w okresie od 10 grudnia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. Sprawozdanie z prac Zarządu w okresie od 10 grudnia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. W okresie od 10 grudnia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. odbyło się 6 posiedzeń Zarządu Województwa, których rezultatem było

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO DRUK XXVIII /1 /2012 ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO I N F O R M A C J A Z PRAC ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO /za okres od 13 listopada 2012 r. do 17 grudnia 2012 r./ Lublin 2012 Spis treści I. Działalność

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO DRUK XLVII/1/2014 ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO I N F O R M A C J A Z PRAC ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO /za okres od 9-27 czerwca 2014 r./ Lublin 2014 Spis treści I. Działalność uchwałodawcza Zarządu

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO ZA 2014 ROK

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO ZA 2014 ROK SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO ZA 2014 ROK Marzec 2015 Spis treści: Wstęp.. 3 Słowniczek.. 4 Zarząd WŁ.. 5 Kancelaria Marszałka.. 6 Departament Promocji i Współpracy Zagranicznej..

Bardziej szczegółowo

BUDŻET WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA ROK 2005

BUDŻET WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA ROK 2005 BUDŻET WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA ROK 2005 Wnosi Zarząd Województwa Katowice 2004 rok Spis treści strona I II Część opisowa projektu budżetu Województwa Śląskiego na 2005 rok... 4 Materiały informacyjno-porównawcze

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO DRUK XXII /1 / /2012 ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO I N F O R M A C J A Z PRAC ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO /za okres od 3-30 kwietnia 2012 r./ Lublin 2012 Spis treści I. Działalność uchwałodawcza Zarządu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO DRUK XLIX/1/2014 ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO I N F O R M A C J A Z PRAC ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO /za okres od 1 września 2014 r. do 17 października 2014 r./ Lublin 2014 Spis treści I. Działalność

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 19 (314)/2015 (25 maja 29 maja 2015 r.)

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 19 (314)/2015 (25 maja 29 maja 2015 r.) INFORMATOR EUROPEJSKI NR 19 (314)/2015 (25 maja 29 maja 2015 r.) WAŻNE INFORMACJE Raport z przeprowadzonych konsultacji społecznych Kryteriów wyboru projektów Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS),

Bardziej szczegółowo

Budżet Województwa Małopolskiego na rok 2002 - CZĘŚĆ OPISOWA - WYDATKI

Budżet Województwa Małopolskiego na rok 2002 - CZĘŚĆ OPISOWA - WYDATKI Budżet Województwa Małopolskiego na rok 2002 - CZĘŚĆ OPISOWA - WYDATKI Data utworzenia Numer aktu Kadencja Planowane na 2002 r. wydatki budżetu Województwa Małopolskiego wynoszą 246 418 945 zł, z tego

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 80111. Gimnazja specjalne ROZDZIAŁ 80120. Licea ogólnokształcące ROZDZIAŁ 80130. Szkoły zawodowe

ROZDZIAŁ 80111. Gimnazja specjalne ROZDZIAŁ 80120. Licea ogólnokształcące ROZDZIAŁ 80130. Szkoły zawodowe 2.13 DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE Budżet w dziale 801 Oświata i wychowanie wykonano w I półroczu 2007r. w 46,88%. Wykonanie wynagrodzeń osobowych ( 4010) po I półroczu 2007r. kształtuje się na poziomie

Bardziej szczegółowo

Zmniejsza się dochody budżetu Województwa Małopolskiego o kwotę 2 184 125 zł, w tym:

Zmniejsza się dochody budżetu Województwa Małopolskiego o kwotę 2 184 125 zł, w tym: UCHWAŁA NR XVI/251/11 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 19 grudnia 2011 r. w sprawie zmian w budżecie Województwa Małopolskiego na 2011 rok w działach 010, 050, 150, 600, 630, 700, 710, 720, 750,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDŻETU GMINY GRYFINO NA ROK 2015

PROJEKT BUDŻETU GMINY GRYFINO NA ROK 2015 PROJEKT BUDŻETU GMINY GRYFINO NA ROK 2015 Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino Henryk Piłat Gryfino 2014 r. 2 Objaśnienia do projektu budżetu na rok 2015 1. Założenia ogólne budżetu i uzasadnienie do budżetu.

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 13 (308)/2015 (7 kwietnia 12 kwietnia 2015 r.)

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 13 (308)/2015 (7 kwietnia 12 kwietnia 2015 r.) INFORMATOR EUROPEJSKI NR 13 (308)/2015 (7 kwietnia 12 kwietnia 2015 r.) WAŻNE INFORMACJE Ogłoszenie o naborze na kandydatów na ekspertów oceniających wnioski o dofinansowanie projektów w ramach Regionalny

Bardziej szczegółowo

Raport z działalności Prezydenta Miasta w okresie od 13 maja 2015 r. do 16 czerwca 2015 r.

Raport z działalności Prezydenta Miasta w okresie od 13 maja 2015 r. do 16 czerwca 2015 r. Raport z działalności Prezydenta Miasta w okresie od 13 maja 2015 r. do 16 czerwca 2015 r. W analizowanym okresie odbyło się pięć posiedzeń Kolegium Prezydenta Miasta, w których uczestniczyli prezydent

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 27 (322)/2015 (20 26 lipca 2015 r.)

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 27 (322)/2015 (20 26 lipca 2015 r.) INFORMATOR EUROPEJSKI NR 27 (322)/2015 (20 26 lipca 2015 r.) WAŻNE INFORMACJE «Możliwość skorzystania z usługi specjalistycznej w punktach informacyjnych Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich

Bardziej szczegółowo

MIASTO JASŁO. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta Jasła w okresie międzysesyjnym od 27 kwietnia do 28 maja 2012 roku

MIASTO JASŁO. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta Jasła w okresie międzysesyjnym od 27 kwietnia do 28 maja 2012 roku Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta Jasła w okresie międzysesyjnym od 27 kwietnia do 28 maja 2012 roku Andrzej Czernecki Burmistrz Jasła Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej 1 DECYZJE I

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/28 USTAWA z dnia 6 grudnia 2006 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2006 r. Nr 227, poz. 1658. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 17 (279) (21 27 lipca 2014 r.)

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 17 (279) (21 27 lipca 2014 r.) INFORMATOR EUROPEJSKI NR 17 (279) (21 27 lipca 2014 r.) WAŻNE INFORMACJE Zrób zdjęcie i pojedź do Brukseli! KONKURS PRZEDŁUŻONY!!! we współpracy z biurem Pani Danuty Jazłowieckiej Posłanki do Parlamentu

Bardziej szczegółowo

Przyjmuje się sprawozdanie z przebiegu wykonania budżetu Województwa Małopolskiego za 2005r. w brzmieniu załącznika do niniejszej uchwały.

Przyjmuje się sprawozdanie z przebiegu wykonania budżetu Województwa Małopolskiego za 2005r. w brzmieniu załącznika do niniejszej uchwały. UCHWAŁA Nr 159/06 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 3 marca 2006 r. sprawie sprawozdania rocznego z przebiegu wykonania budżetu Województwa Małopolskiego za 2005r. Data utworzenia 2006-3-3 Numer

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 1476/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

UCHWAŁA NR 1476/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO UCHWAŁA NR 1476/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Województwa Małopolskiego na 2013 rok (dotyczy zmian dotacji z budżetu państwa w działach 010,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. ORGANIZACYJNY URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO - POMORSKIEGO w Toruniu. Rozdział 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN. ORGANIZACYJNY URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO - POMORSKIEGO w Toruniu. Rozdział 1. Postanowienia ogólne Załącznik do Uchwały Nr 10/55/07 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 lutego 2007 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO - POMORSKIEGO w Toruniu Rozdział 1.

Bardziej szczegółowo

Spis treści do części opisowej budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 2013 rok WPROWADZENIE... 2

Spis treści do części opisowej budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 2013 rok WPROWADZENIE... 2 Spis treści do części opisowej budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 2013 rok WPROWADZENIE... 2 1. DOCHODY BUDŻETOWE... 9 A. Dochody własne... 12 B. Subwencja ogólna... 14 C. Dotacje celowe... 18

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu Brzeskiego w dniach od 15 stycznia 2015r. do 17 lutego 2015r.

Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu Brzeskiego w dniach od 15 stycznia 2015r. do 17 lutego 2015r. OR.0021.2.2015 Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu Brzeskiego w dniach od 15 stycznia 2015r. do 17 lutego 2015r. Na posiedzeniu w dniu 15 stycznia 2015r.: 1. Zarząd upoważnił p. Beatę Domińczyk-Łyśniewską

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU MIASTA ŚWIDNICA ZA LATA 2012-2013

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU MIASTA ŚWIDNICA ZA LATA 2012-2013 SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU MIASTA ŚWIDNICA ZA LATA 2012-2013 Wizja rozwoju miasta: Miasto do życia Misja Miasta: rozwój wartości wspólnotowych w nawiązaniu do tradycji miasta kupieckiego

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie. Rozdział 1. Cele współpracy

Wprowadzenie. Rozdział 1. Cele współpracy Program współpracy samorządu województwa łódzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2012 (projekt)

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do budżetu na rok 2012

Objaśnienia do budżetu na rok 2012 Objaśnienia do budżetu na rok 2012 1. Założenia ogólne budżetu i uzasadnienie do budżetu. Podstawę do opracowania projektu budżetu stanowią: - Uchwała Nr LV/602/10 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 13 września

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 36/11 BURMISTRZA MOGILNA. z dnia 22 marca 2011 r.

ZARZĄDZENIE NR 36/11 BURMISTRZA MOGILNA. z dnia 22 marca 2011 r. ZARZĄDZENIE NR 36/11 BURMISTRZA MOGILNA z dnia 22 marca 2011 r. w sprawie przekazania sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Mogilno za 2010 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego oraz

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 26 (321)/2015 (13 lipca 19 lipca 2015 r.)

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 26 (321)/2015 (13 lipca 19 lipca 2015 r.) INFORMATOR EUROPEJSKI NR 26 (321)/2015 (13 lipca 19 lipca 2015 r.) WAśNE INFORMACJE Informacja dotycząca naboru kandydatów na ekspertów do oceny projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo WYDATKI 440.038.791 zł Wydatki budżetu Województwa Lubuskiego na 2012 rok wynoszą 440.038.791 zł. W poszczególnych działach, rozdziałach klasyfikacji budżetowej kształtują się następująco: Dział 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo