Sprawozdanie z prac Zarządu Województwa Opolskiego w okresie od 07 listopada 2012 r. do 20 listopada 2012 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sprawozdanie z prac Zarządu Województwa Opolskiego w okresie od 07 listopada 2012 r. do 20 listopada 2012 r."

Transkrypt

1 Sprawozdanie z prac Zarządu Województwa Opolskiego w okresie od 07 listopada 2012 r. do 20 listopada 2012 r. W okresie od 07 listopada 2012 r. do 20 listopada 2012 r. odbyły się cztery posiedzenia Zarządu Województwa, których rezultatem było podjęcie m. in.: 64 uchwał dotyczących organizacji i funkcjonowania wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych, polityki regionalnej, zdrowia, edukacji, gospodarki nieruchomościami, budżetu województwa, 2 postanowienia administracyjne w sprawie uzgodnienia projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, postanowienie administracyjne o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji określającej kwotę odsetek przypadającą do zwrotu w związku z niezłożeniem wniosku o płatność w terminie w ramach projektu "Wiedza i praktyka 2 - klucz do sukcesu w biznesie" realizowanego przez Uniwersytet Opolski. Przedmiotem uchwał Zarządu były między innymi następujące zagadnienia: 1. Polityka regionalna, realizacja zadań ustawowych: Zarząd Województwa Opolskiego przyjął Roczny plan działań informacyjnych i promocyjnych na rok 2013 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata (uchwała nr 2939/2012 z dnia 13 listopada 2012 r.) Zarząd Województwa Opolskiego przyjął projekt porozumienia: - w sprawie powierzenia realizacji zadania pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 423 na odcinku Opole (ul. Oświęcimska) Przywory i udzielenia pomocy finansowej (uchwała nr 2942/2012 z dnia 13 listopada 2012 r.), - w sprawie wzajemnego powierzenia realizacji zadania "Kolejowych przewozów pasażerskich na liniach stycznych pomiędzy województwem opolskim i śląskim" (uchwała nr 2943/2012 z dnia 13 listopada 2012 r.), Zarząd Województwa Opolskiego pozytywnie zaopiniował aktualizację Projektu założeń zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa dla miasta i gminy Głubczyce (uchwała nr 2944/2012 z dnia 13 listopada 2012 r.), 1

2 Zarząd Województwa Opolskiego przyjął zasady dofinansowania dla gmin i powiatów ze środków budżetu Województwa Opolskiego realizacji zadań określonych w ustawie o ochronie gruntów rolnych i leśnych (uchwała nr 2945/2012 z dnia 13 listopada 2012 r.), Zarząd Województwa Opolskiego rozwiązał umowę z Gminą Łambinowice na dofinansowanie ze środków budżetu Województwa Opolskiego zadania inwestycyjnego pn. Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych, oznaczonych w ewidencji gruntów dz. nr 450 a. m. 2, dz. nr. 65/1, 102 a. m. 1, obręb Wierzbie o długości 0,248 km (uchwała nr 2946/2012 z dnia 13 listopada 2012 r.), Zarząd Województwa Opolskiego przyjął projekt umowy między Województwem Opolskim a Konsulatem Republiki Federalnej Niemiec w Opolu o współpracy w doskonaleniu nauczycieli języka niemieckiego (uchwała nr 2947/2012 z dnia 13 listopada 2012 r.), Zarząd Województwa Opolskiego wyraził zgodę na przystąpienie w roku 2012 oraz realizację przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu w roku 2013 projektu w ramach Rządowego Programu pn. Razem Bezpieczniej (uchwała nr 2951/2012 z dnia 13 listopada 2012 r.), Zarząd Województwa Opolskiego pozytywnie zaopiniował projekt aktualizacji : - Programu ochrony środowiska dla miasta Opola na lata z perspektywą na lata (uchwała nr 2955/2012 z dnia 13 listopada 2012 r.), - Programu ochrony środowiska dla powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego na lata z perspektywą na lata (uchwała nr 2956/2012 z dnia 13 listopada 2012 r.), - Programu ochrony środowiska dla powiatu strzeleckiego na lata z perspektywą na lata (uchwała nr 2957/2012 z dnia 13 listopada 2012 r.), Zarząd Województwa Opolskiego ogłosił regionalny konkurs literacki pod hasłem Tak czy nie edycja 2012 dla dzieci i młodzieży mieszkających lub uczących się w Województwie Opolskim (uchwała nr 2958/2012 z dnia 13 listopada 2012 r.), Zarząd Województwa Opolskiego przyjął projekt umowy partnerskiej na rzecz realizacji Projektu Depopulacja czas na zmiany na opolskim rynku pracy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego (uchwała nr 2963/2012 z dnia 16 listopada 2012 r.), Zarząd Województwa Opolskiego wskazał przedstawicieli organizacji pozarządowych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego Pana A. Korus Prezesa 2

3 Stowarzyszenia Krótkofalowców Pogórza Opawskiego oraz Panią Annę Zydroń - Atamańczyk prezes Stowarzyszenia Na Rzecz Twórczego Rozwoju Mały Książe na Listę kandydatów do komisji konkursowych opiniujących oferty w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych ogłaszanych w 2013 r. (uchwała nr 2969/2012 z dnia 20 listopada 2012 r.), Zarząd Województwa Opolskiego przyjął ogólne zasady realizacji zadań na drogach wojewódzkich, dla których zarządcą jest Zarząd Województwa Opolskiego, współfinansowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (uchwała nr 2970/2012 z dnia 20 listopada 2012 r.), Zarząd Województwa Opolskiego przyjął wzór umowy o współpracę w zakresie tworzenia, utrzymywania i rozwijania Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej pn. Opolskie w Internecie system informacji przestrzennej (uchwała nr 2973/2012 z dnia 20 listopada 2012 r.), Zarząd Województwa Opolskiego przyjął projekt umowy o przekazaniu środków publicznych w wysokości zł z przeznaczeniem na remont nawierzchni parkingów i dróg dojazdowych na terenie Szpitala Pulmonologiczno-Reumatologicznego w Kup, który wchodzi w skład SP Zespołu Szpitali Pulmonologiczno-Reumatologicznych z siedzibą w Kup (uchwała nr 2975/2012 z dnia 20 listopada 2012 r.), Zarząd Województwa Opolskiego ogłosił drugą turę rokowań na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Opolu przy ul. Górnej z ceną wywoławczą i zaliczką z tytułu zabezpieczenia kosztów w wysokości zł + 23% VAT i w Kup przy ul. Szpitalnej z ceną wywoławczą i zaliczką z tytułu zabezpieczenia kosztów w wysokości zł + 23% VAT (uchwała nr 2977/2012 z dnia 20 listopada 2012 r.), Zarząd Województwa Opolskiego ogłosił rokowania na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Kup przy ul. Szpitalnej. Ustalono cenę wywoławczą nieruchomości w wysokości zł + 23% VAT (uchwała nr 2978/2012 z dnia 20 listopada 2012 r.), Zarząd Województwa Opolskiego wyraził zgodę na nabycie w drodze darowizny od Miasta Opola nieruchomości do wojewódzkiego zasobu nieruchomości działkę nr 582/2 obrębu Wróblin o powierzchni 0,0551 ha. (uchwała nr 2979/2012 z dnia 20 listopada 2012 r.), 3

4 Zarząd Województwa Opolskiego wyraził zgodę na remont wewnętrznej instalacji elektrycznej w budynku przy ul. Głogowskiej 25 w Opolu (uchwała nr 2981/2012 z dnia 20 listopada 2012 r.), Zarząd Województwa Opolskiego przyjął projekt porozumień z Ministerstwem Spraw Zagranicznych w sprawie realizacji projektu pn. Wystawy plastyczne opolskich i ołomunieckich twórców, organizowanych w ramach 10-lecia współpracy Województwa Opolskiego i Kraju Ołomunieckiego oraz projektu pn. Wielokulturowość bogactwem Europy (uchwała nr 2983/2012 z dnia 20 listopada 2012 r.), Zarząd Województwa Opolskiego przyznał stypendia w ramach projektu pn. Program pomocy stypendialnej województwa opolskiego dla szczególnie uzdolnionych uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2012/2013, w ramach poddziałania POKL (uchwała nr 2985/2012 z dnia 20 listopada 2012 r.), Zarząd Województwa Opolskiego wyraził zgodę na przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: - pn. Usługa drukowania okładek okolicznościowych na potrzeby projektu unijnego Nr KSI: POKL /12 pn. Program pomocy stypendialnej województwa opolskiego dla szczególnie uzdolnionych uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2012/2013, w ramach poddziałania POKL (uchwała nr 2986/2012 z dnia 20 listopada 2012 r.), - pn. Usługa cateringowa w ramach projektu systemowego Program pomocy stypendialnej województwa opolskiego dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w ramach priorytetu IX, poddziałania POKL (uchwała nr 2987/2012 z dnia 20 listopada 2012 r.), Zarząd Województwa Opolskiego ustalił dla nauczycieli, zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Województwo Opolskie: priorytetowe obszary tematyczne doskonalenia zawodowego w roku 2013, specjalności i formy kształcenia prowadzonych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, na które w roku 2013 przysługuje dofinansowanie, maksymalną kwotę dofinansowania opłat za kształcenie, pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli w roku 2013 (uchwała nr 2988/2012 z dnia 20 listopada 2012 r.), Zarząd Województwa Opolskiego przyjął wzór umowy w sprawie kontynuacji wspólnego organizowania doradztwa metodycznego nauczycieli w województwie opolskim w 2013 roku (uchwała nr 2989/2012 z dnia 20 listopada 2012 r.), 4

5 2. Organizacja i funkcjonowanie wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych. Zarząd Województwa Opolskiego przyjął projekt Regulaminu Organizacyjnego Filharmonii Opolskiej im. Józefa Elsnera w Opolu (uchwała nr 2950/2012 z dnia 13 listopada 2012 r.) Zarząd Województwa Opolskiego dokonał wpisu w księdze rejestrowej Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu w zakresie wprowadzenia zmian do statutu Teatru. (uchwała nr 2982/2012 z dnia 20 listopada 2012 r.) Przedmiotem pozostałych uchwał Zarządu Województwa Opolskiego były: zmiany: - listy rankingowej projektów złożonych do dofinansowania w ramach I naboru do poddziałania Inwestycje w innowacje w przedsiębiorstwach RPO WO na lata , - listy projektów do dofinansowania w ramach II naboru do poddziałania Inwestycje w innowacje w przedsiębiorstwach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata , - listy projektów do dofinansowania w ramach II naboru poddziałania Inwestycje w mikroprzedsiębiorstwach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata , - listy rankingowej projektów złożonych do dofinansowania w ramach IV naboru do poddziałania Inwestycje w mikroprzedsiębiorstwach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata , - decyzji o dofinansowaniu (z możliwością otrzymania zaliczki lub refundacji) projektu pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 401 na odcinku Grodków-Pakosławice. Etap I realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata , którego beneficjentem jest Samorząd Województwa Opolskiego, - decyzji o dofinansowaniu (z możliwością otrzymania zaliczki lub refundacji) projektu pn. Moszna Zamek Regionalnym Ośrodkiem Turystyki Rekreacyjnej i Kulturowej realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata , którego beneficjentem jest Województwo Opolskie, - statutu Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu, 5

6 - regulaminu konkursu Opolska Marka 2012, - udzielenia pożyczki krótkoterminowej z budżetu województwa dla CTN Moszna Zamek, - w sprawie powołania Rady Programowej NKJO w Opolu. projekty aneksów do : - umowy z dnia 4 listopada 2011 r. w sprawie przekazywania dopłat do ulgowych przejazdów autobusowych osób uprawnionych dla przewoźnika Biuro Podróży i Przewoźników RIVIERA Szydło i Gutowski Sp. jawna z siedzibą w Opolu, - do umowy nr 2/2012 z dnia 31 stycznia 2012 r. dotyczącej przekazania środków publicznych w celu realizacji zadań służby medycyny pracy przyjętych przez WOMP w Opolu z siedzibą w Kędzierzynie Koźlu, - do umowy zawartej w dniu 28 marca 2011 r. w sprawie realizacji projektu Moszna Zamek - Regionalnym Ośrodkiem Turystyki Rekreacyjnej i Kulturowej. - do porozumienia z dnia 11 kwietnia 2012 r. w sprawie przekazywania środków z budżetu państwa na 2012 r. oraz rezerwy celowej budżetu państwa i rezerwy celowej środków europejskich na wyprzedzające finansowanie kosztów niekwalifikowanych ponoszonych na realizację operacji, które zostaną zgłoszone do finansowania w ramach działania Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi objętego PROW na lata zgłoszenia wniosków do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Śródmieście VI w Opolu. zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Województwa Opolskiego na 2012 rok, przesunięcia w planie wydatków budżetu Województwa Opolskiego na 2012 rok. Uchwały Zarządu Województwa Opolskiego dostępne są w wersji papierowej w Departamencie Organizacyjno-Administracyjnym w Referacie Organizacyjnym oraz 6

7 w wersji elektronicznej na stronie Biuletynu Informacji Publicznej gdzie są zamieszczane sukcesywnie w miarę ich podejmowania. 3. Współpraca zagraniczna, promocja regionu, reprezentowanie województwa w spotkaniach oraz wizytach krajowych. 7 listopad 2012 r. Kostuś 7-8 listopada 2012 r. 8 listopad 2012 r. Barbara Kamińska 9 listopad 2012 r. Udział w otwarciu giełdy kooperacyjnej organizowanej w Urzędzie Marszałkowskim w ramach misji gospodarczej z Nadrenii Palatynatu Udział w konsultacjach społecznych projektu Strategii Rozwoju Województwa Opolskiego do roku 2020 z udziałem przedstawicieli miasta Opola oraz powiatów opolskiego i krapkowickiego, które odbyły się w Opolu. Udział II Międzynarodowym Forum Promocji i Profilaktyki Zdrowotnej KNOW Health we Wrocławiu. Udział w uroczystym otwarciu wystawy 100 lat kalendarzy adwentowych ze zbiorów Muzeum Kultur Europejskich w Berlinie w Galerii WuBePe. Udział we wręczeniu nagród laureatom konkursu Opolskie kwitnące. Udział w konsultacjach społecznych projektu Strategii Rozwoju Województwa Opolskiego do roku 2020, udział w spotkaniu z przedstawicielami powiatów prudnickiego, nyskiego i głubczyckiego. Konsultacje odbyły się w Prudnickim Ośrodku Kultury. Udział w II Edycji Opolskiego Turnieju Kół Gospodyń Wiejskich, który odbył się w Prószkowie. Udział w uroczystym otwarciu hali sportowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Głubczycach. Udział w warsztatach szkoleniowych poświęconych nowoczesnym narzędziom zarządzania, które odbyły się w sali konferencyjnej na Ostrówku. Udział w spotkaniu podsumowującym komisji oceniającej prace zgłoszone do konkursu Pod Babskim Pantoflem Bracie Twórczości Zofii Czechowej organizowanego przez Stowarzyszenie 7

8 Barbara Kamińska 10 listopad 2012 r. Marszałek Województwa - Józef Kostuś, Barbara Kamińska Barbara Kamińska 11 listopad 2012 r. Kostuś Barbara Kamińska 12 listopad 2012 r. Bariery z Opola. Udział w konferencji pn. 20 Fundacji Szansa dla Niewidomych, zorganizowanej w Miejskiej Bibliotece Publicznej. Udział w otwarciu wystawy pn. Ludy Północy ze zbiorów Muzeum Historii Rozwoju Okręgu Przemysłowego zorganizowanej w Muzeum Śląska Opolskiego. Udział w konsultacjach społecznych projektu Strategii Rozwoju Województwa Opolskiego do roku 2020 oraz w spotkaniu z przedstawicielami powiatów namysłowskiego, brzeskiego i kluczborskiego, które odbyły się w Namysłowie. Udział w forum dyskusyjnym w Warszawie z udziałem ekspertów regionalnych i krajowych nt. projektu Specjalnej Strefy Demograficznej. Uczestnictwo w otwarciu Drużynowych Mistrzostw Polski Seniorek i Seniorów w Judo w Opolu. Udział w koncercie laureatów XVII Wojewódzkiego Festiwalu Pieśni Patriotycznej Tobie Polsko, odbywającym się w kościele pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Pogorzeli w Gminie Olszanka. Udział w uroczystości na Zamku Królewskim w Warszawie wręczenia Polskiej Nagrody Jakości laureatom konkursu edycji 2012 roku odebranie nagrody w kategorii Znakomity przywódca. Udział w obchodach 94. Rocznicy Święta Niepodległości oraz udział w uroczystej Sesji Rady Miasta Opola. Udział w obchodach Narodowego Dnia Święta Niepodległości w Opolu. Udział w obchodach Narodowego Dnia Święta Niepodległości w Strzelcach Opolskich. Udział w uroczystym koncercie z okazji Narodowego Święta Niepodległości w wykonaniu filharmoników opolskich pod dyrekcją Bartosza Żurakowskiego Dzień Muzyki Polskiej, podczas którego wręczono Odznaki Honorowe Za Zasługi dla Województwa Opolskiego. Udział w konsultacjach społecznych projektu Strategii Rozwoju Województwa Opolskiego do roku 2020 oraz 8

9 - Barbara Kamińska 13 listopada 2012 Kostuś 14 listopada listopad 2012 r. Marszałek Województwa- Józef Kostuś,, Barbara Kamińska, w spotkaniu z przedstawicielami powiatów strzeleckiego, oleskiego i kędzierzyńsko-kozielskiego, które odbyły się w Strzelcach Opolskich. Udział w konferencji naukowej Kresowianie na świecie zorganizowanej w siedzibie UMWO. Udział w X Międzynarodowych warsztatach akademickich, które odbyły się na Politechnice Opolskiej. Udział w X Jubileuszowych Międzynarodowych Warsztatach Akademickich Rolnictwo, technika, zdrowie i życie, które miały miejsce w Prószkowie. Udział w kampanii promocyjnej PROW , Konferencja Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Opolskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Łosiowie. Udział w VIII posiedzeniu Grupy roboczej ds. polityki regionalnej działającej przy Komitecie Koordynującym Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia z udziałem przedstawicieli Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. Udział w promocji książki Stanisława Nicieji Kresowa Atlantyda, w Muzeum Diecezjalnym w Opolu. Udział w naradzie konsultantów wojewódzkich w dziedzinie położnictwa i ginekologii z ordynatorami oddziałów ginekologiczno-położniczych i noworodkowych w Sali Osmańczyka Urzędu Wojewódzkiego. Udział w regionalnej konferencji poświęconej Strategii zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa na lata organizowanej przy udziale Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, której tematem było m.in. stan prac nad przyszłością Wspólnej Polityki Rolnej po 2013 r., założenia, sposób wdrażania i źródła finansowania Strategii. Udział w spotkaniu rocznym spotkaniu przedstawicieli Komisji Europejskiej oraz Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata Spotkanie odbyło się z udziałem dyrektora Wydziału ds. Projektów Polskich w Dyrekcji Generalnej Komisji Europejskiej ds. Polityki Regionalnej - Patrickiem Amblardem w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego. 9

10 16 listopad 2012 r. - Barbara Kamińska, - Barbara Kamińska 17 listopad 2012 r. Wicemarszałek Województwa Tomasz Kostuś 19 listopad 2012 r. Marszałek Województwa- Józef Kostuś, - Barbara Kamińska, Kostuś, - Barbara Kamińska Udział w XII posiedzeniu Podkomitetu Monitorującego Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Udział we wręczeniu aktów powołania na Ambasadorki Aktywności Kobiet. Udział w posiedzeniu Rady Działalności Pożytku Publicznego, konsultacje społeczne projektu Strategii Rozwoju Województwa Opolskiego do roku Udział w uroczystości wręczenia tytułów Członków Honorowych Stowarzyszenia Ludzi Aktywnych Horyzonty odebranie tytułu Członka Honorowego. Udział w forum dyskusyjnym w Warszawie z udziałem ekspertów regionalnych i krajowych nt. projektu Specjalnej Strefy Demograficznej. Udział w Gali X Międzynarodowego Konkursu Rysunku Satyrycznego Karpik 2012, odbywającej się podczas Święta Karpia w Niemodlinie. Udział w XXI Okręgowym Zjeździe Sprawozdawczym Opolskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej, który odbył się w WCM w Opolu. Udział w spotkaniu okolicznościowym połączonym z obchodami Światowego Dnia Walki z Cukrzycą oraz obchodami 20. lecia działalności Koła Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków w Strzelcach Opolskich. Udział w regionalnych konsultacjach założeń Umowy Partnerskiej z udziałem Minister Rozwoju Regionalnego Elżbiety Bieńkowskiej. Udział w seminarium z okazji 20. lecia Medycyny Rodzinnej w Polsce odbywające się pod patronatem honorowym Prezydenta RP w Warszawie. Udział w spotkaniu z Prezydentem Landtagu Nadrenii Palatynatu Joachimem Mertesem i przedstawicielami administracji Landtagu w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego. 10

11 - Barbara Kamińska 20 listopada 2012 r. Kostuś Udział w Walnym Zebraniu Delegatów Opolskiego Związku Kolarskiego zorganizowanym w siedzibie UMWO. Udział w konsultacjach Strategii Rozwoju Województwa Opolskiego z Instytucjami i Organizacjami działającymi w zakresie ochrony środowiska i ekologii, które odbyły się w UMWO. Departament Organizacyjno-Administracyjny listopad 2012r. 11

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA Z REALIZACJI UCHWAŁ SEJMIKU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO PODJĘTYCH W I KWARTALE 2013 ROKU.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA Z REALIZACJI UCHWAŁ SEJMIKU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO PODJĘTYCH W I KWARTALE 2013 ROKU. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA Z REALIZACJI UCHWAŁ SEJMIKU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO PODJĘTYCH W I KWARTALE 2013 ROKU. W I kwartale 2013 r. odbyły się 3 sesje Sejmiku Województwa Opolskiego. Podczas ww.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z prac Zarządu Województwa Opolskiego w okresie od 5 marca 2014 r. do 15 marca 2014 r.

Sprawozdanie z prac Zarządu Województwa Opolskiego w okresie od 5 marca 2014 r. do 15 marca 2014 r. Sprawozdanie z prac Zarządu Województwa Opolskiego w okresie od 5 marca 2014 r. do 15 marca 2014 r. W okresie od 5 marca 2014 r. do 15 marca 2014 r. odbyło się 1 posiedzenie Zarządu Województwa, którego

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Z POSIEDZENIA Nr 12/13 Z a r z ą d u W o j e w ó d z t w a Ł ó d z k i e g o z dnia 27 lutego 2013r.

INFORMACJA Z POSIEDZENIA Nr 12/13 Z a r z ą d u W o j e w ó d z t w a Ł ó d z k i e g o z dnia 27 lutego 2013r. INFORMACJA Z POSIEDZENIA Nr 12/13 Z a r z ą d u W o j e w ó d z t w a Ł ó d z k i e g o z dnia 27 lutego 2013r. Zarząd Województwa przyjął projekty uchwał Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie: 1) przyjęcia

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE ZMIAN. Zadania własne. Zwiększenia o kwotę 5 856 675 zł

ZESTAWIENIE ZMIAN. Zadania własne. Zwiększenia o kwotę 5 856 675 zł Załącznik nr 1 do uchwały Nr XLVII/455/2006 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 25 kwietnia 2006 r. ZESTAWIENIE ZMIAN Zadania własne DOCHODY Zwiększenia o kwotę 5 856 675 zł W dziale 010 ROLNICTWO I

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z prac Zarządu Województwa Opolskiego w okresie od 20 listopada 2013 r. do 10 grudnia 2013 r.

Sprawozdanie z prac Zarządu Województwa Opolskiego w okresie od 20 listopada 2013 r. do 10 grudnia 2013 r. Sprawozdanie z prac Zarządu Województwa Opolskiego w okresie od 20 listopada 2013 r. do 10 grudnia 2013 r. W okresie od 20 listopada 2013 r. do 10 grudnia 2013 r. odbyło się 6 posiedzeń Zarządu Województwa,

Bardziej szczegółowo

Informacja Starosty z prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami oraz z wykonania uchwał Rady Powiatu

Informacja Starosty z prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami oraz z wykonania uchwał Rady Powiatu Informacja Starosty z prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami oraz z wykonania uchwał Rady Powiatu W okresie między sesjami odbyło się 5 posiedzeń Zarządu Powiatu. Na posiedzeniu w dniu 30.09.2008

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z prac Zarządu Województwa Opolskiego w okresie od 01 lutego 2015 r. do 13 lutego 2015 r.

Sprawozdanie z prac Zarządu Województwa Opolskiego w okresie od 01 lutego 2015 r. do 13 lutego 2015 r. Sprawozdanie z prac Zarządu Opolskiego w okresie od 01 lutego 2015 r. do 13 lutego 2015 r. W okresie od 01 lutego 2015 r. 13 lutego 2015 r. odbyły się 3 posiedzenia Zarządu, których rezultatem było podjęcie

Bardziej szczegółowo

S p r a w o z d a n i e z prac Zarządu Województwa Opolskiego w okresie od dnia 26 listopada 2008 r. do dnia 10 grudnia 2008 r.

S p r a w o z d a n i e z prac Zarządu Województwa Opolskiego w okresie od dnia 26 listopada 2008 r. do dnia 10 grudnia 2008 r. S p r a w o z d a n i e z prac Zarządu Województwa Opolskiego w okresie od dnia 26 listopada 2008 r. do dnia 10 grudnia 2008 r. W okresie od dnia 26 listopada 2008 r. do dnia 10 grudnia 2008 r. odbyły

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2015 R.

MATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2015 R. Zębowice, 2014-listopad-12 MATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2015 R. I DOCHODY Na 2015 r. planuje się dochody gminy w wysokości 12 891 788 zł, w tym dochody bieżące w kwocie 10 172

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 176/2096/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. z dnia 26 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR 176/2096/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. z dnia 26 marca 2013 r. UCHWAŁA NR 176/2096/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Województwa Lubuskiego za 2012 rok Na podstawie art. 267 ust.

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 5 czerwca 2013 r. Poz. 2439 UCHWAŁA NR 151/2181/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 26 marca 2013 r.

Białystok, dnia 5 czerwca 2013 r. Poz. 2439 UCHWAŁA NR 151/2181/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 26 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 5 czerwca 2013 r. Poz. 2439 UCHWAŁA NR 151/2181/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia rocznego

Bardziej szczegółowo

Rola miast w polityce spójności

Rola miast w polityce spójności Rola miast w polityce spójności Plan prezentacji 1. Zintegrowane Inwestycje Terytorialne podstawy prawne i cele wdrażania instrumentu 2. Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego

Bardziej szczegółowo

Krajowa Sieć Tematyczna ds. Partnerstwa. Podsumowanie spotkań Sieci 2010/2011

Krajowa Sieć Tematyczna ds. Partnerstwa. Podsumowanie spotkań Sieci 2010/2011 Krajowa Sieć Tematyczna ds. Partnerstwa Podsumowanie spotkań Sieci 2010/2011 Powołanie KSTP Uchwała Komitetu Koordynacyjnego Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia z dnia 25 czerwca 2010 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA Z REALIZACJI UCHWAŁ SEJMIKU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO PODJĘTYCH W III KWARTALE 2005 ROKU.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA Z REALIZACJI UCHWAŁ SEJMIKU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO PODJĘTYCH W III KWARTALE 2005 ROKU. W III kwartale 2005 r. odbyły się 2 sesje Sejmiku Województwa. Podczas ww. sesji podjęto ogółem 19 uchwał. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA Z REALIZACJI UCHWAŁ SEJMIKU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO PODJĘTYCH

Bardziej szczegółowo

Opole, dnia 9 października 2015 r. Poz. 2178 UCHWAŁA NR X/79/2015 RADY POWIATU KĘDZIERZYŃSKO-KOZIELSKIEGO. z dnia 29 września 2015 r.

Opole, dnia 9 października 2015 r. Poz. 2178 UCHWAŁA NR X/79/2015 RADY POWIATU KĘDZIERZYŃSKO-KOZIELSKIEGO. z dnia 29 września 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 9 października 2015 r. Poz. 2178 UCHWAŁA NR X/79/2015 RADY POWIATU KĘDZIERZYŃSKO-KOZIELSKIEGO w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy - 6662 - poz. 1737 Województwa Lubuskiego Nr 128

Dziennik Urzędowy - 6662 - poz. 1737 Województwa Lubuskiego Nr 128 Dziennik Urzędowy - 6662 - poz. 1737 w tym: Wpływy z różnych opłat - - 5.639 - - Wpływy z usług - - 11.081 - - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - - 2.037 - - Pozostałe odsetki - - 3.016 - - Wpływy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 151/2181/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 26 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR 151/2181/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 26 marca 2013 r. UCHWAŁA NR 151/2181/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu województwa za 2012 rok. Na podstawie art. 267 ust. 1

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 759/2015 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 30 czerwca 2015 r.

UCHWAŁA Nr 759/2015 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 30 czerwca 2015 r. UCHWAŁA Nr 759/2015 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie: zmiany w planie wydatków w budżecie Województwa Wielkopolskiego na rok 2015 Na podstawie art. 257 pkt 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR NR II(5)2010 RADY GMINY DYNÓW. z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2010 r.

UCHWAŁA NR NR II(5)2010 RADY GMINY DYNÓW. z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2010 r. UCHWAŁA NR NR II(5)2010 RADY GMINY DYNÓW z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2010 r. Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY PROW 2007-2013

ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY PROW 2007-2013 ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY PROW 2007-2013 od 7 września do końca roku 2007 sporządzony dla Samorządu Województwa Opolskiego 1. Cele Działań Podstawowym celem działań informacyjnych i promocyjnych Samorządu

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z prac Zarządu Województwa Opolskiego w okresie od 22 stycznia 2014 r. do 4 lutego 2014 r.

Sprawozdanie z prac Zarządu Województwa Opolskiego w okresie od 22 stycznia 2014 r. do 4 lutego 2014 r. Sprawozdanie z prac Zarządu Województwa Opolskiego w okresie od 22 stycznia 2014 r. do 4 lutego 2014 r. W okresie od 22 stycznia 2014 r. do 4 lutego 2014 r. odbyły się dwa posiedzenia Zarządu Województwa,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA Z REALIZACJI UCHWAŁ SEJMIKU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO PODJĘTYCH W III KWARTALE 2007 ROKU.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA Z REALIZACJI UCHWAŁ SEJMIKU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO PODJĘTYCH W III KWARTALE 2007 ROKU. W III kwartale 2007 r. odbyły się 3 sesje Sejmiku Województwa Opolskiego. Podczas ww. sesji podjęto ogółem 41 uchwał. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA Z REALIZACJI UCHWAŁ SEJMIKU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 29 003

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 29 003 Tabela Nr 1 do Uchwały Nr 2/15 Sejmiku Województwa Mazowieckiego Plan dochodów budżetu Województwa Mazowieckiego na 2015 rok z dnia 26 stycznia 2015 r. Dział Rozdział Paragraf Nazwa Plan 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 21 sierpnia 2012 r. Poz. 2376 UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 27 marca 2012 r.

Białystok, dnia 21 sierpnia 2012 r. Poz. 2376 UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 27 marca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 21 sierpnia 2012 r. Poz. 2376 UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia rocznego

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY ZARZĄDU POWIATU BĘDZIŃSKIEGO W 2011 R.

PLAN PRACY ZARZĄDU POWIATU BĘDZIŃSKIEGO W 2011 R. PLAN PRACY ZARZĄDU POWIATU BĘDZIŃSKIEGO W 2011 R. 4 Styczeń 2. Podjęcie Uchwały o powołaniu Komisji przyznającej Nagrody Starosty Będzińskiego w Dziedzinie Twórczości Artystycznej, Upowszechniania i Ochrony

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 12 (126) (21 marca 3 kwietnia 2011 r.)

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 12 (126) (21 marca 3 kwietnia 2011 r.) INFORMATOR EUROPEJSKI NR 12 (126) (21 marca 3 kwietnia 2011 r.) WAśNE INFORMACJE Wybór projektów do dofinansowania w ramach II naboru do Działania 6.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z prac Zarządu Województwa Opolskiego w okresie od 13 maja 2014 r. do 24 maja 2014 r.

Sprawozdanie z prac Zarządu Województwa Opolskiego w okresie od 13 maja 2014 r. do 24 maja 2014 r. Sprawozdanie z prac Zarządu Województwa Opolskiego w okresie od 13 maja 2014 r. do 24 maja 2014 r. W okresie od 13 maja 2014 r. do 24 maja 2014 r. odbyło się 1 posiedzenie Zarządu Województwa, którego

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY ZARZĄDU POWIATU BĘDZIŃSKIEGO w 2015 r.

PLAN PRACY ZARZĄDU POWIATU BĘDZIŃSKIEGO w 2015 r. PLAN PRACY ZARZĄDU POWIATU BĘDZIŃSKIEGO w 2015 r. 5 Styczeń 2. Plan audytu na rok 2015. 12 Styczeń 2. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Będzińskiego w sprawie powołania Komisji opiniującej kandydatów do

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXV/287/13 RADY MIEJSKIEJ W KOLONOWSKIEM. z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Kolonowskie na 2013 rok

UCHWAŁA NR XXXV/287/13 RADY MIEJSKIEJ W KOLONOWSKIEM. z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Kolonowskie na 2013 rok UCHWAŁA NR XXXV/287/13 RADY MIEJSKIEJ W KOLONOWSKIEM w sprawie zmiany budżetu Gminy Kolonowskie na 2013 rok Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

scalanie gruntów PROW 2007-2013 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

scalanie gruntów PROW 2007-2013 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie scalanie gruntów (w ramach działania "poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa schemat

Bardziej szczegółowo

Zestawienie dotacji udzielanych z Budżetu Województwa Lubelskiego na 2015 rok

Zestawienie dotacji udzielanych z Budżetu Województwa Lubelskiego na 2015 rok Załącznik Nr 3 do Autopoprawki Nr 1 do Uchwały Nr Sejmiku Województwa z dnia grudnia 2014 r. Zestawienie dotacji udzielanych z Budżetu Województwa Lubelskiego na 2015 rok Wydatki razem 373 350 811,09 Wydatki

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Rola Instytucji Zarządzającej Programem

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Rola Instytucji Zarządzającej Programem Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Rola Instytucji Zarządzającej Programem Województwo Śląskie - charakterystyka Powierzchnia: 12 334 km 2 niecałe 4% powierzchni Polski

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 47 MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 9 września 2014 r. w sprawie powołania Pre-komitetu Monitorującego

ZARZĄDZENIE NR 47 MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 9 września 2014 r. w sprawie powołania Pre-komitetu Monitorującego ZARZĄDZENIE NR 47 MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 9 września 2014 r. w sprawie powołania Pre-komitetu Monitorującego Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z prac Zarządu Województwa Opolskiego w okresie od 14 lutego 2015 r. do 28 lutego 2015 r.

Sprawozdanie z prac Zarządu Województwa Opolskiego w okresie od 14 lutego 2015 r. do 28 lutego 2015 r. Sprawozdanie z prac Zarządu Opolskiego w okresie od 14 lutego 2015 r. do 28 lutego 2015 r. W okresie od 14 lutego 2015 r. do 28 lutego 2015 r. odbyły się 3 posiedzenia Zarządu, których rezultatem było

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 402/2015 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Radomia na 2015 rok.

Zarządzenie Nr 402/2015 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Radomia na 2015 rok. BP.I.3021.2.31.2015 arządzenie Nr 402/2015 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Radomia na 2015 rok. Na podstawie art.30 ust.2 pkt.4 ustawy

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDŻETU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO na 2014 rok

PROJEKT BUDŻETU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO na 2014 rok PROJEKT BUDŻETU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO na 2014 rok Zarząd Województwa Wielkopolskiego Poznań, listopad 2013 rok Spis treści I. Projekt budŝetu Województwa Wielkopolskiego na 2014 rok... 3 1. Uchwała

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDŻETU WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA 2016 ROK

PROJEKT BUDŻETU WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA 2016 ROK Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXV/1373/2015 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 10 listopada 2015 r. ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO PROJEKT BUDŻETU WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA 2016 ROK Lublin, listopad

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z prac Zarządu Województwa Opolskiego w okresie od 11 grudnia 2013 r. do 08 stycznia 2014 r.

Sprawozdanie z prac Zarządu Województwa Opolskiego w okresie od 11 grudnia 2013 r. do 08 stycznia 2014 r. Sprawozdanie z prac Zarządu Województwa Opolskiego w okresie od 11 grudnia 2013 r. do 08 stycznia 2014 r. W okresie od 11 grudnia 2013 r. do 08 stycznia 2014 r. odbyło się 7 posiedzeń Zarządu Województwa,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ROCZNE DLA LGD

SPRAWOZDANIE ROCZNE DLA LGD SPRAWOZDANIE ROCZNE DLA LGD Katarzyna Łukasiewicz Wydział Leader DROW Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi listopad 2010 r. 1. Liczba ludności objęta LSR: Liczba mieszkańców wg danych GUS na dzień 31 grudnia

Bardziej szczegółowo

Aglomeracja Wałbrzyska

Aglomeracja Wałbrzyska Aglomeracja Wałbrzyska Prezydent Wałbrzycha dr Roman Szełemej Nowa Ruda, wrzesień 2014 AGLOMERACJA WAŁBRZYSKA 400 000 mieszkańców 22 gminy - sygnatariusze porozumienia AW 10% powierzchni Dolnego Śląska

Bardziej szczegółowo

Marszałek Województwa Marek Woźniak

Marszałek Województwa Marek Woźniak Uchwała Nr 295/2015 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 25 lutego 2015 r. zmieniająca uchwałę Nr 219/2015 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 5 lutego 2015 r. w sprawie: uchwalenia planu

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w Jarocinie po XIV sesji Rady Powiatu Jarocińskiego III kadencji

Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w Jarocinie po XIV sesji Rady Powiatu Jarocińskiego III kadencji Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w Jarocinie po XIV sesji Rady Powiatu Jarocińskiego III kadencji W okresie między sesjami odbyły się 3 posiedzenia Zarządu: - w dniu 25 września 2007 r. - w

Bardziej szczegółowo

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 PODSUMOWANIE DZIAŁANIA ODNOWA I ROZWÓJ WSI

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 PODSUMOWANIE DZIAŁANIA ODNOWA I ROZWÓJ WSI Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 PODSUMOWANIE DZIAŁANIA ODNOWA I ROZWÓJ WSI Urząd Marszałkowski w Łodzi Departament Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich Rola Samorządu Samorząd Województwa

Bardziej szczegółowo

Komitet Monitorujący Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020

Komitet Monitorujący Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 Komitet Monitorujący Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 Komitet Monitorujący Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 Rola Komitetu: zapewnia właściwe wykorzystanie, efektywne wdrażanie

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE DOCHODÓW WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

ZESTAWIENIE DOCHODÓW WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Projekt BudŜetu Województwa Lubelskiego na 2011 rok ZESTAWIENIE DOCHODÓW WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr.. Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia grudnia 2010 r. w złotych Dział Rozdział

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 27 marca 2012 r.

UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 27 marca 2012 r. UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu województwa za 2011 rok. Na podstawie art. 267 ust. 1

Bardziej szczegółowo

PODKOMITET MONITORUJĄCY PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA LATA 2007-2013

PODKOMITET MONITORUJĄCY PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA LATA 2007-2013 PODKOMITET MONITORUJĄCY PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA LATA 2007-2013 Monitorowanie programu operacyjnego służy zapewnieniu jego sprawnego zarządzania i realizacji. Jest ono

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXV/200/2002 Rady Powiatu w Oławie z dnia 29 stycznia 2002 r.

Uchwała Nr XXXV/200/2002 Rady Powiatu w Oławie z dnia 29 stycznia 2002 r. Uchwała Nr XXXV/200/2002 w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji. Działając na podstawie art. 19 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz ądzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592)

Bardziej szczegółowo

SOPOCKI DWUMIESIĘCZNIK POZARZĄDOWY STYCZEŃ LUTY

SOPOCKI DWUMIESIĘCZNIK POZARZĄDOWY STYCZEŃ LUTY SOPOCKI DWUMIESIĘCZNIK POZARZĄDOWY STYCZEŃ LUTY SPOŁECZEŃSTWO / POMOC SPOŁECZNA / ZDROWIE / GOSPODARKA... 2 NAUKA / EDUKACJA... 5 KULTURA I SZTUKA... 7 EKOLOGIA/OCHRONA ŚRODOWISKA/TURYSTYKA I KRAJOZNAWSTWO...

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E ZARZĄDU POWIATU ZGIERSKIEGO

S P R A W O Z D A N I E ZARZĄDU POWIATU ZGIERSKIEGO S P R A W O Z D A N I E ZARZĄDU POWIATU ZGIERSKIEGO Z REALIZACJI WIELOLETNIEGO POWIATOWEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA WYBORU LGD

PROCEDURA WYBORU LGD PROCEDURA WYBORU LGD W RAMACH PROW 2007-2013 2013 WITOLD MAGRYŚ 24-26 października 2007 r. Podstawy prawne 1. Ustawa z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/31/11 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Katowice na 2011 rok

UCHWAŁA NR V/31/11 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Katowice na 2011 rok UCHWAŁA NR V/31/11 RADY MIASTA KATOWICE z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Katowice na 2011 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, e, i, pkt 10, art. 51, art.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego we Wrocławiu Styczeń kwiecień 2012 roku

Sprawozdanie z działalności Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego we Wrocławiu Styczeń kwiecień 2012 roku Sprawozdanie z działalności Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego we Wrocławiu Styczeń kwiecień 2012 roku Statystyka: 2 posiedzenie plenarne WKDS, 3 posiedzenia Prezydium WKDS, Posiedzenia Zespołów

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr /./15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO w RZESZOWIE z dnia 2015 r.

UCHWAŁA Nr /./15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO w RZESZOWIE z dnia 2015 r. - PROJEKT - UCHWAŁA Nr /./15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO w RZESZOWIE z dnia 2015 r. w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji projektu pn. Indywidualizacja procesu nauczania z uwzględnieniem

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu gminy na 2016 r.

Wydatki budżetu gminy na 2016 r. Wydatki budżetu gminy na 2016 r. Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XV/141/2015 Rady Gminy Niemce z dnia 17 grudnia 2015 r. 17-12-2015 Symbol Wydatki razem 49 229 974,88 Bieżące 44 594 291,54 Wydatki na realizację

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO NA 2013 ROK

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO NA 2013 ROK Załącznik nr 2 do uchwały nr 513/XXV/12 Sejmiku Woj. Pomorskiego z dnia 21.12.2012 r. Strona: 1 PLAN WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO NA 2013 ROK 010 Rolnictwo i łowiectwo 101 644 400 01004 Biura

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z prac Zarządu Województwa Opolskiego w okresie od 12 grudnia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.

Sprawozdanie z prac Zarządu Województwa Opolskiego w okresie od 12 grudnia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. Sprawozdanie z prac Zarządu Województwa w okresie od 12 grudnia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. W okresie od 12 grudnia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. odbyły się 4 posiedzenia Zarządu Województwa, których

Bardziej szczegółowo

Działania informacyjne i promocyjne prowadzone przez beneficjentów w projektach realizowanych w ramach RPO WŁ

Działania informacyjne i promocyjne prowadzone przez beneficjentów w projektach realizowanych w ramach RPO WŁ Działania informacyjne i promocyjne prowadzone przez beneficjentów w projektach realizowanych w ramach RPO WŁ IZ RPO WŁ zaleca beneficjentom w ramach kampanii informacyjno promocyjnej informowanie, drogą

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska Saksonia 2007 2013

Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska Saksonia 2007 2013 Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska Saksonia 2007 2013 Aleksandra Sibiga Żagań, 25 marzec 2010 roku WARUNKI OTRZYMANIA WSPARCIA W ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 16 MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 4 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 16 MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 4 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 16 MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 4 marca 2015 r. w sprawie powołania Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Na podstawie art. 14 ust.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji Budżetu Gminy Somianka za 2013 r. Prezentacja Wójt Gminy Andrzej Żołyński

Sprawozdanie z realizacji Budżetu Gminy Somianka za 2013 r. Prezentacja Wójt Gminy Andrzej Żołyński Sprawozdanie z realizacji Budżetu Gminy Somianka za 2013 r. Prezentacja Wójt Gminy Andrzej Żołyński 20000000 18000000 16000000 14000000 12000000 10000000 8000000 6000000 4000000 2000000 0 Dochody Plan

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BIEŻĄCE 379,13 20379,13 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 20001,65

WYDATKI BIEŻĄCE 379,13 20379,13 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 20001,65 Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo WYDATKI BIEŻĄCE 379,13 20379,13 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 20001,65 Zakup usług pozostałych 4300 20 000,00 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych

Bardziej szczegółowo

ZASADY DZIAŁANIA BIURA PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH

ZASADY DZIAŁANIA BIURA PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH Załącznik nr 3 do Regulaminu Organizacyjnego Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego w Kielcach ZASADY DZIAŁANIA BIURA PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH Biuro Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich

Bardziej szczegółowo

6.12.2011 r. godz. 16:00-20:00 Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku

6.12.2011 r. godz. 16:00-20:00 Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "LIWOCZ" zaprasza wszystkich zainteresowanych na bezpłatne szkolenie pt. "Małe projekty - sposób na aktywizację społeczności lokalnej" dotyczące przygotowania wniosków

Bardziej szczegółowo

Obszary wiejskie w polityce spójności - założenia na okres 2014 2020

Obszary wiejskie w polityce spójności - założenia na okres 2014 2020 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Obszary wiejskie w polityce spójności - założenia na okres 2014 2020 Konferencja Wiejska Polska 25 26 maja 2013 r. Konin/Licheń Krajowe podstawy strategiczne polityki

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z prac Zarządu Województwa Opolskiego w okresie od 15 listopada 2014 r. do 28 listopada 2014 r.

Sprawozdanie z prac Zarządu Województwa Opolskiego w okresie od 15 listopada 2014 r. do 28 listopada 2014 r. Sprawozdanie z prac Zarządu Województwa w okresie od 15 listopada 2014 r. do 28 listopada 2014 r. W okresie od 15 listopada 2014 r. do 28 listopada 2014 r. odbyły się 2 posiedzenia Zarządu Województwa,

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 125/09. z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 9 czerwca 2009r.

PROTOKÓŁ NR 125/09. z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 9 czerwca 2009r. PROTOKÓŁ NR 125/09 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 9 czerwca 2009r. Obecni na posiedzeniu Zarządu Powiatu Raciborskiego, według listy obecności, stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego

Bardziej szczegółowo

Informacja o wykonaniu budżetu powiatu kluczborskiego w 2012 roku.

Informacja o wykonaniu budżetu powiatu kluczborskiego w 2012 roku. Informacja o wykonaniu budżetu powiatu kluczborskiego w 2012 roku Dochody budżetu powiatu kluczborskiego za 2012 r. z podziałem na ich rodzaj Rodzaj dochodu Plan na dzień 31.12.2012r. Kwota wykonania planu

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR LXV/12 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Krasnymstawie odbytego w dniu 19 września 2012 roku

PROTOKÓŁ NR LXV/12 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Krasnymstawie odbytego w dniu 19 września 2012 roku PROTOKÓŁ NR LXV/12 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Krasnymstawie odbytego w dniu 19 września 2012 roku Zarząd Powiatu w Krasnymstawie odbył posiedzenie w składzie: 1. Pan Janusz Szpak - Starosta 2. Pan

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE STAROSTY Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU POWIATU za okres od 30.11. do 28.12.2015r.

SPRAWOZDANIE STAROSTY Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU POWIATU za okres od 30.11. do 28.12.2015r. SPRAWOZDANIE STAROSTY Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU POWIATU za okres od 30.11. do 28.12.2015r. W okresie sprawozdawczym Zarząd Powiatu spotykał się sześciokrotnie Zarząd podjął uchwały w sprawie: 1) przyznania

Bardziej szczegółowo

Wydział Terenów Wiejskich

Wydział Terenów Wiejskich Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Wydział Terenów Wiejskich Działanie Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów

Bardziej szczegółowo

Zestawienie przeprowadzonych kontroli na miejscu realizacji projektów w ramach Działania 2.2 i 2.6

Zestawienie przeprowadzonych kontroli na miejscu realizacji projektów w ramach Działania 2.2 i 2.6 Beneficjent: Powiat Namysłów Z/2.16/II/2.2/9/04 Zalecenia pokontrolne: data wystąpienia 31.07.2007r. planowa (po zakończeniu realizacji projektu). ilość zaleceń 11 - data rozpoczęcia: 19.06.2007r. - data

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w Ełku w okresie od 11 stycznia do 14 lutego 2011 roku.

Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w Ełku w okresie od 11 stycznia do 14 lutego 2011 roku. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w Ełku w okresie od 11 stycznia do 14 lutego 2011 roku. W omawianym okresie sprawozdawczym odbyły się trzy posiedzenia Zarządu Powiatu. Informacja na temat obecności

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego za 2006r.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego za 2006r. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego za 2006r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego Poznań, marzec 2007r. Spis treści Załącznik Nr 1 Dochody Województwa Wielkopolskiego (wg

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA, al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, hol główny, tel.: 61 626 66 66; fax 61 626 67 44, e-mail: info@umww.pl

INFORMACJA, al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, hol główny, tel.: 61 626 66 66; fax 61 626 67 44, e-mail: info@umww.pl INFORMACJA, al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, hol główny, tel.: 61 626 66 66; fax 61 626 67 44, e-mail: info@umww.pl Uchwały podjęte przez Zarząd 24.10.2014 r. 2014-11-20 08:42:44.132433+01 Lp. Nr

Bardziej szczegółowo

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 357 021,-

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 357 021,- BP.I.3021.1.15.2014 Druk Nr 13 Uchwała Nr 44/2014 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 29.12.2014 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Radomia na 2014 rok. Na podstawie art.18, ust.2, pkt.4

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr XXIX/373/2013 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 30 kwietnia 2013 r.

U C H W A Ł A Nr XXIX/373/2013 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 30 kwietnia 2013 r. U C H W A Ł A Nr XXIX/373/2013 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Na podstawie art.18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXI/302/2013

UCHWAŁA Nr XXXI/302/2013 UCHWAŁA Nr XXXI/302/2013 z dnia 25 lipca 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/240/2012 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Na podstawie art. 229, art. 231 ust. 1 i art. 232 ustawy

Bardziej szczegółowo

ZASADY USTALENIA SKŁADU OSOBOWEGO KOMITETU MONITORUJĄCEGO REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2014-2020

ZASADY USTALENIA SKŁADU OSOBOWEGO KOMITETU MONITORUJĄCEGO REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2014-2020 Załącznik do Uchwały nr XVII/282/2015 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 19 lutego 2015 r. ZASADY USTALENIA SKŁADU OSOBOWEGO KOMITETU MONITORUJĄCEGO REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 1271/2015 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 13 listopada 2015 r.

Uchwała Nr 1271/2015 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 13 listopada 2015 r. Uchwała Nr 1271/2015 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie: projektu uchwały budżetowej Województwa Wielkopolskiego na rok 2016 Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE. Plan przed zmianą OGÓŁEM 788 680 168 1 197 690 0 1 675 364 789 877 858. 150 Przetwórstwo przemysłowe 0 6 135 0 0 6 135

UZASADNIENIE. Plan przed zmianą OGÓŁEM 788 680 168 1 197 690 0 1 675 364 789 877 858. 150 Przetwórstwo przemysłowe 0 6 135 0 0 6 135 UZASADNIENIE 1. Przedmiot regulacji Uchwała dotyczy zmiany budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na 2016 r., przyjętego uchwałą Nr XV/303/15 Sejmiku Województwa Kujawsko- Pomorskiego z dnia 21 grudnia

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich. Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich. Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich Podstawy prawne UE Art. 68 rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w

Bardziej szczegółowo

W drodze do efektywnego wykorzystania energii w budynkach użyteczności publicznej i przedsiębiorstwach

W drodze do efektywnego wykorzystania energii w budynkach użyteczności publicznej i przedsiębiorstwach 1 W drodze do efektywnego wykorzystania energii w budynkach użyteczności publicznej i przedsiębiorstwach dr Mieczysław Ciurla Dyrektor Wydziału Gospodarki Wrocław, 21 maja 2012 roku Regionalny Program

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 6 czerwca 2013 r. Poz. 2427 UCHWAŁA NR 309/233/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO. z dnia 25 marca 2013 r.

Gdańsk, dnia 6 czerwca 2013 r. Poz. 2427 UCHWAŁA NR 309/233/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO. z dnia 25 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 6 czerwca 2013 r. Poz. 2427 UCHWAŁA NR 309/233/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA PRZEWODNICZĄCEGO SEJMIKU O PODEJMOWANYCH DZIAŁANIACH MIĘDZY SESJAMI ORAZ O KORESPONDENCJI WPŁYWAJĄCEJ DO KANCELARII SEJMIKU

INFORMACJA PRZEWODNICZĄCEGO SEJMIKU O PODEJMOWANYCH DZIAŁANIACH MIĘDZY SESJAMI ORAZ O KORESPONDENCJI WPŁYWAJĄCEJ DO KANCELARII SEJMIKU SEJMIK WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO tel./fax (058) 32 61 740, e-mail: przewodniczacy@woj-pomorskie.pl www.woj-pomorskie.pl l Druk nr 919 INFORMACJA PRZEWODNICZĄCEGO SEJMIKU O PODEJMOWANYCH DZIAŁANIACH MIĘDZY

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ PROMOCJI, OCHRONY ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH - PZS

WYDZIAŁ PROMOCJI, OCHRONY ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH - PZS 36 WYDZIAŁ PROMOCJI, OCHRONY ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH - PZS Opracowuje strategię rozwoju powiatu i koordynuje działania związane z jej realizacją, zajmuje się problematyką związaną z promowaniem powiatu

Bardziej szczegółowo

Stan prac nad przygotowaniem PROW 2014-2020

Stan prac nad przygotowaniem PROW 2014-2020 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Stan prac nad przygotowaniem PROW 2014-2020 Kwiecień 2013 WARSZAWA 23 kwietnia 2013 r. Stan prac nad PROW 2014-2020 25 kwietnia 2012 r. przyjęcie przez Radę Ministrów

Bardziej szczegółowo

odnowa i rozwój wsi PROW 2007-2013 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

odnowa i rozwój wsi PROW 2007-2013 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie odnowa i rozwój wsi I PROW 2007-2013 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY PROW 2007-2013 Obejmujący okres od 1.01.2010 do 31.12.2010

ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY PROW 2007-2013 Obejmujący okres od 1.01.2010 do 31.12.2010 ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY PROW 2007-2013 Obejmujący okres od 1.01.2010 do 31.12.2010 1. Cele działań sporządzony dla Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa

Bardziej szczegółowo

W dniu 30 grudnia 2013 na sesji Rady Gminy Tuszów Narodowy uchwalony został budżet na rok 2014, który w swych założeniach przedstawia się następująco:

W dniu 30 grudnia 2013 na sesji Rady Gminy Tuszów Narodowy uchwalony został budżet na rok 2014, który w swych założeniach przedstawia się następująco: W dniu 30 grudnia 2013 na sesji Rady Gminy Tuszów Narodowy uchwalony został budżet na rok 2014, który w swych założeniach przedstawia się następująco: DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY TUSZÓW NARODOWY NA

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI OŚWIATY, KULTURY, SPORTU, ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ W 2014 ROKU

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI OŚWIATY, KULTURY, SPORTU, ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ W 2014 ROKU SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI OŚWIATY, KULTURY, SPORTU, ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ W 2014 ROKU W 2014 roku Komisja Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej odbyła ogółem 5 protokołowanych

Bardziej szczegółowo

Przewidywany kształt procesu wyboru projektów w ramach Poddziałań RPO WM 2014-2020 wdrażanych za pomocą instrumentu ZIT

Przewidywany kształt procesu wyboru projektów w ramach Poddziałań RPO WM 2014-2020 wdrażanych za pomocą instrumentu ZIT Warszawa 22.05.2015 r. Przewidywany kształt procesu wyboru projektów w ramach Poddziałań RPO WM 2014-2020 wdrażanych za pomocą instrumentu ZIT Spotkanie dotyczące trybów wyboru projektów w ZIT dla przedstawicieli

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Wiem jak Leader zmienił moją wieś-gminę

REGULAMIN KONKURSU Wiem jak Leader zmienił moją wieś-gminę REGULAMIN KONKURSU Wiem jak Leader zmienił moją wieś-gminę I. ORGANIZATOR zwane dalej Organizatorem II. III. CEL KONKURSU Celem Konkursu jest: 1) upowszechnianie wiedzy o działaniach prowadzonych przez

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 1 czerwca 2015 r. Poz. 1738 UCHWAŁA NR IX/155/15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO. z dnia 25 maja 2015 r.

Rzeszów, dnia 1 czerwca 2015 r. Poz. 1738 UCHWAŁA NR IX/155/15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO. z dnia 25 maja 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 1 czerwca 2015 r. Poz. 1738 UCHWAŁA NR IX/155/15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO z dnia 25 maja 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Województwa

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 35/2015. z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego. w dniu 23 lipca 2015 r.

PROTOKÓŁ NR 35/2015. z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego. w dniu 23 lipca 2015 r. OR.II.0022.1.33.2015 PROTOKÓŁ NR 35/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 30 lipca 2015 r. Obecni na posiedzeniu Zarządu Powiatu Raciborskiego, według listy obecności, stanowiącej załącznik

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA PRZEWODNICZĄCEGO SEJMIKU O PODEJMOWANYCH DZIAŁANIACH MIĘDZY SESJAMI ORAZ O KORESPONDENCJI WPŁYWAJĄCEJ DO KANCELARII SEJMIKU

INFORMACJA PRZEWODNICZĄCEGO SEJMIKU O PODEJMOWANYCH DZIAŁANIACH MIĘDZY SESJAMI ORAZ O KORESPONDENCJI WPŁYWAJĄCEJ DO KANCELARII SEJMIKU SEJMIK WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO tel./fax (058) 3261740, e-mail: przewodniczacy@woj-pomorskie.pl www.woj-pomorskie.pl l Druk nr 674 INFORMACJA PRZEWODNICZĄCEGO SEJMIKU O PODEJMOWANYCH DZIAŁANIACH MIĘDZY

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Rwgionalnego. Rozwoju Regionalnego. Ramowy Plan Realizacji Działania 2.2 ZPORR na rok 2006 .

Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Rwgionalnego. Rozwoju Regionalnego. Ramowy Plan Realizacji Działania 2.2 ZPORR na rok 2006 . Ramowy Plan Realizacji Działania 2.2 ZPORR na rok 2006.PROGRAM ZPORR Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Rwgionalnego 2.PRIORYTET II 3.DZIAŁANIE 2.2 4.INSTYTUCJA WDRAŻAJĄCA Urzad Marszałkowski Województwa

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 26 kwietnia 2007 r.

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 26 kwietnia 2007 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 26 kwietnia 2007 r. Nr 96 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIE 807 Nr Z/34/07 Osoby Pełniącej Funkcję Organów Samorządu Województwa Zarządu Województwa Podlaskiego

Bardziej szczegółowo

Protokół z XXIX sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 23 kwietnia 2013 roku.

Protokół z XXIX sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 23 kwietnia 2013 roku. Protokół z XXIX sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 23 kwietnia 2013 roku. Sesja odbyła się w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sandomierzu obrady rozpoczęto o godz. 10-tej. W Sesji uczestniczyło

Bardziej szczegółowo

KALENDARIUM SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO 6 12 WRZEŚNIA 2004

KALENDARIUM SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO 6 12 WRZEŚNIA 2004 KALENDARIUM SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO 6 12 WRZEŚNIA 2004 PONIEDZIAŁEK, 6.09 6-10.IX Wizyta polskiej delegacji z województwa opolskiego i regionów realizujących program Odnowa Wsi w Nadrenii Palatynacie

Bardziej szczegółowo