Technika cyfrowa. Laboratorium nr 7. Liczniki synchroniczne. Mirosław Łazoryszczak. Temat:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Technika cyfrowa. Laboratorium nr 7. Liczniki synchroniczne. Mirosław Łazoryszczak. Temat:"

Transkrypt

1 Mirosław Łazoryszczak Technika cyfrowa Laboratorium nr 7 Temat: Liczniki synchroniczne Katedra Architektury Komputerów i Telekomunikacji Zakład Systemów i Sieci Komputerowych

2 SPIS TREŚCI 1. Wymagania Przebieg ćwiczenia Przykład projektowy Weryfikacja projektu w środowisku Xilinx ISE Zadania Podsumowanie Literatura...14

3 1. WYMAGANIA Wykonanie niniejszego ćwiczenia wymaga od studenta posiadania wiedzy i umiejętności z zakresu: zasad działania oraz sposobów formalnego opisu przerzutników synchronicznych typu D i JK ze szczególnym uwzględnieniem tablicy wzbudzeń, własności i zastosowań automatów Moore a oraz Mealy ego do opisu układów sekwencyjnych, zasad działania i sposobu projektowania liczników synchronicznych zliczających w założonym zakresie liczenia, w różnych kierunkach (w przód, w tył, rewersyjnie) z wykorzystaniem różnych sposobów kodów i różnych przerzutników, podstaw posługiwania się narzędziem Xilinx ISE, a w szczególności tworzenia projektu opartego na schemacie, wykonania operacji implementacji, przeprowadzenia symulacji opartej na jednostce testowej (ang. test bench) implementowanej w języku VHDL. 2. PRZEBIEG ĆWICZENIA Projektowanie liczników synchronicznych jest zagadnieniem bardzo obszernym i jako takie jest szeroko omawiane w dostępnej literaturze. Niniejsze ćwiczenie ma na celu jedynie wstępne przedstawienie zasady działania, struktur oraz elementów projektowania różnorodnych liczników synchronicznych. W ramach wstępu do praktycznych ćwiczeń zaprezentowany zostanie przykład projektowy wybranego licznika synchronicznego. Liczniki synchroniczne stanowią pewien podzbiór synchronicznych układów sekwencyjnych. Jednak w stosunku do ogólnych metod projektowania układów sekwencyjnych projektowanie liczników charakteryzuje się szeregiem uproszczeń. Licznik, o którym mowa w przykładzie jest układem, który nie posiada wejścia. W tym sensie stanowi więc układ autonomiczny. W omawianym przypadku redukcji ulega także funkcja wyjścia, bowiem wyjściem układu jest wektor stanów wewnętrznych, reprezentujący kolejne wartości zliczanych impulsów zegarowych. Z punktu widzenia teorii automatów, wejście zegarowe nie może być traktowane jako wejście układu. W znaczeniu praktycznym sygnał zegarowy jest właśnie tym wejściem, którego zmiany będą rejestrowane przez układ licznika PRZYKŁAD PROJEKTOWY Zadanie Zaprojektuj synchroniczny licznik binarny trzybitowy (modulo 8) oparty na przerzutnikach typu JK zliczający wstecz. Ze względu na brak wejść, opis za pomocą grafu nie jest zbyt przydatny i dlatego też zastosowany zostanie opis w postaci tabeli stanów. W przypadku licznika nie występuje także proces kodowania stanów, a w konkretnym omawianym przykładzie nie będą realizowane także funkcje wyjścia. W celu wypełnienia tablic Karnaugh konieczne będzie posłużenie się tablicą wzbudzeń przerzutnika JK, znaną np. z wykonanych wcześniej ćwiczeń laboratoryjnych. Wszystkie założenia projektowe zawarte są w treści zadania. Licznik binarny trzybitowy determinuje konieczność użycia trzech przerzutników, których rodzaj jest również określony w treści zadania. W procesie projektowym znany jest także arbitralnie przyjęty model ogólnej struktury układu przedstawiony na rys. 1, w którym zespół przerzutników taktowany jest wspólnym sygnałem zegarowym. Na wyjścia licznika składają się wyjścia poszczególnych przerzutników. Projektowanie licznika w praktyce sprowadza się zatem do wyznaczenia zbioru funkcji logicznych nazywanych funkcjami przejść i. Strona 3 z 14

4 Rys. 1. Ogólna struktura układu licznika synchronicznego opartego na przerzutnikach JK W szczególnym przypadku funkcje dla poszczególnych wejść kolejnych przerzutników mogą być funkcjami tożsamościowymi lub stałymi, co oznacza np. dołączenie wybranego wyjścia przerzutnika (w postaci prostej lub zanegowanej) lub logicznego 0, lub 1 do wejścia J lub K innego przerzutnika. Projektowanie licznika o parametrach określonych w zadaniu należy rozpocząć od skonstruowania tablicy przejść. Tabela 1: Tablica przejść ilustrująca działanie licznika Q n Q n+1 q 2 q W kolumnie Q n podano stan bieżący układu, na który to stan składają się wyjścia poszczególnych przerzutników, zaś kolumna Q n+1 zawiera stan następny układu, który jest konsekwencją pojawienia się impulsu taktującego na wejściu zegarowym układu. Licznik zliczający wstecz działa w ten sposób, że jeśli na jego wyjściach pojawia się kombinacja binarna odpowiadająca liczbie n, to w kolejnym takcie zegara na wyjściu powinna pojawić się liczba n-1. Licznik powinien działać bez zatrzymania, czyli po osiągnięciu wartości minimalnej powinien rozpocząć zliczanie od wartości maksymalnej w dół. Przy czym należy zauważyć, że powyższą tablicę przejść trzeba czytać wierszami, obserwując zmiany stanu z bieżącego na następny. Wobec jeśli na wyjściu licznika w stanie bieżącym występuje kombinacja 000, to w stanie następnym powinna się pojawić kombinacja 111. W kolejnym kroku wykorzystana zostanie tablica wzbudzeń przerzutnika JK (tablica 2). Dzięki niej możliwe będzie określenie wartości logicznych koniecznych do dostarczenia na wejścia J oraz K poszczególnych przerzutników tak, aby uzyskać wymaganą zmianę stanów ich wyjść zgodnie z tablicą przejść licznika. Strona 4 z 14

5 Następny etap projektowania licznika polega na wyznaczeniu funkcji przejść. W omawianym przykładzie należy wyznaczyć po jednej funkcji na każde wejście wszystkich przerzutników. Trzy bity licznika wymagają trzech przerzutników, z których każdy posiada dwa wejścia (J, K). Łacznie potrzebne będzie wyznaczenie sześciu funkcji przejść za pomocą sześciu tablic Karnaugh. Tabela 2: Tablica wzbudzeń przerzutnika JK Q n Q n+1 J K X X 1 0 X X 0 Sposób wyznaczania wartości dla poszczególnych funkcji przejść podano na rys. 2. Przedstawiono tam schemat wraz z objaśnieniami wypełniania dwóch tablic Karnaugh jednocześnie dla przerzutnika nr 3. Strzałkami zaznaczono mechanizm wypełniania pierwszej kratki obu tablic Karnaugh dla argumentów =0, q 2 =0, =0. Pozostałe pola wypełniane są w sposób analogiczny, tzn. po przejściu do kolejnego wiersza należy sprawdzić zmianę wartości dla kolumn odpowiednio oraz. Po wypełnieniu tablic dla wejść J i K przerzutnika Q3 procedura ulega powtórzeniu, przy czym obserwuje się zmienność wartości dla kolumn q 2 oraz q 2, a następnie q 1 oraz q 1. J 3 Q n Q n+1 q 2 q K 3 Q n Q n+1 J K X X 1 0 X X X X X X 0 X X X X Rys. 2. Schemat wyznaczania wartości funkcji przejść Po utworzeniu zestawu tablic Karnaugh dokonujemy minimalizacji wszystkich funkcji logicznych. W poniższym zestawie tablic (Tabele od 3 do 5) pod odpowiednimi tablicami zamieszczono wyznaczone funkcje przejść. Funkcje te następnie należy zaimplementować wewnątrz odpowiednich bloków funkcji logicznych z rysunku 1. Strona 5 z 14

6 Tabela 3: Tablice Karnaugh dla funkcji oraz J 3 K X X X X J 3 = q2 q1 0 X X X X K 3 = q2 q1 Tabela 4: Tablice Karnaugh dla funkcji oraz J 2 K X X X X J 2 = q 1 0 X X X X 0 1 K 2 = q 1 Tabela 5: Tablice Karnaugh dla funkcji oraz J 1 K X X X X 1 J 1 = 1 0 X 1 1 X 1 X 1 1 X K 1 = 1 Po wyznaczeniu wszystkich funkcji przejść możliwe jest skonstruowanie licznika wg znanej struktury. Dzięki relatywnie nieskomplikowanym funkcjom logicznym układ licznika trzybitowego liczącego wstecz przyjmie postać jak na rys. 3 Rys. 3. Schemat zaprojektowanego licznika binarnego trzybitowego (modulo 8) zliczającego wstecz Układ ten może zostać następnie wprowadzony do środowiska projektowego Xilinx ISE w postaci schematu oraz sprawdzony pod względem funkcjonalnym w sposób analogiczny do poprzednich zajęć laboratoryjnych. Strona 6 z 14

7 2.2. WERYFIKACJA PROJEKTU W ŚRODOWISKU XILINX ISE UWAGA: Przed rozpoczęciem pracy z komputerem należy bezwzględnie wykonać proces mapowania dysku sieciowego zgodnie z dodatkową instrukcją znajdującą się na stanowisku laboratoryjnym. 1. Uruchom skrót Xilinx ISE Design Suite. znajdujący się na pulpicie. Jeśli brak odpowiedniego skrótu, uruchom Start Programy Xilinx ISE Design Suite 13.2 ISE Design Tools Project Navigator. Jeśli po uruchomieniu środowiska automatycznie otwarty zostanie projekt, zamknij go za pomocą opcji menu FIle Close Project. 2. Utwórz nowy projekt za pomocą opcji File New Project. W oknie dialogowym wpisz nazwę projektu, zwracając uwagę na lokalizację nowego projektu na zmapowanym dysku sieciowym użytkownika oraz wybierz Schematic jako typ źródła najwyższego poziomu (Toplevel source type) Rys. 4. Okno kreatora nowego projektu 3. W kolejnym oknie dialogowym ustaw opcje zgodnie z rys. 5. Zwróć uwagę, aby ustawić opcje dotyczące platformy sprzętowej w celu uniknięcia ew. komplikacji w późniejszej fazie projektu. Strona 7 z 14

8 Rys. 5. Okno ustawień projektu 4. Następnie zostanie wyświetlone okno podsumowania kreatora projektu (rys. 6). Zatwierdź je przyciskiem Finish. Rys. 6. Okno podsumowania kreatora projektu Strona 8 z 14

9 5. W oknie Design kliknij prawym klawiszem myszy na pozycji oznaczającej platformę sprzętową (xc2c256) i wybierz opcję New Source... (rys. 7) Rys. 7. Operacja dodawania nowego źródła do projektu 6. W oknie z rys. 8 określ typ źródła jako Schematic, nadaj mu dowolną nazwę i wciśnij przycisk Next, a następnie zatwierdź okno podsumowania pliku źródłowego za pomocą przycisku Finish. Rys. 8. Utworzenie nowego źródła w postaci schematu 7. Utwórz schemat korzystając z elementów FJKC (przerzutnik JK) oraz odpowiednich bramek, korzystając z panelu Symbols (rys. 9). Strona 9 z 14

10 Rys. 9. Panel Symbols 8. Następnie połącz elementy umieszczone na schemacie korzystając z narzędzia Add Wire oraz dodaj porty We/Wy przy pomocy Add I/O Marker i zmień nazwy portów klikając prawym klawiszem myszy na wybranym porcie i wybierając z menu podręcznego opcję Rename Port (rys. 10) Rys. 10. Przybornik narzędziowy w oknie schematu 9. Przykładowy widok ukończonego schematu przedstawiono na rys. 11 Strona 10 z 14

11 Rys. 11. Schemat licznika utworzony w oknie schematu 10. Następnie przełącz tryb widoku w panelu Design na Simulation i dodaj nowe źródło w postaci jednostki testowej (Test Bench) do projektu (rys. 12). Rys. 12. Dodawanie nowej jednostki testowej do projektu 11. Określ typ dodawanego źródła jako VHDL Test Bench i nadaj nazwę plikowi zawierającemu jednostkę testową oraz kliknij przycisk Next (rys. 13). W kolejnym oknie dialogowym zatwierdź powiązanie nowej jednostki testowej z układem licznika wprowadzonym uprzednio w postaci schematu. Przyciskiem Next przejdź do kolejnego kroku i zatwierdź okno podsumowania za pomocą przycisku Finish. Strona 11 z 14

12 Rys. 13. Utworzenie nowego źródła w postaci jednostki testowej 12. Po utworzeniu jednostki testowej w edytorze automatycznie powinien ukazać się kod VHDL jednostki testowej w postaci podobnej jak na wydruku 1. ARCHITECTURE behavioral OF counter_1_counter_1_sch_tb IS COMPONENT counter_1 PORT( X1 : OUT STD_LOGIC; X2 : OUT STD_LOGIC; CLK : IN STD_LOGIC; X3 : OUT STD_LOGIC); END COMPONENT; SIGNAL X1 : SIGNAL X2 : SIGNAL CLK : SIGNAL X3 : STD_LOGIC; STD_LOGIC; STD_LOGIC; STD_LOGIC; BEGIN UUT: counter_1 PORT MAP( X1 => X1, X2 => X2, CLK => CLK, X3 => X3 ); -- *** Test Bench - User Defined Section *** tb : PROCESS BEGIN WAIT; -- will wait forever END PROCESS; -- *** End Test Bench - User Defined Section *** END; Wydruk 1: Fragment kodu automatycznie utworzonej jednostki testowej Strona 12 z 14

13 13. Pomiędzy słowami kluczowymi BEGIN oraz END PROCESS wyróżnionymi na powyższym wydruku czcionką pogrubioną umieść fragment kodu przedstawiony na wydruku 2, pamiętając o zapisaniu pliku. -- *** Test Bench - User Defined Section *** tb : PROCESS BEGIN for i in 0 to 20 loop clk <= '0'; WAIT for 1 ns; clk <= '1'; WAIT for 1 ns; end loop; --WAIT; -- will wait forever END PROCESS; -- *** End Test Bench - User Defined Section *** Wydruk 2: Kod jednostki testującej uzupełniony o kod umożliwiający weryfikację funkcjonalną zaprojektowanego licznika 14. Następnie w panelu Design w bloku Hierarchy podświetl plik z jednostką projektową i w bloku Processes kliknij dwukrotnie opcję Simulate Behavioral Model (rys. 14). Rys. 14. Panel Design umożliwiający uruchomienie procesu symulacji układu licznika Jeśli proces uruchomienia symulacji przebiegnie bez błędów, powinno automatycznie ukazać okno programu ISim (rys. 15). Przeskaluj widok przebiegów czasowych na ekranie tak, aby możliwa była obserwacja wszystkich przebiegów czasowych licznika wyznaczonych przez jednostkę projektową. Przeanalizuj poprawność działania licznika na podstawie otrzymanych wykresów czasowych. Rys. 15. Fragment okna programu ISim z widocznymi przebiegami czasowymi testowanego licznika Strona 13 z 14

14 3. ZADANIA Zadanie 1 Zaprojektuj dwubitowy licznik synchroniczny, zliczający w przód w kodzie binarnym oparty na przerzutnikach typu JK. Przedstaw odpowiednie tablice ilustrujące proces projektowania, wyznacz funkcje przejść układu oraz wykonaj weryfikację poprawności działania układu przy pomocy narzędzia Xilinx ISE. Zadanie 2 Zaprojektuj trzybitowy licznik synchroniczny zliczający wstecz w kodzie binarnym oparty na przerzutnikach typu D. Przedstaw odpowiednie tablice ilustrujące proces projektowania, wyznacz funkcje przejść układu oraz wykonaj weryfikację poprawności działania układu przy pomocy narzędzia Xilinx ISE. Zadanie 3 Zaprojektuj trzybitowy licznik synchroniczny rewersyjny (zliczający w przód lub wstecz) oparty na przerzutnikach typu JK. Przedstaw odpowiednie tablice ilustrujące proces projektowania, wyznacz funkcje przejść układu oraz wykonaj weryfikację poprawności działania układu przy pomocy narzędzia Xilinx ISE. WSKAZÓWKI: 1. Do zaprojektowania licznika rewersyjnego konieczne jest zastosowanie dodatkowego wejścia, które określa kierunek zliczania. Można przyjąć, że stan niski na wejściu kierunku oznacza zliczanie w przód, natomiast stan wysoki oznacza zliczanie wstecz. 2. Wejście określające kierunek zliczania powinno stanowić jeden z argumentów dla funkcji przejść wraz ze stanem wewnętrznym układu reprezentowanym przez wyjścia poszczególnych przerzutników. 4. PODSUMOWANIE W wyniku przeprowadzonego ćwiczenia, a także ćwiczeń poprzednich student powinien nabyć bądź utrwalić następujące umiejętności: projektowanie liczników synchronicznych opartych na przerzutnikach typu D oraz JK zliczających w przód oraz wstecz, posługiwanie się narzędziem Xilinx ISE w zakresie utworzenia schematu oraz przeprowadzenia elementarnego testowania układu za pomocą pliku zawierającego jednostkę testującą (test bench). 5. LITERATURA [1] Kalisz J.: Podstawy elektroniki cyfrowej, WNT, Warszawa 1999 [2] Pieńkos J., Turczyński J.: Układy scalone TTL w systemach cyfrowych, WKŁ, Warszawa 1986 [3] Wilkinson B.: Układy Cyfrowe, WKŁ, Warszawa 2000 [4] Zwoliński M., Projektowanie układów cyfrowych z wykorzystaniem języka VHDL, WKŁ, Warszawa 2002 Strona 14 z 14

Środowisko Xilinx ISE i ModelSim XE Instrukcja laboratoryjna

Środowisko Xilinx ISE i ModelSim XE Instrukcja laboratoryjna Środowisko Xilinx ISE i ModelSim XE Instrukcja laboratoryjna dr inż. Jarosław Sugier Ver. 11 1 Wiadomości ogólne Zintegrowane środowisko Xilinx ISE służy do wykonania wszystkich operacji związanych z przygotowaniem

Bardziej szczegółowo

Projektowanie z użyciem bloków funkcjonalnych w układach programowalnych firmy Xilinx

Projektowanie z użyciem bloków funkcjonalnych w układach programowalnych firmy Xilinx Projektowanie z użyciem bloków funkcjonalnych w układach programowalnych firmy Xilinx CEL ĆWICZENIA Celem ćwiczenia jest utrwalenie wiedzy dotyczącej budowy, działania i własności programowalnych układów

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA KOMPILATORA UKŁADÓW CYFROWYCH ACTIVE CAD Opis układów przy pomocy edytora schematów Opracował dr inż. Piotr Kawalec Warszawa, 2000 rok SPIS TREŚCI str. 1. WSTĘP... 3 2. TWORZENIE

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM OPTOELEKTRONIKA I SENSORYKA Oprogramowanie bariery podczerwieni w układzie CPLD

LABORATORIUM OPTOELEKTRONIKA I SENSORYKA Oprogramowanie bariery podczerwieni w układzie CPLD LABORATORIUM OPTOELEKTRONIKA I SENSORYKA Oprogramowanie bariery podczerwieni w układzie CPLD 1. Wstęp i cel ćwiczenia W ćwiczeniu student tworzy barierę podczerwieni złożoną z diody nadawczej IR (Infra

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE PAKIETU MULTISIM W DYDAKTYCE TECHNIKI CYFROWEJ

ZASTOSOWANIE PAKIETU MULTISIM W DYDAKTYCE TECHNIKI CYFROWEJ Krystyna Maria Noga Marcin Radwański Akademia Morska w Gdyni ZASTOSOWANIE PAKIETU MULTISIM W DYDAKTYCE TECHNIKI CYFROWEJ W artykule opisano podstawowe właściwości programu Multisim umożliwiające jego zastosowanie

Bardziej szczegółowo

AUTOMATYKA I STEROWANIE LABORATORIUM

AUTOMATYKA I STEROWANIE LABORATORIUM AUTOMATYKA I STEROWANIE LABORATORIUM Programowanie sterownika CX1000 firmy Beckhoff wprowadzenie 1. Konfiguracja pakietu TwinCAT do współpracy ze sterownikiem CX1000 2. Tworzenie prostego programu w języku

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Automat 2

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Automat 2 TRX Krzysztof Kryński Cyfrowe rejestratory rozmów seria KSRC PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Automat 2 Wersja 1.7 Wrzesień 2013 Copyright TRX Dotyczy programu Automat 2 w wersji 2.2.x TRX ul. Garibaldiego

Bardziej szczegółowo

12. Makropolecenia. Excel makropolecenia

12. Makropolecenia. Excel makropolecenia 214 Excel makropolecenia 12. Makropolecenia Makropolecenia to sposób na automatyzację ciągu czynności wielokrotnie powtarzanych przez użytkownika. Działania takie jak: naciskanie klawiszy, kliknięcia myszką,

Bardziej szczegółowo

KOMPILATOR JĘZYKA VHDL DO PROJEKTOWANIA UKŁADÓW LOGICZNYCH. Edytor: prof. dr hab. inż. Włodzimierz Bielecki

KOMPILATOR JĘZYKA VHDL DO PROJEKTOWANIA UKŁADÓW LOGICZNYCH. Edytor: prof. dr hab. inż. Włodzimierz Bielecki KOMPILATOR JĘZYKA VHDL DO PROJEKTOWANIA UKŁADÓW LOGICZNYCH Edytor: prof. dr hab. inż. Włodzimierz Bielecki ii Spis treści ISBN 83-87362-50-6 Pracownia Poligraficzna WYDZIAŁU INFORMATYKI POLITECHNIKI SZCZECIŃSKIEJ

Bardziej szczegółowo

Wydział Elektryczny. Katedra Automatyki i Elektroniki. Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych z przedmiotu: PROGRAMOWALNE STRUKTURY LOGICZNE

Wydział Elektryczny. Katedra Automatyki i Elektroniki. Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych z przedmiotu: PROGRAMOWALNE STRUKTURY LOGICZNE Politechnika Białostocka Wydział Elektryczny Katedra Automatyki i Elektroniki Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych z przedmiotu: PROGRAMOWALNE STRUKTURY LOGICZNE ES1C420 300 Ćwiczenie Nr 2 KOMPILACJA

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA WARSZAWSKA

POLITECHNIKA WARSZAWSKA POLITECHNIKA WARSZAWSKA INSTYTUT AUTOMATYKI I ROBOTYKI Praca przejściowa Zastosowanie środowiska TIA Portal do konfiguracji i programowania sterownika S7-1200 Wykonał: Rafał Kurtyka Promotor: mgr inż.

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA WARSZAWSKA

POLITECHNIKA WARSZAWSKA POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ MECHATRONIKI INSTYTUT AUTOMATYKI I ROBOTYKI Praca przejściowa Zastosowanie środowiska TIA Portal do symulacji panelu HMI i współpracy ze sterownikiem S7-1200 Wykonał: Kacper

Bardziej szczegółowo

Język C# A.1. Aplikacje konsolowe w języku C# A.1.1. Wprowadzenie

Język C# A.1. Aplikacje konsolowe w języku C# A.1.1. Wprowadzenie A Język C# A.1. Aplikacje konsolowe w języku C# A.1.1. Wprowadzenie Język C# (wymawiamy: C sharp ) jest językiem przeznaczonym do tworzenia aplikacji, które działają w środowisku.net Framework. Jest to

Bardziej szczegółowo

Nowoczesność i doświadczenie. Akademia rozwoju kompetencji pracowników HS Wrocław Sp. z o.o.

Nowoczesność i doświadczenie. Akademia rozwoju kompetencji pracowników HS Wrocław Sp. z o.o. WROcomp Excel Zaawansowany MATERIAŁ DYDAKTYCZNY Spis treści: Strona 2 z 61 II. ARKUSZE KALKULACYJNE, POZIOM ZAAWANSOWANY... 4 1. PRACA Z ARKUSZEM... 4 1.1.TWORZENIE NOWEGO SKOROSZYTU WEDŁUG DOMYŚLNEGO

Bardziej szczegółowo

Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej

Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w Biłgoraju RCEZ w BIŁGORAJ U CIMPLICITY - Machine Edition Środowisko pracy Opracował: mgr inż. Henryk Kasprowicz Biłgoraj listopad 2005 rok - 2 Spis treści: 1. Wstęp...

Bardziej szczegółowo

Excel Średniozaawansowany

Excel Średniozaawansowany WROcomp Excel Średniozaawansowany MATERIAŁ DYDAKTYCZNY Spis treści: Strona 2 z 46 II. ARKUSZE KALKULACYJNE, POZIOM ZAAWANSOWANY... 4 1. PRACA Z ARKUSZEM... 4 1.1.TWORZENIE NOWEGO SKOROSZYTU WEDŁUG DOMYŚLNEGO

Bardziej szczegółowo

Laboratorium Cyfrowego Przetwarzania Sygnałów. Preskrypt do v.2014z ćwiczenie nr 0 z 10 (Matlab i Labview)

Laboratorium Cyfrowego Przetwarzania Sygnałów. Preskrypt do v.2014z ćwiczenie nr 0 z 10 (Matlab i Labview) Laboratorium Cyfrowego Przetwarzania Sygnałów Preskrypt do v.2014z ćwiczenie nr 0 z 10 (Matlab i Labview) na prawach rękopisu Lista Autorów Zakład Teorii Obwodów i Sygnałów Instytut Systemów Elektronicznych

Bardziej szczegółowo

SZYBKI START Workbox v 3.1.0.3269

SZYBKI START Workbox v 3.1.0.3269 Datapolis.com, ul Wiktorska 63, 02-587 Warszawa tel. (+48 22) 398-37-53; fax. (+ 48 22) 398-37-93, office@datapolis.com SZYBKI START Workbox v 3.1.0.3269 Ostatnia aktualizacja: 21 października 2013 Dziękujemy

Bardziej szczegółowo

SPRZĘŻENIE RÓŻNYCH STANDARDÓW INTERFEJSÓW Z WYKORZYSTANIEM UKŁADÓW FPGA

SPRZĘŻENIE RÓŻNYCH STANDARDÓW INTERFEJSÓW Z WYKORZYSTANIEM UKŁADÓW FPGA Romuald Maśnicki, Damian Hallmann Akademia Morska w Gdyni SPRZĘŻENIE RÓŻNYCH STANDARDÓW INTERFEJSÓW Z WYKORZYSTANIEM UKŁADÓW FPGA Układy FPGA, ze względu na ich otwartą konfigurację oraz sposób ich implementacji,

Bardziej szczegółowo

Zdalna generacja sieci bayesowskich z baz danych

Zdalna generacja sieci bayesowskich z baz danych Politechnika Warszawska Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych Andrzej Wąsowski andy@prioris.mini.pw.edu.pl Zdalna generacja sieci bayesowskich z baz danych Praca dyplomowa pod kierunkiem dr hab. inż.

Bardziej szczegółowo

Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej

Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w Biłgoraju RCEZ w BIŁGORAJ U CIMPLICITY - Machine Edition Logic Developer PLC Opracował: mgr inż. Henryk Kasprowicz Biłgoraj listopad 2005 rok - 2 - Spis treści:

Bardziej szczegółowo

SZYBKI START Workbox v 2.3.20.1500

SZYBKI START Workbox v 2.3.20.1500 Datapolis.com, ul Wiktorska 63, 02-587 Warszawa tel. (+48 22) 398-37-53; fax. (+ 48 22) 398-37-93, office@datapolis.com SZYBKI START Workbox v 2.3.20.1500 Ostatnia aktualizacja: 19 sierpnia 2014 Dziękujemy

Bardziej szczegółowo

1. Szybkie zaznaczanie obszernych zakresów komórek.

1. Szybkie zaznaczanie obszernych zakresów komórek. 1. Szybkie zaznaczanie obszernych zakresów komórek. Sposób 1 Wciśnij klawisz funkcyjny F5, Pojawi się okno dialogowe Przechodzenie do. W polu Odwołanie wpisz zakres, który ma zostać podświetlony i zatwierdź,

Bardziej szczegółowo

SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294

SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294 Datapolis.com, ul Wiktorska 63, 02-587 Warszawa tel. (+48 22) 398-37-53; fax. (+ 48 22) 398-37-93, office@datapolis.com SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294 Ostatnia aktualizacja: 10 czerwca

Bardziej szczegółowo

Instrukcja uruchomienia sterownika CX9000 firmy Beckhoff. 1. Konfiguracja pakietu TwinCAT do współpracy z sterownikiem CX9000

Instrukcja uruchomienia sterownika CX9000 firmy Beckhoff. 1. Konfiguracja pakietu TwinCAT do współpracy z sterownikiem CX9000 Instrukcja uruchomienia sterownika CX9000 firmy Beckhoff 1. Konfiguracja pakietu TwinCAT do współpracy ze sterownikiem CX9000 2. Tworzenie prostego programu w języku ST wprowadzenie 3. Zdalny pulpit systemu

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie informacyjnych technik biurowych 312[01].O1.04

Wykorzystanie informacyjnych technik biurowych 312[01].O1.04 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Anna Koludo Dorota Wojtuś Jarosław Koludo Wykorzystanie informacyjnych technik biurowych 312[01].O1.04 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy

Bardziej szczegółowo

Przekaźniki programowalne easy w wybranych procesach automatyzacji i sterowania www.moeller.pl

Przekaźniki programowalne easy w wybranych procesach automatyzacji i sterowania www.moeller.pl Przekaźniki programowalne easy w wybranych procesach automatyzacji i sterowania www.moeller.pl Spis treści: Wstęp...3 Oznaczenia stosowane w serii easy...4 Wytyczne ogólne... 5 Oprzewodowanie... 5 Instalacja...

Bardziej szczegółowo

MODUŁ 55 KASA 3 DODATEK A 7

MODUŁ 55 KASA 3 DODATEK A 7 MODUŁ 55 KASA 3 KONFIGURACJA MODUŁU KASA 3 ZDEFINIOWANIE FIRMY 3 ZDEFINIOWANIE OKIENEK KASOWYCH 3 DODAWANIE NOWEGO OKIENKA KASOWEGO 3 KONFIGURACJA OPCJI 3 USTAWIENIE DOMYŚLNEGO OKRESU PŁATNOŚCI 4 KONFIGURACJA

Bardziej szczegółowo

Obieg dokumentów v. 4.2.8

Obieg dokumentów v. 4.2.8 Obieg dokumentów v. 4.2.8 2 Obieg Dokumentów - SPIS TREŚCI: 1. Wstęp... 5 2. Uruchomienie... 6 3. Funkcje... 7 4. Obieg dokumentów... 9 4.1. Skrzynka... 9 4.1.1. Panel statusów, folderów, segregatorów....

Bardziej szczegółowo

Praca dyplomowa inżynierska

Praca dyplomowa inżynierska POLITECHNIKA WARSZAWSKA Rok akademicki: Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych 2003/2004 Instytut Automatyki i Informatyki Stosowanej Praca dyplomowa inżynierska Krzysztof Ślusarczyk Opracowanie,

Bardziej szczegółowo