INFORMATOR EUROPEJSKI NR 48 (113) (13 19 grudnia 2010 r.)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INFORMATOR EUROPEJSKI NR 48 (113) (13 19 grudnia 2010 r.)"

Transkrypt

1 INFORMATOR EUROPEJSKI NR 48 (113) (13 19 grudnia 2010 r.) WAśNE INFORMACJE ZłoŜenie wniosku znajdującego się na Liście Indywidualnych Projektów Kluczowych w ramach Poddziałania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata (RPO WO ) 8 grudnia 2010 r. do Instytucji Zarządzającej (IZ) RPO WO w ramach Poddziałania Drogi regionalne RPO WO wpłynął wniosek o dofinansowanie projektu pn.. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 401 na odcinku Grodków-Pakosławice Etap I, znajdujący się Liście Indywidualnych Projektów Kluczowych. Wybór projektów do dofinansowania w ramach III naboru do Poddziałania RPO WO grudnia 2010 r. Zarząd Województwa Opolskiego (ZWO) jako IZ)RPO WO podjął uchwałę w sprawie wyboru do dofinansowania projektów złoŝonych w ramach III naboru do Poddziałania Wsparcie instytucji otoczenia biznesu RPO WO Zmiany w zakresie kryteriów wyboru projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) W trakcie XVI posiedzenia Komitetu Monitorującego PO KL przyjęto uchwałę w sprawie zatwierdzenia zmodyfikowanych ogólnych kryteriów wyboru projektów konkursowych i systemowych oraz zmiany zastosowania ogólnych oraz szczegółowych kryteriów wyboru projektów w ramach PO KL. Dla projektów innowacyjnych zatwierdzono osobne kryteria merytoryczne opracowane na podstawie kryteriów dla projektów standardowych i współpracy ponadnarodowej. Postępy w realizacji Narodowej Strategii Spójności - stan na 5 grudnia 2010 r. Według danych wygenerowanych z Krajowego Systemu Informatycznego KSI SIMIK od początku uruchomienia programów do 5 grudnia 2010 r. złoŝono 154,5 tys. 1

2 wniosków (poprawnych pod względem formalnym) na całkowitą kwotę dofinansowania (zarówno środki unijne jak i środki krajowe) 355,6 mld zł aspx Stan wdraŝania Regionalnych Programów Operacyjnych - 30 listopada 2010 r. Według danych wygenerowanych z Krajowego Systemu Informatycznego KSI SIMIK 07-13, od początku uruchomienia programów do 30 listopada 2010 r. w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych złoŝono 38,5 tys. wniosków (poprawnych pod względem formalnym) na łączną kwotę dofinansowania 82,7 mld zł. NABORY WNIOSKÓW / KONKURSY Nabór wniosków w ramach Poddziałania PO KL projekty standardowe PARP ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Poddziałania Partnerstwo dla zwiększenia adaptacyjności PO KL. Wnioski moŝna składać od 17 maja 2010 r. Nabór będzie prowadzony w trybie ciągłym do: przekroczenia łącznej kwoty złoŝonych wniosków stanowiącej 200% środków alokowanych na dany rok budŝetowy (pomniejszonych o 5-procentową rezerwę utworzoną z przeznaczeniem na ewentualne środki odwoławcze Projektodawców od wyników oceny), wyczerpania środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach niniejszego konkursu, 30 grudnia 2010 r. Nabór wniosków w ramach Poddziałania PO KL Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa WyŜszego (MNiSW) ogłasza nabór wniosków w ramach Poddziałania Efektywny system kształcenia i doskonalenia nauczycieli PO KL. Wnioski moŝna składać w terminie od 11 stycznia do 23 grudnia 2010 r. 2

3 Nabór wniosków w ramach Poddziałania PO KL MEN ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Poddziałania Upowszechnianie uczenia się przez całe Ŝycie PO KL. Wnioski moŝna składać od 1 kwietnia do 31 grudnia 2010 r. Nabór wniosków w ramach Działania 4.2 PO KL MNiSW ogłasza nabór wniosków w ramach Działania 4.2 Rozwój kwalifikacji kadr systemu B+R i wzrost świadomości roli nauki w rozwoju gospodarczym PO KL. Wnioski moŝna składać w terminie od 24 listopada do 30 grudnia 2010 r. ie_konkurs_1_z_2010.pdf Nabór wniosków w ramach Poddziałania PO KL Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji (MSWiA) ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Poddziałania Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej PO KL. Wnioski moŝna składać od 26 listopada 2010 r. (konkurs ma charakter otwarty). h_nr_2pokl.html Nabór wniosków w ramach Poddziałania PO KL MPiPS ogłasza nabór wniosków w ramach Poddziałania Wzmocnienie uczestników dialogu społecznego PO KL. Wnioski będą przyjmowane od 27 września 2010 r. do wyczerpania alokacji. Nabór wniosków w ramach Poddziałania PO KL WUP w Opolu ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Poddziałania Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie PO KL. Wnioski moŝna składać w terminie od 1 lutego 2010 r. Nabór wniosków prowadzony jest w sposób ciągły do zamknięcia konkursu. 3

4 Nabór wniosków w ramach Działania 114 Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) ogłasza nabór wniosków w ramach Działania 114 Korzystanie z usług doradczych przez rolników i posiadaczy lasów PROW. Wnioski moŝna składać od 16 sierpnia 2010 r. Termin składania wniosków o przyznanie pomocy w tegorocznym naborze upływa z końcem dnia roboczego następującego po dniu podania do publicznej wiadomości informacji, Ŝe zapotrzebowanie na środki finansowe wynikające ze złoŝonych wniosków osiągnęło co najmniej 120% dostępnych środków. Nabór wniosków w ramach Działania 121 PROW ARiMR ogłasza nabór wniosków w ramach Działania 121 Modernizacja gospodarstw rolnych PROW. Wnioski moŝna składać w terminie od 3 do 17 stycznia 2011 r., przy czym mogą być składane wyłącznie wnioski o przyznanie pomocy na realizację operacji dotyczących priorytetu "środki towarzyszące restrukturyzacji sektora mleczarskiego. Nabór wniosków w ramach Działania 126 PROW ARiMR ogłasza nabór wniosków w ramach Działania 126 Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk Ŝywiołowych oraz wprowadzenie odpowiednich działań zapobiegawczych" PROW. Wnioski moŝna składać od 30 listopada do 30 grudnia 2010 r. Nabór wniosków w ramach Działania 132 PROW ARiMR ogłasza nabór wniosków w ramach Działania 132 Uczestnictwo rolników w systemach jakości Ŝywności PROW. Wnioski moŝna składać od 15 kwietnia 2009 r. Termin składania wniosków w ramach tego działania, upływa z końcem dnia roboczego następującego po dniu podania do publicznej wiadomości informacji, Ŝe zapotrzebowanie 4

5 na środki finansowe wynikające ze złoŝonych wniosków osiągnęło co najmniej 110% dostępnych środków finansowych. Nabór wniosków w ramach Działania 226 PROW ARiMR ogłasza nabór wniosków w ramach Działania 226 Odtwarzanie potencjału produkcji leśnej zniszczonego przez katastrofy oraz wprowadzenie instrumentów zapobiegawczych PROW. Wnioski moŝna składać w od 5 października do 13 grudnia 2010 r. Nabór wniosków w ramach Poddziałania PO IG PARP ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania Wsparcie dla MSP PO IG. Wnioski moŝna składać w terminie od 8 lutego 2010 r. Nabór prowadzony jest w trybie ciągłym do wyczerpania środków przewidzianych na dofinansowanie projektów na 2010 rok i jednocześnie nie dłuŝej niŝ do 30 grudnia 2010 r. Nabór wniosków do Działania 4.3 PO IG Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) ogłasza nabór wniosków do Działania 4.3 Kredyt technologiczny PO IG. Nabór wniosków ma charakter ciągły i trwa aŝ do odwołania. Nabór wniosków w ramach Poddziałania PO IG PARP ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania Wsparcie na uzyskanie/realizację ochrony własności przemysłowej PO IG. Wnioski moŝna składać od 1 lutego 2010 r. Nabór wniosków prowadzony jest w trybie ciągłym do wyczerpania środków przewidzianych na dofinansowanie projektów na 2010 r. lub do końca roku

6 Nabór wniosków w ramach Działania 8.4 PO IG WWPE ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 8.4 Zapewnienie dostępu do Internetu na etapie ostatniej mili (dla wszystkich województw) PO IG. Wnioski moŝna składać w terminie od 1 października do 30 grudnia 2010 r. Nabór wniosków w ramach programu Pomost Fundacja na rzecz Nauki Polskiej (FNP) ogłasza nabór wniosków w ramach programu Pomost - WSPARCIE DLA KOBIET realizujących projekty naukowe w trakcie ciąŝy w przypadku pracy naukowej, której specyfika moŝe mieć wpływ na przebieg ciąŝy Wnioski przyjmowane są w trybie ciągłym począwszy od 9 lutego 2010 r. WYDARZENIA Główny Punkt Informacyjny o Funduszach Europejskich w Opolu, zaprasza wszystkich zainteresowanych na bezpłatne konsultacje w zakresie przygotowania dokumentacji niezbędnej do otrzymania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięć, mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dofinansowanych ze środków Funduszy Europejskich. Konsultacje odbędą się 17 grudnia 2010 r. Chętnych prosimy o zgłoszenia telefoniczne pod numerami: 77/ ,721,722. Zapraszamy do skorzystania z bezpłatnych usług informacyjno-doradczych w zakresie dotacji pomocowych oraz w zakresie zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej. Usługi świadczą konsultanci Krajowego Systemu Usług w ramach Stowarzyszenia Promocja Przedsiębiorczości. * w przypadku braku moŝliwości bezpośredniego połączenia z podanych linków do stron, prosimy skopiować adres do pola adresowego przeglądarki internetowej 6

7 7

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 46 (111) (29 listopada 5 grudnia 2010 r.)

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 46 (111) (29 listopada 5 grudnia 2010 r.) INFORMATOR EUROPEJSKI NR 46 (111) (29 listopada 5 grudnia 2010 r.) WAśNE INFORMACJE Wybór projektu z listy rezerwowej w ramach Poddziałania 5.1.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 12 (126) (21 marca 3 kwietnia 2011 r.)

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 12 (126) (21 marca 3 kwietnia 2011 r.) INFORMATOR EUROPEJSKI NR 12 (126) (21 marca 3 kwietnia 2011 r.) WAśNE INFORMACJE Wybór projektów do dofinansowania w ramach II naboru do Działania 6.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 4 (118) (24 30 stycznia 2011 r.)

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 4 (118) (24 30 stycznia 2011 r.) INFORMATOR EUROPEJSKI NR 4 (118) (24 30 stycznia 2011 r.) WAśNE INFORMACJE Zakończenie oceny formalnej wniosków złoŝonych w ramach II naboru do działania 6.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 23 (137) (13 19 czerwca 2011 r.)

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 23 (137) (13 19 czerwca 2011 r.) INFORMATOR EUROPEJSKI NR 23 (137) (13 19 czerwca 2011 r.) WAśNE INFORMACJE Aktualizacja Vademecum dla Beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego Województw Opolskiego na lata 2007-2013 (RPO WO 2007-2013)

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 19 (84) (17 23 maja 2010 r.)

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 19 (84) (17 23 maja 2010 r.) INFORMATOR EUROPEJSKI NR 19 (84) (17 23 maja 2010 r.) WAśNE INFORMACJE Decyzja o wyborze do dofinansowania projektu znajdującego się w Indykatywnym Planie Inwestycyjnym w ramach Poddziałania 3.1.1 Regionalnego

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 5 (119) (31 stycznia 6 lutego 2011 r.)

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 5 (119) (31 stycznia 6 lutego 2011 r.) INFORMATOR EUROPEJSKI NR 5 (119) (31 stycznia 6 lutego 2011 r.) WAŻNE INFORMACJE Opolskie najlepsze w konkursie o dodatkowe pieniądze z UE MRR podało oficjalne wyniki konkursu o KRW, w ramach regionalnych

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 50 (65) (21 grudnia 2009 r. 3 stycznia 2010 r.)

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 50 (65) (21 grudnia 2009 r. 3 stycznia 2010 r.) INFORMATOR EUROPEJSKI NR 50 (65) (21 grudnia 2009 r. 3 stycznia 2010 r.) WAśNE INFORMACJE Aktualizacja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 (RPO WO 2007-2013) Zarząd

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 15 (80) (19 25 kwietnia 2010 r.)

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 15 (80) (19 25 kwietnia 2010 r.) INFORMATOR EUROPEJSKI NR 15 (80) (19 25 kwietnia 2010 r.) WAśNE INFORMACJE Zakończenie I naboru wniosków złoŝonych do dofinansowania w ramach działania 2.1 Infrastruktura dla wykorzystania narzędzi ICT

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 40 (154) ( października 2011 r.)

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 40 (154) ( października 2011 r.) INFORMATOR EUROPEJSKI NR 40 (154) ( 10 16 października 2011 r.) WAśNE INFORMACJE Lista zawartych umów o dofinansowanie projektów w ramach konkursu zamkniętego nr 1/POKL/8.2.1/2011 (za okres 1-30 września

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 29 (143) (25 31 lipca 2011 r.)

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 29 (143) (25 31 lipca 2011 r.) INFORMATOR EUROPEJSKI NR 29 (143) (25 31 lipca 2011 r.) WAśNE INFORMACJE Wybór projektu w ramach III naboru do Poddziałania 3.1.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 34 (49) (31 sierpnia 6 września 2009 r.)

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 34 (49) (31 sierpnia 6 września 2009 r.) INFORMATOR EUROPEJSKI NR 34 (49) (31 sierpnia 6 września 2009 r.) WAśNE INFORMACJE Aktualizacja Ramowego harmonogramu naboru wniosków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 22 (87) (14 20 czerwca 2010 r.)

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 22 (87) (14 20 czerwca 2010 r.) INFORMATOR EUROPEJSKI NR 22 (87) (14 20 czerwca 2010 r.) WAśNE INFORMACJE Decyzja o wyborze do dofinansowania projektu kluczowego złoŝonego w ramach Poddziałania 3.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 25 (40) (29 czerwca 5 lipca 2009 r.)

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 25 (40) (29 czerwca 5 lipca 2009 r.) INFORMATOR EUROPEJSKI NR 25 (40) (29 czerwca 5 lipca 2009 r.) WAśNE INFORMACJE Zakończenie oceny merytorycznej Lokalnych Programów Rewitalizacji (LPR) Zarząd Województwa Opolskiego, jako Instytucja Zarządzająca

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 49 (64) (14 20 grudnia 2009 r.)

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 49 (64) (14 20 grudnia 2009 r.) INFORMATOR EUROPEJSKI NR 49 (64) (14 20 grudnia 2009 r.) WAśNE INFORMACJE Zmiana Ramowego harmonogramu naboru wniosków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 27 (141) (11 17 lipca 2011 r.)

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 27 (141) (11 17 lipca 2011 r.) INFORMATOR EUROPEJSKI NR 27 (141) (11 17 lipca 2011 r.) WAśNE INFORMACJE Wybór projektu do dofinansowania w ramach IV naboru do Poddziałania 3.1.1 Drogi regionalne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 14 (15 21 grudnia 2008 r.)

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 14 (15 21 grudnia 2008 r.) INFORMATOR EUROPEJSKI NR 14 (15 21 grudnia 2008 r.) WAśNE INFORMACJE Referat Informacji i Promocji Funduszy Strukturalnych Aktualizacja Ramowego harmonogramu naboru wniosków w ramach Regionalnego Programu

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 8 (173) (20 26 lutego 2012 r.)

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 8 (173) (20 26 lutego 2012 r.) INFORMATOR EUROPEJSKI NR 8 (173) (20 26 lutego 2012 r.) WAśNE INFORMACJE Zakończenie oceny merytorycznej I stopnia wniosków złoŝonych w ramach IV naboru do poddziałania 3.1.2 regionalnego Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 14 (179) (2 8 kwietnia 2012 r.)

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 14 (179) (2 8 kwietnia 2012 r.) INFORMATOR EUROPEJSKI NR 14 (179) (2 8 kwietnia ) WAśNE INFORMACJE Decyzja Zarządu Województwa Opolskiego (ZWO) o wyborze do dofinansowania projektu z listy rezerwowej w ramach IV naboru do Poddziałania

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 22 (187) (28 maja 3 czerwca 2012 r.)

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 22 (187) (28 maja 3 czerwca 2012 r.) INFORMATOR EUROPEJSKI NR 22 (187) (28 maja 3 czerwca 2012 r.) WAśNE INFORMACJE Konkurs "Kapitalni w Opolskiem" Jesteś kapitalnym beneficjentem, realizujesz kapitalny projekt? Pochwal się nim i zyskaj prestiŝowy

Bardziej szczegółowo

Planowana data ogłoszenia konkursu. Priorytet I Badania i rozwój nowoczesnych technologii

Planowana data ogłoszenia konkursu. Priorytet I Badania i rozwój nowoczesnych technologii Harmonogram realizacji działań w trybie konkursowym w ramach PO IG w 2010 r. Działanie/poddziałanie PO IG Planowana data ogłoszenia konkursu Miejsce ogłoszenia konkursu Termin ukończenia naboru projektów

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 7 (27 października 2 listopada 2008 r.)

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 7 (27 października 2 listopada 2008 r.) INFORMATOR EUROPEJSKI NR 7 (27 października 2 listopada 2008 r.) Referat Informacji i Promocji Funduszy Strukturalnych WAśNE INFORMACJE Zakończono ocenę formalną wniosków w ramach poddziałania 1.4.2 Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Proces absorbcji środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata (PROW )

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Proces absorbcji środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata (PROW ) Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Proces absorbcji środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (PROW 2007-2013) Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Polityka rozwoju obszarów wiejskich

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 3 (22 września 5 października 2008 r.)

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 3 (22 września 5 października 2008 r.) INFORMATOR EUROPEJSKI NR 3 (22 września 5 października 2008 r.) Referat Informacji i Promocji Funduszy Strukturalnych WAśNE INFORMACJE Województwo opolskie otrzymało dodatkowe pieniądze na realizację Zintegrowanego

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 26 (191) (25 czerwca 1 lipca 2012 r.)

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 26 (191) (25 czerwca 1 lipca 2012 r.) INFORMATOR EUROPEJSKI NR 26 (191) (25 czerwca 1 lipca 2012 r.) WAśNE INFORMACJE Wyjątkowo europejski weekend w Opolu W niedzielne popołudnie 17 czerwca opolski rynek został opanowany przez fundusze europejskie.

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 5 (13 19 października 2008 r.)

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 5 (13 19 października 2008 r.) INFORMATOR EUROPEJSKI NR 5 (13 19 października 2008 r.) Referat Informacji i Promocji Funduszy Strukturalnych WAśNE INFORMACJE Nowa wersja Szczegółowego opisu osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata realizowany przez Lubuski Oddział Regionalny Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata realizowany przez Lubuski Oddział Regionalny Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 realizowany przez Lubuski Oddział Regionalny Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Zielona Góra 27.04.2016 Zgodnie z USTAWĄ z dnia 20 lutego

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 9 (123) (28 lutego 6 marca 2011 r.)

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 9 (123) (28 lutego 6 marca 2011 r.) INFORMATOR EUROPEJSKI NR 9 (123) (28 lutego 6 marca 2011 r.) WAśNE INFORMACJE Wybór projektu do dofinansowania w ramach II naboru do działania 6.1 RPO WO 2007-2013 dla miasta Głuchołazy Uprzejmie informujemy,

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 31 (196) (30 lipca 5 sierpnia 2012 r.)

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 31 (196) (30 lipca 5 sierpnia 2012 r.) INFORMATOR EUROPEJSKI NR 31 (196) (30 lipca 5 sierpnia 2012 r.) WAśNE INFORMACJE Zakończenie merytorycznej I i II stopnia wniosków o dofinansowanie projektów złoŝonych do dofinansowania w ramach procedury

Bardziej szczegółowo

Doświadczenie pomorskiej ARiMR we wdrażaniu wybranych działań z okresu programowania PROW

Doświadczenie pomorskiej ARiMR we wdrażaniu wybranych działań z okresu programowania PROW 1 Doświadczenie pomorskiej ARiMR we wdrażaniu wybranych działań z okresu programowania PROW 2007-2013 Wspólna Polityka Rolna I filar Płatności bezpośrednie Płatności rynkowe Europejski Fundusz Gwarancji

Bardziej szczegółowo

Aktualny stan działań realizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Aktualny stan działań realizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Aktualny stan działań realizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Kielce, 25 czerwca 2013 r. W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Wojewódzki Urząd

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 2013. Toruń, 29 czerwca 2007

Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 2013. Toruń, 29 czerwca 2007 Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 2013 Toruń, 29 czerwca 2007 Struktura PO Kapitał Ludzki uwzględniaj dniająca zmiany wprowadzone po 11 czerwca 2007 r. IP Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna

Bardziej szczegółowo

Informacja o pracach zespołu ds. opracowania REGIONALNEGO PLANU DZIAŁAŃ NA RZECZ ZATRUDNIENIA NA 2015 ROK. Toruń, 27.03.2015 r.

Informacja o pracach zespołu ds. opracowania REGIONALNEGO PLANU DZIAŁAŃ NA RZECZ ZATRUDNIENIA NA 2015 ROK. Toruń, 27.03.2015 r. Informacja o pracach zespołu ds. opracowania REGIONALNEGO PLANU DZIAŁAŃ NA RZECZ ZATRUDNIENIA NA 2015 ROK Toruń, 27.03.2015 r. Ramy prawne Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia

Bardziej szczegółowo

Informacja na posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 27 stycznia 2016 roku.

Informacja na posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 27 stycznia 2016 roku. Informacja na posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 27 stycznia 2016 roku. Harmonogram naboru wniosków w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata

Bardziej szczegółowo

Finansowanie badań i rozwoju z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej

Finansowanie badań i rozwoju z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej Finansowanie badań i rozwoju z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej Tomasz Nowakowski III Konferencja Prorektorów w ds. Nauki i Rozwoju publicznych wyższych szkół technicznych Poznań,, 11 stycznia

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsiębiorczości jako jeden z głównych priorytetów NSRO. Opole, 7 marca 2008

Wsparcie przedsiębiorczości jako jeden z głównych priorytetów NSRO. Opole, 7 marca 2008 Wsparcie przedsiębiorczości jako jeden z głównych priorytetów NSRO ElŜbieta Bieńkowska Minister Rozwoju Regionalnego Fundusze strukturalne jako instrument wsparcia rozwoju gospodarczego Opolszczyzny Opole,

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Program Operacyjny Kapitał Ludzki Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Małe i średnie przedsiębiorstwa Kraków, 24 kwietnia 2007 r Europejski Fundusz Społeczny w Polsce 2004-2006 2007-2013 SPO RZL ZPORR (Priorytet II) IW EQUAL PO

Bardziej szczegółowo

Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 2013

Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 2013 Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 2013 Regionalny program operacyjny jest narzędziem słuŝącym realizacji strategii rozwoju regionu przy wykorzystaniu środków Unii Europejskiej w latach

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata (PROW )

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata (PROW ) Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (PROW 2007-2013) FINANSOWANIE WSPÓLNEJ POLITYKI ROLNEJ (WPR) W LATACH 2007-2013 W latach 2007-2013 WPR finansowana

Bardziej szczegółowo

Rozwój obszarów wiejskich w nowej perspektywie finansowej

Rozwój obszarów wiejskich w nowej perspektywie finansowej Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Rozwój obszarów wiejskich w nowej perspektywie finansowej dr inż. Zofia Szalczyk- Podsekretarz Stanu w MRiRW Lipiec 2013 Prace nad PROW 2014-2020 Opracowywany w Ministerstwie

Bardziej szczegółowo

PROW: co, kiedy i dla kogo?

PROW: co, kiedy i dla kogo? .pl https://www..pl PROW: co, kiedy i dla kogo? Autor: Elżbieta Sulima Data: 30 sierpnia 2016 W PROW 2014 2020 nastąpiły przesunięcia terminów naborów wniosków. Zbliża się termin Inwestycji odtwarzających

Bardziej szczegółowo

PO IG 1.4-4.1 Wsparcie na prace badawcze i rozwojowe oraz wdroŝenie wyników prac B+R

PO IG 1.4-4.1 Wsparcie na prace badawcze i rozwojowe oraz wdroŝenie wyników prac B+R PO IG 1.4-4.1 Wsparcie na prace badawcze i rozwojowe oraz wdroŝenie wyników prac B+R 1. Instytucja WdraŜająca Działania 1.4 Wsparcie projektów celowych oraz Działanie 4.1 Wsparcie wdroŝeń wyników prac

Bardziej szczegółowo

Dotacje na przetwórstwo - do 300 tys. zł na inwestycje z PROW

Dotacje na przetwórstwo - do 300 tys. zł na inwestycje z PROW .pl https://www..pl Dotacje na przetwórstwo - do 300 tys. zł na inwestycje z PROW Autor: Ewa Ploplis Data: 21 czerwca 2017 Od 5 lipca do 3 sierpnia br. będzie odbywać się nabór wniosków na dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

Wsparcie sektora MSP w perspektywie

Wsparcie sektora MSP w perspektywie 2014 Dariusz Szewczyk Zastępca Prezesa Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Wsparcie sektora MSP w perspektywie 2014-2020 Katowice, 16 maja 2014 r. Działalność PARP 2007-2013 Krajowy Program Reform

Bardziej szczegółowo

Informacja na temat zmian PROW

Informacja na temat zmian PROW Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Informacja na temat zmian PROW 2007-2013 Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Zmiany w PROW 2007-2013 Nowe wyzwania wynik przeglądu

Bardziej szczegółowo

LIWOŚCI FINANSOWANIA ROZWOJU INNOWACJI W LATACH 2008-2013

LIWOŚCI FINANSOWANIA ROZWOJU INNOWACJI W LATACH 2008-2013 MOśLIWO LIWOŚCI FINANSOWANIA ROZWOJU INNOWACJI W LATACH 2008-2013 2013 Działalno alność PARP na rzecz wspierania rozwoju i innowacyjności ci polskich przedsiębiorstw Izabela WójtowiczW Dyrektor Zespołu

Bardziej szczegółowo

Fundusze unijne dla przedsiębiorców wdrażane przez PARP, ze szczególnym uwzględnieniem dofinansowania na tworzenie i świadczenie e-usług

Fundusze unijne dla przedsiębiorców wdrażane przez PARP, ze szczególnym uwzględnieniem dofinansowania na tworzenie i świadczenie e-usług 2009 Fundusze unijne dla przedsiębiorców wdrażane przez PARP, ze szczególnym uwzględnieniem dofinansowania na tworzenie i świadczenie e-usług Tomasz Czerwoniak Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Plusy i minusy unijnej pomocy

Plusy i minusy unijnej pomocy Plusy i minusy unijnej pomocy Tegoroczne nabory wniosków potwierdzają, Ŝe pomimo kryzysu gospodarczego polscy przedsiębiorcy wciąŝ podejmują nowe inwestycje i prowadzą badania nad innowacyjnymi rozwiązaniami.

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania badań przemysłowych i prac rozwojowych oraz wdrożeń innowacji

Źródła finansowania badań przemysłowych i prac rozwojowych oraz wdrożeń innowacji Źródła finansowania badań przemysłowych i prac rozwojowych oraz wdrożeń innowacji Agnieszka Matuszak 1 Strona 0 ŹRÓDŁA FINANSOWANIA BADAŃ PRZEMYSŁOWYCH I PRAC ROZWOJOWYCH ORAZ WDROŻEŃ INNOWACJI Jednym

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 46 (211) (12 18 listopada 2012 r.)

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 46 (211) (12 18 listopada 2012 r.) INFORMATOR EUROPEJSKI NR 46 (211) (12 18 listopada 2012 r.) WAśNE INFORMACJE Konsultacje dla beneficjentów składających wnioski o dofinansowanie projektów w ramach V naboru do poddziałania 5.1.1 Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Wdrażanie Działań 6.1 i 8.1 PO KL w województwie podlaskim w 2010 roku

Wdrażanie Działań 6.1 i 8.1 PO KL w województwie podlaskim w 2010 roku Wdrażanie Działań 6.1 i 8.1 PO KL w województwie podlaskim w 2010 roku Harmonogram konkursów na 2010 rok (Działania 6.1 i 8.1 PO KL) www.pokl.up.podlasie.pl Zakładka: konkursy Harmonogram konkursów na

Bardziej szczegółowo

ŚLĄSKIE CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

ŚLĄSKIE CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI ŚLĄSKIE CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Śląskie Centrum Przedsiębiorczości punkt informacyjny warsztaty nabór wniosków ocena wniosków spotkania informacyjne podpisywanie umów rozliczanie projektów wypłata środków

Bardziej szczegółowo

Stan realizacji 8. Osi priorytetowej Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

Stan realizacji 8. Osi priorytetowej Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Stan realizacji 8. Osi priorytetowej Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Departament Funduszy Strukturalnych 1 Wskaźniki dla Priorytetu VIII Społeczeństwo

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 60 Komitetu Monitorującego Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata z dnia 24 czerwca 2016 roku

Uchwała Nr 60 Komitetu Monitorującego Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata z dnia 24 czerwca 2016 roku Uchwała Nr 60 Komitetu Monitorującego Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z dnia 24 czerwca 2016 roku Projekt w sprawie zmian tabel finansowych Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 9 (271) (5 18 maja 2014 r.)

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 9 (271) (5 18 maja 2014 r.) INFORMATOR EUROPEJSKI NR 9 (271) (5 18 maja 2014 r.) WAŻNE INFORMACJE Zmiana struktury Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie opolskim Uprzejmie informujemy, iż z dniem 1 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Pozyskiwanie funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. mgr Piotr Modzelewski

Pozyskiwanie funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. mgr Piotr Modzelewski Pozyskiwanie funduszy strukturalnych Unii Europejskiej mgr Piotr Modzelewski Ramowy program zajęć 1. Instrumenty realizacji polityki regionalnej UE w latach 2007-2013 2. Struktura zarządzania programami

Bardziej szczegółowo

W dniu 19 marca 2009 roku Instytucja Zarządzająca PO KL zatwierdziła Plan Działania na 2009 r. dla Priorytetu V Dobre rządzenia PO KL.

W dniu 19 marca 2009 roku Instytucja Zarządzająca PO KL zatwierdziła Plan Działania na 2009 r. dla Priorytetu V Dobre rządzenia PO KL. Warszawa, 2009-03-30 WYKAZ PROJEKTÓW PRZEWIDZIANYCH DO REALIZACJI W PLANIE DZIAŁANIA NA 2009 ROK DLA DZIAŁANIA 5.4 i 5.5 W RAMACH PRIORYTETU V DOBRE RZĄDZENIE PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI W dniu

Bardziej szczegółowo

KREDYT NA INNOWACJE TECHNOLOGICZNE PO IR UMOWA O DOFINANSOWANIE Krzysztof Hoffman Bank Gospodarstwa Krajowego

KREDYT NA INNOWACJE TECHNOLOGICZNE PO IR UMOWA O DOFINANSOWANIE Krzysztof Hoffman Bank Gospodarstwa Krajowego KREDYT NA INNOWACJE TECHNOLOGICZNE PO IR 2014-2020 UMOWA O DOFINANSOWANIE Krzysztof Hoffman Bank Gospodarstwa Krajowego Kredyt na innowacje technologiczne instrument wsparcia w perspektywie 2014-2020 Rola

Bardziej szczegółowo

Autor: Wenanta Anna Rolka

Autor: Wenanta Anna Rolka Autor: Wenanta Anna Rolka Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 2013 źródło dotacji gmin wiejskich Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 powstał z myślą o samorządach wiejskich i jest największym

Bardziej szczegółowo

Szkolenia dla liderów na obszarach wiejskich

Szkolenia dla liderów na obszarach wiejskich Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Szkolenia dla liderów na obszarach wiejskich Materiał opracowany przez Izbę Rolniczą Województwa Łódzkiego.

Bardziej szczegółowo

Marek Sawicki Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Marek Sawicki Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Marek Sawicki Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Konferencja Prasowa Warszawa 18 grudnia 2014 r. W dniu 12 grudnia 2014 r. Komisja Europejska decyzją wykonawczą numer: 2014PL06RDNP001 zaakceptowała Program

Bardziej szczegółowo

Fundusze nie tylko europejskie - jak z nich skorzystać? Ewa Cłapa www.ewaclapa.pl

Fundusze nie tylko europejskie - jak z nich skorzystać? Ewa Cłapa www.ewaclapa.pl Fundusze nie tylko europejskie - jak z nich skorzystać? Ewa Cłapa www.ewaclapa.pl październik 2011 Fundusze nie tylko europejskie - jak z nich skorzystać? Pomoc przedakcesyjna począwszy od roku 2000 przyznana

Bardziej szczegółowo

Raport wykorzystania środków unijnych w zakresie budowy społeczeństwa informacyjnego

Raport wykorzystania środków unijnych w zakresie budowy społeczeństwa informacyjnego Raport wykorzystania środków unijnych w zakresie budowy społeczeństwa informacyjnego Opracował Jerzy Czyżewski na zlecenie Fundacji Wspomagania Wsi Warszawa, marzec 2010 Spis treści Wprowadzenie... 3 Regionalne

Bardziej szczegółowo

V I P R P IO I R O YT Y E T T E U T

V I P R P IO I R O YT Y E T T E U T STAN WDRAśANIA VI PRIORYTETU PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO - POMORSKIM Bydgoszcz, 10 grudnia 2008 r. 1 WUP W TORUNIU JAKO INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA II STOPNIA (IP2) W RAMACH

Bardziej szczegółowo

Informacja miesięczna z realizacji Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. grudzień 2010 r.

Informacja miesięczna z realizacji Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. grudzień 2010 r. Informacja miesięczna z realizacji Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko grudzień 21 r. 1. Realizacja Programu dane podstawowe 1.1 Wybór projektów do realizacji 1.2 Wnioski / umowy o dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

Nabór wniosków PROW: jakie działania ruszą na początku 2017?

Nabór wniosków PROW: jakie działania ruszą na początku 2017? .pl https://www..pl Nabór wniosków PROW: jakie działania ruszą na początku 2017? Autor: Ewa Ploplis Data: 11 stycznia 2017 W I i II kwartale 2017 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR)

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 15 (180) (9 15 kwietnia 2012 r.)

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 15 (180) (9 15 kwietnia 2012 r.) INFORMATOR EUROPEJSKI NR 15 (180) (9 15 kwietnia 2012 r.) WAśNE INFORMACJE Zmiana godzin pracy GPI w Opolu Informujemy, iŝ 6 kwietnia 2012 r. Główny Punkt Informacyjny o Funduszach Europejskich (GPI) w

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY SYSTEMOWE przewidziane do realizacji w 2011 r.

PROJEKTY SYSTEMOWE przewidziane do realizacji w 2011 r. Warszawa, 2011-02-03 WYKAZ PROJEKTÓW PRZEWIDZIANYCH DO REALIZACJI W PLANIE DZIAŁANIA NA 2011 ROK DLA DZIAŁANIA 5.4 ROZWÓJ POTENCJAŁU TRZECIEGO SEKTORA ORAZ DZIAŁANIA 5.5 ROZWÓJ DIALOGU SPOŁECZNEGO Działając

Bardziej szczegółowo

Działania PARP na rzecz przedsiębiorczości i innowacyjności

Działania PARP na rzecz przedsiębiorczości i innowacyjności 2009 Aneta Wilmańska Zastępca Prezesa Działania PARP na rzecz przedsiębiorczości i innowacyjności Warszawa, 22 kwietnia 2009 r. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości PARP jest rządową agencją podległą

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Rola Instytucji Zarządzającej Programem

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Rola Instytucji Zarządzającej Programem Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Rola Instytucji Zarządzającej Programem Województwo Śląskie - charakterystyka Powierzchnia: 12 334 km 2 niecałe 4% powierzchni Polski

Bardziej szczegółowo

Szkolnictwo Wyższe i Nauka

Szkolnictwo Wyższe i Nauka Szkolnictwo Wyższe i Nauka Priorytet IV Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 2013 Departament Wdrożeń i Innowacji Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet IV PO

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki Perspektywą Rozwoju Województwa Lubelskiego

Program Operacyjny Kapitał Ludzki Perspektywą Rozwoju Województwa Lubelskiego URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO W LUBLINIE Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki Perspektywą Rozwoju Województwa Lubelskiego Małgorzata Baran - Sanocka

Bardziej szczegółowo

PO Kapitał Ludzki wsparcie takŝe dla przedsiębiorców

PO Kapitał Ludzki wsparcie takŝe dla przedsiębiorców 1 Autor: Aneta Para PO Kapitał Ludzki wsparcie takŝe dla przedsiębiorców Informacje ogólne o PO KL 29 listopada br. Rada Ministrów przyjęła projekt Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL), który jest

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Iwona Wendel Podsekretarz Stanu Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, 22 maja 2014

Bardziej szczegółowo

Możliwość dofinansowania Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych ze środków EFS

Możliwość dofinansowania Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych ze środków EFS Możliwość dofinansowania Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych ze środków EFS Konferencja,,Uczenie się w formach pozaszkolnych warunkiem elastyczności kształcenia zawodowego Warszawa, 26 listopada 2012 r.

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 8 (3 9 listopada 2008 r.)

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 8 (3 9 listopada 2008 r.) INFORMATOR EUROPEJSKI NR 8 (3 9 listopada 2008 r.) Referat Informacji i Promocji Funduszy Strukturalnych WAśNE INFORMACJE Lista rankingowa do konkursu zamkniętego nr 1/POKL/6.2/2008 Wojewódzki Urząd Pracy

Bardziej szczegółowo

Środki finansowe na rozwój przedsiębiorczości w ramach Poddziałania 6.2 i 8.1.2 PO KL. 9 czerwca2011

Środki finansowe na rozwój przedsiębiorczości w ramach Poddziałania 6.2 i 8.1.2 PO KL. 9 czerwca2011 Środki finansowe na rozwój przedsiębiorczości w ramach Poddziałania 6.2 i 8.1.2 PO KL 9 czerwca2011 W ramach Działania 6.2 przewidziano wsparcie dla osób zamierzających rozpocząd działalnośd gospodarczą

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego http://www.zporr.gov.pl/

Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego http://www.zporr.gov.pl/ Oficjalne serwisy poświęcone funduszom pomocowym Fundusze strukturalne http://www.funduszestrukturalne.gov.pl/ Fundusz Spójności http://www.funduszspojnosci.gov.pl/ Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju

Bardziej szczegółowo

PARP przyjmuje wnioski związane z dofinansowaniem innowacyjnych projektów dla firm.

PARP przyjmuje wnioski związane z dofinansowaniem innowacyjnych projektów dla firm. PARP przyjmuje wnioski związane z dofinansowaniem innowacyjnych projektów dla firm. W poprzednim wydaniu biuletynu BDO informowaliśmy, że od 12 maja br. PARP przyjmuje wnioski związane z dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 43 (208) (22 28 października 2012 r.)

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 43 (208) (22 28 października 2012 r.) INFORMATOR EUROPEJSKI NR 43 (208) (22 28 października 2012 r.) WAśNE INFORMACJE Aktualizacja Ramowego harmonogramu naboru wniosków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na

Bardziej szczegółowo

wparcie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI Działanie 6.1

wparcie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI Działanie 6.1 Europejski Fundusz Społeczny w województwie mazowieckim w latach 2007-2013 wparcie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI Działanie 6.1 w latach 2007-2013 Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie

Bardziej szczegółowo

28 315 000 28 315 000 Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie 2009 Wspólnej Polityki Rolnej

28 315 000 28 315 000 Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie 2009 Wspólnej Polityki Rolnej Dział Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr XXX/419/08 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 22 grudnia r. Dotacja rozwojowa w budżecie Województwa Wielkopolskiego na rok Rozdział Wyszczególnienie Plan na

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki w Narodowej Strategii Spójności (NSRO) 2007 2013

Program Operacyjny Kapitał Ludzki w Narodowej Strategii Spójności (NSRO) 2007 2013 Program Operacyjny Kapitał Ludzki w Narodowej Strategii Spójności (NSRO) 2007 2013 GraŜyna Gęsicka Minister Rozwoju Regionalnego Dokumenty programowe UE Kapitał Ludzki Odnowiona Strategia Lizbońska Zintegrowany

Bardziej szczegółowo

Projekt Programu FIO na lata 2014-2020 Kontynuacja

Projekt Programu FIO na lata 2014-2020 Kontynuacja 1 PROGRAM FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH NA LATA 2014-2020 2020 Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament PoŜytku Publicznego 2 Projekt Programu FIO na lata 2014-2020 Kontynuacja Projekt jest

Bardziej szczegółowo

Nabór wniosków - Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw

Nabór wniosków - Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw Nabór wniosków - Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie ogłasza konkurs otwarty Nr I/POKL/8.1.1/2013 na dofinansowanie realizacji

Bardziej szczegółowo

Szkolenia dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie

Szkolenia dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie Priorytety PROW Szkolenia dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie poprawa konkurencyjności sektora rolnego i leśnego, poprawa środowiska naturalnego i obszarów wiejskich, poprawa jakości życia

Bardziej szczegółowo

Wykaz zmian wprowadzonych do Szczegółowego opisu osi priorytetowych RPO WO [Uszczegółowienie] - wersja nr 13

Wykaz zmian wprowadzonych do Szczegółowego opisu osi priorytetowych RPO WO [Uszczegółowienie] - wersja nr 13 Wykaz zmian wprowadzonych do Szczegółowego opisu osi priorytetowych RPO WO 2007-2013 [Uszczegółowienie] - wersja nr 13 Dokument przyjęty przez Zarząd Województwa Opolskiego Uchwałą Nr 4717/2010 z dnia

Bardziej szczegółowo

Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich

Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich 2014-2020 Podstawy prawne art. 54 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA PRASOWA. podsekretarza stanu Ryszarda Zarudzkiego. Harmonogram PROW 2014-2020 Stan realizacji płatności bezpośrednich

KONFERENCJA PRASOWA. podsekretarza stanu Ryszarda Zarudzkiego. Harmonogram PROW 2014-2020 Stan realizacji płatności bezpośrednich KONFERENCJA PRASOWA podsekretarza stanu Ryszarda Zarudzkiego Harmonogram PROW 2014-2020 Stan realizacji płatności bezpośrednich Warszawa, 21 stycznia 2016 r. Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej

Bardziej szczegółowo

Warsztaty dla początkujących czyli o co chodzi w Funduszach Europejskich?

Warsztaty dla początkujących czyli o co chodzi w Funduszach Europejskich? Warsztaty dla początkujących czyli o co chodzi w Funduszach Europejskich? Program Operacyjny Inteligentny Rozwój Irena Romańczuk Departament Programów Regionalnych Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich

Bardziej szczegółowo

KREDYT NA INNOWACJE TECHNOLOGICZNE w Programie Inteligentny Rozwój. Marek Mystkowski Departament Programów Europejskich BGK

KREDYT NA INNOWACJE TECHNOLOGICZNE w Programie Inteligentny Rozwój. Marek Mystkowski Departament Programów Europejskich BGK KREDYT NA INNOWACJE TECHNOLOGICZNE w Programie Inteligentny Rozwój Marek Mystkowski Departament Programów Europejskich BGK Dzięki BGK przyszłość zaczyna się dziś Bank Gospodarstwa Krajowego jest jedyną

Bardziej szczegółowo

Miejsce edukacji w systemie wsparcia w latach

Miejsce edukacji w systemie wsparcia w latach Warszawa, dn. 17 kwietnia 2007 roku Miejsce edukacji w systemie wsparcia w latach 2007-2013 Paweł Kolas JODKA Consulting Miejsce edukacji w Narodowej Strategii Spójności (1/2) Diagnoza obu dziedzin w ramach

Bardziej szczegółowo

ZAKRES REALIZACJI WYBRANYCH DZIAŁAŃ PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA Mariusz Zarychta Puławy,

ZAKRES REALIZACJI WYBRANYCH DZIAŁAŃ PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA Mariusz Zarychta Puławy, ZAKRES REALIZACJI WYBRANYCH DZIAŁAŃ PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013 Mariusz Zarychta Puławy, 11-12.09.2013 Obszary wiejskie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich są to miejscowości

Bardziej szczegółowo

Krajowy Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw instytucjonalne wsparcie sektora MSP

Krajowy Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw instytucjonalne wsparcie sektora MSP Krajowy Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw instytucjonalne wsparcie sektora MSP Michał Kołodziejski Zespół Instytucjonalnego Systemu Wsparcia PARP Sieć współpracujących ze sobą ośrodków

Bardziej szczegółowo

Wykaz zmian wprowadzonych do Szczegółowego opisu osi priorytetowych RPO WO [Uszczegółowienie] - wersja nr 31

Wykaz zmian wprowadzonych do Szczegółowego opisu osi priorytetowych RPO WO [Uszczegółowienie] - wersja nr 31 Wykaz zmian wprowadzonych do Szczegółowego opisu osi priorytetowych RPO WO 2007-2013 [Uszczegółowienie] - wersja nr 31 Dokument przyjęty przez Zarząd Województwa Opolskiego Uchwałą nr 1384/2011 z dnia

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach. Wsparcie dla rozwoju przedsiębiorczości w ramach RPO WSL 2014-2020 oraz PO WER 2014-2020. 15 kwietnia 2015 r.

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach. Wsparcie dla rozwoju przedsiębiorczości w ramach RPO WSL 2014-2020 oraz PO WER 2014-2020. 15 kwietnia 2015 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach Wsparcie dla rozwoju przedsiębiorczości w ramach RPO WSL 2014-2020 oraz PO WER 2014-2020 15 kwietnia 2015 r. Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020

Bardziej szczegółowo

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Koninie

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Koninie Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Koninie Planujesz rozpoczęcie lub rozwój działalności? Chcesz być konkurencyjny na rynku? Masz innowacyjny pomysł na inwestycję? ZAPRASZAMY!!! Sieć Punktów Funduszy

Bardziej szczegółowo

ania Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Janusz Zaleski Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska Warszawa, 15 grudnia 2008 r.

ania Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Janusz Zaleski Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska Warszawa, 15 grudnia 2008 r. Stan wdraŝania ania Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Janusz Zaleski Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska Warszawa, 15 grudnia 2008 r. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

Bardziej szczegółowo

Możliwości finansowania inwestycji w gospodarce odpadami ze środków Unii Europejskiej

Możliwości finansowania inwestycji w gospodarce odpadami ze środków Unii Europejskiej Możliwości finansowania inwestycji w gospodarce odpadami ze środków Unii Europejskiej Aleksandra Malarz Z-ca Dyrektora Departament Integracji Europejskiej Ministerstwo Środowiska Katowice, 23 marca 2004

Bardziej szczegółowo

Struktura wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Struktura wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY Struktura wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Instytucja Zarządzająca Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Instytucja Certyfikująca Ministerstwo Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Kryteria zatwierdzone na posiedzeniu Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Bardziej szczegółowo