Środowisko Xilinx ISE i ModelSim XE Instrukcja laboratoryjna

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Środowisko Xilinx ISE i ModelSim XE Instrukcja laboratoryjna"

Transkrypt

1 Środowisko Xilinx ISE i ModelSim XE Instrukcja laboratoryjna dr inż. Jarosław Sugier Ver. 11

2 1 Wiadomości ogólne Zintegrowane środowisko Xilinx ISE służy do wykonania wszystkich operacji związanych z przygotowaniem projektu układu cyfrowego oraz jego implementacji w układzie CPLD lub FPGA. Uruchamiane jest ikoną Xilinx ISE 11, umieszczoną na pulpicie systemu Windows, bądź z menu Start o tej samej nazwie. Podstawową platformą środowiska jest aplikacja Project Nawigator, z której, uruchamiając inne składniki pakietu, można edytować pliki źródłowe, sterować procesem syntezy i implementacji oraz zaprogramować układ poprzez interfejs JTAG. Widoczne na rys. 1 okno główne aplikacji Project Nawigator dzieli się na 4 ogólne obszary: (a) drzewo plików źródłowych Sources przedstawiające w formie hierarchicznej wszystkie elementy źródłowe projektu; (b) drzewo procesów Processes wyświetlające operacje dostępne dla elementu źródłowego aktualnie wybranego w oknie (a); (c) konsola wyświetlająca komunikaty generowane przez procesy przetwarzające elementy źródłowe; (d) obszar roboczy, używany do edycji plików projektu, wizualizacji wyników itp. Pole Sources for: w oknie źródłowym (a) decyduje o tym, jakiego typu składniki projektu są w nim wyświetlane. Możliwe są do wyboru dwie opcje: implementacja oraz symulacja, przy czym dla opcji symulacja dodatkowo w rozwijanym oknie wybiera się jej typ: behawioralna (bez opóźnień czasowych) lub projektu zaimplementowanego (a) (d) (b) (c) Rys. 1 Okno główne środowiska ISE: (a) elementy źródłowe projektu, (b) okno procesów, (c) okno konsoli, (d) obszar roboczy. 1

3 Rys. 2 Okno właściwości procesu Implement Design Fit. w rzeczywistym układzie z uwzględnieniem wszystkich opóźnień (post-fit). Zawartość okna procesów (b) zależy od tego, jakiego rodzaju element (schemat, moduł VHDL, wektor testowy ) jest aktualnie wybrany w oknie plików źródłowych (a). Większość operacji podczas pracy nad projektem wykonuje się wybierając najpierw odpowiedni plik źródłowy w oknie (a) (co może wymagać przełączenia opcji Sources ) i następnie uruchamiając żądany proces w oknie (b). Uruchomienie procesu widocznego w oknie (b) możliwe jest przez jego dwukrotne kliknięcie. Środowisko ISE domyślnie wykonuje wówczas proces w trybie automake, tzn. przed jego wywołaniem aktualizuje pliki wynikowe kroków wcześniejszych, o ile jest to potrzebne (decyduje porównanie daty utworzenia plików wynikowych oraz źródłowych). Często przed uruchomieniem procesu konieczne jest ustawienie jego specyficznych parametrów. Wykonuje się to poprzez okno właściwości (przykład na rys. 2), otwierane poleceniem Properties z menu kontekstowego, które pojawia się po kliknięciu na proces prawym klawiszem myszy. Polecenie Rerun All w menu kontekstowym procesu powoduje bezwarunkowe powtórzenie wszystkich poprzednich kroków projektowych. Jest to zalecona metoda odświeżenia stanu projektu po wprowadzeniu wielu zmian, które nie zawsze są poprawnie wykrywane przez mechanizm automake. Do przywrócenia domyślnego rozkładu okien w aplikacji Project Nawigator służy polecenie View Restore Default Layout. Okno źródłowe (a) oraz procesów (b) umieszczone są w zakładce Design ; uruchomienie w obszarze roboczym np. edytora schematów często powoduje automatyczne przełączenie zakładek. W każdym programie środowiska ISE polecenie menu Help Software Manuals otwiera dokument z odnośnikami do pełnej dokumentacji elektronicznej PDF Xilinx ISE Software Manuals. Ponadto, dodatkowe informacje na temat pracy konkretnych aplikacji dostępne są w standardowym systemie pomocy MS Windows otwieranym poleceniem Help Help Topics. 2

4 UWAGI OGÓLNE 1) W ścieżce katalogu z projektem ISE nie mogą występować odstępy (w szczególności więc nie należy umieszczać projektów na pulpicie Windows!). 2) Nazwy niektórych plików źródłowych są używanie jako identyfikatory w kodzie VHDL i należy tworzyć je tak, aby spełniały odpowiednie warunki (muszą rozpoczynać się od litery oraz nie mogą zawierać żadnych znaków innych niż litery, cyfry oraz znak podkreślenia _ ). Błędy tego rodzaju w nazwach plików są szczególnie dotkliwe, gdyż nie są sygnalizowane przez program, a objawiają się dopiero złą praca niektórych jego narzędzi. 3) Jeśli aplikacja Project Navigator została zamknięta awaryjnie wskutek błędu wewnętrznego, należy sprawdzić czy pozostał po niej proces _pn.exe i w razie potrzeby zamknąć go ręcznie. 4) Aplikację impact (patrz dalej) służącą do programowania układu lepiej uruchamiać jej ikoną na pulpicie niezależnie od Nawigatora Projektu; w Nawigatorze należy wówczas przeprowadzać implementację do procesu Generate Progamming File włącznie i następnie załadować powstały plik JED do aplikacji impact. 2 Synteza układu opisanego w postaci schematowej Rozdział ten omawia główne kroki przy projektowaniu układu, którego opis zadany jest w postaci schematu logicznego. 2.1 Utworzenie nowego projektu 1º Wybierz File New Project. W pierwszym oknie parametrów projektu podaj jego nazwę, lokalizację oraz rodzaj głównego pliku źródłowego Top-Level Source Type ; w tym przypadku wybierz Schematic. 2º W drugim oknie parametrów wybierz kategorię oraz rodzinę układów, konkretne urządzenie, typ obudowy oraz gradację szybkości. Pozostałe parametry: Synthesis Tool = XST (VHDL/Verilog) Simulator = Modelsim-XE VHDL Preferred Language = VHDL Naciśnij klawisz Next. 3º Utwórz nowy plik ze schematem: klawisz New Source rodzaj pliku Schematic, wpisz nazwę pliku, pozostaw opcję Add to project włączoną, naciśnij Next i potwierdź wpisane parametry w kolejnym oknie. 4º W kolejnym oknie Add existing sources (klawisz Next ) nie wykonuj żadnych operacji; naciśnij klawisz Next. 5º Sprawdź opcje tworzonego projektu i zatwierdź klawiszem Finish. 2.2 Edycja schematu Po utworzeniu nowego projektu wg powyższych kroków środowisko automatycznie wywołuje edytor schematów ECS. Dla schematu już istniejącego w projekcie edytor ten można uruchomić klikając dwukrotnie jego plik (.sch) w oknie elementów źródłowych projektu. 3

5 Rys. 3 Edytor schematów ECS (oraz przykład użycia 4-bitowej magistrali sygnałowej). Domyślnie edytor jest wyświetlany jako podokno w obszarze roboczym nawigatora, ale możliwa jest także jego praca niezależna (rys. 3). Przełączenie się pomiędzy tymi dwoma trybami pracy umożliwiają klawisze oraz. Podczas edycji schematu należy umieszczać symbole elementów logicznych wybrane w zakładce Symbols po lewej stronie obszaru roboczego (klawisz na pasku narzędzi). Do rysowania połączeń służy polecenie menu Add Wire ( ), własne nazwy można im nadawać poleceniem Add Net Name ( ). Sygnały WE/WY projektu należy umieścić na szczytowym schemacie jako znaczniki WE/WY ( Add I/O Marker ; ). Dwukrotne kliknięcie dowolnego elementu na schemacie otwiera okno z jego atrybutami. Poprzez atrybuty połączenia z portem WE/WY można nadać mu nazwę własną; kierunek portu (WE lub WY) także jest atrybutem. Opisy wszystkich elementów logicznych zawarte są w dokumencie Libraries Guide dostępnym w systemie pomocy jako plik PDF. Opisy poszczególnych elementów można wywołać klawiszem Symbol Info na dole zakładki Symbols. Źródłami sygnałów logicznej 1 oraz 0 są elementy vcc oraz gnd ; bramka negacji nosi nazwę INV. Na rysunku 3 widać zasadę konstruowania magistral sygnałowych: rozmiar magistrali należy podać w nazwie sygnału jako zakres indeksu (X:Y), a dostęp do jej poszczególnych składowych następuje poprzez odwołanie się do konkretnej wartości indeksu w nazwie połączenia odchodzącego od magistrali. Zakres indeksu nie musi być malejący ani kończyć się na 0, choć tak standardowo się je tworzy. Elementem graficznym przedstawiającym dołączenie linii do magistrali jest tzw. bus tap ( ). W zakładce Options są dostępne ważne opcje edycji, np. zaznaczanie całości połączenia lub tylko pojedynczych jego odcinków (przydatne przy usuwaniu), automatyczne lub ręczne trasowanie geometrii połączeń podczas ich dodawania ( Autorouter ), itp. Widoczne opcje zależą od aktualnie wybranego narzędzia rysowania. 4

6 Przydatne skróty klawiszowe: F8 / F7= Zoom In/Out, F5 = Refresh. Po zakończeniu edycji schematu należy sprawdzić jego poprawność poleceniem Tools Check Schematic ; jeśli znajdowane są błędy, raportowane symbole lub połączenia można wyszukać poleceniem Edit Find (Ctrl+F). Nazwy portów na schemacie muszą być poprawnymi identyfikatorami języka VHDL: muszą zaczynać się od litery, nie mogą być słowami kluczowymi, np. in, out, itp. Błędy tego rodzaju nie zawsze są wykrywane przez polecenie Check Schematic. Dalszych szczegółowych informacji nt. edytora ECS należy szukać w jego systemie pomocy on-line. 2.3 Określenie lokalizacji sygnałów WE/WY Przypisanie sygnałów WE/WY projektu do konkretnych wyprowadzeń obudowy układu CPLD jest fragmentem szerszego zagadnienia, jakim jest definiowanie ograniczeń projektowych ( user constraints ). Sformułowane ograniczenia są przechowywane w pliku tekstowym o rozszerzeniu UCF, który jest jednym z (ważnych!) elementów źródłowych projektu i jest widoczny w drzewie plików wejściowych Nawigatora. Podczas pracy z płytą ZL-9572 należy korzystać z pliku UCF dostępnego na stronie WWW, który zawiera przypisania wszystkich wyprowadzeń. Plik ten należy dodać do projektu ( Project Add Source ) i następnie usunąć w nim znaki komentarza (#) w liniach opisujących porty rzeczywiście występujące na schemacie. W przypadku ogólnym utworzenie nowego pliku UCF oraz przypisanie wyprowadzeń można wykonać na dwa sposoby: 1) dodając ręcznie źródło UCF do projektu (menu Project New Source Implementation Constraints File ), następnie wykonując jego edycję ( User Constraints Edit Constraints (Text) ) i wpisując odpowiednie linie z poleceniami LOC: #Format: NET "NazwaPortu" LOC = "Wyprowadzenie"; NET "We1" LOC = "P13"; NET "We2" LOC = "P12"; NET "Wy" LOC = "P24";... 2) uruchamiając aplikację PACE Pinout Area Constraints Editor ( User Constraints Floorplan IO Pre-Synthesis ), w której można przeciągnąć myszką porty WE/WY na graficzny obraz obudowy układu. Jeśli po uruchomieniu aplikacji PACE lista widocznych w nim portów nie zgadza się z rzeczywistymi sygnałami WE/WY projektu, należy ją zamknąć i wykonać edycję tekstową pliku UCF jak w punkcie 1. Symbole wyprowadzeń podawane z poleceniach LOC zależą od typu obudowy. Dla obudowy typu PLCC numeracja wyprowadzeń jest liniowa i symbole maja postać PNrWypr, dla obudów BGA, używanych w układach FPGA, symbole mają postać szachową, np. A1, C35 itp. W każdym przypadku należy sprawdzić w dokumentacji, do którego wyprowadzenia obudowy powinien być dołączony każdy port i opisać to odpowiednio w pliku UCF. 5

7 Rys. 4 Automatycznie wygenerowany szablon kodu VHDL dla jednostki testowej uzupełniony o instrukcje przypisania pobudzeń dla wejść we1 i we2. Jeśli w projekcie pozostają porty, dla których nie podano poleceń LOC w pliku UCF, program automatycznie przypisze im lokalizację wg własnych kryteriów. Implementacja projektu będzie wówczas wykonywana, ale nie ma dużych szans na jej poprawną pracę w sprzęcie. 2.4 Symulacja projektu Symulacja przygotowanego projektu wymaga zdefiniowania pliku VHDL z wektorami pobudzeń dla portów WE oraz wywołania symulatora ModelSim-XE, który obliczy oraz przedstawi graficznie wygenerowane przez układ odpowiedzi na portach WY. Sam język VHDL będzie omawiany na wykładzie, natomiast podane niżej informacje wstępne, choć fragmentaryczne, są wystarczające do pisania prostych wektorów pobudzeń na początkowych zajęciach. System ISE automatycznie generuje odpowiedni szablon VHDL dla układu ze wskazanego schematu zob. przykład na rys. 4. Utworzenie pliku VHDL z pobudzeniami testowymi 1º Wybierz polecenie Project New Source, zaznacz VHDL Test Bench oraz podaj nazwę pliku; w następnym oknie zaznacz plik schematowy projektu jako obiekt symulacji. 2º Po zatwierdzeniu parametrów zostanie utworzony plik o rozszerzeniu.vhd z automatycznie utworzoną jednostką testową (ENTITY) oraz architekturą (ARCHITECTURE). Wygenerowane nazwy jednostki oraz architektury nie są istotne, uzupełnienia natomiast wymagać będzie treść architektury zawarta pomiędzy słowami BEGIN END. 3º Przed modyfikacją treści architektury należy zwrócić uwagę na jej część deklaracyjną przed słowem BEGIN. Powinny znajdować się w niej automatycznie wygenerowane: deklaracja symulowanej jednostki (COMPONENT) z portami WE/WY jak na schemacie 6

8 oraz definicje odpowiadających im sygnałów (SIGNAL). Identyczne nazwy sygnałów oraz portów w języku VHDL nie powodują konfliktów; ponadto duże i małe litery nie są rozróżniane w identyfikatorach, więc tego typu różnice mogą wystąpić. 4º W treści architektury (po słowie BEGIN) powinna znajdować się instrukcja instancji zadeklarowanego wyżej komponentu UUT: ( ) ;. Należy pozostawić ją bez zmian, natomiast dalsze instrukcje (do słowa END) usunąć zostaną zastąpione poleceniami własnymi. 5º Za instancją komponentu dopisz pobudzenia tych sygnałów, które odpowiadają portom WE. Najprościej można to zrobić instrukcjami przypisań współbieżnych <=, których uproszczoną składnię wystarczająco tłumaczą następujące dwa przykłady: we1 <= '0', '1' after 100 ns, '0' after 300 ns; we2 <= '0', '1' after 200 ns, '0' after 400 ns; Dla każdego sygnału WE należy podać dokładnie jedną instrukcję przypisania. W przykładach powyższych we1 i we2 są ich nazwami, '0' oraz '1' są przypisywanymi wartościami, natomiast po słowach after podawane są momenty czasu, w których dane przypisanie ma mieć miejsce. Efekt powyższych dwóch instrukcji można zobaczyć na rys. 5: oba sygnały są początkowo inicjalizowane zerem logicznym, po czym na każdym z nich pojawia się trwający 200 ns impuls jedynkowy. Różne przesunięcie czasowe impulsu daje efekt dwubitowego kodu Gray a. Gdy zachodzi potrzeba generacji fali prostokątnej o wypełnieniu 50% i stałym okresie należy dopisać inicjalizację wartości początkowej sygnału do jego definicji w części deklaracyjnej: SIGNAL Clk : STD_LOGIC := '0'; oraz w treści architektury zastosować przypisanie jak w poniższym przykładzie: Clk <= not Clk after 500 ns; (gdzie przykładowa wartość 500 ns oznacza żądaną wartość półokresu). Oznaczenia jednostek czasu w języku VHDL: fs, ps, ns, us, ms, sec. Sygnałom, które są wektorami (odpowiadają portom magistralowym), przypisuje się stałe ujęte w znaki " ": SIGNAL K : STD_LOGIC_VECTOR( 3 DOWNTO 0 ); (...) K <= "0000", "0001" after 100 ns, "0011" after 300 ns; Stałe wektorowe, których długość jest wielokrotnością 4, można zapisywać w notacji heksadecymalnej: "0011" = X"3", " " = X"F3", itp. (ale "011" X"3"). Wywołanie symulatora ModelSim 1º W oknie plików źródłowych wybierz opcję Sources for: Simulation oraz zaznacz utworzony powyżej plik VHDL z pobudzeniami (ale nie również widoczny poniżej podporządkowany mu element UUT!). Uruchom proces ModelSim Simulator Simulate Behavioral Model lub ModelSim Simulator Simulate Post-Fit Model ; zostanie uruchomiona aplikacja ModelSim-XE. W przypadku wybrania symulacji czasowej post-fit może okazać się konieczna synteza i implementacja układu; jeśli nie zakończy się powodzeniem, zamiast oczekiwanej pracy z aplikacją ModelSim trzeba będzie wrócić do poprawiania błędów wykrytych w projekcie. 7

9 Rys. 5 Okno z przebiegami czasowymi symulatora ModelSim. 2º Symulator ModelSim pracuje we własnym środowisku z szeregiem obszarów roboczych; okno z obliczonymi przebiegami czasowymi (Wave) pokazuje rys. 5. Przełączanie podokien ModelSim do oraz z trybu niezależnego umożliwiają klawisze oraz. Przy analizie wykresów czasowych ważne jest ustawienie odpowiedniego powiększenia skali czasowej (polecenia View Zoom In / Out / Full /, klawisze ). Ponadto przy precyzyjnym wyznaczaniu opóźnień pomocne są polecenia ustawiające kursory: Insert Cursor, Find Previous Transition, Find Next Transition, etc. Moduł poddawany symulacji powinien być modułem będącym na szczycie hierarchii plików źródłowych (w symulacji post-fit jest to konieczne). Ustawienie szczytu hierarchii wykonuje się poleceniem Set as Top module, które jest dostępne w menu kontekstowym modułu (jeśli jest ono nieaktywne, dany moduł już znajduje się na szczycie hierarchii). Po starcie ModelSim wykonuje cykl symulacji trwający domyślnie 1000 ns. Kolejne cykle wydłużające czas symulacji można uruchamiać wpisując w oknie Transcript na dole środowiska ModelSim polecenie run <czas>, np. run 10 us. Polecenie Simulate Run Restart (lub po prostu restart w oknie Transcript ) wraca do chwili zero. Podczas symulacji behawioralnej możliwe jest śledzenie w oknie Wave nie tylko portów badanego modułu, ale też wszystkich jego sygnałów wewnętrznych. W tym przypadku warto nadać połączeniom na schemacie nazwy znaczące w miejsce domyślnie generowanych przez system XLXN_xx. Sygnały te można odszukać w oknie Objects po zaznaczeniu elementu UUT w oknie Workspace. Po kliknięciu prawym klawiszem myszy na sygnał, który chcemy śledzić, należy wybrać polecenie Add to Wave, po czym 8

10 Rys. 6 Poprawnie wykryty układ w aplikacji impact z oknem wyboru pliku konfiguracyjnego. uruchomić symulację ponownie ( Simulate Run Restart + Simulate Run Run - All ). Aby nie było konieczne powtarzanie symulacji po dodaniu każdego nowego sygnału do okna Wave, można włączyć rejestrowanie historii zmian wszystkich sygnałów poleceniem log r /*. Polecenie to można wpisać ręcznie w oknie Transcript zaraz po uruchomieniu ModelSim, albo zapisać w pliku skryptu użytkownika (nazwa identyczna jak jednostka VHDL + rozszerzenie.udo) i wówczas będzie wykonywane automatycznie przy starcie symulatora. Dzięki niemu po dodaniu do okna Wave nowego sygnału zostanie natychmiast wyświetlona historia jego zmian od chwili Zaprogramowanie układu 1º Dla głównego pliku schematowego uruchom proces Implement Design Generate Programming File. Jeśli zakończy się powodzeniem, w katalogu głównym projektu powstanie plik o rozszerzeniu.jed gotowy do przesłania do układu CPLD. Implementacja projektów CPLD składa się z procesów Synthesize, Translate oraz Fit. Jeśli którykolwiek nie zakończy się pomyślnie, należy odszukać w oknie konsoli komunikat o błędach i wrócić do ich usunięcia. Najczęściej błędy procesu Synthesize dotyczą kodu VHDL, błędy Translate pliku UCF, błędy Fit problemów z przypisaniem wyprowadzeń, niedostatecznymi zasobami w wybranym układzie itp. 2º Podłącz sprzęt do zasilania oraz do komputera poprzez kabel JTAG i uruchom aplikację impact. 3º Zamknij pierwsze pojawiające się okno New impact Project bez tworzenia projektu oraz dwukrotnie kliknij opcję Boundary Scan w podoknie impact Flows (lewy górny róg okna głównego). Wybierz polecenie File Initialize Chain (Ctrl+I). 9

11 Rys. 7 Definicja portów podczas tworzenia nowego modułu VHDL. W tym momencie program musi automatycznie wykryć i poprawnie zidentyfikować dołączony układ CPLD tak, jak pokazuje rys. 6. Jeśli tak się nie stanie, sprawdź jeszcze raz podłączenie kabli, zasilanie płyty itp. 4º W oknie wyboru pliku konfiguracyjnego (rys. 6) wskaż plik.jed wygenerowany w katalogu głównym projektu, następnie zaakceptuj zaproponowane ustawienia Device Programming Properties. 5º Aplikacja impact gotowa jest do zaprogramowania układu: kliknij prawym klawiszem myszy na jego symbol oraz wybierz polecenie Program ; jeśli transmisja poprzez kabel JTAG odbędzie się pomyślnie, pojawi się niebieski komunikat Programming succeeded. W przypadku wystąpienia błędów wykonaj test łącza poleceniem Debug IDCODE Looping. 6º Układ został skonfigurowany zgodnie z projektem sprawdź poprawność jego pracy na płycie laboratoryjnej. 3 Opis układu w języku VHDL Język VHDL jest podstawowym formatem opisu danych w środowisku ISE dla ścieżki projektowej XST VHDL i nie wymaga żadnych zewnętrznych edytorów. Aby utworzyć nowy moduł w języku VHDL i dodać go do projektu: 1º W nawigatorze projektu wybierz Project New Source ; zaznacz VHDL Module, podaj nazwę pliku oraz naciśnij klawisz Next. 2º W oknie Define Module (rys. 7) podaj nazwy jednostki i architektury oraz opisz porty jednostki. Dla każdego portu wpisz jego nazwę, wybierz kierunek oraz, w przypadku magistral, w polach MSB / LSB podaj zakres indeksu sygnałów składowych. Ze względu na możliwości syntezy nie należy stosować innych trybów pracy portów jak dwa podstawowe in oraz out. 3º Po zatwierdzeniu podanych parametrów nowopowstały plik.vhd zostanie automatycznie dodany do projektu i otworzony do edycji. Początkowa treść pliku będzie zawierała definicję jednostki (z podanymi wcześniej portami) oraz definicję jednej, pustej, architektury, jak na rys. 8. 4º Pusty szkielet kodu należy uzupełnić wpisując instrukcje VHDL jako treść architektury. 10

12 Rys. 8 Pusty szablon VHDL wygenerowany dla parametrów jak na rys. 7. Przy opisie podstawowych układów kombinacyjnych oraz sekwencyjnych należy wzorować się na przykładach zawartych w dokumencie PDF XST User Guide, rozdz. XST HDL Coding Techniques. Pomocne mogą być też szablony, których bibliotekę otwiera w oknie nawigatora polecenie Edit Language Templates ( ; patrz gałąź VHLD Synthesis Constructs Coding Examples). 5º Dla przygotowanego modułu VHDL można utworzyć symbol uruchamiając dla niego proces Design Utilities Create Schematic Symbol. Po umieszczeniu takiego symbolu na schemacie powstaje hierarchia różnych plików źródłowych (sch na szczycie + VHDL jako submoduł). Domyślnie każdy symbol jest tworzony jako prostokąt z dołączonymi wyprowadzeniami, które odpowiadają portom jednostki VHDL: po lewej stronie porty WE, po prawej WY. Aby zmienić taki początkowy układ należy poddać symbol edycji: w edytorze schematów ECS po jego zaznaczeniu dostępne jest polecenie Edit Symbol. Po wskazaniu modułu VHDL jako głównego pliku projektu, pozostałe kroki projektowe (przypisanie wyprowadzeń, symulacja oraz zaprogramowanie układu) wykonuje się identycznie, jak zostało to opisane w części 2 dla opisu schematowego. Literatura 1) ISE Libraries Guide (lib.pdf), Xilinx Inc. 2) XST User Guide (lib.pdf), Xilinx Inc. 3) Pomoc on-line aplikacji pakietu ISE 4) ISE 1.1 Quick Start Tutorial (qst.pdf), Xilinx Inc. 5) K. Parnell, N. Mehta: Programmable Logic Design Quick Start Hand Book (logic_handbook.pdf), Xilinx Inc., 11

Środowisko Xilinx ISE i ModelSim XE Instrukcja laboratoryjna

Środowisko Xilinx ISE i ModelSim XE Instrukcja laboratoryjna Środowisko Xilinx ISE i ModelSim XE Instrukcja laboratoryjna dr inż. Jarosław Sugier Ver. 10.1 a 1 Wiadomości ogólne Zintegrowane środowisko Xilinx ISE służy do pracy na wszystkich etapach przygotowania

Bardziej szczegółowo

Wygląd okna aplikacji Project Navigator.

Wygląd okna aplikacji Project Navigator. Laboratorium przedmiotu Podstawy Techniki Cyfrowej ćw.1: Układy kombinacyjne Wprowadzenie: Wszelkie realizacje układowe projektów w ramach laboratorium z przedmiotu Podstawy Techniki Cyfrowej będą tworzone

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo informacji oparte o kryptografię kwantową

Bezpieczeństwo informacji oparte o kryptografię kwantową WYŻSZA SZKOŁA BIZNESU W DĄBROWIE GÓRNICZEJ WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA INFORMATYKI I NAUK SPOŁECZNYCH Instrukcja do laboratorium z przedmiotu: Bezpieczeństwo informacji oparte o kryptografię kwantową Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Projektowanie z użyciem bloków funkcjonalnych w układach programowalnych firmy Xilinx

Projektowanie z użyciem bloków funkcjonalnych w układach programowalnych firmy Xilinx Projektowanie z użyciem bloków funkcjonalnych w układach programowalnych firmy Xilinx CEL ĆWICZENIA Celem ćwiczenia jest utrwalenie wiedzy dotyczącej budowy, działania i własności programowalnych układów

Bardziej szczegółowo

Układy reprogramowalne i SoC Implementacja w układach FPGA

Układy reprogramowalne i SoC Implementacja w układach FPGA Układy reprogramowalne i SoC Implementacja w układach FPGA Prezentacja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w projekcie pt. Innowacyjna dydaktyka bez

Bardziej szczegółowo

Krótkie wprowadzenie do ModelSim i Quartus2

Krótkie wprowadzenie do ModelSim i Quartus2 Krótkie wprowadzenie do ModelSim i Quartus2 wersja 04.2011 1 Plan Oprogramowanie Pliki źródłowe Scenariusze użycia 2 Programy Programy w wersji darmowej do pobrania ze strony www.altera.com ModelSim-Altera

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE APLIKACJI OKIENKOWEJ OBLICZAJĄCEJ SUMĘ DWÓCH LICZB W ŚRODOWISKU PROGRAMISTYCZNYM. NetBeans. Wykonał: Jacek Ventzke informatyka sem.

WYKONANIE APLIKACJI OKIENKOWEJ OBLICZAJĄCEJ SUMĘ DWÓCH LICZB W ŚRODOWISKU PROGRAMISTYCZNYM. NetBeans. Wykonał: Jacek Ventzke informatyka sem. WYKONANIE APLIKACJI OKIENKOWEJ OBLICZAJĄCEJ SUMĘ DWÓCH LICZB W ŚRODOWISKU PROGRAMISTYCZNYM NetBeans Wykonał: Jacek Ventzke informatyka sem. VI 1. Uruchamiamy program NetBeans (tu wersja 6.8 ) 2. Tworzymy

Bardziej szczegółowo

Materiały oryginalne: ZAWWW-2st1.2-l11.tresc-1.0kolor.pdf. Materiały poprawione

Materiały oryginalne: ZAWWW-2st1.2-l11.tresc-1.0kolor.pdf. Materiały poprawione Materiały oryginalne: ZAWWW-2st1.2-l11.tresc-1.0kolor.pdf Materiały poprawione Rozwiązanie zadania w NetBeans IDE 7.4: Jarosław Ksybek, Adam Miazio Celem ćwiczenia jest przygotowanie prostej aplikacji

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 1 VHDL - Licznik 4-bitowy.

Ćwiczenie 1 VHDL - Licznik 4-bitowy. Ćwiczenie 1 VHDL - Licznik 4-bitowy. Zadaniem studenta jest zaprojektowanie w układzie CoolRunner2 układu, który dzieli częstotliwość zegara wejściowego generując sygnał taktowania licznika 4-bitowego,

Bardziej szczegółowo

Utworzenie aplikacji mobilnej Po uruchomieniu Visual Studio pokazuje się ekran powitalny. Po lewej stronie odnośniki do otworzenia lub stworzenia

Utworzenie aplikacji mobilnej Po uruchomieniu Visual Studio pokazuje się ekran powitalny. Po lewej stronie odnośniki do otworzenia lub stworzenia Utworzenie aplikacji mobilnej Po uruchomieniu Visual Studio pokazuje się ekran powitalny. Po lewej stronie odnośniki do otworzenia lub stworzenia nowego projektu (poniżej są utworzone projekty) Po kliknięciu

Bardziej szczegółowo

Wydział Elektryczny. Katedra Automatyki i Elektroniki. Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych z przedmiotu: PROGRAMOWALNE STRUKTURY LOGICZNE

Wydział Elektryczny. Katedra Automatyki i Elektroniki. Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych z przedmiotu: PROGRAMOWALNE STRUKTURY LOGICZNE Politechnika Białostocka Wydział Elektryczny Katedra Automatyki i Elektroniki Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych z przedmiotu: PROGRAMOWALNE STRUKTURY LOGICZNE ES1C420 300 Ćwiczenie Nr 2 KOMPILACJA

Bardziej szczegółowo

Technika cyfrowa. Laboratorium nr 7. Liczniki synchroniczne. Mirosław Łazoryszczak. Temat:

Technika cyfrowa. Laboratorium nr 7. Liczniki synchroniczne. Mirosław Łazoryszczak. Temat: Mirosław Łazoryszczak Technika cyfrowa Laboratorium nr 7 Temat: Liczniki synchroniczne Katedra Architektury Komputerów i Telekomunikacji Zakład Systemów i Sieci Komputerowych SPIS TREŚCI 1. Wymagania...3

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika programu. Ceremonia 3.1

Podręcznik użytkownika programu. Ceremonia 3.1 Podręcznik użytkownika programu Ceremonia 3.1 1 Spis treści O programie...3 Główne okno programu...4 Edytor pieśni...7 Okno ustawień programu...8 Edycja kategorii pieśni...9 Edytor schematów slajdów...10

Bardziej szczegółowo

Wydział Elektryczny. Katedra Automatyki i Elektroniki. Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych z przedmiotu: PROGRAMOWALNE STRUKTURY LOGICZNE

Wydział Elektryczny. Katedra Automatyki i Elektroniki. Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych z przedmiotu: PROGRAMOWALNE STRUKTURY LOGICZNE Politechnika Białostocka Wydział Elektryczny Katedra Automatyki i Elektroniki Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych z przedmiotu: PROGRAMOWALNE STRUKTURY LOGICZNE ES1C420 300 Ćwiczenie Nr 1 SYSTEM CAD

Bardziej szczegółowo

Projektowanie z użyciem softprocesora picoblaze w układach programowalnych firmy Xilinx

Projektowanie z użyciem softprocesora picoblaze w układach programowalnych firmy Xilinx Projektowanie z użyciem softprocesora picoblaze w układach programowalnych firmy Xilinx CEL ĆWICZENIA Celem ćwiczenia jest utrwalenie wiedzy dotyczącej budowy, działania i własności programowalnych układów

Bardziej szczegółowo

Akceleracja symulacji HES-AHDL. 1. Rozpoczęcie pracy aplikacja VNC viewer

Akceleracja symulacji HES-AHDL. 1. Rozpoczęcie pracy aplikacja VNC viewer Akceleracja symulacji HES-AHDL 1. Rozpoczęcie pracy aplikacja VNC viewer Rys. 1 Ultra VNCViewer Karta HES jest umieszczona w komputerze PC w pokoju 502 C-3 na serwerze VNC o adresie IP 149.156.121.112.

Bardziej szczegółowo

Projektowania Układów Elektronicznych CAD Laboratorium

Projektowania Układów Elektronicznych CAD Laboratorium Projektowania Układów Elektronicznych CAD Laboratorium ĆWICZENIE NR 3 Temat: Symulacja układów cyfrowych. Ćwiczenie demonstruje podstawowe zasady analizy układów cyfrowych przy wykorzystaniu programu PSpice.

Bardziej szczegółowo

Laboratorium Projektowania Systemów VLSI-ASIC Katedra Elektroniki Akademia Górniczo-Hutnicza

Laboratorium Projektowania Systemów VLSI-ASIC Katedra Elektroniki Akademia Górniczo-Hutnicza Laboratorium Projektowania Systemów VLSI-ASIC Katedra Elektroniki Akademia Górniczo-Hutnicza Projektowanie układów VLSI-ASIC za pomocą techniki komórek standardowych przy użyciu pakietu Cadence Programowanie,

Bardziej szczegółowo

Konfigurowanie sterownika CX1000 firmy Beckhoff wprowadzenie. 1. Konfiguracja pakietu TwinCAT do współpracy z sterownikiem CX1000

Konfigurowanie sterownika CX1000 firmy Beckhoff wprowadzenie. 1. Konfiguracja pakietu TwinCAT do współpracy z sterownikiem CX1000 Konfigurowanie sterownika CX1000 firmy Beckhoff wprowadzenie Stanowisko laboratoryjne ze sterownikiem CX1000 Sterownik CX1000 należy do grupy urządzeń określanych jako komputery wbudowane (Embedded-PC).

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE. QuIDE Quantum IDE PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE. QuIDE Quantum IDE PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE QuIDE Quantum IDE PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Joanna Patrzyk Bartłomiej Patrzyk Katarzyna Rycerz jpatrzyk@quide.eu bpatrzyk@quide.eu kzajac@agh.edu.pl

Bardziej szczegółowo

6.4. Efekty specjalne

6.4. Efekty specjalne 6.4. Efekty specjalne Rozdział ten będzie poświęcony efektom specjalnym, które również znalazły swoje zastosowanie w programie MS PowerPoint 2007. Pierwszym typem efektów jaki zostanie poddany naszej analizie

Bardziej szczegółowo

Konfigurowanie sterownika CX9000 firmy Beckhoff wprowadzenie

Konfigurowanie sterownika CX9000 firmy Beckhoff wprowadzenie Konfigurowanie sterownika CX9000 firmy Beckhoff wprowadzenie Stanowisko laboratoryjne ze sterownikiem CX9000 Sterownik CX9000 należy do grupy urządzeń określanych jako komputery wbudowane (Embedded-PC).

Bardziej szczegółowo

Instrukcja podstawowego uruchomienia sterownika PLC LSIS serii XGB XBC-DR20SU

Instrukcja podstawowego uruchomienia sterownika PLC LSIS serii XGB XBC-DR20SU Instrukcja podstawowego uruchomienia sterownika PLC LSIS serii XGB XBC-DR20SU Spis treści: 1. Instalacja oprogramowania XG5000 3 2. Tworzenie nowego projektu i ustawienia sterownika 7 3. Podłączenie sterownika

Bardziej szczegółowo

Galileo v10 pierwszy program

Galileo v10 pierwszy program Notatka Aplikacyjna NA 03011PL Galileo v10 Spis treści 1. Wstęp... 2 1.1. Wymagania programowe... 2 2. Podstawy... 3 2.1. Tworzenie nowego projektu... 3 2.2. Dodawanie pola tekstowego... 10 2.3. Przechodzenie

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do programowania w języku Visual Basic. Podstawowe instrukcje języka

Wprowadzenie do programowania w języku Visual Basic. Podstawowe instrukcje języka Wprowadzenie do programowania w języku Visual Basic. Podstawowe instrukcje języka 1. Kompilacja aplikacji konsolowych w środowisku programistycznym Microsoft Visual Basic. Odszukaj w menu startowym systemu

Bardziej szczegółowo

Pobieranie edytora CodeLite

Pobieranie edytora CodeLite Pobieranie edytora CodeLite Wejdź na stronę http://codelite.org/ a następnie przejść do ekranu pobierania (bez wykonywania dobrowolnej wpłaty). Kliknij na zakładkę Download a następnie No thanks, just

Bardziej szczegółowo

Projektowanie z użyciem procesora programowego Nios II

Projektowanie z użyciem procesora programowego Nios II Projektowanie z użyciem procesora programowego Nios II WSTĘP Celem ćwiczenia jest nauczenie projektowania układów cyfrowych z użyciem wbudowanych procesorów programowych typu Nios II dla układów FPGA firmy

Bardziej szczegółowo

Tworzenie nowego projektu w asemblerze dla mikroprocesora z rodziny 8051

Tworzenie nowego projektu w asemblerze dla mikroprocesora z rodziny 8051 Tworzenie nowego projektu w asemblerze dla mikroprocesora z rodziny 8051 Katedra Automatyki, Wydział EAIiE Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie Marcin Piątek Kraków 2008 1. Ważne uwagi i definicje Poniższy

Bardziej szczegółowo

5.2. Pierwsze kroki z bazami danych

5.2. Pierwsze kroki z bazami danych 5.2. Pierwsze kroki z bazami danych Uruchamianie programu Podobnie jak inne programy, OO Base uruchamiamy z Menu Start, poprzez zakładkę Wszystkie programy, gdzie znajduje się folder OpenOffice.org 2.2,

Bardziej szczegółowo

Programowanie Obiektowe GUI

Programowanie Obiektowe GUI Programowanie Obiektowe GUI Swing Celem ćwiczenia jest ilustracja wizualnego tworzenia graficznego interfejsu użytkownika opartego o bibliotekę Swing w środowisku NetBeans. Ponadto, ćwiczenie ma na celu

Bardziej szczegółowo

Wstęp 7 Rozdział 1. OpenOffice.ux.pl Writer środowisko pracy 9

Wstęp 7 Rozdział 1. OpenOffice.ux.pl Writer środowisko pracy 9 Wstęp 7 Rozdział 1. OpenOffice.ux.pl Writer środowisko pracy 9 Uruchamianie edytora OpenOffice.ux.pl Writer 9 Dostosowywanie środowiska pracy 11 Menu Widok 14 Ustawienia dokumentu 16 Rozdział 2. OpenOffice

Bardziej szczegółowo

Synchronizator plików (SSC) - dokumentacja

Synchronizator plików (SSC) - dokumentacja SZARP http://www.szarp.org Synchronizator plików (SSC) - dokumentacja Wersja pliku: $Id: ssc.sgml 4420 2007-09-18 11:19:02Z schylek$ > 1. Witamy w programie SSC Synchronizator plików (SZARP Sync Client,

Bardziej szczegółowo

Systemy baz danych Prowadzący: Adam Czyszczoń. Systemy baz danych. 1. Import bazy z MS Access do MS SQL Server 2012:

Systemy baz danych Prowadzący: Adam Czyszczoń. Systemy baz danych. 1. Import bazy z MS Access do MS SQL Server 2012: Systemy baz danych 16.04.2013 1. Plan: 10. Implementacja Bazy Danych - diagram fizyczny 11. Implementacja Bazy Danych - implementacja 2. Zadania: 1. Przygotować model fizyczny dla wybranego projektu bazy

Bardziej szczegółowo

1.Wstęp. 2.Generowanie systemu w EDK

1.Wstęp. 2.Generowanie systemu w EDK 1.Wstęp Celem niniejszego ćwiczenia jest zapoznanie z możliwościami debuggowania kodu na platformie MicroBlaze oraz zapoznanie ze środowiskiem wspomagającym prace programisty Xilinx Platform SDK (Eclipse).

Bardziej szczegółowo

Opis szybkiego uruchomienia programu APBSoft

Opis szybkiego uruchomienia programu APBSoft Opis szybkiego uruchomienia programu APBSoft www.telmatik.pl Program APBSoft należy instalować z otrzymanej płyty CD albo pobrać ze strony www.telmatik.pl. W drugim przypadku program dostarczany jest w

Bardziej szczegółowo

Rozdział ten zawiera informacje o sposobie konfiguracji i działania Modułu OPC.

Rozdział ten zawiera informacje o sposobie konfiguracji i działania Modułu OPC. 1 Moduł OPC Moduł OPC pozwala na komunikację z serwerami OPC pracującymi w oparciu o model DA (Data Access). Dzięki niemu można odczytać stan obiektów OPC (zmiennych zdefiniowanych w programie PLC), a

Bardziej szczegółowo

Zaawansowane aplikacje internetowe - laboratorium

Zaawansowane aplikacje internetowe - laboratorium Zaawansowane aplikacje internetowe - laboratorium Web Services (część 3). Do wykonania ćwiczeń potrzebne jest zintegrowane środowisko programistyczne Microsoft Visual Studio 2005. Ponadto wymagany jest

Bardziej szczegółowo

PORADNIK KORZYSTANIA Z SERWERA FTP ftp.architekturaibiznes.com.pl

PORADNIK KORZYSTANIA Z SERWERA FTP ftp.architekturaibiznes.com.pl PORADNIK KORZYSTANIA Z SERWERA FTP ftp.architekturaibiznes.com.pl Do połączenia z serwerem A&B w celu załadowania lub pobrania materiałów można wykorzystać dowolny program typu "klient FTP". Jeżeli nie

Bardziej szczegółowo

1. Przypisy, indeks i spisy.

1. Przypisy, indeks i spisy. 1. Przypisy, indeks i spisy. (Wstaw Odwołanie Przypis dolny - ) (Wstaw Odwołanie Indeks i spisy - ) Przypisy dolne i końcowe w drukowanych dokumentach umożliwiają umieszczanie w dokumencie objaśnień, komentarzy

Bardziej szczegółowo

Konfigurowanie sterownika CP6601 firmy Beckhoff wprowadzenie

Konfigurowanie sterownika CP6601 firmy Beckhoff wprowadzenie Konfigurowanie sterownika CP6601 firmy Beckhoff wprowadzenie Stanowisko laboratoryjne ze sterownikiem CP6601 Sterownik CP6601 należy do grupy urządzeń określanych jako komputery przemysłowe (Industrial

Bardziej szczegółowo

Korzystanie z edytora zasad grupy do zarządzania zasadami komputera lokalnego w systemie Windows XP

Korzystanie z edytora zasad grupy do zarządzania zasadami komputera lokalnego w systemie Windows XP Korzystanie z edytora zasad grupy do zarządzania zasadami komputera lokalnego w systemie Windows XP W tym opracowaniu opisano, jak korzystać z edytora zasad grupy do zmiany ustawień zasad lokalnych dla

Bardziej szczegółowo

TWORZENIE PROJEKTU W RIDE

TWORZENIE PROJEKTU W RIDE TWORZENIE PROJEKTU W RIDE Zintegrowane środowisko programistyczne RIDE7 firmy Raisonance umożliwia tworzenie, kompilację i debuggowanie kodu źródłowego na wiele różnych platform sprzętowych. Pakiet oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Instalacja programu:

Instalacja programu: Instrukcja programu Konwerter Lido Aktualizacja instrukcji : 2012/03/25 INSTALACJA PROGRAMU:... 1 OKNO PROGRAMU OPIS... 3 DODANIE MODUŁÓW KONWERSJI... 3 DODANIE LICENCJI... 5 DODANIE FIRMY... 7 DODAWANIE

Bardziej szczegółowo

VComNet Podręcznik użytkownika. VComNet. Podręcznik użytkownika Wstęp

VComNet Podręcznik użytkownika. VComNet. Podręcznik użytkownika Wstęp VComNet Podręcznik użytkownika Wstęp VComNet przeznaczony jest do wdrażania aplikacji komunikacyjnych uruchomionych na komputerze PC z systemem Windows z urządzeniami połączonymi poprzez RS485 (RS422/RS232)

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Konfigurator MLAN-1000

Instrukcja obsługi Konfigurator MLAN-1000 Instrukcja obsługi Konfigurator MLAN-1000 Strona 2 z 8 SPIS TREŚCI 1. Logowanie... 3 2. Diagnostyka... 4 3. Konfiguracja sterownika... 5 3.1 Konfiguracja sterownika aktualizacja oprogramowania... 5 4.

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja oprogramowania w systemach MS Windows dla kont z ograniczonymi uprawnieniami

Konfiguracja oprogramowania w systemach MS Windows dla kont z ograniczonymi uprawnieniami Konfiguracja oprogramowania w systemach MS Windows dla kont z ograniczonymi uprawnieniami Dotyczy programów opartych na bazie BDE: Menedżer Pojazdów PL+ Ewidencja Wyposażenia PL+ Spis treści: 1. Wstęp...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA MPCC

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA MPCC V1.0.0 (10.14.2015) 1 (7) INSTALACJA UWAGA: Produkt działa jako urządzenie nadrzędne Modbus. Dlatego w przypadku podłączania narzędzia do istniejącej sieci Modbus konieczne może okazać się odłączenie innego

Bardziej szczegółowo

Laboratorium Układów Programowalnych System projektowy WebPack ISE 8.2i

Laboratorium Układów Programowalnych System projektowy WebPack ISE 8.2i PŁYTKA TESTOWA Do praktycznego testowania realizowanych projektów laboratoryjnych przeznaczona jest płytka testowa. Na płytce znajdują się dwa układy programowalne CPLD: UC1 XC9536 PC44, UC2 XC95108 PC84.

Bardziej szczegółowo

Problemy techniczne SQL Server

Problemy techniczne SQL Server Problemy techniczne SQL Server Jak utworzyć i odtworzyć kopię zapasową za pomocą narzędzi serwera SQL? Tworzenie i odtwarzanie kopii zapasowych baz danych programów Kadry Optivum, Płace Optivum, MOL Optivum,

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY DEDYKOWANE W UKŁADACH PROGRAMOWALNYCH

SYSTEMY DEDYKOWANE W UKŁADACH PROGRAMOWALNYCH Akademia Górniczo Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Wydział IEiT Katedra Elektroniki SYSTEMY DEDYKOWANE W UKŁADACH PROGRAMOWALNYCH Ćwiczenie 2 Współpraca Zynq Processing System z peryferiami

Bardziej szczegółowo

ERGODESIGN - Podręcznik użytkownika. Wersja 1.0 Warszawa 2010

ERGODESIGN - Podręcznik użytkownika. Wersja 1.0 Warszawa 2010 ERGODESIGN - Podręcznik użytkownika Wersja 1.0 Warszawa 2010 Spis treści Wstęp...3 Organizacja menu nawigacja...3 Górne menu nawigacyjne...3 Lewe menu robocze...4 Przestrzeń robocza...5 Stopka...5 Obsługa

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONA INSTRUKCJA INSTALACJI MODEMU I POŁĄCZENIA Z INTERNETEM NA WINDOWS 7 DLA AnyDATA ADU-510L

SKRÓCONA INSTRUKCJA INSTALACJI MODEMU I POŁĄCZENIA Z INTERNETEM NA WINDOWS 7 DLA AnyDATA ADU-510L SKRÓCONA INSTRUKCJA INSTALACJI MODEMU I POŁĄCZENIA Z INTERNETEM NA WINDOWS 7 DLA AnyDATA ADU-510L Przed rozpoczęciem instalacji przygotuj wszystkie niezbędne elementy wymagane do poprawnej instalacji.

Bardziej szczegółowo

Warsztaty AVR. Instalacja i konfiguracja środowiska Eclipse dla mikrokontrolerów AVR. Dariusz Wika

Warsztaty AVR. Instalacja i konfiguracja środowiska Eclipse dla mikrokontrolerów AVR. Dariusz Wika Warsztaty AVR Instalacja i konfiguracja środowiska Eclipse dla mikrokontrolerów AVR Dariusz Wika 1.Krótki wstęp: Eclipse to rozbudowane środowisko programistyczne, które dzięki możliwości instalowania

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja pakietu CrossStudio for MSP430 2.0.

Konfiguracja pakietu CrossStudio for MSP430 2.0. Konfiguracja pakietu CrossStudio for MSP430 2.0. 1. Przed rozpoczęciem pracy przeczytaj całego manuala. 2. Gratulujemy wyboru modułu MMmsp430x1xxx. W celu rozpoczęcia pracy należy pobrać 30-dniową wersję

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi modemu ED77 pod systemem operacyjnym Windows 98 SE (wydanie drugie)

Instrukcja instalacji i obsługi modemu ED77 pod systemem operacyjnym Windows 98 SE (wydanie drugie) Instrukcja instalacji i obsługi modemu ED77 pod systemem operacyjnym Windows 98 SE (wydanie drugie) UWAGA Podstawowym wymaganiem dla uruchomienia modemu ED77 jest komputer klasy PC z portem USB 1.1 Instalacja

Bardziej szczegółowo

Kadry Optivum, Płace Optivum

Kadry Optivum, Płace Optivum Kadry Optivum, Płace Optivum Jak seryjnie przygotować wykazy absencji pracowników? W celu przygotowania pism zawierających wykazy nieobecności pracowników skorzystamy z mechanizmu Nowe wydruki seryjne.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji systemu. CardioScan 10, 11 i 12

Instrukcja instalacji systemu. CardioScan 10, 11 i 12 Instrukcja instalacji systemu CardioScan 10, 11 i 12 w wersji 76a/77a (pliki pobrane ze strony: http://www.oxford.com.pl/pobieranie/) Grudzień 2014 Strona 2 Instrukcja instalacji systemu CardioScan 10,

Bardziej szczegółowo

dokumentacja Edytor Bazy Zmiennych Edytor Bazy Zmiennych Podręcznik użytkownika

dokumentacja Edytor Bazy Zmiennych Edytor Bazy Zmiennych Podręcznik użytkownika asix 4 Edytor Bazy Zmiennych Podręcznik użytkownika asix 4 dokumentacja Edytor Bazy Zmiennych ASKOM i asix to zastrzeżone znaki firmy ASKOM Sp. z o. o., Gliwice. Inne występujące w tekście znaki firmowe

Bardziej szczegółowo

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego 2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego produktu. 23 czerwca 2014 Spis treści 3 Spis treści...5

Bardziej szczegółowo

5. Kliknij teraz na ten prostokąt. Powinieneś w jego miejsce otrzymać napis. Jednocześnie została wywołana kolejna pozycja menu.

5. Kliknij teraz na ten prostokąt. Powinieneś w jego miejsce otrzymać napis. Jednocześnie została wywołana kolejna pozycja menu. Dziś zastosujemy w naszym projekcie komponent MainMenu (menu główne). Ten element należy do grupy komponentów niewidocznych i daje możliwość skonstruowania rozwijanego menu i dostosowania go do potrzeb

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wprowadzania graficznych harmonogramów pracy w SZOI Wg stanu na 21.06.2010 r.

Instrukcja wprowadzania graficznych harmonogramów pracy w SZOI Wg stanu na 21.06.2010 r. Instrukcja wprowadzania graficznych harmonogramów pracy w SZOI Wg stanu na 21.06.2010 r. W systemie SZOI została wprowadzona nowa funkcjonalność umożliwiająca tworzenie graficznych harmonogramów pracy.

Bardziej szczegółowo

Arkusz Optivum. Jak eksportować do SIO dane z Arkusza Optivum?

Arkusz Optivum. Jak eksportować do SIO dane z Arkusza Optivum? Arkusz Optivum Jak eksportować do SIO dane z Arkusza Optivum? W celu eksportowania danych z Arkusza Optivum do SIO należy wykonać następujące czynności: 1. W programie Arkusz Optivum zaktualizować arkusz

Bardziej szczegółowo

Notepad++ / PuTTY. Interaktywne środowisko programowania w języku ForthLogic. www.plcmax.pl. Wersja dokumentu P.1. Wersja dokumentu NP1.

Notepad++ / PuTTY. Interaktywne środowisko programowania w języku ForthLogic. www.plcmax.pl. Wersja dokumentu P.1. Wersja dokumentu NP1. F&F Filipowski sp.j. ul. Konstantynowska 79/81 95-200 Pabianice tel/fax 42-2152383, 2270971 e-mail: Hfif@fif.com.pl www.fif.com.pl Notepad++ / PuTTY Interaktywne środowisko programowania w języku ForthLogic

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja oprogramowania w systemach MS Windows dla kont z ograniczonymi uprawnieniami

Konfiguracja oprogramowania w systemach MS Windows dla kont z ograniczonymi uprawnieniami Konfiguracja oprogramowania w systemach MS Windows dla kont z ograniczonymi uprawnieniami Dotyczy programów opartych na bazie Firebird: System Obsługi Zleceń PL+ Grafik Urlopowy PL+ Zarządzanie Szkoleniami

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU INSTAR 1.0

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU INSTAR 1.0 INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU INSTAR 1.0 ver. 30.01.2014 Spis treści I. Wstęp... 2 II. Transmisja danych... 3 III. Aktualizacja oprogramowania... 4 IV. Ustawienia parametrów... 4 V. Konfiguracja modemu radiowego....

Bardziej szczegółowo

Korzystanie z aplikacji P-touch Transfer Manager

Korzystanie z aplikacji P-touch Transfer Manager Korzystanie z aplikacji P-touch Transfer Manager Wersja 0 POL Wprowadzenie Ważna uwaga Treść niniejszego dokumentu i dane techniczne produktu mogą ulegać zmianom bez powiadomienia. Firma Brother zastrzega

Bardziej szczegółowo

1. Wprowadzenie. 1.1 Uruchamianie AutoCAD-a 14. 1.2 Ustawienia wprowadzające. Auto CAD 14 1-1. Aby uruchomić AutoCada 14 kliknij ikonę

1. Wprowadzenie. 1.1 Uruchamianie AutoCAD-a 14. 1.2 Ustawienia wprowadzające. Auto CAD 14 1-1. Aby uruchomić AutoCada 14 kliknij ikonę Auto CAD 14 1-1 1. Wprowadzenie. 1.1 Uruchamianie AutoCAD-a 14 Aby uruchomić AutoCada 14 kliknij ikonę AutoCAD-a 14 można uruchomić również z menu Start Start Programy Autodesk Mechanical 3 AutoCAD R14

Bardziej szczegółowo

ApSIC Xbench: Szybki start wydanie 1 2008-2015 Mariusz Stępień http://mariuszstepien.net/ http://www.facebook.com/mariuszstepien.

ApSIC Xbench: Szybki start wydanie 1 2008-2015 Mariusz Stępień http://mariuszstepien.net/ http://www.facebook.com/mariuszstepien. ApSIC Xbench jest darmowym i niezwykle przydatnym programem w pracy tłumacza pisemnego korzystającego z narzędzi CAT. Otóż pozwala on przeszukiwać posiadane pamięci tłumaczeniowe (TM) można szukać pojedynczych

Bardziej szczegółowo

Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint

Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint Program PowerPoint dostarczany jest w pakiecie Office i daje nam możliwość stworzenia prezentacji oraz uatrakcyjnienia materiału, który chcemy przedstawić. Prezentacje

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONA INSTRUKCJA INSTALACJI MODEMU I KONFIGURACJA POŁĄCZENIA Z INTERNETEM NA WINDOWS 8 DLA AnyDATA ADU-510L

SKRÓCONA INSTRUKCJA INSTALACJI MODEMU I KONFIGURACJA POŁĄCZENIA Z INTERNETEM NA WINDOWS 8 DLA AnyDATA ADU-510L SKRÓCONA INSTRUKCJA INSTALACJI MODEMU I KONFIGURACJA POŁĄCZENIA Z INTERNETEM NA WINDOWS 8 DLA AnyDATA ADU-510L Przed rozpoczęciem instalacji przygotuj wszystkie niezbędne elementy wymagane do poprawnej

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja programu. Zoz. Uzupełnianie kodów terytorialnych w danych osobowych związanych z deklaracjami POZ. Wersja

Dokumentacja programu. Zoz. Uzupełnianie kodów terytorialnych w danych osobowych związanych z deklaracjami POZ. Wersja Dokumentacja programu Zoz Uzupełnianie kodów terytorialnych w danych osobowych związanych z deklaracjami POZ Wersja 1.40.0.0 Zielona Góra 2012-02-29 Wstęp Nowelizacja Rozporządzenia Ministra Zdrowia z

Bardziej szczegółowo

BACKUP BAZ DANYCH FIREBIRD

BACKUP BAZ DANYCH FIREBIRD BACKUP BAZ DANYCH FIREBIRD SPIS TREŚCI Informacje ogólne... 2 Tworzenie projektu... 2 Krok 1: Informacje podstawowe... 2 Krok 2: Dane... 3 Backup bazy umieszczonej na serwerze... 3 Bezpośredni backup pliku

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji BMW INPA do interfejsu BMW USB VIAKEN

Instrukcja instalacji BMW INPA do interfejsu BMW USB VIAKEN Instrukcja instalacji BMW INPA do interfejsu BMW USB VIAKEN 1.Zmienna środowiskowa Instalacje rozpoczynamy od zmiany ścieżki we właściwościach mój komputer w zakładce zaawansowane, zmienne środowiskowe

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM ELEKTRONIKA Projektowanie koderów, transkoderów i dekoderów w języku VHDL

LABORATORIUM ELEKTRONIKA Projektowanie koderów, transkoderów i dekoderów w języku VHDL LABORATORIUM ELEKTRONIKA Projektowanie koderów, transkoderów i dekoderów w języku VHDL 1. Cel ćwiczenia W ćwiczeniu student projektuje i implementuje w strukturze układu FPGA (Field Programmable Gate Array)

Bardziej szczegółowo

Ukªady Kombinacyjne - cz ± I

Ukªady Kombinacyjne - cz ± I Ukªady Kombinacyjne - cz ± I Sebastian Kurczyk sebastian.kurczyk@polsl.pl Piotr Krauze piotr.krauze@polsl.pl 13 kwietnia 2013 Streszczenie Celem niniejszego laboratorium jest zapoznanie studentów z metodami

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika Obieg dokumentów

Podręcznik użytkownika Obieg dokumentów Podręcznik użytkownika Obieg dokumentów Opracowany na potrzeby wdrożenia dla Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu W ramach realizacji projektu: Uczelnia jutra wdrożenie

Bardziej szczegółowo

Aplikacja projektu Program wycinki drzew i krzewów dla RZGW we Wrocławiu

Aplikacja projektu Program wycinki drzew i krzewów dla RZGW we Wrocławiu Aplikacja projektu Program wycinki drzew i krzewów dla RZGW we Wrocławiu Instrukcja obsługi Aplikacja wizualizuje obszar projektu tj. Dorzecze Środkowej Odry będące w administracji Regionalnego Zarządu

Bardziej szczegółowo

Kostki OLAP i język MDX

Kostki OLAP i język MDX Kostki OLAP i język MDX 24 kwietnia 2015 r. Opis pliku z zadaniami Wszystkie zadania na zajęciach będą przekazywane w postaci plików PDF sformatowanych jak ten. Będą się na nie składały różne rodzaje zadań,

Bardziej szczegółowo

Edytor tekstu OpenOffice Writer Podstawy

Edytor tekstu OpenOffice Writer Podstawy Edytor tekstu OpenOffice Writer Podstawy OpenOffice to darmowy zaawansowany pakiet biurowy, w skład którego wchodzą następujące programy: edytor tekstu Writer, arkusz kalkulacyjny Calc, program do tworzenia

Bardziej szczegółowo

Automatyzacja i robotyzacja procesów technologicznych

Automatyzacja i robotyzacja procesów technologicznych Automatyzacja i robotyzacja procesów technologicznych Obsługa grawerki Laser 500 i programu LaserCut 5.3 Dominik Rzepka, dominik.rzepka@agh.edu.pl Celem projektu jest wykonanie grawerunku na pleksi oraz

Bardziej szczegółowo

Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych Uniwersytet Zielonogórski SYSTEMY SCADA

Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych Uniwersytet Zielonogórski SYSTEMY SCADA Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych Uniwersytet Zielonogórski SYSTEMY SCADA Laboratorium nr 8 PODSTAWY OBSŁUGI PROGRAMU WONDERWARE INTOUCH 10.1 Opracował: mgr inż. Marcel Luzar Cel: Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Program APEK Użytkownik Instrukcja użytkownika

Program APEK Użytkownik Instrukcja użytkownika Program APEK Użytkownik Instrukcja użytkownika http://www.apek.pl e-mail. Biuro@apek.pl tel. 022 6447970 Systemy monitorowania programem APEK Użytkownik. 1.1 Wiadomości wstępne: Podgląd danych i ustawianie.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA EDYCJI PROFILU OSOBOWEGO W SERWISIE WWW.UMCS.PL

INSTRUKCJA EDYCJI PROFILU OSOBOWEGO W SERWISIE WWW.UMCS.PL INSTRUKCJA EDYCJI PROFILU OSOBOWEGO W SERWISIE WWW.UMCS.PL Lublin, 16 stycznia 2014 r. 1. Logowanie do systemu Aby rozpocząć edycję profilu osobowego wejdź na stronę główną www.umcs.pl w zakładkę Jednostki

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONA INSTRUKCJA INSTALACJI MODEMU I KONFIGURACJA POŁĄCZENIA Z INTERNETEM NA WINDOWS 8 DLA AnyDATA ADU-520L

SKRÓCONA INSTRUKCJA INSTALACJI MODEMU I KONFIGURACJA POŁĄCZENIA Z INTERNETEM NA WINDOWS 8 DLA AnyDATA ADU-520L SKRÓCONA INSTRUKCJA INSTALACJI MODEMU I KONFIGURACJA POŁĄCZENIA Z INTERNETEM NA WINDOWS 8 DLA AnyDATA ADU-520L Przed rozpoczęciem instalacji przygotuj wszystkie niezbędne elementy wymagane do poprawnej

Bardziej szczegółowo

Rozdział 2. Konfiguracja środowiska pracy uŝytkownika

Rozdział 2. Konfiguracja środowiska pracy uŝytkownika Rozdział 2. Konfiguracja środowiska pracy uŝytkownika Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale pozwolą na dostosowanie pulpitu i menu Start do indywidualnych potrzeb uŝytkownika. Środowisko graficzne systemu

Bardziej szczegółowo

Currenda EPO Instrukcja Konfiguracji. Wersja dokumentu: 1.3

Currenda EPO Instrukcja Konfiguracji. Wersja dokumentu: 1.3 Currenda EPO Instrukcja Konfiguracji Wersja dokumentu: 1.3 Currenda EPO Instrukcja Konfiguracji - wersja dokumentu 1.3-19.08.2014 Spis treści 1 Wstęp... 4 1.1 Cel dokumentu... 4 1.2 Powiązane dokumenty...

Bardziej szczegółowo

1. Import danych krok po kroku

1. Import danych krok po kroku Dokumentacja: Import dokumentów przychodowych oraz kosztowych do systemu Rewizor firmy INSERT. Wstęp Jedną z metod importu danych do systemu Rewizor jest import rejestru VAT z wykorzystaniem pliku tekstowego.

Bardziej szczegółowo

PROTOTYPOWANIE UKŁADÓW ELEKTRONICZNYCH Programowalne układy logiczne FPGA Maciej Rosół, Katedra Automatyki AGH, e-mail: mr@ia.agh.edu.

PROTOTYPOWANIE UKŁADÓW ELEKTRONICZNYCH Programowalne układy logiczne FPGA Maciej Rosół, Katedra Automatyki AGH, e-mail: mr@ia.agh.edu. DATA: Ćwiczenie nr 4 PROTOTYPOWANIE UKŁADÓW ELEKTRONICZNYCH Programowalne układy logiczne FPGA Maciej Rosół, Katedra Automatyki AGH, e-mail: mr@ia.agh.edu.pl 1. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest zapoznanie

Bardziej szczegółowo

Temat: Kopiowanie katalogów (folderów) i plików pomiędzy oknami

Temat: Kopiowanie katalogów (folderów) i plików pomiędzy oknami Temat: Kopiowanie katalogów (folderów) i plików pomiędzy oknami Jeśli chcemy skopiować dany plik lub katalog należy kliknąć na ikonę Mój komputer (2 razy), a następnie zaznaczony obiekt np. z dysku C:\

Bardziej szczegółowo

VinCent Administrator

VinCent Administrator VinCent Administrator Moduł Zarządzania podatnikami Krótka instrukcja obsługi ver. 1.01 Zielona Góra, grudzień 2005 1. Przeznaczenie programu Program VinCent Administrator przeznaczony jest dla administratorów

Bardziej szczegółowo

OPTIMA PC v2.2.1. Program konfiguracyjny dla cyfrowych paneli domofonowy serii OPTIMA 255 2011 ELFON. Instrukcja obsługi. Rev 1

OPTIMA PC v2.2.1. Program konfiguracyjny dla cyfrowych paneli domofonowy serii OPTIMA 255 2011 ELFON. Instrukcja obsługi. Rev 1 OPTIMA PC v2.2.1 Program konfiguracyjny dla cyfrowych paneli domofonowy serii OPTIMA 255 Instrukcja obsługi Rev 1 2011 ELFON Wprowadzenie OPTIMA PC jest programem, który w wygodny sposób umożliwia konfigurację

Bardziej szczegółowo

Programowanie obiektowe

Programowanie obiektowe Laboratorium z przedmiotu Programowanie obiektowe - zestaw 07 Cel zajęć. Celem zajęć jest zapoznanie z praktycznymi aspektami tworzenia aplikacji okienkowych w C#. Wprowadzenie teoretyczne. Rozważana w

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji aplikacji Comarch Smart Card ToolBox

Instrukcja instalacji aplikacji Comarch Smart Card ToolBox Instrukcja instalacji aplikacji Comarch Smart Card ToolBox dla urządzeń kryptograficznych Bankowość Internetowa R-Online Biznes Spis treści: 1. Wstęp...2 2. Instalacja Comarch Smart Card ToolBox w systemie

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Moduł kliencki Kodak Asset Management Software Stan i ustawienia zasobów... 1 Menu Stan zasobów... 2 Menu Ustawienia zasobów... 3 Obsługa alertów... 7 Komunikaty zarządzania zasobami...

Bardziej szczegółowo

Bazy danych Karta pracy 1

Bazy danych Karta pracy 1 Bazy danych Karta pracy 1 Bazy danych Karta pracy 1 1. Utwórz katalog Bazy danych służący do przechowywania wszelkich danych dotyczących kursu. 2. W katalogu Bazy danych stwórz podkatalog BD1 służący jako

Bardziej szczegółowo

Minimalna wspierana wersja systemu Android to 2.3.3 zalecana 4.0. Ta dokumentacja została wykonana na telefonie HUAWEI ASCEND P7 z Android 4.

Minimalna wspierana wersja systemu Android to 2.3.3 zalecana 4.0. Ta dokumentacja została wykonana na telefonie HUAWEI ASCEND P7 z Android 4. Dokumentacja dla Scandroid. Minimalna wspierana wersja systemu Android to 2.3.3 zalecana 4.0. Ta dokumentacja została wykonana na telefonie HUAWEI ASCEND P7 z Android 4. Scandroid to aplikacja przeznaczona

Bardziej szczegółowo

Dlaczego stosujemy edytory tekstu?

Dlaczego stosujemy edytory tekstu? Edytor tekstu Edytor tekstu program komputerowy służący do tworzenia, edycji i formatowania dokumentów tekstowych za pomocą komputera. Dlaczego stosujemy edytory tekstu? możemy poprawiać tekst możemy uzupełniać

Bardziej szczegółowo

Podstawy programowania. Ćwiczenie. Pojęcia bazowe. Języki programowania. Środowisko programowania Visual Studio

Podstawy programowania. Ćwiczenie. Pojęcia bazowe. Języki programowania. Środowisko programowania Visual Studio Podstawy programowania Ćwiczenie Pojęcia bazowe. Języki programowania. Środowisko programowania Visual Studio Tematy ćwiczenia algorytm, opis języka programowania praca ze środowiskiem, formularz, obiekty

Bardziej szczegółowo

5.4. Tworzymy formularze

5.4. Tworzymy formularze 5.4. Tworzymy formularze Zastosowanie formularzy Formularz to obiekt bazy danych, który daje możliwość tworzenia i modyfikacji danych w tabeli lub kwerendzie. Jego wielką zaletą jest umiejętność zautomatyzowania

Bardziej szczegółowo

Projekt procesora NIOSII w strukturze programowalnego układu logicznego CYCLONEII EP2C35F672C6 podłączenie i obsługa wyświetlacza LCD.

Projekt procesora NIOSII w strukturze programowalnego układu logicznego CYCLONEII EP2C35F672C6 podłączenie i obsługa wyświetlacza LCD. LAB. 2 Projekt procesora NIOSII w strukturze programowalnego układu logicznego CYCLONEII EP2C35F672C6 podłączenie i obsługa wyświetlacza LCD. Laboratorium Mikroprocesorowych Układów Sterowania instrukcja

Bardziej szczegółowo